Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Olkusz za 2014 rok.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Olkusz za 2014 rok."

Transkrypt

1 Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Olkusz za 2014 rok. Teren Miasta Olkusz zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 1 urządzenia zbiorowego zaopatrzenia: wodociąg publiczny - SUW Olkusz i 1 indywidualnego ujęcia wody: wodociąg lokalny ZGH,,BOLESŁAW. Na terenie Miasta Olkusz zlokalizowane jest ponadto 1 ujęcie wód głębinowych:,,emalia S.A. Olkusz (w 2014 r. podobnie jak w latach ubiegłych wyłączone z eksploatacji) oraz 2 ujęcia wód kopalnianych: ujęcie wód kopalnianych, pochodzących z odwodnienia kopalni,,olkusz Pomorzany Zakładu Górniczo Hutniczego,,Bolesław dla potrzeb SUW Olkusz i ujęcie wód kopalnianych pochodzących z odwodnienia kopalni,,olkusz - Pomorzany Zakładu Górniczo - Hutniczego,,Bolesław dla potrzeb ZGH,,BOLESŁAW. Liczba zaopatrywanej ludności z ww. wodociągów i indywidualnych ujęć wody w roku 2014 w Mieście Olkusz wynosiła , zaś całkowita roczna produkcja wody ze wszystkich czynnych ujęć zlokalizowanych na terenie Miasta Olkusz m 3. Obszar Gminy Olkusz zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 6 urządzeń zbiorowego zaopatrzenia - wodociągów publicznych: SUW Olkusz, Braciejówka, Podlesie Rabsztyńskie, Troks, Kosmolów, Zadole Kosmolowskie i 1 wodociągu lokalnego Zimnodół 96 a Ubojnia Drobiu. Na terenie Gminy Olkusz zlokalizowanych jest 5 czynnych w 2014 r. ujęć wód głębinowych: Braciejówka, Podlesie Rabsztyńskie, Kosmolów, Zadole Kosmolowskie, Zimnodół 96 a Ubojnia Drobiu, 1 ujęcie głębinowe nieczynne w 2014 roku Troks oraz 2 awaryjne ujęcia wód głębinowych (nieeksploatowane w 2014 r.): ujęcie głębinowe Gorenice i ujęcie głębinowe Witeradów,,Źródła. Liczba zaopatrywanej ludności z ww. wodociągów i indywidualnych ujęć wody w roku 2014 w Gminie Olkusz wynosiła , zaś całkowita roczna produkcja wody ze wszystkich czynnych ujęć zlokalizowanych na terenie Gminy Olkusz m 3. w 2014 roku w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadził stały monitoring jakości wody na terenie Miasta i Gminy Olkusz. Badania próbek wody do spożycia pobieranych przez upoważnionych przedstawicieli PPIS w Olkuszu wykonywano w laboratorium Inspekcji Sanitarnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krakowie. Użytkownik wodociągów publicznych SUW Olkusz, Braciejówka, Podlesie Rabsztyńskie, Troks, Kosmolów, Zadole Kosmolowskie - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu w roku 2014 prowadził wewnętrzną kontrolę jakości wody dostarczanej odbiorcom na terenie Miasta i Gminy Olkusz. Badania próbek wody do spożycia pobieranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez użytkownika wodociągów wykonywano w laboratoriach zatwierdzonych przez Inspekcję Sanitarną: Laboratorium SGS EKO - PROJEKT Spółka z o.o. ul. Cieszyńska 52 a, Pszczyna Laboratorium Badania Wody i Ścieków PW i K Spółka z o.o. ul. Kluczewska 4, Olkusz. Pobór próbek wody dokonywany był w wytypowanych punktach pobierania próbek wody z sieci wodociągowej zgodnie z harmonogramem pobierania próbek w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego oraz każdorazowo w przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych norm parametrów. Zakres analiz wykonanych w ramach monitoringu kontrolnego obejmował zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) parametry: bakterie grupy coli, E. coli, barwę, zapach, smak, mętność, odczyn, przewodność i amonowy jon. Zakres analiz wykonanych w ramach monitoringu przeglądowego obejmował zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) parametry: ogólną liczbę mikroorganizmów w C po 72 h, bakterie grupy coli, E. coli, enterokoki, barwę, zapach, smak, mętność, odczyn, przewodność, amonowy jon, azotyny, azotany, żelazo, mangan, fluorki, chlorki, twardość, ołów, kadm, chrom, arsen, miedź, rtęć, bor, sód, glin, nikiel, selen, antymon, ogólny węgiel organiczny, indeks nadmanganianowy, siarczany, bromiany, cyjanki, 1,2 dichloroetan, tryt, Σ trihalometanów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzen, pestycydy chloroorganiczne, Σ pestycydów, Σ WWA, benzo(α)piren. 1

2 w 2014 roku nie prowadził postępowań administracyjnych, dotyczących złej jakości wody do spożycia dostarczanej dla odbiorców Miasta i Gminy Olkusz. W 2014 r. stwierdzono pojedyncze przypadki przekroczenia norm czystości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w próbkach, pobieranych z wodociągów na terenie Miasta i Gminy Olkusz. W 4 próbkach wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego stwierdzono nieprawidłowości w zakresie czystości fizyko-chemicznej. W przedmiotowych próbkach stwierdzono przekroczenia: dopuszczalnej wartości mętności - w 3 pojedynczych próbkach wody, pobranych z wodociągów publicznych Zadole Kosmolowskie i Braciejówka oraz z wodociągu lokalnego Zimnodół Ubojnia Drobiu dopuszczalnej wartości mętności, zawartości żelaza, glinu oraz chloranów i chlorynów w 1 próbce, pobranej z wodociągu lokalnego Zimnodół Ubojnia Drobiu. Ww. przypadki przekroczenia dopuszczalnych norm wskaźników czystości fizyko chemicznej wody do spożycia przez ludzi miały charakter incydentalny. Prawdopodobnymi przyczynami wystąpienia ww. przekroczeń parametrów były: stagnacja wody w instalacji w punkcie pobierania próbek wody, niewłaściwa konserwacja instalacji wodociągowej oraz nieprawidłowa eksploatacja sieci wodociągowej tj. brak systematycznych, skutecznych zabiegów płukania, czyszczenia sieci wodociągowych. W każdym przypadku informowano użytkowników wodociągów o stwierdzeniu zanieczyszczenia wody i konieczności podjęcia działań naprawczych. Użytkownicy przeprowadzali zabiegi płukania sieci wodociągowych oraz czyszczenia i wymiany elementów instalacji w punktach pobierania próbek wody. Pobrane ponownie próbki wody z przedmiotowych urządzeń wodociągowych nie budziły zastrzeżeń. W 2014 r. w wyniku prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne kontroli wewnętrznej jakości dostarczanej dla odbiorców na terenie Miasta Olkusz wody, stwierdzono 2 przypadki przekroczenia norm czystości wody Przedmiotowe nieprawidłowości dotyczyły czystości mikrobiologicznej wody: - w 2 próbkach wody pobranych z punktów monitoringowych wodociągu publicznego SUW Olkusz (Olkusz ul. Buchowieckiego 15 a SANA-MED i zbiornik wody pitnej,,parcze ), stwierdzono obecność pojedynczych kolonii bakterii grupy coli w 100 ml wody. W każdym ww. przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody użytkownik wodociągu (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu) natychmiastowo przeprowadził działania naprawcze: przeprowadzono płukanie i dezynfekcję sieci wodociągowych oraz dezynfekcję zbiornika. Równocześnie pobierano do badań potwierdzających próbki wody z sieci wodociągowej i zbiornika, badania wykonano przy udziale szybkich testów Colilert (ostateczny wynik badań uzyskano po 18 godzinach od czasu posiewu). W badanych powtórnie próbkach wody nie stwierdzano zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Nie ustalono przyczyn wystąpienia zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w ww. próbkach, prawdopodobnie stwierdzone zanieczyszczenie, dotyczyło wyłącznie instalacji w punktach pobierania próbek wody. We wszystkich pozostałych próbkach wody pobranych z punktów zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Olkusz nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm czystości przewidzianych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Na podstawie otrzymanych wyników badań próbek wody pobranych przez upoważnionych przedstawicieli PPIS w Olkuszu oraz wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez użytkownika wodociągów, w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) dokonał oceny jakości wody z wodociągów, zaopatrujących w 2014 r. teren Miasta i Gminy Olkusz i stwierdził, iż woda ze wszystkich ww. wodociągów jest przydatna do spożycia przez ludzi. 2

3 Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego SUW Olkusz, zaopatrującego w 2014 roku Miasto Olkusz. Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn.zm.) po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody pobranych w 2014 r. z wodociągu publicznego SUW Olkusz, zaopatrującego Miasto Olkusz oraz sprawozdaniach z badań ww. próbek wody przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu SUW Olkusz, zaopatrującego Miasto Olkusz. wytypował w 2014 r. następujące punkty monitoringowe pobierania próbek wody do spożycia z wodociągu sieciowego SUW Olkusz na terenie Miasta Olkusz: Olkusz Stacja Uzdatniania Wody ul. Wspólna woda podawana - magistrala wschód Olkusz Stacja Uzdatniania Wody ul. Wspólna woda podawana - magistrala zachód Olkusz Stacja Uzdatniania Wody ul. Wspólna woda surowa Olkusz - Stacja Uzdatniania Wody ul. Wspólna woda po uzdatnieniu Olkusz ul. Buchowieckiego 15 a SANA MED. Olkusz zastępczy punkt poboru wody ul. Kluczewska 4Baza PW i K Sp. z o.o. Olkusz zbiorniki wody czystej,,parcze" Olkusz ul. Żuradzka studzienka,,próbobiorcza" koło "monitoringu" Olkusz Legionów Polskich - sklep Olkusz ul. Polna - studzienka,,próbobiorcza" przy I Liceum Ogólnokształcącym Olkusz oś. Młodych - kran w przepompowni Olkusz ul. Skalska nr 13 - sklep spożywczy Olkusz al lecia - studzienka,,próbobiorcza" przy Komendzie Powiatowej PSP w Olkuszu Olkusz ul. Długa - studzienka,,próbobiorcza" Olkusz ul. Skalska - Przedszkole nr 7. W 2014 roku pobierano próbki wody z sieci wodociągowej wodociągu SUW Olkusz na terenie Miasta Olkusz i wody podawanej do sieci (po uzdatnieniu) ze Stacji Uzdatniania Wody Olkusz ul. Wspólna w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu. Niniejszą ocenę dokonano w oparciu o sprawozdania z badań 39 próbek wody pobranych z sieci wodociągowej i 52 próbek wody podawanej do sieci (po uzdatnieniu) ze Stacji Uzdatniania Wody Olkusz ul. Wspólna. Badania 85 próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu kontrolnego. Badania 4 próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu przeglądowego. Badania 2 próbek wody zostały wykonane w skróconym zakresie oznaczeń, obejmującym oznaczenie parametru: liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody. 3

4 W 2 próbkach wody pobranych W 2014 r. przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne w ramach kontroli wewnętrznej jakości dostarczanej dla odbiorców m. Olkusz wody, stwierdzono przekroczenie norm czystości mikrobiologicznej wody W badanych próbkach wody pobranych z punktów monitoringowych wodociągu publicznego SUW Olkusz (Olkusz ul. Buchowieckiego 15a SANA-MED i zbiornik wody pitnej,,parcze ) stwierdzono obecność pojedynczych kolonii bakterii grupy coli w 100 ml wody. Użytkownik wodociągu (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu) przeprowadził natychmiastowe działania naprawcze: przeprowadzono płukanie i dezynfekcję sieci wodociągowych oraz dezynfekcję zbiornika. Ponownie pobrane próbki nie budziły zastrzeżeń. Badania wszystkich pozostałych pobranych próbek wody wykazały, że w zakresie wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 oraz w części A załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Badania wszystkich próbek wody wykazały, że woda w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 2, w części B i C załącznika nr 3 oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W związku z powyższym stwierdził jak wyżej. 4

5 Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego SUW Olkusz, zaopatrującego w 2014 roku Gminę Olkusz. Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn.zm.) po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody pobranych w 2014 r. z wodociągu publicznego SUW Olkusz, zaopatrującego w Gminie Olkusz miejscowości: Rabsztyn, Podgrabie, Olewin, Osiek, Sieniczno, Witeradów, Zimnodół, Żurada, Zederman, Gorenice, Niesułowice oraz sprawozdaniach z badań ww. próbek wody przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu SUW Olkusz, zaopatrującego ww. miejscowości w Gminie Olkusz. na terenie Gminy Olkusz wytypował w 2014 r. następujące punkty monitoringowe pobierania próbek wody do spożycia z wodociągu sieciowego SUW Olkusz: Gorenice - ul. Krakowska nr sklep spożywczy Gorenice - studzienka,,próbobiorcza" na sieci od strony Czernej Olewin- studzienka,,próbobiorcza" Osiek przepompownia Osiek studzienka,,próbobiorcza" Rabsztyn - studzienka,,próbobiorcza" Sieniczno - kran czerpalny k/monitoringu Witeradów - kran w przepompowni Witeradów - Szkoła Podstawowa Witeradów studzienka,,próbobiorcza" Zawada - studzienka,,próbobiorcza" od strony Gorenic Zawada - studzienka,,próbobiorcza" Zawada - budynek mieszkalny nr 114 Zederman nr 1 - bud mieszkalny Zederman nr 7 - budynek mieszkalny Zederman nr 14 - budynek mieszkalny Zederman - studzienka,,próbobiorcza" Żurada I - studzienka,,próbobiorcza" Żurada II nr 27 - sklep spożywczy Żurada III - studzienka,,próbobiorcza" Zederman - kran z instalacji końcówka sieci k. spustu Niesułowice budynek mieszkalny Niesułowice studzienka,,próbobiorcza" Żurada przepompownia w kierunku Niesułowic. W 2014 roku pobierano próbki wody z sieci wodociągowej wodociągu SUW Olkusz na terenie Gminy Olkusz i wody podawanej do sieci (po uzdatnieniu) ze Stacji Uzdatniania Wody Olkusz ul. Wspólna w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu. Niniejszą ocenę 5

6 dokonano w oparciu o sprawozdania z badań 31 próbek wody pobranych z sieci wodociągowej i 52 próbek wody podawanej do sieci (po uzdatnieniu) ze Stacji Uzdatniania Wody Olkusz ul. Wspólna. Badania 79 próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu kontrolnego. Badania 4 próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu przeglądowego. Badania mikrobiologiczne wszystkich pobranych próbek wody wykazały, że w zakresie wykonanych oznaczeń woda spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 oraz w części A załącznika nr 3 do Badania wszystkich próbek wody wykazały, że woda w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 2, w części B i C załącznika nr 3 oraz w załączniku nr 4 do W związku z powyższym stwierdził jak wyżej. 6

7 Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Braciejówka. Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn.zm.) po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody pobranych w 2014 r. z wodociągu publicznego Braciejówka, zaopatrującego w Gminie Olkusz miejscowość: Braciejówka i Troks oraz sprawozdaniach z badań ww. próbek wody przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Braciejówka, zaopatrującego ww. miejscowości. wytypował w 2014 r. następujące punkty monitoringowe pobierania próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego Braciejówka: Braciejówka - kran w komorze ujęcia Braciejówka studzienka próbiorcza od strony Troksa Braciejówka nr 82 - kran w sklepie Braciejówka nr 113 A - studzienka,,próbobiorcza" przy sklepie spożywczym Braciejówka - Kolonia - studzienka,,próbobiorcza" Braciejówka ul. Dworska studzienka,,próbobiorcza" Troks nr 77 - sklep spożywczy Troks nr 21 - sklep spożywczy Troks - studzienka próbobiorcza k. starego przedszkola. W 2014 roku pobierano próbki wody z ujęcia i sieci wodociągowej wodociągu publicznego Braciejówka w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu. Niniejszą ocenę dokonano w oparciu o sprawozdania z badań 19 próbek wody pobranych z ww. wodociągu. Badania 15 próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu kontrolnego. Badania 2 próbek wody wykonano w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu przeglądowego. Badania 2 próbek wody wykonano w skróconym zakresie oznaczeń, obejmującym oznaczenia parametrów: mętności i ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2 o C po 72 h w 1 ml wody. W 1 próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego oraz w 2 próbkach wody pobranych przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne w ramach kontroli wewnętrznej jakości dostarczanej dla odbiorców wody, stwierdzono przekroczenie norm czystości wody W 2 próbkach wody pobranych z punktu monitoringowego (studzienka próbobiorcza), zlokalizowanego na sieci wodociągowej w Braciejówce, stwierdzono ponadnormatywną mętność. w 1 próbce wody wody pobranej z ujęcia w Braciejówce, stwierdzono nieprawidłowe zmiany w zakresie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2 o C po 72 h w 1 ml wody. Użytkownik wodociągu (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu) przeprowadził natychmiastowe działania naprawcze: w przypadku ponadnormatywnej mętności - płukanie sieci wodociągowej i czyszczenie instalacji w punkcie poboru próbek, w przypadku zanieczyszczenia mikrobiologicznego - dezynfekcję ujęcia oraz dezynfekcję i płukanie sieci wodociągowej. Ponownie pobrane próbki nie budziły zastrzeżeń. 7

8 Badania wszystkich pozostałych pobranych próbek wody wykazały, że w zakresie wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 oraz w części A załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Badania wszystkich pozostałych próbek wody wykazały, że woda w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 2, w części B i C załącznika nr 3 oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W związku z powyższym stwierdził jak wyżej. 8

9 Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Podlesie Rabsztyńskie. Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn.zm.) po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody pobranych w 2014 r. z wodociągu publicznego Podlesie Rabsztyńskie, zaopatrującego w Gminie Olkusz miejscowości Podlesie Rabsztyńskie i Pazurek oraz sprawozdaniach z badań ww. próbek wody przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Podlesie Rabsztyńskie, zaopatrującego ww. miejscowości. wytypował w 2014 r. następujące punkty monitoringowe pobierania próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego Podlesie Rabsztyńskie: Podlesie Rabsztyńskie - kran w komorze ujęcia Podlesie Rabsztyńskie Nr 24 - budynek mieszkalny Podlesie Rabsztyńskie - studzienka,,próbobiorcza" od strony Jaroszowca Podlesie Rabsztyńskie - studzienka próbobiorcza Pazurek - studzienka od str. Jaroszowca W 2014 roku pobierano próbki wody z ujęcia i sieci wodociągowej wodociągu publicznego Podlesie Rabsztyńskie w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu. Niniejszą ocenę dokonano w oparciu o sprawozdania z badań 10 próbek wody pobranych z ww. wodociągu. Badania 8 próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu kontrolnego. Badania 2 próbek wody wykonano w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu przeglądowego. Badania mikrobiologiczne wszystkich pobranych próbek wody wykazały, że w zakresie wykonanych oznaczeń woda spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 oraz w części A załącznika nr 3 do Badania wszystkich próbek wody wykazały, że woda w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 2, w części B i C załącznika nr 3 oraz w załączniku nr 4 do W związku z powyższym stwierdził jak wyżej. 9

10 Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Kosmolów. Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn.zm.) po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody pobranych w 2014 r. z wodociągu publicznego Kosmolów, zaopatrującego w Gminie Olkusz miejscowość Kosmolów oraz sprawozdaniach z badań ww. próbek wody przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Podlesie Rabsztyńskie, zaopatrującego ww. miejscowość. wytypował w 2014 r. następujące punkty monitoringowe pobierania próbek wody do spożycia z wodociągu sieciowego Kosmolów: Kosmolów kran w komorze ujęcia Kosmolów nr sklep ogólno-spożywczy Kosmolów - studzienka,,próbobiorcza"od strony Wiśliczki Kosmolów - studzienka,,próbobiorcza" od strony Sułoszowej. W 2014 roku pobierano próbki wody z ujęcia i sieci wodociągowej wodociągu publicznego Kosmolów w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu. Niniejszą ocenę dokonano w oparciu o sprawozdania z badań 5 próbek wody pobranych z ww. wodociągu. Badania 4 próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu kontrolnego. Badanie 1 próbki wody wykonano w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu przeglądowego. Badania mikrobiologiczne wszystkich pobranych próbek wody wykazały, że w zakresie wykonanych oznaczeń woda spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 oraz w części A załącznika nr 3 do Badania wszystkich próbek wody wykazały, że woda w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 2, w części B i C załącznika nr 3 oraz w załączniku nr 4 do W związku z powyższym stwierdził jak wyżej. 10

11 Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Zadole Kosmolowskie. Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn.zm.) po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody pobranych w 2014 r. z wodociągu publicznego Zadole Kosmolowskie, zaopatrującego w Gminie Olkusz miejscowość Zadole Kosmolowskie oraz sprawozdaniach z badań ww. próbek wody przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Zadole Kosmolowskie, zaopatrującego ww. miejscowość. wytypował w 2014 r. następujące punkty monitoringowe pobierania próbek wody do spożycia z wodociągu sieciowego Zadole Kosmolowskie: Zadole Kosmolowskie kran w komorze ujęcia Zadole Kosmolowskie 19 kran w budynku mieszkalnym Zadole Kosmolowskie 21 kran w budynku mieszkalnym Zadole Kosmolowskie 25 - budynek mieszkalny Zadole Kosmolowskie 27 - budynek mieszkalny Zadole Kosmolowskie 31 - budynek mieszkalny Zadole Kosmolowskie studzienka,,próbobiorcza przy przystanku. W 2014 roku pobierano próbki wody z ujęcia i sieci wodociągowej wodociągu publicznego Zadole Kosmolowskie w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu. Niniejszą ocenę dokonano w oparciu o sprawozdania z badań 9 próbek wody pobranych z ww. wodociągu. Badania 6 próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu kontrolnego. Badania 2 próbek wody wykonano w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu przeglądowego. Badanie 1 próbki wody wykonano w skróconym zakresie oznaczeń, obejmującym oznaczenie parametru: mętności. Badania mikrobiologiczne wszystkich pobranych próbek wody wykazały, że w zakresie wykonanych oznaczeń woda spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 oraz w części A załącznika nr 3 do W 1 próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego, stwierdzono przekroczenie norm czystości fizycznej wody W próbce wody pobranej z punktu monitoringowego (studzienka próbobiorcza), zlokalizowanego na sieci wodociągowej w Zadolu Kosmolowskim, stwierdzono ponadnormatywną mętność. Użytkownik wodociągu (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu) przeprowadził natychmiastowe działania naprawcze: płukanie sieci wodociągowej i czyszczenie instalacji w punkcie poboru próbek. Ponownie pobrane próbki nie budziły zastrzeżeń. Badania wszystkich pozostałych próbek wody wykazały, że woda w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 2, w części B i C załącznika nr 3 oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez W związku z powyższym stwierdził jak wyżej. 11

12 Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu lokalnego: ZGH,,BOLESŁAW S.A. Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody pobranych w 2014 r. w wytypowanych punktach pobierania próbek wody z wodociągu lokalnego ZGH,,BOLESŁAW, zaopatrującego w Mieście Olkusz teren zakładu ZGH,,BOLESŁAW oraz sprawozdaniach z badań ww. próbek wody przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego ZGH,,BOLESŁAW, zaopatrującego teren ww. zakładu. wytypował w 2014 r. następujące punkty monitoringowe pobierania próbek wody do spożycia z wodociągu lokalnego ZGH,,BOLESŁAW : Olkusz Kopalnia,,Olkusz'' - ujęcie RD-1 Olkusz Kopalnia,,Olkusz''- budynek cechowni Olkusz Kopalnia,,Olkusz''- biuro sztygara gospodarczego. Olkusz ul. Wspólna budynek ZGH Bolesław kran w budynku portierni W 2014 roku pobierano próbki wody z sieci wodociągowej wodociągu lokalnego ZGH,,BOLESŁAW w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu. Niniejszą ocenę dokonano w oparciu o sprawozdania z badań 12 próbek wody pobranych z ww. wodociągu. Badania 9 próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu kontrolnego. Badania 3 próbek wody wykonano w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu przeglądowego. Badania mikrobiologiczne wszystkich pobranych próbek wody wykazały, że w zakresie wykonanych oznaczeń woda spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 oraz w części A załącznika nr 3 do Badania wszystkich próbek wody wykazały, że woda w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 2, w części B i C załącznika nr 3 oraz w załączniku nr 4 do W związku z powyższym stwierdził jak wyżej. 12

13 Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu lokalnego: Zimnodół 96a Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody, pobranych w 2014 r. w wytypowanych punktach pobierania próbek wody z wodociągu lokalnego Zimnodół 96a, zaopatrującego w Gminie Olkusz obiekty zlokalizowane w Zimnodole nr 96a: Ubojnia Drobiu oraz Ośrodek Szkoleniowo Konferencyjny z zapleczem noclegowo gastronomicznym oraz sprawozdaniach z badań ww. próbek wody przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Zimnodół 96a, zaopatrującego ww. zakład i ośrodek szkoleniowo - konferencyjny. wytypował w 2014 r. następujące punkty monitoringowe pobierania próbek wody do spożycia z wodociągu lokalnego Zimnodół 96a: Zimnodół 96 a - kran w komorze ujęcia Zimnodół 96 a - Ubojnia Drobiu węzeł sanitarny Zimnodół 96 a - Ubojnia Drobiu - hala rozbioru. W 2014 roku pobierano próbki wody z ujęcia i sieci wodociągowej wodociągu lokalnego Zimnodół 96a w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu. Niniejszą ocenę dokonano w oparciu o sprawozdania z badań 5 próbek wody pobranych z ww. wodociągu. Badania 2 próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu kontrolnego. Badanie 1 próbki wody wykonano w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu przeglądowego. Badania 2 próbek wody wykonano w skróconym zakresie oznaczeń, obejmującym oznaczenia parametrów: mętności, żelaza, glinu oraz chloranów i chlorynów. Badania mikrobiologiczne wszystkich pobranych próbek wody wykazały, że w zakresie wykonanych oznaczeń woda spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 oraz w części A załącznika nr 3 do W 2 próbkach wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego, stwierdzono przekroczenie norm czystości wody W 1 próbce wody pobranej z ujęcia stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm parametrów: mętności, zawartości żelaza, glinu oraz chloranów i chlorynów. W 1 próbce wody pobranej z punktu monitoringowego, zlokalizowanego na sieci wodociągowej, stwierdzono ponadnormatywną mętność. Użytkownik wodociągu przeprowadził natychmiastowe działania naprawcze: płukanie ujęcia i sieci wodociągowej oraz czyszczenie instalacji w punktach pobierania próbek. Przeprowadzono również prace konserwacyjne urządzenia uzdatniającego wodę w zakresie mętności. Ponownie pobrane próbki nie budziły zastrzeżeń. Badania wszystkich pozostałych próbek wody wykazały, że woda w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 2, w części B i C załącznika nr 3 oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez W związku z powyższym stwierdził jak wyżej. 13

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Teren Miasta Bukowno zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 3 urządzeń

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2014 rok. Cały obszar Gminy Klucze zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 5 urządzeń

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2016 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2016 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2016 rok. Na terenie Miasta Bukowno działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

Starogard Gdański, dnia r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/ 4110/51/GF/16

Starogard Gdański, dnia r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/ 4110/51/GF/16 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 10.02.2016r. SE.I/ 4110/51/GF/16 Wójt Gminy Lubichowo ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo Obszarowa ocena jakości wody

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (0-18) 33-72-101, FAX: (0-18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-7/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

NHK /18 Bochnia, dnia 03 stycznia 2017r.

NHK /18 Bochnia, dnia 03 stycznia 2017r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-01-01-1/18, dnia 03 stycznia 2017r. Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Miasta od 02 stycznia

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 06.03.2017 r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2016, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią r.

Nakło nad Notecią r. Nakło nad Notecią 08.02.2011r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2010, dostarczanej przez wodociągi sieciowe funkcjonujące na terenie gminy Szubin.

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014 Sopot, 19 stycznia 2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 23.02.2015r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2014, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Limanowa za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Limanowa za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (18) 33-72-101, FAX: (18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-3/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Zblewo. miejscowości zaopatrywane

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Zblewo. miejscowości zaopatrywane PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/4110/13/GF/16 Starogard Gdański, dnia 27.01.2016r. Wójt Gminy Zblewo ul. Główna 40 83-210 Zblewo Obszarowa ocena jakości wody za 2015

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r. dla gminy Morzeszczyn za 009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 006 r Nr, poz.85 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 10.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2015

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2015 Sopot, 19 stycznia 2016r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Wolbrom za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Wolbrom za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Wolbrom za 2014 rok. Teren Miasta Wolbrom zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU Na terenie gminy Kuźnia Raciborska funkcjonują dwa wodociągi zaopatrujące ludność w wodę do spożycia.

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r dla gminy TCZEW za 2009 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r Nr 122, poz.851 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 1. Zaopatrzenie zakładu w wodę z wodociągu publicznego a ujęcie własne. Woda z wodociągu publicznego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody dla miasta i gminy Skarszewy za 2015 rok. zaopatrywane

Obszarowa ocena jakości wody dla miasta i gminy Skarszewy za 2015 rok. zaopatrywane PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/4110/70/GF/16 Starogard Gdański, dnia 15.02.2016r. Burmistrz Miasta i Gminy Plac Hallera 18 83-250 Skarszewy Obszarowa ocena jakości

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi. Starogard Gdański, dnia 29.03.2016r. Na podstawie sprawozdania nr 192z/2016/LBŚ z dnia 29.03.2016r z badania próbki wody pobranej w dniu 09.03.2016 r. z punktu monitoringowego jakości wody ustalonego dla

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-1/2/8/2012 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU ul. Batorego 8, Racibórz

ONS/HK/4566-1/2/8/2012 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU ul. Batorego 8, Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul. Batorego 8, 47400 Racibórz Sekretariat 0324594132 Oddział Ekonomiczny i Administracyjny Kierownik Oddziału

Bardziej szczegółowo

22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca Światowy Dzień Wody 22 marca Światowy Dzień Wody Czysta woda to zdrowa woda i jest najważniejszym elementem dla zdrowia i życia człowieka. Podobnie jak krew w organizmach ludzi spełnia bardzo ważne funkcje. Jakość wody ma

Bardziej szczegółowo

Informacja "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o. i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r.

Informacja Wodociągów Płockich Sp. z o.o. i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r. Informacja "Wodociągów Płockich" i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r. Wodociąg Płock L.p. 1. Barwa, mg Pt/l poniżej 2 8 ± 2

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Starogard Gdański. Tabela nr 1. Urządzenia wodociągowe, z których jakość wody jest monitorowana.

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Starogard Gdański. Tabela nr 1. Urządzenia wodociągowe, z których jakość wody jest monitorowana. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 8.03.2016r. SE.I/4110/130/GF/16 Wójt Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Obszarowa

Bardziej szczegółowo

Ilość mieszkańców zaopatrywany ch w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. w tym: miasto Kwidzyn: osoby Gmina Kwidzyn: osób

Ilość mieszkańców zaopatrywany ch w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. w tym: miasto Kwidzyn: osoby Gmina Kwidzyn: osób GMINA KWIDZYN - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 213 ROK NR 2 /HK/ 214 Aktualna liczba mieszkańców miasta wynosi 37 249 osób. 17 249 osób zaopatrywanych jest w wodę pochodzącą

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul.batorego 8, 47-400 Racibórz Sekretariat 032-459-41-32 NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014 centrala tel.:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oferent: Nr NIP: REGON: zł

OFERTA. Oferent: Nr NIP: REGON: zł Nr oferty nadany przez Zamawiającego OFERTA Zamwiający: Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny Sp. z o.o. Unieście ul. Świerczewskiego 44 76 032 Mielno Data sporządzenia oferty: Oferent: Nr NP: REGON: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r.

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r. Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2012 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2017 roku.

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2017 roku. JAKOŚĆ WODY Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 217 roku. Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2015

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2015 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/4/2016 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 26.02.2016r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2...,

Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2..., Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa Nr (wzór ) zawarta w dniu w Węgrowie pomiędzy: Związkiem Midzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich, 07-100 Węgrów, ul Gdańska 118, REGON: 710240111 NIP: 824-000-26-81

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH ul. Barbary 17, 40-053 Katowice ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Publikacja wyłącznie

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku.

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku. JAKOŚĆ WODY Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku. Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-5/16 Limanowa, dnia Burmistrz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki Wykonanie badań wraz z pobraniem próbek i opracowaniem wyników zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy: Dokładny adres:

Nazwa Wykonawcy: Dokładny adres: Załącznik nr 1 do SIWZ (Nazwa firmy) Formularz ofert Na badania fizykochemiczne wody uzdatnionej, surowej i ścieków, badania bakteriologiczne wody oraz badania osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskowników

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-0, 5/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2011 ROKU

ONS/HK/4566-0, 5/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2011 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul.batorego 8, 47-400 Racibórz Sekretariat 032-459-41-32 NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014 centrala tel.:

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Teren nadzorowany przez PPIS w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZEGLĄDOWY. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH.

MONITORING PRZEGLĄDOWY. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH. MONITORING PRZEGLĄDOWY Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH. Miejsce poboru próbki: Przepompownia Ścieków Zakrzów Data poboru próbki:

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989)

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r.

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r. Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2013 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Pelplin za 2012r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Pelplin za 2012r. dla miasta i gminy Pelplin za 202r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 20r. Nr 22, poz. 263)

Bardziej szczegółowo

Ilość mieszkańców zaopatrywanych w wodę z. - 0 wodociągów. zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Ilość mieszkańców zaopatrywanych w wodę z. - 0 wodociągów. zbiorowego zaopatrzenia w wodę GMINA GARDEJA - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 2014 ROK NR 3/HK/201 Aktualna liczba mieszkańców gminy Gardeja wynosi 8 74 osoby. Wszystkie miejscowości na terenie gminy zaopatrywane

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZEGLĄDOWY

MONITORING PRZEGLĄDOWY Załącznik nr 2 Tabela 1. Zakres badań wody, ścieków, osadów i odpadów Lp Przedmiot badań Cena wykonania analizy wraz z poborem i opracowaniem wyników w formie sprawozdania dla wszystkich prób MONITORING

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OśZP Zapytanie ofertowe. Siedziba: Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (powiat opoczyński)

Znak sprawy: OśZP Zapytanie ofertowe. Siedziba: Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (powiat opoczyński) Sławno, 2014.01.20. Znak sprawy: OśZP 2151.3.2014 Zapytanie ofertowe na wykonanie w roku 2014 badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, gminnego składowiska odpadów komunalnych Gmina Sławno

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Opracowanie: Magdalena Kubiak Technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu Warta, 2012 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy i Miasta Warta

Bardziej szczegółowo

Włodawa, dnia 20 stycznia 2011 r. ONS HK. 721/6/11. Ocena jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągów na obszarze powiatu włodawskiego za 2010r.

Włodawa, dnia 20 stycznia 2011 r. ONS HK. 721/6/11. Ocena jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągów na obszarze powiatu włodawskiego za 2010r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66 skr. poczt. 63 tel. (82) 57-21-405; fax. (82) 546-15-20 e-mail: psse.wlodawa@pis.gov.pl, http://pssewlodawa.pis.gov.pl Włodawa,

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2010 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2010 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 Tel./Fax (32) 616-35-50 e-mail:psse.jaworzno@pis.gov.pl http://pssejaworzno.pis.gov.pl OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zmianach w SIWZ

Zawiadomienie o zmianach w SIWZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROCZY Sp. z o.o. z siedzibą w Mroczy ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza, tel./fax (52) 385 63 57 NIP: 558-10-02-054, REGON: 341223440 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2012 NR 4 /HK/13

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2012 NR 4 /HK/13 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2012 NR 4 /HK/13 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Bardziej szczegółowo

zaopatrywanej ludności Wodociągi publiczne:

zaopatrywanej ludności Wodociągi publiczne: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA NA TERENIE powiatu rawskiego za rok 2009

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA NA TERENIE powiatu rawskiego za rok 2009 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA NA TERENIE powiatu rawskiego za rok 2009 Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej PSSE w Rawie Mazowieckiej sprawuje nadzór nad jakością wody w 20 wociągach publicznych,

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Gniew za rok 2012

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Gniew za rok 2012 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Gniew za rok 202 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.

Bardziej szczegółowo

Łącznie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i prowadzonego monitoringu jakości wody wyznaczono 40 kontrolnych punktów pobierania próbek wody.

Łącznie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i prowadzonego monitoringu jakości wody wyznaczono 40 kontrolnych punktów pobierania próbek wody. Wrocław, dnia 18 września 2015 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w I półroczu 2015 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności I. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH Pod nadzorem granicznej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 905 przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 04.03.2015r. DNS- HK. 904.5.2015

Lublin, dnia 04.03.2015r. DNS- HK. 904.5.2015 LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 04.03.2015r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Dobra za rok 2015.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Dobra za rok 2015. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-6/16 Limanowa, dnia. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA SKOCZÓW

MIASTO I GMINA SKOCZÓW MIASTO I GMINA SKOCZÓW Gmina Skoczów zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez trzy wodociągi publiczne: Wisła Czarne (ujęcie powierzchniowe), Pogórze oraz Skoczów Zawiśle (ujęcia podziemne). Ponadto

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE ZA ROK 2013

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE ZA ROK 2013 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/1/14 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 12.02.2014r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badania fizykochemiczne: amonowy jon, azotyny, azotany,

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie. Oddział Laboratoryjny w Szczecinie nr certyfikatu AB 515

Badane cechy i metody badawcze. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie. Oddział Laboratoryjny w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badania fizykochemiczne:

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2012

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2012 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2012 Bytom 2013 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY Nr zamówienia MGZW.271.1.2012 Serock, dnia 5.01.2012 Zamawiający: Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku, ul. Nasielska 21, 05-140 Serock. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY Na podstawie art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, Katowice

R A P O R T. Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, Katowice Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice R A P O R T o jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do

Bardziej szczegółowo

Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok.

Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok. Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami służącymi do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Gmina Osieck, ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: INTERKIS - AQUA - Technologie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zaopatrzenia w wodę powiatu nowomiejskiego

Charakterystyka zaopatrzenia w wodę powiatu nowomiejskiego Światowy dzień wody Dzień 22 marca został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku Światowym Dniem Wody. W bieżącym roku obchodzony jest pod hasłem Woda dla dużych miasta (Water

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA KATOWICE

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA KATOWICE PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH ul. Barbary 17, 40-053 ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA KATOWICE Publikacja wyłącznie za zgodą Państwowego

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2013

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2013 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2013 Bytom 2014 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 23 stycznia 2012 r.

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 23 stycznia 2012 r. Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 23 stycznia 2012 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2012 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24

87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl Lipno, dnia 09.02.2015r. Burmistrz Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2014

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2014 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2014 Bytom 2015 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY WYKAZ ZATWIERDZONYCH NA 2017 ROK LABORATORIÓW ZEWNĘTRZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJ. LUBELSKIEGO.

AKTUALNY WYKAZ ZATWIERDZONYCH NA 2017 ROK LABORATORIÓW ZEWNĘTRZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJ. LUBELSKIEGO. LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 28.02.2017r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena wody za cały 2011 rok

Ocena wody za cały 2011 rok GMINA ZEBRZYDOWICE Gmina Zebrzydowice zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez wodociągi publiczne, których woda w określonych rejonach miesza się. Są to następujące wodociągi: Zebrzydowice (woda mieszana

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2012r. MIASTO CZĘSTOCHOWA

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2012r. MIASTO CZĘSTOCHOWA Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2012r. Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Częstochowie znajduje się 49 wodociągów publicznych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT JAKOŚĆ WODY I ŚCIEKÓW

RAPORT JAKOŚĆ WODY I ŚCIEKÓW 2014 RAPORT JAKOŚĆ WODY I ŚCIEKÓW Opracowanie: Magdalena Frajtak-Lepczyńska Główny Technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu WARTA, 2015 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy i

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia na terenie powiatu białostockiego ziemskiego w 2010 r.

Zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia na terenie powiatu białostockiego ziemskiego w 2010 r. W powiecie białostockim ziemskim mieszkały 139643 osoby. W 2010 r. nadzorowano 65 wodociągów, w tym 59 publicznych i 6 lokalnych o charakterze publicznym. Ponadto część mieszkańców omawianego powiatu otrzymywała

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515

Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badania fizykochemiczne: amonowy jon, azotyny, azotany,

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ

ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ Podstawowe akty prawne w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. Dz.U.07.61.417 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku.

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy informuje, iż na podstawie 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 kwietnia 2013 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r.

OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r. OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r. Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

44 100 Gliwice, ul. Banacha 4 Tel. 032 33-80-500, Fax. 032 231-95-23; 032 33-80-530 NIP 631 10 81 512 http://pssegliwice.pis.gov.pl psse.gliwice@pis.gov.pl Oddział Laboratoryjny 41 800 Zabrze, ul. 3 go

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54)

Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl N.HK 072-9/.../16 Lipno, dnia. Wójt Gminy Wielgie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

Znak: NS/HK- 4560-Gl-11/10 Gliwice, dnia 20.07.2010r. OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE MIASTA GLIWICE NR 02/Gl/10

Znak: NS/HK- 4560-Gl-11/10 Gliwice, dnia 20.07.2010r. OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE MIASTA GLIWICE NR 02/Gl/10 44 100 Gliwice, ul. Banacha 4 Tel. 032 33-80-500, Fax. 032 231-95-23; 032 33-80-530 NIP 631 10 81 512 http://www.psse.gliwice.pl ppis@psse.gliwice.pl Oddział Laboratoryjny 41 800 Zabrze, ul. 3 go Maja

Bardziej szczegółowo