Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Trzyciąż za 2014 rok.

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Trzyciąż za 2014 rok."

Transkrypt

1 Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Trzyciąż za 2014 rok. Teren Gminy Trzyciąż zaopatrywany był w 2014 roku w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 8 urządzeń zbiorowego zaopatrzenia - wodociągów publicznych: Jangrot Trzyciąż, Michałówka, Zagórowa, Zadroże, Sucha, Imbramowice, Kolonia Ściborzanka i Glanów. Na terenie Gminy Trzyciąż zlokalizowanych jest 9 czynnych ujęć wód głębinowych: Glanów (składające się z 2 studni głębinowych), Jangrot, Michałówka, Zagórowa, Zadroże, Sucha, Imbramowice, Kolonia Ściborzanka i Trzyciąż POM. W 2014 roku ujęcie wody w Tarnawie nadal (począwszy od roku 2009) pozostawało wyłączone z eksploatacji. Woda dla odbiorców podawana jest z ujęcia wody w Zadrożu. Liczba zaopatrywanej ludności z ww. wodociągów w 2014 roku w Gminie Trzyciąż wynosiła , zaś całkowita roczna produkcja wody ze wszystkich ujęć zlokalizowanych na terenie Gminy Trzyciąż m 3. w 2014 roku w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadził stały monitoring jakości wody na terenie Gminy Trzyciąż. Badania próbek wody do spożycia pobieranych przez upoważnionych przedstawicieli PPIS w Olkuszu wykonywano w laboratorium Inspekcji Sanitarnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krakowie. Użytkownik ww. wodociągów publicznych: Jangrot, Michałówka, Zadroże, Tarnawa, Glanów, Sucha, Zagórowa, Imbramowice i Kolonia Ściborzanka (Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Trzyciąż) w roku 2014 prowadził wewnętrzną kontrolę jakości wody dostarczanej odbiorcom na terenie Gminy Trzyciąż. Badania próbek wody do spożycia pobieranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez użytkownika wodociągów wykonywano w laboratoriach zatwierdzonych przez Inspekcję Sanitarną: Laboratorium SGS EKO - PROJEKT Spółka z o.o. ul. Cieszyńska 52 a, Pszczyna Laboratorium Badania Wody i Ścieków PW i K Spółka z o.o. ul. Kluczewska 4, Olkusz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krakowie. Pobór próbek wody dokonywany był w wytypowanych punktach pobierania próbek wody z sieci wodociągowej zgodnie z harmonogramem pobierania próbek w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego oraz każdorazowo w przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych norm parametrów. Zakres analiz wykonanych w ramach monitoringu kontrolnego obejmował, zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) parametry: bakterie grupy coli, E. coli, barwę, zapach, smak, mętność, odczyn, przewodność i amonowy jon. Zakres analiz wykonanych w ramach monitoringu przeglądowego obejmował zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) parametry: ogólną liczbę mikroorganizmów w o C po 72 h, bakterie grupy coli, E. coli, enterokoki, barwę, zapach, smak, mętność, odczyn, przewodność, amonowy jon, azotyny, azotany, żelazo, mangan, fluorki, chlorki, twardość, ołów, kadm, chrom, arsen, miedź, rtęć, bor, sód, glin, nikiel, selen, antymon, ogólny węgiel organiczny, indeks nadmanganianowy, siarczany, bromiany, cyjanki, 1,2 dichloroetan, tryt, Σ trihalometanów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzen, pestycydy chloroorganiczne, Σ pestycydów, Σ WWA, benzo(α)piren. w 2014 roku nie prowadził postępowań administracyjnych, dotyczących złej jakości wody do spożycia dostarczanej dla odbiorców z terenu Gminy Trzyciąż. 1

2 W 2014 r. nie stwierdzono przekroczeń norm czystości mikrobiologicznej w badanych próbkach wody. Stwierdzono natomiast pojedyncze przypadki przekroczenia norm czystości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w próbkach, pobieranych z wodociągów na terenie Gminy Trzyciąż. W 3 próbkach wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego Jangrot - Trzyciąż, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie czystości fizyko-chemicznej. W poszczególnych próbkach stwierdzono przekroczenia, odpowiednio: dopuszczalnej wartości mętności dopuszczalnej zawartości azotanów dopuszczalnej zawartości azotanów i glinu. Ww. przypadki przekroczenia dopuszczalnych norm miały charakter incydentalny. Prawdopodobnymi przyczynami wystąpienia przekroczenia normy mętności w ww. wodociągu publicznym były: stagnacja wody w instalacji w punkcie pobierania próbek wody, niewłaściwa konserwacja instalacji wodociągowej oraz nieprawidłowa eksploatacja sieci wodociągowej tj. brak systematycznych, skutecznych zabiegów płukania, czyszczenia sieci wodociągowych. Użytkownik wodociągów - Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Trzyciąż przeprowadzał zabiegi płukania sieci wodociągowej oraz czyszczenia instalacji w punkcie pobierania próbek wody. Pobrane ponownie próbki wody nie budziły zastrzeżeń. W przypadku ponadnormatywnej zawartości azotanów prawdopodobną przyczyną przekroczenia tego parametru jest lokalizacja ujęć zaopatrujących ww. wodociąg (Jangrot i POM Trzyciąż) na terenach rolniczych oraz okresowe, obfite opady atmosferyczne Przyczyn przekroczenia zawartości glinu w wodzie w ww. wodociągu nie ustalono przekroczenie wystąpiło jednorazowo. W pobranych ponownie próbkach wody nie stwierdzono zanieczyszczenia azotanami i glinem. We wszystkich pozostałych próbkach wody pobranych z punktów zlokalizowanych na terenie Gminy Trzyciąż nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm czystości przewidzianych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Poprawa chemicznej jakości wody w sieci wodociągu publicznego Sucha. W związku z utrzymującym się zanieczyszczeniem wody azotanami w ujęciu i sieci wodociągowej wodociągu publicznego Sucha, w 2012 roku udzielił zgody na odstępstwo od maksymalnego dopuszczalnego stężenia parametru azotanów w wodzie, pochodzącej z ww. ujęcia w terminie do dnia 31 października 2014 r. oraz stwierdził przydatność wody do spożycia na warunkach przyznanego odstępstwa. Zarządca wodociągu Wodociągi i Kanalizacja Trzyciąż Spółka z o.o. przeprowadził działania naprawcze w zakresie zapewnienia odbiorcom w miejscowościach zaopatrywanych z wodociągu Sucha dostaw wody, odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.): na ujęciu wody Sucha zainstalowano stację uzdatniania wody w zakresie azotanów. W okresie wdrażania procesu uzdatniania wody systematycznie w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej przez zarządcę wodociągu oraz w ramach nadzoru sanitarnego, prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu, pobierane były próbki wody do badań laboratoryjnych z ujęcia i sieci wodociągowej wodociągu Sucha. We wszystkich badanych próbkach wody nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej normy zawartości azotanów, określonej dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zarządca wodociągu Wodociągi i Kanalizacja Trzyciąż Spółka z o.o. wnioskiem z dnia r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o umorzenie postępowania, wszczętego w związku z wydaniem ww. decyzji, dot. udzielenia zgody na odstępstwo od maksymalnego dopuszczalnego stężenia parametru azotanów w wodzie. 2

3 biorąc pod uwagę pozytywne wyniki badań jakości wody z wodociągu Sucha, uzyskane w okresie wdrażania procesu uzdatniania wody, decyzją z dnia 15 lipca 2014 r. nr PSSE.NHK DZ1/111/11/12 stwierdził wygaśnięcie ww. decyzji z dnia 23 stycznia 2012 r. nr PSSE.NHK D1/111/11/12 w zakresie udzielenia zgody na odstępstwo od maksymalnego dopuszczalnego stężenia parametru azotanów w wodzie, pochodzącej z ujęcia wodociągu publicznego Sucha. Na podstawie otrzymanych wyników badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego przez upoważnionych przedstawicieli PPIS w Olkuszu oraz wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez użytkownika wodociągów - Wodociągi i Kanalizacja Trzyciąż Spółka z o.o., w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu dokonał oceny jakości wody z wodociągów, zaopatrujących w 2014 r. teren Gminy Trzyciąz i stwierdził, iż woda ze wszystkich ww. wodociągów publicznych jest przydatna do spożycia przez ludzi. 3

4 Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Jangrot - Trzyciąż. publicznego Jangrot - Trzyciąż, zaopatrującego w Gminie Trzyciąż miejscowości Jangrot, Trzyciąż i część miejscowości Zadroże oraz sprawozdaniach z badań ww. próbek wody przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Jangrot - Trzyciąż, zaopatrującego miejscowości Jangrot, Trzyciąż i część miejscowości Zadroże. następujące punkty monitoringowe pobierania próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego Jangrot - Trzyciąż: Jangrot - kran w komorze ujęcia Jangrot - pompownia - woda podawana do sieci Jangrot - budynek Szkoły Podstawowej Jangrot nr 32 budynek mieszkalny Jangrot nr 33 - łazienka w budynku mieszkalnym Jangrot nr 85 - budynek mieszkalny Jangrot - Kolonia Plebańska 7 a - budynek mieszkalny Jangrot Kolonia nr 18 - budynek mieszkalny - kran w kuchni Jangrot nr 6 - kran w budynku mieszkalnym Jangrot nr 7 - kran w budynku mieszkalnym Trzyciąż Urząd Gminy - kran w sanitariacie Trzyciąż - ujęcie,,pom" Trzyciąż nr 29 - budynek mieszkalny Trzyciąż nr 68 budynek mieszkalny Trzyciąż nr 75 budynek mieszkalny Trzyciąż nr 79 budynek mieszkalny Zadroże - Kolonia Jangrocka nr 18 a - budynek mieszkalny Zadroże - Kolonia Jangrocka nr 24 - budynek mieszkalny. W 2014 roku pobierano próbki wody z ujęcia i sieci wodociągowej wodociągu publicznego Jangrot - Trzyciąż w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu. Niniejszą ocenę dokonano w oparciu o sprawozdania z badań 14 próbek wody pobranych z ww. wodociągu. Badania 8 próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu kontrolnego. Badania 2 próbek wody wykonano w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu przeglądowego. Badania 4 próbek wody wykonano w skróconym zakresie oznaczeń, obejmującym oznaczenie parametru: mętności (2 próbki), azotanów i glinu (2 próbki). W 2014 roku w wodzie z przedmiotowego wodociągu wykonano oznaczenia wszystkich parametrów wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W 3 próbkach wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego z punktów monitoringowych zlokalizowanych na sieci wodociągowej, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie czystości fizyko-chemicznej. W poszczególnych próbkach stwierdzono przekroczenia, odpowiednio: dopuszczalnej wartości mętności dopuszczalnej zawartości azotanów dopuszczalnej zawartości azotanów i glinu. 4

5 Ww. przypadki przekroczenia dopuszczalnych norm miały charakter incydentalny. Prawdopodobnymi przyczynami wystąpienia przekroczenia normy mętności były: stagnacja wody w instalacji w punkcie pobierania próbek wody, niewłaściwa konserwacja instalacji wodociągowej oraz nieprawidłowa eksploatacja sieci wodociągowej tj. brak systematycznych, skutecznych zabiegów płukania, czyszczenia sieci wodociągowych. Użytkownik wodociągów - Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Trzyciąż przeprowadzał zabiegi płukania sieci wodociągowej oraz czyszczenia instalacji w punkcie pobierania próbek wody. Pobrane ponownie próbki wody nie budziły zastrzeżeń. W przypadku ponadnormatywnej zawartości azotanów prawdopodobną przyczyną przekroczenia tego parametru jest lokalizacja ujęć zaopatrujących ww. wodociąg (Jangrot i POM Trzyciąż) na terenach rolniczych oraz okresowe, obfite opady atmosferyczne Przyczyn przekroczenia zawartości glinu w wodzie w ww. wodociągu nie ustalono przekroczenie wystąpiło jednorazowo. W pobranych ponownie próbkach wody nie stwierdzono zanieczyszczenia azotanami i glinem nie potwierdzono trwałego zanieczyszczenia wody. Badania wszystkich pozostałych próbek wody pobranych w 2014 roku z przedmiotowego wodociągu wykazały, że woda w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 2, w części B i C załącznika nr 3 oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr. Badania mikrobiologiczne wszystkich pobranych w 2014 roku próbek wody wykazały, że w zakresie wykonanych oznaczeń woda spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 oraz w części A załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr. 5

6 Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Sucha. publicznego Sucha, zaopatrującego w Gminie Trzyciąż miejscowości Sucha, Porąbka i Podchybie oraz sprawozdaniach z badań ww. próbek wody przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sucha, zaopatrującego miejscowości Sucha, Porąbka i Podchybie. następujące punkty monitoringowe pobierania próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego Sucha: Podchybie nr 3 - kran w budynku mieszkalnym Podchybie nr 30 - kran w budynku mieszkalnym Porąbka nr 49 kran w budynku mieszkalnym Porąbka nr 83 - kran w budynku mieszkalnym Porąbka nr 80 - kran w budynku mieszkalnym Sucha kran w komorze ujęcia Sucha kran w pompowni, woda przed uzdatnieniem Sucha Parcela nr 12 kran w budynku mieszkalnym Sucha nr 19 - kran w budynku mieszkalnym Sucha nr 39 a - kran w budynku mieszkalnym Sucha nr 42a - kran w budynku mieszkalnym Sucha nr 26 - kran w budynku mieszkalnym Sucha nr 3 - kran w budynku mieszkalnym Sucha - kran w budynku pompowni, woda podawana do sieci po uzdatnieniu. W 2014 roku pobierano próbki wody z ujęcia i sieci wodociągowej wodociągu publicznego Sucha w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu. Niniejszą ocenę dokonano w oparciu o sprawozdania z badań 14 próbek wody pobranych z ww. wodociągu. Badania 6 próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu kontrolnego. Badania 2 próbek wody wykonano w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu przeglądowego. Badania 6 próbek wody wykonano w skróconym zakresie oznaczeń, obejmującym oznaczenie parametru: azotanów. W 2014 roku w wodzie z przedmiotowego wodociągu wykonano 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z utrzymującym się zanieczyszczeniem wody azotanami w ujęciu i sieci wodociągowej wodociągu publicznego Sucha, w 2012 roku udzielił zgody na odstępstwo od maksymalnego dopuszczalnego stężenia parametru azotanów w wodzie, pochodzącej z ww. ujęcia w terminie do dnia 31 października 2014 r. oraz stwierdził przydatność wody do spożycia na warunkach przyznanego odstępstwa. Zarządca wodociągu Wodociągi i Kanalizacja Trzyciąż Spółka z o.o. przeprowadził działania naprawcze w zakresie zapewnienia odbiorcom w miejscowościach zaopatrywanych z wodociągu Sucha dostaw wody, odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.): na ujęciu wody Sucha zainstalowano stację uzdatniania wody w zakresie azotanów. 6

7 W okresie wdrażania procesu uzdatniania wody systematycznie w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej przez zarządcę wodociągu oraz w ramach nadzoru sanitarnego, prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu, pobierane były próbki wody do badań laboratoryjnych z ujęcia i sieci wodociągowej wodociągu Sucha. We wszystkich badanych próbkach wody nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej normy zawartości azotanów, określonej dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zarządca wodociągu Wodociągi i Kanalizacja Trzyciąż Spółka z o.o. wnioskiem z dnia r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o umorzenie postępowania, wszczętego w związku z wydaniem ww. decyzji, dot. udzielenia zgody na odstępstwo od maksymalnego dopuszczalnego stężenia parametru azotanów w wodzie. biorąc pod uwagę pozytywne wyniki badań jakości wody z wodociągu Sucha, uzyskane w okresie wdrażania procesu uzdatniania wody, decyzją z dnia 15 lipca 2014 r. nr PSSE.NHK DZ1/111/11/12 stwierdził wygaśnięcie ww. decyzji z dnia 23 stycznia 2012 r. nr PSSE.NHK D1/111/11/12 w zakresie udzielenia zgody na odstępstwo od maksymalnego dopuszczalnego stężenia parametru azotanów w wodzie, pochodzącej z ujęcia wodociągu publicznego Sucha. Badania wszystkich pobranych w 2014 roku próbek wody z wodociągu publicznego Sucha wykazały, że: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr. 7

8 Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Imbramowice. publicznego publicznego Imbramowice, zaopatrującego w Gminie Trzyciąż miejscowości Imbramowice, Małyszyce i Ściborzyce oraz sprawozdaniach z badań ww. próbek wody przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Imbramowice, zaopatrującego miejscowości Imbramowice, Małyszyce i Ściborzyce. następujące punkty monitoringowe pobierania próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego Imbramowice: Imbramowice kran w komorze ujęcia Imbramowice kran w pompowni Imbramowice - Szkoła Podstawowa - kran w sanitariacie Imbramowice Dolne nr 32 Imbramowice nr 33 - budynek mieszkalny Imbramowice nr 74 - budynek mieszkalny Imbramowice nr 134 I pkt poboru wody k/ ujęcia - kran w budynku mieszkalnym Małyszyce nr 44 - budynek mieszkalny Ściborzyce nr 45 - budynek mieszkalny Ściborzyce nr 71 - budynek mieszkalny. W 2014 roku pobierano próbki wody z ujęcia i sieci wodociągowej wodociągu publicznego Imbramowice w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu. Niniejszą ocenę dokonano w oparciu o sprawozdania z badań 5 próbek wody pobranych z ww. wodociągu. Badania 4 próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu kontrolnego. Badanie 1 próbki wody wykonano w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu przeglądowego. W 2014 roku w wodzie z przedmiotowego wodociągu wykonano 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania wszystkich pobranych w 2014 roku próbek wody z wodociągu publicznego Imbramowice wykazały, że: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr. 8

9 Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Zadroże. publicznego Zadroże, zaopatrującego w Gminie Trzyciąż miejscowości Zadroże, Milonki, Tarnawa (od r.) i część miejscowości Jangrot oraz sprawozdaniach z badań ww. próbek wody przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zadroże, zaopatrującego miejscowości Zadroże, Milonki, Tarnawa oraz część miejscowości Jangrot. następujące punkty monitoringowe pobierania próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego Zadroże: Milonki nr 34 kran w budynku mieszkalnym Milonki nr 94 kran w budynku mieszkalnym Milonki nr 35 - kran w budynku mieszkalnym Tarnawa nr 34 - kran w budynku mieszkalnym Tarnawa nr 41 - kran w budynku mieszkalnym Tarnawa nr 99 - kran w budynku mieszkalnym Tarnawa nr kran w budynku mieszkalnym Tarnawa nr kran w budynku mieszkalnym Zadroże kran w komorze ujęcia Zadroże Szkoła Podstawowa kran w sanitariacie Zadroże kran w budynku mieszkalnym nr 12 Zadroże kran w budynku mieszkalnym nr 31 Zadroże - nr 56 - budynek mieszkalny Zadroże nr 155 budynek mieszkalny Zadroże kran w budynku mieszkalnym nr 183 Zadroże - nr budynek mieszkalny k. przepompowni Zadroże Kolonia Ulanowska nr 220a budynek mieszkalny Zadroże kran w budynku mieszkalnym / kuchnia k. przepompowni. W 2014 roku pobierano próbki wody z ujęcia i sieci wodociągowej wodociągu publicznego Zadroże w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu. Niniejszą ocenę dokonano w oparciu o sprawozdania z badań 10 próbek wody pobranych z ww. wodociągu. Badania 8 próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu kontrolnego. Badania 2 próbek wody wykonano w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu przeglądowego. W 2014 roku w wodzie z przedmiotowego wodociągu wykonano 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania wszystkich pobranych w 2014 roku próbek wody z wodociągu publicznego Zadroże wykazały, że: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr. 9

10 Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Kolonia Ściborzanka. publicznego Kolonia Ściborzanka, zaopatrującego w Gminie Trzyciąż miejscowość Kolonia Ściborzanka oraz sprawozdaniach z badań ww. próbek wody przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kolonia Ściborzanka, zaopatrującego miejscowość Kolonia Ściborzanka. następujące punkty monitoringowe pobierania próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego Kolonia Ściborzanka: Kolonia Ściborzanka kran w komorze ujęcia Kolonia Ściborzanka nr 80 - budynek mieszkalny. W 2014 roku pobierano próbki wody z ujęcia i sieci wodociągowej wodociągu publicznego Kolonia Ściborzanka w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu. Niniejszą ocenę dokonano w oparciu o sprawozdania z badań 5 próbek wody pobranych z ww. wodociągu. Badania 4 próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu kontrolnego. Badanie 1 próbki wody wykonano w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu przeglądowego. W 2014 roku w wodzie z przedmiotowego wodociągu wykonano 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania wszystkich pobranych w 2014 roku próbek wody z wodociągu publicznego Kolonia Ściborzanka wykazały, że: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr. 10

11 Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Glanów. publicznego Glanów, zaopatrującego w Gminie Trzyciąż miejscowości: Glanów i Imbramowice Kolonia Górna oraz sprawozdaniach z badań ww. próbek wody przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Glanów, zaopatrującego miejscowości: Glanów i Imbramowice Kolonia Górna. następujące punkty monitoringowe pobierania próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego Glanów: Glanów kran w komorze ujęcia - studnia nr 1 Glanów kran w komorze ujęcia - studnia nr 2 Glanów kran w hydroforni k/ ujęcia Glanów nr 8 - kran w budynku mieszkalnym Glanów nr 14 - kran w budynku mieszkalnym Glanów nr 77 - kran w budynku mieszkalnym Glanów nr kran w budynku mieszkalnym Glanów nr kran w budynku mieszkalnym Imbramowice Górne nr 65 - budynek mieszkalny. W 2014 roku pobierano próbki wody z ujęcia i sieci wodociągowej wodociągu publicznego Glanów w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu. Niniejszą ocenę dokonano w oparciu o sprawozdania z badań 4 próbek wody pobranych z ww. wodociągu. Badania wszystkich próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu kontrolnego. W 2014 roku w wodzie z przedmiotowego wodociągu wykonano 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ze względu na wielkość produkcji dobowej wody (< 100 m 3 ) z ujęcia w Glanowie, badania w ramach monitoringu przeglądowego (MP) są wykonywane z częstotliwością 1 x 2 lata (ostatnio badanie wody MP wykonano w 2013 roku). Badania wszystkich pobranych w 2014 roku próbek wody z wodociągu publicznego Glanów wykazały, że: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr. 11

12 Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Zagórowa. publicznego Zagórowa, zaopatrującego w Gminie Trzyciąż miejscowość Zagórowa oraz sprawozdaniach z badań ww. próbek wody przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zagórowa, zaopatrującego miejscowość Zagórowa. następujące punkty monitoringowe pobierania próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego Zagórowa: Zagórowa kran w komorze ujęcia Zagórowa nr 1 - kran w budynku mieszkalnym Zagórowa Krzemionki nr 15 kran w budynku mieszkalnym Zagórowa nr 30 - kran w budynku mieszkalnym Zagórowa nr 56 - kran w budynku mieszkalnym Zagórowa Parcela nr 83 kran w budynku mieszkalnym Zagórowa nr 90 - kran w budynku mieszkalnym. W 2014 roku pobierano próbki wody z ujęcia i sieci wodociągowej wodociągu publicznego Zagórowa w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu. Niniejszą ocenę dokonano w oparciu o sprawozdania z badań 4 próbek wody pobranych z ww. wodociągu. Badania wszystkich próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu kontrolnego. W 2014 roku w wodzie z przedmiotowego wodociągu wykonano 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ze względu na wielkość produkcji dobowej wody (< 100 m 3 ) z ujęcia w Zagórowej, badania w ramach monitoringu przeglądowego (MP) są wykonywane z częstotliwością 1 x 2 lata (ostatnio badanie wody MP wykonano w 2013 roku). że: Badania wszystkich pobranych w 2014 roku próbek wody z wodociągu publicznego Zagórowa wykazały, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr. 12

13 Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Michałówka. publicznego Michałówka, zaopatrującego w Gminie Trzyciąż miejscowość Michałówka oraz sprawozdaniach z badań ww. próbek wody przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Michałówka, zaopatrującego miejscowość Michałówka. następujące punkty monitoringowe pobierania próbek wody do spożycia z wodociągu sieciowego Michałówka: Michałówka kran w komorze ujęcia Michałówka - kran w pompowni Michałówka budynek Szkoły Podstawowej Michałówka nr 2 kran w budynku mieszkalnym Michałówka nr 3 kran w budynku mieszkalnym Michałówka nr 4 kran w budynku mieszkalnym. Michałówka nr 5 - kran w budynku mieszkalnym Michałówka nr 6 - kran w budynku mieszkalnym Michałówka nr 17 kran w budynku mieszkalnym Michałówka nr 60 - kran w budynku mieszkalnym W 2014 roku pobierano próbki wody z ujęcia i sieci wodociągowej wodociągu publicznego Michałówka w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu. Niniejszą ocenę dokonano w oparciu o sprawozdania z badań 5 próbek wody pobranych z ww. wodociągu. Badania 4 próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu kontrolnego. Badanie 1 próbki wody wykonano w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu przeglądowego. W 2014 roku w wodzie z przedmiotowego wodociągu wykonano 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. że: Badania wszystkich pobranych w 2014 roku próbek wody z wodociągu publicznego Michałówka wykazały, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr. 13

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Trzyciąż za 2016 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Trzyciąż za 2016 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Trzyciąż za 2016 rok. Na terenie Gminy Trzyciąż działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Teren Miasta Bukowno zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 3 urządzeń

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Wolbrom za 2016 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Wolbrom za 2016 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Wolbrom za 2016 rok. Na terenie Miasta i Gminy Wolbrom działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Olkusz za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Olkusz za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Olkusz za 2014 rok. Teren Miasta Olkusz zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 1

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2014 rok. Cały obszar Gminy Klucze zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 5 urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Dobra za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Dobra za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (18) 33-72-101, FAX: (18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-1/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Bolesław za 2016 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Bolesław za 2016 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Bolesław za 2016 rok. Na terenie Gminy Bolesław działalność w zakresie zaopatrywania ludności w wodę przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 23.02.2015r. Informacja dotycząca oceny jakości wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2014, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Zakresy wykonywanych badan próbek kontrolnych.

Tabela 1 Zakresy wykonywanych badan próbek kontrolnych. Ocena jakości wody produkowanej w 2017 roku przez wodociąg sieciowy zarządzany przez Zakład Gospodarki Komunalnej 111, 55-003 Ratowice Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu dokonał rocznej

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią r.

Nakło nad Notecią r. Nakło nad Notecią 08.02.2011r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2010, dostarczanej przez wodociągi sieciowe funkcjonujące na terenie gminy Szubin.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

NHK /17 Bochnia, dnia 09 stycznia 2017r.

NHK /17 Bochnia, dnia 09 stycznia 2017r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-01-01-1/17 Bochnia, dnia 09 stycznia 2017r. Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bochnia Miasta

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY MIETKÓW W 2018 ROKU

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY MIETKÓW W 2018 ROKU POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WROCŁAWIU OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY MIETKÓW W 2018 ROKU Wrocław, 28 lutego 2019 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 23.02.2015r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2014, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 16.02.2016 r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2015, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki bakteriologiczne

Wskaźniki bakteriologiczne Nakło nad Notecią, 25.03.2019r. Informacja dotycząca oceny jakości wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2018, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 06.03.2017 r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2016, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Łukowica za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Łukowica za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (18) 33-72-101, FAX: (18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-6/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014 Sopot, 19 stycznia 2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

Starogard Gdański, dnia r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/ 4110/51/GF/16

Starogard Gdański, dnia r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/ 4110/51/GF/16 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 10.02.2016r. SE.I/ 4110/51/GF/16 Wójt Gminy Lubichowo ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo Obszarowa ocena jakości wody

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LIMANOWEJ

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LIMANOWEJ PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LIMANOWEJ NHK.071.4.2019 Limanowa, dnia Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Dobra za rok 2018. Na podstawie 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2013

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2013 Sopot, 17 stycznia 2014r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Zblewo. miejscowości zaopatrywane

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Zblewo. miejscowości zaopatrywane PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/4110/13/GF/16 Starogard Gdański, dnia 27.01.2016r. Wójt Gminy Zblewo ul. Główna 40 83-210 Zblewo Obszarowa ocena jakości wody za 2015

Bardziej szczegółowo

NHK /18 Bochnia, dnia 03 stycznia 2017r.

NHK /18 Bochnia, dnia 03 stycznia 2017r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-01-01-1/18, dnia 03 stycznia 2017r. Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Miasta od 02 stycznia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LIMANOWEJ

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LIMANOWEJ PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LIMANOWEJ NHK.071.2.2019 Limanowa, dnia Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2018. Na podstawie 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r. dla gminy Morzeszczyn za 009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 006 r Nr, poz.85 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (0-18) 33-72-101, FAX: (0-18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-7/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2016 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2016 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2016 rok. Na terenie Miasta Bukowno działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY CZERNICA W 2018 ROKU

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY CZERNICA W 2018 ROKU POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WROCŁAWIU OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY CZERNICA W 2018 ROKU Wrocław, 04 lutego 2019 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

NHK /18 Bochnia, dnia 7 stycznia 2019r.

NHK /18 Bochnia, dnia 7 stycznia 2019r. PŃSTWOWY POWITOWY INSPEKTOR SNITRNY W BOCHNI NHK-430-01-01-72/18 Bochnia, dnia 7 stycznia 2019r. Wodociągów i Kanalizacji Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Wolbrom za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Wolbrom za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Wolbrom za 2014 rok. Teren Miasta Wolbrom zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU Na terenie gminy Kuźnia Raciborska funkcjonują dwa wodociągi zaopatrujące ludność w wodę do spożycia.

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Limanowa za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Limanowa za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (18) 33-72-101, FAX: (18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-5/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2015

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2015 Sopot, 19 stycznia 2016r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 10.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Olkusz za 2016 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Olkusz za 2016 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Olkusz za 2016 rok. Na terenie Miasta i Gminy Olkusz działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r dla gminy TCZEW za 2009 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r Nr 122, poz.851 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 1. Zaopatrzenie zakładu w wodę z wodociągu publicznego a ujęcie własne. Woda z wodociągu publicznego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi. Starogard Gdański, dnia 29.03.2016r. Na podstawie sprawozdania nr 192z/2016/LBŚ z dnia 29.03.2016r z badania próbki wody pobranej w dniu 09.03.2016 r. z punktu monitoringowego jakości wody ustalonego dla

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-1/2/8/2012 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU ul. Batorego 8, Racibórz

ONS/HK/4566-1/2/8/2012 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU ul. Batorego 8, Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul. Batorego 8, 47400 Racibórz Sekretariat 0324594132 Oddział Ekonomiczny i Administracyjny Kierownik Oddziału

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody dla miasta i gminy Skarszewy za 2015 rok. zaopatrywane

Obszarowa ocena jakości wody dla miasta i gminy Skarszewy za 2015 rok. zaopatrywane PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/4110/70/GF/16 Starogard Gdański, dnia 15.02.2016r. Burmistrz Miasta i Gminy Plac Hallera 18 83-250 Skarszewy Obszarowa ocena jakości

Bardziej szczegółowo

22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca Światowy Dzień Wody 22 marca Światowy Dzień Wody Czysta woda to zdrowa woda i jest najważniejszym elementem dla zdrowia i życia człowieka. Podobnie jak krew w organizmach ludzi spełnia bardzo ważne funkcje. Jakość wody ma

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Limanowa za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Limanowa za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (18) 33-72-101, FAX: (18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-3/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Starogard Gdański. Tabela nr 1. Urządzenia wodociągowe, z których jakość wody jest monitorowana.

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Starogard Gdański. Tabela nr 1. Urządzenia wodociągowe, z których jakość wody jest monitorowana. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 8.03.2016r. SE.I/4110/130/GF/16 Wójt Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Obszarowa

Bardziej szczegółowo

I. MIASTO I GMINA PRABUTY - PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE WODOCIĄGÓW ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I. MIASTO I GMINA PRABUTY - PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE WODOCIĄGÓW ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ MIASTO I GMINA PRABUTY - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 214 ROK NR 7/HK/215 Aktualna liczba mieszkańców miasta Prabuty wynosi 8 622 osoby, a gminy Prabuty 4483 osoby. 4478 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Ilość mieszkańców zaopatrywany ch w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. w tym: miasto Kwidzyn: osoby Gmina Kwidzyn: osoby

Ilość mieszkańców zaopatrywany ch w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. w tym: miasto Kwidzyn: osoby Gmina Kwidzyn: osoby GMINA I MIASTO KWIDZYN - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 2014 ROK NR /HK/ 201 Aktualna liczba mieszkańców miasta Kwidzyn wynosi 38 099 osób. 18 099 osób zaopatrywanych jest w

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH ul. Barbary 17, 40-053 Katowice ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Publikacja wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Ilość mieszkańców zaopatrywany ch w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. w tym: miasto Kwidzyn: osoby Gmina Kwidzyn: osób

Ilość mieszkańców zaopatrywany ch w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. w tym: miasto Kwidzyn: osoby Gmina Kwidzyn: osób GMINA KWIDZYN - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 213 ROK NR 2 /HK/ 214 Aktualna liczba mieszkańców miasta wynosi 37 249 osób. 17 249 osób zaopatrywanych jest w wodę pochodzącą

Bardziej szczegółowo

Informacja "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o. i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r.

Informacja Wodociągów Płockich Sp. z o.o. i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r. Informacja "Wodociągów Płockich" i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r. Wodociąg Płock L.p. 1. Barwa, mg Pt/l poniżej 2 8 ± 2

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody w 2014 roku przeprowadzona dla wody z wodociągu sieciowego miasta Wrocławia.

Ocena jakości wody w 2014 roku przeprowadzona dla wody z wodociągu sieciowego miasta Wrocławia. Wrocław, 23 lutego 2015 r. Ocena jakości wody w 2014 roku przeprowadzona dla wody z wodociągu sieciowego miasta Wrocławia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu dokonał oceny jakości wody

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2015

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2015 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/4/2016 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 26.02.2016r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r.

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r. Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2012 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY ŻÓRAWINA W 2018 ROKU

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY ŻÓRAWINA W 2018 ROKU POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WROCŁAWIU OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA ORAZ SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO DLA GMINY ŻÓRAWINA W 2018 ROKU Wrocław, 2019 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. St. Sempołowskiej Opatów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. St. Sempołowskiej Opatów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. St. Sempołowskiej 3 27-500 Opatów tel: (015) 868-21-49 fax: (015) 868-21-49, wew. 212 e-mail:psse.opatow@pis.gov.pl SE. Ia- 4261/12/18 Opatów, 2018.02.09. Ocena

Bardziej szczegółowo

Ilość mieszkańców zaopatrywanych w wodę z. - 0 wodociągów. zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Ilość mieszkańców zaopatrywanych w wodę z. - 0 wodociągów. zbiorowego zaopatrzenia w wodę GMINA GARDEJA - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 2014 ROK NR 3/HK/201 Aktualna liczba mieszkańców gminy Gardeja wynosi 8 74 osoby. Wszystkie miejscowości na terenie gminy zaopatrywane

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2015.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2015. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-9/16 Limanowa, dnia Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Pelplin za 2012r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Pelplin za 2012r. dla miasta i gminy Pelplin za 202r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 20r. Nr 22, poz. 263)

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2...,

Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2..., Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa Nr (wzór ) zawarta w dniu w Węgrowie pomiędzy: Związkiem Midzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich, 07-100 Węgrów, ul Gdańska 118, REGON: 710240111 NIP: 824-000-26-81

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-0, 5/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2011 ROKU

ONS/HK/4566-0, 5/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2011 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul.batorego 8, 47-400 Racibórz Sekretariat 032-459-41-32 NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014 centrala tel.:

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2018

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2018 Sopot, 15 lutego 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.59)

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie MIASTO JAWORZNO Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 92500 Zaopatrzenie w wodę zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m 3 /d: woda

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oferent: Nr NIP: REGON: zł

OFERTA. Oferent: Nr NIP: REGON: zł Nr oferty nadany przez Zamawiającego OFERTA Zamwiający: Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny Sp. z o.o. Unieście ul. Świerczewskiego 44 76 032 Mielno Data sporządzenia oferty: Oferent: Nr NP: REGON: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy: Dokładny adres:

Nazwa Wykonawcy: Dokładny adres: Załącznik nr 1 do SIWZ (Nazwa firmy) Formularz ofert Na badania fizykochemiczne wody uzdatnionej, surowej i ścieków, badania bakteriologiczne wody oraz badania osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskowników

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-5/16 Limanowa, dnia Burmistrz

Bardziej szczegółowo

RUDA ŚLĄSKA. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej

RUDA ŚLĄSKA. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej RUDA ŚLĄSKA Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 137 Zaopatrzenie w wodę ilość rozprowadzanej wody: ok. 18 88 m 3 /d Dystrybutor wody przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki Wykonanie badań wraz z pobraniem próbek i opracowaniem wyników zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Laskowa za rok 2015.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Laskowa za rok 2015. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-2/16 Limanowa, dnia Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul.batorego 8, 47-400 Racibórz Sekretariat 032-459-41-32 NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014 centrala tel.:

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie MIASTO JAWORZNO Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 92000 Zaopatrzenie w wodę zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m 3 /d: woda

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2017 roku.

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2017 roku. JAKOŚĆ WODY Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 217 roku. Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU 2014

OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU 2014 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU 2014 Na terenie gminy Pietrowice funkcjonują trzy wodociągi zaopatrujące ludność w wodę do spożycia. Są to: wodociąg

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LIMANOWEJ

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LIMANOWEJ PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LIMANOWEJ NHK.071.5.2019 Limanowa, dnia Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Łukowica za rok 2018r. Na podstawie 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Łukowica za rok 2015.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Łukowica za rok 2015. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-1/16 Limanowa, dnia Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2016 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2016 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2016 rok. Na terenie Gminy Klucze działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OśZP Zapytanie ofertowe. Siedziba: Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (powiat opoczyński)

Znak sprawy: OśZP Zapytanie ofertowe. Siedziba: Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (powiat opoczyński) Sławno, 2014.01.20. Znak sprawy: OśZP 2151.3.2014 Zapytanie ofertowe na wykonanie w roku 2014 badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, gminnego składowiska odpadów komunalnych Gmina Sławno

Bardziej szczegółowo

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z Gdyńskiego Systemu Wodociągowego

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z Gdyńskiego Systemu Wodociągowego PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GDYNI Nr sprawy: NK.4710.11.2019 Gdynia, dnia 15 lutego 2019 r. Nr pisma: W/ 787 /2019 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z Gdyńskiego

Bardziej szczegółowo

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Opracowanie: Magdalena Kubiak Technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu Warta, 2012 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy i Miasta Warta

Bardziej szczegółowo

Zadania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego wody

Zadania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego wody Zadania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego wody Anna Kamińska Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Warszawa, 22 październik 2018 r. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZEGLĄDOWY

MONITORING PRZEGLĄDOWY Załącznik nr 2 Tabela 1. Zakres badań wody, ścieków, osadów i odpadów Lp Przedmiot badań Cena wykonania analizy wraz z poborem i opracowaniem wyników w formie sprawozdania dla wszystkich prób MONITORING

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku.

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku. JAKOŚĆ WODY Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku. Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

RUDA ŚLĄSKA. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej

RUDA ŚLĄSKA. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej RUDA ŚLĄSKA Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 136 000 Zaopatrzenie w wodę ilość rozprowadzanej wody: ok. 17 480 m 3 /d Dystrybutor wody

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r.

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r. Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2013 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia się jakosści wody przeznaczonej do spozżycia

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia się jakosści wody przeznaczonej do spozżycia Procedura postępowania na wypadek pogorszenia się jakosści wody przeznaczonej do spozżycia Opracowała: mgr inż. Anna Imperowicz - Pawlaczyk Zatwierdził: mgr inż. Krzysztof Kamaszko Łobez, czerwiec 2018

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Elbląg, 18.12.2017 r. HK.4410.518.2017.HH.1 Urząd Miasta i Gminy w Młynarach ul. Dworcowa 29 OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Na podstawie sprawozdań z badań, realizowanych według ustalonego przez Wodociągi

Bardziej szczegółowo

Włodawa, dnia 20 stycznia 2011 r. ONS HK. 721/6/11. Ocena jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągów na obszarze powiatu włodawskiego za 2010r.

Włodawa, dnia 20 stycznia 2011 r. ONS HK. 721/6/11. Ocena jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągów na obszarze powiatu włodawskiego za 2010r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66 skr. poczt. 63 tel. (82) 57-21-405; fax. (82) 546-15-20 e-mail: psse.wlodawa@pis.gov.pl, http://pssewlodawa.pis.gov.pl Włodawa,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LIMANOWEJ

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LIMANOWEJ PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LIMANOWEJ Limanowa, dnia NHK.071.11.2019 Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Laskowa za rok 2018 Na podstawie 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena wody za cały 2011 rok

Ocena wody za cały 2011 rok GMINA ZEBRZYDOWICE Gmina Zebrzydowice zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez wodociągi publiczne, których woda w określonych rejonach miesza się. Są to następujące wodociągi: Zebrzydowice (woda mieszana

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zmianach w SIWZ

Zawiadomienie o zmianach w SIWZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROCZY Sp. z o.o. z siedzibą w Mroczy ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza, tel./fax (52) 385 63 57 NIP: 558-10-02-054, REGON: 341223440 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2010 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2010 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 Tel./Fax (32) 616-35-50 e-mail:psse.jaworzno@pis.gov.pl http://pssejaworzno.pis.gov.pl OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989)

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Gniew za rok 2012

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Gniew za rok 2012 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Gniew za rok 202 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.

Bardziej szczegółowo

NHK-430-M-05/19 Bochnia, dnia 15 stycznia 2019r.

NHK-430-M-05/19 Bochnia, dnia 15 stycznia 2019r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-M-05/19 Bochnia, dnia 15 stycznia 2019r. Sz. Pan Cezary Stawarz Wójt Gminy Trzciana 32-733 Trzciana 302 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo