GMINNE. Ró anecznik katawbijski uwodzi swym piêknem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINNE. Ró anecznik katawbijski uwodzi swym piêknem"

Transkrypt

1 WIEŒCI GMINNE EGZEMPLARZ BEZP ATNY Gazeta Samorz¹dowa Gminy Kochanowice Nr 4 (82) Czerwiec 2004 ISSN Ró anecznik katawbijski uwodzi swym piêknem W dniu br. ziemia kochanowicka goœci³a uczestników konferencji naukowej pt. Aktywna ochrona przyrody na terenach chronionych, której organizatorem by³ Zespó³ Parków Krajobrazowych Województwa Œl¹skiego Park Krajobrazowy Lasy nad Górn¹ Liswart¹, Oddzia³ Biura w Herbach. Czêœæ teoretyczna konferencji mia³a miejsce w Domu Kultury w Koszêcinie, natomiast prezentacja zagospodarowania turystycznego zosta³a przeprowadzona na terenie naszej gminy w przysió³ku Brzoza. Tam te przedstawiciel Wojewody Œl¹skiego Dyrektor Wydzia³u Ochrony Œrodowiska ods³oni³ wœród braw aprobuj¹cych to wydarzenie, tablicê informacyjn¹ Parku Krajobrazowego Lasy nad Górn¹ Liswart¹. Oglêdziny stanowiska pomnikowego ró anecznika wprawi³y zwiedzaj¹cych wœród których byli m. in. starosta powiatu czêstochowskiego, wójtowie, kierownictwo okolicznych nadleœnictw, dyrektorzy szkó³ i nauczyciele, w³adze Œl¹skiego Parku Krajobrazowego oraz liczni przyrodnicy w zachwyt, tym bardziej, e pomnik ten jakby na tê okolicznoœæ olœniewaj¹co zakwit³. Dla takiego widoku turyœci nie szczêdzili si³, aby wdrapaæ siê na wie ê widokow¹ i stamt¹d podziwiaæ piêkny dywan ró anecznika. Rodzinny Dzieñ Dziecka Malutka kropka na mapie Polski to Jawornicy znak. Malutka szkó³ka, w niej GCI to radoœæ nie tylko dla naszej wsi. Zobaczcie wko³o jak kolorowo, jak s³oñce œwieci dla wszystkich dzieci dla mamy, taty, babci i dziadka dla Pani, Pana - o jest s¹siadka. S¹ tu te z nami goœcie wspaniali - im to machamy, bo ich witamy. Wszyscy razem œwiêtujemy dziœ. Bawi siê szczerze, kto tylko wierzy, e Jawornica to piêkna wieœ. dokoñczenie na str. 3 Zachowaj trzeÿwy umys³ konkurs rozstrzygniêty Joanna Brommer, Lubecko, kl. Ia, I miejsce Tym wierszykiem napisanym przez nauczycielkê jawornickiej szko³y mgr Reginê Dylê, Martynka rozpoczê³a uroczystoœæ z okazji Dnia Dziecka. Czêœæ artystyczn¹ kontynuowali uczniowie z Zespo³u Szkó³ z Kochanowic pod kierunkiem mgr El - biety Ulfig. Tañce w strojach ludowych, wierszyki i piosenki okazjonalne uœwietni³y wystêp. Uczennice klasy V oklaskiwane by³y za ywio³owy taniec dyskotekowy opracowany przez nauczycielkê mgr Reginê Galuskê. Spotkanie to odby³o siê dziêki pozyska- nym przez Stanis³awa Skolika funduszom ze Œl¹skiego Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespo³ów Sportowych w Katowicach. Ewa Ulfig, Kochanowice, kl. VI, wyró nienie dokoñczenie na str. 8 szczegó³y na str. 6

2 2 WIEŒCI GMINNE SAMORZ D GMINNY INFORMUJE Z prac Rady Gminy Kochanowice W dniu 14 kwietnia br. odbyła się XVI sesja Rady Gminy Kochanowice, a przedmiotem jej obrad było: 1. Zatwierdzenie sprawozdań z wykonania rocznego planu: a) z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kochanowicach. b) z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kochanowicach. c) z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach za rok d) z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok e) z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok (Na sąsiedniej stronie numeru przemówienie Wójta wygłoszone podczas sesji absolutoryjnej). 2. Obniżenie o 20 punktów procentowych wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późń. zm.). 3. Ustalenie warunków sprawiania pogrzebu osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie gminy, gdy brak jest osób zobowiązanych do zorganizowania i pokrycia kosztów pogrzebu. 4. Zatwierdzenie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej poniesionych przez Gminę Kochanowice w zakresie zadań własnych. 5. Ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania. 6. Zbycie nieruchomości w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego. Wymieniona uchwała została podjęta w sprawie uregulowania własności gruntów, na których wybudowano w przeszłości prywatne posesje. 7. Nieodpłatne nabycie nieruchomości o powierzchni 11,7101 ha położonych w Kochcicach będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych. Nieruchomości te w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kochanowice są opisane jako: tereny usług sportu i rekreacji droga dojazdowa do w/w działki od drogi powiatowej Kochcice Pawełki fragment ulicy Ogrodowej (przy budynkach mieszkalnych) fragment ulicy Tartacznej i Ogrodowej. 8. Pozytywne stanowisko w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Jawornicy Publicznej Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół w Kochanowicach. 9. Zwolnienie z opłat za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zwolnienie z opłat dotyczy: osób bezrobotnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2003 roku Nr 58, poz. 514 z późn. zm.). przedsiębiorców w sytuacji, gdy wniosek o zmianę wpisu wynika jedynie ze zmiany nazwy ulicy, numeru domu lub kodu pocztowego. przedsiębiorców, którzy w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 217, poz. 2125) w terminie określonym tym przepisem uzupełniają brakujące dane, o których mowa w tym przepisie. 10.Wprowadzenie do realizacji inwestycji pod nazwą Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Pawełki, która jest finansowana przez Gminę Kochanowice przy współudziale środków z Programu SAPARD. Koszty inwestycji wynikające z przetargu na wykonanie robót są następujące: Wartość robót budowlano-montażowych brutto ,74 zł - środki Programu SAPARD ,27 zł - środki budżetu gminy ,47 zł 11. Wprowadzenie do realizacji inwestycji pod nazwą Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Tylnej i Polnej w Jawornicy, która jest finansowana przez Gminę Kochanowice przy współudziale środków z Programu SAPARD. Koszty inwestycji wynikające z przetargu na wykonanie robót są następujące: Wartość robót budowlano-montażowych brutto ,95 zł - środki Programu SAPARD ,21 zł - środki budżetu gminy ,74 zł 12. Zmiana w budżecie gminy na rok Uchwalenie programu współpracy Gminy Kochanowice z Organizacjami Pozarządowymi w roku Ustalenie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych. 15. Uchwalenie stanowiska w sprawie przejęcia obiektu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pawełkach na mienie komunalne gminy Kochanowice. 16. Przyjęcie stanowiska dotyczącego skargi mieszkańca Gminy w temacie sprzedaży nieruchomości. Na sesji XVII w dniu 28 maja br. Rada Gminy Kochanowice podjęła decyzję w sprawie: 1. Zaciągnięcia kredytu pomostowego w kwocie ,27 zł na realizację inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Pawełki. Spłata kredytu pomostowego nastąpi w bieżącym roku ze środków dotacji Programu SAPARD. 2. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł na realizację inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Pawełki. Wymieniona pożyczka spłacana będzie w latach z dochodów budżetu gminy. 3. Zaciągnięcia kredytu pomostowego w kwocie 161,750,21 zł na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Tylnej i Polnej w Jawornicy. Spłata kredytu pomostowego nastąpi w roku bieżącym z chwilą otrzymania dotacji z Programu SAPARD. 4. Wprowadzenia do realizacji inwestycji pn. Budowa drogi gminnej przejazdowej wraz z infrastrukturą przez zabytkową wieś Lubecko. Koszty inwestycji wynikające z przetargu na wykonanie robót przedstawiają się następująco: Wartość robót budowlano-montażowych brutto ,36 zł - środki Programu SAPARD ,77 zł - środki budżetu gminy ,59 zł 3. Zaciągnięcia kredytu pomostowego w kwocie ,77 zł na realizację inwestycji pn. Budowa drogi gminnej przejazdowej wraz z infrastrukturą przez zabytkową wieś Lubecko. Zaciągnięty kredyt spłacony będzie w roku 2004 z dotacji Programu SAPARD. 6. Zmiany budżetu gminy na rok Zmiany fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kochanowice. 8. Zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył Gminie pożyczkę w kwocie zł zaciągniętą w 1996 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Kochanowicach. Zabezpieczeniem tego umorzenia jest wymieniony weksel, w którym deklarujemy, że środki te przeznaczone będą na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Jawornica. I N F O R M A C J A! Osoby propagujący aktywny odpoczynek zachęcamy do bezpłatnego korzystania ze sprzętu sportowego ufundowanego przez Wojewódzkie Zrzeszenie LKS. Zapraszamy do gry w tenisa stołowego, koszykówkę, siatkówkę na terenie szkoły filialnej w Jawornicy. Szczegółowe informacje: Gminne Centrum Informacji, Jawornica, ul. Szkolna 3, tel

3 SAMORZ D GMINNY INFORMUJE Przemówienie Wójta wygłoszone podczas sesji absolutoryjnej Wysoka Rado. Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2003 r. zamknął się po stronie dochodów kwotą zł, a po stronie wydatków kwotą zł. Przeprowadzone w toku jego wykonania zmiany spowodowały wzrost planu dochodów do kwoty zł, a wydatków do kwoty zł. Na rok 2003 przypadło do spłaty zł kredytów i pożyczek. Struktura podziału ważniejszych grup dochodowych przedstawiła się następująco: - subwencja ogólna wraz z oświatową 55,4% - dochody własne 34,7% - dotacje celowe 9,8% Dochody własne zostały wykonane w 99,79%. Natomiast w strukturze wydatków, wydatki bieżące stanowią 72,2%, a wydatki inwestycyjne 27,8%, łącznie wydatki zostały wykonane w 96,77%. Pokaźną część budżetu stanowiły zadania inwestycyjne, z których najważniejsze to: - budowa wodociągu Lubockie o długości m w tym wykonano 91 przyłączy. Wartość całej inwestycji wyniosła zł na co pozyskano zł dotacji z funduszu SAPARD. - oddano do użytku segment D szkoły w Kochcicach za kwotę zł na którego wyposażenie otrzymaliśmy zł dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej. - odbudowano połowę drogi dojazdowej z Kochanowic do Droniowic i Harbułtowic tj mb za kwotę zł na co otrzymano zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego - dokończono budowę kanalizacji sanitarnej w Lubecku za kwotę zł - wykonano modernizację ul. Lipskiej w Lubecku za kwotę zł - wykonano modernizację chodnika przy ul. Wiejskiej w Kochanowicach za kwotę zł - wykonano chodnik dla pieszych Droniowicach za kwotę zł - w szkole w Kochanowicach dokonanego całkowitej wymiany wszystkich okien i przeprowadzono remont kapitalny trzonu kuchennego za kwotę zł na co otrzymano zł dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej - z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej otrzymaliśmy zł dotacji na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w Jawornicy - w budynku Urzędu Gminy przeprowadzono remont c.o za kwotę zł - dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, PZU w Opolu zakupiliśmy dwa samochody strażackie Forda za zł dla OSP w Kochcicach i Mitsubishi za zł dla OSP Kochanowice. Łącznie na zakup tych samochodów uzyskaliśmy wsparcie na kwotę zł. Wartość tych najważniejszych działań inwestycyjnych w ubiegłym roku wyniosła zł, a suma środków zewnętrznych na realizację tych zadań wyniosła zł. Dziękuję Wysokiej Radzie za akceptację kierunków moich działań na rzecz rozwoju naszej Gminy, której wyrazem były bardzo często jednomyślnie podejmowane uchwały. Ireneusz Czech Wójt Gminy Jak głosowaliśmy w wyborach do Parlamentu Europejskiego WYBRANE LISTY Z NAJWIĘKSZĄ ILOŚCIĄ GŁOSÓW FREKWENCJA WYBORCZA OGÓŁEM 19,97% Różanecznik katawbijski uwodzi swym pięknem dokończenie ze str. 1 Niewątpliwie wydarzenie to stało się jedną z form promocji gminy Kochanowice, tym bardziej, że część gości planuje wrócić z młodym pokoleniem na ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną korzystając z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pawełkach. Daje taką możliwość utworzona już wcześniej 7 kilometrowa trasa ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej Na Brzozę. M Der WIEŒCI GMINNE 3

4 Ułatwiliśmy znalezienie pracy W dniu r. w Domu Kultury w Lublińcu odbyły się po raz pierwszy Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu przy współudziale Gminnych Centrów Informacji z Kochanowic i Lublińca. Przedsięwzięcie to było adresowane głównie do bezrobotnych i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Pracodawcy wyrazili gotowość zatrudnienia kilkadziesiąt osób, natomiast Ochotniczy Hufiec Pracy proponował uczącej się młodzieży prace sezonowe. Można było także skorzystać z zagranicznych ofert pracy. Z możliwości bezpośredniego kontaktu z pracodawcą skorzystało ok. 250 poszukujących pracy. U wielu Targi zbudziły nadzieję mogli bowiem uczestniczyć w indywidualnych poradach zawodowych, pozyskać informacje o możliwościach przekwalifikowania bądź podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych oraz skorzystać z porad z zakresu uruchamiania własnej działalności gospodarczej. O tym, że targi okazały się sensownym i trafionym pomysłem świadczy chociażby zwiększona aktywność zawodowa bezrobotnych (nie tylko z gminy Kochanowice, ale także z gmin: Ciasna, Kalety, Lubliniec, Herby), którzy częściej korzystają z kiosku z pracą i porad zawodowych w Gminnym Centrum Informacji w Kochanowicach z/s w Jawornicy. MDer Skorzystaj z okazji W dobie postępu technicznego coraz trudniejsze staje się funkcjonowanie bez korzystania z nowoczesnego teleinformacyjnego sprzętu. Niejednokrotnie nie wypada załatwiać spraw urzędowych z pismem odręcznie napisanym. Nierzadko poszukujemy informacji w różnych źródłach z miernym efektem i stratą czasu, a przecież można daną informację pozyskać z Internetu zaledwie w kilka minut. Te problemy dadzą się ominąć w Gminnym Centrum Informacji, gdzie można w dowolnym czasie przyjść i bezpłatnie skorzystać z dostępu do wszechstronnej informacji. Mieszkańcy gminy Kochanowice, którzy nie radzą sobie z obsługą komputera, mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach nt. podstaw obsługi sprzętu komputerowego. Osoby, które nie zdecydują się na taką formę pomocy, mogą zwrócić się do pracowników GCI z prośbą o napisanie i wydrukowanie pisma urzędowego, życiorysu, podania bądź też o odszukanie potrzebnych informacji w Internecie. Bezrobotni mogą korzystać z ofert pracy krajowych i zagranicznych, które dostępne są nie tylko w komputerowym kiosku z pracą lecz także w sposób konwencjonalny na tablicy ogłoszeń w GCI. Szczegółowe informacje: Gminne Centrum Informacji, Jawornica, ul. Szkolna 3, tel Małgorzata Derkowska kierownik GCI 4 WIEŒCI GMINNE SAMORZ D GMINNY INFORMUJE Informacja dotycząca programów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu wraz z przystąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej będzie w latach podejmował inicjatywy zmierzające do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy. Programy realizowane w ramach inicjatyw będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich. Przewidziane są działania dla następujących grup osób bezrobotnych: - młodzieży w wieku lat w ramach działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży ; - osób długotrwale bezrobotnych w ramach działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia. Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu będzie wspierał zatrudnienie i samozatrudnienie młodzieży w celu szybkiego wprowadzenia ich na rynek pracy, aby nie stawali się i nie pozostawali osobami bezrobotnymi. Pierwszy projekt skierowany jest do grupy 300 osób, z których każda będzie miała możliwość skorzystania z następujących form pomocy: - poradnictwo zawodowe - szkolenia - staże - prace interwencyjne - środki finansowe na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Kolejny projekt zakłada pomoc w powrocie do czynnego życia zawodowego osób dłu- gotrwale bezrobotnych. Wsparciem będzie objętych 290 osób, którym zostaną zaoferowane następujące działania: - poradnictwo zawodowe - szkolenia - przygotowanie do wykonywania zawodu u pracodawcy - prace interwencyjne - środki finansowe na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. W związku z realizacją powyższych projektów Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu zachęca zainteresowane uczestnictwem w programie osoby bezrobotne oraz zainteresowanych pracodawców do kontaktu z tut. urzędem pracy. Pracodawcom, którzy zgłoszą się do urzędu pracy zostaną zaproponowane preferencje i korzystne formy refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem, przygotowaniem zawodowym lub stażem osób bezrobotnych polegające na: - sześciomiesięcznym okresie refundacji (części od refundowanego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne) zatrudnionego bezrobotnego w ramach organizowanych prac interwencyjnych - sześciomiesięcznych stażach i przygotowaniu do wykonywania zawodu osoby bezrobotnej u pracodawcy bez nawiązania stosunku pracy. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu. Kontakt: Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu, pl. Sienkiewicza 8, tel./fax ; Narada szkoleniowa dyrektorów 8 czerwca br. w gminie Kochanowice odbyła się narada szkoleniowa dyrektorów szkół prowadzona przez wizytatora mgr Alicję Janowską. Dyrektorom została zaprezentowana ścieżka dydaktyczna Na Brzozę, a także zwiedzono gospodarstwo agroturystyczne Henryka Hadasia. Właściwa część konferencji odbyła się w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Pawełkach. Pani wizytator podsumowała na niej rok szkolny 2003/2004 w powiecie lublinieckim i przedstawiła rozporządzenie MEN na temat mierzenia jakości pracy szkół. Na zakończenie wizytator Alicja Janowska wręczyła kwiaty pięciu osobom kończącym pracę na stanowisku dyrektora, m.in. ze Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach Małych Helenie Grzesiak, dla której tak się złożyło, że przed laty rozpoczynała pracę pedagogiczną w Szkole Podstawowej w Pawełkach, a dzisiaj w tym samym miejscu podziękowano Jej za wieloletnią pracę nauczycielską. Lech Budzyński Dyrektor ZS w Kochanowicach

5 RÓ NE GMINNE OBCHODY DNIA MATKI r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kochanowicach odbyły się gminne obchody Dnia Matki, podczas których została otwarta wystawa najpiękniejszych laurek dla mamy, a także prezentacja konkursowych wierszy dla mamy. W konkursie plastycznym, który obejmował dwie kategorie wiekowe, zwycięzcami zostali: w I kategorii kl. 0 III, I miejsce zdobyła Nikola Pacławska, II miejsce Wiktoria Gołek, III miejsce Mateusz Krawczyk. Wyróżnienia otrzymali: Joanna Niedurny, Martin Mizera i Bartłomiej Cogiel. W II kategorii kl. IV VI, I miejsce zajęła Maja Koziorowska, II Wioletta Czudaj, III Justyna Obrzud, natomiast wyróżnienia przyznano Anecie Kozie, Angelice Zakrzewskiej i Mar- Od kilku już lat, rok rocznie, dzieci z klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku spędzają poza domem i szkołą od 5 10 dni, poznając różne zakątki naszego kraju. Przemierzają utarte szlaki turystyczne i ścieżki przyrodniczo dydaktyczne, poznając walory przyrodnicze, geograficzne i historyczne miejsc, do których trafiają. W ubiegłych latach były w Ustroniu Morskim, w Kołobrzegu, a teraz w dniach od r. spędziły miło czas w Sudetach, u podnóża Gór Opawskich, poznając Głuchołazy, Prudnik i okolice. Zwiedziły Park Krajobrazowy szlakiem Przez Górę Chrobrego w Głuchołazach. Jest to wyznaczona trasa, która pozwala doskonale poznać i zaobserwować wiele ciekawych gatunków roślin, rzadko spotykanych i chronionych, tak więc: 120-letnie buki, dęby, graby i świerki, jak również bogactwo runa leśnego. Trasa obfitowała w kilka trudnych i stromych odcinków, na których dzieci czuły się jak prawdziwi zdobywcy szczytów górskich. Wiele satysfakcji przyniosło zwiedzanie zabytków, z którymi wiążą się ciekawe legendy i niezwykłe opowieści, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Muzeum Ziemi Prudnickiej dostarczyło uczestnikom zielonej szkoły sporo wrażeń i nowych ciekawych informacji historycznych. Każdy dzień obfitował w niezwykłe przeżycia twierdzą organizatorki wyjazdu, z-ca dyr. Zespołu Szkół w Lubecku Jolanta Rudolf, wychowawczyni klasy III oraz Alina Przybyła, której pierwszoklasiści spisywali się doskona- cinowi Styczyrzowi. W konkursie poetyckim I miejsce zdobył wiersz Marceliny Grzony, II miejsce Elżbiety Bilnik i Moniki Maksajdy zaś III miejsce Martyny Koniecznej i Weroniki Prandzioch. Wyróżnieniem specjalnym nagrodzono wiersz Katarzyny Kazek. Laureatom obu konkursów, plastycznego Laurka dla Mamy i poetyckiego Wiersz dla Mamy zostały wręczone nagrody podczas uroczystości w obecności wszystkich mam. Spotkanie wzbogaciły występy starszej i młodszej grupy wokalnej działającej w Gminnym Ośrodku Kultury, a także finalistek Gminnego Minifestiwalu Piosenki Dziecięcej dla przedszkolaków. Uroczystość zakończyła się wręczeniem kwiatu róży mamom. EJ Tradycje wyjazdów na zielone szkoły W ubiegłym roku morze, teraz góry le daleko od rodziców wykazywali niezwykłą zaradność i samodzielność. Uczniowie klasy III to już wprawni turyści. Dla nich ten wyjazd był zarazem pożegnaniem okresu wczesnoszkolnego. Dzieci korzystały z terenów rekreacyjnych Ośrodka Wypoczynkowego Banderola w Głuchołazach; z boisk placu zabaw, hali sportowej, gdzie odbywały się rozgrywki sportowe, gry i zabawy. Mini ZOO i dyskoteka były odwiedzane bardzo często. Organizatorki przyznają, że bały się o łzy smutku w chwili odjazdu na zielona szkołę, ale pojawiły się one w dniu wyjazdu do domu, co świadczy o tym, że warto było i jest nadal poszukiwać ciekawych miejsc, przygotować interesujące programy i dawać dzieciom radość wyjeżdżając co roku w nieznane Serdeczne podziękowania należą się Panu Posłowi Andrzejowi Grzesikowi za dofinansowanie przejazdu oraz Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kochanowicach. Dyrekcja ZS w Lubecku Mamo Mamo to Ty dałaś mi życie. Byłaś przy mnie, gdy stawiałam pierwsze kroki. Me pierwsze słowo Mama Pokazało Ci, czym są macierzyństwa uroki. Ocierałaś mi łzy z twarzy, A gdy się śmiałam, cieszyło się Twoje serce. Pokazałaś mi czym są: wiara, nadzieja, miłość I nauczyłaś mnie według nich żyć. Wpajałaś mi, co w życiu jest ważne, Uczyłaś, jak stawać się lepszym człowiekiem. Zawsze byłaś dla mnie wzorem do naśladowania, Jak nikt inny na świecie. A teraz, gdy powoli wkraczam w swe dorosłe życie, Czuwasz nade mną, abym nie zbłądziła. I chociaż nieraz przeze mnie płakałaś, W radości i smutku zawsze o mnie dbałaś. Dziś jest Twoje święto Dzień Matki, Więc z samego rana biegnę z bukietem i życzeniami, Lecz żadne kwiaty nie oddadzą lepiej tego, co czuję, Niż te trzy małe słowa: Za wszystko dziękuję!!! Kocham Cię Mamo Elżbieta Bilnik Klasa III B Gimnazjum w Kochanowicach Mamo! Kocham Cię, ty wiesz, tak jak nikogo na świecie. Jesteś dla mnie najważniejsza, najdroższa. Każdy spędzony z Tobą dzień należy do pięknych A wspomnienie z niego zapisuje w mych myślach Byś mogła wiedzieć, jak jesteś mi bliska. Ty mi dałaś życie, w swych ramionach tuliłaś, Bajki na dobranoc cudowne mówiłaś. Teraz słuchasz mnie wyrozumiale, Wspierasz w trudnych chwilach Jesteś dla mnie miłością i dobrem, szczęściem i radością. Po prostu wszystkim Twe serce wielkie A z serca płynie miłość jak z bystrego potoku Twe oczy wyrozumiałe, lśniące jak iskierka Twe dłonie delikatne jak płatki róży Twój uśmiech mówi jedno: Kocham cię me dziecko. Mamo! Tak bardzo Cię kocham, że chciałabym Ci zerwać gwiazdkę z nieba Niestety, zrobić tego nie mogę Pozostaje mi tylko objąć Twą szyję ramionami i szepnąć cicho Ci do ucha: Dziękuję Ci Mamo, dziękuję, że tak bardzo mnie kochasz. Marcelina Grzona kl. I A Gimnazjum w Kochanowicach WIEŒCI GMINNE 5

6 RÓ NE Rozstrzygnięto konkurs Zachowaj trzeźwy umysł Podczas posiedzenia Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kochanowicach 18 maja 2004 r. rozstrzygnięto konkurs w ramach kampanii Zachowaj trzeźwy umysł, której tegorocznym hasłem jest Sport zawsze dobry wybór. Wszystkie szkoły naszej Gminy wzięły udział w konkursie. Wpłynęło prawie 400 prac uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych spośród których nagrodzono i wyróżniono: Kat. I klasy I III wyróżniono: Jadwiga Warzecha kl. III SP Lubecko Roksana Matysek kl. I SP Lubecko Patrycja Pluta kl.i SP Lubecko Mateusz Kalus kl. I SP Lubecko Marek Motyl Szkoła Filialna Lubockie Paweł Warzecha Szkoła Filialna Lubockie Kamil Suwka Szkoła Filialna Lubockie Kamil Barwicki Szkoła Filialna Lubockie Jakub Bula Szkoła Filialna Lubockie Robert Kłosek Szkoła Filialna Lubockie Dawid Kaczuga Szkoła Filialna Lubockie Karol Prandzioch Szkoła Filialna Lubockie Dominik Prandzioch Szkoła Filialna Lubockie Kat. II klasy IV VI Dominika Gambuś Kochcice kl. IV I miejsce. Michał Niedurny Kochanowice kl. VI a I miejsce Michał Psota Kochanowice kl. VI b II miejsce Daria Drynda Kochanowice kl. VI b II miejsce Oddział Biura ZPKWŚ w Herbach realizuje zadania z zakresu edukacji ekologicznej przez bezpośredni kontakt zarówno z młodzieżą jak i kadrą nauczycielską. Zajęcia organizowane są w formie warsztatów, łączących naukę z zabawą (konkursy wiedzy, prace plastyczne, zabawy z ekologią). ZPKWŚ w ramach oferty dla młodzieży szkolnej przygotował konkurs wiedzy ekologicznej. Dnia 10 maja 2004 roku o godzinie 10. odbył się pierwszy regionalny etap konkursu wiedzy ekologicznej. Udział wzięło sześć szkół w dwuosobowych składach. Katarzyna Rogacz Kochanowice kl.vi b II miejsce Agnieszka Drynda Lubecko kl. V III miejsce Zuzanna Bunar Kochanowice kl. IV b III miejsce Klaudia Grabińska Kochanowice kl. IV III miejsce Małgorzata Brzezińska Lubecko kl. VI wyróżnienie Zuzanna Tkaczyk Lubecko kl. V wyróżnienie Agnieszka Krawczyk Lubecko kl. V wyróżnienie Dominika Grabolus Lubecko kl. V wyróżnienie Aneta Tyrała Kochanowice kl. VI c wyróżnienie Karol Szamański Kochanowice kl. VI c wyróżnienie Monika Beszoner Kochanowice kl. V b wyróżnienie Agnieszka Ledwoń Kochanowice kl. V b wyróżnienie Ewa Ulfig Kochanowice kl. VI wyróżnienie Kat. III gimnazjum Joanna Brommer Lubecko kl. I a I miejsce Irena Brzezina Lubecko kl. III a I miejsce Dagmara Kaczuga Lubecko kl. I a II miejsce Monika Maksajda Kochanowice kl. I b II miejsce Ewa Puchalska Kochanowice kl. I b II miejsce Marcin Ligendza Lubecko kl. III c III miejsce Klaudia Kulig Lubecko kl. I a III miejsce Katarzyna Kasperek Kochanowice kl. I b wyróżnienie Marzena Kłosek Kochanowice kl. I b wyróżnienie Nagrody za pierwsze miejsca w konkursie to sprzęt sportowy, natomiast wyróżnienia nagrodzono symbolicznymi upominkami. Poznawanie przyrody przez edukację ekologiczną LP Nazwisko i Imię Placówka Oświatowa Opiekun 1 Kandzia Sandra Szkoła Podstawowa Ewa Krus 2 Szuta Kamil w Strzebiniu 3 Kaczmarzyk Martina Publiczna Szkoła Podstawowa Lidia Skorupa 4 Kuzaj Agata w Ciasnej 5 Nowak Kamil Zespół Placówek Małgorzata Ledwoń 6 Pająk Justyna Oświatowych w Olszynie 7 Paul Danuta Zespół Szkolno-Przedszkolny Babiuch Alicja 8 Rak Joanna w Kochcicach 9 Świerc Anna Zespół Placówek Anna Rajfur 10 Haładaj Kornelia Oświatowych w Boronowie 11 Januszka Monika Szkoła Podstawowa Agnieszka Szyja 12 Jarosz Anna w Jamkach-Korzonku Konkurs obejmował zagadnienia z zakresu ekologii, form ochrony przyrody, podstaw wiedzy o środowisku przyrodniczym, rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt. Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych. W wyniku testu konkursowego najwięcej punktów zdobyła szkoła z Olszyny (gm. Herby) Justyna Pająk i Kamil Nowak 130 pkt, II miejsce Szkoła Podstawowa w Jamkach-Korzonku 128 pkt. oraz Zespoł Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach 128 pkt. Pozostałe szkoły: Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie 126,5 pkt, Szkoła Podstawowa w Strzebiniu 117 pkt, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciasnej 113 pkt. Laureaci I i II miejsca przechodzą do drugiego etapu etapu wojewódzkiego konkursu, który odbędzie się w Biurze ZPKWŚ w Będzinie dnia r. Zdobywcy I i II miejsca otrzymali dyplomy i nagrody książkowe wydawnictw ZPKWŚ, natomiast pozostałe szkoły podziękowania i broszurkę o wilku lub bocianie. W przerwie konkursu mło- dzież słuchała wykładu kierownika Oddziału w Herbach Krystyny Bartochy na temat Parkow Krajobrazowych w województwie śląskim. Dla zainteresowanych szkól specjaliści ZPKWŚ prowadzą zajęcia tematyczne w szkołach. Przykładowe tematy zajęć to: formy ochrony przyrody i ich realizacja w najbliższym otoczeniu (ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia i funkcji parków krajobrazowych), pomniki przyrody, zapoznanie z problematyką systematyki roślin, zbiór materiału do wykonania zielnika, rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów rodzimych i aklimatyzowanych, szkolenia na temat rolnictwa ekologicznego i gospodarstw agroturystycznych, pokaz slajdów o tematyce przyrodniczej, pogadanki przyrodnicze dla przedszkolaków. Zapraszamy do poznawania przyrody również na ścieżkach dydaktycznych ZPKWŚ np. Na Brzozę lub Kierzkowskie bagna. Serdecznie zapraszamy! Krystyna Bartocha 6 WIEŒCI GMINNE

7 RÓ NE R C R Z M S W A Z L W G A W A C O Rozwiązania prosimy przysyłać na adres: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Oddział Biura w Herbach Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą ul. Lubliniecka 31, Herby N Y B Rozwiąż krzyżówkę wpisując w poziomie nazwy: 1. Ma długą szyję w kształcie litery S 2. Ma ogon w kształcie liry 3. Największy polski gołąb 4. Sowa z charakterystyczną twarzą tzw. szlarą w kształcie serca 5. Gołąb gnieżdżący się w dziuplach 6. Ten dzięcioł ma tylko trzy palce 7. Niewielki ptaszek z grubym dziobem 8. Wygląda jak przywódca, inaczej bojownik 9. Nasza najmniejsza sowa 10. Ma skrzyżowany dziób 11. Ptak pochodzenia tropikalnego, zwiększa aktywność na zmianę pogody zwłaszcza na deszcze Rozwiązazanie poprzedniej krzyżówki brzmi: ZWIASTUNY WIOSNY Nagrody wylosowali: Marlena Szymańska, Harbułtowice, Marzena Pyka, Lubocki, Klaudia Krawczyk, Droniowice. Nagrody rozesłane zostaną pocztą. Prawdziwy sportowiec nie ma nałogów Wodociągi ESOX Sp. z o.o. oddział Kochanowice POGOTOWIE WOD.-KAN. całodobowo na terenie gm. Kochanowice Tel Grupa gimnazjalistów z Zespołu Szkół w Lubecku w dniach od 2-7 kwietnia br. przebywała pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego mgr. Rafała Dybowskiego i mgr. Cezarego Białasa na sportowym obozie kondycyjnym w Lalikach (koło Koniakowa). Dzięki licznym sponsorom, m.in. Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszt pobytu jednego uczestnika wynosił tylko 100 zł. Każdy dzień obozu zaczynał się zaprawą czyli gimnastyką poranną, po śniadaniu chwila wytchnienia przed kolejnym wysiłkiem. Najczęściej były to: marszobiegi na trasie 10 km, treningi w poszczególnych dyscyplinach lekkoatletycznych (biegi, rzuty kulą, oszczepem, dyskiem), które trwały przez cały dzień z przerwami na posiłki. dokończenie na str. 8 WIEŒCI GMINNE 7

8 NA SPORTOWO maja br. w Kochanowicach odby³ siê Bieg o Puchar Wójta Gminy Kochanowice. Celem biegu by³o propagowanie zdrowego stylu ycia realizowane poprzez sport oraz rywalizacja dzieci z terenu gminy. Do uczniów i przedszkolaków z Kochanowic do³¹czy³y reprezentacje Szko³y Podstawowej oraz Gimnazjum z Lubecka, a tak e dzieci ze Szko³y Podstawowej z Kochcic. Impreza rozpoczê³a siê biegiem dla przedszkolaków. Najlepsi wœród nich okazali siê: Pawe³ Duc, Denis Ochman i Agata Liebner. Nastêpnie rozegrane zosta³y biegi dla dzieci i m³odzie y. Uczniowie szko³y podstawowej zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe. W kategorii klas pierwszych i drugich wœród dziewcz¹t najszybsze by³y: Kamila Wróbel, Dorota Urbañczyk i Maja Grabolus, natomiast najlepsi ch³opcy to: Jakub Sowa, ukasz Wojtaszczyk i Tomasz Rak. Nastêpnie wystartowali uczniowie klas trzecich i czwartych, gdzie zwyciê yli wœród dziewcz¹t: Daria Jelonek, Natalia Prandzioch i Jagoda Lewandowska, wœród ch³opców: ukasz Nowak, Roland Kalis i Tymoteusz Grzeœczyk. W kategorii klas V-VI na podium stanêli: Angelika Ledwoñ, Agnieszka Sowa i Joanna Rak oraz ukasz Oszielor, Dawid Szczud³o i Adrian Duda. 8 WIEŒCI GMINNE RÓ NE Prawdziwy sportowiec nie ma na³ogów dokoñczenie ze str. 7 Ponadto uczestnicy spêdzili mi³o czas na pobliskim basenie oraz w Aqua Parku w Tarnowskich Górach. Oczywiœcie jak na takie obozy przysta³o, nie zabrak³o czerwonej i zielonej nocy. Ta pierwsza polega³a na tym, e obozowicze zabieraj¹ sobie nawzajem czerwone rzeczy, a potem nastêpuje ich wykup, poprzez wykonywanie ró nych zadañ. Podczas drugiej zostaje u yta du a iloœæ pasty do zêbów. Jak g³osi has³o Prawdziwy sportowiec nie ma na³ogów tak i my wszyscy siê tego trzymamy. Po co niszczyæ sobie organizm i os³abiæ sobie formê? Stawiajmy na sport! M³odzi sportowcy maj¹ nadziejê, e litry potu wylane podczas obozu oraz ogromny trud w³o ony w prace nad kondycj¹ nie pójd¹ na marne, poniewa gimnazjaliœci pragn¹ pokazaæ tak¹ klasê jak w zesz³ym roku na lekkoatletycznych Zawodach Sportowych w Lubliñcu i znów zdobyæ I miejsce. Spoœród gimnazjalistów najlepsi okazali siê: Sylwia Matusek, Agnieszka Kempa i Marcelina Grzona oraz Maciej Sukiennik, Krzystof Jañta i Damian Œledziona. Zmagania zakoñczy³y siê biegiem g³ównym w kategorii OPEN. W biegu g³ównym zwyciêstwo odnieœli: Sylwia Matusek, Aneta Maroñ i Monika Kryœ oraz Artur Konieczny, Marek Kaczorowski i Pawe³ Maroñ. Równie na sportowo uczniowie Zespo³u Szkó³ w Kochanowicach spêdzili Dzieñ Dziecka. W tym dniu zosta³y zorganizowane zawody lekkoatletyczne. Uczniowie szko³y podstawowej brali udzia³ w trzech konkurencjach: biegu na 60 m, rzucie pi³eczk¹ palantow¹ i biegu d³ugim na dystansie 600 m (dziewczêta) i 800 m (ch³opcy), natomiast gimnazjaliœci zmagali siê w pchniêciu kul¹, biegu na 100 m oraz w biegu d³ugim: ch³opcy na 1000 m i dziewczêta na 800 m. Tegoroczny Dzieñ Dziecka up³yn¹³ w radosnej atmosferze sportowej rywalizacji. Ma³gorzata Golenia Justyna Rudolf (uczestniczka obozu) Rodzinny Dzieñ Dziecka dokoñczenie ze str. 1 Turnieje sportowe, w których uczestniczy³y dzieci nagradzane by³y licznymi, atrakcyjnymi prezentami. Mecz pi³ki no nej rozegrany miêdzy ojcami a synami wzbudzi³ wiele emocji, natomiast mecz siatkówki miêdzy kobietami (matki i córki) a mê czyznami (dziadkowie, ojcowie z synami) stworzy³ iœcie rodzinn¹ atmosferê i udowodni³, e sport ³¹czy pokolenia. Zaanga owanie so³tysa Marka Kansego wraz z mieszkañcami Jawornicy, a tak e Gminnego Centrum Informacji i miejscowej szko³y zaowocowa³o zadowoleniem uczestników festynu i umo liwi³o zakoñczenie tego dnia wspólnymi tañcami przy wybornej muzyce. MDer Zespó³Redakcyjny: Ma³gorzataDrynda, Ma³gorzataDerkowska, JacekMokros, MariaMachnik, PiotrChmiel, MariaHadzik. Wieœci Gminne Urz¹d Gminy Kochanowice, ul. Wolnoœci 5, Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nades³anych materia³ów. Og³oszenia s¹ p³atne i przyjmowane 2 w sekretariacie Urzêdu. Ceny: 1 z³ za s³owo, w ramce 2 z³ za cm. Za treœæ og³oszeñ Redakcja nie odpowiada. GMINNE Sk³ad komp. Arkadiusz Turek (SVD), Druk: Sil-Veg-Druk, tel ; WIEŒCI

Z tej okazji w Kościele p/w św. Wawrzyńca w Kochanowicach została odprawiona

Z tej okazji w Kościele p/w św. Wawrzyńca w Kochanowicach została odprawiona Gazeta Samorządowa Gminy Kochanowice Kwiecień 2007 Nr 1 (97) Mile spędzonych Świąt Wielkanocnych w gronie rodziny i przyjaciół, wielu łask Bożych i smacznej święconki Mieszkańcom Gminy Kochanowice oraz

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2008 Nr 2/67

CZERWIEC 2008 Nr 2/67 CZERWIEC 2008 Nr 2/67 Nr 2/67 czerwiec 2008 1 Z obrad Rady Gminy Najważniejszym punktem kwietniowej sesji Rady było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 r. Jak zauważył

Bardziej szczegółowo

Prace budowlane w szatni Błyskawicy Preczуw zakończone

Prace budowlane w szatni Błyskawicy Preczуw zakończone Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny MAJ 2013 NR 17/97 ISSN 1732-985X Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pn: "Dokończenie budowy

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny Lipiec-sierpień 6 (201) SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

Motorem przez Europę

Motorem przez Europę BIULETYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY BOGUCHWAŁA NR 3 (77) 2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Boguchwała, Kielanówka, Lutoryż, Mogielnica, Niechobrz, Nosówka, Racławówka, Wola Zgłobieńska, Zarzecze, Zgłobień Motorem

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY OJRZEŃ UDZIELIŁA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY OJRZEŃ ZA 2014 ROK

RADA GMINY OJRZEŃ UDZIELIŁA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY OJRZEŃ ZA 2014 ROK BIULETYN INFORMACYJNY Gminy Ojrzeń nakład 1.000 EGZ. / kwartalnik / Nr 2 / czerwiec 2015 / egzemplarz bezpłatny / issn 2354-0303 W numerze: Z OBRAD RADY GMINY OJRZEŃ INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

2 Wiadomości Nadarzyńskie

2 Wiadomości Nadarzyńskie 2 Wiadomości Nadarzyńskie 5(121) maj 2009 Z ostatnich Sesji... W dniu 25 lutego br. odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Nadarzyn, podczas której podjęte zostały następujące uchwały: 1. Uchwała nr XXXII/285/2009

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692

nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 16 lipca kolejne spotkanie w sprawie gminnej strategii W imieniu samorządu gminy Kleszczów oraz własnym wójt gminy Sławomir

Bardziej szczegółowo

SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA

SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA WIADOMOŚCI GMINNE **** SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA Biuletyn Informacyjny OTWARCIE "ORLIKA" WIOSENNE TARGI "PAMIĘTAJCIE O OGRODACH" TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ RAJD MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN

Bardziej szczegółowo

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze ISSN 1730-606X Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny Nr 5 / 2013 IV edycja Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej na Sztucznej

Bardziej szczegółowo

NOWINY Z NASZEJ GMINY Biuletyn Informacyjny Gminy Lichnowy

NOWINY Z NASZEJ GMINY Biuletyn Informacyjny Gminy Lichnowy Wydanie dwunaste 01/2014 Egzemplarz BEZPŁATNY Biuletyn dostępny jest również na stronie www.lichnowy.pl Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 82-224 Lichnowy tel. 55 271 27 23 fax 55 271 27 66 e-mail:sekretariat@lichnowy.pl

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA ISSN 1442-5022 KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA Nr 45 ROK XII STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2012r. Cena 3 PLN Radosnych Świat Zmartychwstania Pańskiego wszystkim naszym Czytelnikom życzy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 8 (129) sierpień 2013. Bobolice Turniej Piłki Siatkowej

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 8 (129) sierpień 2013. Bobolice Turniej Piłki Siatkowej Bobolickie CHLEBOWO KŁANINO CHMIELNO KRĘPA CHOCIWLE KUROWO iadomości DARGIŃ ŁOZICE DOBROCIECHY NOWE ŁOZICE DRZEWIANY POMORZANY WSamorzadowe GŁODOWA POROST GOZD ŚWIELINO GÓRAWINO UBIEDRZE JATYNIA Stare

Bardziej szczegółowo

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str.

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. CZERWIEC 2013 INFORMATOR PIECHOWICKI W NUMERZE: O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy str. 4 Weekend pełen imprez Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. 4 Jak segregować?

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z Nakład 2000 egz. Nr 75 / 07 / 2013 lipiec 2013 ISSN 1897-9807 BEZPŁATNY MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI BLUESOWEJ BLUES NA SIEWIERSKIM ZAMKU W dniach 5-6 lipca na Zamku

Bardziej szczegółowo

Pośród najważniejszych wydarzeń w naszym regionie, jakie miały miejsce w maju tego roku, z pewnością

Pośród najważniejszych wydarzeń w naszym regionie, jakie miały miejsce w maju tego roku, z pewnością 5 170 9 Z PRACY BURMISTRZA Pośród najważniejszych wydarzeń w naszym regionie, jakie miały miejsce w maju tego roku, z pewnością wymienić trzeba uroczystości związane z 50-leciem Kampinoskiego Parku Narodowego.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

w maju 20.06. w Laskach odbył się festyn pn. Noc Świętojańska. Organizatorem

w maju 20.06. w Laskach odbył się festyn pn. Noc Świętojańska. Organizatorem Pora na wakacje w maju 02.06. obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czerwieńsku. 05.06. Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w uroczystościach z okazji 20-lecia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowo

KURY OWSKIE WIEÂCI NR 23/03/2011

KURY OWSKIE WIEÂCI NR 23/03/2011 KURY OWSKIE WIEÂCI NR 23/03/2011 BRZYSKA WOLA * DÑBROWICA * JASTRZ BIEC * KOLONIA POLSKA * KULNO * KURY ÓWKA * O ANNA * S OBODA * TARNAWIEC * WÓLKA AMANA 1 WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 W GMINIE KURYŁÓWKA W

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ C Z E R W I E C 2012 SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Aktywnie

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/10 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2010 r. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA Numer 4/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA - str. 4 Ponadto w numerze m.in.: - dwie sesje Rady Gminy - gminne przetargi -

Bardziej szczegółowo