N O R M A O B R O N N A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "N O R M A O B R O N N A"

Transkrypt

1 M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J N O R M A O B R O N N A ICS NO-04-A Wprowadza _ Zastępuje _ Obiekty wojskowe Systemy alarmowe Część 8: Eksploatacja nr ref. NO-04-A004-8:2006 Zatwierdzona decyzją Nr 78/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03 marca 2006 r. (Dz. Urz. MON nr 4, poz.53)

2 2 NO-04-A004-8:2006 Przedmowa Niniejsza część Normy Obronnej została opracowana przez Wojskowy Komitet Normalizacyjny. Część ta jest ósmą częścią normy wieloczęściowej pod wspólnym tytułem: Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe. Obejmuje ona następujące części: NO 04 A004 1 : 2001 Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Wymagania ogólne, NO 04 A004 2 : 2001 Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Wymagania techniczno-uŝytkowe, NO 04 A004 3 : 2001 Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Metody naliczania liczby urządzeń, NO 04 A004 4 : 2001 Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Wymagania dotyczące urządzeń, NO 04 A004 5 : 2001 Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Wymagania dotyczące tablicy synoptycznej, NO 04 A004 6 : 2002 Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Wymagania dotyczące systemów kontroli dostępu, NO 04 A004 7 : 2002 Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Wymagania dotyczące telewizji przemysłowej. Wszelkie uwagi dotyczące normy naleŝy kierować do Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. Norma jest dostępna w Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. Abstrakt Podano wymagania dotyczące eksploatacji urządzeń i systemów alarmowych w obiektach wojskowych oraz zdefiniowano 14 terminów. Określono częstotliwość prowadzenia konserwacji, przeglądów technicznych oraz zakresy czynności podczas ich wykonywania. Przedstawiono okresy eksploatacji urządzeń i systemów alarmowych oraz w załącznikach algorytmy czynności dotyczących sprawdzenia ich funkcjonowania, a takŝe wzór dokumentacji eksploatacyjnej tych urządzeń i systemów alarmowych. Tłumaczenie tytułu i abstraktu Military objects Security systems Part 8: Usage There have been given requirements for usage devices and alarm systems in military objects and define 14 terms. The frequency of conducting the maintenance and service and range of activity during their performance have been established. The periods of usage of devices and alarm systems as well as algorithms of their checking have been presented. Niniejsza norma, ani Ŝadna jej część nie moŝe być przedrukowywana ani kopiowana jakąkolwiek metodą bez pisemnego zezwolenia Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

3 NO-04-A004-8: SPIS TREŚCI 1 Wstęp Zakres normy Powołania normatywne Terminy i definicje 4 2 Wymagania Postanowienia ogólne Częstotliwość prowadzenia konserwacji systemów i urządzeń alarmowych Harmonogram konserwacji Harmonogram konserwacji systemów alarmowych Harmonogram konserwacji systemów kontroli dostępu Harmonogram konserwacji systemów telewizji przemysłowej Rodzaje i częstotliwości prowadzenia przeglądów technicznych systemów i urządzeń alarmowych Harmonogram przeglądów technicznych Harmonogram przeglądu technicznego systemu alarmowego Harmonogram przeglądu technicznego systemu kontroli dostępu Harmonogram przeglądu technicznego systemu telewizji przemysłowej Resursy eksploatacyjne dla urządzeń wykorzystywanych w systemach technicznej ochrony 23 ZAŁĄCZNIKI: Załącznik A (normatywny) - Załącznik B (normatywny) - Załącznik C (normatywny) - Algorytm czynności dotyczących sprawdzenia funkcjonowania czujki wewnętrznej lub zewnętrznej 25 Algorytm czynności dotyczących sprawdzenia funkcjonowania alarmowego centrum odbiorczego (ACO) 26 Algorytm czynności dotyczących sprawdzenia funkcjonowania bariery zewnętrznej 27 Załącznik D (normatywny) - Algorytm czynności dotyczących sprawdzenia funkcjonowania kamery 28 Załącznik E (normatywny) - Załącznik F (normatywny) - Algorytm czynności dotyczących sprawdzenia funkcjonowania systemu kontroli dostępu (SKD) 29 Algorytm czynności dotyczących sprawdzenia funkcjonowania centrali alarmowej (CA) 30 Załącznik G (normatywny) - Algorytm czynności dotyczących sprawdzenia funkcjonowania urządzeń systemu telewizji przemysłowej (STP) 31 Załącznik H (normatywny) - Załącznik J (normatywny) - Algorytm czynności dotyczących sprawdzenia funkcjonowania ostrzegaczy Napadowych 32 Algorytm czynności dotyczących sprawdzenia funkcjonowania zasilania systemów i urządzeń alarmowych 33 Załącznik K (normatywny) - Dokumentacja eksploatacji systemów i urządzeń alarmowych 34

4 4 NO-04-A004-8: Wstęp 1.1 Zakres normy W niniejszej części normy podano definicje konserwacji, częstotliwości prowadzenia konserwacji, przeglądu technicznego, częstotliwości prowadzenia przeglądów technicznych oraz resursu eksploatacji systemów i urządzeń alarmowych. Ponadto określono zakres czynności wykonywanych podczas konserwacji, przeglądów technicznych oraz algorytmy czynności dotyczące sprawdzenia funkcjonowania urządzeń i systemów alarmowych, a takŝe wzór dokumentacji eksploatacyjnej. 1.2 Powołania normatywne 1) PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe Wymagania ogólne Zasady stosowania 1.3 Terminy i definicje Na potrzeby niniejszej normy przyjęto następujące definicje: alarmowe centrum odbiorcze centrum usytuowane wewnątrz chronionego obiektu z obsługą lub słuŝbą dyŝurną pełnioną całodobowo, do którego przesyłane są informacje o stanie systemów alarmowych w nim zainstalowanych oraz zapewniające ciągłe nadzorowanie systemu alarmowego w chronionym obiekcie i przekazywanie słuŝbom dyŝurnym informacji o potrzebie podjęcia natychmiastowej interwencji w kaŝdym przypadku powstania sytuacji alarmowej w tym obiekcie algorytm schemat działań słuŝący do rozwiązania określonego zagadnienia, zawierający zbiór poleceń, wykonywanych czynności ze wskazaniem kolejności, w jakiej mają być wykonane częstotliwość prowadzenia konserwacji systemów i urządzeń alarmowych cykliczne (powtarzające się w regularnych odstępach czasu) prowadzenie konserwacji zgodnie z harmonogramem konserwacji systemów i urządzeń alarmowych częstotliwość prowadzenia przeglądów technicznych systemów i urządzeń alarmowych cykliczne (powtarzające się w regularnych odstępach czasu) prowadzenie przeglądów technicznych zgodnie z harmonogramem przeglądów technicznych systemów i urządzeń alarmowych eksploatacja systemów i urządzeń alarmowych uŝytkowanie systemów i urządzeń alarmowych zgodnie z ich przeznaczeniem harmonogram konserwacji systemów i urządzeń alarmowych wykaz poszczególnych czynności do wykonania podczas prowadzenia konserwacji w określonym czasie 1) NiŜej wymieniona norma dostępna jest w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

5 NO-04-A004-8: harmonogram przeglądów technicznych systemów i urządzeń alarmowych wykaz poszczególnych czynności do wykonania podczas prowadzenia przeglądów technicznych w określonym czasie konserwacja systemów i urządzeń alarmowych zespół czynności zapewniających utrzymanie systemów i urządzeń alarmowych w pełnej gotowości do pracy oraz zapewnienie warunków ich uŝytkowania określonych w przepisach technicznych poprzez usuwanie niesprawności, a takŝe czyszczenie, smarowanie, regulowanie oraz dostrajanie parametrów elektrycznych itp poświadczenie bezpieczeństwa dokument uprawniający daną osobę do dostępu do informacji niejawnych, wydawany przez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, Wojskowe SłuŜby Informacyjne lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego przegląd techniczny systemów i urządzeń alarmowych kompleksowe wykonywane w określonych odstępach czasu, sprawdzenie stanu technicznego systemów i urządzeń alarmowych przez wykwalifikowane i odpowiednio przygotowane do tego celu osoby resurs eksploatacji systemów i urządzeń alarmowych ściśle określony przedział czasu, w którym mogą być uŝytkowane systemy i urządzenia alarmowe zgodnie z ich przeznaczeniem system kontroli dostępu zespół elementów organizacyjnych oraz wyspecjalizowanych urządzeń identyfikujących, detekcyjnych wykonawczych, współpracujących ze sobą według specjalistycznego oprogramowania, w celu umoŝliwienia kontrolowanego wejścia lub wyjścia z obszaru nadzorowanego przez system system alarmowy system przeznaczony do wykrywania i sygnalizowania naruszenia ochrony obiektów system telewizji przemysłowej zespół telewizyjnych środków technicznych i programowych przeznaczony do obserwowania i rejestrowania sytuacji w obserwowanym obszarze 2 Wymagania 2.1 Postanowienia ogólne Systemy i urządzenia alarmowe powinny być remontowane, konserwowane i poddawane przeglądom technicznym zgodnie z PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe Wymagania ogólne Zasady stosowania. Czynności te powinny być wykonywane przez przedsiębiorców (firmy) ochrony technicznej oraz pracowników przez nich zatrudnionych przewidzianych do realizacji przedsięwzięć ochronnych w obiektach wojskowych, posiadających poświadczenia bezpieczeństwa, stosowne licencje pracownika zabezpieczenia technicznego oraz świadectwa ukończenia kursów w zakresie instalowania i konserwacji lub projektowania systemów alarmowych klasy SA3 i SA4. Systemy i urządzenia alarmowe mogą być remontowane, konserwowane i poddawane przeglądom technicznym takŝe przez Ŝołnierzy zawodowych oraz pracowników wojska posiadających stosowne kwalifikacje mających

6 6 NO-04-A004-8:2006 poświadczenia bezpieczeństwa oraz świadectwa ukończenia kursów w zakresie instalowania i konserwacji lub projektowania systemów alarmowych klasy SA3 i SA4. Konserwacje systemów i urządzeń alarmowych naleŝy wykonywać cyklicznie, w celu zapewnienia ich sprawności technicznej. Cykliczność prowadzenia konserwacji określono w p.2.2. W przypadku uszkodzenia systemów alarmowych klasy SA3 oraz SA4, naprawa ich powinna być podjęta w czasie nie dłuŝszym niŝ 4 godziny. Wszystkie przeprowadzone remonty, konserwacje, przeglądy techniczne, wymiana urządzeń w systemach stosowanych w technicznej ochronie obiektów wojskowych, modernizacje tych systemów oraz uprawnienia osób upowaŝnionych do ich konserwacji, napraw, przeglądów technicznych i modernizacji powinny być odnotowane w dokumentacji eksploatacyjnej systemu i urządzeń alarmowych. Dokumentację tą powinien prowadzić komendant ochrony obiektu lub administrator systemu wyznaczony przez dowódcę jednostki wojskowej. Po dokonaniu przeglądu technicznego lub konserwacji naleŝy bezzwłocznie zmienić wszystkie dotychczasowe kody dostępu do poszczególnych systemów ochrony technicznej, jeŝeli zostały udostępnione wykonawcy przeglądu technicznego lub konserwacji. Okres eksploatacji urządzeń wchodzących w skład systemów alarmowych moŝe być przedłuŝany kaŝdorazowo o jeden rok po wykonaniu badania systemu i urządzenia według algorytmów przedstawionych w niniejszej części normy, jednak okres ten nie powinien być dłuŝszy niŝ maksymalny okres eksploatacyjny zawarty w tablicy resursów. Algorytmy czynności dotyczących sprawdzenia funkcjonowania urządzeń i systemów technicznej ochrony naleŝy stosować podczas odbioru technicznego, a przede wszystkim po zakończeniu modernizacji i kaŝdorazowym usunięciu niesprawności systemu. Z algorytmów tych powinni korzystać przedstawiciele firm zajmujących się techniczną ochroną obiektów, administrator systemu oraz komendant ochrony. 2.2 Częstotliwość prowadzenia konserwacji systemów i urządzeń alarmowych Częstotliwość, z jaką naleŝy przeprowadzać konserwacje systemów i urządzeń alarmowych, przedstawia tablica 1. Tablica 1 - Częstotliwość dokonywania konserwacji System alarmowy (SA) Wyszczególnienie systemów i ich podstawowych urządzeń Częstotliwość w miesiącach Co trzy miesiące Co sześć miesięcy Centrale alarmowe Czujki wewnętrzne Czujki zewnętrzne Manipulatory szyfrowe Klawiatury systemowe Dialery telefoniczne Nadajniki radiowe

7 NO-04-A004-8: Tablica 1 (ciąg dalszy) Odbiorniki radiowe Wyszczególnienie systemów i ich podstawowych urządzeń Częstotliwość w miesiącach Co trzy miesiące Co sześć miesięcy Ostrzegacze napadowe Sygnalizatory wewnętrzne Sygnalizatory zewnętrzne Tablice synoptyczne Zasilacze / UPS Akumulatory System kontroli dostępu (SKD) Czytniki Konwertery Kontrolery Kołowroty (tripody) Samozamykacze Zwory elektromagnetyczne Elektrozaczepy System telewizji przemysłowej (STP) Kamery TV Monitory Magnetowidy Rejestratory cyfrowe Multipleksery wizyjne Cyfrowe wizyjne detektory ruchu Krosownice cyfrowe sygnałów wizyjnych

8 8 NO-04-A004-8:2006 Tablica 1 (ciąg dalszy) Pulpity sterujące Wyszczególnienie systemów i ich podstawowych urządzeń Częstotliwość w miesiącach Co trzy miesiące Co sześć miesięcy Przełączniki wizji Centrale wizyjne Głowice obrotowe do kamer TV Sprzęt informatyczny (SI) Komputery Monitory komputerowe Drukarki Klawiatury 2.3 Harmonogram konserwacji Harmonogram konserwacji systemów alarmowych Czynności podlegające wykonaniu podczas konserwacji systemów alarmowych przedstawia tablica 2. Tablica 2 - Harmonogram konserwacji systemów alarmowych I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Lp. Nazwa czynności I - III IV - VI VII - IX X - XII Wewnętrzne systemy alarmowe 1. Wysłuchanie uwag uŝytkownika dotyczących wewnętrznego systemu alarmowego, uwagi zapisać i umieścić w notatce słuŝbowej 2. Uwzględnienie próśb i uwag uŝytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiąŝą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej systemu

9 NO-04-A004-8: Tablica 2 (ciąg dalszy) I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Lp. Nazwa czynności I - III IV - VI VII - IX Elementy wykrywające czujki 3. Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności 4. Sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotaŝowego poprzez zdjęcie obudowy czujki, a takŝe jej oczyszczenie 5. Sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy 6. Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a takŝe ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki 7. Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek systemu alarmowego Przycisk napadowy przewodowy, bezprzewodowy i kontrolny 8. Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków poprzez kolejne naciśnięcie ich i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlenie tej czynności w postaci alarmu dźwiękowego (akustycznego) lub optycznego w alarmowym centrum nadzoru X - XII 9. Sprawdzenie wartości napięcia zasilania w przyciskach bezprzewodowych Element decyzyjny centrala alarmowa 10. Sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta przeprowadzić test centrali 11. Sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy 12. Sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieŝności dokonać korekty czasu 13. Sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu 14. Wykonanie wydruku konfiguracji systemu (gdy centrala ma taką opcję) oraz historii zdarzeń, np. próby działania dla wszystkich czujek Urządzenia sygnalizacyjne sygnalizatory 15. Sprawdzenie poprawności działania kaŝdego sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno-optycznego pod względem: czasu działania, źródła pobudzenia, natęŝenia dźwięku

10 10 NO-04-A004-8:2006 Tablica 2 (ciąg dalszy) I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Lp. Nazwa czynności I - III IV - VI VII - IX X - XII Sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego podłączeń Urządzenia rejestrujące mechaniczne, elektroniczne 17. Sprawdzenie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie (alarmowe, techniczne - awarie, testy) 18. Sprawdzenie czytelności wydruku w przypadku mechanicznych rejestratorów 19. Sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty 20. Sprawdzenie stabilności podłączeń Urządzenia transmisji alarmu 21. Sprawdzenie poprawności działania kaŝdego z urządzeń transmisji alarmu 22. Sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń Zasilanie 23. Pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci) 24. Pomiar napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego (UPS, agregaty prądotwórcze, akumulatory) 25. Sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe 26. Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych 27. Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających 28. Wykonanie obsługi agregatu prądotwórczego 29. Przeprowadzenie testu pracy systemu alarmowego KsiąŜka przeglądów technicznych systemu alarmowego 30. Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu alarmowego, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki słuŝbowej lub protokółu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez uŝytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. Zewnętrzne systemy alarmowe 31. Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności

11 NO-04-A004-8: Tablica 2 (ciąg dalszy) I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Lp. Nazwa czynności I - III IV - VI VII - IX X - XII Sprawdzenie hermetyczności obudów, oczyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotaŝowego 33. Sprawdzenie, czy w dozorowanym obszarze nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy, np. gałęzie, krzewy, zarośla, wysoka trawa itp. 34. Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a takŝe skuteczności wykrywania poszczególnych stref dozorowych. W razie potrzeby ewentualna korekta ustawień 35. Sprawdzenie, czy system rozróŝnia poszczególne strefy dozorowe 36. Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla czujek X 37. Pomiar zasilania systemu zewnętrznego, przeprowadzenie testu pracy oraz uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej - przeprowadzić jak dla systemu wewnętrznego (opisanego powyŝej) 38. Sprawdzenie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego systemu Harmonogram konserwacji systemów kontroli dostępu Czynności podlegające wykonaniu podczas konserwacji systemów kontroli dostępu przedstawia tablica 3. Tablica 3 Harmonogram konserwacji systemów kontroli dostępu I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Lp. Nazwa czynności I - III IV - VI VII - IX X - XII Wysłuchanie uwag uŝytkownika dotyczących systemu kontroli dostępu, uwagi zapisać i umieścić w notatce słuŝbowej

12 12 NO-04-A004-8:2006 Tablica 3 (ciąg dalszy) I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Lp. Nazwa czynności I - III IV - VI VII - IX X - XII Uwzględnienie próśb i uwag uŝytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiąŝą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w ksiąŝce przeglądów technicznych 3. Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń, i ich kompletności 4. Sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotaŝowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy 5. Sprawdzenie właściwego działania czytnika poprzez kontrolę liczby fałszywych akceptacji oraz fałszywych odrzuceń 6. Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników 7. Sprawdzenie poprawności działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu (bramki obrotowe, śluzy, szlabany elektryczne, blokady drogowe, rygle elektryczne, elektrozaczepy oraz zwory elektromagnetyczne) 8. Sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego. 9. Sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść na wypadek alarmu, poŝaru itp. 10. Sprawdzenie odblokowania lokalnego przejść na wypadek alarmu, poŝaru itp. 11. Sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieŝności dokonać korekty tego czasu 12. Aktualizacja istniejącej bazy danych z jednoczesnym sprawdzeniem nadanych uprawnień 13. Wykonanie wydruku konfiguracji systemu oraz historii zdarzeń w systemie za ostatnie trzy miesiące. 14. Pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci) 15. Pomiar napięcia oraz prądu pochodzącego ze źródła awaryjnego (UPS, agregaty prądotwórcze)

13 NO-04-A004-8: Tablica 3 (ciąg dalszy) I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Lp. Nazwa czynności I - III IV - VI VII - IX X - XII Sprawdzenie automatycznego przełączania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne 17. Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych 18. Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających 19. Przeprowadzenie testu pracy systemu kontroli dostępu 20. Sprawdzenie moŝliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami a centrum nadzoru 21. Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu kontroli dostępu, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki słuŝbowej lub protokółu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez uŝytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację Harmonogram konserwacji systemów telewizji przemysłowej Czynności podlegające wykonaniu podczas konserwacji systemów telewizji przemysłowej przedstawia tablica 4. Tablica 4 Harmonogram konserwacji systemów telewizji przemysłowej I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Lp. Nazwa czynności I - III IV - VI VII - IX X - XII Wysłuchanie uwag uŝytkownika dotyczących systemu telewizji przemysłowej, uwagi zapisać i umieścić w notatce słuŝbowej 2. Uwzględnienie próśb i uwag uŝytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiąŝą się z modernizacją systemu.

14 14 NO-04-A004-8:2006 Tablica 4 (ciąg dalszy) I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Lp. Nazwa czynności I - III IV - VI VII - IX X - XII Punkty kamerowe wewnętrzne 3. Sprawdzenie stabilności montaŝu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery 4. Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających 5. Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego 6. Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego (WAR) (WAR) (WAR) (WAR) 7. Czyszczenie obiektywu kamery 8. Czyszczenie obudowy kamery i wysięgnika 9. Czyszczenie i przesmarowanie ruchomych części mechanicznych kamery Punkty kamerowe zewnętrzne 10. Sprawdzenie stabilności montaŝu wysięgnika oraz stabilność przymocowania kamery do niego 11. Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających Sprawdzenie ustawienia pola widzenia 12. punktu kamerowego (WAR) (WAR) (WAR) (WAR) 13. Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu (WAR) (WAR) (WAR) (WAR) kamerowego 14. Czyszczenie obiektywu kamery 15. Czyszczenie szyby obudowy hermetycznej kamery 16. Czyszczenie obudowy kamery, wysięgnika i oświetlaczy 17. Sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer 18. Ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych (uszczelniaczy). W razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki 19. Konserwacja wszystkich połączeń śrubowych 20. Oczyszczenie i przesmarowanie ruchomych mechanicznych części kamery o ile występują

15 NO-04-A004-8: Tablica 4 (ciąg dalszy) I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Lp. Nazwa czynności I - III IV - VI VII - IX X - XII Sprawdzenie poprawności zasilania kamer (czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer) Stanowiska obserwacyjne osób nadzorujących pracę systemu 22. Sprawdzenie stabilności montaŝu wysięgnika pod monitor o ile występuje 23. Sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitora 24. Sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach 25. Czyszczenie ekranu monitora 26. Czyszczenie obudowy monitora 27. Sprawdzenie stabilności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych 28. Sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test kaŝdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu 29. Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego 30. W przypadku telewizji przemysłowej z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowanie ochrony stref 31. Sprawdzenie poprawności zaprogramowania multipleksera wizyjnego, magnetowidów, rejestratorów cyfrowych, przełączników sekwencyjnych i rejestratorów cyfrowych 32. Sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w urządzeniach aktywnych przeprowadzających pomiar czasu 33. Dokonanie nagrań wzorcowych obrazów ze wszystkich kamer na kasecie wzorcowej oraz porównanie ich z nagrywanymi obrazami z kamer 34. Badanie rezystancji kabli koncentrycznych (wizyjnych) /WAR/*

16 16 NO-04-A004-8:2006 Tablica 4 (ciąg dalszy) I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Lp. Nazwa czynności I - III IV - VI VII - IX X - XII Badanie tłumienności kabli koncentrycznych (wizyjnych) 36. Konserwacja magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych w autoryzowanym serwisie (demontaŝ magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych oraz zainstalowanie magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych zastępczych, a następnie ponowny montaŝ, programowanie i sprawdzenie poprawności nagrywania) 37. Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego testu całego systemu KsiąŜka przeglądów technicznych systemu telewizji przemysłowej 38. Uzupełnienie ksiąŝki przeglądów technicznych systemu telewizji przemysłowej oraz w razie potrzeby sporządzenie notatki słuŝbowej lub protokółu przebiegu konserwacji tego systemu. Podpisanie tych dokumentów przez uŝytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. Objaśnienie znaków: - wykonać w trakcie przeglądu technicznego /WAR/ - WARUNKOWO wykonać w trakcie przeglądu technicznego o ile zaistnieje taka potrzeba /WAR/ * - WARUNKOWO wykonać w trakcie przeglądu technicznego, po przeprowadzeniu konserwacji magnetowidu w autoryzowanym serwisie UWAGA Przy kaŝdej zmianie organizacji systemu ochrony dostosowuje się strefy ochrony nadzorowane przez wideodetekcję do nowej sytuacji. Czynności, które nie zostały wymienione w powyŝszej tablicy, a są zalecane przez producenta, naleŝy równieŝ wykonywać.

17 NO-04-A004-8: Rodzaje i częstotliwości prowadzenia przeglądów technicznych systemów i urządzeń alarmowych Częstotliwość przeprowadzenia poszczególnych rodzajów przeglądów technicznych przedstawia tablica 5. Tablica 5 Rodzaje i częstotliwości prowadzenia przeglądów technicznych Lp. I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Wykonawca Rodzaj przeglądu styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Uwagi 1. SłuŜby dyŝurne nadzorujące (obsługujące) system 2. UŜytkownicy pomieszczeń (magazynów) 3. Komendant ochrony, administrator systemu 4. Komendant ochrony Codzienny Codzienny Codzienny Miesięczny 5. Administrator Miesięczny 6. UpowaŜnione osoby z firm ochrony technicznej lub przeszkolone osoby z JW 7. UpowaŜnione osoby z firm ochrony technicznej lub przeszkolone osoby z JW Kwartalny Roczny KaŜdego dnia podczas przyjmowania dyŝuru (tylko w miejscu pełnienia słuŝby) KaŜdorazowo przed i po zakończeniu prac w chronionych pomieszczeniach (magazynach) Dotyczy przeglądu rejestru zdarzeń Raz w miesiącu razem z administratorem Raz w miesiącu razem z komendantem ochrony MoŜe być w innych miesiącach MoŜe być w innych miesiącach

18 18 NO-04-A004-8: Harmonogram przeglądów technicznych Harmonogram przeglądu technicznego systemu alarmowego Harmonogram przeglądu technicznego systemu alarmowego przedstawia tablica 6. Tablica 6 Harmonogram przeglądu technicznego systemu alarmowego Lp. Rodzaj Wykonawca Nazwa czynności Uwagi przeglądu Codzienny SłuŜby dyŝurne nadzorujące pracę systemu UŜytkownicy pomieszczeń (magazynów) Komendant ochrony, administrator systemu 2. Miesięczny Komendant ochrony, administrator systemu Sprawdzić naleŝy: - stan ilościowy urządzeń i ich kompletność, - jakość wydruku rejestratora zdarzeń (drukarki). Sprawdzić naleŝy: - stan zainstalowania czujek alarmowych (czy nie są oberwane lub nie został zmieniony kąt obserwacji), - czy pola detekcji czujek nie przesłaniają jakieś przedmioty takie jak firanka, dokumenty lub stos skrzyń z bronią, amunicją itp. Do wykonania: - udzielenie instruktaŝu słuŝbie dyŝurnej (osobom nadzorującym pracę systemu) w zakresie obsługi systemu alarmowego, - zapoznanie się z uwagami osób nadzorujących pracę systemu w zakresie jego funkcjonowania, - przejrzenie rejestru zdarzeń z dnia poprzedniego. Zapoznanie się z uwagami osób nadzorujących pracę systemów w zakresie ich eksploatacji. Sprawdzenie stanu ilościowego wszystkich urządzeń oraz poprawności ich zamocowania. Sprawdzenie poprawności działania urządzeń i systemów alarmowych poprzez: - naruszenie stref ochronnych bez wprowadzenia kodu dostępu, częściowe wprowadzenia kodu i kodu pod przymusem, - sprawdzenie zobrazowania stanu systemu alarmowego na tablicy synoptycznej, Tylko w miejscu pełnienia słuŝby. W przypadku niesprawności powiadomić komendanta ochrony, serwisanta oraz dokonać adnotacji w ksiąŝce meldunków o stanie systemu. KaŜdorazowo przed i po zakończeniu prac w chronionych pomieszczeniach (magazynach) W pomieszczeniu alarmowego centrum nadzoru lub innym.

19 NO-04-A004-8: Tablica 6 (ciąg dalszy) Lp. Rodzaj Wykonawca Nazwa czynności Uwagi przeglądu przeprowadzenie próby działania wszystkich czujek alarmowych (sprawdzenie zakresów wykrywania tych elementów), - sprawdzenie poprawności sygnalizowania (wizyjnego i akustycznego) sygnałów alarmowych powstałych w wyniku naruszenia stref ochronnych lub uszkodzenia urządzeń wykonawczych. 3. Kwartalny UpowaŜnione osoby z firm ochrony technicznej lub przeszkolone osoby z JW Wszystkie czynności podlegające wykonaniu w czasie przeglądu miesięcznego oraz konserwacji kwartalnej, a ponadto sprawdzić: - współdziałanie z innymi systemami technicznej ochrony, - działanie systemu po naruszeniu kaŝdej ze stref ochronnych, - prawidłowość przesyłania sygnałów alarmowych z kaŝdego podsystemu do alarmowego centrum odbiorczego po niezaleŝnych torach transmisji, - funkcjonowanie dwustopniowego sterowania ochroną stref, - odzwierciedlenie sygnałów alarmowych na tablicy synoptycznej w alarmowym centrum odbiorczym i 4. Roczny UpowaŜnione osoby z firm ochrony technicznej lub przeszkolone osoby z JW w miejscu jego zdublowania Wszystkie czynności podlegające wykonaniu w czasie przeglądu oraz konserwacji kwartalnej, a ponadto sprawdzić systemy i urządzenia alarmowe wg algorytmów zawartych w niniejszej części normy obronnej Sprawdzenia dokonać w odniesieniu do urządzeń alarmowych będących po minimalnym okresie eksploatacji podanym w tablicy 10 niniejszej normy w celu określenia ich przydatności do dalszej rocznej eksploatacji

20 20 NO-04-A004-8: Harmonogram przeglądu technicznego systemu kontroli dostępu Harmonogram przeglądu technicznego systemu kontroli dostępu przedstawia tablica 7. Tablica 7 Harmonogram przeglądu technicznego systemu kontroli dostępu Lp. Rodzaj przeglądu Wykonawca Nazwa czynności Uwagi Codzienny SłuŜby dyŝurne nadzorujące pracę systemu Komendant ochrony, administrator systemu Sprawdzić naleŝy: - stan ilościowy urządzeń i ich kompletność, - poprawność działania przejść (wybiórczo), - rozliczenie kart dostępu wydanych w dniu poprzednim. - udzielenie instruktaŝu słuŝbie dyŝurnej (osobom nadzorującym pracę systemu) w zakresie obsługi systemu kontroli dostępu w obiekcie, - zapoznanie się z uwagami osób nadzorujących pracę systemu w zakresie jego funkcjonowania, - przejrzenie rejestru zdarzeń z dnia poprzedniego, Tylko w miejscu pełnienia słuŝby. W przypadku niesprawności powiadomić komendanta ochrony, serwisanta oraz dokonać adnotacji w ksiąŝce meldunków o stanie systemu. UŜytkownicy pomieszczeń (magazynów) 2. Miesięczny Komendant ochrony, administrator systemu Sprawdzić naleŝy: - stan oraz prawidłowość zainstalowania czytników pasywnych kart zbliŝeniowych oraz urządzeń blokujących. Sprawdzenie stanu ilościowego wszystkich urządzeń oraz poprawności i stabilności ich zamocowania. Sprawdzenie poprawności działania wszystkich: - czytników pasywnych kart zbliŝeniowych, - bramek obrotowych (tripodów), - samozamykaczy drzwiowych, - rygli elektrycznych oraz zwór elektromagnetycznych, - przycisków wyjść awaryjnych. Sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść. Sprawdzenie poprawności sygnalizowania (wizyjnego i akustycznego) sygnałów alarmowych powstałych w wyniku naruszenia przejścia kontrolowanego lub uszkodzenia urządzeń wykonawczych Odnotowanie w ksiąŝce przeglądów technicznych wykonanie przeglądu. KaŜdorazowo przed i po zakończeniu prac w chronionych pomieszczeniach (magazynach)

Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA

Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA o zasadach wykonywania obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej Warszawa 2004 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA OŚRODKÓW OBLICZENIOWYCH

INFRASTRUKTURA OŚRODKÓW OBLICZENIOWYCH Krzysztof B. Politowski INFRASTRUKTURA OŚRODKÓW OBLICZENIOWYCH Warszawa 2010 r. Wydanie I Str. 2 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 2 Lokalizacja... 6 3 Infrastruktura architektoniczna i budowlana... 9 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Oferty Ramowej. Wzór Umowy Kolokacji. Umowa Kolokacji. zawarta pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna

Załącznik Nr 4 do Oferty Ramowej. Wzór Umowy Kolokacji. Umowa Kolokacji. zawarta pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna Załącznik Nr 4 do Oferty Ramowej Wzór Umowy Kolokacji Umowa Kolokacji Nr, zawarta pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w... przy ul...., zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A.

Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A. Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Elterix S.A. Spis treści Definicje... 4 I. Charakterystyka publicznej sieci telefonicznej

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym Warszawa 2005 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia OI/MS/004/2010 Załącznik 4 do siwz Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu Telekomunikacyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto dla lokalizacji:

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo