Termin nadsyłania zgłoszeń r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Termin nadsyłania zgłoszeń 14.02.2010 r."

Transkrypt

1 Łódź, r. Termin nadsyłania zgłoszeń r. Zgłoszenie Udziału UMOWA, zawarta w dniu: ZG OSZENIE UDZIA U - UMOWA Podstaw¹ przyjêcia zg³oszenia jest nades³anie orygina³u tel tel fa pomiędzy firmą: w y p e ³ n i a O r g a n i z a t o r INTERSERVIS Sp. z o.o. ul. Stefanowskiego 4, Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , REGON , NIP z kapitałem zakładowym zwaną dalej Organizatorem Targów, a firmą: wp³aty nr kontrahenta A pełna nazwa firmy płatnika ulica/budynek/lokal kod miasto firma jest płatnikiem VAT TAK NIE fa e mail Oświadczam, że działalność gospodarczą prowadzimy na podstawie nr wpisu / KRS z dnia organ rejestrowy NIP REGON zwana dalej Wystawcą, reprezentowana przez: (osoba upoważniona do podpisania umowy) Adres do korespondencji: (jeśli inny niż podany wyżej) Osoba upowa niona do rozmów zwi¹zanych z uczestnictwem w targach Liczba Współwystawców imię i nazwisko Zamawiam powierzchnię wystawienniczą o wymiarach: powierzchnia w m szerokość stoiska głębokość stoiska minimalna głębokość stoiska m stoisko szeregowe (bez uzbrojenia technicznego) stoisko z stron otwarte (narożne) ( min. 9 m, bez uzbrojenia technicznego) stoisko z 3 stron otwarte (półwyspowe) ( min. 0 m, bez uzbrojenia technicznego) stoisko z 4 stron otwarte (wyspowe) ( min. 40 m, bez uzbrojenia technicznego) ilość m netto 70 /m = 90 /m = 300 /m = 300 /m = wartoœæ netto kom. Kwota netto z formularza A Kwota netto z formularza B Kwota netto z formularza B1 Kwota netto z formularza C Kwota netto z formularza D RAZEM NETTO + % VAT ŁĄCZNIE DO ZAPŁATY stanowisko Przedmiotem umowy jest udział w Targach Medycyny Weterynaryjnej VETMEDICA, które odbędą się w Łodzi w dniach roku. Dane o największym eksponacie układ stoiska Długość Szerokość Wysokość Obciążenie w kg/m e mail WYLICZENIE NALEŻNOŚCI ZA UDZIAŁ W TARGACH zabudowa standardowa stoiska (zabudowa stoiska obejmuje: patrz FORMULARZ B) SUMA = RABAT...% z SUMY = SUMA RABAT = 70 /m = ŁĄCZNA KWOTA NETTO Z FORMULARZA A (powierzchnia + zabudowa stoiska) UWAGA! Wpłata pełnej należności za udział w targach do dnia r. upoważnia do 10% rabatu od ceny za powierzchnię stoiska bez zabudowy Należność uregulujemy gotówką w Biurze Spółki lub przelewem na konto Spółki INTERSERVIS BZ WBK SA I O/ ódÿ z dopiskiem VETMEDICA w nieprzekraczalnym terminie: do dnia r. 50% kosztów uczestnictwa do dnia r. pozostała opłata Zgodnie z ustawą z dnia r. (DZU 144 poz. 104) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie od INTERSERVIS Sp. z o.o. wszelkich komunikatów drogą elektroniczną oraz przetwarzanie swojego adresu w bazie danych INTERSERVIS Sp. z o.o. na zasadach określonych w przepisach w/w ustawy. Podpisując niniejsze Zgłoszenie Udziału akceptujemy jako obowiązujące nas: Regulamin dla Uczestników Krajowych i Międzynarodowych Imprez Targowych i Wystawienniczych Organizowanych przez INTERSERVIS Spółka z o.o. zamieszczony na stronie oraz Postanowienia Szczegółowe dla Uczestników Targów VETMEDICA 010. Integralną częścią umowy są dołączone do niej załączniki Formularze B, B1, C i D

2 ZLECENIE ZABUDOWY STANDARDOWEJ STOISKA TARGOWEGO Łódź, r. DOTYCZY FIRM Z ZABUDOW STANDARDOW ORGANIZATORA r. tel. tel tel. tel fa 0 4 fa B Wystawca Osoba odpowiedzialna Zabudowa standardowa obejmuje: projekt architektoniczny i instalacji elektrycznej, konstrukcję z elementów aluminiowych, ścianki działowe w kolorze białym do wysokości,5 m, zaplecze na życzenie, wykładzinę podłogową (w kolorze określonym przez Organizatora), fryz czołowy z nazwą firmy (o jednolitym kroju liter), kosz na śmieci, stolik, krzesła, 1 gniazdo elektryczne (30V), 1 punkt świetlny na każde rozpoczęte 4 m powierzchni. UWAGA! Za niewykorzystane elementy zabudowy standardowej nie przysługują rekompensaty finansowe oraz uzupełnienia wyposażenia podczas targów. PROSIMY O ZAZNACZENIE NA PLANIE STOISKA, LAD I PODESTÓW, KTÓRE POWINNY BYĆ WZMOCNIONE ZE WZGLĘDU NA DUŻY CIĘŻAR EKSPONATÓW ZLECAMY ZABUDOWĘ STOISKA TARGOWEGO WEDŁUG PONIŻEJ ZAMIESZCZONEGO PROJEKTU 1 m 1 m Front stoiska Treść napisu standardowego na fryzie (długość fryzu 0,95 m) UWAGA! W przypadku zlecenia wykonania znaku logo prosimy o dostarczenie wzoru w wersji elektronicznej na adres interservis.pl i określenie czy ma być wykonany dodatkowo oprócz standardowego napisu czy zamiast Przykład planu stoiska z elementami dodatkowymi R L Front stoiska H P P WYPOSA ENIE ILOŒÆ CENA WARTOŒÆ GRAFIKA logo do umieszczenia na fryzie dodatkowy napis standardowy na fryzie wyklejanie œcian foli¹ (kolor ) MEBLE podest P1 (1m 1m); h=35/50/70/100 cm podest P (1m 0,5 m); h=35/50/70/100 cm lada L (1m 0,5m); h= 0,95 m lada ³ukowa L h= 0,95 m rega³ R/3 pó³ki (1m 0,5 m); h= m witryna W/3 pó³ki - oszklone (1m 0,5 m); h= m gablota oszklona G (1m 0,5 m); h= 0,95 m pó³ka na elementy lekkie stó³...m 50 z³ 30 z³/m 55 z³ 60 z³ 55 z³ 80 z³ 70 z³ 00 z³ 130 z³ 0 z³ 0 z³ krzes³o sto³ek barowy lodówka szafka kuchenna 10 z³ 40 z³ 10 z³ 70 z³ INNE drzwi sufit (bia³e rastry 1m 1m ) aluzja (,5m 1m) wyk³adzina w kolorze punkt œwietlny ( arówka) punkt œwietlny (halogen) gniazdo elektryczne ( 30V, kw) gniazdo elektryczne ( 30V, 3 kw) 10 z³ 30 z³ 0 z³ 0 z³/m 30 z³ 45 z³ 40 z³ 50 z³ gniazdo elektryczne ( 380V, 3 16A)) 50 z³ PRZY CZA obwód ca³odobowy gniazd 0,1-3,0 kw (1 16A) 50 z³ Ściana 1 m Ściana 0,5 m Fryz czołowy H Punkt swietlny 100W Halogen Półka na elementy lekkie Drzwi R Regał Gniazdo elektryczne 0V L Lada z półką GABARYTY NAJWIÊKSZYCH EKSPONATÓW P1 P G W Podest (1 1 m) Podest (1 0,5 m) Gablota Witryna instalacja wodno-kanalizacyjna (bez zlewozmywaka i termy) 350 z³ szafka, zlewozmywak i terma ( do instalacji wod.-kan.) przy³¹cze internetowe 50 z³ inne inne wysokość długość szerokość ciężar kg/m KWOTA NETTO Z FORMULARZA B UWAGA! Wszelkie zmiany dotyczące wyposażenia stoiska mogą być zlecane najpóźniej na 1 dni przed rozpoczęciem targów. Ceny za uszkodzenia i zaginięcie elementów wg cennika Organizatora. Rozszerzenie wyposażenia stoiska bezpośrednio przed rozpoczęciem targów (w dniach r.) będzie realizowane w miarę możliwości. Organizator zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia ożonego po r.

3 ZAMÓWIENIA PRZY CZY I DODATKOWE US UGI TECHNICZNE Łódź, r. DOTYCZY FIRM WYKONUJ CYCH ZABUDOWÊ WE W ASNYM ZAKRESIE r. r. -- z rabatem r r. - bez rabatu tel. tel (0) tel. tel (0) fa 0 4 fa (0) nr nr B1 REALIZATOR ZABUDOWY Wystawca adres Osoba odpowiedzialna osoba odpowiedzialna za prace budowlano-monta owe osoba odpowiedzialna za prace elektryczne GABARYTY NAJWIĘKSZYCH EKSPONATÓW wysokość długość szerokość ciężar kg/m PLANOWANA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY STOISKA PRZY CZA ELEKTRYCZNE 0,1-3,0 kw (1 16A) obwód oœwietleniowy jednofazowy 0,1-3,0 kw (1 16A) obwód gniazd jednofazowy 0,1-6,0 kw (3 16A) wymagana tablica rozdzielcza 6,1-9,0 kw (3 16A) wymagana tablica rozdzielcza 9,1-14,0 kw (3 5A) wymagana tablica rozdzielcza 14,1-18,0 kw (3 5A) wymagana tablica rozdzielcza 18,1-4,0 kw (3 63A) wymagana tablica rozdzielcza obwód ca³odobowy gniazd 0,1-3,0 kw (1 16A) wypo yczenie rozdzielni elektrycznej WYPOSA ENIE ORAZ INNE PRZY CZA instalacja wodno-kanalizacyjna (bez zlewozmywaka i termy) szafka, zlewozmywak i terma ( do instalacji wod.-kan.) przy³¹cze internetowe wyk³adzina pod³ogowa z u³o eniem (kolor ) ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ z³ 10 z³ 300 z³ 350 z³ 380 z³ 450 z³ 480 z³ 50 z³ 400 z³ 350 z³ 50 z³ 0 z³/m KWOTA NETTO Z FORMULARZA B1 REALIZACJA STOISK TARGOWYCH Organizator rekomenduje firmê INTEREXPO realizuj¹c¹ indywidualne projekty stoisk w systemie Octanorm oraz projekty pozasystemowe. Kontakt - Dariusz Sieradzki, Andrzej Karolewski tel m Prosimy o zaznaczenie na projekcie elektrycznym miejsca doprowadzenia przewodu zasilającego rozdzielnię oraz miejsca doprowadzenia przyłącza wodnego. Ilość rozdzielni jest ograniczona. Termin zamówień r. Za wykonanie przyłączy o innych parametrach od podanych wyżej oraz wykonanie innych usług elektrycznych stosowane będą ceny wynikające z kalkulacji indywidualnych. WAŻNE INFORMACJE DLA REALIZATORÓW ZABUDOWY Projekt architektoniczny i elektryczny stoiska powinien być dostarczony do zatwierdzenia przez Organizatora do dnia r. Realizator zabudowy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem dla uczestników imprez targowych organizowanych przez Interservis Sp. z o.o. oraz do stosowania do jego zapisów, a w szczególności do zapisów dotyczących zabudowy stoisk (pkt. V, VI, VII regulaminu). Regulamin dostępny jest na stronie: w zakładce Informacje dla wystawców Realizator zabudowy jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami budowy stoisk targowych podczas targów VETMEDICA oraz harmonogramu prac w czasie montażu i demontażu. Powyższe informacje Organizator prześle wskazanemu realizatorowi stoiska. Termin ożenia oświadczenia r. Wystawca zobowiązany jest oczyścić i uporządkować zajmowaną powierzchnię po demontażu stoiska łącznie ze zdjęciem taśm po wykładzinie. W przypadku niewykonania powyższych prac porządkowych w terminie demontażu, Organizator zleca ich wykonanie na koszt i ryzyko Uczestnika. Osoby zatrudnione przez Wystawcę do montażu i demontażu stoiska zobowiązane są do posiadania oznakowanych strojów roboczych oraz identyfikatorów, które należy pobrać w Biurze Targów. Identyfikatory te upoważniają do przebywania na terenie obiektu targowego jedynie w okresie montażu i demontażu stoiska. Organizator ze względu na bezpieczeństwo i troskę o majątek Wystawców, ma prawo usunąć z terenów targowych osoby nie posiadające identyfikatorów, a także odmówić wpuszczenia na tereny targowe takich osób. Identyfikatory powinny być czytelnie wypełnione. W przypadku zabudowy stoisk w technologii płyt gipsowo kartonowych, pilśniowych lub wiórowych, podstawowe prace związane z obróbką tych materiałów (cięcie itp.) powodujące duże zapylenie powinny być wykonywane poza terenami targowymi w warsztatach do tego celu przeznaczonych. Tak przygotowane materiały powinny być dostarczone w postaci elementów gotowych do zamontowania. Przy wykonywaniu na terenach targowych pozostałych prac powodujących zapylenie należy bezwzględnie stosować elektronarzędzia z pochłaniaczami pyłu. Wystawca dokona pomiaru skuteczności zerowania wykonanej instalacji elektrycznej i przedstawi Organizatorowi protokół pomiaru, który umożliwi przyłączenie stoiska do instalacji elektrycznej w hali targowej Na terenie obiektów targowych obowiązuje zakaz palenia oraz spożywania alkoholu. USŁUGI SPEDYCYJNE I ROZŁADUNEK EKSPONATÓW Proszę zaznaczyć jeśli będą Państwo korzystali z tej usługi

4 Łódź, r r. r. -- z rabatem r r. - bez rabatu WPIS DO KATALOGU tel. tel (0) tel. tel (0) fa 0 4 fa (0) nr nr PROSIMY O WYPE NIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI W PRZYPADKU WSPÓ WYSTAWCÓW PROSIMY O SKOPIOWANIE TEJ STRONY WPIS DO KATALOGU JEST OBLIGATORYJNY DLA WYSTAWCY I KA DEGO WSPÓ WYSTAWCY WYSTAWCA obligatoryjny wpis Wystawcy do katalogu oraz systemu informacji targowej 110 WSPÓŁWYSTAWCA dodatkowy wpis Współwystawcy 100 C nazwa firmy ulica kod pocztowy miejscowoœæ fa www treœæ wpisu w j. polskim treœæ wpisu w j. angielskim PROPONUJEMY PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE PAKIETY REKLAMOWE PAKIET STANDARD Pakiet STANDARD PAKIET EXTRA CENA NETTO : 350, Pakiet EXTRA PAKIET MAX CENA NETTO : 550, Pakiet MAX 1. farmacja. diagnostyka 3. laboratoria 4. wyposażenie 5. aparatura 6. narzędzia 7. akcesoria wpis do katalogu link WWW ze strony Organizatora do strony Wystawcy wpis do katalogu logo czarno białe w katalogu link WWW z logo ze strony Organizatora do strony Wystawcy reklama w katalogu 1/ strony kolor wpis do katalogu logo czarno białe w katalogu link WWW z logo (lub banerem) ze strony Organizatora do strony Wystawcy reklama w katalogu 1 strona, kolor 4 emisje dziennie reklamy w radiu targowym 1 karta parkingowa PROSIMY O ZAZNACZENIE GRUP TOWAROWYCH W CELU UMIESZCZENIA W SPISIE BRANŻOWYM 8. meble 9. instrumenty 10. żywność 11. elektronika 1. utylizacja 13. dezynfekcja 14. odzież CENA NETTO : 110, 15. wydawnictwa branżowe 16. usługi dla weterynarii 17. oprogramowanie 18. organizacje, zrzeszenia 19. szkoły, uczelnie 0. inne Materiały do zamieszczenia należy przesłać e mailem: interservis.pl z tematem VETMEDICA w jednym z formatów: *.eps; *.cdr do wer. 13; *.tif; *.jpg; *.ai; LOGO mm + 5mm spadu PAKIET EXTRA PAKIET MAX REKLAMA W KATALOGU (FORMATY) TERMIN DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW DO KATALOGU PO UPŁYWIE TEGO TERMINU ORGANIZATOR NIE GWARANTUJE PUBLIKACJI ORAZ NIE ZWRACA OPŁAT reklamy ze spadem STRONA 1/ STRONY USŁUGA WPIS PODWYSTAWCY PAKIET STANDARD ,5mm + 5 mm spadu boki + górny ,5mm + 6 mm spadu boki + dolny reklama kolorowa strona okładki reklama kolorowa 3 strona okładki reklama kolorowa 4 strona okładki zakładka dwustronna w katalogu reklamy bez spadu STRONA 1/ STRONY mm ILOŚĆ r mm 18 90mm CENA RAZEM NETTO Z FORMULARZA C WARTOŚĆ

5 Łódź, r. US UGI I DODATKOWE FORMY PROMOCJI r. r. -- z rabatem r r. - bez rabatu tel. tel (0) tel. tel (0) fa 0 4 fa (0) nr nr D KARTY WSTÊPU / ZAPROSZENIA / PARKINGI ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ karta wstêpu 1 - osobowe zaproszenie do zwiedzania targów karta parkingowa na samochód osobowy (obowi¹zuj¹ca w dniach r.) karta parkingowa na samochód dostawczy (obowi¹zuj¹ca w dniach r.) udzia³ w Konkursie o Z³oty Medal Targów VETMEDICA udzia³ w wieczornym spotkaniu Wystawców w dniu r.- zaproszenie 1 osobowe DODATKOWE FORMY PROMOCJI NA TARGACH reklama w radiu targowym ( 5 emisji dziennie; 1 emisja 30 sekund lub 60 s³ów) reklama ruchoma na dwuko³owych pojazdach Segway ekspozycja baneru reklamowego lub roll-up o powierzchni do m poza stoiskiem ekspozycja baneru reklamowego o powierzchni do 10 m (maks. szerokoœæ - 5 m) poza stoiskiem ekspozycja baneru reklamowego o powierzchni powy ej 10 m (maks. szerokoœæ - 8 m) poza stoiskiem link ze strony www targów VETMEDICA do strony www Wystawcy ( r r.) za³¹czenie materia³ów reklamowych do teczek Warsztatów Medycyny Weterynaryjnej sprzêt nag³aœniaj¹cy projektor multimedialny wynajem sali konferencyjnej ( Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu prezentacji po uprzedniej konsultacji z Wystawcą) 10 z³ 10 z³ 50 z³ 70 z³ - 10 z³ 00 z³ 10 z³/godz. 300 z³ 500 z³ 500 z³ 10 z³/ godz. 10 z³/ godz. proponowane terminy godziny od do od do wed³ug uzgodnieñ zatrudnienie hostess, t³umaczy ( hostessa / t³umacz ze znajomoœci¹ jêzyka ) serwis kwiatowy / fotograficzny / cateringowy wed³ug uzgodnieñ ustaleñ wed³ug uzgodnieñ KWOTA NETTO Z FORMULARZA D REZERWACJA NOCLEGÓW HOTELE Zamawiam nocleg w hotelu pokoje 1 osobowe pokoje osobowe standard podstawowy podwyższony Zamawiam nocleg w hotelu pokoje 1 osobowe pokoje osobowe standard: podstawowy podwy szony UWAGA! Ceny pokoi wraz ze śniadaniem obowiązujące na dzień 1 września 009 r. (mogą ulec zmianie) Hotel ŚWIATOWIT*** Al. Kościuszki 68 Hotel FOCUS** ul. Lakowa 3 nazwa i adres pokoje 1 osobowe pokoje osobowe st. podstawowy st. podwyższony st. podstawowy st. podwyższony 06,00 0,00 56,00 91,00 tygodniowa weekendowa tygodniowa weekendowa 99,00 zl 199,00 zl 39,00 zl 19,00 zl Ceny zawierają podatek VAT UWAGA! Należność za noclegi regulowana będzie przez Państwa bezpośrednio w hotelu. Wystawca ma prawo zgłosić zmiany rezerwacji w terminie 14 dni przed rozpoczęciem targów. W przypadku niewykorzystania zamówionych noclegów bez wcześniejszej rezygnacji (tj. najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem targów), hotel obciąży Państwa kosztami wynajmu pokoju za pierwsza dobę. POTWIERDZENIE REZERWACJI PRZEŚLEMY FAXEM LUB POCZTA

6 POSTANOWIENIA SZCZEGÓ OWE dla Wystawców VI Targów Medycyny Weterynaryjnej VETMEDICA 010 I. INFORMACJE OGÓLNE 1.Termin targów: r..miejsce: Obiekty targowe w Łodzi przy ul. ks. Skorupki i Stefanowskiego 3.Organizator: INTERSERVIS Sp. z o.o Łódź, ul. Stefanowskiego 4 tel: , w. 13 fa: e mail: interservis.pl 4. Koordynator Projektu: Piotr Tokarski interservis.pl II. ZAKRES TOWAROWY TARGÓW: farmacja diagnostyka laboratoria wyposażenie aparatura narzędzia akcesoria meble instrumenty żywność elektronika utylizacja dezynfekcja odzież wydawnictwa branżowe usługi dla weterynarii oprogramowanie organizacje, zrzeszenia szkoły, uczelnie inne III. MINIMALNA POWIERZCHNIA STOISKA 4 m () IV. TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ r. Po tym terminie zgłoszenia powinny być konsultowane icznie i będą przyjmowane w miarę posiadania wolnej powierzchni. V. TERMIN DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW DO KATALOGU r. Po upływie tego terminu Organizator nie gwarantuje publikacji oraz nie zwraca opłat. VI. PŁATNOŚCI 1. Termin płatności: do r. zaliczka w wysokości 50% kosztów uczestnictwa UWAGA! Uregulowanie tej kwoty jest warunkiem przydzielenia powierzchni targowej. do r. pozostała kwota. Wpłata pełnej należności za udział w targach do dnia r. upoważnia do 10 % rabatu od ceny za powierzchnię bez uzbrojenia technicznego 3. Wszelkie wpłaty z tytułu uczestnictwa w targach należy przekazać na konto Spółki INTERSERVIS Łódź, ul.stefanowskiego 4 BZ WBK SA I O/ŁÓDŹ nr z zaznaczeniem nazwy targów VETMEDICA lub wpłacić w kasie spółki INTERSERVIS VII. W RAMACH OPŁATY ZA UDZIAŁ W TARGACH WYSTAWCA OTRZYMUJE: zaproszenie dla przedstawiciela firmy na uroczystość otwarcia targów służbowe karty wstępu 4 szt. przy powierzchni stoiska do 6 m po szt. na każde kolejne 6 m 1 egzemplarz katalogu dwa jednoosobowe zaproszenia dla przedstawicieli firmy na wieczór wystawców bezpłatne zaproszenia do zwiedzania Targów dla Państwa Gości przy powierzchni stoiska: do 0 m 15 szt. do 50 m 30 szt. (po wcześniejszym zamówieniu i potwierdzeniu ilości zaproszeń do dnia r.) VIII. FIRMY KORZYSTAJĄCE Z ZABUDOWY ORGANIZATORA 1. Zabudowa standardowa obejmuje: projekt architektoniczny i instalacji elektrycznej konstrukcję z elementów aluminiowych ścianki działowe w kolorze białym o wysokości,5 m zaplecze na życzenie wykładzinę podłogową (w kolorze określonym przez Organizatora) fryz czołowy z nazwą firmy ( jednolity krój liter np. HELVETICA) stolik i dwa krzesła kosz na śmieci instalację elektryczną, w tym 1 gniazdo elektryczne w stoisku (ma kw), 1 punkt świetlny na każde rozpoczęte 4m pow.. Przekazywanie stoisk Wystawcom korzystającym z zabudowy Organizatora rozpocznie się o godzinie 1.00 w dniu r. 3. Demontaż ekspozycji Wystawców korzystających z zabudowy Organizatora odbędzie się w dniu r. w godzinach IX. FIRMY REALIZUJĄCE ZABUDOWĘ WE WŁASNYM ZAKRESIE, MONTAŻ I DEMONTAŻ TERMIN DOSTARCZENIA PROJEKTU STOISKA (wraz z projektem elektrycznym) DO ZATWIERDZENIA PRZEZ ORGANIZATORA r. Montaż : r r Demontaż: r X. GODZINY OTWARCIA TARGÓW DLA WYSTAWCÓW r r (po godzinie rozpoczyna się demontaż stoisk) XI. GODZINY OTWARCIA TARGÓW DLA ZWIEDZAJĄCYCH r r XII. KONKURS O ZŁOTY MEDAL TARGÓW 1. Konkurs o Złoty Medal Targów organizuje Interservis Sp. z o.o.. Zgłoszenia do konkursu wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w firmie Interservis Sp. z o.o. do dnia r. 3. Regulamin konkursu o Złoty Medal Targów znajduje się na stronie Zarząd Spółki INTERSERVIS

A Łódź, 2-4 października 2009 r.

A Łódź, 2-4 października 2009 r. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU, UMOWA Podstawą przyjęcia zgłoszenia jest nadesłanie oryginału A Łódź, - 4 października 009 r. Termin nadsyłania zgłoszeń 30.06.009 r. Zgłoszenie udziału-umowa, zawarta w dniu: tel.

Bardziej szczegółowo

TARGI SZKÓ! WY"SZYCH Salon Szkó# Policealnych

TARGI SZKÓ! WYSZYCH Salon Szkó# Policealnych A ZG!OSZENIE UDZIA!U UMOWA, zawarta w dniu... pomi%dzy Organizatorem Targów INTERSERVIS Sp. z o.o. ul. Stefanowskiego 24, 90-537!ód$, wpisan& do Krajowego Rejestru S&dowego prowadzonego przez S&d Rejonowy

Bardziej szczegółowo

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015 CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA Powierzchnia niezabudowana

Bardziej szczegółowo

PODSTAWĄ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA JEST NADESŁANIE ORYGINAŁU A ZGŁOSZENIE

PODSTAWĄ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA JEST NADESŁANIE ORYGINAŁU A ZGŁOSZENIE PODSTAWĄ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA JEST NADESŁANIE ORYGINAŁU A ZGŁOSZENIE UMOWA, zawarta w dniu... pomiędzy Organizatorem Targów INTERSERVIS Sp. z o.o. (nr KRS 0000116382) ul. Stefanowskiego 24 90-537 Łódź

Bardziej szczegółowo

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016 CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA Powierzchnia niezabudowana

Bardziej szczegółowo

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane 140,00 PLN/ m.kw. STOISKO z zabudową STANDARD 190,00 PLN/m.kw

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane 140,00 PLN/ m.kw. STOISKO z zabudową STANDARD 190,00 PLN/m.kw CENNIK STOISK WYSTAWIENNICZYCH, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH II Festiwalu Piwa, Wina & Sera OpolFest 2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane

Bardziej szczegółowo

ARAN ACJA STOISKA HPS 2008 NAZWA FIRMY:

ARAN ACJA STOISKA HPS 2008 NAZWA FIRMY: HPS 008 Tel. +48 (3) 78-99-101 Fax +48 (3) 54-0-7 ARAN ACJA STOISKA KOLOR WYK ADZINY: BRAK SZARY GRANATOWY ZIELONY CZERWONY POWIERZCHNIA STOISKA:: m STOISKO OTWARTE Z: 1 STRONY STRON 3 STRON 4 STRON (SZEREGOWE)

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI WIELKOPOLSKIEJ: 17 marca 2015r. PIŁA - Hala MOSIR ul. Żeromskiego 90. 26 marca 2015r. LESZNO - hala przy Zespole Szkół Technicznych ul. Narutowicza 74a ORGANIZATORZY TARGÓW: Metro-Gewert

Bardziej szczegółowo

ZG OSZENIE UMOWA. tel. +48 42 637-12-15 fax +48 42 639-79-80

ZG OSZENIE UMOWA. tel. +48 42 637-12-15 fax +48 42 639-79-80 9-10.05.009 r. 15.03.009 r. ZG OSZENIE UMOWA Podstaw¹ przyjêcia zg³oszenia jest nades³anie orygina³u tel. +48 4 637-1-15 fa +48 4 639-79-80 Zg³oszenie udzia³u-umowa, zawarta w dniu: pomiêdzy firm¹: INTERSERVIS

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA www.absolwent.targi.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA www.absolwent.targi.pl TERMIN TARGÓW EDYCJI WIELKOPOLSKIEJ: 17 marca 2015r. PIŁA - Hala MOSIR ul. Żeromskiego 90. 26 marca 2015r. LESZNO - hala przy Zespole Szkół Technicznych ul. Narutowicza 74a ORGANIZATORZY TARGÓWY: Metro-Gewert

Bardziej szczegółowo

Targi Ekoenergetyczne "Eco Source" 25-27 września 2009 Polkowice

Targi Ekoenergetyczne Eco Source 25-27 września 2009 Polkowice AKarta Zgłoszenia Umowa 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny NIP Nazwisko i imię przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ POD STOISKO ZAMÓWIENIE ZABUDOWY I WYPOSAŻENIA STOISKA. WARTOŚĆ PLN netto. 17. Rastry (1 m 2 ) 30 ;-

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ POD STOISKO ZAMÓWIENIE ZABUDOWY I WYPOSAŻENIA STOISKA. WARTOŚĆ PLN netto. 17. Rastry (1 m 2 ) 30 ;- ZGŁOSZENIE - UMOWA UCZESTNICTWA W TARGACH 1 ORGANIZATOR 2 W YSTAW CA ZIAD BIELSKO-BIAŁA SA ADRES: 43-316 Bielsko-Biała Aleja Armii Krajowej 220 NAZWA FIRMY... Używany skrót firmy K a p i t a ł z a k ł

Bardziej szczegółowo

Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki

Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki ZGŁOSZENIE UMOWA UCZESTNICTWA W TARGACH Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie WYSTAWCA (pełna nazwa firmy) BRANŻA OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 3-4 marca 2015r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 10-11 marca 2015r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PROMOCYJNY

FORMULARZ PROMOCYJNY FORMULARZ PROMOCYJNY (OBAWIĄZUJE TYLKO I WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU UCZESTNICTWA W DWÓCH EDYCJACH TARGÓW ŚLUBNYCH) Dolnośląskie Targi Ślubne 23 listopada 2014 oraz 8 lutego 2015 Hala Orbita Wrocław, ul Wejherowska

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Drewna - Surowiec, Obróbka, Wyrób. 19-21 marca 2010 Hala Stulecia - Wrocław

Międzynarodowe Targi Drewna - Surowiec, Obróbka, Wyrób. 19-21 marca 2010 Hala Stulecia - Wrocław AKarta Zgłoszenia Umowa 19-21 marca Hala Stulecia - Wrocław 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 3-4 marca 2015r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 10-11 marca 2015r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

TARGI BRAMY EVENTY NAPĘDY WYSTAWY OGRODZENIA

TARGI BRAMY EVENTY NAPĘDY WYSTAWY OGRODZENIA Miejsce, termin i godziny otwarcia Targów Warunki uczestnictwa 1. Miejsce targów: Hala Kalisz Arena ul. Hanki Sawickiej 22-24 62-800 Kalisz 2. Termin targów: 11-12 kwietnia 2015. 3. Godziny otwarcia targów

Bardziej szczegółowo

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE do r 60 PLN/ m.kw. do r 80 PLN/m.kw

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE do r 60 PLN/ m.kw. do r 80 PLN/m.kw CENNIK STOISK WYSTAWIENNICZYCH, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH III Festiwalu Piwa, Wina & Sera OpolFest 2016 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. STOISKO niezabudowane STOISKA WYSTAWIENNICZE

Bardziej szczegółowo

CENNIK. V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH

CENNIK. V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA

Bardziej szczegółowo

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego INTERWELDING 007 Tel. +48 (3) 78-99-78 Fax +48 (3) 54-0-7 ARANŻACJA STOISKA KOLOR WYKŁADZINY: BRAK SZARY GRANATOWY ZIELONY CZERWONY POWIERZCHNIA STOISKA:: m STOISKO OTWARTE Z: 1 STRONY STRON 3 STRON 4

Bardziej szczegółowo

14-17 maja 2015, Stadion Narodowy w Warszawie

14-17 maja 2015, Stadion Narodowy w Warszawie lp. Cena obejmuje: cena netto Oferta specjalna - 3 m (wykładzina szara) zabudowa stała 990 zł regał oświetlony ( półki) szer. mb lada z blatem krzesło plastikowe napis na fryzie kosz na śmieci gniazdko

Bardziej szczegółowo

III TARGI RECYKLINGU I EKOLOGII RE:MIASTO 2015

III TARGI RECYKLINGU I EKOLOGII RE:MIASTO 2015 UMOWA ZGŁOSZENIE UDZIAŁU III TARGI RECYKLINGU I EKOLOGII RE:MIASTO 2015 22-23.10.2015r. Gdańsk, Centrum Wystawienniczo - Kongresowe Amberexpo 1. DANE WYSTAWCY (Dane zostaną wykorzystane w wykazie wystawców)

Bardziej szczegółowo

21-23.10.2014 KATOWICE ARAN ACJA STOISKA. X Miêdzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napêdów

21-23.10.2014 KATOWICE ARAN ACJA STOISKA. X Miêdzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napêdów HaPeS 014 1-3.10.014 numer KRS 0000361843,NIP 634-75-88-90, Regon 41694177 ARAN ACJA STOISKA KATARZYNA WÓJCIK tel. +48 (3) 7 81 506, +48 664-080-90 fax +48 (3) 601-5-9 BARBARA NOWAK tel. +48 (3) 78 15

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie uczestnictwa w targach

Zgłoszenie uczestnictwa w targach Zgłoszenie uczestnictwa w targach Stanowi umowę między: Oikos Sp. z o.o.,, KRS Warszawa nr 00000-82863, NIP 118-00-09-226, Regon 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł A Wystawca Ulica Kod pocztowy, miasto

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUG DODATKOWYCH

FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUG DODATKOWYCH FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUG DODATKOWYCH Wystawca: Adres: (Ulica, kod pocztowy, miasto, kraj) KRS: NIP REGON: Jesteśmy płatnikiem VAT nie jesteśmy płatnikiem VAT Osoba kontaktowa ( Imię nazwisko, Stanowisko,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2015

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2015 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 7.0.015r. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 015 Zgłaszam udział w XXIII Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 015 w dniach

Bardziej szczegółowo

21-23.10.2014. HPS 2014 X Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napędów KATOWICE ARANŻACJA STOISKA.

21-23.10.2014. HPS 2014 X Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napędów KATOWICE ARANŻACJA STOISKA. HPS 014 numer KRS 0000361843,NIP 634-75-88-90, Regon 41694177 ARANŻACJA STOISKA 1-3.10.014 tel. +48 (3) 7 81 506, 664-080-90 fax +48 (3) 601-5-9 KOLOR WYKŁADZINY: BRAK CZERWONY ZIELONY NIEBIESKI SZARY

Bardziej szczegółowo

Zamawiam następujące usługi na warunkach określonych w regulaminie targów. półwyspowe (min. 24 m 2 ) 430 zł. półwyspowe (min.

Zamawiam następujące usługi na warunkach określonych w regulaminie targów. półwyspowe (min. 24 m 2 ) 430 zł. półwyspowe (min. Zgłoszenie uczestnictwa w targach Stanowi umowę między: Oikos Sp. z o.o.,, KRS Warszawa nr 00000-82863, NIP 118-00-09-226, Regon 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł A Wystawca NIP KRS Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIV TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2016 www.absolwent.targi.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIV TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2016 www.absolwent.targi.pl TERMIN TARGÓW: 1-2 marca 2016r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala sportowa OSiR ul. Słowiańska 10 8-9 marca 2016r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY TARGÓW:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY 2017

INFORMATOR TECHNICZNY 2017 INFORMATOR TECHNICZNY 2017 DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL ROWEROWY 2017 TARGI TURYSTYCZNO-ROWEROWE DATA: 20-21.05.2017 MIEJSCE: ADRES: Hala Stulecia ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław GODZINY OTWARCIA FESTIWALU: 20.05.2017

Bardziej szczegółowo

TORUŃSKIE LOTNICZE TARGI EDUKACJI I PRACY Avia-Tor 2013. 8-9 czerwca 2013 godz. 10 00-17 00

TORUŃSKIE LOTNICZE TARGI EDUKACJI I PRACY Avia-Tor 2013. 8-9 czerwca 2013 godz. 10 00-17 00 www.aeroklub.torun.pl www.chcelatac.pl TORUŃSKIE LOTNICZE TARGI EDUKACJI I PRACY Avia-Tor 2013 8-9 czerwca 2013 godz. 10 00-17 00 Aeroklub Pomorski w Toruniu im. gen. Pilota Stanisława Skalskiego ul. 4

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Drewna - Surowiec, Obróbka, Wyrób. 7-9 marca 2008 Hala Ludowa - Wrocław

Międzynarodowe Targi Drewna - Surowiec, Obróbka, Wyrób. 7-9 marca 2008 Hala Ludowa - Wrocław AKarta Zgłoszenia Umowa 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny NIP Nazwisko i imię przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

2014 Termin zgłoszeń: RESELLER Days 2014. 24-25 września 2014. Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa

2014 Termin zgłoszeń: RESELLER Days 2014. 24-25 września 2014. Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa 1 Zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu Mobility Reseller Days : Nazwa wystawcy: Nazwa firmy-płatnika: Adres płatnika: Ulica nr Kod pocztowy: Miasto www: NIP: Wpis do KRS/ewidencji przedsiębiorców: (prosimy

Bardziej szczegółowo

TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ TARBUD 2015

TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ TARBUD 2015 TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ TARBUD 2015 DATA MIEJSCE 27-29 marca 2015 r.. Hala Stulecia ADRES GODZINY OTWARCIA TARGÓW ul. Wystawowa 1, Wrocław, Piątek (27.03) 10.00 18.00 Sobota (28.03) 10.00-18.00

Bardziej szczegółowo

Termin nadsy³ania zg³oszeñ 15.09.2010 r.

Termin nadsy³ania zg³oszeñ 15.09.2010 r. ódÿ 6 7 listopada 010 r. 15.09.010 r. Zg³oszenie Udzia³u-UMOWA, zawarta w dniu: ZG OSZENIE UDZIA U UMOWA Podstaw¹ przyjêcia zg³oszenia jest nades³anie orygina³u tel. 4 637-1-15 w. 13, 116 tel. 4 637-13-59

Bardziej szczegółowo

Days października Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa VIP B91 B77+B78 B100 B56

Days października Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa VIP B91 B77+B78 B100 B56 Nazwa firmy: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 A5 A6 A7 A8 A22 A15 A4 A3 A2 Reseller & Business A12 A11 A10 A9 VIP A21 A20 strefa A15 edukacji A7 A7 A1 A23 A13 A17+A18 A19 A18 A7 B7 Reseller & Business

Bardziej szczegółowo

AKarta. III Międzynarodowe Targi Budownictwa Ekologicznego BUD-ECO. 8-9 listopada 2013 Kompleks Hali Stulecia ul. Wystawowa 1 Wrocław

AKarta. III Międzynarodowe Targi Budownictwa Ekologicznego BUD-ECO. 8-9 listopada 2013 Kompleks Hali Stulecia ul. Wystawowa 1 Wrocław AKarta Zgłoszenia Umowa 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny NIP Nazwisko i imię przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2017

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2017 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 8.0.017r. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 017 Zgłaszam udział w XXV Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 017 w dniach

Bardziej szczegółowo

Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, 04-242 Warszawa, ul. Marsa 56 C

Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, 04-242 Warszawa, ul. Marsa 56 C Organizator: Polskie Stowarzyszenie Vendingu, ul. Czerniakowska 71/111, 00-715 Warszawa kontakt Aldona Witak, tel. +48 512 008 609, e-mail: a.witak@psv.org.pl INSTRUKCJA DO UMOWY UCZESTNICTWA 1. Umowę

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Regionalne Targi Pracy

Łódzkie Regionalne Targi Pracy 110.2016r. 23-212016 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU - UMOWA podstawą przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie oryginału podpisanego formularza ZGŁOSZENIA UDZIAŁU UMOWY oraz podpisanych formularzy A - D pocztą tradycyjną

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2016

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2016 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 9.0.016r. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 016 Zgłaszam udział w XXIV Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 016 w dniach

Bardziej szczegółowo

TARGOWY INFORMATOR TECHNICZNY

TARGOWY INFORMATOR TECHNICZNY TARGOWY INFORMATOR TECHNICZNY PROTECH 09 MIĘDZYNARODOWE TARGI PRODUKCJI I TECHNOLOGII 18-19 Listopada 2009 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 WPROWADZNIE, TERMINY...3 ZESPÓŁ ORAGNIZACYJNY KONTAKT...4 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 2015

V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 2015 V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 015 ORGANIZATORZY: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska 15, 40-084 Katowice tel. 3/ 781 49 8 e-mail: gkowolik@rig.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

WYSTAWCA: CZERWONY ZIELONY NIEBIESKI SZARY GRAFITOWY

WYSTAWCA: CZERWONY ZIELONY NIEBIESKI SZARY GRAFITOWY MIĘDZYNARODOWE TARGI KATOWICKIE ul. Bytkowska 1B 40-955 Katowice Tel.+48 (32)78-99-104 Fax +48 (32)254-02-27 Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach,VIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Biznesu Dla Biznesu

Wsparcie Biznesu Dla Biznesu Wsparcie OUTSOURCING dla Twojego Wsparcie Biznesu Dla Biznesu I Finanse SEKTORY OUTSOURCING Usługi Dla Twojego Biznesu VI Doradztwo/Konsulting II IT/Telekomunikacja III Logistyka/Transport/Spedycja IV

Bardziej szczegółowo

Kongres Produkcji i Technologii

Kongres Produkcji i Technologii Formularze zamówienia INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA 1. DANE FIRMY 2. PAKIETY PROMOCYJNE 3. SZKIC STOISKA I FRYZ 4. WYPOSAŻENIE DODATKOWE 5. PRZYŁĄCZA TECHNICZNE 6. KATALOG REKLAMA i WPIS 7. KARTY WSTĘPU I KARTY

Bardziej szczegółowo

BMP 2/05/2015 Racibórz, 14.05.2015

BMP 2/05/2015 Racibórz, 14.05.2015 BMP 2/05/2015 Racibórz, 14.05.2015 Szanowni Państwo Kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY 2015 będzie połączona z IV Konferencją Naukowo Techniczną PRZEMYSŁ

Bardziej szczegółowo

WPIS DO KATALOGU. 66.00 / kolor. 3.00 / linię (linia = 60znaków ze spacjami)

WPIS DO KATALOGU. 66.00 / kolor. 3.00 / linię (linia = 60znaków ze spacjami) WPIS DO KATALOGU A Obowiązkowy wpis do katalogu 32.00 / wpis Prosimy o umieszczenie naszej firmy w spisie alfabetycznym pod literą Nazwa firmy: kod ulica tel. fax. e-mail www. miasto Logo firmy 9.00 /

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA Formy uczestnictwa Uczestnik Firma ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr +48 32 456 60 79 lub mailem na adres kosmetyka@farmacom.com.pl NAZWA FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ NIP

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Tel.: Fax: e-mail: www. Stoisko z zabudową w Hali Stulecia Powierzchnia Cena jednostkowa Wartość. m 2 400 zł netto/m 2 zł netto

Nazwa firmy: Tel.: Fax: e-mail: www. Stoisko z zabudową w Hali Stulecia Powierzchnia Cena jednostkowa Wartość. m 2 400 zł netto/m 2 zł netto 1. Dane Wystawcy Nazwa firmy: Adres: ZGŁOSZENIE UDZIAŁU w Międzynarodowych Targach Paliwowych Stacja i Biznes Przyszłości - Wrocław 2016 05-06.10.2016 r. Hala Stulecia ul. Wystawowa 1, 54-777 Wrocław Kod

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr +48 32 455 31 61 lub mailem na adres farmacja@farmacom.com.pl NAZWA FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ NIP Firma ADRES E-MAIL LUB NUMER FAKSU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Umowy Uczestnictwa

Instrukcja do Umowy Uczestnictwa Instrukcja do Umowy Uczestnictwa 1. Umowa Uczestnictwa obejmuje udział w Targach Produktów Regionalnych Regionalia 2. Umowę Uczestnictwa należy wypełnić czytelnie i w całości. 3. Wypełnioną Umowę Uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

WPIS DO KATALOGU USŁUGI MARKETINGOWE

WPIS DO KATALOGU USŁUGI MARKETINGOWE WPIS DO KATALOGU USŁUGI MARKETINGOWE Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie MIEJSCE TARGÓW EXPO XXI IgnACEgO PRąDZYŃSKIEgO STR 12/14 01-222 WARSAW ETAP MONTAŻ STANOWISK DATA 2 listopada

Bardziej szczegółowo

WPIS DO KATALOGU USŁUGI MARKETINGOWE

WPIS DO KATALOGU USŁUGI MARKETINGOWE WPIS DO KATALOGU USŁUGI MARKETINGOWE MIEJSCE TARGÓW EXPO XXI UL.IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO 12/14 01-222 WARSZAWA ETAP MONTAŻ STANOWISK DATA 14 września (poniedziałek) 15 września (wtorek) GODZINY OTWARCIA

Bardziej szczegółowo

BMP14/07/2011 Racibórz, 14.07.2011. BMP Sp. z o.o. oraz redakcje magazynów Przemysł Farmaceutyczny i Przemysł Kosmetyczny zapraszają na:

BMP14/07/2011 Racibórz, 14.07.2011. BMP Sp. z o.o. oraz redakcje magazynów Przemysł Farmaceutyczny i Przemysł Kosmetyczny zapraszają na: BMP14/07/2011 Racibórz, 14.07.2011 Szanowni Państwo BMP Sp. z o.o. oraz redakcje magazynów Przemysł Farmaceutyczny i Przemysł Kosmetyczny zapraszają na: VII Konferencję Naukowo Techniczną PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SPOTKANIU HANDLOWYM JUBINALE CHRISTMAS 28-29. 10. 2015. Ulica, numer / skrytka pocztowa Kod pocztowy Miasto Kraj

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SPOTKANIU HANDLOWYM JUBINALE CHRISTMAS 28-29. 10. 2015. Ulica, numer / skrytka pocztowa Kod pocztowy Miasto Kraj ul. Edisona 3/3, 80-17 Gdańsk, Poland tel. +48 58 50 90 99, fax +48 58 50 10 13 Termin nadsyłania zgłoszeń 9 października 015 r. faksem +48 58 50 10 13 lub e-mailem info@jubinale.com 8-9.10.015 ZGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Termin nadsy³ania zg³oszeñ r.

Termin nadsy³ania zg³oszeñ r. ódÿ, 10-1 paÿdziernika 008 r. tel. +48 4 637-1-15 tel. +48 4 637-13-59 fa +48 4 639-79-80 ZG OSZENIE UDZIA U, UMOWA Podstaw¹ przyjêcia zg³oszenia jest nades³anie orygina³u 15.07.008 r. A Zg³oszenie udzia³u-umowa,

Bardziej szczegółowo

World Travel Show, Warszawski Salon Jachtowy, Camper&Caravan Show WARUNKI UCZESTNICTWA

World Travel Show, Warszawski Salon Jachtowy, Camper&Caravan Show WARUNKI UCZESTNICTWA World Travel Show, Warszawski Salon Jachtowy, Camper&Caravan Show WARUNKI UCZESTNICTWA 1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA Wystawca zainteresowany udostępnieniem powierzchni targowej przesyła do osób upoważnionych

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Wystawców

Oferta dla Wystawców Oferta dla Wystawców Stoiska targowe Stoiska z zabudową (zabudowa z białych ścianek) Stoisko bez zabudowy Stoisko Stoisko 4 m 2 : 1 lada, barowe, obiad dla 2 osób. Stoisko 6 m 2 : 1 lada, 1 stolik barowy,

Bardziej szczegółowo

SweetTARG 2011 KARTA INFORMACYJNA 9-11 marca 2011 LOKALIZACJA: Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. 40-955 Katowice, ul.

SweetTARG 2011 KARTA INFORMACYJNA 9-11 marca 2011 LOKALIZACJA: Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. 40-955 Katowice, ul. Centrum Targowe FairExpo Sp. z o.o. SweetTARG 2011 KARTA INFORMACYJNA 9-11 marca 2011 LOKALIZACJA: Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. 40-955 Katowice, ul. Bytkowska 1b KONTAKT: Kierownik projektu:

Bardziej szczegółowo

II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL

II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL Pakiet dla przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich i wskazanych przez nie instytucji/organizacji działających na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej zainteresowanych uczestnictwem w II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH

Bardziej szczegółowo

SEKTORY KID S BIZ FAIR

SEKTORY KID S BIZ FAIR SEKTORY KID S BIZ FAIR GRY I ZABAWY KARMIENIE, PIELĘGNACJA I HIGIENA ODZIEŻ I OBUWIE WYPOSAŻENIE MULTIBRAND Zabawki dla niemowląt Artykuły higieniczne i pielęgnacyjne dla niemowląt i dzieci Odzież dla

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr +48 32 455 31 61 lub mailem na adres farmacja@farmacom.com.pl NAZWA FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ NIP Firma ADRES E-MAIL LUB NUMER FAKSU

Bardziej szczegółowo

Termin nadsy³ania zg³oszeñ 22.05.2015 r. DATA OTRZYMANIA ZG OSZENIA

Termin nadsy³ania zg³oszeñ 22.05.2015 r. DATA OTRZYMANIA ZG OSZENIA ódÿ, 17-19 wrzeœnia 015 r..05.015 r. DATA OTRZYMANIA ZG OSZENIA Zg³oszenie udzia³u - UMOWA, zawarta w dniu: ZG OSZENIE UDZIA U - UMOWA Podstaw¹ przyjêcia zg³oszenia jest przes³anie orygina³u NR KONTRAHENTA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XIX Targów Książki Historycznej listopada 2010 r.

R E G U L A M I N XIX Targów Książki Historycznej listopada 2010 r. R E G U L A M I N XIX Targów Książki Historycznej 25 28 listopada 2010 r. 1. XIX Targi Książki Historycznej odbywać się będą w Warszawie w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim, adres: Plac Zamkowy 4,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW Firma Wystawcy Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk Dyrektor Projektu: Dorota Solochewicz tel. 58 554

Bardziej szczegółowo

13-14 LUTEGO ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU. CHEMOBUDOWA, ul. Klimeckiego 14 GODZINA 10.00-17.00. www.sbdim.pl www.gielda.sbdim.pl SZANOWNI PAŃSTWO,

13-14 LUTEGO ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU. CHEMOBUDOWA, ul. Klimeckiego 14 GODZINA 10.00-17.00. www.sbdim.pl www.gielda.sbdim.pl SZANOWNI PAŃSTWO, 114 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU SZANOWNI PAŃSTWO, Zarząd Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań planuje w kolejnym roku cykl sześciu edycji Krakowskich Giełd Domów i Mieszkań, które będą zrealizowane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt. FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE ulica nr kod poczt. miasto tel. e-mail www KRS NIP osoba odpowiedzialna tak nie Zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.00 (Dz. U. Nr 144. poz.104) o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ 100,00

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ 100,00 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk Manager Projektu: Barbara Kacprzak tel. 58 554 93 34, fax 58 554 93 32 barbara.kacprzak@mtgsa.com.pl, www.aboutdesign.com.pl NIP 584 025

Bardziej szczegółowo

Biorąc pod uwagę frekwencję uczestników w latach ubiegłych przewidujemy udział ponad 550 osób.

Biorąc pod uwagę frekwencję uczestników w latach ubiegłych przewidujemy udział ponad 550 osób. BMP 06/04/2012 Racibórz, 6 kwietnia 2013 Szanowni Państwo BMP oraz redakcja miesięcznika Energetyka Cieplna i Zawodowa serdecznie zapraszają do udziału w XV Sympozjum Naukowo-Technicznym ENERGETYKA-BEŁCHATÓW

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SPOTKANIU HANDLOWYM JUBINALE CHRISTMAS Ulica, numer / skrytka pocztowa Kod pocztowy Miasto Kraj

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SPOTKANIU HANDLOWYM JUBINALE CHRISTMAS Ulica, numer / skrytka pocztowa Kod pocztowy Miasto Kraj JUBINALE ul. Edisona 3/3, 80-17 Gdańsk, Poland tel. +48 58 50 90 99, fax +48 58 50 10 13 Termin nadsyłania zgłoszeń 7 października 016 r. faksem +48 58 50 10 13 lub e-mailem info@jubinale.com 8-9.11.016

Bardziej szczegółowo

16-17 MAJA GODZINA 10.00-17.00

16-17 MAJA GODZINA 10.00-17.00 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU SZANOWNI PAŃSTWO, ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ZAPREZENTOWANIA OFERTY PODCZAS 110. KRAKOWSKIEJ GIEŁDY DOMÓW I MIESZKAŃ. Zarząd Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

14 Środkowopomorskie Targi Pracy 2016

14 Środkowopomorskie Targi Pracy 2016 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 14 Środkowopomorskie Targi Pracy 2016 Organizator: Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej Termin Targów: 17.03.2016 Miejsce: Hala Widowiskowo- Sportowa Koszalin ul. Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

GLOBalnie 2015 27-29.03.2015 KATOWICE ARAN ACJA STOISKA. XXI Miêdzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzêtu Turystycznego i eglarskiego

GLOBalnie 2015 27-29.03.2015 KATOWICE ARAN ACJA STOISKA. XXI Miêdzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzêtu Turystycznego i eglarskiego GLOBalnie 015 numer KRS 0000361843,NIP 634-75-88-90, Regon 41694177 ARAN ACJA STOISKA 7-9.03.015 Bo ena Lipka tel. +48 3 78 15 13; +48 664 080 9 Gra yna Adamska tel. +48 3 78 15 04; +48 664 080 85 KOLOR

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Budowlane i Wnętrzarskie w Warszawie

Międzynarodowe Targi Budowlane i Wnętrzarskie w Warszawie Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych Międzynarodowe Targi Budowlane i Wnętrzarskie w Warszawie 18-20. 09. 2014 Polska, Warszawa, EXPO XXI Międzynarodowe Targi Budowlane i Wnętrzarskie w Warszawie WAŻNE

Bardziej szczegółowo

21-22 LISTOPADA GODZINA 10.00-17.00

21-22 LISTOPADA GODZINA 10.00-17.00 113 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU SZANOWNI PAŃSTWO, ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ZAPREZENTOWANIA OFERTY NA OSTATNICH W TYM ROKU TARGACH MIESZKANIOWYCH Zarząd Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań serdecznie zaprasza

Bardziej szczegółowo

07-08 LUTEGO GODZINA 10.00-17.00

07-08 LUTEGO GODZINA 10.00-17.00 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU SZANOWNI PAŃSTWO, ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ZAPREZENTOWANIA SWOJEJ OFERTY NA PIERWSZYCH W 2015 ROKU TARGACH MIESZKANIOWYCH. Zarząd Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań ma przyjemność

Bardziej szczegółowo

13 Środkowopomorskie Targi Pracy - Mobica Job Fair 2015

13 Środkowopomorskie Targi Pracy - Mobica Job Fair 2015 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 13 Środkowopomorskie Targi Pracy - Mobica Job Fair 2015 Organizator: Biuro Karier PK/Politechnika Koszalińska Termin Targów: 19.03.2015 Miejsce: Hala Widowiskowo- Sportowa

Bardziej szczegółowo

17-18 PAZDZIERNIKA GODZINA 10.00-17.00

17-18 PAZDZIERNIKA GODZINA 10.00-17.00 112 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU SZANOWNI PAŃSTWO, ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ZAPREZENTOWANIA OFERTY NA NAJBLIŻSZYCH TARGACH MIESZKANIOWYCH Zarząd Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań serdecznie zaprasza

Bardziej szczegółowo

II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL

II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL Pakiet dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania Województwa Świętokrzyskiego działających na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej zainteresowanych uczestnictwem w II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYKI

Bardziej szczegółowo

* Prosimy o podanie aktywnego maila oraz numeru telefonu. Prawidłowo zakończona rejestracja zostanie potwierdzona mailowo i telefonicznie.

* Prosimy o podanie aktywnego maila oraz numeru telefonu. Prawidłowo zakończona rejestracja zostanie potwierdzona mailowo i telefonicznie. 1. Rejestracja on-line z podaniem danych rejestrującego się: pełna nazwa podmiotu dokonującego rejestracji ujawniona w odpowiednim rejestrze oraz numer NIP, wskazanie imienia i nazwiska rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

XLVII KONGRES NAUKOWY PTU REGULAMIN UDZIAŁU DLA FIRM

XLVII KONGRES NAUKOWY PTU REGULAMIN UDZIAŁU DLA FIRM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkie Firmy biorące udział w XLVII Kongresie Naukowym PTU, który odbędzie się w Katowicach, w dniach 19-21 czerwca (Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

(Umowę stanowi 6 stron)

(Umowę stanowi 6 stron) str. 1/6 (Umowę stanowi 6 stron) 75 PLN. 25 PLN. str. 2/6 Zamawiamy następujący typ powierzchni: (uwaga: minimalna powierzchnia stoiska 4 m 2 ): Prosimy zakreślić rodzaj i typ powierzchni (w przypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Umowy Uczestnictwa

Instrukcja do Umowy Uczestnictwa Instrukcja do Umowy Uczestnictwa 1. Umowę Uczestnictwa należy wypełnić czytelnie i w całości. 2. Wypełnioną Umowę Uczestnictwa należy przesłać do MT Targi faksem na numer +48 22 529 39 15 w celu potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt. e-mail

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt. e-mail NIP 584 05 37 05, KRS 000003836 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE Firma/ Uczestnik JARMARK ŚW. DOMINIKA 015 nr zgłoszenia ulica nr kod poczt. miasto tel. e-mail www KRS NIP osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk Menager Projektu: Katarzyna Cieżyńska tel./fax 58 554 91 17, fax 58 554 92 05 k.ciezynska@mtgsa.com.pl, www.salonmlodejpary.pl NIP 584 025 37 05 KRS 0000038362 REGON 001363012

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W MTT WROCŁAW 2011 FORMULARZ. Strony, które należy WYPEŁNID OBOWIĄZKOWO, aby uzyskad miejsce podczas MTT to:

INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W MTT WROCŁAW 2011 FORMULARZ. Strony, które należy WYPEŁNID OBOWIĄZKOWO, aby uzyskad miejsce podczas MTT to: 0/7 INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W MTT WROCŁAW 2011 KROK 1 Prosimy o wypełnienie obowiązkowych stron formularza oraz w ramach potrzeb - dodatkowych. KROK 2. Podpisane i opieczętowane formularze należy

Bardziej szczegółowo

Oferta Wynajmu Sal Szkoleniowych

Oferta Wynajmu Sal Szkoleniowych Oferta Wynajmu Sal Szkoleniowych Do Państwa dyspozycji oddajemy dwie nowoczesne, w pełni wyposażone sale szkoleniowe do wynajęcia w systemie godzinowym lub całodziennym. Polecamy do wykorzystania na spotkania

Bardziej szczegółowo

KATALOG USŁUG I WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

KATALOG USŁUG I WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO STOISKO ZABUDOWANE STANDARDOWO STOISKO SZEREGOWE OD 6 M2 W cenę 1 m² powierzchni zabudowanej wkalkulowano: zabudowę systemową (ścianki o wys. do 240 cm z wypełnieniem z płyty grubości 3,2 mm białej), z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie wykonania zabudowy stoiska targowego

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie wykonania zabudowy stoiska targowego Łódź, 24.08.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie wykonania zabudowy stoiska targowego Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. Zdobycie nowych rynków zagranicznych poprzez wdrożenie planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA Termin nadsyłania FORMULARZ 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA Termin nadsyłania FORMULARZ 1 KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA Termin nadsyłania 30.09.2015 FORMULARZ 1 Pełna nazwa firmy (płatnika): Adres: Kod: Miasto: Telefon: Fax: e-mail: www. Osoba upoważniona do rozmów związanych z uczestnictwem

Bardziej szczegółowo

05-06 WRZESNIA ` GODZINA 10.00-17.00

05-06 WRZESNIA ` GODZINA 10.00-17.00 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU SZANOWNI PAŃSTWO, ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ZAPREZENTOWANIA OFERTY NA NAJBLIŻSZYCH TARGACH MIESZKANIOWYCH Zarząd Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań zaprasza Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

SMACZNA 24-25.01.2015 HONOROWY PATRONAT: Warszawskie Centrum EXPO XXI. smacznazdrowapolska.pl WYSTAWA ROLNO-ŻYWNOŚCIOWA 25-LECIA

SMACZNA 24-25.01.2015 HONOROWY PATRONAT: Warszawskie Centrum EXPO XXI. smacznazdrowapolska.pl WYSTAWA ROLNO-ŻYWNOŚCIOWA 25-LECIA HONOROWY PATRONAT: WICEPREZES RADY MINISTRÓW, MINISTER GOSPODARKI JANUSZ PIECHOCIŃSKI MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MAREK SAWICKI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy opolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w wydarzeniu pn. BIZNES MIXER KOOPERACJA.

Serdecznie zapraszamy opolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w wydarzeniu pn. BIZNES MIXER KOOPERACJA. Serdecznie zapraszamy opolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w wydarzeniu pn. BIZNES MIXER KOOPERACJA. Data: 28 kwietnia 2016r. Miejsce: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe

Bardziej szczegółowo

URODA 2012 15. Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie

URODA 2012 15. Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk Dyrektor Projektu: Dorota Solochewicz tel. 58 554 92 04, fax 58 554 92 04 dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl, www.urodatargi.pl NIP 584 025

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora PK Nr 20 z dnia 1 lipca 2009 r. Regulamin Uczestnictwa Wystawców w InŜynierskich Targach Pracy 2009 w Politechnice Krakowskiej 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

XLV KONGRES NAUKOWY PTU REGULAMIN UDZIAŁU DLA FIRM

XLV KONGRES NAUKOWY PTU REGULAMIN UDZIAŁU DLA FIRM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkie Firmy biorące udział w XLV Kongresie Naukowym PTU, który odbędzie się w Warszawie, w dniach 17-19 września 2015 (DoubleTree

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO DUCHA GÓR II Festiwal Smaków Liczyrzepy 2013 ul. Obrońców Pokoju 4b Karpacz. KARTA WYSTAWCY 16-17.08.2013r. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / UMOWA

ŚWIĘTO DUCHA GÓR II Festiwal Smaków Liczyrzepy 2013 ul. Obrońców Pokoju 4b Karpacz. KARTA WYSTAWCY 16-17.08.2013r. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / UMOWA ŚWIĘTO DUCHA GÓR II Festiwal Smaków Liczyrzepy 2013 ul. Obrońców Pokoju 4b Karpacz KARTA WYSTAWCY 16-17.08.2013r. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / UMOWA Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Telefon:... E-mail:...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LEGIONOWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Legionowo 2012 rok 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN LEGIONOWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Legionowo 2012 rok 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN LEGIONOWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Legionowo 2012 rok 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Legionowskie Targi Przedsiębiorczości organizowane są w ramach projektu Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo