2 (74) 2005 EDUKACJA A VAT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 (74) 2005 EDUKACJA A VAT"

Transkrypt

1 2 (74) Luty 2005 EDUKACJA A VAT W PRAWIE WSPÓLNOTOWYM I POLSKIM PREZENTACJA MOJEJ FIRMY NA TARGACH JAK ROBIĄ TO INNI ZARZĄDZANIE MARKĄ OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH W INTERNECIE Biuletyn dla małych i średnich firm

2 tel.: faks: tel.: faks: tel.: faks: tel./faks: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ tel.: faks: tel.: faks: tel.: faks: tel.: faks: tel.: faks: tel./faks: tel.: , tel.: faks: tel.: faks: tel.: faks: tel./faks:

3 Biuletyn euro info dla małych i średnich firm Od redakcji Spis treści Szanowni Państwo, Biuletyn w lutym, mimo zmiany wydawcy, ukazuje się już bez opóźnień. Publikacja informacji dotyczących pierwszej oceny wniosków złożonych w SPO WKP spotkała się z Państwa żywym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że nowa afiliacja redakcji Biuletynu EIC przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości okaże się dla Państwa o tyle efektywna, że wszelkie informacje o zmianach w wytycznych dotyczących wypełniania wniosków będziemy mieli z pierwszej reki. W numerze lutowym polecamy Państwa uwadze artykuł dotyczący opodatkowania usług edukacyjnych w UE. Niektóre z usług, a nawet i towarów edukacyjnych lub związanych z szeroko pojętą kulturą, są zwolnione z podatku VAT. Co ciekawe, nie tylko podmioty publiczne są zwolnione z tego podatku, ale w pewnych sytuacjach również podmioty prywatne mogą być objęte tym przywilejem. Ponadto polecamy stałe rubryki: marketing, oferty kooperacji oraz informacje w dziale wydarzenia, gdyż nadchodząca wiosna niesie ze sobą wiele propozycji, z których być może Państwo skorzystają. Czekamy na komentarze pod tym samym adresem: Redakcja PREZENTACJA MOJEJ FIRMY NA TARGACH DOBRA PREZENTACJA FIRMY NA TARGACH WYMAGA DUŻEGO NAKŁADU PRACY, ALE ZAWSZE SIĘ OPŁACA. PODAJEMY WSKAZÓWKI WYNIKAJĄCE Z PRAKTYKI EKSPERTÓW W TEJ DZIEDZINIE. EDUKACJA A VAT W PRAWIE WSPÓLNOTOWYM I POLSKIM USŁUGI EDUKACYJNE W PRAWIE EUROPEJSKIM SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT, O ILE ŚWIADCZONE SĄ W INTERESIE PUBLICZNYM. JAK ROBIĄ TO INNI OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH W INTERNECIE KATALOG DÓBR OSOBISTYCH CHRONIONYCH PRAWEM JEST DŁUGI. CZĘSTO MAJĄ ONE CHARAKTER NIEMAJĄTKOWY. ZARZĄDZANIE MARKĄ ZARZĄDZANIA MARKĄ NIE POWINNO SIĘ POWIERZAĆ OSOBOM NIEDOŚWIADCZONYM, GDYŻ UTRZYMANIE JEJ DOBREGO WIZERUNKU WYMAGA ROZWAGI I DUŻYCH NAKŁADÓW PRACY. PYTANIE DO PRAWNIKA PYTANIE DO KONSULTANTA AKTUALNOŚCI WYDARZENIA OFERTY WSPÓŁPRACY LUTY Redaktor naczelna: Anna Sarzyńska tel.: Zespół: Zofia Pinchinat-Witucka Michał Polański Mariusz Bibik Adres redakcji: Euro Info Centre przy PARP ul. Pańska 81/83, Warszawa tel.: faks: produkcja MARLEX Sp. z o.o. nakład: 5500 egz. Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nieza mó wio nych oraz za strze ga so bie pra wo do ich zmia ny i re da go wa nia. Uwa gi i ko men ta rze pro si my kie ro wać na ad res: biu le fund.org.pl Wszyst kie tek sty za war te w Biu le ty nie Eu ro In fo mo gą być prze dru ko wy wa ne wy łącznie po uzy ska niu zgo dy re dak cji. Za in te re so wa nych sub skryp cją pro si my o kon takt z najbliższym Eu ro In fo Cen tre. Okładka: Artur Hojny luty 2005, nr 2 (74) 3

4 Marketing PREZENTACJA MOJEJ FIRMY NA TARGACH JAK ŁATWO ZMARNOWAĆ WYJAZD, JAK TRUDNO ODNIEŚĆ SUKCES? Paweł KOWALEWSKI, Oleg STASIEWICZ Umiejętność odnoszenia sukcesów nie jest wcale umiejętnością powszechną. Fakt, że odnosimy sukcesy w jednej dziedzinie, wcale nie musi oznaczać, iż nie będziemy popełniać błędów w innej. Praktycznie więc zdolność rozwijania z powodzeniem naszej firmy nie musi oznaczać, iż znamy się na wszystkim. Podczas rozmów z wieloma przedsiębiorcami pojawiał się ostatnio temat targów. Problemy z tą formą prezentacji firmy i jej oferty miały zarówno przedsiębiorstwa małe, jak i całkiem spore, firmy, które odniosły sukces, jak i te, które są dopiero na początku swojej drogi rozwoju. Często zdarza się tak, że przedsiębiorcy, którzy odnoszą sukcesy w biznesie, a nie mają ich na targach, posługują się tzw. generalizacją. Pojawiają się głosy o zakończeniu ery targów, umieraniu targów i wiele podobnych stwierdzeń. Dla niektórych Stare centra wystawiennicze branż, ewentualnie dla niektórych cykli wystaw, być może jest to prawda. Dla większości tego typu przedsięwzięć niepowodzenia wynikają z błędów popełnionych podczas organizacji targów, zarówno w trakcie ich trwania, jak i na etapie ich przygotowań. Trudno zawrzeć na kilku stronach praktyczne rady dotyczące prawidłowego zachowania się na targach, postępowania, które naszej firmie przyniesie efekt zgodny z zamierzeniami. W niniejszym artykule postaramy się jednak przedstawić kilka ważnych naszym zdaniem rad praktycznych, dotyczących zagadnień, które z pewnością wpływają na wyniki naszej prezentacji na targach. Mówiąc inaczej, skupimy się tylko na tych sprawach, których niewypełnienie lub niezauważenie z pewnością doprowadzi do całkowitej i sromotnej porażki. Artykuł adresujemy głównie do tych z Państwa, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z wyjazdami na różnego rodzaju targi, wystawy, jarmarki lub też misje handlowe. Artykuł kierujemy również do tych, którzy są zainteresowani wejściem na nowy dla siebie rynek zbytu i drogę do niego torują sobie właśnie poprzez udział w targach. Nie da się ukryć, iż targi to jeden z najbardziej tradycyjnych sposobów wejścia na rynek, pozwalający względnie szybko i skutecznie nawiązać kontakt z potencjalnymi kontrahentami i w konsekwencji pozyskać nowych odbiorców. Zarówno udział w targach, jak i w misjach gospodarczych daje zainteresowanym możliwość pozyskania unikalnej wiedzy o rynku. Rozmawiając z odwiedzającymi, kontrahentami, innymi wystawcami, odwiedzając sklepy, przeglądając lokalne informatory, możemy ocenić nasze szanse na rynku, porównać ceny, uzyskać informacje o konkurentach i potencjalnych kontrahentach. Jednak bez odpowiedniego przygotowania, bez wiedzy o rynku, bez kompetentnych pracowników możemy nieefektywnie zagospodarować często znaczącą część naszego budżetu (czyli upraszczając, stracić pieniądze i czas) i nie uzyskać zamierzonych wyników. Często skutkuje to długo trwającą niechęcią do interesującego nas rynku. Cel Podejmując decyzję o udziale w targach, przede wszystkim musimy sobie zadać pytanie o cel tego przedsięwzięcia. Musi być on oczywiście zbieżny z celami strategicznymi naszej firmy oraz nawiązywać do jej polityki marketingowej. Oto pytania, które należy postawić: Czy udział w targach ma służyć zbadaniu rynku, czy sprawdzeniu siły konkurencji? Czy głównym celem jest chwilowe zwiększenie naszej sprzedaży, czy raczej myślimy o działaniach długofalowych? Czy chcemy nasze wystąpienie na targach skierować do potencjalnych dystrybutorów, czy może bezpośrednio do konsumentów? A może chcemy się tylko pokazać, ponieważ tak wypada? Foto: Artur Hojny Precyzyjne określenie celu wyjazdu znacząco ułatwi nam kolejne kroki, a przede wszystkim umożliwi podjęcie decyzji, na jakie targi jechać. Jeżeli szukamy dystrybutorów lub odbiorców, to powinniśmy brać pod uwagę wyłącznie targi branżowe, specjalistyczne. Z kolei jeżeli interesuje nas kontakt z konsumentami, to mo- 4 luty 2005, nr 2 (74)

5 Biuletyn euro info dla małych i średnich firm Marketing żemy zdecydować się na targi (wystawy, jarmarki) konsumpcyjne, które zazwyczaj mają charakter uniwersalny. Koszt Pieniądze to rzecz ważna. Obniżenie kosztów związanych z targami można uzyskać paroma metodami. Dofinansowanie z budżetu państwa Ze względu na dofinansowanie z bu dżetu, wiele targów jest szczególnie obleganych przez polskich przedsiębiorców. Do imprez takich należą m.in. polskie wystawy narodowe, czyli targi prezentujące dorobek polskich firm z różnych branż. Dofinansowaniu podlegają imprezy wystawiennicze, które zostały objęte systemem dotacji w danym roku kalendarzowym. Wykaz targów i wystaw zawierają tzw. listy: Lista A (polskie wystawy narodowe), Lista B (targi o priorytetowym znaczeniu dla polskiej gospodarki) oraz Lista C (imprezy targowe, do których aplikowanie może być ograniczane w razie wyczerpania się środków finansowych). Pełne wykazy (listy) na lata oraz inne informacje na temat dofinansowania targów można znaleźć na stronie internetowej lub Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 października 2004 roku określa, że wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50% poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych netto uczestnictwa w targach lub wystawach i wynieść jednorazowo więcej niż zł. Do wyżej wspomnianych wydatków kwalifikowanych przy udziale w targach/ wystawie jako wystawca zalicza się wydatki na: wynajęcie powierzchni wystawienniczej i zabudowę stoiska podczas imprezy targowo-wystawienniczej, i nowe znacznie się od siebie różnią transport eksponatów w związku z udziałem w imprezie targowo-wystawienniczej, przygotowanie i druk materiałów promocyjnych w związku z udziałem w imprezie targowo-wystawienniczej (materiały promocyjne winny zawierać znak Unii Europejskiej oraz logo Sektorowego Programu Operacyjnego), przejazd i zakwaterowanie nie więcej niż dwóch przedstawicieli przedsiębiorcy uczestniczących w zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej poniesione zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (DzU nr 236 z 2002 r., poz. 1991). W wyniku konkursu wyłoniono organizatorów wielobranżowych wystaw narodowych z Listy A : Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. (Egipt/Kair) Warszawa, ul. Trębacka 4, tel.: , faks: , Polexpo Exhibitions Sp. z o.o. (Łotwa/Ryga, Rosja/Rostow n. Donem, Rumunia/Bukareszt) Warszawa, ul. Bohdanowicza 13, tel.: , faks: , Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich (Mołdowa/Kiszyniów, Rosja/Kaliningrad) Suwałki, ul. Kościuszki 76, tel.: , faks: , Udział w wystawach narodowych ze względu na znaczne dofinansowanie jest dosyć atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców. Jednak wystąpienie na takich targach wymaga szczególnie starannego i czasochłonnego przygotowania. W innym wypadku targi ograniczą się głównie do rozdawania gadżetów reklamowych... ale o tym trochę później. Nie można zaniedbać także formalności związanych z dofinansowaniem. Wymogi formalne są bardzo precyzyjnie opisane, więc każde odstępstwo od nich może skutkować utratą prawa do dofinansowania. Dotyczy to zarówno terminów składania Foto: Artur Hojny wniosków o dofinansowanie, jak i zawartości merytorycznej wniosków. Zawsze jednak możemy liczyć na pomoc organizatora targów. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się także starać o refinansowanie wydatków związanych z udziałem w targach z funduszy zarządzanych przez PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej Oferowane przez PARP dofinansowanie nie jest ograniczone wykazem imprez targowych oraz jest wyższe niż dofinansowanie Ministerstwa Gospodarki i Pracy (maksymalnie do 10 tys. euro). Pośrednim sposobem na uzyskanie refinansowania wydatków targowych, połączonego z ubezpieczeniem od ryzyka niepowodzenia projektu podczas wejścia na zagraniczny rynek/rynki zbytu, luty 2005, nr 2 (74) 5

6 Marketing jest skorzystanie z oferty KUKE S.A. Ubezpieczenie kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej Należy zwrócić uwagę, że nie można łączyć różnych źródeł finansowania z publicznych pieniędzy, czyli nie można pozyskać pieniędzy na udział w tych samych targach równocześnie z Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz z PARP lub z KUKE S.A. Przygotowanie do targów Przygotowanie do targów jest dużo ważniejszym etapem całego przedsięwzięcia niż sam wyjazd. Proces przygotowania możemy podzielić na etapy. Przede wszystkim należy odpowiednio wcześniej zaplanować całe przedsięwzięcie. W niektórych przypadkach udział w targach należy planować z wyprzedzeniem nawet kilkuletnim (dotyczy to niektórych targów branżowych). Najczęściej jednak planujemy nasz udział w konkretnych imprezach z wyprzedzeniem 5-12-miesięcznym. Należy w tym miejscu wspomnieć, że np. wniosek o dofinansowanie składa się do Ministerstwa Gospodarki i Pracy nie później niż na 14 tygodni przed rozpoczęciem targów lub wystawy. Dodatkowe tygodnie będą potrzebne na przygotowanie wniosku. Praktyka Po pierwsze, musimy rozważyć, czy wyjeżdżając na targi, będziemy korzystać z usług pośrednika i w jakim zakresie. Planując samodzielny wyjazd na targi, należy pamiętać, że sami będziemy musieli się zmierzyć ze wszystkimi problemami organizacyjnymi, które sprawny pośrednik/ organizator wyjazdu jest w stanie wcześniej przewidzieć i rozwiązać. Radzimy więc, aby z samodzielnego wyjazdu korzystać wyłącznie w sytuacji, kiedy nie jest możliwa współpraca z pośrednikiem (możemy się spotkać z taką sytuacją podczas niektórych targów specjalistycznych). Wynajmowanie hostess jest kosztowne, ale znacząco podnosi walory produktu W innych przypadkach polecamy nawiązanie kontaktu z firmami/instytucjami specjalizującymi się w organizowaniu wyjazdów na imprezy targowe. Dokonując wyboru takiej firmy, należy zwrócić uwagę na jej dotychczasowe doświadczenie, liczbę organizowanych wyjazdów, zakres oferowanych usług dodatkowych, opinię o firmie wśród przedsiębiorców. Sięgnijmy więc do ulotek, informacji zawartych w Internecie, a co najważniejsze, skontaktujmy się z kilkoma przedsiębiorstwami, które już były na targach organizowanych przez danego pośrednika, zasięgając ich opinii na temat wywiązywania się w praktyce z obietnic zamieszczonych w materiałach reklamowych. Generalnie standardem jest oferowanie przez takie firmy następujących usług: wynajem powierzchni wystawienniczej, przygotowanie projektu zabudowy, wykonanie zabudowy, pomoc w opracowaniu wniosku o dofinansowanie, organizacja transportu ekspozycji, organizacja dojazdu na targi, pomoc w sprawach wizowych, rezerwacja hotelu na czas targów, logistyka w czasie targów (dojazdy z hotelu do obiektu wystawienniczego, żywienie, organizacja czasu wolnego etc.), pomoc w zakresie przygotowania materiałów promocyjnych (przygotowanie katalogu targowego, usługi tłumacza etc.). Po drugie, ważny jest harmonogram przygotowania do targów oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przygotowania. Jeżeli nie działamy osobiście i wyznaczamy pracownika, który ma zorganizować nasz wyjazd, pamiętajmy, że osoba taka powinna posiadać określone kompetencje i pełnomocnictwa. To na niej będzie bowiem spoczywała odpowiedzialność za poprawne przygotowanie wyjazdu (w tym np. przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie), wykorzystanie ustalonego budżetu oraz późniejsze jego rozliczenie. Jeżeli natomiast nie udzielimy danemu pracownikowi odpowiednich pełnomocnictw, praktycznie możemy sparaliżować jego pracę. Często bowiem bywa, że na miejscu będzie on musiał podejmować ad hoc wiele szybkich decyzji, w zależności od rozwoju wypadków i zaistniałej sytuacji. Foto: Artur Hojny Po trzecie, należy przygotować projekt zabudowy stoiska. Pamiętajmy, że bez 6 luty 2005, nr 2 (74)

7 Biuletyn euro info dla małych i średnich firm Marketing względu na to, jaką wybierzemy formułę zabudowy, planując stoisko, warto wydzielić przynajmniej niewielką powierzchnię z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze, w którym będziemy mogli zostawić ubrania, przechować materiały promocyjne i gadżety, a także przygotować ewentualny poczęstunek dla zaproszonych gości. Nic gorszego nie może się zdarzyć (niestety, częsty widok na targach), niż poupychane po kątach brudne naczynia, kupa ubrań złożona na krzesłach i podobne widoki, tworzące wrażenie bałaganu, który dyskwalifikuje każdego wystawcę, zanim jego gość zdąży naprawdę wejść na teren stoiska. Po czwarte, trzeba opracować materiały promocyjne. Bez wątpienia dużo czasu powinniśmy poświęcić na przygotowanie materiałów reklamowych, czyli różnego rodzaju ulotek, katalogów, ofert, informacji oraz... gadżetów. Bardzo ważne jest, aby materiały były opracowane w języku kraju, do którego się udajemy, i sprawdzone przez doświadczonego tłumacza, który powinien skorygować ewentualne błędy wynikające z nieznajomości kultury danego kraju. Nic tak nie psuje negocjacji, jak dowcipy naszych potencjalnych kontrahentów na temat lapsusów językowych często pojawiających się w samodzielnie tłumaczonych ulotkach. Z góry jesteśmy wówczas skazani na miano firmy nieprofesjonalnej, a jeszcze gorsza jest sytuacja, kiedy nasi goście traktują tego typu pomyłki jako lekceważenie i brak szacunku wobec ich kraju lub języka. Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawne wyeksponowanie naszych danych teleadresowych. Powszechnie spotykanym błędem jest przeniesienie namiarów na firmę z polskojęzycznych informatorów. W takiej sytuacji zmuszamy naszych potencjalnych klientów do poszukiwania niezbędnych numerów kierunkowych, a także do kontaktu z recepcjonistką, która często nie będzie umiała odpowiedzieć na telefon choćby ze względu na nieznajomość języka. Dobrym rozwiązaniem jest podanie w naszych materiałach numerów telefonów bezpośrednio do osób, które docelowo będą obsługiwać dany rynek wraz ze wskazaniem preferowanego języka do kontaktów. Miłym gestem wobec naszych potencjalnych klientów byłoby umieszczenie w materiałach małej mapki z zaznaczeniem miejsca siedziby firmy. Nie należy zapominać o przygotowaniu odpowiedniej liczby wizytówek. Kolejnym błędem wielu firm jest wykorzystywanie cenników opracowanych na rynek polski i w polskiej walucie. Nie wszyscy pamiętają, że polski złoty nie jest walutą powszechnie stosowaną w handlu międzynarodowym, choć możemy się spotkać z rozliczeniami w złotówkach w przypadku takich krajów, jak Ukraina, Litwa, Czechy, Słowacja. W optymalnej wersji cennik powinien być przygotowany w euro i w dolarach amerykańskich. W niektórych krajach (np. w Rosji) nasz potencjalny kontrahent zazwyczaj poprosi również o przedstawienie systemu upustów w zależności od wielkości zrealizowanego obrotu, warunki dostawy (w tym przewidywany koszt transportu). Bądźmy przygotowani do przekazania tego typu informacji. Po piąte, istotna jest wcześniejsza organizacja spotkań. Następnym etapem przygotowawczym jest rozesłanie zaproszeń do obecnych i potencjalnych kontrahentów. Dla szczególnie ważnych klientów warto się postarać o darmowe wejściówki na teren targów. Skutecznie przeprowadzona akcja informacyjna pozwoli nawet z nieciekawych targów wyciągnąć znaczne korzyści. W zaproszeniu należy przedstawić cel spotkania, miejsce (numer stoiska i pawilonu wystawienniczego) i termin targów. Warto również poprosić o potwierdzenie przybycia w celu zaplanowania czasu pracy w trakcie targów oraz przygotowania niezbędnej ilości materiałów ofertowych. Skąd czerpać informacje o potencjalnych kontrahentach? Niewyczerpanym źródłem wiedzy jest Internet. Można również wykorzystać różnego rodzaju periodyki branżowe, analizy rynku, informatory biznesowe etc. Jak wynika z praktycznych doświadczeń, prawie zawsze targi przynoszą wymierne korzyści, kiedy jeszcze przed wyjazdem nasz kalendarz spotkań jest prawie w pełni ustalony. Ważne jest, aby dodatkowo, bezpośrednio przed wyjazdem, potwierdzić telefonicznie już umówione spotkania. Podczas kolejnych wyjazdów z nieukrywanym zdumieniem odkryliśmy, że targi mogą być doskonałą okazją do organizacji spotkań zewnętrznych. Zauważyliśmy bowiem, że często w ekipach będących na targach znajdują się osoby, które w każdej wolnej chwili znikają ze stoiska. Pierwsza myśl: poszły do hotelu odpoczywać albo zwiedzają lokalne muzea i inne atrakcje turystyczne. Nic bardziej mylnego. Bardzo często osoby takie spotykają się z potencjalnymi klientami na zewnątrz. Targi bowiem są najczęściej organizowane w dużych aglomeracjach, w których z pewnością znajdziemy mnóstwo potencjalnych klientów. Bądźmy agresywni!!! Może nasi potencjalni klienci nie mają czasu, aby akurat w tym dniu odwiedzić targi, a praktycznie jesteśmy parę kilometrów od ich siedziby. Kiedy będziemy mieli następną okazję wybrać się na przykład do Moskwy, Nowego Jorku czy też Rzymu, aby się z nimi spotkać? Profesjonalne firmy, umiejące wykorzystać targi, wielokrotnie zwiększają ich przydatność dla własnego biznesu, spotykając się równolegle na terenie targów i w ich okolicach z wybranymi przez siebie kontrahentami. Oczywiście spotkania takie muszą być wcześniej zaplanowane i przynajmniej w części umówione. Nigdy nie wolno udawać się do klienta jako niezapowiedziany gość na zasadzie prosto z ulicy. Wyjazd na targi może też być dobrą okazją do odwiedzenia swoich własnych kontrahentów i przeprowadzenia rozmów w ich siedzibach. Umożliwi to poznanie zarówno firmy, jak i pracujących w niej ludzi, co w dalszych kontaktach biznesowych może mieć bardzo duże znaczenie. Po szóste, należy zorganizować pracę na stoisku targowym. Jak już wcześniej wspominaliśmy, stoisko powinno być obsługiwane przez osobę znającą prezentowane produkty oraz potrafiącą porozumieć się z odwiedzającymi. Korzystnym rozwiązaniem jest także zatrudnienie na okres targów hostessy, która weźmie na siebie pierwszy kontakt z odwiedzającymi i umożliwi pracę z rzeczywiście zainteresowanymi gośćmi. Zapewni również bieżącą obsługę stoiska, związaną z przygotowywaniem i podawaniem napojów i przekąsek w czasie rozmów. Państwa zadaniem jest bowiem prowadzenie rozmowy z klientami, a nie myślenie w trakcie negocjacji, np. czy woda na kawę dla gościa już się zagotowała. Jeżeli już współpracują Państwo z lokalnymi firmami, to najlepszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem byłoby wystawienie luty 2005, nr 2 (74) 7

8 Marketing się wspólnie z jednym z lokalnych dystrybutorów. Uzyskamy w związku z tym następujące korzyści: poprzez kierowanie potencjalnych nabywców detalicznych do lokalnego dystrybutora zwiększamy wartość jego zamówień, dystrybutor w czasie targów może prowadzić sprzedaż detaliczną na miejscu, dystrybutor może częściowo ponieść koszty związane z targami, możemy skupić się na rozmowach z poważnymi kontrahentami, dystrybutor czuje się doceniony i bardziej wiąże się z nami, pozbywamy się problemu dostarczenia eksponatów na targi, co zazwyczaj jest związane ze znaczącymi oszczędnościami. My a nasza konkurencja Udział w targach stanowi doskonałą okazję do rozpoznania konkurencji. Zazwyczaj na targach mamy okazję obejrzeć wprowadzane na rynek nowości, reakcję na nie ze strony zwiedzających. Odwiedzajmy stoiska konkurentów, rozmawiajmy z nimi, wymieniajmy się doświadczeniami. Pozyskana w taki sposób wiedza jest niezmiernie cenna. Możemy postarać się o pozyskanie katalogów, cenników i innych materiałów reklamowo--promocyjnych, przygotowanych przez naszych bezpośrednich konkurentów. Analiza tych materiałów na pewno pomoże nam w dalszej pracy. Jednak proszę pamiętać o sytuacji odwrotnej. Zapewne konkurenci również będą zainteresowani Państwa ofertą, dlatego szczególnie przestrzegamy przed rozdawnictwem cenników i ofert. Cenniki są przeznaczone dla określonej grupy gości i tylko dla nich. Może nie wygląda to zbyt elegancko, ale po co ułatwiać życie konkurentom i tym samym utrudniać je sobie. Jak wynika z naszych doświadczeń, najlepszym sposobem jest podzielenie naszych materiałów na kilka grup poufności. Oczywiście musimy mieć rozłożone materiały reklamowe, ponieważ bez nich nasze stoisko wyglądałoby na tle innych bardzo ubogo. Jeżeli jednak wykładamy na ogólnodostępne standy nasze ulotki, połóżmy tam tylko te, które mają charakter najbardziej ogólny. Nie zdradzajmy naszych cenników, strategii upustów, nowości etc. Te materiały, które chcemy udostępnić tylko naszym klientom lub potencjalnym kontrahentom, schowajmy na zapleczu. Ich widok nie będzie drażnił naszej konkurencji, zawsze natomiast, jeżeli w trakcie rozmów dojdziemy do wniosku, że nasz rozmówca jest poważnym kontrahentem, możemy wstać i po nie sięgnąć. Nasze działania po powrocie z targów W ten sposób dotarliśmy do ostatniej części artykułu. Co dalej? Długie przygotowania do wyjazdu, intensywna praca w czasie targów, setki spotkań i wizytówek, wielu ludzi. Nadal jednak jesteśmy dopiero na początku drogi!!! Dopiero teraz, po powrocie do firmy, przychodzi czas na nawożenie zasianego na targach ziarna. I to, ile zbierzemy plonów, będzie zależało wyłącznie od naszej dalszej pracy. Z pewnością powinniśmy przeprowadzić analizę przydatności dla naszej firmy obecności na targach. Najczęściej wracamy z targów wzbogaceni o dużą liczbę wizytówek wraz z notatkami. Trzeba wszystkie te notatki przeanalizować, połączyć z innymi pozyskanymi informacjami i przygotować raport z wyjazdu. Raport taki posłuży do podjęcia kolejnych decyzji w firmie, a także wpłynie na proces planowania dalszych działań. Być może w wyniku analizy danych pojawią się jakieś nowe, dotychczas niezauważone możliwości rozwoju firmy. Może wystąpić także sytuacja odwrotna, czyli stwierdzimy, że ani ten rynek, ani my sami jeszcze nie jesteśmy przygotowani na współpracę. Jest to również niezmiernie istotna diagnoza, umożliwiająca ocenę popełnionych błędów i powrót na rynek w przyszłości. Należy przeprowadzić analizę statystyczną udziału w targach, oceniając liczbę i jakość zwiedzających, co będzie podstawą do podjęcia decyzji o ewentualnym udziale w ich kolejnej edycji. Bardzo ważnym etapem są nasze aktywne działania wobec firm i osób, z którymi spotkaliśmy się podczas wyjazdu. Nie można zapomnieć o wysłaniu podziękowań do wszystkich naszych rozmówców wraz z informacją o dalszych zamierzeniach. W liście takim możemy również zapytać potencjalnie ważnych dla nas kontrahentów o ich plany względem naszej firmy. Bez wątpienia dużo czasu powinniśmy poświęcić na badanie wiarygodności naszych rozmówców. W tym celu możemy wykorzystać zarówno Internet, jak i sprawdzić ich przy pomocy wyspecjalizowanych wywiadowni gospodarczych lub innych źródeł. Dopiero z tak przebadanymi kontrahentami będziemy mogli podjąć dalsze poważne rozmowy o współpracy. Teraz czeka nas przygotowywanie szczegółowych ofert, negocjacje cen, warunków sprzedaży i dostaw. A potem przyjdzie czas na zarabianie pieniędzy w wyniku naszej pracy na targach. Jako podsumowanie tego artykułu chcemy podzielić się z Państwem kilkoma refleksjami: Jeżeli targi kojarzą się Państwu np. ze sklepem, gdzie jako sprzedawca będziemy czekać za ladą na kupujących proszę nie jechać na targi!!! Stracą Państwo tylko pieniądze i cenny czas. Fakt, że Państwo mają stoisko, a na halę targową przychodzą Państwa potencjalni kontrahenci, którzy chcą coś kupić, nie może oznaczać Państwa bierności. Muszą Państwo wiedzieć, gdzie jadą i po co. W gruncie rzeczy trzeba mieć, jeszcze przed pierwszym dniem targów, szczegółowo zaplanowane spotkania na wszystkie dni: kiedy, z kim, o której godzinie. Należy wychodzić z ofertą na zewnątrz, czyli spotykać się z lokalnymi firmami, które z jakiś względów nie mogą Państwa odwiedzić. Nie liczcie na to, że klienci do was sami przyjdą i zaproponują doskonałe warunki współpracy. Zawsze z Państwa inicjatywy musi być prowadzony follow up, czyli dalsza część rozmów i negocjacji w ramach kontaktów pozyskanych na targach. Jest to bardzo ciężka praca, której ciężar rozkłada się na profesjonalne przygotowanie do targów i pracy już po ich zakończeniu. Gwarantujemy, biorąc pod uwagę praktyczne doświadczenie w tym zakresie, że działając w ten sposób, mają Państwo nikłe szanse... nie odnieść sukcesu!!! Paweł Kowalewski Oleg Stasiewicz specjaliści ds. eksportu i ubezpieczeń 8 luty 2005, nr 2 (74)

9 Biuletyn euro info dla małych i średnich firm Prawo polskie Edukacja a VAT w prawie wspólnotowym i polskim dr Ireneusz MIREK Kategorie zwolnień z VAT w prawie wspólnotowym Zgodnie z art. 99 Traktatu o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, harmonizacji w ramach prawa wspólnotowego podlega podatek obrotowy, podatki akcyzowe i inne podatki pośrednie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla swobodnego przepływu towarów i usług pomiędzy państwami członkowskimi. Podstawowe znaczenie w zakresie podatków obrotowych ma VI Dyrektywa R a d y E W G z r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych wspólny system podatku od wartości dodanej ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/ EWG, zwana dalej DVI). O usługach edukacyjnych mowa jest w rozdziale X pt. Zwolnienia podatkowe, który obejmuje art DVI. Zwolnienia zawarte w rozdziale X DVI można podzielić według dwóch zasadniczych kryteriów: I. stosunku zwolnienia podatkowego do prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz II. obligatoryjności wprowadzenia zwolnienia przez państwa członkowskie. Na podstawie każdego z tych kryteriów daje się wyróżnić dwie kategorie zwolnień. Według pierwszego kryterium wskazać należy: 1. zwolnienia bez prawa do odliczenia podatku naliczonego w poprzedniej fazie obrotu, wyszczególnione w art. 13 DVI jako tzw. zwolnienia podatkowe w obrębie danego kraju członkowskiego (w tej Kupno wyposażenia do szkół i bibliotek też podlega zwolnieniom grupie wymienione są właśnie usługi edukacyjne) oraz 2. zwolnienia z prawem do odliczenia podatku naliczonego (utożsamiane w Polsce z konstrukcją stawki zerowej), dotyczące ściśle określonych przypadków importu niektórych towarów (art. 14 DVI), eksportu (art. 15 DVI) oraz świadczeń w zakresie transportu międzynarodowego (art. 16 DVI). Na podstawie drugiego kryterium, zwolnienia z DVI można podzielić na: 1. zwolnienia o charakterze obligatoryjnym, które muszą zostać włączone do prawa wewnętrznego przez poszczególne kraje członkowskie. W tej grupie mieszczą się: zwolnienia z prawem do odliczenia dotyczące eksportu (art. 15 DVI), importu niektórych towarów (art. 14 DVI) oraz usług transportu międzynarodowego (art. 16 DVI) oraz zwolnienia bez prawa do odliczenia dotyczące m.in. czynności podejmowanych w szeroko rozumianym interesie publicznym (np. art. 13 A DVI), w tym m.in. zwolnienie z podatku usług edukacyjnych; 2. zwolnienia o charakterze fakultatywnym, które mogą (lecz nie muszą) być implementowane przez poszczególne kraje. W tej grupie mieszczą się inne zwolnienia bez prawa do odliczenia określone w art. 13 B DVI, a więc usługi nieświadczone w interesie publicznym. Chodzi m.in. o usługi finansowe, ubezpieczeniowe, obrót nieruchomościami, wynajem powierzchni na miejsca do parkowania, loterie, gry itd. W kontekście obu ww. kryteriów, zawarte w dyrektywie zwolnienie dotyczące usług edukacyjnych jest zwolnieniem: 1. wykluczającym możliwość odliczenia podatku naliczonego oraz 2. obligatoryjnie wprowadzanym do prawa państw członkowskich, jeśli chodzi o podmioty prawa publicznego, przy czym szczegóły regulacji tego zwolnienia a zwłaszcza Foto: Jakub Radziejowski poszerzenie jego zakresu na podmioty prywatne pozostają w gestii krajów członkowskich. Zwolnienie usług edukacyjnych z podatku w VI dyrektywie Usługi edukacyjne są wymieniane w kontekście zwolnień zamieszczonych w części A art. 13 DVI, gdzie umieszczony jest katalog obligatoryjnych zwolnień z VAT czynności wykonywanych w interesie publicznym. Zwolnienia te obejmują różnego rodzaju usługi, niekiedy także towary związane z ochroną zdrowia, kulturą, działalnością charytatywną, działalność poczty państwowej i publicznych stacji radiowych i telewizyjnych oraz właśnie usługi edukacyjne. Powodem zwolnienia z VAT usług świadczonych w interesie publicznym jest to, że świadczenia takie powinny być co do zasady realizowane przez państwo luty 2005, nr 2 (74) 9

10 Prawo polskie lub samorząd terytorialny i to na władzach publicznych spoczywa obowiązek zapewnienia obywatelom świadczeń tego rodzaju. Z tego względu na gruncie DVI przyjęto, że państwa członkowskie nie powinny opodatkowywać wartości dodanej powstałej w toku wykonywania takiej działalności, stosując odpowiednie zwolnienie z VAT 1. Zgodnie z art. 13 A ust. 1 DVI, państwa członkowskie na określonych przez siebie warunkach zwolnią z podatku m.in. następujące czynności podejmowane w interesie publicznym, wymienione w pkt h), i), j) 2, tj.: h) świadczenie usług i dostawa towarów związane ściśle z opieką nad dziećmi i młodzieżą przez instytucje prawa publicznego i inne podmioty uznane przez poszczególne kraje członkowskie za instytucje o charakterze socjalnym (charytatywnym), i) działalność mającą na celu wychowanie dzieci i młodzieży, edukację w szkołach i szkołach wyższych, szkolnictwo zawodowe, dokształcanie zawodowe, zmianę kwalifikacji zawodowych, reorientację zawodową oraz ściśle z tym związane usługi i dostawy towarów, świadczone przez podmioty prawa publicznego, którym powierzono realizację takich zadań, oraz przez inne podmioty o porównywalnym celu działalności, uznane przez poszczególne państwa członkowskie, j) nauczanie świadczone prywatnie przez nauczycieli w zakresie przedmiotów wykładanych w szkołach lub szkołach wyższych. Należy podkreślić, że ww. zwolnienia dotyczą co do zasady świadczeń wykonywanych przez podmioty prawa publicznego. Jednakże zgodnie z art. 13 A ust. 2 a) DVI, kraje członkowskie mogą w konkretnych przypadkach objąć zwolnieniem również określone świadczenia w tym szeroko rozumiane usługi związane z edukacją wymienione w pkt. h) oraz i) które są wykonywane przez podmioty prawa prywatnego, uzależniając jednocześnie udzielenie zwolnienia podatkowego w danym przypadku od spełnienia przez podmiot prawa prywatnego jednego lub kilku z poniższych warunków: podmiot prawa prywatnego, wykonując Usługi świadczone w interesie dzieci i młodzieży są zwolnione z podatku VAT przedmiotowe świadczenia, nie może dążyć do systematycznego osiągania zysków; wszelkie zaś zyski, które mimo to osiągnie, nie mogą być rozdzielane, ale muszą zostać przeznaczone na kontynuację działalności i poprawę świadczonych usług; podmiot prawa prywatnego musi być kierowany i zarządzany społecznie (bez osiągania prywatnych korzyści materialnych) przez osoby, które nie są zainteresowane ani bezpośrednio, ani pośrednio wynikami osiąganymi przez podmiot z tego rodzaju działalności; ceny stosowane przez podmiot prawa prywatnego podlegają zatwierdzeniu przez właściwe władze lub muszą być niższe od zatwierdzanych w ten sposób; w stosunku zaś do świadczeń, dla których nie przewiduje się zatwierdzania cen, podmiot prywatny musi stosować ceny niższe niż oferowane przez przedsiębiorców komercyjnych, płacących VAT w związku z wykonywaniem porównywalnych świadczeń; zwolnienia gwarantowane podmiotowi prawa prywatnego nie mogą prowadzić do zakłócenia zasad konkurencji na rynku w kierunku niekorzystnym dla przedsiębiorców komercyjnych, płacących VAT. W każdym jednak razie zgodnie z art. 13 A ust. 2b DVI ww. zwolnień podatkowych nie można stosować do świadczeń (towarów i usług), które nie są niezbędne dla wykonywania czynności, dla których gwarantowane jest zwolnienie i które w istocie mają na celu przysparzanie podmiotom dodatkowych wpływów poprzez prowadzenie działalności bezpośrednio konkurencyjnej w stosunku do świadczeń oferowanych na rynku przez przedsiębiorców komercyjnych, płacących VAT. Implementacja zwolnień usług edukacyjnych w poszczególnych krajach Jedną z przyczyn harmonizacji zakresu zwolnień z VAT jest konieczność zagwarantowania porównywalnej podstawy naliczania składki do budżetu Unii przypadającej z poszczególnych krajów 3. Zasady gromadzenia środków własnych UE określono w Decyzji Rady z r. (2000/597/EC), zgodnie z którą do budżetu wspólnoty wpływają m.in. środki pochodzące z VAT w określonym procencie ujednoliconej dla wszystkich krajów podstawy opodatkowania. Wysokość składki nie zależy tym samym ani od stawki VAT (różnej przecież w różnych krajach), ani od faktycznych wpływów z VAT (relatywnie niższych przy niższej stawce), ale jest funkcją łącznej wielkości podstawy opodatkowania VAT w danym kraju. Stąd też z punktu widzenia prawa wspólnotowego tak ważne jest precyzyjne określenie zakresu zwolnień z VAT, które w konsekwencji wpływają Foto: Artur Hojny 10 luty 2005, nr 2 (74)

11 Biuletyn euro info dla małych i średnich firm Prawo polskie na zmniejszenie podstawy obliczania składek do budżetu Unii. Z tego też względu warto przyjrzeć się, jak zwolnienia w zakresie edukacji pomniejszające łączną podstawę opodatkowania VAT przedstawiają się w poszczególnych krajach Unii. W Wielkiej Brytanii w ustawie o VAT z 1994 r. (Value Added Tax Act) zwolnienia zawarte są w części II sekcji 31, a szczegóły co do usług edukacyjnych w cedule 9 grupie 6 VATA. Na tej podstawie z podatku są zwolnione następujące usługi: 1. świadczenie przez uprawnione podmioty usług w zakresie edukacji, badań i szkolenia zawodowego (przygotowanie zawodowe do samodzielnego lub niesamodzielnego wykonywania działalności w handlu, usługach, rzemiośle, wytwórczości i przemyśle, a także praca wykonywana dobrowolnie bez wynagrodzenia związana m.in. ze szkolnictwem); 2. nauczanie samodzielnie przez nauczycieli, niezależnie od pracodawcy, przedmiotów z zakresu szkół lub szkół wyższych; 3. świadczenie usług egzaminacyjnych przez uprawniony podmiot lub na jego rzecz; 4. dostawa innych towarów i usług ściśle związanych z usługami edukacyjnymi przez uprawniony podmiot lub na jego rzecz, przy czym uprawniony podmiot wykonuje główne świadczenie edukacyjne, zaś towary i usługi są przeznaczone do bezpośredniego użytku uczniów, studentów i słuchaczy, na rzecz których świadczona jest główna usługa edukacyjna, jeżeli dostawa ww. towarów i usług na rzecz podmiotu uprawnionego dokonywana jest przez inną osobę uprawnioną; 5. szkolenie zawodowe oraz związane z tym dostawy towarów i usług przez podmioty uprawnione w zakresie, w jakim koszt szkoleń jest pokrywany z funduszy publicznych przekazywanych na zatrudnienie i aktywizację zawodową. Podmioty uprawnione do korzystania ze zwolnienia z podatku są określone odrębnie i szczegółowo w ustawach o oświacie i edukacji dla poszczególnych terytoriów. We Francji zagadnienia podatku od wartości dodanej (TVA taxe sur la valeuer ajoutée) uregulowane są przede wszystkim w kodeksie podatkowym CGI z 1948 r. (Code général des impôts). Zwolnienia z VAT zawarte są w tytule II, rozdziale I, sekcji I in fine CGI. Zgodnie z art. 261 (4) (4 ) CGI, niektóre usługi edukacyjne są zwolnione z VAT, przy czym podmiotom wykonującym tego rodzaju usługi nie przysługuje prawo wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych (rezygnacji ze zwolnienia). Zwolnione Usługi kurierskie w niektórych krajach są zwolnione z podatku VAT z podatku jest nauczanie w ramach francuskiego systemu oświaty i szkolnictwa na poziomie podstawowym, średnim i wyższym, w tym szkolnictwo techniczne i politechniczne, szkolnictwo i doskonalenie zawodowe, prowadzone przez instytucje rządowe oraz przy spełnieniu określonych warunków także instytucje pozarządowe, nauczanie oraz usługi związane z nauczaniem, świadczone przez osoby fizyczne, opłacane bezpośrednio przez uczniów oraz usługi związane z oświatą i edukacją, świadczone przez instytucje charytatywne. W każdym razie zwolnienia z VAT nie stosuje się do instytutów i szkół językowych, szkół jazdy i szkół sportowych, chyba że działalność taka w konkretnym przypadku spełnia warunki zwolnienia przewidziane dla instytucji charytatywnych. W Niemczech podatek od wartości dodanej uregulowany jest w ustawie o podatku obrotowym z r. (Umsatzsteuergesetz, UStG) oraz wyjaśniany dodatkowo w wytycznych administracyjnych w sprawie podatku obrotowego (Umsatzsteuer-Richtlinien). Zgodnie z 4 nr 21, 22, 23 UStG, z podatku zwolnione są świadczenia szkół publicznych, a także szkół prywatnych i innych instytucji kształcenia ogólnego i zawodowego, uznanych przez państwo za szkoły substytucyjne w stosunku do szkolnictwa publicznego, jeśli otrzymały one ze strony władz krajowych 4 odpowiednie zezwolenie lub świadectwo potwierdzające, że szkoły te lub instytucje w prawidłowy sposób przygotowują słuchaczy do zawodu lub egzaminu składanego przed osobą prawną prawa publicznego. Zwolnione są nadto zajęcia prowadzone samodzielnie przez nauczycieli we wszystkich ww. szkołach lub instytucjach publicznych oraz w szkołach prywatnych, a także innych instytucjach kształcenia ogólnego i zawodowego, spełniających ww. kryteria. Zwolnione są również wykłady, kursy i inne imprezy o charakterze naukowym lub oświatowym, przeprowadzane przez Foto: Artur Hojny osoby prawne prawa publicznego, akademie ekonomiczne i administracyjne, uniwersytety ludowe, instytucje użyteczności publicznej lub podmioty realizujące cele zrzeszeń zawodowych, jeśli uzyskiwane wpływy służą w przeważającej części pokryciu poniesionych nakładów, oraz inne imprezy kulturalne i sportowe przeprowadzane przez ww. podmioty, jeśli uzyskiwane wpływy pochodzą z opłat wnoszonych przez uczestników. W tym kontekście trzeba także wymienić zwolnienie usług wyżywienia i noclegu, świadczonych przez instytucje i podmioty przyjmujące u siebie młodzież w związku z realizacją celów edukacyjnych, oświatowych i dokształcania. Usługi edukacyjne w polskiej ustawie o VAT Zwolnienie z VAT usług edukacyjnych wynika z art. 43 ust. 1 pkt 1 Ustawy z r. o podatku od towarów luty 2005, nr 2 (74) 11

12 Prawo polskie Kod PKWiU Opis 80 USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI 80.1 USŁUGI PRZEDSZKOLI I SZKOLNICTWA PODSTAWOWEGO Usługi przedszkoli i szkolnictwa podstawowego Usługi przedszkoli i szkolnictwa podstawowego Usługi przedszkoli Usługi przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, włączając szkolnictwo specjalne Usługi szkolnictwa podstawowego Usługi szkolnictwa podstawowego, włączając szkolnictwo specjalne 80.2 USŁUGI SZKOLNICTWA NA POZIOMIE WYŻSZYM NIŻ PODSTAWOWY Usługi szkolnictwa ogólnokształcącego Usługi szkolnictwa ogólnokształcącego Usługi w zakresie pierwszego poziomu szkolnictwa ogólnokształcącego średniego Usługi w zakresie pierwszego poziomu ogólnokształcącego szkolnictwa średniego, włączając szkolnictwo specjalne Usługi szkolnictwa gimnazjalnego, włączając szkolnictwo specjalne Usługi szkolnictwa artystycznego niedające uprawnień zawodowych Usługi w zakresie drugiego poziomu szkolnictwa ogólnokształcącego średniego Usługi licealnego szkolnictwa ogólnokształcącego, włączając szkolnictwo specjalne Usługi w zakresie szkolnictwa zawodowego i technicznego Usługi w zakresie szkolnictwa zawodowego i technicznego Usługi w zakresie szkolnictwa zawodowego i technicznego Usługi w zakresie szkolnictwa zawodowego i technicznego, włączając szkolnictwo specjalne Usługi zasadniczego szkolnictwa zawodowego Usługi szkół artystycznych Usługi szkolnictwa ogólnozawodowego Usługi szkolnictwa zawodowego Usługi placówek kształcenia praktycznego młodzieży Usługi pozostałego szkolnictwa zawodowego i technicznego 80.3 Usługi szkolnictwa na poziomie wyższym niż średni Usługi szkolnictwa na poziomie wyższym niż średni Usługi zawodowego szkolnictwa pomaturalnego i policealnego Usługi zawodowego szkolnictwa pomaturalnego i policealnego Usługi zawodowego szkolnictwa pomaturalnego i policealnego Usługi kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych Usługi szkolnictwa wyższego Usługi szkolnictwa wyższego 80.4 USŁUGI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA Usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy Usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy, pilotażu i żeglarstwa Usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy samochodowej Usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy samochodowej Usługi świadczone przez szkoleniowe ośrodki nauki pilotażu lub żeglarstwa Usługi świadczone przez szkoleniowe ośrodki nauki pilotażu lub żeglarstwa Usługi kształcenia dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane Usługi kształcenia dorosłych, gdzie indziej niesklasyfikowane Usługi kształcenia dorosłych, gdzie indziej niesklasyfikowane Usługi kształcenia dorosłych, gdzie indziej niesklasyfikowane Usługi nauczania języków obcych Usługi kształcenia ustawicznego dorosłych, gdzie indziej niesklasyfikowane Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia 12 luty 2005, nr 2 (74)

13 Biuletyn euro info dla małych i średnich firm Prawo polskie i usług (DzU nr 54, poz. 535), mocą którego zwalnia się z podatku usługi wymienione w załączniku 4 VATU, w tym wymienione w poz. 7 tego załącznika usługi w zakresie edukacji (symbol PKWiU ex 80) oraz w poz. 8 usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli i odnoszące się do nauczania na poziomie podstawowym, średnim i wyższym (bez podania symbolu PKWiU). Należy przy tym dodać, że taka pod względem konstytucyjnoprawnym wysoce kontrowersyjna metoda regulacji została przyjęta przez ustawodawcę nie tylko w stosunku do zwolnień, ale co gorsza również w odniesieniu do przedmiotu opodatkowania i stawek, stanowiąc kontynuację niedobrej praktyki istniejącej na gruncie poprzednich regulacji Ustawy z r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (DzU nr 11, poz. 50). Konstrukcja ta powoduje de facto, że o konkretnym zakresie np. zwolnienia z VAT usług w zakresie edukacji decydują w istocie klasyfikacje statystyczne, a więc normy techniczne stworzone na potrzeby inne niż potrzeby opodatkowania 5, zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (DzU nr 89, poz. 844), wydanego w wykonaniu Ustawy z r. o statystyce publicznej (DzU nr 88, poz. 439, z późn. zm.). Pamiętając, że dodatek ex przy symbolu PKWiU oznacza, iż zwolnienie dotyczy wyłącznie usług z danego grupowania, właściwy zakres zwolnienia usług edukacyjnych z VAT staje się jasny dopiero po odkodowaniu treści (rozwinięciu) grupowania statystycznego (ex 80 PKWiU) 6. Grupowanie to obejmuje w poszczególnych symbolach (patrz tabela na str. 12). Analiza grupowania PKWiU ex 80 wskazuje, że usługi edukacyjne są obecnie w Polsce zwolnione z VAT w całości i właściwie bez ograniczeń 7, a nie, jak planowano w projekcie ustawy (druk sejmowy nr 1874), z wyłączeniem pewnych usług szkolnictwa dla dorosłych i pozostałych form kształcenia (PKWiU 80.4), które nie kończą się uzyskaniem świadectwa honorowanego przez urzędy państwowe, czyli tej działalności edukacyjnej, która nie wymaga pozwolenia MENiS. Ponadto w projekcie proponowano całkowite zwolnienie z VAT tylko usług edukacyjnych świadczonych przez instytucje prawa publicznego. Zwolnienie usług o charakterze edukacyjnym świadczonych przez inne podmioty miało być ograniczone warunkami odpowiadającymi kryteriom z art. 13 A ust. 2 a) DVI, a więc dostępne m.in. tylko dla podmiotów, które nie działają w celu systematycznego osiągania zysków, przy czym wszelkie Usługi telewizji publicznej są opodatkowane zerową stawką VAT zyski, które mimo to osiągną, nie podlegają rozdziałowi, ale są przeznaczane na kontynuację działalności i poprawę świadczonych usług, są zarządzane i administrowane głównie społecznie przez osoby niemające ani bezpośrednio, ani pośrednio udziału w wynikach działalności, stosują ceny zatwierdzone przez organy władzy publicznej lub niższe od zatwierdzanych w ten sposób, w stosunku zaś do świadczeń, dla których nie przewiduje się zatwierdzania cen, stosują ceny niższe od pobieranych za podobne usługi przez przedsiębiorców komercyjnych, płacących VAT, nie korzystają z dofinansowania w jakikolwiek sposób ze środków publicznych. Ostatecznie jednak w wyniku prac parlamentarnych, a zwłaszcza interwencji Senatu, zakres zwolnienia w ostatecznej wersji ustawy jest zdecydowanie szerszy niż wynikający z VI dyrektywy 8. Zakaz odliczania podatku naliczonego przy świadczeniu usług zwolnionych z VAT Jedną z charakterystycznych cech wspólnotowego systemu VAT jest to, że podatnik działający w ramach zasad ogólnych tego systemu może odliczyć od podatku należnego podatek naliczony, przy czym podatek należny to podatek wystawiany przez niego na fakturach sprzedaży towarów i usług, a podatek naliczony to podatek zawarty na otrzymanych przez niego fakturach zakupu towarów i usług (materiałów, półproduktów, towarów do odsprzedaży itd.). Zagadnienia odliczania podatku naliczonego uregulowane są w art. 17 DVI. Zgodnie z art. 17 ust. 2, podatnik jest uprawniony do odliczenia tylko takiego podatku naliczonego, który dotyczy zakupu towarów i usług wykorzystanych następnie do przeprowadzenia opodatkowanej sprzedaży towarów lub usług. Sprzedaż towarów i usług jest opodatkowana tylko wówczas, jeśli nie jest zwolniona z podatku. Oznacza to, że co do zasady zwolnienie z podatku wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego. Inna sprawa, że w przypadku zwolnienia sprzedaży towaru lub usługi z podatku w ogóle nie wystąpi podatek należny, zatem nie ma od czego odliczyć podatku naliczonego. Zwolnienia przedmiotowe z art. 13 DVI, w tym również zwolnienia z art. 13 A ust. 1 h), i), j), k), m) dotyczące szeroko pojętych usług edukacyjnych, wykluczają możliwość odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenach brutto towarów i usług, zakupionych w celu realizacji usług zwolnionych z podatku. Podobny zakaz odliczenia podatku naliczonego w przypadku usług zwolnionych zawarty jest odpowiednio w Wielkiej Brytanii w sekcji 33 VATA, we Francji w sekcjach IV i V CGI, w RFN w 15 ust. 2 pkt 1 UStG, w Polsce w art. 86 ust. 1 VATU. Konstrukcja ta zapobiega sytuacji, w której podmiotowi świadczącemu usługi zwolnione z VAT, a więc niewykazującemu podatku należnego, permanentnie służyłoby roszczenie o zwrot podatku naliczonego. Foto: Artur Hojny dokończenie na str. 16 luty 2005, nr 2 (74) 13

6 (67) SWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG Podstawowe ograniczenia i wymagania

6 (67) SWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG Podstawowe ograniczenia i wymagania 6 (67) Czerwiec 2004 SWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG Podstawowe ograniczenia i wymagania JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O DOTACJĘ Samodzielnie czy przy pomocy firmy doradczej rady Anny Tarnawy UŻYWANE SAMOCHODY Komu zapłacić

Bardziej szczegółowo

3 (75) SZTYWNY FORMAT BIZNESPLANU JAK MIMO STANDARDOWYCH WYMAGAŃ DOBRZE SPRZEDAĆ PROJEKT

3 (75) SZTYWNY FORMAT BIZNESPLANU JAK MIMO STANDARDOWYCH WYMAGAŃ DOBRZE SPRZEDAĆ PROJEKT 3 (75) Marzec 2005 SZTYWNY FORMAT BIZNESPLANU JAK MIMO STANDARDOWYCH WYMAGAŃ DOBRZE SPRZEDAĆ PROJEKT ZAMÓWIENIA PUBLICZNE AUKCJE ELEKTRONICZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ANALIZA KONKURENCJI CZYLI KTO CZYHA

Bardziej szczegółowo

1 (73) JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O DOTACJĘ I NIE WALCZYĆ Z WIATRAKAMI WNIOSEK O DOTACJĘ FIRMY, KTÓRYM SIĘ UDAŁO!

1 (73) JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O DOTACJĘ I NIE WALCZYĆ Z WIATRAKAMI WNIOSEK O DOTACJĘ FIRMY, KTÓRYM SIĘ UDAŁO! 1 (73) Styczeń 2005 JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O DOTACJĘ I NIE WALCZYĆ Z WIATRAKAMI WNIOSEK O DOTACJĘ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY FIRMY, KTÓRYM SIĘ UDAŁO! PRZECZYTAJ JAK ZDOBYĆ PIENIĄDZE Z FUNDUSZY OCHRONA

Bardziej szczegółowo

10 (80) Październik 2005

10 (80) Październik 2005 10 (80) Październik 2005 LEASING ALTERNATYWA DLA KREDYTU BANKOWEGO WYWIADOWNIA GOSPODARCZA ANIOŁOWIE BIZNESU ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BEZPIECZNY KOSMETYK PROJEKTY EUROPEJSKIE Biuletyn

Bardziej szczegółowo

10 (60) Listopad 2003. Uroda w ustawach Bezpieczeństwo zabawek Eksporter w banku O przydatności reklamy raz jeszcze Zawieranie umów w internecie

10 (60) Listopad 2003. Uroda w ustawach Bezpieczeństwo zabawek Eksporter w banku O przydatności reklamy raz jeszcze Zawieranie umów w internecie 10 (60) Listopad 2003 Uroda w ustawach Bezpieczeństwo zabawek Eksporter w banku O przydatności reklamy raz jeszcze Zawieranie umów w internecie Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl Biuletyn

Bardziej szczegółowo

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki 11 (61) Grudzień 2003 System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl

Bardziej szczegółowo

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Firma

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć agencję turystyczną

ABC Biznesu. Jak założyć agencję turystyczną ABC Biznesu Jak założyć agencję turystyczną Spis treści 2 Pomysł na firmę /3 1. Organizator turystyki, pośrednik czy agent turystyczny?/4 2. Klienci agencji turystycznej /4 3. Cele i zasoby osobiste /5

Bardziej szczegółowo

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY. 2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.EU Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku

Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku czyli historia realizacji pewnego projektu Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku czyli historia finansowej realizacji pewnego projektu Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Wskazówki i materiały dla przedstawicieli związków zawodowych w zakładach pracy Spis treści Wytyczne dla przedstawicieli związków

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektów

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektów Program Leonardo da Vinci Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Tekst: Anna Kowalczyk, Ewa Machelska Anna Kowalczyk, główny specjalista w zespole

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Numer 2/2012 30 czerwca 2012 Przedsiębiorczość wiejska e-biuletyn Zdarzyło się w CDR Planowane wydarzenia w CDR Prawo i podatki Socjologia i psychologia w przedsiębiorczości Przedsiębiorczość - wiadomości

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

Maj-Czerwiec 2010 AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E. Droga przez podatki nie musi być kręta!

Maj-Czerwiec 2010 AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E. Droga przez podatki nie musi być kręta! Maj-Czerwiec 2010 AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E B I U L E T Y N K L I E N T Ó W E C D D P Droga przez podatki nie musi być kręta! VAT w szkolnictwie wyższym najnowsze orzecznictwo Podatki w sse ECDDP w

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Strategiczne decyzje 5 1.1. Typy działalności NGO 5 1.2. Działalność gospodarcza organizacji 7 2. Planowanie sprzedaży 11 2.1. Określenie profilu działalności biznesowej 11 2.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie aplikować o środki na inwestycje w sektorze MŚP?

Jak skutecznie aplikować o środki na inwestycje w sektorze MŚP? Jak skutecznie aplikować o środki na inwestycje w sektorze MŚP? Na początku marca 2005 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła informację o zakończeniu procesu selekcji i wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. PORADNIK. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

EWALUACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. PORADNIK. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie EWALUACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. PORADNIK Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. komputerowy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. komputerowy ABC Biznesu Jak założyć sklep komputerowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu komputerowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza potencjału firmy i otoczenia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Amanda Bełdowska Anna Forin Wanda Powałka Korekta: Dominik Lada Pracownicy zespołów

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

Jak produkować. kartonowe i drewniane. opakowania. ABC Biznesu

Jak produkować. kartonowe i drewniane. opakowania. ABC Biznesu Jak produkować kartonowe i drewniane opakowania ABC Biznesu Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy produkującej opakowania / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK MOTOREM PRZEMIAN EKONOMIA SPOŁECZNA PORADNIK

CZŁOWIEK MOTOREM PRZEMIAN EKONOMIA SPOŁECZNA PORADNIK CZŁOWIEK MOTOREM PRZEMIAN EKONOMIA SPOŁECZNA PORADNIK CZŁOWIEK MOTOREM PRZEMIAN EKONOMIA SPOŁECZNA PORADNIK Gdańsk 2010 SPIS TREŚCI Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK 2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK Plany na przyszłość i biznes bez granic 3/2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK SPIS TREŚCI n s. 3 Internacjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw Młode

Bardziej szczegółowo