N O R M A O B R O N N A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "N O R M A O B R O N N A"

Transkrypt

1 M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J N O R M A O B R O N N A ICS NO-04-A Wprowadza _ Zastępuje _ Obiekty wojskowe Systemy alarmowe Część 8: Eksploatacja nr ref. NO-04-A004-8:2006 Zatwierdzona decyzją Nr 78/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03 marca 2006 r. (Dz. Urz. MON nr 4, poz.53)

2 2 NO-04-A004-8:2006 Przedmowa Niniejsza część Normy Obronnej została opracowana przez Wojskowy Komitet Normalizacyjny. Część ta jest ósmą częścią normy wieloczęściowej pod wspólnym tytułem: Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe. Obejmuje ona następujące części: NO 04 A004 1 : 2001 Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Wymagania ogólne, NO 04 A004 2 : 2001 Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Wymagania techniczno-uŝytkowe, NO 04 A004 3 : 2001 Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Metody naliczania liczby urządzeń, NO 04 A004 4 : 2001 Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Wymagania dotyczące urządzeń, NO 04 A004 5 : 2001 Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Wymagania dotyczące tablicy synoptycznej, NO 04 A004 6 : 2002 Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Wymagania dotyczące systemów kontroli dostępu, NO 04 A004 7 : 2002 Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Wymagania dotyczące telewizji przemysłowej. Wszelkie uwagi dotyczące normy naleŝy kierować do Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. Norma jest dostępna w Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. Abstrakt Podano wymagania dotyczące eksploatacji urządzeń i systemów alarmowych w obiektach wojskowych oraz zdefiniowano 14 terminów. Określono częstotliwość prowadzenia konserwacji, przeglądów technicznych oraz zakresy czynności podczas ich wykonywania. Przedstawiono okresy eksploatacji urządzeń i systemów alarmowych oraz w załącznikach algorytmy czynności dotyczących sprawdzenia ich funkcjonowania, a takŝe wzór dokumentacji eksploatacyjnej tych urządzeń i systemów alarmowych. Tłumaczenie tytułu i abstraktu Military objects Security systems Part 8: Usage There have been given requirements for usage devices and alarm systems in military objects and define 14 terms. The frequency of conducting the maintenance and service and range of activity during their performance have been established. The periods of usage of devices and alarm systems as well as algorithms of their checking have been presented. Niniejsza norma, ani Ŝadna jej część nie moŝe być przedrukowywana ani kopiowana jakąkolwiek metodą bez pisemnego zezwolenia Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

3 NO-04-A004-8: SPIS TREŚCI 1 Wstęp Zakres normy Powołania normatywne Terminy i definicje 4 2 Wymagania Postanowienia ogólne Częstotliwość prowadzenia konserwacji systemów i urządzeń alarmowych Harmonogram konserwacji Harmonogram konserwacji systemów alarmowych Harmonogram konserwacji systemów kontroli dostępu Harmonogram konserwacji systemów telewizji przemysłowej Rodzaje i częstotliwości prowadzenia przeglądów technicznych systemów i urządzeń alarmowych Harmonogram przeglądów technicznych Harmonogram przeglądu technicznego systemu alarmowego Harmonogram przeglądu technicznego systemu kontroli dostępu Harmonogram przeglądu technicznego systemu telewizji przemysłowej Resursy eksploatacyjne dla urządzeń wykorzystywanych w systemach technicznej ochrony 23 ZAŁĄCZNIKI: Załącznik A (normatywny) - Załącznik B (normatywny) - Załącznik C (normatywny) - Algorytm czynności dotyczących sprawdzenia funkcjonowania czujki wewnętrznej lub zewnętrznej 25 Algorytm czynności dotyczących sprawdzenia funkcjonowania alarmowego centrum odbiorczego (ACO) 26 Algorytm czynności dotyczących sprawdzenia funkcjonowania bariery zewnętrznej 27 Załącznik D (normatywny) - Algorytm czynności dotyczących sprawdzenia funkcjonowania kamery 28 Załącznik E (normatywny) - Załącznik F (normatywny) - Algorytm czynności dotyczących sprawdzenia funkcjonowania systemu kontroli dostępu (SKD) 29 Algorytm czynności dotyczących sprawdzenia funkcjonowania centrali alarmowej (CA) 30 Załącznik G (normatywny) - Algorytm czynności dotyczących sprawdzenia funkcjonowania urządzeń systemu telewizji przemysłowej (STP) 31 Załącznik H (normatywny) - Załącznik J (normatywny) - Algorytm czynności dotyczących sprawdzenia funkcjonowania ostrzegaczy Napadowych 32 Algorytm czynności dotyczących sprawdzenia funkcjonowania zasilania systemów i urządzeń alarmowych 33 Załącznik K (normatywny) - Dokumentacja eksploatacji systemów i urządzeń alarmowych 34

4 4 NO-04-A004-8: Wstęp 1.1 Zakres normy W niniejszej części normy podano definicje konserwacji, częstotliwości prowadzenia konserwacji, przeglądu technicznego, częstotliwości prowadzenia przeglądów technicznych oraz resursu eksploatacji systemów i urządzeń alarmowych. Ponadto określono zakres czynności wykonywanych podczas konserwacji, przeglądów technicznych oraz algorytmy czynności dotyczące sprawdzenia funkcjonowania urządzeń i systemów alarmowych, a takŝe wzór dokumentacji eksploatacyjnej. 1.2 Powołania normatywne 1) PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe Wymagania ogólne Zasady stosowania 1.3 Terminy i definicje Na potrzeby niniejszej normy przyjęto następujące definicje: alarmowe centrum odbiorcze centrum usytuowane wewnątrz chronionego obiektu z obsługą lub słuŝbą dyŝurną pełnioną całodobowo, do którego przesyłane są informacje o stanie systemów alarmowych w nim zainstalowanych oraz zapewniające ciągłe nadzorowanie systemu alarmowego w chronionym obiekcie i przekazywanie słuŝbom dyŝurnym informacji o potrzebie podjęcia natychmiastowej interwencji w kaŝdym przypadku powstania sytuacji alarmowej w tym obiekcie algorytm schemat działań słuŝący do rozwiązania określonego zagadnienia, zawierający zbiór poleceń, wykonywanych czynności ze wskazaniem kolejności, w jakiej mają być wykonane częstotliwość prowadzenia konserwacji systemów i urządzeń alarmowych cykliczne (powtarzające się w regularnych odstępach czasu) prowadzenie konserwacji zgodnie z harmonogramem konserwacji systemów i urządzeń alarmowych częstotliwość prowadzenia przeglądów technicznych systemów i urządzeń alarmowych cykliczne (powtarzające się w regularnych odstępach czasu) prowadzenie przeglądów technicznych zgodnie z harmonogramem przeglądów technicznych systemów i urządzeń alarmowych eksploatacja systemów i urządzeń alarmowych uŝytkowanie systemów i urządzeń alarmowych zgodnie z ich przeznaczeniem harmonogram konserwacji systemów i urządzeń alarmowych wykaz poszczególnych czynności do wykonania podczas prowadzenia konserwacji w określonym czasie 1) NiŜej wymieniona norma dostępna jest w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

5 NO-04-A004-8: harmonogram przeglądów technicznych systemów i urządzeń alarmowych wykaz poszczególnych czynności do wykonania podczas prowadzenia przeglądów technicznych w określonym czasie konserwacja systemów i urządzeń alarmowych zespół czynności zapewniających utrzymanie systemów i urządzeń alarmowych w pełnej gotowości do pracy oraz zapewnienie warunków ich uŝytkowania określonych w przepisach technicznych poprzez usuwanie niesprawności, a takŝe czyszczenie, smarowanie, regulowanie oraz dostrajanie parametrów elektrycznych itp poświadczenie bezpieczeństwa dokument uprawniający daną osobę do dostępu do informacji niejawnych, wydawany przez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, Wojskowe SłuŜby Informacyjne lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego przegląd techniczny systemów i urządzeń alarmowych kompleksowe wykonywane w określonych odstępach czasu, sprawdzenie stanu technicznego systemów i urządzeń alarmowych przez wykwalifikowane i odpowiednio przygotowane do tego celu osoby resurs eksploatacji systemów i urządzeń alarmowych ściśle określony przedział czasu, w którym mogą być uŝytkowane systemy i urządzenia alarmowe zgodnie z ich przeznaczeniem system kontroli dostępu zespół elementów organizacyjnych oraz wyspecjalizowanych urządzeń identyfikujących, detekcyjnych wykonawczych, współpracujących ze sobą według specjalistycznego oprogramowania, w celu umoŝliwienia kontrolowanego wejścia lub wyjścia z obszaru nadzorowanego przez system system alarmowy system przeznaczony do wykrywania i sygnalizowania naruszenia ochrony obiektów system telewizji przemysłowej zespół telewizyjnych środków technicznych i programowych przeznaczony do obserwowania i rejestrowania sytuacji w obserwowanym obszarze 2 Wymagania 2.1 Postanowienia ogólne Systemy i urządzenia alarmowe powinny być remontowane, konserwowane i poddawane przeglądom technicznym zgodnie z PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe Wymagania ogólne Zasady stosowania. Czynności te powinny być wykonywane przez przedsiębiorców (firmy) ochrony technicznej oraz pracowników przez nich zatrudnionych przewidzianych do realizacji przedsięwzięć ochronnych w obiektach wojskowych, posiadających poświadczenia bezpieczeństwa, stosowne licencje pracownika zabezpieczenia technicznego oraz świadectwa ukończenia kursów w zakresie instalowania i konserwacji lub projektowania systemów alarmowych klasy SA3 i SA4. Systemy i urządzenia alarmowe mogą być remontowane, konserwowane i poddawane przeglądom technicznym takŝe przez Ŝołnierzy zawodowych oraz pracowników wojska posiadających stosowne kwalifikacje mających

6 6 NO-04-A004-8:2006 poświadczenia bezpieczeństwa oraz świadectwa ukończenia kursów w zakresie instalowania i konserwacji lub projektowania systemów alarmowych klasy SA3 i SA4. Konserwacje systemów i urządzeń alarmowych naleŝy wykonywać cyklicznie, w celu zapewnienia ich sprawności technicznej. Cykliczność prowadzenia konserwacji określono w p.2.2. W przypadku uszkodzenia systemów alarmowych klasy SA3 oraz SA4, naprawa ich powinna być podjęta w czasie nie dłuŝszym niŝ 4 godziny. Wszystkie przeprowadzone remonty, konserwacje, przeglądy techniczne, wymiana urządzeń w systemach stosowanych w technicznej ochronie obiektów wojskowych, modernizacje tych systemów oraz uprawnienia osób upowaŝnionych do ich konserwacji, napraw, przeglądów technicznych i modernizacji powinny być odnotowane w dokumentacji eksploatacyjnej systemu i urządzeń alarmowych. Dokumentację tą powinien prowadzić komendant ochrony obiektu lub administrator systemu wyznaczony przez dowódcę jednostki wojskowej. Po dokonaniu przeglądu technicznego lub konserwacji naleŝy bezzwłocznie zmienić wszystkie dotychczasowe kody dostępu do poszczególnych systemów ochrony technicznej, jeŝeli zostały udostępnione wykonawcy przeglądu technicznego lub konserwacji. Okres eksploatacji urządzeń wchodzących w skład systemów alarmowych moŝe być przedłuŝany kaŝdorazowo o jeden rok po wykonaniu badania systemu i urządzenia według algorytmów przedstawionych w niniejszej części normy, jednak okres ten nie powinien być dłuŝszy niŝ maksymalny okres eksploatacyjny zawarty w tablicy resursów. Algorytmy czynności dotyczących sprawdzenia funkcjonowania urządzeń i systemów technicznej ochrony naleŝy stosować podczas odbioru technicznego, a przede wszystkim po zakończeniu modernizacji i kaŝdorazowym usunięciu niesprawności systemu. Z algorytmów tych powinni korzystać przedstawiciele firm zajmujących się techniczną ochroną obiektów, administrator systemu oraz komendant ochrony. 2.2 Częstotliwość prowadzenia konserwacji systemów i urządzeń alarmowych Częstotliwość, z jaką naleŝy przeprowadzać konserwacje systemów i urządzeń alarmowych, przedstawia tablica 1. Tablica 1 - Częstotliwość dokonywania konserwacji System alarmowy (SA) Wyszczególnienie systemów i ich podstawowych urządzeń Częstotliwość w miesiącach Co trzy miesiące Co sześć miesięcy Centrale alarmowe Czujki wewnętrzne Czujki zewnętrzne Manipulatory szyfrowe Klawiatury systemowe Dialery telefoniczne Nadajniki radiowe

7 NO-04-A004-8: Tablica 1 (ciąg dalszy) Odbiorniki radiowe Wyszczególnienie systemów i ich podstawowych urządzeń Częstotliwość w miesiącach Co trzy miesiące Co sześć miesięcy Ostrzegacze napadowe Sygnalizatory wewnętrzne Sygnalizatory zewnętrzne Tablice synoptyczne Zasilacze / UPS Akumulatory System kontroli dostępu (SKD) Czytniki Konwertery Kontrolery Kołowroty (tripody) Samozamykacze Zwory elektromagnetyczne Elektrozaczepy System telewizji przemysłowej (STP) Kamery TV Monitory Magnetowidy Rejestratory cyfrowe Multipleksery wizyjne Cyfrowe wizyjne detektory ruchu Krosownice cyfrowe sygnałów wizyjnych

8 8 NO-04-A004-8:2006 Tablica 1 (ciąg dalszy) Pulpity sterujące Wyszczególnienie systemów i ich podstawowych urządzeń Częstotliwość w miesiącach Co trzy miesiące Co sześć miesięcy Przełączniki wizji Centrale wizyjne Głowice obrotowe do kamer TV Sprzęt informatyczny (SI) Komputery Monitory komputerowe Drukarki Klawiatury 2.3 Harmonogram konserwacji Harmonogram konserwacji systemów alarmowych Czynności podlegające wykonaniu podczas konserwacji systemów alarmowych przedstawia tablica 2. Tablica 2 - Harmonogram konserwacji systemów alarmowych I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Lp. Nazwa czynności I - III IV - VI VII - IX X - XII Wewnętrzne systemy alarmowe 1. Wysłuchanie uwag uŝytkownika dotyczących wewnętrznego systemu alarmowego, uwagi zapisać i umieścić w notatce słuŝbowej 2. Uwzględnienie próśb i uwag uŝytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiąŝą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej systemu

9 NO-04-A004-8: Tablica 2 (ciąg dalszy) I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Lp. Nazwa czynności I - III IV - VI VII - IX Elementy wykrywające czujki 3. Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności 4. Sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotaŝowego poprzez zdjęcie obudowy czujki, a takŝe jej oczyszczenie 5. Sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy 6. Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a takŝe ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki 7. Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek systemu alarmowego Przycisk napadowy przewodowy, bezprzewodowy i kontrolny 8. Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków poprzez kolejne naciśnięcie ich i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlenie tej czynności w postaci alarmu dźwiękowego (akustycznego) lub optycznego w alarmowym centrum nadzoru X - XII 9. Sprawdzenie wartości napięcia zasilania w przyciskach bezprzewodowych Element decyzyjny centrala alarmowa 10. Sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta przeprowadzić test centrali 11. Sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy 12. Sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieŝności dokonać korekty czasu 13. Sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu 14. Wykonanie wydruku konfiguracji systemu (gdy centrala ma taką opcję) oraz historii zdarzeń, np. próby działania dla wszystkich czujek Urządzenia sygnalizacyjne sygnalizatory 15. Sprawdzenie poprawności działania kaŝdego sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno-optycznego pod względem: czasu działania, źródła pobudzenia, natęŝenia dźwięku

10 10 NO-04-A004-8:2006 Tablica 2 (ciąg dalszy) I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Lp. Nazwa czynności I - III IV - VI VII - IX X - XII Sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego podłączeń Urządzenia rejestrujące mechaniczne, elektroniczne 17. Sprawdzenie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie (alarmowe, techniczne - awarie, testy) 18. Sprawdzenie czytelności wydruku w przypadku mechanicznych rejestratorów 19. Sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty 20. Sprawdzenie stabilności podłączeń Urządzenia transmisji alarmu 21. Sprawdzenie poprawności działania kaŝdego z urządzeń transmisji alarmu 22. Sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń Zasilanie 23. Pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci) 24. Pomiar napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego (UPS, agregaty prądotwórcze, akumulatory) 25. Sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe 26. Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych 27. Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających 28. Wykonanie obsługi agregatu prądotwórczego 29. Przeprowadzenie testu pracy systemu alarmowego KsiąŜka przeglądów technicznych systemu alarmowego 30. Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu alarmowego, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki słuŝbowej lub protokółu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez uŝytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. Zewnętrzne systemy alarmowe 31. Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności

11 NO-04-A004-8: Tablica 2 (ciąg dalszy) I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Lp. Nazwa czynności I - III IV - VI VII - IX X - XII Sprawdzenie hermetyczności obudów, oczyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotaŝowego 33. Sprawdzenie, czy w dozorowanym obszarze nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy, np. gałęzie, krzewy, zarośla, wysoka trawa itp. 34. Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a takŝe skuteczności wykrywania poszczególnych stref dozorowych. W razie potrzeby ewentualna korekta ustawień 35. Sprawdzenie, czy system rozróŝnia poszczególne strefy dozorowe 36. Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla czujek X 37. Pomiar zasilania systemu zewnętrznego, przeprowadzenie testu pracy oraz uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej - przeprowadzić jak dla systemu wewnętrznego (opisanego powyŝej) 38. Sprawdzenie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego systemu Harmonogram konserwacji systemów kontroli dostępu Czynności podlegające wykonaniu podczas konserwacji systemów kontroli dostępu przedstawia tablica 3. Tablica 3 Harmonogram konserwacji systemów kontroli dostępu I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Lp. Nazwa czynności I - III IV - VI VII - IX X - XII Wysłuchanie uwag uŝytkownika dotyczących systemu kontroli dostępu, uwagi zapisać i umieścić w notatce słuŝbowej

12 12 NO-04-A004-8:2006 Tablica 3 (ciąg dalszy) I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Lp. Nazwa czynności I - III IV - VI VII - IX X - XII Uwzględnienie próśb i uwag uŝytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiąŝą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w ksiąŝce przeglądów technicznych 3. Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń, i ich kompletności 4. Sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotaŝowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy 5. Sprawdzenie właściwego działania czytnika poprzez kontrolę liczby fałszywych akceptacji oraz fałszywych odrzuceń 6. Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników 7. Sprawdzenie poprawności działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu (bramki obrotowe, śluzy, szlabany elektryczne, blokady drogowe, rygle elektryczne, elektrozaczepy oraz zwory elektromagnetyczne) 8. Sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego. 9. Sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść na wypadek alarmu, poŝaru itp. 10. Sprawdzenie odblokowania lokalnego przejść na wypadek alarmu, poŝaru itp. 11. Sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieŝności dokonać korekty tego czasu 12. Aktualizacja istniejącej bazy danych z jednoczesnym sprawdzeniem nadanych uprawnień 13. Wykonanie wydruku konfiguracji systemu oraz historii zdarzeń w systemie za ostatnie trzy miesiące. 14. Pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci) 15. Pomiar napięcia oraz prądu pochodzącego ze źródła awaryjnego (UPS, agregaty prądotwórcze)

13 NO-04-A004-8: Tablica 3 (ciąg dalszy) I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Lp. Nazwa czynności I - III IV - VI VII - IX X - XII Sprawdzenie automatycznego przełączania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne 17. Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych 18. Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających 19. Przeprowadzenie testu pracy systemu kontroli dostępu 20. Sprawdzenie moŝliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami a centrum nadzoru 21. Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu kontroli dostępu, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki słuŝbowej lub protokółu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez uŝytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację Harmonogram konserwacji systemów telewizji przemysłowej Czynności podlegające wykonaniu podczas konserwacji systemów telewizji przemysłowej przedstawia tablica 4. Tablica 4 Harmonogram konserwacji systemów telewizji przemysłowej I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Lp. Nazwa czynności I - III IV - VI VII - IX X - XII Wysłuchanie uwag uŝytkownika dotyczących systemu telewizji przemysłowej, uwagi zapisać i umieścić w notatce słuŝbowej 2. Uwzględnienie próśb i uwag uŝytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiąŝą się z modernizacją systemu.

14 14 NO-04-A004-8:2006 Tablica 4 (ciąg dalszy) I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Lp. Nazwa czynności I - III IV - VI VII - IX X - XII Punkty kamerowe wewnętrzne 3. Sprawdzenie stabilności montaŝu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery 4. Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających 5. Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego 6. Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego (WAR) (WAR) (WAR) (WAR) 7. Czyszczenie obiektywu kamery 8. Czyszczenie obudowy kamery i wysięgnika 9. Czyszczenie i przesmarowanie ruchomych części mechanicznych kamery Punkty kamerowe zewnętrzne 10. Sprawdzenie stabilności montaŝu wysięgnika oraz stabilność przymocowania kamery do niego 11. Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających Sprawdzenie ustawienia pola widzenia 12. punktu kamerowego (WAR) (WAR) (WAR) (WAR) 13. Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu (WAR) (WAR) (WAR) (WAR) kamerowego 14. Czyszczenie obiektywu kamery 15. Czyszczenie szyby obudowy hermetycznej kamery 16. Czyszczenie obudowy kamery, wysięgnika i oświetlaczy 17. Sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer 18. Ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych (uszczelniaczy). W razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki 19. Konserwacja wszystkich połączeń śrubowych 20. Oczyszczenie i przesmarowanie ruchomych mechanicznych części kamery o ile występują

15 NO-04-A004-8: Tablica 4 (ciąg dalszy) I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Lp. Nazwa czynności I - III IV - VI VII - IX X - XII Sprawdzenie poprawności zasilania kamer (czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer) Stanowiska obserwacyjne osób nadzorujących pracę systemu 22. Sprawdzenie stabilności montaŝu wysięgnika pod monitor o ile występuje 23. Sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitora 24. Sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach 25. Czyszczenie ekranu monitora 26. Czyszczenie obudowy monitora 27. Sprawdzenie stabilności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych 28. Sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test kaŝdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu 29. Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego 30. W przypadku telewizji przemysłowej z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowanie ochrony stref 31. Sprawdzenie poprawności zaprogramowania multipleksera wizyjnego, magnetowidów, rejestratorów cyfrowych, przełączników sekwencyjnych i rejestratorów cyfrowych 32. Sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w urządzeniach aktywnych przeprowadzających pomiar czasu 33. Dokonanie nagrań wzorcowych obrazów ze wszystkich kamer na kasecie wzorcowej oraz porównanie ich z nagrywanymi obrazami z kamer 34. Badanie rezystancji kabli koncentrycznych (wizyjnych) /WAR/*

16 16 NO-04-A004-8:2006 Tablica 4 (ciąg dalszy) I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Lp. Nazwa czynności I - III IV - VI VII - IX X - XII Badanie tłumienności kabli koncentrycznych (wizyjnych) 36. Konserwacja magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych w autoryzowanym serwisie (demontaŝ magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych oraz zainstalowanie magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych zastępczych, a następnie ponowny montaŝ, programowanie i sprawdzenie poprawności nagrywania) 37. Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego testu całego systemu KsiąŜka przeglądów technicznych systemu telewizji przemysłowej 38. Uzupełnienie ksiąŝki przeglądów technicznych systemu telewizji przemysłowej oraz w razie potrzeby sporządzenie notatki słuŝbowej lub protokółu przebiegu konserwacji tego systemu. Podpisanie tych dokumentów przez uŝytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. Objaśnienie znaków: - wykonać w trakcie przeglądu technicznego /WAR/ - WARUNKOWO wykonać w trakcie przeglądu technicznego o ile zaistnieje taka potrzeba /WAR/ * - WARUNKOWO wykonać w trakcie przeglądu technicznego, po przeprowadzeniu konserwacji magnetowidu w autoryzowanym serwisie UWAGA Przy kaŝdej zmianie organizacji systemu ochrony dostosowuje się strefy ochrony nadzorowane przez wideodetekcję do nowej sytuacji. Czynności, które nie zostały wymienione w powyŝszej tablicy, a są zalecane przez producenta, naleŝy równieŝ wykonywać.

17 NO-04-A004-8: Rodzaje i częstotliwości prowadzenia przeglądów technicznych systemów i urządzeń alarmowych Częstotliwość przeprowadzenia poszczególnych rodzajów przeglądów technicznych przedstawia tablica 5. Tablica 5 Rodzaje i częstotliwości prowadzenia przeglądów technicznych Lp. I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Wykonawca Rodzaj przeglądu styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Uwagi 1. SłuŜby dyŝurne nadzorujące (obsługujące) system 2. UŜytkownicy pomieszczeń (magazynów) 3. Komendant ochrony, administrator systemu 4. Komendant ochrony Codzienny Codzienny Codzienny Miesięczny 5. Administrator Miesięczny 6. UpowaŜnione osoby z firm ochrony technicznej lub przeszkolone osoby z JW 7. UpowaŜnione osoby z firm ochrony technicznej lub przeszkolone osoby z JW Kwartalny Roczny KaŜdego dnia podczas przyjmowania dyŝuru (tylko w miejscu pełnienia słuŝby) KaŜdorazowo przed i po zakończeniu prac w chronionych pomieszczeniach (magazynach) Dotyczy przeglądu rejestru zdarzeń Raz w miesiącu razem z administratorem Raz w miesiącu razem z komendantem ochrony MoŜe być w innych miesiącach MoŜe być w innych miesiącach

18 18 NO-04-A004-8: Harmonogram przeglądów technicznych Harmonogram przeglądu technicznego systemu alarmowego Harmonogram przeglądu technicznego systemu alarmowego przedstawia tablica 6. Tablica 6 Harmonogram przeglądu technicznego systemu alarmowego Lp. Rodzaj Wykonawca Nazwa czynności Uwagi przeglądu Codzienny SłuŜby dyŝurne nadzorujące pracę systemu UŜytkownicy pomieszczeń (magazynów) Komendant ochrony, administrator systemu 2. Miesięczny Komendant ochrony, administrator systemu Sprawdzić naleŝy: - stan ilościowy urządzeń i ich kompletność, - jakość wydruku rejestratora zdarzeń (drukarki). Sprawdzić naleŝy: - stan zainstalowania czujek alarmowych (czy nie są oberwane lub nie został zmieniony kąt obserwacji), - czy pola detekcji czujek nie przesłaniają jakieś przedmioty takie jak firanka, dokumenty lub stos skrzyń z bronią, amunicją itp. Do wykonania: - udzielenie instruktaŝu słuŝbie dyŝurnej (osobom nadzorującym pracę systemu) w zakresie obsługi systemu alarmowego, - zapoznanie się z uwagami osób nadzorujących pracę systemu w zakresie jego funkcjonowania, - przejrzenie rejestru zdarzeń z dnia poprzedniego. Zapoznanie się z uwagami osób nadzorujących pracę systemów w zakresie ich eksploatacji. Sprawdzenie stanu ilościowego wszystkich urządzeń oraz poprawności ich zamocowania. Sprawdzenie poprawności działania urządzeń i systemów alarmowych poprzez: - naruszenie stref ochronnych bez wprowadzenia kodu dostępu, częściowe wprowadzenia kodu i kodu pod przymusem, - sprawdzenie zobrazowania stanu systemu alarmowego na tablicy synoptycznej, Tylko w miejscu pełnienia słuŝby. W przypadku niesprawności powiadomić komendanta ochrony, serwisanta oraz dokonać adnotacji w ksiąŝce meldunków o stanie systemu. KaŜdorazowo przed i po zakończeniu prac w chronionych pomieszczeniach (magazynach) W pomieszczeniu alarmowego centrum nadzoru lub innym.

19 NO-04-A004-8: Tablica 6 (ciąg dalszy) Lp. Rodzaj Wykonawca Nazwa czynności Uwagi przeglądu przeprowadzenie próby działania wszystkich czujek alarmowych (sprawdzenie zakresów wykrywania tych elementów), - sprawdzenie poprawności sygnalizowania (wizyjnego i akustycznego) sygnałów alarmowych powstałych w wyniku naruszenia stref ochronnych lub uszkodzenia urządzeń wykonawczych. 3. Kwartalny UpowaŜnione osoby z firm ochrony technicznej lub przeszkolone osoby z JW Wszystkie czynności podlegające wykonaniu w czasie przeglądu miesięcznego oraz konserwacji kwartalnej, a ponadto sprawdzić: - współdziałanie z innymi systemami technicznej ochrony, - działanie systemu po naruszeniu kaŝdej ze stref ochronnych, - prawidłowość przesyłania sygnałów alarmowych z kaŝdego podsystemu do alarmowego centrum odbiorczego po niezaleŝnych torach transmisji, - funkcjonowanie dwustopniowego sterowania ochroną stref, - odzwierciedlenie sygnałów alarmowych na tablicy synoptycznej w alarmowym centrum odbiorczym i 4. Roczny UpowaŜnione osoby z firm ochrony technicznej lub przeszkolone osoby z JW w miejscu jego zdublowania Wszystkie czynności podlegające wykonaniu w czasie przeglądu oraz konserwacji kwartalnej, a ponadto sprawdzić systemy i urządzenia alarmowe wg algorytmów zawartych w niniejszej części normy obronnej Sprawdzenia dokonać w odniesieniu do urządzeń alarmowych będących po minimalnym okresie eksploatacji podanym w tablicy 10 niniejszej normy w celu określenia ich przydatności do dalszej rocznej eksploatacji

20 20 NO-04-A004-8: Harmonogram przeglądu technicznego systemu kontroli dostępu Harmonogram przeglądu technicznego systemu kontroli dostępu przedstawia tablica 7. Tablica 7 Harmonogram przeglądu technicznego systemu kontroli dostępu Lp. Rodzaj przeglądu Wykonawca Nazwa czynności Uwagi Codzienny SłuŜby dyŝurne nadzorujące pracę systemu Komendant ochrony, administrator systemu Sprawdzić naleŝy: - stan ilościowy urządzeń i ich kompletność, - poprawność działania przejść (wybiórczo), - rozliczenie kart dostępu wydanych w dniu poprzednim. - udzielenie instruktaŝu słuŝbie dyŝurnej (osobom nadzorującym pracę systemu) w zakresie obsługi systemu kontroli dostępu w obiekcie, - zapoznanie się z uwagami osób nadzorujących pracę systemu w zakresie jego funkcjonowania, - przejrzenie rejestru zdarzeń z dnia poprzedniego, Tylko w miejscu pełnienia słuŝby. W przypadku niesprawności powiadomić komendanta ochrony, serwisanta oraz dokonać adnotacji w ksiąŝce meldunków o stanie systemu. UŜytkownicy pomieszczeń (magazynów) 2. Miesięczny Komendant ochrony, administrator systemu Sprawdzić naleŝy: - stan oraz prawidłowość zainstalowania czytników pasywnych kart zbliŝeniowych oraz urządzeń blokujących. Sprawdzenie stanu ilościowego wszystkich urządzeń oraz poprawności i stabilności ich zamocowania. Sprawdzenie poprawności działania wszystkich: - czytników pasywnych kart zbliŝeniowych, - bramek obrotowych (tripodów), - samozamykaczy drzwiowych, - rygli elektrycznych oraz zwór elektromagnetycznych, - przycisków wyjść awaryjnych. Sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść. Sprawdzenie poprawności sygnalizowania (wizyjnego i akustycznego) sygnałów alarmowych powstałych w wyniku naruszenia przejścia kontrolowanego lub uszkodzenia urządzeń wykonawczych Odnotowanie w ksiąŝce przeglądów technicznych wykonanie przeglądu. KaŜdorazowo przed i po zakończeniu prac w chronionych pomieszczeniach (magazynach)

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH Sprawa Nr 073/14 Załącznik nr 1 do umowy ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH Lp. 1. 2. Wewnętrzne systemy alarmowe Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Z A T W I E R D Z A M PROTOKÓŁ AWARII SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH DO OCHRONY OBIEKTÓW

Z A T W I E R D Z A M PROTOKÓŁ AWARII SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH DO OCHRONY OBIEKTÓW Z A T W I E R D Z A M Załącznik nr 2 do umowy Miejscowość, dnia... PROTOKÓŁ AWARII SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH DO OCHRONY OBIEKTÓW sporządzony dnia miejsce awarii:, kompleks.., użytkownik. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA: Naprawa i konserwacja systemów alarmowych i ppoż. 1.Opis przedmiotu zamówienia (ilość i rodzaj, miejsce i warunki dostarczenia, opcje, opis przedmiotu z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ.

HARMONOGRAM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Załącznik nr N do opisu przedmiotu zamówienia HARMONOGRAM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. SPIS TREŚCI 1. Częstotliwość dokonywania konserwacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 I. Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na przeprowadzeniu kompleksowej konserwacji i naprawy urządzeń systemów

Bardziej szczegółowo

N O R M A O B R O N N A

N O R M A O B R O N N A M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J N O R M A O B R O N N A ICS 95.020 NO-04-A004-8 2016 Wprowadza Zastępuje NO-04-A004-7:2010 Obiekty wojskowe Systemy alarmowe Część 8: Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Sygnatura sprawy: ZP/3/2012 Załącznik nr 10

Sygnatura sprawy: ZP/3/2012 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - Część postępowania nr 1 Jednostka Wojskowa 1872, ulica Zagórska 21, 72-320 Trzebiatów

Bardziej szczegółowo

Sygnatura sprawy: ZP/3/2012 Załącznik nr 11

Sygnatura sprawy: ZP/3/2012 Załącznik nr 11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - Część postępowania nr 2 Jednostka Wojskowa 3937, ulica Wojska Polskiego 1, 72-331

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI KONSERWACJI I PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ALARMOWYCH

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI KONSERWACJI I PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ALARMOWYCH ZATWIERDZAM. Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI KONSERWACJI I PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ALARMOWYCH przeprowadzonych w. półroczu w... (nr kompleksu ) na podstawie Umowy Nr.../../

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji wojskowych systemów elektronicznych 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Świętoszów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji wojskowych systemów elektronicznych 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1/140 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17341-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Usługi w zakresie napraw i konserwacji wojskowych systemów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę Niniejszy opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część SIWZ i przyszłej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 2 Niniejszy opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część SIWZ

Bardziej szczegółowo

1. WYKAZ SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH OBJĘTYCH OPIEKĄ SERWISOWĄ... 2

1. WYKAZ SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH OBJĘTYCH OPIEKĄ SERWISOWĄ... 2 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o licytacji nr EZA11b-9001-6-1/EO/2017 Spis treści 1. WYKAZ SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH OBJĘTYCH OPIEKĄ SERWISOWĄ... 2 2. HARMONOGRAM OGLĘDZIN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 1 Niniejszy opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część SIWZ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługi konserwacji naprawy i obsługi serwisowej technicznych urządzeń wspomagających ochronę - ZADANIE 3 Niniejszy opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część SIWZ

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: DZP/2/11/2007 Załącznik do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dostawa i montaż urządzeń wspomagających ochronę

Znak sprawy: DZP/2/11/2007 Załącznik do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dostawa i montaż urządzeń wspomagających ochronę Znak sprawy: DZP/2/11/2007 Załącznik do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dostawa i montaż urządzeń wspomagających ochronę I. OBIEKT budowlany nr 1 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawa i montaż systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy 1. Umowa obejmuje trzyletni okres współpracy z możliwością przedłużenia o jeden rok. 2. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie zaświadczeń o

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy z dnia

ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy z dnia ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy z dnia Zakres czynności do wykonania w ramach przeglądu i konserwacji systemu: 1. Oględziny. Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących systemu monitoringu miasta. Odpowiedź na zadane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Część A (wypełnia Zamawiający)

FORMULARZ OFERTY. Część A (wypełnia Zamawiający) Nowa Wieś dn.. 06.2017 r. oznaczenie sprawy 1/GOO/2017 FORMULARZ OFERTY Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Załącznik nr 1do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ KONWENCJONALNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS1240/ IGNIS1080/ IGNIS1030/ IGNIS1520M Instrukcja sprawdzenia prawidłowego działania centrali po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP/UR/163/2012 Załącznik nr 1.1. do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa monitorowania wraz z reakcją patroli interwencyjnych i konserwacją systemów włamania i napadu (SWiN) w obiektach Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

teletechnicznej wraz z centralą telefoniczną, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji

teletechnicznej wraz z centralą telefoniczną, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji Strona 1 z 5 Poznań: Kompleksowa konserwacja sieci teletechnicznej wraz z centralą telefoniczną, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji dozorowej, systemu sygnalizacji pożaru. Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA Jednostki Wojskowej 2063 Warszawa, dn. 28.07.2014 r. wz. ppłk Marcin RATAJCZAK dn..... Nr sprawy: 073/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1

Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1 Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1 01. System nr 1, system sygnalizacji włamań i napadu oraz system telewizji dozorowej, a. centrala Galaxy Dimension

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAMÓWIENIA 2015-2017

OPIS ZAMÓWIENIA 2015-2017 ZP/UR/.../2014 Dodatek nr. do siwz OPIS ZAMÓWIENIA 2015-2017 na usługę monitorowania wraz z reakcją patroli interwencyjnych i konserwację systemów włamania i napadu ( SWiN) w obiektach Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 Instrukcja obsługi IO-E299-001 Edycja IA POLON-ALFA ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH Spółka z o.o. 85-861 BYDGOSZCZ, ul. GLINKI 155, TELEFON (0-52) 36-39-261,

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 Instrukcja obsługi Edycja IA 2 1 PRZEZNACZENIE Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 przeznaczona jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZE PROGRAMOWANIA

ARKUSZE PROGRAMOWANIA CENTRALA ALARMOWA TCA-8 ARKUSZE PROGRAMOWANIA Wersja.0 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR TCA-8 arkusze programowania. Spis treści:. Spis treści:.... DANE SYSTEMU ALARMOWEGO..... Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Firma. System SSWiN, SKDiCP, CCTV. Bezpieczna Firma SSWiN, SKDiCP, CCTV Strona 1/6

Bezpieczna Firma. System SSWiN, SKDiCP, CCTV. Bezpieczna Firma SSWiN, SKDiCP, CCTV Strona 1/6 Bezpieczna Firma System SSWiN, SKDiCP, CCTV Bezpieczna Firma SSWiN, SKDiCP, CCTV Strona 1/6 Wstęp Zastosowanie najnowszych technologii informatycznych w połączeniu z certyfikowanymi produktami pozwala

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : styczeń Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania styczeń 2011

DATA OPRACOWANIA : styczeń Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania styczeń 2011 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul Juraszów 7/19 INWESTOR : Szpital Wojewódzki w Poznaniu ADRES INWESTORA : 60-479 Poznań,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Definicje. 1. Serwis. Przez serwis należy rozumieć wykonanie w obiektach budowlanych określonych prac, mających na celu utrzymanie systemów objętych serwisem w dobrym stanie

Bardziej szczegółowo

1.Ewidencjonowana, cykliczna ocena stanu technicznego instalacji domofonowych z

1.Ewidencjonowana, cykliczna ocena stanu technicznego instalacji domofonowych z Załącznik Nr 1 do Umowy Zakres prac konserwacyjnych systemu kontroli dostępu oraz systemu domofonowego w budynkach mieszkalnych przy ul. J.Conrada 3A i 3B : 1.Ewidencjonowana, cykliczna ocena stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul Juraszów 7/19 INWESTOR : Szpital Wojewódzki w Poznaniu ADRES INWESTORA : 60-479 Poznań,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartość 3. Opis techniczny 4. Rysunki - systemu sygnalizacji włamania 4.1 Rzut parteru 4.2 Rzut I piętra

ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartość 3. Opis techniczny 4. Rysunki - systemu sygnalizacji włamania 4.1 Rzut parteru 4.2 Rzut I piętra PROJEKTOWANIE Instalacji systemów SSWiN Instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru Instalacji systemów telewizji Użytkowej PROJEKT TECHNICZNY OBIEKT: Budynek Powiatowego Urzędu Pracy ul.wolności 29A 63-400

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA Przeznaczenie centrali System sygnalizacji pożaru służy do zabezpieczenia obiektu oraz informowania o stanie zagrożenia pożarowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO

OGŁOSZENIE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO OGŁOSZENIE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO ZAMAWIAJĄCY - Gmina-Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09-400 Płock zaprasza do składania ofert na: Stałą konserwację i utrzymanie w stanie sprawności

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al Piastów PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 00- Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 000- Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Sygnatura sprawy: ZP/1/4/2010 Załącznik nr 1 WYKAZ ELEMENTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD SYSTEMU ALARMOWEGO

Sygnatura sprawy: ZP/1/4/2010 Załącznik nr 1 WYKAZ ELEMENTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD SYSTEMU ALARMOWEGO Sygnatura sprawy: ZP/1/4/2010 Załącznik nr 1 WYKAZ ELEMENTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD SYSTEMU ALARMOWEGO 1. Część Nr 1 postępowania Budynki nr 64,57,58,1,85 Kompleks koszar lotniskowy - zintegrowany system

Bardziej szczegółowo

Budynek Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. B-pa Świrskiego 17

Budynek Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. B-pa Świrskiego 17 Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) (Załącznik Nr 1 do umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Serwis, naprawa i konserwacja systemów pożarowego, dozorowego, włamania i napadu oraz rozgłaszania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA I.02.T Przegląd instalacji wykrywania i gaszenia pożaru

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA I.02.T Przegląd instalacji wykrywania i gaszenia pożaru Załącznik nr 9 OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA Przegląd instalacji wykrywania i gaszenia pożaru Wydanie IV Obowiązuje od 01.01.2016 roku Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przykładowe działania systemu R-CAD

Przykładowe działania systemu R-CAD Przykładowe działania systemu R-CAD 1 Osoba opuszczająca obiekt zazbraja system alarmowy błędnym kodem Sygnał nieuprawnionego uzbrojenia wysyłany do modułu I/0 Wykrycie obiektu w zaznaczonej strefie badanej

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NVPT-111VT NVPT-111VTP NVPT-414V

instrukcja obsługi NVPT-111VT NVPT-111VTP NVPT-414V instrukcja obsługi NVPT-111VT NVPT-111VTP NVPT-414V INFORMACJE Dyrektywy EMC (89/336/EEC) i LVD (73/23/EEC) Oznakowanie CE Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ESBwT. Bilans energetyczny Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu

LABORATORIUM ESBwT. Bilans energetyczny Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ESBwT INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA nr 2 Bilans energetyczny Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA i NAPADU, KONTROLA DOSTĘPU 1. Centrala alarmowa główna typu master ; z obudową stalową, kartą sieciową, zasilaczem buforowym; 16 linii dozorowych na płycie; interfejs

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest : Modernizacja i rozbudowa instalacji systemu przeciwpożarowego wraz z dostawą i montażem centrali

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - przeglądy konserwacyjne w miesiącu sierpniu

KOSZTORYS OFERTOWY. NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - przeglądy konserwacyjne w miesiącu sierpniu KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - przeglądy konserwacyjne w miesiącu sierpniu 2017r. ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Juraszów 7/19 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Branża : TELEELEKTRYCZNA TEMAT : Instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach bibliotecznych Budynek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZÓR BUDYNKU I POSESJI PRZY WYKORZYSTANIU ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ALARMOWYCH MONITORING

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZÓR BUDYNKU I POSESJI PRZY WYKORZYSTANIU ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ALARMOWYCH MONITORING DZIAŁ II SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZÓR BUDYNKU I POSESJI PRZY WYKORZYSTANIU ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ALARMOWYCH MONITORING Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1.

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 03 czerwca 2015r. Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

TANK RANGER MODEL 4. Petroster-Serwis Sp.j. ul. I. Kosmowskiej 3 30-240 Kraków. Dokumentacja techniczna

TANK RANGER MODEL 4. Petroster-Serwis Sp.j. ul. I. Kosmowskiej 3 30-240 Kraków. Dokumentacja techniczna Petroster-Serwis Sp.j. ul. I. Kosmowskiej 3 30-240 Kraków TANK RANGER MODEL 4 Opracował: Wojciech Charzewski, kontakt: (509) 101-302 Spis treści 1.0 Wstęp... 1 1.1 Wprowadzenie... 1 1.1.1 Monitoring produktu

Bardziej szczegółowo

Centralka Domofonu Telefonicznego CDT66-1, CDT66-2

Centralka Domofonu Telefonicznego CDT66-1, CDT66-2 Centralka Domofonu Telefonicznego CDT66-1, CDT66-2 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 051214 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA Przeznaczenie centrali System sygnalizacji pożaru służy do zabezpieczenia obiektu oraz informowania o stanie zagrożenia pożarowego

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: MORIS CHORZÓW, UL. DĄBROWSKIEGO 113. Modernizacja instalacji ppoŝ w części przebudowywanej biur na 1-szym piętrze

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: MORIS CHORZÓW, UL. DĄBROWSKIEGO 113. Modernizacja instalacji ppoŝ w części przebudowywanej biur na 1-szym piętrze Arinel PROJEKT WYKONAWCZY NR 98/NN/EL/2016 BranŜa: ELEKTRYCZNA Obiekt: MORIS CHORZÓW, UL. DĄBROWSKIEGO 113 Temat: Modernizacja instalacji ppoŝ w części przebudowywanej biur na 1-szym piętrze Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA Zadanie : Opracowanie dokumentacji projektowej remontu istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla obiektu Ratusza w Strzelcach Opolskich przy Placu Myśliwca

Bardziej szczegółowo

FC 330A - SYNOVA Instrukcja obsługi centrali FC 330A i FC 330A-ECO1

FC 330A - SYNOVA Instrukcja obsługi centrali FC 330A i FC 330A-ECO1 FC 330A - SYNOVA Instrukcja obsługi centrali FC 330A i FC 330A-ECO1 Opracował: Andrzej Obłój, Siemens Zatwierdził :... Siemens Sp. z o.o. Building Technologies Fire & Security Products 03-821 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Serwer Systemu Integrującego Ulisses Jednostka Centralna. Materiały edukacyjne System Integrujący ULISSES STEKOP S.A. Białystok V 2003

Serwer Systemu Integrującego Ulisses Jednostka Centralna. Materiały edukacyjne System Integrujący ULISSES STEKOP S.A. Białystok V 2003 Serwer Systemu Integrującego Ulisses Jednostka Centralna Materiały edukacyjne System Integrujący ULISSES STEKOP S.A. Białystok 12-13 V 2003 Podstawowe Funkcje Jednostki Centralnej Nadzór monitorowanych

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PCZ-10 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PRZEKAŹNIK CZASOWY PCZ-10 Zakład Automatyki Przemysłowej ELTA 84-230 Rumia ul. Ślusarska 41 tel./fax (58) 679-34-78 e-mail biuro@elta.com.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO INBUD 98-300 WIELUŃ OŚ.STARE SADY 19A Tel.(043)8438266 Tel.kom.0603878925... *nadzory budowlane *handel materiałami budowlanymi *obsługa procesów budowlanych * *usługi projektowe

Bardziej szczegółowo

Centrala zamknięć ogniowych BAZ04-N z wyjściem sygnalizatora

Centrala zamknięć ogniowych BAZ04-N z wyjściem sygnalizatora Centrala zamknięć ogniowych BAZ04-N z wyjściem sygnalizatora Urządzenie bezpieczeństwa - chroni Ŝycie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaŝ i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu oraz systemu alarmowego (antywłamaniowego) w ramach zadania Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku

Bardziej szczegółowo

MŚ-DB-DK /16. Katowice, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE

MŚ-DB-DK /16. Katowice, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE MŚ-DB-DK-332-02/16 Katowice, dn. 09.03.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Województwo

Bardziej szczegółowo

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej TSZ-200» Sterowanie, zasilanie i kontrola pracy urządzeń w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej»

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:../2014. a., zwanym/ą dalej Zleceniobiorcą, reprezentowana przez:

UMOWA NR:../2014. a., zwanym/ą dalej Zleceniobiorcą, reprezentowana przez: UMOWA NR:../2014 Załącznik nr 2 Wzór umowy zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L 31-864 Kraków, NIP 675-11-57-834,

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne Projektowanie i instalowanie Spis treści 0 Wstęp... 8 0.1 Zastosowanie wytycznych VdS... 8 1 Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja)

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Opis urządzenia Pulpit DCK jest profesjonalnym urządzeniem do sterowania systemami CCTV. Umożliwia sterowanie urządzeniami zarządzającymi

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DR i DRP Strona 1/5

Instrukcja obsługi DR i DRP Strona 1/5 Instrukcja obsługi DR i DRP Strona 1/5 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 3A tel +48 32/ 231 16 14, +48 32/ 231 16 13; fax +48 32/ 231 07 51; email: power@mpl.pl, http://www.power.mpl.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROZPROSZONA I ZINTEGROWANA

WERSJA ROZPROSZONA I ZINTEGROWANA WERSJA ROZPROSZONA I ZINTEGROWANA WERSJA ROZPROSZONA Przemysłowy Alarm Gazowy System central PAG 8 lub PAG 8P (wersja z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym), połączonych w sieć z jednostką PC przy pomocy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/12 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE CENTRALKI I SYGNALIZATORA str. 3 2. DANE TECHNICZNE str. 3 3. BUDOWA I DZIAŁANIE str. 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA TYP: RPO-01

RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA TYP: RPO-01 SYSTEMY I URZĄDZENIA STERUJĄCE STEROWNIKI I CENTRALE MIKROPROCESOROWE PROJEKTOWANIE PROGRAMOWANIE PRODUKCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA TYP: RPO-01 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Warszawa, dn. 31.03.2015 r.

Załącznik nr 1 Warszawa, dn. 31.03.2015 r. Załącznik nr 1 Warszawa, dn. 31.03.2015 r. WYTYCZNE DOTYCZĄCE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ W OBSZARZE ZB I W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM POSADOWIENIEM NOWEJ MASZYNY W OBIEKCIE

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla Ilość egz. 4 Egz. Nr 4 Stadium: Branża: Projekt wykonawczy Telekomunikacyjna Temat: Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu Obiekt: Budynek Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. PODSTAWA OPRACOWANIA...1 II. ZAKRES OPRACOWANIA...2 III. OPIS SYSTEMU...3 1. Opis ogólny systemu telewizji dozorowej... 3 2. Wymagania użytkowe systemu... 4,5 3. Kryteria użytkowe

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy: KE/ 03/ 02/ 17 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

oznaczenie sprawy: KE/ 03/ 02/ 17 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej budynków, terenu, osób i mienia oraz obsługa i serwis

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznildem nr 1 do umowy) Rozdział I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznildem nr 1 do umowy) Rozdział I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Rozdział I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznildem nr 1 do umowy) 1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja prewencyjnych systemów,

Bardziej szczegółowo