Nieprzestrzeganie warunków koncesji na obrót paliwami ciekłymi w orzecznictwie sądu ochrony konkurencji i konsumentów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nieprzestrzeganie warunków koncesji na obrót paliwami ciekłymi w orzecznictwie sądu ochrony konkurencji i konsumentów"

Transkrypt

1 Nieprzestrzeganie warunków koncesji na obrót paliwami ciekłymi w orzecznictwie sądu ochrony konkurencji i konsumentów Autor: Marek Zawiska, pracownikiem Biura Prawnego URE (Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, nr 5/2006) Dokonujący się nieustannie postęp techniczny powoduje ciągły wzrost znaczenia transportu, w szczególności transportu kołowego, stanowiącego zarówno niezbędny czynnik, umoŝliwiający prawidłowe funkcjonowanie współczesnego obrotu gospodarczego, jak równieŝ element posiadający istotny wpływ na podwyŝszenie standardu tzw. Ŝycia codziennego. NaleŜy uznać za nie podlegające dyskusji stwierdzenie, Ŝe warunkiem koniecznym dla sprawnego funkcjonowania transportu jest dostęp do paliw ciekłych o parametrach umoŝliwiających zarówno prawidłową eksploatację wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych, jak i ograniczenie, w moŝliwie wysokim stopniu, negatywnego wpływu konsumpcji paliw ciekłych na środowisko naturalne. I. Omawiając problematykę związaną z monitorowaniem i kontrolą parametrów jakościowych paliw ciekłych, naleŝy uwzględnić przepisy kolejnych ustaw regulujących ten problem. Pierwszą z nich była ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych[1] ),która obowiązywała niespełna 3 miesiące (od 1 stycznia do 18 marca 2004 r.). Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych[2] ), która po niespełna dwuletnim okresie obowiązywania zastąpiona zostanie przez kolejną ustawę[3] ). Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. określa zasady organizacji i działania systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych[4] ) przeznaczonych do stosowania w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a takŝe maszynach nieporuszających się po drogach, w celu ograniczania negatywnych skutków oddziaływania tych paliw na zdrowie i środowisko (art. 1). Mocą art. 7 ust. 1 utworzony został System Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw Ciekłych i Biopaliw Ciekłych, którego celem jest przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu paliw ciekłych i biopaliw ciekłych oraz uŝywaniu przez przedsiębiorcę paliw ciekłych i biopaliw ciekłych znajdujących się w stacjach zakładowych niespełniających wymagań jakościowych określonych w przepisach wykonawczych, wydanych odpowiednio na podstawie art. 4 ust. 2[5] ) lub 3[6] ) albo art. 5 ust. 3. Systemem monitorowania zarządza Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (art. 8 ust. 1), który realizuje swoje zadania przy pomocy Inspekcji Handlowej (art. 8 ust. 4). Istotna dla realizacji celu ustawy, określonego w powołanym wyŝej art. 1, jest regulacja zawarta w art. 6 ust. 1, zawierająca zakaz obrotu paliwami ciekłymi lub ich gromadzenia przez przedsiębiorcę w stacjach zakładowych, jeŝeli nie spełniają wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 2[7] ) albo art. 5 ust. 3[8] ). Z kolei w art. 23 ust. 1 i 2 przewidziano karę grzywny do złotych lub karę pozbawienia wolności do lat 3 za dokonywanie obrotu paliwami ciekłymi lub biopaliwami ciekłymi niespełniającymi wymagań jakościowych określonych w ustawie lub za gromadzenie w stacji zakładowej paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego niespełniającego wymagań jakościowych określonych w ustawie. JeŜeli paliwa, o których mowa w art. 23 ust. 1 lub 2, stanowią mienie znacznej wartości, sprawca podlega grzywnie do złotych lub karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (art. 23 ust. 3). W przypadku mniejszej wagi przestępstw wymienionych w art. 23 ust. 1 i 2, sprawca podlega grzywnie (art. 23 ust. 4). Art. 23 ust. 5

2 stanowi natomiast, Ŝe jeŝeli sprawca czynu określonego w art. 23 ust. 1-3 działa nieumyślnie, podlega grzywnie do złotych. Ponadto, w myśl art. 24, uniemoŝliwianie lub utrudnianie inspektorowi przeprowadzenie kontroli lub usuwanie paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego zabezpieczonego w wyniku kontroli, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Instrumentem, który umoŝliwia ujawnienie faktu prowadzenia obrotu lub gromadzenia na stacjach zakładowych paliwa lub biopaliwa o nieprawidłowych parametrach są przepisy umoŝliwiające przeprowadzanie stosownych kontroli u przedsiębiorców. Zgodnie z art. 10 ust. 1, kontrolę u przedsiębiorców jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych wszczyna i przeprowadza inspektor Inspekcji Handlowej. Kontrola dokumentowana jest stosownymi protokołami (art. 13 i art. 14), natomiast badania jakości kontrolowanego paliwa przeprowadzane są w akredytowanych laboratoriach i równieŝ dokumentowane stosownym protokołem (art. 17 i art. 19). II. Pamiętać naleŝy takŝe o regulacji zawartej w art. 171 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska[9] ), który stanowi, Ŝe zabrania się wprowadzania do obrotu produktów, które nie odpowiadają wymaganiom, o których mowa w art. 166 i 167 tej ustawy oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 169[10] ) i 170. Naruszenie zakazu określonego w art. 171 podlega, w myśl art. 348 ust. 1, karze grzywny. III. RównieŜ przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne[11] ) umoŝliwiają Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (Prezesowi URE) stosowanie sankcji finansowych wobec przedsiębiorców dopuszczających się wprowadzania do obrotu paliw ciekłych o niewłaściwych parametrach. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami ciekłymi wymaga uzyskania koncesji Prezesa URE[12] ). Koncesje na obrót paliwami ciekłymi zawierają standardowy zapis, w myśl którego koncesjonariuszom nie wolno czynić przedmiotem obrotu paliw ciekłych, których parametry jakościowe są niezgodne z parametrami wynikającymi z zawartych umów i z norm określonych prawem. Uzyskanie przez Prezesa URE materiału dowodowego, którym w większości przypadków są wyniki badań kontrolnych przeprowadzonych na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, niejednokrotnie stanowi podstawę dla wszczęcia postępowania, dotyczącego wymierzenia kary pienięŝnej przedsiębiorcy dokonującemu obrotu paliwami o niewłaściwych parametrach. Art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo energetyczne stanowi bowiem, Ŝe karze pienięŝnej podlega ten, kto nie przestrzega obowiązków wynikających z koncesji. IV. Rozpatrując odwołania od decyzji, mocą których Prezes URE wymierzył przedsiębiorcom posiadającym koncesję na obrót paliwami ciekłymi kary pienięŝne na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo energetyczne, Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Sąd OKiK), sformułował kilka istotnych tez, które przedstawiono poniŝej. Tezy te pozostaną aktualne równieŝ po wejściu w Ŝycie ustawy wspomnianej w przypisie Ukarani przez Prezesa URE przedsiębiorcy, odwołując się od decyzji o nałoŝeniu kary, niejednokrotnie przedstawiali argument, Ŝe posiadali przekazywane im przez pośredników certyfikaty jakości paliw, wystawiane m.in. przez producentów paliw (rafinerie), co miało

3 upewniać ich w przekonaniu, Ŝe wprowadzają do obrotu paliwa o prawidłowej jakości. Sąd OKiK rozpatrując jedno z odwołań zawierających tego rodzaju argumenty, w wyroku z dnia 9 listopada 2005 r. (sygn. akt XVII Ame 67/04) wyraził pogląd, w myśl którego: ( ) akceptując warunki koncesji, powód zobowiązał się do sprzedaŝy paliw, których parametry jakościowe są zgodne z parametrami wynikającymi z zawartych umów lub norm określonych obowiązującymi przepisami, co oznacza, Ŝe uznał, iŝ jest on w stanie z obowiązku tego się wywiązać. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę, Ŝe przedsiębiorca ma pełną swobodę wyboru działań, które podejmie w celu wywiązania się z obowiązków koncesyjnych. Kontrola poszczególnych partii paliwa jest tylko jednym z moŝliwych działań w tym zakresie i wcale nie koniecznym, jeśli przedsiębiorca będzie zaopatrywał się w paliwa od podmiotów do których ma zaufanie. ( ) Oparcie się wyłącznie na certyfikacie jakości producenta naleŝy ocenić jako działanie niedostateczne. Certyfikat taki oznacza jedynie, Ŝe producent zapewnia o jakości paliwa w chwili zakupu od niego. Nie oznacza to jednak, Ŝe paliwo to posiada właściwą jakość w chwili sprzedaŝy na stacji paliw. W czasie pomiędzy sprzedaŝą paliwa przez (...) producenta, a sprzedaŝą paliwa konsumentowi jest wiele moŝliwości zmiany składu paliwa zarówno na stacji benzynowej jak i u pośredników. Powód nie wykazał zaś, Ŝe podjął działania, które uniemoŝliwiałyby obniŝenie jakości paliwa, lub czyniłyby to nieopłacalnym (np. poprzez zawarcie w umowach z pośrednikami kar umownych za dostarczenie paliwa o jakości nieodpowiadającej normom wynikającym z obowiązujących przepisów). Podkreślenia, w ocenie Sądu, wymaga teŝ fakt, Ŝe powód jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność koncesjonowaną, a zatem jest on obowiązany do działania z najwyŝszą starannością [podkr. M. Z.] wynikającą zarówno z zawodowego charakteru tej działalności, jak i tego, Ŝe działalność ta (sprzedaŝ paliw) podlega szczególnym rygorom, objawiającym się m.in. jej koncesjonowaniem. ( ) zwaŝyć naleŝało, Ŝe ( ) działania powoda prowadzone były ze starannością niŝszą od przeciętnej. Opierając się wyłącznie na informacjach jakie od lat publikowane są w środkach masowego przekazu, nawet przeciętny konsument liczy się z ryzykiem fałszowania paliw, starając się korzystać, w miarę moŝliwości, ze stałych i sprawdzonych stacji benzynowych. Dla powoda, jako koncesjonowanego przedsiębiorcy powinno być to oczywiste i skutkować najwyŝszą starannością przy nabywaniu paliw. Takiej zaś staranności, w ocenie Sądu, powód nie dochował, ograniczając się do przyjęcia bezwartościowego certyfikatu.. 2. Dokonując oceny przypadku o analogicznym stanie faktycznym, Sąd OKiK w wyroku z dnia 27 marca 2006 r. (sygn. akt XVII AmE 108/04) stwierdził, co następuje: Powołane w zaskarŝonej decyzji okoliczności faktyczne dotyczące wprowadzenia do obrotu paliwa niespełniającego normy jakościowej są bezsporne. Strona powodowa nawet ich nie kwestionowała wskazując jedynie, Ŝe nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą jakość sprzedawanych paliw. Powód przedstawił świadectwa jakości paliwa, które otrzymał od dostawcy wraz z fakturą. Jednocześnie z zebranego materiału dowodowego wynika, Ŝe powód przy odbiorze towaru nie przeprowadził Ŝadnych dodatkowych badań jakości paliwa uznając, iŝ otrzymane świadectwa jakości są gwarancją zgodności towaru z normą, a ponadto nie posiada moŝliwości i środków na przeprowadzenie badania jakości dostarczonego paliwa. Powód uznał, Ŝe skoro zadbał aby kaŝda z partii kontrolowanego paliwa posiadała świadectwo jakości, spełnił w jego ocenie wymagane reguły staranności, poniewaŝ nie moŝe podwaŝać certyfikatów jakościowych wystawionych przez producenta. ( ) W ocenie Sądu przedstawione świadectwa jakości nie mogą być dowodem naleŝytej jakości dostarczonego towaru. Dotyczą one paliwa znajdującego się w zbiornikach hurtowni. Jednak Powód przy odbiorze paliwa nie pobrał stosownych próbek do kontroli. ( ) W sytuacji, gdy przy odbiorze paliwa powód nie podjął działań mających na celu ustalenie jakości konkretnej partii towaru opierając się tylko na otrzymanych certyfikatach naleŝy stwierdzić, Ŝe nie zadbał on o

4 dochowanie aktów staranności i przyjął na siebie odpowiedzialność za jakość wprowadzonego do sprzedaŝy paliwa. Powód nie wykazał bowiem, jakiej jakości paliwo otrzymał i na własne ryzyko dopuścił do jego sprzedaŝy, przyjmując jedynie na podstawie dokumentu, Ŝe spełnia normy jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn r. w sprawie szczegółowych wymagań dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 229, poz. 1918). Jeśli więc w wyniku przeprowadzonej na stacji paliw kontroli ustalono, Ŝe wprowadzone do obrotu paliwo nie spełnia wymogów jakościowych, odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na podmiocie gospodarczym prowadzącym sprzedaŝ tego paliwa [podkr. M. Z.]. 3. Z kolei w wyroku z dnia 1 marca 2006 r. (sygn. akt XVII AmE 103/04) Sąd OKiK stwierdził, iŝ: ( ) nie podziela ( ) stanowiska powódki, Ŝe jej rola przy zakupie paliwa ograniczona jest do egzekwowania od dostawcy certyfikatu jakościowego. NaleŜytą staranność powódki naleŝy oceniać, zgodnie z art k.c.[13] ), a więc uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez nią działalności. Działalność ta ma charakter koncesjonowany, a koncesja nakładała na powódkę obowiązek sprzedaŝy paliw o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami (warunek koncesji Nr ( ). W ocenie Sądu, na powódce ciąŝył zatem obowiązek stworzenia takiej organizacji, aby wykluczyć moŝliwość wprowadzenia do sprzedaŝy paliwa o jakości nieodpowiadającej obowiązującym przepisom. Poleganie wyłącznie na dostarczonych certyfikatach jakości jest, zdaniem Sądu działaniem niedostatecznym. NaleŜy przy tym mieć na względzie, Ŝe nabywca końcowy paliwa, tym bardziej nie ma moŝliwości kontroli paliwa na stacji benzynowej. Gdyby zatem zakres obowiązku dystrybutora ograniczał się do sprawdzania wyłącznie certyfikatów, kontrola jakości w ogóle by nie istniała. Nie byłoby, w takiej sytuacji sensu koncesjonowania działalności w zakresie dystrybucji paliw. W koncesjonowaniu działalności, naleŝy w tym przypadku upatrywać celu, jakim jest stworzenie ( ) systemu dystrybucji paliw, w którym konsument moŝe mieć pełne zaufanie do jakości paliwa. [podkr. M. Z.]. 4. Przedmiotem analizy dokonanej przez Sąd OKiK był równieŝ przypadek, w której przyczyną wymierzenia przez Prezesa URE kary pienięŝnej było ujawnienie, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, faktu oferowania do sprzedaŝy paliwa z odmierzacza, który nie posiadał świadectwa legalizacji. W omawianej sprawie istotne jest, Ŝe koncesja, którą posiadał przedsiębiorca zawierała warunek, zgodnie z którym koncesjonariusz był zobowiązany do utrzymywania stanu technicznego oraz wyposaŝenia uŝytkowanych obiektów, instalacji i urządzeń związanych z prowadzeniem działalności objętej koncesją, zgodnego z obowiązującymi przepisami określającymi wymogi techniczne, w tym m.in. metrologiczne. Oddalając odwołanie koncesjonariusza, Sąd OKiK w wyroku z dnia 5 grudnia 2005 r. (sygn. akt XVII Ame 75/04) stwierdził, Ŝe: SprzedaŜ prowadzona z uŝyciem urządzenia pomiarowego nie posiadającego aktualnego świadectwa jego legalizacji stwarza społeczne niebezpieczeństwo nierzetelnego pomiaru sprzedawanego paliwa, co podwaŝa pewność obrotu i zaufanie społeczne do organów legalizujących takie urządzenia. Istotne przy tym znaczenie ma fakt, Ŝe przyczyną braku świadectwa legalizacji było anulowanie świadectwa (...) na skutek przekroczenia dopuszczalnego błędu. Faktycznie więc sprzedawano inną ilość paliwa niŝ wskazana przez odmierzacz. Powód miał zatem świadomość tego faktu i powinien zaprzestać sprzedaŝy i stworzyć warunki aby nie było to moŝliwe.. 5. Niejednokrotnie przedsiębiorcy podnoszą w odwołaniach, Ŝe wysokość kary wymierzonej przez Prezesa URE jest niewspółmierna do stopnia zawinienia, w szczególności z uwagi na niewielką zdaniem skarŝących ilość paliwa o niewłaściwej jakości

5 wprowadzonego do obrotu. W tym miejscu naleŝy przywołać tezę zawartą w powołanym wyŝej wyroku Sądu OKiK z dnia 9 listopada 2005 r. (sygn. akt XVII Ame 67/04), zgodnie z którą: NiŜsza kara[14] ), zdaniem Sądu nie spełniałaby swojej funkcji prewencyjnej, zwłaszcza, Ŝe sprzedaŝ paliw nienaleŝytej jakości powoduje znaczne szkody społeczne. Nawet sprzedaŝ jednej partii takiego paliwa powoduje, Ŝe wielu konsumentów moŝe odczuć bezpośrednio tego skutki w postaci np. uszkodzeń pojazdów lub ich wcześniejszego zuŝycia, większego zuŝycia paliwa itp. Nie bez znaczenia są takŝe negatywne skutki dla środowiska.. [1] ) Dz. U. Nr 17, poz. 154 i Nr 199, poz [2] ) Dz. U. Nr 34, poz. 293 i Nr 173, poz [3] ) W dniu 21 lipca 2006 r. Sejm uchwalił ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, która zgodnie z art. 43 i 44 tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2007 r. zastąpi ustawę z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych. Istotne jest, Ŝe nowa ustawa, w odróŝnieniu do obecnie obowiązującej (patrz przypis 4), umoŝliwi objęcie monitoringiem i kontrolą jakości równieŝ takich rodzajów paliw jak: gaz skroplony (LPG), spręŝony gaz ziemny (CNG), lekki olej opałowy, cięŝki olej opałowy oraz olej do silników statków Ŝeglugi śródlądowej (por. art. 2 ust. 1 pkt 3 nowej ustawy). Do ustawy tej Senat wniósł poprawki, które w dniu 7 sierpnia 2006 r. zostały skierowane do sejmowej Komisji Gospodarki. [4] ) Definicje paliw ciekłych i biopaliw ciekłych znajdują się w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 tej ustawy. Definicje o analogicznej treści zawiera równieŝ art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934, z późn. zm.). [5] ) Por. rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 216, poz. 1825). Natomiast art. 4 ust. 1 stanowi, Ŝe paliwa ciekłe i biopaliwa ciekłe powinny spełniać wymagania jakościowe właściwe dla danego paliwa w szczególności ze względu na ochronę środowiska. [6] ) Art. 4 ust. 3 zawiera delegację dla ministra właściwego do spraw gospodarki do określenia, w drodze rozporządzenia, wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej w tym zakresie wynikającego z badań tych paliw, a takŝe doświadczeń w stosowaniu biopaliw ciekłych. Jak dotąd, minister właściwy do spraw gospodarki nie skorzystał z moŝliwości wydania rozporządzenia na podstawie art. 4 ust. 3. [7] ) Patrz przypis 5. [8] ) Art. 5 ust. 3 zawiera delegację dla ministra właściwego do spraw gospodarki do określenia, w drodze rozporządzenia, na czas oznaczony, nie dłuŝszy niŝ 6 miesięcy: wymagań jakościowych dla paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych innych niŝ określone w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 4 ust. 2 lub 3, rodzaju oznaczenia numerycznego umoŝliwiającego identyfikację paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych oraz ich nazwy, terminów obowiązywania wymagań jakościowych dla poszczególnych paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych z uwzględnieniem ochrony zdrowia, środowiska oraz wpływu stosowania paliw odpowiadających takim wymaganiom na eksploatację pojazdów. Jak dotąd, minister właściwy do spraw gospodarki nie skorzystał z moŝliwości wydania rozporządzenia na podstawie art. 5 ust. 3. [9] ) Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm. [10] ) Patrz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla niektórych paliw ciekłych (Dz. U. Nr 229, poz. 1918), które zostało wydane na podstawie art [11] ) Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 i Nr 104, poz [12] ) Wyjątkiem jest obrót gazem płynnym, jeŝeli roczna wartość obrotu nie przekracza euro. Przepisy dotyczące tego problemu ulegały wielokrotnym zmianom. Do dnia 19 marca 2004 r. obowiązek uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi nie występował, jeŝeli roczna wartość obrotu tymi paliwami nie przekraczała równowartości euro. [13] ) W myśl art Kodeksu cywilnego, naleŝytą staranność dłuŝnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. W wyroku z dnia 17 sierpnia 1993 r. (sygn. akt III CRN 77/93) Sąd NajwyŜszy sformułował następującą tezę: ( ) w odniesieniu do stosunków o charakterze zawodowym wymagane są kryteria specjalistyczne (art k.c.). Jest to staranność na poziomie wyŝszym od przeciętnego [podkr. M. Z.], wymagana od specjalistów bez względu na to, czy odpowiednio wysoki stopień biegłości osiągnięty został w drodze uzyskania specjalistycznego wykształcenia zawodowego (fachowego), czy teŝ poprzez praktyczne doskonalenie zawodowe. Zasadne jest zatem zapatrywanie, Ŝe kaŝdy podmiot gospodarczy, dopełniając czynności związanych z zamierzonym prowadzeniem

6 działalności gospodarczej, składa jednocześnie zapewnienie o spełnieniu wszystkich warunków wymaganych - w obowiązujących przepisach - do prowadzenia takiej działalności gospodarczej. Do nich naleŝy posiadanie wiadomości i umiejętności fachowych na poziomie wymaganym w obowiązujących przepisach.. [14] ) W omawianej sprawie wysokość kary pienięŝnej wymierzonej przez Prezesa URE wyniosła 0,24% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. W myśl art. 56 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne, wysokość kary pienięŝnej, o której mowa w art. 56 ust. 1 tej ustawy, nie moŝe przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeŝeli kara pienięŝna związana jest z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji, wysokość kary nie moŝe przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH-74-245/( 7 )/09/CS Warszawa, dn. 30 marca 2010r. DECYZJA DIH 2 Nr 21 /2010 Na podstawie art. 24 ust. 1, 4 i 5 w związku z art. 12 ust. 1, art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw [1] z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1200)

Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw [1] z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1200) brzmienie od 2009-03-07 Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw [1] z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1200) Zmiany aktu: 2009-03-07 Dz.U. 2009 Nr 18 poz. 97 Art. 62 2008-12-31

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 5/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 czerwca 2010 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 34, poz. 293,

Bardziej szczegółowo

WYROK UZASADNIENIE. Sygn. akt XVII AmE 40/11. Dnia 15 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

WYROK UZASADNIENIE. Sygn. akt XVII AmE 40/11. Dnia 15 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sygn. akt XVII AmE 40/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów W następującym składzie: Przewodniczący: SSO

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki naziemne to nie stacje paliw

Zbiorniki naziemne to nie stacje paliw Zbiorniki naziemne to nie stacje paliw Autorzy: Małgorzata Jaszkowska, dr Zdzisław Muras - Departament Przedsiębiorstw Energetycznych, Urząd Regulacji Energetyki Do zadań realizowanych przez Prezesa URE

Bardziej szczegółowo

Sentencja. Uzasadnienie

Sentencja. Uzasadnienie Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Wdowiak Sędziowie Sędzia WSA Maria Jagielska Sędzia WSA Pamela Kuraś - Dębecka (spr.) Protokolant

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Sygn. akt XVII AmE 126/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 4 marca 2009 r.

Uzasadnienie. Sygn. akt XVII AmE 126/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 4 marca 2009 r. Sygn. akt XVII AmE 126/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 marca 2009 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów W składzie: Przewodniczący: SSO Hanna Kulesza Protokolant:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1200, z 2008 r. Nr 157, poz. 976,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2014 roku WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Bogdan Gierzyński Protokolant: sekretarz

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel./fax. (22) 4445692 Skrzynka pocztowa Nr P-14 Warszawa, 6 września 2007 r. P/07/032 KGP/41018-1/07

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1200,

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE I MONITOROWANIE JAKOŚCI PALIW

ZNACZENIE I MONITOROWANIE JAKOŚCI PALIW ZNACZENIE I MONITOROWANIE JAKOŚCI PALIW Mirosław JAKUBOWSKI W artykule przedstawiono klasyfikację prawną paliw, system monitorowania paliw płynnych w Polsce oraz znaczenie paliw (w tym alternatywnych)

Bardziej szczegółowo

D e c y z j a. Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie. z a r z ą d z a:

D e c y z j a. Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie. z a r z ą d z a: Nr akt kontroli PU.8361.87.2013 Kock, dnia 27.03.2013r. D e c y z j a Na podstawie art. 1 ust. 3, art. 5 ust. 2, art. 18 ust. 1 pkt 1, oraz art. 18 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XVII AmE 62/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2014r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: Protokolant: SSO Maria

Bardziej szczegółowo

Druk nr 745 Warszawa, 29 czerwca 2006 r.

Druk nr 745 Warszawa, 29 czerwca 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-90-06 Druk nr 745 Warszawa, 29 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Ustalenia kontroli

I N F O R M A C J A. Ustalenia kontroli ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 157, poz. 976. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XVII AmE 64/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów W następującym składzie: Przewodniczący: SSO Witold

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Regina Owczarek Jędrasik (spr.) st. sekr. sąd. Ewelina Czerwińska

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Regina Owczarek Jędrasik (spr.) st. sekr. sąd. Ewelina Czerwińska Dnia 10 grudnia 2014 r. W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SA Protokolant: Krystyna Karolus

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Dnia 13 października 2015 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący Protokolant - SSO Ewa Malinowska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 60/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 lipca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Polskiego Koncernu Naftowego "Orlen" Spółki Akcyjnej z siedzibą w P. przeciwko

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 grudnia 2014 r. Poz. 1728 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax. 636-85-50

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH-023-10 (3)15/AB Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r. DECYZJA DIH - IV/11/2015 Na podstawie art. 138 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.2014.1728 USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) organizacji i działania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 132 a ZAKŁAD SŁUŻBY KRYMINALNEJ MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Jerzy Misiak Jarosław Golat Karne i administracyjne aspekty wprowadzenia do obrotu paliwa niespełniającego norm jakościowych. Wpływ wadliwego jakościowo

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Znak sprawy ZP.272.06.2012 Kościan, dnia 05.03.2012 r. Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ Dot. Przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej Odpowiedzi na pytania W załączeniu Wójt

Bardziej szczegółowo

Krótkotrwałe wstrzymanie dostaw energii elektrycznej w orzecznictwie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Krótkotrwałe wstrzymanie dostaw energii elektrycznej w orzecznictwie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Krótkotrwałe wstrzymanie dostaw energii elektrycznej w orzecznictwie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Autor: Tomasz Dec - pracownik Wschodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Lublinie (Biuletyn

Bardziej szczegółowo

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Inspekcją Weterynaryjną Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce, NIP 657-02-38-960 REGON

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 229 WOJEWODY WARMIŃSKO MAZURSKIEGO z dnia 13 lipca 2011r.

ZARZĄDZENIE Nr 229 WOJEWODY WARMIŃSKO MAZURSKIEGO z dnia 13 lipca 2011r. ZARZĄDZENIE Nr 229 WOJEWODY WARMIŃSKO MAZURSKIEGO z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie koordynacji kontroli przestrzegania ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zuŝycia paliw w województwie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 listopada 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Ewa Zalewska (spr.) Sędzia SA Marzena Miąskiewicz

Bardziej szczegółowo

WYROK Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 listopada 2008 r. I ACa 1068/08

WYROK Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 listopada 2008 r. I ACa 1068/08 WYROK Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 listopada 2008 r. I ACa 1068/08 Skład orzekający: SSA Andrzej Lewandowski SSA Maryla Domel-Jasińska SSA Włodzimierz Gawrylczyk (spr.) Teza: Sprzedawca energii

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 45/ ŻG / 2011

DECYZJA Nr 45/ ŻG / 2011 Łódzki Wojewódzki Inspektor Łódź, dnia 23.08.2011 r. Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi 90-730 Łódź, ul. Gdańska 38 Nr akt: ŻG - 47 29 / 11 DECYZJA Nr 45/ ŻG / 2011 Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 września 2014 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Krzysztof Tucharz (spr.) Sędzia SA Sędzia SO (del.)

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 pod poz. 27 została opublikowana interpretacja

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. po rozpatrzeniu wniosku. przedsiębiorstwa energetycznego. Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w warszawie. zwanego dalej Przedsiębiorstwem,

DECYZJA. po rozpatrzeniu wniosku. przedsiębiorstwa energetycznego. Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w warszawie. zwanego dalej Przedsiębiorstwem, PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DRG-4212-17(12)/2015/13922/II/PD Warszawa, dnia 14 września 2015 r. DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI)

WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI) WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI) Zakres wniosku i załą łączników Marek Kulesa Towarzystwo Obrotu Energią Sesja warsztatowa pt.: Zasady koncesjonowania działalno alności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

1. Co należy do najważniejszych zadań Inspekcji Handlowej?

1. Co należy do najważniejszych zadań Inspekcji Handlowej? 1. Co należy do najważniejszych zadań Inspekcji Handlowej? Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. przedsiębiorstwa energetycznego Hermes Energy Group S.A. z siedzibą w Warszawie zwanego dalej Przedsiębiorstwem,

DECYZJA. przedsiębiorstwa energetycznego Hermes Energy Group S.A. z siedzibą w Warszawie zwanego dalej Przedsiębiorstwem, PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DRG-4212-36(10)/2015/23668/II/KGa Warszawa, dnia 14 października 2015 r. DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1088

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1088 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1088 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. 1), 2), 3) o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Sentencja. Uzasadnienie

Sentencja. Uzasadnienie Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Wdowiak Sędziowie Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka Sędzia WSA Ewa Marcinkowska (spr.)

Bardziej szczegółowo

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 14/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 września 2010 r. SSN Andrzej Wróbel (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Halina Kiryło

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI PALIW

WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI PALIW WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI PALIW REALIZOWANYCH PRZEZ INSPEKCJĘ HANDLOWĄ W 2013 ROKU ZATWIERDZIŁ PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW WARSZAWA, MARZEC 2014 Opracowanie: Departament Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 8. września 2009 r. Topadvert Agnieszka Czaplicka-WoroŜyńska ul. Smolna 13, piętro II 00-375 Warszawa

Warszawa, dn. 8. września 2009 r. Topadvert Agnieszka Czaplicka-WoroŜyńska ul. Smolna 13, piętro II 00-375 Warszawa Warszawa, dn. 8. września 2009 r. Topadvert Agnieszka Czaplicka-WoroŜyńska ul. Smolna 13, piętro II 00-375 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych Uniwersysetu Jagiellońskiego, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Warszawa, dnia 22 października 2015 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

D E C Y Z J A. Warszawa, dnia 22 października 2015 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DRG-4212-29(12)/2015/23211/I/JDo1 Warszawa, dnia 22 października 2015 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej przez organy kontrolne w zakresie ochrony środowiska naruszenie

Prowadzenie działalności gospodarczej przez organy kontrolne w zakresie ochrony środowiska naruszenie Prowadzenie działalności gospodarczej przez organy kontrolne w zakresie ochrony środowiska naruszenie warunków konkurencyjności w majestacie prawa studium przypadku RP dr Zbigniew Bukowski Organy kontrolne

Bardziej szczegółowo

ojty) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie:

ojty) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Sygn. akt VI ACa 1963/13 ojty) 2 jph WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2014 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA - Małgorzata

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. przedsiębiorstwa energetycznego EWE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zwanego dalej Przedsiębiorstwem,

DECYZJA. przedsiębiorstwa energetycznego EWE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zwanego dalej Przedsiębiorstwem, PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DRG-4212-60(8)/2015/2016/19235/II/KGa Warszawa, dnia 21 stycznia 2016 r. DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. przedsiębiorstwa energetycznego KONERG sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zwanego dalej Przedsiębiorstwem,

DECYZJA. przedsiębiorstwa energetycznego KONERG sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zwanego dalej Przedsiębiorstwem, PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DRG-4212-49(6)/2015/24637/I/AIK Warszawa, dnia 16 listopada 2015 r. DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Poznań, dnia czerwca 2011 r. LPO-4101-06-02/2011 P/11/061 Pan Piotr Kantecki Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Poznaniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI PALIW

WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI PALIW WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI PALIW REALIZOWANYCH PRZEZ INSPEKCJĘ HANDLOWĄ W 2010 ROKU ZATWIERDZIŁ PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA - TOMKIEL WARSZAWA, MARZEC 2011 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. po rozpatrzeniu wniosku. przedsiębiorstwa energetycznego. HANDEN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. zwanego dalej Przedsiębiorstwem,

DECYZJA. po rozpatrzeniu wniosku. przedsiębiorstwa energetycznego. HANDEN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. zwanego dalej Przedsiębiorstwem, PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DRG-4212-34(13)/2015/12707/VII/PD Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1052

Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1052 Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 1052 USTAWA z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Sygn. akt XVII AmE 3/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2013r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: Protokolant: SSO Maria

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji

Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji walka dla idei, czy o realne wyrównanie szkód? Bernadeta M. Kasztelan-Świetlik Listopad 2010 Biała księga KaŜdy, kto z powodu naruszenia prawa konkurencji

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 214)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 214) Warszawa, dnia 5 lipca 2016 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 214) I. Cel i przedmiot ustawy Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. przedsiębiorstwa energetycznego RWE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zwanego dalej Przedsiębiorstwem,

DECYZJA. przedsiębiorstwa energetycznego RWE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zwanego dalej Przedsiębiorstwem, PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DRG-4212-28(16)/2015/2720/IV/IRŚ Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

przed dniem wejścia w Ŝycie za pełny okres roku 2014 r. przed dniem wejścia w Ŝycie przed dniem 9 maja 2014 r., za 2015 r.

przed dniem wejścia w Ŝycie za pełny okres roku 2014 r. przed dniem wejścia w Ŝycie przed dniem 9 maja 2014 r., za 2015 r. Niniejszy materiał prezentuje stanowisko Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki wobec najczęściej zadawanych pytań dotyczących ustaw: z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pani ElŜbieta Łobacz Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku

Pani ElŜbieta Łobacz Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku WOJEWODA POMORSKI Gdańsk, dnia 28 lipca 2015r. CK-II.1611.8.2015.BK Pani ElŜbieta Łobacz Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zgodnie z art. 47 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r.

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Firmy inwestycyjne Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Czy zmiana danych akcjonariusza w księdze akcyjnej lub w depozycie dokonywana przez dom maklerski na podstawie zrealizowanej umowy kupna-sprzedaŝy akcji jest

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. przedsiębiorstwa energetycznego. DUON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania. zwanego dalej Przedsiębiorstwem, zatwierdzam

DECYZJA. przedsiębiorstwa energetycznego. DUON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania. zwanego dalej Przedsiębiorstwem, zatwierdzam Warszawa, dnia 14 października 2015 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DRG-4212-14(14)/2015/3491/X/KS DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI PALIW

WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI PALIW WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI PALIW REALIZOWANYCH PRZEZ INSPEKCJĘ HANDLOWĄ W 2012 ROKU ZATWIERDZIŁ PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA - TOMKIEL WARSZAWA, LUTY 2013 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Poznań dnia 05 października 2011 roku Nr akt : ŻG 8361.65.2011 ZPO PO 47 Centrum Handlowe Piątkowo Market Złoty

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II PK 296/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2012 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa J. P. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. o odszkodowanie, po

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwa energetycznego Cryogas M&T Poland S.A. z siedzibą w Warszawie zwanego dalej Przedsiębiorstwem,

przedsiębiorstwa energetycznego Cryogas M&T Poland S.A. z siedzibą w Warszawie zwanego dalej Przedsiębiorstwem, PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DRG.DRG-2.4212.20.2017.IRŚ Warszawa, dnia 31 lipca 2017 r. DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 57/14. Dnia 16 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 57/14. Dnia 16 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik Sygn. akt III SK 57/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Dawid Miąsik w sprawie z powództwa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta W. Sp. z o.o. w W. przeciwko

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 sierpnia 2012 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Ryszard Sarnowicz Sędzia SA Krzysztof Tucharz Sędzia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Warszawa, dnia 1 sierpnia 2008 r. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa Tel. 444-57 - 72 Fax 444-57 - 62 P/08/063 LWA 41014 4 08 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. przedsiębiorstwa energetycznego Axpo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwanego dalej Przedsiębiorstwem,

DECYZJA. przedsiębiorstwa energetycznego Axpo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwanego dalej Przedsiębiorstwem, PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DRG.DRG-2.4212.45.2016.IRŚ Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Kasy rejestrujące

Rozdział 3. Kasy rejestrujące Rozdział 3 Aktualizacja 20.12.2012 Kasy rejestrujące Art. 111. 1. Podatnicy dokonujący sprzedaŝy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani

Bardziej szczegółowo

L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015

L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015 L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015 Sz. Pan Maciej Bando Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektorzy Oddziałów Terenowych URE Dotyczy: Weryfikacji koncesji na obrót paliwami ciekłymi w Polsce Polska

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. przedsiębiorstwa energetycznego Axpo Trading AG z siedzibą w Dietikon w Szwajcarii zwanego dalej Przedsiębiorstwem,

DECYZJA. przedsiębiorstwa energetycznego Axpo Trading AG z siedzibą w Dietikon w Szwajcarii zwanego dalej Przedsiębiorstwem, PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DRG-4212-50(6)/2015/18944/I/KS Warszawa, dnia 4 grudnia 2015 r. DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą, dopuszczalna jest kontrola podatkowa?

1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą, dopuszczalna jest kontrola podatkowa? 13 czerwca 11 (nr 113) SIEDEM PYTAŃ DO Karoliny Brzozowskiej, konsultanta podatkowego w ECDDP Czy moŝna kontrolować podatnika po zamknięciu firmy 1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

WYROK UZASADNIENIE. Sygn. akt XVII AmE 71/11. Dnia 06 marca 2013 roku. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

WYROK UZASADNIENIE. Sygn. akt XVII AmE 71/11. Dnia 06 marca 2013 roku. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sygn. akt XVII AmE 71/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 marca 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Jolanta de Heij-

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 23 / ŻG / 2012

DECYZJA Nr 23 / ŻG / 2012 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 27.04.2012 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.23.2012 DECYZJA Nr 23

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. DRG.DRG-2.4212.77.2016.IRŚ D E C Y Z J A Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. przedsiębiorstwa energetycznego EWE Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu zwanego dalej Przedsiębiorstwem,

DECYZJA. przedsiębiorstwa energetycznego EWE Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu zwanego dalej Przedsiębiorstwem, PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DRG-4212-26(22)/2015/9878/XII/IRŚ Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Spółdzielcza Składnica Mleczarska ul. Heleny Szafran Poznań

Wielkopolska Spółdzielcza Składnica Mleczarska ul. Heleny Szafran Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.58.2013/60 ZPO Poznań, dnia czerwca 2013 r. Wielkopolska Spółdzielcza Składnica Mleczarska ul.

Bardziej szczegółowo

Zadania i obowiązki podmiotu koncesjonowanego

Zadania i obowiązki podmiotu koncesjonowanego Zadania i obowiązki podmiotu koncesjonowanego Waldemar Gochnio Sesja warsztatowa pt.: Zasady koncesjonowania działalno alności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w źródłach odnawialnych

Bardziej szczegółowo

w postępowaniach przeciwko Prezesowi UOKiK w 2013 r. Tabela wyroków i postanowień sądów administracyjnych

w postępowaniach przeciwko Prezesowi UOKiK w 2013 r. Tabela wyroków i postanowień sądów administracyjnych 108 Tabela wyroków i postanowień sądów administracyjnych w postępowaniach przeciwko Prezesowi UOKiK w 2013 r. Skarżący Wyrok (dot. tylko NSA) Przedmiot Przepisy Rozstrzygnięcie NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ RAMOWY WZÓR UMOWY

Załącznik nr 6 do SIWZ RAMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ RAMOWY WZÓR UMOWY 1 Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych ze sprzedaŝą Zamawiającemu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (druk nr 182)

Opinia do ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (druk nr 182) Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Opinia do ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (druk nr 182) I. Cel i przedmiot ustawy Celem ustawy z

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH-023-9(5)/13/GS Warszawa, 26 marca 2013 r. DECYZJA DIH-1/17/2013 Na podstawie art. 138 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt VI ACa 1476/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2014 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Sędzia SA Jacek Sadomski (spr.)

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podatkowe rozwiązania KDT

Konsekwencje podatkowe rozwiązania KDT Konsekwencje podatkowe rozwiązania KDT Autorzy: Tomasz Bełdyga Radca prawny, Dyrektor w KPMG Tax Sp. z o.o., Rafał Szafraniec Starszy Konsultant w KPMG Tax Sp. z o.o. W dniu 29 czerwca br. Sejm uchwalił

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 4 / ŻG / 2012

DECYZJA Nr 4 / ŻG / 2012 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 16.01.2012 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DS.8361.201.2011 DECYZJA Nr 4

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PRZESTRZEGANIA NORM PRAWA ADMINISTRACYJENGO

KONTROLA PRZESTRZEGANIA NORM PRAWA ADMINISTRACYJENGO KONTROLA PRZESTRZEGANIA NORM PRAWA ADMINISTRACYJENGO Kontrola przestrzegania norm prawa administracyjnego to kontrola sprawowana przez podmioty administracji publicznej względem podmiotów od niej niezależnych,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: Protokolant: po rozpoznaniu w

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1)

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1) Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1) Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. przedsiębiorstwa energetycznego Alpiq Energy SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie zwanego dalej Przedsiębiorstwem,

DECYZJA. przedsiębiorstwa energetycznego Alpiq Energy SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie zwanego dalej Przedsiębiorstwem, PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DRG-4212-35(7)/2015/18740/I/KS Warszawa, dnia 15 września 2015 r. DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ w OLSZTYNIE

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ w OLSZTYNIE WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ w OLSZTYNIE Olsztyn, dnia 17 stycznia 2012 r. Kś.8361.194.2011 ZATOKA SPÓŁKA AKCYJNA ul. Jana Pawła II 3 14-100 Ostróda DECYZJA Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONTROLI JAKOŚ CI PALIW

WYNIKI KONTROLI JAKOŚ CI PALIW WYNIKI KONTROLI JAKOŚ CI PALIW REALIZOWANYCH PRZEZ INSPEKCJĘ HAND LOWĄ W 2014 ROKU ZATWIERDZIŁ PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW WARSZAWA, MARZEC 2015 Opracowanie: Departament Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. przedsiębiorstwa energetycznego Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej zwanego dalej Przedsiębiorstwem,

DECYZJA. przedsiębiorstwa energetycznego Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej zwanego dalej Przedsiębiorstwem, PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DRG.DRG-2.4212.38.2016.IRŚ Warszawa, dnia 18 listopada 2016 r. DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 24 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 24 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: Protokolant: SSO Andrzej Turliński st. sekretarz

Bardziej szczegółowo

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą?

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? http://vat.wieszjak.pl/akcyza/286801,jak-zostac-zarejestrowanym-odbiorca-.html Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? Piotr Paszek Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Podmioty zamierzające prowadzić działalność

Bardziej szczegółowo