Termin nadsy³ania zg³oszeñ r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Termin nadsy³ania zg³oszeñ 15.09.2010 r."

Transkrypt

1 ódÿ 6 7 listopada 010 r r. Zg³oszenie Udzia³u-UMOWA, zawarta w dniu: ZG OSZENIE UDZIA U UMOWA Podstaw¹ przyjêcia zg³oszenia jest nades³anie orygina³u tel w. 13, 116 tel w. 13, 116 fa pomiêdzy firm¹: w y p e ³ n i a O R G A N I Z AT O R nr kontrahenta wp³aty wp³aty A INTERSERVIS Sp. z o.o. ul. Stefanowskiego 4, ódÿ, wpisan¹ do Krajowego Rejestru S¹dowego prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla miasta ódÿ-œródmieœcie, XX Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem , REGON , NIP z kapita³em zak³adowym , zwan¹ dalej Organizatorem Targów, a firm¹: UWAGI ORGANIZATORA pe³na nazwa firmy - p³atnika ulica/budynek/lokal kod miasto firma jest p³atnikiem VAT TAK NIE fa Oœwiadczam, e dzia³alnoœæ gospodarcz¹ prowadzimy na podstawie NIP REGON zwan¹ dalej Wystawc¹, reprezentowan¹ przez: (osoba upowa niona do podpisania umowy) Adres do korespondencji: (jeœli inny ni podany wy ej) Osoba upowa niona do rozmów zwi¹zanych z uczestnictwem w targach Liczba Wspó³wystawców imiê i nazwisko Zamawiam powierzchniê wystawiennicz¹ o wymiarach: powierzchnia w m szerokoœæ stoiska g³êbokoœæ stoiska minimalna g³êbokoœæ stoiska - m stoisko szeregowe (bez uzbrojenia technicznego) stoisko z stron otwarte ( min. 0 m, bez uzbrojenia technicznego) stoisko z 3 stron otwarte ( min. 40 m, bez uzbrojenia technicznego) stoisko z 4 stron otwarte ( min. 60 m, bez uzbrojenia technicznego) powierzchnia na placu przed hal¹ (bez uzbrojenia technicznego) zabudowa standardowa stoiska (zabudowa stoiska obejmuje: patrz FORMULARZ B) iloœæ m netto 60 /m 75 /m 85 /m 95 /m 90 /m SUMA RABAT...% z SUMY 70 /m CZNA KWOTA Z FORMULARZA A nr wpisu / KRS z dnia organ rejestrowy SUMA RABAT wartoœæ netto kom. Kwota netto z formularza A Kwota netto z formularza B Kwota netto z formularza B1 Kwota netto z formularza C Kwota netto z formularza D RAZEM + % VAT CZNIE DO ZAP ATY stanowisko Przedmiotem umowy jest udzia³ w III Ogólnopolskim Salonie Dekarskim, który odbêdzie siê w odzi w dniach roku. uk³ad stoiska STOISKA BEZ ZABUDOWY UWAGA! Wp³ata pe³nej nale noœci za udzia³ w targach do dnia r. upowa nia do 10% rabatu od ceny za powierzchniê stoiska bez zabudowy do dnia r. upowa nia do 5% rabatu od ceny za powierzchniê stoiska bez zabudowy WYLICZENIE NALE NOŒCI ZA UDZIA W TARGACH Nale noœæ uregulujemy gotówk¹ w Biurze Spó³ki lub przelewem na jedno z kont Spó³ki INTERSERVIS BZ WBK SA I O/ ódÿ BANK PEKAO SA VI O/ ódÿ z dopiskiem w nieprzekraczalnym terminie: do dnia r. 45% kosztów uczestnictwa do dnia r. pozosta³a op³ata Zgodnie z ustaw¹ z dnia r. (DZU 144 poz. 104) o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ wyra am zgodê na otrzymywanie od INTERSERVIS Sp. z o.o. wszelkich komunikatów drog¹ elektroniczn¹ oraz przetwarzanie swojego adresu w bazie danych INTERSERVIS Sp. z o.o.na zasadach okreœlonych w przepisach w/w ustawy. Podpisuj¹c niniejsze Zg³oszeniu Udzia³u akceptujemy jako obowi¹zuj¹ce nas: Regulamin dla Uczestników Krajowych i Miêdzynarodowych Imprez Targowych i Wystawienniczych Organizowanych przez INTERSERVIS Spó³ka z o.o. zamieszczony na stronie oraz Postanowienia Szczegó³owe dla Uczestników III SALONU DEKARSKIEGO 010. Integraln¹ czêœci¹ umowy s¹ do³¹czone do niej za³¹czniki - Formularze B, B1, C i D

2 ódÿ 6 7 listopada 010 r. US UGI TECHNICZNE - ZABUDOWA STANDARDOWA ORGANIZATORA Dotyczy firm z zabudow¹ standardow¹ organizatora r. B Wystawca Osoba odpowiedzialna Zabudowa standardowa obejmuje: projekt architektoniczny i instalacji elektrycznej, konstrukcjê z elementów aluminiowych, œcianki dzia³owe w kolorze bia³ym do wysokoœci,5 m, wyk³adzinê pod³ogow¹ (w kolorze okreœlonym przez Organizatora), fryz czo³owy z nazw¹ firmy (o jednolitym kroju liter), kosz na œmieci, stolik, krzes³a, 1 gniazdo elektryczne (30V), 1 punkt œwietlny na ka de 4 m powierzchni. UWAGA! Za niewykorzystane elementy standardowej zabudowy nie przys³uguj¹ rekompensaty finansowe oraz uzupe³nienia wyposa enia podczas targów. ZLECAMY ZABUDOWÊ STOISKA TARGOWEGO WED UG PONI EJ ZAMIESZCZONEGO PROJEKTU WYPOSA ENIE ILOŒÆ CENA PRO S IMY O ZAZNACZ E N I E NA PLANIE S T OISKA, L AD I PODESTÓW, KTÓRE PO W INN Y B YÆ WZ M OCNIONE ZE WZGLÊDU NA DU Y CIÊ AR EKSPONATÓW GRAFIKA logo do umieszczenia na fryzie dodatkowy napis standardowy na fryzie wyklejanie œcian foli¹ (kolor ) MEBLE...m /m 1 m 1 m Front stoiska Treœæ napisu standardowego na fryzie (d³ugoœæ fryzu 0,95 m) podest P1 (1m 1m); h35/50/70/100 cm podest P (1m 0,5 m); h35/50/70/100 cm lada L (1m 0,5m); h 0,95 m lada ³ukowa L h 0,95 m rega³ R/3 pó³ki (1m 0,5 m ); h m witryna W/3 pó³ki - oszklone (1m 0,5 m ); h m gablota oszklona G (1m 0,5 m ); h 0,95 m pó³ka na elementy lekkie stó³ krzes³o sto³ek barowy lodówka szafka kuchenna Przyk³ad planu stoiska z elementami dodatkowymi UWAGA! W przypadku zlecenia wykonania znaku logo prosimy o dostarczenie wzoru w wersji elektronicznej na adres i okreœlenie czy ma byæ wykonany dodatkowo oprócz standardowego napisu czy zamiast GABARYTY NAJWIÊKSZYCH EKSPONATÓW wysokoœæ R L Front stoiska Œciana 1 m Œciana 0,5 m Gniazdo elektryczne 0V Punkt œwietlny 100W Pó³ka na elementy lekkie Drzwi H P d³ugoœæ P R L P1 P G Rega³ Lada z pó³k¹ Podest (1 1 m) Podest (1 0,5 m) Gablota szerokoœæ W Witryna H Halogen Fryz czo³owy ciê ar kg/m drzwi sufit (bia³e rastry 1m 1m ) aluzja (,5m 1m) wyk³adzina w kolorze punkt œwietlny ( arówka) punkt œwietlny (halogen) gniazdo elektryczne ( 30V, kw) gniazdo elektryczne ( 30V, 3 kw) gniazdo elektryczne ( 380V, 3 16A)) obwód ca³odobowy gniazd 0,1-3,0 kw (1 16A) instalacja wodno-kanalizacyjna (bez zlewozmywaka i termy) szafka, zlewozmywak i terma ( do instalacji wod.-kan.) przy³¹cze internetowe inne INNE PRZY CZA /m KWOTA Z FORMULARZA B UWAGA! Wszelkie zmiany dotycz¹ce wyposa enia stoiska mog¹ byæ zlecane najpóÿniej na 1 dni przed rozpoczêciem targów. Ceny za uszkodzenia i zaginiêcie elementów wg cennika Organizatora. Rozszerzenie wyposa enia stoiska bezpoœrednio przed rozpoczêciem targów (w dniach r.) bêdzie realizowane w miarê mo liwoœci. Organizator zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia o onego po r. Rezygnacja z którejkolwiek pozycji wyposa enia stoiska nie ma wp³ywu na cenê zabudowy.

3 ódÿ 6 7 listopada 010 r. US UGI TECHNICZNE - ZABUDOWA WYSTAWCY Dotyczy firm wykonuj¹cych zabudowê we w³asnym zakresie oraz firm zamawiaj¹cych powierzchniê na placu r. wype³nia Organizator nr nr B 1 REALIZATOR ZABUDOWY Wystawca adres Osoba odpowiedzialna osoba odpowiedzialna za prace budowlano-monta owe osoba odpowiedzialna za prace elektryczne GABARYTY NAJWIÊKSZYCH EKSPONATÓW wysokoœæ d³ugoœæ szerokoœæ PLANOWANA WYSOKOŒÆ ZABUDOWY STOISKA m. PRZY CZA ELEKTRYCZNE 0,1-3,0 kw (1 16A) obwód oœwietleniowy jednofazowy 0,1-3,0 kw (1 16A) obwód gniazd jednofazowy 0,1-6,0 kw (3 16A) wymagana tablica rozdzielcza 6,1-9,0 kw (3 16A) wymagana tablica rozdzielcza 9,1-14,0 kw (3 5A) wymagana tablica rozdzielcza 14,1-18,0 kw (3 5A) wymagana tablica rozdzielcza 18,1-4,0 kw (3 63A) wymagana tablica rozdzielcza obwód ca³odobowy gniazd 0,1-3,0 kw (1 16A) wypo yczenie rozdzielni elektrycznej WYPOSA ENIE ORAZ INNE PRZY CZA instalacja wodno-kanalizacyjna (bez zlewozmywaka i termy) szafka, zlewozmywak i terma ( do instalacji wod.-kan.) przy³¹cze internetowe wyk³adzina pod³ogowa z u³o eniem (kolor ) KWOTA Z FORMULARZA B1 WA NE INFORMACJE DLA REALIZATORÓW ZABUDOWY Projekt architektoniczny i elektryczny stoiska powinien byæ dostarczony do zatwierdzenia przez Organizatora do dnia r. Realizator zabudowy jest zobowi¹zany do zapoznania siê z Regulaminem dla uczestników imprez targowych organizowanych przez Interservis Sp. z o.o. oraz do stosowania do jego zapisów, a w szczególnoœci do zapisów dotycz¹cych zabudowy stoisk (pkt. V, VI, VII regulaminu). Regulamin dostêpny jest na stronie: w zak³adce Informacje dla wystawców Realizator zabudowy jest zobowi¹zany do podpisania oœwiadczenia o zapoznaniu siê z warunkami budowy stoisk targowych podczas Salonu Dekarskiego oraz harmonogramu prac w czasie monta u i demonta u. Powy sze informacje Organizator przeœle wskazanemu realizatorowi stoiska. Termin o enia oœwiadczenia r. Wystawca zobowi¹zany jest oczyœciæ i uporz¹dkowaæ zajmowan¹ powierzchniê po demonta u stoiska ³¹cznie ze zdjêciem taœm po wyk³adzinie. W przypadku niewykonania powy szych prac porz¹dkowych w terminie demonta u, Organizator zleca ich wykonanie na koszt i ryzyko Uczestnika. Osoby zatrudnione przez Wystawcê do monta u i demonta u stoiska zobowi¹zane s¹ do posiadania oznakowanych strojów roboczych oraz identyfikatorów, które nale y pobraæ w Biurze Targów. Identyfikatory te upowa niaj¹ do przebywania na terenie obiektu targowego jedynie w okresie monta u i demonta u stoiska. Organizator ze wzglêdu na bezpieczeñstwo i troskê o maj¹tek Wystawców, ma prawo usun¹æ z terenów targowych osoby nie posiadaj¹ce identyfikatorów, a tak e odmówiæ wpuszczenia na tereny targowe takich osób. Identyfikatory powinny byæ czytelnie wype³nione. W przypadku zabudowy stoisk w technologii p³yt gipsowo kartonowych, pilœniowych lub wiórowych, podstawowe prace zwi¹zane z obróbk¹ tych materia³ów (ciêcie itp..) powoduj¹ce du e zapylenie powinny byæ wykonywane poza terenami targowymi w warsztatach do tego celu przeznaczonych. Tak przygotowane materia³y powinny byæ dostarczone w postaci elementów gotowych do zamontowania. Przy wykonywaniu na terenach targowych pozosta³ych prac powoduj¹cych zapylenie nale y bezwzglêdnie stosowaæ elektronarzêdzia z poch³aniaczami py³u. Wystawca dokona pomiaru skutecznoœci zerowania wykonanej instalacji elektrycznej i przedstawi Organizatorowi protokó³ pomiaru, który umo liwi przy³¹czenie stoiska do instalacji elektrycznej w hali targowej. Na terenie obiektów targowych obowi¹zuje zakaz palenia oraz spo ywania alkoholu. Organizator rekomenduje firmê INTEREXPO realizuj¹c¹ indywidualne projekty stoisk w systemie Octanorm oraz projekty pozasystemowe. Kontakt - Dariusz Sieradzki, Andrzej Karolewski tel , : ILOŒÆ CENA /m REALIZACJA STOISK TARGOWYCH ciê ar kg/m Prosimy o zaznaczenie na projekcie elektrycznym miejsca doprowadzenia przewodu zasilaj¹cego rozdzielniê oraz miejsca doprowadzenia przy³¹cza wodnego Iloœæ rozdzielni jest ograniczona. Termin zamówieñ r. Za wykonanie przy³¹czy o innych parametrach od podanych wy ej oraz wykonanie innych us³ug elektrycznych stosowane bêd¹ ceny wynikaj¹ce z kalkulacji indywidualnych. Firmy zamawiaj¹ce przy³¹cze elektryczne na placu s¹ zobowi¹zane do posiadania w³asnego przewodu zasilaj¹cego o d³ugoœci minimum 0 mb do rejestru KRS lub ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej

4 ódÿ 6 7 listopada 010 r. WPIS DO KATALOGU r. nr nr C PROSIMY O WYPE NIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI W PRZYPADKU WIÊKSZEJ ILOŒCI WSPÓ WYSTAWCÓW PROSIMY O SKOPIOWANIE TEJ STRONY WYSTAWCA ( obowi¹zkowy wpis do katalogu - op³ata obligatoryjna 80 ) Prosimy o tekst w jêzyku polskim oraz angielskim nazwa firmy ulica kod pocztowy miejscowoœæ fa www treœæ wpisu WSPÓ WYSTAWCA ( op³ata obligatoryjna 80.) Prosimy o tekst w jêzyku polskim oraz angielskim nazwa firmy ulica kod pocztowy miejscowoœæ fa www treœæ wpisu PROSIMY O ZAZNACZENIE GRUP TOWAROWYCH konstrukcje stalowe pokrycia dachowe bitumiczne ceramiczne cementowe papowe blaszane aluminiowe tytanowo cynkowe pùyty warstwowe plyty faliste inne ocieplenia akcesoria dachowe wyùazy g¹siory taœmy kratki wentylacyjne inne systemy izolacji dachowej hydroizolacje systemy odwodnieñ rynny rury spustowe wpusty inne systemy kominowe œwietliki i klapy dymowe osprzêt dekarski wyroby metalowe wydawnictwa bran owe stowarzyszenia REKLAMA TERMIN DOSTARCZENIA MATERIA ÓW DO KATALOGU r. PO UP YWIE TEGO TERMINU ORGANIZATOR NIE GWARANTUJE PUBLIKACJI ORAZ NIE ZWRACA OP AT Materia³y do zamieszczenia w katalogu prosimy przes³aæ em : w jednym z zaakceptowanych formatów: : *.eps; *.cdr do wer. 13; *.tif; *.jpg; *.ai; wpis do katalogu (obligatoryjny) zg³oszenie Wspó³wystawcy logo czarno-bia³e US UGA logo na planie sytuacyjnym salonu reklama kolorowa 1. strona reklama kolorowa ok³adka Przygotowanie reklamy z materia³ów nades³anych przez Wystawcê ILOŒÆ CENA do uzgodnienia RAZEM Z FORMULARZA C

5 ódÿ 6 7 listopada 010 r. US UGI I DODATKOWE FORMY PROMOCJI r. D KARTY WSTÊPU / ZAPROSZENIA / PARKINGI ILOŒÆ CENA karta wstêpu osobowe zaproszenie do zwiedzania targów 10 karta parkingowa na samochód osobowy (obowi¹zuj¹ca w dniach r. w godzinach 8:00-19:00) 45 karta parkingowa na samochód ciê arowy (obowi¹zuj¹ca w dniach r. w godzinach 8:00-19:00) 55 udzia³ w wieczornym spotkaniu integracyjnym w dniu r. - zaproszenie 1 osobowe 10 udzia³ w Konkursie o Z³oty Medal Ogólnopolskiego Salonu Dekarskiego - op³ata rejestracyjna DODATKOWE FORMY PROMOCJI NA TARGACH reklama w radio targowym ( 5 emisji dziennie; 1 emisja 30 sekund lub 60 s³ów) ekspozycja baneru reklamowego / roll up o powierzchni do m ekspozycja baneru reklamowego do 10 m (ma. szerokoœæ - 5m) ekspozycja baneru reklamowego powy ej 10 m (ma. szerokoœæ - 8m) link ze strony www SALONU DEKARSKIEGO do strony www Wystawcy (emisja od dnia podpisania umowy do r.) reklama na stronie (emisja od dnia podpisania umowy do r.) 800 kolporta materia³ów informacyjnych podczas SALONU DEKARSKIEGO sprzêt nag³aœniaj¹cy projektor multimedialny wynajem sali konferencyjnej ( Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu prezentacji po uprzedniej konsultacji z Wystawc¹) /godz. 100 /godz. proponowane terminy 10 / h godziny od do od do zatrudnienie hostess, t³umaczy ( hostessa / t³umacz ze znajomoœci¹ jêzyka ) serwis kwiatowy / fotograficzny / cateringowy REZERWACJA NOCLEGÓW HOTELE wed³ug umowna ustaleñ umowna RAZEM Z FORMULARZA D Zamawiam nocleg w hotelu pokoje 1 - osobowe pokoje - osobowe standard podstawowy podwy szony Zamawiam nocleg w hotelu pokoje 1 - osobowe pokoje - osobowe standard: podstawowy podwy szony Hotel ŒWIATOWIT*** Al. Koœciuszki 68 Hotel MAZOWIECKI** ul. 8 Pu³ku Strzelców Kaniowskich 53/57 Hotel SAVOY** ul. Traugutta 6 Hotel FOCUS** ul. ¹kowa 3 UWAGA! Ceny pokoi obowi¹zuj¹ce na dzieñ 1 stycznia 010 r. (mog¹ ulec zmianie) nazwa i adres pokoje 1 osobowe st. podstawowy st. podwy szony st. podstawowy st. podwy szony 05,00 0,00 56,00 158,00 0,00 tygodniowa weekendowa tygodniowa pokoje osobowe UWAGA! Nale noœæ za noclegi regulowana bêdzie przez Pañstwa bezpoœrednio w hotelu. Wystawca ma prawo zg³osiæ zmiany rezerwacji w terminie 14 dni przed rozpoczêciem targów. W przypadku niewykorzystania zamówionych noclegów bez wczeœniejszej rezygnacji (tj. najpóÿniej w terminie 14 dni przed rozpoczêciem targów), hotel obci¹ y Pañstwa kosztami wynajmu pokoju za pierwsz¹ dobê. POTWIERDZENIE REZERWACJI PRZEŒLEMY LUB POCZT 91,00 41,00 183,00 195,00 50,00 97,00 weekendowa 99,00 199,00 39,00 19,00 W wy ej wymienionych hotelach podane ceny zawieraj¹ rabat dla Uczestników Targów w przypadku rezerwacji za poœrednictwem INTERSERVIS Sp. z o.o. Biuro Targów Ceny zawieraj¹ podatek VAT

6 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Termin targów: r.. Miejsce: Hala Sportowa w odzi przy ul. ks. Skorupki 1 3. Organizator: INTERSERVIS Sp. z o.o ódÿ, ul. Stefanowskiego 4 tel: , fa: : 4. Koordynacja Projektu: Piotr Jakubowski w.13 Adrian Gawrysiak w.116 II. ZAKRES TOWAROWY TARGÓW: konstrukcje stalowe pokrycia dachowe bitumiczne ceramiczne cementowe papowe blaszane aluminiowe tytanowo cynkowe pùyty warstwowe p³yty faliste ocieplenia akcesoria dachowe wyùazy g¹siory taœmy kratki wentylacyjne systemy izolacji dachowej hydroizolacje systemy odwodnieñ rynny rury spustowe wpusty systemy kominowe œwietliki i klapy dymowe osprzêt dekarski wyroby metalowe POSTANOWIENIA SZCZEGÓ OWE dla Wystawców Salonu Dekarskiego 010 III. TERMIN NADSY ANIA ZG OSZEÑ r. Po tym terminie zg³oszenia powinny byæ konsultowane icznie i bêd¹ przyjmowane w miarê posiadania wolnej powierzchni. IV. TERMIN DOSTARCZENIA MATERIA ÓW DO KATALOGU r. Po up³ywie tego terminu Organizator nie gwarantuje publikacji oraz nie zwraca op³at. V. P ATNOŒCI 1. Termin p³atnoœci: do r. - zaliczka wysokoœci 45% kosztów uczestnictwa UWAGA! Uregulowanie tej kwoty jest warunkiem przydzielenia powierzchni targowej. do r. pozosta³a kwota. Wp³ata pe³nej nale noœci za udzia³ w targach do dnia r. upowa nia do 10 % rabatu od ceny za powierzchnie, do dnia r. upowa nia do 5% rabatu od ceny za powierzchniê. Podstaw¹ naliczenia rabatu jest wynajmu powierzchni niezabudowanej. 3. Wszelkie wp³aty z tytu³u uczestnictwa w targach nale y przekazaæ na konto : INTERSERVIS Sp. z o.o. ódÿ, ul.stefanowskiego 4 BZ WBK SA I O/ ÓD nr BANK PEKAO SA VI O/ ÓD nr z zaznaczeniem nazwy targów lub wp³aciæ w kasie spó³ki INTERSERVIS VI. W RAMACH OP ATY ZA UDZIA W TARGACH WYSTAWCA OTRZYMUJE: zaproszenie dla dwóch przedstawicieli firmy na uroczystoœæ otwarcia targów zaproszenie dla dwóch przedstawicieli firmy na wieczór integracyjny zaproszenia do zwiedzania Targów dla Pañstwa Goœci przy powierzchni stoiska: do 0 m 10 szt. od 1 do 50 m 30 szt. powy ej 50 m 50 szt. (prosimy o potwierdzenie iloœci zaproszeñ do dnia r.) s³u bowe karty wstêpu - 4 szt. przy powierzchni stoiska do 0m - po szt. na ka de kolejne 10 m 1 egzemplarz katalogu VII. FIRMY KORZYSTAJ CE Z ZABUDOWY ORGANIZATORA 1. Zabudowa standardowa obejmuje: projekt architektoniczny i instalacji elektrycznej konstrukcje z elementów aluminiowych œcianki dzia³owe w kolorze bia³ym, do wysokoœci,5 m wyk³adzinê pod³ogow¹ (w kolorze okreœlonym przez Organizatora) fryz czo³owy z nazw¹ firmy (jednolity krój liter np. HELVETICA) stolik i dwa krzes³a wieszak kosz na œmieci instalacje elektryczn¹, w tym 1 gniazdo elektryczne w stoisku (ma kw), 1 punkt œwietlny na ka de 4 m powierzchni. Przekazywanie stoisk Wystawcom korzystaj¹cym z zabudowy Organizatora rozpocznie siê o godzinie w dniu r. 3. Demonta ekspozycji Wystawców korzystaj¹cych z zabudowy Organizatora odbêdzie siê - w dniu r. w godz VIII. FIRMY REALIZUJ CE ZABUDOWÊ WE W ASNYM ZAKRESIE, MONTA I DEMONTA TERMIN DOSTARCZENIA PROJEKTU STOISKA (wraz z projektem elektrycznym) DO ZATWIERDZENIA PRZEZ ORGANIZATORA DO r. Monta : r r Demonta : r IX. GODZINY OTWARCIA TARGÓW DLA WYSTAWCÓW r r (po godzinie rozpoczyna siê demonta stoisk) X. GODZINY OTWARCIA TARGÓW DLA ZWIEDZAJ CYCH r r XI. KONKURS O Z OTY MEDAL TARGÓW 1. Konkurs o Z³oty Medal Targów organizuje firma Interservis Sp. z o.o.. Op³ata rejestracyjna za produkt zg³aszany do Konkursu wynosi % VAT (formularz D) 3. Zg³oszenia do konkursu wraz z wymagan¹ dokumentacj¹ nale y sk³adaæ w firmie Interservis Sp. z o.o. do dnia r. Zarz¹d Spó³ki INTERSERVIS

ZG OSZENIE UMOWA. tel. +48 42 637-12-15 fax +48 42 639-79-80

ZG OSZENIE UMOWA. tel. +48 42 637-12-15 fax +48 42 639-79-80 9-10.05.009 r. 15.03.009 r. ZG OSZENIE UMOWA Podstaw¹ przyjêcia zg³oszenia jest nades³anie orygina³u tel. +48 4 637-1-15 fa +48 4 639-79-80 Zg³oszenie udzia³u-umowa, zawarta w dniu: pomiêdzy firm¹: INTERSERVIS

Bardziej szczegółowo

Termin nadsy³ania zg³oszeñ 22.05.2015 r. DATA OTRZYMANIA ZG OSZENIA

Termin nadsy³ania zg³oszeñ 22.05.2015 r. DATA OTRZYMANIA ZG OSZENIA ódÿ, 17-19 wrzeœnia 015 r..05.015 r. DATA OTRZYMANIA ZG OSZENIA Zg³oszenie udzia³u - UMOWA, zawarta w dniu: ZG OSZENIE UDZIA U - UMOWA Podstaw¹ przyjêcia zg³oszenia jest przes³anie orygina³u NR KONTRAHENTA

Bardziej szczegółowo

Termin nadsy³ania zg³oszeñ r.

Termin nadsy³ania zg³oszeñ r. ódÿ, 10-1 paÿdziernika 008 r. tel. +48 4 637-1-15 tel. +48 4 637-13-59 fa +48 4 639-79-80 ZG OSZENIE UDZIA U, UMOWA Podstaw¹ przyjêcia zg³oszenia jest nades³anie orygina³u 15.07.008 r. A Zg³oszenie udzia³u-umowa,

Bardziej szczegółowo

TARGI SZKÓ! WY"SZYCH Salon Szkó# Policealnych

TARGI SZKÓ! WYSZYCH Salon Szkó# Policealnych A ZG!OSZENIE UDZIA!U UMOWA, zawarta w dniu... pomi%dzy Organizatorem Targów INTERSERVIS Sp. z o.o. ul. Stefanowskiego 24, 90-537!ód$, wpisan& do Krajowego Rejestru S&dowego prowadzonego przez S&d Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Termin nadsyłania zgłoszeń 14.02.2010 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń 14.02.2010 r. Łódź, 4 5.04.010 r. Termin nadsyłania zgłoszeń 14.0.010 r. Zgłoszenie Udziału UMOWA, zawarta w dniu: ZG OSZENIE UDZIA U - UMOWA Podstaw¹ przyjêcia zg³oszenia jest nades³anie orygina³u tel. 0 4 637 1 15

Bardziej szczegółowo

ARAN ACJA STOISKA HPS 2008 NAZWA FIRMY:

ARAN ACJA STOISKA HPS 2008 NAZWA FIRMY: HPS 008 Tel. +48 (3) 78-99-101 Fax +48 (3) 54-0-7 ARAN ACJA STOISKA KOLOR WYK ADZINY: BRAK SZARY GRANATOWY ZIELONY CZERWONY POWIERZCHNIA STOISKA:: m STOISKO OTWARTE Z: 1 STRONY STRON 3 STRON 4 STRON (SZEREGOWE)

Bardziej szczegółowo

V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 2015

V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 2015 V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 015 ORGANIZATORZY: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska 15, 40-084 Katowice tel. 3/ 781 49 8 e-mail: gkowolik@rig.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Termin nadsy³ania zg³oszeñ 10.05.2011 r. DATA WP YNIÊCIA ZG OSZENIA

Termin nadsy³ania zg³oszeñ 10.05.2011 r. DATA WP YNIÊCIA ZG OSZENIA ódÿ, 6-8 paÿdziernika 011 r. 10.05.011 r. ZG OSZENIA ZG OSZENIE UDZIA U - UMOWA Podstaw¹ przyjêcia zg³oszenia jest nades³anie orygina³u NR KONTRAHENTA tel. +48 4 637-1-15 w. 11 fa +48 4 639-79-80 WP ATY

Bardziej szczegółowo

A Łódź, 2-4 października 2009 r.

A Łódź, 2-4 października 2009 r. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU, UMOWA Podstawą przyjęcia zgłoszenia jest nadesłanie oryginału A Łódź, - 4 października 009 r. Termin nadsyłania zgłoszeń 30.06.009 r. Zgłoszenie udziału-umowa, zawarta w dniu: tel.

Bardziej szczegółowo

21-23.10.2014 KATOWICE ARAN ACJA STOISKA. X Miêdzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napêdów

21-23.10.2014 KATOWICE ARAN ACJA STOISKA. X Miêdzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napêdów HaPeS 014 1-3.10.014 numer KRS 0000361843,NIP 634-75-88-90, Regon 41694177 ARAN ACJA STOISKA KATARZYNA WÓJCIK tel. +48 (3) 7 81 506, +48 664-080-90 fax +48 (3) 601-5-9 BARBARA NOWAK tel. +48 (3) 78 15

Bardziej szczegółowo

GLOBalnie 2015 27-29.03.2015 KATOWICE ARAN ACJA STOISKA. XXI Miêdzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzêtu Turystycznego i eglarskiego

GLOBalnie 2015 27-29.03.2015 KATOWICE ARAN ACJA STOISKA. XXI Miêdzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzêtu Turystycznego i eglarskiego GLOBalnie 015 numer KRS 0000361843,NIP 634-75-88-90, Regon 41694177 ARAN ACJA STOISKA 7-9.03.015 Bo ena Lipka tel. +48 3 78 15 13; +48 664 080 9 Gra yna Adamska tel. +48 3 78 15 04; +48 664 080 85 KOLOR

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2016

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2016 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 9.0.016r. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 016 Zgłaszam udział w XXIV Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 016 w dniach

Bardziej szczegółowo

Poznañ, listopada 2008 r.

Poznañ, listopada 2008 r. Firma Wystawcy - p³atnika (pe³na nazwa) ul. Stefanowskiego 4 Tel. +484 637 1 15, +484 637 13 59 Fax. +484 639 79 80 Tel. +4861 869 65, +4861 869 0 89 Tel. +4861 869 0 00, Fax. +4861 869 9 69 Poznañ, 13-16

Bardziej szczegółowo

PODSTAWĄ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA JEST NADESŁANIE ORYGINAŁU A ZGŁOSZENIE

PODSTAWĄ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA JEST NADESŁANIE ORYGINAŁU A ZGŁOSZENIE PODSTAWĄ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA JEST NADESŁANIE ORYGINAŁU A ZGŁOSZENIE UMOWA, zawarta w dniu... pomiędzy Organizatorem Targów INTERSERVIS Sp. z o.o. (nr KRS 0000116382) ul. Stefanowskiego 24 90-537 Łódź

Bardziej szczegółowo

11.04-12.04.2015 TARGI BUDOWNICTWA DOM I OGRÓD. Koszalin, Hala Gwardii ul. Fa³ata 34 sobota godz. 10 18 niedziela godz. 10 17. biuro targów BA TYK

11.04-12.04.2015 TARGI BUDOWNICTWA DOM I OGRÓD. Koszalin, Hala Gwardii ul. Fa³ata 34 sobota godz. 10 18 niedziela godz. 10 17. biuro targów BA TYK TARGI BUDOWNICTWA DOM I OGRÓD 11.0-12.0.201 Koszalin, Hala Gwardii ul. Fa³ata sobota godz. 10 1 niedziela godz. 10 1 biuro targów BA TYK targi WYSŁAĆ DO ORGANIZATORA strona A Biuro Targów Ba³tyk -02 Koszalin,

Bardziej szczegółowo

03-04 Październik 2012, Kraków INFORMATOR WYSTAWCY

03-04 Październik 2012, Kraków INFORMATOR WYSTAWCY easyfairs SyMas Targi obróbki, magazynowania, przeładunku, transportu i logistyki materiałów sypkich i masowych easyfairs MAINTENANCE Targi utrzymania ruchu, planowania i optymalizacji produkcji 03-04

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE W Regulaminie stosuje się poniższe określenia

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne podczas międzynarodowych targów BELAGRO-2015 2-6 czerwca 2015, Mińsk

Działanie promocyjne podczas międzynarodowych targów BELAGRO-2015 2-6 czerwca 2015, Mińsk Formularz zgłoszeniowy Umowa Działanie promocyjne podczas międzynarodowych targów BELAGRO-2015 2-6 czerwca 2015, Mińsk Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

h o r e c a Kraków, 17-19.11.2010 Media

h o r e c a Kraków, 17-19.11.2010 Media Media 3 UWAGA! Od roku 2009 obowiàzuje nowy, zmieniony formularz nr 3 MEDIA 3 MEDIA (pràd, woda, internet) Formularz 3.1 - powierzchnia ZABUDOWANA - maszyny i urzàdzenia Dotyczy Wystawców, którzy zamówili

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO jak URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU AL. JANA PAWŁA II 57 15-703 BIAŁYSTOK IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE 11-12 CZERWCA 2015 HOTEL BIAŁOWIESKI ***

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy opolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w wydarzeniu pn. BIZNES MIXER KOOPERACJA.

Serdecznie zapraszamy opolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w wydarzeniu pn. BIZNES MIXER KOOPERACJA. Serdecznie zapraszamy opolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w wydarzeniu pn. BIZNES MIXER KOOPERACJA. Data: 28 kwietnia 2016r. Miejsce: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe

Bardziej szczegółowo

14-17 maja 2015, Stadion Narodowy w Warszawie

14-17 maja 2015, Stadion Narodowy w Warszawie lp. Cena obejmuje: cena netto Oferta specjalna - 3 m (wykładzina szara) zabudowa stała 990 zł regał oświetlony ( półki) szer. mb lada z blatem krzesło plastikowe napis na fryzie kosz na śmieci gniazdko

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PROMOCYJNY

FORMULARZ PROMOCYJNY FORMULARZ PROMOCYJNY (OBAWIĄZUJE TYLKO I WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU UCZESTNICTWA W DWÓCH EDYCJACH TARGÓW ŚLUBNYCH) Dolnośląskie Targi Ślubne 23 listopada 2014 oraz 8 lutego 2015 Hala Orbita Wrocław, ul Wejherowska

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI WIELKOPOLSKIEJ: 17 marca 2015r. PIŁA - Hala MOSIR ul. Żeromskiego 90. 26 marca 2015r. LESZNO - hala przy Zespole Szkół Technicznych ul. Narutowicza 74a ORGANIZATORZY TARGÓW: Metro-Gewert

Bardziej szczegółowo

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015 CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA Powierzchnia niezabudowana

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA www.absolwent.targi.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA www.absolwent.targi.pl TERMIN TARGÓW EDYCJI WIELKOPOLSKIEJ: 17 marca 2015r. PIŁA - Hala MOSIR ul. Żeromskiego 90. 26 marca 2015r. LESZNO - hala przy Zespole Szkół Technicznych ul. Narutowicza 74a ORGANIZATORZY TARGÓWY: Metro-Gewert

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 3-4 marca 2015r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 10-11 marca 2015r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego INTERWELDING 007 Tel. +48 (3) 78-99-78 Fax +48 (3) 54-0-7 ARANŻACJA STOISKA KOLOR WYKŁADZINY: BRAK SZARY GRANATOWY ZIELONY CZERWONY POWIERZCHNIA STOISKA:: m STOISKO OTWARTE Z: 1 STRONY STRON 3 STRON 4

Bardziej szczegółowo

Termin nadsyłania zgłoszeń 25.05.2012 r. DATA OTRZYMANIA ZGŁOSZENIA

Termin nadsyłania zgłoszeń 25.05.2012 r. DATA OTRZYMANIA ZGŁOSZENIA Łódź, 0 - września 01 r. 5.05.01 r. DATA OTRZYMANIA ZGŁOSZENIA Zgłoszenie udziału-umowa, zawarta w dniu: ZGŁOSZENIE UDZIAŁU - UMOWA Podstawą przyjęcia zgłoszenia jest nadesłanie oryginału NR KONTRAHENTA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XVIII KONFERENCJI KIKE

REGULAMIN XVIII KONFERENCJI KIKE REGULAMIN XVIII KONFERENCJI KIKE I. Postanowienia Ogólne 1. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Wystawców konferencji, której Organizatorem jest firma KIKE events Sp.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane 140,00 PLN/ m.kw. STOISKO z zabudową STANDARD 190,00 PLN/m.kw

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane 140,00 PLN/ m.kw. STOISKO z zabudową STANDARD 190,00 PLN/m.kw CENNIK STOISK WYSTAWIENNICZYCH, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH II Festiwalu Piwa, Wina & Sera OpolFest 2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 3-4 marca 2015r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 10-11 marca 2015r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ POD STOISKO ZAMÓWIENIE ZABUDOWY I WYPOSAŻENIA STOISKA. WARTOŚĆ PLN netto. 17. Rastry (1 m 2 ) 30 ;-

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ POD STOISKO ZAMÓWIENIE ZABUDOWY I WYPOSAŻENIA STOISKA. WARTOŚĆ PLN netto. 17. Rastry (1 m 2 ) 30 ;- ZGŁOSZENIE - UMOWA UCZESTNICTWA W TARGACH 1 ORGANIZATOR 2 W YSTAW CA ZIAD BIELSKO-BIAŁA SA ADRES: 43-316 Bielsko-Biała Aleja Armii Krajowej 220 NAZWA FIRMY... Używany skrót firmy K a p i t a ł z a k ł

Bardziej szczegółowo

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016 CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA Powierzchnia niezabudowana

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE W ODAWIE o g a s z a k o n k u r s o f e r t n a u s u g i t r a n s p o r t o w e polegaj ce na przewozie osób i materia ów do bada laboratoryjnych terminowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ I OBIEKTÓW SPORTOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPORTOWYCH NR 2 W KRAKOWIE

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ I OBIEKTÓW SPORTOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPORTOWYCH NR 2 W KRAKOWIE załącznik do Zarządzenia nr 1/2009/2010 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 z dnia 30-08-2009 r. REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ I OBIEKTÓW SPORTOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Drewna - Surowiec, Obróbka, Wyrób. 19-21 marca 2010 Hala Stulecia - Wrocław

Międzynarodowe Targi Drewna - Surowiec, Obróbka, Wyrób. 19-21 marca 2010 Hala Stulecia - Wrocław AKarta Zgłoszenia Umowa 19-21 marca Hala Stulecia - Wrocław 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA. Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA (zwanego dalej Programem ).

Bardziej szczegółowo

Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki

Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki ZGŁOSZENIE UMOWA UCZESTNICTWA W TARGACH Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie WYSTAWCA (pełna nazwa firmy) BRANŻA OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GIFT VOUCHER

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GIFT VOUCHER REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GIFT VOUCHER Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają: 1. Organizator BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/gdańska,

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IABC/Poland Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Komunikacji w Biznesie Polska Przez następujące określenia użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna ul. Obr.Westerplatte 89 40-335 Katowice Sekretariat: 32 25 54 810 Fax: 32 78 82 503 kancelaria@wodociagi.katowice.pl http://www.wodociagi.katowice.pl/oradnik/efaktura-regulamin.html

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Targi Ekoenergetyczne "Eco Source" 25-27 września 2009 Polkowice

Targi Ekoenergetyczne Eco Source 25-27 września 2009 Polkowice AKarta Zgłoszenia Umowa 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny NIP Nazwisko i imię przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu

Rozdział I - Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie AJP extra!. 2. Organizatorem Programu

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS KRS-W4 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA Formularz należy wypełnić w języku polskim,

Bardziej szczegółowo

III TARGI RECYKLINGU I EKOLOGII RE:MIASTO 2015

III TARGI RECYKLINGU I EKOLOGII RE:MIASTO 2015 UMOWA ZGŁOSZENIE UDZIAŁU III TARGI RECYKLINGU I EKOLOGII RE:MIASTO 2015 22-23.10.2015r. Gdańsk, Centrum Wystawienniczo - Kongresowe Amberexpo 1. DANE WYSTAWCY (Dane zostaną wykorzystane w wykazie wystawców)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH home&you oraz w Sklepie online od dnia 25 kwietnia 2016 roku do dnia 31 maja 2016 roku POD HASŁEM Bon 100zł Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON.

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON. Załącznik nr 4 do SIWZ MUP.PK.III.371-17/12 WZÓR UMOWA DOSTAWY NR w ramach projektu WIEDZA INNOWACYJNOŚĆ JAKOŚĆ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r.

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. CZYŻOWICE Z INICJATYWĄ Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. Formularz zgłoszeniowy do konkursu Czyżowice z inicjatywą

Bardziej szczegółowo

Wykonanie podziału geodezyjnego działek na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 2 zadania.

Wykonanie podziału geodezyjnego działek na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 2 zadania. A / I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W 1. Zamawiający Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. 94 342

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-10 Bieruń Regulamin Przetargowy na sprzedaż samochodów Krupski Młyn, grudzień 201 1/ 1 1 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu ciężarowego IVECO ML180E28,

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2015

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2015 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 7.0.015r. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 015 Zgłaszam udział w XXIII Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 015 w dniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI Matador w Puchovie z dnia 24.03.2016 r. 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Program promocji Matador w Puchovie (dalej jako: Program ) jest programem sprzedaży premiowej. Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel 1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. Mój niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Cena oferty (wraz z podatkiem VAT) brutto...zł. (słownie :...złotych) w tym podatek VAT... %

FORMULARZ OFERTY. Cena oferty (wraz z podatkiem VAT) brutto...zł. (słownie :...złotych) w tym podatek VAT... % 21... pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 1 do S.I.W.Z. FORMULARZ OFERTY... nr tel./faxu... REGON... NIP http://... internet... e-mail Nawiązując

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do Załącznik 2 do Regulaminu UMOWA Projekt o wsparcie uczestnictwa przedstawiciela jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej w wyjazdowej misji inwestycyjnej do Niemiec (Berlin) w związku z udziałem

Bardziej szczegółowo

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 1. F-WOŚ/PG2.1/1 - formularz wniosku i karty usług dot. udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie 15 F-WOŚ/PG2.1/1 WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE do r 60 PLN/ m.kw. do r 80 PLN/m.kw

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE do r 60 PLN/ m.kw. do r 80 PLN/m.kw CENNIK STOISK WYSTAWIENNICZYCH, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH III Festiwalu Piwa, Wina & Sera OpolFest 2016 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. STOISKO niezabudowane STOISKA WYSTAWIENNICZE

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Do głównych zadań firmy odpowiedzialnej za zorganizowanie Konferencji należeć będzie:

Zapytanie ofertowe. Do głównych zadań firmy odpowiedzialnej za zorganizowanie Konferencji należeć będzie: Kraków, dn. 30 grudnia 2015 r. Zapytanie ofertowe Komitet Organizacyjny Konferencji Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologiczego "Kardiologia Prewencyjna 2016" zwraca się z prośbą

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego WARMIA PARK Club

Regulamin programu lojalnościowego WARMIA PARK Club Regulamin programu lojalnościowego 1 Definicje Dodatkowy nocleg przedłużenie pobytu będące efektem sumy rabatów uzyskanych w ciągu siedmiu dni pobytu do wykorzystania na pobyt indywidualny dla uczestnika

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów No Frost świeżość na dłużej

Regulamin promocji dla konsumentów No Frost świeżość na dłużej Regulamin promocji dla konsumentów No Frost świeżość na dłużej 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu lodówek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt"

Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt (dalej: Konkurs) jest spółka Edipresse - Wizaż Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

CENNIK. V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH

CENNIK. V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH. 21 22 maja 2015 r.

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH. 21 22 maja 2015 r. URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W SZCZECINIE KONFERENCJA I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH 21 22 maja 2015 r. HOTEL WOLIN Ul. NOWOMYŚLIWSKA 76 72-500 MIĘDZYZDROJE ZAPROSZENIE PROGRAM

Bardziej szczegółowo

INTERNET BEZ VAT. 1 Organizator Promocji. 2 Czas trwania i miejsce promocji. 3 Zasady promocji

INTERNET BEZ VAT. 1 Organizator Promocji. 2 Czas trwania i miejsce promocji. 3 Zasady promocji INTERNET BEZ VAT 1 Organizator Promocji 1. Organizatorem promocji Internet bez VAT do końca roku jest INFRATEL-Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 91-765 Łódź, ul. Górnicza 12/14,

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo