PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 GMINA MIASTO RZESZÓW PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie Wykonawca: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNLNEJ I INWESTYCJI Rynek 12 Rzeszów 2008 r.

2 Zamawiający: GMINA MIASTO RZESZÓW Adres: Rynek 12 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja węzła cieplnego do celów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody. Adres: Przychodnia Specjalistyczna nr. 6 przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie. Nazwa zamówienia według CPV: Budynek projekt i remont Kod zamówienia w/g CPV: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów Montaż rurociągów Instalowanie ciepła technologicznego Prace dotyczące instalacji hydraulicznej Roboty izolacyjne Izolacja cieplna Układanie płytek Roboty w zakresie instalacji elektrycznej Zawartość opracowania: 1. Część opisowa 2. Część informacyjna Opracował: Jerzy Machnica

3 1. CZĘŚĆ OPISOWA Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja węzła cieplnego do celów centralnego ogrzewania, oraz centralnej ciepłej wody: demontaż przewodów instalacji istniejącego węzła cieplnego, łącznie z wszystkimi urządzeniami demontaż elektrycznej szafy sterowniczej szt. 1 demontaż instalacji elektrycznej i oświetlenia skucie tynków i osuszenie ścian wykonanie ścianki działowej w celu zmniejszenia pomieszczenia węzła cieplnego wymiana posadzki z wykonaniem izolacji ułożenie płytek posadzkowych wymalowanie ścian i sufitu montaż nowych przewodów węzła cieplnego łącznie z urządzeniami wykonanie instalacji elektrycznej w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego montaż szafy sterowniczej i podłączenie urządzeń węzła cieplnego wykonanie izolacji przewodów instalacji węzła cieplnego, oraz przewodów instalacji ciepłej wody w pomieszczeniu węzła. montaż drzwi o odpowiedniej klasie ogniowej do pomieszczenia węzła Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu Budynek Domu Przychodni Specjalistycznej w Rzeszowie jest obiektem czynnym, liczba pracowników wynosi 100 osób. Powierzchnia użytkowa budynku jest wielkości 3100 m 2.Ogólna wielkość działki na, której znajduje się budynek wynosi 0,58 ha. Dla pracowników i pacjentów są zapewnione miejsca postojowe na parkingu.

4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Pomieszczenie istniejącego węzła cieplnego jest zniszczone i wymaga kompleksowego remontu, okresowo pojawiająca się woda na posadzce systematycznie pogarsza stan pomieszczenia oraz urządzeń i instalacji w nim się znajdujących, urządzenia węzła są zniszczone, mocno zużyte i wymagają jak najszybszej wymiany. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Budynek i jego otoczenie ma zapewniać pełnienie funkcji Przychodni Specjalistycznej. Prowadzone w Przychodni różnorodne zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne powinny prowadzone być w miejscach bezpiecznych o zapewnionym komforcie tj. optymalnych warunków pomieszczenia dla osób w nim przebywających. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Cechy dotyczące wykonanych robót i wskaźników ekonomicznych Zamawiający wymaga, aby rozwiązania wykonanych: - robót budowlanych zapewniały trwałość nie mniejszą niż 20 lat, - robót nawierzchniowych zapewniały trwałość nie mniejszą niż 15 lat, - robót instalacji węzła cieplnego zapewniały trwałość nie mniejszą niż 25 lat, - robót instalacji elektrycznych zapewniały trwałość nie mniejszą niż 25 lat - robót związanych z instalowaniem urządzeń węzła cieplnego trwałość nie krótszą niż 15 lat. - robót wykończeniowych tj. płytki winny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 10 lat. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót instalacyjnych Budynek i jego otoczenie jest elementem usługowo-opiekuńczym. Jako element środowiska powinien wyróżniać się wśród osiedli mieszkaniowych. Zamawiający

5 będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i fachowość wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował w tym okresie działania Wykonawcy. W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenie istniejącego węzła cieplnego niezbędne do prowadzenia remontu. Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Lubelskiej 6 ma zapewniony dojazd drogowy od ulicy Partyzantów. Energia elektryczna dostępna jest w pomieszczeniu istniejącego węzła cieplnego, gdzie również istnieje możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej. Wykonawca będzie zobowiązany umową na czas wykonywania remontu do przyjęcia odpowiedzialności od następstw za wyniki działalności w zakresie: Organizacji robót budowlanych Ochrony środowiska, Warunków bezpieczeństwa pracy, Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, Zabezpieczenia i oznakowania placu budowy, Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i instalacyjnych, posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane i instalacyjne wytwarzane według zasad określanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej (np. beton, przewody instalacyjne) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określają specyfikacje techniczne. Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać obciążenia 10 t/oś. Wymagane jest również usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i instalacyjnych. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do Wykonawców robót - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalnoużytkowym oraz warunkami umowy,

6 Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, Wyroby budowlane wytworzone na budowie np. beton na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Kontrola będzie między innymi dotyczyć: cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej, sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, Pielęgnacji betonu, Płytek i kleju Poprawności układania płytek Rodzaju i jakości używanej stali Rodzaju farb i sposobu ich nakładania Wykonywanej izolacji Sposobu prowadzenia przewodów instalacji węzła cieplnego Odpowiedniego mocowania i posadowienia urządzeń węzła. Sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywani dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, Odbiór częściowy, Odbiór końcowy, Odbiór po okresie rękojmi,

7 Odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji, Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: Użyte wyroby Jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych. Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót, Zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i częściowym odbiorze wówczas będą dokonywane kolejne płatności: tj. Roboty budowlane demontażowe Roboty wykończeniowe Roboty instalacyjne Płatność za elementy rozliczeniowe obiektu będzie obejmować również zapłatę za wykonanie rysunków wykonawczych i specyfikacji technicznych, związanych z realizacją robót objętych elementem rozliczeniowym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu elementu robót. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. Wymagania szczegółowe odniesieniu do przygotowania terenu W trakcie budowy należy zachować i ochraniać znajdujące się na terenie działki krzewy ozdobne oraz zabudowę małej architektury oraz drogę dojazdową i parking. Zamawiający w okresie wykonywania robót zapewnia Wykonawcy zaplecze techniczne o powierzchni użytkowej ok. 25 m 2, oraz możliwość korzystania z energii elektrycznej i wody miejskiej.

8 W odniesieniu do czasu pracy Przychodnia Specjalistyczna jest instytucją, w której przebywają pacjenci i wykonywane prace nie mogą zakłócać planu dnia nie powinny wystąpić przerwy w dostawie ciepłej wody, wody zimnej, prądu czy gazu. 2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny wariant koncepcji projektowej dotyczącej wymiany węzła cieplnego i kapitalnego remontu pomieszczenia. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie. Wykonawca opracuje projekty planowanego zamierzenia. W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi również opracowanie: Projektów wykonawczych stanowiących podstawę wykonania robót, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno użytkowego i umowy. Ponadto Wykonawca powinien zapewnić wykonanie: Harmonogramu realizacji inwestycji, Harmonogramu płatności, Projektu zagospodarowania placu budowy, Projektu organizacji robót, Informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik do SIWZ nr PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59 26-600 Radom 2. Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik do SIWZ nr PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59 26-600 Radom 2. Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec

Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec Zamawiający: Adres: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec Nazwa zamówienia: Program Funkcjonalno-Użytkowy Modernizacja systemów podgrzewu ciepłej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE ST B 00 Zamawiający : Gdańska Galeria Miejska, 80-831 Gdańsk, ul. Piwna 27/29 Przedmiot zamówienia : REMONTU I MODERNIZACJI LOKALU UŻYTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Na lodowisko sztuczne całoroczne w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sztucznego lodowiska w Rzeszowie.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Na lodowisko sztuczne całoroczne w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sztucznego lodowiska w Rzeszowie. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Na lodowisko sztuczne całoroczne w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sztucznego lodowiska w Rzeszowie. Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów Adres: ul. Rynek 1, 35-064

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA 1 Wykonawca projektu: KONSORCJUM DWÓCH FIRM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- firma nr 1 BIURO PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu Adres obiektu: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań Zakres robót: Grupa robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH mgr inż. Mirosława Witczak Krotoszyn, ul. Rynek 1/4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: Zakup i montaż kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIE PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL. DĘBICKIEJ W RZESZOWIE OBIEKT PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych LOKGAZ SP Z O.O. Lusówko ul. Jankowicka 7a 62-080 Tarnowo Podgórne Nazwa inwestycji Modernizacja instalacji ogrzewania w Domu Ludowym Uścięcice ul. Długa 3 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Opalenica Ul. 3

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH pn. ROBOTY BUDOWLANE W NIERUCHOMOŚCIACH POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Inwestor: Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo