Internet jako nowy i dys bucji usług uwarunkowania i perspek. rozwoju. GiJ] Ekonomlcm.1 w Krakowi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Internet jako nowy i dys bucji usług uwarunkowania i perspek. rozwoju. GiJ] 624 2003 Ekonomlcm.1 w Krakowi."

Transkrypt

1 GiJ] Ekonomlcm.1 w Krakowi. Jarosław Plichta Internet jako nowy i dys bucji usług uwarunkowania i perspek - rozwoju 1. Internet a przewaga konkurencylna na rynku ubezpieczeń Rozwój nowoczesnych technologii, związanych z przesyłaniem i przetwarzaniem informacji, spowodował istotne zmiany w podejściu do zasad organizacji i zarządzania finnami ubezpieczeniowymi, w tym formułowania strategii ich działania. Rosnąca konkurencja na polskim rynku ubezpieczeniowym oraz malejąca w ostatnich kilku latach dynamika wzrostu tego rynku powodują, że firmy ubezpieczeniowe upatrują w nowoczesnych technologiach szansy na możliwość: - pozyskiwania i wykorzystywania informacji o aktualnych i potencjalnych klientach,. - stosowania nowych narzędzi i metod dotarcia do nowych klientów oraz utrzymania dotychczasowych, - podniesienia jako ści ś wiadczonych usług, - spłaszczenia struktur organizacyjnych, - ograniczenia kosztów itd. Dzięki takim działaniom,jak: obniżenie kosztów działalności, odróżnianie się od konkurentów oraz skupienie się na wzmacnianiu kluczowych kompetencji firmy w nowych obszarach, można zbudować przewagę konkurencyjną, która będzie rełatywnie trwała i zapewni firmie lepszą pozycję na rynku oraz większą zyskowność. Aby przewaga konkurencyjna, uzyskana dzięki zmianom technologicznym, była trwała, powinny zostać spełnione trzy kluczowe warunki: I. Kopiowanie rozwiqzań przez konkurentów powinno być dla nich trudne. 2. Firma powinna u z yskać i wykorzystać przewagę pierwszego posunięcia.

2 .IaroslaH' Plichta 3. Technologia powinna mieć pozytywny-oszczędnościowy wpływ na źródła kosztów łub sposób odróżniania się od konkurentów ż korzyści,! dla firmy [4, s. 99]. Ponieważ Internet jest technologi,! powszechnie dostępn'l, firmy nic maj,! żadnych trudności, aby skopiować pod względem technologicznym posunięcia konkurentów. Jeżeli przedsiębiorstwo rozpocznie sprzedaż. produktu w sieci, to jego konkurent może zrobić bez problemu dokładnie to samo. Istot,! przewagi pierwszego posunięcia jest rola czasu w wykorzystaniu 7.ródeł przewagi konkurencyjnej (obniżenia kosztów, odrói.nienia się, rozwinięcia kompetencji, zasobów). Przedsiębiorstwo, które wykonuje pierwsze posunięcie, zyskuje generalnie możliwość ustalenia - zdefiniowania zasad gry. W przypadku przedsiębiorstw w kontekście rozwoju sieci Internet może to oznaczać np.: - wprowadzenie standardów bardziej odpowiadaj'lcych konfiguracji zasobów firmy anil.cli konfiguracji zasobów konkurentów, czyli takich, które bardziej pasują do tego, co dane przedsi,biorstwo już robi i posiada, - zdobycie lojalności kupuj,!cego, a następnie zwiększenie kosztu zmiany sprzedawcy/dostawcy. Może to się dokonać poprzez dostarczenie kupującemu wartościowych dla niego informacji (usług) przez sieć i przywiązanie go następnie do usług swojej firmy. Zmiana firmy, z punktu widzenia takiego użytkownika. może bowiem oznaczać zmniejszoni! wiarygodność i pewność pozyskiwanych informacji oraz koniecznośt' dostosowania się do technicznie odmiennych standardów'. Wykonujący pierwsze posunięcie ma szanse zbudować stabilne relacje z najlepszymi dostawcami usług dostępowych do sieci, do pewnego stopnia blokując w ten sposób konkurentów. Przykładowo, moż.e podpisywać umowy (wiązać się prawnie) z dostawcami usług internetowych, którzy dysponują najlepszej jakości połączeniami, przepustowości'l i, na przykład, maj,! szczególnie atrakcyjną dla firmy własn'l bazę użytkowników. Większość firm, które odniosły sukces w swoich dziedzinach, wykorzystując nowoczesne technologie, była prekursorem i innowatorem. Naśladowcy - pomimo niższych kosztów wejścia i obniżonego ryzyka - nic osi'lgali takich sukcesów (np. Amazon.com czy portale informacyjne w Polsce, z których na rynku licz'l się te, które były prekursorami - Onet, Wirtualna Polska). Firma może zdobyć bogate doświadczenie i osi~gm!ć korzyści wynikaj'lce z krzywej doświadczenia. Ma możliwość ustalania względnie wyższych cen (strategia zgarniania) i osiągnięcia znacznego zysku jeszcze przed wejściem konkurencji oraz umocnienia przez to swojej pozycji rynkowej i finansowej wobec nich. Wynika to z monopolistycznej pozycji firmy w okresie, kiedy jeszcze konkurenci nie byli w stanie wejść na rynek. Przedsiębiorstwo-lider może liczyć na duże wsparcie mediów i rozpowszechnienie swojej marki wśród potencjalnych nabywców, przy stosunkowo I Szc!'i'.cj na tcnlcmat w pracy [7].

3 Imane! jako 11011'Y klina!..' i dystrybwji IIsll/g... niż"zych nakładach wynikających z tego tytułu. Może to wynikać z zainteresowania mediów nowymi technologiami. pomysłami. innowacjami. Firmalider będzie wszędzie prezentowana ze względu na brak konkurentów i stąd pojawiać się będzie w prasie, radiu, telewizji, zapewniaj"c sobie darnlow" popularyzację. Te potencjalne przewagi pierwszego posunięcia należy przeciwstawić negatywnym stronom wykonywania pierwszego ruchu. Negatywne konsekwencje pierwszego posunięcia wynikają przede wszystkim z: - konieczności edukacji konsumenta/nabywcy i przekonania go, na przykład, do dokonywania zakupów bezpośrednio w sieci, - konieczności uzbierania pewnej masy krytycznej nabywców, co oznacza poniesienie nakładów, które dla konkurentów będą już niższe ze względu na wyksztalcon" przez lidera bazę i świadomość konsumentów, _. aspektów tcchnicznych, współpracy z dostawcami Internetu, opracowania metod rozwi~łzywania problemów. systemów obsługi klienta. Chociaż oznacza to korzystny ruch na krzywej doświadczenia, to jednocześnie wiąże się z kosztami. Konkurenci natomiast, pod"żaj"c za firmą-liderem, będą korzystali z takich doświadezeli tej firmy, o których informacja jest powszechnie dostępna. Zestawiając powyższe potencjalne przewagi pierwszego posunięcia z kosztami i ryzykiem z nim zwiqzanym, widzimy, że istniej" znaczne potencjalne korzyści z tytułu wykonania pierwszego ruchu. Aby jednak przedsiębiorstwo mogło rzeczywiście je uzyskać i aby rekompensowaly one wspomniane koszty i ryzyko, firma powinna posiadać wewnętrzną zdolność (zasoby, kompetencje) do budowania marki, zdobywania lojalności klientów, zapewnienia wysokiej jakości produktów oraz do szybkości działania w odpowiedzi na posunięcia konkurentów. Oznacza to przede wszystkim konieczność bycia innowacyjnym i elastycznym, czyli posiadania odpowiednich kompetencji przed wykonaniem pierwszego posunięcia. Firmy ubezpieczeniowe działające na rynku polskim niechętnie ponoszą nakłady związane z ogólną edukacj" konsumencką, gdyż dopóki nie jest ona w równym stopniu prowadzona przez wszystkie firmy, żadna samodzielnie nie jest zainteresowana ponoszeniem kosztów z tym związanych. Korzyści z takiej działalności może odnosić konkurent. Wykorzystanie Internetu nic daje automatycznej trwałej przewagi konkurencyjnej ze względu na obniżenie kosztów czy odróż'nianie się, ponieważ konkurenci są w stanie osiągn"ć to samo. Zastosowanie jedynie technologii, bez stworzenia najej bazie nowego typu organizacji (np. organizacji wirtualnej czy opartej na wiedzy) nie przyniesie długotrwałych korzyści. Niezbędne są "uniwersalne" umiejętności z zakresu zarz"dzania, marketingu i finansów, które pozwolą zbudowa( model funkcjonowania mogący zapewnić firmie również. trwałą przewagę w zakresie kosztów. Umiejętne zarządzanie, wykorzystujące np. olltsollrcillli, może przynieść finnic korzyści w postaci niż.szych kosztów. trudności skopiowania przez konkurentów (nie da się w prosty sposób skopiować umiejętności zarządczych) źródeł uzyskiwania wartości dodanej oraz efektów działań opar-

4 }aro,\'/oh' Plichta tych na kooperacji. Mo ż na zaryzykować stwierdzenie. że XXI w. to wiek kooperacji. a Internet jest idealnym narzędziem do zrealizowania tego postulatu. Firma ubezpieczeniowa może dzięki korzyściom pierwszego posunięcia uzyskać przewagę (pozycyjną). o ile tylko posiada odpowiednie kompetencje. czyli o ile jest innowacyjna, szybka i elastyczna w dzialaniu. Te cechy nie są automatycznie osiągalne dzięki Internetowi. Jest raczej odwrotnie - warunkiem koniecznym zdobycia trwalej przewagi konkurencyjnej przy pomocy Internetu są innowacyjno ść, szybkość i ela s tyczn ość dz.ialania firmy, kt óra zdecyduje s ię wykonać pierwsze posunięcie. Nie jest 10 jednak warunek wystarczaj'lcy. ponieważ dopiero wykorzystanie posiadanych kompetencji (m.in. w postaci inn o wacyjności) po wykonaniu pierwszego posunięcia moż e s tanowić wlaści we źródło trwałej przewagi konkurencyjnej. Przewaga konkurencyjna uzyskana poprzez wykorzystanie Internetu jest zatcm zarezerwowana dla pierwszych firm o powyższych cechach w danej branży. Firma innowator ma szanse wykorzystać prawo rosnących dochodów i zdo minowa ć rynek. jednocześnie wyksztajcić s poleczno śc i wirtualne bąd ź zbudować korzystne relacje z nimi. W dalszym ciągu jednak wszystkie firm y mog'l w pierwszym momencie doprowadzi ć do obniż.ki kosztów i lepszego zaspokajania potrzeb klienta, co wynika z m oż liwości wplywu Internetu i In\ranetu na elementy lań c ucha wartości firmy, w postaci zwiększenia wydajności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Efektem takiego procesil będzie poszerzanie s ię rynków i możliw ość uzyskania trwalej przewagi konkurencyjnej. 2. Główne bariery rozwolu I obszary zastosowania Internetu w działalności ubezpleczenlowel Nowoczesne technologie. a w szczeg ó ln ośc i Internet, pozwalają firmom na pokonanie dotychczasowych, tradycyjnych barier wejścia na rynek. takich jak: - bariery przestrzenne (możliwość dzialania na obszarze calego świ ata - globalizacja). - bariery komunikacyjne (uniwersalizacja przekazu, standaryzacja języka oraz metod i narzędzi przekazu informacji ), - bariery czasowe (Iączność w czasie rzeczywistym. realizacja transakcji. wykonywanie usług itd.), - bariery kosztowe (stosunkowo ni sk ie koszty wejścia. aby zaistnieć w sieci; organizacja i za rządzanie firmą nie musz'l być związane z konkretnym miejscem - organizacje wirtualne, stąd ni ższe koszty). - bariery informacyjne (dostęp do znacznie szerszego zakresu informacji. szy bko ść ich pozyskania, wymiana oraz zarz~ldzanie informa cją wewnętrzną, jak i zewnętrzną - np. database marketing ). Należy dodać, że wykorzystanie łnternetu w dzialalności ubezpieczeniowej uwarunkowane jest kilkoma czynnikami dodatkowymi, nic wynikającymi z działalności i zachowania firm, a mianowicie:

5 Illferner jako nmvy kanal komullikluji i dystryblhji uslug... - stworzeniem nowoczesnej sieci strukturalnej w Polsce, umożliwiającej szybki transfer i dostęp do Internetu, - propagowaniem i wspieraniem rozwiązań technologicznych oraz urządzeń stwarzających możliwość taniego i prostego dostępu do Internetu, - rozwojem edukacji ekonomicznej - w tym ubezpieczeniowej - spole-, czenstwa, - rozwiązaniami podatkowymi wspierającymi inwestycje zwi'lzane z technologiami informacyjnymi na poziomic zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych, - zwiększcniem możliwości powszcchnego dostępu do informacji o firmach ubezpieczeniowych i obligatoryjnego systemu sprawozdawczości ubezpiecze- lliowcj. Rozwój uslug finansowych opartych na Internecie napotyka w skali europejskiej na pewne trudności, ponieważ istniej,! różnice pomiędzy poszczególnymi krajami. ])0 tego dochodzi bardzo istotna kwestia skuteczności ochrony i bezpieczcllstwa danych osobowych oraz finansowych. Działania zwi'łzanc z utrzymywaniem i wykorzystaniem baz danych "I ograniczone przepisami prawa. W Unii Europejskiej obowi'(zuje w tym zakresie dyrektywa 95/46(OJ 1995 L 281/31). Jest ona rodzajem standardu dla poszczególnych czlonków w zakresie tworzenia wewl1l;trznych regulacji prawnych w odniesieniu do zagadnień związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i ochroną danych. Pomimo wskazanych wyż.ej uwarunkowali i ograniczeli, technologie internetowe oferują istotne korzyści zarówno w sferze informacyjnej,jak i w zakresie podnicsicnia jakości świadczonych usług. Pozyskiwanic. analiza i occna wartości informacji należą do istotnych elementów lańcucha wartości w uslugach finansowych, które mają istotny wplyw na jego pozostale elementy. ])0 prekursorów w sektorze internetowych uslug finansowych należ,ą brokerzy (maklerzy) papierów wartościowych. W USA już w polowic lat 90. osiągali oni duże sukcesy [3[. W ci'lgu niespełna 3 lat funkcjonowania osiągnęli udzial ok. 25% w tego typu transakcjach. Sukcesu należy upatrywać w niższych cenach i jakości serwisu. Osiągnięto to dzięki systemowi bieżących notowań i informacji oraz szybszej realizacji zleceli klientów i przejrzystości transakcji. Również w Europie dynamicznie ro.'nie liczba klientów korzystających z tej formy zawierania transakcji. Uslugi finansowe zalicza się do uslug o największych perspektywach rozwoju w Internecie [3 [. W ciągu ostatnich kilku lat prowadzone są poważne dyskusje na temat zastosowania Internetu w dzialalności ubezpieczeniowej. Firmy ubezpieczeniowe dokonują pierwszych prób prowadzenia dzialalności z wykorzystaniem tego kanalu komunikacji i dystrybucji. Wedlug Swiss Re sprzedaż standardowych ubezpieczeń osobowych będzie stanowić 5--10% w USA i 3-5% w Europie [I, s. 7[. Do produktów, które najbardziej nadają się to tej formy sprzedaż.y, zaliczyć można ubezpieczenia na życie (posagowe, z funduszem inwestycyjnym) oraz zdrowotne (rys. I).

6 latos/au' Plichta 10Wlr (}Wk' 0,20 O,Ol 4 I ):H)()(, 7W/(, 60(ir, 50% 40';h 10(;';, 2WY!' ,/(, (Nt, USA USA Europa Europa I ')99 2(XIS D Realizacja umów oll-lifll' 1'11 Informacja przez Intemct, podpisanie umowy tradycyjnie Żadnych korzyki z Internetu Nabywcy hel. Internetu Rys. 1. Udział rynkowy transakcji ubezpieczeniowych on-lilu' w ubezpieczeniach osobowych (dane w %) Żródlo II. s. 71. Pewne rodzaje ubezpieczeń nie powinny powodować większych problemów przy tego typu sprzedaż.y, dla innych np. życiowych oferta będzie musiała być jednak w zdecydowany sposób ograniczona do najprostszych propozycji. Najłatwiej sprzedawać on-lin!': -- polisy posagowe i polisy emerytalne oraz polisy czysto inwestycyjne, -- ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą, -- ubezpieczenia OC komunikacyjne i zawodowe oraz w życiu prywatnym. -- ubezpieczenia mieszkajl i domów, -- inne ubezpieczenia majątkowe. - proste lub ograniczone ubezpieczenia ż.yciowe. Innymi ubezpieczeniami. które idealnie nadają się do dystrybucji przez Internet, "I ubezpieczenia!"iilcas,wrlllicl'. Są to produkty bankowo-ubezpieczeniowe oferowane przez towarzystwa p()wi~ll.ane kapitałowo z bankami. Klient zakładając konto. wykupuj'lc kartę lub zaei'lgaj'lc kredyt. dostaje ubezpieczenie. Są to najczęściej proste ubezpieczenia typu NNW lub kosztów

7 II/te rlic! '--o '.::/O_"-, '}.::'.::k(.:: /.::J{.::".::k.:: o.::".::",--",--".::k.::"",cj,--i.::i====,--.::{(,--.\.:: I(.::(,~:.:'..::" leczenia za granicą. Poniewaź są one na ogól malo skomplikowane i oferowane ze względu na powtarzalność transakcji i stosunkowo nisk,! cenę je dnostkową, nazywane są niekiedy ubezpieczeniami śmieciowymi. Nie wszystkie produkty ubezpieczeniowe nadaj'l się w równym stopniu do sprzedaży przez Internet. Zależy to glównic od stopnia potrzeb informacyjnych i doradczych związanych z danym produktem. Im bardziej "I kompleksowe i im wyższa cena jednostkowa, tym bardziej potrzebne jest z aanga ż owanie doradcze ze strony firmy ubezpieczeniowej czy po ś rednika (rys. 2). ZLlroW()lnc SallHx'hodowc - firmy Samochouo wc prywalne Rentowe Mieszkaniowe Życ iowe indd; sowane OC prywatne Życ iowe uniwcrsalnl: niska Komp)cksownsc (/. ło l.ol1osc) produktu wysoka Rys. 2. Ubezpieczenia 'l m oż liwość zastosowania Internetu w kontek ście kompleksowości i wiclkosd transakcji Ż rodło : lł,s.xi. Do s przedaży przez Internet najbardziej nadaj'l s ię produkty o malej zloźoności i zrozumialym systemie taryf (stawek). także ubezpieczenia pojedynczych ryzyk, gdzie algorytm obliczenia wynika z cech i uwarunkowań obiektywnych, jak: deklarowana wartość przedmiotu, precyzyjna charakterystyka ryzyka, okres umowy itd. Aplikacje i narz~dzia informatyczne stwarzaj" również. możliwość porównania cen i stawek, co dla nabywców uslug ubezpieczeniowych stanowi bardzo dużą trudność (rys. 3).

8 }aro.\ /aw ['Iichta Prywafnc k i)111un ikacyjnc l Mi Inn (~ 66% M j (' ~ zkal ll doil1i 'w J 4% - _ Życ i o we uniwcrsalne 19'" Indywidualne rent owe 1 :Vi-j-, Rys. 3. Struktura sprzed aży ubc/.pict..'l.cli przez Int~rncl Zródlo: II, s. 71. w USA Pomimo wątpliwo ś ci co do możliwości dystrybucji usług ubezpieczeniowych. można wskaza ć na uwarunkowania. przy s pełnieniu których byłoby to moż liwe w odniesieniu do praktycznie wszystkich rodzajów ubezpiecze". Natomiast Internet daje ju ż w tej chwili du że możliwości w zakresie podniesienia j akości usług w stosunku do nabywców u s ług. którzy posiadaj" wystarc zającą wiedzę na temat ubezpieczeli i nawet j eżeli posiadaj" już ubezpieczenia. można kontynuowa ć proces podnoszenia ich wiedzy i kwalilikacji poprzez grupy dyskusyjne i czaty. Pośrednicy mogą dzięki Internetowi identyfikować potrzeby klientów, grupować je i informacje na ten temat przekazywać firmie ubezpieczeniowej. W USA tego typu po ś redni c y dobrze wyspecjalizowali się w ubezpieczeniach zdrowotnych oferowanych ś rednim firmom. Równocześnie ze wzrostem ilościowym Internet stwarza du że możliwości polepszenia jakości i rozszerzenia zakresu ś wi"dczonych usług. Dzięki temu zostają stworzone mo ż liwości realizacji na du ż ą s kalę koncepcji ubezpieczcli "szytych na mian;". Nowe medium daje szansę na dużą elastyczność kształtowania produktów, skrócenie czasu realizacji uslugi i lepsze zarządzanie ryzykiem. Szacuje się. że firmy ubezpieczeniowe w USA w niedługim czasie o bni żą swoje koszty funkcjonowani", związane z dystrybucj'l. administracją i likwid"cją szkód. o ł5 mld USD (ł2 % ). W ubezpieczeniac h podmiotów gospodarczych os zc zędno ści te. związane z w yżs zą jakością doradztwa i informacji oraz oferowaniem bardziej dopasow"nych do potrzeb produktów. wyniosą ok. II mld USD (9'YtJ) [I. s. 71. W nowopowstających firmach ubezpieczeniowych Internet powoduje oszczędności przy tworzeniu kanałów dystrybucji. a tym samym instytucje finansowe. które do tej pory nic funkcjonowały na tym rynku. mogą przy niższych kosztach wchodzić do sektora.

9 Imane! jako nowy kana!. ' us!ug". Wykorzystują przy tym swój nowoczesny image do sprzedaży często tych samych produktów, co firmy działające dotychczas. Poza tym firmy funkcjonujące w sektorze e-biznesu pozycjonowane są często nie jako firmy z branży ubezpieczeniowej, ale jako firmy nowej generacji związane z tzw. nową ekonomi". Działania ich powodują, że firmy ubezpieczeniowe, funkcjonujące do tej pory na rynku o niezagroż.onej pozycji, analizują te zjawiska jako potencjalne zagrożenie. Dzięki Internetowi informacje mog', być w znacznie szybszym tempie przekazywane i wymieniane. To umożliwia przełamanie dotychczasowego sytemu tworzenia wartości na rynku ubezpieczeń. Niektóre firmy nowej generacji zaczynają stosować z powodzeniem strategie związane z outsourcingiem. Rola tradycyjnych pośredników będzie musiała zmierzać w kierunku doradztwa finansowego i kompleksowego zarządzania ryzykiem. Spowodowanc jest to wypełnianiem przez Internet funkcji informacyjnych. Dostęp do aktualnych informacji i ich analiza pozwolą na szybką reakcję i przygotowanie aktualnej oferty nie tylko ubezpieczeniowej, ale również ogólnofinansowej i zarządzania ryzykiem. Klienci firm ubezpieczeniowych będą z kolei czerpali korzyści z większej przejrzystości rynku, niższych cen i wyższej jakości świadczonych usług. E-commerce niesie ze sobą nowe ryzyka, a zatem i nowe potrzeby ubezpieczeniowe. Zwiększający się podział pracy spowoduje zwiększone zapotrzebowanie na ubezpieczenia OC, transportowe i finansowe. Oczekiwany jest również zwiększony popyt w segmentach niszowych. Internet stanowi nowy, dodatkowy kanał dystrybucji ubezpieczeń. W przeciwieństwie jednak do usług brokerskich i bankowych świadczonych w systemie on-line dynamika rozwoju ubezpieczeń on-line jest znacznie mniejsza. Większość firm ubezpieczeniowych wykorzystuje Internet jedynie do prezentacji firmy lub (i) oferty usług'. Jest wiele przyczyn tak niewielkiego zastosowania Internetu. Wynikają one częściowo ze specyfiki ubezpieczeń: - kompleksowy charakter niektórych usług ubezpieczeniowych wymaga zwiększonego poziomu doradztwa, czego do tej pory nie udało się zautomatyzować (chociaż kwestia doradztwa nawet skomplikowanego nie wymaga spotkania fizycznego stron - przykładem na to są rozwijające się usługi prawne, które w dużej części mogą być realizowane w systemie on-line, a w wielu przypadkach w całości w tej formie). Wydaje się jednak, że w wielu przypadkach oferty i prezentacje firm występujące w Internecie są przeniesieniem istniejących w formie analogowej materiałów reklamowych bez uwzględniania specyfiki i możliwości Internetu, - często likwidacja szkód i zakończenie umowy uhezpieczeniowej nie poddaje się standaryzacji i wymaga indywidualnego podejścia (np. oceny szkody na miejscu zdarzenia), - Internet najlepiej nadaje się do transakcji powtarzalnych, podczas gdy kontakt z firmą ubezpieczeniową odbywa się stosunkowo rzadko (w porówna- ::' Analiza własna oraz wnioski studentów IV roku specjalności "Ubezpieczenia" na podstawie projektów wykonywanyęh w ramach zajęć "Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe".

10 Jaroslm-v Plichta niu do innych usług); po zawarciu umowy bardzo często kilka lat albo w momencie zdarzenia losowego. - zmiana ubezpieczyciela stwarza w wielu przypadkach problem, który uniemożliwia podjęcie decyzji o zmianie formy na oli-lilie, - wiele osób postrzega Internet jako niezbyt pewny kanał dystrybucji. To przeszkadza zarówno w dystrybucji uslug,jak i przekonaniu nabywców o bezpieczeństwie tego typu transakcji i ochronie danycł1. Panuje opinia, że wszelkiego rodzaju i typu transakcje b,d,) możliwe do zrealizowania w Internecie na początku XXI w. Uslugi finansowe sąjuż w większości rozwiniętych gospodarek możliwe do nabycia za pomocą kanału dystrybucji, jakim jest Internet. 18 lipca 1999 r. Bank ol' Ireland ogłosił, i.e rozpocząl od tego dnia jako pierwszy pelną obsługę całkowicie wirtualnego banku. GeneraLife Insurance Company ol' America - całkowicie witrualna firma ubezpieczeniowa - odnotowała wzrost obrotów ubezpieczeniowych od zera do 138 milionów dolarów w ciągu niespelna 18 miesięcy'. Wielu ubezpieczycieli i to zarówno w USA, jak i w Europie używa Internetu już tylko w celu dostarczenia użytkownikom informacji odnośnie do ceny i jakości oferowanej uslugi, a nie w celu zawarcia kontraktów oli-lilie. Przykład Generalife pokazuje, że dużo łatwiejsze może w XXI w. okazać się stworzenie wirtualnej firmy ubezpieczeniowej niż przekształcanie starej i opracowywanie nowych sposobów dotarcia do klientów ubczpieczeniowych'. Oczywiście, nic chodzi tylko o stworzenie witryny internetowej - cho(' i z tym mog') być problemy (np. brak spójności przekazu elektronicznego, nam;dzi komunikacji z klientem z dotychczasową strategią komunikacji). Regulacje związane z reklamą ubezpieczeniową nie są specjalnie opisane w dyrektywach UE. Każdy z członków Unii Europejskiej może sam stosować swoje regulacje, które wpływają na zawartość strony internetowej. Muszą one jednak być zgodne z przepisami prawnymi regulującymi dzialalność w zakresie promocji i czterema podstawowymi zasadami czterech podstawowych swobód'- Komisja Unii Europejskiej opublikowala w związku z tym pierwszy projekt dyrektywy z dnia 26 lipca 1999 r. dotyczącej sprzedaży usług finansowych na odległość. Proponowana dyrektywa powinna doprowadzić do zunifikowania regulacji dotyczących zarówno działalności marketingowej, jak i handlowej firm oferujących swoje uslugi ubezpieczeniowe za pomocą Intemetu. Dzialalność reasekuracyj na już znalazla swojego pierwszego wirtualnego reasekuratora. Od 18 listopada 1999 r. Swiss Re oferuje za pomoc'! programu ELRiX, czyli Electronic Risk Exchange, pierwszy tego typu system oosługi klienta. ELRiX jest elektroniczną platformą wymiany ryzyka ul11ożliwiaj'lq kupującemu, jak i sprzedającemu poprzez Internet, zaangażowanie się w han-.1 Informacja pochodzi z internetowego dziennika ubczpieczeniowego, rcdagow,mcgo przez brokera M, Brodę na serwisie Szerzej na ten temat w pracy 15. s. 461.

11 IlIIt'me, 1I0l1'y hmol kolllltljikluj; i d)'j'rybucji UJIUK... dlu, czyniąc go bardzo prostym, wygodnym, szybkim i O dość wysokim stan Jardzie bezpieczclistwa. Za pośrednictwem tego programu odbywają si, aukcje. do których mają dostęp zarejestrowani uiytkownicy za pomo<:<! zwyklego "klikni,cia" mys z ką. Oczywi ście istniej,! też pewne wady czy ograniczenia tego produktu w postaci braku możliwości standaryzacji oferowanych uslug 12. s. 31. W przy".!ości Swiss Re zamierza rozszerzyć ofertę swoich produktów i uslug oferowanych za pomocą Intemetu. zachowując oczywiście pewien ich standard. Obsluga programu i nowy kan al dystrybucji dla reasekuracji mają szereg zalet.jak: - prędkoś ć - w ciągu kilku sekund ELRiX podaje c enę za pokryc ie ryzyka. jakie jest oferowane. - przejrzystość - pozwala bezpośrednio porównywać oferty. - oszczędno ś ć - kierowanie bezpośrednio do "Iinteresowanych klientów umów reasekuracyjnych limoj.liwia mniejsze koszty akwizycji i transakcji dla cedenta. - dost,pno ść - wszystkie funkcje są dostępne każdego dnia w gouzinach od 6 rano do 11 wieczorem Clasu środkowo - europejskiego. Jak już wspomniano. Internet ma bezpo ś redni wplyw na wszystkie procesy bi znesowe w firmie ubezpieczeniowej. Szybkość przeplywu informacji. jej pozyskiwania i przetwarzania pozwala na przyspieszenie procesów decyzyjnych. a tym samym uzyskanie przewagi konkurencyjnej pierwszego ruchu. Nic bez znaczenia jest możliwość powiązania Internetu z sieciami intranetowymi i ekstranetowymi. Pozwala to na pelną integrację procesów zewnętrznych i wewnętrznych. Ich integracja przebiega czasem kilka lat. stąd wdrażanie poszczególnych elementów calego systemu musi na s tępować etapowo. Nikt nic podważa w tej chwili technologii komputerowej i nakładów na nią. chociaż na samym początku ocena korzyści była trudna do przewidzenia. Zarządzanie informacją. wiedzą. oszczędność czasu i szybkość podejmowania decyzji to czynniki postrzegane jako decydujące o sukcesie firmy. Mają one bezpo ś redni wpływ na obniżenie kosztów i eliminację zbędnych c z ynności. 3. Internet a rozwól ubezpieczeń w Polsce Towarzystwa ubezpieczeniowe (nic tylko w Polsce) zdecydowaną wi<,:kszo ś ć swoich polis sprzedają albo za po ś rednictwem wlasnych agentów. którzy reprezentuj,! tylko jedno towarzystwo, albo korzystajl}c z niezależnych agentów nie zwi,!zanych z żadnym konkretnym towarzystwem. nazywanych LI nas cz ęsto muitiagentami. Czę ść polis sprzeuawana jest przez brokerów ubezpieczeniowych. pozostala c zęś ć za pośrednictwem banków i innych instytucji finansowych. Firma badawcza PentO!' przeprowadzi la w 20()l r. na z.lecenie Polskiej Izby Ubezpieczeli hauania na reprezentatywnej grupie szefów placówek polskich uhezpieczycieli na temat trzech najważniejszych kanałów dystrybucji polis

12 )artjsfaw PlicJlIlI teraz, za 5 i za 10 lat'. Według szefów placówek ubezpieczeli majątkowych obecnie w dystrybucji dominują agenci (95%), własne placówki towarzystw (75 %) oraz multiagencje (57 %) tuż przed brokerami (51 %). Nic Illaj., praktycznie znaczenia banki (5%), Internet (I % ) i centra telefoniczne (0% )7. W ubezpieczeniach na życic sytuacja wygl"da bardzo podobnic. Wszyscy korzystaj" z agentów (100%), prawie wszyscy wykorzystuj" wlasne placówki (70%), a znaczna część brokerów (42%) i Illultiagencje (36% ). Tutaj jednak znacznie większe znaczenie mają już Internet (24%), banki (20%) i centra telefoniczne (8%). W wynikach "za 5" i "za 10 lat", w ubezpieczeniach na ży c ic, dalej domi nują agenci (spadek do 84%), ale zaraz na drugie miejsce wysuwa się Internet (74%). Wyprzedza tutaj zdecydowanie zarówno brokerów (41 ']f, - bez zmian) oraz banki i pocztę (39% - dwukrotny wzrost). Zmarginalizowane mają być własne placówki towarzystw (z 70% do 25 %) oraz Illultiagencje (spadek do 17%). W ubezpieczeniach nhljątkowych najwai.niejsi będ'l brokerzy (57%), Internet (53%), agenci (51 %). multiagencje (38% ) i własne pła c ówki ubezpieczycieli (35%). Dla obu działów można dostrzec oczekiwanie zmniejszenia roli dwu najbardziej tradycyjnych u nas kanałów zawierania ubezpieczeń : agenta (to szczególnie w majątku) i przede wszystkim własnych placówek towarzystw (spadek z 70% do 25 % i z 75 % do 35 % wskazań). W ubezpieczeniach majątkowych znacząco ma wzrosnąć rola brokerów, osi',gaj"c nawet pierwsze miejsce wśród kanałów dystrybucji 16, s Firmy ubezpieczeniowe w Polsce nic wykorzystuj" w pełni możliwości Internetu do zawierania transakcji z klientami. Przyczyn'l tego jest fakt, że do dokonania transakcji potrzebny jest w dalszym ci',gu osobisty kontakt z klientem. Ponadto towarzystwa tłumaczą swoją niech,ć do sprzedaiy polis Oli-lilii' niekorzystnymi przepisami prawnymi oraz skomplikowanym procesem zawierania transakcji z klientem. Idealny mechanizm sprzedaży polis w Internecie to taki, który uwzględnia jego interakcyjny charakter (zastępuje kontakt z agentem, daje wolność wyboru, nie narzuca roz. wiązań ). Internet daje możliwoś ć zgromadzenia w jednym miejscu, d z ięki narzędziom interaktywnym, tre ś ci informacyjnych, możliwości porównawczych, korzystania z porad. Stwarza to możliwość łączenia funkcji agenta, brokera i mechanizmu zapewniaj"cego podejmowanie niezależnych decyzji. Ważnym problemem w rozwoju tego kanału dystrybucji jest hczpieczelistwo transakcji i ochrony danych o kliencie. Jest on jednak wyolbrzymiany, ponieważ kradzieże informacji poprzez Internet zdar z ają się rzadziej nii. w tradycyjny sposób. W jednym z przeprowadzonych w Polsce badali powodem małego zainteresowania klientów moi.liwości" placenia przez Internet nie było niebezpieczeństwo transakcji, ale po prostu brak wiedzy na telllat sposobu korzystania I. tej formy płatności. Podobnie wygl'lda problem ochrony danych h Informacja z internetowego dziennika uhezpieczeniowego rcdagowall('go prl.cl. hrokera M. BrodC na serwisie 7 Moż liwe wskazania wielokrotne.

13 Internet ~'-'-'-'-'-'-'-:;' :..~ka~i'!.'j(~ll~k~'o,,-n'!.'llrtljl'!.'ll~ k'.'.as(/~i~i3ł'!!'.~".si!!"!:~~ osobowych, do których ma dostęp w tej chwili tyle instytucji, ż.e zdobywanie ich przez Internet jest po prostu nieopłacalne i wbrew pozorom dość trudne. Istnieją już w tej chwili sposoby na wytropienie osoby włamuj,!cej się do systemu. Podobnie jak w przypadku czynników stymulujących sprzedaż. ubezpieczeń, świadomość i wiedza na temat ubezpieczeń oraz sposobów ich zakupu jest główną barierą w ich rozwoju. Towarzystwa szacują, że sprzedaż polis on-line na najbardziej rozwiniętych rynkach w najbliższym czasie nadal nic przekroczy paru procent ich całkowitej wartości. Nie ma podstaw sądzić, że i u nas będzie inaczej. Grupa witryn, które mają szansę na sprzedaż ubezpieczeń on-line: - wyspecjalizowane serwisy ubezpieczeniowe i finansowe, -- witryny ogólnopolskich i lokalnych agencji ubezpieczeniowych lub biur brokerskich, - witryny towarzystw, które będą kontaktować klienta ze swoimi agencjami lub agentami, - serwisy motoryzacyjne i zajmujqcc się nieruchomościami - mogą one oferować polisy w ramach tzw. pakietowej sprzedaży produktów. Na to,jak będzie wyglądała sprzedai. polis przez Internet, i najej powodzenie duży wpływ będzie miało też nastawienie polskich klientów do rynku produktów finansowych i płatności za pomoc<! Internetu. Czy można już dzisiaj określić wielkość rynku dla polis on-line') Próba oszacowania liczby polis, które w najbliższym czasie mogą być sprzedawane przez Internet może być obarczona bardzo dużym błędem. O zainteresowaniu tą forma sprzedaży przez towarzystwa ubezpieczeniowe zadecyduj,! klienci oraz możliwość obniżenia kosztów sprzedaży polis. Przedsiębiorstwo wirtualne ma z reguły niższe koszty działania i większe moź.liwości dotarcia do klientów, dlatego też może pobierać niższą prowizję. Jeżeli to spowoduje spadek cen oferowanych polis przynajmniej o ]().. 15%, to na pewno wzrośnie zainteresowanie klientów internetowym kanałem sprzedaż.y ubezpieczeti. Za tą formą sprzedaży (polisami Oli-lilie) przemawia też fakt wyczerpywania się i powielania prostych rozwiązati oraz stosowanych przez większość firm podobnych metod ekspansji na naszym rynku ubezpieczeniowym. Duż.a część klientów ma już ubezpieczenie na życie, coraz trudniej namówić ich na kupno następnej polisy, szczególnie towarzystwom nowym na naszym rynku. Sprzedaż polis przez Internet jest też dobrym rozwiązaniem dla dystrybucji polis, przy których agenci otrzymuj,! niewielk'l prowizję i są często nimi zupełnie nic zainteresowani. Banki czy biura maklerskie w dużej części swojej oferty umożliwiają stałym klientom już dzisiaj zawieranie umów na odleglość' i świadcz,! im rói.ne usługi przez Internet. Oferuj,!c tego typu usługi, stosują, oprócz zabezpieczenia konta hasłem i identyfikatorem, zabezpieczenia w postaci szyfrowania przy wykorzystaniu protokołu SSL. Dodatkowe zabezpieczenia to kombinacje kluczy, okresowe zmiany hasła lub użycie niewielkiego urz,!dzenia szyfrującego, zwanego tokenem.

14 Jl1roslaw Plichta Pomimo wiciu sceptycznych opinii i istnicj:lcych dalej barier w rozwoju Internetu. większość fachowców jest jednomyślna. że przyszło ść należy do nowoczesnych technologii. RÓŻnice p()gl~dów dotyczą czasu. w jakim to nastąpl. Literatura II] E 'm",ifll'l'.\ ;n Vers ;c h e nm~.f\v;r1s('hllf' : Zwa,,~ :lir AI/pas.wllg - Chall.'ie wr Erm'urnm,g. Sigrna-Swiss R~ 20(X). nr 5 (wersja elektroniczna: 12] Principc S. C. BOder D.. Tramformarioll de.~ Riicha.\ ichaullgsgeschiijts durch elekll'on;sche Marktpliil Z.(~ - AklI1eJ/es Wettbewabs/lII/Ji!ld Imd stratl'gische Posilioniaung VOII inreoll.l-vw HSG Trendmonitor 2/ Ral'0rtliml)' EmJf& YOlll/ g -l'-coi1l111erce & cowl('eling 10 (he customt.'l", Spccial Report Technology in Banking and Financial Serwiees, ] Szapiro T. Ciemni~\k R.. ItJlenWI - łlowo Jlral( ',~;{l firmy, Difin, Wmszawa I Sznajdcr A., Eurol1/arketillg,. IIWlIf/lllkoWlln;a 11(1 rynku Unii Europejskiej, PWN, Warszawa ] Świertaws ki 1:... Polisy I'rz ( ' liiosą si" do Intfl'lI em, "Puls Biznesu" 2001, nr Vassos T., Stralt'Mi( ~ r1iarknillgowe H' Illternecil'. Studio Emka, Warszawa The Internet as a New Channel ol Communlcation and Dlstrlbutian ol Insurance Servlces - Its Perspectives and Prelerequisltes for Growth Lalest technologies, the internet bcing not an cxception, arc increasingly bcing applied in vlirious sectors of man's sodał and ccollomic life. Thc internet is increasingly bcing applicd in insurance activities due to (he benefils that come with it. Many experts c1assify financial services including Ihe internet into sectors most suitable for su ch instruments of communication and dislribution. Despite this. (he application ot" new tc c hnołogics. including Poland, is yct confronted with a lot ot" b~lrricrs which do not permit the growth of companies OT changes in thcir management patterns. Traditional ways of doing business that rely on tradilional inslrtjments and methods ol' distribution and communic.ation slill dominatcs the insurance scctof. The papcr is:1i1 allempt to pin-point (he prercquisitcs, stałe. possibilities as well as pcrspectivcs for applying modern lcchnologics. espcdally thc internet, in insurance activitics both in Poland and the worki ovcr.

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Generali Wchodzi na Rynek Direct

Generali Wchodzi na Rynek Direct Generali Wchodzi na Rynek Direct Zarząd Grupy Generali Polska Warszawa, 23 kwietnia 2008 r. AGENDA 2 Rynek Direct Rynek Direct w Polsce Doświadczenia Generali Model Dystrybucji Model Biznesowy Plany Sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur 2012 Własny e-biznes - od pomysłu przez rozwój na rynku lokalnym po plany ekspansji zagranicznej - na przykładzie startupów e-biznesowych AIP w Olsztynie Radosław Mazur Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

CBP sprzedaż ubezpieczeń w kanałach, mobilnym Bancassurance oraz Direct Zakładu Ubezpieczeń

CBP sprzedaż ubezpieczeń w kanałach, mobilnym Bancassurance oraz Direct Zakładu Ubezpieczeń CBP sprzedaż ubezpieczeń w kanałach, mobilnym Bancassurance oraz Direct Zakładu Ubezpieczeń Andrzej Pasek Products & Sales Director Commercial Insurance Division Warszawa, dnia 7 października 015 r. Asseco

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Wsparcie dla klienta i underwritera Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 8 Wstęp................................................................. 9 CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 1. RYZYKO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Ogólne informacje na temat badania 30 50 Krajów Pytań Liczba klientów 24 000 11 000 500 EMEIA W 2014 roku firma doradcza EY przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw Prof. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 9 kwietnia 2015 r. Podstawowe czynności w formułowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014.

Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014. Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014. Piotr Popowski Partner. Lider Grupy Performance Improvement w Dziale Rynków Finansowych EY.

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Obsługa posprzedażowa klientów indywidualnych online. Atena.eKonto. ubezpieczeniowe. Czołowy dostawca. TOP provider of. IT solutions for insurance

Obsługa posprzedażowa klientów indywidualnych online. Atena.eKonto. ubezpieczeniowe. Czołowy dostawca. TOP provider of. IT solutions for insurance Obsługa posprzedażowa klientów indywidualnych online Atena.eKonto ubezpieczeniowe Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń Potrafimy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja ubezpieczeniowa. Propozycja współpracy dla Biur Rachunkowych

Optymalizacja ubezpieczeniowa. Propozycja współpracy dla Biur Rachunkowych Optymalizacja ubezpieczeniowa Propozycja współpracy dla Biur Rachunkowych Marek Kołowacik, 26 wrzesieo 2014 Marek Kołowacik Manager, broker, ubezpieczeniowiec z 20 letnim doświadczeniem na rynku. Uczestniczył

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992

POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992 POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992 Wprowadzenie - Wiesława Przybylska-Kapuścińsha 7 1. Sektor bankowy w Polsce - Michał Skopowski 11 1.1. Powstanie sektora bankowego w Polsce 11 1.2. Struktura i podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Asseco Omnichannel Banking Solution.

Asseco Omnichannel Banking Solution. Asseco Omnichannel Asseco Omnichannel 94% dyrektorów dużych banków uważa, że omnichannel jest ważnym narzędziem do utrzymania lojalności klientów.* Według prognoz Forrester Research bankowość wchodzi w

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU KONKURENCJA W HANDLU ISTOTA KONKURENCJI 2 Konkurencja w handlu i usługach jest siłą napędową rozwoju i podwyższania jakości Istotą konkurencji jest występowanie dużej liczby przedsiębiorstw na danym rynku

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego AGENDA 1. Informacje o spółce 2. Rynek 3. Działalność Doradcy24 4. Strategia na lata 2008-2012 5. Cele emisji i debiutu na NewConnect Profil firmy W

Bardziej szczegółowo

Działalność ubezpieczeniowa

Działalność ubezpieczeniowa Ubezpieczenia Nieodłączną częścią naszego życia i składową każdego sukcesu jest podejmowanie ryzyka. InterRisk pomaga swoim Klientom przejąć nad nim kontrolę. Działalność ubezpieczeniowa Podstawą realizowanej

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów.

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. asseco.pl Klient. Bank Spółdzielczy w Koronowie to instytucja z bogatą, prawie 150-letnią historią. Wykorzystuje on swoje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 2013 Fundacja Rozwoju Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

Wejście na rynek zagraniczny model podejmowania decyzji

Wejście na rynek zagraniczny model podejmowania decyzji Wejście na rynek zagraniczny model podejmowania decyzji Model podejmowania decyzji 1. Analiza zasobów przedsiębiorstwa 2. Analiza rynków docelowych 3. Analiza ryzyka 4. Określenie celów ekspansji zagranicznej

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w e-biznesie dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 21 listopada 2012 r. E-biznes: biznes elektroniczny definiowany jako rodzaj działalności opierającej się na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

Bank walczy o bazę klientów. Internauta szuka rozwiązań finansowych. Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów

Bank walczy o bazę klientów. Internauta szuka rozwiązań finansowych. Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów Co robimy? Internauta szuka rozwiązań finansowych Bank walczy o bazę klientów Udostępniamy narzędzia do porównania oferty banków Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów Nasza idea Comperia.plto

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań Bezpłatne usługi doradcze finansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy de minimis. Informacje o projekcie IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE EKSPORTU NA RYNEK IRAŃSKI PODEJŚCIE KUKE S.A.

WSPARCIE EKSPORTU NA RYNEK IRAŃSKI PODEJŚCIE KUKE S.A. WSPARCIE EKSPORTU NA RYNEK IRAŃSKI PODEJŚCIE KUKE S.A. Warszawa, wrzesień 2016 AGENDA 1.O KUKE S.A. 2.NOWA FILOZOFIA DZIAŁANIA 3.OFERTA NA RYNEK IRAŃSKI 2 Spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa Podmiot

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 28 fax :+48 22 694 39 50 Warszawa, 23 października 2014 r. www.mf.gov.pl Deregulacja Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku brokerskiego w Polsce w latach

Analiza rynku brokerskiego w Polsce w latach Analiza rynku brokerskiego w Polsce w latach 27-214 Celem poniższej analizy jest przedstawienie sytuacji na rynku ubezpieczeń w Polsce w okresie od 27 do 214 r. ze szczególnym uwzględnieniem brokerów i

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 JAK TO SIĘDZIEJE? 2005 potrzeba zakupu analiza możliwości pomysł potrzeba działania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTELIGO -CZĘŚCI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PKO BANKU POLSKIEGO

STRATEGIA INTELIGO -CZĘŚCI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PKO BANKU POLSKIEGO STRATEGIA INTELIGO -CZĘŚCI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PKO BANKU POLSKIEGO 1. Strategia PKO Banku Polskiego na lata 2010-2012 Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu Banku 2. Strategia bankowości detalicznej PKO

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

BADANIE JAK POLSKIE FIRMY WYKORZYSTUJĄ NOWE TECHNOLOGIE ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ VII LIFE IS FOR SHARING.

BADANIE JAK POLSKIE FIRMY WYKORZYSTUJĄ NOWE TECHNOLOGIE ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ VII LIFE IS FOR SHARING. ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ VII JAK POLSKIE FIRMY WYKORZYSTUJĄ NOWE TECHNOLOGIE Badanie wykonane przez THINKTANK - ośrodek dialogu i analiz. Czerwiec 2015 BADANIE

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Morizon SA. Prezentacja do raportu rocznego 2015

Morizon SA. Prezentacja do raportu rocznego 2015 Morizon SA Prezentacja do raportu rocznego 2015 Grupa Morizon Największy w Polsce niezależny wydawca specjalistycznych serwisów nieruchomościowych 3 mln wizyt miesięcznie Do Grupy należą m.in. Morizon.pl,

Bardziej szczegółowo

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut Warszawa, 8 grudnia 2011 Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Historia naszego klienta. Rozwiązanie FAMOC MDM zwiększa bezpieczeństwo mobilne w Credit Agricole Bank Polska

Historia naszego klienta. Rozwiązanie FAMOC MDM zwiększa bezpieczeństwo mobilne w Credit Agricole Bank Polska Historia naszego klienta Rozwiązanie FAMOC MDM zwiększa bezpieczeństwo mobilne w Credit Agricole Bank Polska Nasz klient CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA Credit Agricole Bank Polska to bank uniwersalny, koncentrujący

Bardziej szczegółowo

Guidewire Digital Portals. Adapt and succeed

Guidewire Digital Portals. Adapt and succeed Guidewire Digital Portals Adapt and succeed Nasza wizja cyfrowego świata Chcemy pomagać ubezpieczycielom w dostosowywaniu się i odnoszeniu sukcesów w środowisku, które ma coraz większe oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zasada wzajemności w ubezpieczeniach uczelni wyższych. Spotkanie KRASP Warszawa, 3 czerwca 2016 r.

Zasada wzajemności w ubezpieczeniach uczelni wyższych. Spotkanie KRASP Warszawa, 3 czerwca 2016 r. Zasada wzajemności w ubezpieczeniach uczelni wyższych Spotkanie KRASP Warszawa, 3 czerwca 2016 r. Ubezpieczenia majątkowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych 2 Czym

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

BZ WBK- Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń 5 lat na rynku bancassurance. Warszawa,13.06.2013 r.

BZ WBK- Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń 5 lat na rynku bancassurance. Warszawa,13.06.2013 r. BZ WBK- Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń 5 lat na rynku bancassurance Warszawa,13.06.2013 r. O nas joint venture 50% / 50% BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń to dwie spółki (na życie i ogólna). Start operacyjny

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Wykład: Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Polityka dystrybucji Polityka dystrybucji określa: jakie kanały dystrybucji będą wykorzystywane; jaką rolę będą odgrywać w systemie dystrybucji; jak duża

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Negatywne skutki monopolu

Negatywne skutki monopolu Negatywne skutki monopolu Strata dobrobytu społecznego z tytułu: (1) mniejszej produkcji i wyższej ceny (2) kosztów poszukiwania renty, które ponoszą firmy w celu osiągnięcia monopolistycznej pozycji na

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Wykład: Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Polityka dystrybucji Polityka dystrybucji określa: jakie kanały dystrybucji będą wykorzystywane; jaką rolę będą odgrywać w systemie dystrybucji; jak duża

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość ść : Szał Internetu Przyszłość Internetu a zwłaszcza ebiznesu Cechy i rzeczywistość sklepu internetowego Logistyka: teoria a praktyka w wirtualnym

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Grupa Motoryzacyjna ZPL warsztaty

Grupa Motoryzacyjna ZPL warsztaty Grupa Motoryzacyjna ZPL warsztaty Warszawa, Polska Listopad 2014 HISTORIA UBEZPIECZEŃ PRZEDMIOTÓW LEASINGU W PZU udział ubezpieczeń leasingowych w portfelu ubezpieczeń komunikacyjnych PZU i klienta korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju PPP

Perspektywy rozwoju PPP Perspektywy rozwoju PPP Trzecie posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP Warszawa, 8 maja 2012 r. Polski rynek PPP Lata 2009-2011 Q3 ponad 200 koncepcji projektów 103 projekty ogłoszone* w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla dealerów samochodowych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa

Ubezpieczenia dla dealerów samochodowych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Ubezpieczenia dla dealerów samochodowych Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa przy tworzeniu i obsłudze programu ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Otoczenie. Główne zjawiska

Otoczenie. Główne zjawiska Otoczenie Coraz bardziej rozległe (globalizacja, wzrost wymiany informacji) Różnorodne (wyspecjalizowane organizacje, specyficzne nisze rynkowe) Niestabilne (krótki cykl życia produktu, wzrost konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie składek ubezpieczeniowych

Finansowanie składek ubezpieczeniowych Finansowanie składek ubezpieczeniowych Przewodnik dla Klientów Czym jest finansowanie składek Zakup ubezpieczenia zazwyczaj wiąże się z koniecznością jednorazowego opłacenia składki. Tego typu płatność

Bardziej szczegółowo