problemy nowoêci informacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "problemy nowoêci informacje"

Transkrypt

1 Centrum Targowe Norymberga imprezy z segmentu IT+Electronics Targi Norymberskie sà organizatorem ponad 120 mi dzynarodowych imprez targowych i kongresów w Norymberdze oraz w innych miejscach, na ró nych kontynentach. Stale rozbudowywane Centrum Targowe w Norymberdze dysponuje aktualnie powierzchnià wystawienniczà ponad m 2 w 12 halach targowych, a tak e nowoczesnym centrum kongresowym z miejscami dla osób. Oferta Targów Norymberskich to przede wszystkim specjalistyczne imprezy targowe dla wielu bran. Na zorganizowanej 19 wrzeênia br. w Warszawie konferencji prasowej przedstawiona zosta a oferta imprez z segmenu IT+Electronics. Obejmuje ona nast pujàce imprezy targowe: Targi SMT Hybrid Packaging (Mi dzynarodowe specjalistyczne targi i kongres w zakresie integracji systemów w mikroelektronice) Kolejne targi odb dà si w terminie r. Sà jednà z wa niejszych w Europie imprez z zakresu integracji systemów w mikroelektronice. Podczas tego mi dzynarodowego spotkania bran y zostanà przedstawione najnowsze produkty, us ugi serwisowe oraz rozwiàzania dla wszystkich dziedzin produkcji elektronicznej. G ówne zagadnienia tych specjalistycznych targów to: wyposa- enie, p ytki z obwodami drukowanymi, lutowanie, sitodruk, produkcja na zamówienie, test, technika upakowania oraz technologia po àczeƒ. W 2012 roku 565 wystawców zaprezentowa o, na àcznej powierzchni m 2, najnowsze tendencje rozwojowe i trendy. Prawie jednà trzecià odwiedzajàcych spoza Niemiec stanowili goêcie z Europy Wschodniej, z czego 14% to odwiedzajàcy z Polski. Dla firm dzia ajàcych na rynku mi dzynarodowym targi SMT Hybrid Packaging sà idealnà platformà do nawiàzania kontaktów i relacji biznesowych z profesjonalnymi odwiedzajàcymi i wystawcami z wielu krajów. Równolegle z targami tak e w roku 2013 odb dzie si Kongres, kilkugodzinne sesje oraz workshop na temat Printed Electronics. Mi dzynarodowi eksperci reprezentujàcy przemys i nauk b dà informowali o tendencjach rozwojowych w produkcji elektronicznej, wska à konkretne strategie rozwiàzania problemów. SPS IPC Drives (Elektryczna Automatyzacja. Mi dzynarodowe targi i kongres Systemy i Komponenty ) W 2012 r. targi odb dà si w terminie listopada. Sà to specjalistyczne targi w zakresie elektrycznej automatyzacji. Ponad 1400 wystawców zaprezentuje w dwunastu halach targowych swoje innowacje, produkty i rozwiàzania m.in. z zakresu techniki sterowania, techniki nap dów, obs ugi i monitorowania, przemys owej komunikacji, przemys owego oprogramowania, sensoryki, technologii interfejsu. Wed ug dotychczasowego stanu zg oszeƒ, targi SPS IPC Drives gromadzàce wystawców z prawie 40 krajów notujà porównywalny z ubieg orocznà edycjà poziom umi dzynarodowienia. Aktualnie najsilniej reprezentowanym krajem poza Niemcami sà W ochy z obecnie zg oszonymi 60 wystawcami, wyprzedzajàc Szwajcari (29) i Chiny (27). Zg oszenia sà przyjmowane do momentu rozpocz cia targów i tym samym jest szansa na osiàgni cie poziomu z poprzedniej edycji, z wynikiem 388 wystawców spoza Niemiec. W roku 2012 organizatorzy spodziewajà si ponad goêci targowych. Rosnàcy udzia odwiedzajàcych spoza Niemiec osiàgnà w roku 2011 wynik 21,1%, z czego 4,6% stanowili odwiedzajàcy z Polski (545 odwiedzajàcych). W sk ad imprez towarzyszàcych targom wejdzie 48 wyk adów, dwa g ówne wystàpienia, trzy seminaria i jedna sesja wiodàca na temat Zrównowa ona automatyzacja w in ynierii mechanicznej. Stoiska zbiorowe AMA Zentrum für Sensorik, Mess- und Prüftechnik open source meets industry, jak równie wireless in automation, zaoferujà odwiedzajàcym mo liwoêç uzyskania kompleksowej informacji na dany temat, a tak e mo liwoêci rozwiàzania swoich problemów w zakresie automatyzacji. PCIM Europe 2013 (Mi dzynarodowe targi i konferencja w zakresie energoelektroniki, inteligentnej techniki nap dów, odnawialnej energii oraz zarzàdzania energià) Kolejne targi odbedà si w terminie maja 2013 r. Energoelektronika jest istotnym elementem wa nych technologii przysz- oêciowych. Odwiedzajàcy majà mo liwoêç uzyskania najbardziej aktualnych informacji w zakresie energoelektroniki, w obszarach zastosowania inteligentnej techniki nap dów, odnawialnej energii oraz zarzàdzania energià. Targi majà charakter roboczy. W poprzedniej edycji targów 53% odwiedzajàcych stanowili in ynierowie rozwoju. Podczas towarzyszàcej targom konferencji specjaliêci z ca ego Êwiata informujà w pierwszych publikacjach o swoich najnowszych produktach i ich zastosowaniu, a tak e sà do dyspozycji podczas dyskusji. Konferencja jest idealnà platformà do prowadzenia dialogu pomi dzy sektorami badaƒ, rozwoju produktu oraz jego zastosowania. G ównym tematem w roku 2013 b dzie Wind and Solar Integration, Challenges and Solutions. Dyskutowane podczas konferencji zastosowania prezentowane sà równolegle podczas targów PCIM Europe. WÊród prezentowanych produktów b dà pó przewodniki energoelektroniczne, pasywne komponenty i modu y, uk ady scalone, materia y magnetyczne i materia y jàdrowe, sensoryka, technika mikrosystemów, podzespo y i podsystemy, mikroprocesory, DSPs, zasilacze, UPS, magazynowanie energii/systemy zarzàdzania energià, pomiary i badania, symulacja i rozwój oprogramowania. SENSOR+TEST 2013 (Targi w zakresie sensoryki i techniki pomiarów) Targi SENSOR+TEST sà specjalistycznà imprezà AMA Fachverbandes für Sensorik e.v. reprezentujàcej ponad 460 cz onków przedsi biorstw i instytutów badawczych, w wi kszoêci z siedzibà w Niemczech. Kolejna edycja targów odb dzie si w Norymberdze w terminie maja 2013 r. Targom towarzyszyç b dà trzy naukowe kongresy AMA: SENSOR Mi dzynarodowy Kongres Sensorów i Techniki Pomiarów, OPTO Mi dzynarodowy Kongres Technologii Optycznych w Sensoryce i Technice Pomiarów, IRS Mi dzynarodowy Kongres Sensorów Podczerwieni i Systemów Podczerwieni. G ównym tematem b dzie Regeneratywna energia. ROK WYD. LXXI ZESZYT 11/2012 3

2 SECO/WARWICK News SECO/WARWICK S.A. dostarczy a piec pró niowy do hartowni us ugowej PRIKNER w Czechach przystosowany do naw glania pró niowego FineCarb /PreNit W pierwszym kwartale 2012 r. firma SECO/WARWICK S.A. dostarczy a do hartowni us ugowej PRIKNER w Czechach uniwersalny piec pró niowy HPGQ o wymiarach przestrzeni u ytecznej 600x600x900 mm wyposa ony w system ch odzenia w ciênieniu 25 barów (fot. 1). Piec przeznaczony jest do hartowania i naw glania pró niowego. Jest to drugi piec z technologià naw glania pró niowego pracujàcy w tym zak adzie. In. Petra Salabova, dyrektor firmy PRIKNER, mówi: Firma Fot. 1 PRIKNER poszukiwa a producenta niskociênieniowego pieca do naw glania przez ponad 10 lat. Jedynie opatentowana technologia mieszanki gazu firmy SECO/WARWICK spe nia nasze wymagania w zakresie jakoêci i kontroli procesów naw glania. Doceniamy elastycznoêç aplikacji, co jest najwa niejszym atrybutem hartowni us ugowej. Kontrakt zosta zawarty bardzo szybko, poniewa spe niono nasze szczególne warunki. Negocjacje poprzedzajàce kontrakt by y zawsze ch tnie wspomagane przez przedstawicieli handlowych SECO/WARWICK. Piec zosta dostarczony, zmontowany i uruchomiony zgodnie z harmonogramem i nawet serwis posprzeda ny jest doskona y. SECO/WARWICK S.A. dostarczy a kolejny uniwersalny piec pró niowy do hartowania na rynek rosyjski W trzecim kwartale 2012 r. SECO/WARWICK S.A. dostarczy a kolejny uniwersalny piec pró niowy z grafitowà izolacjà komory grzejnej typu 15.0VPT-4035/36IQ z systemem ch odzenia gazowego w wysokim ciênieniu 15 barów ciênienia absolutnego (abs) na rynek rosyjski (fot. 2). W piecu o wymiarach przestrzeni u ytecznej 600x600x900 mm i masie wsadu 600 kg mo na realizowaç nast pujàce procesy obróbki cieplnej: wy arzanie, odpuszczanie, lutowanie i hartowanie. SECO/WARWICK S.A. dostarczy a laboratoryjny piec pró niowy do obróbki cieplnej stali nierdzewnej i tytanu SECO/WARWICK S.A. dostarczy a laboratoryjny piec pró niowy typu 2.0VVP-EH-12/16MHVS z systemem wysokiej pró ni wyposa ony w pomp turbomolekularnà (fot. 3). Piec o wymiarach przestrzeni u ytecznej 300x400 mm i masie wsadu 60 kg dostarczony zosta do klienta w Rosji. Piec ma ekranowà izolacj komory grzejnej i przeznaczony jest do obróbki stali nierdzewnej oraz tytanu. Nowe zamówienie na trzy uniwersalne piece pró niowe na rynek rosyjski Na poczàtku drugiego pó rocza 2012 r. SECO/WARWICK S.A. zdoby a zamówienie na wykonanie trzech uniwersalnych pieców pró niowych dla klienta w Rosji. W piecach tych mo na realizowaç nast pujàce procesy obróbki cieplnej: wy arzanie, odpuszczanie, lutowanie i hartowanie. 4 ROK WYD. LXXI ZESZYT 11/2012

3 3. Piec pró niowy z poziomym za- adunkiem wsadu o masie 1200 kg typu 10.0VPT-4050/48HV z systemem wysokiej pró ni oraz systemem ch odzenia gazowego w wysokim ciênieniu. Specyfikacja pieca: przestrzeƒ robocza: 900x800x1200 mm, maksymalny ci ar wsadu: 1200 kg, maksymalna temperatura robocza: 1300 C, maksymalne ciênienie pracy: 10 barów (abs), medium ch odzàce: argon, pró nia robocza: zakres 1x10-4 mbara. Fot Piec pró niowy typu 10.0VPT- 22/24HV z systemem wysokiej pró ni, z systemem ch odzenia gazowego w wysokim ciênieniu. Specyfikacja pieca: przestrzeƒ robocza: 400x400x600 mm, maksymalny ci ar wsadu: 200 kg, maksymalna temperatura robocza: 1300 C, maksymalne ciênienie pracy: 10 barów (abs), medium ch odzàce: azot, pró nia robocza: zakres 1x10-4 mbara. maksymalne ciênienie pracy: 6 barów (abs), medium ch odzàce: argon, pró nia robocza: zakres 5x10-4 mbara. Dzia alnoêç Grupy SECO/WAR- WICK obejmuje produkcj pi ciu g ównych grup produktów: pieców pró niowych, linii do lutowania aluminiowych wymienników ciep a, linii do obróbki cieplnej aluminium, pieców atmosferowych oraz pieców topialnych. SECO/WARWICK dostarcza urzàdzenia do obróbki cieplnej i serwis dla klientów na ca ym Êwiecie zwiàzanych z rynkiem pierwotnym aluminium, recyklingiem aluminium, przemys em motoryzacyjnym, lotniczym, komercyjnà obróbkà cieplnà, HVAC, elektronikà, oêwietleniem, sprz tem medycznym i nuklearnym, i inne. Wi cej informacji na stronie: 2. Piec pró niowy pionowy z grafitowà izolacjà komory grzejnej typu 6.0 VVPT-EH-50/50HV z systemem wysokiej pró ni (pompa dyfuzyjna), z systemem ch odzenia gazowego w wysokim ciênieniu 6 barów (abs). Specyfikacja pieca: przestrzeƒ robocza: 1250x1250 mm, maksymalny ci ar wsadu: 1500 kg, maksymalna temperatura robocza: 1300 C, Fot. 3 ROK WYD. LXXI ZESZYT 11/2012 5

4 Najnowsze pakiety Autodesk Design Suite 2013 dla przemys u Dost pne sà ju polskie wersje pakietów Autodesk Product Design Suite 2013 oraz Autodesk Factory Design Suite 2013 obejmujàcych NowoÊci w pakiecie Autodesk Product Design Suite 2013 Pakiet Autodesk Product Design Suite dzi ki ulepszonym narz dziom do projektowania, wizualizacji i symulacji, umo liwia sprawne tworzenie cyfrowych prototypów oraz wprowadzanie do projektu elementów innowacyjnych. W zale noêci od potrzeb dost pny jest w trzech wersjach: Standard, Premium i Ultimate. NowoÊci w ramach pakietu Autodesk Product Design Suite 2013 obejmujà: Dodanie Autodesk Inventor do wersji Standard, które umo liwia projektowanie 3D i cyfrowe prototypowanie oraz bogactwo funkcji pozwalajàcych m.in. na optymalizacj projektowania i produkcji. wiele wyspecjalizowanych narz dzi dla firm z ró nych sektorów przemys u zwiàzanych z projektowaniem, produkcjà oraz zarzàdzaniem. Dodanie AutoCAD Electrical i Autodesk Inventor Routed Systems do wersji Premium i Ultimate, co stanowi kompletny, zintegro- wany system elektromechaniczny, który pozwala zaprojektowaç pe en produkt wraz z pe nym orurowaniem i systemem hydraulicznym. Dodanie Autodesk Navisworks Simulate do wersji Premium i Ultimate, co zapewnia zintegrowanie procesów roboczych z zakresu elektromechaniki, nanoszenia komentarzy i tworzenia wizualizacji. NowoÊci w pakiecie Autodesk Factory Design Suite 2013 Rozwiàzania zawarte w pakiecie dajnoêç projektowania oraz usprawniajà komunikacj. Przyk adowo syn- umo liwiajà projektowanie i optymalizacj planów zak adów produkcyjnych dzi ki stworzeniu cyfrowego dzy rysunkami 2D z AutoCAD a 3D chronizacja jeden do jednego mi - modelu zak adu. Pakiet rozszerza z Autodesk Inventor oznacza, e mo liwoêci AutoCAD i Autodesk zmiany wprowadzone na rysunku Inventor o dodatkowe narz dzia do w AutoCADzie zostanà uwzgl dnione na modelu w Inventorze i na planowania i optymalizacji linii produkcyjnych, nowe biblioteki maszyn odwrót. Dwukierunkowy przep yw przechowywane w chmurze oraz danych zapewnia d ugoletnim u ytkownikom programu AutoCAD atwe o narz dzia do wizualizacji i analizy, które zwi kszajà dok adnoêç i wy- tworzenie uk adów 2D i 3D, przy zwi kszeniu dok adnoêci i efektywnoêci. Pakiet dost pny jest w wersji Standard, Premium i Ultimate. Pakiety projektowe Suite 2013 zintegrowane sà z Autodesk 360 rozwiàzaniem nowej generacji, opartym na przetwarzaniu w chmurze usprawniajàcym prac nad projektem. Zasoby znajdujàce si w chmurze mogà byç bowiem wymieniane, a tak e ponownie u ywane. Pakiety wspó dzia ajà tak e z najnowszà wersjà Autodesk Vault rozwiàzaniem do zarzàdzania danymi, umo liwiajàcym sprawne zarzàdzanie i Êledzenie danych CAD, tworzenie zestawieƒ materia owych (BOM) oraz modyfikowanie procesów zmian. 6 ROK WYD. LXXI ZESZYT 11/2012

5 Profilografy nowej serii LJ-V W wielu ga ziach przemys u istotne jest uzyskiwanie wizualnego, przestrzennego wyniku kontroli metrologicznej na koƒcu linii produkcyjnej. Pozwala to na wyeliminowanie kontroli r cznej oraz otrzymanie w czasie rzeczywistym informacji o dryfcie parametrów produkcyjnych. Przeprowadzenie tego typu kontroli nie zawsze by o mo liwe ze wzgl du na ró nice szybkoêci linii produkcyjnej i szybkoêci pomiaru oraz zbyt skomplikowanà implementacj. Nowe profilografy serii LJ-V zapewniajà du à stabilnoêç pomiaru niezale nà od szybkoêci linii produkcyjnej. Umo liwia to opracowana przez firm Keyence elektronika sterujàca, a w szczególnoêci nowy czujnik obrazu CMOS i zastosowanie szybkiego procesora GP64. Najnowszy typ czujnika, HSE3- -CMOS odznacza si wi kszà szybkoêcià dzia ania i 64-krotnie szerszym zakresem dynamicznym od czujników stosowanych w najlepszych dotàd systemach 2D. Dzi ki bardzo du ej czu oêci zapewnia on stabilny pomiar w przypadku obiektów ciemnych i po yskliwych. Pe ny zakres swych mo liwoêci prezentuje przy wspó pracy z szybkim procesorem GP64 obs ugujàcym tryb przetwarzania potokowego. Profilografy LJ-V zapewniajà 30-krotnie wi kszà szybkoêç dzia ania od najszybszych odpowiedników dost pnych dotàd na rynku. Rejestrujà 12,8 miliona punktów na sekund (64 tys. profili/s), zapewniajàc szybkoêç pomiarowà 6,4 m/s z krokiem 0,1 mm. W urzàdzeniach serii LJ-V7000 zastosowano niebieski laser cechujàcy si mniejszà Êrednicà plamki wynikajàcà z mniejszej d ugoêci fali oraz soczewki 2D Ernostar zapewniajàce maksymalne skupienie wiàzki. Wiàzka o ma ej Êrednicy i du ej intensywnoêci umo liwia stabilny i precyzyjny pomiar. Uzyskana dok adnoêç pozycjonowania wynosi Fot. Keyence ±7,6 µm, a powtarzalnoêç 0,4 µm. LiniowoÊç jest na poziomie 0,1% pe nej skali. Zaletà niebieskiego lasera jest te wi ksza stabilnoêç pomiaru w przypadku obiektów o wysokiej temperaturze, poniewa dyfuzja ROK WYD. LXXI ZESZYT 11/2012 7

6 powierzchniowa w mniejszym stopniu wp ywa na wynik pomiaru ni w przypadku lasera czerwonego. W nowych profilografach Keyence zastosowano podwójne êród o Êwiat- a. Ró nice nat enia Êwiat a odbierane przez detektor pozwalajà na wyeliminowanie problemów z odbiciami zak ócajàcymi pomiar. Zastosowanie podwójnej polaryzacji jest unikalne w tego typu przyrzàdach. Zwi ksza precyzj pomiaru w przypadku obiektów metalowych o z o- onym profilu i strukturze powierzchni. Zaletà profilografów serii LJ-V jest uproszczona implementacja. Udost pniajà one 74 atwe do skonfigurowania funkcje pozwalajàce na wykonanie wi kszoêci typowych pomiarów. Kolejnà innowacjà wprowadzonà w serii LV-J jest tworzenie obrazu 3D na podstawie zmierzonych profili 2D. Nie ma potrzeby stosowania specjalistycznego programatora. Funkcja automatycznego dostrajania automatycznie koryguje ró nice po o enia kolejnych przesuwajàcych si na taêmie elementów. Podczas pomiaru lub strojenia urzàdzenia operator mo e obserwowaç na bie àco wyniki na wyêwietlaczu z ekranem dotykowym. Istnieje te mo liwoêç pod àczenia dowolnego zewn trznego monitora. Profilografy serii LJ-V cechuje stopieƒ ochrony IP67. Zapewniajà one kompatybilnoêç z wymogami normy IEC w zakresie odpornoêci na uderzenia. Mogà dzi ki temu mierzyç cz Êci blisko procesu produkcyjnego. Zakres zastosowaƒ serii LJ-V obejmuje przemys elektroniczny, obróbk metali oraz produkcj cz Êci z tworzyw sztucznych. Diament Fiber Laser Przecinarka laserowa Diament Fiber Laser, wyró niona dwukrotnie z otym medalem na Targach ITM Polska (2010 i 2011 r.), jest opatentowanym rozwiàzaniem polskiego producenta firmy ECKERT. W przecinarce wykorzystano technologi Êwiat owodowà, cechujàcà si zarówno Êwiat owodowym êród em, jak i Êwiat owodowym prowadzeniem wiàzki lasera, co gwarantuje jej doskona à jakoêç, wysokà sprawnoêç, a w efekcie obni a zu ycie energii o 70% w porównaniu z rozwiàzaniami wykorzystywanymi w laserach CO 2. D ugoêç uzyskanej fali lasera jest dziesi ciokrotnie mniejsza ni lasera CO 2, co daje mo liwoêç wy szego skupienia energii. Przecinarka przeznaczona jest do szybkiego i precyzyjnego ci cia materia ów o gruboêci do 25 mm, w zale noêci od parametrów êród a lasera. U ycie lasera zapewnia wàskà szczelin ci cia oraz ma à stref wp ywu ciep a. Diament Fiber Laser pozwala równie na rozszerzenie zakresu ci cia materia ów o mosiàdz, miedê, aluminium oraz ich stopy. Diament Fiber Laser ma zamkni tà kabin, która chroni przed promieniowaniem laserowym. Prac g owicy i zewn trzne otoczenie maszyny monitoruje system kamer. Takie rozwiàzanie w po àczeniu z nowoczesnym sterownikiem zwi ksza bezpieczeƒstwo, szybkoêç oraz ergonomi pracy. èród o lasera produkcji firmy IPG zosta- o zaprojektowane na godz. pracy. Jest to urzàdzenie kompaktowe o niewielkich Fot. AM wymiarach sk adajàce si z modu ów po 500 W. W przypadku awarii jednego modu u jego zadanie przejmuje drugi, powiadamiajàc jednoczeênie obs ug o zdarzeniu. Dzi ki rozdzielaczowi wiàzki jednym êród em mo na zasiliç stanowisko do ci cia i do spawania. Ch odnica rezonatora Diament Fiber Laser, ze wzgl du na ni sze zapotrzebowanie maszyny na ch odzenie, jest mniejsza i mniej energoch onna ni ch odnica lasera CO 2 zu ycie energii jest ok. trzykrotnie mniejsze. G owica tnàca marki Precitec zapewnia doskona à jakoêç i precyzj ci cia. Ma wbudowany czujnik odleg- oêci, który odpowiada za stabilnoêç pracy i zapobiega kolizjom. Jest równie wyposa ona w dodatkowy cartridge z filtrem zabezpieczajàcym elementy optyki przed efektem refleksji materia u. Panel sterowania Diament Fiber Laser jest niezale nym elementem, co u atwia jego lokalizacj w hali produkcyjnej. Rezygnacja z konstrukcji portalowej na rzecz uk adu poprzecznego przecinarki Diament Fiber Laser pozwoli a na zmniejszenie wagi elementów ruchomych urzàdzenia, co wp yn o na wy szà dynamik i pr dkoêç pracy g owicy tnàcej, a tak e lepszy dost p do pola pracy przecinarki od d u szego boku. Mniejsza emisja CO 2 przy produkcji stali Zespó walcowniczy SKF ConRo, produkt nale àcy do pakietu BeyondZero, ogranicza emisj CO 2 przeci tnie o 1,5 tony na zespó walcowniczy rocznie. W normalnej wielkoêci maszynie do ciàg ego odlewania stali z 400 zespo ami walcowniczymi oznacza to roczne zmniejszenie emisji CO 2 o oko o 600 ton. Zespo y walcownicze SKF ConRo zwi kszajà niezawodnoêç i wydajnoêç maszyn do ciàg ego odlewania stali i przyczyniajà si do ograniczenia negatywnego wp ywu procesu produkcji na Êrodowisko. Inaczej ni w przypadku konwencjonalnych zespo ów walcowniczych, walce ConRo nie wymagajà dosmarowywania; to eliminuje zu- ycie smaru plastycznego, co przek ada si na znaczne oszcz dnoêci. Oprócz tego walce ConRo cechujà si wytrzyma à konstrukcjà, co zwi ksza trwa oêç eksploatacyjnà zespo u walcowniczego o 25% lub wi cej. W efekcie klienci mogà uzyskaç nawet o 50% mniejsze àczne koszty operacyjne na zespó walcowniczy. 8 ROK WYD. LXXI ZESZYT 11/2012

7 SolidWorks Electrical Firma Dassault Systemes wprowadzi a na rynek aplikacj Solid- Works Electrical. Ta nowa oferta produktów obejmuje po àczone w czasie rzeczywistym innowacyjne narz dzie do projektowania schematów 2D na poziomie systemowym oraz wydajny dodatek do aplikacji projektowej SolidWorks s u àcy do modelowania instalacji elektrycznych w 3D. Firmy projektujàce urzàdzenia przemys owe, zaawansowane technologicznie rozwiàzania, sprz t medyczny, towary konsumpcyjne czy te oferujàce us ugi in ynieryjne, opracowujà produkty, które zawierajà wiele elementów elektrycznych. Ponad po owa kupujàcych SolidWorks potrzebuje rozwiàzania, które usprawnia wspó prac mi dzy in ynierami projektujàcymi systemy mechaniczne i elektryczne powiedzia Bertrand Sicot, dyrektor generalny SolidWorks, Dassault Systemes. Aplikacje SolidWorks Electrical u atwiajà in ynierom i projektantom planowanie instalacji elektrycznych i integrowanie elementów elektrycznych z modelami mechanicznymi 3D. Nowe aplikacje u atwiajà zespo om ds. projektowania mechanicznego i elektrycznego wspó prac nad opracowywaniem produktów, usprawniajà fazy projektowania i zmniejszajà opóênienia, dzi ki czemu powstajà bardziej spójne, standaryzowane projekty, mo liwe jest obni enie kosztów i szybszy czas opracowania produktu. Rozwiàzania SolidWorks Electrical zapewniajà nowe mo liwoêci dzi ki trzem nast pujàcym aplikacjom: 1. SolidWorks Electrical narz dzie do projektowania schematów 2D do architektury i planowania instalacji elektrycznych: upraszcza projektowanie elektryczne dzi ki dynamicznemu, intui- ROK WYD. LXXI ZESZYT 11/2012 9

8 cyjnemu interfejsowi u ytkownika, który umo liwia szybkà zamian pomys ów na szczegó owe projekty, natychmiast okreêla potencjalne problemy dzi ki wykrywaniu b dów w czasie rzeczywistym, co zapobiega kosztownej utylizacji i przeróbkom, umo liwia atwiejsze i dok adniejsze tworzenie schematów dzi ki bibliotece zawierajàcej ponad standardowych cz Êci elektrycznych, umo liwia wielu osobom prac nad tym samym projektem, w tym samym czasie. 2. SolidWorks Electrical 3D dodatek do aplikacji SolidWorks CAD, która àczy schematy Solid- Works Electrical 2D na poziomie systemowym z modelami 3D zaprojektowanymi za pomocà rozwiàzaƒ SolidWorks. Obejmuje ona: dwukierunkowe aktualizacje w czasie rzeczywistym mi dzy 2D i 3D majàce na celu zsynchronizowanie projektów elektromechanicznych w celu utrzymania spójnoêci w ca ym procesie powstawania produktu, integracje schematów 2D z modelem 3D, majàce na celu standaryzowanie projektów i ujednolicenie list materia ów w celu zmniejszenia liczby b dów i skrócenia opóênieƒ, umieszczanie instalacji elektrycznej oraz kabli i przewodów w modelu 3D w celu umo liwienia planowania ich okreêlonych lokalizacji i przebiegu, co skutkuje powstaniem spójnych produktów. 3. SolidWorks Electrical Professional àczy funkcjonalnoêç zarówno aplikacji SolidWorks Electrical, jak i SolidWorks Electrical 3D w jednej aplikacji, dla zespo ów projektowania elektrycznego pracujàcych w obszarach 2D i 3D. Xsolo nowy przenoêny system pomiaru napr eƒ szczàtkowych Francuska firma INEL, specjalizujàca si w projektowaniu i produkcji sprz tu wykorzystujàcego technik dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (dyfrakcja proszkowa, goniometry czteroko owe itp.), z przeznaczeniem dla oêrodków badawczych oraz dla przemys u, wprowadza na rynek nowy, przenoêny system do pomiaru napr eƒ szczàtkowych o nazwie Xsolo. INEL, w celu dokonania pomiarów napr eƒ szczàtkowych i zbadania struktury materia u, urzàdzenie pomiarowe mo na ustawiç w miejscu, gdzie znajduje si próbka. Ze wzgl du na niewielkie wymiary, ma y ci ar i atwoêç u ycia, urzàdzenie Xsolo oferuje obecnie najlepszà dost pnà na rynku konfiguracj do dokonywania pomiarów napr eƒ szczàtkowych w terenie. Uniwersalne centrum obróbkowe UMC-750 Tego typu pomiary napr eƒ szczàtkowych przeprowadza si zazwyczaj w warunkach laboratoryjnych na ma ych próbkach (o wymiarach nie wi kszych ni 15x15x12 cm). Wykonywanie tego samego typu badaƒ na ca ych elementach lub bardzo du ych próbkach jest mo liwe, ale tylko z wykorzystaniem bardzo z o onych urzàdzeƒ. Obecnie, dzi ki nowemu, przenoênemu systemowi Xsolo firmy Maszyna UMC-750 firmy Haas to uniwersalne 5-osiowe pionowe centrum obróbkowe o przesuwach wynoszàcych 769 x 559 x 509 mm, wyposa one we wrzeciono 40-sto kowe o nap dzie bezpoêrednim 8200 lub 1200 obr/min oraz boczny magazyn narz dzi 40+1 w standardzie. Centrum obróbkowe UMC-750 ma wbudowany stó uchylno-obrotowy o wymiarach 630 x 500 mm, który umo liwia ustawienie cz Êci pod niemal ka dym kàtem do obróbki 5-stronnej (3+2) lub jednoczesny ruch 5-osiowy do obróbki kszta towej i z o- onej. Zawieszenie obrotowe zapewnia od +35 do -110 stopni nachylenia i 360 stopni obrotu. Maszyna jest ekonomicznym rozwiàzaniem, umo liwiajàcym zredukowanie liczby koniecznych ustawieƒ. Centrum UMC-750 by o jednà z maszyn pokazanych przez firm Haas na targach AMB 2012 w Stuttgarcie. 10 ROK WYD. LXXI ZESZYT 11/2012

9 Silence Plus nowa pompa z bata o nieewolwentowym zaz bieniu zewn trznym Êrubowym Redukcja ha asu w maszynach stacjonarnych i przenoênych staje si coraz wa niejsza. Powszechne stosowanie pomp z batych wynikajàce z ich prostej budowy, przyst pnej ceny oraz atwoêci w eksploatacji dyskontuje jednak nadmierna ha aêliwoêç tych pomp. Co prawda, ha as nie stanowi problemu we wszystkich zastosowaniach, ale w wielu przypadkach producenci maszyn yczà sobie mo liwie najni szej emisji ha asu, aby odcià yç u ytkownika i otoczenie od jego szkodliwego dzia- ania na zdrowie czy psychik. Ha aêliwoêç pracy pomp wyporowych mo e byç wywo ana zjawiskami hydraulicznymi (zwiàzanymi z przep ywem czynnika roboczego) oraz mechanicznymi (drgania elementów konstrukcyjnych). Mechaniczne drgania dêwi kotwórczych elementów konstrukcyjnych, a w zasadzie ich cz stotliwoêç, zale à od pr dkoêci obrotowej i sà przede wszystkim zwiàzane z o yskowaniem zespo u wirujàcego czy luzami w po àczeniach ruchowych. G ównymi hydraulicznymi przyczynami ha asu sà: pulsacja ciênienia po stronie t ocznej oraz gwa towna zmiana ciênienia medium podczas przechodzenia ze strony ssàcej na t ocznà. Wynika z tego jasno, e dêwi ki ciàg e zale ne od ciênienia oraz pr dkoêci obrotowej pochodzà z pompy. Analizujàc pierwotne êród a dêwi ku w uk adzie hydraulicznym, in ynierowie Bosch Rexroth trafnie zdefiniowali cel, t umiàc ha as w miejscu jego powstania. Dla hydrauliki oznacza to zastosowanie pompy o niskiej emisji dêwi ku oraz pulsacji. Stosowanie Êrodków zaradczych drugorz dnych w postaci t umików pulsacji, stosowanie przewodów hydraulicznych lub elementów elastycznych, takich jak szyny t umiàce lub hermetyzacja pojedynczych elementów czy ca ego uk adu hydraulicznego obni a poziom dêwi ku lub jego zakres cz stotliwoêciowy, jednak nie dotyka sedna problemu. Dlatego nowe osiàgni cie Bosch Rexroth w hydraulice pojawia si w stosownym czasie: jest to nowa generacja pomp z batych Silence Plus. Wybór kszta tu zarysu z ba oraz rodzaju zaz bienia ma niebagatelne znaczenie w redukcji emisji ha asu w pompach z batych. Dlatego wa nà cechà konstrukcyjnà nowej pompy Silence Plus jest zastosowanie nieewolwentowego zarysu z ba o zaz bieniu Êrubowym. Profile z ba pompy Silence Plus umo liwiajà ciàg y kontakt powierzchni z bów bez mo liwoêci powstawania luzu obwodowego. Istnieje tylko pojedynczy i sta y punkt zaz bienia, poruszajàcy si niezmiennie po zamkni tej krzywej zaz bienia w kszta cie 8. Wynik: Redukcja ha asu w asnego Êrednio o 15 db(a) Szeroko zakrojone pomiary w jednostce mierzenia ha asu pokazujà, e ha as w asny Silence Plus jest mniejszy Êrednio o 15 db(a) w porównaniu z konwencjonalnymi zewn trznymi pompami z batymi. Obni enie ha asu jest widoczne w ca ym zakresie ciênienia roboczego i pr dkoêci obrotowej. Tym samym mo na mówiç nie tylko o s yszalnej poprawie, lecz równie o prawdziwym skoku kwantowym w redukcji ha asu. Dodatkowo zmniejszona o 75% pulsacja Widoczny sukces konstruktorski: poziom ha asu Silence Plus w porównaniu z ha asem konwencjonalnej pompy z batej o zaz bieniu zewn trznym Profil z baty Silence Plus pozwala na ciàg y kontakt z bów bez mo liwoêci tworzenia si przestrzeni zasklepionej ciênienia w Silence zmniejsza ha as wywo any przez obudow pompy w ciàgu ca ego cyklu pracy. Nowa pompa idealnie uzupe nia typoszereg pomp produkowanych przez firm Bosch Rexroth. Dzi ki identycznym wymiarom monta owym nowe urzàdzenie jest w pe ni kompatybilne z innymi modelami pomp marki Rexroth, zarówno serii standardowej, jak i serii pomp cichobie nych typu Silence. Dzi ki temu u ytkownik mo e wymieniç pomp na inny model bez ko- ROK WYD. LXXI ZESZYT 11/

10 Wi cej informacji: Bosch Rexroth Sp. z o.o. Centrala: ul. Jutrzenki 102/104, Warszawa tel.: (22) , fax: (22) Biura Regionalne: Gdaƒsk: ul. Galaktyczna 32, Gdaƒsk tel.: (58) , fax: (58) Katowice: ul. Wiejska 46, Czeladê tel.: (32) , fax: (32) Poznaƒ: ul. Krucza 6, Tarnowo Podgórne tel.: (61) , fax: (61) Rzeszów: ul. Hoffmanowej 19, Rzeszów tel.: (17) , fax: (17) Szczecin: ul. Królowej Korony Polskiej 24, Szczecin tel.: (91) , fax: (91) Wroc aw: ul. J. Wymys owskiego 3, Nowa WieÊ Wroc awska tel.: (71) , fax: (71) niecznoêci dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych. Niski ha as w asny, niska pulsacja oraz przyjemniejszy dêwi k otwierajà Silence Plus wielostronne mo liwoêci zastosowania. Szczególnie wysokie korzyêci przynosi u ycie bezszumowej pompy w przypadku zastosowaƒ, w których dominujà ha asy hydrauliczne, jak równie przy zastosowaniach w obszarach wra liwych na ha as (np. tereny mieszkalne). Nowa zewn trzna pompa z bata Silence Plus umo liwia redukcj ha asu przeci tnie o 15 db(a) Zastosowania, które si szczególnie op acajà Szczególnie skuteczne jest obni- enie ha asu w przypadku nap du pompy hydraulicznej silnikiem elektrycznym. Dominuje wówczas ha as hydrauliczny, poniewa silnik elektryczny jest znacznie cichszy ni silnik spalinowy. Poza tym zakresy cz stotliwoêci emisji ha asu pompy i silnika elektrycznego sà podobne, tak e ha as jest kumulowany, a przez minimalizacj ha asu pompy mo na osiàgnàç znaczne obni- enie poziomu ha asu ogólnego. Korzystajà z tego na przyk ad u ytkownicy tokarek, frezarek oraz szlifierek bàdê pi. Szczególnie pozytywnie nowa technologia sprawdza si w mobilnej technice transportu bliskiego, Zredukowana o 75% pulsacja nat enia przep ywu zmniejsza wibracje, a ni sza o 35% cz stotliwoêç sprawia, e dêwi k staje si przyjemniejszy Kontakt dla czytelników: mgr in. Krzysztof Soboƒ tel.: np. w przypadku elektrycznych i spalinowych wózków wid owych, elektrycznych r cznych wózków podnoênikowych, a tak e we wszystkich zastosowaniach przenoênych agregatów (Power Packs), np. pomosty adunkowe zamontowane w samochodach ci arowych. Poniewa ha as w asny Silence Plus w przypadku ni szych ciênieƒ nie jest s yszalny, jest ona wskazana szczególnie w przypadku wszystkich obiegów smarujàcych, filtrujàcych oraz ch odzàcych, w których s yszalny jest wy àcznie ha as silnika elektrycznego. Ró norodnoêç zastosowaƒ uêwiadamia nam, jak dalece ha- asy hydrauliczne mniej lub bardziej niezauwa enie wêlizgn y si w ycie codzienne. Jednak tego, co dziê jest oczywiste, jutro ju nie musimy akceptowaç. Nowa technika zewn trznych pomp z batych Silence Plus pozwala mieç nadziej na przysz oêç z (prawie) bezszumowymi systemami hydraulicznymi. LITERATURA PRZEDMIOTU Boehmker H.C., Laetzel M., Schwuchow D.: Quantensprung auf dem Weg zur Flüsterhydraulik. O+P09/2010. Kollek W.: Pompy z bate konstrukcja i eksploatacja. Ossolineum, Wroc aw ROK WYD. LXXI ZESZYT 11/2012

11 W dniach wrzeênia br. w warszawskim Centrum EXPO XXI odby o si mi dzynarodowe spotkanie informacyjno-brokerskie ICT Proposers Day Tematyka spotkania dotyczy a konkursów na projekty badawcze w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w 7. Programie Ramowym. Uczestnicy spotkania mieli mo liwoêç zaprezentowania pomys ów na projekty w trakcie ponad 40 sesji tematycznych, które nawiàzywa y do tegorocznych konkursów ICT Call 10 i ICT Call 11. fot. (mj) ICT Proposers Day 2012 Celem ICT Proposers Day 2012 by o umo liwienie spotkaƒ pomi dzy ró nymi podmiotami zaanga owanymi w mi dzynarodowe projekty badawcze naukowcami, przedsi biorstwami, u ytkownikami koƒcowymi, przedstawicielami instytucji rzàdowych itp. w obszarze ICT. Organizatorami spotkania, które co roku odbywa si w innym mieêcie europejskim (poprzednie odbywa y si w Budapeszcie i Kolonii), by a Komisja Europejska we wspó pracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wy szego oraz Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE. Patronat Naukowy nad ICT Proposers Day 2012 objà Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Micha Kleiber. Patronat Honorowy nad wydarzeniem obj a Prezydent m.st. Warszawy p. Hanna Gronkiewicz-Waltz. Odbywajàce si po raz pierwszy w Polsce spotkanie ICT Proposers Day 2012 pozwoli o na zaprezentowanie polskiego dorobku w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, powinno tak- e przyczyniç si do zwi kszenia udzia u polskich naukowców w 7. PR oraz rozwijaniu kontaktów badawczych z mi dzynarodowymi partnerami. W 7. PR polscy naukowcy uczestniczyli 187 razy w projektach z obszaru ICT, 7 razy polskie instytucje pe ni y rol koordynatorów projektów. Najcz Êciej uczestnikami projektów badawczych z tej tematyki sà wy sze uczelnie, przede wszystkim Politechnika Warszawska, Politechnika Wroc awska, Akademia Górniczo- -Hutnicza w Krakowie i Poznaƒskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. W pracach uczestniczà te firmy prywatne, g ównie z du ych miast: Warszawy, Wroc awia, Poznania i Krakowa. Min. Kudrycka w liêcie do uczestników spotkania napisa a m.in.: rozwijanie mi dzynarodowej wspó pracy naukowców fot. (mj) i przedsi biorców w ramach projektów finansowanych z Programów Ramowych Unii Europejskiej jest jednym z kluczowych priorytetów Polski na najbli sze lata. Nauka w Polsce i nasz przemys majà w obszarze ICT znaczny potencja, który powinien zostaç wykorzystany równie w kontekêcie projektów europejskich. ICT Proposers Day 2012 stwarza niepowtarzalnà okazj do zaprezentowania polskiego dorobku w zakresie ICT na forum mi dzynarodowym i nawiàzania cennej wspó pracy z partnerami z innych krajów. Podczas ICT Proposers Day 2012 prezentowane i omawiane by y równie zagadnienia zwiàzane z nadchodzàcym programem ramowym Horyzont 2020, partnerstwem publiczno-prywatnym, dzia- alnoêcià platform technologicznych, a tak e dzia aniami badawczymi w takich dziedzinach, jak: Internet przysz oêci, fabryki przysz- oêci, projektowanie w chmurze, systemy kognitywne i robotyka. W imprezie udzia wzi o ponad 80 przedstawicieli Komisji Europejskiej ze wszystkich wydzia ów DG CONNECT (dawniej: DG INFSO) oraz ok naukowców i przedsi biorców z ca ej Unii Europejskiej zainteresowanych obecnoêcià w nadchodzàcych konkursach ICT Call 10 oraz ICT Call 11 w 7. Programie Ramowym UE. ROK WYD. LXXI ZESZYT 11/

12 Nowe czujniki koloru Dwa nowe czujniki koloru firmy Omron: czujnik koloru z funkcjà uczenia E3X-DACLR oraz czujnik wizyjny koloru FQ-CLR, stworzono specjalnie do zastosowania w systemach wykrywania kolorów w bran- y opakowaƒ. Typowe zastosowania tych czujników obejmujà m.in. kontrol kolorów kapsli butelkowych, sprawdzanie poprawnoêci koloru materia u opakowania oraz sprawdzanie, czy etykiety i inne kolorowe oznaczenia zosta y prawid owo wydrukowane. Czujnik koloru E3X-DACLR (fot. 1) dost pny jest w wersjach umo liwiajàcych wykrywanie od jednego koloru do czterech kolorów. Wszystkie wersje zapewniajà atwà konfiguracj z funkcjà jednodotykowego uczenia w celu weryfikacji koloru lub dwudotykowego uczenia przy segregacji dobrych i z ych próbek produktowych. Czujniki, jako dwuelementowe jednostki, dajà wi ksze mo liwoêci konfiguracyjne. Majà one kompaktowà g owic wykrywajàcà, która zapewnia atwoêç obs ugi nawet w przypadku ograniczonej przestrzeni, a tak e oddzielnà jednostk wzmacniacza, po àczonà z g owicà wykrywajàcà za pomocà podwójnego przewodu Êwiat owodowego. Do zastosowaƒ wymagajàcych àczonych zadaƒ kontrolnych przeznaczony jest wizyjny czujnik koloru FQ-CLR. Model FQ-CLR to jednoelementowy czujnik z wbudowanym oêwietleniem, który jest dost pny w wersjach do wykrywania jednego lub nawet do 32 kolorów oraz do àczonych zadaƒ kontrolnych. Najwa niejszà zaletà jest mo liwoêç precyzyjnego okreêlenia obszaru kontroli na zdj ciu wykonanym przez czujnik. Czujnik FQ-CLR (fot. 2) sprawdza si w zastosowaniach do kontrolowania elementów o ró nych wymiarach i budowie, na przyk ad zwiàzanych z pakowaniem. Podobnie jak E3X-DACLR, model FQ-CLR zapewnia szybkà i atwà konfiguracj, a tak e mo liwoêç prostego nauczenia si wzorcowych próbek oraz zapami tywania definiowanych przez u ytkownika poziomów tolerancji. Alternatywnie operacje te mogà wykonywaç urzàdzenia zewn trzne, wykorzystujàc wartoêci RGB, które czujnik przekazuje za poêrednictwem Fot. 2 zintegrowanego portu Ethernet. Czujnik mo na zaprogramowaç za pomocà oprogramowania PC lub zdejmowanego urzàdzenia programujàcego. Si ownik drzwi autobusu, który znacznie zmniejsza zu ycie paliwa i ogranicza emisj CO 2 Fot. 1 Autobus, w którym do otwierania i zamykania drzwi zosta zastosowany nowy si ownik SKF (SKF Bus Door Actuator) produkt nale àcy do pakietu BeyondZero, ma mniejszà o 1,9 tony/rok emisj CO 2 w porównaniu z autobusem stosujàcym spr one powietrze. Wynik dotyczy jednego autobusu miejskiego z nap dem hybrydowym (po àczenie silnika wysokopr nego i elektrycznego) z szeêcioma drzwiami (jeden si ownik na drzwi). Si ownik zu ywa o 80 do 90% mniej energii ni system pneumatyczny, co umo liwia zredukowanie wymiarów systemu spr arkowego i w rezultacie 3% zmniejszenie zu ycia paliwa. W celu stworzenia rozwiàzania alternatywnego do pneumatycznego systemu otwierania drzwi, bardziej niezawodnego i o mniejszym poborze energii, SKF wspó pracowa z klientem z rynku motoryzacyjnego. Efektem koƒcowym projektu jest si ownik do precyzyjnego sterowania pr dkoêcià i po- o eniem drzwi, który àczy elementy elektryczne i mechaniczne. Si owniki SKF do drzwi autobusu zwi kszajà wskaênik dyspozycyjnoêci autobusu, poniewa sà one nap dzane za pomocà silników elektrycznych i nie wymagajà spr - onego powietrza jak systemy pneumatyczne. Dodatkowo, dzi ki sterowaniu mechanizmem ruchu zu ycie cz Êci mechanicznych jest znaczàco mniejsze. Monta si ownika SKF do drzwi autobusu jest bardzo prosty, poniewa jest to bezpoêredni zamiennik istniejàcego rozwiàzania. Wytrzyma a konstrukcja, zintegrowana elektronika i oprogramowanie zapewniajà powtarzalne dzia anie niezale nie od zmiennoêci temperatury, obcià enia lub zu ycia. KorzyÊci eksploatacyjne w porównaniu z systemami pneumatycznymi: Mniejsze zu ycie energii Wi ksza niezawodnoêç i trwa- oêç atwy monta pod àcz i dzia aj Ni szy poziom ha asu Maksymalny wskaênik dyspozycyjnoêci autobusu Rozwiàzanie praktycznie bezobs ugowe 14 ROK WYD. LXXI ZESZYT 11/2012

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 W tegorocznej edycji ITM Polska w ramach 6 salonów tematycznych wzi o udzia kilkaset firm z Polski i z 30 krajów. Zagraniczni wystawcy

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA Jubileuszowa XX AUTOSTRADA W tegorocznych targach AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, ROTRA oraz TRAFFIC-EXPO udzia wzi o oko o 400 firm z bran y budownictwa drogowego. Wystawcy z 21 krajów prezentowali w Kielcach

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Nowe technologie na targach STOM i CONTROL-STOM Ponad 400 firm z 25 krajów z ca ego Êwiata spotka o si na pi ciu wystawach zwiàzanych z obróbkà blach, metali, spawalnictwem, ochronà powierzchni i technikami

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Polska Platforma Technologiczna Procesów Produkcyjnych koncepcja i za o enia organizacyjne W lutym 2004 r. powo ano oficjalnie Polskà Platform Technologicznà Procesów Produkcyjnych, organizacj zrzeszajàcà

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Konferencja Solid Edge with Synchronous Technology 2 24 wrzeênia 2009 r. w Warszawie odby a si konferencja na temat wprowadzenia najnowszej wersji Solid Edge with Synchronous Technology (fot.). W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Targi Innowacje Technologie Maszyny 2012 Poznaƒ, 29.05 1.06.2012 Przez 4 dni targowe w Poznaniu prezentowana by a bogata oferta nowoczesnego przemys u (fot. 1). Podczas ITM Polska 2012 pokazano sprz t

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych W dniach 21 24 stycznia 2008 roku odby a si w FWP Hyrny w Zakopanem XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. W tym roku organizatorami

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. klientom stàd nowa nazwa tych metod. Projekt Custom-Fit ma doprowadziç

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. klientom stàd nowa nazwa tych metod. Projekt Custom-Fit ma doprowadziç Projekt Custom-Fit Czy cz owiek o nietypowych proporcjach cia a mo e liczyç na odpowiednio dobrany implant lub protez medycznà? Czy mo e zamówiç dla siebie odpowiednio du y lub ma y kask albo siode ko

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Uszkodzenia o ysk i ich przyczyny Cz Êç III Niewspó osiowoêç statyczna Niewspó osiowoêç statyczna, powszechna przyczyna przegrzania i/lub przedwczesnego uszczenia, wyst puje w jednej z nast pujàcych sytuacji:

Bardziej szczegółowo

Rynek automatyki przemys owej w Polsce

Rynek automatyki przemys owej w Polsce >>> ABB Review: Budowniczowie nadwozi str. 22 Paêdziernik 2002 nr 2 Przyszed czas na Be chatów II str. 4 Rynek automatyki przemys owej w Polsce str. 14 ISSN 1644-4094 www.abb.pl Spis treêci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR) dzia a od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (DzU z 2007 r. nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS simatic net AUTOMATION Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009 e-autonaprawa dost pna bez ograniczeƒ! str. 43 Przeglàd aktualnych ofert: sprz t dla lakierni us ugowych GoÊcinnie na naszych amach: Tomasz ukasik

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401 maszyny budowlane serwis i eksploatacja 2009 ISSN 1895-5401 N I E Z B D N I K U Y T K O W N I K Ó W S P R Z T U B U D O W L A N E G O Szanowni Paƒstwo optymistyczne tytu y z ekonomicznych stron dzienników

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

Miko ajowe Êwi to w Szymbarku

Miko ajowe Êwi to w Szymbarku fot. Z archiwum ARP Na ok adce: UroczystoÊç podpisania umowy inwestycyjnej; od lewej stojà: A. Synowiecki (prezes Radmoru), W. Dàbrowski (prezes ARP), P. Wojciechowski (prezes WB); siedzi: A. Szortyka

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (64) 62006 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m.in.: 2. Tegoroczne targi Infrastruktura zaskoczy y swym

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 KONKURS! Do wygrania: cyfrowy aparat fotograficzny 3 zestawy upominków firmy GG Profits str. 35 Przeglàdy aktualnych ofert: sieci warsztatowe

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo