ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2008 Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze zarządzenie określa zasady dotyczące pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych lub współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE. 2. Podstawowym celem tego zarządzenia jest: 1) określenie podstawowych obowiązków pracowników uczestniczących w obiegu i kontroli dokumentów rozliczeniowych, 2) zapewnienie skutecznego nadzoru i kontroli nad kosztami wynikającymi z realizacji umów i zleceń, 3) zapewnienie właściwej kontroli i poprawności dokumentów rozliczeniowych pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, 4) usprawnienie obiegu dokumentów rozliczeniowych dotyczących realizowanych projektów, 5) uzyskanie prawidłowej i rzetelnej informacji o wartości realizowanego projektu, 2 Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 1) PAM należy przez to rozumieć Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie, 2) Funduszu - należy przez to rozumieć wszelkie środki finansowe pochodzące z funduszy strukturalnych UE, takich jak: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), 3) jednostkach organizacyjnych PAM należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w załączniku nr 4 do Statutu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 4) Kierowniku Projektu należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za całościową realizację projektu i powołaną pisemnie przez Rektora.

2 5) Projekcie należy przez to rozumieć przedsięwzięcia Uczelni finansowane lub współfinansowane ze źródeł określonych w 2 pkt.2, realizowane w oparciu o niniejsze zarządzenie wyłącznie przez jednostki organizacyjne PAM, 6) Zespole Projektowym - należy przez to rozumieć grupę osób powołanych zarządzeniem przez Kanclerza PAM w uzgodnieniu z Kierownikiem projektu w celu właściwej jego realizacji, zgodnie z niniejszym zarządzeniem, 7) BPE - należy przez to rozumieć Biuro ds. Programów Europejskich Pomorskiej Akademii Medycznej - Szczecin ul. Rybacka 1 pokój nr 208, tel , , 8) Umowa umowa o dofinansowanie z funduszu o którym mowa w 2 pkt. 2, której beneficjentem jest PAM, 9) IZ/IP/IW instytucja zarządzająca/pośrednicząca/wdrażająca właściwie określona przez program operacyjny lub jego uszczegółowienie, która ogłasza nabór wniosków i do której są one składane, 10) projekcie partnerskim należy przez to rozumieć wspólny projekt jednostek organizacyjnych PAM z innymi podmiotami prawnymi tworzącymi partnerstwo, powołanych na podstawie umowy partnerskiej w celu opracowania i realizacji określonego projektu zgłaszanego do finansowania z funduszy strukturalnych. ROZDZIAŁ II ZGŁOSZENIE PROJEKTU 3 Zgłoszenie projektu 1. Jednostka organizacyjna PAM zamierzająca realizować projekt składa do BPE wypełniony w punktach od 1 do 10 formularz zgłoszeniowy. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik Nr 1 do Zasad pozyskiwania, realizacji i rozliczania w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie projektów finansowanych lub współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i jest dostępny na stronie internetowej BPE W formularzu szczegółowo określa się między innymi krótki opis i cel projektu, zakres rzeczowy i finansowy projektu, wstępny harmonogram jego realizacji oraz wynikające z projektu zobowiązania PAM, a także proponuje się osobę Kierownika Projektu. W przypadku uczestniczenia przez jednostkę organizacyjną PAM w projekcie partnerskim,

3 jednostka zobowiązana jest również do zgłoszenia propozycji partnerów oraz podania ich danych identyfikacyjnych, zakres partnerstwa wraz z dołączoną zgodą na współpracę. 3. Formularz zgłoszeniowy zawiera także oświadczenie podpisane przez kierownika jednostki organizacyjnej PAM o posiadaniu wystarczających środków finansowych w celu pokrycia udziału własnego w projekcie lub prefinansowania projektu, a także środków niezbędnych na przygotowanie projektu. 4. W przypadku, gdy jednostka organizacyjna PAM nie dysponuje środkami finansowymi niezbędnymi na przygotowanie i realizację projektu, może wystąpić z wnioskiem do Rektora o zabezpieczenie finansowe projektu. 5. BPE dokonuje rejestracji formularza zgłoszeniowego poprzez nadanie numeru identyfikacyjnego i prowadzi ewidencję złożonych formularzy zgłoszeniowych. 6. BPE po formalnym sprawdzeniu i zaopiniowaniu formularza zgłoszeniowego przekazuje go kolejno do: 1) Kwestora celem potwierdzenia zdolności do finansowania projektu w pkt.12 formularza, 2) Kanclerza celem potwierdzenie formalnej i faktycznej możliwości realizacji projektu w pkt. 13 formularza, 3) Rektora celem wyrażenia zgody na przystąpienie jednostki organizacyjnej do projektu w pkt. 15 formularza, Podpisany przez Rektora, Kanclerza i Kwestora formularz zgłoszeniowy upoważnia kierownika jednostki organizacyjnej do podjęcia działań związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu z funduszy strukturalnych. ROZDZIAŁ III PRZYGOTOWANIE WNIOSKU 4 Przygotowanie wniosku 1. Kanclerz zarządzeniem powołuje Zespół projektowy oraz określa w nim zadania dla poszczególnych jego członków ( Załącznik Nr 2 do Zasad pozyskiwania, realizacji i rozliczania w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie projektów finansowanych lub współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ). 2. Wniosek w części merytorycznej przygotowuje Kierownik Projektu w uzgodnieniu z członkami Zespołu projektowego w zakresie ich zadań.

4 3. BPE wskazuje Kierownikowi Projektu źródło pobrania odpowiedniego formularza wniosku o finansowanie bądź odpowiedniego programu komputerowego np. Generatora Wniosków z listą obowiązkowych załączników oraz instrukcją ich wypełniania. 4. W przypadku, gdy wymaganym załącznikiem do wniosku jest studium wykonalności (biznes plan), BPE przekazuje jednostce organizacyjnej wytyczne, zgodnie z którymi należy taki dokument opracować. W przypadku bardziej złożonych wniosków jednostka organizacyjna może w uzgodnieniu z BPE, zwrócić się do Rektora z prośbą o zgodę na dokonanie zewnętrznego zlecenia przygotowania potrzebnych dokumentów w całości lub w części. 5. Kierownik Projektu przekazuje do BPE część merytoryczną wniosku wraz z załącznikami nie później niż 4 tygodnie przed upływem terminu aplikowania. 6. BPE koordynuje przygotowanie wniosku, w szczególności w następującym zakresie: 1) sprawdza kompletność wniosku wraz z załącznikami oraz kwalifikowalność wydatków, 2) wnioskuje o sporządzenie wymaganych załączników właściwym komórkom organizacyjnym w celu skompletowania wniosku, 3) archiwizuje jeden egzemplarz wniosku w wersji elektronicznej i pisemnej, 4) uzupełnia na wezwanie uchybienia formalne wniosku, 5) prowadzi korespondencję z odpowiednimi Instytucjami, 6) monitoruje wniosek i informuje Rektora oraz jednostkę organizacyjną PAM o aktualnym stanie procedury jego załatwiania. 7. Przygotowanie wniosku wspomagają na wniosek BPE inne jednostki i komórki organizacyjne Uczelni, a w szczególności: 1) Kwestor i Dział Finansowy - przy opracowaniu części dokumentacji finansowej wniosku, 2) Dział Zaopatrzenia lub Dział Techniczny przy opracowaniu części wniosku związanej z udzielaniem zamówień publicznych, w zakresie wynikającym z Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 3) Dział Organizacyjno Prawny w przypadku zawierania umów, 4) inne jednostki organizacyjne w zależności od wymaganych załączników do wniosku. 8. W przypadku projektów, dla których wymagana jest zgoda Senatu na przeznaczenie środków finansowych, zapewniających płynność finansową projektu, Senat na wniosek

5 Rektora podejmuje właściwą uchwałę określającą wysokość wkładu finansowego PAM i/lub wyrażającą zgodę na prefinansowanie i zaciągnięcie kredytu. 9. Uchwały, o których mowa w ust.7, muszą być podjęte przed złożeniem wniosku. 10. BPE sporządza kompletną wymaganą ilość egzemplarzy wniosku dla IZ/IP/IW plus dwa dodatkowe dla PAM. 11. BPE sprawdza wniosek pod względem formalnym, a następnie przedkłada go wraz załącznikami do podpisu Rektorowi. 12. BPE składa wniosek wraz z kompletem dokumentacji do właściwej Instytucji IZ/IP/IW przestrzegając terminu jego złożenia oraz prowadzi ewidencję składanych wniosków. 13. Dodatkowe egzemplarze przeznaczone są dla Kierownika projektu oraz dla BPE. ROZDZIAŁ IV PRZYGOTOWANIE UMOWY 5 1. Informacja o przyznaniu dofinansowania projektu, po potwierdzeniu daty wpływu przez komórkę otrzymującą, jest przekazywana niezwłocznie do BPE. 2. BPE przekazuje projekt umowy o dofinansowanie do akceptacji i parafowania: 1) Rektorowi, 2) Kanclerzowi, 3) Kwestor PAM, 4) Działowi Organizacyjno - Prawnemu, 5) Kierownikowi Projektu. 3. Parafowanie projektu umowy przez odpowiednie osoby oznacza zapoznanie się z warunkami umowy o dofinansowanie. 4. BPE wraz z Kierownikiem Projektu przygotowuje obowiązkowe załączniki do umowy lub zleca ich przygotowanie właściwym jednostkom i komórkom. 5. BPE sprawdza kompletność załączników. 6. BPE przekazuje do podpisu przesłaną przez IZ/IP/IW umowę o dofinansowanie projektu Rektorowi lub osobie posiadającej pisemne pełnomocnictwo Rektora PAM do występowania w jego imieniu, po uprzednim złożeniu kontrasygnaty przez Kwestora PAM. 7. Umowa wraz załącznikami w wymaganej liczbie egzemplarzy zostaje odesłana do IZ/IP/IW.

6 8. Jeden egzemplarz podpisanej obustronnie umowy wraz z pełną dokumentacją projektu pozostaje w BPE, natomiast kserokopia przekazywana jest do Kwestury PAM, Działu Księgowości, oraz do Kierownika Projektu. ROZDZIAŁ V REALIZACJA PROJEKTU ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIEŃ 6 Kierownik Projektu 1. Kierownik Projektu odpowiada za realizację projektu w następującym zakresie: 1) nadzoru nad prawidłową realizacją projektu w zakresie merytorycznym oraz zgodności z przyjętym harmonogramem, kosztorysem i planem działań, 2) zwoływania spotkań roboczych Zespołu projektowego, 3) współpracy z BPE w zakresie formalno-prawnej realizacji projektu, 4) potwierdzania wszelkich wydatków ujętych w budżecie i harmonogramie projektu, 5) dokumentowania wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania (o ile są wymagane), 6) uzgadniania z BPE niezbędnych dokumentów potrzebnych do prawidłowego sporządzenia haromonogramu płatności, wniosków o płatność oraz sprawozdań z realizacji projektu, 7) zlecania do odpowiedniego działu uruchomienia procedury zamówień publicznych. 8) prowadzenia informacji i promocji zgodnie z umową projektową we współpracy z Rzecznikiem Prasowym PAM oraz BPE, 9) informowania kierownika jednostki organizacyjnej PAM, przez którą realizowany jest projekt o stanie prac dotyczących realizacji projektu, 10) informowania władz PAM oraz BPE o przebiegu rzeczowej realizacji projektu i występujących problemach uniemożliwiających prawidłową i terminową jego realizację, 11) innych obowiązków określanych każdorazowo w zarządzeniu Kanclerza PAM. 2. Kierownik projektu może dokonywać zmian w projekcie w zakresie dopuszczonym w umowie w uzgodnieniu z BPE i za pośrednictwem BPE. 3. Kierownik projektu może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Za wykonywana pracę otrzymuje wynagrodzenie w wysokości określonej w budżecie projektu, zaakceptowanej przez IZ/IP/IW.

7 7 Zespół projektowy 1. Zespół Projektowy powoływany jest na okres realizacji projektu i powinien składać się z: 1) Kierownika Projektu, 2) osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowo księgowe, 3) osoby odpowiedzialnej za realizację zamówień publicznych, 4) pracowników BPE, 5) oraz innych osób, których udział w realizacji projektu, z uwagi na jego specyfikę jest konieczny. 2. Członkowie Zespołu Projektowego wybierani są spośród pracowników PAM. W uzasadnionych przypadkach np. ze względu na posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, naukowe mogą to być osoby spoza Uczelni. 3. Członkowie Zespołu Projektowego mają obowiązek zapoznać się z wytycznymi do danego projektu, a w szczególności z zasadami kwalifikowalności kosztów, umową o dofinansowanie oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym. 4. Członkowie Zespołu Projektowego mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilnoprawnych. Za wykonywana pracę otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej w budżecie projektu, zaakceptowanej przez IZ/IP/IW. 8 Biuro ds. Programów Europejskich PAM Do obowiązków BPE w zakresie formalnej realizacji projektu należy: 1. opracowanie szczegółowego opisu przyjętych zasad realizacji projektu, zgodnie z polityką rachunkowości obowiązującą w uczelni, 2. kompletowanie i przechowywanie pełnej dokumentacji dotyczącej projektu, 3. prowadzenie odrębnej dla każdego projektu ewidencji, umożliwiającej pełny monitoring i kontrolę jego realizacji na każdym etapie, 4. wnioskowanie do Kwestury o otwarcie wyodrębnionego konta bankowego dla danego projektu, utworzenie odpowiedniej odrębnej ewidencji księgowej w obszarze ksiąg rachunkowych oraz o uzyskanie zabezpieczenia finansowego projektu, np. weksla, gwarancji bankowej, itp., ( ZAŁĄCZNIK nr 3 Zasad pozyskiwania, realizacji i

8 rozliczania w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie projektów finansowanych lub współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ), 5. informowanie działów realizujących zamówienia publiczne o obowiązkach wynikających z umowy o dofinansowanie projektu z zakresu zamówień publicznych, 6. sporządzanie harmonogramu płatności oraz wniosków o płatność do odpowiedniej instytucji oraz składanie wymaganych umową raportów i sprawozdań z realizacji projektu, 7. weryfikacja zgodności wydatków z wydatkami zapisanymi we wniosku oraz ich kwalifikowania, 8. sprawdzenie prawidłowości opisu faktury bądź innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej nr umowy, numer i tytuł projektu, działanie, rodzaj wydatku, adnotacja o trybie postępowania w zakresie zamówień publicznych, źródle finansowania, 9. sprawdzenie czy na dokumencie dokonano potwierdzenia kontroli merytorycznej przez Kierownika Projektu tj. zasadności poniesionych kosztów oraz zgodności operacji ze stanem faktycznym, 10. bieżąca ocena stopnia zaawansowania projektu oraz informowanie władz PAM o zagrożeniach związanych z realizacją formalnej strony projektu oraz ich częścią finansową, 11. kontrola wykonania obowiązków promocyjnych i informacyjnych nałożonych na Kierownika Projektu związanych z realizacją projektu, 12. kontrola formalna wszelkich wydatków oraz rozliczeń dotyczące środków finansowych otrzymywanych na realizację projektu, 13. kontrolowanie kosztów projektu ze stanem ewidencji księgowej wydatków (co trzy miesiące oraz na jeden miesiąc przed zakończeniem projektu) oraz ich kwalifikowanie, 14. informowanie jednostek PAM o planowanych kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych, 15. złożenie wniosku do Działu Finansowego o zamknięcie rachunku bankowego po zakończeniu realizacji projektu i jego rozliczeniu / Załącznik nr 6 Zasad pozyskiwania, realizacji i rozliczania w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie projektów finansowanych lub współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej /. 9 Obsługa finansowo - księgowa

9 1. Za przygotowanie umów cywilnoprawnych z osobami zaangażowanymi w realizację projektu odpowiedzialny jest Dział Finansowy, w porozumieniu z BPE, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz wymogami określonymi w programie operacyjnym. 2. Za przygotowanie umów z zakresu prawa pracy odpowiedzialny jest Dział Kadr, w porozumieniu z BPE, zgodnie z kodeksem pracy oraz wymogami określonymi w programie operacyjnym. 3. Jeżeli program operacyjny wymaga rozliczenia wynagrodzenia na podstawie kart czasu pracy, uczestnicy projektu są zobowiązani do wypełniania kart czasu pracy zgodnie z wytycznymi odpowiedniego programu operacyjnego. 4. Miesięczne karty czasu pracy uczestników projektu zatwierdza Kierownik Projektu. 5. Faktury i inne dokumenty finansowo-księgowe powinny zawierać wszystkie elementy prawidłowego dowodu księgowego przewidziane ustawą o rachunkowości oraz obowiązującą w uczelni Instrukcją obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, a ponadto: 1) potwierdzenie zgodności dokonanego wydatku z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz wskazanie odpowiedniego trybu postępowania Dział Techniczny i Dział Zaopatrzenia, 2) potwierdzenie zgodności dokumentu pod względem merytorycznym, zgodnie z umową o dofinansowanie Kierownik Projektu, 3) kategorię wydatku zgodnie z harmonogramem projektu Kierownik Projektu, 4) numer umowy o dofinansowanie projektu pracownik BPE, 5) numer i tytuł projektu pracownik BPE, 6) źródło finansowania pracownik BPE, 7) potwierdzenie dokumentu pod względem formalnym pracownik Dział Finansowego 8) potwierdzenie dokumentu pod względem rachunkowym pracownik Działu Finansowego, 9) akceptację potwierdzająca zasadność zapłaty dokumentu Kanclerz i Kwestor PAM, 10) potwierdzenie zapłaty dokumentu pracownik Działu Finansowego, 6. Do dokumentów finansowych należy dołączyć: 1) zamówienie lub zlecenie wykonania usługi przez PAM odpowiedni dział realizujący zamówienie, 2) umowy z dostawcami odpowiedni dział realizujący zamówienie,

10 3) protokoły odbioru częściowego lub końcowego lub dokumenty OT lub PT odpowiedni dział realizujący zamówienie, w porozumieniu z Działem Ewidencji Majątku i Działem Księgowości, 4) w przypadku robót budowlanych: kserokopie kosztorysów powykonawczych częściowe lub końcowe Dział Techniczny, 5) kopia pełnej dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dział realizujący zamówienie publiczne, 6) w przypadku wypłaty z tytułu wynagrodzeń: lista płac z wyszczególnieniem składników płac, rachunek, karta pracy Dział Płac. 7. Kompletność opisu i załączników potwierdza pracownik BPE na Załączniku nr 4 do Zasad pozyskiwania, realizacji i rozliczania w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie projektów finansowanych lub współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i przekazuje pracownikowi Działu Finansowego do realizacji ze wskazaniem nr konta bankowego projektu. 8. Pracownik Działu Finansowego realizuje płatność w oparciu o poprawnie opisane i skompletowane dowody księgowe (patrz. ust. 4) ze wskazanego konta bankowego na Załączniku nr 4 do Zasad pozyskiwania, realizacji i rozliczania w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie projektów finansowanych lub współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejski. W przypadku braku tego załącznika dokument powinien być zwrócony osobie odpowiedzialnej do uzupełnienia. 9. Obsługa księgowa projektu dofinansowywanego z funduszy strukturalnych realizowana jest przez wyznaczonego pisemnie (Załącznik nr 5 do Zasad pozyskiwania, realizacji i rozliczania w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie projektów finansowanych lub współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejski) przez Kwestora PAM pracownika Działu Księgowości, który dokumenty księgowe dotyczące danego projektu przechowuje w oddzielnych i oznaczonych segregatorach (nazwa funduszu, tytuł projektu, nr projektu). 10. Wyznaczony pracownik Działu Księgowości prowadzi odrębną ewidencję księgową w układzie rodzajowym i analitycznym, z podziałem na środki refundowane oraz na udział własny PAM oraz wydatki niekwalifikowane zgodnie z wymogami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości środków z funduszy strukturalnych, zawartymi w Zasadach ( polityce) rachunkowości i zakładowym planie kont Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

11 11. Po zakończeniu realizacji projektu i jego rozliczeniu BPE składa wniosek do Działu Finansowego o zamknięcie rachunku bankowego oraz konta analitycznego (Załącznik nr 6 do Zasad pozyskiwania, realizacji i rozliczania w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie projektów finansowanych lub współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejski ). ROZDZIAŁ VI PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTU Ustala się następujący sposób przechowywania dokumentacji Projektu: 1) oryginał umowy o dofinansowanie projektu oraz pełną dokumentację projektu - wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami (studium wykonalności, biznes plan itp.), z zastrzeżeniem pkt. 1-5 przechowuje się w BPE, 2) oryginały dokumentacji finansowej dotyczącej projektu przechowuje się w Dziale Finansowym PAM w wydzielonych i opisanych segregatorach, 3) oryginały dokumentacji płacowej dotyczącej projektu przechowuje się w Dziale Płac PAM w wydzielonych i opisanych segregatorach, 4) oryginały dokumentacji księgowej dotyczącej projektu przechowuje się w Dziale Księgowości PAM w wydzielonych i opisanych segregatorach, 5) oryginały dokumentacji technicznej projektu przechowuje się w Dziale Technicznym PAM w wydzielonych i opisanych segregatorach, 6) oryginały dokumentacji przetargowej przechowuje się w dziale realizującym zamówienie zgodnie z zakresem jego działania w wydzielonych i opisanych segregatorach, 7) oryginały dokumentacji związanej z zabezpieczeniem właściwej realizacji Projektu (zabezpieczenie umów np. w formie weksli, promes kredytowych etc.) ewidencjonuje i przechowuje Dział Finansowy w wydzielonych i opisanych segregatorach, 2. Przechowywanie dokumentacji projektu musi być zgodne ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi we właściwych dokumentach programowych UE oraz w umowie o dofinansowanie projektu, jednak okres ten nie może być krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia i rozliczenia programu operacyjnego.

12 3. Jeżeli umowa o dofinansowanie projektu przewiduje inne warunki obiegu i przechowywania dokumentacji projektu, niż wskazane w ust. 1, jednostki i komórki organizacyjne PAM zobowiązane są do stosowania postanowień zawartych w umowie. 4. Po okresie, o którym mowa w ust. 2 dokumentacja Projektu przekazywana jest do Archiwum Uczelni, gdzie przechowywane są na zasadach określonych w Instrukcji Kancelaryjnej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. prof. dr hab. Przemysław Nowacki Rektor PAM

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 40/2014 z dnia 30.05.2014r. ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 Postanowienia ogólne Przedmiotem procedury jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 85/R/14 REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin Zarządzania Krajowymi Projektami Naukowymi zwany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Procedury, rekomendacje

Procedury, rekomendacje Podręcznik dobrych praktyk i procedur wdrażania w Dzielnicach m.st. Warszawy projektów nieinwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

6 Zatwierdzenie dokumentu Rektor lub upoważniona przez niego osoba

6 Zatwierdzenie dokumentu Rektor lub upoważniona przez niego osoba II. Wykaz dokumentów stosowanych do rozliczania projektów realizowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych oraz innych środków europejskich i międzynarodowych 1. Formularz zgłoszeniowy projektu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3240 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 3240 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 3240 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R.0210.13.15 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu NFOŚiGW nr A/29/1/2015 z dnia 02.07.2015 r. t.j. Regulaminu udzielania zamówień przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. . Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział 1

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział 1 Załącznik Nr 6 Zarządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO- KSIĘGOWYCH ORAZ PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ Rozdział 1 Zakres instrukcji,

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Zarządzenie nr 17/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie: zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Zasady ewidencji środków 1 1. Dochody z funduszy pomocowych stanowią dochody

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO. wdrażanego w ramach

PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO. wdrażanego w ramach Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Strona 1 z 131 PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO wdrażanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Zakłady Chemiczne Police S.A. Strona / stron 1 / 24 Karta zmian nr 3 Spis treści 1. Cel...3 2. Przedmiot...3 3. Zakres...3 4. Odpowiedzialność...3 5. Opis postępowania...4 5.1 Programowanie i planowanie zamierzeń inwestycyjnych...4

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS...

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS... Podręcznik wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów oraz Projektów Sieciowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 czerwiec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta dnia.. 2011 r. we Wrocławiu,

UMOWA zawarta dnia.. 2011 r. we Wrocławiu, Załącznik nr 5 UMOWA zawarta dnia.. 2011 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu 50 151, ul. Kotlarska 42 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 122 ZARZĄDZENIE NR 22 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 134 / 10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 6 grudnia 2010 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 134 / 10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 6 grudnia 2010 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 134 / 10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 6 grudnia 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH CZECHOWICE DZIEDZICE,

Bardziej szczegółowo