Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku. Województwo Dolnośląskie. Egzemplarz bezpłatny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku. Województwo Dolnośląskie. Egzemplarz bezpłatny"

Transkrypt

1 RAPORT Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku Zamawiający: Województwo Dolnośląskie Egzemplarz bezpłatny

2 SPIS TREŚCI Spis skrótów użytych w raporcie...3 Streszczenie raportu...4 I. Informacje wstępne II. Opis metod badawczych III. Metody analizy danych IV. Wyniki przeprowadzonych badań Ramy formalne prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych Kampania informacyjno-promocyjna z perspektywy instytucji zaangażowanych w jej wdrażanie Ocena prowadzonej kampanii informacyjno promocyjnej perspektywa pracowników ROEFS Skuteczność przeprowadzonej kampanii informacyjno promocyjnej perspektywa mieszkańców Dolnego Śląska Opinia projektodawców i potencjalnych projektodawców na temat prowadzonej kampanii informacyjno-promocyjnej Ocena funkcjonowania infolinii uruchomionej w DWUP oraz w ROEFSach dokonana przez członków Zespołu Badawczego Ocena pod względem wybranych kryteriów ewaluacyjnych Analiza SWOT Model kampanii informacyjno-promocyjnej uwzględniający wszystkie grupy odbiorców Rekomendacje Aneks 1 - Spis wykresów i tabel Aneks 2 - Narzędzia badawcze

3 Spis skrótów użytych w raporcie EFS PO KL IZ IP IP 2 KIW IGR RIGR RPO KOEFS ROEFS UMWD DWUP CATI IDI Analiza SWOT GUS Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja Pośrednicząca II stopnia Krajowa Instytucja Wspomagająca Informacyjna Grupa Robocza Regionalne Informacyjne Grupy Robocze Regionalny Program Operacyjny Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Wywiady telefoniczne ze wspomaganiem komputerowym (ang. Computer-Assisted Telephone Interviewing) Indywidualne wywiady pogłębione (ang. Individual In-Depth Interviews) Analiza silnych (strengths) i słabych (weaknesses) stron oraz szans (opportunities) i zagrożeń (threats) Główny Urząd Statystyczny 3

4 Streszczenie raportu Niniejszy dokument stanowi streszczenie raportu dotyczącego badań ewaluacyjnych Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku. Przedmiotem badania ewaluacyjnego była realizowana na Dolnym Śląsku kampania informacyjnopromocyjna dotycząca komponentu regionalnego PO KL. Badanie objęło swoim zakresem obszar województwa dolnośląskiego. Objęło działania informacyjnopromocyjne prowadzone przez wszystkie zaangażowane podmioty: Instytucję Pośredniczącą (IP), Instytucję Pośredniczącą II stopnia (IP 2) oraz Regionalne Ośrodki EFS (ROEFS). Głównym celem badania była ocena realizowanej na Dolnym Śląsku kampanii informacyjnopromocyjnej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), prowadzonej przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację działań informacyjnopromocyjnych PO KL w województwie. Cele szczegółowe, które przyczyniły się do osiągnięcia celu głównego to: Określenie poziomu świadomości PO KL i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego, którzy mogą zostać objęci wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL (potencjalni uczestnicy projektu); Określenie, w jakim stopniu kampania informacyjno-promocyjna wpłynęła na świadomość realizacji komponentu regionalnego PO KL wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego, którzy mogą zostać objęci wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL; Określenie stopnia wpływu kampanii informacyjno-promocyjnej na znajomość możliwych form wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL wśród projektodawców/ potencjalnych projektodawców (z terenu województwa dolnośląskiego); Ocena instrumentów wykorzystanych podczas kampanii informacyjno-promocyjnej w województwie dolnośląskim; Identyfikacja instrumentów, które w największym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości mieszkańców województwa dolnośląskiego, którzy mogą zostać objęci wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL oraz projektodawców/ potencjalnych projektodawców (z terenu województwa dolnośląskiego) na temat komponentu regionalnego PO KL. W ramach badania wykorzystano następujące metody realizacji badań: Analiza dokumentów (desk research) analizie poddano dokumenty programowe, a także dokumenty wytworzone na poziomie IP/ IP 2; Indywidualne wywiady pogłębione (IDI ang. Individual In-Depth Interviews) przeprowadzono 5 wywiadów z pracownikami IP i IP 2 odpowiedzialnymi za realizację kampanii informacyjno-promocyjnej w regionie; zrealizowano również 5 wywiadów z pracownikami ROEFS oraz 5 wywiadów z projektodawcami PO KL; 4

5 Wywiady telefoniczne metodą CATI (ang. Computer-Assisted Telephone Interviewing) zrealizowane w dwóch grupach respondentów: 1) z potencjalnymi projektodawcami PO KL, na próbie N-150 (wywiady zostały zrealizowane z bazy potencjalnych projektodawców dostarczonej przez Zamawiającego); 2) wśród mieszkańców woj. dolnośląskiego z uwzględnieniem grup adresatów wsparcia w ramach PO KL, na próbie N=1000; Analiza zawartości stron www oraz drukowanych materiałów informacyjnopromocyjnych (analizą objęto strony www prowadzone przez IP oraz IP 2 oraz materiały opracowywane przez te instytucje); Badanie Mystery Calling - badanie typu Ukryty klient polegające na kontakcie telefonicznym ankietera z jednostkami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji potencjalnym projektodawcom/ projektodawcom oraz potencjalnym uczestnikom projektu w ramach komponentu regionalnego PO KL (Infolinia w IP 2, punkty informacyjne przy ROEFS), badanie na łącznej próbie N=12; W ramach badania wykorzystano następujące metody analizy wyników badań: Analiza danych jakościowych; Analiza danych ilościowych; Ocena według wybranych kryteriów ewaluacyjnych; Analiza SWOT została przeprowadzona w oparciu o jakościowe i ilościowe dane pozyskane w procesie badania. Poniżej przedstawiono główne wnioski z badania. Wnioski te są przedstawione zgodnie ze strukturą raportu: 1. Kampania informacyjno-promocyjna z perspektywy instytucji zaangażowanych w jej wdrażanie Jednym z elementów badania były wywiady prowadzone w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie kampanii informacyjno-promocyjnej w regionie, do których należą: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu (DWUP, pełniący funkcję IP 2), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD, pełniący funkcję IP), Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS). Z przeprowadzonych badań wynika, że pozytywnie został oceniony podział obowiązków pomiędzy instytucjami, w opinii badanych pracowników ROEFS wątpliwości może budzić jedynie brak informacji o podziale obowiązków przekazywanej na zewnątrz (potencjalnym projektodawcom, uczestnikom projektu czy też projektodawcom PO KL) np. poprzez publikowanie informacji na stronach www instytucji. Badani pracownicy IP pozytywnie ocenili schemat kampanii zakładający przekazanie ogólnych informacji o PO KL i EFS ze wskazaniem szczegółowych źródeł (np. strona www). 5

6 Jak pokazują wyniki badań instrument uszczegółowiający informację w postaci strony www DWUP wymaga dopracowania pewnych elementów celem zwiększenia jasności i przejrzystości tego źródła informacji. W opinii pracowników ROEFS-ów podawanie w kampanii (telewizyjnej, radiowej, prasowej, billboardowej) ogólnych informacji może rodzić pewne niedomówienia i prowadzić do błędnych przekonań, szczególnie gdy chodzi o potencjalnych uczestników projektów, nie korzystających ze szczegółowych źródeł typu biuletyny czy strony www. Ogólny przekaz informacyjny z jednej strony powinien być jak najprostszy, ale też bardzo precyzyjny, niepozostawiający miejsca na niedomówienia. W przypadku potencjalnych projektodawców poziom komunikatu powinien być w dużej mierze dostosowany do odbiorcy: niektórzy wymagają podstawowych informacji na temat PO KL, inni konkretnego przekazu uzupełniającego, dlatego w pełni sprawdzają się tutaj szkolenia tematyczne oraz doradztwo. Wśród osób fizycznych niewątpliwie największą aktywność w poszukiwaniu informacji na temat PO KL i EFS przejawiają osoby chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą (a więc ludzie, którzy mają określony pomysł, własną inicjatywę i szukają funduszy na jego realizację). W przypadku potencjalnych projektodawców stopień zainteresowania jest zróżnicowany. Bardziej ogólne pytania zadają instytucje/ firmy aplikujące po raz pierwszy. Bardzo istotne jako źródło informacji jest działanie Infolinii w DWUP czy funkcjonowanie punktów informacyjnych w ROEFS, instrument ten z jednej strony ukierunkowuje projektodawców na poszukiwanie dalszych informacji, doprecyzowuje również bardziej ogólne informacje podawane w trakcie kampanii. Podczas wywiadów wśród pracowników ROEFS pojawiły się głosy, że istnieją trudności z dodzwonieniem się do DWUP czy na Infolinię. Z pewnością zostaną one częściowo zniwelowane poprzez planowane założenie drugiej linii oraz zatrudnienie dodatkowego pracownika do jej obsługi. Warto byłoby również zastanowić się nad usprawnieniem centrali telefonicznej w DWUP. Największymi trudnościami, na jakie wskazują uczestnicy wywiadów w IP, są postępowania przetargowe, które są prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim w związku z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi. Ze względu na to, że w przetargach wymagane jest zastosowanie PZP (Prawo Zamówień Publicznych), które niejako wymusza wybór oferty najkorzystniejszej cenowo, nie zawsze możliwy jest wybór Wykonawcy oferującego materiały najwyższej jakości i ciekawe graficznie. Trudności są związane również z długością czasu trwania procedur założonych w PZP. Trudności formalne pojawiły się także w związku z realizacją spotu telewizyjnego w wyniku konieczności zastosowania z długotrwałej procedury konkursowej mającej wyłonić najlepszego wykonawcę spotu emisja spotu przesunęła się z drugiej połowy 2008 na luty 2009 roku. W opinii przedstawicieli IP współpraca z mediami układa się poprawnie. Respondenci zwracali uwagę na niekiedy bardzo niską jakość merytoryczną informacji o PO KL pojawiających się w prasie, na niekiedy bardzo widoczny brak znajomości zagadnienia funduszy unijnych wśród dziennikarzy. Równocześnie uczestnicy wywiadów zwracali uwagę na możliwość i potrzebę wykorzystania mediów lokalnych dla działań informacyjnych i promocyjnych. 6

7 2. Skuteczność przeprowadzonej kampanii informacyjno promocyjnej: perspektywa mieszkańców Dolnego Śląska Jednym z elementów prowadzonych badań było określenie poziomu świadomości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego, którzy mogą zostać objęci wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL. Badania wykazały niski stopień znajomości spontanicznej PO KL i EFS. Zaledwie 2,1% badanych wymieniło spontanicznie skrót EFS, natomiast 1,8% skrót PO KL. Na takim poziomie znajomości trudno było mówić o różnicach pomiędzy poszczególnymi grupami i wyodrębnić grupy adresatów PO KL. Na taki wynik z pewnością znaczący wpływ miał brak kampanii telewizyjnej. Telewizja była najczęściej wskazywanym przez mieszkańców źródłem przy badaniu znajomości wspomaganej PO KL i EFS, co może wskazywać na fakt, że w przypadku tych zagadnień największa grupa respondentów traktuje ją jako podstawowe źródło informacji. W przypadku znajomości wspomaganej badani mieszkańcy wykazywali się lepszą znajomością logo i nazwy EFS niż PO KL. Logo i nazwa EFS poza telewizją są rozpoznawane również dzięki kampanii billboardowej i prasie. Zasadniczo w grupach, do których jest adresowany PO KL znajomość EFS i PO KL nie jest większa niż w grupach mieszkańców pozostających poza grupami docelowymi. Badani, mimo że deklarują znajomość PO KL, są w niewielkim stopniu zorientowani, co do oferowanych form wsparcia, celów i adresatów działań, co wskazuje na fakt, że nie byli zainteresowani pogłębianiem przekazanych informacji. Za najbardziej skuteczne źródła informacji należałoby uznać telewizję oraz prasę, w przypadku logo również plakaty i bilaboardy oraz Internet. Trudno jest określić, na ile zrealizowana kampania zwiększyła świadomość mieszkańców (z pewnością, jeżeli chodzi o telewizję czerpali oni również z innych źródeł np. kampanii ogólnopolskiej). Z wywiadów prowadzonych w UMWD wynika, że w momencie prowadzenia badań nie wprowadzono spotu telewizyjnego, który mógłby zasadniczo podnieść znajomość logo i nazwy PO KL i EFS. Na stopień znajomości PO KL i EFS może wpływać również ilość realizowanych projektów (informacja przekazywana ich uczestnikom), w związku z tym zalecane byłoby powtórzenie badań w późniejszym okresie przyrostu wiedzy wśród potencjalnych uczestników projektów. 3. Opinia potencjalnych i rzeczywistych projektodawców na temat prowadzonej kampanii informacyjno-promocyjnej Jednym z elementów badań były wywiady metodą CATI oraz wywiady pogłębione (IDI) przeprowadzone wśród przedstawicieli firm/instytucji, które aplikowały o środki w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim. Zdecydowana większość badanych jednostek bez problemu dotarła do źródła informacji, nieco mniej osób zadeklarowało, że poszukiwane informacje uzyskali w wyczerpującym zakresie, niemal połowa stwierdziła, że informacji udzieliła im kompetentna osoba. Strony internetowe stanowiły 7

8 zdecydowanie najpopularniejsze źródło informacji dla potencjalnych projektodawców. Respondenci pozyskiwali z nich zarówno informacje o możliwości jak i o zasadach starania się o dofinansowanie w ramach PO KL. Najczęściej respondenci wskazywali na strony internetowe DWUP. Badani projektodawcy pozytywnie ocenili jakość strony (jednakże była to ocena ogólna). Badani pozytywnie ocenili jakość takich źródeł informacji, jak konferencje, seminaria, szkolenia, warto jednak podkreślić, że po każdym z tego typu spotkań odczuwali, że przekazane informacje są niepełne i wymagają poszerzenia. 4. Ocena skuteczności poszczególnych narzędzi przy uwzględnieniu różnych grup odbiorców Grupa odbiorców Pracownicy instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL w regionie Mieszkańcy Dolnego Śląska Potencjalni uczestnicy projektów Potencjalni projektodawcy Projektodawcy KL Media PO Narzędzia o potencjalnie najwyższej skuteczności w przypadku wymienionych grup odbiorców Spotkania robocze; Kontakt telefoniczny, owy; Strona www (DWUP); Telewizja; Kampania billboardowa; Telewizja; Kampania billboardowa; Prasa (lokalna i ogólnopolska); Spotkania animacyjne w mniejszych miejscowościach; Marketing szeptany (informacje przekazywane przez uczestników projektów szczególnie przekonanych o ich wartości); Informacja prasowa; Strona www (DWUP); Punkty informacyjne w ROEFS i infolinia; Biuletyny; Szkolenia i doradztwo; Strona www (DWUP); Szkolenia i doradztwo; Bezpośredni kontakt z opiekunem projektu; Szkolenia dotyczące podstawowych informacji na temat EFS i PO KL dla przedstawicieli mediów; Konsultacje z pracownikami instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie PO KL w regionie. Szczegóły dotyczące przekazu Szczególnie istotna jest poprawa przepływu informacji pomiędzy IP/ IP 2 a ROEFS, przekazywanie informacji o wprowadzonych zmianach Przy założeni dużej precyzji podawanych informacji Przy założeni dużej precyzji podawanych informacji w kampanii telewizyjnej, czy billboardowej; Szczególnie istotne jest prowadzenie szkoleń i doradztwa indywidualnego, a także pełna i aktualna informacja zamieszczana na stronie www DWUP; Szczególnie istotny jest kontakt z opiekunem projektu, zidentyfikowanie zapotrzebowania na konkretne typy szkoleń, a także pełną i aktualną informację zamieszczaną na stronie www DWUP; Przy założeniu zainteresowania ze strony przedstawicieli mediów; 8

9 5. Wnioski z analizy stron www zawierających informacje nt. PO KL administrowanych przez IP i IP 2 dokonanej przez Zespół Badawczy W opinii członków Zespołu Badawczego, omawiane strony www stanowią dość dobre źródło informacji niezbędnych potencjalnym i rzeczywistym projektodawcom komponentu regionalnego PO KL, przy czym zdecydowanie wyżej należy w tym miejscu ocenić stronę administrowaną przez Urząd Marszałkowski niż prowadzoną przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Strona administrowana przez IP została skonstruowana według funkcjonalnego schematu, dzięki któremu została oceniona wysoko ze względu na takie kryteria jak: dostępność, atrakcyjność wizualna, aktualność oraz przejrzystość i komunikatywność. Stanowi to doskonały punkt wyjścia, by po uzupełnieniu jej o kilka istotnych elementów sugerowanych przez członków Zespołu Badawczego, takich jak umożliwienie subskrypcji newsletter, uzupełnienie stopki o datę ostatniej aktualizacji strony, zadbanie o jeszcze większą widoczność spraw najbardziej aktualnych, wydzielenie na stronie części dla dziennikarzy czy dodanie wersji strony dla osób niedowidzących stała się niezwykle skutecznym i użytecznym źródłem najbardziej aktualnych informacji dla wszystkich osób zainteresowanych komponentem regionalnym PO KL. Nieco bardziej podstawowe zarzuty zostały wysunięte w stosunku do strony prowadzonej przez IP 2. W opinii członków Zespołu Badawczego budowa tej strony, architektura zawartych na niej informacji może utrudniać jej użytkownikom znalezienie poszukiwanych informacji (zidentyfikowano m.in. brak wyodrębnienia pewnych części, takich jak: informacje dla potencjalnych i rzeczywistych projektodawców, braku bezpośrednich odnośników do niektórych kluczowych informacji, takich jak Plany Działania. Równocześnie na stronie nie zamieszczono pewnych kluczowych informacji dotyczących zwł. szkoleń dla potencjalnych i rzeczywistych projektodawców. Ponadto, na niską ocenę omawianej strony wpłynęła jej szata graficzna np. brak hasła przewodniego prowadzonej w regionie kampanii informacyjno-promocyjnej Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi, brak logo PO KL, mało widoczna nazwa Program Operacyjny Kapitał Ludzki w nagłówku strony. Wygląd strony w opinii członków Zespołu Badawczego nie pozwala osobie zainteresowanej PO KL na szybkie zorientowanie się, że jest to główna strona WWW, na której powinien poszukiwać i odnaleźć niezbędne informacje. 9

10 6. Rekomendacje Na podstawie wyników badań Zespół Badawczy zaproponował następujące rekomendacje: Wprowadzenie modyfikacji na stronach dot. PO KL administrowanych przez IP i IP 2. Ze względu na słabą aktywność grupy potencjalnych uczestników projektów, ogólna kampania powinna być bardzo jasna, przejrzysta i przede wszystkim jednoznaczna. Należy monitorować zmiany w przyroście wiedzy na temat EFS i PO KL wśród potencjalnych uczestników projektów. Zalecane jest zintensyfikowanie dystrybuowania broszur (biuletynów) oraz ulotek za pośrednictwem prasy. Wprowadzenie sponsorowanych audycji radiowych z możliwością kontaktu telefonicznego i udziałem eksperta, a także spotkań animacyjnych w mniejszych miejscowościach. Podtrzymywanie pozytywnego wizerunku PO KL, poprzez uwzględnienie w kampanii przykładów dobrych praktyk. Istotne jest doprecyzowanie zakresu obowiązków po stronie IP 2 i ROEFS jeśli chodzi o prowadzone szkolenia dla potencjalnych projektodawców i projektodawców celem zwiększenia ich komplementarności. Zalecane jest poprawienie działania Infolinii IP 2. Większy nacisk w kampanii należy kłaść na dotarcie do grup docelowych PO KL poprzez wyodrębnienie kampanii dedykowanych konkretnym odbiorcom. 10

11 I. Informacje wstępne Niniejszy dokument stanowi projekt raportu ostatecznego dotyczącego badania Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku. 1. Identyfikacja obszaru badawczego CEL BADANIA Głównym celem badania była ocena realizowanej na Dolnym Śląsku kampanii informacyjnopromocyjnej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), prowadzonej przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację działań informacyjnopromocyjnych PO KL w województwie. Cele szczegółowe, które przyczyniły się do osiągnięcia celu głównego to: 1. Określenie poziomu świadomości PO KL i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego, którzy mogą zostać objęci wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL (potencjalni uczestnicy projektu); 2. Określenie, w jakim stopniu kampania informacyjno-promocyjna wpłynęła na świadomość realizacji komponentu regionalnego PO KL wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego, którzy mogą zostać objęci wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL; 3. Określenie stopnia wpływu kampanii informacyjno-promocyjnej na znajomość możliwych form wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL wśród projektodawców/ potencjalnych projektodawców (z terenu województwa dolnośląskiego); 4. Ocena instrumentów wykorzystanych podczas kampanii informacyjno-promocyjnej w województwie dolnośląskim; 5. Identyfikacja instrumentów, które w największym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości mieszkańców województwa dolnośląskiego, którzy mogą zostać objęci wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL oraz projektodawców/ potencjalnych projektodawców (z terenu województwa dolnośląskiego) na temat komponentu regionalnego PO KL; 6. Uzyskanie rekomendacji dla przyszłych kampanii informacyjno-promocyjnych. PRZEDMIOT I ZAKRES BADANIA EWALUACYJNEGO Przedmiotem badania ewaluacyjnego była realizowana na Dolnym Śląsku kampania informacyjnopromocyjna dotycząca komponentu regionalnego PO KL. Badanie objęło swoim zakresem obszar województwa dolnośląskiego oraz okres od 1 kwietnia 2007 roku do momentu rozpoczęcia badania 4 listopada Objęło działania informacyjno-promocyjne 11

12 prowadzone przez wszystkie zaangażowane podmioty: Instytucję Pośredniczącą (IP), Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia (IP 2) oraz Regionalne Ośrodki EFS (ROEFS). KAMPANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL NA DOLNYM ŚLĄSKU Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz środków krajowych i koncentruje wsparcie w następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników oraz przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej oraz wdrażaniem zasady dobrego rządzenia. Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych, do których należą: 1. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo; 2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego; 3. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce; 4. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy; 5. Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa; 6. Wzrost spójności terytorialnej. PO KL składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym. W ramach komponentu regionalnego realizowane są następujące Priorytety: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Priorytet VII: Promocja integracji społecznej; Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki; Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. W województwie dolnośląskim instytucją odpowiedzialną za wdrażanie ww. Priorytetów jest Instytucja Pośrednicząca (IP), której funkcję pełni Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD), a w jego ramach bezpośrednio i bieżąco zadania IP wykonuje Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego. Część zadań związanych z wdrażaniem komponentu regionalnego została powierzona instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia - IP 2), której funkcję pełni Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu (DWUP). Za koordynację systemu informacji i promocji PO KL w województwie dolnośląskim odpowiedzialna jest Regionalna Informacyjna Grupa Robocza komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Dolnośląskiego na lata powołana Zarządzeniem 12

13 nr 8/2008 Marszalka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2008 roku, która m.in. uchwaliła podział kompetencji podmiotów zaangażowanych w realizację działań informacyjnopromocyjnych w województwie dolnośląskim. Dokumentem określającym kierunki działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS podejmowanych w latach jest Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaakceptowany przez Komitet Monitorujący PO KL. Określa on m.in.: cele działań komunikacyjnych; docelowe grupy odbiorców działań komunikacyjnych; podmioty odpowiedzialne za działania komunikacyjne; narzędzia komunikacji; oczekiwane efekty podjętych działań komunikacyjnych; podstawowe zasady związane z podejmowanymi działaniami informacyjno-promocyjnymi; instrumenty realizacji działań informacyjno-promocyjnych. Zgodnie z Planem celami ogólnymi działań informacyjnych i promocyjnych są: 1. podniesienie świadomości społecznej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w zakresie funkcji, jakie spełnia EFS; 2. upowszechnienie korzyści płynących z wykorzystania środków unijnych, a pośrednio z integracji z Unią Europejską; 3. pomoc projektodawcom w procesie pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez profesjonalną informację, motywację, doradztwo i wsparcie; 4. stworzenie sprawnego systemu komunikacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie PO KL 1. Natomiast docelowymi grupami odbiorców, do których kierowane są działania komunikacyjne są: 1. Opinia publiczna; 2. Instytucje uczestniczące w realizacji programu, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetu i Podkomitetów Monitorujących; 3. Projektodawcy i potencjalni projektodawcy, w tym m.in.: instytucje rynku pracy i pomocy społecznej, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i uczelnie, przedsiębiorcy, partnerzy społeczno-gospodarczy, organizacje pozarządowe, inni. 4. Uczestnicy projektów i potencjalni uczestnicy projektów, w tym m.in.: 1 Źródło: Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Warszawa, 3 czerwca 2008 r., s.7. 13

14 bezrobotni, osoby pracujące, osoby dyskryminowane na rynku pracy, w tym osoby niepełnosprawne, młodzież (w szczególności uczniowie i studenci), kadra naukowa i akademicka, przedsiębiorcy, inni. 5. Media 6. Decydenci oraz inni multiplikatorzy informacji, w tym lokalni i regionalni liderzy 2. Jednostkami zaangażowanymi w realizację kampanii (podmiotami odpowiedzialnymi za działania komunikacyjne dot. komponentu regionalnego PO KL) są: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz cztery Regionalne Ośrodki EFS: we Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy. Zgodnie z wprowadzonym podziałem kompetencji wszystkie zaangażowane jednostki w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej EFS: prowadzą strony www; organizują konferencje; zamawiają i prowadzą dystrybucję gadżetów związanych z PO KL; opracowują i publikują drukowane materiały informacyjno-promocyjne takie jak: broszury i ulotki dotyczące konkretnego Priorytetu, ogólne broszury dotyczące wdrażanych działań oraz Biuletyn Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Dolnośląskim (IP), broszury lub ulotki dotyczące zasad aplikowania i realizacji projektów oraz promujące dobre praktyki, plakaty (IP 2), ulotki, plakaty, broszury promujące dobre praktyki oraz newsletter (ROEFSy); prowadzą punkty informacyjne udzielające ogólnych informacji nt. EFS/PO KL (IP) oraz ogólnych i szczegółowych informacji nt. zasad aplikowania i realizacji projektów (IP 2 wraz z ROEFSami). Ponadto Instytucja Pośrednicząca: na zaproszenie organizatora uczestniczy w seminariach, spotkaniach i szkoleniach dla projektodawców; realizuje kampanię informacyjną poprzez spoty telewizyjne oraz billboardy; współpracuje z dziennikarzami mediów lokalnych i regionalnych poprzez organizację konferencji prasowych, briefingów, przygotowywanie materiałów prasowych itp.; współpracuje z instytucjami oraz organizacjami na rzecz poszczególnych grup odbiorców. Natomiast Instytucja Pośrednicząca II stopnia poza wymienionymi działaniami: organizuje imprezy otwarte promujące EFS/PO KL, w których uczestniczą także ROEFSy; publikuje dokumenty związane z ogłaszanymi konkursami oraz wytyczne dla 2 Źródło: Ibid., s

15 projektodawców; realizuje kampanię informacyjną poprzez spoty telewizyjne i audycje radiowe; zamieszcza ogłoszenia i informacje o konkursach w prasie regionalnej i lokalnej. Regionalne Ośrodki EFS poza wymienionymi wcześniej: zamieszczają ogłoszenia i informacje o świadczonych usługach; organizują i prowadzą spotkania animacyjne. Ponadto Instytucja Pośrednicząca II stopnia wraz z Regionalnymi Ośrodkami EFS: organizują i prowadzą seminaria, spotkania i szkolenia dla projektodawców; prowadzą infolinię. Uwaga: Realizując badanie Wykonawca uwzględnił działania informacyjno-promocyjne realizowane przez podmioty pełniące funkcje Regionalnych Ośrodków EFS w obu edycjach, czyli przed i po 01 września br. (w Jeleniej Górze, Wrocławiu i Legnicy umowy zostały podpisane z podmiotami, które prowadziły ośrodki w poprzedniej edycji, natomiast w Wałbrzychu umowa została podpisana z nowym podmiotem). 2. Pytania ewaluacyjne (badawcze) Poniżej prezentujemy pytania badawcze (ewaluacyjne) na jakie w trakcie badania została udzielona odpowiedź. 1. W jakim stopniu instrumenty działań informacyjno-promocyjnych zastosowane podczas kampanii są wobec siebie komplementarne i spójne (spójność koncepcji, spójność doboru instrumentów pod względem ich skuteczności, celu i możliwości zastosowania oraz spójność z dokumentami programowymi)? 2. Czy mieszkańcy województwa dolnośląskiego, którzy mogą zostać objęci wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL zapamiętali przekaz graficzny (logo PO KL i EFS) wykorzystany podczas kampanii outdoorowej, a jeśli tak, to jak go interpretują? 3. Jaki jest poziom świadomości istnienia pojęć Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Europejski Fundusz Społeczny wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego, którzy mogą zostać objęci wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL i w jakim stopniu wynika on z realizowanej kampanii informacyjno-promocyjnej? 4. W jakim stopniu kampania informacyjno-promocyjna przyczyniła się do zwiększenia świadomości realizacji w województwie dolnośląskim projektów w ramach PO KL (w rozumieniu możliwości korzystania z form wsparcia oferowanych w komponencie regionalnym PO KL) wśród potencjalnych uczestników projektu (odpowiedź na pytanie będzie odnosiła się do co najmniej następujących grup docelowych komponentu regionalnego PO KL: osoby do 25. roku życia, osoby po 45. roku życia, kobiety, osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców, osoby pozostające bez zatrudnienia)? 5. Które z instrumentów zastosowanych podczas kampanii informacyjno-promocyjnej w największym 15

16 stopniu przyczyniły się do wzrostu zainteresowania formami i możliwościami wsparcia oferowanymi w ramach PO KL wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego, którzy mogą zostać objęci wsparciem? 6. Jak projektodawcy/potencjalni projektodawcy PO KL (z terenu województwa dolnośląskiego) oceniają skuteczność poszczególnych instrumentów zastosowanych w kampanii informacyjnopromocyjnej? 7.Czy kampania informacyjno-promocyjna przyczyniła się do zachęcenia projektodawców/potencjalnych projektodawców (z terenu województwa dolnośląskiego) do poszukiwania informacji związanych z aplikowaniem o środki w ramach komponentu regionalnego PO KL, a jeśli tak, to w jakim stopniu? 8. Które z instrumentów zastosowanych podczas kampanii informacyjno-promocyjnej komponentu regionalnego PO KL pozwoliły, w największym stopniu, pozyskać projektodawcom/potencjalnym projektodawcom informacje związane z aplikowaniem o środki w ramach komponentu regionalnego PO KL? 9. Czy kampania informacyjna przyczyniła się do zwiększenia zainteresowania projektodawców/ potencjalnych projektodawców (z terenu województwa dolnośląskiego) realizacją projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL, a jeśli tak, to w jakim stopniu? 10. Które z instrumentów zastosowanych podczas kampanii informacyjno-promocyjnej w największym stopniu przyczyniają się do zwiększenia zainteresowania projektodawców/potencjalnych projektodawców (z terenu województwa dolnośląskiego) realizacją projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL? 11. Czy zastosowane podczas w/w kampanii instrumenty należy zmodyfikować, aby w sposób bardziej efektywny przyczyniały się do realizacji celów określonych w Planie komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , a jeśli tak, to które? 12. Jaki wizerunek Unii Europejskiej (ewentualnie także EFS, PO KL i komponentu regionalnego) mają projektodawcy/potencjalni projektodawcy oraz potencjalni uczestnicy projektu w ramach komponentu regionalnego PO KL (z terenu województwa dolnośląskiego)? 13. Jak osoby odpowiedzialne za wdrażanie kampanii informacyjno-promocyjnej komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim oceniają adekwatność zastosowanych narzędzi przekazu informacji adresowanych do projektodawców/potencjalnych projektodawców oraz potencjalnych uczestników projektu (ocena zakresu działań, zastosowanych instrumentów, wpływu na świadomość nt. PO KL i EFS itp.)? 14. Jak układają się preferencje projektodawców/potencjalnych projektodawców oraz potencjalnych uczestników projektu w ramach komponentu regionalnego PO KL (z terenu województwa dolnośląskiego) w odniesieniu do różnych kanałów przekazu informacji o komponencie regionalnym PO KL i EFS? Jaki jest stopień wykorzystania poszczególnych narzędzi używanych przez instytucje zaangażowane w realizację kampanii informacyjno-promocyjnej w komunikacji z potencjalnymi projektodawcami (przy uwzględnieniu różnych grup odbiorców)? 16

17 15. W jakim stopniu kampania informacyjno-promocyjna przyczyniła się do zwiększenia wiedzy projektodawców/potencjalnych projektodawców z terenu województwa dolnośląskiego nt. zasad aplikowania o środki w ramach komponentu regionalnego PO KL umożliwiającej im skuteczne ubieganie się o dofinansowanie? II. Opis metod badawczych Badanie zostało zrealizowane przy zastosowaniu następujących metod i technik badawczych: 1. Analiza źródeł wtórnych (desk research) Analiza źródeł wtórnych stanowiła jeden z kluczowych elementów związanych z pierwszym etapem badania polegającym na tworzeniu metodologii badawczej oraz przygotowaniu narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia badania. Dokumenty zostały również wykorzystywane podczas dalszych etapów badań. Analiza dokumentów stanowiła podstawę do identyfikacji oraz doprecyzowania kluczowych procesów w ramach działań informacyjno-promocyjnych. W ramach analizy zostały wykorzystane następujące źródła danych: 1. Dokumenty programowe i akty prawne regulujące działania informacyjno-promocyjne w ramach PO KL, takie jak: Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 3 czerwca 2008 r.; Wytyczne w zakresie informacji i promocji z dnia 13 sierpnia 2007 r.; Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata Dane wewnętrzne Instytucji Pośredniczącej wdrażającej komponent regionalny PO KL w województwie dolnośląskim związane z prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych. 3. Raporty ewaluacyjne dot. oceny działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach programów finansowanych z EFS, takie jak: Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ; Raport z ewaluacji sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego - Faza I i II. 4. Dokumenty dot. ROEFS, takie jak: Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie przedsięwzięcia Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego ; 17

18 Standardy działania sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego. 5. Drukowane materiały informacyjno-promocyjne wydawane przez IP, takie jak: Biuletyn Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Dolnośląskim, nr 1-5; broszura Program Operacyjny Kapitał Ludzki komponent regionalny, Wrocław 2007; ulotki. 2. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI, ang. Individual In-Depth Interviews) badanie z wykorzystaniem metody jakościowej badań Zastosowana technika pozwoliła na pogłębienie i doprecyzowanie informacji uzyskanych podczas prowadzonych badań CATI (wśród projektodawców PO KL), a także na pozyskanie informacji od instytucji zaangażowanych w realizację działań informacyjno-promocyjnych na Dolnym Śląsku. Rozmowa każdorazowo odbywała się na podstawie wcześniej wyznaczonego schematu określonego w narzędziu scenariuszu. Zostały przygotowane 3 różne narzędzia tego typu odnoszące się do różnych grup respondentów. Większość rozmów została nagrana, a następnie spisana, jedynie pracownicy IP 2 nie wyrazili zgody na nagranie wywiadu. Metoda ta została zastosowana w przypadku wywiadów z: Przedstawicielami Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia zaangażowanymi bezpośrednio w zarządzanie kampanią informacyjno-promocyjną komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim (odpowiedzialnymi za wypracowanie koncepcji kampanii, wybór kanałów przekazu, nadzorowanie poszczególnych zleceń i etapów realizacji wybranych przedsięwzięć); Przedstawicielami Regionalnych Ośrodków EFS zaangażowanymi w działania informacyjno-promocyjne dotyczące komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim; Przedstawicielami projektodawców/potencjalnych projektodawców komponentu regionalnego PO KL z terenu województwa dolnośląskiego (wywiady zostały przeprowadzone wśród różnych grup projektodawców/potencjalnych projektodawców). Tabela 1. Adresaci wywiadów pogłębionych Przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Pośredniczącej 2 1 stopnia zaangażowanymi bezpośrednio w zarządzanie kampanią informacyjno-promocyjną komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim Pracownicy Regionalnych Ośrodków EFS zaangażowani w zarządzanie kampanią 2 informacyjno-promocyjną komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim 3 Przedstawiciele projektodawców/potencjalnych projektodawców komponentu regionalnego PO KL z terenu województwa dolnośląskiego Liczba wywiadów RAZEM

19 Metoda doboru próby: Lista przedstawicieli IP, IP 2 oraz ROEFS-ów zaproszonych do rozmowy została wybrana w porozumieniu z Zamawiającym. Przedstawiciele projektodawców/potencjalnych projektodawców komponentu regionalnego PO KL z terenu województwa dolnośląskiego zaproszeni do rozmowy zostali wybrani z bazy projektodawców PO KL dostarczonej przez Zamawiającego. 3. Wywiady telefoniczne metodą CATI (ang. Computer-Assisted Telephone Interviewing) badanie z wykorzystaniem metody ilościowej badań Wywiady telefoniczne ze wspomaganiem komputerowym CATI prowadzone były z profesjonalnie zaaranżowanego studia przez zespół odpowiednio przeszkolonych ankieterów, którzy łącząc się telefonicznie z wylosowanymi do badania rozmówcami przeprowadzili z nimi wystandaryzowane wywiady kwestionariuszowe. Proponowana technika umożliwiła kontrolowanie na bieżąco postępów badania, sprawdzanie pracy teleankieterów. Metoda ta została zastosowana w przypadku: wywiadów z reprezentatywną próbą projektodawców/potencjalnych projektodawców z terenu województwa dolnośląskiego, którzy składali już wnioski o dofinansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL; badań opinii publicznej na reprezentatywnej próbie mieszkańców województwa dolnośląskiego w wieku lat - potencjalnych uczestników projektów realizowanych w ramach PO KL. Tabela 2. Adresaci wywiadów telefonicznych techniką CATI 1 2 Przedstawiciele projektodawców/potencjalnych projektodawców, którzy składali wnioski w ramach PO KL Reprezentatywna próba mieszkańców województwa dolnośląskiego w wieku lat Liczba wywiadów Metoda doboru próby: Baza projektodawców/potencjalnych projektodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie projektu w ramach PO KL została pozyskana od Zamawiającego. Kryterium doboru jednostek do badania był podział na następujące typy jednostek: - jednostki aplikujące w ramach PO KL, które złożyły wnioski o dofinansowanie, ale nie pozyskały dofinansowania (100 wywiadów); - jednostki, które pozyskały dofinansowanie na realizację projektów w ramach PO KL (50 wywiadów). w przypadku badania opinii mieszkańców województwa dolnośląskiego reprezentatywna próba została dobrana na podstawie danych GUS dla województwa dolnośląskiego. 19

20 Respondenci zostali wylosowani do badania z bazy telefonicznej, z uwzględnieniem następujących kryteriów rekrutacyjnych (dobór losowo-warstwowy): płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania. Próba została dobrana w następujący sposób: 1) określenie liczby mieszkańców woj. dolnośląskiego w podziale na wiek, płeć i wielkość miejscowości zamieszkania (dane GUS; 2007); Tabela 3. Liczba mieszkańców woj. dolnośląskiego w podziale na wiek, płeć i wielkość miejscowości zamieszkania dane GUS mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety miasta powyżej 25 tys. mieszk miasta poniżej 25 tys. mieszk wieś ) ustalenie odsetka mieszkańców woj. dolnośląskiego w podziale na wiek, płeć i wielkość miejscowości zamieszkania; Tabela 4. Odsetek mieszkańców woj. dolnośląskiego w podziale na wiek, płeć i wielkość miejscowości zamieszkania mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety miasta powyżej 25 tys. mieszk. 3,9% 3,9% 8,2% 8,2% 10,6% 14,2% miasta poniżej 25 tys. mieszk. 2,1% 2,0% 3,7% 3,6% 4,9% 6,3% wieś 2,9% 2,7% 5,0% 4,7% 6,1% 7,0% 3) określenie liczby wywiadów wśród mieszkańców woj. dolnośląskiego w podziale na wiek, płeć i wielkość miejscowości zamieszkania zapewniająca reprezentatywność pod względem 3 wybranych kryteriów dla n-1000 mieszkańców. Tabela 5. Liczba wywiadów wśród mieszkańców woj. dolnośląskiego w podziale na wiek, płeć i wielkość miejscowości zamieszkania mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety miasta powyżej 25 tys. mieszk miasta poniżej 25 tys. mieszk wieś W przypadku pozostałych kryteriów, takich jak typ gminy oraz status, zmienne zostały uwzględnione w części metryczkowej kwestionariusza w pytaniach: o nazwę miejscowości zamieszkania (na tej podstawie respondent był kwalifikowany do danego typu gminy) oraz o obecny status, z uwzględnieniem takich kategorii jak: 1. student/osoba ucząca się, 2. emeryt/rencista, 3. osoba 20

21 pracująca, 4. osoba pozostająca bez pracy. W przypadku tych kategorii będzie obowiązywał dobór losowy. Poniżej prezentujemy podstawowe dane dotyczące respondentów biorących udział w badaniu. Tabela 6. Dane dotyczące mieszkańców woj. dolnośląskiego biorących udział w badaniu Kategorie Zmienne Liczebność Dane w % Kobieta ,6% Płeć Mężczyzna ,4% Wiek Gmina Animacja Wielkość miejscowości Wykształcenie Status zawodowy lat ,5% lat ,4% 45 lat i więcej ,1% Gmina miejska ,1% Gmina wiejska ,6% Gmina miejsko-wiejska ,4% Odmowa 49 4,9% Objęte akcją eventową ,4% Nie objęte akcją eventową ,7% Odmowa 49 4,9% Miasta powyżej 25 tys. mieszk ,0% Miasta poniżej 25 tys. mieszk ,6% Wieś ,4% Podstawowe, niepełne podstawowe 77 7,7% Gimnazjalne 48 4,8% Zasadnicze zawodowe lub średnie nieukończone ,1% Średnie ukończone, pomaturalne ,6% Nieukończone wyższe 25 2,5% Wyższe zawodowe pierwszego stopnia (stopień licencjata) 48 4,8% Wyższe zawodowe drugiego stopnia ,5% Odmowa 10 1,0% Student, osoba ucząca się ,2% Emeryt, rencista ,8% Osoba pracująca ,3% Osoba bezrobotna (pozostająca bez pracy) 80 8,0% Odmowa 7 0,7% 21

22 4. Analiza zawartości wybranych serwisów internetowych/stron www pod kątem informacji nt. komponentu regionalnego PO KL i EFS Analiza zawartości stron www i materiałów informacyjnych miała na celu ocenę użyteczności realizowanych przez IP/IP 2 działań promocyjno-informacyjnych oraz jakości informacji otrzymywanych przez potencjalnych projektodawców. Strony www DWUP i UMWD w części dotyczącej PO KL zostały przeanalizowane zgodnie z następującymi kryteriami 3 : 1) Dostępność - zapewnienie prostego adresu dla strony; rejestracja strony w głównych wyszukiwarkach w celu zwiększenia jej dostępności; projektowanie jej w sposób umożliwiający oglądanie na ekranach i przy oprogramowaniu o słabej specyfikacji oraz zapewnienie maksymalnej zgodności z najczęściej używanymi przeglądarkami internetowymi, a także zapewnienie jej szybkiego ładowania, nawet przy niskiej przepustowości łączy. Strona powinna być jasno zorganizowana, aby użytkownicy mogli w szybki i łatwy sposób znaleźć to, czego szukają itd.; 2) Atrakcyjność wizualna przy zachowaniu zasady dostępności, strona powinna być atrakcyjna wizualnie i posiadać jasną strukturę oraz wizualizację zgodną z wizualizacją całego programu, przy uwzględnieniu specyfiki instytucjonalnej. Należy również wykorzystywać możliwości, jakie daje www, np.: fora dyskusyjne, mapy interaktywne, bazy danych, możliwe do ściągnięcia grafiki, podstrony z linkami, a także wyszukiwarki umożliwiające znalezienie konkretnych dokumentów itp.; 3) Aktualność podstawowym i niezbędnym warunkiem wykorzystywania strony www jako kanału informacyjnego jest zapewnienie bezwzględnej aktualności danych na niej zawartych, w szczególności poprzez podstrony z newsami, a także natychmiastową widoczność ważnych spraw bieżących. Ponadto wszelkie zasoby zgromadzone w ramach serwisu www powinny odznaczać się aktualnością lub oznaczeniem czy dany zasób jest zasobem archiwalnym czy aktualnym. 4) Przejrzystość i komunikatywność należy zachować proporcje między kompletną zawartością komunikacyjną a zwięzłością komunikatu. 5. Mystery Calling kontakt telefoniczny z jednostkami odpowiedzialnymi za udzielanie potencjalnym projektodawcom/projektodawcom oraz potencjalnym uczestnikom projektu w ramach komponentu regionalnego PO KL informacji za pomocą infolinii Prawidłowe funkcjonowanie infolinii/punktów informacyjnych jest bardzo istotne z punktu widzenia potencjalnych projektodawców/projektodawców oraz potencjalnych uczestników projektu w ramach komponentu regionalnego PO KL zwłaszcza dla osób zamieszkujących w pewnym oddaleniu 33 Źródło: Ibid., s

23 od głównych ośrodków miejskich. Infolinia, czy punkt informacyjny (w przypadku kontaktu telefonicznego z ROEFS) powinny umożliwiać szybkie uzyskanie rzetelnych i aktualnych informacji. Badanie Mystery Calling miało na celu sprawdzenie jakości informacji przekazywanych przez instytucje zaangażowane we wdrażanie kampanii informacyjno-promocyjnej komponentu regionalnego PO KL za pomocą informacji telefonicznej (prowadzonych przez DWUP oraz przez ROEFS). W ramach badania zostało przeprowadzonych 12 rozmów (4 rozmowy przy pomocy Infolinii ulokowanej w DWUP oraz 8 rozmów w ramach info-punktów ulokowanych w ROEFS). Dzwoniący ankieter wcielał się w rolę potencjalnego projektodawcy komponentu regionalnego PO KL, zainteresowanego pozyskaniem informacji na temat zasad starania się o dofinansowanie lub realizacji projektu w ramach PO KL lub też w rolę potencjalnego uczestnika projektu zainteresowanego uczestnictwem w projekcie realizowanym w ramach PO KL (osobę zainteresowaną uczestnictwem w szkoleniu, chcącą rozpocząć własną działalność gospodarczą itp.). Dysponował specjalnie przygotowanym zestawem pytań, które zostały skonsultowane z Zamawiającym. III. Metody analizy danych 1. Ilościowa analiza danych Przed przystąpieniem do analizy danych baza danych została sprawdzona pod względem logiczności i kompletności odpowiedzi. Do wykonania obliczeń wykorzystany został pakiet statystyczny SPSS przeznaczony do przygotowania i wykonywania komputerowych analiz danych. W badaniu zostały użyte następujące statystyki opisowe: 1. opis tabelaryczny - dane przedstawione są w postaci tabel, głównie tabel krzyżowych, z uwzględnieniem istotnych zależności pomiędzy zmiennymi; zastosowanie tabel krzyżowych z uwzględnieniem podstawowych zmiennych niezależnych, a także innych typów tabel krzyżowych pozwoliło na pozyskanie niezbędnych informacji na temat problematyki badania; 2. forma graficzna zaprezentowania danych wykresy. 2. Jakościowa analiza danych Materiał uzyskany w wyniku badań jakościowych został podany analizie jakościowej w oparciu o następujące dwa etapy: 1. analiza wstępna, porządkująca: ocena wiarygodności i poprawności technicznej, weryfikacja podstawowych elementów metodologicznych badania; 2. redukcja i kategoryzacja uzyskanego materiału badawczego: zakreślenie pól 23

24 problemowych, wyodrębnienie poszczególnych zagadnień i pojęć, analiza przyczynowo-skutkowa, wyodrębnienie najwartościowszych cytatów na potrzeby raportu ewaluacyjnego. Raport ewaluacyjny, w części prezentującej wyniki badań jakościowych zostanie wzbogacony o najważniejsze, typowe i specyficzne wypowiedzi respondentów w postaci cytatów. 3. Ocena według czterech kryteriów ewaluacyjnych W badaniu uwzględnione zostaną następujące cztery kryteria ewaluacyjne: 1. Adekwatność - ocena według tego kryterium pozwoliła odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu działania realizowane w ramach polityki informacyjno-promocyjnej są zgodne z rzeczywistymi potrzebami; 2. Efektywność - kryterium to pozwoliło ocenić efektywność rozumianą jako stosunek poniesionych kosztów na realizację kampanii informacyjno-promocyjnej komponentu regionalnego PO KL do osiągniętych wyników zdiagnozowanych w przedmiotowym badaniu; 3. Skuteczność - ocena według tego kryterium pozwoliła odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu osiągnięte zostały zakładane cele kampanii informacyjno-promocyjnej; 4. Spójność - ocena według tego kryterium pozwoliła odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu wewnętrznie komplementarne są zastosowane instrumenty informacyjno-promocyjne oraz w jakim stopniu podjęte działania są zgodne z dokumentami programowymi. 4. Analiza SWOT kampanii informacyjno-promocyjnej komponentu regionalnego PO KL realizowanej na Dolnym Śląsku Analiza polegała na zidentyfikowaniu silnych (strengths) i słabych (weaknesses) stron przeprowadzonej kampanii informacyjno-promocyjnej komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim. Następnie zostały one skonfrontowane z czynnikami zewnętrznymi, które w pozytywny (szanse, opportunities) lub negatywny sposób (zagrożenia, threats) mogą/powinny wpływać na kampanię prowadzoną w przyszłości. W wyniku analizy zostały wydzielone czynniki, dzięki którym można będzie rozwijać silne strony stworzonego modelu promocji i informacji, niwelować (bądź ograniczać) strony słabe a przede wszystkim maksymalnie wykorzystywać istniejące możliwości i pojawiające się szanse oraz unikać przewidywanych zagrożeń i niebezpieczeństw. Analiza SWOT kampanii promocyjno-informacyjnej komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim została opracowana na podstawie analizy dokumentów, wszystkich przeprowadzonych wywiadów oraz analizy serwisów internetowych/stron www. 24

Ocena skuteczności i użyteczności działań informacyjno-promocyjnych PROW 2007-2013

Ocena skuteczności i użyteczności działań informacyjno-promocyjnych PROW 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania pt.:

Raport końcowy z badania pt.: Raport końcowy z badania pt.: OCENA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PODEJMOWANYCH W RAMACH RPO WZ W LATACH 2007-2013 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM ORAZ REKOMENDOWANIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wstęp.. 3. Streszczenie. 5. 1. Wprowadzenie 13. 1.1. Cele badania.. 13. 1.2 Metodologia badania 14

Wstęp.. 3. Streszczenie. 5. 1. Wprowadzenie 13. 1.1. Cele badania.. 13. 1.2 Metodologia badania 14 Badanie ewaluacyjne w zakresie działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 22 lipca 2015 r.

Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 22 lipca 2015 r. Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 22 lipca 2015 r. 2 Spis treści Wstęp... 5 1. Określenie sytuacji wyjściowej... 5 1.1. Diagnoza... 5 1.2.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.3 PO KL Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania w ramach projektu pn. Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2010. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL

Warszawa, grudzień 2010. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 00-0 w latach 00-00 Warszawa, grudzień 00 Projekt finansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim 0 Badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI NAWIKUS INNOWACYJNA METODA MONITORINGU KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI NAWIKUS INNOWACYJNA METODA MONITORINGU KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 17 DO OPISU PRODUKTU FINALNEGO EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI NAWIKUS INNOWACYJNA METODA MONITORINGU KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH Kraków,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/21/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2015 roku Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Grudzień 2011 Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Ekspertyza Samorząd Województwa Podkarpackiego Realizuje projekt systemowy pn.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU

RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU Niniejszy Raport ewaluacyjny przedstawia wyniki badania ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu pt. Razem dla rozwoju kościerskich przedsiębiorstw partnerstwo lokalne na rzecz

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie usługi doradczej i badania ewaluacyjnego Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Wykonanie usługi doradczej i badania ewaluacyjnego Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Wykonanie usługi doradczej i badania ewaluacyjnego Ewaluacja ex-ante Regionalnego 29/11/2013 Wykonanie usługi doradczej i badania ewaluacyjnego Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Ilustracja lub tytuł. Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz. Dr Barbara Grzybowska

Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Ilustracja lub tytuł. Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz. Dr Barbara Grzybowska 2010 Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce Ilustracja lub tytuł Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz Dr Barbara Grzybowska UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Collect Consulting SA ul. Rolna 14, 40-555 Katowice. Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa

Wykonawca: Collect Consulting SA ul. Rolna 14, 40-555 Katowice. Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Raport końcowy z badania pt. Ocena funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego w Polsce w kontekście spełniania warunkowości ex ante zawartej

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Pomysł dla mamy innowacyjny projekt współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z przedsiębiorcami na rzecz aktywizacji młodych matek RAPORT KOŃCOWY

Pomysł dla mamy innowacyjny projekt współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z przedsiębiorcami na rzecz aktywizacji młodych matek RAPORT KOŃCOWY Pomysł dla mamy innowacyjny projekt współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z przedsiębiorcami na rzecz aktywizacji młodych matek RAPORT KOŃCOWY z badania uwarunkowań i stanu współpracy Publicznych Służb

Bardziej szczegółowo

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line Każdy z nas przeżył w swoim życiu etap, w którym coś dobiega końca i rozpoczyna się coś nowego, jeszcze nieznanego, wymagającego specjalnego

Bardziej szczegółowo

Ocena dzia³añ Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywnoœci zawodowej kobiet

Ocena dzia³añ Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywnoœci zawodowej kobiet Badanie wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Ocena dzia³añ Priorytetu VI i VII PO KL na

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo