ABERRACJE CHROMOSOMOWE wszelkie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABERRACJE CHROMOSOMOWE wszelkie"

Transkrypt

1

2 a-amylaza ptialina ABERRACJE CHROMOSOMOWE wszelkie zmiany iloœci (aneuploidia, poliploidia) lub struktury (delecja, duplikacja, inwersja, translokacja) chromosomów widziane w mikroskopie, które s¹ odstêpstwem od prawid³owego kariotypu danego organizmu. Najmniejsze zmiany w wygl¹dzie chromosomów, jakie mo na stwierdziæ w analizie mikroskopowej to ok. 4Mb (mega par zasad). Obejmuj¹ zazwyczaj szereg genów skupionych w niedalekiej odleg³oœci od siebie. ABIOGENEZA samorództwo ABIOTYCZNE CZYNNIKI nieo ywione, fizyczne czynniki siedliska wp³ywaj¹ce na organizmy, np. temperatura, gleba, dostêpnoœæ wody, natê enie œwiat³a. ABSCYSYNOWY KWAS (ABA, z ang. abscisic acid) przedstawiciel jednej z klas hormonów roœlinnych (fitohormonów), pod wzglêdem chemicznym nale ¹cy do seskwiterpenów. Syntezowany jest g³ównie w dojrza³ych liœciach, owocach, ale te w korzeniach, nasionach i p¹kach, w trakcie przemian szlaku kwasu mewalonowego. Jest odpowiedzialny za regulacjê wielu procesów zachodz¹cych w roœlinie, jego aktywnoœæ zwi¹zana jest miêdzy innymi z odpowiedzi¹ roœlin na warunki stresowe spowodowane niedoborem wody, nisk¹ temperatur¹ czy wysokim zasoleniem. Przyk³adowo w sytuacji stresu wodnego (niedoboru wody) ABA powoduje zamykanie aparatów szparkowych, w konsekwencji czego nastêpuje zmniejszenie transpiracji (parowania) i zahamowanie dalszej utraty wody przez roœlinê. Bierze udzia³ w regulacji ekspresji specyficznych genów, indukuje wytwarzanie niektórych sk³adników œciany komórkowej oraz akumulacjê w komórkach zwi¹zków pe³ni¹cych ochronn¹ rolê w sytuacji odwodnienia. Hormon ten ponadto reguluje procesy morfogenezy (kszta³towania siê cia³a roœlin), wzrostu i starzenia, wiêdniêcia kwiatów, opadania owoców i liœci, wejœcia w fazê spoczynku przez roœliny wieloletnie i przystosowania do niskich temperatur (przetrwanie okresu zimy). J. Kopcewicz, S. Lewak (red.): Fizjologia roœlin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa ABYSAL (abisal) najg³êbsza strefa ycia w morzach i oceanach, do której nie dociera œwiat³o. Obejmuje strefê poni ej m i dno oceaniczne. Wœród organizmów abysalu dominuj¹ mu³o ercy, filtratory i drapie nicy, np. wieloszczety, ma³ e, ukwia³y.

3 ACETYLOCHOLINA 6 A ACETYLOCHOLINA drobnocz¹steczkowy zwi¹zek chemiczny, bêd¹cy przekaÿnikiem nerwowym (neurotransmitierem), uczestnicz¹cy w przekazywaniu impulsu nerwowego w synapsach chemicznych, czyli typie po³¹czeñ pomiêdzy s¹siaduj¹cymi neuronami (komórkami nerwowymi), a tak e w po³¹czeniach nerwowo-miêœniowych, gdzie jest wydzielana przez neurony ruchowe, unerwiaj¹ce miêœnie szkieletowe (miêœnie poprzecznie pr¹ kowane), co w konsekwencji prowadzi do inicjacji skurczu miêœnia. W przeciwieñstwie do aktywuj¹cego dzia³ania na skurcz miêœni szkieletowych w przypadku miêœnia sercowego acetylocholina dzia³a hamuj¹co, co prowadzi do zmniejszenia czêstoœci pracy serca. NeuroprzekaŸnik ten jest tak e uwalniany przez neurony wegetatywnego uk³adu nerwowego oraz przez niektóre komórki nerwowe w mózgu. Po przy³¹czeniu i interakcji ze specyficznym receptorem, znajduj¹cym siê w b³onie komórki postsynaptycznej, acetylocholina jest rozk³adana przez enzym cholinoesterazê. Niedobór acetylocholiny zdaje siê odgrywaæ znacz¹c¹ rolê w generowaniu objawów choroby Alzheimera. 1. R., C. Carson, J., N. Butcher, S. Mineka: Psychologia zaburzeñ, Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdañsk E., P. Salomon, L., R. Berg, D., W. Martin, C., A. Villee: Biologia, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa ACETYLO-CoA acetylokoenzym A, aktywny octan, zwi¹zek zbudowany z koenzymu A oraz grupy acetylowej. S³u y jako noœnik energii metabolicznej w komórkach, uczestniczy w wielu procesach metabolicznych zachodz¹cych w organizmie, m.in. bierze udzia³ w procesach metabolizmu wêglowodanów (cukrów), kwasów t³uszczowych i pewnych aminokwasów, jest substratem do syntezy cholesterolu oraz innych zwi¹zków steroidowych, a tak e roœlinnych karotenoidów. Wiêkszoœæ substratów energetycznych (aminokwasów, cukrów i kwasów t³uszczowych) jest w³¹czanych do cyklu Krebsa (cyklu kwasu cytrynowego lub cyklu kwasów trójkarboksylowych) w³aœnie w postaci acetylo-coa. Pierwsz¹ reakcj¹ tego cyklu jest kondensacja acetylokoenzymu A ze szczawiooctanem, co prowadzi do wytworzenia kwasu cytrynowego. Aktywny octan powstaje m.in. w wyniku oksydacyjnej dekarboksylacji wytwarzanego w glikolizie pirogronianu jest to zatem reakcja, bêd¹ca ogniwem ³¹cz¹cym glikolizê oraz cykl kwasu cytrynowego. 1. L. Stryer.: Biochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa J. Kopcewicz, S. Lewak (red.): Fizjologia roœlin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa ACTH Adrenokortykotropowy hormon ACYDOFILE (acidofile) organizmy ywe, kwasolubne, np. roœliny preferuj¹ce gleby zakwaszone, dla których optymalnym warunkiem bytowania s¹ œrodowiska o odczynie kwaœnym, czyli ph poni ej 7. S¹ nimi niektóre bakterie, glony, torfowce, wrzosy, borówka, urawina oraz szczaw polny. S¹ wskaÿnikiem zakwaszenia. Ze zwierz¹t do a. nale ¹ np. wêgorek octowy, niektóre wioœlarki. ADAPTACJA, przystosowanie dopasowanie struktury lub funkcji organizmu, wystêpuj¹ce pod wp³ywem zmian œrodowiska, zwiêkszaj¹ce szanse na prze ycie i wydanie wiêkszej iloœci potomstwa. Powstaj¹ce w ywym organizmie zmiany mog¹ mieæ charakter dziedziczny i niedziedziczny. Przystosowanie fenotypowe dotyczy zmian osobniczych, nie jest przenoszone na nastêpne pokolenia, mo e byæ d³ugo- i krótkotrwa³e. Umo liwia je plastycznoœæ strukturalna niektórych organów (np. zmiana wielkoœci Ÿrenicy pod wp³ywem œwiat³a) i zmiennoœæ genetyczna ka dego organizmu, który potrafi, w odpowiedzi na bodziec œrodowiska, ró nicowaæ ekspresjê genów. Przyk³adami s¹: opalenizna powstaj¹ca pod wp³ywem promieniowania UV, powstanie odpornoœci immunologicznej pod wp³ywem zaka enia, wykszta³canie wiotkich, du ych liœci u roœlin rosn¹cych w cieniu, zwiêkszenie iloœci erytrocytów we krwi podczas pionowego przemieszczania siê i wiele innych. Adaptacje genotypowe dotycz¹ ca³ych populacji, stanowi¹ istotê ewolucji wszelkich organizmów ywych. Przystosowanie genotypowe wynika z dzia- ³ania doboru naturalnego b¹dÿ sztucznego, który, poprzez eliminacjê niekorzystnych cech, doprowadza do przetrwania najkorzystniejszych w danym œrodowisku genotypów. Powstaj¹ce w genach zmiany mog¹ przejawiaæ siê na poziomie zachowañ, morfologii czy anatomii organizmów, np. redukcja liœci u roœlin pustynnych, przekszta³cenie koñczyn w p³etwy u waleni, powstanie echolokacji u zwierz¹t yj¹cych w ciemnoœci, ochronne barwy

4 7 ADENOZYNA A Ryc. 1 Przystosowanie kszta³tów odnó y owadów do trybu ycia (spe³nianej funkcji) cia³a (mimetyzm), jad wê y, s³u ¹cy zdobywaniu pokarmu, pancerze ochronne wielu zwierz¹t (œlimaki, ó³wie, pancerniki) i inne. Jednym z bardziej spektakularnych przyk³adów efektów dzia³ania doboru w ewolucji jest radiacja adaptatywna (przystosowawcza), czyli wykszta³cenie z jednej linii rodowej wielu ró norodnych form przystosowanych do ró nych warunków ycia. Radiacja adaptatywna jest czêsto wynikiem zajêcia nowych œrodowisk, przyk³adem s¹ ziêby Darwina na wyspach Galapagos, czy ró norodnoœæ pielêgnic (Cichlidae) w jeziorach wschodniej Afryki. Oczywiœcie nie wszystkie obserwowane cechy organizmów mo - na uznaæ za adaptacje. Wiele z nich jest efektem ubocznym prawdziwych procesów przystosowawczych. Zmiana barwy liœci jesieni¹ w strefie umiarkowanej jest wywo³ana wycofywaniem z liœci, przed ich opadniêciem, sk³adników od ywczych. W tym przypadku przystosowanie drzew do zimowania spowodowa³o wyst¹pienie cechy zmiany barwy liœci. Pozwala ona podziwiaæ piêkne widoki jesieni¹, ale nie ma znaczenia dla prze ycia roœliny. Trzeba pamiêtaæ równoczeœnie, e powsta³e przystosowanie nie jest najlepszym z mo liwych, ale najlepszym wobec mo liwoœci, jakimi dysponuje organizm. Jednak e mo liwoœæ za³o enia, e badana cecha jest efektem najlepszego przystosowania, jest bardzo skuteczna jako metoda badawcza. (Ryc. 1) H. Krzanowska, A. omnicki (red.): Zarys mechanizmów ewolucji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa ADENINA jedna z zasad azotowych, nale ¹ca do puryn, wystêpuj¹ca w DNA i RNA oraz w innych zwi¹zkach pochodzenia nukleotydowego, np. ATP. Oznaczana jest liter¹ A i tworzy komplementarn¹ parê z tymin¹ (T), po³¹czon¹ dwoma wi¹zaniami wodorowymi w DNA i z uracylem w drugorzêdowej strukturze RNA. ADENOZYNA jeden z nukleozydów, zwi¹zek z³o ony z cukru rybozy oraz adeniny purynowej zasady azotowej. W wyniku przy³¹czenia do cz¹steczki rybozy w adenozynie reszty kwasu fosforowego powstaje rybonukleotyd adeninowy jedna z cegie³ek buduj¹cych RNA (kwasy rybonukleinowe). Zwi¹zkiem o podobnej budowie do adenozy-

5 27 siostrzane (podczas mitozy i II podzia³u mejotycznego) oraz chromosomy homologiczne tworz¹ce biwalenty (podczas I podzia³u mejotycznego) oddzielaj¹ siê od siebie i wêdruj¹ do przeciwnych biegunów komórki wskutek dzia³ania wrzeciona kariokinetycznego. (Ryc. 17) ANAFILAKSJA wstrz¹s anafilaktyczny zespó³ objawów uogólnionej, natychmiastowej reakcji alergicznej, wystêpuj¹cy jako odpowiedÿ organizmu na powtórne zetkniêcie z alergenem. Objawy wstrz¹su to np. œwi¹d, pokrzywka, szum w uszach, trudnoœci w oddychaniu i prze³ykaniu, skurcze, biegunka, nag³y spadek ciœnienia têtniczego, a czasem te utrata œwiadomoœci. Wyst¹pienie objawów wstrz¹su anafilaktycznego stanowi bezpoœrednie zagro enie ycia i wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej. Choremu podaje siê hydrokortyzon, adrenalinê i leki antyhistaminowe. ród³em anafilaksji mog¹ byæ antybiotyki (najczêœciej penicylina), surowice odpornoœciowe, œrodki cieniuj¹ce zawieraj¹ce jod czy jad pszczó³. ANALIZA PY KOWA metoda statystyczna, opracowana przez L. von Posta, polegaj¹ca na iloœciowym i jakoœciowym badaniu sk³adu ziaren py³ków i zarodników od³¹czonych od roœliny macierzystej, zachowanych w ró nych utworach geologicznych ró nych epok. Metoda analizy py³kowej umo liwia ustalenie wzglêdnego wieku danej warstwy geologicznej. Pozwala odtworzyæ wygl¹d roœlinnoœci istniej¹cej w okresie tworzenia ANATOMIA danego osadu. Metoda analizy py³kowej ma du e znaczenie dla badañ stratygraficznych. ANALOGIA podobieñstwo w budowie narz¹dów, uk³adów lub w przebiegu procesów u organizmów nale ¹cych do ró nych taksonów, nie maj¹cych wspólnego przodka. analogiczne narz¹dy ANALOGICZNE NARZ DY narz¹dy u ró - nych organizmów, które maj¹ odmienne pochodzenie embrionalne i ewolucyjne oraz inny plan budowy, ale upodobni³y siê do siebie ze wzglêdu na spe³nianie takich samych funkcji. Jest to efektem konwergencji, czyli ewolucji zbie nej. Przyk³ady narz¹dów analogicznych to: oko ryby i oko g³owonoga, koñczyna ssaka i odnó e owada, skrzyd³o ptaka i skrzyd³o motyla czy liœæ i ogonek liœciowy akacji. ANATOMIA nauka zajmuj¹ca siê badaniem budowy i kszta³tu cia³a ywych organizmów. Ze wzglêdu na obiekt zainteresowañ badawczych wyró nia siê anatomiê zwierz¹t, roœlin i cz³owieka. Uwzglêdniaj¹c podejœcie do zagadnieñ, przyjmuje siê podzia³ na: anatomiê topograficzn¹ (chirurgiczn¹ opis budowy czêœci cia³a, z uwzglêdnieniem ich wzajemnego po³o enia), systematyczn¹ (przedstawia budowê poszczególnych uk³adów i narz¹dów), funkcjonaln¹ (czynnoœciow¹, stanowi podstawê fizjologii). Ze wzglêdu na skalê wielkoœci obiektu badanego -mikro- (cytologia, histologia) i makroskopow¹. Wyró nia siê tak e podzia³ A Ryc. 18 Uk³ad kr¹ enia Ryc. 19 Uk³ad trawienny

6 ANDROGENY 28 A Ryc. 20 Uk³ad kostny widok z przody i z ty³u (uk³ad topograficzny szkieletu cz³owieka) na anatomiê prawid³ow¹ i patologiczn¹ (patomorfologia zajmuje siê zmianami morfologicznymi w obrêbie tkanek i narz¹dów, powstaj¹cymi w trakcie trwania choroby). Anatomia powierzchni cia³a s³u y zarówno medycynie jak i artystom. Anatomia cz³owieka (opisowa, klasyczna, kliniczna) zajmuje siê budow¹ narz¹dów i uk³adów cia³a cz³owieka, wchodzi w sk³ad morfologii, pos³uguje siê metodami makroskopowymi (obserwacj¹ ywych organizmów i sekcji zw³ok). 1. A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia cz³owieka. Tom I V, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998/ H. Lippert: Anatomia. Tom I II, Wydawnictwo Urban & Partner, Wroc³aw ANDROGENY sterydowe, mêskie hormony p³ciowe, produkowane równie u kobiet. Podobnie jak estrogeny powstaj¹ z cholesterolu. U mê - czyzn produkowane s¹ przez œródmi¹ szowe komórki Leydiga, zlokalizowane w j¹drach (testosteron, dihydrotestosteron DHT, androstendion). U kobiet syntezowane g³ównie w jajnikach (dihydrotestosteron, androstendion). Dodatkowo, u obu p³ci, tak e przez czêœæ siatkowat¹ kory gruczo³u nadnerczowego (testosteron, dehydroepiandrosteron DHEA). Do ich pochodnych nale y estradiol (por. estrogeny). Ich produkcja jest œciœle kontrolowana przez hormon tropowy przedniego p³ata przysadki mózgowej LH (hormon luteizuj¹cy, na zasadzie

7 143 D UMA 3. D. Attenborough: Prywatne ycie ptaków, Muza S.A., Warszawa The Bird Bill or Beak, [w] Earthlife Web. DZIURA OZONOWA zjawisko fizyczne, bêd¹ce wynikiem spadku (do 90%) koncentracji ozonu O 3 w stratosferze atmosfery ziemskiej. Wykryte po raz pierwszy nad obszarem Antarktydy. Powstaje g³ównie na skutek reakcji chemicznych ozonu ze zwi¹zkami chloru i fluoru (freony, halony) oraz tlenkiem azotu (m.in. produkt spalania paliw rakietowych), przedostaj¹cymi siê do atmosfery w wyniku dzia³alnoœci gospodarczej cz³owieka. Ma charakter sezonowy, a jego natê enie wzrasta w okresie zimowym. Powoduje wzrost przepuszczalnoœci atmosfery dla promieniowania ultrafioletowego, które docieraj¹c do powierzchni Ziemi, powoduje szereg uszkodzeñ w obrêbie tkanek organizmów ywych (m.in. bia³ek niszczenie chlorofilu, DNA przyczyna nowotworów skóry). Mo e prowadziæ do nieodwracalnych zmian klimatycznych (m.in. globalne ocieplenie). (Ryc. 102) Ryc. 102 Dziura ozonowa nad Antarktyd¹ 1. W. Z. Kundzewicz, M. Radziejewski: Detekcja zmian klimatu i procesów hydrologicznych, Wydawnictwo SORUS, Poznañ J. Knaflewska: Ekologia i ochrona œrodowiska, Wydawnictwo Publicat, Poznañ DZIWADE KO miracidium. Pierwsze stadium larwalne w cyklu rozwojowym przywr, np. u motylicy w¹trobowej. Dziwade³ko jest form¹ wolno yj¹c¹. Jego samodzielne ycie trwa jednak krótko (kilkanaœcie do kilkudziesiêciu godzin), po czym odszukuje ywiciela, do którego aktywnie wnika i przekszta³ca siê w sporocystê. ywicielem jest œlimak, np. b³otniarka. redia, cerkaria. D UMA (³ac. pestis) zakaÿna choroba bakteryjna gryzoni i drobnych ssaków. Wywo³ywana przez gram( ) pa³eczki Yersinia pestis z rodziny Enterobacteriacae. Wystêpuje w trzech postaciach: dymieniczej, septycznej i p³ucnej. Przenoszona (równie na cz³owieka) przez pch³y paso ytuj¹ce na zaka onych osobnikach. Nieleczona prowadzi do zgonu. Dymienica manifestuje siê powiêkszeniem obwodowych wêz³ów ch³onnych (m.in. szyjnych, pachowych i pachwinowych, zainfekowanych przez kr¹ ¹ce w krwiobiegu i wraz w ch³onk¹ bakterie), które wype³niaj¹ siê treœci¹ surowicz¹, miêkn¹ i ulegaj¹ samoistnemu przebiciu (czas inkubacji ok dni). Towarzysz¹ jej: bóle g³owy z wysok¹ gor¹czka i dreszczami, powiêkszenie w¹troby i œledziony oraz znaczne os³abienie organizmu. Postaæ septyczna (posocznicowa) mo e stanowiæ pierwotn¹ formê kliniczn¹, powik³anie postaci dymienicznej lub pierwotnej postaci p³ucnej. Prowadzi do uogólnionego zaka enia organizmu (sep- D Ryc. 103 A: Yersinia pestis. B: Dymienica powiêkszony wêze³ ch³onny.

8 407 swojej funkcji. W rozwoju p³odu surfaktant pojawia siê w p³ucach dopiero oko³o ósmego miesi¹ca i zapobiega zapadniêciu siê p³uc w czasie pierwszych oddechów noworodka. Niedobór surfaktantu jest przyczyn¹ groÿnych zaburzeñ oddychania u wczeœniaków. Mo e on równie wyst¹piæ po operacjach z zatrzymanym kr¹ eniem p³ucnym, podczas oddychania czystym tlenem oraz u osób pal¹cych papierosy. 1. W. F. Ganong: Fizjologia podstawy fizjologii lekarskiej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa R. Feldman: Jak dzia³aj¹ p³uca, yjmy d³u ej, [w] Resmedica.pl. PÊCHERZYKI SYNAPTYCZNE, PÊCHE- RZYKI PRESYNAPTYCZNE struktury bêd¹ce czêœci¹ elementu presynaptycznego (neuronu presynaptycznego) w synapsie chemicznej, w których wytwarza siê i gromadzi neuroprzekaÿnik chemiczny (neurotransmiter). Pêcherzyki synaptyczne (wraz z mitochondriami i zestawem niezbêdnych enzymów) wytwarzane s¹ w ciele komórki nerwowej (perykarionie), sk¹d transportowane s¹ wzd³u aksonu (neurytu) do jego zakoñczeñ (elementu presynaptycznego), maj¹cych formê kolbek synaptycznych. Pêcherzyki synaptyczne maj¹ ró n¹ wielkoœæ (od 50 do 500 nm œrednicy) i gromadz¹ neuroprzekaÿnik tak, e mo- e byæ on œciœle lub luÿno z nimi zwi¹zany. Synteza przekaÿnika nerwowego odbywa siê przy udziale odpowiednich enzymów, które wchodz¹ w sk³ad pêcherzyków synaptycznych, przy czym neuromediatory niskocz¹steczkowe (o cz¹steczkach niewielkich rozmiarów, np. noradrenalina lub acetylocholina) wytwarzane s¹ z regu³y w czasie transportu pêcherzyków lub nawet w zakoñczeniach neurytu (aksonu), a wielkocz¹steczkowe w ciele komórki (perykarionie). W synapsach elektrycznych pêcherzyki synaptyczne nie wystêpuj¹. neuron, synapsa, neuryt S. Konturek: Fizjologia cz³owieka tom IV. Neurofizjologia Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków PÊD PÊD typowa czêœæ nadziemna roœliny, w której mo emy wyró niæ oœ, czyli ³odygê i bocznie na niej osadzone liœcie. U prymitywnych paproci, Psylofitów, pêd ma postaæ widlastych ³odyg z niewielkimi, ³uskowatymi odpowiednikami liœci. Pozosta³e roœliny maj¹ najczêœciej liœcie du e, dobrze wykszta³cone, umiejscowione w tzw. wêz³ach. Odcinki ³odygi pomiêdzy nimi nazywamy P Ryc. 221 Sposoby rozmna ania wegetatywnego

9 SPERMATOGONIUM 502 przez androgeny (hormony mêskie) i szereg czynników wzrostowych. U cz³owieka trwa. ok. 2,5 m-ca. Spermatocytogeneza obejmuje serie (u ssaków 6) synchronicznych podzia³ów mitotycznych, po³¹czonych mostkami cyploplazmatycznymi, spermatogoniów (diploidalne, 2n4c). Przesuwaj¹c siê w kierunku œwiat³a kanalika nasiennego ulegaj¹ wzrostowi i przekszta³ceniu w spermatocyty I rzêdu. Te podlegaj¹ nastêpnie I podzia³owi redukcyjnemu (mejozie, 2n2c) na dwa haploidalne spermatocyty II rzêdu (z haploidaln¹ liczb¹ chromosomów). Kolejny II podzia³ mejotyczny (wyrównawczy) prowadzi do powstania czterech spermatyd (1n1c), które dojrzewaj¹c przekszta³caj¹ siê w plemniki (spermiogeneza). Dochodzi do wytworzenia proakrosomu, a nastêpnie dojrza³ego akrosomu; kondensacji DNA, utworzenia witki. Zdolnoœæ do ruchu plemniki nabywaj¹ po przejœciu do nadj¹drza. (Ryc. 270) E., P. Salomon, L., R. Berg, D., W. Martin, C., A. Villee: Biologia, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa Ryc. 269 Spermatogeneza przekrój poprzeczny przez kanalik nasienny. Zdjêcie wykonane za pomoc¹ mikroskopu œwietlnego SPERMATOGONIUM komórka macierzysta plemników. Spermatogonia powstaj¹ jeszcze w czasie embriogenezy jako komórki nab³onkowe wyœcielaj¹ce kanaliki nasienne j¹der. S¹ diploidalne. W okresie dojrzewania p³ciowego podlegaj¹ procesowi spermatogenezy. SPERMATOZOID plemnik SPERMATOZOON plemnik SPERMATYDA komórka powstaj¹ca po mejozie ze spermatocytu. Spermatydy od ywiane s¹ przez komórki Sertoliego j¹der, ró nicuj¹ siê i dojrzewaj¹ w plemniki w procesie spermiogenezy. S Ryc. 270 Spermatogeneza schemat

10 STEK 508 S u skorupiaków i czêœci szczêkoczu³kowców. Umiejscowione s¹ u podstawy czu³ków, u podstawy szczêk lub na biodrach nóg. Tylko u form l¹dowych, tchawkowców i czêœci pajêczaków, wystêpuj¹, w liczbie od jednej do kilkuset par, cewki Malphigiego, bêd¹ce uwypukleniami jelita. Uk³ad dokrewny steruje linieniem, wzrostem i rozrodem. Uk³ad rozrodczy zbudowany jest z najwy ej jednej pary gonad i gonoduktów, mieszcz¹cych siê najczêœciej w odw³oku, rzadziej w tu³owiu czy g³owie. Dominuje rozdzielnop³ciowoœæ, z dobrze zaznaczonym dymorfizmem p³ciowym. Bogate w ó³tko jaja bruzdkuj¹ ca³kowicie, równomiernie, nierównomiernie lub czêœciowo powierzchniowo. W rozwoju zarodkowym wystêpuj¹ b³ony zarodkowe. Czêste w ontogenezie s¹ formy larwalne, ulegaj¹ce metamorfozie. Stawonogi nie wykazuj¹ zbyt du ych mo liwoœci regeneracyjnych, pajêczaki i skorupiaki mog¹ regenerowaæ odnó a, te ostatnie równie s³upki oczne. Stawonogi s¹ wyj¹tkowo ekspansywn¹ grup¹ zwierz¹t. Zamieszkuj¹ wszystkie dostêpne œrodowiska: wody morskie, wody s³odkie i l¹dy. Jako jedyne spoœród bezkrêgowców opanowa³y w pe³ni l¹d. Gatunki skorupiaków spotykano na najwiêkszych g³êbokoœciach, natomiast paj¹ki obserwowano na szczytach Himalajów. Umo liwi³y im to liczne adaptacje morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne. Jednym z kluczowych przystosowañ jest zdolnoœæ diapauzy, g³ównie osobników larwalnych, ale tak e dojrza³ych. Znane s¹ gatunki paso ytnicze, komensale i symbionty. Stawonogi pochodz¹ prawdopodobnie od wspólnych z pierœcienicami przodków. Pierwsze kopalne formy s¹ znane z okresu permu, np. trylobity. W sylurze obserwuje siê pojawienie skorpionów i wijów. Pierwsze bezskrzyd³e owady pojawiaj¹ siê w dewonie, a w karbonie owady uskrzydlone. Trylobitowce sa grup¹ wymar³¹. Zaliczane tu zwierzêta by³y wy³¹cznie morskie. G³ówn¹ gromadê stanowi¹ trylobity, których szczyt rozwoju przypada na sylur. Oznaczono oko³o 5000 gatunków trylobitów. Ich cech¹ charakterystyczn¹ jest wyraÿny podzia³ cia³a na trzy czêœci. W Polsce skamienia³oœci trylobitów spotkaæ mo na w Górach Œwiêtokrzyskich, w Sudetach czy te w rejonie Krakowa. Skorupiaki licz¹ ponad 30 tys. gatunków, g³ównie form wodnych. L¹dowe gatunki s¹ bardzo nieliczne, wystêpuj¹ tylko w œrodowiskach wilgotnych. Cechuje je du e zró nicowanie w budowie odnó y. Wystêpuj¹ powszechnie, stanowi¹c znaczn¹ czêœæ fauny wodnej. Liczne gatunki s¹ spo ywane przez cz³owieka. Szczêkoczu³kowce s¹ znacznie liczniejsze ni skorupiaki, licz¹ oko³o 65 tys. gatunków. Ich charakterystyczn¹ cech¹ jest brak wyodrêbnionej g³owy. Staroraki i kikutnice to formy wy³¹cznie morskie, natomiast pajêczaki s¹ l¹dowe. Zdecydowanie najliczniejsz¹ grup¹ stawonogów s¹ tchawkowce, a w zasadzie gromada owadów, licz¹ca ponad milion gatunków. Gromada wijów jest nieporównywalnie mniej liczna. Obejmuje zaledwie 12 tys. gatunków. 1. Cz. Jura: Bezkrêgowce, Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Encyklopedia Biologiczna, tom X, 30, , 262, Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opress, Kraków STEK kloaka STEKOWCE podgromada ssaków spotykana jedynie w krainie australijskiej. Stekowce posiadaj¹ cechy ssaków, np. pokrycie cia³a (sierœæ), wzglêdn¹ sta³ocieplnoœæ i karmienie m³odych mlekiem (pola mleczne na brzuchu samicy). Maj¹ te cechy gadzie, np. obecnoœæ steku (kloaki), jajorodnoœæ, koœci krucze w pasie barkowym. Do stekowców nale ¹: dziobak, kolczatka. dziobak (Ryc. 272) Ryc. 272 Stekowcee ssaki sk³adaj¹ce jaja STERCZ prostata STEREOSKOPOWE WIDZENIE binokularne widzenie. Postrzeganie równoczeœnie par¹ oczu tego samego obiektu. Stereoskopowe widzenie wystêpuje u niektórych ssaków (drapie ne, naczelne) oraz ptaków. Ka de z oczu widzi obraz pod innym k¹tem. Obraz powstaj¹cy w ka dym oku jest koordynowany w mózgu i postrzegany ja-

11 551 UK AD POKARMOWY... Odcinki przewodu pokarmowego Tab. 31 Budowa i rola uk³adu pokarmowego Budowa Zachodz¹ce procesy jama ustna i gard³o prze³yk o³¹dek jelito cienkie (ok. 5 6 m d³ugoœci). Sk³ada siê z: dwunastnicy jelita czczego, jelita krêtego. jelito grube i odbytnica (maj¹ d³ugoœæ ok cm) Jama ustna wyœcielona jest b³on¹ œluzow¹, znajduj¹ siê w niej: zêby: 32 zêby sta³e, zró nicowane jêzyk zbudowany z tkanki miêœniowej poprzecznie pr¹ kowanej. Na jego powierzchni wystêpuj¹ kubki smakowe. Jest to przewód d³ugoœci ok. 30 cm, wyœcielony od wewn¹trz b³on¹ œluzow¹. W jego œciankach wystêpuj¹ miêœnie g³adkie. Workowate rozszerzenie przewodu pokarmowego. Œciana o³¹dka sk³ada siê z b³on: œluzowej, miêœniowej i surowiczej. W b³onie œluzowej wewnêtrznej znajduj¹ siê gruczo³y wytwarzaj¹ce kwas solny, enzymy trawienne i œluz. Dwunastnica to pierwszy odcinek jelita cienkiego (ok cm). Dochodz¹ do niej przewody z w¹troby, doprowadzaj¹ce ó³æ oraz przewody z trzustki doprowadzaj¹ce sok trzustkowy. Na wewnêtrznej œciance jelita znajduje siê bardzo du a iloœæ kosmków jelitowych, zwiêkszaj¹cych powierzchnie wch³aniania sk³adników pokarmowych. Brak kosmków jelitowych. W œciankach jelita wystêpuj¹ miêœnie pod³u ne. Rozdrabnianie pokarmu. Mieszanie pokarmu ze œlin¹, odbieranie smaku, formowanie kêsów i przesy³anie ich do prze³yku. Skurcze miêœni powoduj¹ przesuwanie kêsów pokarmowych do o³¹dka. Pokarm zostaje wymieszany z sokiem o³¹dkowym i odka ony (kwas solny). Bia³ka ulegaj¹ denaturacji i rozpoczyna siê proces trawienia ich. Zachodz¹ w niej g³ówne procesy trawienia pokarmów: bia³ek, wêglowodanów, t³uszczy. Wch³anianie do krwi i limfy strawionych sk³adników pokarmowych, takich jak: glukoza, aminokwasy, kwasy t³uszczowe, a tak e soli mineralnych i witamin. Zagêszczenie resztek pokarmowych przez odwodnienie. Czêœciowy rozk³ad resztek pokarmowych przez bakterie. Wydalanie ka³u. U Ryc. 295 Schemat budowy zêba

12 597 DODATEK ENCYKLOPEDYCZNY BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMÓRKI Tab. 1 Porównanie budowy ró nych komórek Element budowy Komórka prokariotyczna zwierzêca Komórka eukariotyczna roœlinna j¹dro komórkowe jego rolê pe³ni nukleoid + + cytoplazma b³ona komórkowa œciana komórkowa zbudowana z innych zwi¹zków (nie z celulozy) celulozowa chloroplasty + mitochondria + + siateczka wewn¹trzplazmatyczna + + rybosomy wodniczki/wakuole liczne, ma³e jedna (czasem kilka), du e rodzaj materia³u zapasowego ró ne substancje (bia³ka, t³uszcze) glikogen skrobia Tab. 2 Zestawienie elementów komórki i ich najwa niejszych funkcji Element komórki b³ona komórkowa cytoplazama j¹dro komórkowe mitochondrium siateczka wewn¹trzplazmatyczna aparat Golgiego rybosomy lizosomy wodniczki (k. zwierzêca) wici, rzêski oddziela komórkê od otoczenia umo liwia kontakt ze œrodowiskiem transportuje substancje do i z komórki odbiera sygna³y ze œrodowiska Funkcja wype³nia wnêtrze komórki jest œrodowiskiem reakcji biochemicznych zawiera cytoszkielet zawiera materia³ genetyczny steruje metabolizmem komórki umo liwia prawid³owy podzia³ komórki dostarcza komórce energii dziêki zachodz¹cemu w nim oddychaniu komórkowemu rozdziela wnêtrze komórki na oddzielne obszary umo liwia transport niektórych substancji w komórce bierze udzia³ w produkcji bia³ek (szorstka) i lipidów (g³adka) bierze udzia³ w koñcowych etapach produkcji bia³ek i lipidów w komórkach roœlinnych uczestniczy w produkcji celulozy bior¹ udzia³ w biosyntezie bia³ka zawieraj¹ enzymy trawienne uczestnicz¹ w likwidacji uszkodzonych elementów komórki wodniczki pokarmowe: przebiegaj¹ w nich procesy trawienne wodniczki têtni¹ce odpowiadaj¹ za wydalanie i osmoregulacjê umo liwiaj¹ komórce ruch

Leksykon ekoin ynierii

Leksykon ekoin ynierii PTIE POLSKIE TOWARZYSTWO IN YNIERII EKOLOGICZNEJ Leksykon ekoin ynierii pod redakcj¹ Gabriela Borowskiego Warszawa 2010 A Leksykon ekoin ynierii Redakcja: Gabriel Borowski Korekta: Sylwia Pociupany Lista

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Hurtownia Aptekarzy GALENICA-PANAX SpÛ ka z o.o. ul. Rabowicka 1 62-020 SwarzÍdz tel. dzia handlowy 0-61

Bardziej szczegółowo

Genomika protistów bardzo zró nicowanych, ale s³abo poznanych eukariotów

Genomika protistów bardzo zró nicowanych, ale s³abo poznanych eukariotów PRACE PRZEGL DOWE Genomika protistów bardzo zró nicowanych, ale s³abo poznanych eukariotów Pawe³ Mackiewicz 1, Przemys³aw Gagat 1, Andrzej Body³ 2 1 Zak³ad Genomiki, Wydzia³ Biotechnologii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Technologia uzyskiwania roœlin transgenicznych tytoniu niezdolnych do rozmna ania

Technologia uzyskiwania roœlin transgenicznych tytoniu niezdolnych do rozmna ania Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydzia³ Nauk o ywieniu Cz³owieka i Konsumpcji Katedra Techniki i Technologii Gastronomicznej Technologia uzyskiwania roœlin transgenicznych tytoniu niezdolnych

Bardziej szczegółowo

Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego

Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego PRACE PRZEGL DOWE Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego W³odzimierz Grajek, Anna Olejnik, Katarzyna Staniaszek Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CZYNNIKÓW WIRULENCJI HELICOBACTER PYLORI

ANALIZA CZYNNIKÓW WIRULENCJI HELICOBACTER PYLORI POST. MIKROBIOL., 2003, 42, 2, 115 137 http://www.pm.microbiology.pl ANALIZA CZYNNIKÓW WIRULENCJI HELICOBACTER PYLORI W ŒWIETLE GENOMIKI Renata Godlewska, El bieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka 1. Wstêp.

Bardziej szczegółowo

Koncepcje nutrigenomiki

Koncepcje nutrigenomiki PRACE PRZEGL DOWE Koncepcje nutrigenomiki Maria Kozio³kiewicz Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika ódzka, ódÿ Nutrigenomics concepts Summary The term nutrigenomics refers to the effect of diet

Bardziej szczegółowo

Medycyna komórkowa. Komórkowe sk³adniki od ywcze Ÿród³em bioenergii. Za³o enia medycyny komórkowej. Naukowe fakty o komórkowych sk³adnikach od ywczych

Medycyna komórkowa. Komórkowe sk³adniki od ywcze Ÿród³em bioenergii. Za³o enia medycyny komórkowej. Naukowe fakty o komórkowych sk³adnikach od ywczych 10 Medycyna komórkowa Komórkowe sk³adniki od ywcze Ÿród³em bioenergii Za³o enia medycyny komórkowej Naukowe fakty o komórkowych sk³adnikach od ywczych Medycyna konwencjonalna kontra medycyna komórkowa

Bardziej szczegółowo

POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 34 2007 NR 3 (445 476) FOTOSYNTEZY * STRUCTURAL BACKGROUND OF PHOTOSYNTHETIC LIGHT REACTIONS.

POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 34 2007 NR 3 (445 476) FOTOSYNTEZY * STRUCTURAL BACKGROUND OF PHOTOSYNTHETIC LIGHT REACTIONS. STRUKTURALNE PODSTAWY REAKCJI ŒWIETLNYCH FOTOSYNTEZY 445 POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 34 2007 NR 3 (445 476) STRUKTURALNE PODSTAWY REAKCJI ŒWIETLNYCH FOTOSYNTEZY * STRUCTURAL BACKGROUND OF PHOTOSYNTHETIC

Bardziej szczegółowo

MUKOWISCYDOZA nr 17 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹

MUKOWISCYDOZA nr 17 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹ MUKOWISCYDOZA nr 17 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹ Zespó³ Redakcyjny: Alina Grzeszczuk, Ma³gorzata Kaczmarek, Andrzej Pogorzelski, Teresa Rak, Alicja Rostocka.

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

spotkanie z promieniotwórczości¹

spotkanie z promieniotwórczości¹ spotkanie z promieniotwórczości¹ Ludwik Dobrzyñski Ewa Droste Robert Wo³kiewicz ukasz Adamowski Wojciech Trojanowski listopad 2010 Spotkanie z promieniotwórczości¹ wydanie drugie poprawione i rozszerzone.

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Diagnosta Laboratoryjny Rok 7, numer 2(20) grudzieñ 2009 GAZETA BEZP ATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Awers Sztandaru Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Czas Bo ego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik. Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie.

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik. Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. Cukrzyca i Ty Krótki przewodnik Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. SPIS TREŒCI Masz cukrzycê...3 Co to jest cukrzyca?...4 Cukrzyca typu 1...6 Cukrzyca typu 2...7 Rola insuliny, profile ró nych typów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MECHANIZMY NABYWANIA OCHRONY ROŒLIN

WYBRANE MECHANIZMY NABYWANIA OCHRONY ROŒLIN MECHANIZMY ODPORNOŒCI 137 POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 33 2006 NR 1 (137 158) WYBRANE MECHANIZMY NABYWANIA ODPORNOŒCI ORGANIZMÓW NA ŒRODKI OCHRONY ROŒLIN CHOSEN MECHANISMS OF ACQUIRING ORGANISMS RESISTANCE

Bardziej szczegółowo

Ilona M¹czka 1, Stanis³awa Tylewska-Wierzbanowska 1 *

Ilona M¹czka 1, Stanis³awa Tylewska-Wierzbanowska 1 * POST. MIKROBIOL., 2010, 49, 1, 25 32 http://www.pm.microbiology.pl CYKL KR ENIA KRÊTKÓW BORRELIA BURGDORFERI W ŒRODOWISKU Ilona M¹czka 1, Stanis³awa Tylewska-Wierzbanowska 1 * Narodowy Instytut Zdrowia

Bardziej szczegółowo

S ownik terminologiczny biotechnologii ywno ci i rolnictwa PUBLIKACJA DZIA U BADA I TECHNOLOGII

S ownik terminologiczny biotechnologii ywno ci i rolnictwa PUBLIKACJA DZIA U BADA I TECHNOLOGII S ownik terminologiczny biotechnologii ywno ci i rolnictwa PUBLIKACJA DZIA U BADA I TECHNOLOGII 9 S ownik terminologiczny biotechnologii ywno ci i rolnictwa PUBLIKACJA DZIA U BADA I TECHNOLOGII 9 Poprawione

Bardziej szczegółowo

Temat: Skażenie toksyczne, radiologiczne, biologiczne

Temat: Skażenie toksyczne, radiologiczne, biologiczne MODUŁ IV LEKCJA 4 Temat: Skażenie toksyczne, radiologiczne, biologiczne Formy realizacji: œcie ka edukacyjna, lekcja biologii, chemii, fizyki, techniki (45 minutowa jednostka lekcyjna). Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA

JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA Opracowanie graficzne: Jacek Wojtysiak 2 Przedmowa Ksi¹ kê t¹ poœwiêcam wszystkim tym, którym medycyna konwencjonalna odebra³a ostatni¹ nadziejê ycia, oraz tym, którzy

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Diagnosta Laboratoryjny Rok 6, numer 2 (17) sierpieñ 2008 GAZETA BEZP ATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Str.2 Pó³metek wakacji Zadania i cele diagnostyki mikrobiologicznej M i n ¹ ³

Bardziej szczegółowo

Nr 39 WIOSNA 2005. BIULETYN CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODY GÓRNEGO ŒL SKA CENA 2 z³ ISSN 1425-4700. Nr indeksu 338168

Nr 39 WIOSNA 2005. BIULETYN CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODY GÓRNEGO ŒL SKA CENA 2 z³ ISSN 1425-4700. Nr indeksu 338168 Nr 39 WIOSNA 2005 BIULETYN CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODY GÓRNEGO ŒL SKA CENA 2 z³ Nr indeksu 338168 ISSN 1425-4700 1 4 0 L A T O C H R O N Y I H O D O W L I U B R Ó W N A G Ó R N Y M Œ L S K U 3 4 6...Pracujcie

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2009 BIOLOGIA POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zadanie 1. Rozpoznanie g ównych elementów budowy przewodu pokarmowego przedstawionych na schemacie. Zdaj cy otrzymuje

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Jadwiga uczak-wawrzyniak, Andrzej Roszak, Marek Kuczyñski INFORMATOR dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Projekt ok³adki i wnêtrza:

Bardziej szczegółowo

HI QUALITY SPORTS SUPLEMENTS

HI QUALITY SPORTS SUPLEMENTS HI QUALITY SPORTS SUPLEMENTS Historia Kreatyny w sporcie Kreatyna poprawia zaopatrzenie w energiê podczas wysi³ku Od dawna wiadomo, e kreatyna wspomaga wyczyn sportowy. W Ludzki organizm rozporz¹dza dwoma

Bardziej szczegółowo

AUTOFAGIA W ZAKA ENIACH WIRUSOWYCH I BAKTERYJNYCH: MOLEKULARNA RULETKA*

AUTOFAGIA W ZAKA ENIACH WIRUSOWYCH I BAKTERYJNYCH: MOLEKULARNA RULETKA* AUTOFAGIA POSTÊPY BIOLOGII W ZAKA ENIACH KOMÓRKI WIRUSOWYCH I BAKTERYJNYCH: TOM MOLEKULARNA 35 2008 NR RULETKA 3 (351 368) AUTOFAGIA W ZAKA ENIACH WIRUSOWYCH I BAKTERYJNYCH: MOLEKULARNA RULETKA* AUTOPHAGY

Bardziej szczegółowo

organizmu. Szczególnie, zwrócê tu teorii, które udowadniaj¹, i przewlek³e Pañstwu uwagê na równowagê niedotlenienie organizmu znacznie

organizmu. Szczególnie, zwrócê tu teorii, które udowadniaj¹, i przewlek³e Pañstwu uwagê na równowagê niedotlenienie organizmu znacznie OD CZEGO MAMY PRODUKTY ZIELONE?! luty 2009/marzec 2009 Ostatnio, pewna pacjentka zapyta³a które do ust nie wezm¹ kaszy mnie, na co mo na zastosowaæ jêczmiennej, nie mówi¹c ju o innych preparat BARLEY?

Bardziej szczegółowo

http://www.pm.microbiology.pl

http://www.pm.microbiology.pl http://www.pm.microbiology.pl RADA REDAKCYJNA JACEK BIELECKI (Uniwersytet Warszawski), MIECZYS AW K. B ASZCZYK (SGGW Warszawa), RYSZARD CHRÓST (Uniwersytet Warszawski), JERZY D UGOÑSKI (Uniwersytet ódzki),

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Diagnosta Laboratoryjny GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH GAZETA BEZP ATNA...a Diagnoœci yczliwi, solidni i solidarni, jak Polacy w oczach Zachodu:

Bardziej szczegółowo

Technologia in ovo narzêdziem w nowoczesnej profilaktyce drobiu

Technologia in ovo narzêdziem w nowoczesnej profilaktyce drobiu PRACE PRZEGL DOWE Technologia in ovo narzêdziem w nowoczesnej profilaktyce drobiu Marek Bednarczyk 1, Jadwiga Brzeziñska 1, Anna S³awiñska 1, Maria Siwek 1, Mariusz Urbanowski 2, Katarzyna Kasperczyk 1

Bardziej szczegółowo