GMINNE. Ró anecznik katawbijski uwodzi swym piêknem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINNE. Ró anecznik katawbijski uwodzi swym piêknem"

Transkrypt

1 WIEŒCI GMINNE EGZEMPLARZ BEZP ATNY Gazeta Samorz¹dowa Gminy Kochanowice Nr 4 (82) Czerwiec 2004 ISSN Ró anecznik katawbijski uwodzi swym piêknem W dniu br. ziemia kochanowicka goœci³a uczestników konferencji naukowej pt. Aktywna ochrona przyrody na terenach chronionych, której organizatorem by³ Zespó³ Parków Krajobrazowych Województwa Œl¹skiego Park Krajobrazowy Lasy nad Górn¹ Liswart¹, Oddzia³ Biura w Herbach. Czêœæ teoretyczna konferencji mia³a miejsce w Domu Kultury w Koszêcinie, natomiast prezentacja zagospodarowania turystycznego zosta³a przeprowadzona na terenie naszej gminy w przysió³ku Brzoza. Tam te przedstawiciel Wojewody Œl¹skiego Dyrektor Wydzia³u Ochrony Œrodowiska ods³oni³ wœród braw aprobuj¹cych to wydarzenie, tablicê informacyjn¹ Parku Krajobrazowego Lasy nad Górn¹ Liswart¹. Oglêdziny stanowiska pomnikowego ró anecznika wprawi³y zwiedzaj¹cych wœród których byli m. in. starosta powiatu czêstochowskiego, wójtowie, kierownictwo okolicznych nadleœnictw, dyrektorzy szkó³ i nauczyciele, w³adze Œl¹skiego Parku Krajobrazowego oraz liczni przyrodnicy w zachwyt, tym bardziej, e pomnik ten jakby na tê okolicznoœæ olœniewaj¹co zakwit³. Dla takiego widoku turyœci nie szczêdzili si³, aby wdrapaæ siê na wie ê widokow¹ i stamt¹d podziwiaæ piêkny dywan ró anecznika. Rodzinny Dzieñ Dziecka Malutka kropka na mapie Polski to Jawornicy znak. Malutka szkó³ka, w niej GCI to radoœæ nie tylko dla naszej wsi. Zobaczcie wko³o jak kolorowo, jak s³oñce œwieci dla wszystkich dzieci dla mamy, taty, babci i dziadka dla Pani, Pana - o jest s¹siadka. S¹ tu te z nami goœcie wspaniali - im to machamy, bo ich witamy. Wszyscy razem œwiêtujemy dziœ. Bawi siê szczerze, kto tylko wierzy, e Jawornica to piêkna wieœ. dokoñczenie na str. 3 Zachowaj trzeÿwy umys³ konkurs rozstrzygniêty Joanna Brommer, Lubecko, kl. Ia, I miejsce Tym wierszykiem napisanym przez nauczycielkê jawornickiej szko³y mgr Reginê Dylê, Martynka rozpoczê³a uroczystoœæ z okazji Dnia Dziecka. Czêœæ artystyczn¹ kontynuowali uczniowie z Zespo³u Szkó³ z Kochanowic pod kierunkiem mgr El - biety Ulfig. Tañce w strojach ludowych, wierszyki i piosenki okazjonalne uœwietni³y wystêp. Uczennice klasy V oklaskiwane by³y za ywio³owy taniec dyskotekowy opracowany przez nauczycielkê mgr Reginê Galuskê. Spotkanie to odby³o siê dziêki pozyska- nym przez Stanis³awa Skolika funduszom ze Œl¹skiego Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespo³ów Sportowych w Katowicach. Ewa Ulfig, Kochanowice, kl. VI, wyró nienie dokoñczenie na str. 8 szczegó³y na str. 6

2 2 WIEŒCI GMINNE SAMORZ D GMINNY INFORMUJE Z prac Rady Gminy Kochanowice W dniu 14 kwietnia br. odbyła się XVI sesja Rady Gminy Kochanowice, a przedmiotem jej obrad było: 1. Zatwierdzenie sprawozdań z wykonania rocznego planu: a) z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kochanowicach. b) z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kochanowicach. c) z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach za rok d) z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok e) z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok (Na sąsiedniej stronie numeru przemówienie Wójta wygłoszone podczas sesji absolutoryjnej). 2. Obniżenie o 20 punktów procentowych wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późń. zm.). 3. Ustalenie warunków sprawiania pogrzebu osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie gminy, gdy brak jest osób zobowiązanych do zorganizowania i pokrycia kosztów pogrzebu. 4. Zatwierdzenie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej poniesionych przez Gminę Kochanowice w zakresie zadań własnych. 5. Ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania. 6. Zbycie nieruchomości w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego. Wymieniona uchwała została podjęta w sprawie uregulowania własności gruntów, na których wybudowano w przeszłości prywatne posesje. 7. Nieodpłatne nabycie nieruchomości o powierzchni 11,7101 ha położonych w Kochcicach będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych. Nieruchomości te w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kochanowice są opisane jako: tereny usług sportu i rekreacji droga dojazdowa do w/w działki od drogi powiatowej Kochcice Pawełki fragment ulicy Ogrodowej (przy budynkach mieszkalnych) fragment ulicy Tartacznej i Ogrodowej. 8. Pozytywne stanowisko w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Jawornicy Publicznej Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół w Kochanowicach. 9. Zwolnienie z opłat za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zwolnienie z opłat dotyczy: osób bezrobotnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2003 roku Nr 58, poz. 514 z późn. zm.). przedsiębiorców w sytuacji, gdy wniosek o zmianę wpisu wynika jedynie ze zmiany nazwy ulicy, numeru domu lub kodu pocztowego. przedsiębiorców, którzy w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 217, poz. 2125) w terminie określonym tym przepisem uzupełniają brakujące dane, o których mowa w tym przepisie. 10.Wprowadzenie do realizacji inwestycji pod nazwą Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Pawełki, która jest finansowana przez Gminę Kochanowice przy współudziale środków z Programu SAPARD. Koszty inwestycji wynikające z przetargu na wykonanie robót są następujące: Wartość robót budowlano-montażowych brutto ,74 zł - środki Programu SAPARD ,27 zł - środki budżetu gminy ,47 zł 11. Wprowadzenie do realizacji inwestycji pod nazwą Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Tylnej i Polnej w Jawornicy, która jest finansowana przez Gminę Kochanowice przy współudziale środków z Programu SAPARD. Koszty inwestycji wynikające z przetargu na wykonanie robót są następujące: Wartość robót budowlano-montażowych brutto ,95 zł - środki Programu SAPARD ,21 zł - środki budżetu gminy ,74 zł 12. Zmiana w budżecie gminy na rok Uchwalenie programu współpracy Gminy Kochanowice z Organizacjami Pozarządowymi w roku Ustalenie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych. 15. Uchwalenie stanowiska w sprawie przejęcia obiektu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pawełkach na mienie komunalne gminy Kochanowice. 16. Przyjęcie stanowiska dotyczącego skargi mieszkańca Gminy w temacie sprzedaży nieruchomości. Na sesji XVII w dniu 28 maja br. Rada Gminy Kochanowice podjęła decyzję w sprawie: 1. Zaciągnięcia kredytu pomostowego w kwocie ,27 zł na realizację inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Pawełki. Spłata kredytu pomostowego nastąpi w bieżącym roku ze środków dotacji Programu SAPARD. 2. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł na realizację inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Pawełki. Wymieniona pożyczka spłacana będzie w latach z dochodów budżetu gminy. 3. Zaciągnięcia kredytu pomostowego w kwocie 161,750,21 zł na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Tylnej i Polnej w Jawornicy. Spłata kredytu pomostowego nastąpi w roku bieżącym z chwilą otrzymania dotacji z Programu SAPARD. 4. Wprowadzenia do realizacji inwestycji pn. Budowa drogi gminnej przejazdowej wraz z infrastrukturą przez zabytkową wieś Lubecko. Koszty inwestycji wynikające z przetargu na wykonanie robót przedstawiają się następująco: Wartość robót budowlano-montażowych brutto ,36 zł - środki Programu SAPARD ,77 zł - środki budżetu gminy ,59 zł 3. Zaciągnięcia kredytu pomostowego w kwocie ,77 zł na realizację inwestycji pn. Budowa drogi gminnej przejazdowej wraz z infrastrukturą przez zabytkową wieś Lubecko. Zaciągnięty kredyt spłacony będzie w roku 2004 z dotacji Programu SAPARD. 6. Zmiany budżetu gminy na rok Zmiany fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kochanowice. 8. Zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył Gminie pożyczkę w kwocie zł zaciągniętą w 1996 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Kochanowicach. Zabezpieczeniem tego umorzenia jest wymieniony weksel, w którym deklarujemy, że środki te przeznaczone będą na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Jawornica. I N F O R M A C J A! Osoby propagujący aktywny odpoczynek zachęcamy do bezpłatnego korzystania ze sprzętu sportowego ufundowanego przez Wojewódzkie Zrzeszenie LKS. Zapraszamy do gry w tenisa stołowego, koszykówkę, siatkówkę na terenie szkoły filialnej w Jawornicy. Szczegółowe informacje: Gminne Centrum Informacji, Jawornica, ul. Szkolna 3, tel

3 SAMORZ D GMINNY INFORMUJE Przemówienie Wójta wygłoszone podczas sesji absolutoryjnej Wysoka Rado. Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2003 r. zamknął się po stronie dochodów kwotą zł, a po stronie wydatków kwotą zł. Przeprowadzone w toku jego wykonania zmiany spowodowały wzrost planu dochodów do kwoty zł, a wydatków do kwoty zł. Na rok 2003 przypadło do spłaty zł kredytów i pożyczek. Struktura podziału ważniejszych grup dochodowych przedstawiła się następująco: - subwencja ogólna wraz z oświatową 55,4% - dochody własne 34,7% - dotacje celowe 9,8% Dochody własne zostały wykonane w 99,79%. Natomiast w strukturze wydatków, wydatki bieżące stanowią 72,2%, a wydatki inwestycyjne 27,8%, łącznie wydatki zostały wykonane w 96,77%. Pokaźną część budżetu stanowiły zadania inwestycyjne, z których najważniejsze to: - budowa wodociągu Lubockie o długości m w tym wykonano 91 przyłączy. Wartość całej inwestycji wyniosła zł na co pozyskano zł dotacji z funduszu SAPARD. - oddano do użytku segment D szkoły w Kochcicach za kwotę zł na którego wyposażenie otrzymaliśmy zł dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej. - odbudowano połowę drogi dojazdowej z Kochanowic do Droniowic i Harbułtowic tj mb za kwotę zł na co otrzymano zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego - dokończono budowę kanalizacji sanitarnej w Lubecku za kwotę zł - wykonano modernizację ul. Lipskiej w Lubecku za kwotę zł - wykonano modernizację chodnika przy ul. Wiejskiej w Kochanowicach za kwotę zł - wykonano chodnik dla pieszych Droniowicach za kwotę zł - w szkole w Kochanowicach dokonanego całkowitej wymiany wszystkich okien i przeprowadzono remont kapitalny trzonu kuchennego za kwotę zł na co otrzymano zł dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej - z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej otrzymaliśmy zł dotacji na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w Jawornicy - w budynku Urzędu Gminy przeprowadzono remont c.o za kwotę zł - dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, PZU w Opolu zakupiliśmy dwa samochody strażackie Forda za zł dla OSP w Kochcicach i Mitsubishi za zł dla OSP Kochanowice. Łącznie na zakup tych samochodów uzyskaliśmy wsparcie na kwotę zł. Wartość tych najważniejszych działań inwestycyjnych w ubiegłym roku wyniosła zł, a suma środków zewnętrznych na realizację tych zadań wyniosła zł. Dziękuję Wysokiej Radzie za akceptację kierunków moich działań na rzecz rozwoju naszej Gminy, której wyrazem były bardzo często jednomyślnie podejmowane uchwały. Ireneusz Czech Wójt Gminy Jak głosowaliśmy w wyborach do Parlamentu Europejskiego WYBRANE LISTY Z NAJWIĘKSZĄ ILOŚCIĄ GŁOSÓW FREKWENCJA WYBORCZA OGÓŁEM 19,97% Różanecznik katawbijski uwodzi swym pięknem dokończenie ze str. 1 Niewątpliwie wydarzenie to stało się jedną z form promocji gminy Kochanowice, tym bardziej, że część gości planuje wrócić z młodym pokoleniem na ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną korzystając z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pawełkach. Daje taką możliwość utworzona już wcześniej 7 kilometrowa trasa ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej Na Brzozę. M Der WIEŒCI GMINNE 3

4 Ułatwiliśmy znalezienie pracy W dniu r. w Domu Kultury w Lublińcu odbyły się po raz pierwszy Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu przy współudziale Gminnych Centrów Informacji z Kochanowic i Lublińca. Przedsięwzięcie to było adresowane głównie do bezrobotnych i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Pracodawcy wyrazili gotowość zatrudnienia kilkadziesiąt osób, natomiast Ochotniczy Hufiec Pracy proponował uczącej się młodzieży prace sezonowe. Można było także skorzystać z zagranicznych ofert pracy. Z możliwości bezpośredniego kontaktu z pracodawcą skorzystało ok. 250 poszukujących pracy. U wielu Targi zbudziły nadzieję mogli bowiem uczestniczyć w indywidualnych poradach zawodowych, pozyskać informacje o możliwościach przekwalifikowania bądź podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych oraz skorzystać z porad z zakresu uruchamiania własnej działalności gospodarczej. O tym, że targi okazały się sensownym i trafionym pomysłem świadczy chociażby zwiększona aktywność zawodowa bezrobotnych (nie tylko z gminy Kochanowice, ale także z gmin: Ciasna, Kalety, Lubliniec, Herby), którzy częściej korzystają z kiosku z pracą i porad zawodowych w Gminnym Centrum Informacji w Kochanowicach z/s w Jawornicy. MDer Skorzystaj z okazji W dobie postępu technicznego coraz trudniejsze staje się funkcjonowanie bez korzystania z nowoczesnego teleinformacyjnego sprzętu. Niejednokrotnie nie wypada załatwiać spraw urzędowych z pismem odręcznie napisanym. Nierzadko poszukujemy informacji w różnych źródłach z miernym efektem i stratą czasu, a przecież można daną informację pozyskać z Internetu zaledwie w kilka minut. Te problemy dadzą się ominąć w Gminnym Centrum Informacji, gdzie można w dowolnym czasie przyjść i bezpłatnie skorzystać z dostępu do wszechstronnej informacji. Mieszkańcy gminy Kochanowice, którzy nie radzą sobie z obsługą komputera, mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach nt. podstaw obsługi sprzętu komputerowego. Osoby, które nie zdecydują się na taką formę pomocy, mogą zwrócić się do pracowników GCI z prośbą o napisanie i wydrukowanie pisma urzędowego, życiorysu, podania bądź też o odszukanie potrzebnych informacji w Internecie. Bezrobotni mogą korzystać z ofert pracy krajowych i zagranicznych, które dostępne są nie tylko w komputerowym kiosku z pracą lecz także w sposób konwencjonalny na tablicy ogłoszeń w GCI. Szczegółowe informacje: Gminne Centrum Informacji, Jawornica, ul. Szkolna 3, tel Małgorzata Derkowska kierownik GCI 4 WIEŒCI GMINNE SAMORZ D GMINNY INFORMUJE Informacja dotycząca programów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu wraz z przystąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej będzie w latach podejmował inicjatywy zmierzające do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy. Programy realizowane w ramach inicjatyw będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich. Przewidziane są działania dla następujących grup osób bezrobotnych: - młodzieży w wieku lat w ramach działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży ; - osób długotrwale bezrobotnych w ramach działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia. Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu będzie wspierał zatrudnienie i samozatrudnienie młodzieży w celu szybkiego wprowadzenia ich na rynek pracy, aby nie stawali się i nie pozostawali osobami bezrobotnymi. Pierwszy projekt skierowany jest do grupy 300 osób, z których każda będzie miała możliwość skorzystania z następujących form pomocy: - poradnictwo zawodowe - szkolenia - staże - prace interwencyjne - środki finansowe na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Kolejny projekt zakłada pomoc w powrocie do czynnego życia zawodowego osób dłu- gotrwale bezrobotnych. Wsparciem będzie objętych 290 osób, którym zostaną zaoferowane następujące działania: - poradnictwo zawodowe - szkolenia - przygotowanie do wykonywania zawodu u pracodawcy - prace interwencyjne - środki finansowe na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. W związku z realizacją powyższych projektów Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu zachęca zainteresowane uczestnictwem w programie osoby bezrobotne oraz zainteresowanych pracodawców do kontaktu z tut. urzędem pracy. Pracodawcom, którzy zgłoszą się do urzędu pracy zostaną zaproponowane preferencje i korzystne formy refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem, przygotowaniem zawodowym lub stażem osób bezrobotnych polegające na: - sześciomiesięcznym okresie refundacji (części od refundowanego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne) zatrudnionego bezrobotnego w ramach organizowanych prac interwencyjnych - sześciomiesięcznych stażach i przygotowaniu do wykonywania zawodu osoby bezrobotnej u pracodawcy bez nawiązania stosunku pracy. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu. Kontakt: Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu, pl. Sienkiewicza 8, tel./fax ; Narada szkoleniowa dyrektorów 8 czerwca br. w gminie Kochanowice odbyła się narada szkoleniowa dyrektorów szkół prowadzona przez wizytatora mgr Alicję Janowską. Dyrektorom została zaprezentowana ścieżka dydaktyczna Na Brzozę, a także zwiedzono gospodarstwo agroturystyczne Henryka Hadasia. Właściwa część konferencji odbyła się w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Pawełkach. Pani wizytator podsumowała na niej rok szkolny 2003/2004 w powiecie lublinieckim i przedstawiła rozporządzenie MEN na temat mierzenia jakości pracy szkół. Na zakończenie wizytator Alicja Janowska wręczyła kwiaty pięciu osobom kończącym pracę na stanowisku dyrektora, m.in. ze Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach Małych Helenie Grzesiak, dla której tak się złożyło, że przed laty rozpoczynała pracę pedagogiczną w Szkole Podstawowej w Pawełkach, a dzisiaj w tym samym miejscu podziękowano Jej za wieloletnią pracę nauczycielską. Lech Budzyński Dyrektor ZS w Kochanowicach

5 RÓ NE GMINNE OBCHODY DNIA MATKI r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kochanowicach odbyły się gminne obchody Dnia Matki, podczas których została otwarta wystawa najpiękniejszych laurek dla mamy, a także prezentacja konkursowych wierszy dla mamy. W konkursie plastycznym, który obejmował dwie kategorie wiekowe, zwycięzcami zostali: w I kategorii kl. 0 III, I miejsce zdobyła Nikola Pacławska, II miejsce Wiktoria Gołek, III miejsce Mateusz Krawczyk. Wyróżnienia otrzymali: Joanna Niedurny, Martin Mizera i Bartłomiej Cogiel. W II kategorii kl. IV VI, I miejsce zajęła Maja Koziorowska, II Wioletta Czudaj, III Justyna Obrzud, natomiast wyróżnienia przyznano Anecie Kozie, Angelice Zakrzewskiej i Mar- Od kilku już lat, rok rocznie, dzieci z klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku spędzają poza domem i szkołą od 5 10 dni, poznając różne zakątki naszego kraju. Przemierzają utarte szlaki turystyczne i ścieżki przyrodniczo dydaktyczne, poznając walory przyrodnicze, geograficzne i historyczne miejsc, do których trafiają. W ubiegłych latach były w Ustroniu Morskim, w Kołobrzegu, a teraz w dniach od r. spędziły miło czas w Sudetach, u podnóża Gór Opawskich, poznając Głuchołazy, Prudnik i okolice. Zwiedziły Park Krajobrazowy szlakiem Przez Górę Chrobrego w Głuchołazach. Jest to wyznaczona trasa, która pozwala doskonale poznać i zaobserwować wiele ciekawych gatunków roślin, rzadko spotykanych i chronionych, tak więc: 120-letnie buki, dęby, graby i świerki, jak również bogactwo runa leśnego. Trasa obfitowała w kilka trudnych i stromych odcinków, na których dzieci czuły się jak prawdziwi zdobywcy szczytów górskich. Wiele satysfakcji przyniosło zwiedzanie zabytków, z którymi wiążą się ciekawe legendy i niezwykłe opowieści, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Muzeum Ziemi Prudnickiej dostarczyło uczestnikom zielonej szkoły sporo wrażeń i nowych ciekawych informacji historycznych. Każdy dzień obfitował w niezwykłe przeżycia twierdzą organizatorki wyjazdu, z-ca dyr. Zespołu Szkół w Lubecku Jolanta Rudolf, wychowawczyni klasy III oraz Alina Przybyła, której pierwszoklasiści spisywali się doskona- cinowi Styczyrzowi. W konkursie poetyckim I miejsce zdobył wiersz Marceliny Grzony, II miejsce Elżbiety Bilnik i Moniki Maksajdy zaś III miejsce Martyny Koniecznej i Weroniki Prandzioch. Wyróżnieniem specjalnym nagrodzono wiersz Katarzyny Kazek. Laureatom obu konkursów, plastycznego Laurka dla Mamy i poetyckiego Wiersz dla Mamy zostały wręczone nagrody podczas uroczystości w obecności wszystkich mam. Spotkanie wzbogaciły występy starszej i młodszej grupy wokalnej działającej w Gminnym Ośrodku Kultury, a także finalistek Gminnego Minifestiwalu Piosenki Dziecięcej dla przedszkolaków. Uroczystość zakończyła się wręczeniem kwiatu róży mamom. EJ Tradycje wyjazdów na zielone szkoły W ubiegłym roku morze, teraz góry le daleko od rodziców wykazywali niezwykłą zaradność i samodzielność. Uczniowie klasy III to już wprawni turyści. Dla nich ten wyjazd był zarazem pożegnaniem okresu wczesnoszkolnego. Dzieci korzystały z terenów rekreacyjnych Ośrodka Wypoczynkowego Banderola w Głuchołazach; z boisk placu zabaw, hali sportowej, gdzie odbywały się rozgrywki sportowe, gry i zabawy. Mini ZOO i dyskoteka były odwiedzane bardzo często. Organizatorki przyznają, że bały się o łzy smutku w chwili odjazdu na zielona szkołę, ale pojawiły się one w dniu wyjazdu do domu, co świadczy o tym, że warto było i jest nadal poszukiwać ciekawych miejsc, przygotować interesujące programy i dawać dzieciom radość wyjeżdżając co roku w nieznane Serdeczne podziękowania należą się Panu Posłowi Andrzejowi Grzesikowi za dofinansowanie przejazdu oraz Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kochanowicach. Dyrekcja ZS w Lubecku Mamo Mamo to Ty dałaś mi życie. Byłaś przy mnie, gdy stawiałam pierwsze kroki. Me pierwsze słowo Mama Pokazało Ci, czym są macierzyństwa uroki. Ocierałaś mi łzy z twarzy, A gdy się śmiałam, cieszyło się Twoje serce. Pokazałaś mi czym są: wiara, nadzieja, miłość I nauczyłaś mnie według nich żyć. Wpajałaś mi, co w życiu jest ważne, Uczyłaś, jak stawać się lepszym człowiekiem. Zawsze byłaś dla mnie wzorem do naśladowania, Jak nikt inny na świecie. A teraz, gdy powoli wkraczam w swe dorosłe życie, Czuwasz nade mną, abym nie zbłądziła. I chociaż nieraz przeze mnie płakałaś, W radości i smutku zawsze o mnie dbałaś. Dziś jest Twoje święto Dzień Matki, Więc z samego rana biegnę z bukietem i życzeniami, Lecz żadne kwiaty nie oddadzą lepiej tego, co czuję, Niż te trzy małe słowa: Za wszystko dziękuję!!! Kocham Cię Mamo Elżbieta Bilnik Klasa III B Gimnazjum w Kochanowicach Mamo! Kocham Cię, ty wiesz, tak jak nikogo na świecie. Jesteś dla mnie najważniejsza, najdroższa. Każdy spędzony z Tobą dzień należy do pięknych A wspomnienie z niego zapisuje w mych myślach Byś mogła wiedzieć, jak jesteś mi bliska. Ty mi dałaś życie, w swych ramionach tuliłaś, Bajki na dobranoc cudowne mówiłaś. Teraz słuchasz mnie wyrozumiale, Wspierasz w trudnych chwilach Jesteś dla mnie miłością i dobrem, szczęściem i radością. Po prostu wszystkim Twe serce wielkie A z serca płynie miłość jak z bystrego potoku Twe oczy wyrozumiałe, lśniące jak iskierka Twe dłonie delikatne jak płatki róży Twój uśmiech mówi jedno: Kocham cię me dziecko. Mamo! Tak bardzo Cię kocham, że chciałabym Ci zerwać gwiazdkę z nieba Niestety, zrobić tego nie mogę Pozostaje mi tylko objąć Twą szyję ramionami i szepnąć cicho Ci do ucha: Dziękuję Ci Mamo, dziękuję, że tak bardzo mnie kochasz. Marcelina Grzona kl. I A Gimnazjum w Kochanowicach WIEŒCI GMINNE 5

6 RÓ NE Rozstrzygnięto konkurs Zachowaj trzeźwy umysł Podczas posiedzenia Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kochanowicach 18 maja 2004 r. rozstrzygnięto konkurs w ramach kampanii Zachowaj trzeźwy umysł, której tegorocznym hasłem jest Sport zawsze dobry wybór. Wszystkie szkoły naszej Gminy wzięły udział w konkursie. Wpłynęło prawie 400 prac uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych spośród których nagrodzono i wyróżniono: Kat. I klasy I III wyróżniono: Jadwiga Warzecha kl. III SP Lubecko Roksana Matysek kl. I SP Lubecko Patrycja Pluta kl.i SP Lubecko Mateusz Kalus kl. I SP Lubecko Marek Motyl Szkoła Filialna Lubockie Paweł Warzecha Szkoła Filialna Lubockie Kamil Suwka Szkoła Filialna Lubockie Kamil Barwicki Szkoła Filialna Lubockie Jakub Bula Szkoła Filialna Lubockie Robert Kłosek Szkoła Filialna Lubockie Dawid Kaczuga Szkoła Filialna Lubockie Karol Prandzioch Szkoła Filialna Lubockie Dominik Prandzioch Szkoła Filialna Lubockie Kat. II klasy IV VI Dominika Gambuś Kochcice kl. IV I miejsce. Michał Niedurny Kochanowice kl. VI a I miejsce Michał Psota Kochanowice kl. VI b II miejsce Daria Drynda Kochanowice kl. VI b II miejsce Oddział Biura ZPKWŚ w Herbach realizuje zadania z zakresu edukacji ekologicznej przez bezpośredni kontakt zarówno z młodzieżą jak i kadrą nauczycielską. Zajęcia organizowane są w formie warsztatów, łączących naukę z zabawą (konkursy wiedzy, prace plastyczne, zabawy z ekologią). ZPKWŚ w ramach oferty dla młodzieży szkolnej przygotował konkurs wiedzy ekologicznej. Dnia 10 maja 2004 roku o godzinie 10. odbył się pierwszy regionalny etap konkursu wiedzy ekologicznej. Udział wzięło sześć szkół w dwuosobowych składach. Katarzyna Rogacz Kochanowice kl.vi b II miejsce Agnieszka Drynda Lubecko kl. V III miejsce Zuzanna Bunar Kochanowice kl. IV b III miejsce Klaudia Grabińska Kochanowice kl. IV III miejsce Małgorzata Brzezińska Lubecko kl. VI wyróżnienie Zuzanna Tkaczyk Lubecko kl. V wyróżnienie Agnieszka Krawczyk Lubecko kl. V wyróżnienie Dominika Grabolus Lubecko kl. V wyróżnienie Aneta Tyrała Kochanowice kl. VI c wyróżnienie Karol Szamański Kochanowice kl. VI c wyróżnienie Monika Beszoner Kochanowice kl. V b wyróżnienie Agnieszka Ledwoń Kochanowice kl. V b wyróżnienie Ewa Ulfig Kochanowice kl. VI wyróżnienie Kat. III gimnazjum Joanna Brommer Lubecko kl. I a I miejsce Irena Brzezina Lubecko kl. III a I miejsce Dagmara Kaczuga Lubecko kl. I a II miejsce Monika Maksajda Kochanowice kl. I b II miejsce Ewa Puchalska Kochanowice kl. I b II miejsce Marcin Ligendza Lubecko kl. III c III miejsce Klaudia Kulig Lubecko kl. I a III miejsce Katarzyna Kasperek Kochanowice kl. I b wyróżnienie Marzena Kłosek Kochanowice kl. I b wyróżnienie Nagrody za pierwsze miejsca w konkursie to sprzęt sportowy, natomiast wyróżnienia nagrodzono symbolicznymi upominkami. Poznawanie przyrody przez edukację ekologiczną LP Nazwisko i Imię Placówka Oświatowa Opiekun 1 Kandzia Sandra Szkoła Podstawowa Ewa Krus 2 Szuta Kamil w Strzebiniu 3 Kaczmarzyk Martina Publiczna Szkoła Podstawowa Lidia Skorupa 4 Kuzaj Agata w Ciasnej 5 Nowak Kamil Zespół Placówek Małgorzata Ledwoń 6 Pająk Justyna Oświatowych w Olszynie 7 Paul Danuta Zespół Szkolno-Przedszkolny Babiuch Alicja 8 Rak Joanna w Kochcicach 9 Świerc Anna Zespół Placówek Anna Rajfur 10 Haładaj Kornelia Oświatowych w Boronowie 11 Januszka Monika Szkoła Podstawowa Agnieszka Szyja 12 Jarosz Anna w Jamkach-Korzonku Konkurs obejmował zagadnienia z zakresu ekologii, form ochrony przyrody, podstaw wiedzy o środowisku przyrodniczym, rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt. Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych. W wyniku testu konkursowego najwięcej punktów zdobyła szkoła z Olszyny (gm. Herby) Justyna Pająk i Kamil Nowak 130 pkt, II miejsce Szkoła Podstawowa w Jamkach-Korzonku 128 pkt. oraz Zespoł Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach 128 pkt. Pozostałe szkoły: Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie 126,5 pkt, Szkoła Podstawowa w Strzebiniu 117 pkt, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciasnej 113 pkt. Laureaci I i II miejsca przechodzą do drugiego etapu etapu wojewódzkiego konkursu, który odbędzie się w Biurze ZPKWŚ w Będzinie dnia r. Zdobywcy I i II miejsca otrzymali dyplomy i nagrody książkowe wydawnictw ZPKWŚ, natomiast pozostałe szkoły podziękowania i broszurkę o wilku lub bocianie. W przerwie konkursu mło- dzież słuchała wykładu kierownika Oddziału w Herbach Krystyny Bartochy na temat Parkow Krajobrazowych w województwie śląskim. Dla zainteresowanych szkól specjaliści ZPKWŚ prowadzą zajęcia tematyczne w szkołach. Przykładowe tematy zajęć to: formy ochrony przyrody i ich realizacja w najbliższym otoczeniu (ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia i funkcji parków krajobrazowych), pomniki przyrody, zapoznanie z problematyką systematyki roślin, zbiór materiału do wykonania zielnika, rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów rodzimych i aklimatyzowanych, szkolenia na temat rolnictwa ekologicznego i gospodarstw agroturystycznych, pokaz slajdów o tematyce przyrodniczej, pogadanki przyrodnicze dla przedszkolaków. Zapraszamy do poznawania przyrody również na ścieżkach dydaktycznych ZPKWŚ np. Na Brzozę lub Kierzkowskie bagna. Serdecznie zapraszamy! Krystyna Bartocha 6 WIEŒCI GMINNE

7 RÓ NE R C R Z M S W A Z L W G A W A C O Rozwiązania prosimy przysyłać na adres: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Oddział Biura w Herbach Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą ul. Lubliniecka 31, Herby N Y B Rozwiąż krzyżówkę wpisując w poziomie nazwy: 1. Ma długą szyję w kształcie litery S 2. Ma ogon w kształcie liry 3. Największy polski gołąb 4. Sowa z charakterystyczną twarzą tzw. szlarą w kształcie serca 5. Gołąb gnieżdżący się w dziuplach 6. Ten dzięcioł ma tylko trzy palce 7. Niewielki ptaszek z grubym dziobem 8. Wygląda jak przywódca, inaczej bojownik 9. Nasza najmniejsza sowa 10. Ma skrzyżowany dziób 11. Ptak pochodzenia tropikalnego, zwiększa aktywność na zmianę pogody zwłaszcza na deszcze Rozwiązazanie poprzedniej krzyżówki brzmi: ZWIASTUNY WIOSNY Nagrody wylosowali: Marlena Szymańska, Harbułtowice, Marzena Pyka, Lubocki, Klaudia Krawczyk, Droniowice. Nagrody rozesłane zostaną pocztą. Prawdziwy sportowiec nie ma nałogów Wodociągi ESOX Sp. z o.o. oddział Kochanowice POGOTOWIE WOD.-KAN. całodobowo na terenie gm. Kochanowice Tel Grupa gimnazjalistów z Zespołu Szkół w Lubecku w dniach od 2-7 kwietnia br. przebywała pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego mgr. Rafała Dybowskiego i mgr. Cezarego Białasa na sportowym obozie kondycyjnym w Lalikach (koło Koniakowa). Dzięki licznym sponsorom, m.in. Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszt pobytu jednego uczestnika wynosił tylko 100 zł. Każdy dzień obozu zaczynał się zaprawą czyli gimnastyką poranną, po śniadaniu chwila wytchnienia przed kolejnym wysiłkiem. Najczęściej były to: marszobiegi na trasie 10 km, treningi w poszczególnych dyscyplinach lekkoatletycznych (biegi, rzuty kulą, oszczepem, dyskiem), które trwały przez cały dzień z przerwami na posiłki. dokończenie na str. 8 WIEŒCI GMINNE 7

8 NA SPORTOWO maja br. w Kochanowicach odby³ siê Bieg o Puchar Wójta Gminy Kochanowice. Celem biegu by³o propagowanie zdrowego stylu ycia realizowane poprzez sport oraz rywalizacja dzieci z terenu gminy. Do uczniów i przedszkolaków z Kochanowic do³¹czy³y reprezentacje Szko³y Podstawowej oraz Gimnazjum z Lubecka, a tak e dzieci ze Szko³y Podstawowej z Kochcic. Impreza rozpoczê³a siê biegiem dla przedszkolaków. Najlepsi wœród nich okazali siê: Pawe³ Duc, Denis Ochman i Agata Liebner. Nastêpnie rozegrane zosta³y biegi dla dzieci i m³odzie y. Uczniowie szko³y podstawowej zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe. W kategorii klas pierwszych i drugich wœród dziewcz¹t najszybsze by³y: Kamila Wróbel, Dorota Urbañczyk i Maja Grabolus, natomiast najlepsi ch³opcy to: Jakub Sowa, ukasz Wojtaszczyk i Tomasz Rak. Nastêpnie wystartowali uczniowie klas trzecich i czwartych, gdzie zwyciê yli wœród dziewcz¹t: Daria Jelonek, Natalia Prandzioch i Jagoda Lewandowska, wœród ch³opców: ukasz Nowak, Roland Kalis i Tymoteusz Grzeœczyk. W kategorii klas V-VI na podium stanêli: Angelika Ledwoñ, Agnieszka Sowa i Joanna Rak oraz ukasz Oszielor, Dawid Szczud³o i Adrian Duda. 8 WIEŒCI GMINNE RÓ NE Prawdziwy sportowiec nie ma na³ogów dokoñczenie ze str. 7 Ponadto uczestnicy spêdzili mi³o czas na pobliskim basenie oraz w Aqua Parku w Tarnowskich Górach. Oczywiœcie jak na takie obozy przysta³o, nie zabrak³o czerwonej i zielonej nocy. Ta pierwsza polega³a na tym, e obozowicze zabieraj¹ sobie nawzajem czerwone rzeczy, a potem nastêpuje ich wykup, poprzez wykonywanie ró nych zadañ. Podczas drugiej zostaje u yta du a iloœæ pasty do zêbów. Jak g³osi has³o Prawdziwy sportowiec nie ma na³ogów tak i my wszyscy siê tego trzymamy. Po co niszczyæ sobie organizm i os³abiæ sobie formê? Stawiajmy na sport! M³odzi sportowcy maj¹ nadziejê, e litry potu wylane podczas obozu oraz ogromny trud w³o ony w prace nad kondycj¹ nie pójd¹ na marne, poniewa gimnazjaliœci pragn¹ pokazaæ tak¹ klasê jak w zesz³ym roku na lekkoatletycznych Zawodach Sportowych w Lubliñcu i znów zdobyæ I miejsce. Spoœród gimnazjalistów najlepsi okazali siê: Sylwia Matusek, Agnieszka Kempa i Marcelina Grzona oraz Maciej Sukiennik, Krzystof Jañta i Damian Œledziona. Zmagania zakoñczy³y siê biegiem g³ównym w kategorii OPEN. W biegu g³ównym zwyciêstwo odnieœli: Sylwia Matusek, Aneta Maroñ i Monika Kryœ oraz Artur Konieczny, Marek Kaczorowski i Pawe³ Maroñ. Równie na sportowo uczniowie Zespo³u Szkó³ w Kochanowicach spêdzili Dzieñ Dziecka. W tym dniu zosta³y zorganizowane zawody lekkoatletyczne. Uczniowie szko³y podstawowej brali udzia³ w trzech konkurencjach: biegu na 60 m, rzucie pi³eczk¹ palantow¹ i biegu d³ugim na dystansie 600 m (dziewczêta) i 800 m (ch³opcy), natomiast gimnazjaliœci zmagali siê w pchniêciu kul¹, biegu na 100 m oraz w biegu d³ugim: ch³opcy na 1000 m i dziewczêta na 800 m. Tegoroczny Dzieñ Dziecka up³yn¹³ w radosnej atmosferze sportowej rywalizacji. Ma³gorzata Golenia Justyna Rudolf (uczestniczka obozu) Rodzinny Dzieñ Dziecka dokoñczenie ze str. 1 Turnieje sportowe, w których uczestniczy³y dzieci nagradzane by³y licznymi, atrakcyjnymi prezentami. Mecz pi³ki no nej rozegrany miêdzy ojcami a synami wzbudzi³ wiele emocji, natomiast mecz siatkówki miêdzy kobietami (matki i córki) a mê czyznami (dziadkowie, ojcowie z synami) stworzy³ iœcie rodzinn¹ atmosferê i udowodni³, e sport ³¹czy pokolenia. Zaanga owanie so³tysa Marka Kansego wraz z mieszkañcami Jawornicy, a tak e Gminnego Centrum Informacji i miejscowej szko³y zaowocowa³o zadowoleniem uczestników festynu i umo liwi³o zakoñczenie tego dnia wspólnymi tañcami przy wybornej muzyce. MDer Zespó³Redakcyjny: Ma³gorzataDrynda, Ma³gorzataDerkowska, JacekMokros, MariaMachnik, PiotrChmiel, MariaHadzik. Wieœci Gminne Urz¹d Gminy Kochanowice, ul. Wolnoœci 5, Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nades³anych materia³ów. Og³oszenia s¹ p³atne i przyjmowane 2 w sekretariacie Urzêdu. Ceny: 1 z³ za s³owo, w ramce 2 z³ za cm. Za treœæ og³oszeñ Redakcja nie odpowiada. GMINNE Sk³ad komp. Arkadiusz Turek (SVD), Druk: Sil-Veg-Druk, tel ; WIEŒCI

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XXIII/110/2009 R A D Y G M I N Y C H Ą Ś N O z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

U C H W A Ł A NR XXIII/110/2009 R A D Y G M I N Y C H Ą Ś N O z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. U C H W A Ł A NR XXIII/110/2009 R A D Y G M I N Y C H Ą Ś N O w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r.

Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r. Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie na 2007r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII.243.2014 RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 14 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII.243.2014 RADY GMINY DOMASZOWICE. z dnia 14 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXII.243.2014 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.203.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/209/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 17 października 2016 r.

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/209/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 17 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 listopada 216 r. Poz. 3723 UCHWAŁA NR XXIII/29/216 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA z dnia 17 października 216 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/15 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR V/20/15 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR V/20/15 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Uchwała Nr XXIX/192/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591: z 2003 r., Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025 Na podstawie art.226, art. 227, art.228,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII /83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XIII /83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała Nr XIII /83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Manowo na lata 2011-2017 Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r.

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Pawła Kanclerza w sprawie wykonania budżetu za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe - przedstawione Radzie Miejskiej w dniu 28 czerwca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UCHWAŁA NR XLIV/373/14 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 4148 UCHWAŁA NR 39/XIX/2016 w sprawie zmian budżetu gminy Boronów na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 grudnia 2016 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR XIX/197/16 RADY GMINY HERBY z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 852 Pomoc społeczna 6.980, Ośrodki pomocy społecznej 6.980,00 I. dochody bieżące 6.

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 852 Pomoc społeczna 6.980, Ośrodki pomocy społecznej 6.980,00 I. dochody bieżące 6. UCHWAŁA Nr XV/98/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOR ZOWIE ŚLĄSKIM z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2005... 3227

885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2005... 3227 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2005 r. Nr 39 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD M IEJSKICH: 885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Wł. Szafera w Żarkach w roku szkolnym 2006/2007

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Wł. Szafera w Żarkach w roku szkolnym 2006/2007 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ im Wł Szafera w Żarkach w roku szkolnym 2006/2007 LP Imię i nazwisko (klasa, Nazwa konkursu, przeglądu, zawodów Miejsce(w przypadku Opiekun zespół) przeglądów- udział)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r.

UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r. DOCHODY : W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 444.487 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2014 r. na plan 17.822.544,38 zł wynosi 9.762.484,27 zł, co stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 150/12 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 08 maja 2012 r.

Uchwała Nr 150/12 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 08 maja 2012 r. Uchwała Nr 150/12 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 08 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla dzieci i młodzieży organizowanego w ramach projektu Kadra przyszłości współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2007 ROK Organizacja nowego roku szkolnego : 1. Sprawdzenie i przedłożenie do zaopiniowania przez wizytatorów Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku Sulejówek 2006-08-30 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku Rada Miasta Sulejówek uchwaliła budżet dla Miasta Sulejówka na 2006 rok uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r. Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r. Projekt z dnia 8 września 2016 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 marca 2007 r. Nr 70 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 744 Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Informator budżetowy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim za lata 2003, 2004, 2005. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

Informator budżetowy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim za lata 2003, 2004, 2005. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Informator budżetowy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim za lata 2003, 2004, 2005 Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Nowogród Bobrzański Listopad 2005 2003 * Budżet Gminy Nowogród Bobrzański

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/278/2014 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXX/278/2014 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XXX/278/214 RADY GMINY POKÓJ z dnia 24 lutego 214 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. Pani Magdalena Bania Przewodnicząca Rady Gminy Mielec Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Mielec na 2014 rok autopoprawki następującej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 4127 UCHWAŁA NR XIX/159/2016 RADY GMINY JAWORZE z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Działając

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASZKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

III nagroda o wartości do 150 zł. Wyróżnienie o wartości do 500 zł

III nagroda o wartości do 150 zł. Wyróżnienie o wartości do 500 zł Regulamin IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu! Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS Warszawa 1 Temat i cel Konkursu 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/95/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XV/95/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2012 rok. UCHWAŁA NR XV/95/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

... ( nazwa i adres szkoły) ... (podpis Dyrektora Szkoły) Opiekun (osoba do kontaktów): Załącznik 1a do Regulaminu Konkursu. ... ( dyrekcja szkoły)

... ( nazwa i adres szkoły) ... (podpis Dyrektora Szkoły) Opiekun (osoba do kontaktów): Załącznik 1a do Regulaminu Konkursu. ... ( dyrekcja szkoły) Regulamin V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi zwierzaki to nie pluszaki! Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS Warszawa 1 Temat i cel Konkursu 1. Konkurs ogłoszony jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI / 136 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach. z dnia 28 września 2011 r.

Uchwała Nr XI / 136 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach. z dnia 28 września 2011 r. Uchwała Nr XI / 136 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/23/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 1/2007. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku

U C H W A Ł A NR 1/2007. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku U C H W A Ł A NR 1/2007 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy Iwanowice na rok dr Robert Lisowski Wójt Gminy Iwanowice

Projekt budżetu Gminy Iwanowice na rok dr Robert Lisowski Wójt Gminy Iwanowice Projekt budżetu Gminy Iwanowice na rok 2016 dr Robert Lisowski Wójt Gminy Iwanowice Budżet Gminy Iwanowice na rok 2016 I. DOCHODY 25 378 735,53 zł II. WYDATKI 24 773 449,99 zł Wynik (I-II) nadwyżka: 605

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Podziękowania dla Rodziców

Podziękowania dla Rodziców Podziękowania dla Rodziców Tekst 1 Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni, że jesteście blisko. Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013 Semestr I

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013 Semestr I KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013 Semestr I IV SZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ (Londyn) zorganizowany w ramach obchodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/224/2005 Rady Gminy Psary z dnia 31.01.2005 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2005 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 400,00 dochody z dzierżaw terenów

Bardziej szczegółowo

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2014 w pigułce

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2014 w pigułce Finanse Gminy Komorniki na rok w pigułce 2 3 Szanowni Państwo Wraz z początkiem roku w każdej rodzinie trwają prace nad domowym budżetem. W niniejszej broszurze prezentujemy nasz wspólny gminny budżet

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/92/15 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/92/15 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/92/15 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr /07 Rady Miejskiej w Glucholazach z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Uchwala Nr /07 Rady Miejskiej w Glucholazach z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. Uchwala Nr /07 Rady Miejskiej w Glucholazach z dnia 27 czerwca 2007r. - p r oj e k t - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 300/XXXIV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 7764 UCHWAŁA NR XXXVI/375/13 RADY GMINY JASIENICA z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo