ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2008 Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze zarządzenie określa zasady dotyczące pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych lub współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE. 2. Podstawowym celem tego zarządzenia jest: 1) określenie podstawowych obowiązków pracowników uczestniczących w obiegu i kontroli dokumentów rozliczeniowych, 2) zapewnienie skutecznego nadzoru i kontroli nad kosztami wynikającymi z realizacji umów i zleceń, 3) zapewnienie właściwej kontroli i poprawności dokumentów rozliczeniowych pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, 4) usprawnienie obiegu dokumentów rozliczeniowych dotyczących realizowanych projektów, 5) uzyskanie prawidłowej i rzetelnej informacji o wartości realizowanego projektu, 2 Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 1) PAM należy przez to rozumieć Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie, 2) Funduszu - należy przez to rozumieć wszelkie środki finansowe pochodzące z funduszy strukturalnych UE, takich jak: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), 3) jednostkach organizacyjnych PAM należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w załączniku nr 4 do Statutu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 4) Kierowniku Projektu należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za całościową realizację projektu i powołaną pisemnie przez Rektora.

2 5) Projekcie należy przez to rozumieć przedsięwzięcia Uczelni finansowane lub współfinansowane ze źródeł określonych w 2 pkt.2, realizowane w oparciu o niniejsze zarządzenie wyłącznie przez jednostki organizacyjne PAM, 6) Zespole Projektowym - należy przez to rozumieć grupę osób powołanych zarządzeniem przez Kanclerza PAM w uzgodnieniu z Kierownikiem projektu w celu właściwej jego realizacji, zgodnie z niniejszym zarządzeniem, 7) BPE - należy przez to rozumieć Biuro ds. Programów Europejskich Pomorskiej Akademii Medycznej - Szczecin ul. Rybacka 1 pokój nr 208, tel , , 8) Umowa umowa o dofinansowanie z funduszu o którym mowa w 2 pkt. 2, której beneficjentem jest PAM, 9) IZ/IP/IW instytucja zarządzająca/pośrednicząca/wdrażająca właściwie określona przez program operacyjny lub jego uszczegółowienie, która ogłasza nabór wniosków i do której są one składane, 10) projekcie partnerskim należy przez to rozumieć wspólny projekt jednostek organizacyjnych PAM z innymi podmiotami prawnymi tworzącymi partnerstwo, powołanych na podstawie umowy partnerskiej w celu opracowania i realizacji określonego projektu zgłaszanego do finansowania z funduszy strukturalnych. ROZDZIAŁ II ZGŁOSZENIE PROJEKTU 3 Zgłoszenie projektu 1. Jednostka organizacyjna PAM zamierzająca realizować projekt składa do BPE wypełniony w punktach od 1 do 10 formularz zgłoszeniowy. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik Nr 1 do Zasad pozyskiwania, realizacji i rozliczania w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie projektów finansowanych lub współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i jest dostępny na stronie internetowej BPE W formularzu szczegółowo określa się między innymi krótki opis i cel projektu, zakres rzeczowy i finansowy projektu, wstępny harmonogram jego realizacji oraz wynikające z projektu zobowiązania PAM, a także proponuje się osobę Kierownika Projektu. W przypadku uczestniczenia przez jednostkę organizacyjną PAM w projekcie partnerskim,

3 jednostka zobowiązana jest również do zgłoszenia propozycji partnerów oraz podania ich danych identyfikacyjnych, zakres partnerstwa wraz z dołączoną zgodą na współpracę. 3. Formularz zgłoszeniowy zawiera także oświadczenie podpisane przez kierownika jednostki organizacyjnej PAM o posiadaniu wystarczających środków finansowych w celu pokrycia udziału własnego w projekcie lub prefinansowania projektu, a także środków niezbędnych na przygotowanie projektu. 4. W przypadku, gdy jednostka organizacyjna PAM nie dysponuje środkami finansowymi niezbędnymi na przygotowanie i realizację projektu, może wystąpić z wnioskiem do Rektora o zabezpieczenie finansowe projektu. 5. BPE dokonuje rejestracji formularza zgłoszeniowego poprzez nadanie numeru identyfikacyjnego i prowadzi ewidencję złożonych formularzy zgłoszeniowych. 6. BPE po formalnym sprawdzeniu i zaopiniowaniu formularza zgłoszeniowego przekazuje go kolejno do: 1) Kwestora celem potwierdzenia zdolności do finansowania projektu w pkt.12 formularza, 2) Kanclerza celem potwierdzenie formalnej i faktycznej możliwości realizacji projektu w pkt. 13 formularza, 3) Rektora celem wyrażenia zgody na przystąpienie jednostki organizacyjnej do projektu w pkt. 15 formularza, Podpisany przez Rektora, Kanclerza i Kwestora formularz zgłoszeniowy upoważnia kierownika jednostki organizacyjnej do podjęcia działań związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu z funduszy strukturalnych. ROZDZIAŁ III PRZYGOTOWANIE WNIOSKU 4 Przygotowanie wniosku 1. Kanclerz zarządzeniem powołuje Zespół projektowy oraz określa w nim zadania dla poszczególnych jego członków ( Załącznik Nr 2 do Zasad pozyskiwania, realizacji i rozliczania w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie projektów finansowanych lub współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ). 2. Wniosek w części merytorycznej przygotowuje Kierownik Projektu w uzgodnieniu z członkami Zespołu projektowego w zakresie ich zadań.

4 3. BPE wskazuje Kierownikowi Projektu źródło pobrania odpowiedniego formularza wniosku o finansowanie bądź odpowiedniego programu komputerowego np. Generatora Wniosków z listą obowiązkowych załączników oraz instrukcją ich wypełniania. 4. W przypadku, gdy wymaganym załącznikiem do wniosku jest studium wykonalności (biznes plan), BPE przekazuje jednostce organizacyjnej wytyczne, zgodnie z którymi należy taki dokument opracować. W przypadku bardziej złożonych wniosków jednostka organizacyjna może w uzgodnieniu z BPE, zwrócić się do Rektora z prośbą o zgodę na dokonanie zewnętrznego zlecenia przygotowania potrzebnych dokumentów w całości lub w części. 5. Kierownik Projektu przekazuje do BPE część merytoryczną wniosku wraz z załącznikami nie później niż 4 tygodnie przed upływem terminu aplikowania. 6. BPE koordynuje przygotowanie wniosku, w szczególności w następującym zakresie: 1) sprawdza kompletność wniosku wraz z załącznikami oraz kwalifikowalność wydatków, 2) wnioskuje o sporządzenie wymaganych załączników właściwym komórkom organizacyjnym w celu skompletowania wniosku, 3) archiwizuje jeden egzemplarz wniosku w wersji elektronicznej i pisemnej, 4) uzupełnia na wezwanie uchybienia formalne wniosku, 5) prowadzi korespondencję z odpowiednimi Instytucjami, 6) monitoruje wniosek i informuje Rektora oraz jednostkę organizacyjną PAM o aktualnym stanie procedury jego załatwiania. 7. Przygotowanie wniosku wspomagają na wniosek BPE inne jednostki i komórki organizacyjne Uczelni, a w szczególności: 1) Kwestor i Dział Finansowy - przy opracowaniu części dokumentacji finansowej wniosku, 2) Dział Zaopatrzenia lub Dział Techniczny przy opracowaniu części wniosku związanej z udzielaniem zamówień publicznych, w zakresie wynikającym z Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 3) Dział Organizacyjno Prawny w przypadku zawierania umów, 4) inne jednostki organizacyjne w zależności od wymaganych załączników do wniosku. 8. W przypadku projektów, dla których wymagana jest zgoda Senatu na przeznaczenie środków finansowych, zapewniających płynność finansową projektu, Senat na wniosek

5 Rektora podejmuje właściwą uchwałę określającą wysokość wkładu finansowego PAM i/lub wyrażającą zgodę na prefinansowanie i zaciągnięcie kredytu. 9. Uchwały, o których mowa w ust.7, muszą być podjęte przed złożeniem wniosku. 10. BPE sporządza kompletną wymaganą ilość egzemplarzy wniosku dla IZ/IP/IW plus dwa dodatkowe dla PAM. 11. BPE sprawdza wniosek pod względem formalnym, a następnie przedkłada go wraz załącznikami do podpisu Rektorowi. 12. BPE składa wniosek wraz z kompletem dokumentacji do właściwej Instytucji IZ/IP/IW przestrzegając terminu jego złożenia oraz prowadzi ewidencję składanych wniosków. 13. Dodatkowe egzemplarze przeznaczone są dla Kierownika projektu oraz dla BPE. ROZDZIAŁ IV PRZYGOTOWANIE UMOWY 5 1. Informacja o przyznaniu dofinansowania projektu, po potwierdzeniu daty wpływu przez komórkę otrzymującą, jest przekazywana niezwłocznie do BPE. 2. BPE przekazuje projekt umowy o dofinansowanie do akceptacji i parafowania: 1) Rektorowi, 2) Kanclerzowi, 3) Kwestor PAM, 4) Działowi Organizacyjno - Prawnemu, 5) Kierownikowi Projektu. 3. Parafowanie projektu umowy przez odpowiednie osoby oznacza zapoznanie się z warunkami umowy o dofinansowanie. 4. BPE wraz z Kierownikiem Projektu przygotowuje obowiązkowe załączniki do umowy lub zleca ich przygotowanie właściwym jednostkom i komórkom. 5. BPE sprawdza kompletność załączników. 6. BPE przekazuje do podpisu przesłaną przez IZ/IP/IW umowę o dofinansowanie projektu Rektorowi lub osobie posiadającej pisemne pełnomocnictwo Rektora PAM do występowania w jego imieniu, po uprzednim złożeniu kontrasygnaty przez Kwestora PAM. 7. Umowa wraz załącznikami w wymaganej liczbie egzemplarzy zostaje odesłana do IZ/IP/IW.

6 8. Jeden egzemplarz podpisanej obustronnie umowy wraz z pełną dokumentacją projektu pozostaje w BPE, natomiast kserokopia przekazywana jest do Kwestury PAM, Działu Księgowości, oraz do Kierownika Projektu. ROZDZIAŁ V REALIZACJA PROJEKTU ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIEŃ 6 Kierownik Projektu 1. Kierownik Projektu odpowiada za realizację projektu w następującym zakresie: 1) nadzoru nad prawidłową realizacją projektu w zakresie merytorycznym oraz zgodności z przyjętym harmonogramem, kosztorysem i planem działań, 2) zwoływania spotkań roboczych Zespołu projektowego, 3) współpracy z BPE w zakresie formalno-prawnej realizacji projektu, 4) potwierdzania wszelkich wydatków ujętych w budżecie i harmonogramie projektu, 5) dokumentowania wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania (o ile są wymagane), 6) uzgadniania z BPE niezbędnych dokumentów potrzebnych do prawidłowego sporządzenia haromonogramu płatności, wniosków o płatność oraz sprawozdań z realizacji projektu, 7) zlecania do odpowiedniego działu uruchomienia procedury zamówień publicznych. 8) prowadzenia informacji i promocji zgodnie z umową projektową we współpracy z Rzecznikiem Prasowym PAM oraz BPE, 9) informowania kierownika jednostki organizacyjnej PAM, przez którą realizowany jest projekt o stanie prac dotyczących realizacji projektu, 10) informowania władz PAM oraz BPE o przebiegu rzeczowej realizacji projektu i występujących problemach uniemożliwiających prawidłową i terminową jego realizację, 11) innych obowiązków określanych każdorazowo w zarządzeniu Kanclerza PAM. 2. Kierownik projektu może dokonywać zmian w projekcie w zakresie dopuszczonym w umowie w uzgodnieniu z BPE i za pośrednictwem BPE. 3. Kierownik projektu może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Za wykonywana pracę otrzymuje wynagrodzenie w wysokości określonej w budżecie projektu, zaakceptowanej przez IZ/IP/IW.

7 7 Zespół projektowy 1. Zespół Projektowy powoływany jest na okres realizacji projektu i powinien składać się z: 1) Kierownika Projektu, 2) osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowo księgowe, 3) osoby odpowiedzialnej za realizację zamówień publicznych, 4) pracowników BPE, 5) oraz innych osób, których udział w realizacji projektu, z uwagi na jego specyfikę jest konieczny. 2. Członkowie Zespołu Projektowego wybierani są spośród pracowników PAM. W uzasadnionych przypadkach np. ze względu na posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, naukowe mogą to być osoby spoza Uczelni. 3. Członkowie Zespołu Projektowego mają obowiązek zapoznać się z wytycznymi do danego projektu, a w szczególności z zasadami kwalifikowalności kosztów, umową o dofinansowanie oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym. 4. Członkowie Zespołu Projektowego mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilnoprawnych. Za wykonywana pracę otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej w budżecie projektu, zaakceptowanej przez IZ/IP/IW. 8 Biuro ds. Programów Europejskich PAM Do obowiązków BPE w zakresie formalnej realizacji projektu należy: 1. opracowanie szczegółowego opisu przyjętych zasad realizacji projektu, zgodnie z polityką rachunkowości obowiązującą w uczelni, 2. kompletowanie i przechowywanie pełnej dokumentacji dotyczącej projektu, 3. prowadzenie odrębnej dla każdego projektu ewidencji, umożliwiającej pełny monitoring i kontrolę jego realizacji na każdym etapie, 4. wnioskowanie do Kwestury o otwarcie wyodrębnionego konta bankowego dla danego projektu, utworzenie odpowiedniej odrębnej ewidencji księgowej w obszarze ksiąg rachunkowych oraz o uzyskanie zabezpieczenia finansowego projektu, np. weksla, gwarancji bankowej, itp., ( ZAŁĄCZNIK nr 3 Zasad pozyskiwania, realizacji i

8 rozliczania w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie projektów finansowanych lub współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ), 5. informowanie działów realizujących zamówienia publiczne o obowiązkach wynikających z umowy o dofinansowanie projektu z zakresu zamówień publicznych, 6. sporządzanie harmonogramu płatności oraz wniosków o płatność do odpowiedniej instytucji oraz składanie wymaganych umową raportów i sprawozdań z realizacji projektu, 7. weryfikacja zgodności wydatków z wydatkami zapisanymi we wniosku oraz ich kwalifikowania, 8. sprawdzenie prawidłowości opisu faktury bądź innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej nr umowy, numer i tytuł projektu, działanie, rodzaj wydatku, adnotacja o trybie postępowania w zakresie zamówień publicznych, źródle finansowania, 9. sprawdzenie czy na dokumencie dokonano potwierdzenia kontroli merytorycznej przez Kierownika Projektu tj. zasadności poniesionych kosztów oraz zgodności operacji ze stanem faktycznym, 10. bieżąca ocena stopnia zaawansowania projektu oraz informowanie władz PAM o zagrożeniach związanych z realizacją formalnej strony projektu oraz ich częścią finansową, 11. kontrola wykonania obowiązków promocyjnych i informacyjnych nałożonych na Kierownika Projektu związanych z realizacją projektu, 12. kontrola formalna wszelkich wydatków oraz rozliczeń dotyczące środków finansowych otrzymywanych na realizację projektu, 13. kontrolowanie kosztów projektu ze stanem ewidencji księgowej wydatków (co trzy miesiące oraz na jeden miesiąc przed zakończeniem projektu) oraz ich kwalifikowanie, 14. informowanie jednostek PAM o planowanych kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych, 15. złożenie wniosku do Działu Finansowego o zamknięcie rachunku bankowego po zakończeniu realizacji projektu i jego rozliczeniu / Załącznik nr 6 Zasad pozyskiwania, realizacji i rozliczania w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie projektów finansowanych lub współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej /. 9 Obsługa finansowo - księgowa

9 1. Za przygotowanie umów cywilnoprawnych z osobami zaangażowanymi w realizację projektu odpowiedzialny jest Dział Finansowy, w porozumieniu z BPE, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz wymogami określonymi w programie operacyjnym. 2. Za przygotowanie umów z zakresu prawa pracy odpowiedzialny jest Dział Kadr, w porozumieniu z BPE, zgodnie z kodeksem pracy oraz wymogami określonymi w programie operacyjnym. 3. Jeżeli program operacyjny wymaga rozliczenia wynagrodzenia na podstawie kart czasu pracy, uczestnicy projektu są zobowiązani do wypełniania kart czasu pracy zgodnie z wytycznymi odpowiedniego programu operacyjnego. 4. Miesięczne karty czasu pracy uczestników projektu zatwierdza Kierownik Projektu. 5. Faktury i inne dokumenty finansowo-księgowe powinny zawierać wszystkie elementy prawidłowego dowodu księgowego przewidziane ustawą o rachunkowości oraz obowiązującą w uczelni Instrukcją obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, a ponadto: 1) potwierdzenie zgodności dokonanego wydatku z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz wskazanie odpowiedniego trybu postępowania Dział Techniczny i Dział Zaopatrzenia, 2) potwierdzenie zgodności dokumentu pod względem merytorycznym, zgodnie z umową o dofinansowanie Kierownik Projektu, 3) kategorię wydatku zgodnie z harmonogramem projektu Kierownik Projektu, 4) numer umowy o dofinansowanie projektu pracownik BPE, 5) numer i tytuł projektu pracownik BPE, 6) źródło finansowania pracownik BPE, 7) potwierdzenie dokumentu pod względem formalnym pracownik Dział Finansowego 8) potwierdzenie dokumentu pod względem rachunkowym pracownik Działu Finansowego, 9) akceptację potwierdzająca zasadność zapłaty dokumentu Kanclerz i Kwestor PAM, 10) potwierdzenie zapłaty dokumentu pracownik Działu Finansowego, 6. Do dokumentów finansowych należy dołączyć: 1) zamówienie lub zlecenie wykonania usługi przez PAM odpowiedni dział realizujący zamówienie, 2) umowy z dostawcami odpowiedni dział realizujący zamówienie,

10 3) protokoły odbioru częściowego lub końcowego lub dokumenty OT lub PT odpowiedni dział realizujący zamówienie, w porozumieniu z Działem Ewidencji Majątku i Działem Księgowości, 4) w przypadku robót budowlanych: kserokopie kosztorysów powykonawczych częściowe lub końcowe Dział Techniczny, 5) kopia pełnej dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dział realizujący zamówienie publiczne, 6) w przypadku wypłaty z tytułu wynagrodzeń: lista płac z wyszczególnieniem składników płac, rachunek, karta pracy Dział Płac. 7. Kompletność opisu i załączników potwierdza pracownik BPE na Załączniku nr 4 do Zasad pozyskiwania, realizacji i rozliczania w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie projektów finansowanych lub współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i przekazuje pracownikowi Działu Finansowego do realizacji ze wskazaniem nr konta bankowego projektu. 8. Pracownik Działu Finansowego realizuje płatność w oparciu o poprawnie opisane i skompletowane dowody księgowe (patrz. ust. 4) ze wskazanego konta bankowego na Załączniku nr 4 do Zasad pozyskiwania, realizacji i rozliczania w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie projektów finansowanych lub współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejski. W przypadku braku tego załącznika dokument powinien być zwrócony osobie odpowiedzialnej do uzupełnienia. 9. Obsługa księgowa projektu dofinansowywanego z funduszy strukturalnych realizowana jest przez wyznaczonego pisemnie (Załącznik nr 5 do Zasad pozyskiwania, realizacji i rozliczania w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie projektów finansowanych lub współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejski) przez Kwestora PAM pracownika Działu Księgowości, który dokumenty księgowe dotyczące danego projektu przechowuje w oddzielnych i oznaczonych segregatorach (nazwa funduszu, tytuł projektu, nr projektu). 10. Wyznaczony pracownik Działu Księgowości prowadzi odrębną ewidencję księgową w układzie rodzajowym i analitycznym, z podziałem na środki refundowane oraz na udział własny PAM oraz wydatki niekwalifikowane zgodnie z wymogami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości środków z funduszy strukturalnych, zawartymi w Zasadach ( polityce) rachunkowości i zakładowym planie kont Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

11 11. Po zakończeniu realizacji projektu i jego rozliczeniu BPE składa wniosek do Działu Finansowego o zamknięcie rachunku bankowego oraz konta analitycznego (Załącznik nr 6 do Zasad pozyskiwania, realizacji i rozliczania w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie projektów finansowanych lub współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejski ). ROZDZIAŁ VI PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTU Ustala się następujący sposób przechowywania dokumentacji Projektu: 1) oryginał umowy o dofinansowanie projektu oraz pełną dokumentację projektu - wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami (studium wykonalności, biznes plan itp.), z zastrzeżeniem pkt. 1-5 przechowuje się w BPE, 2) oryginały dokumentacji finansowej dotyczącej projektu przechowuje się w Dziale Finansowym PAM w wydzielonych i opisanych segregatorach, 3) oryginały dokumentacji płacowej dotyczącej projektu przechowuje się w Dziale Płac PAM w wydzielonych i opisanych segregatorach, 4) oryginały dokumentacji księgowej dotyczącej projektu przechowuje się w Dziale Księgowości PAM w wydzielonych i opisanych segregatorach, 5) oryginały dokumentacji technicznej projektu przechowuje się w Dziale Technicznym PAM w wydzielonych i opisanych segregatorach, 6) oryginały dokumentacji przetargowej przechowuje się w dziale realizującym zamówienie zgodnie z zakresem jego działania w wydzielonych i opisanych segregatorach, 7) oryginały dokumentacji związanej z zabezpieczeniem właściwej realizacji Projektu (zabezpieczenie umów np. w formie weksli, promes kredytowych etc.) ewidencjonuje i przechowuje Dział Finansowy w wydzielonych i opisanych segregatorach, 2. Przechowywanie dokumentacji projektu musi być zgodne ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi we właściwych dokumentach programowych UE oraz w umowie o dofinansowanie projektu, jednak okres ten nie może być krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia i rozliczenia programu operacyjnego.

12 3. Jeżeli umowa o dofinansowanie projektu przewiduje inne warunki obiegu i przechowywania dokumentacji projektu, niż wskazane w ust. 1, jednostki i komórki organizacyjne PAM zobowiązane są do stosowania postanowień zawartych w umowie. 4. Po okresie, o którym mowa w ust. 2 dokumentacja Projektu przekazywana jest do Archiwum Uczelni, gdzie przechowywane są na zasadach określonych w Instrukcji Kancelaryjnej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. prof. dr hab. Przemysław Nowacki Rektor PAM

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 40/2014 z dnia 30.05.2014r. ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 Postanowienia ogólne Przedmiotem procedury jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW Wydanie: I Obowiązuje od: 1 1. Niniejsza instrukcja określa zasady i tryb realizacji i kontroli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2007 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2007 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2007 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2007 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2007 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2007 r. Regulamin obsługi projektów europejskich finansowanych z funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 85/R/14 REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin Zarządzania Krajowymi Projektami Naukowymi zwany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia i stosowania Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowoksięgowych : Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 4 lutego 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 47 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 4 lutego 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 47 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia Zasad dotyczących trybu postępowania w procesie realizacji projektów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki Strona 1 Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/2008. ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r.

UCHWAŁA Nr 22/2008. ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r. UCHWAŁA Nr 22/2008 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r. w sprawie procedur związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPISU I OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO - KSIĘGOWYCH

INSTRUKCJA OPISU I OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO - KSIĘGOWYCH Załącznik do decyzji nr 47/2006 Rektora UKSW z dnia 30 października 2006r. INSTRUKCJA OPISU I OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO - KSIĘGOWYCH dotyczących realizacji inwestycji Budowa Centrum Edukacji i Badań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 70/ 2011

Zarządzenie nr 70/ 2011 Zarządzenie nr 70/ 2011 z dnia 7 września 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie realizacji Projektu pt.: Poszukiwanie i identyfikacja mutantów strigolaktonowych w celu uzyskania materiałów wyjściowych

Bardziej szczegółowo

OBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych

OBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych POLITECHNIKA ŚLĄSKA Załącznik do Zarządzenia Nr 91/08/09 z dnia 30 lipca 2009 r. OBIEG DOKUMENTÓW dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-24/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr R-24/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr R-24/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania międzynarodowymi projektami edukacyjnymi w Politechnice Lubelskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW (Zał. nr 7 do Regulaminu Realizacji Projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym: Zarządzenie Rektora nr /2014 z dnia ) INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektów badawczych realizowanych w Uniwersytecie Wrocławskim finansowanych ze środków

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Zarządzenie nr 58

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,  Zarządzenie nr 58 Strona1. z 6 Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Media in formal and informal education in the Visegrád Group countries

Bardziej szczegółowo

Śląskie wyzwania. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Zarządzenie nr 91

Śląskie wyzwania. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,  Zarządzenie nr 91 Zarządzenie nr 91 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Śląskie Wyzwania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 42 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje:

Na podstawie 42 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: DOP-013/43/2010 Poznań, 13 kwietnia 2010 roku Zarządzenie nr 43/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie wprowadzenia do stosowania w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 49

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 49 Strona1 Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: Ekologia kulturowa- specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 40 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 8 grudnia 2006r. znak R /06

ZARZĄDZENIE NR 40 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 8 grudnia 2006r. znak R /06 ZARZĄDZENIE NR 40 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 8 grudnia 2006r. znak R3.0201-96/06 w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 20 września 2013 r.

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 20 września 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 126 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20 września 2013 r. Instrukcja przygotowania i realizacji projektów naukowo-badawczych

Bardziej szczegółowo

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02.

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02. Zarządzenie nr 29 / 2011 z dnia 20 maja 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie realizacji Projektu pt. Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1697/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie realizacji Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap IV A

ZARZĄDZENIE Nr 1697/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie realizacji Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap IV A ZARZĄDZENIE Nr 1697/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie realizacji Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap IV A Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 172

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 172 Strona1. z 7 Zarządzenie nr 172 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Wzmocnienie potencjału firm w Śląskim Klastrze NANO w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 lutego 2015 roku 75.0200.12.2015 Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 lutego 2015 roku w sprawie: realizacji prac zleconych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez podmioty zewnętrzne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 72/2009

Zarządzenie nr 72/2009 Zarządzenie nr 72/2009 z dnia 21 lipca 2009 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY DOKONYWANIE PŁATNOŚCI W RAMACH KONTRAKTU Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007 r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 57/2012

ZARZĄDZENIE Nr 57/2012 ZARZĄDZENIE Nr 57/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia życie Instrukcji przechowywania i archiwizacji dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 1/2013/2014 Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1 Ilekroć w niniejszych

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z zewnętrznych źródeł finansowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

REGULAMIN. przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z zewnętrznych źródeł finansowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie Zarządzenie Nr 89/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 06 października 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 /2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 września 2016 r. Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 1. Całość

Bardziej szczegółowo

Problematyka gromadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej projektów unijnych realizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Problematyka gromadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej projektów unijnych realizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Problematyka gromadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej projektów unijnych realizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Joanna Kapitan Archiwum Uniwersyteckie Katolickiego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 8 TYTUŁ PROCEDURY MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

PROCEDURA NR 8 TYTUŁ PROCEDURY MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ PROCEDURA NR 8 TYTUŁ PROCEDURY MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE inwestujemy w Waszą przyszłość Strona1 Zarządzenie nr 79 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Metoda ilościowego pomiaru parametrów fizycznych tkanki kostnej badanej z

Bardziej szczegółowo

WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Zarządzenie nr 75

WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Zarządzenie nr 75 Strona1 Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji Projektu pt.:,,wykształcona KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 12 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29.10.2010 r. ROZDZIAŁ XI SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku WÓJT GMINY SOMONINO 83 314 SOMONINO ul. Ceynowy 21 Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Zarządzenie, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. DOP-013/135/09 Poznań, 19 październik 2009r Zarządzenie nr 135/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 października 2009r w sprawie trybu postępowania, zasad przyznawania, rozliczania

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/145/06 z dnia 15.02.2006r. Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura archiwizacji dokumentów finansowych projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej

Procedura archiwizacji dokumentów finansowych projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej Procedura archiwizacji dokumentów finansowych projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej 1 Procedura została przygotowana w oparciu o: Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 października 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 8/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 października 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 8/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 października 2012 roku w sprawie funkcjonowania na Politechnice Śląskiej Systemu Zarządzania Projektami Działając na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

Opis obiegu i kontroli dokumentów

Opis obiegu i kontroli dokumentów Załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora PK Nr 9 z dnia 9 czerwca 2008 r. Opis obiegu i kontroli dokumentów ZAWARCIE UMOWY O PRACĘ FINANSOWANEJ Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I WYPŁATA WYNAGRODZENIA Dział Spraw

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne załącznik do zarządzenia nr 41/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin postępowania w zakresie przygotowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu projektów finansowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. Nr 65/2015. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 21 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE. Nr 65/2015. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 21 października 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 65/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 21 października 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 67/2013 Rektora UMCS z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/12 Rektora UMB

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/12 Rektora UMB Załącznik do Zarządzenia Nr 54/12 Rektora UMB Procedura określająca zasady powierzania pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zadań związanych z realizacją projektów finansowanych lub współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

5. Dla kandydatów do zatrudnienia spoza Uniwersytetu, którzy będą zatrudniani w grupie

5. Dla kandydatów do zatrudnienia spoza Uniwersytetu, którzy będą zatrudniani w grupie Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów badawczych krajowych finansowanych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI Spis treści nr str. 1. Rozdział I 2-4 Postanowienia ogólne

PROCEDURA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI Spis treści nr str. 1. Rozdział I 2-4 Postanowienia ogólne Spis treści nr str. 1. Rozdział I 2-4 Postanowienia ogólne 2. Rozdział II 4-7 Kompetencje komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych w procesie zarządzania Projektami 3. Rozdział III 8-9 Zasady

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.103.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki etap II PEŁNOMOCNIK

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17 / 2011

Zarządzenie nr 17 / 2011 Zarządzenie nr 17 / 2011 z dnia 30 marca 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie realizacji przez Uniwersytet Projektu Termomodernizacja budynku laboratorium wraz z odzyskiem ciepła z budynku

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW. finansowanych z funduszy europejskich realizowanych przez PWSIiP w Łomży

REGULAMIN PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW. finansowanych z funduszy europejskich realizowanych przez PWSIiP w Łomży REGULAMIN PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW finansowanych z funduszy europejskich realizowanych przez PWSIiP w Łomży 1 ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 45 Senatu UZ z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego studiów podyplomowych REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji Zakres audytu zewnętrznego Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r.

Zarządzenie Nr 23/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. Zarządzenie Nr 23/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie form zatrudnienia i sposobów wynagradzania osób realizujących projekty badawcze i inne finansowane ze środków pozabudżetowych stanowiących

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr 70/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie form zatrudnienia i sposobów wynagradzania osób zaangażowanych w realizację projektów finansowanych ze środków

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ V: SYSTEM RAPORTOWANIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 19 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 11 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 19 marca 2012r. Zarządzenie Nr 11 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zasad obowiązujących przy realizacji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie projektów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 51. II. Realizacja Projektu 2 Projekt realizowany jest zgodnie z: 1) umową i wnioskiem o dofinansowanie Projektu;

Zarządzenie nr 51. II. Realizacja Projektu 2 Projekt realizowany jest zgodnie z: 1) umową i wnioskiem o dofinansowanie Projektu; Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr.85 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16.04.13 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr.85 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16.04.13 r. Załącznik do Zarządzenia Nr.85 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16.04.13 r. Procedury dotyczące realizacji projektu pn. Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 658/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu realizacji projektów partnerskich.

Zarządzenie Nr 658/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu realizacji projektów partnerskich. Zarządzenie Nr 658/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu realizacji projektów partnerskich. Na podstawie art. 30 ust.1, art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2013. Wójta Gminy Trawniki. z dnia 28 marca 2013r.

Zarządzenie Nr 14/2013. Wójta Gminy Trawniki. z dnia 28 marca 2013r. Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Trawniki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Trawnikach zasad ewidencji księgowej dla operacji Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Załącznik Nr 1do zarządz. Nr 97/2013 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin korzystania ze służbowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 15/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 19 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 15/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania oraz ustalenia terminów wypłat wynagrodzenia z tytułu godzin

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 2. ZARZĄDZENIE Nr 1 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 2. ZARZĄDZENIE Nr 1 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 2 ZARZĄDZENIE Nr 1 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie procedur zarządzania

Bardziej szczegółowo

Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność

Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność Wniosek o płatność Wniosek o płatność dostarczany jest do Instytucji Pośredniczącej (UW): raz na kwartał w

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowywania i realizacji projektów w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zasady przygotowywania i realizacji projektów w Uniwersytecie Jagiellońskim Zasady przygotowywania i realizacji projektów w Uniwersytecie Jagiellońskim Kraków, styczeń 2016 Dorota Buchwald-Cieślak Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów zawartość regulaminu poszukiwanie źródeł

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r.

Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. Zarządzenie Nr 18/2008 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.12.2008 r. w sprawie zmiany Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74 /11 Wójta Gminy Subkowy z dnia 30 września 2011 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74 /11 Wójta Gminy Subkowy z dnia 30 września 2011 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74 /11 Wójta Gminy Subkowy z dnia 30 września 2011 r. Plan kont oraz zasady kontroli i obiegu dokumentów księgowych dla projektu Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/2011. Burmistrza Zbąszynia. z dnia 31 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 124/2011. Burmistrza Zbąszynia. z dnia 31 sierpnia 2011 r. 124/2011 w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r.

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. - KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.. * * *.* Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie zasad rachunkowości dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 50/2012

Zarządzenie nr 50/2012 Zarządzenie nr 50/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 21 listopada 2012 roku zmieniające Zarządzenie nr 39/2007 z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZA PRACĘ PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZA PRACĘ PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZA PRACĘ PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW 1 1. Regulamin określa zasady wynagradzania osób zatrudnianych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawy prawne. Rozdział II Objaśnienia

Rozdział I Podstawy prawne. Rozdział II Objaśnienia Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/34/2008 r Burmistrza Miasta Marki z dnia 6 maja 2008 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych oraz kontroli finansowej procesów związanych z rozdysponowaniem środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 70/2009

Zarządzenie nr 70/2009 Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Zarządzenie nr 70/2009 z dnia 29 maja 2009 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie szczegółowych zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.740.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 10.10.2014r. Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.740.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 10.10.2014r. Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała ZARZĄDZENIE NR OR.0050.740.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 10.10.2014r. Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 Fundacja Fundusz współpracy : powołana w 1990 r. przez Skarb

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 grudnia 2010 roku DOP-0211-159/10

Poznań, 31 grudnia 2010 roku DOP-0211-159/10 DOP-0211-159/10 Poznań, 31 grudnia 2010 roku Zarządzenie nr 159/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania projektami finansowanymi

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA

STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA Krzywe 62B, 16-402 Suwałki tel./fax: 87 569 10 28 www.czlowiekiprzyroda.eu e-mail: stowcip@gmail.com Krzywe, 30 lipca 2015 Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda ogłasza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 101/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 5 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 101/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 5 września 2014 r. Zarządzenie Nr 101/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 5 września 2014 r. w sprawie procedury rozliczania oraz terminów zapłaty wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i umów

Bardziej szczegółowo