Regulamin uczestnictwa w Projekcie Studia Podyplomowe Metod Nauczania Fizyki i Matematyki. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin uczestnictwa w Projekcie Studia Podyplomowe Metod Nauczania Fizyki i Matematyki. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie Studia Podyplomowe Metod Nauczania Fizyki i Matematyki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dokumentacji konkursowej ogłoszonej przez Instytucję Pośredniczącą Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz w oparciu o obowiązujące w UŁ regulaminy studiów podyplomowych i projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (Zarz. Rektora UŁ nr 58 z dnia , Zarz. Rektora UŁ nr 6 z dnia r.) 2. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie, organizacji procesu studiowania oraz praw i obowiązków Uczestników Projektu. 3. Każda osoba ubiegająca się o udział w Projekcie zobowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i może rozpocząć udział w Projekcie po uprzedniej pisemnej akceptacji wszystkich jego postanowień. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 2 Definicje 1. Studia Studia Podyplomowe Metod Nauczania Fizyki i Matematyki 2. Biuro Projektu Wydział Fizyki i Informatyki UŁ, Katedra Modelowania Procesów Nauczania, pok.331 B 3. Projekt projekt: Studia Podyplomowe Metod Nauczania Fizyki i Matematyki realizowany jest na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 4. Kandydat osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie zasad określonych w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie 5. Uczestnik Kandydat, który spełnia wymogi określone w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie i który został zakwalifikowany do udziału Projekcie 6. Kwestionariusz Kwestionariusz Osobowy wypełniany przez Kandydata 7. PEFS Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 8. UŁ Uniwersytet Łódzki 3 Ogólne założenia Projektu 1. Projekt Studia Podyplomowe Metod Nauczania Fizyki i Matematyki jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

2 2. Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo łódzkie i realizowany jest w okresie od do Celem Projektu jest podwyższenie w Łodzi i woj. łódzkim o 40 liczby nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania fizyki i matematyki poprzez zrealizowanie jednej edycji 4 semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych. Na cel główny (kwalifikacje) składa się przygotowanie:- merytoryczne z fizyki i z matematyki niezbędne do nauczania tych przedmiotów zgodnie zarówno z obecna jak i nowa Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego, dydaktyczne niezbędne do doprowadzania uczniów do osiągania celów uczenia się fizyki i matematyki, psychologiczne niezbędne w rozwiązywaniu problemów w nauczaniu i uczeniu się fizyki i matematyki oraz w pracy w szkole, informatyczne, w tym wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, interfejsów pomiarowych i czujników w szkolnych doświadczeniach fizycznych, multimediów oraz specjalistycznego oprogramowania dydaktycznego 4. Studia dla Uczestników są w 100% nieodpłatne. 1. Uczestnikiem Projektu może być: 4 Uczestnik Projektu a) nauczycielka/ nauczyciel z Łodzi lub woj. łódzkiego, b) posiadająca/y przygotowanie z fizyki i matematyki (minimum 1 semestr w ramach ukończonych dotychczas studiów) c) chce zdobyć uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu (fizyki, matematyki) oraz spełnia wymagania z 5 d) posiada miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa łódzkiego e) prawidłowo złożył/a dokumenty określone w 5 pkt. 3 f) pozytywnie przeszła/edł przeszedł procedurę rekrutacyjną 2. Przypadki szczególne uzupełnienie punktu 1 podpunktu d) niniejszego paragrafu: a) Osoby niezameldowane na terenie województwa łódzkiego muszą udokumentować, iż ich życie zawodowe i osobiste jest istotnie związane z woj. łódzkim to znaczy przedstawić umowę najmu lokalu, poświadczenie o rozliczaniu się z US woj. łódzkiego (zgodność dowodu osobistego ora innych dokumentów z oryginałem poświadczają pracownicy Projektu na miejscu). b) W przypadku zameldowania czasowego Kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie wydany przez odpowiedni organ meldunkowy za okres obejmujący czas rekrutacji i udział w Projekcie. 5 Rekrutacja na Studia 1. Rekrutacja rozpoczyna się z dniem ogłoszenia informacji o naborze na stronie internetowej 2

3 2. Formularze rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej bądź osobiście w Biurze Projektu w Łodzi przy ul. Pomorskiej 149/153 p.331b. 3. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu w terminach podanych na stronie Projektu. Kandydaci są zobowiązani dostarczyć poprawnie i czytelnie wypełnione następujące dokumenty: a) podanie o przyjęcie na Studia b) kwestionariusz osobowy c) zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w charakterze nauczyciela i wysokości zarobków, d) zgoda na przetwarzanie danych osobowych e) deklaracja uczestnictwa w Projekcie. oraz f) suplement do dyplomu, aneks(y) lub wyciąg(gi) z programów ukończonych studiów potwierdzające przygotowanie z fizyki i matematyki, g) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych h) zdjęcie (2 sztuki, podpisane), i) kserokopia dowodu osobistego j) W przypadku zameldowania czasowego Kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ meldunkowy za okres obejmujący czas rekrutacji i udziału w szkoleniu 4. Dokumenty nie podlegają zwrotowi (za wyjątkiem odpisu dyplomu i suplementów do dyplomów ukończonych studiów) po zakończeniu Projektu 5. Rekrutacja ma charakter otwarty. Kwalifikacja Uczestników odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych. W przypadku większej ilości chętnych, aniżeli miejsc zastosowane zostaną kryteria: równościowe (ok. 75% kobiet), wiek 45+, staż pracy w charakterze nauczyciela fizyki lub/i matematyki, ukończone studia politechniczne. 6. Komisja Rekrutacyjna po zrealizowaniu procedury kwalifikacyjnej ogłasza listę zakwalifikowanych na stronie Projektu oraz powiadamia o przyjęciu drogą elektroniczną oraz listownie. 6 Przystąpienie do projektu 1. Warunkiem przystąpienia Kandydata do Projektu jest spełnienie kryteriów formalnych i merytorycznych oraz złożenie oświadczeń zamieszczonych w Przystąpienie Kandydata do Projektu następuje na podstawie Decyzji Komisji Rekrutacyjnej. 3. Kandydaci, którzy spełniają kryteria kwalifikacyjne, a nie zostali przyjęci z braku miejsc, automatycznie zapisywani są na listę rezerwową. Informowani będą o tym fakcie drogą elektroniczną. 4. Kandydaci z listy rezerwowej mogą na własną pisemną prośbę uzyskać na okres pierwszego semestru status wolnego słuchacza. 5. Wolny słuchacz ma prawo do uczestnictwa w zajęciach i zaliczania przedmiotów Studiów w sposób nie obciążający kosztami UŁ oraz nie ograniczający praw Uczestników. 3

4 6. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie (lub w przypadku skreślenia go z listy uczestników) jego miejsce zajmuje wolny słuchacz, który znajduje się na najwyższym miejscu listy rankingowej określonej liczbą punktów za obecności na zajęciach i uzyskane oceny z zaliczeń. 7 Organizacja Studiów 1. Wszystkie informacje, dokumenty i formularze dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu. 2. Zajęcia będą odbywać się w salach dydaktycznych UŁ, zgodnie z Programem Studiów i planem zajęć, dostępnymi na stronie Projektu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w planie. 3. Zajęcia konwersatoryjne, ćwiczeniowe i laboratoryjne będą prowadzone w grupach liczących do 20 Uczestników. 4. Studia realizowane będą w trakcie dwudniowych zjazdów sobotnio niedzielnych. Przewiduje się również możliwość innego trybu zajęć (w terminach wolnych od zajęć w szkole). 5. Udział w projekcie kończy się uzyskaniem Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych. 8 Monitorowanie i kontrola 1. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w procesie ewaluacji Projektu, w szczególności do uczestnictwa w ewaluacji merytorycznej oraz ewaluacji jakości realizacji projektu a także do wzięcia udziału w badaniach zmian w rozwoju kompetencji personalnych. 2. Uczestnik zobowiązany jest do wzięcia udziału, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności, w badaniu ankietowym przeprowadzanym 6 miesięcy po zakończeniu wsparcia w celu udoskonalenia dotychczasowej pomocy i lepszego jej dostosowania do potrzeb przyszłych uczestników. 3. UŁ zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania do publikacji i w celach promocji i ewaluacji Projektu nagrań, zdjęć, opracowań i materiałów wykonanych w ramach realizowanych zadań projektowych. 4. Informacje wskazane w 8 pkt. 1 i pkt. 3 będą wykorzystywane do wywiązania się Projektodawcy z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu. 5. Dane osobowe uczestników są gromadzone i przetwarzane, na potrzeby realizacji Projektu, w systemie PEFS, który służy do monitorowania i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 6. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne będą składane i przechowywane w Biurze Projektu. 7. Uczestnik ma prawo wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych. 9 Prawa i obowiązki Uczestnika 4

5 1. Każdy Uczestnik ma prawo do: a) nieodpłatnego udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, b) otrzymania materiałów szkoleniowych i innych przewidzianych pomocy dydaktycznych do zajęć, c) otrzymania wsparcia dodatkowego w postaci konsultacji podczas dyżurów (osobiście) i przez internet. d) do korzystania z zasobów Biblioteki Wydziałowej i Biblioteki UŁ 2. Udział Uczestnika w zajęciach Studiów jest obowiązkowy. 3. Warunkiem ukończenia Studiów jest obecność na zajęciach dydaktycznych oraz pozytywne zaliczenie wszystkich przewidzianych programem Studiów przedmiotów okresie realizowania Studiów. 4. W przypadku udokumentowanej, usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach Uczestnik ma prawo do zaliczenia przedmiotów realizowanych podczas nieobecności (po uzyskaniu zgody Kierownika Studiów) poprzez wykazanie się znajomością treści realizowanych na tych zajęciach. 5. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego poinformowania Biura Projektu o każdej zmianie w danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych. 10 Warunki rezygnacji 1. Z ważnych powodów Uczestnik, który został zakwalifikowany, może zrezygnować z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem Studiów, informując o tym Kierownika Studiów nie później niż na dwa dni przed rozpoczęciem Studiów. 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed rozpoczęciem szkolenia, na wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 3. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie studiów, nastąpić może z ważnej przyczyny i wymaga pisemnego usprawiedliwienia. Rezygnacja w trakcie realizacji Projektu następuje w drodze pisemnego wypowiedzenia uczestnictwa. 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania studiów, Kierownik Studiów może żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające jego rezygnację. 5. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji Uczestnik może zostać obciążony kosztami będącymi konsekwencjami jego rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w wysokości 100% tych kosztów. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na Uniwersytecie Łódzkim spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie. 11 Postanowienia końcowe 1. W przypadku, gdy rezygnacja ze Studiów jest spowodowana wyższą koniecznością, co należy udowodnić, UŁ może zwolnić z dokonania wpłaty 2. UŁ zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy Uczestników, którzy rażąco naruszają porządek organizacyjny przyjęty niniejszym Regulaminem. 5

6 3. UŁ zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień bez podania przyczyn. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny będzie w Biurze Projektu i na stronie internetowej Studiów. Uczestnik jest zobowiązany do śledzenia zmian w Regulaminie i przestrzegania zawartych w nim postanowień. 4. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do realizacji Projektu decyzje podejmuje Koordynator Projektu. 5. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu. 6

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja jest TEB

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności to nowe możliwości! nr POKL.09.06.02-14-319/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-319/14 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 realizowany jest przez Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zainwestuj w siebie zadbaj o swoją przyszłość nr POKL.09.06.02-14-289/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-289/14 realizowany jest przez Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 1 Postanowienia ogólne 1. nr POKL.07.04.00-30-017/13 jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH ZAGADNIENIA WSTĘPNE Projekt pn. Uczelnia na miarę potrzeb program rozwojowy GWSH w Katowicach jest realizowany przez

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin stosuje się do projektu Nowe umiejętności nowe możliwości realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Pomorski Project Manager W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowa energia w nauczaniu 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w Regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/Organizator projektu/projektodawca

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Świętokrzyska Akademia przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA I KRYTERIA REKRUTACJI NA SZKOLENIA, KURSY, KONSULTACJE I STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNE KADRY PROFESJONALNY URZĄD DLA 5 JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo