Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku. Województwo Dolnośląskie. Egzemplarz bezpłatny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku. Województwo Dolnośląskie. Egzemplarz bezpłatny"

Transkrypt

1 RAPORT Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku Zamawiający: Województwo Dolnośląskie Egzemplarz bezpłatny

2 SPIS TREŚCI Spis skrótów użytych w raporcie...3 Streszczenie raportu...4 I. Informacje wstępne II. Opis metod badawczych III. Metody analizy danych IV. Wyniki przeprowadzonych badań Ramy formalne prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych Kampania informacyjno-promocyjna z perspektywy instytucji zaangażowanych w jej wdrażanie Ocena prowadzonej kampanii informacyjno promocyjnej perspektywa pracowników ROEFS Skuteczność przeprowadzonej kampanii informacyjno promocyjnej perspektywa mieszkańców Dolnego Śląska Opinia projektodawców i potencjalnych projektodawców na temat prowadzonej kampanii informacyjno-promocyjnej Ocena funkcjonowania infolinii uruchomionej w DWUP oraz w ROEFSach dokonana przez członków Zespołu Badawczego Ocena pod względem wybranych kryteriów ewaluacyjnych Analiza SWOT Model kampanii informacyjno-promocyjnej uwzględniający wszystkie grupy odbiorców Rekomendacje Aneks 1 - Spis wykresów i tabel Aneks 2 - Narzędzia badawcze

3 Spis skrótów użytych w raporcie EFS PO KL IZ IP IP 2 KIW IGR RIGR RPO KOEFS ROEFS UMWD DWUP CATI IDI Analiza SWOT GUS Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja Pośrednicząca II stopnia Krajowa Instytucja Wspomagająca Informacyjna Grupa Robocza Regionalne Informacyjne Grupy Robocze Regionalny Program Operacyjny Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Wywiady telefoniczne ze wspomaganiem komputerowym (ang. Computer-Assisted Telephone Interviewing) Indywidualne wywiady pogłębione (ang. Individual In-Depth Interviews) Analiza silnych (strengths) i słabych (weaknesses) stron oraz szans (opportunities) i zagrożeń (threats) Główny Urząd Statystyczny 3

4 Streszczenie raportu Niniejszy dokument stanowi streszczenie raportu dotyczącego badań ewaluacyjnych Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku. Przedmiotem badania ewaluacyjnego była realizowana na Dolnym Śląsku kampania informacyjnopromocyjna dotycząca komponentu regionalnego PO KL. Badanie objęło swoim zakresem obszar województwa dolnośląskiego. Objęło działania informacyjnopromocyjne prowadzone przez wszystkie zaangażowane podmioty: Instytucję Pośredniczącą (IP), Instytucję Pośredniczącą II stopnia (IP 2) oraz Regionalne Ośrodki EFS (ROEFS). Głównym celem badania była ocena realizowanej na Dolnym Śląsku kampanii informacyjnopromocyjnej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), prowadzonej przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację działań informacyjnopromocyjnych PO KL w województwie. Cele szczegółowe, które przyczyniły się do osiągnięcia celu głównego to: Określenie poziomu świadomości PO KL i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego, którzy mogą zostać objęci wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL (potencjalni uczestnicy projektu); Określenie, w jakim stopniu kampania informacyjno-promocyjna wpłynęła na świadomość realizacji komponentu regionalnego PO KL wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego, którzy mogą zostać objęci wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL; Określenie stopnia wpływu kampanii informacyjno-promocyjnej na znajomość możliwych form wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL wśród projektodawców/ potencjalnych projektodawców (z terenu województwa dolnośląskiego); Ocena instrumentów wykorzystanych podczas kampanii informacyjno-promocyjnej w województwie dolnośląskim; Identyfikacja instrumentów, które w największym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości mieszkańców województwa dolnośląskiego, którzy mogą zostać objęci wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL oraz projektodawców/ potencjalnych projektodawców (z terenu województwa dolnośląskiego) na temat komponentu regionalnego PO KL. W ramach badania wykorzystano następujące metody realizacji badań: Analiza dokumentów (desk research) analizie poddano dokumenty programowe, a także dokumenty wytworzone na poziomie IP/ IP 2; Indywidualne wywiady pogłębione (IDI ang. Individual In-Depth Interviews) przeprowadzono 5 wywiadów z pracownikami IP i IP 2 odpowiedzialnymi za realizację kampanii informacyjno-promocyjnej w regionie; zrealizowano również 5 wywiadów z pracownikami ROEFS oraz 5 wywiadów z projektodawcami PO KL; 4

5 Wywiady telefoniczne metodą CATI (ang. Computer-Assisted Telephone Interviewing) zrealizowane w dwóch grupach respondentów: 1) z potencjalnymi projektodawcami PO KL, na próbie N-150 (wywiady zostały zrealizowane z bazy potencjalnych projektodawców dostarczonej przez Zamawiającego); 2) wśród mieszkańców woj. dolnośląskiego z uwzględnieniem grup adresatów wsparcia w ramach PO KL, na próbie N=1000; Analiza zawartości stron www oraz drukowanych materiałów informacyjnopromocyjnych (analizą objęto strony www prowadzone przez IP oraz IP 2 oraz materiały opracowywane przez te instytucje); Badanie Mystery Calling - badanie typu Ukryty klient polegające na kontakcie telefonicznym ankietera z jednostkami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji potencjalnym projektodawcom/ projektodawcom oraz potencjalnym uczestnikom projektu w ramach komponentu regionalnego PO KL (Infolinia w IP 2, punkty informacyjne przy ROEFS), badanie na łącznej próbie N=12; W ramach badania wykorzystano następujące metody analizy wyników badań: Analiza danych jakościowych; Analiza danych ilościowych; Ocena według wybranych kryteriów ewaluacyjnych; Analiza SWOT została przeprowadzona w oparciu o jakościowe i ilościowe dane pozyskane w procesie badania. Poniżej przedstawiono główne wnioski z badania. Wnioski te są przedstawione zgodnie ze strukturą raportu: 1. Kampania informacyjno-promocyjna z perspektywy instytucji zaangażowanych w jej wdrażanie Jednym z elementów badania były wywiady prowadzone w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie kampanii informacyjno-promocyjnej w regionie, do których należą: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu (DWUP, pełniący funkcję IP 2), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD, pełniący funkcję IP), Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS). Z przeprowadzonych badań wynika, że pozytywnie został oceniony podział obowiązków pomiędzy instytucjami, w opinii badanych pracowników ROEFS wątpliwości może budzić jedynie brak informacji o podziale obowiązków przekazywanej na zewnątrz (potencjalnym projektodawcom, uczestnikom projektu czy też projektodawcom PO KL) np. poprzez publikowanie informacji na stronach www instytucji. Badani pracownicy IP pozytywnie ocenili schemat kampanii zakładający przekazanie ogólnych informacji o PO KL i EFS ze wskazaniem szczegółowych źródeł (np. strona www). 5

6 Jak pokazują wyniki badań instrument uszczegółowiający informację w postaci strony www DWUP wymaga dopracowania pewnych elementów celem zwiększenia jasności i przejrzystości tego źródła informacji. W opinii pracowników ROEFS-ów podawanie w kampanii (telewizyjnej, radiowej, prasowej, billboardowej) ogólnych informacji może rodzić pewne niedomówienia i prowadzić do błędnych przekonań, szczególnie gdy chodzi o potencjalnych uczestników projektów, nie korzystających ze szczegółowych źródeł typu biuletyny czy strony www. Ogólny przekaz informacyjny z jednej strony powinien być jak najprostszy, ale też bardzo precyzyjny, niepozostawiający miejsca na niedomówienia. W przypadku potencjalnych projektodawców poziom komunikatu powinien być w dużej mierze dostosowany do odbiorcy: niektórzy wymagają podstawowych informacji na temat PO KL, inni konkretnego przekazu uzupełniającego, dlatego w pełni sprawdzają się tutaj szkolenia tematyczne oraz doradztwo. Wśród osób fizycznych niewątpliwie największą aktywność w poszukiwaniu informacji na temat PO KL i EFS przejawiają osoby chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą (a więc ludzie, którzy mają określony pomysł, własną inicjatywę i szukają funduszy na jego realizację). W przypadku potencjalnych projektodawców stopień zainteresowania jest zróżnicowany. Bardziej ogólne pytania zadają instytucje/ firmy aplikujące po raz pierwszy. Bardzo istotne jako źródło informacji jest działanie Infolinii w DWUP czy funkcjonowanie punktów informacyjnych w ROEFS, instrument ten z jednej strony ukierunkowuje projektodawców na poszukiwanie dalszych informacji, doprecyzowuje również bardziej ogólne informacje podawane w trakcie kampanii. Podczas wywiadów wśród pracowników ROEFS pojawiły się głosy, że istnieją trudności z dodzwonieniem się do DWUP czy na Infolinię. Z pewnością zostaną one częściowo zniwelowane poprzez planowane założenie drugiej linii oraz zatrudnienie dodatkowego pracownika do jej obsługi. Warto byłoby również zastanowić się nad usprawnieniem centrali telefonicznej w DWUP. Największymi trudnościami, na jakie wskazują uczestnicy wywiadów w IP, są postępowania przetargowe, które są prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim w związku z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi. Ze względu na to, że w przetargach wymagane jest zastosowanie PZP (Prawo Zamówień Publicznych), które niejako wymusza wybór oferty najkorzystniejszej cenowo, nie zawsze możliwy jest wybór Wykonawcy oferującego materiały najwyższej jakości i ciekawe graficznie. Trudności są związane również z długością czasu trwania procedur założonych w PZP. Trudności formalne pojawiły się także w związku z realizacją spotu telewizyjnego w wyniku konieczności zastosowania z długotrwałej procedury konkursowej mającej wyłonić najlepszego wykonawcę spotu emisja spotu przesunęła się z drugiej połowy 2008 na luty 2009 roku. W opinii przedstawicieli IP współpraca z mediami układa się poprawnie. Respondenci zwracali uwagę na niekiedy bardzo niską jakość merytoryczną informacji o PO KL pojawiających się w prasie, na niekiedy bardzo widoczny brak znajomości zagadnienia funduszy unijnych wśród dziennikarzy. Równocześnie uczestnicy wywiadów zwracali uwagę na możliwość i potrzebę wykorzystania mediów lokalnych dla działań informacyjnych i promocyjnych. 6

7 2. Skuteczność przeprowadzonej kampanii informacyjno promocyjnej: perspektywa mieszkańców Dolnego Śląska Jednym z elementów prowadzonych badań było określenie poziomu świadomości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego, którzy mogą zostać objęci wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL. Badania wykazały niski stopień znajomości spontanicznej PO KL i EFS. Zaledwie 2,1% badanych wymieniło spontanicznie skrót EFS, natomiast 1,8% skrót PO KL. Na takim poziomie znajomości trudno było mówić o różnicach pomiędzy poszczególnymi grupami i wyodrębnić grupy adresatów PO KL. Na taki wynik z pewnością znaczący wpływ miał brak kampanii telewizyjnej. Telewizja była najczęściej wskazywanym przez mieszkańców źródłem przy badaniu znajomości wspomaganej PO KL i EFS, co może wskazywać na fakt, że w przypadku tych zagadnień największa grupa respondentów traktuje ją jako podstawowe źródło informacji. W przypadku znajomości wspomaganej badani mieszkańcy wykazywali się lepszą znajomością logo i nazwy EFS niż PO KL. Logo i nazwa EFS poza telewizją są rozpoznawane również dzięki kampanii billboardowej i prasie. Zasadniczo w grupach, do których jest adresowany PO KL znajomość EFS i PO KL nie jest większa niż w grupach mieszkańców pozostających poza grupami docelowymi. Badani, mimo że deklarują znajomość PO KL, są w niewielkim stopniu zorientowani, co do oferowanych form wsparcia, celów i adresatów działań, co wskazuje na fakt, że nie byli zainteresowani pogłębianiem przekazanych informacji. Za najbardziej skuteczne źródła informacji należałoby uznać telewizję oraz prasę, w przypadku logo również plakaty i bilaboardy oraz Internet. Trudno jest określić, na ile zrealizowana kampania zwiększyła świadomość mieszkańców (z pewnością, jeżeli chodzi o telewizję czerpali oni również z innych źródeł np. kampanii ogólnopolskiej). Z wywiadów prowadzonych w UMWD wynika, że w momencie prowadzenia badań nie wprowadzono spotu telewizyjnego, który mógłby zasadniczo podnieść znajomość logo i nazwy PO KL i EFS. Na stopień znajomości PO KL i EFS może wpływać również ilość realizowanych projektów (informacja przekazywana ich uczestnikom), w związku z tym zalecane byłoby powtórzenie badań w późniejszym okresie przyrostu wiedzy wśród potencjalnych uczestników projektów. 3. Opinia potencjalnych i rzeczywistych projektodawców na temat prowadzonej kampanii informacyjno-promocyjnej Jednym z elementów badań były wywiady metodą CATI oraz wywiady pogłębione (IDI) przeprowadzone wśród przedstawicieli firm/instytucji, które aplikowały o środki w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim. Zdecydowana większość badanych jednostek bez problemu dotarła do źródła informacji, nieco mniej osób zadeklarowało, że poszukiwane informacje uzyskali w wyczerpującym zakresie, niemal połowa stwierdziła, że informacji udzieliła im kompetentna osoba. Strony internetowe stanowiły 7

8 zdecydowanie najpopularniejsze źródło informacji dla potencjalnych projektodawców. Respondenci pozyskiwali z nich zarówno informacje o możliwości jak i o zasadach starania się o dofinansowanie w ramach PO KL. Najczęściej respondenci wskazywali na strony internetowe DWUP. Badani projektodawcy pozytywnie ocenili jakość strony (jednakże była to ocena ogólna). Badani pozytywnie ocenili jakość takich źródeł informacji, jak konferencje, seminaria, szkolenia, warto jednak podkreślić, że po każdym z tego typu spotkań odczuwali, że przekazane informacje są niepełne i wymagają poszerzenia. 4. Ocena skuteczności poszczególnych narzędzi przy uwzględnieniu różnych grup odbiorców Grupa odbiorców Pracownicy instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL w regionie Mieszkańcy Dolnego Śląska Potencjalni uczestnicy projektów Potencjalni projektodawcy Projektodawcy KL Media PO Narzędzia o potencjalnie najwyższej skuteczności w przypadku wymienionych grup odbiorców Spotkania robocze; Kontakt telefoniczny, owy; Strona www (DWUP); Telewizja; Kampania billboardowa; Telewizja; Kampania billboardowa; Prasa (lokalna i ogólnopolska); Spotkania animacyjne w mniejszych miejscowościach; Marketing szeptany (informacje przekazywane przez uczestników projektów szczególnie przekonanych o ich wartości); Informacja prasowa; Strona www (DWUP); Punkty informacyjne w ROEFS i infolinia; Biuletyny; Szkolenia i doradztwo; Strona www (DWUP); Szkolenia i doradztwo; Bezpośredni kontakt z opiekunem projektu; Szkolenia dotyczące podstawowych informacji na temat EFS i PO KL dla przedstawicieli mediów; Konsultacje z pracownikami instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie PO KL w regionie. Szczegóły dotyczące przekazu Szczególnie istotna jest poprawa przepływu informacji pomiędzy IP/ IP 2 a ROEFS, przekazywanie informacji o wprowadzonych zmianach Przy założeni dużej precyzji podawanych informacji Przy założeni dużej precyzji podawanych informacji w kampanii telewizyjnej, czy billboardowej; Szczególnie istotne jest prowadzenie szkoleń i doradztwa indywidualnego, a także pełna i aktualna informacja zamieszczana na stronie www DWUP; Szczególnie istotny jest kontakt z opiekunem projektu, zidentyfikowanie zapotrzebowania na konkretne typy szkoleń, a także pełną i aktualną informację zamieszczaną na stronie www DWUP; Przy założeniu zainteresowania ze strony przedstawicieli mediów; 8

9 5. Wnioski z analizy stron www zawierających informacje nt. PO KL administrowanych przez IP i IP 2 dokonanej przez Zespół Badawczy W opinii członków Zespołu Badawczego, omawiane strony www stanowią dość dobre źródło informacji niezbędnych potencjalnym i rzeczywistym projektodawcom komponentu regionalnego PO KL, przy czym zdecydowanie wyżej należy w tym miejscu ocenić stronę administrowaną przez Urząd Marszałkowski niż prowadzoną przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Strona administrowana przez IP została skonstruowana według funkcjonalnego schematu, dzięki któremu została oceniona wysoko ze względu na takie kryteria jak: dostępność, atrakcyjność wizualna, aktualność oraz przejrzystość i komunikatywność. Stanowi to doskonały punkt wyjścia, by po uzupełnieniu jej o kilka istotnych elementów sugerowanych przez członków Zespołu Badawczego, takich jak umożliwienie subskrypcji newsletter, uzupełnienie stopki o datę ostatniej aktualizacji strony, zadbanie o jeszcze większą widoczność spraw najbardziej aktualnych, wydzielenie na stronie części dla dziennikarzy czy dodanie wersji strony dla osób niedowidzących stała się niezwykle skutecznym i użytecznym źródłem najbardziej aktualnych informacji dla wszystkich osób zainteresowanych komponentem regionalnym PO KL. Nieco bardziej podstawowe zarzuty zostały wysunięte w stosunku do strony prowadzonej przez IP 2. W opinii członków Zespołu Badawczego budowa tej strony, architektura zawartych na niej informacji może utrudniać jej użytkownikom znalezienie poszukiwanych informacji (zidentyfikowano m.in. brak wyodrębnienia pewnych części, takich jak: informacje dla potencjalnych i rzeczywistych projektodawców, braku bezpośrednich odnośników do niektórych kluczowych informacji, takich jak Plany Działania. Równocześnie na stronie nie zamieszczono pewnych kluczowych informacji dotyczących zwł. szkoleń dla potencjalnych i rzeczywistych projektodawców. Ponadto, na niską ocenę omawianej strony wpłynęła jej szata graficzna np. brak hasła przewodniego prowadzonej w regionie kampanii informacyjno-promocyjnej Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi, brak logo PO KL, mało widoczna nazwa Program Operacyjny Kapitał Ludzki w nagłówku strony. Wygląd strony w opinii członków Zespołu Badawczego nie pozwala osobie zainteresowanej PO KL na szybkie zorientowanie się, że jest to główna strona WWW, na której powinien poszukiwać i odnaleźć niezbędne informacje. 9

10 6. Rekomendacje Na podstawie wyników badań Zespół Badawczy zaproponował następujące rekomendacje: Wprowadzenie modyfikacji na stronach dot. PO KL administrowanych przez IP i IP 2. Ze względu na słabą aktywność grupy potencjalnych uczestników projektów, ogólna kampania powinna być bardzo jasna, przejrzysta i przede wszystkim jednoznaczna. Należy monitorować zmiany w przyroście wiedzy na temat EFS i PO KL wśród potencjalnych uczestników projektów. Zalecane jest zintensyfikowanie dystrybuowania broszur (biuletynów) oraz ulotek za pośrednictwem prasy. Wprowadzenie sponsorowanych audycji radiowych z możliwością kontaktu telefonicznego i udziałem eksperta, a także spotkań animacyjnych w mniejszych miejscowościach. Podtrzymywanie pozytywnego wizerunku PO KL, poprzez uwzględnienie w kampanii przykładów dobrych praktyk. Istotne jest doprecyzowanie zakresu obowiązków po stronie IP 2 i ROEFS jeśli chodzi o prowadzone szkolenia dla potencjalnych projektodawców i projektodawców celem zwiększenia ich komplementarności. Zalecane jest poprawienie działania Infolinii IP 2. Większy nacisk w kampanii należy kłaść na dotarcie do grup docelowych PO KL poprzez wyodrębnienie kampanii dedykowanych konkretnym odbiorcom. 10

11 I. Informacje wstępne Niniejszy dokument stanowi projekt raportu ostatecznego dotyczącego badania Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku. 1. Identyfikacja obszaru badawczego CEL BADANIA Głównym celem badania była ocena realizowanej na Dolnym Śląsku kampanii informacyjnopromocyjnej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), prowadzonej przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację działań informacyjnopromocyjnych PO KL w województwie. Cele szczegółowe, które przyczyniły się do osiągnięcia celu głównego to: 1. Określenie poziomu świadomości PO KL i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego, którzy mogą zostać objęci wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL (potencjalni uczestnicy projektu); 2. Określenie, w jakim stopniu kampania informacyjno-promocyjna wpłynęła na świadomość realizacji komponentu regionalnego PO KL wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego, którzy mogą zostać objęci wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL; 3. Określenie stopnia wpływu kampanii informacyjno-promocyjnej na znajomość możliwych form wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL wśród projektodawców/ potencjalnych projektodawców (z terenu województwa dolnośląskiego); 4. Ocena instrumentów wykorzystanych podczas kampanii informacyjno-promocyjnej w województwie dolnośląskim; 5. Identyfikacja instrumentów, które w największym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości mieszkańców województwa dolnośląskiego, którzy mogą zostać objęci wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL oraz projektodawców/ potencjalnych projektodawców (z terenu województwa dolnośląskiego) na temat komponentu regionalnego PO KL; 6. Uzyskanie rekomendacji dla przyszłych kampanii informacyjno-promocyjnych. PRZEDMIOT I ZAKRES BADANIA EWALUACYJNEGO Przedmiotem badania ewaluacyjnego była realizowana na Dolnym Śląsku kampania informacyjnopromocyjna dotycząca komponentu regionalnego PO KL. Badanie objęło swoim zakresem obszar województwa dolnośląskiego oraz okres od 1 kwietnia 2007 roku do momentu rozpoczęcia badania 4 listopada Objęło działania informacyjno-promocyjne 11

12 prowadzone przez wszystkie zaangażowane podmioty: Instytucję Pośredniczącą (IP), Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia (IP 2) oraz Regionalne Ośrodki EFS (ROEFS). KAMPANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL NA DOLNYM ŚLĄSKU Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz środków krajowych i koncentruje wsparcie w następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników oraz przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej oraz wdrażaniem zasady dobrego rządzenia. Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych, do których należą: 1. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo; 2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego; 3. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce; 4. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy; 5. Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa; 6. Wzrost spójności terytorialnej. PO KL składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym. W ramach komponentu regionalnego realizowane są następujące Priorytety: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Priorytet VII: Promocja integracji społecznej; Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki; Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. W województwie dolnośląskim instytucją odpowiedzialną za wdrażanie ww. Priorytetów jest Instytucja Pośrednicząca (IP), której funkcję pełni Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD), a w jego ramach bezpośrednio i bieżąco zadania IP wykonuje Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego. Część zadań związanych z wdrażaniem komponentu regionalnego została powierzona instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia - IP 2), której funkcję pełni Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu (DWUP). Za koordynację systemu informacji i promocji PO KL w województwie dolnośląskim odpowiedzialna jest Regionalna Informacyjna Grupa Robocza komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Dolnośląskiego na lata powołana Zarządzeniem 12

13 nr 8/2008 Marszalka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2008 roku, która m.in. uchwaliła podział kompetencji podmiotów zaangażowanych w realizację działań informacyjnopromocyjnych w województwie dolnośląskim. Dokumentem określającym kierunki działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS podejmowanych w latach jest Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaakceptowany przez Komitet Monitorujący PO KL. Określa on m.in.: cele działań komunikacyjnych; docelowe grupy odbiorców działań komunikacyjnych; podmioty odpowiedzialne za działania komunikacyjne; narzędzia komunikacji; oczekiwane efekty podjętych działań komunikacyjnych; podstawowe zasady związane z podejmowanymi działaniami informacyjno-promocyjnymi; instrumenty realizacji działań informacyjno-promocyjnych. Zgodnie z Planem celami ogólnymi działań informacyjnych i promocyjnych są: 1. podniesienie świadomości społecznej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w zakresie funkcji, jakie spełnia EFS; 2. upowszechnienie korzyści płynących z wykorzystania środków unijnych, a pośrednio z integracji z Unią Europejską; 3. pomoc projektodawcom w procesie pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez profesjonalną informację, motywację, doradztwo i wsparcie; 4. stworzenie sprawnego systemu komunikacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie PO KL 1. Natomiast docelowymi grupami odbiorców, do których kierowane są działania komunikacyjne są: 1. Opinia publiczna; 2. Instytucje uczestniczące w realizacji programu, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetu i Podkomitetów Monitorujących; 3. Projektodawcy i potencjalni projektodawcy, w tym m.in.: instytucje rynku pracy i pomocy społecznej, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i uczelnie, przedsiębiorcy, partnerzy społeczno-gospodarczy, organizacje pozarządowe, inni. 4. Uczestnicy projektów i potencjalni uczestnicy projektów, w tym m.in.: 1 Źródło: Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Warszawa, 3 czerwca 2008 r., s.7. 13

14 bezrobotni, osoby pracujące, osoby dyskryminowane na rynku pracy, w tym osoby niepełnosprawne, młodzież (w szczególności uczniowie i studenci), kadra naukowa i akademicka, przedsiębiorcy, inni. 5. Media 6. Decydenci oraz inni multiplikatorzy informacji, w tym lokalni i regionalni liderzy 2. Jednostkami zaangażowanymi w realizację kampanii (podmiotami odpowiedzialnymi za działania komunikacyjne dot. komponentu regionalnego PO KL) są: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz cztery Regionalne Ośrodki EFS: we Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy. Zgodnie z wprowadzonym podziałem kompetencji wszystkie zaangażowane jednostki w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej EFS: prowadzą strony www; organizują konferencje; zamawiają i prowadzą dystrybucję gadżetów związanych z PO KL; opracowują i publikują drukowane materiały informacyjno-promocyjne takie jak: broszury i ulotki dotyczące konkretnego Priorytetu, ogólne broszury dotyczące wdrażanych działań oraz Biuletyn Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Dolnośląskim (IP), broszury lub ulotki dotyczące zasad aplikowania i realizacji projektów oraz promujące dobre praktyki, plakaty (IP 2), ulotki, plakaty, broszury promujące dobre praktyki oraz newsletter (ROEFSy); prowadzą punkty informacyjne udzielające ogólnych informacji nt. EFS/PO KL (IP) oraz ogólnych i szczegółowych informacji nt. zasad aplikowania i realizacji projektów (IP 2 wraz z ROEFSami). Ponadto Instytucja Pośrednicząca: na zaproszenie organizatora uczestniczy w seminariach, spotkaniach i szkoleniach dla projektodawców; realizuje kampanię informacyjną poprzez spoty telewizyjne oraz billboardy; współpracuje z dziennikarzami mediów lokalnych i regionalnych poprzez organizację konferencji prasowych, briefingów, przygotowywanie materiałów prasowych itp.; współpracuje z instytucjami oraz organizacjami na rzecz poszczególnych grup odbiorców. Natomiast Instytucja Pośrednicząca II stopnia poza wymienionymi działaniami: organizuje imprezy otwarte promujące EFS/PO KL, w których uczestniczą także ROEFSy; publikuje dokumenty związane z ogłaszanymi konkursami oraz wytyczne dla 2 Źródło: Ibid., s

15 projektodawców; realizuje kampanię informacyjną poprzez spoty telewizyjne i audycje radiowe; zamieszcza ogłoszenia i informacje o konkursach w prasie regionalnej i lokalnej. Regionalne Ośrodki EFS poza wymienionymi wcześniej: zamieszczają ogłoszenia i informacje o świadczonych usługach; organizują i prowadzą spotkania animacyjne. Ponadto Instytucja Pośrednicząca II stopnia wraz z Regionalnymi Ośrodkami EFS: organizują i prowadzą seminaria, spotkania i szkolenia dla projektodawców; prowadzą infolinię. Uwaga: Realizując badanie Wykonawca uwzględnił działania informacyjno-promocyjne realizowane przez podmioty pełniące funkcje Regionalnych Ośrodków EFS w obu edycjach, czyli przed i po 01 września br. (w Jeleniej Górze, Wrocławiu i Legnicy umowy zostały podpisane z podmiotami, które prowadziły ośrodki w poprzedniej edycji, natomiast w Wałbrzychu umowa została podpisana z nowym podmiotem). 2. Pytania ewaluacyjne (badawcze) Poniżej prezentujemy pytania badawcze (ewaluacyjne) na jakie w trakcie badania została udzielona odpowiedź. 1. W jakim stopniu instrumenty działań informacyjno-promocyjnych zastosowane podczas kampanii są wobec siebie komplementarne i spójne (spójność koncepcji, spójność doboru instrumentów pod względem ich skuteczności, celu i możliwości zastosowania oraz spójność z dokumentami programowymi)? 2. Czy mieszkańcy województwa dolnośląskiego, którzy mogą zostać objęci wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL zapamiętali przekaz graficzny (logo PO KL i EFS) wykorzystany podczas kampanii outdoorowej, a jeśli tak, to jak go interpretują? 3. Jaki jest poziom świadomości istnienia pojęć Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Europejski Fundusz Społeczny wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego, którzy mogą zostać objęci wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL i w jakim stopniu wynika on z realizowanej kampanii informacyjno-promocyjnej? 4. W jakim stopniu kampania informacyjno-promocyjna przyczyniła się do zwiększenia świadomości realizacji w województwie dolnośląskim projektów w ramach PO KL (w rozumieniu możliwości korzystania z form wsparcia oferowanych w komponencie regionalnym PO KL) wśród potencjalnych uczestników projektu (odpowiedź na pytanie będzie odnosiła się do co najmniej następujących grup docelowych komponentu regionalnego PO KL: osoby do 25. roku życia, osoby po 45. roku życia, kobiety, osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców, osoby pozostające bez zatrudnienia)? 5. Które z instrumentów zastosowanych podczas kampanii informacyjno-promocyjnej w największym 15

16 stopniu przyczyniły się do wzrostu zainteresowania formami i możliwościami wsparcia oferowanymi w ramach PO KL wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego, którzy mogą zostać objęci wsparciem? 6. Jak projektodawcy/potencjalni projektodawcy PO KL (z terenu województwa dolnośląskiego) oceniają skuteczność poszczególnych instrumentów zastosowanych w kampanii informacyjnopromocyjnej? 7.Czy kampania informacyjno-promocyjna przyczyniła się do zachęcenia projektodawców/potencjalnych projektodawców (z terenu województwa dolnośląskiego) do poszukiwania informacji związanych z aplikowaniem o środki w ramach komponentu regionalnego PO KL, a jeśli tak, to w jakim stopniu? 8. Które z instrumentów zastosowanych podczas kampanii informacyjno-promocyjnej komponentu regionalnego PO KL pozwoliły, w największym stopniu, pozyskać projektodawcom/potencjalnym projektodawcom informacje związane z aplikowaniem o środki w ramach komponentu regionalnego PO KL? 9. Czy kampania informacyjna przyczyniła się do zwiększenia zainteresowania projektodawców/ potencjalnych projektodawców (z terenu województwa dolnośląskiego) realizacją projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL, a jeśli tak, to w jakim stopniu? 10. Które z instrumentów zastosowanych podczas kampanii informacyjno-promocyjnej w największym stopniu przyczyniają się do zwiększenia zainteresowania projektodawców/potencjalnych projektodawców (z terenu województwa dolnośląskiego) realizacją projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL? 11. Czy zastosowane podczas w/w kampanii instrumenty należy zmodyfikować, aby w sposób bardziej efektywny przyczyniały się do realizacji celów określonych w Planie komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , a jeśli tak, to które? 12. Jaki wizerunek Unii Europejskiej (ewentualnie także EFS, PO KL i komponentu regionalnego) mają projektodawcy/potencjalni projektodawcy oraz potencjalni uczestnicy projektu w ramach komponentu regionalnego PO KL (z terenu województwa dolnośląskiego)? 13. Jak osoby odpowiedzialne za wdrażanie kampanii informacyjno-promocyjnej komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim oceniają adekwatność zastosowanych narzędzi przekazu informacji adresowanych do projektodawców/potencjalnych projektodawców oraz potencjalnych uczestników projektu (ocena zakresu działań, zastosowanych instrumentów, wpływu na świadomość nt. PO KL i EFS itp.)? 14. Jak układają się preferencje projektodawców/potencjalnych projektodawców oraz potencjalnych uczestników projektu w ramach komponentu regionalnego PO KL (z terenu województwa dolnośląskiego) w odniesieniu do różnych kanałów przekazu informacji o komponencie regionalnym PO KL i EFS? Jaki jest stopień wykorzystania poszczególnych narzędzi używanych przez instytucje zaangażowane w realizację kampanii informacyjno-promocyjnej w komunikacji z potencjalnymi projektodawcami (przy uwzględnieniu różnych grup odbiorców)? 16

17 15. W jakim stopniu kampania informacyjno-promocyjna przyczyniła się do zwiększenia wiedzy projektodawców/potencjalnych projektodawców z terenu województwa dolnośląskiego nt. zasad aplikowania o środki w ramach komponentu regionalnego PO KL umożliwiającej im skuteczne ubieganie się o dofinansowanie? II. Opis metod badawczych Badanie zostało zrealizowane przy zastosowaniu następujących metod i technik badawczych: 1. Analiza źródeł wtórnych (desk research) Analiza źródeł wtórnych stanowiła jeden z kluczowych elementów związanych z pierwszym etapem badania polegającym na tworzeniu metodologii badawczej oraz przygotowaniu narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia badania. Dokumenty zostały również wykorzystywane podczas dalszych etapów badań. Analiza dokumentów stanowiła podstawę do identyfikacji oraz doprecyzowania kluczowych procesów w ramach działań informacyjno-promocyjnych. W ramach analizy zostały wykorzystane następujące źródła danych: 1. Dokumenty programowe i akty prawne regulujące działania informacyjno-promocyjne w ramach PO KL, takie jak: Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 3 czerwca 2008 r.; Wytyczne w zakresie informacji i promocji z dnia 13 sierpnia 2007 r.; Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata Dane wewnętrzne Instytucji Pośredniczącej wdrażającej komponent regionalny PO KL w województwie dolnośląskim związane z prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych. 3. Raporty ewaluacyjne dot. oceny działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach programów finansowanych z EFS, takie jak: Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ; Raport z ewaluacji sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego - Faza I i II. 4. Dokumenty dot. ROEFS, takie jak: Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie przedsięwzięcia Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego ; 17

18 Standardy działania sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego. 5. Drukowane materiały informacyjno-promocyjne wydawane przez IP, takie jak: Biuletyn Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Dolnośląskim, nr 1-5; broszura Program Operacyjny Kapitał Ludzki komponent regionalny, Wrocław 2007; ulotki. 2. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI, ang. Individual In-Depth Interviews) badanie z wykorzystaniem metody jakościowej badań Zastosowana technika pozwoliła na pogłębienie i doprecyzowanie informacji uzyskanych podczas prowadzonych badań CATI (wśród projektodawców PO KL), a także na pozyskanie informacji od instytucji zaangażowanych w realizację działań informacyjno-promocyjnych na Dolnym Śląsku. Rozmowa każdorazowo odbywała się na podstawie wcześniej wyznaczonego schematu określonego w narzędziu scenariuszu. Zostały przygotowane 3 różne narzędzia tego typu odnoszące się do różnych grup respondentów. Większość rozmów została nagrana, a następnie spisana, jedynie pracownicy IP 2 nie wyrazili zgody na nagranie wywiadu. Metoda ta została zastosowana w przypadku wywiadów z: Przedstawicielami Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia zaangażowanymi bezpośrednio w zarządzanie kampanią informacyjno-promocyjną komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim (odpowiedzialnymi za wypracowanie koncepcji kampanii, wybór kanałów przekazu, nadzorowanie poszczególnych zleceń i etapów realizacji wybranych przedsięwzięć); Przedstawicielami Regionalnych Ośrodków EFS zaangażowanymi w działania informacyjno-promocyjne dotyczące komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim; Przedstawicielami projektodawców/potencjalnych projektodawców komponentu regionalnego PO KL z terenu województwa dolnośląskiego (wywiady zostały przeprowadzone wśród różnych grup projektodawców/potencjalnych projektodawców). Tabela 1. Adresaci wywiadów pogłębionych Przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Pośredniczącej 2 1 stopnia zaangażowanymi bezpośrednio w zarządzanie kampanią informacyjno-promocyjną komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim Pracownicy Regionalnych Ośrodków EFS zaangażowani w zarządzanie kampanią 2 informacyjno-promocyjną komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim 3 Przedstawiciele projektodawców/potencjalnych projektodawców komponentu regionalnego PO KL z terenu województwa dolnośląskiego Liczba wywiadów RAZEM

19 Metoda doboru próby: Lista przedstawicieli IP, IP 2 oraz ROEFS-ów zaproszonych do rozmowy została wybrana w porozumieniu z Zamawiającym. Przedstawiciele projektodawców/potencjalnych projektodawców komponentu regionalnego PO KL z terenu województwa dolnośląskiego zaproszeni do rozmowy zostali wybrani z bazy projektodawców PO KL dostarczonej przez Zamawiającego. 3. Wywiady telefoniczne metodą CATI (ang. Computer-Assisted Telephone Interviewing) badanie z wykorzystaniem metody ilościowej badań Wywiady telefoniczne ze wspomaganiem komputerowym CATI prowadzone były z profesjonalnie zaaranżowanego studia przez zespół odpowiednio przeszkolonych ankieterów, którzy łącząc się telefonicznie z wylosowanymi do badania rozmówcami przeprowadzili z nimi wystandaryzowane wywiady kwestionariuszowe. Proponowana technika umożliwiła kontrolowanie na bieżąco postępów badania, sprawdzanie pracy teleankieterów. Metoda ta została zastosowana w przypadku: wywiadów z reprezentatywną próbą projektodawców/potencjalnych projektodawców z terenu województwa dolnośląskiego, którzy składali już wnioski o dofinansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL; badań opinii publicznej na reprezentatywnej próbie mieszkańców województwa dolnośląskiego w wieku lat - potencjalnych uczestników projektów realizowanych w ramach PO KL. Tabela 2. Adresaci wywiadów telefonicznych techniką CATI 1 2 Przedstawiciele projektodawców/potencjalnych projektodawców, którzy składali wnioski w ramach PO KL Reprezentatywna próba mieszkańców województwa dolnośląskiego w wieku lat Liczba wywiadów Metoda doboru próby: Baza projektodawców/potencjalnych projektodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie projektu w ramach PO KL została pozyskana od Zamawiającego. Kryterium doboru jednostek do badania był podział na następujące typy jednostek: - jednostki aplikujące w ramach PO KL, które złożyły wnioski o dofinansowanie, ale nie pozyskały dofinansowania (100 wywiadów); - jednostki, które pozyskały dofinansowanie na realizację projektów w ramach PO KL (50 wywiadów). w przypadku badania opinii mieszkańców województwa dolnośląskiego reprezentatywna próba została dobrana na podstawie danych GUS dla województwa dolnośląskiego. 19

20 Respondenci zostali wylosowani do badania z bazy telefonicznej, z uwzględnieniem następujących kryteriów rekrutacyjnych (dobór losowo-warstwowy): płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania. Próba została dobrana w następujący sposób: 1) określenie liczby mieszkańców woj. dolnośląskiego w podziale na wiek, płeć i wielkość miejscowości zamieszkania (dane GUS; 2007); Tabela 3. Liczba mieszkańców woj. dolnośląskiego w podziale na wiek, płeć i wielkość miejscowości zamieszkania dane GUS mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety miasta powyżej 25 tys. mieszk miasta poniżej 25 tys. mieszk wieś ) ustalenie odsetka mieszkańców woj. dolnośląskiego w podziale na wiek, płeć i wielkość miejscowości zamieszkania; Tabela 4. Odsetek mieszkańców woj. dolnośląskiego w podziale na wiek, płeć i wielkość miejscowości zamieszkania mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety miasta powyżej 25 tys. mieszk. 3,9% 3,9% 8,2% 8,2% 10,6% 14,2% miasta poniżej 25 tys. mieszk. 2,1% 2,0% 3,7% 3,6% 4,9% 6,3% wieś 2,9% 2,7% 5,0% 4,7% 6,1% 7,0% 3) określenie liczby wywiadów wśród mieszkańców woj. dolnośląskiego w podziale na wiek, płeć i wielkość miejscowości zamieszkania zapewniająca reprezentatywność pod względem 3 wybranych kryteriów dla n-1000 mieszkańców. Tabela 5. Liczba wywiadów wśród mieszkańców woj. dolnośląskiego w podziale na wiek, płeć i wielkość miejscowości zamieszkania mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety miasta powyżej 25 tys. mieszk miasta poniżej 25 tys. mieszk wieś W przypadku pozostałych kryteriów, takich jak typ gminy oraz status, zmienne zostały uwzględnione w części metryczkowej kwestionariusza w pytaniach: o nazwę miejscowości zamieszkania (na tej podstawie respondent był kwalifikowany do danego typu gminy) oraz o obecny status, z uwzględnieniem takich kategorii jak: 1. student/osoba ucząca się, 2. emeryt/rencista, 3. osoba 20

21 pracująca, 4. osoba pozostająca bez pracy. W przypadku tych kategorii będzie obowiązywał dobór losowy. Poniżej prezentujemy podstawowe dane dotyczące respondentów biorących udział w badaniu. Tabela 6. Dane dotyczące mieszkańców woj. dolnośląskiego biorących udział w badaniu Kategorie Zmienne Liczebność Dane w % Kobieta ,6% Płeć Mężczyzna ,4% Wiek Gmina Animacja Wielkość miejscowości Wykształcenie Status zawodowy lat ,5% lat ,4% 45 lat i więcej ,1% Gmina miejska ,1% Gmina wiejska ,6% Gmina miejsko-wiejska ,4% Odmowa 49 4,9% Objęte akcją eventową ,4% Nie objęte akcją eventową ,7% Odmowa 49 4,9% Miasta powyżej 25 tys. mieszk ,0% Miasta poniżej 25 tys. mieszk ,6% Wieś ,4% Podstawowe, niepełne podstawowe 77 7,7% Gimnazjalne 48 4,8% Zasadnicze zawodowe lub średnie nieukończone ,1% Średnie ukończone, pomaturalne ,6% Nieukończone wyższe 25 2,5% Wyższe zawodowe pierwszego stopnia (stopień licencjata) 48 4,8% Wyższe zawodowe drugiego stopnia ,5% Odmowa 10 1,0% Student, osoba ucząca się ,2% Emeryt, rencista ,8% Osoba pracująca ,3% Osoba bezrobotna (pozostająca bez pracy) 80 8,0% Odmowa 7 0,7% 21

22 4. Analiza zawartości wybranych serwisów internetowych/stron www pod kątem informacji nt. komponentu regionalnego PO KL i EFS Analiza zawartości stron www i materiałów informacyjnych miała na celu ocenę użyteczności realizowanych przez IP/IP 2 działań promocyjno-informacyjnych oraz jakości informacji otrzymywanych przez potencjalnych projektodawców. Strony www DWUP i UMWD w części dotyczącej PO KL zostały przeanalizowane zgodnie z następującymi kryteriami 3 : 1) Dostępność - zapewnienie prostego adresu dla strony; rejestracja strony w głównych wyszukiwarkach w celu zwiększenia jej dostępności; projektowanie jej w sposób umożliwiający oglądanie na ekranach i przy oprogramowaniu o słabej specyfikacji oraz zapewnienie maksymalnej zgodności z najczęściej używanymi przeglądarkami internetowymi, a także zapewnienie jej szybkiego ładowania, nawet przy niskiej przepustowości łączy. Strona powinna być jasno zorganizowana, aby użytkownicy mogli w szybki i łatwy sposób znaleźć to, czego szukają itd.; 2) Atrakcyjność wizualna przy zachowaniu zasady dostępności, strona powinna być atrakcyjna wizualnie i posiadać jasną strukturę oraz wizualizację zgodną z wizualizacją całego programu, przy uwzględnieniu specyfiki instytucjonalnej. Należy również wykorzystywać możliwości, jakie daje www, np.: fora dyskusyjne, mapy interaktywne, bazy danych, możliwe do ściągnięcia grafiki, podstrony z linkami, a także wyszukiwarki umożliwiające znalezienie konkretnych dokumentów itp.; 3) Aktualność podstawowym i niezbędnym warunkiem wykorzystywania strony www jako kanału informacyjnego jest zapewnienie bezwzględnej aktualności danych na niej zawartych, w szczególności poprzez podstrony z newsami, a także natychmiastową widoczność ważnych spraw bieżących. Ponadto wszelkie zasoby zgromadzone w ramach serwisu www powinny odznaczać się aktualnością lub oznaczeniem czy dany zasób jest zasobem archiwalnym czy aktualnym. 4) Przejrzystość i komunikatywność należy zachować proporcje między kompletną zawartością komunikacyjną a zwięzłością komunikatu. 5. Mystery Calling kontakt telefoniczny z jednostkami odpowiedzialnymi za udzielanie potencjalnym projektodawcom/projektodawcom oraz potencjalnym uczestnikom projektu w ramach komponentu regionalnego PO KL informacji za pomocą infolinii Prawidłowe funkcjonowanie infolinii/punktów informacyjnych jest bardzo istotne z punktu widzenia potencjalnych projektodawców/projektodawców oraz potencjalnych uczestników projektu w ramach komponentu regionalnego PO KL zwłaszcza dla osób zamieszkujących w pewnym oddaleniu 33 Źródło: Ibid., s

23 od głównych ośrodków miejskich. Infolinia, czy punkt informacyjny (w przypadku kontaktu telefonicznego z ROEFS) powinny umożliwiać szybkie uzyskanie rzetelnych i aktualnych informacji. Badanie Mystery Calling miało na celu sprawdzenie jakości informacji przekazywanych przez instytucje zaangażowane we wdrażanie kampanii informacyjno-promocyjnej komponentu regionalnego PO KL za pomocą informacji telefonicznej (prowadzonych przez DWUP oraz przez ROEFS). W ramach badania zostało przeprowadzonych 12 rozmów (4 rozmowy przy pomocy Infolinii ulokowanej w DWUP oraz 8 rozmów w ramach info-punktów ulokowanych w ROEFS). Dzwoniący ankieter wcielał się w rolę potencjalnego projektodawcy komponentu regionalnego PO KL, zainteresowanego pozyskaniem informacji na temat zasad starania się o dofinansowanie lub realizacji projektu w ramach PO KL lub też w rolę potencjalnego uczestnika projektu zainteresowanego uczestnictwem w projekcie realizowanym w ramach PO KL (osobę zainteresowaną uczestnictwem w szkoleniu, chcącą rozpocząć własną działalność gospodarczą itp.). Dysponował specjalnie przygotowanym zestawem pytań, które zostały skonsultowane z Zamawiającym. III. Metody analizy danych 1. Ilościowa analiza danych Przed przystąpieniem do analizy danych baza danych została sprawdzona pod względem logiczności i kompletności odpowiedzi. Do wykonania obliczeń wykorzystany został pakiet statystyczny SPSS przeznaczony do przygotowania i wykonywania komputerowych analiz danych. W badaniu zostały użyte następujące statystyki opisowe: 1. opis tabelaryczny - dane przedstawione są w postaci tabel, głównie tabel krzyżowych, z uwzględnieniem istotnych zależności pomiędzy zmiennymi; zastosowanie tabel krzyżowych z uwzględnieniem podstawowych zmiennych niezależnych, a także innych typów tabel krzyżowych pozwoliło na pozyskanie niezbędnych informacji na temat problematyki badania; 2. forma graficzna zaprezentowania danych wykresy. 2. Jakościowa analiza danych Materiał uzyskany w wyniku badań jakościowych został podany analizie jakościowej w oparciu o następujące dwa etapy: 1. analiza wstępna, porządkująca: ocena wiarygodności i poprawności technicznej, weryfikacja podstawowych elementów metodologicznych badania; 2. redukcja i kategoryzacja uzyskanego materiału badawczego: zakreślenie pól 23

24 problemowych, wyodrębnienie poszczególnych zagadnień i pojęć, analiza przyczynowo-skutkowa, wyodrębnienie najwartościowszych cytatów na potrzeby raportu ewaluacyjnego. Raport ewaluacyjny, w części prezentującej wyniki badań jakościowych zostanie wzbogacony o najważniejsze, typowe i specyficzne wypowiedzi respondentów w postaci cytatów. 3. Ocena według czterech kryteriów ewaluacyjnych W badaniu uwzględnione zostaną następujące cztery kryteria ewaluacyjne: 1. Adekwatność - ocena według tego kryterium pozwoliła odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu działania realizowane w ramach polityki informacyjno-promocyjnej są zgodne z rzeczywistymi potrzebami; 2. Efektywność - kryterium to pozwoliło ocenić efektywność rozumianą jako stosunek poniesionych kosztów na realizację kampanii informacyjno-promocyjnej komponentu regionalnego PO KL do osiągniętych wyników zdiagnozowanych w przedmiotowym badaniu; 3. Skuteczność - ocena według tego kryterium pozwoliła odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu osiągnięte zostały zakładane cele kampanii informacyjno-promocyjnej; 4. Spójność - ocena według tego kryterium pozwoliła odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu wewnętrznie komplementarne są zastosowane instrumenty informacyjno-promocyjne oraz w jakim stopniu podjęte działania są zgodne z dokumentami programowymi. 4. Analiza SWOT kampanii informacyjno-promocyjnej komponentu regionalnego PO KL realizowanej na Dolnym Śląsku Analiza polegała na zidentyfikowaniu silnych (strengths) i słabych (weaknesses) stron przeprowadzonej kampanii informacyjno-promocyjnej komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim. Następnie zostały one skonfrontowane z czynnikami zewnętrznymi, które w pozytywny (szanse, opportunities) lub negatywny sposób (zagrożenia, threats) mogą/powinny wpływać na kampanię prowadzoną w przyszłości. W wyniku analizy zostały wydzielone czynniki, dzięki którym można będzie rozwijać silne strony stworzonego modelu promocji i informacji, niwelować (bądź ograniczać) strony słabe a przede wszystkim maksymalnie wykorzystywać istniejące możliwości i pojawiające się szanse oraz unikać przewidywanych zagrożeń i niebezpieczeństw. Analiza SWOT kampanii promocyjno-informacyjnej komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim została opracowana na podstawie analizy dokumentów, wszystkich przeprowadzonych wywiadów oraz analizy serwisów internetowych/stron www. 24

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Załącznik Nr 1 do Umowy o dzieło SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia DWUP dot. promocji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Wskazanie kwestii problematycznych.

Doświadczenia DWUP dot. promocji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Wskazanie kwestii problematycznych. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Doświadczenia DWUP dot. promocji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Wskazanie kwestii problematycznych. Seminarium Promocja i upowszechnienie projektów

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

Część A. Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP) Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)*

Część A. Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP) Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)* ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 0* ZMIANA ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 0* *dopisać właściwy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska ul. Mikołajczyka 5, Opole. Wydział Zarządzania i InŜynierii Produkcji ul. Waryńskiego 4, Opole.

Politechnika Opolska ul. Mikołajczyka 5, Opole. Wydział Zarządzania i InŜynierii Produkcji ul. Waryńskiego 4, Opole. ul. Mikołajczyka 5, Opole Wydział Zarządzania i InŜynierii Produkcji ul. Waryńskiego 4, Opole Raport Końcowy Ocena systemu kryteriów w wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Obszar badawczy II Procedury stosowane w procesie zarządzania i wdrażania PO KL na szczeblu regionalnym;

Obszar badawczy II Procedury stosowane w procesie zarządzania i wdrażania PO KL na szczeblu regionalnym; Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego: Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu metodologicznego

Prezentacja raportu metodologicznego Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdraŝaniu priorytetów VIII i IX, w tym procesu komunikacji Prezentacja raportu metodologicznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny Badanie ewaluacyjne Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny CEL GŁÓWNY BADANIA Identyfikacja i ocena komplementarności projektów

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

1. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA. 1.1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania

1. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA. 1.1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie usługi analizy spójności sieci oraz badania współpracy Regionalnych Ośrodków EFS, Instytucji Pośredniczących (IP), Instytucji Pośredniczących II stopnia (IP II),

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Oferta wsparcia dla beneficjentów RPO WŁ na lata Łódź, 27 maja 2015 r.

Oferta wsparcia dla beneficjentów RPO WŁ na lata Łódź, 27 maja 2015 r. Edukacja Informacja Komunikacja Oferta wsparcia dla beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Podstawy działań informacyjno-promocyjnych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PROMOCJA Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Listopad 2009 Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik 1. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 211/12.2. 27/PL/16/1/PO/2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki alokacja Program Kapitał Ludzki jest największym programem w historii Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz Grudzień 2016 r. RAPORT Z BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WDRAŻANIU LSR W TYM RÓWNIEŻ DIAGNOZA ZASOBÓW LOKALNYCH I REKOMENDACJI W 2016 ROKU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY Gmina Baligród

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET PLAN SPOTKANIA 1. Co warto wiedzieć o Programie Kapitał Ludzki? 2. Gdzie szukać szkolenia? 3. Gdzie szukać innych projektów? 4. Skąd czerpać wiedze o Funduszach

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na 2011 rok Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ POD ROBOCZYM TYTUŁEM: Pracownik socjalny, jego zawód i rola w województwie łódzkim 2.

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych Nazwa programu: Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia.. r. do 31 grudnia.. r. 1 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko: Instytucja: Numer

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 1 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W projekcie: Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Jednostkach Ochrony Zdrowia. Zarządzanie Zasobami 1 Informacje o projekcie Projekt Akademia Zarządzania Zasobami

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług:

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług: Strona1 07.08.2013 r. W związku z realizacją projektów: Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Załącznik nr 5. Plan komunikacji Plan komunikacji na lata 016-03 CELE DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH (NUMERACJA PONIŻSZYCH CELÓW JEST ZGODNA Z KOLUMNĄ CEL PONIŻSZEJ TABELI) 1. Tworzenie pozytywnego wizerunku

Bardziej szczegółowo

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badań jakościowych w Projekcie pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna. Warszawa, listopad 2008

Broszura informacyjna. Warszawa, listopad 2008 Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 007-013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rzeszów: Przeprowadzenie badań społecznych pn. Ubóstwo a zasobność-perspektywa poznawcza życia dzieci objętych rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego z terenu województwa podkarpackiego i pn.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych Załącznik nr 5. Plan komunikacji Tabela 24 przedstawia działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu, grupy docelowe, zakładane wskaźniki, a także odniesienie do informacji zwrotnej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BADANIU

INFORMACJE O BADANIU INFORMACJE O BADANIU Ocena skuteczności kampanii informacyjno-promocyjnej PARP Świat potrzebuje Twoich pomysłów Warszawa, Lipiec 2012 1. Informacje o badaniu Ocena skuteczności kampanii informacyjno-promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego kampanii Sopocianie sopocianom 1%

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego kampanii Sopocianie sopocianom 1% Raport końcowy z badania ewaluacyjnego kampanii Sopocianie sopocianom 1% Wstęp Kampania Sopocianie sopocianom 1% jest realizowana nieprzerwalnie od 2009 r. w ramach zadania publicznego Sopockie Centrum

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr 3. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 2007/PL/16/1/PO/002 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE Prezentacja zakresu i metodologii opracowywanej Strategii Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku Dolnośląski Wojewódzki Urząd d Pracy Nowa Ruda Słupiec, 18 maja 2012 r. System wdrażania PO KL w regionie Instytucja

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Mapa białych plam w województwie łódzkim

Mapa białych plam w województwie łódzkim Mapa białych plam w województwie łódzkim Badanie ankietowe Wydziału Informacji i Promocji POKL nt. aplikowania o środki z EFS Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

Departament Pielęgniarek i Położnych 30 października 2009,Warszawa

Departament Pielęgniarek i Położnych 30 października 2009,Warszawa Stan realizacji projektu systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanego z EFS w ramach PO KL Departament Pielęgniarek i Położnych 30 października

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROTOKÓŁ OCENY OFERT na przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu Zostać przedsiębiorczym - program

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

EOF European Outplacement Framework. Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie

EOF European Outplacement Framework. Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie 2011 EOF European Outplacement Framework Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie EOF European Outplacement Framework Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Plan komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Plan komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Warszawa, maj 2008 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Cel ogólny Planu komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna...4 3. Grupy docelowe i ich charakterystyka...5

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opracowanie koncepcji kampanii społecznej realizowanej w ramach Projektu Predefiniowanego pn. Rodzina polska wolna od przemocy dla Programu Operacyjnego PL 14

Bardziej szczegółowo

RPMA.08.02.00-IP02-14-001/15

RPMA.08.02.00-IP02-14-001/15 Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu nr RPMA.08.02.00-IP02-14-001/15 KRYTERIA WYBORU DLA KONKURSU RPMA.08.02.00-IP02-14-001/15 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań 3 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych w 2009 r. 4 4. Zakres

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r.

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. sporządzony dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 1. Cel działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2009 jest: 1. promocja PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-50/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU GMINY Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Strategia rozwoju stanowi długofalowy scenariusz rozwoju gminy. Zakłada cele i kierunki działań, a także narzędzia służące ich realizacji. Strategia

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Lepsze jutro realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL ewaluacja bieżąca RAPORT KOŃCOWY - Poznań / Rybnik 2010 - Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa dr hab. Dariusz Tworzydło Uniwersytet Warszawski, Exacto sp. z o.o. Badanie ilościowe pn. Diagnoza dla Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Gmina - Miasto Płock Towarzystwa Wiedzy w Płocku Stowarzyszenia PLAN I HARMONOGRAM PROCESU

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu:

Prezentacja projektu: Prezentacja projektu: Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. łódzkiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet VIII Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji - LSR na lata 2014-2020

Plan Komunikacji - LSR na lata 2014-2020 Plan Komunikacji - LSR na lata 2014-2020 Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX Plan komunikacji

Rozdział IX Plan komunikacji Rozdział IX Plan komunikacji Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy LGD, a społecznością lokalną obszaru grupami docelowymi, w tym grupą defaworyzowaną, jest głównym sposobem skutecznego zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

*Planowanych jest 98 naborów (72 - konkursowe, 26 - pozakonkursowych)

*Planowanych jest 98 naborów (72 - konkursowe, 26 - pozakonkursowych) Rozeznanie rynku dla zamówienia polegającego na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PRIOTYTET 4: POMOC TECHNICZNA

PRIOTYTET 4: POMOC TECHNICZNA PRIOTYTET 4: POMOC TECHNICZNA W ramach tego Priorytetu realizowane będą trzy działania: 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR wydatki limitowane 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR wydatki nielimitowane

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA PILOTAŻOWYCH BADAŃ EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA FINANSOWANEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W ROKU 2014

ORGANIZACJA I REALIZACJA PILOTAŻOWYCH BADAŃ EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA FINANSOWANEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W ROKU 2014 MODYFIKACJA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ postępowania zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Załącznik nr 1 do SIWZ Przeprowadzenie badania Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Budżet Pomocy technicznej PO KL na lata 2007-2013 1.1 Generalne zasady podziału

Bardziej szczegółowo

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach LSR 2014-2020 dla obszaru 1. Monitoring i ewaluacja LSR 2014-2020 W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki dotyczące współpracy zamawiających i wykonawców ewaluacji Na podstawie opracowania zespołu Na Straży Sondaży.

Dobre praktyki dotyczące współpracy zamawiających i wykonawców ewaluacji Na podstawie opracowania zespołu Na Straży Sondaży. Dobre praktyki dotyczące współpracy zamawiających i wykonawców ewaluacji Na podstawie opracowania zespołu Na Straży Sondaży. Spotkanie GSE PO KL oraz ZSEPS, Kraków, 26.02.2015 r. Przetarg na badanie. Dwa

Bardziej szczegółowo