NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA"

Transkrypt

1 ZA ÑCZNIK DO PROSPEKTU EMISYJNEGO OBLIGACJI I AKCJI NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie sporzàdzonego w dniu 17 kwietnia 2002 r. i udost pnionego do publicznej wiadomoêci w dniu 2 grudnia 2002 r. zgodny z wymogami 4 ust. 2 Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001 r. w sprawie okreêlenia terminu wa noêci prospektu emisyjnego, terminu, w którym po opublikowaniu prospektu i jego skrótu mo e rozpoczàç si sprzedaê lub subskrypcja papierów wartoêciowych, wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów i sposobów udost pniania do publicznej wiadomoêci prospektu i jego skrótu (Dz.U. Nr 139 poz. 1570) przed u ajàcy termin wa noêci prospektu do dnia 30 kwietnia 2003 r.

2 SPIS TREÂCI 1. Skonsolidowany raport roczny SA-RS Raport roczny SA-R Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4/ Sprawozdania finansowe Grupy Kapita owej Netia Holdings S.A. na dzieñ 31 grudnia 2002 r. wed ug Mi dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci, z o one w Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d (Securities and Exchange Commission) Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej. 5. Informacje przekazane do publicznej wiadomoêci od dnia 2 grudnia 2002 r. do dnia 10 kwietnia 2003 r. zgodnie z wymogami przepisów art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartoêciowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 49 poz. 447).

3 Za àcznik do Prospektu Emisyjnego Skonsolidowany Raport Roczny SA-RS SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS 2002 KOMISJA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH I GIE D SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS 2002 (Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 3 Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001 r. Dz.U. Nr 139, poz z 2002 r. Nr 31, poz. 280) (dla emitentów papierów wartoêciowych o dzia alnoêci wytwórczej, budowlanej, handlowej oraz us ugowej) Za rok obrotowy obejmujàcy okres od 1/1/02 do 31/12/02 oraz za poprzedni rok obrotowy obejmujàcy okres od 1/1/01 do 31/12/01 dnia 13/2/03 (data przekazania) NETIA HOLDINGS S.A. (pe na nazwa emitenta) NETIA (skrócona nazwa emitenta) telekomunikacja (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) Warszawa (kod pocztowy) (miejscowoêç) Poleczki 13 (ulica) (numer) w (tel.) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (www) PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (podmiot uprawniony do badania) Skonsolidowany raport roczny zawiera: Opini i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Pismo Prezesa Zarzàdu Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe: Wprowadzenie Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowany rachunek przep ywów pieni nych Skonsolidowany bilans Zestawienie zmian w skonsolidowanym Dodatkowe informacje i objaênienia kapitale w asnym Sprawozdanie Zarzàdu (sprawozdanie z dzia alnoêci grupy kapita owej emitenta) Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSR/US GAAP w przypadku emitenta b dàcego przedsi biorstwem leasingowym wraz z Opinià o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ( 59 ust. 2 ww. rozporzàdzenia) 1

4 Za àcznik do Prospektu Emisyjnego Skonsolidowany Raport Roczny SA-RS 2002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z w tys. EUR Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów Zysk (strata) na dzia alnoêci operacyjnej ( ) ( ) (70.554) (80.881) Zysk (strata) brutto ( ) ( ) ( ) ( ) Zysk (strata) netto ( ) ( ) ( ) ( ) Przep ywy pieni ne netto z dzia alnoêci operacyjnej Przep ywy pieni ne netto z dzia alnoêci inwestycyjnej ( ) ( ) Przep ywy pieni ne netto z dzia alnoêci finansowej (54.473) ( ) (14.077) (36.653) Przep ywy pieni ne netto, razem ( ) (83.845) Aktywa, razem Zobowiàzania i rezerwy na zobowiàzania Zobowiàzania d ugoterminowe Zobowiàzania krótkoterminowe Kapita w asny ( ) (99.376) Kapita zak adowy Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jednà akcj zwyk à (w z /EUR) (19,72) (37,25) (5,10) (10,20) WartoÊç ksi gowa na jednà akcj (w z /EUR) 8,06 (11,14) 2,00 (3,16) Liczba akcji za rok 2002 zaprezentowana powy ej, tj uwzgl dnia akcje serii H, które zosta y wyemitowane 23 grudnia 2002 r., a zarejestowane 30 stycznia 2003 r. i sà brane pod uwag przy liczeniu zarówno wartoêci ksi gowej na akcj jak i straty na akcj. 2

5 Za àcznik do Prospektu Emisyjnego Skonsolidowany Raport Roczny SA-RS 2002 OPINIA NIEZALE NEGO BIEG EGO REWIDENTA dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Netia Holdings S.A. PrzeprowadziliÊmy badanie za àczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita owej Netia Holdings S.A. (zwanej dalej Grupà ) sporzàdzonego przez spó k Netia Holdings S.A. (zwanà dalej Jednostkà dominujàcà ) z siedzibà w Warszawie przy ulicy Poleczki 13, obejmujàcego: (a) wprowadzenie; (b) skonsolidowany bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum tys. z ; (c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazujàcy strat netto w kwocie tys. z ; (d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w asnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazujàce zwi kszenie kapita u w asnego o kwot tys. z ; (e) skonsolidowany rachunek przep ywów pieni nych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazujàcy zmniejszenie stanu Êrodków pieni nych o kwot tys. z ; (f) dodatkowe informacje i objaênienia. Za sporzàdzenie zgodnego z obowiàzujàcymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dzia- alnoêci Grupy odpowiedzialny jest Zarzàd Jednostki dominujàcej. Naszym zadaniem by o wyra enie, na podstawie przeprowadzonego badania, opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie przeprowadziliêmy stosownie do obowiàzujàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: (a) przepisów rozdzia u 7 Ustawy z dnia 29 wrzeênia 1994 r. o rachunkowoêci ( Ustawa tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694); (b) norm wykonywania zawodu bieg ego rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad Bieg ych Rewidentów w Polsce. Badanie zosta o zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskaç wystarczajàcà pewnoêç, e skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych b dów i przeoczeƒ. Badanie obejmowa o mi dzy innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzajàcych kwoty i informacje wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowa o równie ocen zasad rachunkowoêci stosowanych przez Grup oraz istotnych oszacowaƒ dokonywanych przy sporzàdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a tak e ogólnà ocen jego prezentacji. Uwa amy, e nasze badanie stanowi o wystarczajàcà podstaw dla wyra enia opinii. Informacje zawarte w sprawozdaniu z dzia alnoêci Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. uwzgl dniajà postanowienia Ustawy i sà zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Naszym zdaniem, za àczone skonsolidowane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: (a) zosta o sporzàdzone na podstawie prawid owo prowadzonych ksiàg rachunkowych i zgodnie z zasadami rachunkowoêci obowiàzujàcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreêlonymi w powo anej wy ej Ustawie, Rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegó owych zasad sporzàdzania przez jednostki inne ni banki i zak ady ubezpieczeƒ sprawozdania finansowego jednostek powiàzanych (Dz.U. Nr 152 poz. 1729) oraz z uwzgl dnieniem przepisów zawartych w Rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001 r. w sprawie informacji bie àcych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoêciowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569) oraz w Rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001 r. w sprawie szczegó owych warunków, jakim powinien odpowiadaç prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1568); (b) jest zgodne w formie i treêci z obowiàzujàcymi Grup przepisami prawa; (c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuacj majàtkowà i finansowà Grupy na dzieƒ 31 grudnia 2002 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. Dzia ajàcy w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.: Wojciech Maj Cz onek Zarzàdu Spó ka wpisana na list podmiotów Bieg y Rewident uprawnionych do badania sprawozdaƒ Numer ewidencyjny 6128/2647 finansowych pod numerem 144 Warszawa, 13 lutego 2003 r. 3

6 Za àcznik do Prospektu Emisyjnego Skonsolidowany Raport Roczny SA-RS 2002 RAPORT UZUPE NIAJÑCY OPINI Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2002 R. Dla akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Netia Holdings S.A. Niniejszy raport zosta sporzàdzony w zwiàzku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita owej Netia Holdings S.A. (zwanej dalej Grupà ) sporzàdzonego przez spó k Netia Holdings S.A. (zwanà dalej Jednostkà dominujàcà ) z siedzibà w Warszawie przy ulicy Poleczki 13. Badaniu podlega o skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujàce: (a) wprowadzenie; (b) skonsolidowany bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum tys. z ; (c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazujàcy strat netto w kwocie tys. z ; (d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w asnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazujàce zwi kszenie kapita u w asnego o kwot tys. z ; (e) skonsolidowany rachunek przep ywów pieni nych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazujàcy zmniejszenie stanu Êrodków pieni nych o kwot tys. z ; (f) dodatkowe informacje i objaênienia. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta o podpisane przez Zarzàd Jednostki dominujàcej dnia 13 lutego 2003 r. Raport powinien byç odczytywany wraz z opinià niezale nego bieg ego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Netia Holdings S.A. z dnia 13 lutego 2003 r. dotyczàcà wy ej opisanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyra a ogólny wniosek wynikajàcy z przeprowadzonego badania. Wniosek ten nie stanowi sumy ocen wyników badania poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania bàdê zagadnieƒ, ale zak ada nadanie poszczególnym ustaleniom odpowiedniej wagi (istotnoêci), uwzgl dniajàcej wp yw stwierdzonych faktów na rzetelnoêç i prawid owoêç skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Raport zawiera 15 kolejno ponumerowanych stron i sk ada si z nast pujàcych cz Êci: Strona I. Ogólna charakterystyka Grupy 2 II. Informacje dotyczàce przeprowadzonego badania 4 III. Charakterystyka wyników i sytuacji finansowej Grupy 5 IV. Charakterystyka wybranych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8 V. Stwierdzenia niezale nego bieg ego rewidenta 14 Dzia ajàcy w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.: Wojciech Maj Cz onek Zarzàdu Spó ka wpisana na list podmiotów Bieg y Rewident uprawnionych do badania sprawozdaƒ Numer ewidencyjny 6128/2647 finansowych pod numerem 144 Warszawa, 13 lutego 2003 r. 4

7 Za àcznik do Prospektu Emisyjnego Skonsolidowany Raport Roczny SA-RS 2002 I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GRUPY (a) Jednostka dominujàca rozpocz a dzia alnoêç w 1990 roku pod firmà R.P. Telekom Sp. z o.o. Akt za o ycielski Spó ki sporzàdzono w formie aktu notarialnego w Paƒstwowym Biurze Notarialnym w Warszawie w dniu 13 lipca 1990 r. Sàd Rejonowy w Warszawie w dniu 7 wrzeênia 1990 r. wyda postanowienie o wpisie Spó ki do Rejestru Handlowego pod numerem W dniu 9 wrzeênia 1997 r. Jednostka dominujàca zmieni a firm, pod jakà prowadzi a dotychczas dzia alnoêç na Netia Holdings Spó ka Akcyjna (w skrócie: Netia Holdings S.A.). W dniu 5 wrzeênia 2001 r. Sàd Rejonowy dla Miasta Sto ecznego Warszawy, XX Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego dokona wpisu Spó ki do Rejestru Przedsi biorców pod numerem KRS (b) Dla celów rozliczeƒ z tytu u podatków Jednostce dominujàcej nadano numer NIP Dla celów statystycznych Jednostka dominujàca otrzyma a numer REGON (c) W dniu 31 grudnia 2002 r. kapita zak adowy Jednostki dominujàcej wynosi tys. z i sk ada si z akcji o wartoêci nominalnej 6 z ka da. (d) W badanym okresie przedmiotem dzia alnoêci Grupy by o: tworzenie i obs ugiwanie sieci telekomunikacyjnych w Polsce; Êwiadczenie us ug trunkingowych. (e) W okresie obrotowym cz onkami Zarzàdu Jednostki dominujàcej byli: Wojciech Madalski Prezes, od 17 wrzeênia 2002 r. Avraham Hochman Mariusz Piwowarczyk Mariusz Chmielewski Ewa Don-Siemion Dariusz Wojcieszek Stefan Albertsson od 1 czerwca 2002 r. Kjell-Ove Blom do 17 wrzeênia 2002 r. (f) Sk ad Grupy Kapita owej Netia Holdings S.A. na dzieƒ 31 grudnia 2002 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje nast pujàce jednostki: Netia Holdings S.A. Jednostki zale ne Grupa Netia Telekom S.A. ( Telekom ) Grupa Netia South Sp. z o.o. ( South ) Uni-Net Sp. z o.o. Netia Holdings BV ( BV ) Netia Holdings II BV ( BV II ) Netia Holdings III BV ( BV III ) Netia 1 Sp. z o.o. Wszystkie jednostki wchodzàce w sk ad skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, w tym spó ki, dla których jednostkami dominujàcymi sà odpowiednio: Netia Telekom S.A. oraz Netia South Sp. z o.o., obj te zosta y konsolidacjà metodà pe nà. Wszystkie spó ki Grupy sporzàdzajà sprawozdania finansowe na ten sam dzieƒ bilansowy. Grupa Netia Telekom S.A. Grupa kapita owa, dla której jednostkà dominujàcà jest Netia Telekom S.A. ( Telekom ), obejmuje nast pujàce spó ki zale ne: Netia Telekom Âwidnik S.A. Netia Telekom Lublin S.A. Netia Telekom Mazowsze S.A. Netia Telekom Warszawa S.A. Netia Telekom Modlin S.A. Netia Telekom Kalisz S.A. Netia Telekom Toruƒ S.A. Netia Telekom W oc awek S.A. Netia Telekom Pi a Sp. z o.o. 5

8 Za àcznik do Prospektu Emisyjnego Skonsolidowany Raport Roczny SA-RS 2002 Netia Network S.A. Netia Telekom Ostrowiec S.A. Grupa Netia South Sp. z o.o. Grupa kapita owa, dla której jednostkà dominujàcà jest Netia South Sp. z o.o. ( South ), obejmuje nast pujàce spó ki zale ne: Netia Telekom Silesia S.A. Optimus Inwest S.A. Netia Telekom Telmedia S.A. Badanie sprawozdaƒ finansowych spó ek wchodzàcych w sk ad Grupy Statutowe sprawozdania finansowe spó ek Netia Holdings BV, Netia Holdings II BV, oraz Netia Holdings III BV, z siedzibà w Amsterdamie, Holandia, nie podlega y wymogowi badania przez bieg ego rewidenta. Sprawozdania finansowe pozosta ych spó ek obj tych konsolidacjà zosta y zbadane przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. dla celów badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, ale do dnia zakoƒczenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy nie wydano opinii dotyczàcych tych sprawozdaƒ. II INFORMACJE DOTYCZÑCE PRZEPROWADZONEGO BADANIA (a) PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. zosta a wybrana na bieg ego rewidenta Grupy Uchwa à Nr 27 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 18 czerwca 2002 r. (b) PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz bieg y rewident przeprowadzajàcy badanie sà niezale ni od jednostek wchodzàcych w sk ad Grupy w rozumieniu art. 66 ust. 2 Ustawy o rachunkowoêci. (c) Badanie przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu 9 lipca 2002 r. w okresie: badanie wst pne od 11 listopada do 20 grudnia 2002 r.; badanie koƒcowe od 20 stycznia do 13 lutego 2003 r. III CHARAKTERYSTYKA WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY Poni sze komentarze przedstawiono w oparciu o wiedz uzyskanà w trakcie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie uwzgl dnia wp ywu inflacji. Ogólny wskaênik zmian poziomu cen towarów i us ug konsumpcyjnych (od grudnia do grudnia) wyniós w badanym roku 0,8% (2001 r.: 3,6%). W badanym okresie nast pujàce poni ej opisane zjawiska mia y istotny wp yw na wynik finansowy, rentownoêç oraz sytuacj majàtkowà i finansowà Grupy: W 2002 roku Grupa przeprowadzi a restrukturyzacj swojego zad u enia, co zosta o opisane w punkcie 2 wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy. Restrukturyzacja finansowa obejmowa a przeprowadzenie post powaƒ uk adowych dla, oprócz Netii Holdings S.A. (jednostki dominujàcej) oraz spó ek zale nych: BV, BV II, BV III, Telekom i South. W wyniku przeprowadzonego post powania uk adowego w Holandii (Dutch moratorium) dla BV I, BV II i BV III, zatwierdzonego 6 listopada 2002 r., zobowiàzania Grupy wynikajàce z wyemitowanych obligacji i zawartych umów zabezpieczajàcych przed ryzykiem kursowym zosta y w ca oêci umorzone. W wyniku post powaƒ uk adowych w Polsce dla Jednostki dominujàcej zobowiàzania z tytu u po yczek, zawartych umów zabezpieczajàcych przed ryzykiem kursowym oraz gwarancjie udzielonych uprzednio przez jednostk dominujàcà na rzecz obligatariuszy i stron umów zabezpieczajàcych przed ryzykiem kursowym zosta y zredukowane do 8,7% ich pierwotnej wartoêci. W dniu 23 grudnia 2002 r. Jednostka dominujàca dokona a emisji akcji serii H o wartoêci nominalnej 1 z i cenie emisyjnej 1, z. Akcje te zosta y obj te, przez wi kszoêç wierzycieli Grupy, w zamian za zredukowane w post powaniach uk adowych zobowiàzania. W wyniku emisji dotychczasowi wierzyciele Grupy uzyskali ponad 91-procentowy udzia w kapitale akcyjnym Jednostki dominujàcej. Pozosta a cz Êç zredukowanych zobowiàzaƒ o wartoêci nominalnej tys. z (5.141 tys. z po zdyskontowaniu do wartoêci bie àcej), nie zamieniona na akcje, przypada do sp aty w latach Dodatkowo, w ramach procesu restrukturyzacji, w zamian za redukcj d ugu, w dniu 23 grudnia 2002 r. BV wyemitowa a obligacje ( Obligacje 2002 ) o wartoêci tys. EUR (równowartoêç tys. z wg Êredniego kursu NBP z tego dnia), wymagalne w roku W dniu 13 lutego 2003 r. Rada Nadzorcza Jednostki dominujàcej zatwierdzi a decyzj Zarzàdu o wykupie Obligacji W wyniku restrukturyzacji finansowej powsta a nadwy ka w wysokoêci tys. z, obliczona jako ró nica pomi dzy wartoêcià zobowiàzaƒ Grupy, jakie podlega y redukcji w wysokoêci tys. z, oraz sumà: (i) zredukowanych zobowiàzaƒ, 6

9 Za àcznik do Prospektu Emisyjnego Skonsolidowany Raport Roczny SA-RS 2002 które nie zosta y zamienione na akcje w wysokoêci tys. z, (ii) zobowiàzaƒ powsta ych w wyniku emisji Obligacji 2002 w wysokoêci tys. z. (iii) wartoêcià emisyjnà nowych akcji serii H w wysokoêci tys. z. Nadwy ka ta zosta a wykazana w pozosta ych kapita ach rezerwowych Grupy. Restrukturyzacja finansowa doprowadzi a do znacznego zmniejszenia zad u enia Grupy. WartoÊç zobowiàzaƒ Grupy zmniejszy- a si z mln z na 31 grudnia 2001 r. do 676 mln z, na 31 grudnia 2002 r., natomiast stopa zad u enia spad a w badanym okresie ze 108% odpowiednio do 21%. W wyniku restrukturyzacji znacznie polepszy y si równie wskaêniki p ynnoêci Grupy. Wskaênik p ynnoêci I na 31 grudnia 2002 r. wyniós 1,25, natomiast na koniec roku ubieg ego wyniós on 0,16. Niski wskaênik p ynnoêci na 31 grudnia 2001 r., spowodowany by przeklasyfikowaniem w 2001 r. zobowiàzaƒ Grupy z tytu u wyemitowanych d ugoterminowych obligacji do zobowiàzaƒ krótkoterminowych ze wzgl du na niedotrzymanie przez Grup warunków emisji obligacji, które sta y si wymagalne. Na koniec roku obrotowego aktywa Grupy wynios y tys. z. W ciàgu roku suma bilansowa zmniejszy a si o tys. z to jest o 10,9%. Spadek ten jest spowodowany g ównie stratà netto za bie àcy rok obrotowy w wysokoêci tys. z. W aktywach Grupy najwi kszy udzia mia y rzeczowe aktywa trwa e, których wartoêç na koniec okresu badanego wynios a tys. z, co stanowi o 62,5% aktywów Grupy. Zmniejszenie wartoêci rzeczowych aktywów trwa ych o tys. z (9,4%) w stosunku do stanu na koniec poprzedniego okresu, wynika o g ównie z amortyzacji za rok 2002 w wysokoêci tys. z oraz nieplanowego odpisu amortyzacyjnego linii telekomunikacyjnych w obszarach uznanych jako nierentowne i Êrodków trwa ych w budowie w àcznej wysokoêci tys. z. Istotnà pozycjà aktywów Grupy by y wartoêci niematerialne i prawne w kwocie tys. z, w tym nabyte zezwolenia na Êwiadczenie us ug telekomunikacyjnych w wysokoêci tys. z. Zmniejszenia wartoêci niematerialnych i prawnych o tys. z wynika o g ównie z odpisu amortyzacyjnego. Aktywa obrotowe Grupy zmniejszy y si w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego roku obrotowego o tys. z. tj. o 26,2%. G ównym sk adnikiem aktywów obrotowych na koniec badanego okresu by y inwestycje krótkoterminowe o warto- Êci bilansowej tys. z, które zmniejszy y si w porównaniu do roku ubieg ego o tys. z. Poprawa terminowoêci fakturowania nale noêci telekomunikacyjnych oraz wzrost efektywnoêci windykacji nale noêci wp yn y na przyspieszenie szybkoêci obrotu nale noêci z 54 do 44 dni. Ogó em przychody ze sprzeda y wynios y tys. z i wzros y o 11,8% w porównaniu do roku poprzedniego. Podstawowà dzia alnoêcià Grupy w bie àcym roku obrotowym by a sprzeda us ug telekomunikacyjnych. Z dzia alnoêci tej Grupa zanotowa a sprzeda w wysokoêci tys. z. Wzrost w porównaniu do poprzedniego okresu obrotowego o tys. z (15,6%) wynika g ównie ze wzrostu do 31,0% udzia u linii dzwoniàcych u ytkowanych przez klientów instytucjonalnych w ogólnej liczbie linii dzwoniàcych. Âredni przychód przypadajàcy na lini u ytkowanà przez klienta instytucjonalnego jest znacznie wy szy od przychodu przypadajàcego na lini u ytkowanà przez klienta indywidualnego. W zwiàzku z powy szym Êrednia op ata przypadajàca na jednà lini dzwoniàcà w ciàgu roku 2002 zwi kszy a si o 16,5%. Koszty dzia alnoêci operacyjnej wzros y w porównaniu z rokiem poprzednim o tys. z, tj. o 4,2%. Najwi kszà pozycjà kosztów dzia alnoêci operacyjnej by a amortyzacja wynoszàca w badanym okresie obrotowym tys. z, co stanowi o 39,6% kosztów wed ug rodzaju. Koszty amortyzacji w porównaniu z poprzednim rokiem wzros y o 16,1%, co spowodowane by o g ównie przyj ciem Êrodków trwa ych z inwestycji rozpocz tych w badanym okresie w wysokoêci z oraz w roku obrotowym poprzedzajàcym badany okres w wysokoêci z. Kolejnà istotnà pozycjà kosztów operacyjnych sà op aty sieciowe, które wynios y w badanym okresie tys. z, co stanowi o 16,7% kosztów wed ug rodzaju. Koszty te w porównaniu z rokiem poprzednim spad y o 3,9%, co jest w g ównej mierze zwiàzane ze wzrostem wykorzystania w asnej sieci telekomunikacyjnej oraz zawieraniem korzystniejszych umów mi dzyoperatorskich. Koszty finansowe Grupy zmniejszy y si z tys. z w roku 2001 do tys. z w roku 2002, tj. o 42,6%. Mniejsze koszty z tytu u odsetek o tys. z, (42,3%) wynikajà z tego, e w roku 2002 odsetki z tytu u obligacji by y naliczane tylko do 12 lipca 2002 r., tj. do dnia rozpocz cia post powania uk adowego dla spó ek zale nych BV, BV II i BV III w Holandii. Ponadto w roku 2001 Grupa ponios a jednorazowe koszty rozwiàzania transakcji zabezpieczajàcych ryzyko kursowe ( tys. z ) oraz koszty jednorazowego odpisu przedp aconych kosztów emisji obligacji i uzyskania kredytu w wysokoêci tys. z. 7

10 Za àcznik do Prospektu Emisyjnego Skonsolidowany Raport Roczny SA-RS 2002 IV CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH POZYCJI SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SKONSOLIDOWANY BILANS NA 31 GRUDNIA 2002 R. przekszta cony r r. Zmiana Zmiana r r. tys. z tys. z tys. z % Struktura (%) Struktura (%) AKTYWA Aktywa trwa e WartoÊci niematerialne i prawne (25.221) (3,0) 23,4 21,5 Rzeczowe aktywa trwa e ( ) (9,4) 62,5 61,5 Inwestycje d ugoterminowe (342) (17,1) 0,1 0, ( ) (7,8) 86,0 83,1 Aktywa obrotowe Zapasy (268) (23,9) 0,1 0,1 Nale noêci krótkoterminowe (13.349) (12,1) 2,7 2,7 Inwestycje krótkoterminowe ( ) (27,6) 10,9 13,5 Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe (15.525) (58,9) 0,3 0, ( ) (26,2) 14,0 16,9 Aktywa razem ( ) (10,9) 100,0 100,0 PASYWA Kapita w asny Kapita podstawowy ,3 4,7 Kapita zapasowy ,5 42,4 Kapita z aktualizacji wyceny ,1 0,1 Pozosta e kapita y rezerwowe ,2 - Strata z lat ubieg ych ( ) ( ) ( ) 106,7 (62,8) (27,1) Strata netto ( ) ( ) (35,2) (21,0) (28,9) ( ) ,3 (8,8) Kapita mniejszoêci (8.633) (33,5) 0,5 0,6 Zobowiàzania i rezerwy na zobowiàzania Zobowiàzania d ugoterminowe ,3 10,0 4,1 Zobowiàzania krótkoterminowe ( ) (91,9) 9,1 100,1 Rozliczenia mi dzyokresowe (80.025) (51,1) 2,1 4, ( ) (82,5) 21,2 108,2 Pasywa razem ( ) (10,9) 100,0 100,0 8

11 Za àcznik do Prospektu Emisyjnego Skonsolidowany Raport Roczny SA-RS 2002 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. przekszta cony r r. Zmiana Zmiana r r. tys. z tys. z tys. z % Struktura (%) Struktura (%) Przychody netto ze sprzeda y produktów, ,8 100,0% 100,0 towarów i materia ów Koszty sprzedanych produktów, ( ) ( ) (21.229) 3,5 (105,1) (113,6) towarów i materia ów (Strata) brutto ze sprzeda y (30.729) (73.043) (57,9) (5,1) (13,6) Koszty sprzeda y (20.725) (18.503) (2.222) 12,0 (3,4) (3,5) Koszty ogólnego zarzàdu (53.733) (48.888) (4.845) 9,9 (9,0) (9,1) (Strata) ze sprzeda y ( ) ( ) (25,1) (17,5) (26,2) Pozosta e przychody operacyjne ,9 0,6 0,4 Pozosta e koszty operacyjne ( ) ( ) (14.696) 9,4 (28,6) (29,2) (Strata) z dzia alnoêci operacyjnej ( ) ( ) (7,5) (45,5) (55,0) Przychody finansowe ( ) (94,3) 2,6 50,9 Koszty finansowe ( ) ( ) (42,6) (82,1) (159,8) (Strata) z dzia alnoêci gospodarczej ( ) ( ) (14,7) (125,0) (163,9) Odpis wartoêci firmy - ( ) (100,0) 0,0 (48,9) (Strata) brutto ( ) ( ) (34,3) (125,0) (212,8) Podatek dochodowy (1.903) (5.424) (64,9) (0,3) (1,0) (Zyski)/Straty mniejszoêci (725) ,3 (0,2) (Strata) netto ( ) ( ) (35,2) (124,0) (214,0) Przedstawienie sytuacji majàtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy Dzia alnoêç gospodarczà Grupy, jej wynik finansowy za rok obrotowy oraz sytuacj majàtkowà i finansowà na dzieƒ bilansowy w porównaniu do okresów poprzedzajàcych charakteryzujà nast pujàce wskaêniki: 2002 r r. Wskaêniki aktywnoêci szybkoêç obrotu nale noêci 44 dni 54 dni Wskaêniki rentownoêci rentownoêç sprzeda y brutto (18%) (20%) ogólna rentownoêç kapita u (*) (61%) - Wskaêniki zad u enia stopa zad u enia 21% 108% szybkoêç obrotu zobowiàzaƒ (*) 22 dni r r. Wskaêniki p ynnoêci wskaênik p ynnoêci I 1,25 0,16 wskaênik p ynnoêci II 1,25 0,16 * Wskaêniki za rok 2001 nie zosta y podane ze wzgl du na brak porównywalnoêci zwiàzany ze zmianami wniesionymi przez nowelizacj Ustawy o RachunkowoÊci obowiàzujàcymi od 1 stycznia 2002 r. 9

12 Za àcznik do Prospektu Emisyjnego Skonsolidowany Raport Roczny SA-RS Kapita podstawowy Jednostki dominujàcej Kapita akcyjny obejmuje równych i niepodzielnych, w pe ni op aconych (w przypadku emisji serii B pokrytych wk adem niepieni nym) akcji o wartoêci nominalnej 6 z ka da. W dniu 23 grudnia 2002 r. Jednostka dominujàca wyemitowa a akcji zwyk ych serii H o wartoêci nominalnej 1 z i cenie emisyjnej 1, z. Akcje te zosta y obj te, przez wi kszà cz Êç wierzycieli Grupy, w zamian za zredukowane w post powaniach uk adowych zobowiàzania. Akcje serii H zosta y zarejestrowane przez sàd 30 stycznia 2003 r. RównoczeÊnie z rejestracjà akcji serii H nastàpi o zredukowanie wartoêci akcji pozosta ych emisji z 6 do 1 z. Na dzieƒ 31 grudnia 2002 r. niezarejestrowane akcje zosta y zaprezentowane jako pozosta e kapita y rezerwowe. Szczegó owe zestawienie serii akcji sk adajàcych si na kapita akcyjny oraz zmian tego kapita u w ciàgu badanego okresu przedstawione jest w Nocie 13 skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 2. Pozosta e kapita y rezerwowe Grupy Pozosta e kapita y rezerwowe Grupy sk adajà si z nast pujàcych pozycji: r. tys. z (i) Nadwy ka powsta a w zwiàzku z restrukturyzacjà zad u enia Grupy* (ii) WartoÊç emisyjna akcji serii H, nie zarejestrowanych na dzieƒ bilansowy (iii) Koszty emisji akcji do wysokoêci nadwy ki wartoêci emisyjnej nad wartoêcià nominalnà akcji (25.830) * Nadwy ka powsta a w wyniku restrukturyzacji zad u enia Grupy zosta a obliczona jako ró nica pomi dzy: (i) wartoêcià zobowiàzaƒ Grupy, jakie podlega y redukcji, w dniu rozpocz cia post powaƒ uk adowych oraz (ii) wartoêcià emisyjnà nowych akcji serii H ( ) (iii) wartoêcià zdyskontowanà zredukowanych zobowiàzaƒ, które nie zosta y zamienione na akcje (5.141) (iv) zobowiàzaƒ powsta ych w wyniku emisji Obligacji 2002 ( ) tys. z Rzeczowe aktywa trwa e Rzeczowe aktywa trwa e stanowi y 62,5% aktywów Grupy i obejmowa y g ównie budowle telekomunikacyjne (budynki techniczne àcznoêci, linie telekomunikacyjne, anteny i maszty antenowe) oraz urzàdzenia telekomunikacyjne (centrale telefoniczne, àcznice i urzàdzenia telefoniczne, urzàdzenia transmisji przewodowej) zwiàzane z podstawowà dzia alnoêcià operacyjnà Grupy. WartoÊç netto rzeczowych aktywów trwa ych zmniejszy a si w roku obrotowym o 9,4%, co jest zwiàzane g ównie z rocznym odpisem amortyzacyjnym w wysokoêci tys. z oraz dokonaniem nieplanowego odpisu amortyzacyjnego: linii telekomunikacyjnych w obszarach uznanych jako nierentowne i Êrodków trwa ych w budowie w àcznej wysokoêci tys. z. Zwi kszenia rzeczowych aktywów trwa ych w roku obrotowym wynios y tys. z i by y mniejsze ni w roku ubieg ym o tys. z. 4. WartoÊci niematerialne i prawne WartoÊci niematerialne i prawne stanowi y 23,4% aktywów Grupy na 31 grudnia 2002 r. Ponad 85% wartoêci salda stanowi y zezwolenia telekomunikacyjne, nabyte przez Grup w latach , przekszta cone 1 stycznia 2001 r. na mocy prawa z koncesji telekomunikacyjnych, dotyczàce g ównie lokalnych us ug telekomunikacyjnych oraz us ug po àczeƒ mi dzymiastowych Êwiadczonych przez spó k Netia 1. Pozosta à cz Êç wartoêci niematerialnych i prawnych stanowi g ównie oprogramowanie komputerowe o wartoêci netto tys. z. W ciàgu roku obrotowego saldo wartoêci niematerialnych zmniejszy o si o 3%. Zmiana zwiàzana jest g ównie z odpisem amortyzacyjnym w wysokoêci tys. z, cz Êciowo zniwelowana zwi kszeniami w wysokoêci tys. z dotyczàcymi przede wszystkim wdro enia systemu komputerowego CRM. 10

13 Za àcznik do Prospektu Emisyjnego Skonsolidowany Raport Roczny SA-RS 2002 V. STWIERDZENIA NIEZALE NEGO BIEG EGO REWIDENTA (a) Zarzàd Jednostki dominujàcej przedstawi w toku badania àdane informacje, wyjaênienia i oêwiadczenia oraz przed o y oêwiadczenie o kompletnym uj ciu danych w ksi gach rachunkowych i dokumentacji konsolidacyjnej oraz wykazaniu wszelkich zobowiàzaƒ warunkowych, a tak e poinformowa o istotnych zdarzeniach, które nastàpi y po dniu bilansowym do dnia z o enia oêwiadczenia. (b) Zakres badania nie by w jakimkolwiek stopniu ograniczony. (c) Dokumentacja konsolidacyjna by a kompletna i poprawna. (d) We wszystkich istotnych aspektach przyj te w Grupie zasady rachunkowoêci oraz wykazywanie danych by y zgodne z Ustawà o rachunkowoêci. Zmiany stosowanych zasad rachunkowoêci i metod oraz ich skutki zosta y prawid owo wykazane w informacji dodatkowej. (e) Obliczenie wartoêci firmy z konsolidacji i ujemnej wartoêci firmy z konsolidacji oraz sposób ich odpisywania na skonsolidowany rachunek zysków i strat by y we wszystkich istotnych aspektach zgodne z Ustawà o rachunkowoêci. (f) We wszystkich istotnych aspektach konsolidacja kapita ów oraz ustalenie kapita u mniejszoêci zosta y przeprowadzone prawid owo. (g) Wy àczenia wzajemnych rozrachunków (nale noêci i zobowiàzaƒ) oraz obrotów wewn trznych (przychodów i kosztów) jednostek obj tych konsolidacjà zosta y dokonane we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Ustawà o RachunkowoÊci. (h) Wy àczenia wyników nie zrealizowanych przez jednostki obj te konsolidacjà, zawartych w wartoêci aktywów oraz z tytu u dywidend zosta y dokonane we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Ustawà o rachunkowoêci. (i) Dokumentacja konsolidacyjna oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe przechowywane sà w sposób zapewniajàcy ich w aêciwà ochron. (j) Jednostka dominujàca stosuje w aêciwe metody zabezpieczenia dost pu do danych i systemu ich przetwarzania za pomocà komputera. (k) Informacja dodatkowa, obejmujàca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaênienia, przedstawia wszystkie istotne informacje okreêlone przez Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegó owych zasad sporzàdzania przez jednostki inne ni banki i zak ady ubezpieczeƒ sprawozdania finansowego jednostek powiàzanych w sposób kompletny i prawid owy. (l) Sprawozdanie z dzia alnoêci Grupy uwzgl dnia zagadnienia wymagane przez Ustaw o RachunkowoÊci. Informacje finansowe w nim zawarte sà zgodne z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym. (m) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok poprzedzajàcy zosta o zbadane przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Bieg y rewident wyda opini z objaênieniem. (n) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. zosta o zatwierdzone Uchwa à Nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jednostki dominujàcej dnia 18 czerwca 2002 r. oraz z o one w Krajowym Rejestrze Sàdowym w Warszawie w dniu 27 czerwca 2002 r. i og oszone w Monitorze Polskim B numer 318 w dniu 29 wrze- Ênia 2002 r. 11

14 Za àcznik do Prospektu Emisyjnego Skonsolidowany Raport Roczny SA-RS 2002 PISMO PREZESA ZARZÑDU Szanowni Paƒstwo! Niniejszym przedstawiamy skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2002 dla Grupy Kapita owej Netia Holdings S.A. Rok 2002 oznacza dla Grupy Netia przede wszystkim udane przejêcie przez proces restrukturyzacji finansowej. Przy aprobacie akcjonariuszy przeprowadziliêmy negocjacje z naszymi wierzycielami, w wyniku których zaoferowaliêmy im akcje dajàce im oko o 91% kapita u zak adowego oraz nowe obligacje. UzyskaliÊmy nast pnie potwierdzenie naszych propozycji uk adowych poprzez ich zatwierdzenie na drodze sàdowej w Polsce i Holandii. Uwieƒczeniem procesu restrukturyzacji by a rejestracja nowej emisji akcji oraz rozpocz cie ich notowaƒ na Warszawskiej Gie dzie Papierów WartoÊciowych. Strategicznym celem Grupy Netia by o i pozostaje osiàgni cie i utrzymanie pozycji wiodàcego niezale nego operatora telefonicznego w Polsce. Zakoƒczenie restrukturyzacji pozwala nam skupiç si na realizacji naszej strategii. Grupa Netia zakoƒczy a rok 2002 jako zdrowa firma mogàca uzyskiwaç solidne wyniki finansowe. Od strony operacyjnej, rezultaty osiàgni te w ubieg ym roku potwierdzajà, e nasz model biznesowy sprawdza si przychody wzrastajà w dalszym ciàgu o kilkanaêcie procent rocznie, program redukcji kosztów daje dobre rezultaty, skorygowana mar a EBITDA poprawia si stale z poziomu wartoêci ujemnych osiàganych trzy lata temu do bardzo dobrego poziomu 26%, a nak ady kapita owe zosta y zweryfikowane i ograniczone tak, by skoncentrowaç si na projektach najistotniejszych dla realizacji naszych celów strategicznych. W roku 2002 zaanga owaliêmy si równie w proces reorganizacji struktur wewn trznych Grupy Netia i konsolidacji naszych spó ek operacyjnych, tak aby funkcjonowanie Grupy Netia by o bardziej efektywne. Podj liêmy ponadto kroki majàce na celu konwersj naszych zobowiàzaƒ z tytu u op at koncesyjnych wykorzystujàc mo liwoêci wynikajàce ze zmian legislacyjnych w tym zakresie wprowadzonych w roku Uwa amy, e najtrudniejsze kroki okresu przemian Grupy Netia sà ju za nami, choç wiele pozostaje jeszcze do zrobienia, by utrzymaç i umocniç naszà pozycj na polskim rynku telekomunikacyjnym. Pozostajemy do Paƒstwa us ug Zarzàd Netii Holdings S.A. Wojciech Màdalski Avraham Hochman Ewa Don-Siemion Mariusz Piwowarczyk Mariusz Chmielewski Stefan Albertsson 12

15 Za àcznik do Prospektu Emisyjnego Skonsolidowany Raport Roczny SA-RS 2002 GRUPA KAPITA OWA NETIA HOLDINGS OÂWIADCZENIE CZ ONKÓW ZARZÑDU Dla akcjonariuszy Netia Holdings S.A. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Przepisy Ustawy o RachunkowoÊci z dnia 29 wrzeênia 1994 r. wymagajà, aby Zarzàd Jednostki dominujàcej zapewni sporzàdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dajàcego prawid owy i rzetelny obraz sytuacji majàtkowej i finansowej grupy na koniec roku obrotowego oraz jej wyniku finansowego i rentownoêci za ten rok. Przy sporzàdzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Zarzàd jest zobowiàzany przyjàç odpowiednie zasady rachunkowoêci, które stosowane by y w sposób ciàg y. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjmuje si, e Spó ka dominujàca b dzie kontynuowa a dzia alnoêç w dajàcej si przewidzieç przysz oêci i nie zamierza ani nie musi zaniechaç swojej dzia alnoêci, ani istotnie zmniejszyç jej zakresu. Skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przep ywu Êrodków pieni nych, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale w asnym oraz skonsolidowana informacja dodatkowa zosta y przygotowane zgodnie z Ustawà o RachunkowoÊci z dnia 29 wrzeênia 1994 r. oraz Rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001 r. w sprawie informacji bie àcych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoêciowych (Dz.U. z 2001 r. nr 139, poz. 1569) i przedstawione w niniejszym dokumencie w nast pujàcej kolejnoêci: Skonsolidowany bilans na dzieƒ 31 grudnia 2002 r. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. Skonsolidowany rachunek przep ywów Êrodków pieni nych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale w asnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. Skonsolidowana informacja dodatkowa, obejmujàca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaênienia. Sprawozdanie z dzia alnoêci Grupy w roku obrotowym stanowi za àcznik do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wojciech Màdalski Prezes Zarzàdu Avraham Hochman Cz onek Zarzàdu Ewa Don-Siemion Cz onek Zarzàdu Mariusz Chmielewski Cz onek Zarzàdu Stefan Albertsson Cz onek Zarzàdu Mariusz Piwowarczyk Cz onek Zarzàdu Jolanta Blachowicz G ówna Ksi gowa Warszawa, 13 lutego 2003 r. 13

16 Za àcznik do Prospektu Emisyjnego Skonsolidowany Raport Roczny SA-RS 2002 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna i przedmiot dzia alnoêci Netia Holdings S.A. (zwana dalej Emitentem, Netià Holdings lub Spó kà ) zosta a zawiàzana w dniu 13 lipca 1990 r. i 7 wrze- Ênia 1990 r. uzyska a osobowoêç prawnà poprzez wpis do Rejestru Handlowego w Sàdzie Rejonowym w Warszawie, pod numerem RHB Emitent poczàtkowo dzia a pod firmà R.P. Telekom Sp. z o.o. Z dniem 1 lipca 1992 r. dokonano zmiany formy prawnej i Emitent zosta przekszta cony ze spó ki z ograniczonà odpowiedzialnoêcià w spó k akcyjnà. W dniu 26 sierpnia 1997 r. zmianie uleg a firma pod jakà dzia a a Spó ka z R.P. Telekom S.A. na Netia Holdings Spó ka Akcyjna (zmian firmy wpisano do Rejestru Handlowego w dniu 9 wrzeênia 1997 r.). Dnia 5 wrzeênia 2001 r. Spó ka zosta a wpisana do Krajowego Rejestru Sàdowego prowadzonego przez Sàd Rejonowy dla Miasta Sto ecznego Warszawy XX Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego pod numerem KRS Siedziba Spó ki znajduje si w Warszawie przy ulicy Poleczki 13. Przedmiot dzia alnoêci Emitenta: Emitent jest podmiotem dominujàcym Grupy Kapita owej Netia Holdings S.A. ( Grupy Netia ) i poprzez spó ki zale ne prowadzi dzia alnoêç polegajàcà na tworzeniu i obs ugiwaniu sieci telefonicznych w Polsce. Rodzaj dzia alnoêci klasyfikacja wed ug EKD: Dzia alnoêç podstawowa 6420 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta o sporzàdzone za okres 12 miesi cy od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., dane porównywalne odnoszà si do okresu obejmujàcego 12 miesi cy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. Do przedstawionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz do skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych, b dàcych podstawà sporzàdzenia porównywalnych danych finansowych, nie zg oszono zastrze eƒ w raportach podmiotu uprawnionego z badania tych sprawozdaƒ. 2. Restrukturyzacja finansowa Przebieg procesu W grudniu 2001 r., Grupa Netia nie dokona a p atnoêci odsetek od dwóch serii obligacji. Fakt ten spowodowa naruszenie warunków emisji tych obligacji, a tak e warunków emisji pozosta ych czterech serii obligacji i w rezultacie Grupa Netia naruszy a warunki emisji wszystkich szeêciu serii obligacji. Grupa Netia naruszy a te warunki niektórych transakcji zabezpieczajàcych ryzyko kursowe. Grupa Netia nie dokona a równie p atnoêci odsetkowych w kolejnych terminach wymagalnoêci. W wyniku naruszenia warunków emisji wszystkich obligacji oraz warunków umów zabezpieczajàcych ryzyko kursowe, oraz w wyniku wykazania w sprawozdaniach Netii Holdings za rok zakoƒczony 31 grudnia 2001 r. ujemnego kapita u w asnego, Zarzàd Spó ki zgodnie z wymogami polskich przepisów prawnych, powinien by z o yç wniosek o og oszenie upad oêci. Aby uniknàç tej koniecznoêci, Zarzàdy Netii Holdings, Netii Telekom S.A. ( Telekom ) oraz Netii South Sp. z o.o. ( South ) z o y y w dniu 20 lutego 2002 r. wnioski o otwarcie post powaƒ uk adowych. W dniu 5 marca 2002 r. niektóre ze spó ek z Grupy Netia podpisa y umow restrukturyzacyjnà (zwana dalej Umowà Restrukturyzacyjnà ) z Komitetem Obligatariuszy, niektórymi wierzycielami finansowymi, oraz dwoma najwi kszymi akcjonariuszami Netii Holdings: Telià AB i niektórymi spó kami kontrolowanymi przez Warburg, Pincus & Co, posiadajàcymi wówczas (wraz z ADS) àcznie 57,4% kapita u zak adowego Spó ki. Nast pnie do umowy przystàpi a wi kszoêç wierzycieli Grupy Netia. Celem Umowy by o przeprowadzenie restrukturyzacji zad u enia Grupy Netia, która pozwoli aby na przywrócenie jej p ynnoêci finansowej. 14 czerwca 2002, niektóre spó ki z Grupy Netia oraz niektórzy obligatariusze przyst pujàcy do Umowy Restrukturyzacyjnej podpisali umow wymiany ( Umow Wymiany ). Celem zawarcia Umowy Wymiany by o doprecyzowanie niektórych warunków restrukturyzacji zawartych w Umowie Restrukturyzacyjnej, oraz stworzenie podstaw do wprowadzenia jej w ycie. Na podstawie Umowy Restrukturyzacyjnej oraz Umowy Wymiany Netia Holdings BV ( NH BV ), spó ka w ca oêci kontrolowana przez Emitenta, wyemitowa a 23 grudnia 2002 r. obligacje 10% Senior Secured Notes o wartoêci tys. EUR o terminie wymagalnoêci w 2008 roku (zwane dalej Obligacjami 2002 ) dla posiadaczy istniejàcych obligacji oraz JPMorgan Chase Bank ( JPMorgan ) w zamian za ich roszczenia z tytu u tych e obligacji i umów swap. Ponadto, wierzyciele Emitenta mieli mo liwoêç obj cia w zamian za swoje zredukowane wierzytelnoêci pouk adowe akcji serii H wyemitowanych przez Neti Holdings. Na akcji serii H zaoferowanych przez Emitenta w celu zaspokojenia tych roszczeƒ w dniu 23 grudnia 2002 r. zosta y z o- one zapisy przez wierzycieli Grupy Netia. Proces restrukturyzacji obejmuje post powania sàdowe w trzech krajach, w tym holenderskie i polskie post powania uk adowe oraz post powanie zgodnie z art. 304 Kodeksu Upad oêciowego Stanów Zjednoczonych. Emisja Obligacji 2002 oraz akcji serii H stanowi a wykonanie postanowieƒ uk adu holenderskiego. 14

17 Za àcznik do Prospektu Emisyjnego Skonsolidowany Raport Roczny SA-RS 2002 Zgodnie z Umowà Restrukturyzacyjnà oraz Umowà Wymiany podmioty posiadajàce akcje Emitenta w dniu 22 grudnia 2002 r. otrzymajà warranty subskrypcyjne uprawniajàce do obj cia àcznie akcji stanowiàcych 15% kapita u zak adowego Spó ki po restrukturyzacji (po uwzgl dnieniu akcji, stanowiàcych 5% kapita u zak adowego, które majà zostaç przeznaczone na realizacj planu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Emitenta). Cena realizacji warrantów subskrypcyjnych b dzie równa Êredniej wa onej wolumenem obrotu cen akcji Spó ki z 30 dni notowaƒ poczynajàc od 31 dnia po zarejestrowaniu akcji serii H przez sàd. Szczegó owe procedury wykonywania praw z warrantów subskrypcyjnych i warunki opcji przyznawanych w ramach planu motywacyjnego nie zosta y jeszcze okreêlone. Status procesu restrukturyzacji W wyniku decyzji sàdu holenderskiego z dnia 6 listopada 2002 r., która sta a si prawomocna w dniu 15 listopada 2002 r., w sprawie ratyfikacji uk adów trzech spó ek zale nych Emitenta, zosta a zniesiona mo liwoêç egzekwowania ich istniejàcego zad u enia z tytu u obligacji i umów swap. Gwarancje udzielone uprzednio przez Emitenta na rzecz obligatariuszy i stron umów swap zosta y zredukowane do 8,7% ich pierwotnej wartoêci w polskim post powaniu uk adowym, przy czym pozosta a cz Êç zobowiàzania musi byç przez Emitenta sp acona w latach Decyzja sàdu dotyczàca zatwierdzenia uk adu Emitenta uprawomocni a si w dniu 3 grudnia 2002 r. Pozosta e post powania uk adowe spó ek zale nych Emitenta, tj. Telekomu i Southu, dotyczàce zad u enia wewnàtrz Grupy Netia oraz pozosta ych umów swap, zakoƒczy y si postanowieniami o zatwierdzeniu uk adów wydanymi odpowiednio 25 czerwca 2002 r. i 4 grudnia 2002 r., które uprawomocni y si odpowiednio 2 stycznia 2003 r. i 19 grudnia 2002 r. Post powanie te doprowadzi y do redukcji zad u enia Telekomu i Southu do poziomu 8,7% i 1% jego wartoêci z dnia otwarcia uk adu. W dniu 21 paêdziernika 2002 r. Emitent, Telekom i South zawar y umow z wierzycielami mniejszoêciowymi Grupy Netia, którzy pierwotnie sprzeciwiali si procesowi restrukturyzacji. Zgodnie z postanowieniami tej umowy, wierzyciele ci wycofali wszystkie swoje roszczenia zwiàzane z post powaniami uk adowymi. Ponadto odwo ania wierzycieli mniejszoêciowych od orzeczenia sàdu amerykaƒskiego zosta y oddalone bez mo liwoêci ponownego ich wniesienia w przypadku gdyby restrukturyzacja nie zosta a zakoƒczona. W dniu 10 lutego 2003 r. roszczenia wierzycieli mniejszoêciowych dotyczàce post powania na podstawie artyku u 304 amerykaƒskiego kodeksu upad oêciowego ( àcznie z roszczeniami dotyczàcymi zwrotu Emitentowi funduszy z konta depozytowego w Stanach Zjednoczonych) zosta y wycofane, a odwo ania oddalone bez mo liwoêci ich ponownego wniesienia. Wobec tego amerykaƒski sàd upad oêciowy rozstrzygnie teraz kiedy depozyt o wartoêci tys. EUR (równowartoêç tys. z wg kursu z dnia 31 grudnia 2002 r.) zostanie zwrócony Spó ce. W dniu 29 listopada 2002 r. Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie d ( KPWiG ) wyda a decyzj o dopuszczeniu do obrotu gie dowego do akcji zwyk ych na okaziciela serii H, akcji zwyk ych serii J oraz akcji zwyk ych serii K, które mog y byç wyemitowane w zwiàzku z restrukturyzacjà. Ponadto KPWiG dopuêci a do obrotu obligacji zwyk ych I serii oraz obligacji zwyk ych II serii z prawem do subskrybowania akcji serii J z pierwszeƒstwem przed akcjonariuszami Spó ki, a tak e obligacji zwyk ych III serii, uprawniajàcych ich posiadaczy do pierwszeƒstwa przed akcjonariuszami przy subskrypcji akcji serii K. W dniu 23 grudnia 2002 r. zosta a zakoƒczona subskrypcja akcji serii H oraz emisja Obligacji akcji serii H w cenie emisyjnej 1, z zosta o obj tych zapisami wierzycieli Grupy Netia na warunkach ustalonych w Umowie Restrukturyzacyjnej. NH BV wyemitowa a Obligacje 2002 o wartoêci tys. EUR (co stanowi o równowartoêç tys. z wg kursu z dnia 23 grudnia 2003) w zamian za uprzednio istniejàce obligacje wyemitowane przez NH BV i Neti Holdings II BV ( NH II BV ) oraz zobowiàzania Netii Holdings III BV ( NH III BV ) z tytu u rozwiàzanych umów swap wobec JPMorgan zgodnie z Umowà Restrukturyzacyjnà oraz post powaniami uk adowymi tych spó ek. Po rejestracji akcji serii H wierzyciele Grupy Netia b dà posiadaç akcje stanowiàce oko o 91% kapita u zak adowego Emitenta. W dniu 30 stycznia 2003 r. Sàd Rejestrowy dokona rejestracji podwy szenia kapita u zak adowego Spó ki o akcje serii H. W dniu 13 lutego 2003 r akcji serii H zosta o wprowadzonych do obrotu gie dowego w trybie zwyk ym na rynku podstawowym w zwiàzku z przyj ciem akcji serii H do Krajowego Depozytu Papierów w dniu 10 lutego 2003 r. Akcje te b dà notowane w odr bnej linii notowaƒ ni obecnie notowane akcje Spó ki, pod nazwà skróconà NETIA2 i oznaczeniem NET2. Do dnia 2 stycznia 2003 r., wszystkie wyroki sàdowe w post powaniach uk adowych w Holandii i Polsce sta y si prawomocne. W nast pstwie tego faktu, restrukturyzacja nie mo e zostaç anulowana, pod warunkiem wywiàzywania si przez spó ki Grupy Netia z postanowieƒ tych wyroków. Zarzàd Spó ki jest zdania, e Grupa Netia b dzie wywiàzywaç si z postanowieƒ wynikajàcych z uk adów holenderskich i polskich. W dniu13 lutego 2003 r. Rada Nadzorcza Spó ki na podstawie rekomendacji Zarzàdu Emitenta, podj a decyzj o wykupie Obligacji 2002 o àcznej wartoêci nominalnej tys. EUR. Na podj cie takiej decyzji wp yn y przed wszystkim wysokie koszty obs ugi zad u enia oraz koniecznoêç ustanowienia zabezpieczeƒ zgodnych z umowà z dnia 23 grudnia 2002 r. okreêlajàcà warunki emisji Obligacji 2002 a tak e istotne ograniczenia w prowadzeniu bie àcej dzia alnoêci operacyjnej Grupy Netia narzucone przez te warunki. 15

18 Za àcznik do Prospektu Emisyjnego Skonsolidowany Raport Roczny SA-RS 2002 Sytuacja finansowa Grupy Netia Restrukturyzacja finansowa zad u enia Grupy Netia spowodowa a powstanie nadwy ki w wysokoêci mln z, obliczonej jako ró nica mi dzy wartoêcià àcznego zad u enia podlegajàcego restrukturyzacji, tj mln z a sumà nast pujàcych wartoêci: (i) wartoêcià zdyskontowanà zredukowanych roszczeƒ pouk adowych nie zamienionych na akcje, tj. 5 mln z, (ii) wartoêcià emisji obligacji 2002, tj. 199 mln z, oraz (iii) wartoêcià emisji akcji serii H, tj. 338 mln z i zosta a wykazana w Pozosta ych kapita ach rezerwowych niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Netia. Zakoƒczenie post powaƒ uk adowych w Polsce i Holandii pozwoli o spó kom z Grupy Netia odzyskaç wyp acalnoêç. Uk ady zawarte w tych post powaniach zostanà dodatkowo zatwierdzone przez orzeczenia wyroków w post powaniu na podstawie art. 304 Kodeksu Upad oêciowego Stanów Zjednoczonych przez amerykaƒski sàd upad oêciowy, które nie zosta o jeszcze zakoƒczone. Zarzàd Emitenta uwa a, e wynik tego post powania nie b dzie mia znaczàcego negatywnego wp ywu na wynik restrukturyzacji finansowej. Restrukturyzacja nie doprowadzi a do ca kowitej eliminacji zad u enia Grupy Netia. B dzie ona musia a sp aciç: (i) Obligacje 2002 o wartoêci nominalnej tys. EUR (równowartoêç tys. z wg kursu z dnia 23 grudnia 2002 r.) w roku 2008 oraz nale ne odsetki zgodnie z warunkami emisji, (ii) pozosta e do sp aty roszczenia pouk adowe, nie zamienione na akcji serii H, o wartoêci nominalnej tys. z w latach W efekcie restrukturyzacji na dzieƒ 31 grudnia 2002 r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Netia wykazuje kapita w asny w wysokoêci mln z oraz kapita obrotowy w wysokoêci 175 mln z. Z uwagi na fakt, e restrukturyzacja finansowa zosta a praktycznie zakoƒczona, Zarzàd Emitenta nie uwa a, by istnia y okoliczno- Êci wskazujàce na istotnà niepewnoêç co do mo liwoêci kontynuowania dzia alnoêci przez Grup Netia. Niemniej jednak Zarzàd b dzie kontynuowa dzia ania majàce na celu oszcz dne gospodarowanie Êrodkami pieni nymi poprzez mi dzy innymi: znaczne ograniczenie nak adów inwestycyjnych i wydatków na dzia alnoêç operacyjnà w porównaniu z wczeêniejszymi planami; dzia ania prowadzàce do odroczenia, bàdê umorzenia pozosta ych do zap aty op at z tytu u przyznanych spó kom Grupy Netia koncesji telekomunikacyjnych. Na dzieƒ 31 grudnia 2002 r. Grupa Netia dysponowa a Êrodkami pieni nymi oraz krótkoterminowymi papierami wartoêciowymi w àcznej wysokoêci 387 mln z. Z kwoty tej 199 mln z stanowià Êrodki o ograniczonym prawie dysponowania, stanowiàce tymczasowe zabezpieczenie emisji Obligacji 2002, natomiast 55 mln z stanowi depozyt b dàcy przedmiotem post powania toczàcego si w Stanach Zjednoczonych opisanego powy ej. 3. Zasady polityki prowadzenia rachunkowoêci Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta o sporzàdzone przy za o eniu kontynuowania dzia alnoêci gospodarczej w dajàcej si przewidzieç przysz oêci oraz niewyst powania okolicznoêci wskazujàcych na zagro enie dla kontynuowania dzia alnoêci. Wybrane zasady rachunkowoêci Zasady rachunkowoêci przyj te przy sporzàdzaniu skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych na 31 grudnia 2002 r. uleg y zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego w zakresie wskazanym przez nowelizacj Ustawy o rachunkowoêci obowiàzujàcà od 1 stycznia 2002 r. i sà zgodne z: (a) Ustawà o rachunkowoêci z dnia 29 wrzeênia 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z póêniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami, (b) Rozporzàdzeniem Rady Ministrów z 16 paêdziernika 2001 r. w sprawie informacji bie àcych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoêciowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz z póên. zm.), Rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001 r. w sprawie szczegó owych warunków, jakim powinien odpowiadaç prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. z 2001 r. Nr 139, poz z póên. zm.), (c) Rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegó owych zasad sporzàdzania przez jednostki inne ni banki i zak ady ubezpieczeƒ sprawozdania finansowego jednostek powiàzanych (Dz.U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1729). które okreêlajà mi dzy innymi zasady rachunkowoêci dla jednostek majàcych siedzib, lub miejsce sprawowania zarzàdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zapisy ksi gowe sà prowadzone wed ug kosztów historycznych, przez co wp yw inflacji nie jest uwzgl dniany, za wyjàtkiem Êrodków trwa ych podlegajàcych okresowym aktualizacjom wyceny wed ug zasad okreêlonych w Ustawie o rachunkowoêci i w odr bnych przepisach oraz inwestycji i zobowiàzaƒ finansowych wycenianych wed ug wartoêci godziwej. WartoÊci niematerialne i prawne WartoÊci niematerialne i prawne wyceniane sà wed ug cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzenie). Obejmujà one wartoêç firmy powsta à w wyniku nabycia i wymiany akcji i udzia ów w jednostkach zale nych, oprogramowanie komputerowe oraz zezwolenia telekomunikacyjne. WartoÊci niematerialne i prawne umarza si metodà liniowà w okresie ich gospodarczo uzasadnionego wykorzystania zgodnie z planem amortyzacji przyj tym przez Zarzàd Emitenta. 16

19 Za àcznik do Prospektu Emisyjnego Skonsolidowany Raport Roczny SA-RS 2002 WartoÊç zezwoleƒ telekomunikacyjnych, na które na mocy Prawa Telekomunikacyjnego przekszta ci y si z dniem 1 stycznia 2001 r. wczeêniej przyznane koncesje telekomunikacyjne, jest wykazywana wed ug kosztu nabycia pomniejszonego o dotychczasowe umorzenie, które nalicza si od chwili rozpocz cia eksploatacji sieci przez posiadacza sieci zezwolenia. Odpisy amortyzacyjne nalicza si metodà liniowà przez okres pozosta y do wygaêni cia zezwolenia ustalony w chwili jego nabycia (typowy okres, na który przyznawana by a koncesja, wynosi 15 lat). Zgodnie ze znowelizowanà Ustawà o RachunkowoÊci, cz Êciowo umorzona wartoêç ksi gowa netto zezwoleƒ telekomunikacyjnych, poprzednio wykazywana w rozliczeniach mi dzyokresowych, sta a si wartoêcià brutto wed ug stanu na dzieƒ 1 stycznia 2002 r. Amortyzacja jest naliczana wed ug zasad identycznych do tych, na jakich rozliczana by a wartoêç koncesji wykazywana w rozliczeniach mi dzyokresowych. Przyj to nast pujàce okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych: oprogramowanie komputerowe 5 lat 20% zezwolenia telekomunikacyjne 15 lat 6,7% Ârodki trwa e i amortyzacja Ârodki trwa e wycenia si wed ug cen nabycia, kosztów wytworzenia, rozbudowy lub modernizacji pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzenie). Ârodki trwa e umarza si metodà liniowà w okresie ich gospodarczo uzasadnionego wykorzystania zgodnie z planem amortyzacji przyj tym przez Zarzàd Emitenta, bàdê w drodze nieplanowych odpisów amortyzacyjnych. Przyj to nast pujàce ekonomiczne okresy u ytkowania i stawki roczne dokonywania odpisów amortyzacyjnych: grunty nie sà umarzane prawo do u ytkowania gruntów nie sà umarzane budynki i budowle lat 2,5-4% inwestycje w obcych Êrodkach trwa ych (budynki) 5 lat 20% urzàdzenia techniczne, maszyny i sieci telekomunikacyjne 3-25 lat 4%-30% Êrodki transportu 5-6 lat 17%-20% pozosta e 6 lat 17% Sk adniki rzeczowych aktywów trwa ych podlega y okresowym aktualizacjom wyceny zgodnie z zarzàdzeniem Prezesa G ównego Urz du Statystycznego, w celu odzwierciedlenia efektów inflacji. Ostatnia aktualizacja wyceny zosta a przeprowadzona wed ug stanu na 1 stycznia 1995 r. W sk ad budynków i budowli wchodzà mi dzy innymi nast pujàce budowle telekomunikacyjne: budynki techniczne àcznoêci, linie telekomunikacyjne, anteny i maszty antenowe. Na pozycj urzàdzenia techniczne i maszyny sk adajà si takie urzàdzenia telekomunikacyjne, jak: centrale telefoniczne, àcznice i urzàdzenia telefoniczne, urzàdzenia teletransmisji przewodowej. Emitent, ani adna jednostka z Grupy Netia, nie korzysta a z ulg inwestycyjnych z tytu u wydatków inwestycyjnych. Ârodki trwa e w budowie Ârodki trwa e w budowie wycenia si wed ug cen nabycia lub kosztów wytworzenia, obejmujàcych ogó dotyczàcych danego obiektu kosztów, poniesionych od dnia rozpocz cia inwestycji do dnia bilansowego lub przyj cia powsta ych w wyniku inwestycji Êrodków trwa ych do u ytkowania pomniejszonych o odpisy z tytu u trwa ej utraty wartoêci. Odsetki wynikajàce ze zobowiàzaƒ inwestycyjnych oraz po yczek i kredytów przeznaczonych na finansowanie inwestycji sà kapitalizowane Êrodki trwa e w budowie do momentu przekazania Êrodków do eksploatacji. Inwestycje zaniechane odpisywane sà w ci ar pozosta ych kosztów operacyjnych. D ugoterminowe aktywa finansowe Akcje, udzia y i inne papiery wartoêciowe emitowane przez jednostki nie podlegajàce konsolidacji wycenia si wed ug cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwa à, cz Êciowà utratà wartoêci. Papiery wartoêciowe, za wyjàtkiem akcji i udzia ów, wycenia si wed ug cen nabycia powi kszonych o odsetki naros e do dnia bilansowego. Po yczki udzielone wycenia si wed ug wartoêci nominalnej pomniejszonej o rezerw na cz Êciowà, trwa à utrat wartoêci. Nale ne z tego tytu u odsetki wykazywane sà w krótkoterminowych aktywach finansowych. Po yczki udzielone w walutach obcych na dzieƒ bilansowy przeliczane sà na z ote polskie przy zastosowaniu kursu kupna stosowanego przez bank, z którego us ug korzystajà spó ki Grupy Netia, ustalonego na dzieƒ sporzàdzania sprawozdania finansowego. Odpis aktualizujàcy wartoêç akcji i udzia ów jest zaliczany do kosztów finansowych. Odpis aktualizujàcy wartoêç udzielonych po- yczek zaliczany jest do pozosta ych kosztów operacyjnych. 17

20 Za àcznik do Prospektu Emisyjnego Skonsolidowany Raport Roczny SA-RS 2002 Rozwiàzanie uprzednio utworzonych rezerw z tych tytu ów odbywa si poprzez uznanie odpowiednio przychodów finansowych oraz pozosta ych przychodów operacyjnych. D ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe Do d ugoterminowych rozliczeƒ mi dzyokresowych zaliczane sà wydatki dotyczàce okresów póêniejszych ni 12 miesi cy od dnia bilansowego. Zapasy Zapasy rzeczowych sk adników majàtku obrotowego wykazuje si wed ug cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wy szych jednak od cen sprzeda y netto. Nale noêci i zobowiàzania Nale noêci i zobowiàzania sà wykazywane w kwocie wymagajàcej zap aty. Transakcje wyra one w walutach obcych ksi gowane sà wed ug obowiàzujàcego na dzieƒ przeprowadzenia operacji Êredniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP. Natomiast zrealizowane ró nice kursowe wynikajàce z ró nych dat zaksi gowania i rozliczenia transakcji wykazywane sà jako przychody finansowe lub koszty finansowe. Nale noêci i zobowiàzania w walutach obcych na dzieƒ bilansowy sà przeliczane na z ote przy zastosowaniu kursu kupna lub sprzeda y stosowanego przez bank, z którego us ug korzystajà spó ki Grupy Netia, ustalonego dla danej waluty na dzieƒ sporzàdzenia sprawozdania finansowego. Wynikajàce z wyceny na dzieƒ bilansowy nadwy ki ujemnych ró nic kursowych nad dodatnimi, zaliczane sà do kosztów operacji finansowych, natomiast nadwy ki dodatnich ró nic kursowych nad ujemnymi, zaliczane sà do przychodów finansowych. Zobowiàzania d ugoterminowe z tytu u wyemitowanych d ugoterminowych papierów wartoêciowych ujmowane sà wed ug zdyskontowanej wartoêci sumy kwoty wymagalnej oraz wszystkich odsetek nale nych od tych papierów wartoêciowych. WartoÊç zobowiàzania d ugoterminowego wykazywana jest w kwocie pomniejszonej o wartoêç kosztów poniesionych w zwiàzku z emisjà tych papierów wartoêciowych. Koszty odsetek oraz koszty zwiàzane z emisjà papierów wartoêciowych, obliczane sà za pomocà efektywnej stopy procentowej i obcià ajà koszty finansowe w okresie trwania zobowiàzania. Zobowiàzania finansowe Zobowiàzania, w których przedmiotem kontraktu jest instrument finansowy, powodujàcy obowiàzek wydania aktywów finansowych lub wymiany instrumentu finansowego z innà jednostkà na niekorzystnych warunkach, zalicza si do zobowiàzaƒ finansowych. Zawierajà one mi dzy innymi zobowiàzania powsta e w wyniku zawartych umów zabezpieczajàcych ryzyko kursowe. Zobowiàzania finansowe wykazywane sà wed ug wartoêci godziwej. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia si wed ug wartoêci rynkowej lub ceny nabycia, zale nie od tego, która z nich jest ni sza. Skutki wzrostu lub obni enia wartoêci krótkoterminowych aktywów finansowych wycenianych wed ug cen rynkowych zalicza si odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Krajowe Êrodki pieni ne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia si wed ug wartoêci nominalnej. Ârodki pieni ne w walutach obcych na dzieƒ bilansowy sà przeliczane na z ote przy zastosowaniu kursu kupna stosowanego przez bank, z którego us ug korzystajà spó ki Grupy Netia ustalonego dla danej waluty na dzieƒ sporzàdzenia sprawozdania finansowego. Ârodki pieni ne na rachunkach bankowych lub w formie lokat pieni nych sà wykazywane wraz z naliczonymi odsetkami. Odsetki te odnosi si na dobro przychodów finansowych. Do krótkoterminowych aktywów finansowych zalicza si równie takie, do których Emitent posiada ograniczone prawo korzystania. Czynne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów Do czynnych rozliczeƒ mi dzyokresowych zaliczane sà wydatki dotyczàce póêniejszych okresów ni ten, w którym je poniesiono, nie póêniejszych jednak e ni 12 miesi cy od dnia bilansowego. Bierne rozliczenia mi dzyokresowe Do biernych rozliczeƒ mi dzyokresowych zaliczane sà ÊciÊle oznaczone Êwiadczenia przyj te przez Grup Netia, lecz jeszcze nie stanowiàce zobowiàzania oraz prawdopodobne koszty, które powsta y przed datà bilansu, a których kwota i data rozliczenia nie sà jeszcze znane. Odpisy biernych rozliczeƒ mi dzyokresowych nast pujà stosownie do up ywu czasu. Mi dzyokresowe rozliczenia przychodów Do mi dzyokresowych rozliczeƒ przychodów zaliczana jest zafakturowana sprzeda wykonana w nast pnych okresach sprawozdawczych. 18

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Interferie Spółka Akcyjna

Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Interferie Spółka Akcyjna Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Interferie Spółka Akcyjna Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Interferie Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Synthos S.A.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Synthos S.A. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 46 40018 Katowice, Polska Telefon +48 (0) 32 604 0200 Faks +48 (0) 32 604 0300 www.pwc.com/pl Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. UNNA Sp. z o.o. oraz Pretium Farm Sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. UNNA Sp. z o.o. oraz Pretium Farm Sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie UNNA Sp. z o.o. oraz Pretium Farm Sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 20 kwietnia 2016r. roku przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść:

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść: w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS KRS-W4 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA Formularz należy wypełnić w języku polskim,

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY)

OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY) OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY) z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A. w Katowicach, ul. Damrota 16-18 Sosnowiec, marzec 2006

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R.

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R. Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z prezentacją w Prospekcie śródrocznych danych finansowych

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 28 listopada 2013 roku Liczba

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Tel: +48 22 543 16 00 Fax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl www.bdo.pl BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1. INFORMACJE DOTYCZÑCE EMITENTA 1.1. NAZWA I SIEDZIBA EMITENTA Bank Zachodni Spó ka Akcyjna Wroc aw Rynek 9/11, 50-950 Wroc aw telefon:

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NOWE, DNIA 04.01.2010 INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2009 NADWIŚAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNI Informacja dodatkowa stanowiąca

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Adres: Warszawa ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa Numer telefonu: (22) 51 56 100

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 81 6507 Poz. 682 682 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzàcego zak ad przetwarzania zu

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 93 4098 Poz. 1010 POROZUMIENIE

Monitor Polski Nr 93 4098 Poz. 1010 POROZUMIENIE Monitor Polski Nr 93 4098 Poz. 1010 1010 POROZUMIENIE mi dzy Rzeczàpospolità Polskà a Wielkà Arabskà Libijskà D amahirijà Ludowo-Socjalistycznà w sprawie ostatecznego rozliczenia wzajemnych zobowiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo