Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego"

Transkrypt

1 8 Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2 SŁOWO WSTĘPU O PROMOCJI PROJEKTÓW Drodzy Czytelnicy, w poprzednich czterech wydaniach biuletynu przedstawione zostały najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych obowiązków Beneficjenta funduszy unijnych. Przed Wami numer odnoszący się do ostatniego z nich obowiązku promocyjno-informacyjnego. Leszek Grabarczyk Dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji Bieżące wydanie biuletynu otwieramy ogólnym tekstem wprowadzającym do tematyki działań promocyjnych i informacyjnych projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Ponadto, o formach promocji projektów oraz wytycznych z zakresu działań informacyjnych w dziale Rozmowy o projektach opowiada Paweł Kurzyński, specjalista w Wydziale Promocji Funduszy Europejskich w Biurze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Serdecznie zachęcam także do lektury wywiadów z Iwoną Kaniewską, reprezentującą Instytut Fizyki PAN, oraz Anną Szajdak i Katarzyną Swinarską z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, które opisują działania propagujące wiedzę nt. realizowanych przez nie projektów. Niniejsze wydanie kończy serię informatorów poświęconych procedurom przyznawania grantów oraz zasadom realizacji projektów dofinansowywanych w ramach PO IG oraz PO IiŚ. Mam nadzieję, że udało się sprostać Państwa oczekiwaniom i stworzyć praktyczny poradnik Beneficjenta funduszy strukturalnych, w którym znaleźli Państwo odpowiedzi na najważniejsze pytania. Życzę przyjemnej lektury i już dziś zapraszam do spotkania przy kolejnym wydaniu biuletynu. Pozostając z poważaniem, Leszek Grabarczyk Dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji

3 W NUMERZE TEMAT MIESIĄCA n Realizacja projektu, krok piąty promocja 3 n Obowiązki promocyjno-informacyjne 3 n Narzędzia promocji 3 n Znakowanie projektów 4 n Koszty promocji 4 n Przyjemne z pożytecznym 4 ROZMOWY O PROJEKTACH n Wywiad z Pawłem Kurzyńskim, specjalistą w Wydziale Promocji Funduszy Europejskich w Biurze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na temat form promocji oraz zasad prowadzenia działań informacyjnych przez Beneficjentów PO IG. 5 INNOWACJA W REGIONIE n Rozmowa z Iwoną Kaniecką z Instytutu Fizyki PAN, Beneficjenta Poddziałania PO IG. 7 n Rozmowa z Anną Szajdak, Kierownikiem Portfela Projektów NanoMat oraz Katarzyną Swinarską, Kierownikiem Portfela Projektów BioMed, z Wrocławskiego Centrum Badań EIT +, Beneficjenta Poddziałania PO IG. 9 NA OSI WIEDZA INNOWACJA n Pytania do Sygnatariuszy Paktu dla Wiedzy 11 n Mieczysław Bąk Z-ca Sekretarza Generalnego ds. polityki gospodarczej w Krajowej Izbie Gospodarczej 11 n Ewa Kochańska Prezes Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych Pro-Akademia 12 PYTANIA I ODPOWIEDZI 13 KALENDARIUM 15 W SKRÓCIE 16

4 TEMAT MIESIĄCA REALIZACJA PROJEKTU, KROK PIĄTY PROMOCJA. Wielkimi rzeczami należy się chwalić by świat o nich wiedział. Nie inaczej jest w przypadku projektów realizowanych dzięki dotacjom unijnym. Dlatego Beneficjenci zobowiązani są do ich promocji. Celem tych działań jest przede wszystkim uświadomienie społeczeństwu szeregu korzyści płynących z efektów innowacyjnych badań oraz wsparcia, jakiego Unia Europejska i rząd polski udzielają nauce. n OBOWIĄZKI PROMOCYJNO-INFORMACYJNE Na Beneficjentach realizujących projekt w ramach programów operacyjnych spoczywają pewne obowiązki z zakresu zarządzania projektem oraz jego wdrażania. W poprzednich wydaniach biuletynu pisaliśmy o regułach, jakich przestrzegać trzeba w zakresie finansowania, kontroli projektu oraz sprawozdawania postępów z jego realizacji. W bieżącym numerze przybliżymy i uporządkujemy informacje na temat ostatniego, ale niemniej ważnego obowiązku, jakim jest właściwa promocja projektu. Zasady, jakimi powinni kierować się Beneficjenci w działaniach promocyjnych, określone są przez unijne wytyczne i wynikają przede wszystkim z Rozporządzenia Rady Europejskiej nr 1083/2006 oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1828/2006. Obok dokumentów wspólnotowych, szczegółowe obowiązki promocyjne zawarte są również w dokumentach krajowych: Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata , Planach komunikacji PO IG oraz PO IiŚ na lata , Rocznym planie działań informacyjno-promocyjnych dla danego programu operacyjnego. Dokumenty te określają podstawowe zasady prowadzenia i koordynacji działań informacyjno-promocyjnych, wyznaczają główne cele, grupy docelowe, kierunki tych działań, a także opisują dostępne narzędzia komunikacji wraz z zasadami ich wykorzystania. Ponadto, wiążącym dokumentem w zakresie promocji jest umowa o dofinansowanie projektu. n NARZĘDZIA PROMOCJI Wśród narzędzi promocji, do których stosowania zobowiązany jest Beneficjent, znajduje się m.in. tablica informacyjna umieszczana w trakcie trwania projektu w miejscu jego realizacji. Po zakończeniu projektu jest ona zastępowana stałą tablicą pamiątkową. Ponadto, sprzęt oraz wyposażenie zakupione z funduszy europejskich na potrzeby projektu (maszyny i urządzenia, aparatura, wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy, sprzęty audio, czy oprogramowanie) musi być wyraźnie oznakowany specjalnymi naklejkami. Beneficjent powinien umieścić na nich informację o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR wraz z logiem UE oraz logiem programu operacyjnego. Znaki graficzne muszą być czytelne, a nalepka umieszczona w widocznym miejscu. Takiego samego oznaczenia wymaga się również na drzwiach miejsc pracy osób, których wynagrodzenie pochodzi z projektu. Oczywiście zachęca się Beneficjentów do prowadzenia większej ilości działań promocyjnych. Może to być organizowanie spotkań informacyjnych dotyczących projektów, publikowanie artykułów, czy produkowanie spotów radiowych i telewizyjnych oraz gadżetów reklamowych. Ponadto, w celu podkreślenia udziału funduszy unijnych w realizacji projektów, zaleca się zamieszczanie logotypów programu operacyjnego oraz UE na papierze firmowym, nadrukach na płytach CD/DVD, stronie internetowej, czy prezentacji multimedialnej. Przy wyborze dodatkowych narzędzi promocji, Beneficjent powinien jednak pamiętać, by wydatek poniesiony na promocję był kwalifikowany, racjonalny i uzasadniony. Najpopularniejszym narzędziem promocji, stosowanym we wszystkich projektach, jest strona internetowa. Adres strony powinien być rozpowszechniany za pomocą wszystkich innych stosowanych narzędzi promocji. Odnośnik do informacji o projekcie musi być dobrze zauważalny i łatwo dostępny dla odwiedzającego stronę. Informacje tam prezentowane powinny być na bieżąco aktualizowane, a treści przedstawione w sposób atrakcyjny i zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców. Ponadto, na stronie powinny znaleźć się odsyłacze do oficjalnych stron UE, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, a także strony poświęconej programowi operacyjnemu, w ramach którego projekt jest dofinansowywany. 3

5 TEMAT MIESIĄCA Beneficjenci, którzy w ramach promocji wydają publikacje, ulotki, gadżety, bądź produkują spoty radiowe czy telewizyjne, powinni informować w nich, że projekt współfinansowany jest z funduszy unijnych. Dodatkowo, na wszystkich publikacjach, zarówno elektronicznych, jak i drukowanych, powinna być zamieszczona informacja, że publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie. n ZNAKOWANIE PROJEKTÓW Beneficjenci mają szeroki wachlarz narzędzi promocji do wyboru, ale stosując je, powinni zawsze pamiętać o zachowaniu spójności wizualnej wykorzystywanych elementów, typu: logo UE, logo i nazwa programu operacyjnego, hasła promocyjne, kolorystyka, odpowiednia czcionka. Jako główne kryterium w określaniu zasad znakowania projektów przyjęto wielkość produktu. Poniżej przedstawiająca je tabela: n KOSZTY PROMOCJI O działaniach promocyjnych należy pamiętać już na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu. Powinny się w nim znaleźć planowane narzędzia promocji oraz związane z nimi koszty (o ile są one kosztami kwalifikowanymi). Podane we wniosku wskaźniki są wiążące i Beneficjenci rozliczani są z ich wykonania np. podczas kontroli. Kwota wydatków kwalifikowanych, przeznaczonych na promocję jest określona i nie może przekroczyć limitów, ustalonych w zależności od wartości projektu: do 3% wartości projektu, poniżej 10 milionów, do 2% projektu,10-30 milionów, do 1,5 % wartości projektu, powyżej 30 milionów. Tak jak już wspomniano, należy pamiętać o tym, że kwota przeznaczona na promocję projektu powinna odpowiadać jego wielkości, rodzajowi i celom. n PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM Prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych określane jest jako jeden z obowiązków Beneficjenta funduszy. Należy jednak pamiętać, że jest to przede wszystkim okazja do pochwalenia się swoim unikalnym pomysłem i innowacyjnymi wynikami badań, które doprowadzą do stworzenia nowych produktów i technologii, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju konkurencyjności polskiej gospodarki. 4 PRZYKŁAD PRODUKTU Duży produkt Znakowanie Mały produkt Znakowanie budynki, maszyny, urządzenia, aparatura o dużych gabarytach. Obowiązkowo: logo programu operacyjnego, logo UE, odwołanie słowne do UE, odwołanie słowne do EFRR, hasło określone dla programu operacyjnego. Opcjonalnie: logo Beneficjenta, podpis z informacją o współfinansowaniu projektu przez EFRR. maszyny, urządzenia, aparatura o niewielkich gabarytach. Obowiązkowo: logo programu operacyjnego, logo UE, odwołanie słowne do UE. Opcjonalnie: logo Beneficjenta.

6 ROZMOWY O PROJEKTACH WYWIAD Z PAWŁEM KURZYŃSKIM, specjalistą w Wydziale Promocji Funduszy Europejskich w Biurze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na temat form promocji oraz zasad prowadzenia działań informacyjnych przez Beneficjentów PO IG. Paweł Kurzyński, specjalista w Wydziale Promocji Funduszy Europejskich w Biurze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Proszę sprecyzować, co kryje się pod pojęciem działań promocyjnych i informacyjnych w przypadku projektów dofinansowywanych w ramach PO IG? Celem podjętych działań informacyjno-promocyjnych ma być informowanie opinii publicznej i kształtowanie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków z Unii Europejskiej w realizacji projektów, a także ukazanie możliwości, jakie stwarza Unia Europejska. Działania te powinny być skoncentrowane zasadniczo na promocji samego projektu oraz promocji rezultatów projektu. Każdy Beneficjent ma do dyspozycji szereg kanałów komunikacyjnych, za pomocą których może promować swój projekt. Przykładowo, może opracować stronę internetową, zorganizować konferencję, wziąć udział w targach branżowych, bądź też opublikować artykuł w prasie. Inne formy promocji to druk ulotek, plakatów i naklejek informacyjnych, a także wykonanie tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej. Czy Beneficjent zobowiązany jest do wykonania wszystkich wyżej wymienionych działań? Wszyscy nasi Beneficjenci zobowiązani są do umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej w ciągu 6 miesięcy od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Taka tablica powinna wisieć przez cały okres realizacji projektu, aż do jego zakończenia. Potem należy ją zastąpić tablicą pamiątkową, którą umieszcza się na stałe. Obowiązek ten wynika z faktu, iż wkład publiczny w projektach składanych do Ministerstwa przekracza euro. Ponadto, każdy środek trwały, zakupiony ze środków pochodzących z projektu, powinien posiadać odpowiednią naklejkę. Stosowne oznaczenia muszą znaleźć się również przy stanowiskach pracy. Oprócz tego, każdy pracownik powinien podpisać oświadczenie, że został poinformowany o współfinansowaniu jego wynagrodzenia ze środków EFRR. To, czy Beneficjent podejmie się innych elementów promocji, zależy tylko i wyłącznie od jego kreatywności. Należy jednak pamiętać, aby wydatki były racjonalne, uzasadnione oraz kwalifikowane zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka A jak oceniłby Pan kreatywność Beneficjentów? Czy ograniczają się oni tylko do wykonywania obowiązkowych działań, czy stosują więcej narzędzi promocji? Fakt, iż codziennie odbieram po kilka telefonów od Beneficjentów z prośbą o konsultacje w zakresie realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze informacyjno-promocyjnym, świadczy o dużym zaangażowaniu jednostek w promocję projektu. Spośród działań dodatkowych, najczęściej pojawiają się publikacje drukowane i materiały promocyjne. Wielu Beneficjentów zorganizowało już przynajmniej jedną konferencję, a niektórzy wzięli udział w targach branżowych. Obecnie jest jeszcze trochę za wcześnie na duże kampanie w mediach, większość projektów dopiero się rozpoczęła. Myślę, że największa intensyfikacja działań promocyjnych zostanie podjęta w momencie, kiedy będzie można pokazać rezultaty projektów. Czy istnieją wytyczne dotyczące tego, jakie informacje powinien zawierać komunikat informacyjno-promocyjny oraz jak powinien wyglądać? Tak. Przede wszystkim w komunikacie musi zostać zawarta czytelna informacja, iż projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz, że jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ważne, aby nie używać skrótów, typu PO IG, UE, EFRR, ponieważ komunikat ma być zrozumiały dla jak najszerszego kręgu odbiorców. Elementem obowiązkowym jest również hasło określone przez Instytucję Zarządzającą PO IG Dotacje na Innowacje lub Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Nie wolno też zapominać o odpowiednich symbolach. We wszystkich materiałach promocyjnych należy umieścić logo PO IG oraz emblemat UE, wraz z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 5

7 ROZMOWY O PROJEKTACH A czy sposób używania tych symboli jest w jakiś sposób określony? Zasady stosowania logotypów są określone w Księdze Identyfikacji Wizualnej. Przede wszystkim, należy pamiętać o odpowiedniej kolorystyce znaków i zachowaniu właściwych proporcji. Wszystkie symbole powinny mieć zbliżoną wielkość, a w zestawieniach z innymi znakami, logo PO IG znajduje się zawsze z lewej strony a flaga UE z prawej. W przestrzeni pomiędzy tymi znakami jest miejsce na logo Beneficjenta. Znaki, wraz z logotypami w wielu formatach graficznych i wariantach, można pobrać ze strony internetowej ministerstwa Czy Beneficjent dysponuje określoną pulą środków jakie może, albo musi wydać na działania promocyjno-informacyjne projektu? Budżet, jaki Beneficjent może przeznaczyć na działania informacyjno-promocyjne, zależy od wartości samego projektu. Przykładowo, dla projektu nie przekraczającego 10 mln zł, na promocję projektu można przeznaczyć do 3% jego wartości. Zostało to dokładnie opisane w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w PO IG, o których już wcześniej wspomniałem. Dolna granica, czyli minimum wysokości funduszy, jakie Beneficjent musi wydać na promocję, nie jest określone. Działania promocyjno-informacyjne Beneficjenta poddawane są kontroli. Jakie konsekwencje mogą spotkać Beneficjenta, który nie wypełnia tego obowiązku lub wypełnia go nieprawidłowo? Promocja jest bardzo istotnym elementem kontroli każdego projektu. Dlatego trzeba zwracać na nią równie dużą uwagę, jak w przypadku innych aspektów realizacji projektu. W razie wykrycia nieprawidłowości przez zespół kontrolujący może dojść do konieczności zwrócenia środków przeznaczonych na dane działanie, a w skrajnych przypadkach nawet do zwrotu całego dofinansowania. przewodnik dla Beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO IG. Zawarto w nim wiele wskazówek i rekomendacji przydatnych przy realizacji projektu. Przewodnik jest również dostępny na stronie MNiSW. Czy jest Pan w stanie określić, jakie błędy najczęściej popełniają Beneficjenci? Czy możemy liczyć na przydatne wskazówki dotyczące rzeczy, na które warto zwrócić szczególną uwagę by się ich ustrzec? Generalnie Beneficjenci nie mają większych problemów z prowadzaniem działań promocyjnych swoich projektów. Na podstawie otrzymywanej korespondencji oraz rozmów z nimi, mogę tylko powiedzieć, że projektodawcy często nie są pewni, czy i do jakiego stopnia mogą sobie pozwolić na kreatywność, powołując się na przykłady zawarte w Przewodniku. Z reguły wynika to z tego, że Beneficjenci chcą przystosować materiały drukowane do szablonów obowiązujących aktualnie w jednostkach realizujących projekt, np. do wzoru papieru firmowego. Dlatego chciałbym podkreślić, że elementy obowiązkowe oraz zasady, jakimi należy się kierować projektując dany materiał, są najczęściej wyszczególnione w tekście Przewodnika. Natomiast towarzysząca temu ilustracja jest jedynie propozycją wykonania projektu tak, aby spełniał on opisane wcześniej wymogi. Wszystkich Beneficjentów mających wątpliwości związane z promocją projektów złożonych do Ministerstwa zapraszam do zadawania pytań wysyłając mail na adres: Dziękuję za rozmowę 6 W jakich dokumentach Beneficjent może szukać szczegółowych wytycznych dotyczących wypełniania obowiązków promocyjno-informacyjnych? Jest kilka dokumentów, które precyzują zasady prowadzenia działań promocyjnych w ramach PO IG. Wśród nich można wymienić Wytyczne w zakresie informacji i promocji, Strategię komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata oraz wspomnianą Księgę Identyfikacji Wizualnej. Do tego dochodzą odpowiednie rozporządzenia i akty prawne. Dlatego, aby ułatwić wszystkim Beneficjentom wypełnianie obowiązków związanych z promocją projektu, Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka opracowała

8 INNOWACJA W REGIONIE ROZMOWA Z IWONĄ KANIECKĄ z Instytutu Fizyki PAN, Beneficjenta Poddziałania PO IG. Iwona Kaniecka Instytut Fizyki PAN Instytut Fizyki PAN realizuje projekt dofinansowywany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Czy może Pani w kilku zdaniach opisać na czym polega jego innowacyjność? Podjęte przez Konsorcjum interdyscyplinarne badania dotyczące rozwoju technologii biosensorów stworzą bazę do opracowania podstaw materiałowych i docelowo szybkiego wprowadzenia oryginalnych i konkurencyjnych polskich rozwiązań technicznych i technologicznych w nowoczesnym przemyśle. Prace prowadzone w ramach Projektu Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie. Rozwój komercjalizacji nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe, zgodne będą z celami I osi priorytetowej PO IG , przyczyniając się do zwiększenia znaczenia sektora nauki w gospodarce, poprzez realizację prac B+R w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Projekt realizowany jest przez Konsorcjum NANOBIOM, do którego należy 7 instytucji naukowych: Instytut Fizyki PAN, będący jednocześnie Koordynatorem Konsorcjum, Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, Instytut Technologii Elektronowej, Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Proszę powiedzieć, jakiego typu działania prowadzą Państwo w ramach promowania projektów? Promocja naszego projektu polega przede wszystkim na: wykonaniu tablic informacyjnych, zewnętrznych i wewnętrznych, utworzeniu portalu internetowego, wykonaniu materiałów promocyjnych, takich jak: długopisy, notesy, ulotki, koperty, wydrukowaniu ulotek informacyjnych o projekcie, organizacji oraz udziale w konferencjach naukowych, organizacji akcji popularyzujących tematykę projektu: wykłady, zwiedzanie, lekcje dla młodzieży, zamieszczaniu w publikacjach naukowych informacji o współfinansowaniu publikacji ze środków Unii Europejskiej, organizacji otwartych sesji sprawozdawczych z realizacji projektu. Czy wszystkie z tych działań są obowiązkowe? Obowiązkowym działaniem dla każdego Beneficjenta jest wykonanie tablic informacyjnych. Pozostałe elementy promocji są dodatkowe, jednakże do ich wykonania zobowiązaliśmy się z kolei w studium wykonalności projektu. Dostaliśmy na to określoną wysokość środków finansowych i z ich realizacji będziemy rozliczani np. podczas kontroli. Czy Instytucja dofinansowująca zobowiązała Państwa do umieszczenia konkretnych elementów na narzędziach promocji? Dokumenty określające zasady promocji (m.in. Przewodnik w Zakresie Promocji Projektów Finansowanych w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla Beneficjentów i Instytucji Zaangażowanych we Wdrażanie Programu oraz Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata ) w sposób jednoznaczny określają, jakie elementy powinny znaleźć się na przedmiotach promujących projekt. Elementy graficzne to przede wszystkim flaga UE i logo Narodowej Strategii Spójności. Informacje merytoryczne to słowne odwołanie do UE, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także zawarcie informacji nt. wartości inwestycji w tym udziału środków europejskich i wysokości wkładu budżetu państwa. 7

9 INNOWACJA W REGIONIE Jak Pani ocenia zasady określające elementy obowiązkowe komunikatu promocyjnego, czy są zrozumiale opisane? Zasady promocji generalnie opisane są w dokumentach w sposób zrozumiały. Jeżeli w niektórych miejscach pojawiają się wątpliwości, to zawsze w takiej sytuacji można liczyć na uprzejmość pracowników Instytucji Pośredniczącej (w przypadku naszego projektu jest to Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Czy w Państwa zespołach są osoby odpowiedzialne wyłącznie za działania promocyjno-informacyjne? Tak, mamy w naszym zespole jedną osobę, która zajmuje się tylko promocją naszego projektu. Beneficjenci chętnie skorzystaliby z rady, która pomogłaby im uchronić się przed błędami. Czy może Pani dać naszym Czytelnikom przydatne wskazówki? Radzimy przede wszystkim zapoznać się z podstawami prawnymi działań informacyjno-promocyjnych w Unii Europejskiej (Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006), jak również dokumentami polskimi w zakresie informacji i promocji funduszy europejskich Zapraszamy również do obejrzenia portalu internetowego projektu: oraz do kontaktu z nami. Chętnie podzielimy się zdobytym doświadczeniem. Dziękuję za rozmowę 8

10 INNOWACJA W REGIONIE ROZMOWA Z ANNĄ SZAJDAK, Kierownikiem Portfela Projektów NanoMat oraz Katarzyną Swinarską, Kierownikiem Portfela Projektów BioMed, z Wrocławskiego Centrum Badań EIT +, Beneficjenta Poddziałania PO IG. Anna Szajdak Kierownik Portfela Projektów NanoMat Katarzyna Swinarska Kierownik Portfela Projektów BioMed Wrocławskie Centrum Badań EIT realizuje dwa projekty dofinansowywane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Czy mogą Panie w kilku zdaniach opisać na czym polega ich innowacyjność? Obydwa projekty mają charakter badawczo-rozwojowy i cechuje je bardzo wysoki stopień zaawansowania proponowanych rozwiązań technologicznych. W ramach projektu Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne BioMed, proponujemy skonstruowanie bionanocząstek wykorzystywanych do dostarczania leków, obrazowania i diagnostyki. Ponadto, przewidujemy opracowanie metody standardowego oznaczania substancji halucynogennych w materiale biologicznym, opracowanie testów diagnostycznych umożliwiających szybkie i precyzyjne kwalifikowanie pacjentów do terapii celowanej, skonstruowanie nowych związków mających zastosowanie w terapii przeciwbakteryjnej, czy zaprojektowanie nowych leków przeciwwirusowych. W ramach projektu Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach NanoMat, przewidujemy prace nad takimi innowacyjnymi materiałami, jak: materiały molekularne, w tym polimery, związki i struktury półprzewodnikowe, materiały magnetyczne, kompozyty, ceramiki, materiały porowate i otrzymywane technologią zol-żel. Materiały otrzymane w wyniku przeprowadzonych badań znajdą zastosowanie w technice, medycynie i ochronie środowiska. Obydwa projekty stwarzają możliwości opracowania oraz wdrożenia niespotykanych do tej pory w kraju rozwiązań technologicznych. Zakładana jest również komercjalizacja wyników badań, która w pierwszej kolejności będzie realizowana przez firmy ulokowane w obszarach parków technologicznych. Innowacyjność projektów polega również na ich Beneficjencie Wrocławskim Centrum Badań EIT+, które jest spółką prawa handlowego, powołaną przez lokalne władze samorządowe i 4 wrocławskie uczelnie, właśnie w celu realizacji ww. projektów. Takie rozwiązanie ma ułatwić zarządzanie projektami i umożliwić transfer wypracowanych w ich ramach rozwiązań bezpośrednio do gospodarki. Proszę powiedzieć, jakiego typu działania prowadzą Państwo w ramach promowania projektów? W ramach obydwu projektów podjęto szereg działań promocyjnych. Opracowano projekt graficzny i wydano drukiem ulotki i foldery projektowe oraz materiały promocyjne, takie jak bannery, plakaty, teczki i notesy. Przygotowano projekty witryn internetowych obydwu projektów, które będą rozbudowywane i uzupełniane w miarę postępu prac nad badaniami. Współorganizowano 4 międzynarodowe konferencje naukowe i prezentowano projekty na licznych krajowych i międzynarodowych spotkaniach, targach i innych imprezach naukowych, np. na największym światowym forum branżowym w dziedzinie biotechnologii Bio International Convention, które odbyło się w maju br. w Atlancie, czy na międzynarodowej konferencji EuroNanoForum, zorganizowanej w Pradze w czerwcu 2009 r. Opublikowano również liczne artykuły i wywiady w prasie regionalnej prezentujące założenia i cele obydwu projektów. Przewidujemy także zorganizowanie konferencji otwierającej projekt, sukcesywne wydawanie publikacji prezentujących wyniki badań oraz udział w branżowych spotkaniach i targach z udziałem firm zainteresowanych wykorzystaniem tych rezultatów. Czy wszystkie z tych działań są działaniami obowiązkowymi dla Beneficjenta funduszy w ramach PO IG? Powyższe działania są działaniami zalecanymi przez Instytucję Pośredniczącą i są finansowane z budżetu projektu. 9

11 INNOWACJA W REGIONIE Czy Instytucja dofinansowująca zobowiązała Państwa do umieszczenia konkretnych elementów na narzędziach promocji? Zgodnie z zaleceniami Przewodnika w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach PO IG, wszystkie materiały i komunikaty związane z projektem powinny być opatrzone logiem Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz informacją o uzyskanym dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przewodnik szczegółowo określa zasady korzystania z logotypów w różnych wariantach, np. na materiałach drukowanych, tablicach informacyjnych, czy na stronie internetowej. Spółka Wrocławskie Centrum Badań EIT+ stosowała powyższe zlecenia podczas wszystkich opisanych wcześniej działań promocyjnych. Jak Panie oceniają zasady określające elementy obowiązkowe komunikatu promocyjnego, czy są zrozumiale opisane? Tak, naszym zdaniem zasady opisane w ww. Przewodniku są przejrzyste, choć bardzo szczegółowe i restrykcyjnie egzekwowane, co może być pewnym utrudnieniem dla Beneficjentów. 10 Czy w zespołach projektów BioMed i NanoMat są osoby odpowiedzialne wyłącznie za działania promocyjno-informacyjne? W chwili obecnej zagadnieniami związanymi z promocją projektów zajmuje się koordynator ds. promocji spółki, którego część etatu jest rozliczana w projektach. Docelowo, wraz z rozwojem prac badawczych i innych działań w ramach projektów, zakładamy zatrudnienie 1-2 osób zajmujących się wyłącznie promocją projektu BioMed i NanoMat. Zależy nam bowiem, aby działania te były prowadzone w sposób kompleksowy i profesjonalny. Beneficjenci chętnie skorzystaliby z rady, która pomogłaby im uchronić się przed błędami. Czy mogą Panie dać naszym Czytelnikom przydatne wskazówki? Działania promocyjne wszystkich projektów finansowanych ze środków UE są bardzo istotnym elementem ich realizacji i dlatego należy do nich podejść profesjonalnie. Beneficjent powinien poszukiwać różnorodnych form promocji, mając jednak na uwadze sztywne reguły i zasady, którym działania te muszą być podporządkowane. Doradzamy więc umiarkowaną innowacyjność w działaniach promocyjnych. Dziękuję za rozmowę

12 NA OSI WIEDZA INNOWACJA PYTANIA DO SYGNATARIUSZY PAKTU DLA WIEDZY Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami reprezentującymi środowiska biznesu, nauki i mediów, podejmuje działania na rzecz promowania nauki jako podstawy rozwoju gospodarczego i społecznego Polski. Jednym z efektów tej współpracy było powołanie w ubiegłym roku Paktu dla Wiedzy. To inicjatywa mająca na celu promocję wiedzy jako jedynego trwałego źródła wzrostu gospodarczego. Istotną rolę w realizacji misji Paktu mogą odegrać fundusze europejskie, wspierając realizację wybitnych projektów naukowo-badawczych. Na łamach biuletynu będziemy prezentować Państwu opinie przedstawicieli instytucji naukowych, organizacji pozarządowych, środowisk gospodarczych oraz medialnych na temat wiedzy, innowacji i gospodarki. Zapraszamy do lektury. Mieczysław Bąk Z-ca Sekretarza Generalnego ds. polityki gospodarczej w Krajowej Izbie Gospodarczej Proszę dokończyć zdanie Nauka to dla mnie możliwość poznawania i interpretacji naszego otoczenia. Pomagając nam poznawać świat, nauka powinna jednak dawać również szanse na tworzenie warunków bardziej komfortowego i ciekawego życia. W mojej ocenie funkcje poznawcze powinny wiązać się z praktycznymi zastosowaniami. Wiedza to jedyne trwałe źródło wzrostu gospodarczego jak Pan interpretuje te słowa? Sama wiedza nie gwarantuje nam trwałego wzrostu gospodarczego. W historii nauki znajdujemy przykłady, kiedy to osiągnięcia wiedzy nie przekładały się na wzrost gospodarczy, jak to miało miejsce np. w starożytnych Chinach. Wiedza może być trwałym źródłem wzrostu gospodarczego, pod warunkiem, że stworzone zostaną mechanizmy wykorzystywania przez gospodarkę rezultatów wypracowanych w instytucjach badawczych. Powstanie tych mechanizmów ułatwia budowanie przez firmy korzystające z wyników badań przewag konkurencyjnych w wytwarzanych produktach i świadczonych usługach, które dzięki innowacyjności są lepsze od produktów konkurencji. Co należy zrobić, aby wzmocnić współpracę pomiędzy naukowcami a przedstawicielami sektora gospodarczego w Polsce? Naukowcy i przedsiębiorcy powinni lepiej poznać wzajemne oczekiwania i uwarunkowania, co wymaga usprawnienia wymiany informacji. Ostatnie badania, przeprowadzone przez Instytut KIG, pokazały, że zarówno badacze, jak i przedsiębiorcy mają podobne systemy wartości, co może bardzo ułatwiać współpracę. Przedsiębiorcy nie zawsze mają świadomość uwarunkowań kariery akademickiej i jej zbyt słabego przełożenia na działalność praktyczną. Silniejsze powiązania kariery akademickiej z działalnością B+R byłyby bardzo pożądane. Wskazane byłoby także lepsze zrozumienie przez pracowników nauki dla presji czasowej, w jakiej działają firmy. 11 Które z polskich odkryć ma dla Pana szczególne znaczenie? Dla mnie szczególnie ważne było odkrycie planet spoza Układu Słonecznego, przez Aleksandra Wolszczana. Odkrycie to ukazuje potencjał polskich badaczy, pracujących w dobrze wyposażonych ośrodkach, w międzynarodowych zespołach, dowodząc, że warto podobne warunki tworzyć w Polsce.

13 NA OSI WIEDZA INNOWACJA Dr Ewa Kochańska, Prezes Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych Pro-Akademia Proszę dokończyć zdanie Nauka to dla mnie bez wątpienia sposób na życie i źródło osobistej satysfakcji. Po 13 latach pracy na uczelni uznałam, że praktyka gospodarcza oferuje tak wiele fascynujących wyzwań, że należy spróbować powiązać pasję badacza i nauczyciela akademickiego ze zdobywaniem wiedzy o realnych procesach gospodarczych, toczących się w przełomowym dla Polski i Europie okresie. Jestem zdania, że dziś, po latach pracy jako doradca gospodarczy jestem lepszym wykładowcą, bo potrafię poprzeć wiedzę teoretyczną przykładami rzeczywistych rozwiązań i doświadczeniami konkretnych ludzi. Nic lepiej nie sprzyja przyswajaniu wiedzy, niż możliwość przyjrzenia się, jak teoria sprawdza się w praktyce. Wiedza to jedyne trwałe źródło wzrostu gospodarczego jak Pani interpretuje te słowa? Współczesny świat powoli wyczerpuje możliwość wzrostu i rozwoju gospodarczego w oparciu o bogactwa naturalne, czy zasoby taniej siły roboczej. U podstaw trwałego wzrostu leży przewaga wiedzy, technologii, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych. Niemcy są największym na świecie eksporterem wcale nie dlatego, że dysponują największym potencjałem gospodarczym, czy zaawansowanymi, innowacyjnymi produktami, lecz dlatego, że wynaleźli sposób na zorganizowanie systemu eksportu, który wykorzystuje potencjał rynku odbiorcy. Nie warto kupować nowej maszyny, ani inwestować w linię technologiczną, jeśli wcześniej nie pozna się tendencji rynkowych, nie przewidzi trafnie potrzeb i zmieniającej się koniunktury na rynku lokalnym, regionalnym, asortymentowym itd. Warto poświęcić czas i dużo wysiłku, aby posiąść tę wiedzę, bo tak naprawdę, to jedyna pewna inwestycja z gwarantowanym zwrotem! Co należy zrobić, aby wzmocnić współpracę pomiędzy naukowcami a przedstawicielami sektora gospodarczego w Polsce? Dziś sfera nauki i gospodarki w Polsce to dwa odrębne światy jak Ziemia i Księżyc: widzą się nawzajem, ciążą ku sobie, ale nie przenikają się, nie mają wspólnych trajektorii lotów Czy zatem współpraca nie jest możliwa? Oczywiście, że jest możliwa, ale potrzebne są poważne zmiany systemowe w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. Zmiany te powinny dotyczyć innego rozłożenia akcentów w finansowaniu uczelni i instytutów naukowych, innych założeń dla budowania kariery naukowej przez pracowników uczelni oraz wymagań stawianych wykładowcom. Inaczej też należałoby wspierać przedsiębiorcę, który np. decyduje się na utworzenie centrum badawczo-rozwojowego. Obecne wymagania formalne, bariery finansowe, a przede wszystkim niewielkie korzyści, płynące nie wprost z faktu bycia centrum badawczo-rozwojowym, nie są dobrym prognostykiem dla rozwoju polskiej innowacyjności. W mojej opinii jednym z ważniejszych stymulatorów, który może pomóc w budowaniu realnej, atrakcyjnej dla obu stron współpracy pomiędzy nauką i gospodarką, jest wykreowanie systemu wsparcia dla nawiązywania kontaktów międzynarodowych przez polskie uczelnie. Powinny one, niezależnie od specjalności, szukać możliwości wchodzenia w partnerstwa realizujące projekty międzynarodowe, łącznie z budowaniem międzynarodowych zespołów badawczych. To jest trudne, ale nie sposób przecenić spill-over korzyści Warto postarać się zaadoptować i przenieść na polski grunt najlepsze praktyki w zakresie finansowania sfery R&D 1 przez biznes. A jest się od kogo uczyć: system współpracy gospodarki i nauki znakomicie działa w Japonii i USA, a wśród państw europejskich w Szwecji i Finlandii. Które z polskich odkryć ma dla Pani szczególne znaczenie? Bardzo interesuje mnie rozwój energetyki odnawialnej oraz budownictwo pasywne: samowystarczalne, inteligentne, energooszczędne. Przyznaję, że czekam na polskie wynalazki w tym zakresie. I proszę mi nie mówić, że brakuje pieniędzy. Znam wiele źródeł, z których prace naukowo-badawcze w tym obszarze mogą zostać sfinansowane. 1. Research & Development sfera B+R badania i rozwój 12

14 PYTANIA I ODPOWIEDZI n Jakie formy przybierać powinna promocja realizowanego projektu? Obowiązkowe formy promocji to: tablice informacyjne i pamiątkowe (wmurowane do 6 miesięcy od daty zakończenia projektu) - obowiązkowe dla projektów, w których wkład publiczny przekracza 500 tys. euro, informacje w umowach z pracownikami o finansowaniu ich wynagrodzenia ze środków PO IG lub podpisane przez pracowników oświadczenia, naklejki informacyjne na sprzęcie i stanowiskach pracy, finansowanych ze środków PO IG. Inne proponowane kanały komunikacji: strona internetowa, materiały drukowane: ulotki, broszury, plakaty, informacje prasowe, spotkania, konferencje, targi, spotkania branżowe, materiały promocyjne, papier firmowy, koperty. 13 n Jak powinny być oznakowane nisko-cenne środki trwałe (poniżej PLN) oraz aparatura naukowo-badawcza zakupiona w ramach projektu? W celu oznaczenia środków trwałych należy stosować naklejki/plakietki informacyjne. Ich układ zawierać powinien: - logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, - emblemat Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, - ewentualnie tytuł projektu. W przypadku produktów o bardzo małych gabarytach, na których niemożliwe jest zamieszczenie czytelnej informacji o współfinansowaniu, dopuszcza się zamieszczenie informacji o współfinansowaniu na opakowaniu/etui produktu. Powinno być ono dostępne i przechowywane w jednym miejscu wraz z użytkowanym produktem. Przykład naklejki informacyjnej znaleźć można w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla Beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. n W jaki sposób należy opracować projekt graficzny publikacji wydanej w ramach realizowanego projektu? Opracowując układ graficzny publikacji na tylnej zewnętrznej okładce, należy zamieścić znaki graficzne w następującej kolejności: logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, logo instytucji, flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do UE i EFRR. Dodatkowo, może się tu znaleźć informacja o współfinansowaniu publikacji. Na przedniej okładce powinny znaleźć się tylko znaki graficzne. We wszystkich publikacjach powinna znaleźć się informacja, że dystrybuowana jest ona bezpłatnie. Przykładowe wzory publikacji znajdują się w Księdze Identyfikacji Wizualnej (tzw. Księdze Znaku) oraz Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.

15 PYTANIA I ODPOWIEDZI n Czy, jeśli inwestycja w ramach Działania 2.1 PO IG będzie prowadzona jednocześnie w kilkunastu lokalizacjach na terenie miasta, to tablice informacyjne muszą stanąć w każdej z tych lokalizacji, czy tylko w głównej? Tablica informacyjna powinna znaleźć się wszędzie tam, gdzie dokonana została inwestycja w ramach realizowanego projektu. n Czy dokumenty związane z realizacja przetargów należy oznaczyć logotypem Programu Innowacyjna Gospodarka i emblematem Unii Europejskiej? Tak. Obowiązki Beneficjentów w zakresie informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy unijnych wynikają z artykułu 8 Rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.. Zgodnie z nim, Beneficjent Programu jest odpowiedzialny za informowanie w sposób wyraźny o fakcie, że dana operacja, przeprowadzona w związku z realizacją projektu, jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zatem oznaczenia w postaci emblematu Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym oraz logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, powinny być umieszczone na całości dokumentacji związanej z projektem. Ponadto zaleca się, aby korespondencja prowadzona z innymi organami i instytucjami w zakresie realizacji projektu, również zawierała takie oznaczenia. 14 n Jakie są obowiązkowe elementy tablicy informacyjnej? Tablica informacyjna powinna zawierać przynajmniej: - logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, - emblemat Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, - informację o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR w dolnej części tablicy, - nazwę realizowanego projektu, jego łączny budżet i wysokość dofinansowania ze środków UE, - okres realizacji projektu, - hasło promocyjne przeznaczone dla PO IG.

16 KALENDARIUM HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ W TRYBIE KONKURSOWYM W RAMACH PO IG (nowe nabory w 2009 r.) Działanie PO IG Poddziałanie Data rozpoczęcia naboru Miejsce ogłoszenia naboru Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Projekt Fundacji na rzecz Nauki Polskiej tryb indywidualny Wsparcie dla odbiorców ostatecznych: Termin ukończenia naboru Wartość dofinansowania dla projektów w ramach całego naboru Program VENTURES Konkurs 2 sierpień/wrzesień 2009 Strona internetowa FNP: 31 października PLN Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Program TEAM Program MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY DOKTORANCKIE Konkurs 2 lipiec/sierpień 2009 Konkurs 3 lipiec 2009 Strona internetowa FNP: Strona internetowa FNP: 30 września PLN 31 października PLN 15 Program WELCOME Konkurs 3 lipiec 2009 Strona internetowa FNP: 15 kwietnia PLN Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie Wsparcie ochrony własności przemysłowej 2 konkurs 1 września 2009 Strony internetowe: września PLN 1 ( euro) RAZEM I Oś Priorytetowa PO IG PLN ( euro) RAZEM II Oś Priorytetowa PO IG 2 RAZEM I i II Oś Priorytetowa PO IG PLN ( euro) PLN ( euro) 1) Kwota w PLN została wyliczona w oparciu o kurs wymiany walut, ogłoszony przez EBC na dzień r. Zostanie ona zaktualizowana przed podpisaniem umów o dofinansowanie projektu, w oparciu o stosowny kurs euro (kurs wymiany walut z przedostatniego dnia roboczego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym udzielono wsparcia). 2) Łączna wartość wszystkich projektów, w tym także już realizowanych.

17 W SKRÓCIE PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU CENTRUM ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII W RAMACH PO IG. Ponad 359 mln zł przekaże Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na budowę Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT. 17 września miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu przez minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbarę Kudrycką oraz rektora Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Włodzimierza Kurnika. W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesne centrum, prowadzące badania skoncentrowane wokół szeroko pojętych dziedzin: mikroelektroniki, optoelektroniki, nanoelektroniki oraz bioelektroniki, jak również inżynierii mikro-materiałów i nanomateriałów wielofunkcyjnych. Utworzenie zintegrowanego ośrodka infrastruktury badawczej, umożliwiającego wykonywanie zaawansowanych badań na wszystkich ich etapach, stworzy nowe możliwości kompleksowego rozwoju polskiej nauki i wzrostu konkurencyjności lokalnych jednostek naukowych na rynku zaawansowanych materiałów i technologii. 16

18 Zapraszamy do współpracy przy Funduszach na Naukę i Szkolnictwo Wyższe Prosimy o przesyłanie opinii i sugestii na adres: Zespół redakcyjny Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3 ul. Hoża 20 (wejście główne) Warszawa 53 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Szkolenie Promocja, rozliczanie, kontrola oraz najczęstsze nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach MRPO Kraków, 2013 r. 1 PLAN SPOTKANIA

Bardziej szczegółowo

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, j, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska Informacja i promocja podstawy prawne Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 M inisterstwo Środowiska Informacja i promocja

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 M inisterstwo Środowiska Informacja i promocja

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji Ewa Ucinek 16-02-2012, Łódź Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne

Działania promocyjne i informacyjne Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Monika Kaczyńska Wydział ł Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska Warszawa, 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PROMOCJA Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Listopad 2009 Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Beneficjentem jest Politechnika Warszawska w imieniu Konsorcjum, którego członkami są: PW, UW, WAT, IChF PAN, IF PAN, IPPT PAN, IWC PAN, ITME Biuro

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL Katowice, 30/05/2017

Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL Katowice, 30/05/2017 Zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020 Katowice, 30/05/2017 Od kiedy oznaczać działania informacyjne i promocyjne? obowiązek informowania o projekcie od momentu

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Promocja projektu. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione

Promocja projektu. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione Promocja projektu Magdalena Wites-Czerwińska specjalista ds. ewaluacji i promocji Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące zasady informowania i promowania.

Wymagania dotyczące zasady informowania i promowania. Wymagania dotyczące zasady informowania i promowania. Gdańsk, 19.10.2015 Podmiot realizujący przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy UE jest zobowiązany do informowania o uzyskanym dofinansowaniu.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Darłowie. Plac Tadeusza Kościuszki 9. 76-150 Darłowo. Tel. 94 314 22 23. Fax. 94 314 23 33. www.darlowo.pl. e-mail: poczta@darlowo.

Urząd Miejski w Darłowie. Plac Tadeusza Kościuszki 9. 76-150 Darłowo. Tel. 94 314 22 23. Fax. 94 314 23 33. www.darlowo.pl. e-mail: poczta@darlowo. Zasady promocji i informacji projektów współfinansowanych ze środków Miasta Darłowo w ramach zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy CZĘŚĆ I: INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Lp. nd. Opcjonalnie jeśli to możliwe materiały te mogą zawierać logo instytucji oraz informację o współfinansowaniu projektu.

Lp. nd. Opcjonalnie jeśli to możliwe materiały te mogą zawierać logo instytucji oraz informację o współfinansowaniu projektu. Wykaz istotnych zamian i uzupełnień w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania projektów i działań informacyjnopromocyjnych. w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Zasady oznaczania projektów i działań informacyjnopromocyjnych. w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji Zasady oznaczania projektów i działań informacyjnopromocyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji Marzec 2010 r. Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012 Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna w zakresie informacji i promocji Celem działań informacyjnych i promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?

Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 29 września 2010 r. Promocja w projekcie jest ważna Komisja Europejska zobowiązała

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Szkolenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI.

ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI. ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI. Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW: Inwestycje o charakterze infrastrukturalnym

TYPY PROJEKTÓW: Inwestycje o charakterze infrastrukturalnym Działania promocyjne i informacyjne są nieodłącznym elementem procesu wdrażania projektu, któremu przyznane zostało dofinansowanie pochodzące z Unii Europejskiej. Obowiązek informowania o tym, że dany

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania oznaczeń w ramach PO RPW

Zasady stosowania oznaczeń w ramach PO RPW Zasady stosowania oznaczeń w ramach PO RPW Agnieszka Wysocka - Zespół Komunikacji Zewnętrznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektu Część III: Informacja i Promocja Rzeszów dn. 20.11.2012 r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. Podstawy prawne realizacji działań informacyjno-promocyjnych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady promocji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Logotyp PO KL (KOLOR) (MONOCHROMATYCZNY NEGATYW) (SZARY) (MONOCHROMATYCZNY POZYTYW) Tło logotypu PO KL Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE NGO, JST (II nabór) CZĘŚĆ I: INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS,

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS, Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1. Założenia ogólne: 2. Rodzaje działań promocyjnych i informacyjnych:

1. Założenia ogólne: 2. Rodzaje działań promocyjnych i informacyjnych: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 583/2015 Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna oraz organizatorów wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji

Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 26 listopada 2010 Urząd 1 Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Zasady działań promocyjno - informacyjnych dotyczących Inicjatywy JEREMIE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego, Łódzkiego,

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności.

Zasady wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności. Zasady wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności. Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja oraz zasady oznaczania projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Informacja i Promocja oraz zasady oznaczania projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Informacja i Promocja oraz zasady oznaczania projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podstawowy dokument dotyczący

Bardziej szczegółowo

Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu

Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu Informacja i Promocja w ramach 8 naboru wniosków o granty na projekty dotyczące wsparcia w zakresie rozwoju pszczelarstwa Tyczyn,

Bardziej szczegółowo

Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM)

Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM) Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM) przez: 1. Instytut Fizyki PAN, w skrócie: IF PAN 2. Instytut Chemii Fizycznej PAN, w skrócie: IChF PAN 3. Instytut

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Zasady Promocji w Programie Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej

Zasady Promocji w Programie Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Zasady Promocji w Programie Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Mirosława Wojtyńska Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń, październik

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r.

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r. Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu Kraków, 12 marca 2012 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wyboru do dofinansowania.

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2011 Zasady promocji projektów dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Agnieszka Wysocka Zespół Komunikacji Zewnętrznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki 10.03.2015, Płock 2 Kluczowe dokumenty w procesie identyfikacji KIS Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji: promocja, informacja i oznaczenia w ramach projektu Człowiek najlepsza inwestycja!

Zasady wizualizacji: promocja, informacja i oznaczenia w ramach projektu Człowiek najlepsza inwestycja! Zasady wizualizacji: promocja, informacja i oznaczenia w ramach projektu Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka

PO IG 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka PO IG 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Załącznik do Planu komunikacji Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Wersja II Zmieniona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 93 / 1658

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych Lp. Kryterium Opis kryterium Punktacja 1.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych

Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych Logo JESSICA Wersja podstawowa kolorowa Logo składa się ze skrótu JESSICA od pierwszych liter angielskiej nazwy inicjatywy: Joint

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

ENPI CBC PROGRAMME POLAND-BELARUS-UKRAINE 2007-2013 SZKOLENIE Z WDRAŻANIA PROJEKTÓW. Komunikacja i promocja

ENPI CBC PROGRAMME POLAND-BELARUS-UKRAINE 2007-2013 SZKOLENIE Z WDRAŻANIA PROJEKTÓW. Komunikacja i promocja ENPI CBC PROGRAMME POLAND-BELARUS-UKRAINE 2007-2013 SZKOLENIE Z WDRAŻANIA PROJEKTÓW Komunikacja i promocja 5-6.02.2013, Lublin, Polska PLAN PREZENTACJI 4 GRUPY DOCELOWE Partnerzy/ osoby zaangażowane w

Bardziej szczegółowo

Promocja projektów finansowanych ze środków UE Nowy Sącz, 22 listopada 2012 r.

Promocja projektów finansowanych ze środków UE Nowy Sącz, 22 listopada 2012 r. Promocja projektów finansowanych ze środków UE Nowy Sącz, 22 listopada 2012 r. Szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko 39 nowych inwestycji polskich uczelni realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu)

Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu) Zasady oznaczania dokumentów oraz obowiązki Beneficjentów (informacja i promocja projektu) Warszawa, 18.09.09 Wynikają z przepisów: Obowiązki Beneficjentów w zakresie informacji i promocji 1. prawa wspólnotowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020. Obowiązki informacyjne

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020. Obowiązki informacyjne Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Obowiązki informacyjne Obowiązek informowania o dofinansowaniu W celu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów

Bardziej szczegółowo

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Wzór wizualizacji 1 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Załącznik nr 6 Zgodnie z 1 ust. 6 każdy Wnioskodawca realizujący projekt w ramach Konkursu dotacji na działania

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O DOFINANSOWANIU Aby poinformować opinię publiczną oraz osoby i podmioty uczestniczące

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Załącznik do Planu komunikacji Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Wersja IV Zmieniona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2/44/14 z

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

PORADNIK jak prawidłowo promować projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? -zadania i obowiązki projektodawców

PORADNIK jak prawidłowo promować projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? -zadania i obowiązki projektodawców PORADNIK jak prawidłowo promować projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? -zadania i obowiązki projektodawców Każdy beneficjent korzystający ze środków PO KL ma obowiązek promowania

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa tel: +48 22 24 42 858 fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbir.gov.pl Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

jakie narzędzia możecie wykorzystać (w zależności od wybranej grupy ulotki, konferencja, media społecznościowe),

jakie narzędzia możecie wykorzystać (w zależności od wybranej grupy ulotki, konferencja, media społecznościowe), Proszę przemyśleć: jaka jest grupa docelowa Waszego projektu (np. bezrobotni z III profilem, uczestnicy świetlic środowiskowych, grupy wykluczone, młodzież z ośrodków wychowawczych), jakie narzędzia możecie

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Zasady promocji obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Zasady promocji obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Racibórz, 16.11.2011

Bardziej szczegółowo

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie

Wzór wizualizacji 1. 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Wzór wizualizacji 1 1. Zakres informowania odbiorców i stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Zgodnie z 1 ust. 6 każdy Wnioskodawca realizujący projekt w ramach Konkursu dotacji na działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji w ramach Narodowej Strategii Spójności - modyfikacje, wersja z 2 czerwca 2008 r. - Robert Sidorowicz, MRR

Zasady wizualizacji w ramach Narodowej Strategii Spójności - modyfikacje, wersja z 2 czerwca 2008 r. - Robert Sidorowicz, MRR Zasady wizualizacji w ramach Narodowej Strategii Spójności - modyfikacje, wersja z 2 czerwca 2008 r. - Robert Sidorowicz, MRR 2 KOMUNIKACJA WIZUALNA 1. Uszczegółowienie podrozdziału 8.2 Komunikacja wizualna

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania znaku Punkt Informacyjny

Zasady stosowania znaku Punkt Informacyjny WZP/WIS/U-332-31/12 Załącznik nr 6 do SIWZ Zasady stosowania znaku Punkt Informacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Informacji, Promocji i Szkoleń Zatwierdziła: Data: Wykaz skrótów: PIFE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS

Przewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS Przewodnik dla Beneficjentów konkursu dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS Wzór wizualizacji 1. Zakres stosowania wzoru wizualizacji w projekcie Zgodnie z 1 ust. 3 Umowy Wnioskodawca realizujący

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD

SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD Katarzyna Łukasiewicz Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi listopad 2010 r. 1. Liczba ludności objęta LSR: Liczba mieszkańców wg danych GUS na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja i promocja Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz udział w działaniach informacyjnopromocyjnych

Informacja i promocja Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz udział w działaniach informacyjnopromocyjnych Informacja i promocja Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz udział w działaniach informacyjnopromocyjnych podmiotów zewnętrznych Departament Pielęgniarek i Położnych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Załącznik do Planu komunikacji Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P Toruń,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo