Załącznik Nr 5 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 5 do SIWZ"

Transkrypt

1 UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz , Plac Z. Brodowicza 1, NIP: , REGON: , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:... a... NIP:..., REGON:..., zwanym/-ą dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:... 1 TRYB ZAWARCIA UMOWY Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy SZP /15 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.), rozstrzygniętego w dniu r.. 2 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego z Pakietu/tów Nr..., według cen jednostkowych netto wraz z podatkiem VAT, zgodnie ze formularzem cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 2. W okresie obowiązywania umowy wykaz sprzętu medycznego może ulec zmianie w przypadku wycofania sprzętu z użytku lub wprowadzenia nowego tego samego rodzaju. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności określone w ust. 1, w siedzibie Zamawiającego, z uwzględnieniem 3 ust. 6 przy użyciu własnych narzędzi i materiałów, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i w sposób zapewniający ich wysoką jakość. 5. Wykonawca zapewnia wykonanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego zgodnie z zaleceniami producenta, instrukcją obsługi urządzenia oraz obowiązującą ustawą z dnia 20 mają 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2010 r. poz. 679 ze 1

2 zm.). 6. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia usług będących przedmiotem umowy. 7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi przeglądów technicznych co 12 miesięcy a sprzętu wymagającego kalibracji tj. alkomatów co 6 miesięcy w następującym zakresie: 1) sprawdzenie ogólnego stanu technicznego sprzętu medycznego, 2) kalibrację urządzeń jeśli jest wymagana, 3) przeprowadzenie konserwacji sprzętu, 4) sprawdzenie parametrów decydujących o bezpiecznej eksploatacji urządzenia wg normy IEC 62353, 5) wymianę materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta, zapewnienie materiałów i części zamiennych do sprzętu medycznego wymienionego w załączniku, 6) określenie czy sprzęt medyczny może być dopuszczony do użytku, 7) sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy, 8) wskazanie zakresu niezbędnych napraw w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do użytku, 9) dokonanie odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego m.in. data przeglądu, ocena techniczna określająca czy urządzenie jest sprawne i nadające się do eksploatacji, wykaz wymienianych części, termin kolejnego przeglądu, pieczątka i podpis Wykonawcy. 10) wystawienie raportu serwisowego z przeglądu technicznego lub naprawy, w którym należy wyszczególnić: rodzaj sprzętu, miejsce użytkowania z podaniem oddziału, rodzaj wykonanej usługi, wyszczególnienie wymienionych podzespołów, czas naprawy w roboczogodzinach oraz uzyskać potwierdzenie wykonanej usługi przez osobę odpowiedzialną za dany sprzęt. 8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw sprzętu medycznego w następującym zakresie: 1) usunięcie nieprawidłowości w działaniu urządzenia poprzez wymianę uszkodzonych bądź zużytych części po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego oferty cenowej na zakup części, 2) sprawdzenie prawidłowości działania, 3) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, 4) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu medycznego wraz z czytelnym podpisem Wykonawcy, 5) regulacja wymaganych przez producenta parametrów, 6) legalizację jeśli jest wymagana 3 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie usługi przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń, nie może przekroczyć wartości brutto..., w tym netto... zł. 2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń, w tym koszt robocizny, materiałów eksploatacyjnych i koszty dojazdu Wykonawcy do Zamawiającego. 3. W przypadku napraw Zamawiający zapłaci Wykonawcy za 1 roboczogodzinę brutto... zł, w tym netto... zł. 4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 3 nie obejmuje ceny części zamiennych i podzespołów, 2

3 których wymiana niezbędna jest do prawidłowego funkcjonowania urządzeń. 5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 3 zawiera koszt robocizny i koszt dojazdu Wykonawcy do Zamawiającego. 6. W przypadku konieczności wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przewiezienia urządzenia do odpowiedniego serwisu oraz zwrot do siedziby Zamawiającego na własny koszt. 7. Zamawiający ureguluje należności za wykonaną usługę przelewem bankowym na konto Wykonawcy nr..., w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po wykonanej każdorazowej usłudze potwierdzonej protokołem wykonania stanowiącym załącznik do faktury. 8. Faktura VAT powinna być wystawiona na: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Plac Z. Brodowicza 1, Choroszcz 9. Wszelkie korekty faktury powodują przesunięcie terminu płatności. W przypadku dokonania korekty termin płatności będzie liczony od momentu wpływu korekty. 10. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4 TERMIN I WARUNKI REALIZACJI USŁUGI 1. Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy. 2. Harmonogram przeglądów technicznych zostanie przygotowany w porozumieniu z Wykonawcą po podpisaniu umowy w ciągu 7 dni. Szczegółowy termin każdego przeglądu zostanie ustalony każdorazowo z przedstawicielem Zamawiającego w formie pisemnej (faksem lub em) z 7 dniowym wyprzedzeniem. 3. Zgłoszenia konieczności przeprowadzenia naprawy przekazywane będą w formie telefonicznej lub pisemnej (faksem lub em) przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Zgłaszający usterkę winien podać w zgłoszeniu: nazwę urządzenia, miejsce w którym się znajduje oraz w miarę możliwości określić stwierdzoną usterkę. 4. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności mających na celu zdiagnozowanie przyczyny usterki/awarii od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 7:00-14:35 w ciągu max. 48 h od zgłoszenia lub w pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym od pracy. 5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu uwzględniającego ilość roboczogodzin, koszty części zamiennych i podzespołów oraz wyszczególnienie wymienianych części w terminie 48 godzin, w dni robocze od daty zgłoszenia usterki. 6. Wykonawca przystąpi do usuwania awarii niezwłocznie po zaakceptowaniu kosztorysu, o którym mowa w ust. 5 (faksem lub em) 7. Usunięcie usterek zostanie dokonane: 1) w przypadku dostępności części zamiennych w terminie 5 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę faksem lub em akceptacji kosztów naprawy, 2) w przypadku napraw bardziej skomplikowanych w terminie 15 dni roboczych od otrzymania przez 3

4 Wykonawcę faksem lub em akceptacji kosztów naprawy. 8. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania części zamiennych zalecanych przez producenta. 9. Na wymienione w urządzeniach części Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji nie krótszej od gwarancji udzielanej przez producenta. 10. W ramach gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady w montażu lub wady materiałów użytych do realizacji zamówienia, wymagające poprawek, naprawy lub wymiany. 11. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt poprawić wadliwie wykonane prace lub wykonać je ponownie, w terminie o którym mowa w ust. 7 5 KARY UMOWNE 1. Strony ustalają, iż w przypadku: 1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy od 1 do 4 dni w stosunku do ustalonych umową terminów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości umowy netto określonej w 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; 2) za opóźnienia trwające dłużej niż 5 dni Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości umowy netto określonej w 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; 3) odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w 3 ust. 1 niniejszej umowy. 4) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy, o której mowa w 3 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt. 1) 4), Zamawiający wystawi dokument obciążeniowy z 14 dniowym terminem płatności liczonym od daty wystawienia dokumentu. 3. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej, Zamawiający naliczy odsetki w wysokości ustawowej za spóźnioną zapłatę kary umownej. 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wynikających z kar umownych, o których mowa w ust. 1 z należnego mu wynagrodzenia. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia równowartości poniesionych kosztów szkód powstałych z winy Wykonawcy, podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar, jeżeli kary te nie pokrywają poniesionej szkody. 6 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY 1. Do koordynowania spraw związanych z realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest: 4

5 ..., tel.: Do koordynowania spraw związanych z realizacją umowy ze strony Wykonawcy jest:..., tel.: W przypadku ich nieobecności inny upoważniony pracownik. 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 1) w trybie określonym w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.). 2) w przypadku niezrealizowania usługi w wymaganym terminie (przekroczenie umówionych terminów o więcej niż 7 dni w przypadku więcej niż dwóch przypadków), 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodów w niej wskazanych, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za wykonanie części umowy, tj. za wykonane usługi (przy jednoczesnym braku reklamacji Zamawiającego wobec wykonanej usługi ). 3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 8 ZMIANY UMOWY 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany ( art. 144 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póz. zm.). 2. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe lub trwałe w trakcie jej obowiązywania, w przypadku: 1) obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia - w przypadku promocji, ogólnej obniżki cen na materiały eksploatacyjne i części zamienne itp.; 2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie stawek podatku VAT, stawek celnych; 3) wycofania z użytkowania któregoś ze sprzętu medycznego objętych niniejszą umową lub wprowadzenia innego tego samego rodzaju. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego kosztami związanymi z niewykonaniem usługi. 3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zmiany określone w ust. 2 nie mogą skutkować wzrostem ceny jednostkowej oraz wzrostem wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 5. Wprowadzenie zmian określonych w ust. 2 wymaga uzasadnienia konieczności zmiany i porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy. Zmiany będą obowiązywały od dnia podpisania aneksu. 5

6 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U r. poz. 907 ze. zm.). 2. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 3. Wszystkie zmiany bądź uzupełnienia umowy, będą wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 6

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 19 / 2015 Gorlice 09.03.2015 r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (zwane dalej IWUZ)

Nr sprawy 19 / 2015 Gorlice 09.03.2015 r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (zwane dalej IWUZ) 1 Nr sprawy 19 / 2015 Gorlice 09.03.2015 r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (zwane dalej IWUZ) W postępowaniu prowadzonym w oparciu o art.4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

LWOG-2402-61/15. Świdnik, dnia 07 lipca 2015 r.

LWOG-2402-61/15. Świdnik, dnia 07 lipca 2015 r. Świdnik, dnia 07 lipca 2015 r. FORMULARZ OFERTOWY na wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw linii telefonicznych wraz z centralą telefoniczną, telefaksami oraz aparatami telefonicznymi I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... PREAMBUŁA

UMOWA nr... PREAMBUŁA UMOWA nr... Zakup i dostawa 370 szt. nośników pamięci (pendrive) szyfrowanych dla PSE SA zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką Akcyjną, używającą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP 8961003245, REGON 000514377, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwaną dalej Zamawiającym ; a... zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej: 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015

WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015 Znak sprawy : WZÓR U M O W Y pomiędzy: zawarta w dniu...2015 roku, Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6, 45-738 Opole zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowany przez:

Bardziej szczegółowo

Dział III Wzór umowy ...

Dział III Wzór umowy ... Dział III Wzór umowy UMOWA DOSTAWY Nr /2013 zawarta w dniu... 2013 r., pomiędzy: Gminą-Miasto Płock, 09-400 Płock, Plac Stary Rynek 1, NIP 774-31-35-712, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/127/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ ZMODYFIKOWANY PROJEKT UMOWY Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, klastra obliczeniowego wraz z niezbędnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo