UMOWA NAJMU, ZWANA DALEJ UMOWĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NAJMU, ZWANA DALEJ UMOWĄ"

Transkrypt

1 UMOWA NAJMU, ZWANA DALEJ UMOWĄ zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 21c; Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającą NIP: oraz numer identyfikacyjny REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 PLN, reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a.. zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami lub samodzielnie również Stroną, o treści, jak poniżej. Umowa zawarta po przeprowadzeniu postępowania na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro, w trybie podstawowym, na potrzeby realizacji Projektu Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PL 07 i współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Preambuła 1. Zamawiający oświadcza, iż nie jest Zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 2. Zamawiający oświadcza, iż zobowiązany został, na podstawie art Regulacji w sprawie wdrożenia Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata oraz na podstawie art Regulacji w sprawie wdrożenia Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata do udzielania w ramach projektu zamówień zgodnie z krajowym prawem zamówień publicznych, tak jak gdyby był Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 1. Przedmiot Umowy 1. Na mocy niniejszej Umowy dalej: Umowa Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu w najem trzy samochody osobowe (zwane dalej Pojazdami lub pojedynczo Pojazdem ) na okres od dnia podpisania Protokołów przekazania Pojazdów do dnia 30 kwietnia 2016 r. wraz z usługą ubezpieczenia oraz kompleksową usługą serwisową na czas 1

2 trwania Umowy, na warunkach określonych w Umowie, a Zamawiający zobowiązuje się w najem Pojazdy oraz zapłacić Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach określonych w Umowie. 2. Wykonawca oświadcza, iż w chwili przekazania Pojazdów i przez cały okres trwania Umowy będzie mu przysługiwało prawo własności Pojazdów stanowiących przedmiot Umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, iż przez cały czas trwania Umowy Pojazdy nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich. 4. Wykaz pojazdów stanowiących przedmiot umowy stanowi załącznik nr 1 do Umowy 2. Specyfikacja techniczna pojazdów 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Pojazdy zgodnie ze złożoną ofertą o o parametrach nie gorszych niż: a. Posiadające silnik diesla o mocy min 70 km lub posiadające silnik benzynowy o mocy min. 70 KM z instalacją LPG; b. nadwozie: 4-5 drzwi, kolor: dowolny; c. wyposażenie wewnętrzne: - asymetrycznie dzielona kanapa, - fotel kierowcy z regulacją wysokości, - schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, - konsola środkowa z gniazdem 12V, - kieszenie w drzwiach przednich, - haczyki na ubrania z tyłu nad drzwiami, - uchwyty nad drzwiami, - regulacja świateł przednich z miejsca kierowcy, - podgrzewana szyba tylna, d. bezpieczeństwo: - poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, - boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, - systemy wspomagające typy ABS,ESP, etc, - trzypunktowe przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, - trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu, - przednie zagłówki z regulacją wysokości, - zagłówki z tyłu z regulacją wysokości, - sygnalizacja niezapięcia pasów, - immobilliser, - tylne światło przeciwmgielne, - trzecie światło stopu, e. komfort: - wspomaganie kierownicy, - regulacja kierownicy, - klimatyzacja, - centralny zamek, - zdalne sterowanie centralnego zamka, - elektrycznie sterowane szyby przednie, - wewnętrzny obieg powietrza z filtrem przeciwpyłowym, - radio f. inne: 2

3 - autoalarm, - pojazd fabrycznie nowy. 2. Pojazdy, które Wykonawca wynajmuje na podstawie Umowy zostaną wskazane w załączniku nr 1 do Umowy. 3. Przekazanie Pojazdów 1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Pojazdy Zamawiającemu w terminie.. dni od daty zawarcia Umowy. 2. Wraz z przekazaniem Pojazdów Wykonawca przekaże Zamawiającemu w stosunku do każdego Pojazdu w szczególności: a) dowód rejestracyjny, b) polisę z potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia OC i opłacenia składek, c) polisę ubezpieczenia AC wraz z pakietem Assistance na terenie RP, d) polisę NNW, e) instrukcję obsługi Pojazdu, f) wypełnioną gwarancję własną i producenta Pojazdu, g) komplet kluczyków h) kartę Pojazdu, i) dokumenty przeglądów, j) płyty i instrukcję do GPS jeżeli są, k) dokumentację techniczną, l) kopię homologacji, m) ewentualnie kluczyk i kod do dodatkowych zabezpieczeń (o ile takie są zainstalowane), n) kartę z numerem kontaktowym do Wykonawcy, o) kartę identyfikującą pojazd w celu korzystania z usług serwisowych, p) dane serwisów, w których Zamawiający może dokonać naprawy. 3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Pojazdy: a) dopuszczone do ruchu przez właściwy organ administracji, b) zatankowane (min. 15 l paliwa), c) posiadające aktualne przeglądy techniczne, 4. Wykonawca przekaże Pojazdy w wyznaczonej lokalizacji Zamawiającego: Gdynia, ul. Nocznickiego 8a. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dacie oraz dokładnej godzinie przekazania Pojazdów do jego dyspozycji, co najmniej 5 (słownie: pięć) dni przed planowaną datą ich przekazania. 5. Przekazanie Pojazdów Zamawiającemu i ich zwrot, zgodnie z 12, będzie każdorazowo potwierdzany protokołami zdawczo odbiorczymi, podpisanymi przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wzór protokołu zdawczo odbiorczego stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 6. Przekazane Pojazdy będą sprawdzone przez Wykonawcę pod względem technicznym, zarejestrowane i gotowe do używania. 7. Zamawiający ma prawo powołać na swój koszt eksperta, który stwierdzi stan przekazanego Pojazdu nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania Pojazdu. 4. Warunki używania Pojazdów 1. Zamawiający zobowiązuje się używać Pojazdów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi użytkowania pojazdów i dróg oraz z warunkami i normami technicznymi i eksploatacyjnymi zalecanymi przez producenta Pojazdów. 3

4 2. Zamawiający ponosi wyłącznie następujące koszty związane z eksploatacją Pojazdów: koszty paliwa, mycia pojazdów, wymiany lub uzupełniania płynów do spryskiwaczy, opłaty za korzystanie z parkingów oraz z dróg krajowych lub autostrad, w przypadku konieczności uiszczenia z tego tytułu opłaty. Wszelkie pozostałe koszty eksploatacyjne Pojazdów (wszczególności wskazane w 5) ponosi Wykonawca. 3. Zamawiający sprawdza stan Pojazdu przed każdym jego uruchomieniem. Zamawiający informuje Wykonawcę o wszelkich zauważonych usterkach lub nieprawidłowościach wfunkcjonowaniu Pojazdu niezwłocznie, na adres wskazany w 15 Umowy, nie później niż wciągu 24 godzin od zauważenia usterki lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Pojazdu. 4. Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z Pojazdów wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Strony wspólnie ustalają, iż miesięczny limit kilometrów do przejechania w czasie trwania Umowy jest szacowany na 4tys. km dla każdego Pojazdu z osobna,. Całkowity limit kilometrów dla każdego z pojazdów zostanie wyliczony poprzez przemnożenie ilości miesięcy obowiązywania Umowy i limitu miesięcznego kilometrów. Należność z tytułu przekroczenia całkowitego limitu kilometrów zostanie wyliczona łącznie po zakończeniu Umowy, zgodnie z 8 ust. 6 Umowy. 6. Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać zmian w Pojazdach bez zgody Wykonawcy. 5. Obsługa serwisowa 1. W ramach realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapewniania usług serwisowych obsługi technicznej Pojazdów, polegającej na: a) obsłudze technicznej, przeglądach, naprawach i konserwacji w okresie trwania Umowy; b) naprawach eksploatacyjnych Pojazdów, w tym w tym wymiana części zamiennych, zużytych procesem normalnego użytkowania pojazdu; c) wymianę i uzupełnianie wszelkich materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniem producenta pojazdu tj. np.: płyn hamulcowy, olej hydrauliczny wspomagania układu kierowniczego, sprzęgłowego, oleju silnikowego i przekładniowego, czynnika chłodzącego klimatyzacji, żarówek, piór wycieraczek, okładzin hamulcowych, tarcz sprzęgłowych, wszelkich pasków napędowych, filtrów powietrza i olejowych; d) wymianie i uzupełnianiu wszelkich materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta Pojazdu; e) serwisie ogumienia w tym zapewnienia ogumienia zimowego oraz letniego zgodnie z 6 Umowy; f) obsłudze likwidacji szkód komunikacyjnych z polis ubezpieczeniowych; g) obsługę badań technicznych w miarę potrzeby; h) niezwłocznej wymianie tablic rejestracyjnych lub wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego w przypadku zgubienia dowodu lub utraty tablic rejestracyjnych. 2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy Pojazdu w celu wykonania usług serwisowych w terminach wskazanych przez producenta Pojazdu w celu wykonania czynności przewidzianych przepisami prawa oraz w terminach wyznaczonych przez Wykonawcę. W czasie trwania usług serwisowych, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu pojazdu zastępczego, na zasadach określonych w 7 Umowy. 3. Usługi serwisowe będą wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach obsługi serwisowej, wskazanych przez Wykonawcę. Dokonywanie przez Zamawiającego obsługi technicznej w innych miejscach może skutkować odmową pokrycia kosztów poniesionych z tego tytułu. 4

5 6. Serwis ogumienia 1. Wykonawca pokrywa koszty nabycia i wymiany opon do Pojazdów odpowiednio do pory roku oraz do przechowywania opon. 2. W ramach wymiany opon Wykonawca zapewnia każdorazowo wyważenie opon. 3. Wykonawca zapewnia dwa razy w roku sezonową wymianę opon w związku ze zmianą pór roku, która nastąpi w punktach wskazanych przez Wykonawcę, które będą zlokalizowane w następujących miejscowościach: Katowice, Toruń, Bydgoszcz w terminach ustalonych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, nie później jednakże niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia stosownego zapotrzebowania przez Zamawiającego. 7. Ubezpieczenie, gwarancja, odpowiedzialność 1. Wykonawca zobowiązuje się, iż przez cały czas trwania Umowy Pojazdy będą ubezpieczone od wszelkich ryzyk, a w szczególności ubezpieczenia OC, AC oraz NNW. Ubezpieczenia AC powinno zawierać opcje Assistance z dojazdem w dowolnie wskazane przez Zamawiającegomiejsce na terenie Rzeczypospolitej. 2. W przypadku uszkodzenia lub awarii powodującej trwały brak możliwości korzystania z Pojazdu, Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę o zdarzeniu, zgodnie z 15 Umowy Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia uszkodzenia lub awarii. Jeżeli w ciągu 24 godzin od uszkodzenia lub awarii nie jest możliwe naprawienie uszkodzenia lub awarii, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu samochód zastępczy zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu. 3. W przypadku kradzieży Pojazdu Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o kradzieży właściwą jednostkę policji oraz Wykonawcę. Zamawiający przekazuje Wykonawcy wszelkie dokumenty związane ze zgłoszeniem kradzieży Pojazdu. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyda Zamawiającemu inny samochód o parametrach nie gorszych niż Pojazd dotychczas użytkowany (samochód zastępczy) w terminie 24 godzin od przekazania dokumentów związanych z uszkodzeniem, awarią lub kradzieżą pojazdu. Wydanie samochodu nastąpi w miejscu uzgodnionym przez Strony. Opłata za wynajem samochodu zastępczego jest taka sama jak za samochód zastępowany. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych opłat z tytułu samochodu zastępczego. 5. Wydanie zastępczego pojazdu będzie potwierdzone protokołem zdawczo odbiorczym. 6. Stan techniczny, wyposażenie oraz przebieg samochodu zastępczego nie mogą być gorsze od samochodu zastępowanego. 7. Zmiana pojazdu, o której mowa w ust. 2-5 niniejszego paragrafu stanowi zmianę Umowy i wymaga zmiany Załącznika nr 1. Strony oświadczają, iż w przypadku nagłej potrzeby, Wykonawca udostępni pojazd zastępczy przed zmianą Załącznika nr W przypadku niezapewnienia pojazdu zastępczego w terminie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający, niezależnie od naliczania kar umownych, o których mowa w 14 Umowy, uprawniony jest do najmu pojazdu osobowego o parametrach nie gorszych od wskazanych w 3 Umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 9. W przypadku całkowitego zniszczenia któregokolwiek Pojazdu będącego przedmiotem najmu, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nowego pojazdu, spełniającego wszelkie wymagania jak dla pojazdu zastępowanego, nie później niż w ciągu 2 (słownie: dwóch) tygodni od daty zgłoszenia o zniszczeniu. 5

6 8. Wynagrodzenie 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wynajem Pojazdów przez cały okres trwania Umowy wynosi.(słownie:.) netto plus należny podatek VAT w wysokości.. (słownie:..), łącznie (słownie:.) brutto. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 uiszczane będzie w.. równych częściach płatnych miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia za wynajem 1 Pojazdu w 1 miesiącu kalendarzowym wynosi. (słownie:..) netto plus należny podatek VAT w wysokości (słownie: ), łącznie (słownie: ) brutto. 3. Wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu jest płatne w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze VAT. 4. Wykonawca wystawi fakturę VAT na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w którym usługa jest wykonywana. 5. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów za przekroczenie limitu kilometrów. 6. Za przekroczenie limitu kilometrów Zamawiający będzie płacił Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości.. (słownie:.) za każde przekroczone 100 km ponad limit wskazany w 4 ust. 5 niniejszej Umowy. 7. Za dzień zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Wynagrodzenie za najem Pojazdów może ulec zmianie w przypadku, gdy zmianie ulegnie wysokość podatków, związanych przedmiotowo z niniejszą Umową i mających zastosowanie w działalności Wykonawcy na mocy obowiązujących przepisów. 9. Odpisów amortyzacyjnych przedmiotu najmu dokonuje Wykonawca. 10. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. obejmuje wszystkie zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy, w tym koszty ubezpieczenia oraz usługi serwisowej Pojazdów. 9. Odstąpienie od Umowy, wypowiedzenie Umowy 1. Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień, może odstąpić od Umowy w całości lub w części w przypadku, gdy: a) Wykonawca opóźnia się z wydaniem Zamawiającemu Pojazdów w stosunku do terminu określonego w 3 ust. 1 niniejszej Umowy o przynajmniej 7 dni kalendarzowych; b) którykolwiek z wydanych Zamawiającemu Pojazdów nie spełnia wymagań określonych w zapisach Umowy, a Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego dodatkowym 3 dniowym terminie nie dostarczył samochodu spełniającego wymagania wynikające z ustawy; c) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy; d) nie wywiązywania się przez Wykonawcę z postanowień Umowy w sposób zagrażający prawidłowej realizacji celu Umowy; e) podjęcia decyzji przez Zamawiającego, Instytucję Zarządzającą lub Wdrażającą Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego o: 6

7 - zakończeniu realizacji lub zawieszeniu prowadzenia dalszych prac nad projektem Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi przez Zamawiającego, - zmniejszeniu zakresu realizacji projektu, co bezpośrednio wpłynie na zakres przedmiotu Umowy, - zmniejszeniu finansowania działalności Zamawiającego w zakresie realizacji projektu, co bezpośrednio wpłynie na sposób finansowania realizacji Umowy, - zmiany beneficjenta projektu, na rzecz którego realizowana jest Umowa. 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, w przypadkach o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, winno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od zaistnienia przesłanki uzasadniającej odstąpienia od Umowy. 3. Każdej ze Stron Umowy przysługuje prawo do wypowiedzenia jej ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku, gdy w odniesieniu do drugiej Strony: a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, b) rozpoczęta zostanie likwidacja bądź wszczęte zostanie postępowanie naprawcze na skutek złożenia przez Stronę w sądzie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego. 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy winno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 10. Dodatkowa odpowiedzialność finansowa 1. Przez czas faktycznego posiadania Pojazdów, Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność, z tym finansową, z tytułu mandatów karnych. 2. Wykonawca ponosi koszty rejestracji odbiorników RTV stanowiących wyposażenie Pojazdów. 3. Wykonawca informuje Zamawiającego o wszelkich zapytaniach wystosowanych przez upoważnione organy lub osoby trzecie dotyczące Pojazdów objętych Umową, w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od otrzymania zapytania. 11. Zakończenie Umowy i zwrot Pojazdów 1. W terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od wygaśnięcia, rozwiązania lub zakończenia Umowy Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu Pojazdów do siedziby Zamawiającego i podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. 2. Jednocześnie ze zwrotem Pojazdów Zamawiający zwróci Wykonawcy wszelkie akcesoria. 3. W momencie zwrotu Pojazdów, stan Pojazdów może zostać zbadany przez eksperta wyznaczonego przez Wykonawcę, a z czynności tych zostanie sporządzony protokół zdawczo odbiorczy opisujący stan techniczny, wskazujący ewentualne uszkodzenia oraz braki w wyposażeniu i dokumentach Pojazdów. Koszt eksperta ponosi Wykonawca. 4. W przypadku niepowołania eksperta, o którym mowa w ust. 3, ryzyko oddania Pojazdu w gorszym stanie obciąża Wykonawcę. 12. Poufność 1. Informacje udostępniane Wykonawcy w ramach wykonywania Umowy będą traktowane jako poufne (w czasie obowiązywania Umowy oraz po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej) i mogą być ujawniane wyłącznie tym pracownikom i upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja Umowy, pod rygorem pociągnięcia przez Zamawiającego do odpowiedzialności za naruszenie poufności. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w szczególności: 7

8 a) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji poufnych w jakiejkolwiek formie w całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; b) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji poufnych przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji poufnych. 4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku ujawnienia informacji poufnych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostającym w sprzeczności z postanowieniami Umowy. 5. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie dotyczy przypadków, gdy informacje te: a) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia Umowy; b) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu państwa. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1 nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku udostępnienia informacji poufnych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, a także podejmie wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji poufnych, o których mowa w ust. 1 dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym. 13. Zmiany Umowy Dopuszcza się zmiany Umowy w przypadku, gdy: 1) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, w tym zmiana terminu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy; 2) niezbędna jest zmiana zakresu przedmiotu Umowy z uwagi na decyzje podjęte przez organ Instytucję Zarządzającą, Pośredniczącą, Wdrażającą Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, w tym w szczególności zmniejszenie finansowania działalności Zamawiającego; 3) konieczna jest zmiana pojazdu wskazanego w Załączniku nr 1 do Umowy, w szczególności ze względu na potrzebę używania pojazdu zastępczego, 4) w zakresie terminu lub zakresu realizacji przedmiotu Umowy lub w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, jeśli po podpisaniu Umowy zmianie ulegną założenia udziału projektu epuap2 na targach CeBIT uzasadniające dokonanie zmiany Umowy. 14. Kary umowne 1. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości: a) 5% miesięcznej wartości Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Pojazdów; b) 5% miesięcznej wartości wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wymianie niesprawnego Pojazdu; 8

9 c) 1% miesięcznej wartości wynagrodzenia za każdą godzinę opóźnienia w przekazaniu pojazdu zamiennego. 2. W związku z odstąpieniem od Umowy na podstawie par 9 pkt. 1 ppkt. a Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości PLN 3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości Umowy brutto. 4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zapisów dotyczących zachowania poufności, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 50% wynagrodzenia, o którym mowa w 8 Umowy. 5. Kary umowne sumują się. 6. Zamawiający ma prawo dochodzić szkody przewyższającej wysokość kar umownych. 7. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 15. Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy 1. Osobą odpowiedzialną za realizacją Umowy ze strony Zamawiającego jest:. 2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest:. 16. Postanowienia końcowe 1. Adresem Zamawiającego do wszelkiej korespondencji, związanej z realizacja niniejszej Umowy jest: ul. Nocznickiego 8a, Gdynia. 2. Zamówienie na wynajem długoterminowy Pojazdów jest dofinansowane w 80% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata oraz ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarowani na lata Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem i wypełnieniem Umowy obciążają w całości Wykonawcę. 4. Wszelkie spory wynikłe na tle Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 5. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 7. Załącznik nr 1 i 2 stanowi integralną część Umowy. Zamawiający Wykonawca 9

Zapytanie ofertowe nr W1/2015

Zapytanie ofertowe nr W1/2015 Warszawa, dnia 10 marca 2015 r. Zapytanie ofertowe nr W1/2015 I. ZAMAWIAJĄCY LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową)

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Oferujemy dostarczenie samochodu marki., model.., rok produkcji..., w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za cenę:

Oferujemy dostarczenie samochodu marki., model.., rok produkcji..., w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za cenę: Znak: DOA.III.272.1.95.2012 Dodatek Nr 1 do SIWZ.. Pieczęć/ nazwa dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU Znak sprawy: 10/D-ZP/PNO/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ KFK UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu Zawarta dnia... w... pomiędzy: (data) (miejscowość) (dane Wynajmującego) a zwanym dalej Wynajmującym (dane Najemcy) zwanym dalej Najemcą. 1 Przedmiot umowy najmu 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE TG.230/ZO/2/D/2014. TRYB ZAMÓWIENIA Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy

ZAPYTANIE OFERTOWE TG.230/ZO/2/D/2014. TRYB ZAMÓWIENIA Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy TG.230/ZO/2/D/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA zakup i dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego (8+1) samochodu (mikrobusa) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR / /2013.... zwaną w dalszej części Umowy Wynajmującym, reprezentowaną przez:

UMOWA NAJMU NR / /2013.... zwaną w dalszej części Umowy Wynajmującym, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: 1/EWT/WS/2013 UMOWA NAJMU NR / /2013 z dnia, zawarta w Bieruniu pomiędzy:......... zwaną w dalszej części Umowy Wynajmującym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. w Rzeszowie pomiędzy:

zawarta w dniu. w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA NA DOSTAWĘ 2 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z NAPĘDEM NA CZTERY KOŁA NA POTRZEBY BIURA KONTROLI NA MIEJSCU W PODKARPACKIM OR ARIMR WRAZ Z USŁUGĄ UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu. w Rzeszowie pomiędzy: Agencją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1) Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo