DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W VOXEL?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W VOXEL?"

Transkrypt

1

2 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejszy dokument został sporządzony przez Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) wyłącznie dla celów promocyjnych i w żadnych okolicznościach nie może stanowić podstawy podjęcia decyzji o inwestowaniu w papiery wartościowe Spółki. Przyjmując niniejszy dokument lub zapoznając się z jego treścią, wyrażają Państwo zgodę na określone poniżej ograniczenia i zastrzeżenia. Niniejsza Prezentacja nie stanowi ani nie zawiera oferty sprzedaży lub zaproszenia do subskrypcji lub nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki lub innych instrumentów finansowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy dokument nie jest ani poradą, ani rekomendacją w odniesieniu do jakichkolwiek instrumentów finansowych. W związku z powyższym, niniejsza Prezentacja nie stanowi podstawy i nie powinna być wykorzystywana, w całości lub w części, do podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, w szczególności dotyczących zawarcia jakiejkolwiek umowy, rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania. Wszelkie decyzje inwestycyjne w papiery wartościowe Spółki powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o treść dokumentów zawierających informacje o Spółce i jej papierach wartościowych opublikowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli rozważają Państwo zaangażowanie w jakąkolwiek działalność inwestycyjną, zobowiązani są Państwo uzyskać właściwą niezależną poradę finansową oraz dokonać oceny własnej. Każdej inwestycji w Akcje w ramach Oferty należy dokonywać wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Memorandum Inwestycyjnym. Spółka nie składa żadnego oświadczenia co do prawidłowości, kompletności lub rzetelności informacji lub opinii przedstawionych w niniejszym dokumencie. Niniejszy dokument zostaje Państwu przekazany wyłącznie dla Państwa wiadomości przy założeniu, ze zachowają Państwo w tajemnicy wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie lub udostępnione w jakikolwiek inny sposób, ustnie lub na piśmie. Treść niniejszego dokumentu nie może być publikowana w jakikolwiek sposób, w całości lub w części w jakimkolwiek celu. Przyjmując niniejszy dokument, potwierdzają Państwo, że ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoją własną ocenę rynku oraz sytuacji Spółki i jej grupy kapitałowej, oraz że przeprowadzą Państwo własną analizę, i będą wyłącznie odpowiedzialni, za wyrobienie swojego własnego poglądu na temat potencjalnych wyników Spółki i jej grupy kapitałowej w przyszłości. W zakresie w jakim niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, a w szczególności słowa projektowany, planowany, przewidywany i podobne wyrażenia (włącznie z ich zaprzeczeniami), stwierdzenia te wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością oraz innymi czynnikami, których skutkiem może być, że faktyczne wyniki, sytuacja finansowa, działania i osiągnięcia Spółki albo wyniki branży będą istotnie różne od jakichkolwiek przyszłych wyników, działań lub osiągnięć przedstawionych lub dorozumianych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Takie dane szacunkowe lub inne stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią wiarygodnych wskaźników wyników osiąganych w przyszłości. Tak jak każdy inny wzór matematyczny pozwalający na ustalenie wyniku z różnych danych, wyniki mogą różnić się znacząco, w zależności od wprowadzonych danych. Dokument może zawierać liczby dotyczące wyników osiąganych w przeszłości. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Biorąc pod uwagę wspomniany wyżej brak pewności, nie należy polegać na takich danych szacunkowych lub stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody wynikającej z powodu wykorzystania niniejszego dokumentu lub jego treści albo w jakikolwiek inny sposób wynikającej w związku z niniejszym dokumentem. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są ważne wyłącznie na datę niniejszego dokumentu, a Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym dokumencie w celu odzwierciedlenia przyszłych zdarzeń lub nowych okoliczności. Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące m.in. Sektora diagnostyki obrazowej w Polsce. Informacje rynkowe zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące od osób trzecich oraz zawierają dane szacunkowe, oceny i opinie oparte na doświadczeniu Spółki i jej znajomości sektora, w którym Spółka i jej grupa kapitałowa prowadzi działalność. Informacje te nie zostały zweryfikowane przez niezależne podmioty. Nie ma pewności, że takie dane szacunkowe, oceny i opinie są właściwą podstawą do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje rynkowe pochodzące z innych źródeł nie będą różnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszym dokumencie. Wszelkie opinie wyrażone w niniejszym dokumencie mogą podlegać zmianie bez żadnego późniejszego zawiadomienia. Spółka nie ma obowiązku zapewnić odbiorcom niniejszego dokumentu jakichkolwiek dodatkowych informacji ani aktualizować niniejszego dokumentu. Materiał przedstawiony w niniejszym dokumencie przeznaczony jest wyłącznie dla celów informacyjnych i promocyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani próby pozyskania lub zaproszenia do złożenia jakiejkolwiek oferty kupna lub objęcia albo gwarantowania lub innego nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w żadnej innej jurysdykcji, gdzie taka oferta lub próba pozyskania są niezgodne z prawem. Papiery wartościowe Spółki nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o obrocie papierami wartościowymi (ang. US Securities Act of 1933), z późniejszymi zmianami ( US Securities Act ), ani przepisami żadnego stanu i mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na mocy zwolnienia lub w ramach transakcji nie podlegającej wymogom rejestracyjnym US Securities Act i odpowiednim przepisom stanowym. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii.

3 DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W VOXEL? Bezpieczny i stabilny biznes Dywersyfikacja geograficzna Wiarygodny partner dla ekspertów i inwestorów Stały wzrost udziału diagnostyki obrazowej w wydatkach na ochronę zdrowia Zgodność ze światowymi trendami w medycynie Diagnosis Screening Prognosis Theranosis Monitoring Theraphy

4 PROFIL DZIAŁALNOŚCI GRUPY VOXEL Wysokospecjalistyczna Diagnostyka Obrazowa Największa w Polsce sieć Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej świadczących usługi diagnostyczne z zakresu badań TK, MR, USG, RTG Medycyna nuklearna Pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa (PET-CT) - diagnostyka Produkcja radiofarmaceutyków W trakcie realizacji inwestycji uruchomienia cyklotronu Realizacja pracowni diagnostycznych pod klucz wraz z dostawą urządzeń i rozwiązań informatycznych Teleradiologia Usługi opisowe badań diagnostycznych dla jednostek opieki zdrowotnej Działalność Badawcza i Naukowa Współpraca z firmami farmaceutycznymi w badaniach klinicznych, kształcenie kadr medycznych, nowe technologie.

5 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (TK) Metoda diagnostyczna wykorzystująca promieniowanie jonizujące Standardowe wyposażenie szpitali 800 szpitali = 337 urządzeń Liczba urządzeń TK na 1 mln mieszkańców 9,7 OECD 14,9 15 urządzeń = 4,7% udziału w rynku Zastosowanie: obrazowanie mózgu, kości, stawów, płuc, przewodu pokarmowego, serca, whole body scanning, politrauma, onkologia Korzyści kliniczne: wczesne rozpoznawanie udarów, urazów, lokalizacja zmian nowotworowych i stopnia zaawansowania choroby, nieinwazyjna diagnostyka chorób serca

6 REZONANS MAGNETYCZNY (MR) Bezpieczna metoda diagnostyczna wykorzystująca silne pole magnetyczne Liczba urządzeń MR na 1 mln mieszkańców 2,9 OECD Obrazowanie mózgowia - traktografia DTI 9,4 13 urządzeń = 9,4% udziału w rynku Zastosowanie: obrazowanie mózgu, kręgosłupa, stawów, serca, whole body scanning, badania płodu, neuronawigacja Korzyści kliniczne: wczesne rozpoznawanie nowotworów i chorób naczyniowych mózgu, i stopnia zaawansowania choroby, nieinwazyjna diagnostyka chorób serca,

7 POZYTONOWA EMISYJNA TOMOGRAFIA (PET-CT) Technika obrazowania w oparciu o rejestrację promieniowania powstałego w anihilacji pozytonów Badanie polega na przestrzennym określeniu rozkładu i stężenia podanego radiofarmaceutyka. Liczba badań PET-CT na 1 mln mieszkańców Zastosowanie: 2 urządzenia = 15% udziału w rynku Badanie PET-CT pozwala zobaczyć obraz zarówno anatomiczny jak i czynnościowy danego narządu. Pozwala to w całkowicie pewny sposób na wykrycie nawet najmniejszych ognisk nowotworowych. Takiego wyniku nie daje się osiągnąć przy pomocy żadnej innej techniki obrazowania.

8 CYKLOTRON I PRODUKCJA RADIOFARMACEUTYKÓW Cel projektu: Budowa cyklotronu i ośrodka diagnostycznego PET-CT-MR Wartość projektu: PLN 56 mln Dofinansowanie EU: PLN 31 mln (60%) Okres realizacji: Dotychczasowa bezzwrotna refundacja QII 2011: PLN 22 mln (wpływ netto na CF)

9 BADANIA NAUKOWE 18 programów farmaceutycznych w toku funkcjonalny rezonans magnetyczny (ocena szczerości, neuromarketing) programy badawczo-naukowe (granty, projekty celowane) pozyskiwanie dalszych dotacji NCBiR poszukiwanie nowych radiofarmaceutyków

10 ACANTHUS AUREUS 2008 ZŁOTY ESKULAP Sprzedaż urządzeń diagnostycznych TELE PACS Stacje diagnostyczne WEB RIS Systemy druku DICOM Systemy informatyczne i oprogramowanie HIS Radiologiczna baza wiedzy Systemy autorskie Systemy zewnętrzne Realizacja pracowni diagnostycznych pod klucz RTG MR (MRI) Sprzedaż implantów TK (CT) PET-CT

11 TELERADIOLOGIA 40 zewnętrznych klientów 80 radiologów opis badań 24 / 7 / 365 opisów badań maksymalnie efektywne wykorzystanie zasobów największa sieć teleradiologiczna w Polsce własny dedykowany system informatyczny

12 DANE FINANSOWE

13 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY GRUPY VOXEL mln PLN ,5 87,5 CAGR = 23% 106,3 126,8 149,5 Sprzedaż FDG Pozostałe Usługi Medyczne Sprzedaż budowlana Medyczne systemy IT Sprzęt medyczny Badania NFZ Badania komercyjne

14 PODSTAWOWE DANE FINANSOWE wg PSR Przychody EBITDA Zysk netto

15 Obrazowanie z wyobraźnią

Solar Company S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja dla inwestorów

Solar Company S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja dla inwestorów Solar Company S.A. Grupa Kapitałowa Prezentacja dla inwestorów Zastrzeżenia prawne NINIEJSZA PREZENTACJA NIE JEST PRZEZNACZONA DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE,

Bardziej szczegółowo

Capital Park S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Capital Park S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA ANI PODAWANIA DO WIADOMOŚCI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie i adresem przy Al. Witosa 31, 00710 Warszawa Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.synektik.pl sporządzany w związku z ubieganiem się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. w Krakowie za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. w Krakowie za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. w Krakowie za rok 2012 Podstawowe informacje o Spółce Firma: VOXEL Spółka Akcyjna Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Press presentation June 2015

Press presentation June 2015 Press presentation June 2015 Prezentacja prasowa czerwiec 2015 Nie należy upubliczniać, publikować ani rozpowszechniać niniejszego dokumentu w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie i Japonii. Creation

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl PROSPEKT EMISYJNY VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: 1.000.000 akcji

Bardziej szczegółowo

Bieżące i planowane inwestycje... 112 Istotne zasady rachunkowości i oszacowania... 113 Informacje ilościowe i jakościowe na temat ryzyka

Bieżące i planowane inwestycje... 112 Istotne zasady rachunkowości i oszacowania... 113 Informacje ilościowe i jakościowe na temat ryzyka Prospekt Oferta Cena KNF Czynniki ryzyka Citi Prospekt Emisyjny Polski Holding Nieruchomości S.A. SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE... 1 CZYNNIKI RYZYKA... 21 Czynniki ryzyka związane z Grupą, jej działalnością

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę POLWAX S.A.

W drodze na giełdę POLWAX S.A. 16 WRZEŚNIA 2014 NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII W drodze na giełdę

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises PLC. (spółka akcyjna utworzona zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego)

ASBISc Enterprises PLC. (spółka akcyjna utworzona zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego) ASBISc Enterprises PLC (spółka akcyjna utworzona zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego) Oferta 21.205.144 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,20 USD każda Niniejszy dokument został sporządzony w związku

Bardziej szczegółowo

NEWAG S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu. Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie

NEWAG S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu. Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie NEWAG S.A. ( Newag S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066315) Oferta Publiczna

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A.

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę LIVECHAT Software

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Oferta Publiczna Akcji VISTAL GDYNIA SA Prezentacja Spółki

Pierwsza Oferta Publiczna Akcji VISTAL GDYNIA SA Prezentacja Spółki Pierwsza Oferta Publiczna Akcji VISTAL GDYNIA SA Prezentacja Spółki 9 grudnia 2013 Zastrzeżenie prawne NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA ANI PODAWANIA DO WIADOMOŚCI,

Bardziej szczegółowo

23.800.000 0,01 EUR 7.100.000 0,01 EUR

23.800.000 0,01 EUR 7.100.000 0,01 EUR Niniejszy dokument jest tłumaczeniem prospektu sporządzonego przez spółkę AFI Europe N.V. z siedzibą w Amsterdamie ( Spółka ), który 18 listopada 2010 r. został zatwierdzony przez holenderski Urząd Regulacji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Kwiecień 2013 r.

Prezentacja dla inwestorów. Kwiecień 2013 r. Prezentacja dla inwestorów Kwiecień 2013 r. Zastrzeżenie Niniejszy dokument ( Prezentacja ) został udostępniony jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być powielany, przekazywany lub

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KNF ZATWIERDZIŁA PROSPEKT VISTAL GDYNIA SA

KOMUNIKAT PRASOWY KNF ZATWIERDZIŁA PROSPEKT VISTAL GDYNIA SA KOMUNIKAT PRASOWY 5 grudnia 2013 KNF ZATWIERDZIŁA PROSPEKT VISTAL GDYNIA SA Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dziś prospekt emisyjny Vistal Gdynia SA, wiodącego producenta wielkogabarytowych, specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

KONSOLIDACJA POLSKIEJ CHEMII. Prezentacja Grupy Azoty Październik 2014

KONSOLIDACJA POLSKIEJ CHEMII. Prezentacja Grupy Azoty Październik 2014 KONSOLIDACJA POLSKIEJ CHEMII Prezentacja Grupy Azoty Październik 2014 GRUPA AZOTY - INFORMACJE OGÓLNE GRUPA AZOTY W SKRÓCIE JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH FIRM CHEMICZNYCH W EUROPIE NR 1 W POLSCE W NAWOZACH, POLIAMIDACH,

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Niniejsze Memorandum Informacyjne ( Memorandum ) zostało sporządzone na potrzeby przeprowadzenia oferty publicznej do 750 000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) nowych akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Wejdź na giełdę z ENERGĄ Listopad 2013

Wejdź na giełdę z ENERGĄ Listopad 2013 Draft nr 3[PL] Wejdź na giełdę z ENERGĄ Zastrzeżenia prawne: Zastrzeżenia prawne: Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABYWANIA AKCJI P. A. N O V A S. A. Z S I E D Z I B Ą W G L I W I C A C H, U L. G Ó R N Y C H W A Ł Ó W 4 2, WWW.PA-NOVA.COM.

ZASADY NABYWANIA AKCJI P. A. N O V A S. A. Z S I E D Z I B Ą W G L I W I C A C H, U L. G Ó R N Y C H W A Ł Ó W 4 2, WWW.PA-NOVA.COM. ZASADY NABYWANIA AKCJI P. A. N O V A S. A. Z S I E D Z I B Ą W G L I W I C A C H, U L. G Ó R N Y C H W A Ł Ó W 4 2, WWW.PA-NOVA.COM.PL ( SPÓŁKA ) Niniejsze zasady nabywania akcji zostały sporządzone przez

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Spółki ZUE S.A. Kraków, sierpień 2010

Prezentacja Spółki ZUE S.A. Kraków, sierpień 2010 Prezentacja Spółki ZUE S.A. Kraków, sierpień 2010 1 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (dalej: Prezentacja ) została udostępniona jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voxel za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voxel za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voxel za rok 2012 Ogólne informacje o Grupie Kapitałowej Grupa Kapitałowa Voxel, wg stanu na 31.12.2012 r. składa się z: - Voxel S.A. jednostka dominująca;

Bardziej szczegółowo

Do natychmiastowej publikacji. 10 marca 2014 r.

Do natychmiastowej publikacji. 10 marca 2014 r. NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA, BĄDŹ DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII F ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D, E i F ORAZ PRAW DO AKCJI SERII F SKYLINE INVESTMENT S.A. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r.

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r. ALUMETAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577) Oferta publiczna

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. ING Bank Śląski S.A.

MEMORANDUM INFORMACYJNE. ING Bank Śląski S.A. MEMORANDUM INFORMACYJNE ING Bank Śląski S.A. członek ING Groep N.V. (spółka zarejestrowana w Rzeczypospolitej Polskiej jako spółka akcyjna) oferta sprzedaży należących do ING Bank N.V. akcji zwykłych w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Noty Informacyjnej AKTUALNY ODPIS Z REJESTRU WŁAŚCIWEGO DLA EMITENTA Załącznik nr 2 do Noty Informacyjnej TEKSTY UCHWAŁ STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ EMISJI OBLIGACJI OBJETYCH NOTĄ INFORMACYJNĄ

Bardziej szczegółowo