Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości"

Transkrypt

1 Wykaz zadań zleconych przez Urząd Miasta st. Warszawy na 2015 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy, specjalistycznego i pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej Lp. Podmiot nazwa, adres Nazwa zadania Zakres umowy formy pomocy Beneficjenci Telefon kontaktowy, zapisy I. Umowy wieloletnie - przeciwdziałanie przemocy 1. Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej, , ul. Wiśniowa 42 lok Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia , ul. Jaktorowska 4 3. Instytut Psychologii Zdrowia PTP Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia IPZ PTP ul. Korotyńskiego Fundacja Dzieci Niczyje Centrum Pomocy Dzieciom Mazowiecka ul. Mazowiecka 12/25 5. Fundacja Dzieci Niczyje, , ul. Walecznych 59 Praskie Centrum Dziecka i Realizacja programów ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców małych dzieci zagrożonych przemocą - Działania informacyjno-konsultacyjne i pierwszy kontakt; - Indywidualne konsultacje z psychologiem; - Grupa dla kobiet, które doświadczały przemocy domowej; - Grupa dla matek doświadczających przemocy w relacjach z dorastającymi/ dorosłymi dziećmi. - Indywidualne konsultacje specjalistyczne; - Zajęcia grupy korekcyjno-edukacyjnej; - Warsztaty umiejętności. - Konsultacje kwalifikujące do programu tzw. pierwszy kontakt; - Konsultacje psychologiczne indywidualne; - Prowadzenie otwartej grupy edukacyjnej dla osób wchodzących do programu; - Grupa wsparcia dla osób, które doznają lub doznawały przemocy ; - Warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet; - Grupa wsparcia dla osób starszych doznających przemocy; - Konsultacje prawne indywidualne; - Spotkania edukacyjne o tematyce prawnej; - Działania edukacyjno-informacyjne przez Internet. - Indywidualna pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona bezpośrednio dzieciom i ich rodzinom; - Pomoc prawna; - Psychologiczna pomoc grupowa grupy dla rodziców; - Psychologiczna pomoc grupowa grupy dla - Psychologiczna pomoc grupowa grupa dla młodzieży; - Superwizje grupowe dla WSPD. Pomoc psychologiczna i działania psychospołeczne w tym: - Konsultacje psychologiczne dla rodziców; - Spotkania tematyczne z cyklu Ważne tematy dla Osoby doznające przemocy obecnie i w przeszłości Osoby stosujące przemoc kobiety, mężczyźni Osoby doznające przemocy Dzieci - ofiary i świadkowie przemocy doznające różnych form krzywdzenia, rodzice niekrzywdzący, opiekunowie, rodzeństwo Rodzice małych dzieci do lat 3, zwłaszcza z grup ryzyka krzywdzenia, dzieci do lat 3, tel tel tel tel tel

2 Rodziny mamy i taty ; - Aktywne poniedziałki; - Warsztaty umiejętności rodzicielskich Być mamą ; - Spotkania supewizyjno-monitorujące dla profesjonalistów LSPKMD. profesjonaliści mający kontakt z rodzinami małych dzieci pracujący w instytucjach realizujących Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci 6. Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, III piętro, , Pomoc psychospołeczna i prawna w zakresie przeciwdziałania przemocy. Zapewnienie kompleksowej. - Interwencje; - Konsultacje z rodziną; - Wsparcie psychologiczne dzieci i rodziców; - Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców; - Porady prawne; - Wsparcie psychologiczne dzieci ofiar wykorzystywania seksualnego. Dzieci doświadczające przemocy i ich rodziny. Dzieci z podejrzeniem wykorzystywania seksualnego oraz ich rodzice i opiekunowie mieszkający na terenie m.st. Warszawy tel Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej Placówka realizująca: Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie DOM ul. Walecznych 59, Praca socjalna; - Opieka pedagogiczna nad mieszkańcami hostelu (23 miejsca); - Grupa wsparcia dla osób dorosłych; - Indywidualne konsultacje i porady wychowawcze dla matek oraz diagnoza i zajęcia psychokorekcyjne dla - Warsztaty umiejętności wychowawczych dla matek; - Warsztaty umiejętności zaradczych dla ofiar przemocy; - Opieka pedagogiczna i zajęcia aktywizujące dla dzieci. Adresatami zadania są ofiary przemocy w rodzinie, przede wszystkim osoby dorosłe kobiety i dzieci tel II. Umowy roczne przeciwdziałanie przemocy 1. Stowarzyszenie OD-DO , ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II przemocy, w tym - Indywidualne konsultacje specjalistyczne; - Grupa wsparcia; - Warsztaty psychoedukacyjne. Osoby młode dorosłe z rodzin dysfunkcyjnych, które w domu rodzinnym doswiadczały przemocy tel Fundacja IKA im. Iki Szpakowskiej Placówka Fundacji ul. Chmielna 15 lok. 102 przemocy, w tym - Poradnictwo prawne. Osoby dorosłe doświadczające przemocy aktualnie i w przeszłości, zagrożone przemocą i świadkowie przemocy domowej tel , Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60/19, - Pierwszy kontakt z pokrzywdzonymi kobietami; - Specjalistyczne indywidualne poradnictwo prawne; Dorosłe kobiety zagrożone przemocą tel Całodobowy telefon

3 siedziba Fundacji przy ul. Wilcza 60/19 - poradnia przy ul. Pięknej 66 A lok 10 i 11 przemocy, w tym - Indywidualne poradnictwo psychologiczne; - Specjalistyczne - indywidualne poradnictwo socjalno zawodowe; - Działania interwencyjne i asysta w kontaktach z instytucjami; - Grupowe formy wsparcia: - grupowe formy wsparcia: grupa wsparcia, warsztaty WenDo, spotkania edukacyjne dot. zdrowia i aspektów prawnych. doznające przemocy obecnie oraz w przeszłości, świadkowie przemocy. interwencyjny: Fundacja Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, siedziba Fundacji przy Al. Dzieci Polskich 20 - filia przy ul. Złota 7/20 przemocy, w tym - Pierwszy kontakt, wstępna diagnoza i wsparcie; - Konsultacje i interwencje specjalistyczne; - Konsultacje i interwencje prawne; - Grupa psychoedukacyjna dla - Grupa psychoedukacyjna dla dorosłych. Dzieci krzywdzone doznające przemocy, w tym z podejrzeniem wykorzystywania seksualnego oraz ich rodzice i opiekunowie mieszkający na terenie m.st. Warszawy tel Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60/19, , Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy - Zapewnienie bezpiecznego schronienia oraz doraźnej pomocy kobietom i dzieciom doświadczającym przemocy ; - Pierwszy kontakt i wsparcie specjalistów w obsłudze klientek SOW; - Specjalistyczne poradnictwo prawne dla kobiet doświadczających przemocy ; - Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i krótkoterminowa terapia dla kobiet; - Opieka psychologiczna i pomoc terapeutycznoedukacyjna dla - Grupowe formy wparcia psychologicznego oraz edukacyjno terapeutycznego dla kobiet; - Specjalistyczne poradnictwo socjalne; - Działania interwencyjne; - Towarzyszenie w kontaktach z instytucjami. Kobiety ofiary przemocy wraz z dziećmi w szczególności z m.st. Warszawy oraz województwa mazowieckiego tel Stowarzyszenie OPTA ul. Marszałkowska 85 lok. 34, przemocy, w tym. Kompleksowa pomoc dla osób doświadczających przemocy. - Dyżury konsultacyjne specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy; - Dyżury konsultacyjne i interwencyjne adwokata socjalnego ; - Porady psychologiczne dla uczestników; - Psychologiczne porady diagnostyczne dla rodziców i opiekunów - Porady prawne, w tym także konsultacje w zespole psycholog prawnik, - Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy, - Warsztaty psychoedukacyjne; - Trening antystresowy, - Spotkania edukacyjno-prawne; Osoby dorosłe doznające przemocy oraz osoby ze środowisk zagrożonych przemocą w rodzinie tel

4 7. Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia , ul. Jaktorowska 4 8. Powiślańska Fundacja Społeczna ul. Mokotowska Poradnia Rodzinna ul. Dobra 5 lok.15/16 9. Towarzystwo Pomocy Młodzieży, , ul. Nowolipki 2 tel , Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Oleandrów 6, III piętro 11. Fundacja Projekt Starsi ul. Barcicka 63 m. 1 psychologicznej absolwentom programów korekcyjnoedukacyjnych wymagającym dalszych oddziaływań zmierzających do zmiany wzorców zachowań i postaw. Program pilotażowy. przemocy, w tym przemocy, w tym Nasz najbliższy wróg Kampania informacyjno edukacyjna na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie Kampania społeczna na temat przeciwdziałania przemocy - Grupa o charakterze rozwojowym; - Opieka nad dziećmi uczestników. - Indywidualne konsultacje psychologiczne, - Grupa pomocy psychologicznej, - Treningi psychoedukacyjne - Konsultacje psychologiczne, wychowawcze, wsparcie psychologiczne, pomoc psychologiczna dla dzieci i rodziców; - Interwencje kryzysowe; - Konsultacje prawne; - Konsultacje zawodowe; - Pomoc terapeuty środowiskowego. - Pomoc psychologiczna dla młodzieży i rodziców; - Grupa wsparcia; - Konsultacje prawne dla młodzieży i rodziców. Osoby stosujące przemoc absolwenci programów korekcyjno-edykacyjnych Rodziny, w których występuje przemoc - oferta skierowana do rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych wykluczeniem społecznym - młodzież i młodzi dorośli w wieku lat mieszkańcy Warszawy, którzy doświadczają lub doświadczyli przemocy, rodzice i opiekunowie tej młodzieży. tel tel tel Kampania informacyjno-edukacyjna Mieszkańcy Warszawy tel Kampania społeczna Mieszkańcy Warszawy tel , III. Poradnictwo specjalistyczne umowy wieloletnie

5 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny , ul. Krakowskie Przedmieście 6 Centrum Rodziny i Praw Dziecka ZG TPD - Doradztwo zawodowe. Mieszkańcy Warszawy, w szczególności osoby posiadające dzieci oraz rodzice samotnie wychowujący potrzebujący pomocy z zakresu specjalistycznego tel Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, III piętro, , - Mediacje rodzinne. Osoby dorosłe oraz ich rodziny potrzebujące wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów w tym opiekuńczo - wychowawczych tel Stowarzyszenie Centrum Integracji Społecznej CIS, ul. Gałczyńskiego 3, , - Poradnictwo obywatelskie. Mieszkańcy m.st. Warszawy tel Fundacja Academia Iuris ul. Freta 20/24a (realizacja zadania w 15 punktach na terenie Warszawy) Poradnictwo prawne. Mieszkańcy Warszawy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej tel IV. Pomoc społeczna umowy wieloletnie 1. Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej ul. Nowogrodzka 7 lok Placówka realizująca: Ośrodek Wsparcia ul. Chlubna 9A-9D Organizacja schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D. - Praca socjalna; - Opieka opiekuńczo - wychowawcza nad mieszkańcami ośrodka; - Porady prawne; - Poradnictwo psychologiczne, warsztaty umiejętności prospołecznych; - Porady pedagogiczne oraz warsztaty wychowawcze dla matek, diagnoza i zajęcia psychokorekcyjne dla - Porady psychologiczne dla matek i dzieci oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla matek; - Opieka pedagogiczna i zajęcia aktywizacyjne dla - Doradztwo zawodowe, zajęcia indywidualne i warsztatowe; - Coaching; - Wyjścia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i matek. Ośrodek na 130 miejsc Do placówki kieruje WCPR po skompletowaniu dokumentów przez dzielnicowe ośrodki pomocy społecznej. Telefon w sprawie kierowania przez WCPR tel

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Gmina Lp. Nazwa organizacji Powiat garwoliński Garwolin 1 "Pomocna Dłoń" Powiat grodziski Grodzisk 2 Powiat legionowski

Bardziej szczegółowo

Informator nt. wybranych instytucji pomocowych znajdujących się na terenie Warszawy

Informator nt. wybranych instytucji pomocowych znajdujących się na terenie Warszawy Informator nt. wybranych instytucji pomocowych znajdujących się na terenie Warszawy Organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i

Bardziej szczegółowo

Baza danych o miejscach pomocy dla rodzin z dziećmi

Baza danych o miejscach pomocy dla rodzin z dziećmi Baza danych o miejscach pomocy dla rodzin z dziećmi 1 Spis treści I. Poradnie, Stowarzyszenia, Fundacje. II. Telefony zaufania. III. Ośrodki Interwencji Kryzysowej. IV. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom

Bardziej szczegółowo

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Bielany grudzień, Warszawa 2009 Spis treści Rozdział I Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych... 5 Instytucje

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu:

Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: 1. Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy: ul. M. Skłodowskiej- Curie

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie TECZKA INFORMACYJNA 4. Pomoc psychologiczna w Warszawie Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansuje m.st.warszawa

Projekt współfinansuje m.st.warszawa PRZEWODNIK PO WARSZAWSKIM SYSTEMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Projekt współfinansuje m.st.warszawa Wa niejsze telefony zaufania oraz informacyjno-interwencyjne Warszawska Niebieska Linia 22 668

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski 1 Przekazujemy Państwu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonujące w powiecie dzierżoniowskim. Informator

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Rada Powiatu Żagańskiego w dniu 7 maja 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XIV.5.2012 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY Podkarpacki Urząd Wojewódzki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY W POWIATACH: RZESZÓW MIASTO, POWIAT RZESZOWSKI -ZIEMSKI, RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. z działalności. Stowarzyszenia OPTA

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. z działalności. Stowarzyszenia OPTA SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia OPTA w roku 2005 zostało założone w 1996 roku przez grupę współpracujących ze sobą psychologów, pedagogów i prawników. Stowarzyszenie zajmuje się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców 1 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poznań 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA. Adres. ul. Gagarina 27 tel. 22 841 93 49. ul. Walecznych 59 tel. 616 10 36. Ul. Bachmacka 1 Tel.56 51 796

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA. Adres. ul. Gagarina 27 tel. 22 841 93 49. ul. Walecznych 59 tel. 616 10 36. Ul. Bachmacka 1 Tel.56 51 796 BEZPŁATNA POMOC PRAWNA Lp. Miejsce udzielania pomocy prawnej Adres Godziny przyjęć Zakres i warunki uzyskania pomocy 1. Punkt Informacyjno Konsultacyjny Wydział Spraw Społecznych dla Dzielnicy Mokotów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2010 ROK OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy ul. Dwóch Mieczy 22A, 04 491 Warszawa, tel/fax (22) 611 99 94, (22) 612 94 65 www.opsrembertow.waw.pl, e-mail: sekretariat@opsrembertow.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Pomoc osobom doznającym przemocy

Pomoc osobom doznającym przemocy Pomoc osobom doznającym przemocy Fundacja Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60 m. 19 www.cpk.org.pl tel. 022 652 01 17 022 622 25 17 e-mail temida@cpk.org.pl Telefon dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją

Bardziej szczegółowo