Z A T W I E R D Z A M PROTOKÓŁ AWARII SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH DO OCHRONY OBIEKTÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A T W I E R D Z A M PROTOKÓŁ AWARII SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH DO OCHRONY OBIEKTÓW"

Transkrypt

1 Z A T W I E R D Z A M Załącznik nr 2 do umowy Miejscowość, dnia... PROTOKÓŁ AWARII SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH DO OCHRONY OBIEKTÓW sporządzony dnia miejsce awarii:, kompleks.., użytkownik. Przedstawiciel konserwatora systemu: Przedstawiciel użytkownika-administratora systemu: Stwierdza następującą awarię oraz przyczynę datę jej powstania: Awaria:. Przyczyna:.. Data powstania awarii:.. Po zapoznaniu się z zakresem awarii i skutkami z tego wynikającymi orzeka się o zakresie prac do wykonania:.. Uzasadnienie:.... Oszacowana wysokość środków finansowych do usunięcia awarii: zł. Oświadcza się, że awaria nastąpiła/nie nastąpiła wskutek zaboru mienia lub wadliwego użytkowania. Na tym protokół zakończono i podpisano: Przedstawiciel użytkownika Przedstawiciel konserwatora.. 1

2 Załącznik nr 3 do umowy. PROTOKÓŁ WYKONANIA KONSERWACJI I KWARTALNEGO, ROCZNEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO - SYSTEMU ALARMOWEGO. (w tytule i w pkt.1 - niepotrzebne skreślić). Data. Miejsce wykonania konserwacji i przeglądu:... Data ostatniej konserwacji i przeglądu:. 1. Potwierdzam przeprowadzenie prac związanych z dokonaniem okresowej konserwacji i przeglądu technicznego systemu alarmowego: zainstalowanego w obiekcie: 2. Wykonano następujące kontrolne zgodnie z harmonogramem: HARMONOGRAM KONSERWACJI X SYSTEM ALARMOWY Wewnętrzne systemy alarmowe 1. Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących wewnętrznego systemu alarmowego, uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej 2. Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej systemu. Elementy wykrywające czujki 3. Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności 4. Sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego poprzez zdjęcie obudowy czujki a także jej oczyszczenie. 5. Sprawdzenie czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywoływać fałszywe alarmy 6. Sprawdzenie zasięgu działania, próby działania a także ewentualna korekta ustawienia konta obserwacji czujki. 7. Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek 2

3 X systemu alarmowego. Przycisk napadowy przewodowy, bezprzewodowy i kontrolny 8. Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków poprzez kolejne naciśnięcie ich i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlenie tej w postaci alarmu dźwiękowego (akustycznego) lub optycznego w alarmowym centrum nadzoru. 9. Sprawdzenie wartości napięcia zasilenia w przyciskach bezprzewodowych Element decyzyjny centrala alarmowa 10. Sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta przeprowadzić test centrali 11. Sprawdzenie stabilności zamontowanej centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy. 12. Sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty czasu. 13. Sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu. 14. Wykonanie wydruku konfiguracji systemu oraz historii zdarzeń np. próby wszystkich czujek. Urządzenia sygnalizacyjne - sygnalizatory 15. Sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno optycznego pod względem : czasu działania, źródła pobudzenia,natężenia dźwięku. 16. Sprawdzenie stabilności zamontowania sygnalizatora i jego podłączeń. Urządzenie rejestrujące mechaniczne, elektroniczne 17. Sprawdzenie,czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie 18. Sprawdzenie czytelności wydruku w przypadku mechanicznych rejestratorów. 19. Sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty. 20. Sprawdzenie stabilności podłączeń. Urządzenia transmisji alarmu 21. Sprawdzenie poprawności działania każdego z urządzeń transmisji alarmu. 22. Sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń. Zasilanie 23. Pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego(z sieci) 24. Pomiar napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego (ups, agregaty prądotwórcze, akumulatory) 3

4 X 25. Sprawdzenie czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe. 26. Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych. 27. Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających. 28. Przeprowadzenie testu pracy systemu alarmowego. Książka przeglądów technicznych systemu alarmowego 29. Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu alarmowego, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Zewnętrzne systemy alarmowe 30. Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności. 31. Sprawdzenie hermetyczności obudów, oczyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego. 32. Sprawdzenie, czy w dozorowanym obszarze nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy. 33. Sprawdzenie zasięgu działania, próby działania, a także skuteczności wykrywania poszczególnych stref dozorowych. 34. Sprawdzenie czy system rozróżnia poszczególne strefy dozorowe. 35. Sprawdzenie napięcia zasilającego dla czujek. 36. Pomiar zasilania systemu zewnętrznego, przeprowadzenie testu pracy oraz uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej. 37. Sprawdzenie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego systemu. Rozszerzono o dodatkowe przeglądu technicznego kwartalnego 38. Zapoznanie się z uwagami osób nadzorujących pracę systemu w zakresie eksploatacji. 39. Sprawdzenie stanu ilościowego wszystkich urządzeń oraz poprawności ich zamocowania. 40. Sprawdzenie poprawności działania urządzeń i systemu alarmowego poprzez: - naruszenie stref ochronnych bez wprowadzania kodu dostępu, częściowe wprowadzenie kodu i kodu pod przymusem, - sprawdzenie zobrazowania stanu systemu alarmowego na tablicy synoptycznej, - przeprowadzenie próby działania wszystkich czujek alarmowych (sprawdzenie zakresów wykrywania tych elementów), - sprawdzenie poprawności sygnalizowania (wizyjnego i akustycznego) sygnałów alarmowych powstałych w wyniku naruszenia stref ochronnych lub uszkodzenia urządzeń wykonawczych. 4

5 X 41. Sprawdzenie współdziałania z innymi systemami technicznej ochrony. 42. Sprawdzenie działania systemu po naruszeniu każdej ze stref ochronnych. 43. Sprawdzenie prawidłowości przesyłania sygnałów alarmowych z każdego podsystemu do alarmowego centrum odbiorczego po niezależnych torach transmisji. 44. Sprawdzenie funkcjonowania dwustopniowego sterowania ochroną stref. 45. Odzwierciedlenie sygnałów alarmowych na tablicy synoptycznej w alarmowym centrum odbiorczym i w miejscu jego zbudowania. Rozszerzono o dodatkowe przeglądu technicznego rocznego 46. Sprawdzić system i urządzenia alarmowe wg algorytmów w odniesieniu do urządzeń alarmowych będących po minimalnym okresie eksploatacji w celu określenia przydatności do dalszej rocznej eksploatacji. Wnioski i uwagi dotyczące systemu: ( Określić stan techniczny systemu, podać czy system jest/nie jest sprawny technicznie, wyszczególnić ewentualne niesprawne, wadliwie działające urządzenia i elementy systemu, określić przydatność systemu do dalszej rocznej eksploatacji. W przypadku określenia konieczności wymiany elementów systemu z uwagi na wadliwe działanie, bądź brak przydatności do dalszej rocznej eksploatacji oraz przekroczony resurs maksymalny Wykonawca usługi dołączy stosowną kalkulację kosztów wymiany elementów systemu.) 5

6 WYKONAWCA konserwacji i przeglądu:... Potwierdzam ww. : AKCEPTUJĘ ( administrator systemu przedstawiciel użytkownika ) ( Przedstawiciel Zamawiającego ) 6

7 Załącznik nr 3a do umowy. PROTOKÓŁ WYKONANIA KONSERWACJI I KWARTALNEGO, ROCZNEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU. (w tytule i w pkt.1 - niepotrzebne skreślić). Data. Miejsce wykonania konserwacji i przeglądu:... Data ostatniej konserwacji i przeglądu:. 1. Potwierdzam przeprowadzenie prac związanych z dokonaniem okresowej konserwacji i przeglądu technicznego systemu kontroli dostępu: zainstalowanego w obiekcie: 2. Wykonano następujące kontrolne zgodnie z harmonogramem: HARMONOGRAM KONSERWACJI X SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU Wewnętrzne systemy 1. Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących wewnętrznego systemu kontroli dostępu, uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej 2. Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej systemu. 3. Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń i ich kompletności. 4. Sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy. 5. Sprawdzenie właściwego działania czytnika poprzez kontrolę liczby fałszywych odrzuceń. 6. Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników. 7. Sprawdzenie poprawności działania wszystkich mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu 8. Sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego. 7

8 X 9. Sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść na wypadek alarmu. 10. Sprawdzenie odblokowania lokalnego przejść na wypadek alarmu. 11. Sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty czasu. 12. Aktualizacja istniejącej bazy danych z jednoczesnym sprawdzeniem nadanych uprawnień. 13. Wykonanie wydruku konfiguracji systemu oraz historii zdarzeń za ostatnie trzy miesiące. 14. Pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci). 15. Pomiar napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego (ups, agregaty prądotwórcze, akumulatory). 16. Sprawdzenie automatycznego przełączenia na zasilanie awaryjne. 17. Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych. 18. Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających. 19. Przeprowadzenie testu pracy systemu kontroli dostępu. 20. Sprawdzenie możliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami, a centrum nadzoru. 21. Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu kontroli dostępu, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej. Rozszerzono o dodatkowe przeglądu technicznego kwartalnego 22. Sprawdzenie stanu ilościowego wszystkich urządzeń oraz poprawności i stabilności ich zamocowania. 23. Sprawdzenie poprawności działania wszystkich: - czytników pasywnych kart zbliżeniowych, - bramek obrotowych (tripodów), - samozamykaczy drzwiowych, - rygli elektrycznych oraz zwór elektromagnetycznych, - przycisków wyjść awaryjnych. 24. Sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść. 25. Sprawdzenie poprawności sygnalizowania (wizyjnego i akustycznego) sygnałów alarmowych powstałych w wyniku naruszenia przejścia kontrolowanego lub uszkodzenia urządzeń wykonawczych. 26. Odnotowanie w dokumentacji eksploatacyjnej systemu kontroli dostępu przeglądu. 27. Sprawdzenie współdziałania z innymi systemami technicznej ochrony. 8

9 X Rozszerzono o dodatkowe przeglądu technicznego rocznego Sprawdzić system i urządzenia wg algorytmów w odniesieniu do urządzeń będących po minimalnym okresie eksploatacji w celu określenia przydatności do dalszej rocznej eksploatacji. Wnioski i uwagi dotyczące systemu: ( Określić stan techniczny systemu, podać czy system jest/nie jest sprawny technicznie, wyszczególnić ewentualne niesprawne, wadliwie działające urządzenia i elementy systemu, określić przydatność systemu do dalszej rocznej eksploatacji. W przypadku określenia konieczności wymiany elementów systemu z uwagi na wadliwe działanie, bądź brak przydatności do dalszej rocznej eksploatacji oraz przekroczony resurs maksymalny Wykonawca usługi dołączy stosowną kalkulację kosztów wymiany elementów systemu.) 9

10 WYKONAWCA konserwacji i przeglądu:... Potwierdzam ww. : AKCEPTUJĘ.. ( administrator systemu przedstawiciel użytkownika ) ( Przedstawiciel Zamawiającego ) 10

11 Załącznik nr 3b do umowy. PROTOKÓŁ WYKONANIA KONSERWACJI I KWARTALNEGO, ROCZNEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. (w tytule i w pkt.1 - niepotrzebne skreślić). Data. Miejsce wykonania konserwacji i przeglądu:... Data ostatniej konserwacji i przeglądu:. 1. Potwierdzam przeprowadzenie prac związanych z dokonaniem okresowej konserwacji i przeglądu technicznego systemu telewizji przemysłowej: zainstalowanego w obiekcie: 2. Wykonano następujące kontrolne zgodnie z harmonogramem: HARMONOGRAM KONSERWACJI X SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ 1. Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących systemu telewizji przemysłowej, uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej 2. Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Punkty kamerowe wewnętrzne 3. Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery. 4. Sprawdzenie poprawności połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających. 5. Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego. 6. Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego. 7. Czyszczenie obiektywu kamer. 8. Czyszczenie obudowy kamery i wysięgnika. 11

12 X 9. Czyszczenie i przesmarowanie ruchomych części mechanicznych kamery. Punkty kamerowe zewnętrzne 10. Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery. 11. Sprawdzenie poprawności połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających. 12. Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego. 13. Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego. 14. Czyszczenie obiektywu kamer. 15. Czyszczenie szyby obudowy hermetycznej kamer. 16. Czyszczenie obudowy kamery, wysięgnika i oświetlaczy. 17. Ocena szczelności obudowy hermetycznej kamer, sprawdzenie uszczelek obudowy, dławików kablowych. W razie potrzeby wymienić wszystkie dławiki i uszczelki. 18. Konserwacja wszystkich połączeń śrubowych. 19. Oczyszczenie i przesmarowanie ruchomych mechanicznych części kamery (o ile występują). 20. Sprawdzenie poprawności zasilania kamer (czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer). Stanowiska obserwacyjne osób nadzorujących pracę systemu 21. Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika pod monitor. 22. Sprawdzenie stabilności kontrastu jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitora. 23. Sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach. 24. Czyszczenie ekranu monitora. 25. Czyszczenie obudowy monitora. 26. Sprawdzenie stabilności połączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych. 27. Sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu. 28. Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego. 29. W przypadku telewizji przemysłowej z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowanie ochrony stref. 30. Sprawdzenie poprawności zaprogramowania multipleksera wizyjnego, rejestratorów cyfrowych przełączników sekwencyjnych i rejestratorów 12

13 X cyfrowych. 31. Sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w urządzeniach aktywnych przeprowadzających pomiar czasu. 32. Dokonanie nagrań wzorcowych obrazów ze wszystkich kamer oraz porównanie ich z nagrywanymi obrazami z kamer. 33. Badanie rezystancji kabli koncentrycznych. 34. Badanie tłumienności kabli koncentrycznych. 35. Konserwacja rejestratorów cyfrowych w autoryzowanym serwisie. 36. Po przeprowadzonej konserwacji kompleksowego testu całego systemu. 37. Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu telewizji przemysłowej, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej. Rozszerzono o dodatkowe przeglądu technicznego kwartalnego 38. Wysłuchanie uwag osób nadzorujących pracę systemu, dotyczących jego eksploatacji. 22. Sprawdzenie stanu ilościowego wszystkich urządzeń oraz poprawności i stabilności ich zamocowania. 23. Sprawdzenie poprawności działania systemu poprzez: - przeprowadzenie próby działania wszystkich urządzeń wykrywających (sprawdzenie zakresów wykrywania tych elementów) - naruszenia stref chronionych zewnętrznymi urządzeniami alarmowymi w tym i wideoteką, 24. Sprawdzenie w dzień i w nocy jakości zobrazowania na monitorach. 25. Sprawdzenie czytelności zasygnalizowania (optycznego i akustycznego) sygnałów alarmowych, 26. Odnotowanie w dokumentacji eksploatacyjnej systemu przeglądu technicznego. 27. Sprawdzenie współdziałania systemu z innymi systemami technicznej ochrony. Rozszerzono o dodatkowe przeglądu technicznego rocznego Sprawdzić system i urządzenia wg algorytmów w odniesieniu do urządzeń będących po minimalnym okresie eksploatacji w celu określenia przydatności do dalszej rocznej eksploatacji. 13

14 Wnioski i uwagi dotyczące systemu: ( Określić stan techniczny systemu, podać czy system jest/nie jest sprawny technicznie, wyszczególnić ewentualne niesprawne, wadliwie działające urządzenia i elementy systemu, określić przydatność systemu do dalszej rocznej eksploatacji. W przypadku określenia konieczności wymiany elementów systemu z uwagi na wadliwe działanie, bądź brak przydatności do dalszej rocznej eksploatacji oraz przekroczony resurs maksymalny Wykonawca usługi dołączy stosowną kalkulację kosztów wymiany elementów systemu.) 14

15 WYKONAWCA konserwacji i przeglądu:... Potwierdzam ww. : AKCEPTUJĘ ( administrator systemu przedstawiciel użytkownika ) ( Przedstawiciel Zamawiającego ) 15

16 Załącznik nr 4 do umowy. PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANIA NAPRAWY AWARYJNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ ZAKRES KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH I URZADZEŃ SPECJALISTYCZNYCH DO OCHRONY OBIEKTÓW. (w tytule i w pkt.1 - niepotrzebne skreślić). Data sporządzenia protokołu.. Podstawa wykonania naprawy: protokół awarii nr.. z dnia... Miejsce wykonania naprawy awaryjnej:... Nazwa naprawianego systemu ( podać również nr identyfikacyjny z wykazu systemów): Użytkownik administrator systemu:. Pracownik dokonujący naprawy systemu:.. Okres wykonania naprawy awaryjnej: od momentu zgłoszenia awarii.. (data i godzina) do momentu odbioru sprawnego systemu przez użytkownika. (data i godzina) Czas faktycznej pracy związanej z naprawą systemu godz. ( do zapłaty czysta praca na systemie). W ramach naprawy awaryjnej wykonano następujące : W RAMACH NAPRAWY WYMIENIONO NASTĘPUJĄCE ELEMENTY SYSTEMU: (podać z należytą starannością i dokładną identyfikacją elementy zdemontowane i zamontowane nowe) Dokładna lokalizacja. (nr budynku, kondygnacja nr i funkcja pom. lokalizacja elementu) Zdemontowany element systemu. (nazwa, typ, rodzaj) ilość rok prod. Wbudowany nowy element w miejsce zdemontowanego (nazwa, typ, rodzaj ) ilość rok prod. 16

17 Dokładna lokalizacja. (nr budynku, kondygnacja nr i funkcja pom. lokalizacja elementu) Zdemontowany element systemu. (nazwa, typ, rodzaj) ilość rok prod. Wbudowany nowy element w miejsce zdemontowanego (nazwa, typ, rodzaj ) ilość rok prod. Zdemontowane elementy z uwagi na zły stan techniczny ( niesprawne, nie nadające się do naprawy i użytku) zakwalifikowano jako odpad. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zagospodaruje, zutylizuje zgodnie z ustawą z dnia roku o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21). Wykonawca na wykonaną naprawę i wbudowane nowe części udziela gwarancji na okres Wnioski i uwagi dotyczące systemu: ( Określić stan techniczny systemu po naprawie, podać czy system jest/nie jest sprawny technicznie, inne uwagi dotyczące przedmiotowej naprawy awaryjnej. ) WYKONAWCA Naprawy awaryjnej:... Potwierdzam ww. i odbiór systemu po naprawie: AKCEPTUJĘ ( administrator systemu przedstawiciel użytkownika ) ( Przedstawiciel Zamawiającego ) 17

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH Sprawa Nr 073/14 Załącznik nr 1 do umowy ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH Lp. 1. 2. Wewnętrzne systemy alarmowe Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA: Naprawa i konserwacja systemów alarmowych i ppoż. 1.Opis przedmiotu zamówienia (ilość i rodzaj, miejsce i warunki dostarczenia, opcje, opis przedmiotu z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Sygnatura sprawy: ZP/3/2012 Załącznik nr 10

Sygnatura sprawy: ZP/3/2012 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - Część postępowania nr 1 Jednostka Wojskowa 1872, ulica Zagórska 21, 72-320 Trzebiatów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 I. Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na przeprowadzeniu kompleksowej konserwacji i naprawy urządzeń systemów

Bardziej szczegółowo

Sygnatura sprawy: ZP/3/2012 Załącznik nr 11

Sygnatura sprawy: ZP/3/2012 Załącznik nr 11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - Część postępowania nr 2 Jednostka Wojskowa 3937, ulica Wojska Polskiego 1, 72-331

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI KONSERWACJI I PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ALARMOWYCH

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI KONSERWACJI I PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ALARMOWYCH ZATWIERDZAM. Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI KONSERWACJI I PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ALARMOWYCH przeprowadzonych w. półroczu w... (nr kompleksu ) na podstawie Umowy Nr.../../

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ.

HARMONOGRAM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Załącznik nr N do opisu przedmiotu zamówienia HARMONOGRAM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. SPIS TREŚCI 1. Częstotliwość dokonywania konserwacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji wojskowych systemów elektronicznych 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Świętoszów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji wojskowych systemów elektronicznych 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1/140 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17341-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji wojskowych systemów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 2 Niniejszy opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część SIWZ

Bardziej szczegółowo

1. WYKAZ SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH OBJĘTYCH OPIEKĄ SERWISOWĄ... 2

1. WYKAZ SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH OBJĘTYCH OPIEKĄ SERWISOWĄ... 2 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o licytacji nr EZA11b-9001-6-1/EO/2017 Spis treści 1. WYKAZ SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH OBJĘTYCH OPIEKĄ SERWISOWĄ... 2 2. HARMONOGRAM OGLĘDZIN

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę Niniejszy opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część SIWZ i przyszłej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 1 Niniejszy opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część SIWZ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 3 Niniejszy opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część SIWZ

Bardziej szczegółowo

N O R M A O B R O N N A

N O R M A O B R O N N A M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J N O R M A O B R O N N A ICS 95.020 NO-04-A004-8 2016 Wprowadza Zastępuje NO-04-A004-7:2010 Obiekty wojskowe Systemy alarmowe Część 8: Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

N O R M A O B R O N N A

N O R M A O B R O N N A M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J N O R M A O B R O N N A ICS 95.020 NO-04-A004-8 2006 Wprowadza _ Zastępuje _ Obiekty wojskowe Systemy alarmowe Część 8: Eksploatacja nr ref. NO-04-A004-8:2006

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Część A (wypełnia Zamawiający)

FORMULARZ OFERTY. Część A (wypełnia Zamawiający) Nowa Wieś dn.. 06.2017 r. oznaczenie sprawy 1/GOO/2017 FORMULARZ OFERTY Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Załącznik nr 1do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA Jednostki Wojskowej 2063 Warszawa, dn. 28.07.2014 r. wz. ppłk Marcin RATAJCZAK dn..... Nr sprawy: 073/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy z dnia

ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy z dnia ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy z dnia Zakres czynności do wykonania w ramach przeglądu i konserwacji systemu: 1. Oględziny. Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących systemu monitoringu miasta. Odpowiedź na zadane

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ KONWENCJONALNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS1240/ IGNIS1080/ IGNIS1030/ IGNIS1520M Instrukcja sprawdzenia prawidłowego działania centrali po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy 1. Umowa obejmuje trzyletni okres współpracy z możliwością przedłużenia o jeden rok. 2. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie zaświadczeń o

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. DOSTAWA 1. Dziewięciu kamer

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: DZP/2/11/2007 Załącznik do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dostawa i montaż urządzeń wspomagających ochronę

Znak sprawy: DZP/2/11/2007 Załącznik do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dostawa i montaż urządzeń wspomagających ochronę Znak sprawy: DZP/2/11/2007 Załącznik do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dostawa i montaż urządzeń wspomagających ochronę I. OBIEKT budowlany nr 1 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawa i montaż systemu

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 Instrukcja obsługi IO-E299-001 Edycja IA POLON-ALFA ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH Spółka z o.o. 85-861 BYDGOSZCZ, ul. GLINKI 155, TELEFON (0-52) 36-39-261,

Bardziej szczegółowo

teletechnicznej wraz z centralą telefoniczną, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji

teletechnicznej wraz z centralą telefoniczną, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji Strona 1 z 5 Poznań: Kompleksowa konserwacja sieci teletechnicznej wraz z centralą telefoniczną, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji dozorowej, systemu sygnalizacji pożaru. Numer

Bardziej szczegółowo

Przykładowe działania systemu R-CAD

Przykładowe działania systemu R-CAD Przykładowe działania systemu R-CAD 1 Osoba opuszczająca obiekt zazbraja system alarmowy błędnym kodem Sygnał nieuprawnionego uzbrojenia wysyłany do modułu I/0 Wykrycie obiektu w zaznaczonej strefie badanej

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

Budynek Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. B-pa Świrskiego 17

Budynek Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. B-pa Świrskiego 17 Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) (Załącznik Nr 1 do umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Serwis, naprawa i konserwacja systemów pożarowego, dozorowego, włamania i napadu oraz rozgłaszania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMÓW : SSWN, KD, CCTV, SAP,

SYSTEMÓW : SSWN, KD, CCTV, SAP, onserwacja i usługi serwisowe w obiektach CS, TiFL i Parking podziemny przy CS SYSTEÓW : SSWN, D, CCTV, SAP, Oddymiania, DSO, LAN, Przyzywowy, BS wraz z instalacją wentylacji pożarowej Warunki udziału

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 Instrukcja obsługi Edycja IA 2 1 PRZEZNACZENIE Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 przeznaczona jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP/UR/163/2012 Załącznik nr 1.1. do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa monitorowania wraz z reakcją patroli interwencyjnych i konserwacją systemów włamania i napadu (SWiN) w obiektach Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

1.Ewidencjonowana, cykliczna ocena stanu technicznego instalacji domofonowych z

1.Ewidencjonowana, cykliczna ocena stanu technicznego instalacji domofonowych z Załącznik Nr 1 do Umowy Zakres prac konserwacyjnych systemu kontroli dostępu oraz systemu domofonowego w budynkach mieszkalnych przy ul. J.Conrada 3A i 3B : 1.Ewidencjonowana, cykliczna ocena stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:../2014. a., zwanym/ą dalej Zleceniobiorcą, reprezentowana przez:

UMOWA NR:../2014. a., zwanym/ą dalej Zleceniobiorcą, reprezentowana przez: UMOWA NR:../2014 Załącznik nr 2 Wzór umowy zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L 31-864 Kraków, NIP 675-11-57-834,

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

ARKUSZE PROGRAMOWANIA

ARKUSZE PROGRAMOWANIA CENTRALA ALARMOWA TCA-8 ARKUSZE PROGRAMOWANIA Wersja.0 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR TCA-8 arkusze programowania. Spis treści:. Spis treści:.... DANE SYSTEMU ALARMOWEGO..... Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Definicje. 1. Serwis. Przez serwis należy rozumieć wykonanie w obiektach budowlanych określonych prac, mających na celu utrzymanie systemów objętych serwisem w dobrym stanie

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem Zamówienia jest wykonywanie okresowej konserwacji i serwisu następujących systemów zainstalowanych na niżej wymienionych obiektach:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonywanie okresowej konserwacji i serwisu następujących systemów zainstalowanych na niżej wymienionych obiektach: Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot Zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest wykonywanie okresowej konserwacji i serwisu następujących systemów zainstalowanych na niżej wymienionych obiektach: 1) Systemu

Bardziej szczegółowo

Prace muszą zostać wykonane do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał 2015r.

Prace muszą zostać wykonane do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał 2015r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONSERWACYJNYCH (STWiORK) Obiekt Obiekty: JW. 3711 Nowa Dęba, JW.3533 Sandomierz, JW. 2821 Kielce Adres obiektu budowlanego JW. 3711 Nowa Dęba, JW.3533

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

Uwaga! zapisz numer KEY z urządzenia więcej pkt.10

Uwaga! zapisz numer KEY z urządzenia więcej pkt.10 CarSpy Sterownik L.240 Compact Instrukcja instalacji Uwaga! zapisz numer KEY z urządzenia więcej pkt.10 1. Wstęp Sterownik L.240 Compact jest urządzeniem umożliwiającym odczyt pozycji na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAMÓWIENIA 2015-2017

OPIS ZAMÓWIENIA 2015-2017 ZP/UR/.../2014 Dodatek nr. do siwz OPIS ZAMÓWIENIA 2015-2017 na usługę monitorowania wraz z reakcją patroli interwencyjnych i konserwację systemów włamania i napadu ( SWiN) w obiektach Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Branża : TELEELEKTRYCZNA TEMAT : Instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach bibliotecznych Budynek

Bardziej szczegółowo

Zał.b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zał.b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał.b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Urządzenia będą zamontowane w miejscach wskazanych przez dyrektora szkoły/placówki. 2. Dopuszcza się wykonanie instalacji okablowania w technologii natynkowej

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pomorskie ZAPYTANIE OFERTOWE

Kowalewo Pomorskie ZAPYTANIE OFERTOWE Kowalewo Pomorskie 29.03.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE:"Wykonanie usługi polegającej na bieżącej obsłudze oraz okresowym przeglądzie i konserwacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru, systemu sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nie przekraczającej 30.000 euro)

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nie przekraczającej 30.000 euro) Nazwa komórki organizacyjnej: Ministerstwo Finansów Departament Informacji Finansowej IF3.2610.1.2015 Warszawa, dn. 23.06.2015 r. DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów

Bardziej szczegółowo

Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1

Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1 Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1 01. System nr 1, system sygnalizacji włamań i napadu oraz system telewizji dozorowej, a. centrala Galaxy Dimension

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest : Modernizacja i rozbudowa instalacji systemu przeciwpożarowego wraz z dostawą i montażem centrali

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/12 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE CENTRALKI I SYGNALIZATORA str. 3 2. DANE TECHNICZNE str. 3 3. BUDOWA I DZIAŁANIE str. 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu.

1. Wykonanie robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu. Spis treści 1. Wykonanie robót Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach Załącznik nr 2 do Umowy nr

Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach Załącznik nr 2 do Umowy nr Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach 2011-2014. Załącznik nr 2 do Umowy nr Wykaz procedur i instrukcji opracowanych w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Ogólny Zewnętrzny sygnalizator akustyczny optyczny AT-3600 przeznaczony jest do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy: KE/ 03/ 02/ 17 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

oznaczenie sprawy: KE/ 03/ 02/ 17 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej budynków, terenu, osób i mienia oraz obsługa i serwis

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1030

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1030 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1030 Instrukcja obsługi Edycja I 2 Informacje dotyczące instalacji konserwator instalacji w razie pożaru poinformować w razie

Bardziej szczegółowo

BM8100-W Signalization module Control module Cechy: TRIG PS- PS- PS+ PS+ STAB PL- PL- PL+ PL+ L1,L4,L> S1,S4, S15

BM8100-W Signalization module Control module Cechy: TRIG PS- PS- PS+ PS+ STAB PL- PL- PL+ PL+ L1,L4,L> S1,S4, S15 BM8100-W to zewnętrzny bezprzewodowy sygnalizator akustyczno-optyczny o nowoczesnym designie oraz uniwersalnym zastosowaniu. Charakteryzuje się wysokowydajnym źródłem dźwięku, i światła, niezawodnością

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 2 Konserwacja wykonywana będzie 1 raz w miesiącu oraz obsługa na każde wezwanie Zamawiającego (do 12 godzin od zgłoszenia).

WZÓR UMOWY. 2 Konserwacja wykonywana będzie 1 raz w miesiącu oraz obsługa na każde wezwanie Zamawiającego (do 12 godzin od zgłoszenia). WZÓR UMOWY zawarta w dniu...r w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31-202 Kraków - wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. PODSTAWA OPRACOWANIA...1 II. ZAKRES OPRACOWANIA...2 III. OPIS SYSTEMU...3 1. Opis ogólny systemu telewizji dozorowej... 3 2. Wymagania użytkowe systemu... 4,5 3. Kryteria użytkowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALE STERUJĄCE AUTOMATYKĄ POŻAROWĄ BRAM I DRZWI AFG - 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALE STERUJĄCE AUTOMATYKĄ POŻAROWĄ BRAM I DRZWI AFG - 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALE STERUJĄCE AUTOMATYKĄ POŻAROWĄ BRAM I DRZWI AFG - 2 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 501 e-mail:aat.warszawa@aat.pl;

Bardziej szczegółowo

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane przez

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul Juraszów 7/19 INWESTOR : Szpital Wojewódzki w Poznaniu ADRES INWESTORA : 60-479 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Centrala oddymiania RZN 4304/08M

Centrala oddymiania RZN 4304/08M Kontrola poprawności działania systemu Kontrola systemu powinna być przeprowadzana, co 6 miesięcy oraz po naprawie przez wykwalifikowany personel. Oględziny: Wszystkie urządzenia i podłączenia kablowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO

OGŁOSZENIE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO OGŁOSZENIE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO ZAMAWIAJĄCY - Gmina-Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09-400 Płock zaprasza do składania ofert na: Stałą konserwację i utrzymanie w stanie sprawności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY TEMAT: Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego ADRES: działka nr ewid. 193/21, Rakoniewice INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : grudzień Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : grudzień Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - przeglądy konserwacyjne w miesiącu lutym 2018r ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul Juraszów 7/19 INWESTOR : Szpital

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI EKSPLOATACJI, GWARANCJI I KONSERWACJI SYSTEMU ARENA ON LINE

OGÓLNE WARUNKI EKSPLOATACJI, GWARANCJI I KONSERWACJI SYSTEMU ARENA ON LINE OGÓLNE WARUNKI EKSPLOATACJI, GWARANCJI I KONSERWACJI SYSTEMU ARENA ON LINE I. Eksploatacja systemu Arena On Line 1. Eksploatacja i obsługa Systemu musi być wykonywana przez wykwalifikowany i przeszkolony

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : styczeń Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania styczeń 2011

DATA OPRACOWANIA : styczeń Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania styczeń 2011 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul Juraszów 7/19 INWESTOR : Szpital Wojewódzki w Poznaniu ADRES INWESTORA : 60-479 Poznań,

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

AS 500 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW:

AS 500 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW: ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI UWAGA: Akumulator Ni-Cd. Niebezpieczeństwo uszkodzenia akumulatora w przypadku niewłaściwej obsługi. Akumulator wymieniać na identyczny

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. W skład systemu wchodzą następujące urządzenia: sterowany drogą radiową. CONSOLA sterowany radiowo System detekcji gazów

Opis techniczny. W skład systemu wchodzą następujące urządzenia: sterowany drogą radiową. CONSOLA sterowany radiowo System detekcji gazów consola radiowe sterowanie detekcją gazów w parkingach consola sterowany radiowo system detekcji gazów Instrukcja montażu i obsługi 5 Opis techniczny Przeznaczenie System CONSOLA jest przeznaczony do sterowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwo wielobranżowe M E G A MAREK SKIERSKI Oddział operacyjny w płocku Marek Skierski ul. antolka gradowskiego 11

przedsiębiorstwo wielobranżowe M E G A MAREK SKIERSKI Oddział operacyjny w płocku Marek Skierski ul. antolka gradowskiego 11 Załącznik Nr 1 do SIWZ OC.341-2/08 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. Nazwa zamówienia Wykonanie Systemów zabezpieczenia Elektronicznego obejmujących System telewizji Dozorowej na terenie

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartość 3. Opis techniczny 4. Rysunki - systemu sygnalizacji włamania 4.1 Rzut parteru 4.2 Rzut I piętra

ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartość 3. Opis techniczny 4. Rysunki - systemu sygnalizacji włamania 4.1 Rzut parteru 4.2 Rzut I piętra PROJEKTOWANIE Instalacji systemów SSWiN Instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru Instalacji systemów telewizji Użytkowej PROJEKT TECHNICZNY OBIEKT: Budynek Powiatowego Urzędu Pracy ul.wolności 29A 63-400

Bardziej szczegółowo

Alarmy audio. Moduł GPS pozwala na śledzenie lokalizacji. Wbudowana bateria back-up. Możliwość podłączenie monitora. Elementy zestawu: Kamera EDR-101

Alarmy audio. Moduł GPS pozwala na śledzenie lokalizacji. Wbudowana bateria back-up. Możliwość podłączenie monitora. Elementy zestawu: Kamera EDR-101 Dwie kamery rejestrują zapis wideo w wysokiej rozdzielczości Cztery tryby pracy (normalny, zdarzeniowy, parkingowy, awaryjny) Nagrywanie dźwięku Wbudowany G-Sensor Elementy zestawu: Alarmy audio Kamera

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia elektronicznego w poniższych obiektach Akademii Wychowania Fizycznego imienia Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA TYP: RPO-01

RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA TYP: RPO-01 SYSTEMY I URZĄDZENIA STERUJĄCE STEROWNIKI I CENTRALE MIKROPROCESOROWE PROJEKTOWANIE PROGRAMOWANIE PRODUKCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA TYP: RPO-01 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo