OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r"

Transkrypt

1 dla gminy TCZEW za 2009 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r Nr 122, poz.851 z późn. zm.) oraz 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417), informuje co następuje: Nadzór sanitarny gminy Tczew obejmował 12 wodociągów publicznych, w tym; - 6 o produkcji wody < 100 m³/d - 6 o produkcji wody od > m³/d oraz 2 wodociągi zakładowe o produkcji < 100 m³/d. Producentem wody wodociągów publicznych jest Firma Energoagva s.c. w Tczewie, ul. Al. Zwycięstwa 3F/6, która prowadzi działalność w myśl Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz.858). Ujęcia wody do spoŝycia w gminie Tczew niezaleŝnie od wydajności oparte są tylko na wodach podziemnych ujmowanych z warstw czwartorzędowych i trzeciorzędowych. Najczęściej stosowane metody uzdatniania wody to napowietrzanie i filtracja na złoŝach piaskowych. We wszystkich urządzeniach wodociągowych systematycznie kontrolowano jakość wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417) zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jak i w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego zgodnie z 4 w w/w rozporządzenia. W ramach monitoringu kontrolnego badane były następujące wskaźniki: barwa, mętność, ph, przewodność właściwa, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan i Ŝelazo oraz parametry mikrobiologiczne: Escherichia coli, Enterokoki i bakterie grupy coli. W ramach monitoringu przeglądowego oprócz wskaźników objętych monitoringiem kontrolnym wykonywane były następujące oznaczenia: fluorki, twardość weglanowa, chlorki, indeks nadmanganianowy, arsen, ołów, kadm, chrom, Σ trichloroeten i tertachloroeten, benzo(a)piren, Σ WWA, antymon, benzen, bor, siarczany, sód, rtęć, selen, cyjanki, 1,2-dichloroetan, nikiel i tryt oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 37ºC i 22ºC. W roku 2009 Państwowa Inspekcja Sanitarna w Tczewie w ramach nadzoru sanitarnego pobrała z poniŝszych urządzeń wodociągowych do badań 68 próbek wody, z czego 19 zostało zakwestionowanych ( załącznik 1-12). Kwestionowane parametry fizyko-chemiczne w wodzie produkowanej z poniŝszych urządzeń wodociągowych (tabela 1), zaopatrujących mieszkańców gm.tczew to: fluorki, mangan, jon amonowy oraz mikrobiologiczne: bakterie grupy coli, E. coli, enterokoki. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie wydał 3 decyzje administracyjne, nakazujących doprowadzenie jakości wody dostarczanej z : - wodociągów publicznych- Boroszewo - wodociągów zakładowych: Miłobądz i Bałdowo do obowiązujących norm sanitarnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

2 Tabela 1. Charakterystyka urządzeń wodociągowych na terenie gm.tczew L.p Urządzenia wodociągowemiejscowość Miejscowości zaopatrywane w wodę Parametry przekraczające wartości Liczba ludności zaopatrywa nej w wodę Wielkość produkcji wody [m³/d] 1 Małe Turze Małe Turze Jon amonowy ,6 2 Rukosin Rukosin ,5 3 Waćmierek Waćmierek , Zajączkowo Boroszewo Łukocin Szczerbięcin Turze DuŜe Tczewskie Łąki Czarlin Lubiszewo Zajączkowo, Dabrówka, cz. Szpęgawy Boroszewo,Damasz ka, Goszyn, Liniewko Łukocin, Miłobądz, Mieścin, Malenin Szczerbięcin,Maleni n Świetlikowo, Dalwin Turze DuŜe, Damaszka, część MałŜewa, MałŜewko Tczewskie Łąki, Czatkowy, Mały Miłobądz Czarlin, Knybawa, Śliwiny, Gniszewo, cz.bałdowa. Lubiszewo, Szpęgawa, Stanisławie Jon amonowy mangan jon amonowy , , , ,4 Fluorki ,2 Mangan E. coli Enterokoki Bakterie grupy coli ,3 218 SwaroŜyn SwaroŜyn, Zabagno W wyniku interwencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie stwierdzone przypadki wystąpienia zanieczyszczeń mikrobiologicznych w wodzie były bezzwłocznie eliminowane przez producenta wody w ramach działań naprawczych. Celem poprawy jakości wody,,energoagva s.c w Tczewie zobowiązała się do podjęcia działań naprawczych w zakresie modernizacji urządzeń w stacji uzdatniania wody w Boroszewie. WaŜnym działaniem w 2009r. firmy,,energoagva s.c była kontrola jakości wody zgodna z 4 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417). Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie proponuje zalecanej j wartości dla jonu amonowego w wodzie do spoŝycia opartej na przesłankach zdrowotnych. Natomiast waŝnym jest monitorowanie zarówno zawartości fluorków jak i manganu w wodzie, gdyŝ oparta na względach zdrowotnych tymczasowa zalecana wartość dla manganu według WHO wynosi 0,40 mg/l, a w oparciu o informacje Agencji Ochrony Środowiska USA [US EPA], maksymalny dopuszczalny poziom fluorków w wodzie przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi wynosi 4,0 mg/l. Zawartości fluorków w badanych wodach z wodociągów na obszarze miasta i gm.tczew przedstawiono na rysunku 1.

3 mg F/l Zawartość fluorków w badanych próbkach wody do spoŝycia w 2009 r Rysunek 1 ( norma 1,5 mgf/l ) 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Miasto i gmina TCZEW Tczew,,Park'' Tczew,,Motława'' Zajączkowo Waćmierek Tczewskie Łąki TuŜe DuŜe Szczerbięcin SwaroŜyn Rukosin Łukocin Małe TuŜe Boroszewo Lubiszewo Czarlin Ocena obszarowa jakości wody do spoŝycia przez ludzi na obszarze gm. Tczew za okres 2009r ( załącznik1-12): załącznik 1 - wodociąg publiczny Rukosin załącznik 2 - wodociąg publiczny Czarlin załącznik 3 - wodociąg publiczny Szczerbięcin załącznik 4 - wodociąg publiczny Małe Turze załącznik 5 - wodociąg publiczny SwaroŜyn załącznik 6 - wodociąg publiczny Waćmierek załącznik 7 - wodociąg publiczny Turze DuŜe załącznik 8 - wodociąg publiczny Boroszewo załącznik 9 - wodociąg publiczny Zajączkowo załącznik 10 - wodociąg publiczny Tczewskie Łąki załącznik 11 - wodociąg publiczny Lubiszewo załącznik 12 - wodociąg publiczny Łukocin

4 Załącznik 1 dla miejscowości Rukosin gmina Tczew za okres 2009r. Producentem wody w ilości 23,5 m³/dobę zaopatrujących 112 mieszkańców Rukosina jest s.c,, ENERGOAGVA w Tczewie, ul Al.Zwycięstwa 3F/6 spoŝycia produkowanej przez wodociąg w Rukosinie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 z 2007, poz.417). sanitarnego pobrała do badań 3 próbki wody, z których wszystkie spełniały wymagania określone w w/w rozporządzeniu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2009 r stwierdził przydatność wody do spoŝycia dostarczanej przez wodociąg Rukosin.

5 Załącznik 2 dla miejscowości Czarlin gmina Tczew za okres 2009r. Producentem wody w ilości 185 m³/dobę zaopatrujących 1756 mieszkańców Czarlina, Gniszewa, Śliwin, Knybawy i Bałdowa jest s.c,, ENERGOAGVA w Tczewie, ul Al. Zwycięstwa 3F/6 spoŝycia produkowanej przez wodociąg w Czarlinie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 z 2007, poz.417). sanitarnego pobrała do badań ogółem 7 próbek wody, z których 1 została zakwestionowana z uwagi na ponadnormatywną zawartość manganu w wodzie. Wartości kwestionowanego parametru przedstawiono w poniŝszej tabeli. Wodociąg miejscowość Nazwy punktów kontroli jakości wody Parametry przekraczające wartości Liczba wykonanych badań parametru Liczba badań przekraczających wartości Średnia wartość Maksymalna wartość NajwyŜsze stęŝenie Czarlin Szkoła Podstawowa Czarlin mangan 4 1 0,069 mg/l 0,069 mg/l 0,050 mg/l Jak wynika z powyŝszych informacji w wodzie z wodociągu Czarlin okresowo wystąpiły j zawartości manganu w wodzie. W kontrolowanych próbach powtórzonych nie stwierdzono przekroczeń. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2009r stwierdził przydatność wody do spoŝycia dostarczanej przez wodociąg Czarlin.

6 Załącznik 3 dla miejscowości Szczerbięcin gmina Tczew za okres 2009r. Producentem wody w ilości 101,8 m³/dobę zaopatrujących 462 mieszkańców Szczerbięcina, Malenina, Świetlikowa i Dalwina jest s.c,, ENERGOAGVA w Tczewie, ul Al. Zwycięstwa 3F/6 spoŝycia produkowanej przez wodociąg w Szczerbięcinie w oparciu o Rozporządzenie Ministra sanitarnego pobrała do badań ogółem 6 próbek wody, z których wszystkie spełniały wymagania określone w w/w rozporządzeniu.

7 Załącznik 4 dla miejscowości Turze (Małe Turze) gmina Tczew za okres 2009r. Producentem wody w ilości 44,6 m³/dobę zaopatrujących ok. 700 mieszkańców Turze (Małe Turze) jest s.c,, ENERGOAGVA w Tczewie, ul Al.Zwycięstwa 3F/6 spoŝycia produkowanej przez wodociąg w Małym Turzu w oparciu o Rozporządzenie Ministra sanitarnego pobrała do badań 4 próbki wody, z których 1 zakwestionowała z uwagi na ponadnormatywną zawartość jonu amonowego w wodzie. Zakres kwestionowanych wartości przedstawiono w poniŝszej tabeli. Wodociąg miejscowość Nazwy punktów kontroli jakości wody Parametry przekraczając e wartości Liczba wykonanych badań parametru Liczba badań przekraczających wartości Średnia wartość Maksymalna wartość NajwyŜsze stęŝenie Turze (Małe Turze) Budynek mieszkalny ul.leśna Jon amonowy 3 1 0,85 0,85 0,50 mg/l Incydentalny przypadek pojawienia się ponadnormatywnej zawartości jonu amonowego w próbce wody dostarczanej z wodociągu publicznego w miejscowości Turze (Małe Turze) został niezwłocznie wyeliminowany, w kontrolowanych próbach powtórzonych nie stwierdzono przekroczeń. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2009 r stwierdził przydatność wody do spoŝycia dostarczanej przez wodociąg Turze (Małe Turze).

8 Załącznik 5 dla miejscowości SwaroŜyn gmina Tczew za okres 2009r. Producentem wody w ilości 218 m³/dobę zaopatrujących ok mieszkańców SwaroŜyna i Zabagna jest s.c,, ENERGOAGVA w Tczewie, ul Al.Zwycięstwa 3F/6 spoŝycia produkowanej przez wodociąg w SwaroŜynie w oparciu o Rozporządzenie Ministra sanitarnego pobrała do badań 5 próbek wody, w których wszystkie parametry odpowiadały obowiązującym normom ( NDS). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2009 r. zgodnie z 14 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 z 2007, poz.417) stwierdził przydatność wody do spoŝycia dostarczanej z wodociągu SwaroŜyn.

9 Załącznik 6 dla miejscowości Waćmierk gmina Tczew za okres 2009r. Producentem wody w ilości 21,1m³/dobę zaopatrujących ok. 132 mieszkańców Waćmierka jest s.c,, ENERGOAGVA w Tczewie, ul Al. Zwycięstwa 3F/6 spoŝycia produkowanej przez wodociąg w Waćmierku w oparciu o Rozporządzenie Ministra sanitarnego pobrała do badań ogółem 3 próbki wody, z których wszystkie spełniały wymagania określone w w/w rozporządzeniu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań wody w 2009r, zgodnie z 14 ust.1 pkt.1 stwierdził przydatność wody do spoŝycia dostarczanej przez wodociąg Waćmierek.

10 Załącznik 7 dla miejscowości Turze (Turze DuŜe) gmina Tczew za okres 2009r. Producentem wody w ilości 80,4 m³/dobę zaopatrujących ok mieszkańców: Turze DuŜe, Damaszki, MałŜewa, MałŜewka i Goszyna jest s.c,, ENERGOAGVA w Tczewie, Al. Zwycięstwa 3F/6. spoŝycia produkowanej przez wodociąg w Turze (Turze DuŜym) w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. sanitarnego pobrała do badań 4 próbki wody, z których wszystkie spełniały wymagania określone w w/w rozporządzeniu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań wody w 2009r, zgodnie z 14 ust.1 pkt.1 stwierdził przydatność wody do spoŝycia dostarczanej przez wodociąg Turze (Turze DuŜe).

11 Załącznik 8 dla miejscowości Boroszewo gmina Tczew za okres 2009r. Producentem wody w ilości 160 m³/dobę zaopatrujących ok mieszkańców: Boroszewa, Damaszki, Wędkowy i Liniewka jest s.c,,energoagva w Tczewie, ul Al.Zwycięstwa 3F/6 spoŝycia produkowanej przez wodociąg w Boroszewie w oparciu o Rozporządzenie Ministra sanitarnego pobrała do badań 5 próbek wody, z których 3 zakwestionowała z uwagi na ponadnormatywną zawartość manganu i jonu amonowego w wodzie. Wartości kwestionowanych przedstawiono w poniŝszej tabeli. Wodociąg miejscowość Nazwy punktów kontroli jakości wody Parametry przekraczając e wartości Liczba wykonanych badań parametru Liczba badań przekraczających wartości Średnia wartość Maksymalna wartość NajwyŜsze stęŝenie Boroszewo Stacja Uzdatniania Wody Dom Pomocy Społecznej Jon amonowy 1 1 0,82 0,82 0,50 mg/l mangan 1 1 0,089 0,089 0,050mg/l Jon amonowy mangan ,65 0,178 0,65 0,178 0,50 mg/l 0,050 mg/l Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie decyzją zmieniającą z dnia r stwierdził warunkową przydatność wody do spoŝycia z uwagi na ponadnormatywny jon amonowy i mangan w wodzie oraz nakazał doprowadzić jakość wody do obowiązujących norm sanitarnych określonych załącznikiem 3B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 z 2007, poz.417) w terminie do r. Przedsiębiorstwo wodociągowe,,energoagva przeprowadziło następujące działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm: wymieniono dwa zamknięte filtry pospieszne, wymieniono złoŝe filtracyjne w czterech filtrach, wymieniono cztery aeratory, zamontowano dwa agregaty spręŝarkowe, zmieniono system napowietrzania wody oraz zmieniono system uzdatniania na dwustopniowy. W/w działania naprawcze umoŝliwiły obniŝenie zawartości jonu amonowego oraz manganu w wodzie, co potwierdziła analiza wyników badań wody przeprowadzonych zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jak i w ramach kontroli wewnętrznej, jednakŝe nie udało się uzyskać wyników spełniających wymagania określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. nr 61, poz. 417). Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie proponuje zalecanej j wartości dla jonu amonowego w wodzie do spoŝycia opartej na przesłankach zdrowotnych, natomiast z uwagi na przesłanki zdrowotne waŝnym jest monitorowanie zawartości manganu w wodzie, gdyŝ zalecana dopuszczalna wartość według WHO dla manganu wynosi 0,40 mg/l.

12 Załącznik 9 dla miejscowości Zajączkowo gmina Tczew za okres 2009r. Producentem wody w ilości 19,4 m³/dobę zaopatrujących 846 mieszkańców Zajączkowa, Dąbrówki i cz. Szpęgawy jest s.c,, ENERGOAGVA w Tczewie, ul Al. Zwycięstwa 3F/6 spoŝycia produkowanej przez wodociąg w Zajączkowie w oparciu o Rozporządzenie Ministra sanitarnego pobrała do badań 4 próbki wody, z których 1 próbkę zakwestionowała z uwagi na ponadnormatywną zawartość jonu amonowego. Wartości kwestionowanych przedstawiono w poniŝszej tabeli. Wodociąg miejscowość Nazwy punktów kontroli jakości wody Parametry przekraczające wartości Liczba wykonanych badań parametru Liczba badań przekraczających wartości Średnia wartość Maksymalna wartość NajwyŜsze stęŝenie Zajączkowo SUW Jon amonowy 2 1 0,71 0,71 0,50 mg/l Incydentalny przypadek pojawienia się ponadnormatywnej zawartości jonu amonowego w wodzie dostarczanej z wodociągu publicznego w Zajączkowie został niezwłocznie wyeliminowany, w kontrolowanych próbach powtórzonych nie stwierdzono przekroczeń. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2009 r stwierdził przydatność wody do spoŝycia dostarczanej przez wodociąg Zajączkowo.

13 Załącznik 10 dla miejscowości Tczewskie Łąki gmina Tczew za okres 2009r. Producentem wody w ilości 89,2 m³/dobę zaopatrujących 792 mieszkańców Tczewskich Łąk, Czatkowy, Mały Miłobądz jest s.c,, ENERGOAGVA w Tczewie,l Al. Zwycięstwa 3F/6 spoŝycia produkowanej przez wodociąg w Tczewskich Łąkach w oparciu o Rozporządzenie Ministra sanitarnego pobrała do badań 3 próbki wody, z których 2 zakwestionowała z uwagi na ponadnormatywne zawartości fluorków. Zakres wartości parametru kwestionowanego przedstawiono w poniŝszej tabeli. Wodociąg miejscowość Nazwy punktów kontroli jakości wody Parametry przekraczające wartości Liczba wykonanych badań parametru Liczba badań przekraczających wartości Średnia wartość Maksymalna wartość NajwyŜsze stęŝenie Tczewskie Łąki Stacja Uzdatniania Wody Budynek mieszkalny, ul. Szkolna 5 fluorki 1 1 1,82 1,82 1,5 mg/l fluorki 1 1 1,7 1,7 1,5 mg/l Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie informuje, Ŝe jakość wody do spoŝycia z wyŝej wymienionego wodociągu w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom fizykochemicznym i mikrobiologicznym określonym zał.1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417). Wyjątek stanowiła ponadnormatywna zawartość fluorków w wodzie, która jest pochodzenia geogenicznego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w myśl w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia w dniu r. zm r. wydał zgodę na odstępstwo od j zawartości fluorków w wodzie przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi produkowanej przez wodociąg Tczewskie Łąki w terminie do dnia r., określając maksymalną dopuszczalną wartość dla fluorków 2,5 mg/l. Z uwagi na przesłanki zdrowotne, waŝnym jest systematyczne monitorowanie kwestionowanego parametru w ramach kontroli wewnętrznej zakładu. Przedsiębiorstwo Wodociągowe Energoagva s.c w celu obniŝenia poziomu fluorków prowadzi przedsięwzięcia w kierunku dokonania połączenia w/w wodociągu do sieci wodociągowej Czatkowy wodociągu publicznego Tczew.

14 Załącznik 11 dla miejscowości Lubiszewo gmina Tczew za okres 2009r. Producentem wody w ilości 200m³/dobę zaopatrujących ok mieszkańców Lubiszewa, Szpęgawy, Dąbrówki i Stanisławia jest s.c,, ENERGOAGVA w Tczewie, ul Al.Zwycięstwa 3F/6 spoŝycia produkowanej przez wodociąg w Lubiszewie w oparciu o Rozporządzenie Ministra sanitarnego pobrała do badań 9 próbek wody, z których 3 zakwestionowała z uwagi na ponadnormatywne wartości manganu oraz E.coli, enterokoków i bakterii grupy coli w wodzie. Wartość ponadnormatywnych przedstawiono w poniŝszej tabeli. Wodociąg miejscowość Nazwy punktów kontroli jakości wody Parametry przekraczające wartości Liczba wykonanych badań parametru Liczba badań przekraczający ch wartości Średnia wartość Maksymalna wartość NajwyŜsze stęŝenie Lubiszewo Stacja Uzdatniania Wody Szkoła Podstawowa mangan 2 1 0,113 0,113 0,050 mg/l Bakterie gr. coli E. coli enterokoki , jtk 0jtk 0jtk Incydentalne przypadki pojawienia się ponadnormatywnej zawartości manganu oraz bakterii grupy coli, E. coli i Enterokoków zostały bezzwłocznie wyeliminowane, co potwierdziły powtórkowe badania jakości wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2009 r. zgodnie z 14 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 z 2007, poz.417) stwierdził przydatność wody do spoŝycia dostarczanej z wodociągu Lubiszewo.

15 Załącznik 12 dla miejscowości Łukocin gmina Tczew za okres 2009r. Producentem wody w ilości 102,6 m³/dobę zaopatrujących ok mieszkańców Łukocina, Miłobądza, Malenina i Mieścina jest s.c,, ENERGOAGVA w Tczewie, Al. Zwycięstwa 3F/6. spoŝycia produkowanej przez wodociąg w Łukocinie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 z 2007, poz.417). sanitarnego pobrała do badań 5 próbek wody, z których wszystkie spełniały wymagania określone w w/w rozporządzeniu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorąc pod uwagę wyniki badań próbek wody pobranych w roku 2009 z wodociągu publicznego Łukocin, zgodnie z 14 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 z 2007, poz.417) stwierdził przydatność wody do spoŝycia dostarczanej z wodociągu publicznego Łukocin.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r. dla gminy Morzeszczyn za 009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 006 r Nr, poz.85 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Pelplin za 2012r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Pelplin za 2012r. dla miasta i gminy Pelplin za 202r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 20r. Nr 22, poz. 263)

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Gniew za rok 2012

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Gniew za rok 2012 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Gniew za rok 202 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią r.

Nakło nad Notecią r. Nakło nad Notecią 08.02.2011r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2010, dostarczanej przez wodociągi sieciowe funkcjonujące na terenie gminy Szubin.

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 23.02.2015r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2014, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 06.03.2017 r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2016, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Starogard Gdański, dnia r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/ 4110/51/GF/16

Starogard Gdański, dnia r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/ 4110/51/GF/16 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 10.02.2016r. SE.I/ 4110/51/GF/16 Wójt Gminy Lubichowo ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo Obszarowa ocena jakości wody

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014 Sopot, 19 stycznia 2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Teren Miasta Bukowno zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 3 urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2015

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2015 Sopot, 19 stycznia 2016r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Zblewo. miejscowości zaopatrywane

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Zblewo. miejscowości zaopatrywane PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/4110/13/GF/16 Starogard Gdański, dnia 27.01.2016r. Wójt Gminy Zblewo ul. Główna 40 83-210 Zblewo Obszarowa ocena jakości wody za 2015

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU Na terenie gminy Kuźnia Raciborska funkcjonują dwa wodociągi zaopatrujące ludność w wodę do spożycia.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 10.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody dla miasta i gminy Skarszewy za 2015 rok. zaopatrywane

Obszarowa ocena jakości wody dla miasta i gminy Skarszewy za 2015 rok. zaopatrywane PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/4110/70/GF/16 Starogard Gdański, dnia 15.02.2016r. Burmistrz Miasta i Gminy Plac Hallera 18 83-250 Skarszewy Obszarowa ocena jakości

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi. Starogard Gdański, dnia 29.03.2016r. Na podstawie sprawozdania nr 192z/2016/LBŚ z dnia 29.03.2016r z badania próbki wody pobranej w dniu 09.03.2016 r. z punktu monitoringowego jakości wody ustalonego dla

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (0-18) 33-72-101, FAX: (0-18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-7/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

Ilość mieszkańców zaopatrywany ch w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. w tym: miasto Kwidzyn: osoby Gmina Kwidzyn: osób

Ilość mieszkańców zaopatrywany ch w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. w tym: miasto Kwidzyn: osoby Gmina Kwidzyn: osób GMINA KWIDZYN - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 213 ROK NR 2 /HK/ 214 Aktualna liczba mieszkańców miasta wynosi 37 249 osób. 17 249 osób zaopatrywanych jest w wodę pochodzącą

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Starogard Gdański. Tabela nr 1. Urządzenia wodociągowe, z których jakość wody jest monitorowana.

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Starogard Gdański. Tabela nr 1. Urządzenia wodociągowe, z których jakość wody jest monitorowana. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 8.03.2016r. SE.I/4110/130/GF/16 Wójt Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Obszarowa

Bardziej szczegółowo

Ilość mieszkańców zaopatrywanych w wodę z. - 0 wodociągów. zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Ilość mieszkańców zaopatrywanych w wodę z. - 0 wodociągów. zbiorowego zaopatrzenia w wodę GMINA GARDEJA - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 2014 ROK NR 3/HK/201 Aktualna liczba mieszkańców gminy Gardeja wynosi 8 74 osoby. Wszystkie miejscowości na terenie gminy zaopatrywane

Bardziej szczegółowo

NHK /18 Bochnia, dnia 03 stycznia 2017r.

NHK /18 Bochnia, dnia 03 stycznia 2017r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-01-01-1/18, dnia 03 stycznia 2017r. Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Miasta od 02 stycznia

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2017 roku.

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2017 roku. JAKOŚĆ WODY Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 217 roku. Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2015

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2015 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/4/2016 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 26.02.2016r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Limanowa za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Limanowa za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (18) 33-72-101, FAX: (18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-3/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 1. Zaopatrzenie zakładu w wodę z wodociągu publicznego a ujęcie własne. Woda z wodociągu publicznego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku.

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku. JAKOŚĆ WODY Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku. Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-1/2/8/2012 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU ul. Batorego 8, Racibórz

ONS/HK/4566-1/2/8/2012 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU ul. Batorego 8, Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul. Batorego 8, 47400 Racibórz Sekretariat 0324594132 Oddział Ekonomiczny i Administracyjny Kierownik Oddziału

Bardziej szczegółowo

22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca Światowy Dzień Wody 22 marca Światowy Dzień Wody Czysta woda to zdrowa woda i jest najważniejszym elementem dla zdrowia i życia człowieka. Podobnie jak krew w organizmach ludzi spełnia bardzo ważne funkcje. Jakość wody ma

Bardziej szczegółowo

Informacja "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o. i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r.

Informacja Wodociągów Płockich Sp. z o.o. i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r. Informacja "Wodociągów Płockich" i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r. Wodociąg Płock L.p. 1. Barwa, mg Pt/l poniżej 2 8 ± 2

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-5/16 Limanowa, dnia Burmistrz

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH ul. Barbary 17, 40-053 Katowice ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Publikacja wyłącznie

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-0, 5/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2011 ROKU

ONS/HK/4566-0, 5/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2011 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul.batorego 8, 47-400 Racibórz Sekretariat 032-459-41-32 NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014 centrala tel.:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oferent: Nr NIP: REGON: zł

OFERTA. Oferent: Nr NIP: REGON: zł Nr oferty nadany przez Zamawiającego OFERTA Zamwiający: Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny Sp. z o.o. Unieście ul. Świerczewskiego 44 76 032 Mielno Data sporządzenia oferty: Oferent: Nr NP: REGON: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Olkusz za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Olkusz za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Olkusz za 2014 rok. Teren Miasta Olkusz zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 1

Bardziej szczegółowo

Włodawa, dnia 20 stycznia 2011 r. ONS HK. 721/6/11. Ocena jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągów na obszarze powiatu włodawskiego za 2010r.

Włodawa, dnia 20 stycznia 2011 r. ONS HK. 721/6/11. Ocena jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągów na obszarze powiatu włodawskiego za 2010r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66 skr. poczt. 63 tel. (82) 57-21-405; fax. (82) 546-15-20 e-mail: psse.wlodawa@pis.gov.pl, http://pssewlodawa.pis.gov.pl Włodawa,

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zmianach w SIWZ

Zawiadomienie o zmianach w SIWZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROCZY Sp. z o.o. z siedzibą w Mroczy ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza, tel./fax (52) 385 63 57 NIP: 558-10-02-054, REGON: 341223440 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki Wykonanie badań wraz z pobraniem próbek i opracowaniem wyników zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Dobra za rok 2015.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Dobra za rok 2015. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-6/16 Limanowa, dnia. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r.

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r. Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2012 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2014 rok. Cały obszar Gminy Klucze zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 5 urządzeń

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy: Dokładny adres:

Nazwa Wykonawcy: Dokładny adres: Załącznik nr 1 do SIWZ (Nazwa firmy) Formularz ofert Na badania fizykochemiczne wody uzdatnionej, surowej i ścieków, badania bakteriologiczne wody oraz badania osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskowników

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2...,

Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2..., Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa Nr (wzór ) zawarta w dniu w Węgrowie pomiędzy: Związkiem Midzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich, 07-100 Węgrów, ul Gdańska 118, REGON: 710240111 NIP: 824-000-26-81

Bardziej szczegółowo

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Opracowanie: Magdalena Kubiak Technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu Warta, 2012 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy i Miasta Warta

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZEGLĄDOWY

MONITORING PRZEGLĄDOWY Załącznik nr 2 Tabela 1. Zakres badań wody, ścieków, osadów i odpadów Lp Przedmiot badań Cena wykonania analizy wraz z poborem i opracowaniem wyników w formie sprawozdania dla wszystkich prób MONITORING

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul.batorego 8, 47-400 Racibórz Sekretariat 032-459-41-32 NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014 centrala tel.:

Bardziej szczegółowo

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności I. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH Pod nadzorem granicznej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 905 przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ

ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ Podstawowe akty prawne w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE ZA ROK 2013

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE ZA ROK 2013 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/1/14 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 12.02.2014r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2016 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2016 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2016 rok. Na terenie Miasta Bukowno działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZEGLĄDOWY. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH.

MONITORING PRZEGLĄDOWY. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH. MONITORING PRZEGLĄDOWY Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH. Miejsce poboru próbki: Przepompownia Ścieków Zakrzów Data poboru próbki:

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Bardziej szczegółowo

BRAK PRZYDATNOSCI A WARUNKOWA PRZYDATNŚĆ WPS

BRAK PRZYDATNOSCI A WARUNKOWA PRZYDATNŚĆ WPS BRAK PRZYDATNOSCI A WARUNKOWA PRZYDATNŚĆ WPS BRAK PRZYDATNOŚCI A WARUNKOWA PRZYDATNOŚĆ Należy rozróżnić dwa obszary zapewnienia bezpieczeństwa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: normy

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OśZP Zapytanie ofertowe. Siedziba: Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (powiat opoczyński)

Znak sprawy: OśZP Zapytanie ofertowe. Siedziba: Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (powiat opoczyński) Sławno, 2014.01.20. Znak sprawy: OśZP 2151.3.2014 Zapytanie ofertowe na wykonanie w roku 2014 badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, gminnego składowiska odpadów komunalnych Gmina Sławno

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI 1. Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spoŝycia stanowiły wymagania określone w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2010 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2010 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 Tel./Fax (32) 616-35-50 e-mail:psse.jaworzno@pis.gov.pl http://pssejaworzno.pis.gov.pl OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badania fizykochemiczne: amonowy jon, azotyny, azotany,

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody w 2009 r. Nr 76/W/10 Gminy Nowa Wieś Lęborska w zakresie zaopatrzenia w wodę do spożycia

Ocena obszarowa jakości wody w 2009 r. Nr 76/W/10 Gminy Nowa Wieś Lęborska w zakresie zaopatrzenia w wodę do spożycia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku ul. Gdańska 63 Lębork, dnia 20100217 SE.HK30/4710/84/10 Ocena obszarowa w 2009 r. Nr 76/W/10 Gminy Nowa Wieś Lęborska w zakresie zaopatrzenia w wodę do

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2012 NR 4 /HK/13

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2012 NR 4 /HK/13 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2012 NR 4 /HK/13 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOSZALINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOSZALINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 KOSZALIN, lipiec 2015r. KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOSZALINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zaopatrzenia w wodę powiatu nowomiejskiego

Charakterystyka zaopatrzenia w wodę powiatu nowomiejskiego Światowy dzień wody Dzień 22 marca został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku Światowym Dniem Wody. W bieżącym roku obchodzony jest pod hasłem Woda dla dużych miasta (Water

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA KATOWICE

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA KATOWICE PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH ul. Barbary 17, 40-053 ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA KATOWICE Publikacja wyłącznie za zgodą Państwowego

Bardziej szczegółowo

22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca Światowy Dzień Wody 22 marca Światowy Dzień Wody Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w województwie warmińsko-mazurskim w 2010 r. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia wodę reguluje

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r.

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r. Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2013 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego

Bardziej szczegółowo

JAKOŚC WODY NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2010 R.

JAKOŚC WODY NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2010 R. JAKOŚC WODY NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2010 R. w minionym roku próbek wody z uwzględnieniem monitoringu kontrolnego (podstawowego) i przeglądowego (rozszerzonego), została przedstawiona w poniŝszej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY Nr zamówienia MGZW.271.1.2012 Serock, dnia 5.01.2012 Zamawiający: Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku, ul. Nasielska 21, 05-140 Serock. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY Na podstawie art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA NA TERENIE powiatu rawskiego za rok 2009

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA NA TERENIE powiatu rawskiego za rok 2009 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA NA TERENIE powiatu rawskiego za rok 2009 Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej PSSE w Rawie Mazowieckiej sprawuje nadzór nad jakością wody w 20 wociągach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok.

Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok. Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami służącymi do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody w 2014 r. Nr 22/W/15. (stan na dzień r.)

Ocena obszarowa jakości wody w 2014 r. Nr 22/W/15. (stan na dzień r.) PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY WLĘBORKU Lębork, dnia 2015-02-10 SE.HK-30/4710/42/2015 Ocena obszarowa jakości wody w 2014 r. Nr 22/W/15 (stan na dzień 31.12.2014 r.) dla miejscowości Łebunia,

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2009 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2009 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 Tel./Fax(0-32)616-35-50 e-mail:psse.jaworzno@pis.gov.pl http://pssejaworzno.pis.gov.pl OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ

Bardziej szczegółowo

87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24

87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl Lipno, dnia 09.02.2015r. Burmistrz Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: INTERKIS - AQUA - Technologie

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W POWIECIE CIESZYŃSKIM ZA 2013 ROK

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W POWIECIE CIESZYŃSKIM ZA 2013 ROK ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W POWIECIE CIESZYŃSKIM ZA 2013 ROK Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie, działając na podstawie: art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

Raport Jakość wody i ścieków w 2013 roku

Raport Jakość wody i ścieków w 2013 roku Raport Jakość wody i ścieków w 2013 roku Opracowanie: Magdalena Frajtak-Lepczyńska p.o.technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu Warta, 2014 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. Dz.U.07.61.417 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Gmina Osieck, ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA za 2012 r. POWIAT KUTNOWSKI

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA za 2012 r. POWIAT KUTNOWSKI kwestionowana kwestionowana OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA za 2012 r. POWIAT KUTNOWSKI Nazwa producenta Wielkość produkcji m 3 /dobę Liczba zaopatrywan ej ludności Jakość Przekroczenia wartości

Bardziej szczegółowo

Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54)

Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl N.HK 072-9/.../16 Lipno, dnia. Wójt Gminy Wielgie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 Tel./Fax 32 616-35-50 e-mail:psse.jaworzno@pis.gov.pl http://pssejaworzno.pis.gov.pl NS/HK/4562/53/13 Jaworzno, dnia

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wspierające elementy Planów Bezpieczeństwa Wody Anna Kamińska Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Łącznie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i prowadzonego monitoringu jakości wody wyznaczono 40 kontrolnych punktów pobierania próbek wody.

Łącznie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i prowadzonego monitoringu jakości wody wyznaczono 40 kontrolnych punktów pobierania próbek wody. Wrocław, dnia 18 września 2015 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w I półroczu 2015 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie. Oddział Laboratoryjny w Szczecinie nr certyfikatu AB 515

Badane cechy i metody badawcze. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie. Oddział Laboratoryjny w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badania fizykochemiczne:

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r.

OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r. OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r. Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności.

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności. P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S A N O K U, U L. J E Z IE R S K IE G O 39 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z A 2010 R O K P

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY WYKAZ ZATWIERDZONYCH NA 2017 ROK LABORATORIÓW ZEWNĘTRZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJ. LUBELSKIEGO.

AKTUALNY WYKAZ ZATWIERDZONYCH NA 2017 ROK LABORATORIÓW ZEWNĘTRZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJ. LUBELSKIEGO. LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 28.02.2017r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989)

Bardziej szczegółowo

Ocena wody za cały 2011 rok

Ocena wody za cały 2011 rok GMINA ZEBRZYDOWICE Gmina Zebrzydowice zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez wodociągi publiczne, których woda w określonych rejonach miesza się. Są to następujące wodociągi: Zebrzydowice (woda mieszana

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Teren nadzorowany przez PPIS w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT JAKOŚĆ WODY I ŚCIEKÓW

RAPORT JAKOŚĆ WODY I ŚCIEKÓW 2014 RAPORT JAKOŚĆ WODY I ŚCIEKÓW Opracowanie: Magdalena Frajtak-Lepczyńska Główny Technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu WARTA, 2015 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4 tel. (25) 798-21-96, 798-21-97, fax. 798-71-78 http://www.psselukow.nbip.pl email: psselukow@pis.gov.pl; psselukow@psselukow.internetdsl.pl

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 04.03.2015r. DNS- HK. 904.5.2015

Lublin, dnia 04.03.2015r. DNS- HK. 904.5.2015 LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 04.03.2015r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ I POMIARÓW WYKONYWANCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI NA 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.)

OFERTA BADAŃ I POMIARÓW WYKONYWANCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI NA 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.) OFERT BDŃ I POMIRÓW WYKONYWNCH W ODDZILE LBORTORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI N 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.) Sekcja Badań Higieny Środowiska i Sekcja naliz Instrumentalnych 1 L.p. Badane obiekty/grupy

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 23 stycznia 2012 r.

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 23 stycznia 2012 r. Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 23 stycznia 2012 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2012 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego

Bardziej szczegółowo

zaopatrywanej ludności Wodociągi publiczne:

zaopatrywanej ludności Wodociągi publiczne: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo