PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MIASTO ŁOMŻA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MIASTO ŁOMŻA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MIASTO ŁOMŻA opracowania koncepcji realizacji zadania, dokumentacji projektowej i wykonawczej realizacji prac związanych z budową sieci na potrzeby szerokopasmowego dostępu do Internetu. SPIS TREŚCI: 1. Podstawa opracowania Przedmiot opracowania Kody CPV Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego określone w dokumentach strategicznych UE oraz Polski i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku Lokalizacja Nazwa i adres Inwestora Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 4 8. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Technologia wykonania sieci dostępowej Dostęp abonencki Radiowa transmisja danych Rodzaje standardów Wi-Fi Użyteczność technologii bezprzewodowych Perspektywy rozwoju technologii Informacja o planowanej instalacji/ szacunkowy koszt inwestycji Cel opracowania Zakres przedmiotu zamówienia Zakres robót budowlanych Obowiązki wykonawcy Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Ogólne warunki wykonania i odbioru robót Wymagania szczegółowe Część informacyjna 13 - załącznik mapa koncepcyjna 1: Podstawa opracowania: - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz z późniejszymi zmianami), - Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym. 2. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy opracowany na potrzeby wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej i wykonania na jej podstawie prac związanych z budową sieci 1

2 światłowodowej na potrzeby szerokopasmowego dostępu do Internetu. Zamówienie obejmować będzie: - sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych. 3. Kody CPV: Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym Kamery telewizyjne Urządzenia do przesyłu danych Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca Monitory wideo Kolorowe monitory wideo Urządzenia wideo Urządzenia do nadzoru wideo Sprzęt wideo do odtwarzania Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo Rejestratory obrazu wideo Sprzęt radiowy Sieć telekomunikacyjna Sieć internetowa Sieć zintegrowana Sieć Ethernet Sieci multimedialne Sieć radiowa Urządzenia sieciowe Infrastruktura sieciowa Bezprzewodowy system telekomunikacyjny Światłowodowe kable telekomunikacyjne Roboty budowlane w zakresie linii napowietrznych Telekomunikacyjne roboty dodatkowe Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych Instalowanie infrastruktury okablowania Układanie kabli Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Komputerowy system sterujący Pakiety programowe dla sieci, Internetu i Intranetu Pakiety oprogramowania dla sieci Pakiety oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform Pakiety oprogramowania dla switcha lub routera Pakiety oprogramowania dla multiplekserów Pakiety oprogramowania dla serwera komunikacyjnego Serwery sieciowe Pakiety oprogramowania do zarządzania konfiguracją 4. Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego określone w dokumentach strategicznych UE oraz Polski: 4.1. i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia: Obecnie zwraca się uwagę na trzy czynniki wyjaśniające potrzebę nowej inicjatywy Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego: - Nowe wyzwania: Społeczeństwo informacyjne przechodzi z fazy pilotażowej w fazie szerokiego wykorzystania. Od 2000 roku daje się łatwo zauważyć zmiany w kontekście telekomunikacji nie tylko z technologicznego, lecz także gospodarczego punktu widzenia. - Niedawno zakończył się program operacyjny eeurope Naturalna konsekwencja jest dys- 2

3 kusja dot. przyszłości społeczeństwa informacyjnego na szczeblu europejskim. - Odnowiona Strategia Lizbońska: Raport W. Koka zawiera rekomendacje dla Europy: Aby osiągnąć w przyszłości rozwój gospodarczy, UE potrzebuje zrównoważona i całościową strategie oparta na rozwoju sektora ICT i dyfuzji telekomunikacji do wszystkich sektorów gospodarki. Zogniskowanie na technologiach telekomunikacyjnych w odnowionej Strategii Lizbońskiej jest oparte na znaczącej roli wiedzy i innowacji. W listopadzie 2004 roku, Komisja Europejska wydała Komunikat w sprawie wyzwań stojących przed społeczeństwem informacyjnym w Europie do roku Komunikat podkreśla potrzebę wzrostu badań i inwestycji w ICT i promocje odpowiedzialności za społeczeństwo informacyjne wśród sektorów publicznego i prywatnego. Komunikat ten był przedmiotem dyskusji podczas grudniowego posiedzenia Rady Telekomunikacyjnej i regulacja Rady zobligowała Komisje do przygotowania kontynuacji eeurope 2005 Action Plan. Komisja zaproponowała całościową strategie komunikacyjna w czerwcu 2005 roku. W ramach Komunikatu, Komisja Europejska proponuje nowe ramy strategiczne, nazwane i Europejskie społeczeństwo informacyjne do 2010 r., w których określa szeroka strategie polityki w omawianej dziedzinie. Propozycja ta wspiera otwarta i konkurencyjna gospodarkę cyfrowa oraz podkreśla role ICT jako czynnika wspierającego integracje społeczna i podnoszącego jakość życia. Jako kluczowy element odnowionego partnerstwa lizbońskiego na rzecz wzrostu i zatrudnienia, strategia i2010 będzie wspierać zintegrowane podejście w unijnej polityce dotyczącej społeczeństwa informacyjnego. Na podstawie kompleksowej analizy wyzwań stojących przed społeczeństwem informacyjnym, a także na podstawie obszernych konsultacji z zainteresowanymi stronami w sprawie poprzednich inicjatyw i instrumentów, Komisja proponuje następujące trzy priorytety europejskiej polityki w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego i mediów: - ukończenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej wspierającej otwarty i konkurencyjny rynek wewnętrzny w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego i mediów; - wzmocnienie innowacji i inwestycji w badaniach nad ICT, mające na celu wspieranie wzrostu oraz tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy; - stworzenie integracyjnego europejskiego społeczeństwa informacyjnego, które przyczyni się do wzrostu i powstawania nowych miejsc pracy w sposób zgodny Celem trzeciego w/w priorytetu jest Integracyjne społeczeństwo informacyjne oferujące wysokiej jakości usługi publiczne i przyczyniające się do poprawy jakości życia, który Komisja Europejska będzie realizowała poprzez m. in.: - wydając wytyczne na rzecz poszerzenia geograficznego zasięgu usług szerokopasmowych, - wspierając bardziej przejrzyste, bardziej dostępne i mniej kosztowne usługi publiczne oparte na ICT, - inicjując wzorcowe inicjatyw ICT w obszarach największych wyzwań społecznych na potrzebach starzejącego się społeczeństwa, bezpiecznym i czystym transporcie oraz różnorodności kulturowej, W podsumowaniu Komunikatu zdefiniowała role wszystkich podmiotów zainteresowanych wprowadzaniem nowego początku strategii lizbońskiej kładąc główny nacisk na partnerstwo na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Według zaleceń, jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerzy przemysłowi powinny prowadzić otwarty i konstruktywny dialog, wspierając w ten sposób innowacyjne społeczeństwo oparte na wiedzy, zmierzając do zwiększenia poziomu inwestycji w technologie i badania nad ICT oraz podejmować konstruktywne działania w tych obszarach, w których występują krytyczne przeszkody utrudniające rozwój gospodarki cyfrowej. 4.2 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020: Zadania w zakresie informatyzacji oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2006 roku zostały wyznaczone w przyjętej przez Rade Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 roku Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - epolska na lata Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski w latach oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 stanowi prognozę na okres po zakończeniu obowiązywania Strategii epolska. Poszerzenie horyzontu planistycznego przedstawiono w dwóch perspektywach, do roku 2013 oraz Omawiany dokument strategiczny skupia się głównie na strategii informatyzacji na okres Na ten okres przewidywany jest, bowiem przełom związany z wejściem do fazy masowej implementacji nowych rozwiązań teleinformatycznych. Dlatego też, niejako z konieczności, perspektywa roku 2020 zaryso- 3

4 wana została ogólnie. Cele procesu informatyzacji kraju w perspektywie roku 2013 zostały zdefiniowane następująco: - zlikwidowanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w zagrożonych grupach społecznych obszarach geograficznych sprowadzenie do poziomu marginalnego, - wzrost penetracji wielokanałowego dostępu do szerokopasmowego Internetu do poziomu ponad 90 % powierzchni kraju i co najmniej 75% populacji, - dalsze wzmocnienie infrastruktury teleinformatycznej nauki umo8liwiajace aktywne uczestnictwo wszystkich jednostek naukowych w nowych formach aktywności jak np. wirtualne organizacje naukowe, stworzenie wewnętrznej, bezpiecznej sieci administracji publicznej (centralnej i samorządowej) docierającej do wszystkich jednostek administracji w całym kraju, - stworzenie ogólnokrajowych, wielokanałowych zintegrowanych platform świadczenia usług elektronicznych administracji wykorzystujących podpis cyfrowy i identyfikator elektroniczny, w tym platform usług specjalizowanych (jak eturystyka, etransport), - wdrożenie systemu identyfikacji obywatela bazującego na wielofunkcyjnych dokumentach osobistych, stworzenie warunków do uruchomienia systemów e Demokracji, - zapewnienie bezpiecznego i skutecznego dostępu online do wszystkich rejestrów państwowych i systemów ewidencyjnych administracji publicznej, - zwiększenie dostępności do systemu usług elektronicznych w Polsce świadczonych zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny do poziomu, co najmniej 80 % usług - w przypadku administracji 100 % usług świadczonych online, - osiągnięcie 95% wskaźnika dostępności i 90% wskaźnika nasycenia dla telewizji cyfrowej, - zwiększenie dostępności polskich zasobów cyfrowych w wersji wielojęzycznej w Internecie minimum 80% zasobów dostępnych dodatkowo w przynajmniej jednym języku oficjalnym UE (obok polskiego), - stworzenie warunków dla powszechności edukacji teleinformatycznej. Wzrost liczby użytkowników wykorzystujących Internet w celach szkoleniowych i edukacyjnych do poziomu minimum 75 %, - wzrost liczby przedsiębiorstw wykorzystujących aplikacje elearning w doskonaleniu zawodowym swoich pracowników do ponad 90 %. Wśród priorytetów do roku 2013 zostały wymienione: - zapewnienie wszystkim obywatelom i przedsiębiorcom infrastruktury dostępu do usług drogą elektroniczną, - rozwój szerokiej i wartościowej oferty usług dostępnych w Internecie i cyfrowych mediach audiowizualnych, - rozwój zasobów cyfrowych, - powszechna edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego. 5. Lokalizacja: Obszar Miasta Łomża. 6. Nazwa i adres Inwestora: Urząd Miejski w Łomży ul. Stary Rynek 14, Łomża Tel Fax: Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Do niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego nie załączono decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdyż inwestycja nie wymaga na tym etapie pozwolenia na budowę. Kolejne uwarunkowania wykonania tej inwestycji określają dane techniczno-eksploatacyjne dotyczące planowanej sieci szerokopasmowej. 8. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe: 4

5 Szerokopasmowa sieć dostępu do Internetu z definicji jest siecią o przepływności większej niż 144 Kbit/s. To podstawowe kryterium określające funkcjonalność budowanej sieci. Ze względu na rosnący udział technologii multimedialnych i usług dostarczanych poprzez dostęp do Internetu, przyjmuje się minimalny transfer danych nie mniejszy niż 2 Mbit/s. Wybór technologii budowy sieci zależy od: - topologii terenu, - własnych i dostępnych od lokalnych operatorów zasobów sieciowych, - ilości środków własnych zabezpieczonych jest przez Inwestora, - planowanego zasięgu sieci, - ilości osób i jednostek samorządowych korzystających docelowo z dostępu do Internetu. Mając na uwadze aspekty ekonomiczne przedsięwzięcia oraz terminy realizacji inwestycja wykonana winna być w technologii hybrydowej. Oznacza to, że zastosowane będą różnego typu media transmisji sygnału; kablowy (doziemny lub podwieszany na istniejącej podbudowie) oraz radiowy. 9. Technologia wykonania sieci dostępowej: FITL (Fiber In The Loop): FITL to różne rodzaje abonenckiej sieci światłowodowej, w której głównym medium transmisyjnym jest światłowód. Najczęściej stosowane struktury: FTTC (Fiber To The Curb), FTTB (Fiber To The Building), FTTH (Fiber To The Home). Światłowodowa technologia FITL obejmuje dystrybucję przez pasywne węzły optyczne PON (Passive Optical Network) i aktywne AON (Active Optical Network). PON Pasywne Sieci Optyczne: PON to sieć, w której, jako medium przekazywania danych, wykorzystuje się światłowód jednomodowy. Pojemność światłowodu może być dzielona na max. 32 punkty końcowe (32 abonentów zlokalizowanych obok siebie) przez bierne rozdzielanie sygnału pomiędzy tymi punktami. Sygnał jest rozdzielany przez tzw. pasywne splitery optyczne, czyli pasywne urządzenia rozdzielające, które rozmieszczone są w różnych miejscach sieci PON. Sieć ta może przyjmować postać drzewa, gwiazdy itp. Zastosowanie urządzeń aktywnych, (czyli wymagających jakiegoś rodzaju zasilania) jest przewidziane tylko w końcowych węzłach sieci. Wśród elementów sieci PON wyróżnia się: - urządzenia dystrybucyjne OLT (Optical Line Termination), zwane również centralnymi jednostkami - urządzenia zakańczające sieć optyczną u odbiorców ONT (Optical Network Termination), zwane terminalami abonenckimi - urządzenia zakańczające sieć optyczną w lokalnym punkcie dystrybucyjnym ONU (Optical Network Unit). Pasywna Sieć Optyczna, to rozwiązanie opracowane na potrzeby operatorów. Przeszła szereg zmian ewolucyjnych by dzisiaj bazować na dwóch, liczących się, standardach: IEEE 802.3ah EFM oraz ITU-T G.984 GPON. Światłowodowa sieć dostępowa to przede wszystkim zapewnienie wysokiej jakości, ogromnych przepustowości gotowych na przyszłe, nawet jeszcze nie zdefiniowane usługi. Pasywna sieć światłowodowa w architekturze drzewiastej, bez względu na stosowany standard to znaczne obniżenie kosztów budowy i zminimalizowanie koszta operacyjne w trakcie użytkowania. PON umożliwia dostarczanie abonentom m.in.: - usług szerokopasmowej transmisji danych - usług telefonicznych w technologii Voice over IP - usług RF Video (analogowej rozsiewczej telewizji kablowej) - usług Video over IP (telewizja rozsiewcza czy też telewizja na żądanie) Zalety technologii PON: - duża odporność sieci na zakłócenia transmisji; - duży zasięg od węzła usługowego do terminala abonenckiego - najwyższe przepływności, z możliwością dalszego ich powiększania (do kilkudziesięciu Gbit/s) przy pomocy technik zwielokrotniania WDM lub DWDM, lecz bez potrzeby wymiany najbardziej kosztownego składnika sieci, którym jest medium transmisyjne; 5

6 Układanie kabli światłowodowych: W ramach budowy obiektów infrastruktury gminnej w tym wodociągu istnieje możliwość budowy kabli światłowodowych wzdłuż dróg gminnych i tras budowy przyszłej infrastruktury. Kable światłowodowe będą układane w rurociągu kablowym lub bezpośrednio w ziemi. Standard układanie linii kablowych będzie zgodny z normami budowlanymi i branżowymi w tym ZN-96-T001. Kable światłowodowe instalowane będą w odcinka fabrykacyjnych nie dłuższych niż 2 km. Łączenie odcinków odbywać się będzie w mufach kablowy i zakopywanych zasobnikach. W niektórych lokalizacjach ze względu na ukształtowanie terenu i duży koszt budowy tradycyjnej kanalizacji teletechnicznej koncepcja zakłada podwieszenie kabli światłowodowych na istniejących słupach energetycznych. Zastosowanie tej metody pozwala skrócić czas realizacji przedsięwzięcia oraz zmniejszyć nakłady inwestycyjne, wskutek rezygnacji z bardzo kosztownych prac ziemnych. Do budowy infrastruktury doziemnej używane będą specjalne kable w powłokach umożliwiających bezpośrednie zakopanie kabli w ziemi. Do podwieszania na słupach przeznaczone są specjalnie wzmacniane kable światłowodowe. Obowiązkiem Wykonawcy sieci dostępowej jest uzgodnienie z właścicielem gruntów i słupów energetycznych możliwość budowy kabli światłowodowych na istniejącej podbudowie a w przypadku, gdy podbudowa nie spełnia warunków technicznych zaprojektowanie odpowiedniej infrastruktury. 10. Dostęp abonencki Radiowa transmisja danych: Na odcinku ostatniej mili i dostępu abonenckiego wykorzystywana będzie transmisja radiowa WiFi. Przyjęto standard IEEE a, b i 802,11g który. Atutami g jest przepustowość rzędu 54 Mb/s (tyle oferował standard a) oraz zasięg zbliżony do tego, jaki mieliśmy przy standardzie b. Jednak i w tym przypadku, podobnie jak w standardzie b, wykorzystuje się tylko trzy niezależne kanały. Standard g jest całkowicie zgodny z b, co oznacza, iż bez żadnych nowych sterowników będziemy mogli współpracować z urządzeniami opartymi o ten standard. Niestety, są i złe strony tej zgodności. Również tutaj nasz sygnał będzie mógł być zakłócany poprzez bezprzewodowe telefony (korzystające z pasma 2.4 GHz) lub w mniejszym stopniu kuchenki mikrofalowe Rodzaje standardów Wi-Fi: Podawane przepustowości sieci wykorzystują technologię Wi-Fi (ang. Wireless Fidelity) są wartościami teoretycznymi i w praktyce nie osiągają podanych wartości. ad hoc sieć tymczasowa, w której nie występują punkty dostępowe. Sieci tymczasowe tworzone są zazwyczaj na krótki okres czasu, np. konferencja, wykład, spotkanie itp. Brak punktu dostępowego jest z jednej strony zaletą (niższe koszty), ale z drugiej strony nie mamy możliwości podłączenia do istniejącej sieci kablowej. - infrastructure sieć stacjonarna, w której występują punkty dostępowe i jest możliwe połączenie z siecią przewodową. Sieci stacjonarne wykorzystują jako punkt centralny urządzenie dostępowe (najczęściej access point), który może mieć dostęp do sieci przewodowej Użyteczność technologii: Bezprzewodowa sieć lokalna to najczęściej komputerowa sieć komórkowa, w której dane są wysyłane i odbierane nie przewodami, lecz drogą radiową. Sieci takie są coraz powszechniej wprowadzane w domach, biurach, miejscach publicznych oraz w przedsiębiorstwach. Nowatorskie sposoby wykorzystywania technologii Wi-Fi ułatwiają użytkownikom pracę i komunikowanie się. Większa mobilność, wynikająca z braku okablowania i innych elementów infrastruktury stacjonarnej, okazała się dla wielu użytkowników cenną zaletą.w sieci bezprzewodowej można używać tych samych aplikacji, co w stacjonarnym odpowiedniku. Karty sieci bezprzewodowej używane w laptopach i komputerach biurkowych, obsługują te same protokoły, co karty sieci Ethernet. Technologia Wi-Fi pozwala połączyć ze sobą komputery na dość niewielkie odległości, ale bez użycia jakichkolwiek kabli (skrętka, przewód koncentryczny czy światłowód). Ponieważ maksymalne uzyskiwane odległości mogą dochodzić do kilku kilometrów (dotyczy domowych zastosowań bez profesjonalnych anten) sieć taką możemy zaliczyć do sieci lokalnej LAN (Local Area Network). W związku z tym, że komunikacja odbywa się drogą radiową sieć taką oznaczono w skrócie jako WLAN (WLAN Wireless Local Area Networks). Elastyczność uzyskaną dzięki zastosowaniu różnych bezprzewodowych komponentów sieciowych 6

7 doceniają zwłaszcza użytkownicy komputerów przenośnych. W ten sposób, bez uciążliwego kładzenia kabli, możemy tworzyć całe sieci łączące wielu użytkowników w bardzo krótkim czasie. Zaleta ta, jest szczególnie atrakcyjne dla wszelkiego rodzaju firm, gdzie często zachodzi potrzeba zmiany miejsca pracy przy ciągłej łączności z siecią lub dla pragnących uniknąć problemów w kładzeniem kilometrów kabli Zalety sieci bezprzewodowych: Początkowe koszty instalacji sieci bezprzewodowej są większe niż w przypadku standardowych sieci opartych na skrętce, ale całkowite koszty korzystania z niej powinny być niższe (wraz z upowszechnianiem będą coraz niższe). Zyskuje się również na szybkości instalacji, wygodzie i elastyczności. Niekiedy też wykorzystanie WLAN jest jedynym wyjściem, np. w budynkach, w których położenie okablowania jest niemożliwe bądź zbyt kosztowne i czasochłonne lub jako najtańszy sposób dostępu do internetu w miejscach gdzie kładzenie kabli jest nie opłacalne, bądź niemożliwe. Sieć bezprzewodowa oferuje wydajność, wygodę, i obniżenie kosztów w stosunku do tradycyjnej sieci kablowych używanych w przedsiębiorstwach, a ponadto: - przenośność sieci bezprzewodowe umożliwiają użytkownikom dostęp w czasie rzeczywistym do informacji w dowolnym miejscu w ich organizacji. Taka przenośność zapewnia wydajność i oferuje usługi niedostępne w sieciach kablowych. - szybkość i prostota instalacji instalacja sieci bezprzewodowej może być łatwa i szybka, ponieważ nie trzeba układać kabli i prowadzić ich przez przepusty w ścianach etc. Użytkownicy nie potrzebują zaawansowanej wiedzy, aby korzystać z sieci bezprzewodowej. Cechą sieci bezprzewodowych jest ich przezroczystość dla systemów operacyjnych. Aplikacje pracują tak samo na sieci kablowej. Produkty dla sieci bezprzewodowych zawierają narzędzia diagnostyczne związane z bezprzewodowymi elementami systemu, jakkolwiek większość produktów jest tak zaprojektowana, że zwykle użytkownik nie potrzebuje z tych narzędzi korzystać. - elastyczność instalacji technologia bezprzewodowa pozwala sieci dotrzeć tam, gdzie nie dotrą kable. - redukcja kosztów eksploatacji podczas gdy wstępny koszt instalacji bezprzewodowej może być wyższy niż sieci kablowej, całkowite koszty instalacji systemu i koszty eksploatacyjne mogą być znacząco niższe. Długoterminowa redukcja kosztów jest jeszcze większa w zastosowaniach wymagających częstych zmian konfiguracji lub lokalizacji. - skalowalność bezprzewodowe systemy sieciowe mogą być konfigurowane w różnych topologiach dopasowując je do wymogów danego systemu informatycznego. Łatwo modyfikuje się konfigurację i zasięg sieci, począwszy od indywidualnych użytkowników w układzie peer-to-peer, aż po złożone infrastruktury tysięcy użytkowników komunikujących się w systemach roamingowych na dużych obszarach. - zwiększenie mobilności, a tym samym wydajności pracy - możliwość organizacji biura bez kabli. Ilość przewodów w biurach rośnie wraz z zwiększającą się liczbą urządzeń instalowanych. Zdarza się, że przyczyna awarii sieci leży w uszkodzonym przewodzie (np. w skutek nadepnięcia lub zaczepienia nogą lub krzesłem). Wymiana przewodu może uniemożliwić pracę wielu pracownikom na kilkadziesiąt minut (a nawet dłużej, gdy firma nie posiada własnego administratora) Perspektywy rozwoju technologii: Technologia WLAN po kilku latach mniejszej popularności zaczyna szybko zdobywać nowych zwolenników. Najlepszym komentarzem co do perspektywy tego sposobu łączności będzie wypowiedź Charlesa Thacker a: ( ) technologia łączności bezprzewodowej niesie ze sobą fundamentalną zmianę w sposobie, w jaki ludzie używają dziś komputerów. Po raz pierwszy człowiek może mieć pod ręką przenośne urządzenie, które zapewnia mu szybki i łatwy dostęp do Internetu, a to pociąga za sobą eksplozję popularności innych, podobnych funkcjonalnością, urządzeń. Coraz częściej łączność bezprzewodowa może zaspokajać również potrzeby użytkowników zmęczonych plątaniną kabli pomiędzy komputerem, a jego peryferiami. 7

8 Dostęp do zasobów sieci lokalnej czy też internetu za pośrednictwem technologii Wi-Fi będzie się coraz silniej rozwijał na skutek swoich niezaprzeczalnych zalet w stosunku do obecnie królującego kabla. Człowiek, jako istota zawsze dążąca do zapewnienia sobie wygody życia oraz jako użytkownik komputera, szybko docenia komfort pracy z wykorzystaniem tej technologii. Wśród przedsiębiorstw, już następuje wzrost korzystania za pośrednictwem bezprzewodowej łączności z zasobów sieci. Z biegiem czasu będzie on przybierał na sile, ponieważ zalety i możliwości wynikające z użycia go jako zamiennika niewygodnych kabli są niepodważalne i doceniane przez wszystkich nowych użytkowników. 11. Informacja o planowanej instalacji/ szacunkowy koszt inwestycji: W ramach planowanej inwestycji zakłada się wybudowanie szerokopasmowej sieci światłowodowej na obszarze miasta i gminy Pisz w woj. Warmińsko - Mazurskim. Planowany system telekomunikacyjny dostarczy szerokie pasmo do gospodarstw domowych położonych na obszarze miasta i gminy. Planowany system obejmie swoim zasięgiem mieszkańców miasta Łomża. Inwestycja obejmie: budowę kablowej sieci światłowodowej o łącznej długości ponad 17 km, montaż urządzeń i anten radiowych do dystrybucji bezprzewodowego Internetu w paśmie nie licencjonowanym 5,6 GHz oraz montaż kompletnej infrastruktury technicznej związanej z zasilaniem, transmisją i zarządzaniem usługami szerokopasmowymi. Planuje się budowę systemu otwartego na implementację nowych usług w przyszłości, w tym telefonii internetowej (VoIP), interaktywnej telewizji IP (TVIP) oraz wideo na żądanie (VoD). Poniżej przedstawiony jest zakres prac związany z realizacją Inwestycji: Zestawienie obiektów LP Obiektów dostępowych Łomża 11 szt. 1 Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Polna 40a, Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących ul. Stacha Konwy 2 11, 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Bernatowicza 4, II Liceum Ogólnokształcące, Pl Kościuszki 3, obocznie leżąca SzP nr 2, 4 ul. Piękna 2, 5 KMP, ul Wojska Polskiego 6 Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza. ul. Rybaki 14, Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych ul. Wojska Polskiego 7 3, 8 Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych, ul. M.Skłodowskiej-Curie 5 9 Ośrodek Adopcyjno opiekuńczy, ul. M.Skłodowskiej-Curie 5 10 Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14 (centrum zarządzania), 11 III Liceum Ogólnokształcące, ul. Senatorska 13. Obiektów Hot Spot i dostępu radiowego 12 Pozostałe szkoły, jednostki pomocy społecznej, biblioteki Placówki pomocy społecznej: 13 - MOPS w Łomży, ul. Dworna 23B, 14 - Klub Seniora w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 2, 15 - Dom Pomocy Społecznej, ul. Polowa 39. Długość tras kablowych 15 szt. 17 km Zestawienie prac projektowych i koncepcyjnych. W tym projekty budowlane i wykonawcze LP. OPIS ILOŚĆ 1 Opracowanie ogólnej koncepcji sieci cz. 1 kpl. 1 2 Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko kpl. 0 8

9 3 Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów kpl. 1 Uzyskanie niezbędnych uzgodnień 4 międzybranżowych kpl. 1 5 Uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości kpl. 1 6 Opracowanie raportu NATURA 2000 kpl. 0 7 Wykonanie projektu budowlanego rurociągu kablowego kpl. 1 8 Wykonanie projektu wykonawczego rurociągu kablowego kpl. 1 8 Wykonanie projektu budowlanego kpl. 1 9 Uzyskanie pozwoleń budowlanych kpl Wykonanie projektu wykonawczego punktów dostępowych kpl Wykonanie projektu wykonawczego sieci światłowodowej kpl Wykonanie projektu wykonawczego sieci GEPON kpl Wykonanie projektu wykonawczego sieci dostępowej kpl. 1 Przedmiar materiałów i prac związanych z budową światłowodowej sieci szkieletowej w mieście Łomża LP ZESTAWIENIE JM ILOŚĆ Rurociąg kablowy fi40 km 1 HDPE+kabel OTK72J 17 2 Zasobnik zaciągowo-zapasowy szt 75 3 Osprzęt (pigtajle/patchcordy/etc.) kpl 25 4 Słupy dostępowe szt 15 5 Szafka dostępowa szt 15 6 Uziemienie konstrukcji masztu szt 15 Ochrona odgromowa i kpl 7 przeciwporażeniowa 25 8 Zasilanie główne 400/230VAC kpl 25 9 Zasilanie awaryjne (bat) kpl Radiolinia / Radiodostęp kpl Kabel światłowodowy 6J km 8 12 Kabel światłowodowy 48J km 9 13 Szafa 19 " 42U 600/800 szt 2 14 Szafa 19 " 24U 600/600 szt Przełącznica światłowodowa 19" SOTRONIC 2U 48 szt 2 16 Przełącznica światłowodowa 19" SOTRONIC 1U 12 szt Złącze FUSE CONNECT SC/APC szt Mufy światłowodowe szt Inne materiały instalacyjne kpl Budowa kanalizacji wtórnej km Zaciąganie kabli światłowodowych km Adaptacja pomieszczenia serwerowego pom 1 23 Montaż złączy fuse connect/spawanie szt Pomiary transmisyjne i reflektometryczne 1310/1550/1625nm kpl/odc 66 9

10 Przedmiar materiałów i prac związanych z budową światłowodowej sieci GEPON i HOT SPOT LP ZESTAWIENIE JM ILOŚĆ 1 Multiplekser OLT szt 3 2 Multiplekser ONU szt 11 3 Splitery PLC szt 45 4 Punkty dostepwe HOTSPOT szt 15 Serwer zarządzający + kpl 5 oprogramowanie 1 6 Oprogramowanie kpl 1 Harmonogram robót: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI I ZAŁOŻEŃ FUNKCJONALNYCH UZYSKANIE WYPISÓW Z REJESTRÓW GRUNTOW / GEODETA PROJEKTOWANIE UZGODNIENIA OPINIE / ZUD POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ZŁOSZENIE BUDOWA INFR. PASYWNEJ/KABLOWEJ BUDOWA SYSTEMU GEPON BUDOWA SYSTEMÓW RADIODOSTĘPU ADAPTACJA POMIESZCZENIA SEREROWNI DOSTAWA I URUCHOMIENIE SERWERA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ODBIORY TECHNICZNE I SZKOLENIA 12. Cel opracowania: HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC Program funkcjonalno-użytkowy służyć będzie Organizacji procesu inwestycyjnego. Ułatwić wybór Inżyniera Kontraktu w trybie dialogu konkurencyjnego, w oparciu o nowelizację Prawa zamówień publicznych z 2006 r., wykonawcę dokumentacji projektowej i wykonania na jej podstawie prac związanych z budową sieci zgodnie z założeniami. 13. Zakres przedmiotu zamówienia: a) opracowanie dokumentacji projektowej, b) wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych i uruchomieniowych związanych z budową sieci szerokopasmowej na obszarze miasta i Łomża. 14. Zakres robót budowlanych: Branża telekomunikacyjna: W zakresie robót budowlanych zostanie wybudowana światłowodowa sieć szkieletowa na bazie kabli światłowodowych jednomodowych, spełniających wymagania dla transmisji w II i III oknie transmisyjnym (1310, 1550 i 1625nm), z kompletnym osprzętem światłowodowym w postaci muf kablowych, przełącznic światłowodowych, spliterów etc. W oparciu o wybudowaną sieć światłowodową zostanie wybudowany system dostępu bezprzewodowego dostępu do szerokopasmowego Internetu. Rezerwa włókien 10

11 światłowodowych zostanie po okresie trwałości projektu wykorzystana na warunkach komercyjnych w postaci dzierżawy torów optycznych podmiotom zewnętrznym i operatorom ISP/ASP/CATV. Na warstwie optycznej sieci posadowione zostaną urządzenia aktywne systemu GEPON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network), CCTV oraz HOT-SPOT Wi-Fi (dostęp bezprzewodowy). Branża elektryczna: W zakresie robót elektrycznych zostaną wykonane wszystkie prace związane z zasileniem urządzeń centralnych i wyniesionych wszystkich systemów uruchamianych na bazie światłowodowej sieci szkieletowej (GEPON, CCTV, HOT-SPOT Wi-Fi). Branża informatyczna: W zakresie prac informatycznych będą wykonane wszystkie działania związane z implementacją oprogramowania użytkowego oraz testowaniem funkcjonalności wszystkich uruchamianych systemów. 15. Obowiązki wykonawcy: a) Wykonawca będzie zobowiązany do zebrania (na piśmie) wszelkich informacji i materiałów wyjściowych do wykonania przedmiotu zamówienia. b) Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania w projekcie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń od instytucji zewnętrznych i służb Urzędu Miejskiego w Łomży oraz innych podmiotów i instytucji zainteresowanych budową sieci (w tym Dział BHP i Ppoż.). c) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia wymagane przepisami prawa budowlanego. Przy opracowywaniu dokumentacji Wykonawca uwzględni dodatkowe sugestie Użytkownika i Zamawiającego; d) W rozwiązaniach projektowych należy zastosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania spełniające podstawowe wymogi dla obiektów budowlanych określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego w tym bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; e) Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia opracowania przedmiotu umowy z należytą starannością w sposób zgodny z wymogami ustawy, przepisami oraz wiedzy technicznej; f) Dokumentacja projektowa będzie skoordynowana branżowo i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz posiadać oświadczenie wykonawcy o spełnieniu tych wymagań; Wykonawca opatrzy przedmiot zamówienia w pisemne oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; g) Wykonawca zagwarantuje opracowanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (IIB); h) Wykonawca przedmiotu umowy zobowiąże się bezpłatnie usuwać wszelkie błędy, nieścisłości i braki projektu ujawnione po jego odbiorze, a także w trakcie realizacji remontu odnotowując ten fakt w projekcie; i) Roboty budowlane będą wykonywane w czynnych obiektach. Wykonawca podczas prowadzenia robót jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy celem ograniczenia hałasu oraz zapylenia i zanieczyszczenia obiektów w wyniku prowadzonych prac; j) Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, o zamiarze przeprowadzenia robót szczególnie uciążliwych oraz uzyska zgodę Zamawiającego na ich wykonywanie. W informacji wykonawca zobowiązany jest pisemnie wskazać daty oraz godziny, w których planowane są ww. prace; k) Zamawiający zastrzega prawo, w przypadku wykonywania robót szczególnie uciążliwych, pod względem hałasu oraz możliwości zapylenia i zanieczyszczenia obiektu, do wstrzymania robót budowlanych w określonych godzinach; l) Przed złożeniem oferty w Kancelarii Urzędu Gminy Pisz na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie prac Wykonawca ma obowiązek dokonać wizji lokalnej. 11

12 16. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami projektu, jego wykonania i nadzoru. 17. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót: Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego na terenie MIasta Łomża. Nie dopuszcza się zamknięcia obydwu pasów ruchu na odnawianych drogach. Także zjazdy indywidualne i publiczne oraz dojścia do budynków nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż uzgodniony z użytkownikiem zjazdu oraz za jego zgodą. Wykonawca zapewni teren na zaplecze budowy. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: - organizacji robót budowlanych, - zabezpieczenia interesów osób trzecich, - ochrony środowiska, - warunków bezpieczeństwa pracy, - warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, - zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, - zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: - rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - przed ich skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalnoużytkowym oraz warunkami umowy, - stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, - sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, - odbiór częściowy, - odbiór końcowy, - odbiór po okresie rękojmi, - odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: - użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, - jakość wykonania robót, Po odbiorze końcowym, wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. 12

13 18. Wymagania szczegółowe: W odniesieniu do przygotowania terenu (robót): Teren przewidziany pod budowę przedmiotowych instalacji jest terenem, na którym znajduje się droga krajowa zarządza Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad. Zamawiający uzyska zgodę w/w podmiotów na roboty budowlane. Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew w obszarze prowadzenia robót. W odniesieniu do architektury: W zakresie instalacji napowietrznych oraz sytuowania urządzeń na ścianach i elewacji budynków konieczne jest uzyskanie opinii oraz ewentualnej zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W odniesieniu do konstrukcji: Wykonanie robót będzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie budowlanym, jak: przekrój podłużny (profil) i przekrój normalny (poprzeczny), zaaprobowane przez zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie budowlanym. W odniesieniu do instalacji: Instalacje światłowodowe i elektryczne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującą technologią, przepisami prawa oraz instrukcjami i wymaganiami szczegółowymi. W odniesieniu do zagospodarowania terenu: Po wykonaniu robót należy uporządkować teren wzdłuż dróg w maksymalnym stopniu przywracający stan przed rozpoczęciem robót budowlanych. 19. Część informacyjna: Zamawiający oświadcza, że planowane trasy światłowodowe znajdują się w liniach rozgraniczających istniejących dróg, a powiat Łomżyński jest właścicielem tych gruntów. Uzgodnienie z właścicielami działek nie będących własnością miasta dotyczące szczegółowego przebiegu robót i sposobu ich wykonania, wykonawca dokona w ramach działań własnych, a czynność ta wchodzi w zakres zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz z późn. zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiający informuje również, ze jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19 poz. 117). Ponadto zamawiający zobowiązuje wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, stanowiących podstawę projektowania i budowy, a w szczególności: a) aktualnych map do celów projektowych w skali 1:500 dla całej trasy projektowanej sieci. 13

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Zawady Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Zawady, czerwiec wrzesień 2006 1 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Baranowie Sandomierskim na lata 2007-2013 Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Baranów Sandomierski,

Bardziej szczegółowo

PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp GP s s P s - s s

PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp GP s s P s - s s PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp Spis treści Wstęp... 8 Słownik pojęć i terminów... 9 1. Uwarunkowania i perspektywy rozwju społeczeństwa informacyjnego... 13 1.1 Definicje społeczeństwa informacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Myszyniec Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Myszyniec, czerwiec wrzesień 2006 Spis treści

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie.

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Bogusław Dyduch e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Temat opracowania: koncepcja radiowego systemu transmisyjnego Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi koncepcję

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Zadanie pn. Monitoring na terenie dzielnicy XVI budowa sieci światłowodowej. Lokalizacja: Nazwa i adres zamawiającego:

Nazwa zamówienia: Zadanie pn. Monitoring na terenie dzielnicy XVI budowa sieci światłowodowej. Lokalizacja: Nazwa i adres zamawiającego: PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ Nazwa zadania: Inwestor: Opracowanie koncepcji wdrożenia sieci teleinformatycznej dla potrzeb gminy, oraz przedstawienie w formie opisowej zasady działania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 Kielce 2007 Opracował zespół w składzie: Dr hab. Małgorzata Suchańska Dr inż. Zbigniew Sender Mgr inż Zygmunt Mazur Spis treści:

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczna wdrożenia WiMAX na obszarze 24.3

Koncepcja techniczna wdrożenia WiMAX na obszarze 24.3 Koncepcja techniczna wdrożenia WiMAX na obszarze 24.3 Luty 2010 r. str. 1 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 4 1.1 WSTĘP DO KONCEPCJI WDROŻENIA TECHNOLOGII WIMAX NA OBSZARZE 24.3... 4 2 POWIĄZANIA PROJEKTU Z POLITYKĄ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Ekspertyza. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wersja 3.2_rozszerzona Ekspertyza Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Warszawa, 2009 r. Wykonawca: Instytut Łączności Państwowy

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Wrzesień 2009 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS ILUSTRACJI... 7 SPIS TABEL... 8 1 ISTOTA I CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik nr 7. Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 7 Program funkcjonalno-użytkowy Gmina Rudna PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY dla budowy infrastruktury dostępu do Internetu w Gminie Rudna realizowanej w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola INWESTOR Gmina Lesznowola FORMA DOKUMENTACJI Program funkcjonalno-użytkowy ZAKRES OPRACOWANIA Opis wymagań funkcjonalnych,

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Wyciąg Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (aktualizacja marzec 2013 r.) Aktualizacja opracowana przez Inżyniera Kontraktu na podstawie Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA realizacji projektów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych podlegających notyfikacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa w gminie

Sieć komputerowa w gminie Krzysztof Buczkowski Sieć komputerowa w gminie Wybrane problemy organizacji i zarządzania Fundacja Wspomagania Wsi 2007 Krzysztof Buczkowski Planowana informatyzacja Sieć komputerowa w gminie Wybrane problemy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Wyciąg z koncepcji oraz aktualizacji inwentaryzacji do celów konsultacji Listopad 2010 r. Strona 1 z 240 Spis treści 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Warszawa, 27 czerwca 2007 Spis treści: I. Cele i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego...1 I.1. Uwarunkowania europejskie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo