PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MIASTO ŁOMŻA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MIASTO ŁOMŻA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MIASTO ŁOMŻA opracowania koncepcji realizacji zadania, dokumentacji projektowej i wykonawczej realizacji prac związanych z budową sieci na potrzeby szerokopasmowego dostępu do Internetu. SPIS TREŚCI: 1. Podstawa opracowania Przedmiot opracowania Kody CPV Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego określone w dokumentach strategicznych UE oraz Polski i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku Lokalizacja Nazwa i adres Inwestora Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 4 8. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Technologia wykonania sieci dostępowej Dostęp abonencki Radiowa transmisja danych Rodzaje standardów Wi-Fi Użyteczność technologii bezprzewodowych Perspektywy rozwoju technologii Informacja o planowanej instalacji/ szacunkowy koszt inwestycji Cel opracowania Zakres przedmiotu zamówienia Zakres robót budowlanych Obowiązki wykonawcy Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Ogólne warunki wykonania i odbioru robót Wymagania szczegółowe Część informacyjna 13 - załącznik mapa koncepcyjna 1: Podstawa opracowania: - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz z późniejszymi zmianami), - Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym. 2. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy opracowany na potrzeby wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej i wykonania na jej podstawie prac związanych z budową sieci 1

2 światłowodowej na potrzeby szerokopasmowego dostępu do Internetu. Zamówienie obejmować będzie: - sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych. 3. Kody CPV: Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym Kamery telewizyjne Urządzenia do przesyłu danych Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca Monitory wideo Kolorowe monitory wideo Urządzenia wideo Urządzenia do nadzoru wideo Sprzęt wideo do odtwarzania Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo Rejestratory obrazu wideo Sprzęt radiowy Sieć telekomunikacyjna Sieć internetowa Sieć zintegrowana Sieć Ethernet Sieci multimedialne Sieć radiowa Urządzenia sieciowe Infrastruktura sieciowa Bezprzewodowy system telekomunikacyjny Światłowodowe kable telekomunikacyjne Roboty budowlane w zakresie linii napowietrznych Telekomunikacyjne roboty dodatkowe Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych Instalowanie infrastruktury okablowania Układanie kabli Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Komputerowy system sterujący Pakiety programowe dla sieci, Internetu i Intranetu Pakiety oprogramowania dla sieci Pakiety oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform Pakiety oprogramowania dla switcha lub routera Pakiety oprogramowania dla multiplekserów Pakiety oprogramowania dla serwera komunikacyjnego Serwery sieciowe Pakiety oprogramowania do zarządzania konfiguracją 4. Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego określone w dokumentach strategicznych UE oraz Polski: 4.1. i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia: Obecnie zwraca się uwagę na trzy czynniki wyjaśniające potrzebę nowej inicjatywy Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego: - Nowe wyzwania: Społeczeństwo informacyjne przechodzi z fazy pilotażowej w fazie szerokiego wykorzystania. Od 2000 roku daje się łatwo zauważyć zmiany w kontekście telekomunikacji nie tylko z technologicznego, lecz także gospodarczego punktu widzenia. - Niedawno zakończył się program operacyjny eeurope Naturalna konsekwencja jest dys- 2

3 kusja dot. przyszłości społeczeństwa informacyjnego na szczeblu europejskim. - Odnowiona Strategia Lizbońska: Raport W. Koka zawiera rekomendacje dla Europy: Aby osiągnąć w przyszłości rozwój gospodarczy, UE potrzebuje zrównoważona i całościową strategie oparta na rozwoju sektora ICT i dyfuzji telekomunikacji do wszystkich sektorów gospodarki. Zogniskowanie na technologiach telekomunikacyjnych w odnowionej Strategii Lizbońskiej jest oparte na znaczącej roli wiedzy i innowacji. W listopadzie 2004 roku, Komisja Europejska wydała Komunikat w sprawie wyzwań stojących przed społeczeństwem informacyjnym w Europie do roku Komunikat podkreśla potrzebę wzrostu badań i inwestycji w ICT i promocje odpowiedzialności za społeczeństwo informacyjne wśród sektorów publicznego i prywatnego. Komunikat ten był przedmiotem dyskusji podczas grudniowego posiedzenia Rady Telekomunikacyjnej i regulacja Rady zobligowała Komisje do przygotowania kontynuacji eeurope 2005 Action Plan. Komisja zaproponowała całościową strategie komunikacyjna w czerwcu 2005 roku. W ramach Komunikatu, Komisja Europejska proponuje nowe ramy strategiczne, nazwane i Europejskie społeczeństwo informacyjne do 2010 r., w których określa szeroka strategie polityki w omawianej dziedzinie. Propozycja ta wspiera otwarta i konkurencyjna gospodarkę cyfrowa oraz podkreśla role ICT jako czynnika wspierającego integracje społeczna i podnoszącego jakość życia. Jako kluczowy element odnowionego partnerstwa lizbońskiego na rzecz wzrostu i zatrudnienia, strategia i2010 będzie wspierać zintegrowane podejście w unijnej polityce dotyczącej społeczeństwa informacyjnego. Na podstawie kompleksowej analizy wyzwań stojących przed społeczeństwem informacyjnym, a także na podstawie obszernych konsultacji z zainteresowanymi stronami w sprawie poprzednich inicjatyw i instrumentów, Komisja proponuje następujące trzy priorytety europejskiej polityki w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego i mediów: - ukończenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej wspierającej otwarty i konkurencyjny rynek wewnętrzny w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego i mediów; - wzmocnienie innowacji i inwestycji w badaniach nad ICT, mające na celu wspieranie wzrostu oraz tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy; - stworzenie integracyjnego europejskiego społeczeństwa informacyjnego, które przyczyni się do wzrostu i powstawania nowych miejsc pracy w sposób zgodny Celem trzeciego w/w priorytetu jest Integracyjne społeczeństwo informacyjne oferujące wysokiej jakości usługi publiczne i przyczyniające się do poprawy jakości życia, który Komisja Europejska będzie realizowała poprzez m. in.: - wydając wytyczne na rzecz poszerzenia geograficznego zasięgu usług szerokopasmowych, - wspierając bardziej przejrzyste, bardziej dostępne i mniej kosztowne usługi publiczne oparte na ICT, - inicjując wzorcowe inicjatyw ICT w obszarach największych wyzwań społecznych na potrzebach starzejącego się społeczeństwa, bezpiecznym i czystym transporcie oraz różnorodności kulturowej, W podsumowaniu Komunikatu zdefiniowała role wszystkich podmiotów zainteresowanych wprowadzaniem nowego początku strategii lizbońskiej kładąc główny nacisk na partnerstwo na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Według zaleceń, jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerzy przemysłowi powinny prowadzić otwarty i konstruktywny dialog, wspierając w ten sposób innowacyjne społeczeństwo oparte na wiedzy, zmierzając do zwiększenia poziomu inwestycji w technologie i badania nad ICT oraz podejmować konstruktywne działania w tych obszarach, w których występują krytyczne przeszkody utrudniające rozwój gospodarki cyfrowej. 4.2 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020: Zadania w zakresie informatyzacji oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2006 roku zostały wyznaczone w przyjętej przez Rade Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 roku Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - epolska na lata Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski w latach oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 stanowi prognozę na okres po zakończeniu obowiązywania Strategii epolska. Poszerzenie horyzontu planistycznego przedstawiono w dwóch perspektywach, do roku 2013 oraz Omawiany dokument strategiczny skupia się głównie na strategii informatyzacji na okres Na ten okres przewidywany jest, bowiem przełom związany z wejściem do fazy masowej implementacji nowych rozwiązań teleinformatycznych. Dlatego też, niejako z konieczności, perspektywa roku 2020 zaryso- 3

4 wana została ogólnie. Cele procesu informatyzacji kraju w perspektywie roku 2013 zostały zdefiniowane następująco: - zlikwidowanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w zagrożonych grupach społecznych obszarach geograficznych sprowadzenie do poziomu marginalnego, - wzrost penetracji wielokanałowego dostępu do szerokopasmowego Internetu do poziomu ponad 90 % powierzchni kraju i co najmniej 75% populacji, - dalsze wzmocnienie infrastruktury teleinformatycznej nauki umo8liwiajace aktywne uczestnictwo wszystkich jednostek naukowych w nowych formach aktywności jak np. wirtualne organizacje naukowe, stworzenie wewnętrznej, bezpiecznej sieci administracji publicznej (centralnej i samorządowej) docierającej do wszystkich jednostek administracji w całym kraju, - stworzenie ogólnokrajowych, wielokanałowych zintegrowanych platform świadczenia usług elektronicznych administracji wykorzystujących podpis cyfrowy i identyfikator elektroniczny, w tym platform usług specjalizowanych (jak eturystyka, etransport), - wdrożenie systemu identyfikacji obywatela bazującego na wielofunkcyjnych dokumentach osobistych, stworzenie warunków do uruchomienia systemów e Demokracji, - zapewnienie bezpiecznego i skutecznego dostępu online do wszystkich rejestrów państwowych i systemów ewidencyjnych administracji publicznej, - zwiększenie dostępności do systemu usług elektronicznych w Polsce świadczonych zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny do poziomu, co najmniej 80 % usług - w przypadku administracji 100 % usług świadczonych online, - osiągnięcie 95% wskaźnika dostępności i 90% wskaźnika nasycenia dla telewizji cyfrowej, - zwiększenie dostępności polskich zasobów cyfrowych w wersji wielojęzycznej w Internecie minimum 80% zasobów dostępnych dodatkowo w przynajmniej jednym języku oficjalnym UE (obok polskiego), - stworzenie warunków dla powszechności edukacji teleinformatycznej. Wzrost liczby użytkowników wykorzystujących Internet w celach szkoleniowych i edukacyjnych do poziomu minimum 75 %, - wzrost liczby przedsiębiorstw wykorzystujących aplikacje elearning w doskonaleniu zawodowym swoich pracowników do ponad 90 %. Wśród priorytetów do roku 2013 zostały wymienione: - zapewnienie wszystkim obywatelom i przedsiębiorcom infrastruktury dostępu do usług drogą elektroniczną, - rozwój szerokiej i wartościowej oferty usług dostępnych w Internecie i cyfrowych mediach audiowizualnych, - rozwój zasobów cyfrowych, - powszechna edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego. 5. Lokalizacja: Obszar Miasta Łomża. 6. Nazwa i adres Inwestora: Urząd Miejski w Łomży ul. Stary Rynek 14, Łomża Tel Fax: Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Do niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego nie załączono decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdyż inwestycja nie wymaga na tym etapie pozwolenia na budowę. Kolejne uwarunkowania wykonania tej inwestycji określają dane techniczno-eksploatacyjne dotyczące planowanej sieci szerokopasmowej. 8. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe: 4

5 Szerokopasmowa sieć dostępu do Internetu z definicji jest siecią o przepływności większej niż 144 Kbit/s. To podstawowe kryterium określające funkcjonalność budowanej sieci. Ze względu na rosnący udział technologii multimedialnych i usług dostarczanych poprzez dostęp do Internetu, przyjmuje się minimalny transfer danych nie mniejszy niż 2 Mbit/s. Wybór technologii budowy sieci zależy od: - topologii terenu, - własnych i dostępnych od lokalnych operatorów zasobów sieciowych, - ilości środków własnych zabezpieczonych jest przez Inwestora, - planowanego zasięgu sieci, - ilości osób i jednostek samorządowych korzystających docelowo z dostępu do Internetu. Mając na uwadze aspekty ekonomiczne przedsięwzięcia oraz terminy realizacji inwestycja wykonana winna być w technologii hybrydowej. Oznacza to, że zastosowane będą różnego typu media transmisji sygnału; kablowy (doziemny lub podwieszany na istniejącej podbudowie) oraz radiowy. 9. Technologia wykonania sieci dostępowej: FITL (Fiber In The Loop): FITL to różne rodzaje abonenckiej sieci światłowodowej, w której głównym medium transmisyjnym jest światłowód. Najczęściej stosowane struktury: FTTC (Fiber To The Curb), FTTB (Fiber To The Building), FTTH (Fiber To The Home). Światłowodowa technologia FITL obejmuje dystrybucję przez pasywne węzły optyczne PON (Passive Optical Network) i aktywne AON (Active Optical Network). PON Pasywne Sieci Optyczne: PON to sieć, w której, jako medium przekazywania danych, wykorzystuje się światłowód jednomodowy. Pojemność światłowodu może być dzielona na max. 32 punkty końcowe (32 abonentów zlokalizowanych obok siebie) przez bierne rozdzielanie sygnału pomiędzy tymi punktami. Sygnał jest rozdzielany przez tzw. pasywne splitery optyczne, czyli pasywne urządzenia rozdzielające, które rozmieszczone są w różnych miejscach sieci PON. Sieć ta może przyjmować postać drzewa, gwiazdy itp. Zastosowanie urządzeń aktywnych, (czyli wymagających jakiegoś rodzaju zasilania) jest przewidziane tylko w końcowych węzłach sieci. Wśród elementów sieci PON wyróżnia się: - urządzenia dystrybucyjne OLT (Optical Line Termination), zwane również centralnymi jednostkami - urządzenia zakańczające sieć optyczną u odbiorców ONT (Optical Network Termination), zwane terminalami abonenckimi - urządzenia zakańczające sieć optyczną w lokalnym punkcie dystrybucyjnym ONU (Optical Network Unit). Pasywna Sieć Optyczna, to rozwiązanie opracowane na potrzeby operatorów. Przeszła szereg zmian ewolucyjnych by dzisiaj bazować na dwóch, liczących się, standardach: IEEE 802.3ah EFM oraz ITU-T G.984 GPON. Światłowodowa sieć dostępowa to przede wszystkim zapewnienie wysokiej jakości, ogromnych przepustowości gotowych na przyszłe, nawet jeszcze nie zdefiniowane usługi. Pasywna sieć światłowodowa w architekturze drzewiastej, bez względu na stosowany standard to znaczne obniżenie kosztów budowy i zminimalizowanie koszta operacyjne w trakcie użytkowania. PON umożliwia dostarczanie abonentom m.in.: - usług szerokopasmowej transmisji danych - usług telefonicznych w technologii Voice over IP - usług RF Video (analogowej rozsiewczej telewizji kablowej) - usług Video over IP (telewizja rozsiewcza czy też telewizja na żądanie) Zalety technologii PON: - duża odporność sieci na zakłócenia transmisji; - duży zasięg od węzła usługowego do terminala abonenckiego - najwyższe przepływności, z możliwością dalszego ich powiększania (do kilkudziesięciu Gbit/s) przy pomocy technik zwielokrotniania WDM lub DWDM, lecz bez potrzeby wymiany najbardziej kosztownego składnika sieci, którym jest medium transmisyjne; 5

6 Układanie kabli światłowodowych: W ramach budowy obiektów infrastruktury gminnej w tym wodociągu istnieje możliwość budowy kabli światłowodowych wzdłuż dróg gminnych i tras budowy przyszłej infrastruktury. Kable światłowodowe będą układane w rurociągu kablowym lub bezpośrednio w ziemi. Standard układanie linii kablowych będzie zgodny z normami budowlanymi i branżowymi w tym ZN-96-T001. Kable światłowodowe instalowane będą w odcinka fabrykacyjnych nie dłuższych niż 2 km. Łączenie odcinków odbywać się będzie w mufach kablowy i zakopywanych zasobnikach. W niektórych lokalizacjach ze względu na ukształtowanie terenu i duży koszt budowy tradycyjnej kanalizacji teletechnicznej koncepcja zakłada podwieszenie kabli światłowodowych na istniejących słupach energetycznych. Zastosowanie tej metody pozwala skrócić czas realizacji przedsięwzięcia oraz zmniejszyć nakłady inwestycyjne, wskutek rezygnacji z bardzo kosztownych prac ziemnych. Do budowy infrastruktury doziemnej używane będą specjalne kable w powłokach umożliwiających bezpośrednie zakopanie kabli w ziemi. Do podwieszania na słupach przeznaczone są specjalnie wzmacniane kable światłowodowe. Obowiązkiem Wykonawcy sieci dostępowej jest uzgodnienie z właścicielem gruntów i słupów energetycznych możliwość budowy kabli światłowodowych na istniejącej podbudowie a w przypadku, gdy podbudowa nie spełnia warunków technicznych zaprojektowanie odpowiedniej infrastruktury. 10. Dostęp abonencki Radiowa transmisja danych: Na odcinku ostatniej mili i dostępu abonenckiego wykorzystywana będzie transmisja radiowa WiFi. Przyjęto standard IEEE a, b i 802,11g który. Atutami g jest przepustowość rzędu 54 Mb/s (tyle oferował standard a) oraz zasięg zbliżony do tego, jaki mieliśmy przy standardzie b. Jednak i w tym przypadku, podobnie jak w standardzie b, wykorzystuje się tylko trzy niezależne kanały. Standard g jest całkowicie zgodny z b, co oznacza, iż bez żadnych nowych sterowników będziemy mogli współpracować z urządzeniami opartymi o ten standard. Niestety, są i złe strony tej zgodności. Również tutaj nasz sygnał będzie mógł być zakłócany poprzez bezprzewodowe telefony (korzystające z pasma 2.4 GHz) lub w mniejszym stopniu kuchenki mikrofalowe Rodzaje standardów Wi-Fi: Podawane przepustowości sieci wykorzystują technologię Wi-Fi (ang. Wireless Fidelity) są wartościami teoretycznymi i w praktyce nie osiągają podanych wartości. ad hoc sieć tymczasowa, w której nie występują punkty dostępowe. Sieci tymczasowe tworzone są zazwyczaj na krótki okres czasu, np. konferencja, wykład, spotkanie itp. Brak punktu dostępowego jest z jednej strony zaletą (niższe koszty), ale z drugiej strony nie mamy możliwości podłączenia do istniejącej sieci kablowej. - infrastructure sieć stacjonarna, w której występują punkty dostępowe i jest możliwe połączenie z siecią przewodową. Sieci stacjonarne wykorzystują jako punkt centralny urządzenie dostępowe (najczęściej access point), który może mieć dostęp do sieci przewodowej Użyteczność technologii: Bezprzewodowa sieć lokalna to najczęściej komputerowa sieć komórkowa, w której dane są wysyłane i odbierane nie przewodami, lecz drogą radiową. Sieci takie są coraz powszechniej wprowadzane w domach, biurach, miejscach publicznych oraz w przedsiębiorstwach. Nowatorskie sposoby wykorzystywania technologii Wi-Fi ułatwiają użytkownikom pracę i komunikowanie się. Większa mobilność, wynikająca z braku okablowania i innych elementów infrastruktury stacjonarnej, okazała się dla wielu użytkowników cenną zaletą.w sieci bezprzewodowej można używać tych samych aplikacji, co w stacjonarnym odpowiedniku. Karty sieci bezprzewodowej używane w laptopach i komputerach biurkowych, obsługują te same protokoły, co karty sieci Ethernet. Technologia Wi-Fi pozwala połączyć ze sobą komputery na dość niewielkie odległości, ale bez użycia jakichkolwiek kabli (skrętka, przewód koncentryczny czy światłowód). Ponieważ maksymalne uzyskiwane odległości mogą dochodzić do kilku kilometrów (dotyczy domowych zastosowań bez profesjonalnych anten) sieć taką możemy zaliczyć do sieci lokalnej LAN (Local Area Network). W związku z tym, że komunikacja odbywa się drogą radiową sieć taką oznaczono w skrócie jako WLAN (WLAN Wireless Local Area Networks). Elastyczność uzyskaną dzięki zastosowaniu różnych bezprzewodowych komponentów sieciowych 6

7 doceniają zwłaszcza użytkownicy komputerów przenośnych. W ten sposób, bez uciążliwego kładzenia kabli, możemy tworzyć całe sieci łączące wielu użytkowników w bardzo krótkim czasie. Zaleta ta, jest szczególnie atrakcyjne dla wszelkiego rodzaju firm, gdzie często zachodzi potrzeba zmiany miejsca pracy przy ciągłej łączności z siecią lub dla pragnących uniknąć problemów w kładzeniem kilometrów kabli Zalety sieci bezprzewodowych: Początkowe koszty instalacji sieci bezprzewodowej są większe niż w przypadku standardowych sieci opartych na skrętce, ale całkowite koszty korzystania z niej powinny być niższe (wraz z upowszechnianiem będą coraz niższe). Zyskuje się również na szybkości instalacji, wygodzie i elastyczności. Niekiedy też wykorzystanie WLAN jest jedynym wyjściem, np. w budynkach, w których położenie okablowania jest niemożliwe bądź zbyt kosztowne i czasochłonne lub jako najtańszy sposób dostępu do internetu w miejscach gdzie kładzenie kabli jest nie opłacalne, bądź niemożliwe. Sieć bezprzewodowa oferuje wydajność, wygodę, i obniżenie kosztów w stosunku do tradycyjnej sieci kablowych używanych w przedsiębiorstwach, a ponadto: - przenośność sieci bezprzewodowe umożliwiają użytkownikom dostęp w czasie rzeczywistym do informacji w dowolnym miejscu w ich organizacji. Taka przenośność zapewnia wydajność i oferuje usługi niedostępne w sieciach kablowych. - szybkość i prostota instalacji instalacja sieci bezprzewodowej może być łatwa i szybka, ponieważ nie trzeba układać kabli i prowadzić ich przez przepusty w ścianach etc. Użytkownicy nie potrzebują zaawansowanej wiedzy, aby korzystać z sieci bezprzewodowej. Cechą sieci bezprzewodowych jest ich przezroczystość dla systemów operacyjnych. Aplikacje pracują tak samo na sieci kablowej. Produkty dla sieci bezprzewodowych zawierają narzędzia diagnostyczne związane z bezprzewodowymi elementami systemu, jakkolwiek większość produktów jest tak zaprojektowana, że zwykle użytkownik nie potrzebuje z tych narzędzi korzystać. - elastyczność instalacji technologia bezprzewodowa pozwala sieci dotrzeć tam, gdzie nie dotrą kable. - redukcja kosztów eksploatacji podczas gdy wstępny koszt instalacji bezprzewodowej może być wyższy niż sieci kablowej, całkowite koszty instalacji systemu i koszty eksploatacyjne mogą być znacząco niższe. Długoterminowa redukcja kosztów jest jeszcze większa w zastosowaniach wymagających częstych zmian konfiguracji lub lokalizacji. - skalowalność bezprzewodowe systemy sieciowe mogą być konfigurowane w różnych topologiach dopasowując je do wymogów danego systemu informatycznego. Łatwo modyfikuje się konfigurację i zasięg sieci, począwszy od indywidualnych użytkowników w układzie peer-to-peer, aż po złożone infrastruktury tysięcy użytkowników komunikujących się w systemach roamingowych na dużych obszarach. - zwiększenie mobilności, a tym samym wydajności pracy - możliwość organizacji biura bez kabli. Ilość przewodów w biurach rośnie wraz z zwiększającą się liczbą urządzeń instalowanych. Zdarza się, że przyczyna awarii sieci leży w uszkodzonym przewodzie (np. w skutek nadepnięcia lub zaczepienia nogą lub krzesłem). Wymiana przewodu może uniemożliwić pracę wielu pracownikom na kilkadziesiąt minut (a nawet dłużej, gdy firma nie posiada własnego administratora) Perspektywy rozwoju technologii: Technologia WLAN po kilku latach mniejszej popularności zaczyna szybko zdobywać nowych zwolenników. Najlepszym komentarzem co do perspektywy tego sposobu łączności będzie wypowiedź Charlesa Thacker a: ( ) technologia łączności bezprzewodowej niesie ze sobą fundamentalną zmianę w sposobie, w jaki ludzie używają dziś komputerów. Po raz pierwszy człowiek może mieć pod ręką przenośne urządzenie, które zapewnia mu szybki i łatwy dostęp do Internetu, a to pociąga za sobą eksplozję popularności innych, podobnych funkcjonalnością, urządzeń. Coraz częściej łączność bezprzewodowa może zaspokajać również potrzeby użytkowników zmęczonych plątaniną kabli pomiędzy komputerem, a jego peryferiami. 7

8 Dostęp do zasobów sieci lokalnej czy też internetu za pośrednictwem technologii Wi-Fi będzie się coraz silniej rozwijał na skutek swoich niezaprzeczalnych zalet w stosunku do obecnie królującego kabla. Człowiek, jako istota zawsze dążąca do zapewnienia sobie wygody życia oraz jako użytkownik komputera, szybko docenia komfort pracy z wykorzystaniem tej technologii. Wśród przedsiębiorstw, już następuje wzrost korzystania za pośrednictwem bezprzewodowej łączności z zasobów sieci. Z biegiem czasu będzie on przybierał na sile, ponieważ zalety i możliwości wynikające z użycia go jako zamiennika niewygodnych kabli są niepodważalne i doceniane przez wszystkich nowych użytkowników. 11. Informacja o planowanej instalacji/ szacunkowy koszt inwestycji: W ramach planowanej inwestycji zakłada się wybudowanie szerokopasmowej sieci światłowodowej na obszarze miasta i gminy Pisz w woj. Warmińsko - Mazurskim. Planowany system telekomunikacyjny dostarczy szerokie pasmo do gospodarstw domowych położonych na obszarze miasta i gminy. Planowany system obejmie swoim zasięgiem mieszkańców miasta Łomża. Inwestycja obejmie: budowę kablowej sieci światłowodowej o łącznej długości ponad 17 km, montaż urządzeń i anten radiowych do dystrybucji bezprzewodowego Internetu w paśmie nie licencjonowanym 5,6 GHz oraz montaż kompletnej infrastruktury technicznej związanej z zasilaniem, transmisją i zarządzaniem usługami szerokopasmowymi. Planuje się budowę systemu otwartego na implementację nowych usług w przyszłości, w tym telefonii internetowej (VoIP), interaktywnej telewizji IP (TVIP) oraz wideo na żądanie (VoD). Poniżej przedstawiony jest zakres prac związany z realizacją Inwestycji: Zestawienie obiektów LP Obiektów dostępowych Łomża 11 szt. 1 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Polna 40a, Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących ul. Stacha Konwy 2 11, 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Bernatowicza 4, II Liceum Ogólnokształcące, Pl Kościuszki 3, obocznie leżąca SzP nr 2, 4 ul. Piękna 2, 5 KMP, ul Wojska Polskiego 6 Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza. ul. Rybaki 14, Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych ul. Wojska Polskiego 7 3, 8 Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych, ul. M.Skłodowskiej-Curie 5 9 Ośrodek Adopcyjno opiekuńczy, ul. M.Skłodowskiej-Curie 5 10 Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14 (centrum zarządzania), 11 III Liceum Ogólnokształcące, ul. Senatorska 13. Obiektów Hot Spot i dostępu radiowego 12 Pozostałe szkoły, jednostki pomocy społecznej, biblioteki Placówki pomocy społecznej: 13 - MOPS w Łomży, ul. Dworna 23B, 14 - Klub Seniora w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 2, 15 - Dom Pomocy Społecznej, ul. Polowa 39. Długość tras kablowych 15 szt. 17 km Zestawienie prac projektowych i koncepcyjnych. W tym projekty budowlane i wykonawcze LP. OPIS ILOŚĆ 1 Opracowanie ogólnej koncepcji sieci cz. 1 kpl. 1 2 Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko kpl. 0 8

9 3 Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów kpl. 1 Uzyskanie niezbędnych uzgodnień 4 międzybranżowych kpl. 1 5 Uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości kpl. 1 6 Opracowanie raportu NATURA 2000 kpl. 0 7 Wykonanie projektu budowlanego rurociągu kablowego kpl. 1 8 Wykonanie projektu wykonawczego rurociągu kablowego kpl. 1 8 Wykonanie projektu budowlanego kpl. 1 9 Uzyskanie pozwoleń budowlanych kpl Wykonanie projektu wykonawczego punktów dostępowych kpl Wykonanie projektu wykonawczego sieci światłowodowej kpl Wykonanie projektu wykonawczego sieci GEPON kpl Wykonanie projektu wykonawczego sieci dostępowej kpl. 1 Przedmiar materiałów i prac związanych z budową światłowodowej sieci szkieletowej w mieście Łomża LP ZESTAWIENIE JM ILOŚĆ Rurociąg kablowy fi40 km 1 HDPE+kabel OTK72J 17 2 Zasobnik zaciągowo-zapasowy szt 75 3 Osprzęt (pigtajle/patchcordy/etc.) kpl 25 4 Słupy dostępowe szt 15 5 Szafka dostępowa szt 15 6 Uziemienie konstrukcji masztu szt 15 Ochrona odgromowa i kpl 7 przeciwporażeniowa 25 8 Zasilanie główne 400/230VAC kpl 25 9 Zasilanie awaryjne (bat) kpl Radiolinia / Radiodostęp kpl Kabel światłowodowy 6J km 8 12 Kabel światłowodowy 48J km 9 13 Szafa 19 " 42U 600/800 szt 2 14 Szafa 19 " 24U 600/600 szt Przełącznica światłowodowa 19" SOTRONIC 2U 48 szt 2 16 Przełącznica światłowodowa 19" SOTRONIC 1U 12 szt Złącze FUSE CONNECT SC/APC szt Mufy światłowodowe szt Inne materiały instalacyjne kpl Budowa kanalizacji wtórnej km Zaciąganie kabli światłowodowych km Adaptacja pomieszczenia serwerowego pom 1 23 Montaż złączy fuse connect/spawanie szt Pomiary transmisyjne i reflektometryczne 1310/1550/1625nm kpl/odc 66 9

10 Przedmiar materiałów i prac związanych z budową światłowodowej sieci GEPON i HOT SPOT LP ZESTAWIENIE JM ILOŚĆ 1 Multiplekser OLT szt 3 2 Multiplekser ONU szt 11 3 Splitery PLC szt 45 4 Punkty dostepwe HOTSPOT szt 15 Serwer zarządzający + kpl 5 oprogramowanie 1 6 Oprogramowanie kpl 1 Harmonogram robót: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI I ZAŁOŻEŃ FUNKCJONALNYCH UZYSKANIE WYPISÓW Z REJESTRÓW GRUNTOW / GEODETA PROJEKTOWANIE UZGODNIENIA OPINIE / ZUD POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ZŁOSZENIE BUDOWA INFR. PASYWNEJ/KABLOWEJ BUDOWA SYSTEMU GEPON BUDOWA SYSTEMÓW RADIODOSTĘPU ADAPTACJA POMIESZCZENIA SEREROWNI DOSTAWA I URUCHOMIENIE SERWERA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ODBIORY TECHNICZNE I SZKOLENIA 12. Cel opracowania: HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC Program funkcjonalno-użytkowy służyć będzie Organizacji procesu inwestycyjnego. Ułatwić wybór Inżyniera Kontraktu w trybie dialogu konkurencyjnego, w oparciu o nowelizację Prawa zamówień publicznych z 2006 r., wykonawcę dokumentacji projektowej i wykonania na jej podstawie prac związanych z budową sieci zgodnie z założeniami. 13. Zakres przedmiotu zamówienia: a) opracowanie dokumentacji projektowej, b) wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych i uruchomieniowych związanych z budową sieci szerokopasmowej na obszarze miasta i Łomża. 14. Zakres robót budowlanych: Branża telekomunikacyjna: W zakresie robót budowlanych zostanie wybudowana światłowodowa sieć szkieletowa na bazie kabli światłowodowych jednomodowych, spełniających wymagania dla transmisji w II i III oknie transmisyjnym (1310, 1550 i 1625nm), z kompletnym osprzętem światłowodowym w postaci muf kablowych, przełącznic światłowodowych, spliterów etc. W oparciu o wybudowaną sieć światłowodową zostanie wybudowany system dostępu bezprzewodowego dostępu do szerokopasmowego Internetu. Rezerwa włókien 10

11 światłowodowych zostanie po okresie trwałości projektu wykorzystana na warunkach komercyjnych w postaci dzierżawy torów optycznych podmiotom zewnętrznym i operatorom ISP/ASP/CATV. Na warstwie optycznej sieci posadowione zostaną urządzenia aktywne systemu GEPON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network), CCTV oraz HOT-SPOT Wi-Fi (dostęp bezprzewodowy). Branża elektryczna: W zakresie robót elektrycznych zostaną wykonane wszystkie prace związane z zasileniem urządzeń centralnych i wyniesionych wszystkich systemów uruchamianych na bazie światłowodowej sieci szkieletowej (GEPON, CCTV, HOT-SPOT Wi-Fi). Branża informatyczna: W zakresie prac informatycznych będą wykonane wszystkie działania związane z implementacją oprogramowania użytkowego oraz testowaniem funkcjonalności wszystkich uruchamianych systemów. 15. Obowiązki wykonawcy: a) Wykonawca będzie zobowiązany do zebrania (na piśmie) wszelkich informacji i materiałów wyjściowych do wykonania przedmiotu zamówienia. b) Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania w projekcie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń od instytucji zewnętrznych i służb Urzędu Miejskiego w Łomży oraz innych podmiotów i instytucji zainteresowanych budową sieci (w tym Dział BHP i Ppoż.). c) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia wymagane przepisami prawa budowlanego. Przy opracowywaniu dokumentacji Wykonawca uwzględni dodatkowe sugestie Użytkownika i Zamawiającego; d) W rozwiązaniach projektowych należy zastosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania spełniające podstawowe wymogi dla obiektów budowlanych określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego w tym bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; e) Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia opracowania przedmiotu umowy z należytą starannością w sposób zgodny z wymogami ustawy, przepisami oraz wiedzy technicznej; f) Dokumentacja projektowa będzie skoordynowana branżowo i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz posiadać oświadczenie wykonawcy o spełnieniu tych wymagań; Wykonawca opatrzy przedmiot zamówienia w pisemne oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; g) Wykonawca zagwarantuje opracowanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (IIB); h) Wykonawca przedmiotu umowy zobowiąże się bezpłatnie usuwać wszelkie błędy, nieścisłości i braki projektu ujawnione po jego odbiorze, a także w trakcie realizacji remontu odnotowując ten fakt w projekcie; i) Roboty budowlane będą wykonywane w czynnych obiektach. Wykonawca podczas prowadzenia robót jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy celem ograniczenia hałasu oraz zapylenia i zanieczyszczenia obiektów w wyniku prowadzonych prac; j) Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, o zamiarze przeprowadzenia robót szczególnie uciążliwych oraz uzyska zgodę Zamawiającego na ich wykonywanie. W informacji wykonawca zobowiązany jest pisemnie wskazać daty oraz godziny, w których planowane są ww. prace; k) Zamawiający zastrzega prawo, w przypadku wykonywania robót szczególnie uciążliwych, pod względem hałasu oraz możliwości zapylenia i zanieczyszczenia obiektu, do wstrzymania robót budowlanych w określonych godzinach; l) Przed złożeniem oferty w Kancelarii Urzędu Gminy Pisz na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie prac Wykonawca ma obowiązek dokonać wizji lokalnej. 11

12 16. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami projektu, jego wykonania i nadzoru. 17. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót: Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego na terenie MIasta Łomża. Nie dopuszcza się zamknięcia obydwu pasów ruchu na odnawianych drogach. Także zjazdy indywidualne i publiczne oraz dojścia do budynków nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż uzgodniony z użytkownikiem zjazdu oraz za jego zgodą. Wykonawca zapewni teren na zaplecze budowy. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: - organizacji robót budowlanych, - zabezpieczenia interesów osób trzecich, - ochrony środowiska, - warunków bezpieczeństwa pracy, - warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, - zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, - zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: - rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - przed ich skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalnoużytkowym oraz warunkami umowy, - stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, - sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, - odbiór częściowy, - odbiór końcowy, - odbiór po okresie rękojmi, - odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: - użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, - jakość wykonania robót, Po odbiorze końcowym, wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. 12

13 18. Wymagania szczegółowe: W odniesieniu do przygotowania terenu (robót): Teren przewidziany pod budowę przedmiotowych instalacji jest terenem, na którym znajduje się droga krajowa zarządza Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad. Zamawiający uzyska zgodę w/w podmiotów na roboty budowlane. Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew w obszarze prowadzenia robót. W odniesieniu do architektury: W zakresie instalacji napowietrznych oraz sytuowania urządzeń na ścianach i elewacji budynków konieczne jest uzyskanie opinii oraz ewentualnej zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W odniesieniu do konstrukcji: Wykonanie robót będzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie budowlanym, jak: przekrój podłużny (profil) i przekrój normalny (poprzeczny), zaaprobowane przez zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie budowlanym. W odniesieniu do instalacji: Instalacje światłowodowe i elektryczne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującą technologią, przepisami prawa oraz instrukcjami i wymaganiami szczegółowymi. W odniesieniu do zagospodarowania terenu: Po wykonaniu robót należy uporządkować teren wzdłuż dróg w maksymalnym stopniu przywracający stan przed rozpoczęciem robót budowlanych. 19. Część informacyjna: Zamawiający oświadcza, że planowane trasy światłowodowe znajdują się w liniach rozgraniczających istniejących dróg, a powiat Łomżyński jest właścicielem tych gruntów. Uzgodnienie z właścicielami działek nie będących własnością miasta dotyczące szczegółowego przebiegu robót i sposobu ich wykonania, wykonawca dokona w ramach działań własnych, a czynność ta wchodzi w zakres zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz z późn. zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiający informuje również, ze jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19 poz. 117). Ponadto zamawiający zobowiązuje wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, stanowiących podstawę projektowania i budowy, a w szczególności: a) aktualnych map do celów projektowych w skali 1:500 dla całej trasy projektowanej sieci. 13

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik do SIWZ Dotyczy: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY opracowania technicznej dokumentacji projektowej oraz wykonania prac związanych z budową sieci światłowodowej na potrzeby dostępu do Internetu i

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa elementów infrastruktury radiowej, świadczenie usług dostępu do Internetu oraz usług serwisowych. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45223000-6

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Szerokopasmowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Warszawa 19.08.2014 Zakład Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Lp Hasło Definicja Menu SIRS Formularz SIRS 1 Akceptacja danych Potwierdzenie przez

Bardziej szczegółowo

BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych

BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych Omówienie zrealizowanych projektów, z uwzględnieniem technologii, zakresu i zasięgu sieci. Bobrowa Dolina,

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA NA DOSTĘP HURTOWY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTx WYBUDOWANEJ ZE WSPARCIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

OFERTA RAMOWA NA DOSTĘP HURTOWY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTx WYBUDOWANEJ ZE WSPARCIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH XV Konferencja KIKE Serock 18-19.11.2014 OFERTA RAMOWA NA DOSTĘP HURTOWY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTx WYBUDOWANEJ ZE WSPARCIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH AGENDA PROJEKT Cel projektu Podmioty projektu SIED ŚWAITŁOWODOWA

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy dla zadania pn.: Budowa sieci światłowodowych na terenie Zielonej Góry w 2013 roku: 1. Sieć światłowodowa w relacji: Węzeł sieci ZielMAN, ul. Energetyków 2 studnia Orange

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci dystrybucyjnej i dostępowej na terenie Powiatu Białogardzkiego

Budowa sieci dystrybucyjnej i dostępowej na terenie Powiatu Białogardzkiego Program funkcjonalno-użytkowy Dla zadania inwestycyjnego Budowa sieci dystrybucyjnej i dostępowej na terenie Powiatu Białogardzkiego Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy:

Bardziej szczegółowo

A-06 PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI FTTx

A-06 PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI FTTx A-06 PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI FTTx INFORMACJE PODSTAWOWE Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowych informacji dotyczących projektowania, budowy i eksploatacji światłowodowych sieci dostępowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla prac projektowych polegających na posadowieniu wiaty na rowery i zaprojektowaniu oświetlenia drogowego oraz monitoringu przy wiacie na rowery w Brwinowie, ul. Rynek dz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Warszawa, 26.05. 2014 SKYNET Spółka Jawna Krzysztof Skorupski Filip Bacciarelli Ul. Człuchowska 66 01-360 Warszawa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Działając zgodnie z 11 umowy o dofinansowanie numer

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwo wielobranżowe M E G A MAREK SKIERSKI Oddział operacyjny w płocku Marek Skierski ul. antolka gradowskiego 11

przedsiębiorstwo wielobranżowe M E G A MAREK SKIERSKI Oddział operacyjny w płocku Marek Skierski ul. antolka gradowskiego 11 Załącznik Nr 1 do SIWZ OC.341-2/08 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. Nazwa zamówienia Wykonanie Systemów zabezpieczenia Elektronicznego obejmujących System telewizji Dozorowej na terenie

Bardziej szczegółowo

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny Systemy GEPON oraz EoC Jerzy Szczęsny AGENDA Sieci Pasywne Omówienie technologii Rynek Urządzeń GEPON Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci EoC Omówienie technologii Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci Omówienie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W opracowaniu projektu technicznego należy uwzględnić wszystkie koszty w celu prawidłowego opracowania projektu tzn:

ZAPYTANIE OFERTOWE. W opracowaniu projektu technicznego należy uwzględnić wszystkie koszty w celu prawidłowego opracowania projektu tzn: Jasło, 10 marca 2014 Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. Ul. Mickiewicza 154 38-200 Jasło ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt: Szerokopasmowy Internet nowej generacji w powiecie

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu e-administracji w województwie mazowieckim Nakład środków w RPO na rozwój SI Projekty z zakresu SI w realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Borowe, dnia Wręczycka 9, Borowe NIP REGON Tel

Zapytanie ofertowe. Borowe, dnia Wręczycka 9, Borowe NIP REGON Tel Zapytanie ofertowe Firma SpiderNeT S.C. zaprasza do składania ofert dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci światłowodowej w technologii FTTx realizowanego w ramach działania Działania 1.1 Wyeliminowanie

Bardziej szczegółowo

GEPON Światłowód do domu

GEPON Światłowód do domu GEPON Światłowód do domu Rafał Kościelniak rafal.koscielniak@salumanus.com Agenda GEPON Światłowód do domu - Omówienie technologii - Zalety systemów GEPON - Prezentacja urządzeń - Przykładowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Porządek prezentacji Wykonawcy Studium Wykonalności Główne założenia projektu w skrócie

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Medium transmisyjne Kabel miedziany Światłowód Fale radiowe Kabel miedziany 8 żyłowa skrętka telefoniczna Może być w wersji nieekranowanej (UTP Unshielded

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania budowy sieci szerokopasmowych Grupa Technitel

Innowacyjne rozwiązania budowy sieci szerokopasmowych Grupa Technitel Innowacyjne rozwiązania budowy sieci szerokopasmowych Grupa Technitel Grupa Technitel Siedziba w Łodzi Oddział Warszawa Oddział Kraków Firma Technitel została stworzona przez osoby posiadające bogate doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Skuteczna budowa sieci METRO

Skuteczna budowa sieci METRO Skuteczna budowa sieci METRO Romuald Stupnicki DCG Tarnów, czerwiec 2006 Założenia dla sieci METRO Sieć oparta o standard Ethernet oraz protokół IP: szkielet sieci w technologii Gigabit Ethernet lub nowszej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY GMINA MIASTO RZESZÓW PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie Wykonawca: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNLNEJ I INWESTYCJI Rynek

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin wykorzystanie nowoczesnych technologii Krzysztof Łątka Poznań 28.02.2008 Agenda Lublin w liczbach Projekty IT UM Lublin Sieć i jej funkcjonalność Usługi w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Weryfikacja listy białych obszarów Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, maj 2016 Spis treści 1 Podstawowe informacje...3 2 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009

BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009 BUDOWA OSTATNIEJ MILI BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009 Siedziba spółki Leszno, ul. Lipowa 26 Oddział w Lubinie przy ul. Skłodowskiej 70 Oddział w Koninie przy ul. Popiełuszki 2 Oddział w Zgorzelcu przy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA PROJEKTU SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

KONCEPCJA TECHNICZNA PROJEKTU SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ Warszawa, 21 lipca 2014 KONCEPCJA TECHNICZNA PROJEKTU SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ NA TERENIE MIASTA PISZ Projekt jest realizowany w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 8 Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

PARTER OPERATORÓW I WŁADZ LOKALNYCH W BUDOWIE SIECI SZEROKOPASMOWYCH I DOSTĘPOWYCH. 6 maja 2015

PARTER OPERATORÓW I WŁADZ LOKALNYCH W BUDOWIE SIECI SZEROKOPASMOWYCH I DOSTĘPOWYCH. 6 maja 2015 PARTER OPERATORÓW I WŁADZ LOKALNYCH W BUDOWIE SIECI SZEROKOPASMOWYCH I DOSTĘPOWYCH 6 maja 2015 1 VINCI ENERGIES I AXIANS ENERGETYKA PRZEMYSŁ SEKTOR USŁUG ROZWIĄZANIA ICT 2,2B 2,8B 2,8B 1,6B 2 AXIANS W

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Michał Ziętara Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 21 listopada 2012 r. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY STRONA TYTUŁOWA 1. nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 2. adres obiektu budowlanego,

Bardziej szczegółowo

MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH

MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH Rafał Sobiczewski Dyr. Do Spraw Dostępu Szerokopasmowego 2012-04-26 1 AGENDA 1. Czym różnią się inwestycja w sieci otwarte od tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu

Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu Urząd Miejski w Międzyrzeczu Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu Międzyrzecka bezprzewodowa sieć informatyczna Agenda Międzyrzecka bezprzewodowa sieć informatyczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA: ADRES OBIEKTU: Jednostki administracji publicznej Gminy Milanówek oraz miejska sieć informatyczna Gminy Milanówek. NAZWY I KODY ZE WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ: 32424000-1

Bardziej szczegółowo

Usługi TP dla operatorów zasięg, wygoda, atrakcyjna cena. Telekomunikacja Polska Domena Hurt (www.hurt-tp.pl) Kraków, 23 października 2012

Usługi TP dla operatorów zasięg, wygoda, atrakcyjna cena. Telekomunikacja Polska Domena Hurt (www.hurt-tp.pl) Kraków, 23 października 2012 Usługi TP dla operatorów zasięg, wygoda, atrakcyjna cena Telekomunikacja Polska Domena Hurt (www.hurt-tp.pl) Kraków, 23 października 2012 O czym chcielibyśmy porozmawiać wygodne i tanie dojście do obiektu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 14940-2012 z dnia 2012-01-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowe Warpno ZADANIE 1 1) dostarczenie Internetu dla 30 gospodarstw domowych z terenu gminy Nowe Warpno - dostarczenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup usług związanych z budową sieci zgodnie z poniższym zestawieniem

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup usług związanych z budową sieci zgodnie z poniższym zestawieniem Jasło, 10 marca 2014 Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. Ul. Mickiewicza 154 38-200 Jasło ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt: Szerokopasmowy Internet nowej generacji w powiecie

Bardziej szczegółowo

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5. Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5. Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych. Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych. Program Funkcjonalno - Użytkowy Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Lokalizacja: Województwo: Kujawsko- Pomorskie Powiat: Toruń Miasto: Toruń. 2. Uzasadnienie realizacji projektu:

Załącznik Lokalizacja: Województwo: Kujawsko- Pomorskie Powiat: Toruń Miasto: Toruń. 2. Uzasadnienie realizacji projektu: Załącznik 4 Zakres zadań programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Dostawa i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Olecko Spis treści I. Opis przedmiotu zamówienia... 3 II. Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa Internet dla Mieszkańców Małopolski Kraków, Małopolska 17 października Sieć Szerokopasmowa 2011 roku Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Uzasadnienie realizacji - potrzeba interwencji W Małopolsce ok. 10% gospodarstw

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE DO BUDOWY SZEROKOPASMOWYCH SIECI DOSTĘPU DO INTERNETU. Katowice, 11 stycznia 2012 r. Wiesław Baług

TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE DO BUDOWY SZEROKOPASMOWYCH SIECI DOSTĘPU DO INTERNETU. Katowice, 11 stycznia 2012 r. Wiesław Baług TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE DO BUDOWY SZEROKOPASMOWYCH SIECI DOSTĘPU DO INTERNETU Katowice, 11 stycznia 2012 r. Etapy realizacji projektów budowa sieci szerokopasmowych Tryb rozdzielny lub łączny zaprojektuj

Bardziej szczegółowo

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa. Jarosław Krzemiński

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa. Jarosław Krzemiński Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa Jarosław Krzemiński Podstawy realizacji projektu Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Woj. Śl. do 2015 r. - cel strategiczny poprawa technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (DSS)

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (DSS) Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej (DSS) Budowa DSS i wybór Operatora Infrastruktury http://dss.dolnyslask.pl Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo

A- 01 WPROWADZENIE DO TECHNIKI ŚWIATŁOWODOWEJ

A- 01 WPROWADZENIE DO TECHNIKI ŚWIATŁOWODOWEJ A- 01 WPROWADZENIE DO TECHNIKI ŚWIATŁOWODOWEJ INFORMACJE PODSTAWOWE Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy w zakresie techniki światłowodowej. SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA: Techników

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Modernizowanej Instalacji Teletechnicznej w Budynku Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22 w Warszawie Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22

Bardziej szczegółowo

Beskid Cafe. Hufcowa Kawiarenka Internetowa

Beskid Cafe. Hufcowa Kawiarenka Internetowa Beskid Cafe Hufcowa Kawiarenka Internetowa Co to jest kawiarenka internetowa? Jest to kilka komputerów znajdujących się w jednym pomieszczeniu połączonych w sieć komputerową, która jest podłączona do Internetu.

Bardziej szczegółowo

WiMAX w Gminie Przesmyki

WiMAX w Gminie Przesmyki WiMAX w Gminie Przesmyki zrealizowany w ramach projektu E-Sołectwa w Gminie Przesmyki 1 Gmina Przesmyki Położenie północny-wschód od miasta powiatowego Siedlce, na wschodnich krańcach woj. mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Puławy w Sieci budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej. Urząd Miasta Puławy II LUBELSKI KONWENT INFORMATYKÓW Janów Lubelski 2013

Puławy w Sieci budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej. Urząd Miasta Puławy II LUBELSKI KONWENT INFORMATYKÓW Janów Lubelski 2013 Puławy w Sieci budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej Urząd Miasta Puławy II LUBELSKI KONWENT INFORMATYKÓW Janów Lubelski 2013 Informacje o projekcie Puławy w Sieci I (2005-2007) realizacja zakończyła

Bardziej szczegółowo

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej Projektowanie sieci firmowej od A do Z 01 Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej w każdej firmie, a coraz częściej także w domu. Jeśli zależy Ci, aby sieć w Twojej firmie funkcjonowała

Bardziej szczegółowo

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego STOWARZYSZENIE BUDOWNICZYCH TELEKOMUNIKACJI MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego Piotr Zychowicz Konferencja Gminne Sieci Szerokopasmowe od

Bardziej szczegółowo

Gliwice, 11.08.2015r. Znak sprawy: SSM/3/PP. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Gliwice, 11.08.2015r. Znak sprawy: SSM/3/PP. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Znak sprawy: SSM/3/PP Gliwice, 11.08.2015r. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 oraz 4a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Strona 1 Agenda Usługa jednokierunkowego dostępu do Internetu ASTRA2Connect: nowa usługa triple play Strona 2 Szerokopasmowy dostęp do Internetu (1-way) Cechy

Bardziej szczegółowo

Projekty ICT w formule PPP widziane z perspektywy partnera prywatnego

Projekty ICT w formule PPP widziane z perspektywy partnera prywatnego Projekty ICT w formule PPP widziane z perspektywy partnera prywatnego Agenda: Projekty ICT w sektorze publicznym Nasza oferta Usługi Technitel Technitel wartość dodana ICT zadania publiczne ICT ramy prawne

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ENFORMATIC Sp. o.o. Mieszka I 73A, Rzeszów. Rzeszów, dn r.

ENFORMATIC Sp. o.o. Mieszka I 73A, Rzeszów. Rzeszów, dn r. ENFORMATIC Sp. o.o. Mieszka I 73A, 35-303 Rzeszów Rzeszów, dn. 28.07.2016r. Zapytanie o cenę dotyczące projektu pn.: Budowa sieci NGA na obszarze wybranych miejscowości powiatu Krośnieńskiego (POPC01_180794)

Bardziej szczegółowo

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel. Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.pl Spis treści Spis treści Informacje o firmie 1 Operator

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Inwestycje ostatniej mili. projektów. Artur Więcek Łódź, Intertelecom, 19 kwietnia 2012 r.

Inwestycje ostatniej mili. projektów. Artur Więcek Łódź, Intertelecom, 19 kwietnia 2012 r. Inwestycje ostatniej mili ocena wykonanych projektów Artur Więcek Łódź, Intertelecom, 19 kwietnia 2012 r. Specyfika POIG 8.4 infrastruktura sieci dostępowej o przepływności minimalnej 2 Mb/s do Internetu;

Bardziej szczegółowo

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów Zamawiający: Strzyżów, 2010-06-30 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów Kod zamówienia wg CPV 71320000-7

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład I 1 Tematyka wykładu: Co to jest sieć komputerowa? Usługi w sieciach komputerowych Zasięg sieci Topologie

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI KLASYFIKACJA SIECI wielkość -odległość między najdalej położonymi węzłami sieć lokalna (LAN - Local Area Network) o zasięgu do kilku kilometrów sieć miejska

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Sławków,.06. 14 SPI-NET Norbert Nowicki ul. Rynek 26 41-260 Sławków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/14 Działając zgodnie z 11 umowy o dofinansowanie numer POIG.08.04.00-12-007/13-00, realizując projekt

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 5 lutego 2008 Społeczeństwo Informacyjne Podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej Załącznik nr 2 Opis sieci teleinformatycznej 1. Założenia techniczne Sieć teleinformatyczna Stadionu Narodowego ma pełnić rolę wydajnego, zintegrowanego szkieletu komunikacyjnego dla wielu systemów projektowanych

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów Arctic do komunikacji bezprzewodowej Bezpieczne połączenie bezprzewodowe

Rodzina produktów Arctic do komunikacji bezprzewodowej Bezpieczne połączenie bezprzewodowe Rodzina produktów Arctic do komunikacji bezprzewodowej Bezpieczne połączenie bezprzewodowe Twoje zasoby obsługiwane zdalnie w zasięgu ręki Rodzina produktów Arctic oferuje bezpieczną i ekonomiczną łączność

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentu pt.: "Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w województwie śląskim oraz działania doradcze i konsultacyjne.

Opracowanie dokumentu pt.: Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w województwie śląskim oraz działania doradcze i konsultacyjne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentu pt.: "Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w województwie śląskim oraz działania doradcze i konsultacyjne.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót UL. KS.J.JAŁOWEGO, RZESZÓW Data opracowania przedmiaru robót: Data opracowania:

Przedmiar robót UL. KS.J.JAŁOWEGO, RZESZÓW Data opracowania przedmiaru robót: Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 45231600-1 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Cena oferty została obliczona zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi*:

Cena oferty została obliczona zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi*: Załącznik nr do Formularza ofertowego Cena oferty została obliczona zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi*: *Niniejszy wykaz cen nie ma charakteru wiążącego dla Zamawiającego Wykonawca winien wziąć

Bardziej szczegółowo

Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Małopolska Sieć Szerokopasmowa Małopolska Sieć Szerokopasmowa Agenda - czyli o czym będzie mowa Projekt MSS w skrócie Wykonawcy Studium Wykonalności Sieci szerokopasmowe czym są i czemu służą Cele projektu MSS Harmonogram Aktualny stan

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 7 Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy (wykonany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegół owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

Od strategii do wdrożenia

Od strategii do wdrożenia Od strategii do wdrożenia Przedstawienie technicznych aspektów związanych z integracją infrastruktury teleinformatycznej na podstawie doświadczeń w programie e-vita Jerzy Łuczak Plan Proces planowania

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna sieć FTTH, czyli światłowód w każdym domu

Nowoczesna sieć FTTH, czyli światłowód w każdym domu Nowoczesna sieć FTTH, czyli światłowód w każdym domu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj CPV: 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym RGPOŚiI.271.15.3.2012 Krośnice, dnia 13 września 2012 roku Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiI.271.15.2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r., pn.:

Bardziej szczegółowo

Operator telekomunikacyjny INEA pionierem w pozyskaniu kredytu technologicznego case study

Operator telekomunikacyjny INEA pionierem w pozyskaniu kredytu technologicznego case study Operator telekomunikacyjny INEA pionierem w pozyskaniu kredytu technologicznego case study Agnieszka Stefańska, Koordynator ds. Projektów UE INEA S.A. 1 INEA kim jesteśmy? Spółka INEA S.A. jest największym

Bardziej szczegółowo

Miejska Infrastruktura Szerokopasmowa jako platforma konsolidacji instytucji publicznych

Miejska Infrastruktura Szerokopasmowa jako platforma konsolidacji instytucji publicznych Miejska Infrastruktura Szerokopasmowa jako platforma konsolidacji instytucji publicznych Agenda: Miasto w liczbach Potencjał Lublina Dlaczego sieć? Obszary stosowania technologii Po co w mieście chmura

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 8 do SIWZ P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA OSIEDLU ZA ROJEM W MIEJSCOWOSCI SUSZNO, GMINA WŁODAWA ADRES INWESTYCJI: miejsc. Suszno, działki nr

Bardziej szczegółowo

Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY

Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Nr warunków:. Egz. 1 z 3 PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji. Data wykonania.. Inwestor Projektował:.. Opracował: Nr archiwalny projektu:. 1 UZGODNIENIA

Bardziej szczegółowo

Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych. Grzegorz Hunicz

Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych. Grzegorz Hunicz Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych Grzegorz Hunicz 13.12.2012 Agenda Miasto Lublin w liczbach Projekty IT Dane i zasoby ingormatyczne Technologia i zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Korespondencja 6. Część rysunkowa: T-1 Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Współpraca praca sektora publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Budowa infrastruktury publicznej Wiele projektów budowy publicznej

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo