22 marca Światowy Dzień Wody

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "22 marca Światowy Dzień Wody"

Transkrypt

1 22 marca Światowy Dzień Wody Czysta woda to zdrowa woda i jest najważniejszym elementem dla zdrowia i życia człowieka. Podobnie jak krew w organizmach ludzi spełnia bardzo ważne funkcje. Jakość wody ma bezpośrednie przełożenie na zdrowie ludzkości, a także na równowagę ekosystemów. We wszystkich mądrze zorganizowanych państwach, przy braku czystej wody i trudnościach w jej dostarczeniu, nieodzowne jest by oddzielić wodę pitną od tej, której używa się do innych celów. Arystoteles ( p.n.e.) Dlatego podczas Światowego Dnia Wody pragniemy przypomnieć, że czysta woda jest życiem, a nasze życie zależy od tego jak dbamy o jakość wody, ponieważ każdy człowiek ma prawo do czystej wody. Na terenie Powiatu Grodziskiego woda przeznaczona do zaopatrywania ludności pobierana jest z ujęć podziemnych i jest odpowiednio uzdatniana w Stacjach Uzdatniania Wody. Jakość wody powinna odpowiadać wymaganiom stawianymi przez Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 203, poz z póź. zm.). Badania wody Woda, która ma być użytkowana przez człowieka powinna mieć określone cechy. Wymagania, stawiane wodzie użytkowej, zależą od jej późniejszego przeznaczenia. Najwyższe wymagania stawiamy na ogół wodzie pitnej. Woda przeznaczona do picia powinna odpowiadać warunkom stawianym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca

2 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. nr 61 poz. 417 z póź. zm.). Ogólne wymagania, którym powinna odpowiadać woda do picia, definiują, że woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, substancji chemicznych w ilości zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych. Szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi z uwzględnieniem norm przedstawione są w załącznikach do wyżej przywołanego rozporządzenia. Aby określić przydatność wody do spożycia przez ludzi należy znać jej skład, tj. należy zbadać właściwości wody i oznaczyć zawartość charakterystycznych związków w niej zawartych. Celem badania wody jest ustalenie jej składu fizyczno-chemicznego i bakteriologicznego, na tej podstawie określa się przydatność wody do spożycia przez ludzi i potrzeb gospodarczych zgodnie z ustalonymi wymaganiami sanitarnymi. Normy jakości wody to kryteria albo zalecenia posiadające moc prawną. Normy zmieniają się w zależności od bieżącego stanu wiedzy, lokalnej sytuacji ekonomicznej, politycznej i socjalnej. Jakość wód pogarsza się wraz ze zwiększającym się stężeniem substancji szkodliwych w wodzie, zwiększa się także różnorodność tych substancji. Postęp technik analitycznych pozwala wykrywać substancje dotychczas nieoznaczalne. Okazuje się także, że część substancji uznawanych wcześniej za nieszkodliwe stają się niebezpieczne. Skład fizyczno-chemiczny wody jest bardzo złożony i określenie wszystkich składników oraz zanieczyszczeń chemicznych w wodzie naturalnej jest praktycznie niemożliwe, ponieważ w wyniku podwyższenia zanieczyszczenia środowiska rośnie również różnorodność substancji występujących w rozmaitych stężeniach i jest prawie nieograniczona. Ze względu na powyższe w badaniach wody ustala się z góry konkretny zakres badania biorący swój początek z wymagań stawianych wodzie do

3 spożycia. Zakres badania ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytania czy badana woda nadaje się do spożycia, czy odpowiada wymogom sanitarnohigienicznym, czy nie zawiera składników szkodliwych dla zdrowia. Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest sprawowanie nadzoru nad zbiorowymi ujęciami wody (wodociągami) poprzez prowadzenie badań obejmujących swym zakresem monitoring kontrolny i przeglądowy. Głównym celem badań w zakresie monitoringu kontrolnego jest stwierdzenie czy woda nie wykazuje cech zanieczyszczenia pod względem fizyczno-chemicznym i bakteriologicznym. Tego rodzaju badania wykonuje się podczas rutynowej kontroli jakości wody do spożycia przez ludzi ze źródeł stale zaopatrujących w wodę mieszkańców tj.: z wodociągów). Badania sanitarne w ramach monitoringu kontrolnego wykonuje się średnio 4 razy w roku w celu określenia ogólnego składu fizykochemicznego i bakteriologicznego wody. Zakres powyższych badań obejmuje badania wskaźnikowe. Badania w zakresie monitoringu przeglądowego wykonuje się 1 raz w roku dla wodociągów, których objętość rozprowadzanej lub produkowanej wody wodociągowej w strefie zaopatrzenia wynosi: > [m 3 /24 h] oraz dodatkowy 1 raz na rok na każde 3300 m 3 /24 h i części tej wartości stanowiącej uzupełnienie do całości. Zakres badania do różnych celów ustala się indywidualnie dla każdego ujęcia wody, zależne to jest od wydajności wodociągu i liczby ludności zaopatrywanej przez dany wodociąg oraz od sposobów uzdatniania wody.

4 BADANIA W RAMACH MONITORINGU KONTROLNEGO OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE OZNACZENIA: W zakresie parametrów bakteriologicznych: - Liczbę bakterii grupy coli, - Liczbę Escherichia coli, W zakresie parametrów fizyko-chemicznych: - mętność, - barwę, - zapach, - smak, - odczyn w temp. 18 ºC [ph], - amonowy jon, - przewodność właściwą w temp. 25 ºC. BADANIA W RAMACH MONITORINGU PRZEGLĄDOWEGO OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE OZNACZENIA: W zakresie parametrów bakteriologicznych: - zakres badań monitoringu kontrolnego, oraz - ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. (22 ºC po 72 h), - ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. (36 ºC po 48 h), - obecność i liczba enterokoków kałowych, W zakresie parametrów fizyko-chemicznych: - zakres badań monitoringu kontrolnego, oraz: - twardość ogólna (CaCO 3 ), - ChZT z KMnO 4, - Azotyny,

5 - Azotany, - Chlorki, - Żelazo ogólne, - Mangan, - Fluorki, - Siarczany, - Cyjanki, - Bromiany, - Glin, - Ołów, - Kadm, - Nikiel, - Miedź, - Chrom ogólny, - Rtęć, - Arsen, - Selen, - Antymon, - Sód, - Benzo(b)fluoranten, - Benzo(k)fluoranten, - Benzo(ghi)perylen, - Σ THM, - 1,2 dichloroeten i tetrachloroeten, - Bor, - Benzen, - Pestycydy. Źródła zagrożenia środowiska w powiecie grodziskim Negatywny wpływ na środowisko naturalne może wywierać gospodarka rolna, ze względu na ilość użytków rolnych ok. 80% (w gminie Grodzisk Mazowiecki). Zagrożenia wynikające z tego tytułu podzielić

6 można na działy dotyczące stosowania i przechowywania nawozów, stosowania i przechowywania środków ochrony roślin, gospodarowania terenami zielonymi (łąki i pastwiska). Głównym zagrożeniem jakości wód oraz gleb w gminie Grodzisk Mazowiecki mogą być: 1. chemizacja rolnictwa - stosowanie nadmiernych dawek nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin oraz niewłaściwe pozbywanie się nadmiaru roztworów pestycydów, 2. niewłaściwe stosowanie nawozów naturalnych w tym gnojowicy, 3. niewielka ilość systemów kanalizacyjnych, 4. nieszczelne zbiorniki ściekowe, nieszczelności w urządzeniach kanalizacyjnych, nielegalne zrzuty ścieków, 5. punktowe ogniska zanieczyszczeń, np. stacje benzynowe, miejsca tankowania paliw w przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych, 6. Zagrożenie dla wód podziemnych stanowić mogą również ścieki przemysłowe, 7. Lokalne podtopienia związane z roztopami, oraz opadami deszczu. 8. Nielegalne wysypiska odpadów tzw. dzikie wysypiska, 10.Posypywanie powierzchni dróg solami, 11.Transport drogowy emisja zanieczyszczeń ze spalin oraz transport kolejowy. Jakość wody na terenie powiatu grodziskiego Na terenie powiatu grodziskiego znajduje się 13 wodociągów publicznych zaopatrujących ludzi w wodę oraz 17 Stacji Uzdatniania Wody. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 203, poz z póź. zm.) na terenie powiatu grodziskiego wyznaczone są 33 stałe punkty monitoringowe wody. Na początku każdego roku kalendarzowego Inspekcja Sanitarna oraz Właściciele i Zarządcy Wodociągów, opracowują harmonogramy

7 poboru próbek wody. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim prowadzi monitoring kontrolny średnio 4 razy w roku w każdym wodociągu natomiast monitoring przeglądowy 1 raz w roku. Właściciele i Zarządcy Wodociągów prowadzą monitoring kontrolny i przeglądowy z tą samą częstotliwością, co Inspekcja Sanitarna, a terminy poboru próbek wody są równomiernie rozłożone w czasie. Na podstawie przeprowadzonych kontroli oraz na podstawie wyników analiz badanych próbek wody prowadzonych przez Inspekcję Sanitarną w 2010r., jak również przez Właścicieli i Zarządców Wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej, można stwierdzić, że woda dostarczana przez wodociągi, które są objęte nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim, spełniała wymagania obowiązujących przepisów dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia tj.: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 203, poz z póź. zm.). Kontrole monitoringowe wykazały nieliczne przypadki przekroczenia dopuszczalnej zawartości ogólnej liczby mikroorganizmów w temp 22 C i 36 C liczby bakterii grupy coli. Podjęte natychmiast działania naprawcze wyeliminowały przyczyny pogorszenia się jakości wody. Powtórne badania przeprowadzone po zastosowaniu działań naprawczych, wykazały przydatność wody do spożycia przez ludzi. Jakość wody produkowanej przez wodociągi najczęściej kwestionowano ze względu na chwilowy, odbiegający od wymagań skład fizykochemiczny, a w szczególności ponadnormatywną zawartość żelaza i manganu oraz związaną z tym podwyższoną mętność i barwę wody. Bezpieczeństwo zdrowotne wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej przez przedsiębiorstwa wodociągowe w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest priorytetem działań Inspekcji Sanitarnej. Stały nadzór Inspekcji Sanitarnej nad jakością wody daje gwarancję dostarczenia wody o odpowiedniej jakości wody dla wszystkich odbiorców.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 10.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (0-18) 33-72-101, FAX: (0-18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-7/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2010 r.) Dz.U. Nr 466, poz. 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi 2) (Dz. U. z dnia 29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r.

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r. Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2013 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r.

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r. Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2012 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II (lipiec 2000)

Jan Paweł II (lipiec 2000) Brak wody moŝe być najwaŝniejsza kwestią, z którą ludzkość będzie miała do czynienia w najbliŝszej przyszłości. Nie wystarczy myśleć o dzisiejszych potrzebach; ponosimy wielką odpowiedzialność wobec przyszłych

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK Kluczbork 2013 1 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

MONITORING WÓD PODZIEMNYCH PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA LOKALNEGO

MONITORING WÓD PODZIEMNYCH PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA LOKALNEGO MONITORING WÓD PODZIEMNYCH PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA LOKALNEGO dr BOGUSŁAW KAZIMIERSKI Państwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka, 00-975 Warszawa e-mail: boguslaw.kazimierski@pgi.gov.pl 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU PSZCZYŃSKIEGO w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tychach ul. Budowlanych 131

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2014

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2014 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2014 Bytom 2015 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sopocie. Informacja o stanie sanitarno epidemiologicznym miasta Sopotu w 2014 roku.

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sopocie. Informacja o stanie sanitarno epidemiologicznym miasta Sopotu w 2014 roku. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sopocie Informacja o stanie sanitarno epidemiologicznym miasta Sopotu w 2014 roku. 1 Sytuacja prawna Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sopocie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/297/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR L/297/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR L/297/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (tekst pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 136 poz. 914) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) tj. z dnia 29 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 914) (zm. Dz.U. 2011 Nr 171, poz. 1016, Dz.U. 2011

Bardziej szczegółowo

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki Szanowni Państwo, sanitas animalium pro salute domini ta stara łacińska maksyma przez zdrowie zwierząt do zdrowia ludzi już setki lat nie traci na swej mądrości. Przytaczam ją, gdyż w ramach Wspólnej Polityki

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Janowice Wielkie na lata 2012 2015 z perspektywą do roku 2019

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Janowice Wielkie na lata 2012 2015 z perspektywą do roku 2019 SPIS TREŚCI I. WROWADZENIE 4 1.1. Przedmiot opracowania 4 1.2. Podstawa prawna 5 II. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW WYŻSZEGO SZCZEBLA 6 2.1. Uwarunkowania wynikające z prawa unijnego 6 2.2. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie

Deklaracja Środowiskowa. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie Deklaracja Środowiskowa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie Wydanie drugie, aktualizacja 2013 Zdj. na okładce: Ujęcie wody w Olsztynie. Fot. W. Skalik Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora Raport z obowiązującego Programu ochrony środowiska dla Miasta Radomia przyjętego Uchwałą Nr 578/2009 Rady j z dnia 29 czerwca 2009 r. Autorzy: dr Joanna Fajfer mgr Paulina Kostrz-Sikora Warszawa, 2013

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO - HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 213 Luty 214 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 311[39].Z1.01

Wykonywanie i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 311[39].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Andrzej Świderek Wykonywanie i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 311[39].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO NADZOROWANYCH POWIATÓW W 2005 ROKU

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO NADZOROWANYCH POWIATÓW W 2005 ROKU Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO NADZOROWANYCH POWIATÓW W 2005 ROKU Tychy 2006 Spis treści: 1. WSTĘP..2 2. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA W KOMÓRKACH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNICA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNICA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNICA ŚWIDNICA, 2004 r. 1 WAMECO S.C. Ryszard Szpadt, Szczepaniak Włodzimierz Leibniz-Lubieniecki Wydawnictwo Prawnicze Opracował zespół w składzie: dr hab.

Bardziej szczegółowo

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie. PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2004-2005 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie. PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2004-2005 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2004-2005 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Kraków 2003 2 Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na Wrocław 2012 Zespół autorski: Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż. Katarzyny Oszańcy mgr Urszula Chmura mgr

Bardziej szczegółowo

Poniżej dokonano charakterystyki głównych zbiorników wód podziemnych zlokalizowanych w najbliższym regionie.

Poniżej dokonano charakterystyki głównych zbiorników wód podziemnych zlokalizowanych w najbliższym regionie. Mapa nr 12 Subregion Warty nizinny mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) i Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) Koszkowo lokalizacja inwestycji Poniżej dokonano charakterystyki głównych

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Tekst jednolity Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach Głubczyce sierpień 2014 r. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1)

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Kancelaria Sejmu s. 1/69 Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536. Obwieszczenie. z dnia 6 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536. Obwieszczenie. z dnia 6 maja 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie krajowego planu działania

Bardziej szczegółowo