4. Oznaczanie zanieczyszczeń metody badań Podczas skupu nasion rzepaku w 2014 r. będą stosowane następujące metody oznaczania zanieczyszczeń ogółem :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Oznaczanie zanieczyszczeń metody badań Podczas skupu nasion rzepaku w 2014 r. będą stosowane następujące metody oznaczania zanieczyszczeń ogółem :"

Transkrypt

1 Cel INSTRUKCJA OCENY JAKOŚCIOWEJ NASION RZEPAKU Celem niniejszej Instrukcji jest opisanie sposobu prowadzenia oceny jakościowej dla dostaw nasion rzepaku pochodzących ze zbiorów w 2014 r. w ramach zawartych umów sprzedaży. 1. Pobieranie prób Czynności związane z pobieraniem powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia Rzeczoznawcy nadane przez właściwy Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych (WIJHAR-S). Z każdej dostawy nasion rzepaku (pojazd, wagon) należy pobrać próbę zgodnie z normą PN-EN ISO 542:1997 "Nasiona oleiste. Pobieranie próbek" według punktów w/w normy. Do pobierania prób mogą być użyte wyłącznie sprawne przyrządy określone w niniejszej normie ( patrz punkty 4.2; 5.1; 5.2; w/w normy ). W trakcie czynności pobierania można wyszczególnić następujące operacje : 1.1 Pobieranie próby pierwotnej należy pobierać zgodnie z możliwościami ich pobrania, z partii luzem lub workach za pomocą próbników opisanych w punktach 5.1 i 5.2 w/w normy, stosowanych zgodnie z zaleceniami podanymi w punktach i w/w normy. 1.2 Przygotowanie próby laboratoryjnej pobrane próbki pierwotne (patrz punkt 3.3 w/w normy) z każdej partii nasion należy połączyć i dokładnie wymieszać tworząc w ten sposób próbkę ogólną (patrz punkt 3.4 w/w normy). Tak przygotowaną próbkę ogólną należy podzielić stosując odpowiedni sprzęt (patrz punkt 5.3 w/w normy) w celu wydzielenia próbki laboratoryjnej i arbitrażowej (patrz punkt w/w normy) w ilości wynikającej z umowy zawartej między stronami. 1.3 Wielkość próbki laboratoryjnej dla nasion małych (nasiona rzepaku) określono w punkcie 8 w/w normy (patrz Tablica nr 1 - Wielkość próbek nasion oleistych) i może wynosić 1 kg - 2 kg. Wielkość próbek uzależniona będzie również od stosowanej metody oznaczania zanieczyszczeń, i tak : przy stosowaniu laboratoryjnego separatora, mechanicznego - min. 1,0 kg nasion Dostawcy nie wydaje się dodatkowego wtórnika próby. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących parametrów jakościowych, Dostawca ma prawo do reklamacji, która będzie rozpatrzona w oparciu o właściwie pobraną i zabezpieczoną próbę arbitrażową (wtórnik) zgodnie z punktem 9 niniejszej Instrukcji. 1.4 Sposób pakowania i etykietowania prób podano w punktach 9.1 oraz 9.2 ww. normy. W przypadku braku typu opakowania wymienionego w punkcie 9.1, zaleca się zastosowanie trwałych woreczków foliowych (PE). Woreczek foliowy należy szczelnie zamknąć przy pomocy zgrzewarki, taśmy klejącej, sznurka lub w inny skuteczny sposób zabezpieczający przed jego otwarciem, pamiętając o usunięciu nadmiaru powietrza z wnętrza opakowania. Po zamknięciu woreczka nakleić na nim etykietę z pełną informacją o dostawie (nie wkładać etykiet do woreczka razem z próbą nasion rzepaku!). 1.5 Wykaz prób do przygotowania i przechowania w archiwum Próba arbitrażowa - wtórnik (1 egzemplarz) o masie min. 1 kg (dla metody z użyciem separatora laboratoryjnego), która zostanie wysłana do laboratorium GIJHAR-S w przypadku zakwestionowania przez dostawcę wyników oceny jakościowej (za wyjątkiem kontraktów na bazie FOSFA). Kupujący ma prawo do pobrania prób (np. na zawartość kwasu erukowego i/lub benzo(a)pirenu) u Dostawcy, który świadczy dla niego usługę przechowania nasion rzepaku. Próby należy przechowywać przez okres : Arbitrażową 1 miesiąc 2. Redukcja próbki laboratoryjnej do próbki do badań. Redukcję należy wykonać zgodnie z normą PN-EN ISO 664:2010 "Nasiona oleiste. Zmniejszenie próbki laboratoryjnej do próbki do badań". 2.1 Przygotowanie próbki do badań należy podzielić próbkę laboratoryjną (patrz punkt 5.2 w/w normy) w taki sposób, aby otrzymać niezbędną ilość próbki do wykonania oznaczenia zanieczyszczeń i wilgotności. Wykonać analizy w czasie nie przekraczającym 48 godzin ( patrz punkt 6 w/w normy). 3. Ocena organoleptyczna Ocenę organoleptyczną należy wykonać zgodnie z normą PN - R :1997 "Ziarno roślin oleistych. Ocena organoleptyczna". W dostarczonej próbie laboratoryjnej należy określić zapach, barwę i połysk oraz sprawdzić czy nie doszło do zagrzania nasion rzepaku. Podczas oceny organoleptycznej należy zbadać próbę na obecność rozkruszków żywych i martwych oraz innych szkodników magazynowych zgodnie z normą PN-R-66160:1991 "Rośliny przemysłowe oleiste. Oznaczanie zanieczyszczeń i szkodników w ziarnie rzepaku i rzepiku". Strona 2

2 4. Oznaczanie zanieczyszczeń metody badań Podczas skupu nasion rzepaku w 2014 r. będą stosowane następujące metody oznaczania zanieczyszczeń ogółem : 4.1 Metoda z wykorzystaniem mechanicznego separatora laboratoryjnego. Separator laboratoryjny używany do wykonania niniejszego oznaczenia musi być wyposażony w następujący zestaw sit : szczelinowe o wymiarach szczelin : szerokość x długość 0,7 mm x 20 mm perforowane o średnicy oczka : = 2,8 mm Sposób postępowania. Metoda z wykorzystaniem mechanicznego separatora laboratoryjnego opiera się na wagowym oznaczeniu zanieczyszczeń wydzielonych podczas przesiewania próbki do badań o masie 1,0 kg 1,2 kg na odpowiednim zestawie sit. W separatorze należy ustawić również wielkość szczeliny zasilającej odpowiedzialnej za równomierne dozowanie nasion na powierzchnię sita oraz system aspiracji tak, aby nie dopuścić do porywania przez aspirację całych i zdrowych nasion rzepaku (Instrukcja obsługi separatora). Procent zanieczyszczeń po separatorze należy obliczyć ze wzoru podanego w metodzie lub wykorzystać opcję " % masy " dostępną w wielu wagach elektronicznych (Z SEP. ). Wstępnie doczyszczoną próbę nasion należy poddać analizie na ewentualną obecność : nasion spleśniałych przytuli czepnej nasion spalonych nasion porośniętych W związku z powyższym należy postąpić w następujący sposób : Oznaczanie nasion spleśniałych i przytuli. Z doczyszczonej próby nasion rzepaku po separatorze wydzielić próbkę do badań o masie 10 g, z dokładnością nie mniejszą niż 0,01 g. W tym celu najlepiej jest posłużyć się automatycznym dzielnikiem próbek lub rozdzielaczem szczelinowym. Z tak przygotowanej próbki wybrać wyłącznie nasiona spleśniałe (N SPL. ) i przytulię czepną (N P ). Następnie obliczyć ich procentową zawartość (oddzielnie dla każdego rodzaju zanieczyszczeń) i dodać do grupy zanieczyszczeń, które wcześniej oznaczono na separatorze. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów określonych w umowach, należy odmówić przyjęcia takiej dostawy nasion rzepaku (patrz punkty 13.1 i 13.2 niniejszej Instrukcji). Oznaczenie wykonać bez używania lupy Oznaczanie nasion spalonych. Jeżeli w badanej próbie stwierdzono zapach spalonych nasion, wówczas należy potwierdzić ich obecność zgodnie z punktem 2.2 normy PN-R-66160:1991 "Rośliny przemysłowe oleiste. Oznaczanie zanieczyszczeń i szkodników w ziarnie rzepaku i rzepiku". Analizę na zawartość nasion spalonych wykonujemy w partii nasion doczyszczonych po separatorze. Jeżeli stwierdzimy występowanie nasion spalonych (N SPAL. ) (o zwęglonym wnętrzu) to ich procentową zawartość należy dodać do zanieczyszczeń, które wcześniej oznaczono na separatorze. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu określonego w umowach, należy odmówić przyjęcia takiej dostawy nasion rzepaku (patrz punkty 13.1 i 13.2 niniejszej Instrukcji) Oznaczanie nasion porośniętych. Zawartość nasion porośniętych (N POR. ), determinuje w znacznym stopniu jakość surowca, szczególnie na etapie jego przechowywania oraz przerobu (obniżenie wydajności uzysku oleju). W związku z powyższym oznaczenie nasion porośniętych należy wykonać zaraz po pobraniu próby zgodnie z normą PN-R-66160:1991 "Rośliny przemysłowe oleiste. Oznaczanie zanieczyszczeń i szkodników w ziarnie rzepaku i rzepiku" według punktu i w/w normy, ale przed oznaczeniem zanieczyszczeń na separatorze. Jeżeli zawartość nasion porośniętych nie przekroczy 5 % w danej dostawie nasion rzepaku, wówczas nie należy dodawać ich do grupy zanieczyszczeń ogółem. Natomiast ich obecność musi być wykazana na dokumencie przyjęcia. Strona 3

3 Poziom określający przyjęcie dostawy z nasionami rzepaku porośniętego podczas akcji skupu w 2014 r. wynosi max. 5 %. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu określonego w umowach, należy odmówić przyjęcia takiej dostawy nasion rzepaku (patrz punkty 13.1 i 13.2 niniejszej Instrukcji). Oznaczenie wykonać bez używania lupy Jako wynik ostateczny podać na dokumencie przyjęcia całkowitą zawartość zanieczyszczeń ogółem (Z OG. ) w tym wyszczególnić : zanieczyszczenia oznaczone separatorem (Z SEP. ) nasiona spleśniałe (N SPL. ) przytulię czepną (N P ) nasiona spalone ( o zwęglonym wnętrzu ) (N SPAL. ) 5. Oznaczanie wilgotności Z OG. = Z SEP. + N SPL. + N P + N SPAL. Oznaczenie to należy wykonać niezwłocznie po pobraniu i dostarczeniu próby do laboratorium. Gdyby jednak było to niemożliwe, próbę nasion należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie doszło do zmian wilgotności podczas przechowania. Wilgotność nasion rzepaku można oznaczyć : wilgotnościomierzem elektrycznym (metoda zalecana podczas skupu), zgodnie z normą PN-A-74009:1990 "Ziarno zbóż, nasiona roślin strączkowych i rzepaku oraz przetwory zbożowe. Oznaczanie wilgotności za pomocą wilgotnościomierzy elektrycznych" posiadającym aktualne świadectwo atestacji / kalibracji. Nasiona rzepaku przed oznaczeniem wilgotności przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego muszą być wstępnie doczyszczone. Można do tego celu wykorzystać sita perforowane o średnicy oczek 2,8 mm. metodą suszarkową (metoda stosowana warunkowo) zgodnie z normą PN-R-66163:1962 "Oznaczanie zawartości wody w nasionach oleistych, makuchach i śrutach poekstrakcyjnych" (metoda techniczna, temperatura suszenia 130 o C); Kalibrację wilgotnościomierzy wykonuje się w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa, ul Rakowiecka 36, Warszawa, sekretariat tel. 22/ Oznaczanie zawartości kwasu erukowego Działy Kontroli Jakości ZT Kruszwica S.A. w Kruszwicy i Brzegu będą prowadziły kontrolę poziomu zawartości kwasu erukowego w nasionach rzepaku. Norma PN-R-66151:1990 "Rośliny przemysłowe oleiste. Ziarno rzepaku i rzepiku podwójnie ulepszonego", określa zawartość kwasu erukowego na poziomie 2,0 %. 7. Oznaczanie zawartości benzo(a)piranu (BaP) Podczas skupu w 2014 r. wyrywkowej kontroli na zawartość benzo(a)pirenu poddane będą przede wszystkim dostawy nasion rzepaku po procesie suszenia, które dostarczane są do Zakładów w Kruszwicy i Brzegu. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie 1881/2006 odnośnie do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych; ustalono maksymalną zawartość benzo(a)pirenu w olejach do bezpośredniego spożycia na poziomie max 2,0 µg/kg (ppb) oraz sumę benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu max. 10,0 µg/kg (ppb). W przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu 2,0 µg/kg (ppb) oraz 10 µg/kg (ppb) dla sumy benzo(a)pirenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu (w przeliczeniu na zawartość oleju) zostanie zastosowana kara określona w umowie. Benzo(a)piren C 20 H 12 należy do grupy związków określanych w literaturze polskiej jako WWA (Wielopierścieniowe Weglowodory Aromatyczne ) i w literaturze angielskiej jako PAH ( Polycyclic Aromatic Hydrocarbons ). Jest to substancja krystaliczna o barwie jasnożółtej, która topi się w temperaturze 179 o C. Jest nierozpuszczalny w wodzie. Dobrze rozpuszcza się w olejach i tłuszczach. Znajduje się w smole, sadzy, gazach odlotowych silników spalinowych, produktach niepełnego spalania węgla, gazach przemysłowych, dymie papierosowym, wędzonych produktach spożywczych itp. Wykazuje bardzo silne działanie rakotwórcze i mutagenne. Strona 4

4 8. Oznaczanie Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych (GMO) Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. prowadzą politykę zakupu materiałów i surowców wolnych od GMO, jako jeden z podstawowych wymogów naszych klientów. Dlatego podejmujemy w tym zakresie działania, mające na celu monitorowanie tego parametru. Analizę wykonuje się przy użyciu dostępnych na polskim rynku testów paskowych, które oznaczają białko, charakterystyczne dla odmian zmodyfikowanych genetycznie. Jest to test jakościowy, więc przy jego pomocy można stwierdzić wyłącznie, czy modyfikacja występuje czy też surowiec jest od niej wolny. Analiza testem paskowym jest prosta do wykonania zarówno w warunkach polowych (analiza fragmentu rośliny) jak również laboratoryjnych (analiza nasion rzepaku). Test jest rekomendowany przez PZH i przeznaczony głównie do kontroli surowców przy ich załadunku, transporcie, magazynowaniu i produkcji, by móc w szybki sposób wykluczyć ewentualną obecność GMO i zanieczyszczenie innych partii surowca. 8.1 Kontrola dostaw nasion rzepaku na obecność GMO analiza paskowym testem jakościowym Podczas dostaw nasion rzepaku po każdej partii około 1000 ton zostanie wykonana dodatkowo analiza na obecność GMO przy użyciu dostępnych na polskim rynku, paskowych testów jakościowych. Próba, o której mowa zostanie pobrana z tego środka transportu, którego masa ładunku dodana do aktualnie przyjętej masy surowca w danym dniu osiągnie łączną masę 1000 ton (tolerancja : +/- 25 ton). W tym celu wagowy poinformuje pracownika laboratorium i rzeczoznawcę, iż dana dostawa zamyka partię 1000 ton i należy wykonać w niej dodatkowo analizę jakościową GMO. Samochód nie może być wcześniej rozładowany dopóki nie będzie wyniku. Wyniki z przeprowadzonych badań zostaną zapisane w systemie SOLAB (Zakład w Kruszwicy ) i zeszycie przyjęć rzepaku (Zakład w Brzegu). W przypadku pozytywnego wyniku nastąpi odmowa przyjęcia dostawy nasion rzepaku. Przy dostawach koleją należy przygotować 1 średnią próbę z wahadła i poddać ją analizie na GMO. W przypadku stwierdzenia obecności białka charakterystycznego dla odmiany GMO należy wysłać zabezpieczoną próbę do niezależnego i akredytowanego laboratorium celem wykonania analizy referencyjnej (np. GMO screening - wykrywanie pfmv, bar, pat, nptii, t-nos). Koszt analizy pokrywa strona przegrywająca spór. 9. Reklamacje W przypadku braku akceptacji wyników analizy laboratoryjnej Dostawca w terminie 7 dni od daty otrzymania wyników wskaże pisemnie kwestionowane analizy wyłącznie na Formularzu reklamacji jakościowej (patrz Załącznik nr 3) podając wymagane informacje. Niniejsze formularze należy przesłać do następujących osób odpowiedzialnych w Zakładach w Brzegu i Kruszwicy za reklamacje jakościowe dostaw nasion rzepaku : Imię i Nazwisko Lokalizacja Stanowisko Nr telefonu stacjonarnego Nr telefonu komórkowego Nr faksu Adres owy Piotr Teresiński Magdalena Kurdziel Zakład w Kruszwicy Zakład w Brzegu Kierownik Kontroli Jakości 52/ / Kierownik Działu Kontroli Jakości 77/ / Strony uzgodnią termin dokonania wspólnej analizy rozjemczej w laboratorium Kupującego z prób pobranych przy rozładunku lub zdecydują o wysłaniu w/w prób do laboratorium posiadającego akredytację. Wyniki wspólnej analizy rozjemczej lub laboratorium akredytowanego są ostateczne i będą służyły do rozliczenia między stronami. Koszty analizy i koszty przesyłki próby do laboratorium pokrywa strona przegrywająca spór. 10. Wymagana dokumentacja jakościowa Ważnym elementem oceny jakościowej oraz spełnienia wymagań Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności jest prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i niezbędnych zapisów, które będą służyły do identyfikacji poszczególnych etapów przyjęcia dostaw nasion rzepaku do magazynów własnych Spółki. Dlatego konieczne jest prowadzenie następujących zapisów : Rzeczoznawca prowadzi rejestr pobranych prób, o ile nie jest prowadzony w wersji elektronicznej, w którym zapisuje kolejny numer dla dostawy nasion rzepaku oraz niezbędne informacje dotyczące dostawcy. Istotne jest, aby informacje zawarte na etykiecie próby były tożsame z informacjami w odpowiednim rejestrze. Laboratorium prowadzi rejestr analiz jakościowych (wydruki z systemu Movex), zeszyty laboranta, w których dokonuje niezbędnych obliczeń oraz rejestr Protokołów odmowy przyjęcia dostawy. Ponadto posiada aktualny wykaz norm, aktualne świadectwa kalibracji lub legalizacji na stosowany sprzęt laboratoryjny oraz zapisy dotyczące okresowego sprawdzania suszarek elektrycznych i wilgotnościomierzy. Strona 5

5 11. Wykaz stosowanych norm Symbol PN-EN ISO 542:1997 PN-EN ISO 664:2010 PN-R-66160:1991 PN-R-66163:1962 PN-A-74009:1990 PN - R :1997 PN-R-66151:1990 Tytuł Nasiona oleiste. Pobieranie próbek. Nasiona oleiste. Zmniejszenie próbki laboratoryjnej do próbki do badań. Rośliny przemysłowe oleiste. Oznaczanie zanieczyszczeń i szkodników w ziarnie rzepaku i rzepiku. (w zakresie oznaczania nasion spalonych i porośniętych) Oznaczanie zawartości wody w nasionach oleistych, makuchach i śrutach poekstrakcyjnych. (wg punktu 3.2 niniejszej normy) Ziarno zbóż, nasiona roślin strączkowych i rzepaku oraz przetwory zbożowe. Oznaczanie wilgotności za pomocą wilgotnościomierzy elektrycznych. (wraz ze zmianą PN 90 / A / Az1:1998) Ziarno roślin oleistych. Ocena organoleptyczna. Rośliny przemysłowe oleiste. Ziarno rzepaku i rzepiku podwójnie ulepszonego. ( w zakresie zawartości kwasu erukowego ) W internecie na stronach oraz dostępny jest wykaz polskich norm i możliwość sprawdzenia aktualnego statusu normy. 12. Wykaz podstawowego sprzętu laboratoryjnego Mechaniczny separator laboratoryjny lub zestaw sit do ręcznego oznaczenia zanieczyszczeń Wilgotnościomierz z aktualnym świadectwem atestacji lub suszarka elektryczna (sprawdzona) Waga laboratoryjna Sprzęt do pobierania prób ( sonda automatyczna lub sonda ręczna, czerpak ) Sprzęt do przygotowania prób ( taca z płaskim dnem wraz z krzyżakiem do redukcji prób, rozdzielacz szczelinowy, automatyczny dzielnik prób ) 13. Wykaz załączników 13.1 Załącznik nr 1 - Protokół odmowy przyjęcia dostawy nasion rzepaku (rzepak surowy) Załącznik nr 1 dotyczy umów sprzedaży rzepaku od wskazanych dostawców 13.2 Załącznik nr 2 - Protokół odmowy przyjęcia dostawy nasion rzepaku (rzepak technologiczny) 13.3 Załącznik nr 3 - Formularz reklamacji jakościowej 14. Uwagi końcowe Do pobierania prób należy stosować wyłącznie przyrządy, które wymieniono w normie PN-EN ISO 542:1997. Przy oznaczeniach parametrów jakościowych podano tylko ogólne wskazówki. Szczegółowe informacje znajdują się w normach wymienionych w punkcie 11 niniejszej Instrukcji. Separator laboratoryjny powinien zostać poddany przeglądowi technicznemu celem potwierdzenia jego sprawności. Testy paskowe, jakościowe do oznaczania białka specyficznego dla odmian nasion rzepaku GMO można zakupić w firmie NUSCANA, ul. Wieruszowska 12/16, Poznań, tel. 061/ lub Cereus Wena, ul. Biała 19, Toruń, tel. 056/ Stan techniczny suszarek elektrycznych stosowanych do oznaczania wilgotności w nasionach rzepaku należy sprawdzić zgodnie z normą PN-86/A Ziarno zbóż, nasion strączkowych i przetwory zbożowe. Oznaczanie wilgotności (punkty: 1.2a; 2.1; 2.2a; 2.2d oraz fragment dotyczący wykonania samego oznaczenia przy użyciu kaszy manny). Wilgotnościomierz elektryczny stosowany do oznaczania wilgotności nasion rzepaku w skupie należy poddać okresowej kontroli (kalibracja) potwierdzonej wystawieniem stosownego dokumentu. Wymienione w niniejszej Instrukcji normy można zakupić poprzez Internet na stronach lub Wymienione w niniejszej Instrukcji akty prawne można znaleźć w odpowiednich Dziennikach Ustaw oraz na stronie internetowej Strona 6

6 Pytania dotyczące prowadzenia oceny jakościowej można kierować do następujących osób : Imię i Nazwisko Lokalizacja Stanowisko Nr telefonu stacjonarnego Nr telefonu komórkowego Nr faksu Adres owy Piotr Teresiński Zakład w Kruszwicy Kierownik Kontroli Jakości 52/ / Dorota Siedlecka Zakład w Brzegu Z-ca Kierownika Olejarni 77/ / Strona 7

7 Załącznik nr 1 do : INSTRUKCJI ZT Kruszwica S.A. dotyczącej oceny jakościowej nasion rzepaku w kampanii 2014 r. / 2015 r. PROTOKÓŁ Nr. / OPS / 2014 odmowy przyjęcia dostawy nasion rzepaku (rzepak surowy) PARAMETRY DOSTAWY Data dostawy : Nazwa dostawcy : Nr dostawy / dostawcy : Nr rej. pojazdu : Waga netto [tona] : PARAMETRY JAKOŚCIOWE Wilgotność powyżej 12,0 % Wynik :.. % Zanieczyszczenia powyżej 8,0 % Wynik :.. % Nasiona spleśniałe powyżej 0,4 % Wynik :.. % Nasiona spalone (o zwęglonym wnętrzu) powyżej 1,0 % Wynik :.. % Nasiona porośnięte powyżej 5,0 % Wynik :.. % Nasiona przytulii czepnej powyżej 2,0 % Wynik :.. % Rozkruszek żywy Wynik :.. % Rozkruszek martwy powyżej 20 sztuk/kg nasion Wynik :.. % Inne szkodniki magazynowe Wynik :.. % Nasiona GMO (jakościowy test paskowy TRAIT) : Liberty Link Wynik pozytywny Roundup Ready Wynik pozytywny Zapach obcy : spalony, chemiczny, stęchły, inny :... PODPISY PRZEDSTAWICIEL : Zakładu w Kruszwicy / Zakładu w Brzegu / Firmy działającej na zlecenie ZTK DOSTAWCA LUB JEGO PRZEDSTAWICIEL :

8 Załącznik nr 2 do : INSTRUKCJI ZT Kruszwica S.A. dotyczącej oceny jakościowej nasion rzepaku w kampanii 2014 r. / 2015 r. PROTOKÓŁ Nr. / OPT / 2014 odmowy przyjęcia dostawy nasion rzepaku (rzepak technologiczny) PARAMETRY DOSTAWY Data dostawy : Nazwa dostawcy : Nr dostawy / dostawcy : Nr rej. pojazdu : Waga netto [tona] : PARAMETRY JAKOŚCIOWE Wilgotność powyżej 9,0 % Wynik :.. % Zanieczyszczenia powyżej 6,0 % Wynik :.. % Nasiona spleśniałe powyżej 0,4 % Wynik :.. % Nasiona spalone (o zwęglonym wnętrzu) powyżej 1,0 % Wynik :.. % Nasiona porośnięte powyżej 5,0 % Wynik :.. % Nasiona przytulii czepnej powyżej 2,0 % Wynik :.. % Rozkruszek żywy Wynik :.. % Rozkruszek martwy powyżej 20 sztuk/kg nasion Wynik :.. % Inne szkodniki magazynowe Wynik :.. % Nasiona GMO (jakościowy test paskowy TRAIT) : Liberty Link Wynik pozytywny Roundup Ready Wynik pozytywny Zapach obcy : spalony, chemiczny, stęchły, inny :... PODPISY PRZEDSTAWICIEL ZT KRUSZWICA S.A.: Zakład w Kruszwicy / Zakład w Brzegu DOSTAWCA LUB JEGO PRZEDSTAWICIEL :

9 Załącznik nr 3 do : INSTRUKCJI ZT Kruszwica S.A. dotyczącej oceny jakościowej nasion rzepaku w kampanii 2014 r. / 2015 r. FORMULARZ REKLAMACJI JAKOŚCIOWEJ (*) INFORMACJE OGÓLNE Data złożenia reklamacji : Nazwa reklamującego : Nr reklamującego w systemie IT Kupującego : Adres : NIP : Telefon kontaktowy : Dostawa do magazynu Kupującego w : Forma rozpatrzenia reklamacji : Zakład w Kruszwicy Zakład w Brzegu Magazyn PIAST, Kruszwica Magazyn AGROPOL, Łosiów Wspólna analiza rozjemcza Laboratorium akredytowane PARAMETRY DOSTAWY Data dostawy : Nr dowodu przyjęcia : Nr umowy : Data umowy : Nr rej. środka transportu : Waga netto dostawy [tona] : REKLAMOWANY PARAMETR Wilgotność, % Zanieczyszczenia ogółem, % Zapach Podpis (*) Reklamacja może być dokonana wyłącznie w terminie określonym w umowie. Jeżeli reklamacja dotyczy więcej niż jednej dostawy to wówczas należy wypisać każde zgłoszenie na oddzielnym formularzu.

INSTRUKCJA OCENY JAKOŚCIOWEJ NASION RZEPAKU

INSTRUKCJA OCENY JAKOŚCIOWEJ NASION RZEPAKU SPIS TREŚCI : ZT " Kruszwica " S.A. ul. Niepodległości 42 88-150 Kruszwica Wersja : Data wprowadzenia : 1 / ZJ / 2017 02.02.2017 r. Dokument obowiązujący przy zakupie nasion rzepaku przez ZT Kruszwica

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POBIERANIA I PRZYGOTOWANIA PRÓBEK MIAŁU WĘGLOWEGO DO WYSŁANIA DO AKREDYTOWANEGO LABORATORIUM

INSTRUKCJA POBIERANIA I PRZYGOTOWANIA PRÓBEK MIAŁU WĘGLOWEGO DO WYSŁANIA DO AKREDYTOWANEGO LABORATORIUM MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. ul. Pionierów 11 84-300 LĘBORK Załącznik nr 2 do umowy INSTRUKCJA POBIERANIA I PRZYGOTOWANIA PRÓBEK MIAŁU WĘGLOWEGO DO WYSŁANIA DO AKREDYTOWANEGO

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA DOMU SKŁADOWEGO

ANKIETA DOTYCZĄCA DOMU SKŁADOWEGO ANKIETA DOTYCZĄCA DOMU SKŁADOWEGO Podstawa prawna: - ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz. U. Nr 114,

Bardziej szczegółowo

Dowód dostawy zbóż do magazynu Izb_P4_f1

Dowód dostawy zbóż do magazynu Izb_P4_f1 Strona: 1/6 1. Tu proszę nakleić nalepkę identyfikacyjną /Jeżeli przedsiębiorca nie posiada nalepki identyfikacyjnej proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR/ * Pieczątka kancelarii Data

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMACJI JAKOŚCIOWYCH I ILOŚCIOWYCH W FHU TADPOL

ZASADY REKLAMACJI JAKOŚCIOWYCH I ILOŚCIOWYCH W FHU TADPOL ZASADY REKLAMACJI JAKOŚCIOWYCH I ILOŚCIOWYCH W FHU TADPOL Kolonia Borek 26 października 2015 1 Spis treści Zasady postępowania reklamacyjnego... 3 Reklamacje ilościowe... 3 Reklamacje jakościowe... 4 Reklamacje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 183 13875 Poz. 1230 1230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów WWA w środkach spożywczych

Przepisy UE dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów WWA w środkach spożywczych Przepisy UE dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów WWA w środkach spożywczych Dr n.wet. Małgorzata Klimowicz-Bodys Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA MAGAZYNU CUKRU

ANKIETA DOTYCZĄCA MAGAZYNU CUKRU ANKIETA DOTYCZĄCA MAGAZYNU CUKRU Podstawa prawna: - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca magazynu nasion rzepaku / ziarna zbóż A K I E T A DOTYCZĄCA MAGAZY U ASIO RZEPAKU/ZIAR A ZBÓŻ*

Ankieta dotycząca magazynu nasion rzepaku / ziarna zbóż A K I E T A DOTYCZĄCA MAGAZY U ASIO RZEPAKU/ZIAR A ZBÓŻ* A K I E T A DOTYCZĄCA MAGAZY U ASIO RZEPAKU/ZIAR A ZBÓŻ* Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów zbożowych z uwzględnieniem produktów luksusowych za II kwartał 2011 r.

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów zbożowych z uwzględnieniem produktów luksusowych za II kwartał 2011 r. Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów zbożowych z uwzględnieniem produktów luksusowych za II kwartał 2011 r. Powyższe zagadnienia badano w 7 placówkach, tj. w: - 3 sklepach

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 775

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 775 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 775 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 22 sierpnia 2016 r. AB 775 Nazwa i adres GŁÓWNY

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów -------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 30 stycznia 2015 r. Nazwa i adres NUSCANA

Bardziej szczegółowo

MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R.

MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R. MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R. Kamila Pietrasiak Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi Definicje

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO JAKOŚCIOWEGO I ILOŚCIOWEGO WĘGLA POCHODZĄCEGO Z ODDZIAŁÓW KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. WSTĘP

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO JAKOŚCIOWEGO I ILOŚCIOWEGO WĘGLA POCHODZĄCEGO Z ODDZIAŁÓW KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. WSTĘP ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO JAKOŚCIOWEGO I ILOŚCIOWEGO WĘGLA POCHODZĄCEGO Z ODDZIAŁÓW KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. WSTĘP W imieniu SPRZEDAWCY procedury postępowania reklamacyjnego dotyczące wad jakościowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Pasze lecznicze nieprzeznaczone do obrotu. Dz.U.2007.24.157 z dnia 2007.02.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 lutego 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 17 maja 2016 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 17 maja 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 17 maja 2016 r. Nazwa i adres NUSCANA BIOTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1- DRÓB GWARANTOWANA. Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość. 1 Noga z kurczaka kg Filet z piersi kurczaka kg 70

Zadanie nr 1- DRÓB GWARANTOWANA. Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość. 1 Noga z kurczaka kg Filet z piersi kurczaka kg 70 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są środki spożywcze w ilościach zawartych w tabelach, zgodne z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia. a) Zadanie nr 1 dostawa do Magazyn

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów bezglutenowych

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów bezglutenowych -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów mrożonych wyrobów kulinarnych (garmażeryjnych)

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów mrożonych wyrobów kulinarnych (garmażeryjnych) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 4 / ŻG / 2012

DECYZJA Nr 4 / ŻG / 2012 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 16.01.2012 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DS.8361.201.2011 DECYZJA Nr 4

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości oznakowania środków spożywczych w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości oznakowania środków spożywczych w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ GRUPA ZAOPATRZENIA ŻYWNOŚCIOWEGO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do przetargu na dostawę owoców tropikalnych w II kwartale 2017 r Gdynia 2017 1 Spis treści 03222110-7 Owoce tropikalne...3

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat, herbatek, kawy naturalnej, zbożowej i z cykorii za I kwartał 2012 r.

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat, herbatek, kawy naturalnej, zbożowej i z cykorii za I kwartał 2012 r. Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat, herbatek, kawy naturalnej, zbożowej i z cykorii za I kwartał 2012 r. Kontrolą powyższych zagadnień objęto 11 placówek w tym: - 5 placówek

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 11 INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KABANOSY DROBIOWE

Zadanie nr 11 INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KABANOSY DROBIOWE Zadanie nr 11 Załącznik 12 INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KABANOSY DROBIOWE opis wg słownika CPV kod CPV 15131130-5 indeks materiałowy JIM 8905PL1291572

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Łódź, dnia 08.12.2011 r. INFORMACJA dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO SŁUśBY śywnościowej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZYNKA DROBIOWA opis wg słownika CPV kod CPV 15131135-0 indeks materiałowy JIM 8905PL0561612 AKCEPTUJĘ: OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli mięsa i produktów mięsnych pod kątem ujawnienia zafałszowania produktami tańszymi

I N F O R M A C J A. z kontroli mięsa i produktów mięsnych pod kątem ujawnienia zafałszowania produktami tańszymi -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-9 EGZEMPLARZ NR: 2 STRONA/STRON: 1/3 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 26.05.2008

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Warunków uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu kukurydzy w magazynie interwencyjnym.

Załącznik Nr 3 do Warunków uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu kukurydzy w magazynie interwencyjnym. Załącznik Nr 3 do Warunków uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu kukurydzy w magazynie interwencyjnym. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA ZBÓŻ OBJĘTYCH INTERWENCYJNYM ZAKUPEM OD 1 LISTOPADA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (Pobieranie próbek) Metoda badawcza

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (Pobieranie próbek) Metoda badawcza WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 () L.p. Badany obiekt 1 Gazy odlotowe E) 2 Gazy odlotowe E) 3 Gazy odlotowe E) 4 Gazy odlotowe E) 5 Gazy odlotowe E) 6 Gazy odlotowe E) Oznaczany składnik lub parametr pyłu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia są środki spożywcze w ilościach zawartych w tabelach, zgodne z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są środki spożywcze w ilościach zawartych w tabelach, zgodne z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 19/ZO/2017 1. Opis przedmiotu zamówienia (ilość i rodzaj, miejsce i warunki dostarczenia, opcje, opis przedmiotu z zastosowaniem nazw i kodów CPV, wymagane jest także dołączenie opisu w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych (z najniższej półki cenowej ).

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych (z najniższej półki cenowej ). -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A W Y N I K I K O N T R O L I. Przestrzegania przepisów prawa żywnościowego. 1.Identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy

I N F O R M A C J A W Y N I K I K O N T R O L I. Przestrzegania przepisów prawa żywnościowego. 1.Identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów zakupu płodów rolnych zawieranych przez Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo - Sp. z o.o.

Ogólne warunki umów zakupu płodów rolnych zawieranych przez Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo - Sp. z o.o. Ogólne warunki umów zakupu płodów rolnych zawieranych przez Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo - Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Opisane poniżej Ogólne Warunki Zakupu płodów rolnych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Podstawowe pojęcia i określenia z zakresu towaroznawstwa żywności 1.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

oleje i tłuszcze (z wyłączeniem masła kakaowego i oleju kokosowego);

oleje i tłuszcze (z wyłączeniem masła kakaowego i oleju kokosowego); Załącznik nr 1 Informacja na temat rozporządzenia Komisji (UE) nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 odnośnie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres NUSCANA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Miejskie przedszkole Nr 25 w Płocku ul. Kazimierza wielkiego 6A 09-400 Płock OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Tytuł i zakres zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 215/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.8.2011 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 odnośnie do najwyższych dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 22 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 22 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

I. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI ORAZ WYSTĄPIEŃ, WNIOSKÓW I OPINI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZANYMI KONTROLAMI W I KWARTALE 2006 r.

I. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI ORAZ WYSTĄPIEŃ, WNIOSKÓW I OPINI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZANYMI KONTROLAMI W I KWARTALE 2006 r. I. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI ORAZ WYSTĄPIEŃ, WNIOSKÓW I OPINI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZANYMI KONTROLAMI W I KWARTALE 2006 r. A - Kontrola w zakresie jakości handlowej artykułów rolno spożywczych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Incoterms 2010 FCA ( OWS-FCA )

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Incoterms 2010 FCA ( OWS-FCA ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Incoterms 2010 FCA ( OWS-FCA ) Warszawa, dnia 28.03.2017 r. 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 72 / ŻG / 2012

DECYZJA Nr 72 / ŻG / 2012 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 30.10.2012 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DSk.8361.147.2012 DECYZJA Nr 72

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI JAKOŚCIOWYCH

ZASADY ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI JAKOŚCIOWYCH ZASADY ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI JAKOŚCIOWYCH Katowice, październik 2015 SPIS TREŚCI Wstęp...... 3 Podstawowe terminy i definicje........ 3 I. Tryb zgłaszania reklamacji jakościowych..........

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA L 348/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.11.2004 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA ZALECENIE KOMSJI z dnia 4 października 2004 r. w sprawie wytycznych technicznych w zakresie

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO SŁUśBY śywnościowej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARÓWKI DROBIOWE opis wg słownika CPV kod CPV 15131135-0 indeks materiałowy JIM 8905PL0000079 AKCEPTUJĘ: OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Jakość pieczywa, ciast i bułki tartej, cechy organoleptyczne.

Jakość pieczywa, ciast i bułki tartej, cechy organoleptyczne. Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej II kw. 2010 r. Kontrole w powyższym zakresie przeprowadzono w 11 placówkach w tym w 5 sklepach

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania wyrobów luksusowych ryb i przetworów rybnych.

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania wyrobów luksusowych ryb i przetworów rybnych. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

**** Minimalne parametry jakościowe pszenicy w zakupie interwencyjnym

**** Minimalne parametry jakościowe pszenicy w zakupie interwencyjnym Załącznik Nr 2 do Warunków uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu pszenicy w roku gospodarczym 2012/2013 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA PSZENICY OBJĘTEJ INTERWENCYJNYM ZAKUPEM OD 1

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO SŁUśBY śywnościowej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KABANOSY DROBIOWE opis wg słownika CPV kod CPV 15131130-5 indeks materiałowy JIM 8905PL1291572 AKCEPTUJĘ: OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

UMOWA-WZÓR. Firmą zwaną dalej DOSTAWCĄ reprezentowaną przez:

UMOWA-WZÓR. Firmą zwaną dalej DOSTAWCĄ reprezentowaną przez: UMOWA-WZÓR Zawarta w dniu....2016r. w Gliwicach pomiędzy: Zakładami Mechanicznymi BUMAR ŁABĘDY S.A. 44-109 Gliwice; ul. Mechaników 9; wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne Stosownie do planu pracy na IV kwartał 2011r. i programu kontroli nr DIH-81-17(1)/11/MJ przedkładam informację z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż

Bardziej szczegółowo

Tytuł Instrukcji: Obsługa Reklamacji

Tytuł Instrukcji: Obsługa Reklamacji LOGO ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KOPALNIA SOLI "KŁODAWA" S.A. Wydanie: 3 Data: 2009-12-10 Strona: 1/6 Tytuł Instrukcji: Obsługa Reklamacji Kopia: ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO

Bardziej szczegółowo

QUATUOR II Automatyczne określanie ilości zanieczyszczeń w zbożu

QUATUOR II Automatyczne określanie ilości zanieczyszczeń w zbożu QUATUOR II Automatyczne określanie ilości zanieczyszczeń w zbożu Podstawowe pojęcia Definicja zanieczyszczeń zbożowych: Wszystkie uszkodzone ziarna, nasiona obce, pozostałości zwierząt, roślin i cząstek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. BURAKI ĆWIKŁOWE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. BURAKI ĆWIKŁOWE Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warzywa grupa I 1 Wstęp 1.1 Zakres 1. BURAKI ĆWIKŁOWE Niniejszym opisem przedmiotu zamówienia objęto wymagania, metody badań oraz warunki przechowywania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Łącznie ocenie poddano 71 partii ryb i przetworów rybnych, w tym mrożonych produktów rybołówstwa w glazurze wartości 25.

INFORMACJA. Łącznie ocenie poddano 71 partii ryb i przetworów rybnych, w tym mrożonych produktów rybołówstwa w glazurze wartości 25. -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Incoterms 2010 DAP ( OWS-DAP )

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Incoterms 2010 DAP ( OWS-DAP ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Incoterms 2010 DAP ( OWS-DAP ) Warszawa, dnia 28.03.2017 r. 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mięsa i przetworów mięsnych

I N F O R M A C J A. z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mięsa i przetworów mięsnych -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ROBOCZA I'i.ILIHZ.2. Wyd. nr 1 z dnia r. Data zatwierdzenia. 06o'72pqq

INSTRUKCJA ROBOCZA I'i.ILIHZ.2. Wyd. nr 1 z dnia r. Data zatwierdzenia. 06o'72pqq WOJEWODZKA STACJA SANITARNO - EPIDENIOLOGICZN A w tr'od ZI 90-046 t-6dz' ul. Wodna 40 tel,4/21253-62-o0 tevfax(42)253-62-19 INSTRUKCJA ROBOCZA I'i.ILIHZ.2 DZIALU LABORATORYJNEGO WOJEWdDZKIEJ STACJI SANITARNO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 52/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.3.2010 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 178/2010 z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 401/2006 w odniesieniu do orzechów arachidowych (orzeszków

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 13 placówkach (87% badanych).

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 13 placówkach (87% badanych). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Poznań, 01.04.2014 r. OFERTA NA BADANIA. Lp. Nazwa produktu Badana cecha Metoda badawcza 1 2 3 4 1. Koncentraty spożywcze:

Poznań, 01.04.2014 r. OFERTA NA BADANIA. Lp. Nazwa produktu Badana cecha Metoda badawcza 1 2 3 4 1. Koncentraty spożywcze: Poznań, 01.04.2014 r. OFERTA NA BADANIA Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Zakład Technologii Koncentratów Spożywczych w Poznaniu Lp. Nazwa produktu Badana

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 16.3.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 77/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 225/2012 z dnia 15 marca 2012 r. zmieniające załącznik II do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRZETWORÓW MLECZNYCH W KIERUNKU UJAWNIANIA KONSERWANTÓW (BEZ MASŁA)

INFORMACJA Z KONTROLI PRZETWORÓW MLECZNYCH W KIERUNKU UJAWNIANIA KONSERWANTÓW (BEZ MASŁA) INFORMACJA Z KONTROLI PRZETWORÓW MLECZNYCH W KIERUNKU UJAWNIANIA KONSERWANTÓW (BEZ MASŁA) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, przeprowadził na terenie Województwa Wielkopolskiego w III

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 513. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 513. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 18 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 513 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego

Bardziej szczegółowo

1. Cel 2. Metody kontroli 2.1 Instrukcje 2.2 Instrukcje produkcyjne 2.3 Specyfikacje testów produktu 3. Procedura przeglądu jakości

1. Cel 2. Metody kontroli 2.1 Instrukcje 2.2 Instrukcje produkcyjne 2.3 Specyfikacje testów produktu 3. Procedura przeglądu jakości Dobre Praktyki Produkcyjne dla produkcji farb do opakowań przeznaczonych do stosowania na zewnętrznej stronie opakowań środków spożywczych, oraz artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Październik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1512

Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1512 Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1512 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych Na

Bardziej szczegółowo

Założenia kontroli plantacji produkcyjnych w kierunku wykrywania autoryzowanych i nieautoryzowanych GMO

Założenia kontroli plantacji produkcyjnych w kierunku wykrywania autoryzowanych i nieautoryzowanych GMO Założenia kontroli plantacji produkcyjnych w kierunku wykrywania autoryzowanych i nieautoryzowanych GMO Sławomir Sowa Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB, Radzików Radzików 14.12.2015 Wprowadzenie zakazów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 496

Warszawa, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 496 Warszawa, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 496 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2016 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2016 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2016 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE BURAKI ĆWIKŁOWE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE BURAKI ĆWIKŁOWE ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE BURAKI ĆWIKŁOWE opis wg słownika CPV kod CPV 03221111-7 indeks materiałowy JIM 1 Wstęp 1.1 Zakres Niniejszym opisem przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2014 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2014 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2014 r.

Bardziej szczegółowo

POLSKA GRUPA GÓRNICZA Sp. z o.o.

POLSKA GRUPA GÓRNICZA Sp. z o.o. POLSKA GRUPA GÓRNICZA Sp. z o.o. ZASADY REKLAMACJI JAKOŚCIOWYCH I ILOŚCIOWYCH W POLSKIEJ GRUPIE GÓRNICZEJ Sp. z o.o. ( wyciąg ) Katowice, maj 2016 r. SPIS TREŚCI Wstęp.... 2 Podstawowe terminy i definicje.....

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące przeprowadzonych kontroli w drugim kwartale 2006 r.

Dane dotyczące przeprowadzonych kontroli w drugim kwartale 2006 r. Dane dotyczące przeprowadzonych kontroli w drugim kwartale 2006 r. A. 1.Liczba kontroli - 125 2.Liczba jednostek w których stwierdzono nieprawidłowości - 80 3. Liczba wydanych decyzji administracyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT BADANIA MORFOLOGII ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA GDAŃSKA. Warszawa, styczeń 2014 r.

RAPORT BADANIA MORFOLOGII ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA GDAŃSKA. Warszawa, styczeń 2014 r. RAPORT BADANIA MORFOLOGII ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA GDAŃSKA Warszawa, styczeń 2014 r. RAPORT DLA ZADANIA: Badania morfologii odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja.

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. 1 Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Formularz nr P-02/2-3-D Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [Import i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ustalona na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH WOJSKOWY OŚRODEK BADAWCZO-WDROŻENIOWY SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03/2013 Czekolada gorzka ZATWIERDZAM ZASTĘPCA SZEFA

Bardziej szczegółowo

Kraków, styczeń 2010 r.

Kraków, styczeń 2010 r. Kraków, styczeń 2010 r. I n f o r m a c j a z kontroli jakości i oznakowania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej W IV kwartale 2009 roku przeprowadzono 12 kontroli, w tym 6 w placówkach

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A 1. JAKOŚĆ

I N F O R M A C J A 1. JAKOŚĆ I N F O R M A C J A dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów z mleka koziego i owczego w kierunku ujawnienia zafałszowań mlekiem krowim i tłuszczami roślinnymi (bez marki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Dostawcą o następującej treści: 1 Przedmiot Umowy

UMOWA Nr. reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Dostawcą o następującej treści: 1 Przedmiot Umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Nr WZÓR zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Placówek w Działoszycach reprezentowanym przez: 1) Dyrektora Zespołu; 2) Głównego Księgowego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 16 / KB ŻG / 2014

DECYZJA Nr 16 / KB ŻG / 2014 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 07.07.2014 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DSk.8361.107.2014 DECYZJA Nr 16

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 898. Art. 1. Ustawa określa zadania i właściwość organów i jednostek

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 3 / KB ŻG / 2014

DECYZJA Nr 3 / KB ŻG / 2014 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 23.01.2014 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.350.2013 DECYZJA Nr 3

Bardziej szczegółowo

Warszawa maj 2007 rok

Warszawa maj 2007 rok GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Wydział Kontroli Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Środków Produkcji GI-GNK-403-19/07 INFORMACJA ZBIORCZA O WYNIKACH KONTROLI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 25 LIPCA 2016

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 25 LIPCA 2016 WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 25 LIPCA 2016 CZĘŚĆ 1 WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu odnoszą się do wszelkich umów zawartych pomiędzy jedną ze spółek Archer Daniels Midland Group określonych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW I. Procedura zamówień. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW 1. Wyroby produkowane są przez DOSTAWCĘ wyłącznie na podstawie zamówień wg wzorów DOSTAWCY, zgodnie z ich treścią. 2. Wzory zamówień dostępne są w postaci druków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 1549. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 27 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 1549. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 27 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 1549 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie pobierania próbek roślin, produktów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (dodatkowe)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (dodatkowe) Radzice Duże, 19 sierpnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (dodatkowe) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych, Radzice Duże 169, 26-340 Drzewica NIP: 7681833531, w imieniu której działa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych pod kątem ujawniania zafałszowań innymi tłuszczami

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych pod kątem ujawniania zafałszowań innymi tłuszczami -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Wiesława Skrzypczak VITA Hurtownia Żywności Naturalnej ul. Akacjowa 29 62-023 Gądki

Wiesława Skrzypczak VITA Hurtownia Żywności Naturalnej ul. Akacjowa 29 62-023 Gądki WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.79.2013 ZPO Poznań, dnia stycznia 2014 r. Wiesława Skrzypczak VITA Hurtownia Żywności Naturalnej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania świeżych owoców i warzyw oferowanych w sieciach handlowych

I N F O R M A C J A. z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania świeżych owoców i warzyw oferowanych w sieciach handlowych -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJE

CZĘŚĆ I PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJE ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO WĘGLA POCHODZĄCEGO ZE SKŁADOWISKA WĘGLA CZW WĘGLOZBYT S.A. W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORCOM ORAZ OSOBOM ZRÓWNANYM Z NIMI CZĘŚĆ I PODSTAWOWE TERMINY I

Bardziej szczegółowo