Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2014 rok.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2014 rok."

Transkrypt

1 Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2014 rok. Cały obszar Gminy Klucze zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 5 urządzeń zbiorowego zaopatrzenia - wodociągów publicznych: SUW Olkusz, Bydlin, Cieślin, Kolbark, Góry Bydlińskie i 6 indywidualnych ujęć wody, w tym 2 wodociągów sieciowych zakładowych: Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Oddział w Jaroszowcu ul. Kolejowa 1 i Velvet Care Sp. z o.o. Klucze Osada 3 oraz 4 wodociągów lokalnych: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu ul. Kolejowa 1a, Stacja PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa, Były Ośrodek Wczasów Wagonowych PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa 5, Dawna Baza Sekcji Sieci PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa 9. Na terenie Gminy Klucze zlokalizowanych jest 10 czynnych w2014 roku ujęć wód głębinowych: Bydlin, Cieślin, Kolbark, Góry Bydlińskie, Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu ul. Kolejowa 1a, Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Oddział w Jaroszowcu ul. Kolejowa 1, Velvet Care S.A. Klucze Osada 3, Stacja PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa, Były Ośrodek Wczasów Wagonowych PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa 5, Baza Sekcji Sieci PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa 9. Liczba zaopatrywanej ludności z ww. wodociągów i indywidualnych ujęć wody w roku 2014 w Gminie Klucze wynosiła , zaś całkowita roczna produkcja wody ze wszystkich ww. ujęć zlokalizowanych na terenie Gminy Klucze m 3. w 2014 roku w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadził stały monitoring jakości wody na terenie Gminy Klucze. Badania próbek wody do spożycia pobieranych przez upoważnionych przedstawicieli PPIS w Olkuszu wykonywano w laboratorium Inspekcji Sanitarnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krakowie. Użytkownik wodociągów publicznych SUW Olkusz, Braciejówka, Bydlin, Cieślin, Kolbark, Góry Bydlińskie - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu w roku 2014 prowadził wewnętrzną kontrolę jakości wody dostarczanej odbiorcom na terenie Gminy Klucze. Badania próbek wody do spożycia pobieranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez użytkownika wodociągów wykonywano w laboratoriach zatwierdzonych przez Inspekcję Sanitarną: Laboratorium SGS EKO - PROJEKT Spółka z o.o. ul. Cieszyńska 52 a, Pszczyna Laboratorium Badania Wody i Ścieków PW i K Spółka z o.o. ul. Kluczewska 4, Olkusz. Pobór próbek wody dokonywany był w wytypowanych punktach pobierania próbek wody z sieci wodociągowej zgodnie z harmonogramem pobierania próbek w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego oraz każdorazowo w przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych norm parametrów. Zakres analiz wykonanych w ramach monitoringu kontrolnego obejmował zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) parametry: bakterie grupy coli, E. coli, barwę, zapach, smak, mętność, odczyn, przewodność i amonowy jon. Zakres analiz wykonanych w ramach monitoringu przeglądowego obejmował zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) parametry: ogólną liczbę mikroorganizmów w C po 72 h, bakterie grupy coli, E. coli, enterokoki, barwę, zapach, smak, mętność, odczyn, przewodność, amonowy jon, azotyny, azotany, żelazo, mangan, fluorki, chlorki, twardość, ołów, kadm, chrom, arsen, miedź, rtęć, bor, sód, glin, nikiel, selen, antymon, ogólny węgiel organiczny, indeks nadmanganianowy, siarczany, bromiany, cyjanki, 1,2 dichloroetan, tryt, Σ trihalometanów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzen, pestycydy chloroorganiczne, Σ pestycydów, Σ WWA, benzo(α)piren. w 2014 roku prowadził 2 postępowania administracyjne, dotyczące nieprawidłowej jakości wody do spożycia dostarczanej dla odbiorców z terenu Gminy Klucze. 1

2 Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wodociągu lokalnego Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu. W próbce wody pobranej w dniu r. z sieci wodociągowej wodociągu lokalnego Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu stwierdzono obecność kolonii bakterii grupy coli w liczbie > 150 kolonii w 100 ml wody. biorąc pod uwagę ww. wynik badania próbki wody oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne ludności w dniu r. wydał decyzję administracyjną znak PSSE.NHK D1/137/14, stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia w wodociągu lokalnym Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu oraz nakazującą Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu: 1. powiadomienie odbiorców wody o braku przydatności wody do spożycia do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania wody z sieci ww. wodociągu lub do czasu przełączenia zasilania sieci w wodę SUW Olkusz po wcześniejszym chlorowaniu sieci 2. podjęcie natychmiastowych działań naprawczych, zmierzających do doprowadzenia jakości wody w sieci wodociągowej ww. wodociągu do wymaganych parametrów czystości mikrobiologicznej przewidzianych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 3. powiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o wykonaniu działań naprawczych 4. powiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o sposobie zapewnienia odbiorcom, zaopatrywanym z ww. wodociągu dostawy wody przydatnej do spożycia. Zgodnie z nakazami zawartymi w ww. decyzji użytkownik wodociągu podjął działania naprawcze: zmieniono źródło zasilania ww. sieci wodociągowej - wyłączono lokalne ujęcie wody w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu i uruchomiono podawanie wody do spożycia z wodociągu publicznego SUW Olkusz, przeprowadzono dezynfekcję ujęcia i zbiorników wody pitnej, uruchomiono dezynfekcję ciągłą wody podawanej do sieci wodociągowej (przy jednocześnie prowadzonej stałej kontroli zawartości chloru wolnego w wodzie w sieci wodociągowej), przeprowadzono zabiegi płukania sieci wodociągowej. W dniu r. uzyskał wyniki analiz laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu r. w ramach nadzoru sanitarnego z ujęcia i sieci wodociągowej wodociągu lokalnego Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu ul. Kolejowa 1a. W ww. próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli i bakterii Escherichia coli. W związku z uzyskaniem pozytywnych wyników mikrobiologicznych badań wody z ujęcia i sieci wodociągowej w dniu r. uchylił decyzję o braku przydatności wody do spożycia i wydał decyzję administracyjną znak PSSE.NHK D2/137/14, stwierdzającą przydatność wody do spożycia w sieci wodociągowej wodociągu lokalnego Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu. W związku z zaistniałą sytuacją wystąpienia zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu lokalnym Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu kontynuował prowadzenie wzmożonego nadzoru sanitarnego, nad jakością mikrobiologiczną wody w sieci przedmiotowego wodociągu. We wszystkich pozostałych pobranych próbkach wody z ww. wodociągu nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Nie ustalono również przyczyn wystąpienia przedmiotowego zanieczyszczenia wody w sieci ww. wodociągu. Zanieczyszczenie wody w sieci wodociągowej wodociągu zakładowego - Velvet Care Sp. z o.o. Klucze Osada 3 W 2014 roku stwierdzono utrzymujące się fizyko-chemiczne zanieczyszczenie wody w sieci wodociągu sieciowego zakładowego Velvet Care Sp. z o. o. Klucze Osada 3. Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych z sieci wodociągowej ww. wodociągu wykazały, iż jej skład fizykochemiczny nie odpowiada wymaganiom, określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) w zakresie mętności i żelaza.: w 2 próbkach stwierdzono ponadnormatywną mętność, zaś w 3 ponadnormatywną mętność i zawartość żelaza. 2

3 W okresie stwierdzonego przekroczenia dopuszczalnych wartości żelaza i mętności użytkownik wodociągu podejmował systematycznie działania naprawcze (płukanie sieci wodociągowej), które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów poprawy fizyko-chemicznej jakości wody. Zadeklarowano podjęcie kolejnych działań naprawczych, których termin realizacji ze względu na rozległość sieci wodociągowej, określono na okres kilku miesięcy. W związku z powyższym celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz mając na uwadze przedstawione przez stronę informacje, dotyczące terminu realizacji planowanych działań naprawczych w Olkuszu w dniu r. wydał decyzję administracyjną znak PSSE.NHK D3/119/14, stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu sieciowym zakładowym Velvet Care Klucze Osada 3, pod warunkiem nie przekraczania wartości mętności 5, 0 NTU i żelaza 500 µg/l oraz nakazującą w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. podjęcie działań naprawczych, zmierzających do doprowadzenia jakości wody w sieci wodociągowej ww. wodociągu do wymaganych parametrów czystości fizyko-chemicznej, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W 2014 r. w ramach nadzoru sanitarnego stwierdzono również 1 przypadek przekroczenia norm czystości fizycznej w próbce wody pobranej z wodociągu sieciowego zakładowego Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Oddział w Jaroszowcu ul. Kolejowa1. W badanej próbce stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości mętności. Ww. przypadek stwierdzenia zanieczyszczenia wody w badanej próbce miał charakter incydentalny. Prawdopodobnymi przyczynami wystąpienia ww. przekroczenia parametru mętności były: stagnacja wody w instalacji w punkcie pobierania próbek wody, niewłaściwa konserwacja instalacji wodociągowej oraz nieprawidłowa eksploatacja sieci wodociągowej tj. brak systematycznych, skutecznych zabiegów płukania, czyszczenia sieci wodociągowych. Użytkownik wodociągu przeprowadził zabiegi płukania sieci wodociągowej oraz czyszczenia elementów instalacji w punktach pobierania próbek wody. Pobrane ponownie próbki wody z sieci i ujęcia wodociągowego nie budziły zastrzeżeń. W wyniku prowadzonej w 2014 r. przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne kontroli wewnętrznej jakości dostarczanej dla odbiorców na terenie Gminy Klucze wody, stwierdzono 2 przypadki przekroczenia norm czystości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przedmiotowe nieprawidłowości dotyczyły czystości mikrobiologicznej wody: - w 1 próbce wody pobranej z ujęcia wodociągu publicznego Kolbark, stwierdzono obecność 1 kolonii bakterii grupy coli w 100 ml wody - w 1 próbce wody pobranej z ujęcia wodociągu publicznego Góry Bydlińskie, stwierdzono nieprawidłowe zmiany w zakresie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2 o C po 72 h w 1 ml wody. W każdym ww. przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody użytkownik wodociągów (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu) natychmiastowo przeprowadził działania naprawcze: przeprowadzano płukanie i dezynfekcję sieci wodociągowych oraz dezynfekcję ujęć. Równocześnie pobierano do badań potwierdzających próbki wody z sieci wodociągowej i ujęć, badania w zakresie obecności bakterii grupy coli wykonano przy udziale szybkich testów Colilert (ostateczny wynik badań uzyskano po 18 godzinach od czasu posiewu). W badanych powtórnie próbkach wody nie stwierdzano zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Nie ustalono przyczyn wystąpienia zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w ww. próbkach, prawdopodobnie stwierdzone zanieczyszczenie, dotyczyło wyłącznie instalacji w punktach pobierania próbek wody. Jakość wody we wszystkich pozostałych próbkach pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez użytkowników urządzeń wodociągowych z wodociągów publicznych, lokalnych i sieciowych zakładowych na terenie Gminy Klucze odpowiadała wymaganiom jakościowym, określonym przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Na podstawie otrzymanych wyników badań próbek wody pobranych przez upoważnionych przedstawicieli PPIS w Olkuszu oraz wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez użytkownika wodociągów, w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) dokonał oceny jakości wody z wodociągów, zaopatrujących w 2014 r. teren Gminy Klucze i stwierdził, iż woda ze wszystkich ww. wodociągów jest przydatna do spożycia przez ludzi. 3

4 Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego SUW Olkusz, zaopatrującego w 2014 roku Gminę Klucze. publicznego SUW Olkusz, zaopatrującego w Gminie Klucze miejscowości: Bogucin Mały, Jaroszowiec, Klucze, Bogucin Duży, Rodaki, Ryczówek, Ryczówek - Godawica, Chechło, Golczowice, Hucisko, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny oraz sprawozdaniach z badań ww. próbek wody przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu SUW Olkusz, zaopatrującego w Gminie Klucze ww. miejscowości. na terenie Gminy Klucze wytypował w 2014 r. następujące punkty monitoringowe pobierania próbek wody do spożycia z wodociągu sieciowego SUW Olkusz : Klucze zastępczy punkt poboru wody ul. Zawierciańska k/ Posterunku policji Klucze ul. Zawierciańska 14 NZOZ ZDROWIE s.c Klucze ul. Bolesławska 23 - studzienka próbobiorcza Klucze ul. Bolesławska 97- kran w kuchni Klucze ul. Bolesławska - studzienka,,próbobiorcza" k/ budynku mieszkalnego nr 104 Hucisko nr 4 - budynek mieszkalny Hucisko nr 6 - budynek mieszkalny Rodaki - studzienka,,próbobiorcza" k/ stawu Ryczówek - kran czerpalny w budynku Szkoły Podstawowej Ryczówek - studzienka,,próbobiorcza" Ryczówek Kąty - studzienka,,próbobiorcza" Kwaśniów Dolny - punkt poboru wody z sieci wodociągowej - kran czerpalny k/ komory redukcyjnej Kwaśniów Dolny - studzienka próbobiorcza Jaroszowiec ul. Kolejowa 15 a - pływalnia kryta, kran w sanitariatach Jaroszowiec ul. Kolejowa k/ sklepu spożywczego Chechło - studzienka,,próbobiorcza" w kierunku Skałbanii Golczowice - studzienka,,próbobiorcza" Bogucin Duży - studzienka,,próbobiorcza". Bogucin Duży nr 67 - budynek mieszkalny Jaroszowiec ul. Kolejowa - sklep spożywczy RAJ. W 2014 roku pobierano próbki wody z sieci wodociągowej wodociągu SUW Olkusz na terenie Gminy Klucze i wody podawanej do sieci (po uzdatnieniu) ze Stacji Uzdatniania Wody Olkusz ul. Wspólna w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu. Niniejszą ocenę dokonano w oparciu o sprawozdania z badań 28 próbek wody pobranych z sieci wodociągowej i 52 próbek wody podawanej do sieci (po uzdatnieniu) ze Stacji Uzdatniania Wody Olkusz ul. Wspólna. Badania 74 próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu kontrolnego. Badania 6 próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu przeglądowego. Badania 2 próbek wody zostały wykonane w skróconym zakresie oznaczeń, obejmującym oznaczenie parametru: liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody. 4

5 W 2014 roku w wodzie z przedmiotowego wodociągu wykonano oznaczenia wszystkich parametrów wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania wszystkich pobranych w 2014 roku próbek wody z wodociągu publicznego SUW Olkusz, zaopatrującego w Gminie Klucze miejscowości Bogucin Mały, Jaroszowiec, Klucze, Bogucin Duży, Rodaki, Ryczówek, Ryczówek - Godawica, Chechło, Golczowice, Hucisko, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny wykazały, że: - w zakresie wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 oraz w części A załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 2, w części B i C załącznika nr 3 oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym stwierdził jak wyżej. 5

6 Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Cieślin. publicznego Cieślin, zaopatrującego w Gminie Klucze miejscowość Cieślin oraz sprawozdaniach z badań ww. próbek wody przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Cieślin, zaopatrującego w Gminie Klucze ww. miejscowość. wytypował w 2014 r. następujące punkty monitoringowe pobierania próbek wody do spożycia z wodociągu sieciowego Cieślin: Cieślin - kran w komorze ujęcia Cieślin nr 44 - budynek mieszkalny Cieślin - kran w studzience,,próbobiorczej k/ piekarni ul. Jurajska 6a. W 2014 roku pobierano próbki wody z ujęcia i sieci wodociągowej wodociągu publicznego Cieślin w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu. Niniejszą ocenę dokonano w oparciu o sprawozdania z badań 6 próbek wody pobranych z ww. wodociągu. Badania 5 próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu kontrolnego. Badanie 1 próbki wody wykonano w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu przeglądowego. W 2014 roku w wodzie z przedmiotowego wodociągu wykonano oznaczenia wszystkich parametrów wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania wszystkich pobranych w 2014 roku próbek wody z wodociągu publicznego Cieślin wykazały, że: - w zakresie wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 oraz w części A załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 2, w części B i C załącznika nr 3 oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym stwierdził jak wyżej. 6

7 Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Kolbark. publicznego - Kolbark, zaopatrującego w Gminie Klucze miejscowości Kolbark i Zalesie Golczowskie oraz sprawozdaniach z badań ww. próbek wody przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kolbark, zaopatrującego w Gminie Klucze ww. miejscowości. wytypował w 2014 r. następujące punkty monitoringowe pobierania próbek wody do spożycia z wodociągu sieciowego Kolbark: Kolbark - kran w komorze ujęcia Kolbark ul. Źródlana 63 - sklep spożywczy Zalesie Golczowskie - kran w studzience,,próbobiorczej k/torów Kolbark - kran w studzience,,próbobiorczej. W 2014 roku pobierano próbki wody z ujęcia i sieci wodociągowej wodociągu publicznego Kolbark w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu. Niniejszą ocenę dokonano w oparciu o sprawozdania z badań 12 próbek wody pobranych z ww. wodociągu. Badania 8 próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu kontrolnego. Badania 2 próbek wody wykonano w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu przeglądowego. Badania 2 próbek wody wykonano w skróconym zakresie oznaczeń, obejmującym oznaczenia parametru: liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody. W 2014 roku w wodzie z przedmiotowego wodociągu wykonano oznaczenia wszystkich parametrów wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W 1 próbce wody pobranej przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne w ramach kontroli wewnętrznej jakości dostarczanej dla odbiorców wody, stwierdzono przekroczenie norm czystości mikrobiologicznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W próbce wody pobranej z ujęcia wodociągowego, stwierdzono obecność 1 kolonii bakterii grupy coli w 100 ml wody. Użytkownik wodociągu (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu) przeprowadził natychmiastowe działania naprawcze: dezynfekcję ujęcia oraz dezynfekcję i płukanie sieci wodociągowej. Ponownie pobrane próbki nie budziły zastrzeżeń. Badania wszystkich pozostałych pobranych próbek wody wykazały, że w zakresie wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 oraz w części A załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Badania wszystkich pozostałych próbek wody wykazały, że woda w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 2, w części B i C załącznika nr 3 oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W związku z powyższym stwierdził jak wyżej. 7

8 Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Bydlin. publicznego - Bydlin, zaopatrującego w Gminie Klucze miejscowości Bydlin, Krzywopłoty Zawadka oraz sprawozdaniach z badań ww. próbek wody przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Bydlin, zaopatrującego w Gminie Klucze ww. miejscowości. wytypował w 2014 r. następujące punkty monitoringowe pobierania próbek wody do spożycia z wodociągu sieciowego Bydlin: Bydlin - kran w komorze ujęcia Krzywopłoty - kran w studzience,,próbobiorczej Bydlin - kran w studzience,,próbobiorczej k/ budynku Gimnazjum Krzywopłoty - ul. Paderewskiego nr 80 kran w budynku mieszkalnym Krzywopłoty ul. Hardego 6 - budynek mieszkalny Krzywopłoty ul. Leśna 15 - kram czerpalny na zewnątrz budynku mieszkalnego. W 2014 roku pobierano próbki wody z ujęcia i sieci wodociągowej wodociągu publicznego Bydlin w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu. Niniejszą ocenę dokonano w oparciu o sprawozdania z badań 10 próbek wody pobranych z ww. wodociągu. Badania 8 próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu kontrolnego. Badania 2 próbek wody wykonano w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu przeglądowego. W 2014 roku w wodzie z przedmiotowego wodociągu wykonano oznaczenia wszystkich parametrów wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania wszystkich pobranych w 2014 roku próbek wody z wodociągu publicznego Bydlin wykazały, że: - w zakresie wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 oraz w części A załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 2, w części B i C załącznika nr 3 oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym stwierdził jak wyżej. 8

9 Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Góry Bydlińskie. publicznego Góry Bydlińskie, zaopatrującego w Gminie Klucze miejscowość Góry Bydlińskie oraz sprawozdaniach z badań ww. próbek wody przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Góry Bydlińskie, zaopatrującego w Gminie Klucze ww. miejscowość. wytypował w 2014 r. następujące punkty monitoringowe pobierania próbek wody do spożycia z wodociągu sieciowego Góry Bydlińskie: Góry Bydlińskie - kran w komorze ujęcia Góry Bydlińskie - kran w studzience,,próbobiorczej. W 2014 roku pobierano próbki wody z ujęcia i sieci wodociągowej wodociągu publicznego Góry Bydlińskie w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu. Niniejszą ocenę dokonano w oparciu o sprawozdania z badań 8 próbek wody pobranych z ww. wodociągu. Badania 4 próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu kontrolnego. Badania 2 próbek wody wykonano w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu przeglądowego. Badania 2 próbek wody wykonano w skróconym zakresie oznaczeń, obejmującym oznaczenia parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2oC po 72 h w 1 ml wody. W 2014 roku w wodzie z przedmiotowego wodociągu wykonano oznaczenia wszystkich parametrów wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W 1 próbce wody pobranej przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne w ramach kontroli wewnętrznej jakości dostarczanej dla odbiorców wody, stwierdzono przekroczenie norm czystości mikrobiologicznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W próbce wody pobranej z ujęcia wodociągowego, stwierdzono nieprawidłowe zmiany w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2oC po 72 h w 1 ml wody. Użytkownik wodociągu (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu) przeprowadził natychmiastowe działania naprawcze: dezynfekcję ujęcia oraz dezynfekcję i płukanie sieci wodociągowej. Ponownie pobrane próbki nie budziły zastrzeżeń. Badania wszystkich pozostałych pobranych próbek wody wykazały, że w zakresie wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 oraz w części A załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Badania wszystkich pozostałych próbek wody wykazały, że woda w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 2, w części B i C załącznika nr 3 oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W związku z powyższym stwierdził jak wyżej. 9

10 Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu sieciowego zakładowego Velvet Care Sp. z o.o. Klucze Osada 3. sieciowego zakładowego Velvet Care Sp. z o.o. Klucze Osada 3, zaopatrującego w Gminie Klucze teren zakładu Velvet Care Sp. z o.o. Klucze Osada 3 oraz sprawozdaniach z badań ww. próbek wody przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Velvet Care Sp. z o.o. Klucze Osada 3, zaopatrującego w Gminie Klucze teren ww. zakładu. wytypował w 2014 r. następujące punkty monitoringowe pobierania próbek wody do spożycia z wodociągu sieciowego zakładowego Velvet Care Sp. z o.o. Klucze Osada 3: Velvet Care Sp. z o.o. Klucze - kran w komorze ujęcia studnia nr 9 Velvet Care Sp. z o.o. Klucze - kran w komorze ujęcia studnia nr 5 Velvet Care Sp. z o.o. Klucze - kran w pomieszczeniu portierni Velvet Care Sp. z o.o. Klucze - kran w budynku biurowca Velvet Care Sp. z o.o. Klucze - budynek zakładowej oczyszczalni ścieków sanitariaty. W 2014 roku pobierano próbki wody z ujęcia i sieci wodociągowej wodociągu sieciowego zakładowego Velvet Care Sp. z o.o. Klucze Osada 3 w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu. Niniejszą ocenę dokonano w oparciu o sprawozdania z badań 10 próbek wody pobranych z ww. wodociągu. Badania 8 próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu kontrolnego. Badanie 1 próbki wody wykonano w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu przeglądowego. Badanie 1 próbki wody wykonano w skróconym zakresie oznaczeń, obejmującym oznaczenie parametru mętności. W 2014 roku w wodzie z przedmiotowego wodociągu wykonano oznaczenia wszystkich parametrów wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W 2014 roku stwierdzono utrzymujące się fizyko-chemiczne zanieczyszczenie wody w sieci wodociągu sieciowego zakładowego Velvet Care Sp. z o. o. Klucze Osada 3. Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych z sieci wodociągowej ww. wodociągu wykazały, iż jej skład fizyko-chemiczny nie odpowiada wymaganiom, określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) w zakresie mętności i żelaza.: w 2 próbkach stwierdzono ponadnormatywną mętność, zaś w 3 ponadnormatywną mętność i zawartość żelaza. 10

11 W związku z powyższym celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz mając na uwadze przedstawione przez stronę informacje, dotyczące terminu realizacji planowanych działań naprawczych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu w Olkuszu w dniu r. wydał decyzję administracyjną znak PSSE.NHK D3/119/14, stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu sieciowym zakładowym Velvet Care Klucze Osada 3, pod warunkiem nie przekraczania wartości mętności 5, 0 NTU i żelaza 500 µg/l oraz nakazującą w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. podjęcie działań naprawczych, zmierzających do doprowadzenia jakości wody w sieci wodociągowej ww. wodociągu do wymaganych parametrów czystości fizykochemicznej, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Badania wszystkich pobranych próbek wody wykazały, że w zakresie wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 oraz w części A załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Badania wszystkich próbek wody wykazały, że woda w zakresie wykonanych oznaczeń fizyko-chemicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 2, w części B i C załącznika nr 3 oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) za wyjątkiem zawartości żelaza i mętności. W zakresie parametrów żelaza i mętności w Olkuszu określił wartości graniczne, odpowiednio dla mętności 5, 0 NTU i żelaza 500 µg/l, których nie przekraczanie warunkuje przydatność wody do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu. W związku z powyższym stwierdził jak wyżej. 11

12 Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu sieciowego zakładowego Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Oddział w Jaroszowcu ul. Kolejowa 1. sieciowego zakładowego Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Oddział w Jaroszowcu ul. Kolejowa 1, zaopatrującego w Gminie Klucze teren zakładu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Oddział w Jaroszowcu ul. Kolejowa 1 oraz sprawozdaniach z badań ww. próbek wody przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Oddział w Jaroszowcu, zaopatrującego w Gminie Klucze teren ww. zakładu. wytypował w 2014 r. następujące punkty monitoringowe pobierania próbek wody do spożycia z wodociągu sieciowego zakładowego Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Oddział w Jaroszowcu. Jaroszowiec ul. Kolejowa 1: kran w komorze ujęcia studnia nr 6 kran w komorze ujęcia studnia nr 3 Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Oddział w Jaroszowcu - Dział Utrzymania Ruchu. Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Oddział w Jaroszowcu - kran w pomieszczeniu zmiękczalni wody Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Oddział w Jaroszowcu ul. Kolejowa 1 budynek Laboratoium - pokój "analiz mokrych" Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Oddział w Jaroszowcu ul. Kolejowa 1 budynek biurowca. W 2014 roku pobierano próbki wody z ujęcia i sieci wodociągowej wodociągu sieciowego zakładowego Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Oddział w Jaroszowcu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu. Niniejszą ocenę dokonano w oparciu o sprawozdania z badań 7 próbek wody pobranych z ww. wodociągu. Badania 3 próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu kontrolnego. Badanie 1 próbki wody wykonano w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu przeglądowego. Badania 3 próbek wody wykonano w skróconym zakresie oznaczeń, obejmującym oznaczenie parametru mętności. W 2014 roku w wodzie z przedmiotowego wodociągu wykonano oznaczenia wszystkich parametrów wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W 1 próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego z punktu monitoringowego zlokalizowanego na sieci wodociągowej, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie czystości fizycznej. W badanej próbce stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości mętności. 12

13 Ww. przypadek przekroczenia dopuszczalnej normy mętności miał charakter incydentalny. Prawdopodobnymi przyczynami wystąpienia przekroczenia normy mętności były: stagnacja wody w instalacji w punkcie pobierania próbek wody, niewłaściwa konserwacja instalacji wodociągowej oraz nieprawidłowa eksploatacja sieci wodociągowej tj. brak systematycznych, skutecznych zabiegów płukania, czyszczenia sieci wodociągowych. Użytkownik wodociągu przeprowadził zabiegi płukania sieci wodociągowej oraz czyszczenia instalacji w punkcie pobierania próbek wody. Pobrane ponownie próbki wody nie budziły zastrzeżeń. Badania wszystkich pozostałych próbek wody pobranych w 2014 roku z przedmiotowego wodociągu wykazały, że woda w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 2, w części B i C załącznika nr 3 oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania mikrobiologiczne wszystkich pobranych w 2014 roku próbek wody wykazały, że w zakresie wykonanych oznaczeń woda spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 oraz w części A załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym stwierdził jak wyżej. 13

14 Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu lokalnego - Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec ul. Kolejowa 1a. lokalnego - Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec ul. Kolejowa 1a, zaopatrującego w Gminie Klucze teren Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec ul. Kolejowa 1a oraz sprawozdaniach z badań ww. próbek wody przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec ul. Kolejowa 1a, zaopatrującego w Gminie Klucze teren ww. Szpitala. wytypował w 2014 r. następujące punkty monitoringowe pobierania próbek wody do spożycia z wodociągu lokalnego - Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec ul. Kolejowa 1a: Jaroszowiec Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu - kran w komorze ujęcia Jaroszowiec Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu - kran w kuchni szpitala Jaroszowiec Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu - woda podawana do sieci /po odżelaziaczu/ Jaroszowiec Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu kran w łazience przy pokoju nr 2. W 2014 roku pobierano próbki wody z ujęcia i sieci wodociągowej wodociągu lokalnego - Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec ul. Kolejowa 1a w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez użytkownika wodociągu. Niniejszą ocenę dokonano w oparciu o sprawozdania z badań 12 próbek wody pobranych z ww. wodociągu. Badania 2 próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu kontrolnego. Badanie 1 próbki wody wykonano w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu przeglądowego. Badania 9 próbek wody wykonano w skróconym zakresie oznaczeń, obejmującym oznaczenie parametrów: liczba bakterii grupy coli i liczba bakterii E. coli w 100 ml wody.. W 2014 roku w wodzie z przedmiotowego wodociągu wykonano oznaczenia wszystkich parametrów wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W 1 próbce wody pobranej z sieci wodociągowej stwierdzono obecność kolonii bakterii grupy coli w liczbie > 150 kolonii w 100 ml wody. biorąc pod uwagę ww. wynik badania próbki wody oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne ludności w dniu r. wydał decyzję administracyjną znak PSSE.NHK D1/137/14, stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia w wodociągu lokalnym Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu oraz nakazującą Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu: 14

15 1. powiadomienie odbiorców wody o braku przydatności wody do spożycia do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania wody z sieci ww. wodociągu lub do czasu przełączenia zasilania sieci w wodę SUW Olkusz po wcześniejszym chlorowaniu sieci 2. podjęcie natychmiastowych działań naprawczych, zmierzających do doprowadzenia jakości wody w sieci wodociągowej ww. wodociągu do wymaganych parametrów czystości mikrobiologicznej przewidzianych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 3. powiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o wykonaniu działań naprawczych 4. powiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o sposobie zapewnienia odbiorcom, zaopatrywanym z ww. wodociągu dostawy wody przydatnej do spożycia. Zgodnie z nakazami zawartymi w ww. decyzji użytkownik wodociągu podjął działania naprawcze: zmieniono źródło zasilania ww. sieci wodociągowej - wyłączono lokalne ujęcie wody w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu i uruchomiono podawanie wody do spożycia z wodociągu publicznego SUW Olkusz, przeprowadzono dezynfekcję ujęcia i zbiorników wody pitnej, uruchomiono dezynfekcję ciągłą wody podawanej do sieci wodociągowej (przy jednocześnie prowadzonej stałej kontroli zawartości chloru wolnego w wodzie w sieci wodociągowej), przeprowadzono zabiegi płukania sieci wodociągowej. W dniu r. uzyskał wyniki analiz laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu r. w ramach nadzoru sanitarnego z ujęcia i sieci wodociągowej wodociągu lokalnego Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu ul. Kolejowa 1a. W ww. próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli i bakterii Escherichia coli. W związku z uzyskaniem pozytywnych wyników mikrobiologicznych badań wody z ujęcia i sieci wodociągowej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu w dniu r. uchylił decyzję o braku przydatności wody do spożycia i wydał decyzję administracyjną znak PSSE.NHK D2/137/14, stwierdzającą przydatność wody do spożycia w sieci wodociągowej wodociągu lokalnego Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu. W związku z zaistniałą sytuacją wystąpienia zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu lokalnym Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu kontynuował prowadzenie wzmożonego nadzoru sanitarnego, nad jakością mikrobiologiczną wody w sieci przedmiotowego wodociągu. We wszystkich pozostałych pobranych próbkach wody z ww. wodociągu nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Nie ustalono również przyczyn wystąpienia przedmiotowego zanieczyszczenia wody w sieci ww. wodociągu. Badania mikrobiologiczne wszystkich pozostałych pobranych w 2014 roku próbek wody wykazały, że w zakresie wykonanych oznaczeń woda spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 oraz w części A załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania wszystkich próbek wody pobranych w 2014 roku z przedmiotowego wodociągu wykazały, że woda w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 2, w części B i C załącznika nr 3 oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym stwierdził jak wyżej. 15

16 Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu lokalnego - Były Ośrodek Wczasów Wagonowych PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa 5 lokalnego - Były Ośrodek Wczasów Wagonowych PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa 5, zaopatrującego w Gminie Klucze budynek mieszkalny w Jaroszowcu przy ul. Kolejowej 5 oraz sprawozdaniach z badań ww. próbek wody przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Były Ośrodek Wczasów Wagonowych PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa 5, zaopatrującego w Gminie Klucze budynek mieszkalny w Jaroszowcu przy ul. Kolejowej 5. wytypował w 2014 r. następujące punkty monitoringowe pobierania próbek wody do spożycia z wodociągu lokalnego Były Ośrodek Wczasów Wagonowych PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa 5: Jaroszowiec - Były Ośrodek Wczasów Wagonowych PKP - kran w komorze ujęcia Jaroszowiec ul. Kolejowa nr 5 - Były Ośrodek Wczasów Wagonowych PKP - kran w budynku mieszkalnym. W 2014 roku pobierano próbki wody z ujęcia i sieci wodociągowej wodociągu lokalnego Były Ośrodek Wczasów Wagonowych PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa 5 w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu. Niniejszą ocenę dokonano w oparciu o sprawozdania z badań 3 próbek wody pobranych z ww. wodociągu. Badania 2 próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu kontrolnego. Badanie 1 próbki wody wykonano w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu przeglądowego. W 2014 roku w wodzie z przedmiotowego wodociągu wykonano oznaczenia wszystkich parametrów wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania wszystkich pobranych w 2014 roku próbek wody z wodociągu lokalnego Były Ośrodek Wczasów Wagonowych PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa 5 wykazały, że: - w zakresie wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 oraz w części A załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 2, w części B i C załącznika nr 3 oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym stwierdził jak wyżej. 16

17 Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu lokalnego - Dawna Baza Sekcji Sieci PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa 9 lokalnego - Dawna Baza Sekcji Sieci PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa 9, zaopatrującego w Gminie Klucze budynek mieszkalny w Jaroszowcu przy ul. Kolejowej 9 oraz sprawozdaniach z badań ww. próbek wody przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Dawna Baza Sekcji Sieci PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa 9, zaopatrującego w Gminie Klucze budynek mieszkalny w Jaroszowcu przy ul. Kolejowej 9. wytypował w 2014 r. następujące punkty monitoringowe pobierania próbek wody do spożycia z wodociągu lokalnego - Dawna Baza Sekcji Sieci PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa 9 Jaroszowiec - Dawna Baza Sekcji Sieci PKP - kran w komorze ujęcia Jaroszowiec ul. Kolejowa 9 - Dawna Baza Sekcji Sieci PKP - kran w budynku mieszkalnym Jaroszowiec ul. Kolejowa 9 - Dawna Baza Sekcji Sieci PKP - I pkt poboru wody k/ ujęcia kran w pomieszczeniu pralni. W 2014 roku pobierano próbki wody z ujęcia i sieci wodociągowej wodociągu lokalnego Dawna Baza Sekcji Sieci PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa 9 w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu. Niniejszą ocenę dokonano w oparciu o sprawozdania z badań 3 próbek wody pobranych z ww. wodociągu. Badania 2 próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu kontrolnego. Badanie 1 próbki wody wykonano w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu przeglądowego. W 2014 roku w wodzie z przedmiotowego wodociągu wykonano oznaczenia wszystkich parametrów wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania wszystkich pobranych w 2014 roku próbek wody z wodociągu lokalnego Dawna Baza Sekcji Sieci PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa 9 wykazały, że: - w zakresie wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 oraz w części A załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 2, w części B i C załącznika nr 3 oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym stwierdził jak wyżej. 17

18 Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu lokalnego - Stacja PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa. lokalnego - Stacja PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa, zaopatrującego w Gminie Klucze budynek Stacji PKP w Jaroszowcu przy ul. Kolejowej oraz sprawozdaniach z badań ww. próbek wody przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Stacja PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa, zaopatrującego w Gminie Klucze ww. budynek Stacji PKP. wytypował w 2014 r. następujące punkty monitoringowe pobierania próbek wody do spożycia z wodociągu lokalnego Stacja PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa Jaroszowiec Stacja PKP - kran w komorze ujęcia Jaroszowiec - Stacja PKP - kran w budynku dworca PKP. W 2014 roku pobierano próbki wody z ujęcia i sieci wodociągowej wodociągu lokalnego Stacja PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez PPIS w Olkuszu. Niniejszą ocenę dokonano w oparciu o sprawozdania z badań 3 próbek wody pobranych z ww. wodociągu. Badania 2 próbek wody zostały wykonane w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu kontrolnego. Badanie 1 próbki wody wykonano w zakresie oznaczeń, obejmującym parametry przewidziane dla monitoringu przeglądowego. W 2014 roku w wodzie z przedmiotowego wodociągu wykonano oznaczenia wszystkich parametrów wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania wszystkich pobranych w 2014 roku próbek wody z wodociągu lokalnego Stacja PKP Jaroszowiec ul. Kolejowa wykazały, że: - w zakresie wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 oraz w części A załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 2, w części B i C załącznika nr 3 oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym stwierdził jak wyżej. 18

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Teren Miasta Bukowno zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 3 urządzeń

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Olkusz za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Olkusz za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Olkusz za 2014 rok. Teren Miasta Olkusz zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 1

Bardziej szczegółowo

Starogard Gdański, dnia r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/ 4110/51/GF/16

Starogard Gdański, dnia r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/ 4110/51/GF/16 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 10.02.2016r. SE.I/ 4110/51/GF/16 Wójt Gminy Lubichowo ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo Obszarowa ocena jakości wody

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2016 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2016 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2016 rok. Na terenie Miasta Bukowno działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (0-18) 33-72-101, FAX: (0-18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-7/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 06.03.2017 r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2016, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 23.02.2015r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2014, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią r.

Nakło nad Notecią r. Nakło nad Notecią 08.02.2011r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2010, dostarczanej przez wodociągi sieciowe funkcjonujące na terenie gminy Szubin.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r. dla gminy Morzeszczyn za 009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 006 r Nr, poz.85 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 10.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Limanowa za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Limanowa za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (18) 33-72-101, FAX: (18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-3/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Zblewo. miejscowości zaopatrywane

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Zblewo. miejscowości zaopatrywane PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/4110/13/GF/16 Starogard Gdański, dnia 27.01.2016r. Wójt Gminy Zblewo ul. Główna 40 83-210 Zblewo Obszarowa ocena jakości wody za 2015

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014 Sopot, 19 stycznia 2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU Na terenie gminy Kuźnia Raciborska funkcjonują dwa wodociągi zaopatrujące ludność w wodę do spożycia.

Bardziej szczegółowo

NHK /18 Bochnia, dnia 03 stycznia 2017r.

NHK /18 Bochnia, dnia 03 stycznia 2017r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-01-01-1/18, dnia 03 stycznia 2017r. Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Miasta od 02 stycznia

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r dla gminy TCZEW za 2009 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r Nr 122, poz.851 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-1/2/8/2012 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU ul. Batorego 8, Racibórz

ONS/HK/4566-1/2/8/2012 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU ul. Batorego 8, Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul. Batorego 8, 47400 Racibórz Sekretariat 0324594132 Oddział Ekonomiczny i Administracyjny Kierownik Oddziału

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody dla miasta i gminy Skarszewy za 2015 rok. zaopatrywane

Obszarowa ocena jakości wody dla miasta i gminy Skarszewy za 2015 rok. zaopatrywane PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/4110/70/GF/16 Starogard Gdański, dnia 15.02.2016r. Burmistrz Miasta i Gminy Plac Hallera 18 83-250 Skarszewy Obszarowa ocena jakości

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 1. Zaopatrzenie zakładu w wodę z wodociągu publicznego a ujęcie własne. Woda z wodociągu publicznego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Wolbrom za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Wolbrom za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Wolbrom za 2014 rok. Teren Miasta Wolbrom zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2015

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2015 Sopot, 19 stycznia 2016r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi. Starogard Gdański, dnia 29.03.2016r. Na podstawie sprawozdania nr 192z/2016/LBŚ z dnia 29.03.2016r z badania próbki wody pobranej w dniu 09.03.2016 r. z punktu monitoringowego jakości wody ustalonego dla

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Starogard Gdański. Tabela nr 1. Urządzenia wodociągowe, z których jakość wody jest monitorowana.

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Starogard Gdański. Tabela nr 1. Urządzenia wodociągowe, z których jakość wody jest monitorowana. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 8.03.2016r. SE.I/4110/130/GF/16 Wójt Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Obszarowa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2015

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2015 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/4/2016 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 26.02.2016r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2017 roku.

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2017 roku. JAKOŚĆ WODY Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 217 roku. Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-5/16 Limanowa, dnia Burmistrz

Bardziej szczegółowo

22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca Światowy Dzień Wody 22 marca Światowy Dzień Wody Czysta woda to zdrowa woda i jest najważniejszym elementem dla zdrowia i życia człowieka. Podobnie jak krew w organizmach ludzi spełnia bardzo ważne funkcje. Jakość wody ma

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Informacja "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o. i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r.

Informacja Wodociągów Płockich Sp. z o.o. i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r. Informacja "Wodociągów Płockich" i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r. Wodociąg Płock L.p. 1. Barwa, mg Pt/l poniżej 2 8 ± 2

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku.

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku. JAKOŚĆ WODY Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku. Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Teren nadzorowany przez PPIS w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-0, 5/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2011 ROKU

ONS/HK/4566-0, 5/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2011 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul.batorego 8, 47-400 Racibórz Sekretariat 032-459-41-32 NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014 centrala tel.:

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH ul. Barbary 17, 40-053 Katowice ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Publikacja wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul.batorego 8, 47-400 Racibórz Sekretariat 032-459-41-32 NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014 centrala tel.:

Bardziej szczegółowo

Ilość mieszkańców zaopatrywany ch w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. w tym: miasto Kwidzyn: osoby Gmina Kwidzyn: osób

Ilość mieszkańców zaopatrywany ch w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. w tym: miasto Kwidzyn: osoby Gmina Kwidzyn: osób GMINA KWIDZYN - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 213 ROK NR 2 /HK/ 214 Aktualna liczba mieszkańców miasta wynosi 37 249 osób. 17 249 osób zaopatrywanych jest w wodę pochodzącą

Bardziej szczegółowo

Włodawa, dnia 20 stycznia 2011 r. ONS HK. 721/6/11. Ocena jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągów na obszarze powiatu włodawskiego za 2010r.

Włodawa, dnia 20 stycznia 2011 r. ONS HK. 721/6/11. Ocena jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągów na obszarze powiatu włodawskiego za 2010r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66 skr. poczt. 63 tel. (82) 57-21-405; fax. (82) 546-15-20 e-mail: psse.wlodawa@pis.gov.pl, http://pssewlodawa.pis.gov.pl Włodawa,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki Wykonanie badań wraz z pobraniem próbek i opracowaniem wyników zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2...,

Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2..., Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa Nr (wzór ) zawarta w dniu w Węgrowie pomiędzy: Związkiem Midzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich, 07-100 Węgrów, ul Gdańska 118, REGON: 710240111 NIP: 824-000-26-81

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r.

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r. Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2012 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy: Dokładny adres:

Nazwa Wykonawcy: Dokładny adres: Załącznik nr 1 do SIWZ (Nazwa firmy) Formularz ofert Na badania fizykochemiczne wody uzdatnionej, surowej i ścieków, badania bakteriologiczne wody oraz badania osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskowników

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oferent: Nr NIP: REGON: zł

OFERTA. Oferent: Nr NIP: REGON: zł Nr oferty nadany przez Zamawiającego OFERTA Zamwiający: Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny Sp. z o.o. Unieście ul. Świerczewskiego 44 76 032 Mielno Data sporządzenia oferty: Oferent: Nr NP: REGON: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ilość mieszkańców zaopatrywanych w wodę z. - 0 wodociągów. zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Ilość mieszkańców zaopatrywanych w wodę z. - 0 wodociągów. zbiorowego zaopatrzenia w wodę GMINA GARDEJA - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 2014 ROK NR 3/HK/201 Aktualna liczba mieszkańców gminy Gardeja wynosi 8 74 osoby. Wszystkie miejscowości na terenie gminy zaopatrywane

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989)

Bardziej szczegółowo

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Opracowanie: Magdalena Kubiak Technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu Warta, 2012 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy i Miasta Warta

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r.

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r. Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2013 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Pelplin za 2012r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Pelplin za 2012r. dla miasta i gminy Pelplin za 202r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 20r. Nr 22, poz. 263)

Bardziej szczegółowo

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności I. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH Pod nadzorem granicznej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 905 przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Gniew za rok 2012

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Gniew za rok 2012 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Gniew za rok 202 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZEGLĄDOWY

MONITORING PRZEGLĄDOWY Załącznik nr 2 Tabela 1. Zakres badań wody, ścieków, osadów i odpadów Lp Przedmiot badań Cena wykonania analizy wraz z poborem i opracowaniem wyników w formie sprawozdania dla wszystkich prób MONITORING

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zmianach w SIWZ

Zawiadomienie o zmianach w SIWZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROCZY Sp. z o.o. z siedzibą w Mroczy ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza, tel./fax (52) 385 63 57 NIP: 558-10-02-054, REGON: 341223440 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE ZA ROK 2013

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE ZA ROK 2013 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/1/14 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 12.02.2014r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Ocena wody za cały 2011 rok

Ocena wody za cały 2011 rok GMINA ZEBRZYDOWICE Gmina Zebrzydowice zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez wodociągi publiczne, których woda w określonych rejonach miesza się. Są to następujące wodociągi: Zebrzydowice (woda mieszana

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2012 NR 4 /HK/13

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2012 NR 4 /HK/13 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2012 NR 4 /HK/13 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OśZP Zapytanie ofertowe. Siedziba: Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (powiat opoczyński)

Znak sprawy: OśZP Zapytanie ofertowe. Siedziba: Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (powiat opoczyński) Sławno, 2014.01.20. Znak sprawy: OśZP 2151.3.2014 Zapytanie ofertowe na wykonanie w roku 2014 badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, gminnego składowiska odpadów komunalnych Gmina Sławno

Bardziej szczegółowo

87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24

87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl Lipno, dnia 09.02.2015r. Burmistrz Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności.

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności. P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S A N O K U, U L. J E Z IE R S K IE G O 39 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z A 2010 R O K P

Bardziej szczegółowo

Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok.

Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok. Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami służącymi do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZEGLĄDOWY. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH.

MONITORING PRZEGLĄDOWY. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH. MONITORING PRZEGLĄDOWY Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH. Miejsce poboru próbki: Przepompownia Ścieków Zakrzów Data poboru próbki:

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Dobra za rok 2015.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Dobra za rok 2015. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-6/16 Limanowa, dnia. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

zaopatrywanej ludności Wodociągi publiczne:

zaopatrywanej ludności Wodociągi publiczne: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zaopatrzenia w wodę powiatu nowomiejskiego

Charakterystyka zaopatrzenia w wodę powiatu nowomiejskiego Światowy dzień wody Dzień 22 marca został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku Światowym Dniem Wody. W bieżącym roku obchodzony jest pod hasłem Woda dla dużych miasta (Water

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA NA TERENIE powiatu rawskiego za rok 2009

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA NA TERENIE powiatu rawskiego za rok 2009 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA NA TERENIE powiatu rawskiego za rok 2009 Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej PSSE w Rawie Mazowieckiej sprawuje nadzór nad jakością wody w 20 wociągach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2012r. MIASTO CZĘSTOCHOWA

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2012r. MIASTO CZĘSTOCHOWA Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2012r. Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Częstochowie znajduje się 49 wodociągów publicznych,

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r.

OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r. OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r. Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 04.03.2015r. DNS- HK. 904.5.2015

Lublin, dnia 04.03.2015r. DNS- HK. 904.5.2015 LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 04.03.2015r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Łącznie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i prowadzonego monitoringu jakości wody wyznaczono 40 kontrolnych punktów pobierania próbek wody.

Łącznie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i prowadzonego monitoringu jakości wody wyznaczono 40 kontrolnych punktów pobierania próbek wody. Wrocław, dnia 18 września 2015 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w I półroczu 2015 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54)

Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl N.HK 072-9/.../16 Lipno, dnia. Wójt Gminy Wielgie

Bardziej szczegółowo

Znak: NS/HK- 4560-Gl-11/10 Gliwice, dnia 20.07.2010r. OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE MIASTA GLIWICE NR 02/Gl/10

Znak: NS/HK- 4560-Gl-11/10 Gliwice, dnia 20.07.2010r. OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE MIASTA GLIWICE NR 02/Gl/10 44 100 Gliwice, ul. Banacha 4 Tel. 032 33-80-500, Fax. 032 231-95-23; 032 33-80-530 NIP 631 10 81 512 http://www.psse.gliwice.pl ppis@psse.gliwice.pl Oddział Laboratoryjny 41 800 Zabrze, ul. 3 go Maja

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2010 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2010 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 Tel./Fax (32) 616-35-50 e-mail:psse.jaworzno@pis.gov.pl http://pssejaworzno.pis.gov.pl OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Bardziej szczegółowo

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku.

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy informuje, iż na podstawie 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA SKOCZÓW

MIASTO I GMINA SKOCZÓW MIASTO I GMINA SKOCZÓW Gmina Skoczów zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez trzy wodociągi publiczne: Wisła Czarne (ujęcie powierzchniowe), Pogórze oraz Skoczów Zawiśle (ujęcia podziemne). Ponadto

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ

ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ Podstawowe akty prawne w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

NHK-430-M-27/17 Bochnia, dnia 27 marca 2017r.

NHK-430-M-27/17 Bochnia, dnia 27 marca 2017r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-M-27/17 Bochnia, dnia 27 marca 2017r. Sz. Pan Józef Nowak Wójt Gminy Trzciana 32-733 Trzciana Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2009 rok

Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2009 rok Powiatowa ocena obszarowa jakości w nadzorowanych wodociągach za 2009 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością i nad obiektami służącymi do zaopatrzenia ludności

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie Załącznik 1 do Zarządzenia Nr ZK.0050.9.2014 Wójta Gminy Dębe Wielkie z dnia 20 stycznia 2014 roku Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczonej przez sieć wodociągową dla Gminy Gizałki.

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczonej przez sieć wodociągową dla Gminy Gizałki. Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczonej przez sieć wodociągową dla Gminy Gizałki. I CEL I ZAKRES PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest zapewnienie szybkiego i sprawnego

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia na terenie powiatu białostockiego ziemskiego w 2010 r.

Zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia na terenie powiatu białostockiego ziemskiego w 2010 r. W powiecie białostockim ziemskim mieszkały 139643 osoby. W 2010 r. nadzorowano 65 wodociągów, w tym 59 publicznych i 6 lokalnych o charakterze publicznym. Ponadto część mieszkańców omawianego powiatu otrzymywała

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. Dz.U.07.61.417 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY Nr zamówienia MGZW.271.1.2012 Serock, dnia 5.01.2012 Zamawiający: Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku, ul. Nasielska 21, 05-140 Serock. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY Na podstawie art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 kwietnia 2013 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2014

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2014 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie i powiatu tarnogórskiego za rok 2014 Bytom 2015 Wstęp Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY WYKAZ ZATWIERDZONYCH NA 2017 ROK LABORATORIÓW ZEWNĘTRZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJ. LUBELSKIEGO.

AKTUALNY WYKAZ ZATWIERDZONYCH NA 2017 ROK LABORATORIÓW ZEWNĘTRZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJ. LUBELSKIEGO. LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 28.02.2017r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

NHK-430-M-26/17 Bochnia, dnia 27 marca 2017r.

NHK-430-M-26/17 Bochnia, dnia 27 marca 2017r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-M-26/17 Bochnia, dnia 27 marca 2017r. Sz. Pan Jerzy Błoniarz Wójt Gminy Żegocina 32-731 Żegocina Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 23 stycznia 2012 r.

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 23 stycznia 2012 r. Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 23 stycznia 2012 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2012 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Gmina Osieck, ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W POWIECIE CIESZYŃSKIM ZA 2013 ROK

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W POWIECIE CIESZYŃSKIM ZA 2013 ROK ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W POWIECIE CIESZYŃSKIM ZA 2013 ROK Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie, działając na podstawie: art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

Raport Jakość wody i ścieków w 2013 roku

Raport Jakość wody i ścieków w 2013 roku Raport Jakość wody i ścieków w 2013 roku Opracowanie: Magdalena Frajtak-Lepczyńska p.o.technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu Warta, 2014 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy

Bardziej szczegółowo

RAPORT JAKOŚĆ WODY I ŚCIEKÓW

RAPORT JAKOŚĆ WODY I ŚCIEKÓW 2014 RAPORT JAKOŚĆ WODY I ŚCIEKÓW Opracowanie: Magdalena Frajtak-Lepczyńska Główny Technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu WARTA, 2015 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy i

Bardziej szczegółowo