Termin nadsyłania zgłoszeń r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Termin nadsyłania zgłoszeń 14.02.2010 r."

Transkrypt

1 Łódź, r. Termin nadsyłania zgłoszeń r. Zgłoszenie Udziału UMOWA, zawarta w dniu: ZG OSZENIE UDZIA U - UMOWA Podstaw¹ przyjêcia zg³oszenia jest nades³anie orygina³u tel tel fa pomiędzy firmą: w y p e ³ n i a O r g a n i z a t o r INTERSERVIS Sp. z o.o. ul. Stefanowskiego 4, Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , REGON , NIP z kapitałem zakładowym zwaną dalej Organizatorem Targów, a firmą: wp³aty nr kontrahenta A pełna nazwa firmy płatnika ulica/budynek/lokal kod miasto firma jest płatnikiem VAT TAK NIE fa e mail Oświadczam, że działalność gospodarczą prowadzimy na podstawie nr wpisu / KRS z dnia organ rejestrowy NIP REGON zwana dalej Wystawcą, reprezentowana przez: (osoba upoważniona do podpisania umowy) Adres do korespondencji: (jeśli inny niż podany wyżej) Osoba upowa niona do rozmów zwi¹zanych z uczestnictwem w targach Liczba Współwystawców imię i nazwisko Zamawiam powierzchnię wystawienniczą o wymiarach: powierzchnia w m szerokość stoiska głębokość stoiska minimalna głębokość stoiska m stoisko szeregowe (bez uzbrojenia technicznego) stoisko z stron otwarte (narożne) ( min. 9 m, bez uzbrojenia technicznego) stoisko z 3 stron otwarte (półwyspowe) ( min. 0 m, bez uzbrojenia technicznego) stoisko z 4 stron otwarte (wyspowe) ( min. 40 m, bez uzbrojenia technicznego) ilość m netto 70 /m = 90 /m = 300 /m = 300 /m = wartoœæ netto kom. Kwota netto z formularza A Kwota netto z formularza B Kwota netto z formularza B1 Kwota netto z formularza C Kwota netto z formularza D RAZEM NETTO + % VAT ŁĄCZNIE DO ZAPŁATY stanowisko Przedmiotem umowy jest udział w Targach Medycyny Weterynaryjnej VETMEDICA, które odbędą się w Łodzi w dniach roku. Dane o największym eksponacie układ stoiska Długość Szerokość Wysokość Obciążenie w kg/m e mail WYLICZENIE NALEŻNOŚCI ZA UDZIAŁ W TARGACH zabudowa standardowa stoiska (zabudowa stoiska obejmuje: patrz FORMULARZ B) SUMA = RABAT...% z SUMY = SUMA RABAT = 70 /m = ŁĄCZNA KWOTA NETTO Z FORMULARZA A (powierzchnia + zabudowa stoiska) UWAGA! Wpłata pełnej należności za udział w targach do dnia r. upoważnia do 10% rabatu od ceny za powierzchnię stoiska bez zabudowy Należność uregulujemy gotówką w Biurze Spółki lub przelewem na konto Spółki INTERSERVIS BZ WBK SA I O/ ódÿ z dopiskiem VETMEDICA w nieprzekraczalnym terminie: do dnia r. 50% kosztów uczestnictwa do dnia r. pozostała opłata Zgodnie z ustawą z dnia r. (DZU 144 poz. 104) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie od INTERSERVIS Sp. z o.o. wszelkich komunikatów drogą elektroniczną oraz przetwarzanie swojego adresu w bazie danych INTERSERVIS Sp. z o.o. na zasadach określonych w przepisach w/w ustawy. Podpisując niniejsze Zgłoszenie Udziału akceptujemy jako obowiązujące nas: Regulamin dla Uczestników Krajowych i Międzynarodowych Imprez Targowych i Wystawienniczych Organizowanych przez INTERSERVIS Spółka z o.o. zamieszczony na stronie oraz Postanowienia Szczegółowe dla Uczestników Targów VETMEDICA 010. Integralną częścią umowy są dołączone do niej załączniki Formularze B, B1, C i D

2 ZLECENIE ZABUDOWY STANDARDOWEJ STOISKA TARGOWEGO Łódź, r. DOTYCZY FIRM Z ZABUDOW STANDARDOW ORGANIZATORA r. tel. tel tel. tel fa 0 4 fa B Wystawca Osoba odpowiedzialna Zabudowa standardowa obejmuje: projekt architektoniczny i instalacji elektrycznej, konstrukcję z elementów aluminiowych, ścianki działowe w kolorze białym do wysokości,5 m, zaplecze na życzenie, wykładzinę podłogową (w kolorze określonym przez Organizatora), fryz czołowy z nazwą firmy (o jednolitym kroju liter), kosz na śmieci, stolik, krzesła, 1 gniazdo elektryczne (30V), 1 punkt świetlny na każde rozpoczęte 4 m powierzchni. UWAGA! Za niewykorzystane elementy zabudowy standardowej nie przysługują rekompensaty finansowe oraz uzupełnienia wyposażenia podczas targów. PROSIMY O ZAZNACZENIE NA PLANIE STOISKA, LAD I PODESTÓW, KTÓRE POWINNY BYĆ WZMOCNIONE ZE WZGLĘDU NA DUŻY CIĘŻAR EKSPONATÓW ZLECAMY ZABUDOWĘ STOISKA TARGOWEGO WEDŁUG PONIŻEJ ZAMIESZCZONEGO PROJEKTU 1 m 1 m Front stoiska Treść napisu standardowego na fryzie (długość fryzu 0,95 m) UWAGA! W przypadku zlecenia wykonania znaku logo prosimy o dostarczenie wzoru w wersji elektronicznej na adres interservis.pl i określenie czy ma być wykonany dodatkowo oprócz standardowego napisu czy zamiast Przykład planu stoiska z elementami dodatkowymi R L Front stoiska H P P WYPOSA ENIE ILOŒÆ CENA WARTOŒÆ GRAFIKA logo do umieszczenia na fryzie dodatkowy napis standardowy na fryzie wyklejanie œcian foli¹ (kolor ) MEBLE podest P1 (1m 1m); h=35/50/70/100 cm podest P (1m 0,5 m); h=35/50/70/100 cm lada L (1m 0,5m); h= 0,95 m lada ³ukowa L h= 0,95 m rega³ R/3 pó³ki (1m 0,5 m); h= m witryna W/3 pó³ki - oszklone (1m 0,5 m); h= m gablota oszklona G (1m 0,5 m); h= 0,95 m pó³ka na elementy lekkie stó³...m 50 z³ 30 z³/m 55 z³ 60 z³ 55 z³ 80 z³ 70 z³ 00 z³ 130 z³ 0 z³ 0 z³ krzes³o sto³ek barowy lodówka szafka kuchenna 10 z³ 40 z³ 10 z³ 70 z³ INNE drzwi sufit (bia³e rastry 1m 1m ) aluzja (,5m 1m) wyk³adzina w kolorze punkt œwietlny ( arówka) punkt œwietlny (halogen) gniazdo elektryczne ( 30V, kw) gniazdo elektryczne ( 30V, 3 kw) 10 z³ 30 z³ 0 z³ 0 z³/m 30 z³ 45 z³ 40 z³ 50 z³ gniazdo elektryczne ( 380V, 3 16A)) 50 z³ PRZY CZA obwód ca³odobowy gniazd 0,1-3,0 kw (1 16A) 50 z³ Ściana 1 m Ściana 0,5 m Fryz czołowy H Punkt swietlny 100W Halogen Półka na elementy lekkie Drzwi R Regał Gniazdo elektryczne 0V L Lada z półką GABARYTY NAJWIÊKSZYCH EKSPONATÓW P1 P G W Podest (1 1 m) Podest (1 0,5 m) Gablota Witryna instalacja wodno-kanalizacyjna (bez zlewozmywaka i termy) 350 z³ szafka, zlewozmywak i terma ( do instalacji wod.-kan.) przy³¹cze internetowe 50 z³ inne inne wysokość długość szerokość ciężar kg/m KWOTA NETTO Z FORMULARZA B UWAGA! Wszelkie zmiany dotyczące wyposażenia stoiska mogą być zlecane najpóźniej na 1 dni przed rozpoczęciem targów. Ceny za uszkodzenia i zaginięcie elementów wg cennika Organizatora. Rozszerzenie wyposażenia stoiska bezpośrednio przed rozpoczęciem targów (w dniach r.) będzie realizowane w miarę możliwości. Organizator zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia ożonego po r.

3 ZAMÓWIENIA PRZY CZY I DODATKOWE US UGI TECHNICZNE Łódź, r. DOTYCZY FIRM WYKONUJ CYCH ZABUDOWÊ WE W ASNYM ZAKRESIE r. r. -- z rabatem r r. - bez rabatu tel. tel (0) tel. tel (0) fa 0 4 fa (0) nr nr B1 REALIZATOR ZABUDOWY Wystawca adres Osoba odpowiedzialna osoba odpowiedzialna za prace budowlano-monta owe osoba odpowiedzialna za prace elektryczne GABARYTY NAJWIĘKSZYCH EKSPONATÓW wysokość długość szerokość ciężar kg/m PLANOWANA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY STOISKA PRZY CZA ELEKTRYCZNE 0,1-3,0 kw (1 16A) obwód oœwietleniowy jednofazowy 0,1-3,0 kw (1 16A) obwód gniazd jednofazowy 0,1-6,0 kw (3 16A) wymagana tablica rozdzielcza 6,1-9,0 kw (3 16A) wymagana tablica rozdzielcza 9,1-14,0 kw (3 5A) wymagana tablica rozdzielcza 14,1-18,0 kw (3 5A) wymagana tablica rozdzielcza 18,1-4,0 kw (3 63A) wymagana tablica rozdzielcza obwód ca³odobowy gniazd 0,1-3,0 kw (1 16A) wypo yczenie rozdzielni elektrycznej WYPOSA ENIE ORAZ INNE PRZY CZA instalacja wodno-kanalizacyjna (bez zlewozmywaka i termy) szafka, zlewozmywak i terma ( do instalacji wod.-kan.) przy³¹cze internetowe wyk³adzina pod³ogowa z u³o eniem (kolor ) ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ z³ 10 z³ 300 z³ 350 z³ 380 z³ 450 z³ 480 z³ 50 z³ 400 z³ 350 z³ 50 z³ 0 z³/m KWOTA NETTO Z FORMULARZA B1 REALIZACJA STOISK TARGOWYCH Organizator rekomenduje firmê INTEREXPO realizuj¹c¹ indywidualne projekty stoisk w systemie Octanorm oraz projekty pozasystemowe. Kontakt - Dariusz Sieradzki, Andrzej Karolewski tel m Prosimy o zaznaczenie na projekcie elektrycznym miejsca doprowadzenia przewodu zasilającego rozdzielnię oraz miejsca doprowadzenia przyłącza wodnego. Ilość rozdzielni jest ograniczona. Termin zamówień r. Za wykonanie przyłączy o innych parametrach od podanych wyżej oraz wykonanie innych usług elektrycznych stosowane będą ceny wynikające z kalkulacji indywidualnych. WAŻNE INFORMACJE DLA REALIZATORÓW ZABUDOWY Projekt architektoniczny i elektryczny stoiska powinien być dostarczony do zatwierdzenia przez Organizatora do dnia r. Realizator zabudowy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem dla uczestników imprez targowych organizowanych przez Interservis Sp. z o.o. oraz do stosowania do jego zapisów, a w szczególności do zapisów dotyczących zabudowy stoisk (pkt. V, VI, VII regulaminu). Regulamin dostępny jest na stronie: w zakładce Informacje dla wystawców Realizator zabudowy jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami budowy stoisk targowych podczas targów VETMEDICA oraz harmonogramu prac w czasie montażu i demontażu. Powyższe informacje Organizator prześle wskazanemu realizatorowi stoiska. Termin ożenia oświadczenia r. Wystawca zobowiązany jest oczyścić i uporządkować zajmowaną powierzchnię po demontażu stoiska łącznie ze zdjęciem taśm po wykładzinie. W przypadku niewykonania powyższych prac porządkowych w terminie demontażu, Organizator zleca ich wykonanie na koszt i ryzyko Uczestnika. Osoby zatrudnione przez Wystawcę do montażu i demontażu stoiska zobowiązane są do posiadania oznakowanych strojów roboczych oraz identyfikatorów, które należy pobrać w Biurze Targów. Identyfikatory te upoważniają do przebywania na terenie obiektu targowego jedynie w okresie montażu i demontażu stoiska. Organizator ze względu na bezpieczeństwo i troskę o majątek Wystawców, ma prawo usunąć z terenów targowych osoby nie posiadające identyfikatorów, a także odmówić wpuszczenia na tereny targowe takich osób. Identyfikatory powinny być czytelnie wypełnione. W przypadku zabudowy stoisk w technologii płyt gipsowo kartonowych, pilśniowych lub wiórowych, podstawowe prace związane z obróbką tych materiałów (cięcie itp.) powodujące duże zapylenie powinny być wykonywane poza terenami targowymi w warsztatach do tego celu przeznaczonych. Tak przygotowane materiały powinny być dostarczone w postaci elementów gotowych do zamontowania. Przy wykonywaniu na terenach targowych pozostałych prac powodujących zapylenie należy bezwzględnie stosować elektronarzędzia z pochłaniaczami pyłu. Wystawca dokona pomiaru skuteczności zerowania wykonanej instalacji elektrycznej i przedstawi Organizatorowi protokół pomiaru, który umożliwi przyłączenie stoiska do instalacji elektrycznej w hali targowej Na terenie obiektów targowych obowiązuje zakaz palenia oraz spożywania alkoholu. USŁUGI SPEDYCYJNE I ROZŁADUNEK EKSPONATÓW Proszę zaznaczyć jeśli będą Państwo korzystali z tej usługi

4 Łódź, r r. r. -- z rabatem r r. - bez rabatu WPIS DO KATALOGU tel. tel (0) tel. tel (0) fa 0 4 fa (0) nr nr PROSIMY O WYPE NIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI W PRZYPADKU WSPÓ WYSTAWCÓW PROSIMY O SKOPIOWANIE TEJ STRONY WPIS DO KATALOGU JEST OBLIGATORYJNY DLA WYSTAWCY I KA DEGO WSPÓ WYSTAWCY WYSTAWCA obligatoryjny wpis Wystawcy do katalogu oraz systemu informacji targowej 110 WSPÓŁWYSTAWCA dodatkowy wpis Współwystawcy 100 C nazwa firmy ulica kod pocztowy miejscowoœæ fa www treœæ wpisu w j. polskim treœæ wpisu w j. angielskim PROPONUJEMY PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE PAKIETY REKLAMOWE PAKIET STANDARD Pakiet STANDARD PAKIET EXTRA CENA NETTO : 350, Pakiet EXTRA PAKIET MAX CENA NETTO : 550, Pakiet MAX 1. farmacja. diagnostyka 3. laboratoria 4. wyposażenie 5. aparatura 6. narzędzia 7. akcesoria wpis do katalogu link WWW ze strony Organizatora do strony Wystawcy wpis do katalogu logo czarno białe w katalogu link WWW z logo ze strony Organizatora do strony Wystawcy reklama w katalogu 1/ strony kolor wpis do katalogu logo czarno białe w katalogu link WWW z logo (lub banerem) ze strony Organizatora do strony Wystawcy reklama w katalogu 1 strona, kolor 4 emisje dziennie reklamy w radiu targowym 1 karta parkingowa PROSIMY O ZAZNACZENIE GRUP TOWAROWYCH W CELU UMIESZCZENIA W SPISIE BRANŻOWYM 8. meble 9. instrumenty 10. żywność 11. elektronika 1. utylizacja 13. dezynfekcja 14. odzież CENA NETTO : 110, 15. wydawnictwa branżowe 16. usługi dla weterynarii 17. oprogramowanie 18. organizacje, zrzeszenia 19. szkoły, uczelnie 0. inne Materiały do zamieszczenia należy przesłać e mailem: interservis.pl z tematem VETMEDICA w jednym z formatów: *.eps; *.cdr do wer. 13; *.tif; *.jpg; *.ai; LOGO mm + 5mm spadu PAKIET EXTRA PAKIET MAX REKLAMA W KATALOGU (FORMATY) TERMIN DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW DO KATALOGU PO UPŁYWIE TEGO TERMINU ORGANIZATOR NIE GWARANTUJE PUBLIKACJI ORAZ NIE ZWRACA OPŁAT reklamy ze spadem STRONA 1/ STRONY USŁUGA WPIS PODWYSTAWCY PAKIET STANDARD ,5mm + 5 mm spadu boki + górny ,5mm + 6 mm spadu boki + dolny reklama kolorowa strona okładki reklama kolorowa 3 strona okładki reklama kolorowa 4 strona okładki zakładka dwustronna w katalogu reklamy bez spadu STRONA 1/ STRONY mm ILOŚĆ r mm 18 90mm CENA RAZEM NETTO Z FORMULARZA C WARTOŚĆ

5 Łódź, r. US UGI I DODATKOWE FORMY PROMOCJI r. r. -- z rabatem r r. - bez rabatu tel. tel (0) tel. tel (0) fa 0 4 fa (0) nr nr D KARTY WSTÊPU / ZAPROSZENIA / PARKINGI ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ karta wstêpu 1 - osobowe zaproszenie do zwiedzania targów karta parkingowa na samochód osobowy (obowi¹zuj¹ca w dniach r.) karta parkingowa na samochód dostawczy (obowi¹zuj¹ca w dniach r.) udzia³ w Konkursie o Z³oty Medal Targów VETMEDICA udzia³ w wieczornym spotkaniu Wystawców w dniu r.- zaproszenie 1 osobowe DODATKOWE FORMY PROMOCJI NA TARGACH reklama w radiu targowym ( 5 emisji dziennie; 1 emisja 30 sekund lub 60 s³ów) reklama ruchoma na dwuko³owych pojazdach Segway ekspozycja baneru reklamowego lub roll-up o powierzchni do m poza stoiskiem ekspozycja baneru reklamowego o powierzchni do 10 m (maks. szerokoœæ - 5 m) poza stoiskiem ekspozycja baneru reklamowego o powierzchni powy ej 10 m (maks. szerokoœæ - 8 m) poza stoiskiem link ze strony www targów VETMEDICA do strony www Wystawcy ( r r.) za³¹czenie materia³ów reklamowych do teczek Warsztatów Medycyny Weterynaryjnej sprzêt nag³aœniaj¹cy projektor multimedialny wynajem sali konferencyjnej ( Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu prezentacji po uprzedniej konsultacji z Wystawcą) 10 z³ 10 z³ 50 z³ 70 z³ - 10 z³ 00 z³ 10 z³/godz. 300 z³ 500 z³ 500 z³ 10 z³/ godz. 10 z³/ godz. proponowane terminy godziny od do od do wed³ug uzgodnieñ zatrudnienie hostess, t³umaczy ( hostessa / t³umacz ze znajomoœci¹ jêzyka ) serwis kwiatowy / fotograficzny / cateringowy wed³ug uzgodnieñ ustaleñ wed³ug uzgodnieñ KWOTA NETTO Z FORMULARZA D REZERWACJA NOCLEGÓW HOTELE Zamawiam nocleg w hotelu pokoje 1 osobowe pokoje osobowe standard podstawowy podwyższony Zamawiam nocleg w hotelu pokoje 1 osobowe pokoje osobowe standard: podstawowy podwy szony UWAGA! Ceny pokoi wraz ze śniadaniem obowiązujące na dzień 1 września 009 r. (mogą ulec zmianie) Hotel ŚWIATOWIT*** Al. Kościuszki 68 Hotel FOCUS** ul. Lakowa 3 nazwa i adres pokoje 1 osobowe pokoje osobowe st. podstawowy st. podwyższony st. podstawowy st. podwyższony 06,00 0,00 56,00 91,00 tygodniowa weekendowa tygodniowa weekendowa 99,00 zl 199,00 zl 39,00 zl 19,00 zl Ceny zawierają podatek VAT UWAGA! Należność za noclegi regulowana będzie przez Państwa bezpośrednio w hotelu. Wystawca ma prawo zgłosić zmiany rezerwacji w terminie 14 dni przed rozpoczęciem targów. W przypadku niewykorzystania zamówionych noclegów bez wcześniejszej rezygnacji (tj. najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem targów), hotel obciąży Państwa kosztami wynajmu pokoju za pierwsza dobę. POTWIERDZENIE REZERWACJI PRZEŚLEMY FAXEM LUB POCZTA

6 POSTANOWIENIA SZCZEGÓ OWE dla Wystawców VI Targów Medycyny Weterynaryjnej VETMEDICA 010 I. INFORMACJE OGÓLNE 1.Termin targów: r..miejsce: Obiekty targowe w Łodzi przy ul. ks. Skorupki i Stefanowskiego 3.Organizator: INTERSERVIS Sp. z o.o Łódź, ul. Stefanowskiego 4 tel: , w. 13 fa: e mail: interservis.pl 4. Koordynator Projektu: Piotr Tokarski interservis.pl II. ZAKRES TOWAROWY TARGÓW: farmacja diagnostyka laboratoria wyposażenie aparatura narzędzia akcesoria meble instrumenty żywność elektronika utylizacja dezynfekcja odzież wydawnictwa branżowe usługi dla weterynarii oprogramowanie organizacje, zrzeszenia szkoły, uczelnie inne III. MINIMALNA POWIERZCHNIA STOISKA 4 m () IV. TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ r. Po tym terminie zgłoszenia powinny być konsultowane icznie i będą przyjmowane w miarę posiadania wolnej powierzchni. V. TERMIN DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW DO KATALOGU r. Po upływie tego terminu Organizator nie gwarantuje publikacji oraz nie zwraca opłat. VI. PŁATNOŚCI 1. Termin płatności: do r. zaliczka w wysokości 50% kosztów uczestnictwa UWAGA! Uregulowanie tej kwoty jest warunkiem przydzielenia powierzchni targowej. do r. pozostała kwota. Wpłata pełnej należności za udział w targach do dnia r. upoważnia do 10 % rabatu od ceny za powierzchnię bez uzbrojenia technicznego 3. Wszelkie wpłaty z tytułu uczestnictwa w targach należy przekazać na konto Spółki INTERSERVIS Łódź, ul.stefanowskiego 4 BZ WBK SA I O/ŁÓDŹ nr z zaznaczeniem nazwy targów VETMEDICA lub wpłacić w kasie spółki INTERSERVIS VII. W RAMACH OPŁATY ZA UDZIAŁ W TARGACH WYSTAWCA OTRZYMUJE: zaproszenie dla przedstawiciela firmy na uroczystość otwarcia targów służbowe karty wstępu 4 szt. przy powierzchni stoiska do 6 m po szt. na każde kolejne 6 m 1 egzemplarz katalogu dwa jednoosobowe zaproszenia dla przedstawicieli firmy na wieczór wystawców bezpłatne zaproszenia do zwiedzania Targów dla Państwa Gości przy powierzchni stoiska: do 0 m 15 szt. do 50 m 30 szt. (po wcześniejszym zamówieniu i potwierdzeniu ilości zaproszeń do dnia r.) VIII. FIRMY KORZYSTAJĄCE Z ZABUDOWY ORGANIZATORA 1. Zabudowa standardowa obejmuje: projekt architektoniczny i instalacji elektrycznej konstrukcję z elementów aluminiowych ścianki działowe w kolorze białym o wysokości,5 m zaplecze na życzenie wykładzinę podłogową (w kolorze określonym przez Organizatora) fryz czołowy z nazwą firmy ( jednolity krój liter np. HELVETICA) stolik i dwa krzesła kosz na śmieci instalację elektryczną, w tym 1 gniazdo elektryczne w stoisku (ma kw), 1 punkt świetlny na każde rozpoczęte 4m pow.. Przekazywanie stoisk Wystawcom korzystającym z zabudowy Organizatora rozpocznie się o godzinie 1.00 w dniu r. 3. Demontaż ekspozycji Wystawców korzystających z zabudowy Organizatora odbędzie się w dniu r. w godzinach IX. FIRMY REALIZUJĄCE ZABUDOWĘ WE WŁASNYM ZAKRESIE, MONTAŻ I DEMONTAŻ TERMIN DOSTARCZENIA PROJEKTU STOISKA (wraz z projektem elektrycznym) DO ZATWIERDZENIA PRZEZ ORGANIZATORA r. Montaż : r r Demontaż: r X. GODZINY OTWARCIA TARGÓW DLA WYSTAWCÓW r r (po godzinie rozpoczyna się demontaż stoisk) XI. GODZINY OTWARCIA TARGÓW DLA ZWIEDZAJĄCYCH r r XII. KONKURS O ZŁOTY MEDAL TARGÓW 1. Konkurs o Złoty Medal Targów organizuje Interservis Sp. z o.o.. Zgłoszenia do konkursu wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w firmie Interservis Sp. z o.o. do dnia r. 3. Regulamin konkursu o Złoty Medal Targów znajduje się na stronie Zarząd Spółki INTERSERVIS

KAJAK EXPO Salon Łodzi Turystycznych i Rekreacyjnych Gdańsk, 11-12.04.2015 termin nadsyłania zgłoszeń 16.03.2015

KAJAK EXPO Salon Łodzi Turystycznych i Rekreacyjnych Gdańsk, 11-12.04.2015 termin nadsyłania zgłoszeń 16.03.2015 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Dorota Solochewicz dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl, tel./ faks 58 554 92 04 Manager techniczny Krystyna Wiśniewska krystyna.wisniewska@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2015

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2015 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 7.0.015r. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 015 Zgłaszam udział w XXIII Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 015 w dniach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Ewa Rachoń tel. 58 554 91 34, fax 58 554 92 07 amberif@mtgsa.com.pl, www.ambermart.pl NIP 584 025 37 05 KRS 0000038362,

Bardziej szczegółowo

Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych. Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013. Polska, Warszawa, EXPO XXI

Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych. Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013. Polska, Warszawa, EXPO XXI Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013 Polska, Warszawa, EXPO XXI Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie WAŻNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015

Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015 Formularz zgłoszeniowy Umowa Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015 Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona do reprezentacji: 1. Pan Radosław Szatkowski

Bardziej szczegółowo

14-17 maja 2015, Stadion Narodowy w Warszawie

14-17 maja 2015, Stadion Narodowy w Warszawie lp. Cena obejmuje: cena netto Oferta specjalna - 3 m (wykładzina szara) zabudowa stała 990 zł regał oświetlony ( półki) szer. mb lada z blatem krzesło plastikowe napis na fryzie kosz na śmieci gniazdko

Bardziej szczegółowo

2014 Termin zgłoszeń: RESELLER Days 2014. 24-25 września 2014. Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa

2014 Termin zgłoszeń: RESELLER Days 2014. 24-25 września 2014. Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa 1 Zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu Mobility Reseller Days : Nazwa wystawcy: Nazwa firmy-płatnika: Adres płatnika: Ulica nr Kod pocztowy: Miasto www: NIP: Wpis do KRS/ewidencji przedsiębiorców: (prosimy

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie zabudowy, montaż, demontaż, pomoc techniczną oraz transport i magazynowanie stoisk targowych.

Umowa o wykonanie zabudowy, montaż, demontaż, pomoc techniczną oraz transport i magazynowanie stoisk targowych. Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa o wykonanie zabudowy, montaż, demontaż, pomoc techniczną oraz transport i magazynowanie stoisk targowych. zawarta w dniu..2010 roku, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Biznesu Dla Biznesu

Wsparcie Biznesu Dla Biznesu Wsparcie OUTSOURCING dla Twojego Wsparcie Biznesu Dla Biznesu I Finanse SEKTORY OUTSOURCING Usługi Dla Twojego Biznesu VI Doradztwo/Konsulting II IT/Telekomunikacja III Logistyka/Transport/Spedycja IV

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Biznesu Dla Biznesu

Wsparcie Biznesu Dla Biznesu Wsparcie OUTSOURCING dla Twojego Wsparcie Biznesu Dla Biznesu SEKTORY OUTSOURCING Wsparcie Dla Twojego Biznesu I Finanse VI Doradztwo/Konsulting II IT/Telekomunikacja III Logistyka/Transport/Spedycja IV

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Umowa. Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach SIAL CANADA Toronto, 27 kwietnia 1 maja 2015 r.

Formularz zgłoszeniowy Umowa. Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach SIAL CANADA Toronto, 27 kwietnia 1 maja 2015 r. Formularz zgłoszeniowy Umowa Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach SIAL CANADA Toronto, 27 kwietnia 1 maja 2015 r. Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. I. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Zamówienie Bonów Podarunkowych BonCard

Zamówienie Bonów Podarunkowych BonCard Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej Zamówienie Bonów Podarunkowych BonCard (FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 1. Dane podmiotu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 23 października 2013 r.

Warszawa, dn. 23 października 2013 r. Warszawa, dn. 23 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZWS/10/2013 I. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na celu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Polski Wschodniej

dla rozwoju Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 2 3 Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA POLSAT MEDIA BIURO REKLAMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dalej: POLSAT MEDIA), z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska

Bardziej szczegółowo

(dalej: Projekt) Warszawa, 17 lipca 2012. 1. Zamawiający.

(dalej: Projekt) Warszawa, 17 lipca 2012. 1. Zamawiający. Warszawa, 17 lipca 2012 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo