4. Oznaczanie zanieczyszczeń metody badań Podczas skupu nasion rzepaku w 2014 r. będą stosowane następujące metody oznaczania zanieczyszczeń ogółem :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Oznaczanie zanieczyszczeń metody badań Podczas skupu nasion rzepaku w 2014 r. będą stosowane następujące metody oznaczania zanieczyszczeń ogółem :"

Transkrypt

1 Cel INSTRUKCJA OCENY JAKOŚCIOWEJ NASION RZEPAKU Celem niniejszej Instrukcji jest opisanie sposobu prowadzenia oceny jakościowej dla dostaw nasion rzepaku pochodzących ze zbiorów w 2014 r. w ramach zawartych umów sprzedaży. 1. Pobieranie prób Czynności związane z pobieraniem powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia Rzeczoznawcy nadane przez właściwy Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych (WIJHAR-S). Z każdej dostawy nasion rzepaku (pojazd, wagon) należy pobrać próbę zgodnie z normą PN-EN ISO 542:1997 "Nasiona oleiste. Pobieranie próbek" według punktów w/w normy. Do pobierania prób mogą być użyte wyłącznie sprawne przyrządy określone w niniejszej normie ( patrz punkty 4.2; 5.1; 5.2; w/w normy ). W trakcie czynności pobierania można wyszczególnić następujące operacje : 1.1 Pobieranie próby pierwotnej należy pobierać zgodnie z możliwościami ich pobrania, z partii luzem lub workach za pomocą próbników opisanych w punktach 5.1 i 5.2 w/w normy, stosowanych zgodnie z zaleceniami podanymi w punktach i w/w normy. 1.2 Przygotowanie próby laboratoryjnej pobrane próbki pierwotne (patrz punkt 3.3 w/w normy) z każdej partii nasion należy połączyć i dokładnie wymieszać tworząc w ten sposób próbkę ogólną (patrz punkt 3.4 w/w normy). Tak przygotowaną próbkę ogólną należy podzielić stosując odpowiedni sprzęt (patrz punkt 5.3 w/w normy) w celu wydzielenia próbki laboratoryjnej i arbitrażowej (patrz punkt w/w normy) w ilości wynikającej z umowy zawartej między stronami. 1.3 Wielkość próbki laboratoryjnej dla nasion małych (nasiona rzepaku) określono w punkcie 8 w/w normy (patrz Tablica nr 1 - Wielkość próbek nasion oleistych) i może wynosić 1 kg - 2 kg. Wielkość próbek uzależniona będzie również od stosowanej metody oznaczania zanieczyszczeń, i tak : przy stosowaniu laboratoryjnego separatora, mechanicznego - min. 1,0 kg nasion Dostawcy nie wydaje się dodatkowego wtórnika próby. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących parametrów jakościowych, Dostawca ma prawo do reklamacji, która będzie rozpatrzona w oparciu o właściwie pobraną i zabezpieczoną próbę arbitrażową (wtórnik) zgodnie z punktem 9 niniejszej Instrukcji. 1.4 Sposób pakowania i etykietowania prób podano w punktach 9.1 oraz 9.2 ww. normy. W przypadku braku typu opakowania wymienionego w punkcie 9.1, zaleca się zastosowanie trwałych woreczków foliowych (PE). Woreczek foliowy należy szczelnie zamknąć przy pomocy zgrzewarki, taśmy klejącej, sznurka lub w inny skuteczny sposób zabezpieczający przed jego otwarciem, pamiętając o usunięciu nadmiaru powietrza z wnętrza opakowania. Po zamknięciu woreczka nakleić na nim etykietę z pełną informacją o dostawie (nie wkładać etykiet do woreczka razem z próbą nasion rzepaku!). 1.5 Wykaz prób do przygotowania i przechowania w archiwum Próba arbitrażowa - wtórnik (1 egzemplarz) o masie min. 1 kg (dla metody z użyciem separatora laboratoryjnego), która zostanie wysłana do laboratorium GIJHAR-S w przypadku zakwestionowania przez dostawcę wyników oceny jakościowej (za wyjątkiem kontraktów na bazie FOSFA). Kupujący ma prawo do pobrania prób (np. na zawartość kwasu erukowego i/lub benzo(a)pirenu) u Dostawcy, który świadczy dla niego usługę przechowania nasion rzepaku. Próby należy przechowywać przez okres : Arbitrażową 1 miesiąc 2. Redukcja próbki laboratoryjnej do próbki do badań. Redukcję należy wykonać zgodnie z normą PN-EN ISO 664:2010 "Nasiona oleiste. Zmniejszenie próbki laboratoryjnej do próbki do badań". 2.1 Przygotowanie próbki do badań należy podzielić próbkę laboratoryjną (patrz punkt 5.2 w/w normy) w taki sposób, aby otrzymać niezbędną ilość próbki do wykonania oznaczenia zanieczyszczeń i wilgotności. Wykonać analizy w czasie nie przekraczającym 48 godzin ( patrz punkt 6 w/w normy). 3. Ocena organoleptyczna Ocenę organoleptyczną należy wykonać zgodnie z normą PN - R :1997 "Ziarno roślin oleistych. Ocena organoleptyczna". W dostarczonej próbie laboratoryjnej należy określić zapach, barwę i połysk oraz sprawdzić czy nie doszło do zagrzania nasion rzepaku. Podczas oceny organoleptycznej należy zbadać próbę na obecność rozkruszków żywych i martwych oraz innych szkodników magazynowych zgodnie z normą PN-R-66160:1991 "Rośliny przemysłowe oleiste. Oznaczanie zanieczyszczeń i szkodników w ziarnie rzepaku i rzepiku". Strona 2

2 4. Oznaczanie zanieczyszczeń metody badań Podczas skupu nasion rzepaku w 2014 r. będą stosowane następujące metody oznaczania zanieczyszczeń ogółem : 4.1 Metoda z wykorzystaniem mechanicznego separatora laboratoryjnego. Separator laboratoryjny używany do wykonania niniejszego oznaczenia musi być wyposażony w następujący zestaw sit : szczelinowe o wymiarach szczelin : szerokość x długość 0,7 mm x 20 mm perforowane o średnicy oczka : = 2,8 mm Sposób postępowania. Metoda z wykorzystaniem mechanicznego separatora laboratoryjnego opiera się na wagowym oznaczeniu zanieczyszczeń wydzielonych podczas przesiewania próbki do badań o masie 1,0 kg 1,2 kg na odpowiednim zestawie sit. W separatorze należy ustawić również wielkość szczeliny zasilającej odpowiedzialnej za równomierne dozowanie nasion na powierzchnię sita oraz system aspiracji tak, aby nie dopuścić do porywania przez aspirację całych i zdrowych nasion rzepaku (Instrukcja obsługi separatora). Procent zanieczyszczeń po separatorze należy obliczyć ze wzoru podanego w metodzie lub wykorzystać opcję " % masy " dostępną w wielu wagach elektronicznych (Z SEP. ). Wstępnie doczyszczoną próbę nasion należy poddać analizie na ewentualną obecność : nasion spleśniałych przytuli czepnej nasion spalonych nasion porośniętych W związku z powyższym należy postąpić w następujący sposób : Oznaczanie nasion spleśniałych i przytuli. Z doczyszczonej próby nasion rzepaku po separatorze wydzielić próbkę do badań o masie 10 g, z dokładnością nie mniejszą niż 0,01 g. W tym celu najlepiej jest posłużyć się automatycznym dzielnikiem próbek lub rozdzielaczem szczelinowym. Z tak przygotowanej próbki wybrać wyłącznie nasiona spleśniałe (N SPL. ) i przytulię czepną (N P ). Następnie obliczyć ich procentową zawartość (oddzielnie dla każdego rodzaju zanieczyszczeń) i dodać do grupy zanieczyszczeń, które wcześniej oznaczono na separatorze. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów określonych w umowach, należy odmówić przyjęcia takiej dostawy nasion rzepaku (patrz punkty 13.1 i 13.2 niniejszej Instrukcji). Oznaczenie wykonać bez używania lupy Oznaczanie nasion spalonych. Jeżeli w badanej próbie stwierdzono zapach spalonych nasion, wówczas należy potwierdzić ich obecność zgodnie z punktem 2.2 normy PN-R-66160:1991 "Rośliny przemysłowe oleiste. Oznaczanie zanieczyszczeń i szkodników w ziarnie rzepaku i rzepiku". Analizę na zawartość nasion spalonych wykonujemy w partii nasion doczyszczonych po separatorze. Jeżeli stwierdzimy występowanie nasion spalonych (N SPAL. ) (o zwęglonym wnętrzu) to ich procentową zawartość należy dodać do zanieczyszczeń, które wcześniej oznaczono na separatorze. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu określonego w umowach, należy odmówić przyjęcia takiej dostawy nasion rzepaku (patrz punkty 13.1 i 13.2 niniejszej Instrukcji) Oznaczanie nasion porośniętych. Zawartość nasion porośniętych (N POR. ), determinuje w znacznym stopniu jakość surowca, szczególnie na etapie jego przechowywania oraz przerobu (obniżenie wydajności uzysku oleju). W związku z powyższym oznaczenie nasion porośniętych należy wykonać zaraz po pobraniu próby zgodnie z normą PN-R-66160:1991 "Rośliny przemysłowe oleiste. Oznaczanie zanieczyszczeń i szkodników w ziarnie rzepaku i rzepiku" według punktu i w/w normy, ale przed oznaczeniem zanieczyszczeń na separatorze. Jeżeli zawartość nasion porośniętych nie przekroczy 5 % w danej dostawie nasion rzepaku, wówczas nie należy dodawać ich do grupy zanieczyszczeń ogółem. Natomiast ich obecność musi być wykazana na dokumencie przyjęcia. Strona 3

3 Poziom określający przyjęcie dostawy z nasionami rzepaku porośniętego podczas akcji skupu w 2014 r. wynosi max. 5 %. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu określonego w umowach, należy odmówić przyjęcia takiej dostawy nasion rzepaku (patrz punkty 13.1 i 13.2 niniejszej Instrukcji). Oznaczenie wykonać bez używania lupy Jako wynik ostateczny podać na dokumencie przyjęcia całkowitą zawartość zanieczyszczeń ogółem (Z OG. ) w tym wyszczególnić : zanieczyszczenia oznaczone separatorem (Z SEP. ) nasiona spleśniałe (N SPL. ) przytulię czepną (N P ) nasiona spalone ( o zwęglonym wnętrzu ) (N SPAL. ) 5. Oznaczanie wilgotności Z OG. = Z SEP. + N SPL. + N P + N SPAL. Oznaczenie to należy wykonać niezwłocznie po pobraniu i dostarczeniu próby do laboratorium. Gdyby jednak było to niemożliwe, próbę nasion należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie doszło do zmian wilgotności podczas przechowania. Wilgotność nasion rzepaku można oznaczyć : wilgotnościomierzem elektrycznym (metoda zalecana podczas skupu), zgodnie z normą PN-A-74009:1990 "Ziarno zbóż, nasiona roślin strączkowych i rzepaku oraz przetwory zbożowe. Oznaczanie wilgotności za pomocą wilgotnościomierzy elektrycznych" posiadającym aktualne świadectwo atestacji / kalibracji. Nasiona rzepaku przed oznaczeniem wilgotności przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego muszą być wstępnie doczyszczone. Można do tego celu wykorzystać sita perforowane o średnicy oczek 2,8 mm. metodą suszarkową (metoda stosowana warunkowo) zgodnie z normą PN-R-66163:1962 "Oznaczanie zawartości wody w nasionach oleistych, makuchach i śrutach poekstrakcyjnych" (metoda techniczna, temperatura suszenia 130 o C); Kalibrację wilgotnościomierzy wykonuje się w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa, ul Rakowiecka 36, Warszawa, sekretariat tel. 22/ Oznaczanie zawartości kwasu erukowego Działy Kontroli Jakości ZT Kruszwica S.A. w Kruszwicy i Brzegu będą prowadziły kontrolę poziomu zawartości kwasu erukowego w nasionach rzepaku. Norma PN-R-66151:1990 "Rośliny przemysłowe oleiste. Ziarno rzepaku i rzepiku podwójnie ulepszonego", określa zawartość kwasu erukowego na poziomie 2,0 %. 7. Oznaczanie zawartości benzo(a)piranu (BaP) Podczas skupu w 2014 r. wyrywkowej kontroli na zawartość benzo(a)pirenu poddane będą przede wszystkim dostawy nasion rzepaku po procesie suszenia, które dostarczane są do Zakładów w Kruszwicy i Brzegu. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie 1881/2006 odnośnie do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych; ustalono maksymalną zawartość benzo(a)pirenu w olejach do bezpośredniego spożycia na poziomie max 2,0 µg/kg (ppb) oraz sumę benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu max. 10,0 µg/kg (ppb). W przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu 2,0 µg/kg (ppb) oraz 10 µg/kg (ppb) dla sumy benzo(a)pirenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu (w przeliczeniu na zawartość oleju) zostanie zastosowana kara określona w umowie. Benzo(a)piren C 20 H 12 należy do grupy związków określanych w literaturze polskiej jako WWA (Wielopierścieniowe Weglowodory Aromatyczne ) i w literaturze angielskiej jako PAH ( Polycyclic Aromatic Hydrocarbons ). Jest to substancja krystaliczna o barwie jasnożółtej, która topi się w temperaturze 179 o C. Jest nierozpuszczalny w wodzie. Dobrze rozpuszcza się w olejach i tłuszczach. Znajduje się w smole, sadzy, gazach odlotowych silników spalinowych, produktach niepełnego spalania węgla, gazach przemysłowych, dymie papierosowym, wędzonych produktach spożywczych itp. Wykazuje bardzo silne działanie rakotwórcze i mutagenne. Strona 4

4 8. Oznaczanie Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych (GMO) Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. prowadzą politykę zakupu materiałów i surowców wolnych od GMO, jako jeden z podstawowych wymogów naszych klientów. Dlatego podejmujemy w tym zakresie działania, mające na celu monitorowanie tego parametru. Analizę wykonuje się przy użyciu dostępnych na polskim rynku testów paskowych, które oznaczają białko, charakterystyczne dla odmian zmodyfikowanych genetycznie. Jest to test jakościowy, więc przy jego pomocy można stwierdzić wyłącznie, czy modyfikacja występuje czy też surowiec jest od niej wolny. Analiza testem paskowym jest prosta do wykonania zarówno w warunkach polowych (analiza fragmentu rośliny) jak również laboratoryjnych (analiza nasion rzepaku). Test jest rekomendowany przez PZH i przeznaczony głównie do kontroli surowców przy ich załadunku, transporcie, magazynowaniu i produkcji, by móc w szybki sposób wykluczyć ewentualną obecność GMO i zanieczyszczenie innych partii surowca. 8.1 Kontrola dostaw nasion rzepaku na obecność GMO analiza paskowym testem jakościowym Podczas dostaw nasion rzepaku po każdej partii około 1000 ton zostanie wykonana dodatkowo analiza na obecność GMO przy użyciu dostępnych na polskim rynku, paskowych testów jakościowych. Próba, o której mowa zostanie pobrana z tego środka transportu, którego masa ładunku dodana do aktualnie przyjętej masy surowca w danym dniu osiągnie łączną masę 1000 ton (tolerancja : +/- 25 ton). W tym celu wagowy poinformuje pracownika laboratorium i rzeczoznawcę, iż dana dostawa zamyka partię 1000 ton i należy wykonać w niej dodatkowo analizę jakościową GMO. Samochód nie może być wcześniej rozładowany dopóki nie będzie wyniku. Wyniki z przeprowadzonych badań zostaną zapisane w systemie SOLAB (Zakład w Kruszwicy ) i zeszycie przyjęć rzepaku (Zakład w Brzegu). W przypadku pozytywnego wyniku nastąpi odmowa przyjęcia dostawy nasion rzepaku. Przy dostawach koleją należy przygotować 1 średnią próbę z wahadła i poddać ją analizie na GMO. W przypadku stwierdzenia obecności białka charakterystycznego dla odmiany GMO należy wysłać zabezpieczoną próbę do niezależnego i akredytowanego laboratorium celem wykonania analizy referencyjnej (np. GMO screening - wykrywanie pfmv, bar, pat, nptii, t-nos). Koszt analizy pokrywa strona przegrywająca spór. 9. Reklamacje W przypadku braku akceptacji wyników analizy laboratoryjnej Dostawca w terminie 7 dni od daty otrzymania wyników wskaże pisemnie kwestionowane analizy wyłącznie na Formularzu reklamacji jakościowej (patrz Załącznik nr 3) podając wymagane informacje. Niniejsze formularze należy przesłać do następujących osób odpowiedzialnych w Zakładach w Brzegu i Kruszwicy za reklamacje jakościowe dostaw nasion rzepaku : Imię i Nazwisko Lokalizacja Stanowisko Nr telefonu stacjonarnego Nr telefonu komórkowego Nr faksu Adres owy Piotr Teresiński Magdalena Kurdziel Zakład w Kruszwicy Zakład w Brzegu Kierownik Kontroli Jakości 52/ / Kierownik Działu Kontroli Jakości 77/ / Strony uzgodnią termin dokonania wspólnej analizy rozjemczej w laboratorium Kupującego z prób pobranych przy rozładunku lub zdecydują o wysłaniu w/w prób do laboratorium posiadającego akredytację. Wyniki wspólnej analizy rozjemczej lub laboratorium akredytowanego są ostateczne i będą służyły do rozliczenia między stronami. Koszty analizy i koszty przesyłki próby do laboratorium pokrywa strona przegrywająca spór. 10. Wymagana dokumentacja jakościowa Ważnym elementem oceny jakościowej oraz spełnienia wymagań Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności jest prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i niezbędnych zapisów, które będą służyły do identyfikacji poszczególnych etapów przyjęcia dostaw nasion rzepaku do magazynów własnych Spółki. Dlatego konieczne jest prowadzenie następujących zapisów : Rzeczoznawca prowadzi rejestr pobranych prób, o ile nie jest prowadzony w wersji elektronicznej, w którym zapisuje kolejny numer dla dostawy nasion rzepaku oraz niezbędne informacje dotyczące dostawcy. Istotne jest, aby informacje zawarte na etykiecie próby były tożsame z informacjami w odpowiednim rejestrze. Laboratorium prowadzi rejestr analiz jakościowych (wydruki z systemu Movex), zeszyty laboranta, w których dokonuje niezbędnych obliczeń oraz rejestr Protokołów odmowy przyjęcia dostawy. Ponadto posiada aktualny wykaz norm, aktualne świadectwa kalibracji lub legalizacji na stosowany sprzęt laboratoryjny oraz zapisy dotyczące okresowego sprawdzania suszarek elektrycznych i wilgotnościomierzy. Strona 5

5 11. Wykaz stosowanych norm Symbol PN-EN ISO 542:1997 PN-EN ISO 664:2010 PN-R-66160:1991 PN-R-66163:1962 PN-A-74009:1990 PN - R :1997 PN-R-66151:1990 Tytuł Nasiona oleiste. Pobieranie próbek. Nasiona oleiste. Zmniejszenie próbki laboratoryjnej do próbki do badań. Rośliny przemysłowe oleiste. Oznaczanie zanieczyszczeń i szkodników w ziarnie rzepaku i rzepiku. (w zakresie oznaczania nasion spalonych i porośniętych) Oznaczanie zawartości wody w nasionach oleistych, makuchach i śrutach poekstrakcyjnych. (wg punktu 3.2 niniejszej normy) Ziarno zbóż, nasiona roślin strączkowych i rzepaku oraz przetwory zbożowe. Oznaczanie wilgotności za pomocą wilgotnościomierzy elektrycznych. (wraz ze zmianą PN 90 / A / Az1:1998) Ziarno roślin oleistych. Ocena organoleptyczna. Rośliny przemysłowe oleiste. Ziarno rzepaku i rzepiku podwójnie ulepszonego. ( w zakresie zawartości kwasu erukowego ) W internecie na stronach oraz dostępny jest wykaz polskich norm i możliwość sprawdzenia aktualnego statusu normy. 12. Wykaz podstawowego sprzętu laboratoryjnego Mechaniczny separator laboratoryjny lub zestaw sit do ręcznego oznaczenia zanieczyszczeń Wilgotnościomierz z aktualnym świadectwem atestacji lub suszarka elektryczna (sprawdzona) Waga laboratoryjna Sprzęt do pobierania prób ( sonda automatyczna lub sonda ręczna, czerpak ) Sprzęt do przygotowania prób ( taca z płaskim dnem wraz z krzyżakiem do redukcji prób, rozdzielacz szczelinowy, automatyczny dzielnik prób ) 13. Wykaz załączników 13.1 Załącznik nr 1 - Protokół odmowy przyjęcia dostawy nasion rzepaku (rzepak surowy) Załącznik nr 1 dotyczy umów sprzedaży rzepaku od wskazanych dostawców 13.2 Załącznik nr 2 - Protokół odmowy przyjęcia dostawy nasion rzepaku (rzepak technologiczny) 13.3 Załącznik nr 3 - Formularz reklamacji jakościowej 14. Uwagi końcowe Do pobierania prób należy stosować wyłącznie przyrządy, które wymieniono w normie PN-EN ISO 542:1997. Przy oznaczeniach parametrów jakościowych podano tylko ogólne wskazówki. Szczegółowe informacje znajdują się w normach wymienionych w punkcie 11 niniejszej Instrukcji. Separator laboratoryjny powinien zostać poddany przeglądowi technicznemu celem potwierdzenia jego sprawności. Testy paskowe, jakościowe do oznaczania białka specyficznego dla odmian nasion rzepaku GMO można zakupić w firmie NUSCANA, ul. Wieruszowska 12/16, Poznań, tel. 061/ lub Cereus Wena, ul. Biała 19, Toruń, tel. 056/ Stan techniczny suszarek elektrycznych stosowanych do oznaczania wilgotności w nasionach rzepaku należy sprawdzić zgodnie z normą PN-86/A Ziarno zbóż, nasion strączkowych i przetwory zbożowe. Oznaczanie wilgotności (punkty: 1.2a; 2.1; 2.2a; 2.2d oraz fragment dotyczący wykonania samego oznaczenia przy użyciu kaszy manny). Wilgotnościomierz elektryczny stosowany do oznaczania wilgotności nasion rzepaku w skupie należy poddać okresowej kontroli (kalibracja) potwierdzonej wystawieniem stosownego dokumentu. Wymienione w niniejszej Instrukcji normy można zakupić poprzez Internet na stronach lub Wymienione w niniejszej Instrukcji akty prawne można znaleźć w odpowiednich Dziennikach Ustaw oraz na stronie internetowej Strona 6

6 Pytania dotyczące prowadzenia oceny jakościowej można kierować do następujących osób : Imię i Nazwisko Lokalizacja Stanowisko Nr telefonu stacjonarnego Nr telefonu komórkowego Nr faksu Adres owy Piotr Teresiński Zakład w Kruszwicy Kierownik Kontroli Jakości 52/ / Dorota Siedlecka Zakład w Brzegu Z-ca Kierownika Olejarni 77/ / Strona 7

7 Załącznik nr 1 do : INSTRUKCJI ZT Kruszwica S.A. dotyczącej oceny jakościowej nasion rzepaku w kampanii 2014 r. / 2015 r. PROTOKÓŁ Nr. / OPS / 2014 odmowy przyjęcia dostawy nasion rzepaku (rzepak surowy) PARAMETRY DOSTAWY Data dostawy : Nazwa dostawcy : Nr dostawy / dostawcy : Nr rej. pojazdu : Waga netto [tona] : PARAMETRY JAKOŚCIOWE Wilgotność powyżej 12,0 % Wynik :.. % Zanieczyszczenia powyżej 8,0 % Wynik :.. % Nasiona spleśniałe powyżej 0,4 % Wynik :.. % Nasiona spalone (o zwęglonym wnętrzu) powyżej 1,0 % Wynik :.. % Nasiona porośnięte powyżej 5,0 % Wynik :.. % Nasiona przytulii czepnej powyżej 2,0 % Wynik :.. % Rozkruszek żywy Wynik :.. % Rozkruszek martwy powyżej 20 sztuk/kg nasion Wynik :.. % Inne szkodniki magazynowe Wynik :.. % Nasiona GMO (jakościowy test paskowy TRAIT) : Liberty Link Wynik pozytywny Roundup Ready Wynik pozytywny Zapach obcy : spalony, chemiczny, stęchły, inny :... PODPISY PRZEDSTAWICIEL : Zakładu w Kruszwicy / Zakładu w Brzegu / Firmy działającej na zlecenie ZTK DOSTAWCA LUB JEGO PRZEDSTAWICIEL :

8 Załącznik nr 2 do : INSTRUKCJI ZT Kruszwica S.A. dotyczącej oceny jakościowej nasion rzepaku w kampanii 2014 r. / 2015 r. PROTOKÓŁ Nr. / OPT / 2014 odmowy przyjęcia dostawy nasion rzepaku (rzepak technologiczny) PARAMETRY DOSTAWY Data dostawy : Nazwa dostawcy : Nr dostawy / dostawcy : Nr rej. pojazdu : Waga netto [tona] : PARAMETRY JAKOŚCIOWE Wilgotność powyżej 9,0 % Wynik :.. % Zanieczyszczenia powyżej 6,0 % Wynik :.. % Nasiona spleśniałe powyżej 0,4 % Wynik :.. % Nasiona spalone (o zwęglonym wnętrzu) powyżej 1,0 % Wynik :.. % Nasiona porośnięte powyżej 5,0 % Wynik :.. % Nasiona przytulii czepnej powyżej 2,0 % Wynik :.. % Rozkruszek żywy Wynik :.. % Rozkruszek martwy powyżej 20 sztuk/kg nasion Wynik :.. % Inne szkodniki magazynowe Wynik :.. % Nasiona GMO (jakościowy test paskowy TRAIT) : Liberty Link Wynik pozytywny Roundup Ready Wynik pozytywny Zapach obcy : spalony, chemiczny, stęchły, inny :... PODPISY PRZEDSTAWICIEL ZT KRUSZWICA S.A.: Zakład w Kruszwicy / Zakład w Brzegu DOSTAWCA LUB JEGO PRZEDSTAWICIEL :

9 Załącznik nr 3 do : INSTRUKCJI ZT Kruszwica S.A. dotyczącej oceny jakościowej nasion rzepaku w kampanii 2014 r. / 2015 r. FORMULARZ REKLAMACJI JAKOŚCIOWEJ (*) INFORMACJE OGÓLNE Data złożenia reklamacji : Nazwa reklamującego : Nr reklamującego w systemie IT Kupującego : Adres : NIP : Telefon kontaktowy : Dostawa do magazynu Kupującego w : Forma rozpatrzenia reklamacji : Zakład w Kruszwicy Zakład w Brzegu Magazyn PIAST, Kruszwica Magazyn AGROPOL, Łosiów Wspólna analiza rozjemcza Laboratorium akredytowane PARAMETRY DOSTAWY Data dostawy : Nr dowodu przyjęcia : Nr umowy : Data umowy : Nr rej. środka transportu : Waga netto dostawy [tona] : REKLAMOWANY PARAMETR Wilgotność, % Zanieczyszczenia ogółem, % Zapach Podpis (*) Reklamacja może być dokonana wyłącznie w terminie określonym w umowie. Jeżeli reklamacja dotyczy więcej niż jednej dostawy to wówczas należy wypisać każde zgłoszenie na oddzielnym formularzu.

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 CZĘŚĆ 1 WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu odnoszą się do wszelkich umów zawartych pomiędzy jedną ze spółek Archer Daniels Midland Group określonych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Dziennik Ustaw Nr 19 1350 Poz. 99 99 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz

Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - REMONTOWYCH Rodzaj opracowania ADAPTACJA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax: 71/7804779 poczta@dekra-certification.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW A. Definicje 1. O ile z kontekstu Umowy Sprzedaży nie wynika nic innego, poniższe terminy będą używane w następującym znaczeniu: Aplikacja e-hurt - Aplikacja informatyczna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW. obowiązujące w ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW. obowiązujące w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PALIW obowiązujące w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. A. Definicje 1. O ile z kontekstu Umowy Sprzedaży nie wynika nic innego, poniższe terminy będą używane w następującym znaczeniu: Aplikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT UL. SIEDLECKA 10; 85-403 BYDGOSZCZ TEL. (52) 552-46-50, (52) 561-00-48; FAX (52) 552-96-78 NAZWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (Dz. U. Nr 202 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. z późn zm.) Nazwa budowy: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Połoskach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dostawcy. Wydanie 10 04.03.2011. FIDELTRONIK ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka POLSKA. tel: +48 (0) 33 8749800 +48 (0) 33 8749801

Podręcznik dostawcy. Wydanie 10 04.03.2011. FIDELTRONIK ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka POLSKA. tel: +48 (0) 33 8749800 +48 (0) 33 8749801 Podręcznik dostawcy 04.03.2011 FIDELTRONIK ul. Beniowskiego 1 34-200 Sucha Beskidzka POLSKA tel: +48 (0) 33 8749800 +48 (0) 33 8749801 fax: +48 (0) 33 8741377 www.fideltronik.com.pl Ten podręcznik jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 2 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI Lp. ST TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 22a; 22b; 22c; 22d OST. 00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPIS TREŚCI. 22a; 22b; 22c; 22d OST. 00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST. 00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3.SPRZĘT 4.TRANSPORT 5.WYKONANIE ROBÓT 6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.OBMIAR ROBÓT 8.ODBIÓR ROBÓT 9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 10.PRZEPISY ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Specyfikacje techniczne ST 00-00 Wymagania ogólne str. 1/122 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dla zadania pn.: Dobudowa szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: SP29.230.7.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa: artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego 10-089 Olsztyn ul. Iwaszkiewicza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2009R1272 PL 01.10.2011 004.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1272/2009 z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SZAMOTUŁACH 1 Ogólna specyfikacja techniczna wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych ZADANIE : Wykonanie podłógi sportowej powierzchniowo-sprężystej INWESTOR : Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Budynek Urzędu Miejskiego i Szkoły nr 2, ul.

Bardziej szczegółowo

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02. 1 S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE....22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.03 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, BUDOWLI...27 S 03.00.00 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego:

Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Remont i modernizacja budynku delegatury W.I.O.Ś - instalacje gazów technicznych 62-510 Konin, ul. Kardynała

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... na interwencyjny zakup kukurydzy przez Agencję Rynku Rolnego z przejęciem w magazynie interwencyjnym zawarta w dniu... w...

UMOWA Nr... na interwencyjny zakup kukurydzy przez Agencję Rynku Rolnego z przejęciem w magazynie interwencyjnym zawarta w dniu... w... Załącznik Nr 1 do Warunków uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu kukurydzy w magazynie interwencyjnym. pomiędzy: UMOWA Nr... na interwencyjny zakup kukurydzy przez Agencję Rynku

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 Grupa Projektowa Marwit Sp. z o.o. 44-100 GLIWICE ul. Wrocławska 8 TEL/FAX (032) 331 36 90, 775 09 30 e-mail: biuro@marwit.gliwice.pl, www.marwit.gliwice.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Budynek Zespołu Szkół Nr.1 Darłowo ul. Zwycięstwa 1 Zamawiający: Gmina Miasto Darłowo Darłowo PL. Kościuszki 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Gorlice, ul. Wyszyńskiego 23

Lokalizacja: Gorlice, ul. Wyszyńskiego 23 Os. St. Batorego 39/43 60-687 Poznań tel/fax 061 642-59-06/07 Poznań, 10-11-2007 Lokalizacja: Gorlice, ul. Wyszyńskiego 23 Obiekt: Temat: Opracowanie: Inwestor: Budynek mieszkalny przy ul. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne 2 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI: Lp. TS TYTUŁ Strona 1. TS 00.00 Wymagania ogólne 3 18 2. TS-01.01 Komory czyszczakowe - roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

ADRES BUDOWY: dz. nr 88/1 W SOKOŁACH. INWESTOR: Gmina Sokoły ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły SPORZĄDZIŁ:

ADRES BUDOWY: dz. nr 88/1 W SOKOŁACH. INWESTOR: Gmina Sokoły ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły SPORZĄDZIŁ: SZCZEGŁÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU BOISK SPORTOWYCH I BUDOWY OGRODZENIA ZLOKALIZOWANYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NA UL. KOŚCIELNEJ 5 ( NR DZ. NR 88/1 ) W SOKOŁACH ADRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH TEMAT OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH INWESTYCJA ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W ŁUPAWSKU NA POTRZEBY CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI ADRES Łupawsko, dz. nr

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SPIS TREŚCI 1. ST 01. Wymagania ogólne 3 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo