4. Oznaczanie zanieczyszczeń metody badań Podczas skupu nasion rzepaku w 2014 r. będą stosowane następujące metody oznaczania zanieczyszczeń ogółem :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Oznaczanie zanieczyszczeń metody badań Podczas skupu nasion rzepaku w 2014 r. będą stosowane następujące metody oznaczania zanieczyszczeń ogółem :"

Transkrypt

1 Cel INSTRUKCJA OCENY JAKOŚCIOWEJ NASION RZEPAKU Celem niniejszej Instrukcji jest opisanie sposobu prowadzenia oceny jakościowej dla dostaw nasion rzepaku pochodzących ze zbiorów w 2014 r. w ramach zawartych umów sprzedaży. 1. Pobieranie prób Czynności związane z pobieraniem powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia Rzeczoznawcy nadane przez właściwy Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych (WIJHAR-S). Z każdej dostawy nasion rzepaku (pojazd, wagon) należy pobrać próbę zgodnie z normą PN-EN ISO 542:1997 "Nasiona oleiste. Pobieranie próbek" według punktów w/w normy. Do pobierania prób mogą być użyte wyłącznie sprawne przyrządy określone w niniejszej normie ( patrz punkty 4.2; 5.1; 5.2; w/w normy ). W trakcie czynności pobierania można wyszczególnić następujące operacje : 1.1 Pobieranie próby pierwotnej należy pobierać zgodnie z możliwościami ich pobrania, z partii luzem lub workach za pomocą próbników opisanych w punktach 5.1 i 5.2 w/w normy, stosowanych zgodnie z zaleceniami podanymi w punktach i w/w normy. 1.2 Przygotowanie próby laboratoryjnej pobrane próbki pierwotne (patrz punkt 3.3 w/w normy) z każdej partii nasion należy połączyć i dokładnie wymieszać tworząc w ten sposób próbkę ogólną (patrz punkt 3.4 w/w normy). Tak przygotowaną próbkę ogólną należy podzielić stosując odpowiedni sprzęt (patrz punkt 5.3 w/w normy) w celu wydzielenia próbki laboratoryjnej i arbitrażowej (patrz punkt w/w normy) w ilości wynikającej z umowy zawartej między stronami. 1.3 Wielkość próbki laboratoryjnej dla nasion małych (nasiona rzepaku) określono w punkcie 8 w/w normy (patrz Tablica nr 1 - Wielkość próbek nasion oleistych) i może wynosić 1 kg - 2 kg. Wielkość próbek uzależniona będzie również od stosowanej metody oznaczania zanieczyszczeń, i tak : przy stosowaniu laboratoryjnego separatora, mechanicznego - min. 1,0 kg nasion Dostawcy nie wydaje się dodatkowego wtórnika próby. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących parametrów jakościowych, Dostawca ma prawo do reklamacji, która będzie rozpatrzona w oparciu o właściwie pobraną i zabezpieczoną próbę arbitrażową (wtórnik) zgodnie z punktem 9 niniejszej Instrukcji. 1.4 Sposób pakowania i etykietowania prób podano w punktach 9.1 oraz 9.2 ww. normy. W przypadku braku typu opakowania wymienionego w punkcie 9.1, zaleca się zastosowanie trwałych woreczków foliowych (PE). Woreczek foliowy należy szczelnie zamknąć przy pomocy zgrzewarki, taśmy klejącej, sznurka lub w inny skuteczny sposób zabezpieczający przed jego otwarciem, pamiętając o usunięciu nadmiaru powietrza z wnętrza opakowania. Po zamknięciu woreczka nakleić na nim etykietę z pełną informacją o dostawie (nie wkładać etykiet do woreczka razem z próbą nasion rzepaku!). 1.5 Wykaz prób do przygotowania i przechowania w archiwum Próba arbitrażowa - wtórnik (1 egzemplarz) o masie min. 1 kg (dla metody z użyciem separatora laboratoryjnego), która zostanie wysłana do laboratorium GIJHAR-S w przypadku zakwestionowania przez dostawcę wyników oceny jakościowej (za wyjątkiem kontraktów na bazie FOSFA). Kupujący ma prawo do pobrania prób (np. na zawartość kwasu erukowego i/lub benzo(a)pirenu) u Dostawcy, który świadczy dla niego usługę przechowania nasion rzepaku. Próby należy przechowywać przez okres : Arbitrażową 1 miesiąc 2. Redukcja próbki laboratoryjnej do próbki do badań. Redukcję należy wykonać zgodnie z normą PN-EN ISO 664:2010 "Nasiona oleiste. Zmniejszenie próbki laboratoryjnej do próbki do badań". 2.1 Przygotowanie próbki do badań należy podzielić próbkę laboratoryjną (patrz punkt 5.2 w/w normy) w taki sposób, aby otrzymać niezbędną ilość próbki do wykonania oznaczenia zanieczyszczeń i wilgotności. Wykonać analizy w czasie nie przekraczającym 48 godzin ( patrz punkt 6 w/w normy). 3. Ocena organoleptyczna Ocenę organoleptyczną należy wykonać zgodnie z normą PN - R :1997 "Ziarno roślin oleistych. Ocena organoleptyczna". W dostarczonej próbie laboratoryjnej należy określić zapach, barwę i połysk oraz sprawdzić czy nie doszło do zagrzania nasion rzepaku. Podczas oceny organoleptycznej należy zbadać próbę na obecność rozkruszków żywych i martwych oraz innych szkodników magazynowych zgodnie z normą PN-R-66160:1991 "Rośliny przemysłowe oleiste. Oznaczanie zanieczyszczeń i szkodników w ziarnie rzepaku i rzepiku". Strona 2

2 4. Oznaczanie zanieczyszczeń metody badań Podczas skupu nasion rzepaku w 2014 r. będą stosowane następujące metody oznaczania zanieczyszczeń ogółem : 4.1 Metoda z wykorzystaniem mechanicznego separatora laboratoryjnego. Separator laboratoryjny używany do wykonania niniejszego oznaczenia musi być wyposażony w następujący zestaw sit : szczelinowe o wymiarach szczelin : szerokość x długość 0,7 mm x 20 mm perforowane o średnicy oczka : = 2,8 mm Sposób postępowania. Metoda z wykorzystaniem mechanicznego separatora laboratoryjnego opiera się na wagowym oznaczeniu zanieczyszczeń wydzielonych podczas przesiewania próbki do badań o masie 1,0 kg 1,2 kg na odpowiednim zestawie sit. W separatorze należy ustawić również wielkość szczeliny zasilającej odpowiedzialnej za równomierne dozowanie nasion na powierzchnię sita oraz system aspiracji tak, aby nie dopuścić do porywania przez aspirację całych i zdrowych nasion rzepaku (Instrukcja obsługi separatora). Procent zanieczyszczeń po separatorze należy obliczyć ze wzoru podanego w metodzie lub wykorzystać opcję " % masy " dostępną w wielu wagach elektronicznych (Z SEP. ). Wstępnie doczyszczoną próbę nasion należy poddać analizie na ewentualną obecność : nasion spleśniałych przytuli czepnej nasion spalonych nasion porośniętych W związku z powyższym należy postąpić w następujący sposób : Oznaczanie nasion spleśniałych i przytuli. Z doczyszczonej próby nasion rzepaku po separatorze wydzielić próbkę do badań o masie 10 g, z dokładnością nie mniejszą niż 0,01 g. W tym celu najlepiej jest posłużyć się automatycznym dzielnikiem próbek lub rozdzielaczem szczelinowym. Z tak przygotowanej próbki wybrać wyłącznie nasiona spleśniałe (N SPL. ) i przytulię czepną (N P ). Następnie obliczyć ich procentową zawartość (oddzielnie dla każdego rodzaju zanieczyszczeń) i dodać do grupy zanieczyszczeń, które wcześniej oznaczono na separatorze. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów określonych w umowach, należy odmówić przyjęcia takiej dostawy nasion rzepaku (patrz punkty 13.1 i 13.2 niniejszej Instrukcji). Oznaczenie wykonać bez używania lupy Oznaczanie nasion spalonych. Jeżeli w badanej próbie stwierdzono zapach spalonych nasion, wówczas należy potwierdzić ich obecność zgodnie z punktem 2.2 normy PN-R-66160:1991 "Rośliny przemysłowe oleiste. Oznaczanie zanieczyszczeń i szkodników w ziarnie rzepaku i rzepiku". Analizę na zawartość nasion spalonych wykonujemy w partii nasion doczyszczonych po separatorze. Jeżeli stwierdzimy występowanie nasion spalonych (N SPAL. ) (o zwęglonym wnętrzu) to ich procentową zawartość należy dodać do zanieczyszczeń, które wcześniej oznaczono na separatorze. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu określonego w umowach, należy odmówić przyjęcia takiej dostawy nasion rzepaku (patrz punkty 13.1 i 13.2 niniejszej Instrukcji) Oznaczanie nasion porośniętych. Zawartość nasion porośniętych (N POR. ), determinuje w znacznym stopniu jakość surowca, szczególnie na etapie jego przechowywania oraz przerobu (obniżenie wydajności uzysku oleju). W związku z powyższym oznaczenie nasion porośniętych należy wykonać zaraz po pobraniu próby zgodnie z normą PN-R-66160:1991 "Rośliny przemysłowe oleiste. Oznaczanie zanieczyszczeń i szkodników w ziarnie rzepaku i rzepiku" według punktu i w/w normy, ale przed oznaczeniem zanieczyszczeń na separatorze. Jeżeli zawartość nasion porośniętych nie przekroczy 5 % w danej dostawie nasion rzepaku, wówczas nie należy dodawać ich do grupy zanieczyszczeń ogółem. Natomiast ich obecność musi być wykazana na dokumencie przyjęcia. Strona 3

3 Poziom określający przyjęcie dostawy z nasionami rzepaku porośniętego podczas akcji skupu w 2014 r. wynosi max. 5 %. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu określonego w umowach, należy odmówić przyjęcia takiej dostawy nasion rzepaku (patrz punkty 13.1 i 13.2 niniejszej Instrukcji). Oznaczenie wykonać bez używania lupy Jako wynik ostateczny podać na dokumencie przyjęcia całkowitą zawartość zanieczyszczeń ogółem (Z OG. ) w tym wyszczególnić : zanieczyszczenia oznaczone separatorem (Z SEP. ) nasiona spleśniałe (N SPL. ) przytulię czepną (N P ) nasiona spalone ( o zwęglonym wnętrzu ) (N SPAL. ) 5. Oznaczanie wilgotności Z OG. = Z SEP. + N SPL. + N P + N SPAL. Oznaczenie to należy wykonać niezwłocznie po pobraniu i dostarczeniu próby do laboratorium. Gdyby jednak było to niemożliwe, próbę nasion należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie doszło do zmian wilgotności podczas przechowania. Wilgotność nasion rzepaku można oznaczyć : wilgotnościomierzem elektrycznym (metoda zalecana podczas skupu), zgodnie z normą PN-A-74009:1990 "Ziarno zbóż, nasiona roślin strączkowych i rzepaku oraz przetwory zbożowe. Oznaczanie wilgotności za pomocą wilgotnościomierzy elektrycznych" posiadającym aktualne świadectwo atestacji / kalibracji. Nasiona rzepaku przed oznaczeniem wilgotności przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego muszą być wstępnie doczyszczone. Można do tego celu wykorzystać sita perforowane o średnicy oczek 2,8 mm. metodą suszarkową (metoda stosowana warunkowo) zgodnie z normą PN-R-66163:1962 "Oznaczanie zawartości wody w nasionach oleistych, makuchach i śrutach poekstrakcyjnych" (metoda techniczna, temperatura suszenia 130 o C); Kalibrację wilgotnościomierzy wykonuje się w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa, ul Rakowiecka 36, Warszawa, sekretariat tel. 22/ Oznaczanie zawartości kwasu erukowego Działy Kontroli Jakości ZT Kruszwica S.A. w Kruszwicy i Brzegu będą prowadziły kontrolę poziomu zawartości kwasu erukowego w nasionach rzepaku. Norma PN-R-66151:1990 "Rośliny przemysłowe oleiste. Ziarno rzepaku i rzepiku podwójnie ulepszonego", określa zawartość kwasu erukowego na poziomie 2,0 %. 7. Oznaczanie zawartości benzo(a)piranu (BaP) Podczas skupu w 2014 r. wyrywkowej kontroli na zawartość benzo(a)pirenu poddane będą przede wszystkim dostawy nasion rzepaku po procesie suszenia, które dostarczane są do Zakładów w Kruszwicy i Brzegu. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie 1881/2006 odnośnie do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych; ustalono maksymalną zawartość benzo(a)pirenu w olejach do bezpośredniego spożycia na poziomie max 2,0 µg/kg (ppb) oraz sumę benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu max. 10,0 µg/kg (ppb). W przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu 2,0 µg/kg (ppb) oraz 10 µg/kg (ppb) dla sumy benzo(a)pirenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu (w przeliczeniu na zawartość oleju) zostanie zastosowana kara określona w umowie. Benzo(a)piren C 20 H 12 należy do grupy związków określanych w literaturze polskiej jako WWA (Wielopierścieniowe Weglowodory Aromatyczne ) i w literaturze angielskiej jako PAH ( Polycyclic Aromatic Hydrocarbons ). Jest to substancja krystaliczna o barwie jasnożółtej, która topi się w temperaturze 179 o C. Jest nierozpuszczalny w wodzie. Dobrze rozpuszcza się w olejach i tłuszczach. Znajduje się w smole, sadzy, gazach odlotowych silników spalinowych, produktach niepełnego spalania węgla, gazach przemysłowych, dymie papierosowym, wędzonych produktach spożywczych itp. Wykazuje bardzo silne działanie rakotwórcze i mutagenne. Strona 4

4 8. Oznaczanie Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych (GMO) Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. prowadzą politykę zakupu materiałów i surowców wolnych od GMO, jako jeden z podstawowych wymogów naszych klientów. Dlatego podejmujemy w tym zakresie działania, mające na celu monitorowanie tego parametru. Analizę wykonuje się przy użyciu dostępnych na polskim rynku testów paskowych, które oznaczają białko, charakterystyczne dla odmian zmodyfikowanych genetycznie. Jest to test jakościowy, więc przy jego pomocy można stwierdzić wyłącznie, czy modyfikacja występuje czy też surowiec jest od niej wolny. Analiza testem paskowym jest prosta do wykonania zarówno w warunkach polowych (analiza fragmentu rośliny) jak również laboratoryjnych (analiza nasion rzepaku). Test jest rekomendowany przez PZH i przeznaczony głównie do kontroli surowców przy ich załadunku, transporcie, magazynowaniu i produkcji, by móc w szybki sposób wykluczyć ewentualną obecność GMO i zanieczyszczenie innych partii surowca. 8.1 Kontrola dostaw nasion rzepaku na obecność GMO analiza paskowym testem jakościowym Podczas dostaw nasion rzepaku po każdej partii około 1000 ton zostanie wykonana dodatkowo analiza na obecność GMO przy użyciu dostępnych na polskim rynku, paskowych testów jakościowych. Próba, o której mowa zostanie pobrana z tego środka transportu, którego masa ładunku dodana do aktualnie przyjętej masy surowca w danym dniu osiągnie łączną masę 1000 ton (tolerancja : +/- 25 ton). W tym celu wagowy poinformuje pracownika laboratorium i rzeczoznawcę, iż dana dostawa zamyka partię 1000 ton i należy wykonać w niej dodatkowo analizę jakościową GMO. Samochód nie może być wcześniej rozładowany dopóki nie będzie wyniku. Wyniki z przeprowadzonych badań zostaną zapisane w systemie SOLAB (Zakład w Kruszwicy ) i zeszycie przyjęć rzepaku (Zakład w Brzegu). W przypadku pozytywnego wyniku nastąpi odmowa przyjęcia dostawy nasion rzepaku. Przy dostawach koleją należy przygotować 1 średnią próbę z wahadła i poddać ją analizie na GMO. W przypadku stwierdzenia obecności białka charakterystycznego dla odmiany GMO należy wysłać zabezpieczoną próbę do niezależnego i akredytowanego laboratorium celem wykonania analizy referencyjnej (np. GMO screening - wykrywanie pfmv, bar, pat, nptii, t-nos). Koszt analizy pokrywa strona przegrywająca spór. 9. Reklamacje W przypadku braku akceptacji wyników analizy laboratoryjnej Dostawca w terminie 7 dni od daty otrzymania wyników wskaże pisemnie kwestionowane analizy wyłącznie na Formularzu reklamacji jakościowej (patrz Załącznik nr 3) podając wymagane informacje. Niniejsze formularze należy przesłać do następujących osób odpowiedzialnych w Zakładach w Brzegu i Kruszwicy za reklamacje jakościowe dostaw nasion rzepaku : Imię i Nazwisko Lokalizacja Stanowisko Nr telefonu stacjonarnego Nr telefonu komórkowego Nr faksu Adres owy Piotr Teresiński Magdalena Kurdziel Zakład w Kruszwicy Zakład w Brzegu Kierownik Kontroli Jakości 52/ / Kierownik Działu Kontroli Jakości 77/ / Strony uzgodnią termin dokonania wspólnej analizy rozjemczej w laboratorium Kupującego z prób pobranych przy rozładunku lub zdecydują o wysłaniu w/w prób do laboratorium posiadającego akredytację. Wyniki wspólnej analizy rozjemczej lub laboratorium akredytowanego są ostateczne i będą służyły do rozliczenia między stronami. Koszty analizy i koszty przesyłki próby do laboratorium pokrywa strona przegrywająca spór. 10. Wymagana dokumentacja jakościowa Ważnym elementem oceny jakościowej oraz spełnienia wymagań Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności jest prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i niezbędnych zapisów, które będą służyły do identyfikacji poszczególnych etapów przyjęcia dostaw nasion rzepaku do magazynów własnych Spółki. Dlatego konieczne jest prowadzenie następujących zapisów : Rzeczoznawca prowadzi rejestr pobranych prób, o ile nie jest prowadzony w wersji elektronicznej, w którym zapisuje kolejny numer dla dostawy nasion rzepaku oraz niezbędne informacje dotyczące dostawcy. Istotne jest, aby informacje zawarte na etykiecie próby były tożsame z informacjami w odpowiednim rejestrze. Laboratorium prowadzi rejestr analiz jakościowych (wydruki z systemu Movex), zeszyty laboranta, w których dokonuje niezbędnych obliczeń oraz rejestr Protokołów odmowy przyjęcia dostawy. Ponadto posiada aktualny wykaz norm, aktualne świadectwa kalibracji lub legalizacji na stosowany sprzęt laboratoryjny oraz zapisy dotyczące okresowego sprawdzania suszarek elektrycznych i wilgotnościomierzy. Strona 5

5 11. Wykaz stosowanych norm Symbol PN-EN ISO 542:1997 PN-EN ISO 664:2010 PN-R-66160:1991 PN-R-66163:1962 PN-A-74009:1990 PN - R :1997 PN-R-66151:1990 Tytuł Nasiona oleiste. Pobieranie próbek. Nasiona oleiste. Zmniejszenie próbki laboratoryjnej do próbki do badań. Rośliny przemysłowe oleiste. Oznaczanie zanieczyszczeń i szkodników w ziarnie rzepaku i rzepiku. (w zakresie oznaczania nasion spalonych i porośniętych) Oznaczanie zawartości wody w nasionach oleistych, makuchach i śrutach poekstrakcyjnych. (wg punktu 3.2 niniejszej normy) Ziarno zbóż, nasiona roślin strączkowych i rzepaku oraz przetwory zbożowe. Oznaczanie wilgotności za pomocą wilgotnościomierzy elektrycznych. (wraz ze zmianą PN 90 / A / Az1:1998) Ziarno roślin oleistych. Ocena organoleptyczna. Rośliny przemysłowe oleiste. Ziarno rzepaku i rzepiku podwójnie ulepszonego. ( w zakresie zawartości kwasu erukowego ) W internecie na stronach oraz dostępny jest wykaz polskich norm i możliwość sprawdzenia aktualnego statusu normy. 12. Wykaz podstawowego sprzętu laboratoryjnego Mechaniczny separator laboratoryjny lub zestaw sit do ręcznego oznaczenia zanieczyszczeń Wilgotnościomierz z aktualnym świadectwem atestacji lub suszarka elektryczna (sprawdzona) Waga laboratoryjna Sprzęt do pobierania prób ( sonda automatyczna lub sonda ręczna, czerpak ) Sprzęt do przygotowania prób ( taca z płaskim dnem wraz z krzyżakiem do redukcji prób, rozdzielacz szczelinowy, automatyczny dzielnik prób ) 13. Wykaz załączników 13.1 Załącznik nr 1 - Protokół odmowy przyjęcia dostawy nasion rzepaku (rzepak surowy) Załącznik nr 1 dotyczy umów sprzedaży rzepaku od wskazanych dostawców 13.2 Załącznik nr 2 - Protokół odmowy przyjęcia dostawy nasion rzepaku (rzepak technologiczny) 13.3 Załącznik nr 3 - Formularz reklamacji jakościowej 14. Uwagi końcowe Do pobierania prób należy stosować wyłącznie przyrządy, które wymieniono w normie PN-EN ISO 542:1997. Przy oznaczeniach parametrów jakościowych podano tylko ogólne wskazówki. Szczegółowe informacje znajdują się w normach wymienionych w punkcie 11 niniejszej Instrukcji. Separator laboratoryjny powinien zostać poddany przeglądowi technicznemu celem potwierdzenia jego sprawności. Testy paskowe, jakościowe do oznaczania białka specyficznego dla odmian nasion rzepaku GMO można zakupić w firmie NUSCANA, ul. Wieruszowska 12/16, Poznań, tel. 061/ lub Cereus Wena, ul. Biała 19, Toruń, tel. 056/ Stan techniczny suszarek elektrycznych stosowanych do oznaczania wilgotności w nasionach rzepaku należy sprawdzić zgodnie z normą PN-86/A Ziarno zbóż, nasion strączkowych i przetwory zbożowe. Oznaczanie wilgotności (punkty: 1.2a; 2.1; 2.2a; 2.2d oraz fragment dotyczący wykonania samego oznaczenia przy użyciu kaszy manny). Wilgotnościomierz elektryczny stosowany do oznaczania wilgotności nasion rzepaku w skupie należy poddać okresowej kontroli (kalibracja) potwierdzonej wystawieniem stosownego dokumentu. Wymienione w niniejszej Instrukcji normy można zakupić poprzez Internet na stronach lub Wymienione w niniejszej Instrukcji akty prawne można znaleźć w odpowiednich Dziennikach Ustaw oraz na stronie internetowej Strona 6

6 Pytania dotyczące prowadzenia oceny jakościowej można kierować do następujących osób : Imię i Nazwisko Lokalizacja Stanowisko Nr telefonu stacjonarnego Nr telefonu komórkowego Nr faksu Adres owy Piotr Teresiński Zakład w Kruszwicy Kierownik Kontroli Jakości 52/ / Dorota Siedlecka Zakład w Brzegu Z-ca Kierownika Olejarni 77/ / Strona 7

7 Załącznik nr 1 do : INSTRUKCJI ZT Kruszwica S.A. dotyczącej oceny jakościowej nasion rzepaku w kampanii 2014 r. / 2015 r. PROTOKÓŁ Nr. / OPS / 2014 odmowy przyjęcia dostawy nasion rzepaku (rzepak surowy) PARAMETRY DOSTAWY Data dostawy : Nazwa dostawcy : Nr dostawy / dostawcy : Nr rej. pojazdu : Waga netto [tona] : PARAMETRY JAKOŚCIOWE Wilgotność powyżej 12,0 % Wynik :.. % Zanieczyszczenia powyżej 8,0 % Wynik :.. % Nasiona spleśniałe powyżej 0,4 % Wynik :.. % Nasiona spalone (o zwęglonym wnętrzu) powyżej 1,0 % Wynik :.. % Nasiona porośnięte powyżej 5,0 % Wynik :.. % Nasiona przytulii czepnej powyżej 2,0 % Wynik :.. % Rozkruszek żywy Wynik :.. % Rozkruszek martwy powyżej 20 sztuk/kg nasion Wynik :.. % Inne szkodniki magazynowe Wynik :.. % Nasiona GMO (jakościowy test paskowy TRAIT) : Liberty Link Wynik pozytywny Roundup Ready Wynik pozytywny Zapach obcy : spalony, chemiczny, stęchły, inny :... PODPISY PRZEDSTAWICIEL : Zakładu w Kruszwicy / Zakładu w Brzegu / Firmy działającej na zlecenie ZTK DOSTAWCA LUB JEGO PRZEDSTAWICIEL :

8 Załącznik nr 2 do : INSTRUKCJI ZT Kruszwica S.A. dotyczącej oceny jakościowej nasion rzepaku w kampanii 2014 r. / 2015 r. PROTOKÓŁ Nr. / OPT / 2014 odmowy przyjęcia dostawy nasion rzepaku (rzepak technologiczny) PARAMETRY DOSTAWY Data dostawy : Nazwa dostawcy : Nr dostawy / dostawcy : Nr rej. pojazdu : Waga netto [tona] : PARAMETRY JAKOŚCIOWE Wilgotność powyżej 9,0 % Wynik :.. % Zanieczyszczenia powyżej 6,0 % Wynik :.. % Nasiona spleśniałe powyżej 0,4 % Wynik :.. % Nasiona spalone (o zwęglonym wnętrzu) powyżej 1,0 % Wynik :.. % Nasiona porośnięte powyżej 5,0 % Wynik :.. % Nasiona przytulii czepnej powyżej 2,0 % Wynik :.. % Rozkruszek żywy Wynik :.. % Rozkruszek martwy powyżej 20 sztuk/kg nasion Wynik :.. % Inne szkodniki magazynowe Wynik :.. % Nasiona GMO (jakościowy test paskowy TRAIT) : Liberty Link Wynik pozytywny Roundup Ready Wynik pozytywny Zapach obcy : spalony, chemiczny, stęchły, inny :... PODPISY PRZEDSTAWICIEL ZT KRUSZWICA S.A.: Zakład w Kruszwicy / Zakład w Brzegu DOSTAWCA LUB JEGO PRZEDSTAWICIEL :

9 Załącznik nr 3 do : INSTRUKCJI ZT Kruszwica S.A. dotyczącej oceny jakościowej nasion rzepaku w kampanii 2014 r. / 2015 r. FORMULARZ REKLAMACJI JAKOŚCIOWEJ (*) INFORMACJE OGÓLNE Data złożenia reklamacji : Nazwa reklamującego : Nr reklamującego w systemie IT Kupującego : Adres : NIP : Telefon kontaktowy : Dostawa do magazynu Kupującego w : Forma rozpatrzenia reklamacji : Zakład w Kruszwicy Zakład w Brzegu Magazyn PIAST, Kruszwica Magazyn AGROPOL, Łosiów Wspólna analiza rozjemcza Laboratorium akredytowane PARAMETRY DOSTAWY Data dostawy : Nr dowodu przyjęcia : Nr umowy : Data umowy : Nr rej. środka transportu : Waga netto dostawy [tona] : REKLAMOWANY PARAMETR Wilgotność, % Zanieczyszczenia ogółem, % Zapach Podpis (*) Reklamacja może być dokonana wyłącznie w terminie określonym w umowie. Jeżeli reklamacja dotyczy więcej niż jednej dostawy to wówczas należy wypisać każde zgłoszenie na oddzielnym formularzu.

ANKIETA DOTYCZĄCA MAGAZYNU CUKRU

ANKIETA DOTYCZĄCA MAGAZYNU CUKRU ANKIETA DOTYCZĄCA MAGAZYNU CUKRU Podstawa prawna: - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO JAKOŚCIOWEGO I ILOŚCIOWEGO WĘGLA POCHODZĄCEGO Z ODDZIAŁÓW KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. WSTĘP

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO JAKOŚCIOWEGO I ILOŚCIOWEGO WĘGLA POCHODZĄCEGO Z ODDZIAŁÓW KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. WSTĘP ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO JAKOŚCIOWEGO I ILOŚCIOWEGO WĘGLA POCHODZĄCEGO Z ODDZIAŁÓW KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. WSTĘP W imieniu SPRZEDAWCY procedury postępowania reklamacyjnego dotyczące wad jakościowych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości oznakowania środków spożywczych w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości oznakowania środków spożywczych w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-9 EGZEMPLARZ NR: 2 STRONA/STRON: 1/3 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 26.05.2008

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Warunków uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu kukurydzy w magazynie interwencyjnym.

Załącznik Nr 3 do Warunków uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu kukurydzy w magazynie interwencyjnym. Załącznik Nr 3 do Warunków uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu kukurydzy w magazynie interwencyjnym. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA ZBÓŻ OBJĘTYCH INTERWENCYJNYM ZAKUPEM OD 1 LISTOPADA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (Pobieranie próbek) Metoda badawcza

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (Pobieranie próbek) Metoda badawcza WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 () L.p. Badany obiekt 1 Gazy odlotowe E) 2 Gazy odlotowe E) 3 Gazy odlotowe E) 4 Gazy odlotowe E) 5 Gazy odlotowe E) 6 Gazy odlotowe E) Oznaczany składnik lub parametr pyłu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Podstawowe pojęcia i określenia z zakresu towaroznawstwa żywności 1.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

**** Minimalne parametry jakościowe pszenicy w zakupie interwencyjnym

**** Minimalne parametry jakościowe pszenicy w zakupie interwencyjnym Załącznik Nr 2 do Warunków uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu pszenicy w roku gospodarczym 2012/2013 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA PSZENICY OBJĘTEJ INTERWENCYJNYM ZAKUPEM OD 1

Bardziej szczegółowo

oleje i tłuszcze (z wyłączeniem masła kakaowego i oleju kokosowego);

oleje i tłuszcze (z wyłączeniem masła kakaowego i oleju kokosowego); Załącznik nr 1 Informacja na temat rozporządzenia Komisji (UE) nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 odnośnie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres NUSCANA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 215/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.8.2011 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 odnośnie do najwyższych dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

Tytuł Instrukcji: Obsługa Reklamacji

Tytuł Instrukcji: Obsługa Reklamacji LOGO ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KOPALNIA SOLI "KŁODAWA" S.A. Wydanie: 3 Data: 2009-12-10 Strona: 1/6 Tytuł Instrukcji: Obsługa Reklamacji Kopia: ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO

Bardziej szczegółowo

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne Stosownie do planu pracy na IV kwartał 2011r. i programu kontroli nr DIH-81-17(1)/11/MJ przedkładam informację z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 513. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 513. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 18 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 513 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 72 / ŻG / 2012

DECYZJA Nr 72 / ŻG / 2012 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 30.10.2012 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DSk.8361.147.2012 DECYZJA Nr 72

Bardziej szczegółowo

RAPORT BADANIA MORFOLOGII ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA GDAŃSKA. Warszawa, styczeń 2014 r.

RAPORT BADANIA MORFOLOGII ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA GDAŃSKA. Warszawa, styczeń 2014 r. RAPORT BADANIA MORFOLOGII ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA GDAŃSKA Warszawa, styczeń 2014 r. RAPORT DLA ZADANIA: Badania morfologii odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

POLSKA GRUPA GÓRNICZA Sp. z o.o.

POLSKA GRUPA GÓRNICZA Sp. z o.o. POLSKA GRUPA GÓRNICZA Sp. z o.o. ZASADY REKLAMACJI JAKOŚCIOWYCH I ILOŚCIOWYCH W POLSKIEJ GRUPIE GÓRNICZEJ Sp. z o.o. ( wyciąg ) Katowice, maj 2016 r. SPIS TREŚCI Wstęp.... 2 Podstawowe terminy i definicje.....

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Formularz nr P-02/2-3-D Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [Import i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 52/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.3.2010 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 178/2010 z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 401/2006 w odniesieniu do orzechów arachidowych (orzeszków

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Dostawcą o następującej treści: 1 Przedmiot Umowy

UMOWA Nr. reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Dostawcą o następującej treści: 1 Przedmiot Umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Nr WZÓR zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Placówek w Działoszycach reprezentowanym przez: 1) Dyrektora Zespołu; 2) Głównego Księgowego

Bardziej szczegółowo

QUATUOR II Automatyczne określanie ilości zanieczyszczeń w zbożu

QUATUOR II Automatyczne określanie ilości zanieczyszczeń w zbożu QUATUOR II Automatyczne określanie ilości zanieczyszczeń w zbożu Podstawowe pojęcia Definicja zanieczyszczeń zbożowych: Wszystkie uszkodzone ziarna, nasiona obce, pozostałości zwierząt, roślin i cząstek

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2014 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2014 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 4. Zakład Budownictwa Ogólnego. Kruszywa budowlane - oznaczenie gęstości nasypowej - oznaczenie składu ziarnowego

ĆWICZENIE NR 4. Zakład Budownictwa Ogólnego. Kruszywa budowlane - oznaczenie gęstości nasypowej - oznaczenie składu ziarnowego Zakład Budownictwa Ogólnego ĆWICZENIE NR 4 Kruszywa budowlane - oznaczenie gęstości nasypowej - oznaczenie składu ziarnowego Instrukcja z laboratorium: Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo Instrukcja

Bardziej szczegółowo

1. Cel 2. Metody kontroli 2.1 Instrukcje 2.2 Instrukcje produkcyjne 2.3 Specyfikacje testów produktu 3. Procedura przeglądu jakości

1. Cel 2. Metody kontroli 2.1 Instrukcje 2.2 Instrukcje produkcyjne 2.3 Specyfikacje testów produktu 3. Procedura przeglądu jakości Dobre Praktyki Produkcyjne dla produkcji farb do opakowań przeznaczonych do stosowania na zewnętrznej stronie opakowań środków spożywczych, oraz artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Październik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 1549. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 27 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 1549. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 27 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 1549 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie pobierania próbek roślin, produktów

Bardziej szczegółowo

Poznań, 01.04.2014 r. OFERTA NA BADANIA. Lp. Nazwa produktu Badana cecha Metoda badawcza 1 2 3 4 1. Koncentraty spożywcze:

Poznań, 01.04.2014 r. OFERTA NA BADANIA. Lp. Nazwa produktu Badana cecha Metoda badawcza 1 2 3 4 1. Koncentraty spożywcze: Poznań, 01.04.2014 r. OFERTA NA BADANIA Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Zakład Technologii Koncentratów Spożywczych w Poznaniu Lp. Nazwa produktu Badana

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY DOSTAWCY - PRODUCENTA

ANKIETA OCENY DOSTAWCY - PRODUCENTA Strona/stron 1/9 Rok zał. 1927 INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji Wyrobów 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel.: 22 663 43 14 tel.: 22 560 25 40 e-mail: wojtan@imp.edu.pl http://www.imp.edu.pl/cert

Bardziej szczegółowo

ul. 3 Maja 26 72-200 Nowogard tel. +48 91 392 59 90 fax. +48 91 392 59 97 ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA RZEPAKU OPIS DZIAŁALNOŚCI

ul. 3 Maja 26 72-200 Nowogard tel. +48 91 392 59 90 fax. +48 91 392 59 97 ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA RZEPAKU OPIS DZIAŁALNOŚCI ul. 3 Maja 26 72-200 Nowogard tel. +48 91 392 59 90 fax. +48 91 392 59 97 ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA RZEPAKU OPIS DZIAŁALNOŚCI 1. Wstęp REM S.A. to nowoczesny zakład produkcji oleju i makuchu rzepakowego dysponujący

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 496

Warszawa, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 496 Warszawa, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 496 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH 023 16(9)09/GS Warszawa, 14 grudnia 2009 r. DECYZJA DIH-1/19/2009 Na podstawie art. 138 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Kraków, styczeń 2010 r.

Kraków, styczeń 2010 r. Kraków, styczeń 2010 r. I n f o r m a c j a z kontroli jakości i oznakowania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej W IV kwartale 2009 roku przeprowadzono 12 kontroli, w tym 6 w placówkach

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [ Przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008 Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora Piotr Pasławski 2008 Odniesienie do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 01 stycznia 2015 wprowadza się w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III - PRODUKTY GARMAŻERYJNE CHŁODZONE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III - PRODUKTY GARMAŻERYJNE CHŁODZONE Nr sprawy 9/PN/2016 Załącznik nr 7c do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III - PRODUKTY GARMAŻERYJNE CHŁODZONE KLUSKI ŚLĄSKIE 1. Wstęp 1.1 Zakres Niniejszym opisem przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa maj 2007 rok

Warszawa maj 2007 rok GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Wydział Kontroli Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Środków Produkcji GI-GNK-403-19/07 INFORMACJA ZBIORCZA O WYNIKACH KONTROLI

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 898. Art. 1. Ustawa określa zadania i właściwość organów i jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ustalona na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (dodatkowe)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (dodatkowe) Radzice Duże, 19 sierpnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (dodatkowe) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych, Radzice Duże 169, 26-340 Drzewica NIP: 7681833531, w imieniu której działa

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kontroli rynku w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów

Wspieranie kontroli rynku w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów Wspieranie kontroli rynku w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów Program: Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... na interwencyjny zakup kukurydzy przez Agencję Rynku Rolnego z przejęciem w magazynie interwencyjnym zawarta w dniu... w...

UMOWA Nr... na interwencyjny zakup kukurydzy przez Agencję Rynku Rolnego z przejęciem w magazynie interwencyjnym zawarta w dniu... w... Załącznik Nr 1 do Warunków uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu kukurydzy w magazynie interwencyjnym. pomiędzy: UMOWA Nr... na interwencyjny zakup kukurydzy przez Agencję Rynku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJE

CZĘŚĆ I PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJE ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO WĘGLA POCHODZĄCEGO ZE SKŁADOWISKA WĘGLA CZW WĘGLOZBYT S.A. W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORCOM ORAZ OSOBOM ZRÓWNANYM Z NIMI CZĘŚĆ I PODSTAWOWE TERMINY I

Bardziej szczegółowo

**** Minimalne parametry jakościowe pszenicy w zakupie interwencyjnym

**** Minimalne parametry jakościowe pszenicy w zakupie interwencyjnym Załącznik Nr 2 do Warunków uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu pszenicy w roku gospodarczym 2015/2016 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA PSZENICY OBJĘTEJ INTERWENCYJNYM ZAKUPEM OD 1

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych produktów rybołówstwa za IV kwartał 2014r.

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych produktów rybołówstwa za IV kwartał 2014r. Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych produktów rybołówstwa za IV kwartał 2014r. Kontrolą powyższych zagadnień objęto łącznie 14 placówek, w tym: - 9 placówek sieci handlowych

Bardziej szczegółowo

AGENCJĄ RYNKU ROLNEGO,

AGENCJĄ RYNKU ROLNEGO, Umowa nr... z dnia... na dostarczenie... do organizacji charytatywnych w zamian za...znajdujące się w magazynach interwencyjnych UE, w ramach programu Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.

KOMPANIA WĘGLOWA S.A. KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ZASADY REKLAMACJI JAKOŚCIOW YCH I ILOŚCIOW YCH W KOMPANII W ĘGLOW EJ S.A. (w yciąg) Katow ice, kw iecień 2012 r SPIS TREŚCI Wstęp.... 3 Podstawowe terminy i definicje..... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP/./2012. zawarta w dniu... 2012roku w Lublinie

Umowa nr ZP/./2012. zawarta w dniu... 2012roku w Lublinie Umowa nr ZP/./2012 Załącznik nr 16 do SIWZ zawarta w dniu... 2012roku w Lublinie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 7 im. Ks. Jana Twardowskiego z siedzibą w Lublinie, ul. Plażowa 9, reprezentowaną, przez:

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Dorota Prokopczyk Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. wytwarzaniem produktów leczniczych -jest każde działanie prowadzące do powstania produktu

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka w Warszawie ul. Bogusławskiego 8a Warszawa Tel./fax 22 663 66 28 umirowska@edu.um.warszawa.

Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka w Warszawie ul. Bogusławskiego 8a Warszawa Tel./fax 22 663 66 28 umirowska@edu.um.warszawa. Załącznik nr 5 do SWIZ Projekt umowy- istotne postanowienia Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w projekcie umowy. UMOWA W dniu. r., w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Moduł 3 Strona 1 2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji

Bardziej szczegółowo

2) sposób prowadzenia dokumentacji wytwarzania i obrotu, a także sposób transportu pasz leczniczych;

2) sposób prowadzenia dokumentacji wytwarzania i obrotu, a także sposób transportu pasz leczniczych; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie pasz leczniczych (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2003 r.) Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie składu ziarnowego kruszyw z wykorzystaniem próbek zredukowanych

Oznaczanie składu ziarnowego kruszyw z wykorzystaniem próbek zredukowanych dr inż. Zdzisław Naziemiec ISCOiB, OB Kraków Oznaczanie składu ziarnowego kruszyw z wykorzystaniem próbek zredukowanych Przesiewanie kruszyw i oznaczenie ich składu ziarnowego to podstawowe badanie, jakie

Bardziej szczegółowo

Wiesława Skrzypczak VITA Hurtownia Żywności Naturalnej ul. Akacjowa 29 62-023 Gądki

Wiesława Skrzypczak VITA Hurtownia Żywności Naturalnej ul. Akacjowa 29 62-023 Gądki WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.79.2013 ZPO Poznań, dnia stycznia 2014 r. Wiesława Skrzypczak VITA Hurtownia Żywności Naturalnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 165 12363 Poz. 1122 1122 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 września 2010 r. w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i preparatów chemicznych oraz wyrobów

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności W roku 2013 objętych nadzorem było 33188 obiektów w tym: - 1695 obiektów produkcji żywności, - 19458 obiektów obrotu żywnością,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MONITOROWANIA GOSPODARKI BIOMASOWEJ POD KĄTEM BILANSU ENERGETYCZNEGO

PROJEKT MONITOROWANIA GOSPODARKI BIOMASOWEJ POD KĄTEM BILANSU ENERGETYCZNEGO PROJEKT MONITOROWANIA GOSPODARKI BIOMASOWEJ POD KĄTEM BILANSU ENERGETYCZNEGO Bełchatów, 16-17 październik 2014 SGS Polska Sp. z o.o. Branża Minerals E: anna.tarnawska@sgs.com T: + 48 691 767 441 PLAN BILAND

Bardziej szczegółowo

AUCHAN POLSKA Spółka z o.o. ul. Puławska 46 05-500 Piaseczno

AUCHAN POLSKA Spółka z o.o. ul. Puławska 46 05-500 Piaseczno WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.130.2014 ZPO Poznań, dnia listopada 2014 r. AUCHAN POLSKA Spółka z o.o. ul. Puławska 46 05-500

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ DECYZJA. Ełk, dnia 27 września 2013 r. D-Ek.8361.127.2013.TJ

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ DECYZJA. Ełk, dnia 27 września 2013 r. D-Ek.8361.127.2013.TJ WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Ełk, dnia 27 września 2013 r. D-Ek.8361.127.2013.TJ PAKROM Spółka Jawna D. i J. Romejko ul. Suwalska 25 11-500 Giżycko DECYZJA Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie Nazwa przedsięwzięcia Nazwa Beneficjenta Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej 1 1. Identyfikacja obiektu 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... Data inspekcji.. Godzina rozpoczęcia inspekcji.. Godzina zakończenia inspekcji. Kontrolą objęto

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie składu morfologicznego. Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski

Oznaczanie składu morfologicznego. Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski Oznaczanie składu morfologicznego Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski Pobieranie i przygotowywanie próbek Przedmiot procedury - metoda oznaczania składu morfologicznego odpadów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 17 / KB ŻG / 2014

DECYZJA Nr 17 / KB ŻG / 2014 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 08.07.2014 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DS.8361.161.2014 DECYZJA Nr 17

Bardziej szczegółowo

Nieaktualna wersja Rozdziału 6 Zmieniona i aktualna wersja Rozdziału 6

Nieaktualna wersja Rozdziału 6 Zmieniona i aktualna wersja Rozdziału 6 Zasada [Komentarze: Dodano pierwsze zdanie.] 6.2 Do zadań Działu Kontroli Jakości należy także opracowywanie, walidacja i wdrażanie wszystkich procedur kontroli jakości, przechowywanie prób referencyjnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: Dostawy oleju napędowego oraz roztworu mocznika w wodzie zdemineralizowanej (32,5%)

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: Dostawy oleju napędowego oraz roztworu mocznika w wodzie zdemineralizowanej (32,5%) CZĘŚĆ III SIWZ: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiot zamówienia: Dostawy paliw dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie. Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK/12/33/2015 I. ZADANIE NR

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 ust. 1,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 ust. 1, ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1830/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów W przedmiotowym zakresie przeprowadzono kontrole w 5 placówkach na terenie Częstochowy. Kontrolą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zarejestrowanym w... pod Nr..., Nr NIP:..., REGON:... Konto bankowe... Nr... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA. zarejestrowanym w... pod Nr..., Nr NIP:..., REGON:... Konto bankowe... Nr... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą UMOWA zawarta w dniu...2011r. w Raciborzu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul.adamczyka 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA REGON:... NIP:...

UMOWA REGON:... NIP:... PROJEKT Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania jakościowe dla artykułów spożywczych

Wymagania jakościowe dla artykułów spożywczych Wymagania jakościowe dla artykułów spożywczych Załącznik nr 1 Dostarczone artykuły spożywcze o muszą spełniać wszystkie wymagania prawne niezbędne do dopuszczenia do obrotu, w tym m.in. dotyczące zawartości

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FOLII STRETCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FOLII STRETCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA FOLII STRETCH 1. OPIS PRODUKTU Przedmiotem specyfikacji technicznej jest polietylenowa, 32 warstwowa, przezroczysta folia stretch LLDPE otrzymywana przez wytłaczanie metodą wylewu

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OBSŁUGA REKLAMACJI Strona: 1/5 I CEL PROCESU Celem procesu jest określenie: - zasad przyjmowania i realizacji zgłoszonych reklamacji, - kolejności czynności słuŝących obsługi reklamacji, - decyzyjności

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie:

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Badane obiekty/ grupy obiektów Środki Ŝywienia zwierząt Badane cechy i metody badawcze Zawartość białka

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW Nadzienia Marmolady Powidła

KATALOG PRODUKTÓW Nadzienia Marmolady Powidła KATALOG PRODUKTÓW Nadzienia Marmolady Powidła 2015/2016 Nadzienia wysoki procentowy udział owoców, naturalny owocowy smak, duże kawałki owoców, powstają z owoców nie konserwowanych chemicznie, doskonale

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 70/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.3.2006 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 401/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomów

Bardziej szczegółowo

1. Zasady postępowania przy stwierdzaniu zatrucia

1. Zasady postępowania przy stwierdzaniu zatrucia Instrukcja postępowania przy pobieraniu próbek do badań laboratoryjnych, realizowanych przez PIWet-PIB, przy podejrzeniu o ostre zatrucie pszczół środkami ochrony roślin W ramach realizacji programu, na

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

Analiza wód powierzchniowych, podziemnych i przeznaczonych do konsumpcji.

Analiza wód powierzchniowych, podziemnych i przeznaczonych do konsumpcji. Scenariusz lekcji przygotowany w ramach projektu Innowacyjna Szkoła Zawodowa w roku szkolnym 2009/2010. Opracowanie: mgr Anna Szuster Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach. Analiza wód powierzchniowych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 stycznia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 stycznia 2007 r. Dz.U.2007.23.140 2007.09.26 zm. Dz.U.2007.163.1158 1 2010.03.18 zm. Dz.U.2010.31.163 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia :

Zapytanie Ofertowe. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia : Wola Krzysztoporska dnia 06.06.2012 r.... Pieczęć zamawiającego UZP.271.33P.2011 Zapytanie Ofertowe Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT I. ZAMÓWIENIA 1. Sposób składania zamówień Zamówienia można składać bezpośrednio w sklepie internetowym Granit lub w Dziale Obsługi Klienta (tel. nr 61 896 74 80, faks nr 61 896

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW RYNKU ZBOŻOWEGO INFORMACJE WSTĘPNE ORAZ ZASADY INTERWENCYJNEGO ZAKUPU ZBÓŻ

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW RYNKU ZBOŻOWEGO INFORMACJE WSTĘPNE ORAZ ZASADY INTERWENCYJNEGO ZAKUPU ZBÓŻ PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW RYNKU ZBOŻOWEGO INFORMACJE WSTĘPNE ORAZ ZASADY INTERWENCYJNEGO ZAKUPU ZBÓŻ Z DNIEM 1 MAJA ZMIENIAJĄ SIĘ ZASADY ZARZĄDZANIA RYNKIEM ZBOŻOWYM NA OBOWIĄZUJĄCE W UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 23 września 2013 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Opis składany po raz pierwszy

Opis składany po raz pierwszy OPIS własnego zakładu przetwórczego/podwykonawcy [przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu] dokument obligatoryjny - zał. do sekcji IV Wniosku o certyfikację [przetwórstwo i wprowadzanie produktów

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli przetworów mlecznych w kierunku ujawnienia konserwantów

Informacja o wynikach kontroli przetworów mlecznych w kierunku ujawnienia konserwantów WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG- 0331-13/2010 Kielce dn. 20.10.2010r Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo