Praca poradni dla ofiar przemocy w rodzinie na przykładzie Poradni Pogotowia Niebieska Linia"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praca poradni dla ofiar przemocy w rodzinie na przykładzie Poradni Pogotowia Niebieska Linia""

Transkrypt

1 Piotr Antoniak Praca poradni dla ofiar przemocy w rodzinie na przykładzie Poradni Pogotowia Niebieska Linia" Udzielanie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia" obejmuje zbiór oddziaływań (porad, konsultacji i zajęć grupowych), które mają na celu wsparcie ofiary w skutecznym zatrzymaniu przemocy. Objęcie poszczególnych klientek* kompleksowa ofertą (pomoc psychologiczna, prawna, socjalna i inna pomoc specjalistyczna), jak również ich dzieci (konsultacje wychowawcze, zajęcia socjoterapeutyczne), pozwala zakładać, że skuteczne powstrzymanie przemocy w wielu wypadkach jest możliwe. Oznacza to, że jakość życia takich klientek w poszczególnych obszarach życiowych ulega, bądź ulegnie wkrótce, poprawie. W obraz osoby doświadczającej przemocy wpisany jest również charakterystyczny sposób funkcjonowania wynikający przede wszystkim z poziomu wiktymizacji, na jakim się znajduje. Z tego choćby powodu trudne jest uzyskanie szybkiej, widocznej poprawy dającej się wychwycić pomagaczowi. Ważne jest również, by w procesie dokonywania zmian osoba doświadczająca przemocy miała zagwarantowane prawo do kroków wycofujących się, mimo pojawiających się u pomagacza frustracji i narastających wątpliwosci. W korzystaniu z udzielanej pomocy będzie to m.in. decydowało o lepszym lub gorszym radzeniu sobie z przemocą. Zmiana w funkcjonowaniu klientek daje podstawe do przypuszczeń, że został zapoczątkowany proces, w którym ofiara przemocy zaczyna podnosić się" z pozycji przytłoczenia czynnikami ją zniewalającymi. Jednocześnie zacznie odnajdywać w sobie czynniki wyzwalające, które będą nabierać na sile i znaczeniu. W opisanym procesie stara się być pomocny zespół osób udzielających konsultacji. W Poradni Pogotowia Niebieska Linia" zespół ten tworzą: psycholodzy-terapeuci udzielający konsultacji dorosłym osobom doświadczają cym przemocy w rodzinie oraz prowadzący zajęcia grupowe; prawnicy informujący ofiarę przemocy o przysługujących jej prawach oraz monitorujący podejmowane przez nią kroki prawne; lekarz psychiatra diagnozujący stan psychiczny klientek oraz ryzyko nadużywania lub uzależnienia od środków psychoaktywnych; pracownik socjalny udzielający wsparcia w często złej sytuacji materialnej (m.in. przemoc ekonomiczna); pedagog-terapeuta udzielający konsultacji wychowawczych matkom doznającym przemocy ze strony partnera, które są zaniepokojone swoją relacją z dzieckiem; pedagog-socjoterapeuta prowadzący zajęcia grupowe dla dzieci klientek. * 98% osób korzystających z pomocy poradni środowiskowej to kobiety, w tekście zastosowano więc formę żeńską klientka", ale opisane zasady dotyczą także pracy z mężczyznami ( klientami").

2 Organizacja pracy Poradni Pogotowia Niebieska Linia": w Poradni udzielana jest pomoc tylko osobom doświadczającym przemocy; pierwszej konsultacji w Poradni dokonuje terapeuta (ważne jest, aby w jej trakcie dokonał wstępnej diagnozy sytuacji klienta); terapeuta po dokonaniu wstępnej diagnozy (w porozumieniu i za zgodą klienta, a także często w porozumieniu z innymi pracownikami) decyduje o dalszej po mocy (skierowanie do innych specjalistów oraz na zajęcia grupowe); pracownik Poradni uczestniczy w cotygodniowych zebraniach klinicznych w celu monitorowania swojej pracy i wprowadzania korekty w zakładanym planie pomocy; w wyniku potrzeby klienta i/lub własnej pracownik Poradni kontaktuje sie z pozostałymi pracownikami poza czasem formalnie do tego przeznaczonym (zebrania kliniczne, superwizje). Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w Poradni: 1. Diagnoza sytuacji klienta: psychologiczna - obejmuje obszar poznawczy, emocjonalny, behawioralny; prawna - z udziałem prawnika-konsultanta, pozwala na ocenę sytuacji klientki oraz planowanie i monitorowanie podejmowanych przez nią kroków prawnych; socjalna - pozwala ocenić zasoby klientki oraz deficyty w wymiarze ekono micznym, ma charakter interwencyjny poprzez kontakty konsultanta z innymi instytucjami, których działanie może wydatnie poprawić sytuację klientki w opi sywanym wymiarze; medyczna - przede wszystkim specjalistyczna (psychiatryczna), pozwala ocenic funkcjonowanie klientki w wymiarze zdrowia psychicznego, z uwzględnieniem specyfiki doświadczania przemocy, obejmuje również problem nadużywania środków psychoaktywnych lub uzależnienia. Zasadne wydaje się, by klientka w trakcie korzystania z pomocy ambulatoryjnej w tutejszej Poradni wykonała również w swojej przychodni rejonowej niezbędne badania pozwalające ocenic jej kondycję fizyczną, co może mieć istotny wpływ na proces powstrzymywania przemocy w jej życiu. 2. Wspólne z klientem określenie jego oczekiwań i potrzeb wynikających z doko nanej diagnozy jego sytuacji: każdemu przedstawionemu przez klienta problemowi powinno towarzyszyc sprawdzenie, jakie ma wobec pomagacza oczekiwania (chodzi m.in. o spraw dzenie realności oczekiwań klienta, co w przypadku osób doświadczających przemocy wydaje się szczególnie ważne oraz możliwości, jakimi dysponuje pomagacz); potrzeby, które zgłasza klient należy przeformułować na cele do pracy w kontakcie terapeutycznym. 3. Po zaakceptowaniu przez klienta celów, kolejnym krokiem będzie opracowanie planu pomocy odpowiadającego dokonanej diagnozie jego sytuacji oraz przeformułowanym potrzebom (niezbędne będzie również wspólne z klientem ustalenie kolejności celów do realizacji - rodzaj kontraktu zawieranego przez pomagacza" i klienta).

3 4. Realizacja planu pomocy klientowi obejmować będzie oprócz kolejnych konsultacji kontakt z innymi specjalistami w celu monitorowania udzielanej pomocy oraz jej ewentualnej korekty (np. przy okazji zebrań klinicznych pracowników poradni). 5. Dzięki udzieleniu kompleksowej pomocy należy przypuszczać, że klient pod jej wpływem nabierze wystarczającej siły, która pozwoli mu na skuteczne zatrzymanie przemocy w jego życiu. 6. W przypadku niektórych klientów zasadne będzie skierowanie do specjalistycz nych ośrodków terapeutycznych, w których praca pozwoli klientowi na dalsze popra wianie jakości swojego życia. Klienci zgłaszający się do poradni mogą liczyć na pomoc ukierunkowaną na następujące cele: ocenę sytuacji zagrożenia; uruchomienie działań interwencyjnych; edukację dotyczącą zjawiska przemocy; edukację w zakresie niezbędnym do powstrzymania przemocy i korzystania z własnych praw; edukację dotyczącą problemów współistniejących z przemocą, przede wszystkim uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia; wsparcie dotyczące obszaru emocjonalnego (m.in. praca nad trudnymi, osła biającymi uczuciami oraz praca nad wzmacnianiem czynników pomocnych w zatrzymaniu przemocy); rozpoznanie potrzeb w obszarach: psychologicznym, zdrowotnym, socjalnym, prawnym itp.; wspólne zaplanowanie i pomoc w realizacji celów po uprzednim zaakceptowaniu ich przez klientów; po skutecznym powstrzymaniu przemocy skierowanie do placówki specjalis tycznej w celu podjęcia psychoterapii dotyczącej wspomnianych wyżej proble mów współistniejących. Powyższe cele realizowane są przez pracowników poradni dzięki następującym formom: konsultacjom diagnozującym skalę i specyfikę przedstawianego problemu; specjalistycznym konsultacjom ukierunkowanym na przerwanie przemocy z uwzględnieniem skali i specyfiki rozpoznanego problemu; zajęciom grupowym stanowiącym uzupełnienie kontaktu indywidualnego. Terapeuci udzielający pomocy w Poradni Niebieskiej Linii", pracują wykorzystując następujące metody: obserwacja - funkcjonowanie klientki w trakcie spotkania indywidualnego (np. zgodność lub rozbieżność komunikatów werbalnych z pozawerbalnymi); wywiad - dotyczy ważnych obszarów życiowych, wspomaga proces diagnostyczny oraz planowanie pomocy; bilans zasobów - diagnoza czynników zniewalających oraz czynników wwyzwa lających z przemocy;

4 analiza traumatycznych doświadczeń klientki w celu odreagowania przez nia uczuć, służąca lepszemu zrozumieniu obecnej sytuacji; desensytyzacja - wygaszanie bodźców lękotwórczych i kojarzenie ich ze stanem relaksacji; elementy treningu asertywności - mające na celu przywrócenie klientce kontroli nad własnym życiem oraz wyznaczenia bezpiecznych granic w relacjach z innymi; psychodrama - jako metoda służąca nabywaniu nowych umiejętności i za chowań; burza mózgu - poszukiwanie nowych rozwiązań, alternatywa dla poczucia bezradności i rezygnacji ze zmiany własnej sytuacji; praca indywidualna podczas uczestnictwa w zajęciach grupowych z informacjami zwrotnymi od innych; cwiczenia relaksacyjne; cwiczenie konstruktywnych sposobów komunikacji z innymi; inne stosowane metody wynikające z potrzeb klientki oraz sprecyzowanego problemu, co wymaga spojrzenia eklektycznego. Konsultacje psychologiczne Pierwsza konsultacja z osobą doświadczającą przemocy odbywa się z psychologiem. Najczęściej ma ona formę relacji, w której dominuje historia przemocy, jakiej doświadczyła klientka. Towarzyszą temu najczęściej silne nieprzyjemne uczucia, co może w rezultacie czynić większość wypowiedzi chaotycznymi. Przełamanie tabu i możliwość swobodnego wypowiedzenia się ma bardzo duże znaczenie w psychologicznej (ale nie tylko) pomocy osobie doświadczającej przemocy. Ważne jest, by osoba, która porządkuje sytuację klienta, posiadała niezbędną wiedzę nie tylko z zakresu przeciwdziałania przemocy, lecz również szerszą kliniczną uwzględniającą zjawiska psychopatologiczne. W tym wypadku psycholog może dokonać potrzebnej wstępnej diagnozy i skorzystać z konsultacji lekarza psychiatry (przede wszystkim osoby z rozpoznaniem psychiatrycznym, jak i nadużywające lub uzależnione od środków psychoaktywnych). Następnie psycholog wraz z klientem decydują o kolejności konsultacji niezbędnych w celu skutecznego zatrzymania przemocy u danej osoby. Każda kolejna konsultacja psychologiczna wymaga dokonywania systematycznej diagnozy sytuacji, którą warto wykonywać z perspektywy klienta i psychologa. Do tego celu może posłużyć koncepcja czynników zniewalających i wyzwalających z przemocy. Im dłużej przemoc trwa, tym zostawia większe piętno u osoby doświadczającej przemocy i we wszystkich ważniejszych obszarach jej życia. Prześledzenie ich pomaga przekonać się, co osłabia taką osobę, a co może stanowić siłę do zatrzymania przemocy w jej życiu. Taka diagnoza sytuacji pozwala ustalać strategię podejmowania zarówno pierwszych, jak i kolejnych kroków przez klienta. Psychologa-terapeutę traktuje sie jako osobę prowadzącą", która ma za zadanie towarzyszyć klientowi aż do skutecznego zatrzymania przemocy. Ważne jest, aby osoba doświadczająca przemocy miała przekonanie, że terapeuta i pozostały zespół placówki, jest jej rzecznikiem. Dotyczy to również miejsca, w którym udzielana jest pomoc. Dlatego Pogotowie dla

5 Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia" powróciło do praktyki przyjmowania tylko osób doświadczających przemocy w rodzinie (zgodnie z nazwą instytucji). Ważne jest także, by dla osoby korzystającej z konsultacji od początku było jasne, że głównym celem jej pracy z terapeutą jest skuteczne zatrzymanie przemocy. Takie postawienie sprawy rozczaruje niektóre klientki, które chciałyby kontynuować pracę psychologiczną w placówce po okresie kryzysu związanego z sytuacjami przemocy. Jednak zbyt długa obecność klientki w poradni przeciwdziałania przemocy (dłuższa niz to konieczne) może wywołać efekt przeciwny do zamierzonego. Zamiast bowiem stawiać samodzielne, odpowiedzialne kroki, mające na celu zmianę sytuacji na lepszą, klientka zaczyna przypisywać miejscu oraz terapeucie magiczny wpływ, co w rezultacie prowadzi do zwolnienia z odpowiedzialności za własne życie (i kierowania nim). W przypadku osoby doświadczającej przemocy ma to szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę wcześniejszą relację z osobą stosującą przemoc, która odbierała możliwość samostanowienia o sobie. Warto podkreślić dwie zasady, którymi kieruje się terapeuta udzielający pomocy osobie doświadczającej przemocy w rodzinie: Nie zapewniać klienta już na początku kontaktu o dotrzymaniu tajemnicy. Ra czej należy uprzedzić, że niektóre wydarzenia mogą wymagać naszej interwencji poprzez kontakt z odpowiednimi instytucjami i służbami. Każda osoba udzielająca pomocy, a więc również - a może przede wszystkim - terapeuta, nie sprawdza wiarygodności relacji klientki. Dochodzenie prawdy obiektywnej może prowadzić do wtórnego zranienia, co upodabnia osobe udzielającą pomocy do sprawcy przemocy. Terapeuta jest rzecznikiem swojej klientki i jej dobra. Konsultacje socjalne Stanowią nieodłączny element w strategii udzielania pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie. Zła sytuacja ekonomiczna, brak pracy, zależność finansowa od sprawcy przemocy to niektóre z ważnych powodów, które potrafią uniemożliwić skuteczne zatrzymanie przemocy, a często wręcz powstrzymują ofiarę od podejmowania jakichkolwiek kroków. Dlatego i w tym obszarze (po wstępnej pomocy psychologicznej) ważny będzie umiejętny wybór kroków adekwatnych do sytuacji klienta. Jednym z ważniejszych zadań konsultanta będzie kontakt z instytucjami, takimi jak policja czy ośrodek pomocy społecznej oraz towarzyszenie podczas rozpraw sądowych. Konsultacje wychowawcze Jednym z najsilniej osłabiających osobę doświadczającą przemocy czynników sa niepowodzenia w relacji z dzieckiem. Wiele klientek Poradni Pogotowia Niebieska Linia" nie dostrzega początkowo tej zależności, że jakość ich macierzyństwa w dużej mierze jest determinowana zdarzeniami, jakie dzieją się w domu. Wśród matek doświadczających przemocy dość często spotkamy te, które same stosują przemoc wobec własnych dzieci. Stanowi to źródło pogarszania i tak już niskiej samooceny oraz przeżywania silnego poczucia winy. Dlatego w Poradni ważną rolę odgrywają konsultacje wychowawcze, dzięki nim klientka może przyjrzeć się swojej relacji z dzieckiem. Prowadzi to najczęściej do lepszego zrozumienia dziecka, a przede wszystkim

6 jego perspektywy - zarówno jako świadka, jak i ofiary przemocy. Dalszy krok stanowi często udzielenie profesjonalnej pomocy dziecku. Klientki Poradni podkreślają wartość konsultacji wychowawczych również dlatego, że sprawcy przemocy próbują w sądzie udowadniać niewydolność wychowawczą ofiary. W efekcie konsultacji wychowawczych ofiary przemocy stają się bardziej uważne na sytuację dzieci i ich dobro, a także lepiej rozumieją grę w dzieci", którą stosuje sprawca. Konsultacje psychiatryczne Chroniczny uraz, a takim jest z pewnością doświadczanie przemocy w rodzinie, powoduje często poważne szkody w psychice osób, które go doświadczają. Coraz częściej do Poradni Pogotowia trafiają osoby, którym lekarz przepisał środki mające poprawić ich nastrój. Zdarzają się klientki, które zażywają leki na własną rękę. Niektóre osoby informują o postawionej diagnozie psychiatrycznej. Dlatego lekarz psychiatra, który jest specjalistą nie tylko w dziedzinie zdrowia psychicznego, ale również uwzględnia w funkcjonowaniu pacjentek doświadczanie przemocy, jest ważnym członkiem zespołu poradni. Obecność psychiatry pozwala wielu klientom na przełamanie oporu przed zwróceniem się po tego typu pomoc oraz łagodzi lęk dotyczący ich zdrowia psychicznego, co do którego sprawca przemocy celowo zgłaszał uwagi. Często klientki po takiej konsultacji z wyraźną ulgą (i siłami) przystępują do podejmowania kroków, które z przekonaniem realizują. Grupa radzenia sobie z przemoca Trudno wyobrazić sobie skuteczne pomaganie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie bez oddziaływań grupowych. Wiele szkół terapeutycznych podkreśla, że umożliwienie uczestniczenia w grupie osób skupionych wokół konkretnej problematyki stanowi nieodzowny element współczesnych programów pomocowych i stanowi uzupełnienie pomocy indywidualnej. Ważny element pomocy ofierze przemocy, o który trudno w kontakcie indywidualnym, to identyfikacja. Odpowiednio zmotywowana osoba doświadczająca przemocy w rodzinie już podczas pierwszego spotkania grupy odkryje, że nie tylko ją dotyka tak bolesny problem. To może przynieść ulgę emocjonalną oraz przekonanie, że odnalazła wreszcie miejsce, w którym zostanie zrozumiana, a nie osądzona. Jednak osoba doświadczająca przemocy to również osoba, w której życiu zagościł chaos. Wprowadził go sprawca przemocy wraz z całym repertuarem trudnych do przewidzenia agresywnych zachowań. Dlatego jako osoby proponujące zajęcia grupowe, musimy pamiętać o ustaleniu konkretnych zasad grupowych. Jeśli popatrzymy na grupę jako na miejsce, w którym każdy uczestnik może uczyć się konstruktywnych sposobów komunikacji z innymi, szybko przekonamy się o potrzebie takich zasad. Oto propozycje niektórych z nich: Mówiąc o sobie, zaczynam zdanie od ja", zwracając się do kogos - od ty". Nie oceniamy siebie nawzajem, ponieważ często bywa to krzywdzące. Mówiąc o czyimś zachowaniu, staramy się nazwać swoje uczucia. Na zajęcia staramy się przychodzić punktualnie. Nie przerywamy czyjejś wypowiedzi. Będąc aktywnym, mam szansę poprawić swoją sytuację.

7 Grupa stanowi uzupełnienie kontaktu indywidualnego. Uczestników grupy obowiązuje tajemnica - sprawy poruszane na zajęciach nie opuszczają murów" placówki, w której jest udzielana pomoc. Każde zajęcia grupy radzenia sobie z przemocą powinny zawierać w sobie część poświęconą bieżącym problemom uczestniczek. Z czasem dzięki poczuciu bezpieczeństwa oraz wzajemnemu zaufaniu uczestniczki coraz śmielej pokonują wstyd i opowiadają o bieżącej sytuacji. Mogą wówczas liczyć (poza wsparciem) na skuteczne pomysły radzenia sobie z aktualnymi problemami. Pomysłami tymi dzielą się zwłaszcza uczestniczki grupy bardziej zaawansowane w radzeniu sobie z przemocą. Prowadzący grupę weryfikuje podsuwane rozwiązania. Kolejna niezwykle istotna część zajęć to edukacja. Wiedza na temat własnych praw, a przede wszystkim poznanie zjawiska przemocy, pozwala uczestniczkom uporać się z trudnymi uczuciami, takimi jak: poczucie winy, wstyd, lęk itp., które uniemożliwiają skuteczne zatrzymanie przemocy przez ofiarę. Odpowiednio dobrany zestaw tematów edukacyjnych pozwala poznać problemy współistniejące (np. uzależnienie od środków psychoaktywnych, współuzależnienie). Z powodu dużej rotacji uczestniczek i pojawianiu się aktualnych problemów, prowadzący powinien dość elastycznie sięgać po treści edukacyjne. Wśród tematów powinny znaleźć się następujące: co to jest przemoc (definicja, rodzaje przemocy), rodzina z problemem przemocy, jak stereotypy społeczne utrudniają skuteczne zatrzymywanie przemocy, co to są uczucia i jak sobie z nimi radzić, uzależnienie od alkoholu i współuzależnienie, dziecko - świadek i ofiara przemocy w rodzinie, jak radzić sobie z lękiem przed sprawcą przemocy, jak zachowywać się w sądzie (zajęcia prowadzone przez prawnika)? Ważne dla uczestniczek jest utrwalenie podawanych przez prowadzącego treści poprzez ćwiczenia w grupie. Jeśli to możliwe, wskazane jest, aby w placówce pracowała więcej niż jedna grupa. Słabą stroną zajęć grupowych jest ich otwarty charakter. Biorąc pod uwagę fakt, że osoba doświadczająca przemocy wycofuje się z podjętych kroków, zwłaszcza na początku, łatwo przewidzieć, że każde zajęcia mogą odbywać się w nieco innym składzie. Dlatego po wstępnym okresie rozwoju grupa powinna mieć charakter zamknięty, pozwala to na bardziej systematyczną, głównie warsztatową pracę. To, że wspólny problem zbliża, łatwo dostrzec również w relacjach pomiędzy osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie. Oprócz zajęć grupowych spotykają się one na gruncie prywatnym, udzielając sobie wsparcia (np. towarzysząc w sądzie przed rozprawą i po jej zakończeniu). Godna zastanowienia jest więc idea grup samopomocowych, którą można próbować zaadoptować do tej specyficznej grupy klientów. Należy jednak zadbać o bezpieczeństwo każdego uczestnika. Pozostaje kwestia, by na straży owego bezpieczeństwa stał ktoś w rodzaju lidera (np. osoba, która skutecznie poradziła sobie z przemocą). Zebrania kliniczne i superwizje Systematyczne zebrania kliniczne decydują o sprawnej pracy poradni, a przede wszystkim skutecznej pomocy udzielanej zgłaszającym się klientom. Podczas nich omawiane są zarówno sprawy związane ze świadczeniem pomocy konkretnym osobom, jak i tematy dotyczące doskonalenia się pracowników i poszukiwania skutecznych

8 procedur pozwalających zatrzymać przemoc w rodzinie. Zebrania mają charakter spotkań interdyscyplinarnych, na których każdy konsultant może przedstawić własny punkt widzenia na sytuację tej samej osoby doświadczającej przemocy w rodzinie. Służą one również wymianie informacji na temat wspólnych klientów. Zebrania odbywają się przynajmniej raz w tygodniu przez dwie godziny. Każdy konsultant w pilnej sprawie ma prawo zwołać niezaplanowane zebranie. Nad jakością udzielanej pomocy, jak również kondycją konsultantów, czuwa superwizor. Powinien on być autorytetem i cieszyć się zaufaniem każdego pracownika, ponieważ pozwala to na bezpieczne omawianie własnej pracy. Zapobiega to między innymi problemowi wypalenia zawodowego, na które jako pomagający szczególnej grupie jesteśmy narażeni. Piotr Antoniak - psycholog kliniczny, zastępca kierownika Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia" do spraw klinicznych, wykładowca w Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

9 PORADNIA POGOTOWIA "NIEBIESKA LINIA" PORADNIA PORADNIA PORADNIA PORADNIA PORADNIA INNYCH TERAPEUTYCZNA PRAWNA SOCJALNA DZIECIĘCA KONSULTACJI Klient zgłaszający się Konsultacje prawne Na konsultacje Klienci będący Z uwagi na rozległe do terapeuty może poprzedza konsultacja socjalne kieruje rodzicami, mogą skutki doznawanej liczyć na wstępna u terapeuty. terapeuta prowadzący. otrzymać pomoc przemocy, klient zdiagnozowanie Ważne, by klient Mają one charakter w zakresie kompeten - powinien być swojej sytuacji. wiedział, jaki jest cel interwencyjno- cji wychowawczych kierowany, Terapeuta konsultacji prawnej -monitorujący, z uwzględnieniem w określonych przez prowadzący po i był do niej pomocny skutków przemocy terapeutę dokonaniu przygotowany. w skutecznym dla relacji prowadzącego diagnozy kieruje Podczas konsultacji zatrzymaniu rodzic-dziecko. sytuacjach, do lekarza klienta do innych klient może otrzymać przemocy Dzieci klientów psychiatry, który specjalistów w celu niezbędną wiedzę w życiu klienta. poradni diagnozuje kondycję udzielenia z zakresu Konsultant aktywnie środowiskowej psychiczną oraz kompleksowej przysługujących mu towarzyszy klientowi mogą uczestniczyć w udziela klientowi pomocy oraz na praw, jak i pomoc w procesie zajęciach grupowych. niezbędnej pomocy. zajęcia grupowe w pisaniu pism zatrzymywania Dzieci uczęszczające uzupełniające kontakt procesowych. przemocy do poradni dziecięcej indywidualny. Ma także i poszukiwania są diagnozowane zapewnione wsparcia socjalnego. przez lekarza monitorowanie kolejnych kroków. pediatrę lub psychologa dziecięcego.

Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 976 porad 283 osoby

Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 976 porad 283 osoby Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 Specjaliści terapii uzależnień i współuzależnienia zatrudnieni w Punkcie Pomocy

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie wytyczne

Ramowy Program Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie wytyczne Załącznik nr 1. Ramowy Program Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie wytyczne I. Cele i rezultaty programów Celem strategicznym działań skierowanych do osób doświadczających przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Opis zadania 1. Nazwa zadania Punkt Konsultacyjny Gminy Siechnice 2. Miejsce wykonywania zadania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 55 011 Siechnice,

Bardziej szczegółowo

Procedury stosowane w ZSP w Piasecznie dotyczące eliminacji przemocy rówieśniczej

Procedury stosowane w ZSP w Piasecznie dotyczące eliminacji przemocy rówieśniczej Procedury stosowane w ZSP w Piasecznie dotyczące eliminacji przemocy rówieśniczej I. Diagnoza sytuacji i procedury postępowania: obserwacja zachowania uczniów (m. innymi zapis na monitoringu), przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015 UCHWAŁA NR XLIII/39/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk

Bardziej szczegółowo

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GRUDZIĄDZU Dział Wspierania Rodziny i Interwencji Kryzysowej Zespół ds. interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Zjawisko przemocy w rodzinie w świetle działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Zjawisko przemocy w rodzinie w świetle działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w Gorzowie Wlkp. Zjawisko przemocy w rodzinie w świetle działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w Gorzowie Wlkp. Ośrodek swoją działalność statutową rozpoczął 01.01.2007r. Jest placówką,

Bardziej szczegółowo

Dyżur psychologa w postaci udzielania porad psychologicznych:

Dyżur psychologa w postaci udzielania porad psychologicznych: W ramach niniejszego projektu oferujemy: poradnictwo psychologiczne poradnictwo prawne telefon zaufania - 32 426 00 33 wew. 11 program psychoedukacyjny dla rodziców i opiekunów prawnych,,szkoła dla rodziców

Bardziej szczegółowo

w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok

w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok Legnica, styczeń 2014 r. SEKRETARIAT (076)

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w rodzinie Niebieska Linia.

Raport podsumowujący działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w rodzinie Niebieska Linia. Raport podsumowujący działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w rodzinie Niebieska Linia. Marzec, 214 Działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

Bardziej szczegółowo

Zadania przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosownie procedury Niebieskie Karty

Zadania przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosownie procedury Niebieskie Karty Pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: - diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; - udziela kompleksowych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 L.P. ZADANIA DO REALIZACJI CEL TERMIN I. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013 WSTĘP Rodzina jest podstawową i niezastąpioną grupą,

Bardziej szczegółowo

Działania instytucjonalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Działania instytucjonalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Działania instytucjonalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie

Bardziej szczegółowo

I. Postępowanie w przypadku zastania sytuacji przemocy

I. Postępowanie w przypadku zastania sytuacji przemocy PROCEDURA POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO W SYTUACJACH ZWIĄZANYCH Z PRZEMOCA W RODZINIE DLA SŁUŻB I INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE Podejmowanie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020 Załącznik do uchwały Nr 0007.XIV.112.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LECZENIA W OŚRODKU PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA KCTU

PROGRAM LECZENIA W OŚRODKU PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA KCTU PROGRAM LECZENIA W OŚRODKU PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA KCTU PROCES DIAGNOSTYCZNY I KONSULTACJA SPECJALISTY PSYCHOTERAPII/TERAPII UZALEŻNIEŃ > wstępna diagnoza nozologiczna > analiza kontekstu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI Załącznik Nr 2 do GPPU na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Lp. Zamierzenia (zadania) Sposoby

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013.

Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013. Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013. Cel operacyjny: 1. Podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI Załącznik Nr 2 do GPPU na 2016 r. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 Nazwa zadania Lp. zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY Załącznik do Uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK 2016 2019 DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013 Załącznik do uchwały Nr III/7/11 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 23 lutego 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013 1 I. WSTĘP Rodzina jest podstawowym i najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmuje: 1) Trening interpersonalny

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI W KTÓRYCH REALIZOWANO BADANIE

PLACÓWKI W KTÓRYCH REALIZOWANO BADANIE Edukator Analiza potrzeb osób doświadczających przemocy w rodzinie i korzystających z pomocy oraz wsparcia wybranych warszawskich organizacji pomocowych oraz ocena jakości usług świadczonych przez te placówki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KARTA Część C

NIEBIESKA KARTA Część C NIEBIESKA KARTA Część C Załącznik Nr 3 Członkowie zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej otrzymali zgłoszenie w ramach procedury Niebieskie Karty, że jest Pani/Pan osobą dotkniętą przemocą w rodzinie.

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący działalnos c Ogo lnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia w 2012 roku

Raport podsumowujący działalnos c Ogo lnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia w 2012 roku Raport podsumowujący działalnos c Ogo lnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia w 2012 roku Działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOREKCYJNO EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE ZAMOJSKIM NA LATA 2008-2016

PROGRAM KOREKCYJNO EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE ZAMOJSKIM NA LATA 2008-2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Zamościu Nr...z dnia... PROGRAM KOREKCYJNO EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE ZAMOJSKIM NA LATA 2008-2016 ZAMOŚĆ - SIERPIEŃ 2008 Program

Bardziej szczegółowo

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lutego 2011 r.

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lutego 2011 r. Dz.U.11.50.259 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku w 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku w 2016 roku Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku w 2016 roku I. Informacje ogólne. Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Łask funkcjonuje na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2015R. PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM Z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2015R. PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM Z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2015R. PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM Z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY.

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. (placówki miejskie oraz organizacje pozarządowe realizujące w 2017 r. zadania zlecone przez m.st. Warszawa) WARSZAWSKI OŚRODEK INTERWENCJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Projekt z dnia 11 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowna Pani, Szanowny Panie Zwracamy się do Pana/Pani w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W TRAKCIE INTERWENCJI POLICJI MASZ PRAWO DO:

Uwaga! W TRAKCIE INTERWENCJI POLICJI MASZ PRAWO DO: POLICJA W trakcie awantury wołaj o pomoc! Uciekaj! Nie pozwól się wpędzić w takie miejsce mieszkania, skąd trudno uciec. Jeśli jest to możliwe zawiadom policję (tel. 997 połączenie bezpłatne lub z telefonu

Bardziej szczegółowo

TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY

TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY Od 18 października 2011r. obowiązek założenia Niebieskiej Karty" mają m.in. szkoły, gdy podejmą uzasadnione podejrzenia o stosowaniu wobec ucznia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Zajęcia terenowe - kontakt ze sprawcą przemocy domowej. Moduł 106: Diagnoza i terapia osób, które doznały interpersonalnej traumy w dzieciństwie

Bardziej szczegółowo

Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Przemoc w rodzinie (Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - Art.7) trudna sytuacja życiowa

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia w 2010 roku

Raport podsumowujący działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia w 2010 roku Raport podsumowujący działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia w 2010 roku Działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu P R O B L E M Y A L K O H O L O W E Nazwa, adres instytucji, Lp. możliwości kontaktu 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 48-210 Biała ul. Rynek 10 tel. 77 4388533 lub 77 4388531 2. Punkt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku Nazwa i adres ośrodka: Telefon kontaktowy: Kierownik placówki: Kierownik stażu: Opiekunowie stażu: Typ placówki stażowej Ilość godzin udziału stażysty w zajęciach

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały Nr XIII/154/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2012 r. RAMOWY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE - 1 - 5.3.4.1. Ramowy program ochrony ofiar przemocy

Bardziej szczegółowo

Grupy psychoedukacyjno-wsparciowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla rozwodzących się rodziców

Grupy psychoedukacyjno-wsparciowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla rozwodzących się rodziców Grupy psychoedukacyjno-wsparciowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla rozwodzących się rodziców Karolina Budzik psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny ul. Oleandrów 6,

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2013/2014 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2017 Zielonka 2016 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Dla

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2010/2011 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Malborka z dnia... HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 1 1. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Cel główny: Zmniejszenie skali zjawiska przemocy i większa skuteczność ochrony osób doświadczających przemocy, w mieście

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK I. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2011-2013

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Podstawy Prawne: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.

Bardziej szczegółowo

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (na lata 2012-2013) (na podstawie art.8, pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) 1. ZAŁOŻENIA Przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Czynniki sprzyjające przemocy. Media lub bezpośrednia rozmowa. Różnego typu uzależnienia

Czynniki sprzyjające przemocy. Media lub bezpośrednia rozmowa. Różnego typu uzależnienia Matryca z badania jakościowego wywiadów pogłębionych (IDI) z ekspertami Zebrane informacje w toku wywiadów pogłębionych z ekspertami zostały pogrupowane i przedstawione poniżej, w formie matrycy zorientowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Żarów

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wtorek, 29 grudnia 2015 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALEŻNIONYCH Głównym zadaniem gminnej komisji rozwiązywania problemu alkoholowego przy Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

BADANIE A PRAKTYKA. Konferencja : SyStem przeciwdziałania przemocy w Małopolsce budowanie świadomości, skuteczne działanie i interwencja

BADANIE A PRAKTYKA. Konferencja : SyStem przeciwdziałania przemocy w Małopolsce budowanie świadomości, skuteczne działanie i interwencja BADANIE A PRAKTYKA Konferencja : SyStem przeciwdziałania przemocy w Małopolsce budowanie świadomości, skuteczne działanie i interwencja Iwona Anna Wiśniewska 15 czerwca 2011 r. KRÓTKI RYS ZJAWISKA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty)

Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty) Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty) Rodzaj instytucji oferującej pomoc Dla kogo? Zakres działania Uwagi Nazwa instytucji oraz dane teleadresowe Poradnie psychologicznopedagogiczne.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości Wykaz zadań zleconych przez Urząd Miasta st. Warszawy na 2015 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy, specjalistycznego i pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej Lp. Podmiot nazwa, adres Nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu

Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych Podstawa prawna Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Polityki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z 29 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do MPPN

Załącznik Nr 1 do MPPN Załącznik Nr 1 do MPPN KATALOG KATEGORII DZIAŁAŃ I RODZAJÓW CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANYCH DO ZLECANIA PODMIOTOM W RAMACH REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIDZIAŁANIA NARKOMANII W 2008 ROKU LP. KATEGORIA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Telefony Zaufania

Ogólnopolskie Telefony Zaufania Ogólnopolskie Telefony Zaufania 116 111 Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

Uchwała Nr. Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwała Nr Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia w sprawie: przyjęcia Powiatowego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 20-205 Na podstawie art 2 ust ustawy z

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

Analiza działań merytorycznych wspomagających zdrowienie w uzależnieniu. Jolanta Ryniak NZOZ Centrum Dobrej Terapii Kraków, 6 wrzesień 2016 rok

Analiza działań merytorycznych wspomagających zdrowienie w uzależnieniu. Jolanta Ryniak NZOZ Centrum Dobrej Terapii Kraków, 6 wrzesień 2016 rok Analiza działań merytorycznych wspomagających zdrowienie w uzależnieniu Jolanta Ryniak NZOZ Centrum Dobrej Terapii Kraków, 6 wrzesień 2016 rok Rehabilitacja osób uzależnionych Działania Medyczne Psychologiczne

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko osoby, z którą przeprowadza się rozmowę. 2. Diagnoza wstępna sytuacji osoby / rodziny została przeprowadzona dnia

1. Imię i nazwisko osoby, z którą przeprowadza się rozmowę. 2. Diagnoza wstępna sytuacji osoby / rodziny została przeprowadzona dnia Narzędzie pracy socjalnej nr 12 Wywiad z osobą/rodziną dotkniętą przemocą w rodzinie część I 1 Przeznaczenie narzędzia: Etap I (1b) Ocena / Diagnoza (Pogłębienie wiedzy o sytuacji związanej z problemem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim za okres od X 2011 do VI 2012

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim za okres od X 2011 do VI 2012 Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim za okres od X 0 do VI 0 Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest:.

Bardziej szczegółowo

Standard interwencji kryzysowej. Praca ze standardem

Standard interwencji kryzysowej. Praca ze standardem Standard interwencji kryzysowej Praca ze standardem KTO PYTA, KTO ODPOWIADA? Standard opisuje drogę formalnego opanowania kryzysu FORMALNE VS. NATURALNE OPANOWANIE KRYZYSU Definicja propozycja zmian Obecna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 213 216 ZA 213 ROK WPROWADZENIE Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY.

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. I. OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Nazwa ośrodka Adres ośrodka Liczba miejsc Formy i terapii OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ul. 6 Sierpnia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2004

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2004 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2004 W roku 2004 ukierunkowujemy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na: 1.specjalistyczną pomoc

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 I. WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia29 kwietnia 2010 roku Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015 WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów. ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

Bardziej szczegółowo

Procedura pomocy dziecku krzywdzonemu - postępowanie pedagoga szkolnego.

Procedura pomocy dziecku krzywdzonemu - postępowanie pedagoga szkolnego. Procedura pomocy dziecku krzywdzonemu - postępowanie pedagoga szkolnego. PROBLEM PODSTAWA PRAWNA Dziecko doznające przemocy fizycznej i emocjonalnej ze strony jednego z rodziców. Jest również świadkiem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY CENTRUM PSYCHOEDUKACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15

PLAN PRACY CENTRUM PSYCHOEDUKACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15 PLAN PRACY CENTRUM PSYCHOEDUKACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15 1.Organizacja zajęć psychoedukacyjnych dla grupy uczniów z trudnościami wychowawczo dydaktycznymi (odp. Psycholog, Pedagog, Logopeda; realizacja

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku

U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bodzechów

Bardziej szczegółowo

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020 Załącznik do Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata przyjętego Uchwałą nr Rady Miasta z dnia 2015 r. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 7 Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Szkolenia dla Zespołów Interdyscyplinarnych 2015/2016

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Szkolenia dla Zespołów Interdyscyplinarnych 2015/2016 Szkolenia dla Zespołów Interdyscyplinarnych 2015/2016 Kontakt z osobą doznającą przemocy - motywowanie do podjęcia zmiany 1. Pierwszy kontakt z osobą doznającą przemocy: a. diagnoza problemu - formy przemocy

Bardziej szczegółowo

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z PROGRAMY DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZEMOCY W RODZINIE

W Y K A Z PROGRAMY DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZEMOCY W RODZINIE W Y K A Z programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno edukacyjnych dla realizacji art. 72 1 pkt 6 kk na terenie działalności Sądu Okręgowego w Zamościu. PROGRAMY DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Procedura Niebieskiej Karty obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie

Procedura Niebieskiej Karty obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie 1 NIEBIESKA KARTA Procedura Niebieskiej Karty obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie 1. Dyrektor szkoły i nauczyciele są zobowiązani do reagowania w sytuacji powzięcia

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIA PROFILAKTYCZNE DLA RODZICÓW. Temat: Jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym podejmowanym przez dzieci i młodzież?

SPOTKANIA PROFILAKTYCZNE DLA RODZICÓW. Temat: Jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym podejmowanym przez dzieci i młodzież? Temat: Jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym podejmowanym przez dzieci i młodzież? Adresaci: rodzice, opiekunowie prawni uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Cel: dostarczenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁAWNIE I N F O R M A T O R. o realizacji Programu. Korekcyjno-Edukacyjnego. dla osób

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁAWNIE I N F O R M A T O R. o realizacji Programu. Korekcyjno-Edukacyjnego. dla osób Strona1 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁAWNIE I N F O R M A T O R o realizacji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób Stosujących Przemoc w Rodzinie Strona2 1. PRZEPISY REGULUJĄCE REALIZACJĘ PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KAMIEŃSK NA LATA 2011-2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KAMIEŃSK NA LATA 2011-2015 ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 stycznia 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KAMIEŃSK NA LATA 2011-2015 Rozdział I Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach.

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach. PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ORAZ WARUNKI ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZDUNACH Cel procedury

Bardziej szczegółowo