UMOWA NAJMU, ZWANA DALEJ UMOWĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NAJMU, ZWANA DALEJ UMOWĄ"

Transkrypt

1 UMOWA NAJMU, ZWANA DALEJ UMOWĄ zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 21c; Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającą NIP: oraz numer identyfikacyjny REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 PLN, reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a.. zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami lub samodzielnie również Stroną, o treści, jak poniżej. Umowa zawarta po przeprowadzeniu postępowania na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro, w trybie podstawowym, na potrzeby realizacji Projektu Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PL 07 i współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Preambuła 1. Zamawiający oświadcza, iż nie jest Zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 2. Zamawiający oświadcza, iż zobowiązany został, na podstawie art Regulacji w sprawie wdrożenia Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata oraz na podstawie art Regulacji w sprawie wdrożenia Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata do udzielania w ramach projektu zamówień zgodnie z krajowym prawem zamówień publicznych, tak jak gdyby był Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 1. Przedmiot Umowy 1. Na mocy niniejszej Umowy dalej: Umowa Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu w najem trzy samochody osobowe (zwane dalej Pojazdami lub pojedynczo Pojazdem ) na okres od dnia podpisania Protokołów przekazania Pojazdów do dnia 30 kwietnia 2016 r. wraz z usługą ubezpieczenia oraz kompleksową usługą serwisową na czas 1

2 trwania Umowy, na warunkach określonych w Umowie, a Zamawiający zobowiązuje się w najem Pojazdy oraz zapłacić Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach określonych w Umowie. 2. Wykonawca oświadcza, iż w chwili przekazania Pojazdów i przez cały okres trwania Umowy będzie mu przysługiwało prawo własności Pojazdów stanowiących przedmiot Umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, iż przez cały czas trwania Umowy Pojazdy nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich. 4. Wykaz pojazdów stanowiących przedmiot umowy stanowi załącznik nr 1 do Umowy 2. Specyfikacja techniczna pojazdów 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Pojazdy zgodnie ze złożoną ofertą o o parametrach nie gorszych niż: a. Posiadające silnik diesla o mocy min 70 km lub posiadające silnik benzynowy o mocy min. 70 KM z instalacją LPG; b. nadwozie: 4-5 drzwi, kolor: dowolny; c. wyposażenie wewnętrzne: - asymetrycznie dzielona kanapa, - fotel kierowcy z regulacją wysokości, - schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, - konsola środkowa z gniazdem 12V, - kieszenie w drzwiach przednich, - haczyki na ubrania z tyłu nad drzwiami, - uchwyty nad drzwiami, - regulacja świateł przednich z miejsca kierowcy, - podgrzewana szyba tylna, d. bezpieczeństwo: - poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, - boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, - systemy wspomagające typy ABS,ESP, etc, - trzypunktowe przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, - trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu, - przednie zagłówki z regulacją wysokości, - zagłówki z tyłu z regulacją wysokości, - sygnalizacja niezapięcia pasów, - immobilliser, - tylne światło przeciwmgielne, - trzecie światło stopu, e. komfort: - wspomaganie kierownicy, - regulacja kierownicy, - klimatyzacja, - centralny zamek, - zdalne sterowanie centralnego zamka, - elektrycznie sterowane szyby przednie, - wewnętrzny obieg powietrza z filtrem przeciwpyłowym, - radio f. inne: 2

3 - autoalarm, - pojazd fabrycznie nowy. 2. Pojazdy, które Wykonawca wynajmuje na podstawie Umowy zostaną wskazane w załączniku nr 1 do Umowy. 3. Przekazanie Pojazdów 1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Pojazdy Zamawiającemu w terminie.. dni od daty zawarcia Umowy. 2. Wraz z przekazaniem Pojazdów Wykonawca przekaże Zamawiającemu w stosunku do każdego Pojazdu w szczególności: a) dowód rejestracyjny, b) polisę z potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia OC i opłacenia składek, c) polisę ubezpieczenia AC wraz z pakietem Assistance na terenie RP, d) polisę NNW, e) instrukcję obsługi Pojazdu, f) wypełnioną gwarancję własną i producenta Pojazdu, g) komplet kluczyków h) kartę Pojazdu, i) dokumenty przeglądów, j) płyty i instrukcję do GPS jeżeli są, k) dokumentację techniczną, l) kopię homologacji, m) ewentualnie kluczyk i kod do dodatkowych zabezpieczeń (o ile takie są zainstalowane), n) kartę z numerem kontaktowym do Wykonawcy, o) kartę identyfikującą pojazd w celu korzystania z usług serwisowych, p) dane serwisów, w których Zamawiający może dokonać naprawy. 3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Pojazdy: a) dopuszczone do ruchu przez właściwy organ administracji, b) zatankowane (min. 15 l paliwa), c) posiadające aktualne przeglądy techniczne, 4. Wykonawca przekaże Pojazdy w wyznaczonej lokalizacji Zamawiającego: Gdynia, ul. Nocznickiego 8a. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dacie oraz dokładnej godzinie przekazania Pojazdów do jego dyspozycji, co najmniej 5 (słownie: pięć) dni przed planowaną datą ich przekazania. 5. Przekazanie Pojazdów Zamawiającemu i ich zwrot, zgodnie z 12, będzie każdorazowo potwierdzany protokołami zdawczo odbiorczymi, podpisanymi przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wzór protokołu zdawczo odbiorczego stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 6. Przekazane Pojazdy będą sprawdzone przez Wykonawcę pod względem technicznym, zarejestrowane i gotowe do używania. 7. Zamawiający ma prawo powołać na swój koszt eksperta, który stwierdzi stan przekazanego Pojazdu nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania Pojazdu. 4. Warunki używania Pojazdów 1. Zamawiający zobowiązuje się używać Pojazdów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi użytkowania pojazdów i dróg oraz z warunkami i normami technicznymi i eksploatacyjnymi zalecanymi przez producenta Pojazdów. 3

4 2. Zamawiający ponosi wyłącznie następujące koszty związane z eksploatacją Pojazdów: koszty paliwa, mycia pojazdów, wymiany lub uzupełniania płynów do spryskiwaczy, opłaty za korzystanie z parkingów oraz z dróg krajowych lub autostrad, w przypadku konieczności uiszczenia z tego tytułu opłaty. Wszelkie pozostałe koszty eksploatacyjne Pojazdów (wszczególności wskazane w 5) ponosi Wykonawca. 3. Zamawiający sprawdza stan Pojazdu przed każdym jego uruchomieniem. Zamawiający informuje Wykonawcę o wszelkich zauważonych usterkach lub nieprawidłowościach wfunkcjonowaniu Pojazdu niezwłocznie, na adres wskazany w 15 Umowy, nie później niż wciągu 24 godzin od zauważenia usterki lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Pojazdu. 4. Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z Pojazdów wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Strony wspólnie ustalają, iż miesięczny limit kilometrów do przejechania w czasie trwania Umowy jest szacowany na 4tys. km dla każdego Pojazdu z osobna,. Całkowity limit kilometrów dla każdego z pojazdów zostanie wyliczony poprzez przemnożenie ilości miesięcy obowiązywania Umowy i limitu miesięcznego kilometrów. Należność z tytułu przekroczenia całkowitego limitu kilometrów zostanie wyliczona łącznie po zakończeniu Umowy, zgodnie z 8 ust. 6 Umowy. 6. Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać zmian w Pojazdach bez zgody Wykonawcy. 5. Obsługa serwisowa 1. W ramach realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapewniania usług serwisowych obsługi technicznej Pojazdów, polegającej na: a) obsłudze technicznej, przeglądach, naprawach i konserwacji w okresie trwania Umowy; b) naprawach eksploatacyjnych Pojazdów, w tym w tym wymiana części zamiennych, zużytych procesem normalnego użytkowania pojazdu; c) wymianę i uzupełnianie wszelkich materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniem producenta pojazdu tj. np.: płyn hamulcowy, olej hydrauliczny wspomagania układu kierowniczego, sprzęgłowego, oleju silnikowego i przekładniowego, czynnika chłodzącego klimatyzacji, żarówek, piór wycieraczek, okładzin hamulcowych, tarcz sprzęgłowych, wszelkich pasków napędowych, filtrów powietrza i olejowych; d) wymianie i uzupełnianiu wszelkich materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta Pojazdu; e) serwisie ogumienia w tym zapewnienia ogumienia zimowego oraz letniego zgodnie z 6 Umowy; f) obsłudze likwidacji szkód komunikacyjnych z polis ubezpieczeniowych; g) obsługę badań technicznych w miarę potrzeby; h) niezwłocznej wymianie tablic rejestracyjnych lub wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego w przypadku zgubienia dowodu lub utraty tablic rejestracyjnych. 2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy Pojazdu w celu wykonania usług serwisowych w terminach wskazanych przez producenta Pojazdu w celu wykonania czynności przewidzianych przepisami prawa oraz w terminach wyznaczonych przez Wykonawcę. W czasie trwania usług serwisowych, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu pojazdu zastępczego, na zasadach określonych w 7 Umowy. 3. Usługi serwisowe będą wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach obsługi serwisowej, wskazanych przez Wykonawcę. Dokonywanie przez Zamawiającego obsługi technicznej w innych miejscach może skutkować odmową pokrycia kosztów poniesionych z tego tytułu. 4

5 6. Serwis ogumienia 1. Wykonawca pokrywa koszty nabycia i wymiany opon do Pojazdów odpowiednio do pory roku oraz do przechowywania opon. 2. W ramach wymiany opon Wykonawca zapewnia każdorazowo wyważenie opon. 3. Wykonawca zapewnia dwa razy w roku sezonową wymianę opon w związku ze zmianą pór roku, która nastąpi w punktach wskazanych przez Wykonawcę, które będą zlokalizowane w następujących miejscowościach: Katowice, Toruń, Bydgoszcz w terminach ustalonych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, nie później jednakże niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia stosownego zapotrzebowania przez Zamawiającego. 7. Ubezpieczenie, gwarancja, odpowiedzialność 1. Wykonawca zobowiązuje się, iż przez cały czas trwania Umowy Pojazdy będą ubezpieczone od wszelkich ryzyk, a w szczególności ubezpieczenia OC, AC oraz NNW. Ubezpieczenia AC powinno zawierać opcje Assistance z dojazdem w dowolnie wskazane przez Zamawiającegomiejsce na terenie Rzeczypospolitej. 2. W przypadku uszkodzenia lub awarii powodującej trwały brak możliwości korzystania z Pojazdu, Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę o zdarzeniu, zgodnie z 15 Umowy Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia uszkodzenia lub awarii. Jeżeli w ciągu 24 godzin od uszkodzenia lub awarii nie jest możliwe naprawienie uszkodzenia lub awarii, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu samochód zastępczy zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu. 3. W przypadku kradzieży Pojazdu Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o kradzieży właściwą jednostkę policji oraz Wykonawcę. Zamawiający przekazuje Wykonawcy wszelkie dokumenty związane ze zgłoszeniem kradzieży Pojazdu. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyda Zamawiającemu inny samochód o parametrach nie gorszych niż Pojazd dotychczas użytkowany (samochód zastępczy) w terminie 24 godzin od przekazania dokumentów związanych z uszkodzeniem, awarią lub kradzieżą pojazdu. Wydanie samochodu nastąpi w miejscu uzgodnionym przez Strony. Opłata za wynajem samochodu zastępczego jest taka sama jak za samochód zastępowany. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych opłat z tytułu samochodu zastępczego. 5. Wydanie zastępczego pojazdu będzie potwierdzone protokołem zdawczo odbiorczym. 6. Stan techniczny, wyposażenie oraz przebieg samochodu zastępczego nie mogą być gorsze od samochodu zastępowanego. 7. Zmiana pojazdu, o której mowa w ust. 2-5 niniejszego paragrafu stanowi zmianę Umowy i wymaga zmiany Załącznika nr 1. Strony oświadczają, iż w przypadku nagłej potrzeby, Wykonawca udostępni pojazd zastępczy przed zmianą Załącznika nr W przypadku niezapewnienia pojazdu zastępczego w terminie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający, niezależnie od naliczania kar umownych, o których mowa w 14 Umowy, uprawniony jest do najmu pojazdu osobowego o parametrach nie gorszych od wskazanych w 3 Umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 9. W przypadku całkowitego zniszczenia któregokolwiek Pojazdu będącego przedmiotem najmu, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nowego pojazdu, spełniającego wszelkie wymagania jak dla pojazdu zastępowanego, nie później niż w ciągu 2 (słownie: dwóch) tygodni od daty zgłoszenia o zniszczeniu. 5

6 8. Wynagrodzenie 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wynajem Pojazdów przez cały okres trwania Umowy wynosi.(słownie:.) netto plus należny podatek VAT w wysokości.. (słownie:..), łącznie (słownie:.) brutto. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 uiszczane będzie w.. równych częściach płatnych miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia za wynajem 1 Pojazdu w 1 miesiącu kalendarzowym wynosi. (słownie:..) netto plus należny podatek VAT w wysokości (słownie: ), łącznie (słownie: ) brutto. 3. Wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu jest płatne w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze VAT. 4. Wykonawca wystawi fakturę VAT na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w którym usługa jest wykonywana. 5. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów za przekroczenie limitu kilometrów. 6. Za przekroczenie limitu kilometrów Zamawiający będzie płacił Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości.. (słownie:.) za każde przekroczone 100 km ponad limit wskazany w 4 ust. 5 niniejszej Umowy. 7. Za dzień zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Wynagrodzenie za najem Pojazdów może ulec zmianie w przypadku, gdy zmianie ulegnie wysokość podatków, związanych przedmiotowo z niniejszą Umową i mających zastosowanie w działalności Wykonawcy na mocy obowiązujących przepisów. 9. Odpisów amortyzacyjnych przedmiotu najmu dokonuje Wykonawca. 10. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. obejmuje wszystkie zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy, w tym koszty ubezpieczenia oraz usługi serwisowej Pojazdów. 9. Odstąpienie od Umowy, wypowiedzenie Umowy 1. Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień, może odstąpić od Umowy w całości lub w części w przypadku, gdy: a) Wykonawca opóźnia się z wydaniem Zamawiającemu Pojazdów w stosunku do terminu określonego w 3 ust. 1 niniejszej Umowy o przynajmniej 7 dni kalendarzowych; b) którykolwiek z wydanych Zamawiającemu Pojazdów nie spełnia wymagań określonych w zapisach Umowy, a Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego dodatkowym 3 dniowym terminie nie dostarczył samochodu spełniającego wymagania wynikające z ustawy; c) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy; d) nie wywiązywania się przez Wykonawcę z postanowień Umowy w sposób zagrażający prawidłowej realizacji celu Umowy; e) podjęcia decyzji przez Zamawiającego, Instytucję Zarządzającą lub Wdrażającą Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego o: 6

7 - zakończeniu realizacji lub zawieszeniu prowadzenia dalszych prac nad projektem Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi przez Zamawiającego, - zmniejszeniu zakresu realizacji projektu, co bezpośrednio wpłynie na zakres przedmiotu Umowy, - zmniejszeniu finansowania działalności Zamawiającego w zakresie realizacji projektu, co bezpośrednio wpłynie na sposób finansowania realizacji Umowy, - zmiany beneficjenta projektu, na rzecz którego realizowana jest Umowa. 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, w przypadkach o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, winno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od zaistnienia przesłanki uzasadniającej odstąpienia od Umowy. 3. Każdej ze Stron Umowy przysługuje prawo do wypowiedzenia jej ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku, gdy w odniesieniu do drugiej Strony: a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, b) rozpoczęta zostanie likwidacja bądź wszczęte zostanie postępowanie naprawcze na skutek złożenia przez Stronę w sądzie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego. 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy winno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 10. Dodatkowa odpowiedzialność finansowa 1. Przez czas faktycznego posiadania Pojazdów, Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność, z tym finansową, z tytułu mandatów karnych. 2. Wykonawca ponosi koszty rejestracji odbiorników RTV stanowiących wyposażenie Pojazdów. 3. Wykonawca informuje Zamawiającego o wszelkich zapytaniach wystosowanych przez upoważnione organy lub osoby trzecie dotyczące Pojazdów objętych Umową, w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od otrzymania zapytania. 11. Zakończenie Umowy i zwrot Pojazdów 1. W terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od wygaśnięcia, rozwiązania lub zakończenia Umowy Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu Pojazdów do siedziby Zamawiającego i podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. 2. Jednocześnie ze zwrotem Pojazdów Zamawiający zwróci Wykonawcy wszelkie akcesoria. 3. W momencie zwrotu Pojazdów, stan Pojazdów może zostać zbadany przez eksperta wyznaczonego przez Wykonawcę, a z czynności tych zostanie sporządzony protokół zdawczo odbiorczy opisujący stan techniczny, wskazujący ewentualne uszkodzenia oraz braki w wyposażeniu i dokumentach Pojazdów. Koszt eksperta ponosi Wykonawca. 4. W przypadku niepowołania eksperta, o którym mowa w ust. 3, ryzyko oddania Pojazdu w gorszym stanie obciąża Wykonawcę. 12. Poufność 1. Informacje udostępniane Wykonawcy w ramach wykonywania Umowy będą traktowane jako poufne (w czasie obowiązywania Umowy oraz po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej) i mogą być ujawniane wyłącznie tym pracownikom i upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja Umowy, pod rygorem pociągnięcia przez Zamawiającego do odpowiedzialności za naruszenie poufności. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w szczególności: 7

8 a) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji poufnych w jakiejkolwiek formie w całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; b) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji poufnych przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji poufnych. 4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku ujawnienia informacji poufnych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostającym w sprzeczności z postanowieniami Umowy. 5. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie dotyczy przypadków, gdy informacje te: a) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia Umowy; b) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu państwa. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1 nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku udostępnienia informacji poufnych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, a także podejmie wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji poufnych, o których mowa w ust. 1 dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym. 13. Zmiany Umowy Dopuszcza się zmiany Umowy w przypadku, gdy: 1) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, w tym zmiana terminu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy; 2) niezbędna jest zmiana zakresu przedmiotu Umowy z uwagi na decyzje podjęte przez organ Instytucję Zarządzającą, Pośredniczącą, Wdrażającą Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, w tym w szczególności zmniejszenie finansowania działalności Zamawiającego; 3) konieczna jest zmiana pojazdu wskazanego w Załączniku nr 1 do Umowy, w szczególności ze względu na potrzebę używania pojazdu zastępczego, 4) w zakresie terminu lub zakresu realizacji przedmiotu Umowy lub w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, jeśli po podpisaniu Umowy zmianie ulegną założenia udziału projektu epuap2 na targach CeBIT uzasadniające dokonanie zmiany Umowy. 14. Kary umowne 1. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości: a) 5% miesięcznej wartości Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Pojazdów; b) 5% miesięcznej wartości wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wymianie niesprawnego Pojazdu; 8

9 c) 1% miesięcznej wartości wynagrodzenia za każdą godzinę opóźnienia w przekazaniu pojazdu zamiennego. 2. W związku z odstąpieniem od Umowy na podstawie par 9 pkt. 1 ppkt. a Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości PLN 3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości Umowy brutto. 4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zapisów dotyczących zachowania poufności, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 50% wynagrodzenia, o którym mowa w 8 Umowy. 5. Kary umowne sumują się. 6. Zamawiający ma prawo dochodzić szkody przewyższającej wysokość kar umownych. 7. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 15. Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy 1. Osobą odpowiedzialną za realizacją Umowy ze strony Zamawiającego jest:. 2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest:. 16. Postanowienia końcowe 1. Adresem Zamawiającego do wszelkiej korespondencji, związanej z realizacja niniejszej Umowy jest: ul. Nocznickiego 8a, Gdynia. 2. Zamówienie na wynajem długoterminowy Pojazdów jest dofinansowane w 80% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata oraz ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarowani na lata Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem i wypełnieniem Umowy obciążają w całości Wykonawcę. 4. Wszelkie spory wynikłe na tle Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 5. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 7. Załącznik nr 1 i 2 stanowi integralną część Umowy. Zamawiający Wykonawca 9

Zapytanie ofertowe nr W1/2015

Zapytanie ofertowe nr W1/2015 Warszawa, dnia 10 marca 2015 r. Zapytanie ofertowe nr W1/2015 I. ZAMAWIAJĄCY LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU DŁUGOTERMINOWEGO, zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

UMOWA NAJMU DŁUGOTERMINOWEGO, zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: UMOWA NAJMU DŁUGOTERMINOWEGO, ZWANA DALEJ UMOWĄ Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr W1/2016 zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu Zawarta dnia... w... pomiędzy: (data) (miejscowość) (dane Wynajmującego) a zwanym dalej Wynajmującym (dane Najemcy) zwanym dalej Najemcą. 1 Przedmiot umowy najmu 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2...

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2... Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA Nr WZP.273.. 2012 zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ FANTOMÓW

UMOWA NA DOSTAWĘ FANTOMÓW UMOWA NA DOSTAWĘ FANTOMÓW zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 21c; 02-676 Warszawa), wpisaną

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., Macieja Krużewskiego Najemcą Wynajmującym PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., Macieja Krużewskiego Najemcą Wynajmującym PRZEDMIOT UMOWY UMOWA Zawarta w dniu 2014 r. w Toruniu pomiędzy: Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

Umowa (projekt) ... NIP... reprezentowaną przez

Umowa (projekt) ... NIP... reprezentowaną przez Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa (projekt) Zawarta w dniu pomiędzy: Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, ul. Orzechowa 60, 21-500 Biała Podlaska, NIP:537-19-63-913, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ZAKUP SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO (DALEJ JAKO UMOWA )

UMOWA NA ZAKUP SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO (DALEJ JAKO UMOWA ) UMOWA NA ZAKUP SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO (DALEJ JAKO UMOWA ) zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R. 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest najem drukarki. numer fabryczny. rok produkcji

U M O W A N R. 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest najem drukarki. numer fabryczny. rok produkcji Wzór umowy dla zadania II Załącznik nr 6b do SIWZ U M O W A N R zawarta w dniu..2016 r. w Warszawie, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2014. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

UMOWA NR./2014. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Załącznik Nr 3 UMOWA NR./2014 W dniu... w Dąbrowie k/bartoszyc, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11 200 Bartoszyce NIP 7431646963, REGON 510750580 zwanym

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,...

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,... Załącznik nr 6 Wzór Umowy zawarta w Katowicach w dniu... 2010 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, NIP: 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT nr. zawarta w dniu..2016 r. w Modliszewicach

UMOWA PROJEKT nr. zawarta w dniu..2016 r. w Modliszewicach Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA PROJEKT nr zawarta w dniu..2016 r. w Modliszewicach w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr...

WZÓR UMOWY. Umowa nr... Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr... zawarta w dniu... 2014 r. w... pomiędzy:..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., (kod pocztowy) przy ul..., wpisaną do...,

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

zgodnie z Formularzem Ofertowym zgodnie z Formularzem Ofertowym

zgodnie z Formularzem Ofertowym zgodnie z Formularzem Ofertowym Uwaga! Zgodnie z pkt. 6 Specyfikacji (Załącznik nr 8) wykropkowane miejsca odnoszące się do Wykonawcy należy wypełnić ZAŁĄCZNIK NR 7 do Specyfikacji UMOWA nr /S/10 Dnia 2010r. w Łodzi pomiędzy Grupową

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie tel. 74/8126395, 8126416, 8126346 faks 74/8126603, www.izolatory.pl 03/ZO/2014 Międzylesie, 03.10.2014 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy:

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: UMOWA C/438/14/BAD/B/325 zawarta w Warszawie w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: SKARBEM PAŃSTWA MINISTERSTWEM FINANSÓW, z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa reprezentowanym przez Pana

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy

UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy Ogólne warunki umowy UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy Skarbem Państwa - Biurem Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą przy Alei Zjednoczenia 25, 01 829 Warszawa, NIP: 525-22-26-025, REGON:

Bardziej szczegółowo

Umowa wzór. Zawarta w Piekarach Śląskich w dniu 2012 roku pomiędzy

Umowa wzór. Zawarta w Piekarach Śląskich w dniu 2012 roku pomiędzy Umowa wzór Zawarta w Piekarach Śląskich w dniu 2012 roku pomiędzy Załącznik nr 2 część A Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr. . -..

WZÓR. UMOWA Nr. . -.. WZÓR UMOWA Nr. zawarta w Katowicach w dniu... pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach 40-035, ul. Plebiscytowa 19, Regon 271806983, NIP 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU załącznik nr 4 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych ( nie starszych niż z

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 zawarta w dniu... w Kielcach, pomiędzy: Izbą Celną w Kielcach z siedzibą przy ul. Wesołej 56, NIP: 657-265-21-32, Regon: 260036440, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

dnia (pieczątka firmowa wykonawcy) NIP... REGON... fax... tel...

dnia (pieczątka firmowa wykonawcy) NIP... REGON... fax... tel... FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 do SIWZ dnia (pieczątka firmowa wykonawcy) NIP... REGON... fax... tel.... I. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na leasing ambulansu ratunkowego typu C dla SP ZOZ w Obornikach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową

UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową zawarta w dniu..w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego 9, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Umowa (projekt) zwaną/ym dalej Wykonawcą.

Umowa (projekt) zwaną/ym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa (projekt) Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Marka

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania 8/PT/2015 Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 -bez zastosowania upzp Zał. Nr 3. UMOWA Nr 8/PT/2015

Nr postępowania 8/PT/2015 Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 -bez zastosowania upzp Zał. Nr 3. UMOWA Nr 8/PT/2015 Wzór umowy UMOWA Nr 8/PT/2015 Zawarta, w dniu r. pomiędzy: Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy 85-674 Bydgoszcz ul. Gdańska 173-175, NIP 554-030-90-92, REGON 090072920

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy:

UMOWA Nr. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy: Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy UMOWA Nr. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy: Zarządem Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu - 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu 64 300

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 Zp 2130-48/15 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 w dniu 2015 r. w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Obrońców

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. 2

WZÓR UMOWY Nr... Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. 2 WZÓR UMOWY Nr... Załącznik Nr 6 Postępowanie nr ADM/ZP-240/02/13 z dnia 18.10.2013 r. Umowa zawarta w dniu... 2013r. na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) Umowa Nr...

(Wzór umowy) Umowa Nr... Załącznik Nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) Umowa Nr... Umowa zawarta w dniu... 2016 roku w Olsztynie pomiędzy: Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza z siedziba w Olsztynie, ul. Michała Oczapowskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Zakup pojazdu specjalistycznego do udrażniania sieci kanalizacyjnej, wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych.

Zakup pojazdu specjalistycznego do udrażniania sieci kanalizacyjnej, wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚC II WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ Zakup pojazdu specjalistycznego do udrażniania

Bardziej szczegółowo

projekt Umowa nr. na..

projekt Umowa nr. na.. Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr 3/09.01.01/2015 projekt Umowa nr. na.. W dniu. 2015 r. w Urzędzie Gminy Oporów, Oporów 25, 99-322 Oporów, pomiędzy Gminą Oporów, NIP 775-24-07-021, REGON 611015804,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2012. Załącznik nr 6 do SIWZ

Umowa Nr 2012. Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa Nr 202 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu w Nowej Suchej pomiędzy: Gmina Nowa Sucha - Usługi Komunalne w Nowej Suchej, z siedzibą: 96-53 Nowa Sucha, Nowa Sucha 50, reprezentowanym przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: projekt umowy U M O W A zawarta w dniu. w Elblągu, pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział

Bardziej szczegółowo

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych Załącznik Nr 1 do Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych zawarta w dniu... w Oleśnicy pomiędzy Urzędem

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul. Skłodowskiej 5/7, NIP: 532-16-43-282, REGON:

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 8 UMOWA DZIERŻAWY. Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26 reprezentowaną przez:

WZÓR Załącznik Nr 8 UMOWA DZIERŻAWY. Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26 reprezentowaną przez: WZÓR Załącznik Nr 8 UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26 reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez: UMOWA Nr... /2010 zawarta w dniu.. pomiędzy : Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn 10 957, NIP 739 30 33 097, REGON : 510884205 reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWA NR Zawarta w dniu... zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta dnia...w... pomiędzy :

WZÓR UMOWY. Zawarta dnia...w... pomiędzy : WZÓR UMOWY Zawarta dnia...w... pomiędzy :, z siedzibą..., NIP, Regon.., reprezentowaną przez:. stanowisko :.. zwany w dalszej części Zamawiający a... z siedzibą w... NIP:... Regon... reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo