Przyszłość sieci inteligentnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przyszłość sieci inteligentnych"

Transkrypt

1 Marek ŒREDNIAWA* Przyszłość sieci inteligentnych Koncepcja klasycznej sieci inteligentnej (Intelligent Network IN), pochodz¹ca z pierwszej po³owy lat osiemdziesi¹tych 1), by³a udanym pomys³em rozwi¹zania problemu szybkiego wprowadzania do publicznej sieci telefonicznej nowych us³ug o elastycznych scenariuszach dzia³ania (takich jak np. po³¹czenie bezp³atne (Freephone) i kredytowane oraz inne us³ugi translacji numeru, takie jak VPN (Virtual Private Network). Podejœcie tradycyjne, polegaj¹ce na wprowadzeniu rozproszonej implementacji us³ug w oprogramowaniu central koñcowych, okaza³o siê niepraktyczne ze wzglêdu na ograniczenia wynikaj¹ce z koniecznoœci zapewnienia ci¹g³oœci œwiadczenia us³ug, czasoch³onnoœci operacji, wysokiego kosztu modernizacji oprogramowania central spowodowanego skal¹ tego przedsiêwziêcia du ¹ liczb¹ central i ich znaczn¹ ró norodnoœci¹ (ró ni dostawcy, ró ne wersje oprogramowania, konfiguracje i generacje techniczne). Sukces komercyjny us³ug IN w Stanach Zjednoczonych (przede wszystkim us³ugi 800, czyli po³¹czenia bezp³atnego) sta³ siê zachêt¹ dla innych operatorów oraz zapocz¹tkowa³ prace normalizacyjne w ITU T i ETSI. Ich wynikiem s¹ zalecenia i normy definiuj¹ce model koncepcyjny kolejnych generacji sieci IN: CS 1 (lata ), CS 2 (lata ), CS 3 (lata ), CS 4 (2001?). Na rys. 1 przedstawiono drzewo genealogiczne IN, a w ramce 1 informacje o normalizacji w ITU-T i ETSI. O Ramka 1. Normalizacja IN ITU T: Zalecenia serii Q.12xy. x = 1, 2, 3 definiuj¹ odpowiednio kolejne generacje sieci inteligentnej: IN CS-1 (1992), CS-2 (1997), CS-3 (2000) i CS-4 (2001?). ETSI: Core INAP CS-1 (1994) ETS (i nastêpne); INAP CS-2 (1999) ETS ;IN CS-3 (2000) Draft EN Pierwsza generacja sieci inteligentnej IN CS-1 dotyczy us³ug telefonicznych w sieci PSTN/ISDN dla po³¹czeñ punkt- -punkt. Druga generacja IN CS-2 uwzglêdnia dostêp bezprzewodowy (CTM Cordless Terminal Mobility) realizowany za pomoc¹ techniki DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), po³¹czenia wielostronne i wspó³pracê sieci IN nale ¹cych do ró nych operatorów. Trzecia generacja IN CS-3, której normalizacja jest w toku uwzglêdnia us³ugi multimedialne, realizacje idei VHE (Virtual Home Environment), zastosowanie w sieciach GSM oraz wspó³pracê z sieciami nie-in, w tym z sieciami IP i Internetem. Czwarta generacja IN CS-4, która jest na etapie prac studialnych definiuje zasady wspó³pracy miêdzy sieci¹ IN a sieci¹ IP nowej generacji. Rozwin¹³ siê tak e oddzielny nurt normalizacji CAMEL (Customized Applications for Mobile network Enhanced Logic), zwi¹zany z zastosowaniem koncepcji IN w sieciach GSM. * Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, e mail: 1) Termin Intelligent Network, w odniesieniu do koncepcji scentralizowanej realizacji us³ug telefonicznych o elastycznych scenariuszach zosta³ wprowadzony w 1984 roku przez firmê Bellcore 2) W odniesieniu do zastosowañ tego typu u ywa siê terminu FMC (Fixed- Mobile Convergence). PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY! ROCZNIK LXXIV! nr 1/2001 O Rys. 1. Drzewo genealogiczne sieci IN. Oznaczenia wyjaśniono w tekście Prace dotycz¹ce rozwoju sieci IN s¹ tak e prowadzone przez inne instytucje: IETF, Eurescom, IN Forum, Parlay, OMG, TINA C oraz w ramach projektów miêdzynarodowych finansowanych przez Komisjê Wspólnot Europejskich (CEC). Obecnie wiêkszoœæ operatorów œwiadczy us³ugi generacji IN CS-1. Wœród nich jest równie Telekomunikacja Polska S.A., która udostêpni³a nastêpuj¹ce us³ugi: M po³¹czenie bezp³atne FPH ( linia bezp³atna), M po³¹czenie z podzia³em op³aty SPL ( linia ulgowa), M uniwersalny numer dostêpowy UAN ( linia firmowa), M teleg³osowanie VOT ( ), M wirtualna sieæ wydzielona VPN ( wkrótce). Niektórzy operatorzy wykorzystuj¹ platformê IN do wzbogacenia us³ug sieci GSM, a tak e do realizacji us³ug obejmuj¹cych sieæ stacjonarn¹ i ruchom¹ 2), np. VPN, numer osobisty, wspóln¹ pocztê g³osow¹, op³acany z góry wspólny dostêp do us³ug (karta prepaid na sieæ mobiln¹ i stacjonarn¹). Infrastruktura sieci IN jest równie postrzegana jako docelowe œrodowisko realizacji obligatoryjnych us³ug zachowywania numerów lokalnych LNP (Local Number Portability) i numerów us³ug SNP (Service Number Portability) przy zmianie operatora. Takie czynniki, jak rozwój Internetu i us³ug multimedialnych, postêp w dziedzinach: techniki œwiat³owodowej, szybkich sieci teleinformatycznych i komunikacji bezprzewodowej, sprawi³y, e nale y obecnie zweryfikowaæ przydatnoœæ koncepcji sieci inteligentnej, a tak e rozwa yæ jej potencjalne miejsce w nowych okolicznoœciach. W artykule podjêto próbê przewidywania dróg rozwoju przysz³oœciowej sieci IN oraz okreœlenia jej roli w ewolucji sieci telekomunikacyjnych. Podstaw¹ do tych przewidywañ jest klasyczna koncepcja i architektura sieci IN. W rozwa aniach dotycz¹cych przysz³oœci IN wziêto pod uwagê nastêpuj¹ce zagadnienia: 41

2 M wspó³dzia³anie sieci IN i Internetu w realizacji hybrydowych us³ug wykorzystuj¹cych mo liwoœci obu sieci, M realizacjê us³ug IN w œrodowisku sieci IP, M rolê IN w sieciach nowej generacji, M wykorzystanie us³ug IN w sieciach mobilnych, M ewolucjê normalizacji IN, M nowe techniki implementacji architektury, funkcjonalnoœci i us³ug IN. Ich zakres wi¹ e siê z g³ównymi tendencjami rozwoju us³ug telekomunikacyjnych, z których najwa niejsze to: M dostosowywanie scenariuszy i profili us³ug do indywidualnych wymagañ abonentów, M obs³uga mobilnoœci terminali, u ytkowników i us³ug, M integracja ró nych mediów, M wzrost inteligencji sieci i jej decentralizacja, M konwergencja sieci stacjonarnych i ruchomych FMC. Nale y podkreœliæ, e koncepcja IN mo e znaleÿæ zastosowanie w odniesieniu do ka dego z wymienionych kierunków rozwoju. SIEĆ INTELIGENTNA PODSTAWOWE FAKTY Termin inteligencja ma wiele znaczeñ. W kontekœcie technicznym inteligencja 3) jest zwykle postrzegana jako proaktywne zachowanie systemu, charakteryzuj¹ce siê elastycznoœci¹ dzia- ³ania zgodn¹ z oczekiwaniami u ytkownika i uwzglêdniaj¹ce towarzysz¹ce okolicznoœci. Tak w³aœnie rozumiana inteligencja, w tej lub innej formie, by³a zawsze obecna w historii us³ug teledobrych czasów elastycznego i personalnego trybu obs³ugi po- ³¹czeñ telefonicznych umo liwi³o, w pewnym zakresie, rozwi¹zanie techniczne nazywane sieci¹ inteligentn¹, w skrócie: IN. Termin sieæ inteligentna okreœla znormalizowan¹ koncepcjê uniwersalnej architektury sieciowej sposób rozbudowy podstawowej infrastruktury publicznej sieci telefonicznej, który umo liwia szybkie wprowadzanie nowych us³ug telekomunikacyjnych charakteryzuj¹cych siê elastycznymi scenariuszami, dostosowanymi do indywidualnych wymagañ abonentów. IN zapewnia realizacjê scenariuszy us³ug uwzglêdniaj¹cych kontekst po³¹czenia i zdarzenia w nim zachodz¹ce: np. identyfikacjê i lokalizacjê geograficzn¹ abonenta wywo³uj¹cego, porê dnia, dzieñ tygodnia, informacje przekazane przez abonenta podczas wstêpnej interakcji, preferencje abonenta dotycz¹ce po³¹czeñ przychodz¹cych sygna³ów zajêtoœci lub braku odpowiedzi. Istota dzia³ania IN polega na oddzieleniu funkcji sterowania us³ugami (SCF) od funkcji komutacyjnych (CCF/SSF). Us³ugi IN maj¹ charakter otwarty. Ich scenariusze projektuje siê jako aplikacje wykorzystuj¹ce biblioteki uniwersalnych modu³ów us³ugowych SIB (Service Independent building Blocks) za pomoc¹ wspomagaj¹cego œrodowiska programistycznego SCE (Service Creation Environment). Operatorzy i us³ugodawcy maj¹ dziêki temu mo liwoœæ samodzielnego projektowania i implementacji nowych us³ug. Normalizacja sieci IN obejmuje: M model koncepcyjny sieci IN INCM, M listê us³ug i funkcji us³ugowych, M listê uniwersalnych modu³ów us³ugowych SIB i zasady konstruowania z nich scenariuszy us³ug, O Rys. 2. INCM model koncepcyjny sieci IN. Oznaczenia wyjaśniono w tekście komunikacyjnych. W pocz¹tkowym okresie rozwoju telefonii by³a ona przede wszystkim realizowana osobiœcie przez personel central, który dba³ o w³aœciwy sposób obs³ugi abonentów bior¹c pod uwagê ich indywidualne preferencje. Powrót do dawnych 3) Takiemu w³aœnie rozumieniu inteligencji odpowiada jedna z encyklopedycznych definicji, która okreœla j¹ jako: zdolnoœæ rozumienia otaczaj¹cych sytuacji i znajdowania na nie w³aœciwych, celowych reakcji. M definicjê architektury funkcjonalnej i fizycznej sieci, M definicjê elementów architektury wraz z definicj¹ procesów i procedur charakteryzuj¹cych ich dzia³anie oraz protoko³ów i interfejsów Architektura IN jest okreœlona za pomoc¹ tzw. modelu koncepcyjnego sieci inteligentnej INCM (Intelligent Network Conceptual Model), który definiuje cztery p³aszczyzny (poziomy abstrakcji), reprezentuj¹ce ró ne perspektywy i poziomy szczegó³owo- 42 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY! ROCZNIK LXXIV! nr 1/2001

3 œci opisu IN (rys.2). Dla tak przyjêtego modelu okreœlono zasady odwzorowania p³aszczyzn wy szego poziomu na p³aszczyznê poziomu bezpoœrednio ni szego, które mo na traktowaæ jak hierarchiê (wogólnoœci rozproszonych) maszyn wirtualnych IN. Na rys. 3 przedstawiono typow¹ konfiguracjê sieci IN ilustruj¹c¹ odwzorowanie architektury funkcjonalnej w architekturê fizyczn¹. O Rys. 3. Typowa konfiguracjia sieci IN. Oznaczenia wyjaśniono w tekście Szczególnie istotne dla uniwersalnoœci koncepcji IN by³o wyró nienie wmodelu INCM: globalnej p³aszczyzny funkcjonalnej GFP (Global Functional Plane), rozproszonej p³aszczyzny funkcjonalnej DFP (Distributed Functional Plane) i p³aszczyzny fizycznej PP (Physical Plane), które odpowiednio reprezentuj¹: perspektywê projektanta us³ug GSL (Global Service Logic) (scenariusze us³ug budowane z modu³ów SIB za pomoc¹ œrodowiska SCE), architekturê funkcjonaln¹ i architekturê fizyczn¹ sieci inteligentnej. Wyró nienie architektury funkcjonalnej DFP i oddzielenie jej od architektury fizycznej stwarza swobodê wielowariantowej implementacji sieci IN. Opisane podejœcie wdu ym stopniu uniezale ni³o proces projektowania us³ug od architektury fizycznej sieci, a tak e umo liwi³o œwiadczenie us³ug IN w ró nych œrodowiskach sieci podstawowych (PSTN, ISDN, GSM, IP, B-ISDN). Dziêki opisanym w³asnoœciom idea sieci IN, opracowana pocz¹tkowo dla sieci stacjonarnych, znalaz³a równie zastosowanie do realizacji us³ug elastycznych zaawansowanych dla abonentów sieci GSM. Wielu operatorów GSM wykorzystuje platformê IN w celu wzbogacenia funkcjonalnoœci oferowanych us³ug wzasiêgu swojego dzia³ania, a tak e ich udostêpniania wsieciach innych wspó³pracuj¹cych operatorów (podczas roamingu). Udostêpnienie niestandardowych us³ug GSM poza macierzyst¹ sieci¹ wymaga³o zaadaptowania koncepcji IN do potrzeb sieci komórkowych. W tym celu ETSI opracowa³ zestaw norm CA- MEL, który opisuje zasady realizacji takich us³ug. Interfejs miêdzy sieci¹ telefoniczn¹ a platform¹ IN jest obs³ugiwany przez protoko³y warstwy aplikacyjnej systemu sygnali- zacji SS7 INAP i TCAP. W zwi¹zku z tym us³ugi IN mo na traktowaæ jako aplikacje (definiuj¹ce scenariusze poszczególnych us³ug) dzia³aj¹ce na serwerach IN wêz³ach SCP (Service Control Point), które wspó³pracuj¹ z procesami obs³ugi po³¹czeñ wcentralach telefonicznych SSP (Service Switching Point) za pomoc¹ protoko³u INAP (Intelligent Network Application Part). Zasadnicze znaczenie dla noœnoœci koncepcji IN ma przyjêcie znormalizowanego modelu podstawowego procesu obs³ugi po- ³¹czenia BCP (Basic Call Process). W znormalizowanych procesach obs³ugi po³¹czeñ wssp s¹ zdefiniowane stany i zwi¹zane z nimi kryteria, które umo liwiaj¹ zawieszenie procesu obs³ugi po³¹czenia i przekazanie sterowania (wraz z informacj¹ o zdarzeniach) za pomoc¹ w³aœciwej operacji protoko³u INAP do scenariusza us³ugi wscp, wœciœle okreœlonych sytuacjach (POI Point of Initiation). Opracowane, w wyniku interpretacji scenariusza us³ugi (z uwzglêdnieniem typu zdarzenia i kontekstu po³¹czenia), decyzje dotycz¹ce dalszego przebiegu po³¹czenia (np. wskazanie numeru katalogowego, z którym nale y zestawiæ po- ³¹czenie, interakcja z u ytkownikiem) s¹ przekazywane z SCP do SSP. Powrót sterowania do SSP i wznowienie procesu BCP mo e równie nast¹piæ tylko w jednym z miejsc POR (Point of Return) okreœlonych wnormie. P³aszczyzna DFP definiuje elementy sk³adowe architektury funkcjonalnej sieci IN (SCF, SSF, CCF, CCAF, SRF, SDF, SMF, SMAF) patrz ramka 2. O Ramka 2. Jednostki funkcjonalne DFP SSF (Service Switching Function) odpowiada za rozpoznawanie po- ³¹czeñ odwo³uj¹cych siê do us³ug IN i wspó³pracê z SCF i CCF przy realizacji scenariusza us³ugi. CCF (Call Control Function) zapewnia podstawow¹ funkcjonalnoœæ obs³ugi po³¹czeñ (w³aœciw¹ dla tradycyjnej centrali telefonicznej). Funkcje CCF opisuje proces BCSM. ¹cznie CCAF i CCF reprezentuj¹ sk³adniki istniej¹cej sieci PSTN/ISDN. CCAF (Call Control Agent Function) zapewnia dostêp u ytkowników do sieci IN (funkcje terminalu). SRF (Specialized Resources Function) wspomaga SSF przy realizacji scenariuszy us³ug (interakcja z abonentem zapowiedzi s³owne, rejestracja decyzji abonentów, rozpoznawanie mowy itp.). SCF (Service Control Function). steruje obs³ug¹ po³¹czeñ zgodnie z przechowanymi scenariuszami us³ug, a tak e steruje dzia³aniem SSF i SRF oraz wspó³pracuje z SDF (pobieranie danych do scenariuszy us³ug) i SMF. SDF (Service Data Function) zapewnia dostêp do danych us³ugi i maskuje ich fizyczne rozproszenie. SCEF (Service Creation Environment Function) reprezentuje œrodowisko wspomagaj¹ce definiowanie, projektowanie, testowanie oraz wprowadzanie nowych us³ug IN do SCF za poœrednictwem SMF. SMF (Service Management Function) reprezentuje funkcjonalnoœæ zarz¹dzania us³ugami IN. SMAF (Service Management Access Function) zapewnia zdalny dostêp u ytkownika SMF. IAF (Intelligent Network Access Function) zapewnia wspó³pracê z systemami spoza œwiata IN. O Rys. 4. Mechanizm działania sieci IN interakcja logiki usługi zlo kalizowanej w SCF z procesami O_BCSM i T_BCSM PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY! ROCZNIK LXXIV! nr 1/2001 Na poziomie p³aszczyzny DFP podstawowy proces obs³ugi po³¹czenia BCSM (Basic Call State Model) jest reprezentowany przez dwie jego po³ówki jako O_BCSM i T_BCSM (Originating i Terminating). Reprezentuj¹ one procesy po³¹czenia wychodz¹cego i przychodz¹cego. Ka dy proces BCSM jest zdefiniowany przez zbiór stanów PIC (Point In Call), czyli miejsc wprocesie i DP punktów detekcji (Detection Point) oraz zbiór przejœæ. Napotkanie aktywnego punktu detekcji DP powoduje zawieszenie procesu BCSM i przekazanie sterowania z CCF/SSF do scenariusza us³ugi w SCF. Po powrocie sterowania do BCSM proces ten jest wznawiany w stanie wskazanym przez scenariusz us³ugi (rys. 4). 43

4 EWOLUCJA SIECI IN Generacja IN CS-2 Druga generacja sieci inteligentnej IN CS-2, dziedzicz¹c w pe³ni w³aœciwoœci IN CS-1, wprowadza rozszerzenia zwiêkszaj¹ce mo liwoœci us³ugowe. Do najwa niejszych z nich nale ¹: M obs³uga po³¹czeñ wielostronnych z mechanizmami sterowania stronami po³¹czenia CPH (Call Party Handling), M interakcja z us³ugami nie zwi¹zana z bie ¹cym kontekstem po³¹czenia (wykorzystanie funkcjonalnoœci ISDN DSS1), M uwzglêdnienie wymagañ dostêpu bezprzewodowego obs³uga CTM (Cordless Terminal Mobility), M UPT i integracja z UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) (elementy obs³ugi mobilnoœci abonenta i terminalu), M mechanizmy wspó³dzia³ania sieci IN nale ¹cych do ró nych operatorów (komunikacja w relacjach: SCF-SCF i SDF-SDF), co umo liwia realizacjê us³ug IN o zasiêgu obejmuj¹cym sieci wspó³pracuj¹cych operatorów (np. miêdzynarodowej us³ugi po³¹czenia bezp³atnego), M realizacja skryptów SRF. Normalizacja IN CS-2 opiera siê na podstawowym modelu koncepcyjnym INCM. W zwi¹zku z tym rozszerzenia odnosz¹ siê do poszczególnych jego elementów. Wzbogacenie mo liwoœci us³ugowych reprezentowanych przez zmiany na p³aszczyÿnie us³ugowej (SP Service Plane) poci¹gnê³o za sob¹ koniecznoœæ modyfikacji pozosta³ych p³aszczyzn modelu INCM. Na poziomie globalnej p³aszczyzny funkcjonalnej (GFP) zdefiniowano nowe uniwersalne modu³y us³ugowe SIB i rozbudowano proces BCP. W konsekwencji na poziomie rozproszonej p³aszczyzny funkcjonalnej (DFP) konieczna by³a modyfikacja modeli O_BCSM i T_BCSM polegaj¹ca na dodaniu nowych stanów i przejœæ. Ponadto wprowadzono nowe jednostki funkcjonalne CUSF (Call Unrelated Service Function) i SCUAF (Service Control User Agent Function) reprezentuj¹ce pomocnicze funkcje sterowania realizowane poza kontekstem po³¹czenia. Zapewnienie komunikacji dla nowych jednostek funkcjonalnych wymaga³o z kolei zdefiniowania nowych strumieni przep³ywu informacji IF (Information Flow) i realizuj¹cych je operacji protoko³u INAP 4). Poniewa p³aszczyzna DFP reprezentuje jedynie architekturê funkcjonaln¹ sieci IN, to konieczne by³o tak e okreœlenie sposobów odwzorowania p³aszczyzny DFP na p³aszczyznê fizyczn¹. Znajduje to bezpoœrednie odzwierciedlenie w zalecanych wariantach implementacji sieci IN. Us³ugi oraz funkcje us³ugowe IN CS-2 stanowi¹ rozwiniêcie normalizacji przyjêtej w IN CS-1. W odró nieniu jednak od CS-1, które szczegó³owo opisuje konkretne us³ugi, w CS-2 zdefiniowano tylko tzw. kategorie grupy us³ug. S¹ to us³ugi dla abonentów ruchomych (mobility services), np. us³uga uniwersalnej ³¹cznoœci osobistej UPT (Universal Personal Telecommunications) i obs³uga bezprzewodowych aparatów koñcowych CTM oraz us³ugi systemu GSM trzeciej generacji UMTS. Generacja IN CS-3 Trzecia generacja sieci inteligentnej IN CS-3 dziedziczy w³aœciwoœci drugiej generacji IN CS-2. W zwi¹zku z rozwojem sieci IP i us³ug telekomunikacyjnych w œrodowisku sieci pakietowych architektura funkcjonalna typu IN CS-2 zosta³a rozszerzona 4) Dodano np. operacje przeznaczone do sterowania stronami po³¹czenia: CreateCallSegmentAssociation, MoveCallSegments, MergeCallSegments, SplitLeg, MoveLeg, DisconnectLeg o mechanizmy wspó³dzia³ania z sieciami nie-in, g³ównie z myœl¹ o Internecie i sieciach IP. Prace normalizacyjne ETSI i ITU-T od pewnego czasu s¹ prowadzone wspólnie z IETF, co wp³ywa korzystnie na zasiêg akceptacji opracowywanych dokumentów. Obecnie generacja IN CS-3 ma status roboczej wersji normy Draft EN (wersja z sierpnia 2000). W wersji IN CS-3 uzupe³niono architekturê funkcjonaln¹ DFP o jednostkê IAF (Intelligent Access Function), która reprezentuje funkcje wspó³pracy platformy IN z aplikacjami sieci nie-in (relacja SCF-IAF), np. z serwerami PINT i SPIRITS (patrz dalej). Przewidziano tak e mo liwoœæ wspó³pracy systemów zarz¹dzania nale ¹cych do ró nych operatorów (relacja SMF-SMF). Na rys. 5 przedstawiono architekturê funkcjonaln¹ typu IN CS-2/3. O Rys. 5. Architektura funkcjonalna sieci IN: CS 2 i CS 3. Oznacze nia wyjaśniono w tekście Z us³ugowego punktu widzenia do najwa niejszych rozszerzeñ wprowadzonych w IN CS-3 nale ¹: M mechanizmy wspó³pracy IN IP, M obs³uga protoko³ów PINT/SIP/H.323 w SSF, M obs³uga wielu punktów sterowania, M mechanizmy obs³ugi niepo ¹danej interferencji funkcji us³ugowych, M zaawansowane metody naliczania op³at, M w³¹czenie do normy specyfikacji Fazy 3 CAMEL, M obs³uga interfejsu Parlay API, M specyfikacja zasad dostêpu dla us³ugodawców, M minimalny podzbiór INAP dla stron trzecich, M zasady realizacji przenoœnoœci numerów (LNP/SNP), M ograniczone mo liwoœci B-ISDN dla po³¹czeñ punkt-punkt. Sieci IN i sieci mobilne CAMEL Uniwersalnoœæ koncepcji IN od razu zosta³a zauwa ona przez œrodowisko GSM. Sta³o siê tak miêdzy innymi dlatego, e sieæ GSM ma strukturê, która odpowiada w du ym stopniu architekturze sieci IN. Pocz¹tkowo koncepcja IN by³a wykorzystywana do wzbogacania oferty us³ugowej sieci GSM, a tak e do integracji us³ugowej sieci mobilnych i stacjonarnych. PóŸniej podjêto prace normalizacyjne, których celem by³o zaadaptowanie modelu IN do realizacji idei dostêpu do niestandardowych us³ug GSM sieci macierzystej podczas roamingu. Ich wynikiem by³a koncepcja CAMEL, której rozwój przebiega³ równolegle z IN. Zosta³ zdefiniowany protokó³ CAP (CAMEL Application Part) jako podzbiór INAP z dodatkowymi parametrami operacji (specyficznymi dla potrzeb sieci GSM) i zasady wspó³pracy 44 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY! ROCZNIK LXXIV! nr 1/2001

5 CSE (CAMEL Service Environment), czyli gsmscp z wêz³ami sieci GSM (HLR, VLR, MSC rozszerzony o funkcje SSF i pe³ni¹cy rolê gsmssp). Architekturê CAMEL przedstawiono na rys. 6. Wersje rozwi¹zania CAMEL by³y zwi¹zane z kolejnymi generacjami IN. Obecnie specyfikacja Fazy 3 CAMEL zosta³a w³¹czona do IN CS-3. ci¹ IP opiera siê przede wszystkim na wykorzystaniu mechanizmów protoko³u SIP. Zidentyfikowano m.in. nastêpuj¹ce obszary studiów dotycz¹cych wspó³dzia³ania sieci IN, IP i Internetu. M Sterowanie us³ugami PSTN/IN za pomoc¹ Internetu PINT (PSTN/Internet Interworking). M Przekazywanie informacji o zdarzeniach w PSTN/IN do Inter- O Rys. 6. Architektura CAMEL. Oznaczenia wyjaśniono w tekście Do najwa niejszych elementów funkcjonalnoœci us³ugowej CAMEL nale ¹: M realizacja idei VHE (w ograniczonym stopniu), M naliczanie op³at na bie ¹co, M transport informacji o aktualnej lokalizacji u ytkownika, M mo liwoœæ samodzielnego aktywowania dodatkowych us³ug GSM przez u ytkownika, M kontrola czasu trwania po³¹czeñ, M wprowadzenie dodatkowych punktów detekcji (GPRS DP i SMS DP), M zarz¹dzanie mobilnoœci¹, M zarz¹dzanie stronami po³¹czenia. SIECI IN, IP I INTERNET Ewolucja tradycyjnych sieci telekomunikacyjnych w kierunku uniwersalnych wielous³ugowych sieci pakietowych IP wi¹ e siê z radykalnymi zmianami architektury sieci i funkcjonalnoœci us³ug telekomunikacyjnych. Ich realizacja wymaga³a opracowania nowej koncepcji architektury sieci dostosowanej do wymagañ techniki komutacji IP i umo liwiaj¹cej wspó³pracê z istniej¹cymi klasycznymi sieciami telekomunikacyjnymi PSTN/ISDN/IN i GSM. Tworz¹ j¹ nowe typy wêz³ów sieci (np. rutery, bramy dla mediów i sygnalizacji, ró nego rodzaju serwery) i nowe protoko³y. Zakres ich funkcji obejmuje sterowanie (w szerokim sensie) po³¹czeniami i transportem sygna³ów z zachowaniem wymagañ jakoœciowych (QoS Quality of Service). W odniesieniu do telefonii IP g³ówne znaczenie maj¹ dwa rozwi¹zania: rodzina protoko³ów (Zalecenia H.323 wraz z H.245, H.225 i H.450) [7] opracowana przez ITU-T i protokó³ SIP (Session Initiation Protocol) zdefiniowany przez grupê robocz¹ IETF MMUSIC (Multiparty Multimedia Session Control) jako RFC 2543 [3]. Oba protoko³y maj¹ zbli on¹ funkcjonalnoœæ i wykorzystuj¹ te same protoko³y RTP, RTCP, RSVP, UDP i TCP do transportu mediów. Ró ni¹ siê one natomiast podejœciem do projektowania i realizacji us³ug oraz wizj¹ architektury sieci. Zalecenie H.323 wywodzi siê z klasycznego nurtu telekomunikacyjnego (przeniesienie standardu wideokonferencji ISDN H.320 w œrodowisko sieci pakietowych LAN/WAN). Natomiast SIP reprezentuje filozofiê internetow¹. Realizacja wspó³dzia³ania PSTN/IN z sie- PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY! ROCZNIK LXXIV! nr 1/2001 netu SPIRITS (Services in the PSTN/ IN Requesting Internet Services). M Wykorzystanie istniej¹cych scenariuszy us³ug IN i przeniesienie ich implementacji w œrodowisko IP. M Dostêp do us³ug IN z sieci IP. M Przeniesienie protoko³ów aplikacyjnych INAP/TCAP w œrodowisko IP. M Odwzorowanie modelu procesu po³¹czenia IN BCSM w model po³¹czenia SIP/H.323. Koncepcje PINT i SPIRITS uzupe³niaj¹ siê wzajemnie. PINT dotyczy wykorzystania Internetu do sterowania us³ugami PSTN/IN, a SPIRITS opisuje sposób udostêpniania funkcjonalnoœci Internetu w zwi¹zku z przekazywan¹ informacj¹ o statusie realizacji us³ug w PSTN/IN. Protokó³ SIP SIP jest protoko³em tekstowym warstwy aplikacji, typu klientserwer, przeznaczonym do inicjowania, ustanawiania, modyfikacji i koñczenia interaktywnych multimedialnych sesji komunikacyjnych dla dwóch lub wiêcej uczestników. Sesj¹ mo e byæ np. wideokonferencja, telefonia internetowa (komunikacja g³osowa z wykorzystaniem techniki VoIP), wspólne nawigowanie po Internecie/intranecie. W sesji mog¹ uczestniczyæ zarówno u ytkownicy, jak i aplikacje. W trakcie sesji mo na do³¹czaæ kolejnych uczestników oraz zmieniaæ wykorzystywane media. Protokó³ SIP mo e byæ wykorzystany do inicjowania sesji, a tak e do zapraszania uczestników do sesji ju istniej¹cych, które zosta³y wczeœniej rozg³oszone i ustanowione innymi œrodkami (np. za pomoc¹ protoko³u SAP Service Advertisement Protocol wykorzystuj¹cego mechanizm multicast). Do opisu mediów u ywanych podczas sesji jest stosowany protokó³ SDP (Session Description Protocol). Protokó³ SIP w przezroczysty sposób realizuje funkcje odwzorowywania adresów i przekierowywania, co umo liwia implementacjê w sieciach pakietowych IP us³ug znanych z ISDN i sieci IN, w tym pewnych aspektów mobilnoœci u ytkownika, a tak e nowych us³ug integruj¹cych funkcjonalnoœæ PSTN/IN, sieci IP i Internetu. Rodowód protoko³u SIP sprawia, e dziedziczy on wiele mechanizmów i cech protoko³ów internetowych i mo na go uwa aæ 45

6 za rozwiniêcie protoko³u HTTP (np. sk³adnia i tekstowa forma SIP bardzo przypomina HTTP). Podobnie jak w HTTP, wiadomoœci SIP, nazywane metodami, przekazuj¹ dane wykorzystuj¹c mechanizm MIME. Identyfikatory SIP URL, s³u ¹ce do adresacji u ytkowników, s¹ w formie zbli one do adresów w poczcie elektronicznej i mog¹ pe³niæ rolê odsy³aczy umieszczanych na stronach WWW lub innych hiper³¹czach i informowaæ, e u ytkownik jest dostêpny przez SIP. Wa n¹ cech¹ SIP jest niezale noœæ od wykorzystywanego protoko³u transportowego. Koncepcja SIP URL uwzglêdnia tak e mo liwoœæ u ycia numeru telefonicznego zgodnego z Zaleceniem E.164 jako prawid³owego adresu. Dziêki wspomnianym cechom protokó³ SIP mo e byæ u yty do realizacji zupe³nie nowych kategorii us³ug integruj¹cych funkcjonalnoœæ klasycznej sieci telefonicznej, Internetu i sieci IP. Adres SIP sk³ada siê z nazwy u ytkownika (lub jego numeru telefonicznego w PSTN) i nazwy wêz³a sieci (lub bramki) pe³ni¹cego rolê serwera SIP. Sk³adnia adresu SIP jest nastêpuj¹ca: SIP-URL = sip: ] hostport url-parameters [headers] Adresy SIP uwzglêdniaj¹ plan numeracji E.164. W zwi¹zku z tym przyk³adowi u ytkownicy mog¹ mieæ nastêpuj¹ce adresy: sip: sip: user=phone Odsy³acze SIP mog¹ byæ umieszczane na stronach WWW i s³u yæ jako mechanizm inicjowania po³¹czeñ telefonicznych (via adres w poczcie elektronicznej). Mo na sobie wyobraziæ, przez analogiê do us³ugi IN po³¹czenia bezp³atnego, np. us³ugê bezp³atnego URL. Przyk³adem wykorzystania protoko³u SIP jest, opisany dalej, zestaw us³ug i protokó³ PINT. Koncepcja SIP pozwala na realizacjê elastycznych us³ug komunikacji personalnej z uwzglêdnieniem po³¹czeñ wielostronnych, z mo liwoœci¹ negocjacji typu wykorzystywanych strumieni medialnych. Udostêpnia tak e mechanizmy zapewniaj¹ce: M obs³ugê mobilnoœci u ytkownika, M dystrybucjê informacji o bie ¹cym statusie dostêpnoœci u ytkowników (gotowoœæ do komunikacji i preferowany jej sposób), M realizacjê tradycyjnych teleus³ug i us³ug dodatkowych w³aœciwych dla PSTN/IN, M jednolit¹ adresacjê integruj¹c¹ plan numeracji E.164 i adresacjê IP. Dziêki otwartoœci architektury, us³ugi mog¹ byæ realizowane przez bezpoœrednie wykorzystanie funkcjonalnoœci SIP, jak równie przez do³¹czenie do sieci wspó³pracuj¹cych zewnêtrznych serwerów aplikacji. Aplikacje mog¹ byæ konstruowane na wiele sposobów, np.; M w jêzyku programowania CPL (Call Processing Language), stanowi¹cym rozszerzenie jêzyka XML (Extended Markup Language), M przez wykorzystanie API: np. Parlay lub JAIN; wykorzystanie API pozwala budowaæ i udostêpniaæ zaawansowane us³ugi wykorzystuj¹ce funkcjonalnoœæ IN niezale nym us³ugodawcom, którzy mog¹ dziêki znormalizowanemu API wykorzystaæ istniej¹ce zasoby sieciowe, M przez wykorzystanie interfejsu CGI lub aplikacji SIP zaprogramowanych w Javie (SIP servlets), M przez przekazywanie apletów (napisanych w jêzyku Java) w ¹daniach SIP. Protokó³ PINT Zalecenie IETF RFC 2848 specyfikuje protokó³ us³ugowy PINT, który s³u y do wywo³ywania wybranych us³ug telefonicznych z sieci IP. Nale ¹ do nich: inicjowanie po³¹czeñ telefonicznych, wysy³anie i odbieranie wiadomoœci telefaksowych i odbieranie treœci internetowych przez telefon. Protokó³ zosta³ zdefiniowany jako zbiór rozszerzeñ protoko³ów SIP i SDP. Rozszerzeniem o zasadniczym znaczeniu jest w³¹czenie numerów telefonicznych (zgodnych z zasadami planu numeracji E.164) jako jednego z wariantów adresu SIP. W ten sposób u ytkownicy aplikacji SIP mog¹ komunikowaæ siê z abonentami PSTN. Pocz¹tkowa lista PINT obejmuje nastêpuj¹ce us³ugi. M ¹danie zestawienia po³¹czenia (Request to call): ¹danie to wys³ane z wêz³a IP powoduje zestawienie po³¹czenia miêdzy abonentami A i B. Przyk³adowym zastosowaniem jest dostêp z Internetu do telefonicznego centrum obs³ugi klientów. Wybór przycisku w witrynie centrum inicjuje zestawienie po³¹czenia telefonicznego z centrum do u ytkownika. M ¹danie wys³ania wiadomoœci telefaksowej (Request to fax): ¹danie to wys³ane z wêz³a IP powoduje nadanie wiadomoœci telefaksowej pod wskazany numer. M ¹danie odtworzenia g³osowego treœci (Request to hear content): ¹danie to wys³ane z wêz³a IP powoduje odtworzenie w postaci g³osowej zawartoœci wskazanej strony WWW. Us³uga umo liwia abonentom telefonicznym (klasycznym i pakietowym) g³osowe nawigowanie w Internecie/intranecie. M ¹danie do³¹czenia/ustanowienia telekonferencji (Request to Conference) w najbli szych planach. Zasada dzia³ania protoko³u PINT polega na przekazywaniu ¹dañ realizacji us³ug z wêz³ów sieci IP do serwera PINT, który z kolei komunikuje siê z w³aœciwym zasobem sieci PSTN/IN (np. z SCP). Wêze³ SCP realizuje us³ugê i przekazuje zwrotnie do inicjuj¹cej po³¹czenie aplikacji IP informacjê o statusie sesji us³ugowej. Nale y oczekiwaæ, e doœwiadczenie dotycz¹ce implementacji us³ug PINT doprowadzi do ujednolicenia zasad wspó³dzia³ania sieci IP z IN. Trzecia generacja sieci inteligentnej IN CS-3 uwzglêdnia w swoim modelu koncepcyjnym wspó³pracê SCF z jednostkami funkcjonalnymi spoza œwiata IN reprezentowanym jako IAF (Intelligent Network Access Function). Równie us³ugi PINT s¹ brane pod uwagê przez ITU-T przy normalizacji IN CS-3/4. Koncepcja SPIRITS Koncepcja SPIRITS zak³ada wykorzystanie Internetu i sieci IP do wspomagania sieci PSTN/IN i wzbogacania w ten sposób funkcjonalnoœci us³ug. Podstaw¹ do aktywowania funkcji us³ugowych Internetu/sieci IP s¹ przekazane informacje o zdarzeniach w PSTN/IN. W modelu koncepcyjnym IN CS-3 uwzglêdniono wspó³pracê z sieci¹ IP i mechanizm przekazywania informacji z/do procesów O-BCSM i T-BCSM. Dziêki temu scenariusze IN w SCF mog¹ wspó³pracowaæ z serwerami aplikacji w sieci IP. Najbardziej reprezentatywn¹ us³ug¹ SPIRITS jest powiadamianie i zarz¹dzanie po³¹czeniami przychodz¹cymi podczas nawigowania w Internecie ICW (Internet Call Waiting), rys. 7. Sieæ telefoniczna przekazuje do serwera SPIRITS informacjê o zajêtoœci linii w zwi¹zku z korzystaniem z dostêpu komutowanego do ISP. Nawiguj¹cy u ytkownik jest powiadamiany o przychodz¹cym po³¹czeniu przez Internet. Powiadomienie aktywuje u u ytkownika aplikacjê, która pozwala mu, na podstawie identyfikacji abonenta A, podj¹æ decyzjê o dalszym sposobie obs³ugi po³¹czenia przychodz¹cego (zakres mo liwoœci jest uwarunkowany typem dostêpu). Przyk³adowe mo liwoœci to: M przerwanie sesji internetowej i przyjêcie po³¹czenia, M kontynuacja sesji i przyjêcie po³¹czenia jako VoIP, M kontynuacja sesji i przekierowanie po³¹czenia na inny numer (np. do serwera poczty g³osowej), M kontynuacja sesji po odrzuceniu po³¹czenia, Dalej przytoczono przyk³adow¹ listê zdarzeñ w sieciach PSTN/IN/GSM/UMTS, które mog¹ inicjowaæ wspó³dzia³anie SCF z serwerami aplikacji w sieci IP. 46 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY! ROCZNIK LXXIV! nr 1/2001

7 elastycznych us³ug rozszerzaj¹cych telefoniê i komunikacjê multimedialn¹ o mo liwoœci w³aœciwe dla Internetu. G³ówny nurt ewolucji IN bêdzie wiêc si³¹ rzeczy zwi¹zany ze stopniow¹ migracj¹ od klasycznych stacjonarnych sieci publicznych z komutacj¹ ³¹czy ku mobilnym wielous³ugowym sieciom pakietowym nowej generacji. Na rys. 8 przedstawiono architekturê sieci, O Rys. 7. Ilustracja usługi ICW. Oznaczenia wyjaśniono w tekście Zdarzenia w sieci IN/PSTN: M powiadomienie o po³¹czeniu przychodz¹cym, M zakoñczenie po³¹czenia, M rozpoczêcie wybierania numeru (np. numeru dostawcy us³ug internetowych ISP), M zakoñczenie po³¹czenia z ISP, M zestawienie po³¹czenia do ISP, M pojawienie siê nowej wiadomoœci w poczcie g³osowej/elektronicznej, M próba aktywacji us³ugi dodatkowej, M wyczerpanie kredytu upowa niaj¹cego do korzystania z us³ug. Zdarzenia w sieci mobilnej: M w³¹czenie lub wy³¹czenie terminalu mobilnego (MS), M zmiana sieci (roaming In/ Out). PODSUMOWANIE Infrastruktura IN jest obecnie powszechnie wykorzystywana do realizacji us³ug zarówno w sieciach mobilnych, jak i stacjonarnych, a architektura IN, w ca³oœci lub w istotnych swoich fragmentach, wpisuje siê w modele przewidywanej ewolucji sieci (UMTS, IMT 2000). Tak e uniwersalne wielous³ugowe sieci pakietowe nowej generacji uwzglêdniaj¹ elementy architektury i funkcjonalnoœæ IN w swojej strukturze. Ewolucja sieci przebiega w kierunku rozproszenia i decentralizacji inteligencji odpowiedzialnej za realizacjê us³ug. Sieæ nowej generacji stanowi po³¹czenie dwóch przeciwstawnych paradygmatów: koncepcji klasycznej sieci inteligentnej opartej na scentralizowanym modelu realizacji us³ug w³aœciwej dla sieci z komutacj¹ ³¹czy i zak³adaj¹cej jedynie elementarn¹ funkcjonalnoœæ aparatów koñcowych (sygnalizacja abonencka DTMF, byæ mo e tak e DSS1) i modelu specyficznego dla Internetu i sieci IP, w którym sieæ (pakietowa) jest g³upia nieinteligentna [18] i s³u y jedynie do transportu strumieni informacji miêdzy inteligentnymi serwerami aplikacji i terminalami. Dziêki postêpowi technicznemu w dziedzinie technik informacyjnych (nadal zgodnego z prawem Moore a) pojawi³y siê szerokie mo liwoœci przetwarzania, interakcji i wizualizacji informacji w urz¹dzeniach koñcowych, które, w praktyce maj¹c funkcjonalnoœæ miniaturowego komputera osobistego PDA (Personal Digital Assistant) staj¹ siê komunikatorami osobistymi. W sieciach pakietowych IP wykorzystuj¹cych protokó³ SIP zak³ada siê, e ka dy terminal pe³ni rolê zarówno klienta, jak i serwera, co, jak wczeœniej opisano, zapewnia rozproszon¹ implementacjê funkcjonalnoœci sieci IN, a tak e realizacjê zupe³nie nowych kategorii PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY! ROCZNIK LXXIV! nr 1/2001 O Rys. 8. Ewolucja architektury IN. Etap współpracy sieci IP z PSTN/ISDN. Oznaczenia: BCP T Best Current Practice for Tele phony, BICC Bearer Independent Call Control, MGC Media Gate way Controller, MGW Media Gateway, SG Signalling Gateway. Pozostałe oznaczenia wyjaśniono w tekście w której s¹ realizowane us³ugi IN dla abonentów w sieciach PSTN i IP. Pojawi¹ siê us³ugi i zastosowania hybrydowe, wykorzystuj¹ce po³¹czon¹ funkcjonalnoœæ IN, IP, Internetu i sieci mobilnych [1]. [2], [15], [19]. Jednym z przejawów tej tendencji jest, opisana w treœci niniejszego artyku³u, integracja us³ugowa PSTN/IN z Internetem (koncepcje PINT i SPIRITS). Zmieni siê tak e rynek us³ugodawców. Przejœcie ku technice IP, któremu towarzyszy opracowywanie znormalizowanych interfejsów programistycznych API, do zasobów sieci, np. Parlay i JAIN TCAP Java Be ans, zmieni radykalnie model udostêpniania us³ug, czyni¹c go masowym. Klasyczna implementacja us³ug telekomunikacyjnych (zamkniête aplikacje firmowe, specyficzne dla platformy ka dego dostawcy), w tym us³ug IN, zostanie zast¹piona przez otwarte nowe aplikacje wykorzystuj¹ce np. Parlay API. Mo e to spowodowaæ otwarcie rynku us³ug i aplikacji na tak¹ skalê, jak obecnie w Internecie. Otwart¹ spraw¹ pozostaje sposób implementacji przysz³ej sieci inteligentnej. Wœród wielu koncepcji implementacyjnych najbardziej obiecuj¹ce wydaj¹ siê ró ne rozproszone techniki obiektowe CORBA, Java i DCOM oraz koncepcja mobilnych agentów MAT (Mobile Agent Technology) [16]. Przez analogiê do znanego z teleinformatyki sloganu: tak naprawdê dopiero sieæjest komputerem mo na stwierdziæ, e wielous³ugowa sieæ nowej generacji bêdzie nasz¹ now¹ central¹ telefoniczn¹. Dostêp do jej us³ug przewodowy lub bezprzewodowy stanie siê mo liwy z dowolnego miejsca i za pomoc¹ dowolnego terminalu. Przez pewien czas po wprowadzeniu do eksploatacji pierwszych central telefonicznych o sterowaniu programowym fakt ten podkreœlano u ywaj¹c terminu centrala SPC (Stored Programme Control). Poniewa od kilkunastu lat w sieciach s¹ instalowane wy³¹cznie tego typu centrale i jest to dla wszystkich oczywiste zaniechano u ywania okreœlenia SPC. Nale y tak e s¹dziæ, e zamiast u ywania terminu sieæ inteligentna bêdzie siê mówi³o o inteligencji sieci jako ca³oœci, a klasyczna architektura IN pozostanie jej szczególnym przypadkiem. Bêdzie to zwi¹zane z przejœciem od modelu scentralizowanego, w³aœciwego dla klasycznej sieci IN, do modelu rozproszonego, w którym w sieciach nowej generacji wszystkie ele- 47

8 menty architektury bêd¹ potencjalnie wyposa one w funkcje aktywnego przetwarzania informacji i sygnalizacji. Np. model funkcjonalny VHE w UMTS zak³ada tak¹ mo liwoœæ, a praktyczna jego realizacja opiera siê na ró nych wariantach wspó³dzia³ania sieci IN generacji CS-2/3. LITERATURA [1] Cykl artyku³ów pod has³em: Intelligent Networks in the New Millenium, IEEE Communications Magazine, nr 6, June 2000 [2] Materia³y konferencji IEEE: IN 2000 Intelligent Network Workshop, Cape Town, 7-11 May 2000 [3] Handley M., Schulzrinne H., Schooler E., Rosenberg J.: Session Initiation Protocol, RFC 2543, IETF, 2000 [4] Handley M., Jacobson V.: SDP: Session Description Protocol, RFC 2327, IETF, 1998 [5] Petrack S., Conroy L.: The PINT Service Protocol: Extensions to SIP and SDP for IP Access to Telephone Call Services, RFC 2848, IETF, 2000 [6] ITU-T Zalecenie Q.1221: Intelligent Network, Introduction to Intelligent Network Capability Set 2, ITU, Genewa, 1998 [7] ITU-T Zalecenie H.323: Packet Based Multimedia Communications Systems, ITU, Genewa, 1998 [8] ETSI TIPHON Working Group: [9] Œredniawa M.: Sieci inteligentne architektura, us³ugi, zastosowania, materia³y dla s³uchaczy Studium CITCOM-PW, Warszawa, 1998 [10] Extensible Markup Language (XML), W3C, [11] Dokumenty i materia³y UMTS Forum i WAP Forum [12] PINT: [13] SPIRITS: [14] IPTEL: [15] Spring 2000 / Fall 2000: Voice on the Net Conference VON 2000, materia³y konferencyjne, Las Vegas /Atlanta, 2000 [16] Breugst M., Magedanz T.: Mobile Agents Enabling Technology for Active Intelligent Network Implementation, IEEE Network, May/June 1998 [17] Faggion N., Hua T.: Personal Communications Services Through the Evolution of Fixed and Mobile Communications and the Intelligent Network Concept, IEEE Network, July/August 1998 [18] Isenberg D.S.: The Dawn of the Stupid Network, ACM Networker 2.1, February/March 1998 [19] D¹browski M., Œredniawa M.: Ewolucja us³ug telekomunikacyjnych, Przegl¹d Telekomunikacyjny i Wiadomoœci Telekomunikacyjne, nr 1, 2000 Artykuł recenzowany (Artyku³ nades³ano do red. listopad 2000 r.) 48 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY! ROCZNIK LXXIV! nr 1/2001

Systemy komórkowe do roku 2010

Systemy komórkowe do roku 2010 Autor pragnie serdecznie podziękować: M Kierownictwu Akademii Techniczno Rolniczej oraz Wy działowi Telekomunikacji i Elektrotechniki ATR w Bydgosz czy za yczliwoœæ, wk³ad pracy w organizacjê Krajowych

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

SDL. Internet ARPANET C/UNIX TCP/IP

SDL. Internet ARPANET C/UNIX TCP/IP Marek Średniawa Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska Telekomunikacja wersja 2.0 STRESZCZENIE W referacie omówiono zmiany zachodzące na rynku telekomunikacyjnym i w sposobie implementacji i

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Raport URTiP za rok 2004 4 7. Jest konkurencja, czy jej nie ma? Konwergencja kontrola treœci dla operatorów. IMS wydajne sieci wielous³ugowe

Raport URTiP za rok 2004 4 7. Jest konkurencja, czy jej nie ma? Konwergencja kontrola treœci dla operatorów. IMS wydajne sieci wielous³ugowe 2 Telefonia komórkowa w Polsce SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 83-921962-6-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Raport URTiP za rok 2004 4 7 Antywirus dla komórek 8 9 Robert B³aszczyk: Jest

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3. Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej

Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3. Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA B³a ej Marciniak: Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej 4 10 ISBN 83-921962-9-0 Cena 15 z³ (w tym

Bardziej szczegółowo

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu Rola serwisów POLSKIE WMS WFS TOWARZYSTWO i generalizacji w INFORMACJI upowszechnianiu PRZESTRZENNEJ informacji geograficznej ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 4 77 ROLA SERWISÓW WMS WFS I GENERALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo,

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo, INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1 Tomasz Berdyga, Pelnomocnik Dyrektora ds. Centrum Telekonsultacji Szanowni Pañstwo, dzisiejszy egzemplarz BIBLIOTEKI INFOTELA bêdzie trochê inny od poprzednich. Nie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Modelowanie danych przestrzennych. Tom VIII Zeszyt 4(40) Warszawa

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Modelowanie danych przestrzennych. Tom VIII Zeszyt 4(40) Warszawa POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI Modelowanie danych przestrzennych Tom VIII Zeszyt 4(40) Warszawa 2. TRANSFORMACJA POLSKIE TOWARZYSTWO POLSKICH DANYCH PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne Katarzyna ROSTEK, Micha³ WITEK ZNACZENIE ANALIZY I RAPORTOWANIA DANYCH W PROCESIE ZARZ DZANIA PRZEDSIÊBIORSTWEM 1. Wprowadzenie W sytuacji dynamicznych zmian gospodarczych brak odpowiednich systemów raportowania

Bardziej szczegółowo

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê 2 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Meru Networks 3 11 Canobeam Free Space Optics 12 13 ISBN 978-83-60516-28-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego PRZETWARZANIE POLSKIE CHMUROWE TOWARZYSTWO W GIS NA PRZYK ADZIE INFORMACJI MA OPOLSKIEJ PRZESTRZENNEJ INFRASTRUKTURY... ROCZNIKI GEOMATYKI 2010 m TOM VIII m ZESZYT 6(42) 131 PRZETWARZANIE CHMUROWE W GIS

Bardziej szczegółowo

Ewolucja IN. IN CS2/3/4, CAMEL, Parlay

Ewolucja IN. IN CS2/3/4, CAMEL, Parlay Ewolucja IN IN CS2/3/4, CAMEL, Parlay IN CS2 charakterystyka 1/2 Połączenia wielostronne Call Party Handling Rozproszone sterowanie usługami zdefiniowane relacje i zasady współdziałania SCF-SCF i SDF-SDF

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym Adam Jasiñski 8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym STRESZCZENIE W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1

ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1 Projekt GEOPORTAL.GOV.PL POLSKIE TOWARZYSTWO i jego znaczenie INFORMACJI dla udostêpniania PRZESTRZENNEJ danych PZGiK ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1 57 PROJEKT GEOPORTAL.GOV.PL I JEGO ZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

IP over ATM. Spis treœci

IP over ATM. Spis treœci IP over ATM Spis treœci 1. Wstêp 3 1.1. Protokó³ IP 3 1.2. IP over ATM 3 2. Po³¹czenia w sieci ATM 5 3. Classical IP over ATM na podstawie RFC 1577 6 3.1. Cele specyfikacji 6 3.2. Konfiguracja podsieci

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo