Nieprzestrzeganie warunków koncesji na obrót paliwami ciekłymi w orzecznictwie sądu ochrony konkurencji i konsumentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nieprzestrzeganie warunków koncesji na obrót paliwami ciekłymi w orzecznictwie sądu ochrony konkurencji i konsumentów"

Transkrypt

1 Nieprzestrzeganie warunków koncesji na obrót paliwami ciekłymi w orzecznictwie sądu ochrony konkurencji i konsumentów Autor: Marek Zawiska, pracownikiem Biura Prawnego URE (Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, nr 5/2006) Dokonujący się nieustannie postęp techniczny powoduje ciągły wzrost znaczenia transportu, w szczególności transportu kołowego, stanowiącego zarówno niezbędny czynnik, umoŝliwiający prawidłowe funkcjonowanie współczesnego obrotu gospodarczego, jak równieŝ element posiadający istotny wpływ na podwyŝszenie standardu tzw. Ŝycia codziennego. NaleŜy uznać za nie podlegające dyskusji stwierdzenie, Ŝe warunkiem koniecznym dla sprawnego funkcjonowania transportu jest dostęp do paliw ciekłych o parametrach umoŝliwiających zarówno prawidłową eksploatację wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych, jak i ograniczenie, w moŝliwie wysokim stopniu, negatywnego wpływu konsumpcji paliw ciekłych na środowisko naturalne. I. Omawiając problematykę związaną z monitorowaniem i kontrolą parametrów jakościowych paliw ciekłych, naleŝy uwzględnić przepisy kolejnych ustaw regulujących ten problem. Pierwszą z nich była ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych[1] ),która obowiązywała niespełna 3 miesiące (od 1 stycznia do 18 marca 2004 r.). Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych[2] ), która po niespełna dwuletnim okresie obowiązywania zastąpiona zostanie przez kolejną ustawę[3] ). Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. określa zasady organizacji i działania systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych[4] ) przeznaczonych do stosowania w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a takŝe maszynach nieporuszających się po drogach, w celu ograniczania negatywnych skutków oddziaływania tych paliw na zdrowie i środowisko (art. 1). Mocą art. 7 ust. 1 utworzony został System Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw Ciekłych i Biopaliw Ciekłych, którego celem jest przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu paliw ciekłych i biopaliw ciekłych oraz uŝywaniu przez przedsiębiorcę paliw ciekłych i biopaliw ciekłych znajdujących się w stacjach zakładowych niespełniających wymagań jakościowych określonych w przepisach wykonawczych, wydanych odpowiednio na podstawie art. 4 ust. 2[5] ) lub 3[6] ) albo art. 5 ust. 3. Systemem monitorowania zarządza Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (art. 8 ust. 1), który realizuje swoje zadania przy pomocy Inspekcji Handlowej (art. 8 ust. 4). Istotna dla realizacji celu ustawy, określonego w powołanym wyŝej art. 1, jest regulacja zawarta w art. 6 ust. 1, zawierająca zakaz obrotu paliwami ciekłymi lub ich gromadzenia przez przedsiębiorcę w stacjach zakładowych, jeŝeli nie spełniają wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 2[7] ) albo art. 5 ust. 3[8] ). Z kolei w art. 23 ust. 1 i 2 przewidziano karę grzywny do złotych lub karę pozbawienia wolności do lat 3 za dokonywanie obrotu paliwami ciekłymi lub biopaliwami ciekłymi niespełniającymi wymagań jakościowych określonych w ustawie lub za gromadzenie w stacji zakładowej paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego niespełniającego wymagań jakościowych określonych w ustawie. JeŜeli paliwa, o których mowa w art. 23 ust. 1 lub 2, stanowią mienie znacznej wartości, sprawca podlega grzywnie do złotych lub karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (art. 23 ust. 3). W przypadku mniejszej wagi przestępstw wymienionych w art. 23 ust. 1 i 2, sprawca podlega grzywnie (art. 23 ust. 4). Art. 23 ust. 5

2 stanowi natomiast, Ŝe jeŝeli sprawca czynu określonego w art. 23 ust. 1-3 działa nieumyślnie, podlega grzywnie do złotych. Ponadto, w myśl art. 24, uniemoŝliwianie lub utrudnianie inspektorowi przeprowadzenie kontroli lub usuwanie paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego zabezpieczonego w wyniku kontroli, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Instrumentem, który umoŝliwia ujawnienie faktu prowadzenia obrotu lub gromadzenia na stacjach zakładowych paliwa lub biopaliwa o nieprawidłowych parametrach są przepisy umoŝliwiające przeprowadzanie stosownych kontroli u przedsiębiorców. Zgodnie z art. 10 ust. 1, kontrolę u przedsiębiorców jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych wszczyna i przeprowadza inspektor Inspekcji Handlowej. Kontrola dokumentowana jest stosownymi protokołami (art. 13 i art. 14), natomiast badania jakości kontrolowanego paliwa przeprowadzane są w akredytowanych laboratoriach i równieŝ dokumentowane stosownym protokołem (art. 17 i art. 19). II. Pamiętać naleŝy takŝe o regulacji zawartej w art. 171 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska[9] ), który stanowi, Ŝe zabrania się wprowadzania do obrotu produktów, które nie odpowiadają wymaganiom, o których mowa w art. 166 i 167 tej ustawy oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 169[10] ) i 170. Naruszenie zakazu określonego w art. 171 podlega, w myśl art. 348 ust. 1, karze grzywny. III. RównieŜ przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne[11] ) umoŝliwiają Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (Prezesowi URE) stosowanie sankcji finansowych wobec przedsiębiorców dopuszczających się wprowadzania do obrotu paliw ciekłych o niewłaściwych parametrach. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami ciekłymi wymaga uzyskania koncesji Prezesa URE[12] ). Koncesje na obrót paliwami ciekłymi zawierają standardowy zapis, w myśl którego koncesjonariuszom nie wolno czynić przedmiotem obrotu paliw ciekłych, których parametry jakościowe są niezgodne z parametrami wynikającymi z zawartych umów i z norm określonych prawem. Uzyskanie przez Prezesa URE materiału dowodowego, którym w większości przypadków są wyniki badań kontrolnych przeprowadzonych na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, niejednokrotnie stanowi podstawę dla wszczęcia postępowania, dotyczącego wymierzenia kary pienięŝnej przedsiębiorcy dokonującemu obrotu paliwami o niewłaściwych parametrach. Art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo energetyczne stanowi bowiem, Ŝe karze pienięŝnej podlega ten, kto nie przestrzega obowiązków wynikających z koncesji. IV. Rozpatrując odwołania od decyzji, mocą których Prezes URE wymierzył przedsiębiorcom posiadającym koncesję na obrót paliwami ciekłymi kary pienięŝne na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo energetyczne, Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Sąd OKiK), sformułował kilka istotnych tez, które przedstawiono poniŝej. Tezy te pozostaną aktualne równieŝ po wejściu w Ŝycie ustawy wspomnianej w przypisie Ukarani przez Prezesa URE przedsiębiorcy, odwołując się od decyzji o nałoŝeniu kary, niejednokrotnie przedstawiali argument, Ŝe posiadali przekazywane im przez pośredników certyfikaty jakości paliw, wystawiane m.in. przez producentów paliw (rafinerie), co miało

3 upewniać ich w przekonaniu, Ŝe wprowadzają do obrotu paliwa o prawidłowej jakości. Sąd OKiK rozpatrując jedno z odwołań zawierających tego rodzaju argumenty, w wyroku z dnia 9 listopada 2005 r. (sygn. akt XVII Ame 67/04) wyraził pogląd, w myśl którego: ( ) akceptując warunki koncesji, powód zobowiązał się do sprzedaŝy paliw, których parametry jakościowe są zgodne z parametrami wynikającymi z zawartych umów lub norm określonych obowiązującymi przepisami, co oznacza, Ŝe uznał, iŝ jest on w stanie z obowiązku tego się wywiązać. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę, Ŝe przedsiębiorca ma pełną swobodę wyboru działań, które podejmie w celu wywiązania się z obowiązków koncesyjnych. Kontrola poszczególnych partii paliwa jest tylko jednym z moŝliwych działań w tym zakresie i wcale nie koniecznym, jeśli przedsiębiorca będzie zaopatrywał się w paliwa od podmiotów do których ma zaufanie. ( ) Oparcie się wyłącznie na certyfikacie jakości producenta naleŝy ocenić jako działanie niedostateczne. Certyfikat taki oznacza jedynie, Ŝe producent zapewnia o jakości paliwa w chwili zakupu od niego. Nie oznacza to jednak, Ŝe paliwo to posiada właściwą jakość w chwili sprzedaŝy na stacji paliw. W czasie pomiędzy sprzedaŝą paliwa przez (...) producenta, a sprzedaŝą paliwa konsumentowi jest wiele moŝliwości zmiany składu paliwa zarówno na stacji benzynowej jak i u pośredników. Powód nie wykazał zaś, Ŝe podjął działania, które uniemoŝliwiałyby obniŝenie jakości paliwa, lub czyniłyby to nieopłacalnym (np. poprzez zawarcie w umowach z pośrednikami kar umownych za dostarczenie paliwa o jakości nieodpowiadającej normom wynikającym z obowiązujących przepisów). Podkreślenia, w ocenie Sądu, wymaga teŝ fakt, Ŝe powód jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność koncesjonowaną, a zatem jest on obowiązany do działania z najwyŝszą starannością [podkr. M. Z.] wynikającą zarówno z zawodowego charakteru tej działalności, jak i tego, Ŝe działalność ta (sprzedaŝ paliw) podlega szczególnym rygorom, objawiającym się m.in. jej koncesjonowaniem. ( ) zwaŝyć naleŝało, Ŝe ( ) działania powoda prowadzone były ze starannością niŝszą od przeciętnej. Opierając się wyłącznie na informacjach jakie od lat publikowane są w środkach masowego przekazu, nawet przeciętny konsument liczy się z ryzykiem fałszowania paliw, starając się korzystać, w miarę moŝliwości, ze stałych i sprawdzonych stacji benzynowych. Dla powoda, jako koncesjonowanego przedsiębiorcy powinno być to oczywiste i skutkować najwyŝszą starannością przy nabywaniu paliw. Takiej zaś staranności, w ocenie Sądu, powód nie dochował, ograniczając się do przyjęcia bezwartościowego certyfikatu.. 2. Dokonując oceny przypadku o analogicznym stanie faktycznym, Sąd OKiK w wyroku z dnia 27 marca 2006 r. (sygn. akt XVII AmE 108/04) stwierdził, co następuje: Powołane w zaskarŝonej decyzji okoliczności faktyczne dotyczące wprowadzenia do obrotu paliwa niespełniającego normy jakościowej są bezsporne. Strona powodowa nawet ich nie kwestionowała wskazując jedynie, Ŝe nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą jakość sprzedawanych paliw. Powód przedstawił świadectwa jakości paliwa, które otrzymał od dostawcy wraz z fakturą. Jednocześnie z zebranego materiału dowodowego wynika, Ŝe powód przy odbiorze towaru nie przeprowadził Ŝadnych dodatkowych badań jakości paliwa uznając, iŝ otrzymane świadectwa jakości są gwarancją zgodności towaru z normą, a ponadto nie posiada moŝliwości i środków na przeprowadzenie badania jakości dostarczonego paliwa. Powód uznał, Ŝe skoro zadbał aby kaŝda z partii kontrolowanego paliwa posiadała świadectwo jakości, spełnił w jego ocenie wymagane reguły staranności, poniewaŝ nie moŝe podwaŝać certyfikatów jakościowych wystawionych przez producenta. ( ) W ocenie Sądu przedstawione świadectwa jakości nie mogą być dowodem naleŝytej jakości dostarczonego towaru. Dotyczą one paliwa znajdującego się w zbiornikach hurtowni. Jednak Powód przy odbiorze paliwa nie pobrał stosownych próbek do kontroli. ( ) W sytuacji, gdy przy odbiorze paliwa powód nie podjął działań mających na celu ustalenie jakości konkretnej partii towaru opierając się tylko na otrzymanych certyfikatach naleŝy stwierdzić, Ŝe nie zadbał on o

4 dochowanie aktów staranności i przyjął na siebie odpowiedzialność za jakość wprowadzonego do sprzedaŝy paliwa. Powód nie wykazał bowiem, jakiej jakości paliwo otrzymał i na własne ryzyko dopuścił do jego sprzedaŝy, przyjmując jedynie na podstawie dokumentu, Ŝe spełnia normy jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn r. w sprawie szczegółowych wymagań dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 229, poz. 1918). Jeśli więc w wyniku przeprowadzonej na stacji paliw kontroli ustalono, Ŝe wprowadzone do obrotu paliwo nie spełnia wymogów jakościowych, odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na podmiocie gospodarczym prowadzącym sprzedaŝ tego paliwa [podkr. M. Z.]. 3. Z kolei w wyroku z dnia 1 marca 2006 r. (sygn. akt XVII AmE 103/04) Sąd OKiK stwierdził, iŝ: ( ) nie podziela ( ) stanowiska powódki, Ŝe jej rola przy zakupie paliwa ograniczona jest do egzekwowania od dostawcy certyfikatu jakościowego. NaleŜytą staranność powódki naleŝy oceniać, zgodnie z art k.c.[13] ), a więc uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez nią działalności. Działalność ta ma charakter koncesjonowany, a koncesja nakładała na powódkę obowiązek sprzedaŝy paliw o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami (warunek koncesji Nr ( ). W ocenie Sądu, na powódce ciąŝył zatem obowiązek stworzenia takiej organizacji, aby wykluczyć moŝliwość wprowadzenia do sprzedaŝy paliwa o jakości nieodpowiadającej obowiązującym przepisom. Poleganie wyłącznie na dostarczonych certyfikatach jakości jest, zdaniem Sądu działaniem niedostatecznym. NaleŜy przy tym mieć na względzie, Ŝe nabywca końcowy paliwa, tym bardziej nie ma moŝliwości kontroli paliwa na stacji benzynowej. Gdyby zatem zakres obowiązku dystrybutora ograniczał się do sprawdzania wyłącznie certyfikatów, kontrola jakości w ogóle by nie istniała. Nie byłoby, w takiej sytuacji sensu koncesjonowania działalności w zakresie dystrybucji paliw. W koncesjonowaniu działalności, naleŝy w tym przypadku upatrywać celu, jakim jest stworzenie ( ) systemu dystrybucji paliw, w którym konsument moŝe mieć pełne zaufanie do jakości paliwa. [podkr. M. Z.]. 4. Przedmiotem analizy dokonanej przez Sąd OKiK był równieŝ przypadek, w której przyczyną wymierzenia przez Prezesa URE kary pienięŝnej było ujawnienie, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, faktu oferowania do sprzedaŝy paliwa z odmierzacza, który nie posiadał świadectwa legalizacji. W omawianej sprawie istotne jest, Ŝe koncesja, którą posiadał przedsiębiorca zawierała warunek, zgodnie z którym koncesjonariusz był zobowiązany do utrzymywania stanu technicznego oraz wyposaŝenia uŝytkowanych obiektów, instalacji i urządzeń związanych z prowadzeniem działalności objętej koncesją, zgodnego z obowiązującymi przepisami określającymi wymogi techniczne, w tym m.in. metrologiczne. Oddalając odwołanie koncesjonariusza, Sąd OKiK w wyroku z dnia 5 grudnia 2005 r. (sygn. akt XVII Ame 75/04) stwierdził, Ŝe: SprzedaŜ prowadzona z uŝyciem urządzenia pomiarowego nie posiadającego aktualnego świadectwa jego legalizacji stwarza społeczne niebezpieczeństwo nierzetelnego pomiaru sprzedawanego paliwa, co podwaŝa pewność obrotu i zaufanie społeczne do organów legalizujących takie urządzenia. Istotne przy tym znaczenie ma fakt, Ŝe przyczyną braku świadectwa legalizacji było anulowanie świadectwa (...) na skutek przekroczenia dopuszczalnego błędu. Faktycznie więc sprzedawano inną ilość paliwa niŝ wskazana przez odmierzacz. Powód miał zatem świadomość tego faktu i powinien zaprzestać sprzedaŝy i stworzyć warunki aby nie było to moŝliwe.. 5. Niejednokrotnie przedsiębiorcy podnoszą w odwołaniach, Ŝe wysokość kary wymierzonej przez Prezesa URE jest niewspółmierna do stopnia zawinienia, w szczególności z uwagi na niewielką zdaniem skarŝących ilość paliwa o niewłaściwej jakości

5 wprowadzonego do obrotu. W tym miejscu naleŝy przywołać tezę zawartą w powołanym wyŝej wyroku Sądu OKiK z dnia 9 listopada 2005 r. (sygn. akt XVII Ame 67/04), zgodnie z którą: NiŜsza kara[14] ), zdaniem Sądu nie spełniałaby swojej funkcji prewencyjnej, zwłaszcza, Ŝe sprzedaŝ paliw nienaleŝytej jakości powoduje znaczne szkody społeczne. Nawet sprzedaŝ jednej partii takiego paliwa powoduje, Ŝe wielu konsumentów moŝe odczuć bezpośrednio tego skutki w postaci np. uszkodzeń pojazdów lub ich wcześniejszego zuŝycia, większego zuŝycia paliwa itp. Nie bez znaczenia są takŝe negatywne skutki dla środowiska.. [1] ) Dz. U. Nr 17, poz. 154 i Nr 199, poz [2] ) Dz. U. Nr 34, poz. 293 i Nr 173, poz [3] ) W dniu 21 lipca 2006 r. Sejm uchwalił ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, która zgodnie z art. 43 i 44 tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2007 r. zastąpi ustawę z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych. Istotne jest, Ŝe nowa ustawa, w odróŝnieniu do obecnie obowiązującej (patrz przypis 4), umoŝliwi objęcie monitoringiem i kontrolą jakości równieŝ takich rodzajów paliw jak: gaz skroplony (LPG), spręŝony gaz ziemny (CNG), lekki olej opałowy, cięŝki olej opałowy oraz olej do silników statków Ŝeglugi śródlądowej (por. art. 2 ust. 1 pkt 3 nowej ustawy). Do ustawy tej Senat wniósł poprawki, które w dniu 7 sierpnia 2006 r. zostały skierowane do sejmowej Komisji Gospodarki. [4] ) Definicje paliw ciekłych i biopaliw ciekłych znajdują się w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 tej ustawy. Definicje o analogicznej treści zawiera równieŝ art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934, z późn. zm.). [5] ) Por. rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 216, poz. 1825). Natomiast art. 4 ust. 1 stanowi, Ŝe paliwa ciekłe i biopaliwa ciekłe powinny spełniać wymagania jakościowe właściwe dla danego paliwa w szczególności ze względu na ochronę środowiska. [6] ) Art. 4 ust. 3 zawiera delegację dla ministra właściwego do spraw gospodarki do określenia, w drodze rozporządzenia, wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej w tym zakresie wynikającego z badań tych paliw, a takŝe doświadczeń w stosowaniu biopaliw ciekłych. Jak dotąd, minister właściwy do spraw gospodarki nie skorzystał z moŝliwości wydania rozporządzenia na podstawie art. 4 ust. 3. [7] ) Patrz przypis 5. [8] ) Art. 5 ust. 3 zawiera delegację dla ministra właściwego do spraw gospodarki do określenia, w drodze rozporządzenia, na czas oznaczony, nie dłuŝszy niŝ 6 miesięcy: wymagań jakościowych dla paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych innych niŝ określone w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 4 ust. 2 lub 3, rodzaju oznaczenia numerycznego umoŝliwiającego identyfikację paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych oraz ich nazwy, terminów obowiązywania wymagań jakościowych dla poszczególnych paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych z uwzględnieniem ochrony zdrowia, środowiska oraz wpływu stosowania paliw odpowiadających takim wymaganiom na eksploatację pojazdów. Jak dotąd, minister właściwy do spraw gospodarki nie skorzystał z moŝliwości wydania rozporządzenia na podstawie art. 5 ust. 3. [9] ) Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm. [10] ) Patrz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla niektórych paliw ciekłych (Dz. U. Nr 229, poz. 1918), które zostało wydane na podstawie art [11] ) Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 i Nr 104, poz [12] ) Wyjątkiem jest obrót gazem płynnym, jeŝeli roczna wartość obrotu nie przekracza euro. Przepisy dotyczące tego problemu ulegały wielokrotnym zmianom. Do dnia 19 marca 2004 r. obowiązek uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi nie występował, jeŝeli roczna wartość obrotu tymi paliwami nie przekraczała równowartości euro. [13] ) W myśl art Kodeksu cywilnego, naleŝytą staranność dłuŝnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. W wyroku z dnia 17 sierpnia 1993 r. (sygn. akt III CRN 77/93) Sąd NajwyŜszy sformułował następującą tezę: ( ) w odniesieniu do stosunków o charakterze zawodowym wymagane są kryteria specjalistyczne (art k.c.). Jest to staranność na poziomie wyŝszym od przeciętnego [podkr. M. Z.], wymagana od specjalistów bez względu na to, czy odpowiednio wysoki stopień biegłości osiągnięty został w drodze uzyskania specjalistycznego wykształcenia zawodowego (fachowego), czy teŝ poprzez praktyczne doskonalenie zawodowe. Zasadne jest zatem zapatrywanie, Ŝe kaŝdy podmiot gospodarczy, dopełniając czynności związanych z zamierzonym prowadzeniem

6 działalności gospodarczej, składa jednocześnie zapewnienie o spełnieniu wszystkich warunków wymaganych - w obowiązujących przepisach - do prowadzenia takiej działalności gospodarczej. Do nich naleŝy posiadanie wiadomości i umiejętności fachowych na poziomie wymaganym w obowiązujących przepisach.. [14] ) W omawianej sprawie wysokość kary pienięŝnej wymierzonej przez Prezesa URE wyniosła 0,24% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. W myśl art. 56 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne, wysokość kary pienięŝnej, o której mowa w art. 56 ust. 1 tej ustawy, nie moŝe przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeŝeli kara pienięŝna związana jest z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji, wysokość kary nie moŝe przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

DECYZJA nr RPZ 22/2013

DECYZJA nr RPZ 22/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. 61 852 15 17, 852-77-50, Fax 61 851 86 44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/1/13/MT/ Poznań,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Część ogólna

Uzasadnienie. Część ogólna Uzasadnienie Część ogólna Projektowana ustawa - Prawo energetyczne ma na celu uporządkowanie oraz uproszczenie obwiązujących przepisów, wprowadzenie nowatorskich rozwiązań podyktowanych rozwojem rynku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze m.in.: Obowiązek informacyjny wytwórców energii przy obniżeniu zapasów paliw Przedłużenie terminu na uzupełnienie zapasów paliw Alternatywne sposoby rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Polski akt Ustawa o produktach biobójczych 98/8/WE o produktach biobójczych z

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT jako dokument w obrocie prawnym

Faktura VAT jako dokument w obrocie prawnym Faktura VAT jako dokument w obrocie prawnym GraŜyna Nauka Faktura VAT jako dokument w obrocie prawnym W literaturze przedmiotu prawa podatkowego przyjmuje się stanowisko, albo proponuje się, aby przyjąć,

Bardziej szczegółowo

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY O P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY O P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY O P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA OBROCIE PALIWAMI CIEKŁYMI WARSZAWA, LIPIEC 2014 r. JAK

Bardziej szczegółowo

lub wykroczenie skarbowe

lub wykroczenie skarbowe Janusz Sawicki Wadliwe prowadzenie kantoru jako przestępstwo lub wykroczenie skarbowe Streszczenie Artykuł dotyczy działalności kantorowej, stanowiącej od 2004 r. regulowaną działalność gospodarczą. Punktem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RWR 17/2014

DECYZJA nr RWR 17/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071)344 65 87, (071)34 05 920, fax (071)34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-30/12/AJ/

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel./fax. (22) 4445692 Skrzynka pocztowa Nr P-14 Warszawa, 6 września 2007 r. P/07/032 KGP/41018-1/07

Bardziej szczegółowo

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT KOMUNIKACJI I SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH. KKT-41000/08 Nr ewid.: 20/2009/P/08/063/KKT

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT KOMUNIKACJI I SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH. KKT-41000/08 Nr ewid.: 20/2009/P/08/063/KKT N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT KOMUNIKACJI I SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH KKT-41000/08 Nr ewid.: 20/2009/P/08/063/KKT Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru przez starostów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOśEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM, USTAWY PRAWO BANKOWE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOśEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM, USTAWY PRAWO BANKOWE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW MINISTERSTWO FINANSÓW Projekt z dnia 27 sierpnia 2013 r. PROJEKT ZAŁOśEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM, USTAWY PRAWO BANKOWE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW 1. CEL PROJEKTOWANEJ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie MOŻLIWOŚCI PRAWNE WPROWADZENIA ZAKAZU SPALANIA OKREŚLONYCH PALIW STAŁYCH NA TERENIE GMINY. Zbigniew Bukowski

Wprowadzenie MOŻLIWOŚCI PRAWNE WPROWADZENIA ZAKAZU SPALANIA OKREŚLONYCH PALIW STAŁYCH NA TERENIE GMINY. Zbigniew Bukowski t. 1 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2012 Zbigniew Bukowski MOŻLIWOŚCI PRAWNE WPROWADZENIA ZAKAZU SPALANIA OKREŚLONYCH PALIW STAŁYCH NA TERENIE GMINY Słowa kluczowe: prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 18 kwietnia 2013 r.

WYROK. z dnia 18 kwietnia 2013 r. Sygn. akt KIO 779/13 WYROK z dnia 18 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Jolanta Markowska Agata Mikołajczyk Protokolant: Agata Dziuban

Bardziej szczegółowo

I. UWAGI I PROPOZYCJE ZMIAN ZGŁASZANE DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY- PRAWO ENERGETYCZNE ORAZ O ZMIANIE INNYCH USTAW (DRUK SEJMOWY NR 2176)

I. UWAGI I PROPOZYCJE ZMIAN ZGŁASZANE DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY- PRAWO ENERGETYCZNE ORAZ O ZMIANIE INNYCH USTAW (DRUK SEJMOWY NR 2176) Warszawa, września 2009 r. ZESTAWIENIE UWAG I PROPOZYCJI ZMIAN PRZEKAZANYCH PODKOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA RZĄDOWEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY- PRAWO ENERGETYCZNE ORAZ O ZMIANIE INNYCH

Bardziej szczegółowo

RPZ- 61/11/14/PG Poznań, dnia 28 lipca 2014 r. DECYZJA Nr RPZ 15/2014

RPZ- 61/11/14/PG Poznań, dnia 28 lipca 2014 r. DECYZJA Nr RPZ 15/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań tel. (61) 852-15-17, 852-77-50, fax (61) 851-86-44 e-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ- 61/11/14/PG

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonkach 32-087 Zielonki, ul. Galicyjska 22 Sporządzony na potrzeby wprowadzenia 389.827 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 389.827

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

WYROK. Aneta Mlącka Justyna Tomkowska

WYROK. Aneta Mlącka Justyna Tomkowska Sygn. akt: KIO 2217/12 WYROK z dnia 29 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Aneta Mlącka Justyna Tomkowska Protokolant: Jakub Banasiak po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 9 sierpnia 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Prawo zamówień publicznych dla beneficjentów projektów unijnych

Prawo zamówień publicznych dla beneficjentów projektów unijnych Prawo zamówień publicznych dla beneficjentów projektów unijnych Daniel Szczęsny 12-13.04.2011 Warszawa Plan szkolenia 1. Rozwój zamówień publicznych i obecna sytuacja 2. Przygotowanie postępowania 3. Warunki

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE DOTYCZĄCE INTERPRETACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZALECENIA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE DOTYCZĄCE INTERPRETACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 29 lutego 2008r. ZALECENIA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE DOTYCZĄCE INTERPRETACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1. W odpowiedzi Rządu RP na zarzuty formalne KE dotyczące niezgodności polskiego

Bardziej szczegółowo

AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę papierów

Bardziej szczegółowo

e-muzyka Spółka Akcyjna

e-muzyka Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY e-muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Poselska 29a, 03-931 Warszawa www.e-muzyka.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia 5.000.000 akcji serii A, 50.000 akcji serii B,

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 26 lipca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 26 lipca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1470/11 WYROK z dnia 26 lipca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 20 października 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 20 października 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2194/10 WYROK z dnia 20 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Ronikier Dolańska Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157,

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 29 maja 2013 r. Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman

WYROK. z dnia 29 maja 2013 r. Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Sygn. akt: KIO 1173/13 WYROK z dnia 29 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE Sprawa gospodarcza Ustawodawca zastrzegł zastosowanie rygorystycznej odrębnej procedury do określonej kategorii spraw noszących miano spraw gospodarczych. Obowiązujące przepisy posługują

Bardziej szczegółowo