UCHWAŁA Nr 22/2008. ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr 22/2008. ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 22/2008 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r. w sprawie procedur związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności. Na podstawie art.30 ust..2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz z 2004r. Nr 102, poz Nr 116, poz ) oraz art. 35 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 Nr 45, poz. 391 Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 ) zarządzam, co następuje: 1 Przygotowanie i złożenia aplikacji 1. Na podstawie budżetu Związku Zarząd Związku podejmuje decyzję o wyborze inwestycji zgłoszonych przez wójtów, burmistrzów do realizacji przez Związek, na które będą składane wnioski aplikacyjne. 2. Działem odpowiedzialnym za sporządzenie wniosku aplikacyjnego skierowanego do odpowiedniej instytucji pośredniczącej zarządzającej finansami funduszy strukturalnych UE jest Skarbnik Związku. 3. Do obowiązków Skarbnika Związku należy: a) monitorowanie wytycznych co do sporządzenia wniosku aplikacyjnego publikowanych w dokumentach wydanych przez instytucje zarządzające b) odpowiedzialność za sporządzenie wniosku tj. sporządzenie wniosku i skompletowanie załączników wymaganych w ramach danego wniosku oraz złożenie wniosku w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą. 4. Osobami odpowiedzialnymi za stronę merytoryczną wniosku tzn. dokumentację techniczną (studium wykonalności, opis techniczny projektu, mapy sytuujące projekt, dokumenty 1

2 dotyczące pozwoleń na budowę i przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego, identyfikacja działek, na których realizowane jest przedsięwzięcie) są: Skarbnik Związku oraz kierownicy referatów budowlano-inwestycyjnych poszczególnych gmin w których prowadzone są zadania inwestycyjne. 2 Realizacja projektu Po uzyskania informacji o dofinansowaniu projektu uruchamiana zostaje procedura przetargowa zgodna z Prawem Zamówień Publicznych. Harmonogram procedury zawarty jest we wniosku aplikacyjnym. Osobą odpowiedzialną za poprawność przeprowadzenia procedury jest młodszy referent Związku. Po wyborze wykonawcy podpisana zostaje umowa z wykonawcą zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Osobą odpowiedzialną za podpisanie umowy z wykonawcą oraz za nadzorowanie przebiegu przedsięwzięcia oraz odbiór robót i obieg faktur jest prowadzący inwestycję. Dokumentacja wszelkich czynności związanych z inwestycją przechowywana jest przez prowadzącego inwestycję. 3 Prefinansowanie i wnioski o płatność W przypadku gdy beneficjent korzysta z prefinansowania i zostanie podpisana umowa na prefinansowanie z bankiem, Zarząd Związku odpowiada za realizację tej umowy. Po zrealizowaniu inwestycji (lub jej części) beneficjent składa wniosek o płatność. Za złożenie wniosku o płatność odpowiada Skarbnik Związku. 4 Umowy Oryginały umów wynikające z realizacji inwestycji pomiędzy Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie a instytucją pośredniczącą przechowywane są u prowadzących inwestycję. Umowy cywilnoprawne podpisuje Przewodniczący Zarządu lub jego zastępca i drugi członek Zarządu przy kontrasygnacie Skarbnika. Rozliczenie finansowe i sprawozdawczość 5 1. Za sprawozdawczość finansową odpowiedzialny jest Skarbnik Związku. 2

3 2. Na każde zadanie inwestycyjne środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach bankowych i mogą być wydatkowane do wysokości kwot zgromadzonych na tych rachunkach (zaliczki). Dochody z gmin będą gromadzone na rachunku podstawowym z którego również można dokonywać wydatków na zadania współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego. 3. Podstawą do zaewidencjonowania danego zadania jest faktura. Wszystkie operacje kasowe muszą być udokumentowane. Każda faktura winna zawierać : a) określenie rodzaju dowodu, b) jego numer identyfikacyjny, c) dokumentację, d) podpisy osób odpowiedzialnych tj. Przewodniczący Zarządu Związku lub Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku, Skarbnik Związku, Ponadto do faktury winna być dołączony protokół odbioru robót z podpisem inspektora nadzoru. 6 Kontrola 1. Kontrola wstępna. Przeprowadzenie kontroli wstępnej zabezpieczy Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie przed dodatkowymi kosztami, nadużyciami i szkodami. Należy dokonywać analizy różnego rodzaju projektów umów, porozumień i uzgodnień pod względem czy: a) postanowienia tam zawarte są zgodne z kodeksem cywilnym, KPA, i innymi aktami prawnymi. b) ustalenia tam zaproponowane, a dotyczące kosztów są korzystne dla Związku i mają pokrycie w zaplanowanym budżecie c) inne ustalenia jak okres wypowiedzenia, zmiany umowy, zmiany czasu itp. zostały ujęte i są korzystne dla Związku. 2. Kontrola bieżąca Celem kontroli bieżącej jest sprawdzenie czy zadania realizowane są prawidłowo czy nie występują zjawiska, które mogą przyczynić się zniszczeniu lub uszkodzeniu majątku. 3. Kontrola następna 3

4 Kontrola następna obejmuje badanie działalności już dokonanej oraz dokumenty odzwierciedlające te czynności. Analiza dokumentów pozwala stwierdzić, czy dotychczasowa realizacje inwestycji przebiegała prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. W wyniku kontroli następnej Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie podejmuje środki organizacyjne zmierzające do zapobiegania nieprawidłowościom. 7 Zasady zakres kontroli dokumentów Przedmiot kontroli 1. Przedmiotem kontroli są dowody dokumentujące każde zdarzenie gospodarcze tj. a) zobowiązania obce otrzymane od kontrahentów b) zobowiązania własne przekazywane w oryginale kontrahentom c) wewnętrzne dotyczące operacji wewnętrznych jednostki. 2. Dowody księgowe powinny zawierać cechy określone ustawą o rachunkowości 1. określenie rodzaju dokumentu 2. określenie numeru identyfikacji 3. określenie stron 4. opis operacji gospodarczych 5. wartość operacji gospodarczych 6. data udokumentowania operacji 7. data sporządzenia dowodu 8. podpis wystawcy dowodu 9. potwierdzenie sprawozdania dowodu, podpis osoby odpowiedzialnej a sprawdzenie dowodu 10. stwierdzenie, zakwalifikowanie dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych (dokumentacje potwierdzone podpisem osoby odpowiedzialnej za to wykonanie) 11. dokumenty podlegające kontroli w następujących kolejnościach : a) kontroli merytorycznej b) kontroli formalno-prawnej c) kontroli rachunkowej. 4

5 8 Obieg dokumentów 1. Dokumenty finansowo księgowe dotyczące realizacji inwestycji realizowanych ze środków strukturalnych i Funduszy Spójności mają następujący obieg w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie: Wpływ do siedziby Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie są: -rejestrowane w dzienniku korespondencyjnym, a następnie przekazuje się je niezwłocznie do referatu budowlano-inwestycyjnego gminy, której inwestycja dotyczy celem sprawdzenia pod względem legalnym, gospodarności i celowości, - Skarbnik -sprawdza pod względem formalno-prawnym i bezzwłocznie przekazuje do Przewodniczącego Zarządu Związku celem zatwierdzenia do wypłaty. - Skarbnik Związku - dokonuje przelewu na konto Kontrahenta, a po dokonaniu operacji ujmuje ją w księgach rachunkowych. Dokumenty za zgodność z oryginałem potwierdza Przewodniczący Zarządu Związku lub Zastępca Przewodniczącego Związku lub Skarbnik Związku. 9 Zasady przechowywania sprawozdań, dowodów księgowych Sprawozdania finansowe Skarbnik odkłada w stanie uporządkowanym do segregatorów. 10 Rozliczenie Finansowe i sprawozdawcze Za sprawozdawczość finansową odpowiedzialny jest Skarbnik Związku. 11 Przechowywanie dokumentacji Dowody księgowe przechowywane są w segregatorach. Segregatory z dowodami, księgi rachunkowe i sprawozdania operatywne, wszelkie dokumenty oraz kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania a dotyczące środków strukturalnych i Funduszy Spójności znajdują się w siedzibie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie. 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Zasady ewidencji środków 1 1. Dochody z funduszy pomocowych stanowią dochody

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 728/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka

UCHWAŁA NR 728/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka UCHWAŁA NR 728/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udział Gminy Miasto Płock jako Partnera w projekcie grupowym pt. Zielone inwestycje szansą na poprawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 85/R/14 REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin Zarządzania Krajowymi Projektami Naukowymi zwany

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 40/2014 z dnia 30.05.2014r. ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 Postanowienia ogólne Przedmiotem procedury jest

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, tel. (0-22) 5422000, fax (0-22) 6983144 www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu Informacje o załącznikach składanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

6 Zatwierdzenie dokumentu Rektor lub upoważniona przez niego osoba

6 Zatwierdzenie dokumentu Rektor lub upoważniona przez niego osoba II. Wykaz dokumentów stosowanych do rozliczania projektów realizowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych oraz innych środków europejskich i międzynarodowych 1. Formularz zgłoszeniowy projektu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY DOKONYWANIE PŁATNOŚCI W RAMACH KONTRAKTU Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007 r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone Uchwałą nr 75 / 2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Poznań, grudzień 2014 r. DWP-VII.

Zatwierdzone Uchwałą nr 75 / 2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Poznań, grudzień 2014 r. DWP-VII. DWP-VII.3402-3/2008 Załącznik do Uchwały nr 75 / 2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4968/2014

Zarządzenie Nr 4968/2014 Zarządzenie Nr 4968/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2014 roku w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów Na podstawie art. 10 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 128/07

ZARZĄDZENIE NR 128/07 ZARZĄDZENIE NR 128/07 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Na

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą... znajdującego się na liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego

Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego PLAN PREZENTACJI RPO WM Wniosek o Płatnośd Zasady dokumentowania wydatków w ramach RPO WM Płatności Warunki przekazania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP)

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) 1 INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) I. DEFINICJE I OGÓLNE ZASADY: 1. Dokumentem finansowo-księgowym jest każdy dokument stwierdzający

Bardziej szczegółowo

Warsztaty rozliczania projektów w ramach PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA

Warsztaty rozliczania projektów w ramach PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA Warsztaty rozliczania projektów w ramach PROGRAMU OPRACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Obowiązki wynikające z podpisanej umowy Beneficjent realizuje Projekt z należytą starannością, w szczególności ponosząc

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r.

Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-126-03 Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Procedury, rekomendacje

Procedury, rekomendacje Podręcznik dobrych praktyk i procedur wdrażania w Dzielnicach m.st. Warszawy projektów nieinwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo