problemy nowoêci informacje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "problemy nowoêci informacje"

Transkrypt

1 Centrum Targowe Norymberga imprezy z segmentu IT+Electronics Targi Norymberskie sà organizatorem ponad 120 mi dzynarodowych imprez targowych i kongresów w Norymberdze oraz w innych miejscach, na ró nych kontynentach. Stale rozbudowywane Centrum Targowe w Norymberdze dysponuje aktualnie powierzchnià wystawienniczà ponad m 2 w 12 halach targowych, a tak e nowoczesnym centrum kongresowym z miejscami dla osób. Oferta Targów Norymberskich to przede wszystkim specjalistyczne imprezy targowe dla wielu bran. Na zorganizowanej 19 wrzeênia br. w Warszawie konferencji prasowej przedstawiona zosta a oferta imprez z segmenu IT+Electronics. Obejmuje ona nast pujàce imprezy targowe: Targi SMT Hybrid Packaging (Mi dzynarodowe specjalistyczne targi i kongres w zakresie integracji systemów w mikroelektronice) Kolejne targi odb dà si w terminie r. Sà jednà z wa niejszych w Europie imprez z zakresu integracji systemów w mikroelektronice. Podczas tego mi dzynarodowego spotkania bran y zostanà przedstawione najnowsze produkty, us ugi serwisowe oraz rozwiàzania dla wszystkich dziedzin produkcji elektronicznej. G ówne zagadnienia tych specjalistycznych targów to: wyposa- enie, p ytki z obwodami drukowanymi, lutowanie, sitodruk, produkcja na zamówienie, test, technika upakowania oraz technologia po àczeƒ. W 2012 roku 565 wystawców zaprezentowa o, na àcznej powierzchni m 2, najnowsze tendencje rozwojowe i trendy. Prawie jednà trzecià odwiedzajàcych spoza Niemiec stanowili goêcie z Europy Wschodniej, z czego 14% to odwiedzajàcy z Polski. Dla firm dzia ajàcych na rynku mi dzynarodowym targi SMT Hybrid Packaging sà idealnà platformà do nawiàzania kontaktów i relacji biznesowych z profesjonalnymi odwiedzajàcymi i wystawcami z wielu krajów. Równolegle z targami tak e w roku 2013 odb dzie si Kongres, kilkugodzinne sesje oraz workshop na temat Printed Electronics. Mi dzynarodowi eksperci reprezentujàcy przemys i nauk b dà informowali o tendencjach rozwojowych w produkcji elektronicznej, wska à konkretne strategie rozwiàzania problemów. SPS IPC Drives (Elektryczna Automatyzacja. Mi dzynarodowe targi i kongres Systemy i Komponenty ) W 2012 r. targi odb dà si w terminie listopada. Sà to specjalistyczne targi w zakresie elektrycznej automatyzacji. Ponad 1400 wystawców zaprezentuje w dwunastu halach targowych swoje innowacje, produkty i rozwiàzania m.in. z zakresu techniki sterowania, techniki nap dów, obs ugi i monitorowania, przemys owej komunikacji, przemys owego oprogramowania, sensoryki, technologii interfejsu. Wed ug dotychczasowego stanu zg oszeƒ, targi SPS IPC Drives gromadzàce wystawców z prawie 40 krajów notujà porównywalny z ubieg orocznà edycjà poziom umi dzynarodowienia. Aktualnie najsilniej reprezentowanym krajem poza Niemcami sà W ochy z obecnie zg oszonymi 60 wystawcami, wyprzedzajàc Szwajcari (29) i Chiny (27). Zg oszenia sà przyjmowane do momentu rozpocz cia targów i tym samym jest szansa na osiàgni cie poziomu z poprzedniej edycji, z wynikiem 388 wystawców spoza Niemiec. W roku 2012 organizatorzy spodziewajà si ponad goêci targowych. Rosnàcy udzia odwiedzajàcych spoza Niemiec osiàgnà w roku 2011 wynik 21,1%, z czego 4,6% stanowili odwiedzajàcy z Polski (545 odwiedzajàcych). W sk ad imprez towarzyszàcych targom wejdzie 48 wyk adów, dwa g ówne wystàpienia, trzy seminaria i jedna sesja wiodàca na temat Zrównowa ona automatyzacja w in ynierii mechanicznej. Stoiska zbiorowe AMA Zentrum für Sensorik, Mess- und Prüftechnik open source meets industry, jak równie wireless in automation, zaoferujà odwiedzajàcym mo liwoêç uzyskania kompleksowej informacji na dany temat, a tak e mo liwoêci rozwiàzania swoich problemów w zakresie automatyzacji. PCIM Europe 2013 (Mi dzynarodowe targi i konferencja w zakresie energoelektroniki, inteligentnej techniki nap dów, odnawialnej energii oraz zarzàdzania energià) Kolejne targi odbedà si w terminie maja 2013 r. Energoelektronika jest istotnym elementem wa nych technologii przysz- oêciowych. Odwiedzajàcy majà mo liwoêç uzyskania najbardziej aktualnych informacji w zakresie energoelektroniki, w obszarach zastosowania inteligentnej techniki nap dów, odnawialnej energii oraz zarzàdzania energià. Targi majà charakter roboczy. W poprzedniej edycji targów 53% odwiedzajàcych stanowili in ynierowie rozwoju. Podczas towarzyszàcej targom konferencji specjaliêci z ca ego Êwiata informujà w pierwszych publikacjach o swoich najnowszych produktach i ich zastosowaniu, a tak e sà do dyspozycji podczas dyskusji. Konferencja jest idealnà platformà do prowadzenia dialogu pomi dzy sektorami badaƒ, rozwoju produktu oraz jego zastosowania. G ównym tematem w roku 2013 b dzie Wind and Solar Integration, Challenges and Solutions. Dyskutowane podczas konferencji zastosowania prezentowane sà równolegle podczas targów PCIM Europe. WÊród prezentowanych produktów b dà pó przewodniki energoelektroniczne, pasywne komponenty i modu y, uk ady scalone, materia y magnetyczne i materia y jàdrowe, sensoryka, technika mikrosystemów, podzespo y i podsystemy, mikroprocesory, DSPs, zasilacze, UPS, magazynowanie energii/systemy zarzàdzania energià, pomiary i badania, symulacja i rozwój oprogramowania. SENSOR+TEST 2013 (Targi w zakresie sensoryki i techniki pomiarów) Targi SENSOR+TEST sà specjalistycznà imprezà AMA Fachverbandes für Sensorik e.v. reprezentujàcej ponad 460 cz onków przedsi biorstw i instytutów badawczych, w wi kszoêci z siedzibà w Niemczech. Kolejna edycja targów odb dzie si w Norymberdze w terminie maja 2013 r. Targom towarzyszyç b dà trzy naukowe kongresy AMA: SENSOR Mi dzynarodowy Kongres Sensorów i Techniki Pomiarów, OPTO Mi dzynarodowy Kongres Technologii Optycznych w Sensoryce i Technice Pomiarów, IRS Mi dzynarodowy Kongres Sensorów Podczerwieni i Systemów Podczerwieni. G ównym tematem b dzie Regeneratywna energia. ROK WYD. LXXI ZESZYT 11/2012 3

2 SECO/WARWICK News SECO/WARWICK S.A. dostarczy a piec pró niowy do hartowni us ugowej PRIKNER w Czechach przystosowany do naw glania pró niowego FineCarb /PreNit W pierwszym kwartale 2012 r. firma SECO/WARWICK S.A. dostarczy a do hartowni us ugowej PRIKNER w Czechach uniwersalny piec pró niowy HPGQ o wymiarach przestrzeni u ytecznej 600x600x900 mm wyposa ony w system ch odzenia w ciênieniu 25 barów (fot. 1). Piec przeznaczony jest do hartowania i naw glania pró niowego. Jest to drugi piec z technologià naw glania pró niowego pracujàcy w tym zak adzie. In. Petra Salabova, dyrektor firmy PRIKNER, mówi: Firma Fot. 1 PRIKNER poszukiwa a producenta niskociênieniowego pieca do naw glania przez ponad 10 lat. Jedynie opatentowana technologia mieszanki gazu firmy SECO/WARWICK spe nia nasze wymagania w zakresie jakoêci i kontroli procesów naw glania. Doceniamy elastycznoêç aplikacji, co jest najwa niejszym atrybutem hartowni us ugowej. Kontrakt zosta zawarty bardzo szybko, poniewa spe niono nasze szczególne warunki. Negocjacje poprzedzajàce kontrakt by y zawsze ch tnie wspomagane przez przedstawicieli handlowych SECO/WARWICK. Piec zosta dostarczony, zmontowany i uruchomiony zgodnie z harmonogramem i nawet serwis posprzeda ny jest doskona y. SECO/WARWICK S.A. dostarczy a kolejny uniwersalny piec pró niowy do hartowania na rynek rosyjski W trzecim kwartale 2012 r. SECO/WARWICK S.A. dostarczy a kolejny uniwersalny piec pró niowy z grafitowà izolacjà komory grzejnej typu 15.0VPT-4035/36IQ z systemem ch odzenia gazowego w wysokim ciênieniu 15 barów ciênienia absolutnego (abs) na rynek rosyjski (fot. 2). W piecu o wymiarach przestrzeni u ytecznej 600x600x900 mm i masie wsadu 600 kg mo na realizowaç nast pujàce procesy obróbki cieplnej: wy arzanie, odpuszczanie, lutowanie i hartowanie. SECO/WARWICK S.A. dostarczy a laboratoryjny piec pró niowy do obróbki cieplnej stali nierdzewnej i tytanu SECO/WARWICK S.A. dostarczy a laboratoryjny piec pró niowy typu 2.0VVP-EH-12/16MHVS z systemem wysokiej pró ni wyposa ony w pomp turbomolekularnà (fot. 3). Piec o wymiarach przestrzeni u ytecznej 300x400 mm i masie wsadu 60 kg dostarczony zosta do klienta w Rosji. Piec ma ekranowà izolacj komory grzejnej i przeznaczony jest do obróbki stali nierdzewnej oraz tytanu. Nowe zamówienie na trzy uniwersalne piece pró niowe na rynek rosyjski Na poczàtku drugiego pó rocza 2012 r. SECO/WARWICK S.A. zdoby a zamówienie na wykonanie trzech uniwersalnych pieców pró niowych dla klienta w Rosji. W piecach tych mo na realizowaç nast pujàce procesy obróbki cieplnej: wy arzanie, odpuszczanie, lutowanie i hartowanie. 4 ROK WYD. LXXI ZESZYT 11/2012

3 3. Piec pró niowy z poziomym za- adunkiem wsadu o masie 1200 kg typu 10.0VPT-4050/48HV z systemem wysokiej pró ni oraz systemem ch odzenia gazowego w wysokim ciênieniu. Specyfikacja pieca: przestrzeƒ robocza: 900x800x1200 mm, maksymalny ci ar wsadu: 1200 kg, maksymalna temperatura robocza: 1300 C, maksymalne ciênienie pracy: 10 barów (abs), medium ch odzàce: argon, pró nia robocza: zakres 1x10-4 mbara. Fot Piec pró niowy typu 10.0VPT- 22/24HV z systemem wysokiej pró ni, z systemem ch odzenia gazowego w wysokim ciênieniu. Specyfikacja pieca: przestrzeƒ robocza: 400x400x600 mm, maksymalny ci ar wsadu: 200 kg, maksymalna temperatura robocza: 1300 C, maksymalne ciênienie pracy: 10 barów (abs), medium ch odzàce: azot, pró nia robocza: zakres 1x10-4 mbara. maksymalne ciênienie pracy: 6 barów (abs), medium ch odzàce: argon, pró nia robocza: zakres 5x10-4 mbara. Dzia alnoêç Grupy SECO/WAR- WICK obejmuje produkcj pi ciu g ównych grup produktów: pieców pró niowych, linii do lutowania aluminiowych wymienników ciep a, linii do obróbki cieplnej aluminium, pieców atmosferowych oraz pieców topialnych. SECO/WARWICK dostarcza urzàdzenia do obróbki cieplnej i serwis dla klientów na ca ym Êwiecie zwiàzanych z rynkiem pierwotnym aluminium, recyklingiem aluminium, przemys em motoryzacyjnym, lotniczym, komercyjnà obróbkà cieplnà, HVAC, elektronikà, oêwietleniem, sprz tem medycznym i nuklearnym, i inne. Wi cej informacji na stronie: 2. Piec pró niowy pionowy z grafitowà izolacjà komory grzejnej typu 6.0 VVPT-EH-50/50HV z systemem wysokiej pró ni (pompa dyfuzyjna), z systemem ch odzenia gazowego w wysokim ciênieniu 6 barów (abs). Specyfikacja pieca: przestrzeƒ robocza: 1250x1250 mm, maksymalny ci ar wsadu: 1500 kg, maksymalna temperatura robocza: 1300 C, Fot. 3 ROK WYD. LXXI ZESZYT 11/2012 5

4 Najnowsze pakiety Autodesk Design Suite 2013 dla przemys u Dost pne sà ju polskie wersje pakietów Autodesk Product Design Suite 2013 oraz Autodesk Factory Design Suite 2013 obejmujàcych NowoÊci w pakiecie Autodesk Product Design Suite 2013 Pakiet Autodesk Product Design Suite dzi ki ulepszonym narz dziom do projektowania, wizualizacji i symulacji, umo liwia sprawne tworzenie cyfrowych prototypów oraz wprowadzanie do projektu elementów innowacyjnych. W zale noêci od potrzeb dost pny jest w trzech wersjach: Standard, Premium i Ultimate. NowoÊci w ramach pakietu Autodesk Product Design Suite 2013 obejmujà: Dodanie Autodesk Inventor do wersji Standard, które umo liwia projektowanie 3D i cyfrowe prototypowanie oraz bogactwo funkcji pozwalajàcych m.in. na optymalizacj projektowania i produkcji. wiele wyspecjalizowanych narz dzi dla firm z ró nych sektorów przemys u zwiàzanych z projektowaniem, produkcjà oraz zarzàdzaniem. Dodanie AutoCAD Electrical i Autodesk Inventor Routed Systems do wersji Premium i Ultimate, co stanowi kompletny, zintegro- wany system elektromechaniczny, który pozwala zaprojektowaç pe en produkt wraz z pe nym orurowaniem i systemem hydraulicznym. Dodanie Autodesk Navisworks Simulate do wersji Premium i Ultimate, co zapewnia zintegrowanie procesów roboczych z zakresu elektromechaniki, nanoszenia komentarzy i tworzenia wizualizacji. NowoÊci w pakiecie Autodesk Factory Design Suite 2013 Rozwiàzania zawarte w pakiecie dajnoêç projektowania oraz usprawniajà komunikacj. Przyk adowo syn- umo liwiajà projektowanie i optymalizacj planów zak adów produkcyjnych dzi ki stworzeniu cyfrowego dzy rysunkami 2D z AutoCAD a 3D chronizacja jeden do jednego mi - modelu zak adu. Pakiet rozszerza z Autodesk Inventor oznacza, e mo liwoêci AutoCAD i Autodesk zmiany wprowadzone na rysunku Inventor o dodatkowe narz dzia do w AutoCADzie zostanà uwzgl dnione na modelu w Inventorze i na planowania i optymalizacji linii produkcyjnych, nowe biblioteki maszyn odwrót. Dwukierunkowy przep yw przechowywane w chmurze oraz danych zapewnia d ugoletnim u ytkownikom programu AutoCAD atwe o narz dzia do wizualizacji i analizy, które zwi kszajà dok adnoêç i wy- tworzenie uk adów 2D i 3D, przy zwi kszeniu dok adnoêci i efektywnoêci. Pakiet dost pny jest w wersji Standard, Premium i Ultimate. Pakiety projektowe Suite 2013 zintegrowane sà z Autodesk 360 rozwiàzaniem nowej generacji, opartym na przetwarzaniu w chmurze usprawniajàcym prac nad projektem. Zasoby znajdujàce si w chmurze mogà byç bowiem wymieniane, a tak e ponownie u ywane. Pakiety wspó dzia ajà tak e z najnowszà wersjà Autodesk Vault rozwiàzaniem do zarzàdzania danymi, umo liwiajàcym sprawne zarzàdzanie i Êledzenie danych CAD, tworzenie zestawieƒ materia owych (BOM) oraz modyfikowanie procesów zmian. 6 ROK WYD. LXXI ZESZYT 11/2012

5 Profilografy nowej serii LJ-V W wielu ga ziach przemys u istotne jest uzyskiwanie wizualnego, przestrzennego wyniku kontroli metrologicznej na koƒcu linii produkcyjnej. Pozwala to na wyeliminowanie kontroli r cznej oraz otrzymanie w czasie rzeczywistym informacji o dryfcie parametrów produkcyjnych. Przeprowadzenie tego typu kontroli nie zawsze by o mo liwe ze wzgl du na ró nice szybkoêci linii produkcyjnej i szybkoêci pomiaru oraz zbyt skomplikowanà implementacj. Nowe profilografy serii LJ-V zapewniajà du à stabilnoêç pomiaru niezale nà od szybkoêci linii produkcyjnej. Umo liwia to opracowana przez firm Keyence elektronika sterujàca, a w szczególnoêci nowy czujnik obrazu CMOS i zastosowanie szybkiego procesora GP64. Najnowszy typ czujnika, HSE3- -CMOS odznacza si wi kszà szybkoêcià dzia ania i 64-krotnie szerszym zakresem dynamicznym od czujników stosowanych w najlepszych dotàd systemach 2D. Dzi ki bardzo du ej czu oêci zapewnia on stabilny pomiar w przypadku obiektów ciemnych i po yskliwych. Pe ny zakres swych mo liwoêci prezentuje przy wspó pracy z szybkim procesorem GP64 obs ugujàcym tryb przetwarzania potokowego. Profilografy LJ-V zapewniajà 30-krotnie wi kszà szybkoêç dzia ania od najszybszych odpowiedników dost pnych dotàd na rynku. Rejestrujà 12,8 miliona punktów na sekund (64 tys. profili/s), zapewniajàc szybkoêç pomiarowà 6,4 m/s z krokiem 0,1 mm. W urzàdzeniach serii LJ-V7000 zastosowano niebieski laser cechujàcy si mniejszà Êrednicà plamki wynikajàcà z mniejszej d ugoêci fali oraz soczewki 2D Ernostar zapewniajàce maksymalne skupienie wiàzki. Wiàzka o ma ej Êrednicy i du ej intensywnoêci umo liwia stabilny i precyzyjny pomiar. Uzyskana dok adnoêç pozycjonowania wynosi Fot. Keyence ±7,6 µm, a powtarzalnoêç 0,4 µm. LiniowoÊç jest na poziomie 0,1% pe nej skali. Zaletà niebieskiego lasera jest te wi ksza stabilnoêç pomiaru w przypadku obiektów o wysokiej temperaturze, poniewa dyfuzja ROK WYD. LXXI ZESZYT 11/2012 7

6 powierzchniowa w mniejszym stopniu wp ywa na wynik pomiaru ni w przypadku lasera czerwonego. W nowych profilografach Keyence zastosowano podwójne êród o Êwiat- a. Ró nice nat enia Êwiat a odbierane przez detektor pozwalajà na wyeliminowanie problemów z odbiciami zak ócajàcymi pomiar. Zastosowanie podwójnej polaryzacji jest unikalne w tego typu przyrzàdach. Zwi ksza precyzj pomiaru w przypadku obiektów metalowych o z o- onym profilu i strukturze powierzchni. Zaletà profilografów serii LJ-V jest uproszczona implementacja. Udost pniajà one 74 atwe do skonfigurowania funkcje pozwalajàce na wykonanie wi kszoêci typowych pomiarów. Kolejnà innowacjà wprowadzonà w serii LV-J jest tworzenie obrazu 3D na podstawie zmierzonych profili 2D. Nie ma potrzeby stosowania specjalistycznego programatora. Funkcja automatycznego dostrajania automatycznie koryguje ró nice po o enia kolejnych przesuwajàcych si na taêmie elementów. Podczas pomiaru lub strojenia urzàdzenia operator mo e obserwowaç na bie àco wyniki na wyêwietlaczu z ekranem dotykowym. Istnieje te mo liwoêç pod àczenia dowolnego zewn trznego monitora. Profilografy serii LJ-V cechuje stopieƒ ochrony IP67. Zapewniajà one kompatybilnoêç z wymogami normy IEC w zakresie odpornoêci na uderzenia. Mogà dzi ki temu mierzyç cz Êci blisko procesu produkcyjnego. Zakres zastosowaƒ serii LJ-V obejmuje przemys elektroniczny, obróbk metali oraz produkcj cz Êci z tworzyw sztucznych. Diament Fiber Laser Przecinarka laserowa Diament Fiber Laser, wyró niona dwukrotnie z otym medalem na Targach ITM Polska (2010 i 2011 r.), jest opatentowanym rozwiàzaniem polskiego producenta firmy ECKERT. W przecinarce wykorzystano technologi Êwiat owodowà, cechujàcà si zarówno Êwiat owodowym êród em, jak i Êwiat owodowym prowadzeniem wiàzki lasera, co gwarantuje jej doskona à jakoêç, wysokà sprawnoêç, a w efekcie obni a zu ycie energii o 70% w porównaniu z rozwiàzaniami wykorzystywanymi w laserach CO 2. D ugoêç uzyskanej fali lasera jest dziesi ciokrotnie mniejsza ni lasera CO 2, co daje mo liwoêç wy szego skupienia energii. Przecinarka przeznaczona jest do szybkiego i precyzyjnego ci cia materia ów o gruboêci do 25 mm, w zale noêci od parametrów êród a lasera. U ycie lasera zapewnia wàskà szczelin ci cia oraz ma à stref wp ywu ciep a. Diament Fiber Laser pozwala równie na rozszerzenie zakresu ci cia materia ów o mosiàdz, miedê, aluminium oraz ich stopy. Diament Fiber Laser ma zamkni tà kabin, która chroni przed promieniowaniem laserowym. Prac g owicy i zewn trzne otoczenie maszyny monitoruje system kamer. Takie rozwiàzanie w po àczeniu z nowoczesnym sterownikiem zwi ksza bezpieczeƒstwo, szybkoêç oraz ergonomi pracy. èród o lasera produkcji firmy IPG zosta- o zaprojektowane na godz. pracy. Jest to urzàdzenie kompaktowe o niewielkich Fot. AM wymiarach sk adajàce si z modu ów po 500 W. W przypadku awarii jednego modu u jego zadanie przejmuje drugi, powiadamiajàc jednoczeênie obs ug o zdarzeniu. Dzi ki rozdzielaczowi wiàzki jednym êród em mo na zasiliç stanowisko do ci cia i do spawania. Ch odnica rezonatora Diament Fiber Laser, ze wzgl du na ni sze zapotrzebowanie maszyny na ch odzenie, jest mniejsza i mniej energoch onna ni ch odnica lasera CO 2 zu ycie energii jest ok. trzykrotnie mniejsze. G owica tnàca marki Precitec zapewnia doskona à jakoêç i precyzj ci cia. Ma wbudowany czujnik odleg- oêci, który odpowiada za stabilnoêç pracy i zapobiega kolizjom. Jest równie wyposa ona w dodatkowy cartridge z filtrem zabezpieczajàcym elementy optyki przed efektem refleksji materia u. Panel sterowania Diament Fiber Laser jest niezale nym elementem, co u atwia jego lokalizacj w hali produkcyjnej. Rezygnacja z konstrukcji portalowej na rzecz uk adu poprzecznego przecinarki Diament Fiber Laser pozwoli a na zmniejszenie wagi elementów ruchomych urzàdzenia, co wp yn o na wy szà dynamik i pr dkoêç pracy g owicy tnàcej, a tak e lepszy dost p do pola pracy przecinarki od d u szego boku. Mniejsza emisja CO 2 przy produkcji stali Zespó walcowniczy SKF ConRo, produkt nale àcy do pakietu BeyondZero, ogranicza emisj CO 2 przeci tnie o 1,5 tony na zespó walcowniczy rocznie. W normalnej wielkoêci maszynie do ciàg ego odlewania stali z 400 zespo ami walcowniczymi oznacza to roczne zmniejszenie emisji CO 2 o oko o 600 ton. Zespo y walcownicze SKF ConRo zwi kszajà niezawodnoêç i wydajnoêç maszyn do ciàg ego odlewania stali i przyczyniajà si do ograniczenia negatywnego wp ywu procesu produkcji na Êrodowisko. Inaczej ni w przypadku konwencjonalnych zespo ów walcowniczych, walce ConRo nie wymagajà dosmarowywania; to eliminuje zu- ycie smaru plastycznego, co przek ada si na znaczne oszcz dnoêci. Oprócz tego walce ConRo cechujà si wytrzyma à konstrukcjà, co zwi ksza trwa oêç eksploatacyjnà zespo u walcowniczego o 25% lub wi cej. W efekcie klienci mogà uzyskaç nawet o 50% mniejsze àczne koszty operacyjne na zespó walcowniczy. 8 ROK WYD. LXXI ZESZYT 11/2012

7 SolidWorks Electrical Firma Dassault Systemes wprowadzi a na rynek aplikacj Solid- Works Electrical. Ta nowa oferta produktów obejmuje po àczone w czasie rzeczywistym innowacyjne narz dzie do projektowania schematów 2D na poziomie systemowym oraz wydajny dodatek do aplikacji projektowej SolidWorks s u àcy do modelowania instalacji elektrycznych w 3D. Firmy projektujàce urzàdzenia przemys owe, zaawansowane technologicznie rozwiàzania, sprz t medyczny, towary konsumpcyjne czy te oferujàce us ugi in ynieryjne, opracowujà produkty, które zawierajà wiele elementów elektrycznych. Ponad po owa kupujàcych SolidWorks potrzebuje rozwiàzania, które usprawnia wspó prac mi dzy in ynierami projektujàcymi systemy mechaniczne i elektryczne powiedzia Bertrand Sicot, dyrektor generalny SolidWorks, Dassault Systemes. Aplikacje SolidWorks Electrical u atwiajà in ynierom i projektantom planowanie instalacji elektrycznych i integrowanie elementów elektrycznych z modelami mechanicznymi 3D. Nowe aplikacje u atwiajà zespo om ds. projektowania mechanicznego i elektrycznego wspó prac nad opracowywaniem produktów, usprawniajà fazy projektowania i zmniejszajà opóênienia, dzi ki czemu powstajà bardziej spójne, standaryzowane projekty, mo liwe jest obni enie kosztów i szybszy czas opracowania produktu. Rozwiàzania SolidWorks Electrical zapewniajà nowe mo liwoêci dzi ki trzem nast pujàcym aplikacjom: 1. SolidWorks Electrical narz dzie do projektowania schematów 2D do architektury i planowania instalacji elektrycznych: upraszcza projektowanie elektryczne dzi ki dynamicznemu, intui- ROK WYD. LXXI ZESZYT 11/2012 9

8 cyjnemu interfejsowi u ytkownika, który umo liwia szybkà zamian pomys ów na szczegó owe projekty, natychmiast okreêla potencjalne problemy dzi ki wykrywaniu b dów w czasie rzeczywistym, co zapobiega kosztownej utylizacji i przeróbkom, umo liwia atwiejsze i dok adniejsze tworzenie schematów dzi ki bibliotece zawierajàcej ponad standardowych cz Êci elektrycznych, umo liwia wielu osobom prac nad tym samym projektem, w tym samym czasie. 2. SolidWorks Electrical 3D dodatek do aplikacji SolidWorks CAD, która àczy schematy Solid- Works Electrical 2D na poziomie systemowym z modelami 3D zaprojektowanymi za pomocà rozwiàzaƒ SolidWorks. Obejmuje ona: dwukierunkowe aktualizacje w czasie rzeczywistym mi dzy 2D i 3D majàce na celu zsynchronizowanie projektów elektromechanicznych w celu utrzymania spójnoêci w ca ym procesie powstawania produktu, integracje schematów 2D z modelem 3D, majàce na celu standaryzowanie projektów i ujednolicenie list materia ów w celu zmniejszenia liczby b dów i skrócenia opóênieƒ, umieszczanie instalacji elektrycznej oraz kabli i przewodów w modelu 3D w celu umo liwienia planowania ich okreêlonych lokalizacji i przebiegu, co skutkuje powstaniem spójnych produktów. 3. SolidWorks Electrical Professional àczy funkcjonalnoêç zarówno aplikacji SolidWorks Electrical, jak i SolidWorks Electrical 3D w jednej aplikacji, dla zespo ów projektowania elektrycznego pracujàcych w obszarach 2D i 3D. Xsolo nowy przenoêny system pomiaru napr eƒ szczàtkowych Francuska firma INEL, specjalizujàca si w projektowaniu i produkcji sprz tu wykorzystujàcego technik dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (dyfrakcja proszkowa, goniometry czteroko owe itp.), z przeznaczeniem dla oêrodków badawczych oraz dla przemys u, wprowadza na rynek nowy, przenoêny system do pomiaru napr eƒ szczàtkowych o nazwie Xsolo. INEL, w celu dokonania pomiarów napr eƒ szczàtkowych i zbadania struktury materia u, urzàdzenie pomiarowe mo na ustawiç w miejscu, gdzie znajduje si próbka. Ze wzgl du na niewielkie wymiary, ma y ci ar i atwoêç u ycia, urzàdzenie Xsolo oferuje obecnie najlepszà dost pnà na rynku konfiguracj do dokonywania pomiarów napr eƒ szczàtkowych w terenie. Uniwersalne centrum obróbkowe UMC-750 Tego typu pomiary napr eƒ szczàtkowych przeprowadza si zazwyczaj w warunkach laboratoryjnych na ma ych próbkach (o wymiarach nie wi kszych ni 15x15x12 cm). Wykonywanie tego samego typu badaƒ na ca ych elementach lub bardzo du ych próbkach jest mo liwe, ale tylko z wykorzystaniem bardzo z o onych urzàdzeƒ. Obecnie, dzi ki nowemu, przenoênemu systemowi Xsolo firmy Maszyna UMC-750 firmy Haas to uniwersalne 5-osiowe pionowe centrum obróbkowe o przesuwach wynoszàcych 769 x 559 x 509 mm, wyposa one we wrzeciono 40-sto kowe o nap dzie bezpoêrednim 8200 lub 1200 obr/min oraz boczny magazyn narz dzi 40+1 w standardzie. Centrum obróbkowe UMC-750 ma wbudowany stó uchylno-obrotowy o wymiarach 630 x 500 mm, który umo liwia ustawienie cz Êci pod niemal ka dym kàtem do obróbki 5-stronnej (3+2) lub jednoczesny ruch 5-osiowy do obróbki kszta towej i z o- onej. Zawieszenie obrotowe zapewnia od +35 do -110 stopni nachylenia i 360 stopni obrotu. Maszyna jest ekonomicznym rozwiàzaniem, umo liwiajàcym zredukowanie liczby koniecznych ustawieƒ. Centrum UMC-750 by o jednà z maszyn pokazanych przez firm Haas na targach AMB 2012 w Stuttgarcie. 10 ROK WYD. LXXI ZESZYT 11/2012

9 Silence Plus nowa pompa z bata o nieewolwentowym zaz bieniu zewn trznym Êrubowym Redukcja ha asu w maszynach stacjonarnych i przenoênych staje si coraz wa niejsza. Powszechne stosowanie pomp z batych wynikajàce z ich prostej budowy, przyst pnej ceny oraz atwoêci w eksploatacji dyskontuje jednak nadmierna ha aêliwoêç tych pomp. Co prawda, ha as nie stanowi problemu we wszystkich zastosowaniach, ale w wielu przypadkach producenci maszyn yczà sobie mo liwie najni szej emisji ha asu, aby odcià yç u ytkownika i otoczenie od jego szkodliwego dzia- ania na zdrowie czy psychik. Ha aêliwoêç pracy pomp wyporowych mo e byç wywo ana zjawiskami hydraulicznymi (zwiàzanymi z przep ywem czynnika roboczego) oraz mechanicznymi (drgania elementów konstrukcyjnych). Mechaniczne drgania dêwi kotwórczych elementów konstrukcyjnych, a w zasadzie ich cz stotliwoêç, zale à od pr dkoêci obrotowej i sà przede wszystkim zwiàzane z o yskowaniem zespo u wirujàcego czy luzami w po àczeniach ruchowych. G ównymi hydraulicznymi przyczynami ha asu sà: pulsacja ciênienia po stronie t ocznej oraz gwa towna zmiana ciênienia medium podczas przechodzenia ze strony ssàcej na t ocznà. Wynika z tego jasno, e dêwi ki ciàg e zale ne od ciênienia oraz pr dkoêci obrotowej pochodzà z pompy. Analizujàc pierwotne êród a dêwi ku w uk adzie hydraulicznym, in ynierowie Bosch Rexroth trafnie zdefiniowali cel, t umiàc ha as w miejscu jego powstania. Dla hydrauliki oznacza to zastosowanie pompy o niskiej emisji dêwi ku oraz pulsacji. Stosowanie Êrodków zaradczych drugorz dnych w postaci t umików pulsacji, stosowanie przewodów hydraulicznych lub elementów elastycznych, takich jak szyny t umiàce lub hermetyzacja pojedynczych elementów czy ca ego uk adu hydraulicznego obni a poziom dêwi ku lub jego zakres cz stotliwoêciowy, jednak nie dotyka sedna problemu. Dlatego nowe osiàgni cie Bosch Rexroth w hydraulice pojawia si w stosownym czasie: jest to nowa generacja pomp z batych Silence Plus. Wybór kszta tu zarysu z ba oraz rodzaju zaz bienia ma niebagatelne znaczenie w redukcji emisji ha asu w pompach z batych. Dlatego wa nà cechà konstrukcyjnà nowej pompy Silence Plus jest zastosowanie nieewolwentowego zarysu z ba o zaz bieniu Êrubowym. Profile z ba pompy Silence Plus umo liwiajà ciàg y kontakt powierzchni z bów bez mo liwoêci powstawania luzu obwodowego. Istnieje tylko pojedynczy i sta y punkt zaz bienia, poruszajàcy si niezmiennie po zamkni tej krzywej zaz bienia w kszta cie 8. Wynik: Redukcja ha asu w asnego Êrednio o 15 db(a) Szeroko zakrojone pomiary w jednostce mierzenia ha asu pokazujà, e ha as w asny Silence Plus jest mniejszy Êrednio o 15 db(a) w porównaniu z konwencjonalnymi zewn trznymi pompami z batymi. Obni enie ha asu jest widoczne w ca ym zakresie ciênienia roboczego i pr dkoêci obrotowej. Tym samym mo na mówiç nie tylko o s yszalnej poprawie, lecz równie o prawdziwym skoku kwantowym w redukcji ha asu. Dodatkowo zmniejszona o 75% pulsacja Widoczny sukces konstruktorski: poziom ha asu Silence Plus w porównaniu z ha asem konwencjonalnej pompy z batej o zaz bieniu zewn trznym Profil z baty Silence Plus pozwala na ciàg y kontakt z bów bez mo liwoêci tworzenia si przestrzeni zasklepionej ciênienia w Silence zmniejsza ha as wywo any przez obudow pompy w ciàgu ca ego cyklu pracy. Nowa pompa idealnie uzupe nia typoszereg pomp produkowanych przez firm Bosch Rexroth. Dzi ki identycznym wymiarom monta owym nowe urzàdzenie jest w pe ni kompatybilne z innymi modelami pomp marki Rexroth, zarówno serii standardowej, jak i serii pomp cichobie nych typu Silence. Dzi ki temu u ytkownik mo e wymieniç pomp na inny model bez ko- ROK WYD. LXXI ZESZYT 11/

10 Wi cej informacji: Bosch Rexroth Sp. z o.o. Centrala: ul. Jutrzenki 102/104, Warszawa tel.: (22) , fax: (22) Biura Regionalne: Gdaƒsk: ul. Galaktyczna 32, Gdaƒsk tel.: (58) , fax: (58) Katowice: ul. Wiejska 46, Czeladê tel.: (32) , fax: (32) Poznaƒ: ul. Krucza 6, Tarnowo Podgórne tel.: (61) , fax: (61) Rzeszów: ul. Hoffmanowej 19, Rzeszów tel.: (17) , fax: (17) Szczecin: ul. Królowej Korony Polskiej 24, Szczecin tel.: (91) , fax: (91) Wroc aw: ul. J. Wymys owskiego 3, Nowa WieÊ Wroc awska tel.: (71) , fax: (71) niecznoêci dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych. Niski ha as w asny, niska pulsacja oraz przyjemniejszy dêwi k otwierajà Silence Plus wielostronne mo liwoêci zastosowania. Szczególnie wysokie korzyêci przynosi u ycie bezszumowej pompy w przypadku zastosowaƒ, w których dominujà ha asy hydrauliczne, jak równie przy zastosowaniach w obszarach wra liwych na ha as (np. tereny mieszkalne). Nowa zewn trzna pompa z bata Silence Plus umo liwia redukcj ha asu przeci tnie o 15 db(a) Zastosowania, które si szczególnie op acajà Szczególnie skuteczne jest obni- enie ha asu w przypadku nap du pompy hydraulicznej silnikiem elektrycznym. Dominuje wówczas ha as hydrauliczny, poniewa silnik elektryczny jest znacznie cichszy ni silnik spalinowy. Poza tym zakresy cz stotliwoêci emisji ha asu pompy i silnika elektrycznego sà podobne, tak e ha as jest kumulowany, a przez minimalizacj ha asu pompy mo na osiàgnàç znaczne obni- enie poziomu ha asu ogólnego. Korzystajà z tego na przyk ad u ytkownicy tokarek, frezarek oraz szlifierek bàdê pi. Szczególnie pozytywnie nowa technologia sprawdza si w mobilnej technice transportu bliskiego, Zredukowana o 75% pulsacja nat enia przep ywu zmniejsza wibracje, a ni sza o 35% cz stotliwoêç sprawia, e dêwi k staje si przyjemniejszy Kontakt dla czytelników: mgr in. Krzysztof Soboƒ tel.: np. w przypadku elektrycznych i spalinowych wózków wid owych, elektrycznych r cznych wózków podnoênikowych, a tak e we wszystkich zastosowaniach przenoênych agregatów (Power Packs), np. pomosty adunkowe zamontowane w samochodach ci arowych. Poniewa ha as w asny Silence Plus w przypadku ni szych ciênieƒ nie jest s yszalny, jest ona wskazana szczególnie w przypadku wszystkich obiegów smarujàcych, filtrujàcych oraz ch odzàcych, w których s yszalny jest wy àcznie ha as silnika elektrycznego. Ró norodnoêç zastosowaƒ uêwiadamia nam, jak dalece ha- asy hydrauliczne mniej lub bardziej niezauwa enie wêlizgn y si w ycie codzienne. Jednak tego, co dziê jest oczywiste, jutro ju nie musimy akceptowaç. Nowa technika zewn trznych pomp z batych Silence Plus pozwala mieç nadziej na przysz oêç z (prawie) bezszumowymi systemami hydraulicznymi. LITERATURA PRZEDMIOTU Boehmker H.C., Laetzel M., Schwuchow D.: Quantensprung auf dem Weg zur Flüsterhydraulik. O+P09/2010. Kollek W.: Pompy z bate konstrukcja i eksploatacja. Ossolineum, Wroc aw ROK WYD. LXXI ZESZYT 11/2012

11 W dniach wrzeênia br. w warszawskim Centrum EXPO XXI odby o si mi dzynarodowe spotkanie informacyjno-brokerskie ICT Proposers Day Tematyka spotkania dotyczy a konkursów na projekty badawcze w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w 7. Programie Ramowym. Uczestnicy spotkania mieli mo liwoêç zaprezentowania pomys ów na projekty w trakcie ponad 40 sesji tematycznych, które nawiàzywa y do tegorocznych konkursów ICT Call 10 i ICT Call 11. fot. (mj) ICT Proposers Day 2012 Celem ICT Proposers Day 2012 by o umo liwienie spotkaƒ pomi dzy ró nymi podmiotami zaanga owanymi w mi dzynarodowe projekty badawcze naukowcami, przedsi biorstwami, u ytkownikami koƒcowymi, przedstawicielami instytucji rzàdowych itp. w obszarze ICT. Organizatorami spotkania, które co roku odbywa si w innym mieêcie europejskim (poprzednie odbywa y si w Budapeszcie i Kolonii), by a Komisja Europejska we wspó pracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wy szego oraz Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE. Patronat Naukowy nad ICT Proposers Day 2012 objà Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Micha Kleiber. Patronat Honorowy nad wydarzeniem obj a Prezydent m.st. Warszawy p. Hanna Gronkiewicz-Waltz. Odbywajàce si po raz pierwszy w Polsce spotkanie ICT Proposers Day 2012 pozwoli o na zaprezentowanie polskiego dorobku w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, powinno tak- e przyczyniç si do zwi kszenia udzia u polskich naukowców w 7. PR oraz rozwijaniu kontaktów badawczych z mi dzynarodowymi partnerami. W 7. PR polscy naukowcy uczestniczyli 187 razy w projektach z obszaru ICT, 7 razy polskie instytucje pe ni y rol koordynatorów projektów. Najcz Êciej uczestnikami projektów badawczych z tej tematyki sà wy sze uczelnie, przede wszystkim Politechnika Warszawska, Politechnika Wroc awska, Akademia Górniczo- -Hutnicza w Krakowie i Poznaƒskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. W pracach uczestniczà te firmy prywatne, g ównie z du ych miast: Warszawy, Wroc awia, Poznania i Krakowa. Min. Kudrycka w liêcie do uczestników spotkania napisa a m.in.: rozwijanie mi dzynarodowej wspó pracy naukowców fot. (mj) i przedsi biorców w ramach projektów finansowanych z Programów Ramowych Unii Europejskiej jest jednym z kluczowych priorytetów Polski na najbli sze lata. Nauka w Polsce i nasz przemys majà w obszarze ICT znaczny potencja, który powinien zostaç wykorzystany równie w kontekêcie projektów europejskich. ICT Proposers Day 2012 stwarza niepowtarzalnà okazj do zaprezentowania polskiego dorobku w zakresie ICT na forum mi dzynarodowym i nawiàzania cennej wspó pracy z partnerami z innych krajów. Podczas ICT Proposers Day 2012 prezentowane i omawiane by y równie zagadnienia zwiàzane z nadchodzàcym programem ramowym Horyzont 2020, partnerstwem publiczno-prywatnym, dzia- alnoêcià platform technologicznych, a tak e dzia aniami badawczymi w takich dziedzinach, jak: Internet przysz oêci, fabryki przysz- oêci, projektowanie w chmurze, systemy kognitywne i robotyka. W imprezie udzia wzi o ponad 80 przedstawicieli Komisji Europejskiej ze wszystkich wydzia ów DG CONNECT (dawniej: DG INFSO) oraz ok naukowców i przedsi biorców z ca ej Unii Europejskiej zainteresowanych obecnoêcià w nadchodzàcych konkursach ICT Call 10 oraz ICT Call 11 w 7. Programie Ramowym UE. ROK WYD. LXXI ZESZYT 11/

12 Nowe czujniki koloru Dwa nowe czujniki koloru firmy Omron: czujnik koloru z funkcjà uczenia E3X-DACLR oraz czujnik wizyjny koloru FQ-CLR, stworzono specjalnie do zastosowania w systemach wykrywania kolorów w bran- y opakowaƒ. Typowe zastosowania tych czujników obejmujà m.in. kontrol kolorów kapsli butelkowych, sprawdzanie poprawnoêci koloru materia u opakowania oraz sprawdzanie, czy etykiety i inne kolorowe oznaczenia zosta y prawid owo wydrukowane. Czujnik koloru E3X-DACLR (fot. 1) dost pny jest w wersjach umo liwiajàcych wykrywanie od jednego koloru do czterech kolorów. Wszystkie wersje zapewniajà atwà konfiguracj z funkcjà jednodotykowego uczenia w celu weryfikacji koloru lub dwudotykowego uczenia przy segregacji dobrych i z ych próbek produktowych. Czujniki, jako dwuelementowe jednostki, dajà wi ksze mo liwoêci konfiguracyjne. Majà one kompaktowà g owic wykrywajàcà, która zapewnia atwoêç obs ugi nawet w przypadku ograniczonej przestrzeni, a tak e oddzielnà jednostk wzmacniacza, po àczonà z g owicà wykrywajàcà za pomocà podwójnego przewodu Êwiat owodowego. Do zastosowaƒ wymagajàcych àczonych zadaƒ kontrolnych przeznaczony jest wizyjny czujnik koloru FQ-CLR. Model FQ-CLR to jednoelementowy czujnik z wbudowanym oêwietleniem, który jest dost pny w wersjach do wykrywania jednego lub nawet do 32 kolorów oraz do àczonych zadaƒ kontrolnych. Najwa niejszà zaletà jest mo liwoêç precyzyjnego okreêlenia obszaru kontroli na zdj ciu wykonanym przez czujnik. Czujnik FQ-CLR (fot. 2) sprawdza si w zastosowaniach do kontrolowania elementów o ró nych wymiarach i budowie, na przyk ad zwiàzanych z pakowaniem. Podobnie jak E3X-DACLR, model FQ-CLR zapewnia szybkà i atwà konfiguracj, a tak e mo liwoêç prostego nauczenia si wzorcowych próbek oraz zapami tywania definiowanych przez u ytkownika poziomów tolerancji. Alternatywnie operacje te mogà wykonywaç urzàdzenia zewn trzne, wykorzystujàc wartoêci RGB, które czujnik przekazuje za poêrednictwem Fot. 2 zintegrowanego portu Ethernet. Czujnik mo na zaprogramowaç za pomocà oprogramowania PC lub zdejmowanego urzàdzenia programujàcego. Si ownik drzwi autobusu, który znacznie zmniejsza zu ycie paliwa i ogranicza emisj CO 2 Fot. 1 Autobus, w którym do otwierania i zamykania drzwi zosta zastosowany nowy si ownik SKF (SKF Bus Door Actuator) produkt nale àcy do pakietu BeyondZero, ma mniejszà o 1,9 tony/rok emisj CO 2 w porównaniu z autobusem stosujàcym spr one powietrze. Wynik dotyczy jednego autobusu miejskiego z nap dem hybrydowym (po àczenie silnika wysokopr nego i elektrycznego) z szeêcioma drzwiami (jeden si ownik na drzwi). Si ownik zu ywa o 80 do 90% mniej energii ni system pneumatyczny, co umo liwia zredukowanie wymiarów systemu spr arkowego i w rezultacie 3% zmniejszenie zu ycia paliwa. W celu stworzenia rozwiàzania alternatywnego do pneumatycznego systemu otwierania drzwi, bardziej niezawodnego i o mniejszym poborze energii, SKF wspó pracowa z klientem z rynku motoryzacyjnego. Efektem koƒcowym projektu jest si ownik do precyzyjnego sterowania pr dkoêcià i po- o eniem drzwi, który àczy elementy elektryczne i mechaniczne. Si owniki SKF do drzwi autobusu zwi kszajà wskaênik dyspozycyjnoêci autobusu, poniewa sà one nap dzane za pomocà silników elektrycznych i nie wymagajà spr - onego powietrza jak systemy pneumatyczne. Dodatkowo, dzi ki sterowaniu mechanizmem ruchu zu ycie cz Êci mechanicznych jest znaczàco mniejsze. Monta si ownika SKF do drzwi autobusu jest bardzo prosty, poniewa jest to bezpoêredni zamiennik istniejàcego rozwiàzania. Wytrzyma a konstrukcja, zintegrowana elektronika i oprogramowanie zapewniajà powtarzalne dzia anie niezale nie od zmiennoêci temperatury, obcià enia lub zu ycia. KorzyÊci eksploatacyjne w porównaniu z systemami pneumatycznymi: Mniejsze zu ycie energii Wi ksza niezawodnoêç i trwa- oêç atwy monta pod àcz i dzia aj Ni szy poziom ha asu Maksymalny wskaênik dyspozycyjnoêci autobusu Rozwiàzanie praktycznie bezobs ugowe 14 ROK WYD. LXXI ZESZYT 11/2012

Silence Plus nowa pompa zębata o nieewolwentowym zazębieniu zewnętrznym śrubowym

Silence Plus nowa pompa zębata o nieewolwentowym zazębieniu zewnętrznym śrubowym Silence Plus nowa pompa zębata o nieewolwentowym zazębieniu zewnętrznym śrubowym PI 090009 Redukcja hałasu w maszynach stacjonarnych i przenośnych staje się coraz ważniejsza. Powszechne stosowanie pomp

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl INNOFORM Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz www.innoform.pl DoÊwiadczeni ORGANIZATORZY Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Targi w Krakowie

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych.

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. JakoÊç Sprz t Druva produkowany jest tylko ze specjalnie wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Wspó rz dnoêciowe urzàdzenia nitujàce sterowane numerycznie (CNC) Wszechstronna w zastosowaniach jednostka nitujàca CNC z nap dami servo Nitownica CSK 1220 Technika

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali oraz budżetu państwa Nowoczesne w ramach Programu technologie Operacyjnego - Program

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA AKUMULATOROWE

NARZ DZIA AKUMULATOROWE NARZ DZIA AKUMULATOROWE Klucz udarowy Wyjàtkowa seria narz dzi akumulatorowych zaprojektowanych specjalnie do najci szych prac w warsztatach samochodowych i wsz dzie tam gdzie potrzeba. Narz dzia akumulatorowe

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych - UNIFLEX

1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych - UNIFLEX SPIS TREŚCI 1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych UNIFLEX strona 1.1. Zakuwarki do węży...6 8. 1.2. Przecinarki do węży... 9... 1.3. Skórowarki do węży... 10... 2. Maszyny do produkcji przewodów

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia:

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia: Geomagic Design X Oprogramowanie Geomagix Design X jest obecnie najbardziej wydajnym narzędziem w procesach inżynierii odwrotnej (RE - Reverse Engineering) opartych o zebrane skanerem 3d chmury punktów.

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Hydrauliczny układ Start-Stop (HSS) dla maszyn budowlanych PI 090020

Informacja prasowa. Hydrauliczny układ Start-Stop (HSS) dla maszyn budowlanych PI 090020 Hydrauliczny układ Start-Stop (HSS) dla maszyn budowlanych PI 090020 Głównym celem zastosowania automatycznego hydraulicznego układu Start -Stop w maszynach budowlanych było zmniejszenie zużycia paliwa

Bardziej szczegółowo

POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO KONFERENCJA Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa-zakończenie projektów realizowanych w ramach I konkursu NCB i R z obszaru

Bardziej szczegółowo

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008 Usuwanie plam KREBS 500 Kompletny system do usuwania plam na tekstyliach KREBS 750 System na tekstyliach KREBS DUO System na tekstyliach Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE Por czne i wygodne. Klucze zapadkowe Ingersoll Rand o du ej mocy i wysokich walorach u ytkowych pozwalajà zwi kszyç wydajnoêç. 13 1215Ti oraz 1225Ti Tytanowe klucze zapadkowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Warszawa, 01.01.2014 Oferta na znakowarkę laserową ULYXE 6W INFORMACJE OGÓLNE Znakowarki laserowe należące do serii Ulyxe (moc 6W, długość fali 1064nm) należą do rodziny laserów DPSS (lasery pompowane

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

KREATOR MOTION. drukarka 3D

KREATOR MOTION. drukarka 3D KREATOR MOTION drukarka 3D 3DKreator Sp. z o.o. ul. Celna 9; 30-507 Kraków 3DKreator.com Email: biuro@3dkreator.com Tel. +48 12 307 23 77 P&S Consulting Sp. z o.o. Xerox Business Partner ul. Wierzbowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

System cyfrowego odczytu

System cyfrowego odczytu System cyfrowego odczytu Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Niezawodne systemy pomiarowe wy sza jakoêç, wi kszy profit Linia y magnetyczne Sony spe niajà

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań.

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań. W gamie produktów przygotowanej z myślą o większych przedsiębiorstwach, oferujemy przecinarkę do spoin RUBI DJ-130, która jest nowatorskim rozwiązaniem pozwalającym na wykonywanie specjalnych cięć potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania oraz przepompowni woda_okladka_ok2.indd 1 Podstawowy cyjanpodstawowy cyjanpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4",6",8", 10" pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4,6,8, 10 pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej Typoszereg pomp SP Spis treści Informacje ogólne Zakres wydajności Specyfikacja materiałowa Pompy głębionowe 4" Pompy głębionowe 6" Pompy głębionowe 8" Pompy głębionowe 10" Charakterystyki wydajności /

Bardziej szczegółowo

I. Minimalne wymagania. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak. ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98

I. Minimalne wymagania. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak. ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98 Świdnica, 20.11.2015r. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98 w związku z realizacjąprojektu pn. Rozpoczęcie produkcji matryc i stempli wykonanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 215 11878 Poz. 1366 1366 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Biuletyn techniczny Inventor nr 41 Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2014, APLIKOM Sp. z o.o. 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 6 tel.: (+48) 42 288 16 00

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego www.wm.uz.zgora.pl Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Dziekan Wydziału Mechanicznego UZ Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Instytut

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

4 Technika Nr. d ugoêç ramion przekrój

4 Technika Nr. d ugoêç ramion przekrój Kàtownik Êlusarski Wykonanie: Stal, ocynkowany, obrobiony ze wszystkich stron. Przeznaczenie: Uniersalne. 4601 4602 Kàtownik p aski Kàtownik ze stopkà Nr. d ugoêç ramion 4601 4602 przekrój 0100 100 x 70

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Efektywność Energetyczna Festo. Jacek Paradowski

Efektywność Energetyczna Festo. Jacek Paradowski Efektywność Energetyczna Festo Jacek Paradowski 1 Grupa Festo Fakty i liczby: 1925 1955 30 000 10 000 61 16 700 >7 % obrotu 2015 2,28 mld Euro Rok założenia firmy Festo w Esslingen, Niemcy Festo wprowadza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI OTWARCIE NOWEGO SKLEPU WÜRTH 25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI 25-lecie istnienia firmy na polskim rynku, a także 70. urodziny spółki-matki stały się okazją do otwarcia nowego sklepu Würth w Gdańsku.

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 15543.602_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 Nie tylko przyjemny ch ód Podstawowym zadaniem klimatyzatorów jest ch odzenie pomieszczeƒ, ale urzàdzenia Saunier Duval majà tak e funkcj grzania. Ponadto klimatyzatory

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Warszawa, 30 czerwca 2008 r. MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Belownice ARTECHNIC. Redukcja objętości odpadów. Szeroki wybór modeli. typu PBe/PBs - jednokomorowe

Belownice ARTECHNIC. Redukcja objętości odpadów. Szeroki wybór modeli. typu PBe/PBs - jednokomorowe PL Belownice ARTECHNIC typu PBe/PBs - jednokomorowe Redukcja objętości odpadów Prasy belujące ARTECHNIC służą do tworzenia skompresowanych beli z odpadów makulaturowych, tworzyw sztucznych, tekstyliów

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzięki technice SENOFLEX farby i lakiery firmy WEILBURGER Graphics

Przewaga dzięki technice SENOFLEX farby i lakiery firmy WEILBURGER Graphics Informacja prasowa do natychmiastowego opublikowania Przewaga dzięki technice SENOFLEX farby i lakiery firmy WEILBURGER Graphics Gerhardshofen, 05. k w i e c i eƒ 2012 Bezpośredni zadruk tektury falistej

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Sterowanie maszyn i urządzeń

Sterowanie maszyn i urządzeń Sterowanie maszyn i urządzeń Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie objętościowe Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasad sterowania objętościowego oraz wyznaczenie chłonności jednostkowej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP)

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) EKOINNOWACJE Dr Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla Sposób dzia ania Dwutlenek w gla (CO 2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzàcym elektrycznoêci. W celu wykrycia ewentualnych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Human Resource Benchmarking Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Pomiar efektywnoêci Zarzàdzania Kapita em Ludzkim Baza danych najwa niejszych wskaêników efektywnoêci HR Saratoga

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ 1.Wprowadzenie 3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ Sprężarka jest podstawowym przykładem otwartego układu termodynamicznego. Jej zadaniem jest między innymi podwyższenie ciśnienia gazu w celu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

Procedura Analizy Awarii. 4" Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy

Procedura Analizy Awarii. 4 Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy Procedura Analizy Awarii 4" Pompy Zatapialne GS 1) Zastosowania pompy Dystrybucja wody; odzysk deszczówki; mycie przemysłowe; odzysk skroplin; zwiększanie ciśnienia; nawadnianie; układy przemysłowe; układy

Bardziej szczegółowo