Termin nadsy³ania zg³oszeñ r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Termin nadsy³ania zg³oszeñ 15.09.2010 r."

Transkrypt

1 ódÿ 6 7 listopada 010 r r. Zg³oszenie Udzia³u-UMOWA, zawarta w dniu: ZG OSZENIE UDZIA U UMOWA Podstaw¹ przyjêcia zg³oszenia jest nades³anie orygina³u tel w. 13, 116 tel w. 13, 116 fa pomiêdzy firm¹: w y p e ³ n i a O R G A N I Z AT O R nr kontrahenta wp³aty wp³aty A INTERSERVIS Sp. z o.o. ul. Stefanowskiego 4, ódÿ, wpisan¹ do Krajowego Rejestru S¹dowego prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla miasta ódÿ-œródmieœcie, XX Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem , REGON , NIP z kapita³em zak³adowym , zwan¹ dalej Organizatorem Targów, a firm¹: UWAGI ORGANIZATORA pe³na nazwa firmy - p³atnika ulica/budynek/lokal kod miasto firma jest p³atnikiem VAT TAK NIE fa Oœwiadczam, e dzia³alnoœæ gospodarcz¹ prowadzimy na podstawie NIP REGON zwan¹ dalej Wystawc¹, reprezentowan¹ przez: (osoba upowa niona do podpisania umowy) Adres do korespondencji: (jeœli inny ni podany wy ej) Osoba upowa niona do rozmów zwi¹zanych z uczestnictwem w targach Liczba Wspó³wystawców imiê i nazwisko Zamawiam powierzchniê wystawiennicz¹ o wymiarach: powierzchnia w m szerokoœæ stoiska g³êbokoœæ stoiska minimalna g³êbokoœæ stoiska - m stoisko szeregowe (bez uzbrojenia technicznego) stoisko z stron otwarte ( min. 0 m, bez uzbrojenia technicznego) stoisko z 3 stron otwarte ( min. 40 m, bez uzbrojenia technicznego) stoisko z 4 stron otwarte ( min. 60 m, bez uzbrojenia technicznego) powierzchnia na placu przed hal¹ (bez uzbrojenia technicznego) zabudowa standardowa stoiska (zabudowa stoiska obejmuje: patrz FORMULARZ B) iloœæ m netto 60 /m 75 /m 85 /m 95 /m 90 /m SUMA RABAT...% z SUMY 70 /m CZNA KWOTA Z FORMULARZA A nr wpisu / KRS z dnia organ rejestrowy SUMA RABAT wartoœæ netto kom. Kwota netto z formularza A Kwota netto z formularza B Kwota netto z formularza B1 Kwota netto z formularza C Kwota netto z formularza D RAZEM + % VAT CZNIE DO ZAP ATY stanowisko Przedmiotem umowy jest udzia³ w III Ogólnopolskim Salonie Dekarskim, który odbêdzie siê w odzi w dniach roku. uk³ad stoiska STOISKA BEZ ZABUDOWY UWAGA! Wp³ata pe³nej nale noœci za udzia³ w targach do dnia r. upowa nia do 10% rabatu od ceny za powierzchniê stoiska bez zabudowy do dnia r. upowa nia do 5% rabatu od ceny za powierzchniê stoiska bez zabudowy WYLICZENIE NALE NOŒCI ZA UDZIA W TARGACH Nale noœæ uregulujemy gotówk¹ w Biurze Spó³ki lub przelewem na jedno z kont Spó³ki INTERSERVIS BZ WBK SA I O/ ódÿ BANK PEKAO SA VI O/ ódÿ z dopiskiem w nieprzekraczalnym terminie: do dnia r. 45% kosztów uczestnictwa do dnia r. pozosta³a op³ata Zgodnie z ustaw¹ z dnia r. (DZU 144 poz. 104) o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ wyra am zgodê na otrzymywanie od INTERSERVIS Sp. z o.o. wszelkich komunikatów drog¹ elektroniczn¹ oraz przetwarzanie swojego adresu w bazie danych INTERSERVIS Sp. z o.o.na zasadach okreœlonych w przepisach w/w ustawy. Podpisuj¹c niniejsze Zg³oszeniu Udzia³u akceptujemy jako obowi¹zuj¹ce nas: Regulamin dla Uczestników Krajowych i Miêdzynarodowych Imprez Targowych i Wystawienniczych Organizowanych przez INTERSERVIS Spó³ka z o.o. zamieszczony na stronie oraz Postanowienia Szczegó³owe dla Uczestników III SALONU DEKARSKIEGO 010. Integraln¹ czêœci¹ umowy s¹ do³¹czone do niej za³¹czniki - Formularze B, B1, C i D

2 ódÿ 6 7 listopada 010 r. US UGI TECHNICZNE - ZABUDOWA STANDARDOWA ORGANIZATORA Dotyczy firm z zabudow¹ standardow¹ organizatora r. B Wystawca Osoba odpowiedzialna Zabudowa standardowa obejmuje: projekt architektoniczny i instalacji elektrycznej, konstrukcjê z elementów aluminiowych, œcianki dzia³owe w kolorze bia³ym do wysokoœci,5 m, wyk³adzinê pod³ogow¹ (w kolorze okreœlonym przez Organizatora), fryz czo³owy z nazw¹ firmy (o jednolitym kroju liter), kosz na œmieci, stolik, krzes³a, 1 gniazdo elektryczne (30V), 1 punkt œwietlny na ka de 4 m powierzchni. UWAGA! Za niewykorzystane elementy standardowej zabudowy nie przys³uguj¹ rekompensaty finansowe oraz uzupe³nienia wyposa enia podczas targów. ZLECAMY ZABUDOWÊ STOISKA TARGOWEGO WED UG PONI EJ ZAMIESZCZONEGO PROJEKTU WYPOSA ENIE ILOŒÆ CENA PRO S IMY O ZAZNACZ E N I E NA PLANIE S T OISKA, L AD I PODESTÓW, KTÓRE PO W INN Y B YÆ WZ M OCNIONE ZE WZGLÊDU NA DU Y CIÊ AR EKSPONATÓW GRAFIKA logo do umieszczenia na fryzie dodatkowy napis standardowy na fryzie wyklejanie œcian foli¹ (kolor ) MEBLE...m /m 1 m 1 m Front stoiska Treœæ napisu standardowego na fryzie (d³ugoœæ fryzu 0,95 m) podest P1 (1m 1m); h35/50/70/100 cm podest P (1m 0,5 m); h35/50/70/100 cm lada L (1m 0,5m); h 0,95 m lada ³ukowa L h 0,95 m rega³ R/3 pó³ki (1m 0,5 m ); h m witryna W/3 pó³ki - oszklone (1m 0,5 m ); h m gablota oszklona G (1m 0,5 m ); h 0,95 m pó³ka na elementy lekkie stó³ krzes³o sto³ek barowy lodówka szafka kuchenna Przyk³ad planu stoiska z elementami dodatkowymi UWAGA! W przypadku zlecenia wykonania znaku logo prosimy o dostarczenie wzoru w wersji elektronicznej na adres i okreœlenie czy ma byæ wykonany dodatkowo oprócz standardowego napisu czy zamiast GABARYTY NAJWIÊKSZYCH EKSPONATÓW wysokoœæ R L Front stoiska Œciana 1 m Œciana 0,5 m Gniazdo elektryczne 0V Punkt œwietlny 100W Pó³ka na elementy lekkie Drzwi H P d³ugoœæ P R L P1 P G Rega³ Lada z pó³k¹ Podest (1 1 m) Podest (1 0,5 m) Gablota szerokoœæ W Witryna H Halogen Fryz czo³owy ciê ar kg/m drzwi sufit (bia³e rastry 1m 1m ) aluzja (,5m 1m) wyk³adzina w kolorze punkt œwietlny ( arówka) punkt œwietlny (halogen) gniazdo elektryczne ( 30V, kw) gniazdo elektryczne ( 30V, 3 kw) gniazdo elektryczne ( 380V, 3 16A)) obwód ca³odobowy gniazd 0,1-3,0 kw (1 16A) instalacja wodno-kanalizacyjna (bez zlewozmywaka i termy) szafka, zlewozmywak i terma ( do instalacji wod.-kan.) przy³¹cze internetowe inne INNE PRZY CZA /m KWOTA Z FORMULARZA B UWAGA! Wszelkie zmiany dotycz¹ce wyposa enia stoiska mog¹ byæ zlecane najpóÿniej na 1 dni przed rozpoczêciem targów. Ceny za uszkodzenia i zaginiêcie elementów wg cennika Organizatora. Rozszerzenie wyposa enia stoiska bezpoœrednio przed rozpoczêciem targów (w dniach r.) bêdzie realizowane w miarê mo liwoœci. Organizator zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia o onego po r. Rezygnacja z którejkolwiek pozycji wyposa enia stoiska nie ma wp³ywu na cenê zabudowy.

3 ódÿ 6 7 listopada 010 r. US UGI TECHNICZNE - ZABUDOWA WYSTAWCY Dotyczy firm wykonuj¹cych zabudowê we w³asnym zakresie oraz firm zamawiaj¹cych powierzchniê na placu r. wype³nia Organizator nr nr B 1 REALIZATOR ZABUDOWY Wystawca adres Osoba odpowiedzialna osoba odpowiedzialna za prace budowlano-monta owe osoba odpowiedzialna za prace elektryczne GABARYTY NAJWIÊKSZYCH EKSPONATÓW wysokoœæ d³ugoœæ szerokoœæ PLANOWANA WYSOKOŒÆ ZABUDOWY STOISKA m. PRZY CZA ELEKTRYCZNE 0,1-3,0 kw (1 16A) obwód oœwietleniowy jednofazowy 0,1-3,0 kw (1 16A) obwód gniazd jednofazowy 0,1-6,0 kw (3 16A) wymagana tablica rozdzielcza 6,1-9,0 kw (3 16A) wymagana tablica rozdzielcza 9,1-14,0 kw (3 5A) wymagana tablica rozdzielcza 14,1-18,0 kw (3 5A) wymagana tablica rozdzielcza 18,1-4,0 kw (3 63A) wymagana tablica rozdzielcza obwód ca³odobowy gniazd 0,1-3,0 kw (1 16A) wypo yczenie rozdzielni elektrycznej WYPOSA ENIE ORAZ INNE PRZY CZA instalacja wodno-kanalizacyjna (bez zlewozmywaka i termy) szafka, zlewozmywak i terma ( do instalacji wod.-kan.) przy³¹cze internetowe wyk³adzina pod³ogowa z u³o eniem (kolor ) KWOTA Z FORMULARZA B1 WA NE INFORMACJE DLA REALIZATORÓW ZABUDOWY Projekt architektoniczny i elektryczny stoiska powinien byæ dostarczony do zatwierdzenia przez Organizatora do dnia r. Realizator zabudowy jest zobowi¹zany do zapoznania siê z Regulaminem dla uczestników imprez targowych organizowanych przez Interservis Sp. z o.o. oraz do stosowania do jego zapisów, a w szczególnoœci do zapisów dotycz¹cych zabudowy stoisk (pkt. V, VI, VII regulaminu). Regulamin dostêpny jest na stronie: w zak³adce Informacje dla wystawców Realizator zabudowy jest zobowi¹zany do podpisania oœwiadczenia o zapoznaniu siê z warunkami budowy stoisk targowych podczas Salonu Dekarskiego oraz harmonogramu prac w czasie monta u i demonta u. Powy sze informacje Organizator przeœle wskazanemu realizatorowi stoiska. Termin o enia oœwiadczenia r. Wystawca zobowi¹zany jest oczyœciæ i uporz¹dkowaæ zajmowan¹ powierzchniê po demonta u stoiska ³¹cznie ze zdjêciem taœm po wyk³adzinie. W przypadku niewykonania powy szych prac porz¹dkowych w terminie demonta u, Organizator zleca ich wykonanie na koszt i ryzyko Uczestnika. Osoby zatrudnione przez Wystawcê do monta u i demonta u stoiska zobowi¹zane s¹ do posiadania oznakowanych strojów roboczych oraz identyfikatorów, które nale y pobraæ w Biurze Targów. Identyfikatory te upowa niaj¹ do przebywania na terenie obiektu targowego jedynie w okresie monta u i demonta u stoiska. Organizator ze wzglêdu na bezpieczeñstwo i troskê o maj¹tek Wystawców, ma prawo usun¹æ z terenów targowych osoby nie posiadaj¹ce identyfikatorów, a tak e odmówiæ wpuszczenia na tereny targowe takich osób. Identyfikatory powinny byæ czytelnie wype³nione. W przypadku zabudowy stoisk w technologii p³yt gipsowo kartonowych, pilœniowych lub wiórowych, podstawowe prace zwi¹zane z obróbk¹ tych materia³ów (ciêcie itp..) powoduj¹ce du e zapylenie powinny byæ wykonywane poza terenami targowymi w warsztatach do tego celu przeznaczonych. Tak przygotowane materia³y powinny byæ dostarczone w postaci elementów gotowych do zamontowania. Przy wykonywaniu na terenach targowych pozosta³ych prac powoduj¹cych zapylenie nale y bezwzglêdnie stosowaæ elektronarzêdzia z poch³aniaczami py³u. Wystawca dokona pomiaru skutecznoœci zerowania wykonanej instalacji elektrycznej i przedstawi Organizatorowi protokó³ pomiaru, który umo liwi przy³¹czenie stoiska do instalacji elektrycznej w hali targowej. Na terenie obiektów targowych obowi¹zuje zakaz palenia oraz spo ywania alkoholu. Organizator rekomenduje firmê INTEREXPO realizuj¹c¹ indywidualne projekty stoisk w systemie Octanorm oraz projekty pozasystemowe. Kontakt - Dariusz Sieradzki, Andrzej Karolewski tel , : ILOŒÆ CENA /m REALIZACJA STOISK TARGOWYCH ciê ar kg/m Prosimy o zaznaczenie na projekcie elektrycznym miejsca doprowadzenia przewodu zasilaj¹cego rozdzielniê oraz miejsca doprowadzenia przy³¹cza wodnego Iloœæ rozdzielni jest ograniczona. Termin zamówieñ r. Za wykonanie przy³¹czy o innych parametrach od podanych wy ej oraz wykonanie innych us³ug elektrycznych stosowane bêd¹ ceny wynikaj¹ce z kalkulacji indywidualnych. Firmy zamawiaj¹ce przy³¹cze elektryczne na placu s¹ zobowi¹zane do posiadania w³asnego przewodu zasilaj¹cego o d³ugoœci minimum 0 mb do rejestru KRS lub ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej

4 ódÿ 6 7 listopada 010 r. WPIS DO KATALOGU r. nr nr C PROSIMY O WYPE NIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI W PRZYPADKU WIÊKSZEJ ILOŒCI WSPÓ WYSTAWCÓW PROSIMY O SKOPIOWANIE TEJ STRONY WYSTAWCA ( obowi¹zkowy wpis do katalogu - op³ata obligatoryjna 80 ) Prosimy o tekst w jêzyku polskim oraz angielskim nazwa firmy ulica kod pocztowy miejscowoœæ fa www treœæ wpisu WSPÓ WYSTAWCA ( op³ata obligatoryjna 80.) Prosimy o tekst w jêzyku polskim oraz angielskim nazwa firmy ulica kod pocztowy miejscowoœæ fa www treœæ wpisu PROSIMY O ZAZNACZENIE GRUP TOWAROWYCH konstrukcje stalowe pokrycia dachowe bitumiczne ceramiczne cementowe papowe blaszane aluminiowe tytanowo cynkowe pùyty warstwowe plyty faliste inne ocieplenia akcesoria dachowe wyùazy g¹siory taœmy kratki wentylacyjne inne systemy izolacji dachowej hydroizolacje systemy odwodnieñ rynny rury spustowe wpusty inne systemy kominowe œwietliki i klapy dymowe osprzêt dekarski wyroby metalowe wydawnictwa bran owe stowarzyszenia REKLAMA TERMIN DOSTARCZENIA MATERIA ÓW DO KATALOGU r. PO UP YWIE TEGO TERMINU ORGANIZATOR NIE GWARANTUJE PUBLIKACJI ORAZ NIE ZWRACA OP AT Materia³y do zamieszczenia w katalogu prosimy przes³aæ em : w jednym z zaakceptowanych formatów: : *.eps; *.cdr do wer. 13; *.tif; *.jpg; *.ai; wpis do katalogu (obligatoryjny) zg³oszenie Wspó³wystawcy logo czarno-bia³e US UGA logo na planie sytuacyjnym salonu reklama kolorowa 1. strona reklama kolorowa ok³adka Przygotowanie reklamy z materia³ów nades³anych przez Wystawcê ILOŒÆ CENA do uzgodnienia RAZEM Z FORMULARZA C

5 ódÿ 6 7 listopada 010 r. US UGI I DODATKOWE FORMY PROMOCJI r. D KARTY WSTÊPU / ZAPROSZENIA / PARKINGI ILOŒÆ CENA karta wstêpu osobowe zaproszenie do zwiedzania targów 10 karta parkingowa na samochód osobowy (obowi¹zuj¹ca w dniach r. w godzinach 8:00-19:00) 45 karta parkingowa na samochód ciê arowy (obowi¹zuj¹ca w dniach r. w godzinach 8:00-19:00) 55 udzia³ w wieczornym spotkaniu integracyjnym w dniu r. - zaproszenie 1 osobowe 10 udzia³ w Konkursie o Z³oty Medal Ogólnopolskiego Salonu Dekarskiego - op³ata rejestracyjna DODATKOWE FORMY PROMOCJI NA TARGACH reklama w radio targowym ( 5 emisji dziennie; 1 emisja 30 sekund lub 60 s³ów) ekspozycja baneru reklamowego / roll up o powierzchni do m ekspozycja baneru reklamowego do 10 m (ma. szerokoœæ - 5m) ekspozycja baneru reklamowego powy ej 10 m (ma. szerokoœæ - 8m) link ze strony www SALONU DEKARSKIEGO do strony www Wystawcy (emisja od dnia podpisania umowy do r.) reklama na stronie (emisja od dnia podpisania umowy do r.) 800 kolporta materia³ów informacyjnych podczas SALONU DEKARSKIEGO sprzêt nag³aœniaj¹cy projektor multimedialny wynajem sali konferencyjnej ( Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu prezentacji po uprzedniej konsultacji z Wystawc¹) /godz. 100 /godz. proponowane terminy 10 / h godziny od do od do zatrudnienie hostess, t³umaczy ( hostessa / t³umacz ze znajomoœci¹ jêzyka ) serwis kwiatowy / fotograficzny / cateringowy REZERWACJA NOCLEGÓW HOTELE wed³ug umowna ustaleñ umowna RAZEM Z FORMULARZA D Zamawiam nocleg w hotelu pokoje 1 - osobowe pokoje - osobowe standard podstawowy podwy szony Zamawiam nocleg w hotelu pokoje 1 - osobowe pokoje - osobowe standard: podstawowy podwy szony Hotel ŒWIATOWIT*** Al. Koœciuszki 68 Hotel MAZOWIECKI** ul. 8 Pu³ku Strzelców Kaniowskich 53/57 Hotel SAVOY** ul. Traugutta 6 Hotel FOCUS** ul. ¹kowa 3 UWAGA! Ceny pokoi obowi¹zuj¹ce na dzieñ 1 stycznia 010 r. (mog¹ ulec zmianie) nazwa i adres pokoje 1 osobowe st. podstawowy st. podwy szony st. podstawowy st. podwy szony 05,00 0,00 56,00 158,00 0,00 tygodniowa weekendowa tygodniowa pokoje osobowe UWAGA! Nale noœæ za noclegi regulowana bêdzie przez Pañstwa bezpoœrednio w hotelu. Wystawca ma prawo zg³osiæ zmiany rezerwacji w terminie 14 dni przed rozpoczêciem targów. W przypadku niewykorzystania zamówionych noclegów bez wczeœniejszej rezygnacji (tj. najpóÿniej w terminie 14 dni przed rozpoczêciem targów), hotel obci¹ y Pañstwa kosztami wynajmu pokoju za pierwsz¹ dobê. POTWIERDZENIE REZERWACJI PRZEŒLEMY LUB POCZT 91,00 41,00 183,00 195,00 50,00 97,00 weekendowa 99,00 199,00 39,00 19,00 W wy ej wymienionych hotelach podane ceny zawieraj¹ rabat dla Uczestników Targów w przypadku rezerwacji za poœrednictwem INTERSERVIS Sp. z o.o. Biuro Targów Ceny zawieraj¹ podatek VAT

6 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Termin targów: r.. Miejsce: Hala Sportowa w odzi przy ul. ks. Skorupki 1 3. Organizator: INTERSERVIS Sp. z o.o ódÿ, ul. Stefanowskiego 4 tel: , fa: : 4. Koordynacja Projektu: Piotr Jakubowski w.13 Adrian Gawrysiak w.116 II. ZAKRES TOWAROWY TARGÓW: konstrukcje stalowe pokrycia dachowe bitumiczne ceramiczne cementowe papowe blaszane aluminiowe tytanowo cynkowe pùyty warstwowe p³yty faliste ocieplenia akcesoria dachowe wyùazy g¹siory taœmy kratki wentylacyjne systemy izolacji dachowej hydroizolacje systemy odwodnieñ rynny rury spustowe wpusty systemy kominowe œwietliki i klapy dymowe osprzêt dekarski wyroby metalowe POSTANOWIENIA SZCZEGÓ OWE dla Wystawców Salonu Dekarskiego 010 III. TERMIN NADSY ANIA ZG OSZEÑ r. Po tym terminie zg³oszenia powinny byæ konsultowane icznie i bêd¹ przyjmowane w miarê posiadania wolnej powierzchni. IV. TERMIN DOSTARCZENIA MATERIA ÓW DO KATALOGU r. Po up³ywie tego terminu Organizator nie gwarantuje publikacji oraz nie zwraca op³at. V. P ATNOŒCI 1. Termin p³atnoœci: do r. - zaliczka wysokoœci 45% kosztów uczestnictwa UWAGA! Uregulowanie tej kwoty jest warunkiem przydzielenia powierzchni targowej. do r. pozosta³a kwota. Wp³ata pe³nej nale noœci za udzia³ w targach do dnia r. upowa nia do 10 % rabatu od ceny za powierzchnie, do dnia r. upowa nia do 5% rabatu od ceny za powierzchniê. Podstaw¹ naliczenia rabatu jest wynajmu powierzchni niezabudowanej. 3. Wszelkie wp³aty z tytu³u uczestnictwa w targach nale y przekazaæ na konto : INTERSERVIS Sp. z o.o. ódÿ, ul.stefanowskiego 4 BZ WBK SA I O/ ÓD nr BANK PEKAO SA VI O/ ÓD nr z zaznaczeniem nazwy targów lub wp³aciæ w kasie spó³ki INTERSERVIS VI. W RAMACH OP ATY ZA UDZIA W TARGACH WYSTAWCA OTRZYMUJE: zaproszenie dla dwóch przedstawicieli firmy na uroczystoœæ otwarcia targów zaproszenie dla dwóch przedstawicieli firmy na wieczór integracyjny zaproszenia do zwiedzania Targów dla Pañstwa Goœci przy powierzchni stoiska: do 0 m 10 szt. od 1 do 50 m 30 szt. powy ej 50 m 50 szt. (prosimy o potwierdzenie iloœci zaproszeñ do dnia r.) s³u bowe karty wstêpu - 4 szt. przy powierzchni stoiska do 0m - po szt. na ka de kolejne 10 m 1 egzemplarz katalogu VII. FIRMY KORZYSTAJ CE Z ZABUDOWY ORGANIZATORA 1. Zabudowa standardowa obejmuje: projekt architektoniczny i instalacji elektrycznej konstrukcje z elementów aluminiowych œcianki dzia³owe w kolorze bia³ym, do wysokoœci,5 m wyk³adzinê pod³ogow¹ (w kolorze okreœlonym przez Organizatora) fryz czo³owy z nazw¹ firmy (jednolity krój liter np. HELVETICA) stolik i dwa krzes³a wieszak kosz na œmieci instalacje elektryczn¹, w tym 1 gniazdo elektryczne w stoisku (ma kw), 1 punkt œwietlny na ka de 4 m powierzchni. Przekazywanie stoisk Wystawcom korzystaj¹cym z zabudowy Organizatora rozpocznie siê o godzinie w dniu r. 3. Demonta ekspozycji Wystawców korzystaj¹cych z zabudowy Organizatora odbêdzie siê - w dniu r. w godz VIII. FIRMY REALIZUJ CE ZABUDOWÊ WE W ASNYM ZAKRESIE, MONTA I DEMONTA TERMIN DOSTARCZENIA PROJEKTU STOISKA (wraz z projektem elektrycznym) DO ZATWIERDZENIA PRZEZ ORGANIZATORA DO r. Monta : r r Demonta : r IX. GODZINY OTWARCIA TARGÓW DLA WYSTAWCÓW r r (po godzinie rozpoczyna siê demonta stoisk) X. GODZINY OTWARCIA TARGÓW DLA ZWIEDZAJ CYCH r r XI. KONKURS O Z OTY MEDAL TARGÓW 1. Konkurs o Z³oty Medal Targów organizuje firma Interservis Sp. z o.o.. Op³ata rejestracyjna za produkt zg³aszany do Konkursu wynosi % VAT (formularz D) 3. Zg³oszenia do konkursu wraz z wymagan¹ dokumentacj¹ nale y sk³adaæ w firmie Interservis Sp. z o.o. do dnia r. Zarz¹d Spó³ki INTERSERVIS

Termin nadsyłania zgłoszeń 14.02.2010 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń 14.02.2010 r. Łódź, 4 5.04.010 r. Termin nadsyłania zgłoszeń 14.0.010 r. Zgłoszenie Udziału UMOWA, zawarta w dniu: ZG OSZENIE UDZIA U - UMOWA Podstaw¹ przyjêcia zg³oszenia jest nades³anie orygina³u tel. 0 4 637 1 15

Bardziej szczegółowo

PODSTAWĄ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA JEST NADESŁANIE ORYGINAŁU A ZGŁOSZENIE

PODSTAWĄ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA JEST NADESŁANIE ORYGINAŁU A ZGŁOSZENIE PODSTAWĄ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA JEST NADESŁANIE ORYGINAŁU A ZGŁOSZENIE UMOWA, zawarta w dniu... pomiędzy Organizatorem Targów INTERSERVIS Sp. z o.o. (nr KRS 0000116382) ul. Stefanowskiego 24 90-537 Łódź

Bardziej szczegółowo

TARGI - ZG OSZENIE-UMOWA Nr...

TARGI - ZG OSZENIE-UMOWA Nr... MI DZYNRDWE TRGI ZCZECI KIE p. z o.o. 70-777 zczecin, ul. truga 6-8 Targi Przemys u Chemicznego TRGI - ZG ZENIE-UMW Nr... Termin Targów: 21-22.02.2008 Termin zg oszenia: 18.01.2008 Godziny otwarcia: 10.00-18.00

Bardziej szczegółowo

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem wystawy / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the exhibition commencement

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem wystawy / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the exhibition commencement Pe³na nazwa firmy Full ompany Name Ulica Street Telefon Phone ZG OSZENIE UDZI U Z POŒREDNITWEM TRGÓW KIELE/ PPLITION FORM VI TRGI KIELE ZMÓWIENIE POWIERZHNI WYSTWIENNIZEJ / ORDER FOR EXHIITION RE ZMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement Pe³na nazwa firmy Full Company Name Ulica Street Telefon Phone PLSTPOL 6-9.05.015 Prezes Zarz¹du, Dyrektor General Manager ZG OSZENIE UDZI U / PPLICTION FORM ZMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTWIENNICZEJ / ORDER

Bardziej szczegółowo

ZG OSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM

ZG OSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM Epo Silesia Sp. z o.o. (Ltd), -9 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich NIP (VAT ID) PL 9978, Kapita³ zak³adowy (Initial capital) PLN.7.000 KRS (National Court Registry Number) 00000 tel./phone +8 788 9 fa

Bardziej szczegółowo

AGROTRAVEL 10-12.04.2015

AGROTRAVEL 10-12.04.2015 Pe³na nazwa firmy Full ompany Name Ulica Street Telefon Phone GROTRVEL 10-1.04.015 Prezes Zarz¹du, Dyrektor General Manager ZG OSZENIE UDZI U / PPLITION FORM ZMÓWIENIE POWIERZHNI WYSTWIENNIZEJ / ORDER

Bardziej szczegółowo

24-26.02.2012 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM

24-26.02.2012 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM 4-6.0.01 ul. Mazowiecka 63/, 60-63 Poznañ POLAND tel. +48 61/ 843 6 13, 656 79 05, fax 61/ 843 38 05 1 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM Zg³aszam udzia³ w XII Miêdzynarodowych Targach FERMA BYD

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. 1 Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Rozdzia³ 1 Postanowienia ogólne.......................................2

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2015

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2015 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 7.0.015r. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 015 Zgłaszam udział w XXIII Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 015 w dniach

Bardziej szczegółowo

SALON ZDROWIE SENIORA 23-24.04.2015

SALON ZDROWIE SENIORA 23-24.04.2015 SLON ZDROWIE SENIOR 3-4.04.015 Pe³na nazwa firmy / Full ompany Name: ZGOSPODROWNIE POWIERZHNI WYSTWIENNIZEJ (ZUDOW W SN) FITTING OUT OF EXHIITION RE (ONSTRUTION ELONGING TO THE EXHIITOR) ul. Zak³adowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009

Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009 Regulamin œwiadczenia us³ug telefonicznych przez BetaSoft Sp. z o.o. z dnia 02.03.2009 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin okreœla zakres i warunki œwiadczenia us³ug przez BetaSoft Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer:

UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer: Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl UMOWA RAMOWA O PRZEPROWADZANIU TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH Z WARTOŒCIAMI DEWIZOWYMI Strony umowne AKCENTA CZ, a.s., z siedzib¹ w Pradze 10, U Vršovického høbitova

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora.

UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora. UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora. NOTE! This application do not cover merchants. This kind of activities requires the Organiser's consent.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU )

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) I. POSTANOWIENIA WSTÊPNE. DEFINICJE. PODSTAWY PRAWNE UMOWY.

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl

UMOWA RAMOWA. Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl UMOA RAMOA O REALIZOANIU KONTRAKTÓ TERMINOYCH NA OBC ALUTÊ, KONTRAKTÓ BEZGOTÓKOYCH NA OBC ALUTÊ I US UG P ATNICZYCH Strony Umowy: (wersja 1/2011) - numer: UMOA

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie Mienia Przedsiêbiorstw

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie Mienia Przedsiêbiorstw UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

KAJAK EXPO Salon Łodzi Turystycznych i Rekreacyjnych Gdańsk, 11-12.04.2015 termin nadsyłania zgłoszeń 16.03.2015

KAJAK EXPO Salon Łodzi Turystycznych i Rekreacyjnych Gdańsk, 11-12.04.2015 termin nadsyłania zgłoszeń 16.03.2015 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Dorota Solochewicz dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl, tel./ faks 58 554 92 04 Manager techniczny Krystyna Wiśniewska krystyna.wisniewska@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu zio³achiñskie.eu

Regulamin sklepu zio³achiñskie.eu Regulamin sklepu zio³achiñskie.eu 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin jest udostêpniony nieodp³atnie za poœrednictwem Sklepu internetowego zio³achiñskie.eu, w sposób umo liwiaj¹cy zapoznanie siê

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. Miedzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, www.amberexpo.pl Dyrektor Projektu: Dorota Solochewicz dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl Manager techniczny: Krystyna Wisniewska krystyna.wisniewska@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

szansê na uporz¹dkowanie licznych nieprawid³owoœci,

szansê na uporz¹dkowanie licznych nieprawid³owoœci, Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, To prawda, e nasz samorz¹d zawodowy powsta³ w wyj¹tkowo trudnym dla budownictwa okresie, kiedy to wiêkszoœæ z nas, walcz¹c o przetrwanie, boryka siê z coraz to innymi

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo