System podatków i op at samorzàdowych w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System podatków i op at samorzàdowych w Polsce"

Transkrypt

1 Magdalena Miszczuk System podatków i op at samorzàdowych w Polsce F I N A N S E

2 System podatków i op at samorzàdowych w Polsce

3 F I N A N S E

4 Magdalena Miszczuk System podatków i op at samorzàdowych w Polsce Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009

5 Wydawca: Dorota Ostrowska-Furmanek Redakcja merytoryczna: Alicja Chrabąszcz-Kusiak Recenzent: prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Ilustracja na okładce: Marcin Kamiński/iStockphoto.com Seria: Finanse Podseria: Finanse publiczne, lokalne, podatki Wydawnictwo C.H. Beck 2009 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: IDENTIA Michał Majchrzak Druk i oprawa: Studio Spartan, Gdynia ISBN

6 Spis treści Wstęp Podatki i opłaty samorządowe w systemie dochodów publicznych Dochody samorządowe modele i klasyfikacje Pojęcie oraz klasyfikacja podatków i opłat samorządowych Polski system podatków i opłat lokalnych na tle systemów podatkowych innych państw UE Funkcje podatków i opłat samorządowych Podatki samorządowe o stawkach uchwalanych przez gminę Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatki samorządowe o stawkach nie uchwalanych przez gminę Karta podatkowa Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Opłaty samorządowe o stawkach uchwalanych przez gminę Opłata targowa Opłata miejscowa i uzdrowiskowa Opłata od posiadania psów Opłaty planistyczna Opłata adiacencka Opłaty samorządowe o stawkach nie uchwalanych przez gminę Opłata skarbowa Opłata eksploatacyjna Zakończenie Załączniki Załącznik 1. Wykaz gmin i miast zaliczonych do jednego z czterech okręgów podatkowych Załącznik 2. Stawki karty podatkowej obowiązujące w 2009 r Załącznik 3. Przedmiot, stawki i zwolnienia w opłacie spadkowej Literatura Indeks

7

8 Wstęp Zasadniczym celem monografii jest dostarczenie szerokiemu kręgowi odbiorców (studentom, pracownikom naukowym, działaczom i pracownikom samorządowym) kompendium wiedzy na temat funkcjonowania sytemu podatków i opłat samorządowych, stanowiących dochody gmin w Polsce, z uwzględnieniem najnowszych uregulowań prawnych oraz regulacji związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Świadomie zrezygnowano z analizy powiatów i samorządów województw, ponieważ nie posiadają one dochodów z tytułu własnych podatków, a znaczenie fiskalne pobieranych przez nie opłat jest znikome. Na rynku wydawniczym brak jest tego typu publikacji, bowiem literatura podatkowa koncentruje się niemal wyłącznie na problematyce podatków państwowych. Istnienie dochodów podatkowych w samorządach, zwłaszcza w sytuacji gdy korzystają one z władztwa podatkowego, jest jednym z ważniejszych przejawów decentralizacji finansów publicznych i dlatego zasługuje na bardziej wnikliwe potraktowanie. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że publikacja uwzględnia zarówno aspekt prawny jak i ekonomiczny podatków i opłat samorządowych. Niewątpliwie jest to nowatorskie ujęcie na polskim rynku wydawnictw podatkowych. Monografia składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale wprowadzającym zidentyfikowano kategorie podatków i opłat samorządowych, dokonano ich wielokryterialnej klasyfikacji, a także wskazano ich funkcje fiskalne i pozafiskalne, zwłaszcza w zakresie stymulowania rozwoju lokalnego i regionalnego oraz możliwości prowadzenia lokalnej polityki podatkowej. Zawarto tu analizę porównawczą polskiego systemu podatków i opłat samorządowych na tle systemów innych państw Unii Europejskiej. 7

9 Wstęp Rozdziały drugi i trzeci dotyczą szczegółowej charakterystyki poszczególnych podatków samorządowych, z uwzględnieniem ich przedmiotów, podmiotów, podstaw, stawek, ulg i zwolnień, znaczenia fiskalnego oraz możliwości wykorzystania stymulacyjnego. Różnica między rozdziałem drugim a trzecim polega na tym, że w rozdziale drugim uwzględniono tylko te podatki, wobec których jednostki samorządu terytorialnego korzystają z pełnego władztwa podatkowego (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych), a w trzecim te, wobec których samorządy władztwo podatkowe mają ograniczone (podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilno- -prawnych, karta podatkowa). Na podobnej zasadzie skonstruowano rozdziały czwarty i piąty, poświęcone charakterystyce opłat samorządowych. W rozdziale czwartym znalazły się opłaty, których stawka zależy od decyzji samorządu terytorialnego (m.in.: targowa, od posiadania psów, miejscowa, uzdrowiskowa), a w piątym opłaty, na których wysokość samorząd nie ma wpływu (m.in.: skarbowa, eksploatacyjna). W zakończeniu zawarto ocenę istniejącego w Polsce systemu podatków i opłat samorządowych na tle porównawczym oraz ukazano propozycje zmian w tym zakresie, a zwłaszcza ograniczenie liczby podatków oraz wzmocnienie ich wydajności. W aneksie zawarte zostały szczegółowe wykazy gmin i miast zaliczonych do poszczególnych okręgów podatkowych związanych z podatkiem rolnym, stawki karty podatkowej oraz przedmiot i stawki opłaty skarbowej. Ilustrują one zagadnienia zawarte w tekście książki, ale z uwagi na ich rozmiary, właściwe było umieszczenie ich w aneksie. Publikację oparto na najnowszej krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu oraz aktach prawnych według stanu na 31 marca 2009 r. Rozważania teoretyczne poparto dokumentacją statystyczną, a także wnioskami z praktyki stosowania podatków i opłat przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce.

10 1 Podatki i opłaty samorządowe w systemie dochodów publicznych 1.1. Dochody samorządowe modele i klasyfikacje Dochody publiczne są rodzajem wpływów publicznych, oznaczających definitywne, czyli bezzwrotne zasilanie finansowe władz publicznych [Owsiak, 2005, s ]. Ich klasyfikacji można dokonać, posługując się następującymi kryteriami: przedmiotowym, podmiotowym, dobrowolności, celu poboru i odpłatności (tabela 1.1.) Tabela 1.1. Klasyfikacja dochodów publicznych Kryterium przedmiotowe podmiotowe dobrowolności celu poboru odpłatności Rodzaje dochodów publicznych daniny publiczne (podatki, cła, opłaty, składki na ubezpieczenia społeczne) dochody publiczne z majątku i praw majątkowych pozostałe dochody publiczne dochody podsektora rządowego dochody podsektora samorządowego dochody podsektora ubezpieczeń społecznych dochody przymusowe (m.in. podatki, opłaty, cła, składki na ubezpieczenia społeczne) dochody dobrowolne (m.in. darowizny) dochody zasadnicze (pobierane głównie w celach fiskalnych) dochody uboczne (pobierane w celach pozafiskalnych) dochody nieodpłatne (nieekwiwalentne), np. podatki dochody odpłatne (ekwiwalentne), np. opłaty. Źródło: opracowanie własne na podstawie [Miszczuk, 1999b, s ; Owsiak, 2005, s ; Ostaszewski, 2008, s ]. 9

11 1. Podatki i opłaty samorządowe w systemie dochodów publicznych Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., nr 249, poz z późniejszymi zmianami), uwzględniając kryterium przedmiotowe, dość szczegółowo określa listę dochodów publicznych, obejmującą (art. 5): daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty oraz inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych niż ustawa budżetowa ustaw, inne dochody należne na podstawie odrębnych ustaw budżetowi państwa, jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym jednostkom sektora finansów publicznych, wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych, dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych, do których zalicza się w szczególności: wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od udzielonych pożyczek i od posiadanych papierów wartościowych, dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych, spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek sektora finansów publicznych, odszkodowania należne jednostkom sektora finansów publicznych, kwoty uzyskane przez jednostki sektora finansów publicznych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów, inne dochody należne jednostkom sektora finansów publicznych określone w oddzielnych przepisach lub umowach międzynarodowych. Wspomniana ustawa precyzuje nawiązując do kryterium podmiotowego pojęcie sektora finansów publicznych, wydzielając w jego ramach (art. 4): podsektor rządowy, obejmujący organy władzy publicznej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, organy administracji rządowej, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, państwowe fundusze celowe, uczelnie publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe instytucje kultury, Narodowy Fundusz Zdrowia, inne państwowe osoby prawne, utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych (z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego), 10

12 1.1. Dochody samorządowe modele i klasyfikacje podsektor samorządowy, obejmujący jednostki samorządu terytorialnego, ich związki samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, samorządowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury, inne samorządowe osoby prawne, utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych (z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego), podsektor ubezpieczeniowy, na który składają się: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze. Przedmiotem dalszych rozważań są daniny publiczne, mające charakter przymusowy, zarówno nieodpłatne jak i odpłatne, stanowiące dochody samorządu terytorialnego. Samorząd terytorialny zgodnie z Europejską Kartą Samorządu Lokalnego (EKSL), ratyfikowaną przez Rzeczpospolitą Polską 1 oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców (art. 3 ust. 1 EKSL). Społeczności te mają prawo do posiadania własnych, wystarczających zasobów finansowych, którymi mogą swobodnie dysponować w ramach wykonywania swych uprawnień (art. 9 ust. 1). Wysokość zasobów powinna być dostosowana do uprawnień, a przynajmniej ich część powinna pochodzić z opłat i podatków lokalnych, których wysokość społeczności te mają prawo ustalać (ust. 2 i 3). Samodzielność kształtowania podatków i opłat lokalnych przez jednostki samorządu terytorialnego jest przejawem tzw. decentralizacji dochodowej, której zakres jest na ogół mniejszy niż decentralizacji wydatkowej, co oznacza niemożność osiągnięcia w praktyce pełnej autonomii finansowej przez samorząd, czyli sytuacji, w której jego potrzeby finansowane są samodzielnie (bez wsparcia budżetu państwa i innych źródeł zewnętrznych) [Kopańska, 2008, s ]. W literaturze przedmiotu dotyczącej kształtowania się i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Europie wyróżnia się na ogół dwa jego modele [Page, Goldsmith, 1987; John, 2001, s ; Miszczuk, Miszczuk, Żuk, 2007, s ], to jest: północnoeuropejski (m.in.: Danii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii), cechujący się szerokim zakresem wykonywanych funkcji, dużą swobodą podejmowania decyzji, małą intensywnością kontaktów 1 Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 r., ratyfikowana przez Polskę 26 kwietnia 1993 r. (Dz.U. z 1994 r., nr 124, poz. 607). 11

13 1. Podatki i opłaty samorządowe w systemie dochodów publicznych z władzami centralnymi, mniejszą liczbą szczebli samorządowych, mniejszą liczbą jednostek samorządowych oraz większymi ich rozmiarami, model południowoeuropejski (m.in. w: Belgii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech), charakteryzujący się stosunkowo wąskim zakresem wykonywanych kompetencji, małą swobodą decyzyjną, dużą intensywnością kontaktów z władzami centralnymi, relatywnie dużą liczbą szczebli samorządowych oraz dużą liczbą jednostek samorządowych i małymi ich rozmiarami. Są też takie kraje jak m.in.: Szwajcaria czy Niemcy, w których występują elementy zarówno modelu południowo- jak i północnoeuropejskiego. W nawiązaniu do wspomnianych powyżej modeli samorządu terytorialnego można wyróżnić trzy modele systemu dochodów samorządowych [Sochacka-Krysiak, 1993, s ]: zdecentralizowany, scentralizowany i mieszany. Pierwszy z nich zakłada wydzielenie części wpływów publicznych jako dochodów jednostek samorządowych (w postaci np. podatków i opłat lokalnych), które są głównymi, wydajnymi źródłami zasobów finansowych. W tym modelu dodatkowe zasilanie budżetów samorządowych subwencjami czy dotacjami z centrum jest niewielkie, gdyż środki w postaci podatków, opłat, wpływów z majątku są w zasadzie wystarczające do realizacji ich zadań [Jastrzębska, 2005, s ]. Jednak jak wskazują doświadczenia krajów, w których rozwiązania są zbliżone do tego modelu, ewoluuje on w kierunku modelu scentralizowanego. Wynika to z dużych różnic w potencjale jednostek samorządu terytorialnego i konieczności wyrównywania poziomu dochodów przy zastosowaniu dotacji ogólnych i celowych [Guziejewska, 2006, s ]. Drugi model polega na skonstruowaniu instrumentów zasilania jednostek samorządowych z centrum w postaci dotacji celowych i subwencji ogólnych. Jednocześnie nie wyodrębnia się z wpływów publicznych w państwie wydajnych podatków i opłat, które byłyby przypisane tylko gminom czy innym podmiotom samorządowym. Przynoszące wysokie wpływy daniny publiczne są centralizowane i następnie według odpowiedniego klucza rozdysponowywane pomiędzy centrum i samorządy. Taki system zasilania władz samorządowych nie musi oznaczać równocześnie jego podporządkowania władzom centralnym i zniweczenia istoty samorządności. Istotnym elementem takiego finansowania jest bowiem odpowiednia konstrukcja bezpośredniego systemu zasilania samorządu. Powinna ona być zobiektywizowana i niecelowa. Obiektywny charakter dotacji i subwencji czy innych form zasilania samorządu oznacza, że kalkulacja tych środków pieniężnych nie może zawierać w sobie uznaniowych form premiowania finansowego jednych podmiotów kosztem innych. Niecelowość natomiast zapewnia samodzielność władz samorządowych w rozdysponowy- 12

14 1.1. Dochody samorządowe modele i klasyfikacje waniu środków, zgodnie z preferencjami i potrzebami społeczności zamieszkującej dane terytorium. Trzeci model finansowania samorządu ma charakter mieszany, tj. łączy w sobie rozwiązania dwóch poprzednich modeli. Z jednej strony wydzielone są spośród wpływów publicznych znaczące daniny, które w całości przypisano samorządom, z drugiej strony centrum dodatkowo wspomaga finansowo jednostki samorządowe dotacjami, subwencjami lub innymi formami zasilania (udziałami w podatkach państwowych). Stosowanie jednocześnie dwóch rozwiązań finansowania samorządów może wynikać z dwóch przesłanek. Po pierwsze, wyodrębnienie dochodów samorządowych z podatków i opłat w państwie może spowodować zbytnią nierównomierność wpływów do budżetów zdecentralizowanych jednostek i spowodować niemożność realizacji wszystkich zdań, do jakich te jednostki zostały powołane. Stąd też centrum powinno zabezpieczyć finansowo również te jednostki samorządowe, które z uwagi na swoje niewielkie własne dochody nie mogłyby wykonywać nałożonych na nie zadań. Po drugie, ze względu na wagę niektórych zadań w państwie konieczne staje się dotowanie ich ze szczebla centralnego, gdyż w przeciwnym wypadku same gminy czy samorządy wyższego szczebla nie byłyby skłonne ich realizować (np. znaczące przedsięwzięcia infrastrukturalne). Przykładem kraju, który można zaliczyć do pierwszego modelu jest Szwecja, w której samorząd lokalny dysponuje lokalnym podatkiem dochodowym ze stawką kalkulowaną według potrzeb danej jednostki samorządowej. Jednocześnie stosowane są dotacje państwowe o charakterze celowym. Z kolei państwem, w którym zasilanie samorządu w środki finansowe następuje głównie za pośrednictwem dotacji z centrum jest Holandia. Mają one w większości charakter ogólny i są głównym źródłem wpływów samorządowych. Obok dotacji, kasy samorządowe zasilane są też nielicznymi jednak podatkami lokalnymi (np. gminny podatek majątkowy), jednak ich udział we wpływach budżetów jest niewielki [Sochacka-Krysiak, 1993, s. 69]. System dochodów w tym kraju wskazuje zatem w zasadzie na model scentralizowany. Natomiast przykładem państwa, ilustrującym model mieszany, są Niemcy. Samorządy zasilane są w podobnym stopniu poprzez podatki samorządowe i dotacje z centrum. Dość licznym podatkom lokalnym, niewystarczającym jednak na realizację zadań, towarzyszy znaczne zasilanie budżetów gminnych w postaci udziałów w podatku dochodowym czy dotacji, których kalkulacja podlega ścisłym regułom. 13

15 1. Podatki i opłaty samorządowe w systemie dochodów publicznych Uwzględniając znaczenie podatków lokalnych w strukturze dochodów podatkowych oraz w odniesieniu do PKB, można zdaniem B. Guziejewskiej [Guziejewska, 2006, s ] wydzielić: model skandynawski (Szwecja, Dania, Finlandia), gdzie podatki lokalne stanowią 10 20% PKB i 20 50% wpływów ze wszystkich podatków ogółem, model łaciński (Włochy, Francja, Hiszpania), w którym podatki lokalne kształtują się na poziomie 4 6% PKB i 20% ogólnych wpływów podatkowych, model hanowerski (Niemcy, Wielka Brytania, Holandia), w którym podatki lokalne stanowią 1 2% PKB i 4 5% ogólnych wpływów podatkowych. W Polsce przyjęto system finansów gminnych zbliżony do niemieckich rozwiązań. Wynikało to zarówno z przejęcia przez samorząd lokalny większej części dawnych wpływów państwowej administracji terenowej szczebla podstawowego, jak i zadań, które miał realizować samorząd gminny. Stąd też w dyspozycji samorządowych władz lokalnych pozostały liczne podatki o charakterze lokalnym (niezbyt wydajne), jak również udziały w podatkach centralnych, dotacje i subwencje. Inaczej rozwiązany został system finansów samorządowych szczebli wyższych, to jest powiatu i województwa samorządowego. Samorządy te nie mają własnych dochodów podatkowych. Głównym źródłem dochodów własnych są jedynie udziały w podatkach wpływających do budżetu państwa. Dochody jednostek samorządu terytorialnego można podzielić według pięciu kryteriów [Ofiarski, 2006, s ]. Według pierwszego z nich rodzajowego wyróżnia się: podatki samorządowe, udziały w podatkach państwowych, dodatki do podatków państwowych, opłaty samorządowe, dochody z majątku i praw majątkowych, transfery z budżetu państwa, środki zagraniczne, inne dochody. Podział ten ma duże walory poznawcze, gdyż wskazuje na źródła, z jakich są gromadzone dochody. Podatki i opłaty samorządowe zostały szczegółowo omówione w kolejnych rozdziałach. Dodatki do podatków oraz udziały w podatkach centralnych są przejawem partycypacji samorządu we wpływach podatkowych budżetu państwa. Dodatki mogą kształtować się na poziomie [Walasik, 2006, s ]: 14

16 1.1. Dochody samorządowe modele i klasyfikacje dowolnym ustanowionym przez samorząd, nie przekraczającym maksymalnej granicy, jednakowym we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego. Tylko dwa pierwsze rozwiązania pozwalają na prowadzenie w sposób aktywny lokalnej polityki podatkowej poprzez realizację jej celów pozafiskalnych. Taka możliwość nie występuje nie tylko w przypadku rozwiązania trzeciego, ale także w przypadku zastosowania udziałów w podatkach centralnych. Istotna różnica między dodatkami a udziałami polega na tym, że wysokość dochodów z tytułu tych pierwszych nie zależy, a drugich zależy od wprowadzanych zmian stawek, ulg i zwolnień w podatkach centralnych. Kolejną grupą dochodów wg klasyfikacji rodzajowej są wpływy z majątku i praw majątkowych, pochodzące m.in. z tytułu: umów najmu, dzierżawy i podobnych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, odsetek od udzielonych pożyczek i od posiadanych papierów wartościowych, dywidend, ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw. Występowanie transferów w budżetach jednostek samorządu terytorialnego wynika z kilku przesłanek. Po pierwsze, potencjał dochodów własnych samorządów jest terytorialnie zróżnicowany. Po drugie, zadania i wydatki są względnie równomiernie rozłożone. Po trzecie, nie jest możliwa pełna komercjalizacja usług świadczonych przez samorządy. Stąd opłaty pobierane z tytułu realizowanych zadań nie pokryją całości kosztów. Po czwarte, nierówność dostępu mieszkańców do różnych mediów wymaga systematycznej likwidacji dysproporcji w zakresie infrastruktury technicznej. Po piąte, konieczność wyrównywania potencjału rozwojowego poszczególnych samorządów przez państwo wynika z decyzji podjętych na szczeblu centralnym, które mogą powodować pogłębianie się różnic terytorialnych [Famulska, Znaniecka (red.), 2004, s. 80]. Transfery z budżetu państwa przyjmują najczęściej dwie formy: subwencji ogólnej i dotacji celowych. Syntetyczną charakterystykę obu form oraz występujących między nimi różnic przedstawiono w tabeli 1.2. Ważnym zagadnieniem związanym z subwencjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego jest dobór odpowiednich kryteriów. Z teoretycznego punktu widzenia można wyróżnić następujące kryteria [Strahl, 1991, s ]: liczba ludności i jej struktura, stan rozwoju ekonomicznego samorządu i wynikającego z niego potencjału fiskalnego, funkcje pełnione przez jednostki samorządu terytorialnego, majątek samorządu i jego zużycie. 15

17 1. Podatki i opłaty samorządowe w systemie dochodów publicznych Tabela 1.2. Podobieństwa i różnice między subwencją ogólną a dotacją celową Subwencja ogólna O przeznaczeniu środków decyduje samorząd Obiektywne kryteria przyznawania Pełni funkcję wyrównującą dochody Pełni funkcję motywacyjną, gdyż wyrównywanie nie jest pełne Niezwracana bez względu na stopień wykonania zadań Wykorzystanie kwot subwencji podlega kontroli jedynie pod względem legalności Pewność otrzymania ustalonych kwot Uzupełnia dochody własne Dotacje celowe Przeznaczane na ściśle określone zadania wyznaczone przez organ dotujący Kalkulacja kwot w oparciu o podobne zadania finansowane z budżetu państwa Przyznawane bez względu na potencjał dochodowy Kwota przyznanych środków powinna pokryć całość wydatków na zadania Zwracane w części odpowiadającej niezrealizowanym zadaniom Wykorzystanie środków dotacji podlega kontroli pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności Pewność otrzymania ustalonych kwot Uzupełnia dochody własne Źródło: [Miszczuk, Miszczuk, Żuk, 2007, s. 86] Największe znaczenie mają z reguły dwa pierwsze, tj. ludności i potencjału fiskalnego wynikającego bezpośrednio z rozwoju gospodarczego. W odróżnieniu od subwencji ogólnej, dotacje celowe nie są przyznawane przy stosowaniu określonych ogólnych kryteriów. Ze względu na cel finansowania można je podzielić na dotacje celowe na: zadania z zakresu administracji rządowej, zadania własne, zadania innych jednostek samorządu terytorialnego, zadania wynikające z wyjątkowych okoliczności (zdarzeń losowych), inwestycje w części finansowane ze środków z Unii Europejskiej. Z kolei środki zagraniczne stanowią swoisty rodzaj dochodów budżetów samorządowych. W przypadku Polski są to głównie środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach realizowanych programów operacyjnych (w latach są to: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej, Europejska Współpraca Terytorialna i 16 Regionalnych Programów Operacyjnych), finansowanych przez Fundusze Strukturalne (w latach : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny) oraz Fundusz Spójności. 16

18 1.1. Dochody samorządowe modele i klasyfikacje Dochody jednostek samorządu terytorialnego pochodzące z Unii Europejskiej podlegają szczególnym zasadom gospodarowania. Mogą być przeznaczone jedynie na te cele, które były określone w umowach, wydatkowane zaś zgodnie z odpowiednimi procedurami. W przypadku wykorzystania tych środków niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania procedur, pobrania w sposób nienależny lub nadmierny podlegają zwrotowi wraz z odsetkami jak za zaległości podatkowe. W związku z tym są podobne do dotacji celowych. Beneficjent środków, który musi zwrócić środki z przyczyn wyżej wymienionych, przez kolejne 3 lata nie będzie mógł korzystać ze środków Unii Europejskiej 2. Do pozostałych dochodów jednostek samorządu terytorialnego można zaliczyć m.in.: dochody uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe, wpłaty zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, spadki, zapisy, darowizny, odszkodowania, dochody z kar pieniężnych i grzywien, kwoty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego czy funduszy celowych oraz wpływy z samoopodatkowania się mieszkańców. Drugim, istotnym kryterium klasyfikacyjnym dochodów, jest pochodzenie środków zasilających budżety. Dzieli ono dochody samorządowe na własne i uzupełniające (zewnętrzne). Przyjmuje się, że dochodami własnymi są te, które przypisuje się bezterminowo samorządom, bez żadnych ograniczeń ze strony państwa i bez jego udziału w części wpływów pochodzących z podatków [Kornberger-Sokołowska, 2001, s. 71]. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w polskich przepisach prawnych dochody własne jednostek samorządu terytorialnego są wymienione w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zaliczone są tam m.in. udziały w podatkach, które tylko w części przypisano samorządom. Wydaje się więc słuszne zmodyfikowanie definicji dochodów własnych, określając je jako te, które przypisane są samorządom bezterminowo i stanowią jednocześnie dochody publiczne gromadzone na terytorium danej jednostki samorządu terytorialnego. Takie określenie nie pozwala zakwalifikować do dochodów własnych subwencji ogólnej, dotacji celowej czy środków z Unii Europejskiej, gdyż ich źródłem są środki gromadzone z terytorium całego kraju. Dochody, które nie są własnymi, mają charakter uzupełniający, wynikający z przesuwania środków zgromadzonych wcześniej (pierwotnie) w innych niesamorządowych funduszach w państwie i za granicą. Trzecie kryterium biorące pod uwagę regularność występowania, dzieli dochody na zwyczajne i nadzwyczajne. Dochody zwyczajne można podzielić na powszechnie występujące (m.in. dochody z podatków i opłat, transfe- 2 Art. 205 ustawy o finansach publicznych. 17

19 1. Podatki i opłaty samorządowe w systemie dochodów publicznych ry z budżetu państwa) i specyficznie występujące (m.in. dochody majątkowe, spadki, zapisy, darowizny, odszkodowania, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego). Dochodami nadzwyczajnymi są środki pochodzące ze źródeł zagranicznych czy też dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych [Ofiarski, 2006, s. 71 ]. Czwarta systematyka dochodów, która ma duże znaczenie poznawcze, wyodrębnia dochody podatkowe i niepodatkowe. Właściwymi wpływami zasilającymi budżet samorządowy, ale także budżet państwa, są podatki. Stąd też klasyfikacja dochodów samorządowych na podatkowe i niepodatkowe pozwala na ocenę systemu zasilania samorządów w porównaniu do źródeł dochodowych budżetu państwa czy samorządów innych państw. Do dochodów podatkowych samorządów zalicza się: podatki, dodatki i udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu oraz opłaty [Ofiarski, 2006, s. 45]. Mają one charakter danin publicznych. Natomiast do niepodatkowych zaliczone są dochody z tytułu: posiadanego majątku, transferów z budżetu państwa, środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz innych, w tym np.: dochody jednostek budżetowych, wpłaty zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, spadki, zapisy, darowizny na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, odszkodowania itp. Piątym kryterium jest systematyka działowa dochodów, wynikająca z klasyfikacji budżetowej. Ma ona znaczenie w procesie planowania i realizacji budżetu samorządowego. Zapewnia przejrzystość, stwarza możliwość kontroli, ułatwia i umożliwia sprawozdawczość [Karlikowska, 2006, s ] Pojęcie oraz klasyfikacja podatków i opłat samorządowych Podatek jest definiowany jako przymusowe świadczenie pieniężne, ogólne, bezzwrotne i nieodpłatne dokonywane na rzecz państwa [Miszczuk, 1999, s. 104]. Cechami podatku są zatem: przymusowość, oznaczająca możliwość zastosowania sankcji wobec uchylających się od zapłacenia daniny publicznej, pieniężny charakter, wynikający z konieczności wniesienia podatku w formie pieniężnej, ogólność (powszechność), oznaczająca powinność jego zapłaty przez osoby fizyczne i prawne, spełniające określone warunki, zawarte w ustawach podatkowych, 18

20 1.2. Pojęcie oraz klasyfikacja podatków i opłat samorządowych bezzwrotność, polegająca na jego definitywnym pobraniu przez podmiot publiczny, przy czym jako zwrot nie jest traktowane oddanie nadpłaconego lub nienależnie pobranego podatku, nieodpłatność (nieekwiwalentność), wynikająca z braku bezpośredniego świadczenia ze strony państwa na rzecz wnoszącego podatek. Elementami technicznymi podatku są: podmiot, przedmiot, podstawa (baza podatkowa), wymiar (kwota), skale podatkowe, wyłączenia, zwolnienia, ulgi oraz minimum podatkowe i kumulacja podatkowa. Podmiotem podatku jest podatnik, czyli osoba fizyczna lub prawna ponosząca ciężar świadczenia podatkowego, tj. doznająca uszczuplenia dochodu lub majątku. Podmiotem podatku jest również płatnik, czyli osoba fizyczna lub prawna, która z mocy prawa, zobowiązana jest do naliczenia podatku, pobrania go od podatnika i odprowadzenia na rzecz odpowiedniego organu publicznego. Podatnikiem i płatnikiem mogą być te same lub różne osoby. Podatnik i płatnik podatku określani są mianem biernego podmiotu, w przeciwieństwie do organów publicznych, uznawanych za czynny podmiot podatku, z tego względu iż są uprawnione do wymierzania i pobierania płatności. Przedmiotem podatku są rzeczy, zjawiska lub stan faktyczny, które powodują obowiązek uiszczenia podatku. Przykładowo są nimi: osiąganie dochodów, posiadanie lub nabywanie nieruchomości, zasiedzenie czy sprzedaż towaru. Istotnym elementem technicznym podatku jest podstawa opodatkowania (baza podatkowa), stanowiąca wartościowo ujęty przedmiot opodatkowania lub naturalną miarę tego przedmiotu. Z kolei stawka podatkowa jest to wyrażona procentowo część podstawy opodatkowania, która ma być przekazana w postaci podatku do odpowiedniego podmiotu publicznego. W przypadku jednak gdy podstawa opodatkowania wyrażona jest w jednostkach naturalnych, stawka podatkowa przyjmuje postać kwotową. Kwota (wymiar) podatku jest to suma, jaką należy zapłacić z tytułu podatkowego. Oblicza się ją jako iloczyn podstawy opodatkowania i stawki podatkowej. Z pojęciem stawki podatkowej wiąże się skala podatkowa, rozumiana jako zbiór stawek uszeregowanych względem podstaw podatkowych w konstrukcji danego podatku [Szczodrowski, 2007, s. 17]. Najprostszą jest skala, w której występuje tylko jedna stawka podatkowa (procentowa lub kwotowa) i dotyczy każdej podstawy opodatkowania. Takie opodatkowanie nazywamy proporcjonalnym (liniowym), gdyż kwota podatku rośnie proporcjonalnie do wzrostu podstawy opodatkowania. Bardziej skomplikowane są skale nieproporcjonalne, w których wyróżnia się pewne klasy (przedziały) podstaw opodatkowania i przyporządkowuje się im różne stawki. Teoretycznie także w tym przypadku mogą występować zarówno stawki procentowe, jak i kwo- 19

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych.

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Prawo finansowe FINANSE Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Metoda podziału Produktu Krajowego Brutto za

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917)

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Spis treści Wykaz skrótów...................................................... 11 Wstęp............................................................. 13 ROZDZIAŁ I. Teoretycznoprawne zagadnienia stosunków

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO PRAWA FINANSÓW PUBLICZNYCH. Ćwiczenia nr 1

WPROWADZENIE DO PRAWA FINANSÓW PUBLICZNYCH. Ćwiczenia nr 1 WPROWADZENIE DO PRAWA FINANSÓW PUBLICZNYCH Ćwiczenia nr 1 Czym jest pieniądz? ogólnie ujmując, pieniądz to środek płatniczy przyjmowany w zamian za towary i usługi lub zwalniający od zobowiązań; wymyślenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego?

Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego? Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego? Dochody budżetowe to należne lub faktyczne wpływy środków pieniężnych do budżetów pobierane przez organy finansowe lub przez jednostki

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Finansowy Państwa. Projekt Ustawy budżetowej. Ustawa budżetowa

Wieloletni Plan Finansowy Państwa. Projekt Ustawy budżetowej. Ustawa budżetowa Budżet Państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa Projekt Ustawy budżetowej Ustawa budżetowa Wieloletni Plan Finansowy Państwa 1. Brak definicji legalnej Wieloletniego Planu Finansowego 2. Wieloletni Plan

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

NA 2009R. Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody. bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

NA 2009R. Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody. bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo NA 29R. DOCHODY BUDŻETU GMINY Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody w tym: Zał. Nr 1 projekt bieżące majątkowe 1 Rolnictwo i łowiectwo 3 323 825 5 3 318 825 - wpływy z różnych dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok

Plan dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2015 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan na 2015 rok wsk. % wsk. strukt. 2014 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do prawa podatkowego

Wprowadzenie do prawa podatkowego Wprowadzenie do prawa podatkowego dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Dobry pasterz powinien strzyc owce, a nie obdzierać ze skóry Tyberiusz 1 Stosunek prywatnoprawny Stosunek podatkowoprawny

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 10 4 01095 Pozostała działalność 5 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Systemy podatkowe w gospodarce

Systemy podatkowe w gospodarce Systemy podatkowe w gospodarce Akademia Młodego Ekonomisty Katedra Finansów Publicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Plan spotkania Wykład: Modele podatkowe w różnych systemach gospodarczych Rodzaje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Pojęcie finansów (w ogólności) Funkcje NBP jako banku centralnego. Warunki utworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych.

Pojęcie finansów (w ogólności) Funkcje NBP jako banku centralnego. Warunki utworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych. Jednostka budżetowa jako forma organizacyjno-prawna sektora finansów publicznych (tworzenie, gospodarka finansowa, przykłady zastosowania). Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w PDOP. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

5.1. Własny potencjał dochodowy

5.1. Własny potencjał dochodowy Grupa dochodów własnych jst obejmujących podatki, opłaty, wpływy z czynszów i dzierżawy powiększyła się o dochody z udziałów w PIT i CIT oraz ze źródeł związanych ze środkami unijnymi. Zmiany w ustawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do prawa podatkowego

Wprowadzenie do prawa podatkowego Wprowadzenie do prawa podatkowego dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Dobry pasterz powinien strzyc owce, a nie obdzierać ze skóry Tyberiusz Cesare Ripa, Ikonologia, Kraków 2012, reprint

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

PRAWO FINANSOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

PRAWO FINANSOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE PRAWO FINANSOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE ROK AKADEMICKI 2014/2015 I. PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. Źródła prawa finansów publicznych. 2. Pojęcie finansów (w ogólności). 3. Pojęcie finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2009 według źródeł ich powstania

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2009 według źródeł ich powstania Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2009 według źródeł ich powstania Dział Rozdział Wyszczególnienie Paragraf dochodów Przewidywa-ne wykonanie za 2008 rok (w złotych) Plan na 2009

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne. Budżet państwa

Finanse publiczne. Budżet państwa Finanse publiczne Budżet państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa stanowi podstawę do przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. WPFP jest sporządzany

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2013 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2013 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2013 r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania wykonania budżetu za 2013 r. Plan na dzień 31.12.2013 r. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,34

Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,34 DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 148 918,15 145 285,34 01095 Pozostała działalność 148 918,15 145 285,34 0750 dochody z najmu i dżierżawy składników

Bardziej szczegółowo

Definicja podatku w polskim prawodawstwie

Definicja podatku w polskim prawodawstwie Definicja podatku podatek - pieniężne, przymusowe, ogólne, nieodpłatne i bezzwrotne świadczenie pobierane przez państwo lub inne jednostki administracyjne na podstawie przepisów prawnych w celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r

Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 00 4 02095 Pozostała działalność 3 00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Systemy podatkowe w gospodarce

Systemy podatkowe w gospodarce Systemy podatkowe w gospodarce Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Poznań, 11.05.2017 r. Katedra Finansów Publicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Plan spotkania Wykład: Modele podatkowe w różnych

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Regulacja prawna finansów publicznych 1. Proszę określić zakres sektora finansów publicznych i podmioty tego sektora. 2. Proszę przedstawić

Bardziej szczegółowo

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy Sprawozdanie z wykonania budzetu po stronie dochodów za I półrocze 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok w zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 363 500,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2011 rok.

Dochody budżetowe na 2011 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV/9/2010 Rady Gminy Lipowa z dnia 28.XII.2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Dochody ogółem plan bieżące w tym: w tym; z udziałem środków, o majatkowe których

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. % wskaźnik % struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Budżet jednostki samorządu terytorialnego Budżet jednostki samorządu terytorialnego Rozdział VII Konstytucji RP Art. 163 Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU Poz. Dział OGÓŁEM 534 985 965,99 618 521 519,26 319 754 655,32 51,70 359 768 956,77 439 232 556,91 248 344 550,80 56,54 175 217 009,22 179 288 962,35 71 410 104,52 39,83 DOCHODY BIEŻĄCE 428 105 583,17

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Dochody budżetu gminy na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../211 Rady Gminy Pierzchnica z dnia... Dochody budżetu gminy na 212 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 1 1 21 Gospodarka leśna 1 1 75 Dochody z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 155/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 listopada 2014 roku PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK. Plan na Przewidy- Projekt Wzrost o % Dział Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

dochody zał_nr 1 Dz Rozdz Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2008r. za 2008 r. wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,02 100,39%

dochody zał_nr 1 Dz Rozdz Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2008r. za 2008 r. wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,02 100,39% Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Turek za 2008 r. Analiza dochodów budżetu gminy Turek za 2008 rok wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo