Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1)"

Transkrypt

1 Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1) Rozdz. 7 Kodeksu pracy; ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz z późn. zm.); rozporządzenie RM z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy... (Dz. U. Nr 115, poz. 744 z późn. zm.) Podj¹æ dzia³ania eliminuj¹ce lub ograniczaj¹ce zagro enie Zapewniæ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym Zastosowaæ odpowiednie œrodki zapobiegaj¹ce podobnym wypadkom Pracodawca powinien Niezw³ocznie zawiadomiæ w³aœciwego inspektora pracy i prokuratora o œmiertelnym, ciê kim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o ka dym innym wypadku, który wywo³a³ wymienione skutki, maj¹cym zwi¹zek z prac¹, je eli mo e byæ uznany za wypadek przy pracy Systematycznie analizowaæ przyczyny wypadków przy pracy i na podstawie wyników tych analiz stosowaæ w³aœciwe œrodki zapobiegawcze Zapewniæ ustalenie okolicznoœci i przyczyn wypadku (koszty z tym zwi¹zane ponosi pracodawca) Nie póÿniej ni w ci¹gu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, zespó³ powypadkowy sporz¹dza protokó³ powypadkowy, z którego treœci¹ jest obowi¹zany zapoznaæ poszkodowanego pracownika (cz³onków rodziny w razie œmierci pracownika)

2 Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (2) Rozdz. 7 Kodeksu pracy; ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz z późn. zm.); rozporządzenie RM z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy... (Dz. U. Nr 115, poz. 744 z późn. zm.) Pracodawca Protokó³ powypadkowy zatwierdza pracodawca nie póÿniej ni w ci¹gu 5 dni od dnia jego sporz¹dzenia Zatwierdzony protokó³ powypadkowy otrzymuje poszkodowany pracownik (rodzina w razie œmierci pracownika) wraz z pouczeniem o sposobie i trybie odwo³ania Protokó³ powypadkowy dotycz¹cy wypadków œmiertelnych, ciê kich i zbiorowych pracodawca niezw³ocznie dorêcza w³aœciwemu inspektorowi pracy Protokó³ powypadkowy wraz z pozosta³¹ dokumentacj¹ powypadkow¹ pracodawca przechowuje przez 10 lat Prowadzenie rejestru wypadków przy pracy

3 Obowi¹zki pracodawcy w razie choroby zawodowej Zapewniæ realizacjê zaleceñ lekarskich Niezw³ocznie zg³osiæ w³aœciwemu organowi Inspekcji Sanitarnej i w³aœciwemu inspektorowi pracy ka dy przypadek rozpoznanej choroby zawodowej albo podejrzenia o tak¹ chorobê Systematycznie analizowaæ przyczyny chorób zawodowych i innych chorób zwi¹zanych z warunkami œrodowiska pracy i na podstawie wyników tych analiz stosowaæ w³aœciwe œrodki zapobiegawcze Pracodawca powinien Ustaliæ przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagro enia t¹ chorob¹, dzia³aj¹c w porozumieniu z w³aœciwym organem Inspekcji Sanitarnej Przyst¹piæ niezw³ocznie do usuniêcia czynników powoduj¹cych powstanie choroby zawodowej i zastosowaæ inne niezbêdne œrodki zapobiegawcze Prowadziæ rejestr zachorowañ na choroby zawodowe i podejrzeñ o takie choroby

4 Choroby zawodowe (1) 1. Zatrucia 2. Gor¹czka metaliczna 3. Pylice p³uc 4. Choroby wywo³ane py³em azbestu 5. Przewlek³e zapalenie oskrzeli 6. Astma oskrzelowa 7. Alergiczne zapalenie pêcherzyków p³ucnych 8. Ostre alergie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania (...) (Dz. U. Nr 132, poz. 1115) 9. Byssinoza 10. Beryloza 11. Choroby p³uc wywo³ane py³em metali twardych 12. Zapalenie krtani o pod³o u alergicznym 13. Alergiczny nie yt nosa 14. Przedziurawienie przegrody nosa dzia³aniem substancji r¹cych 15. Przewlek³e choroby narz¹du g³osu spowodowane nadmiernym wysi³kiem g³osowym 16. Choroby wywo³ane promieniowaniem jonizuj¹cym

5 Choroby zawodowe (2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania (...) (Dz. U. Nr 132, poz. 1115) 22. Zespó³ wibracyjny 23. Choroba dekompresyjna 24. Choroby wywo³ane prac¹ w warunkach podwy szonego ciœnienia atmosferycznego 25. Choroby wywo³ane dzia³aniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia 26. Choroby uk³adu wzrokowego wywo³ane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi 17. Nowotwory z³oœliwe powsta³e w nastêpstwie dzia³ania czynników œrodowiska pracy 18. Choroby skóry 19. Przewlek³e choroby uk³adu ruchu wywo³ane sposobem wykonywania pracy 20. Przewlek³e choroby obwodowego uk³adu nerwowego 21. Obustronny trwa³y ubytek s³uchu spowodowany ha³asem

6 Œwiadczenia z tytu³u wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (1) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu zawodowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zabezpieczeniu zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz z pózn. zm.) Z tytu³u wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przys³uguj¹ nastêpuj¹ce œwiadczenia: zasi³ek chorobowy dla ubezpieczonego, którego niezdolnoœæ do pracy spowodowana zosta³a wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹, œwiadczenie rehabilitacyjne dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasi³ku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokuj¹ odzyskanie zdolnoœci do pracy, zasi³ek wyrównawczy dla ubezpieczonego bêd¹cego pracownikiem, którego wynagrodzenie uleg³o obni eniu wskutek sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu, jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego, który dozna³ sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu, jednorazowe odszkodowanie dla cz³onków rodziny zmar³ego ubezpieczonego lub rencisty.

7 Œwiadczenia z tytu³u wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (2) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu zawodowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zabezpieczeniu zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz z pózn. zm.) Z tytu³u wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przys³uguj¹ nastêpuj¹ce œwiadczenia: renta z tytu³u niezdolnoœci do pracy dla ubezpieczonego, który sta³ siê niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, renta szkoleniowa dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowoœæ przekwalifikowania ze wzglêdu na niezdolnoœæ do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowan¹ wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹, renta rodzinna dla cz³onków rodziny zmar³ego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytu³u wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupe³nej, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepieñ ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie okreœlonym ustaw¹.

8 Œwiadczenia z tytu³u wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (3) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu zawodowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zabezpieczeniu zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz z pózn. zm.) Œwiadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przys³uguj¹: gdy wy³¹czn¹ przyczyn¹ wypadku by³o udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotycz¹cych ochrony ycia i zdrowia, spowodowane przez niego umyœlnie lub wskutek ra ¹cego niedbalstwa, ubezpieczonemu, który bêd¹c w stanie nietrzeÿwym lub pod wp³ywem œrodków odurzaj¹cych czy substancji psychotropowych, przyczyni³ siê w znacznym stopniu do spowodowania wypadku

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Praca zawodowa a choroby reumatyczne

Praca zawodowa a choroby reumatyczne BEZPIECZEÑSTWO PRACY 5/2003 Polsce, podobnie jak i w innych krajach, choroby reumatyczne s¹ jedn¹ z g³ównych przyczyn absencji chorobowej w pracy i przechodzenia na rentê inwalidzk¹, co wi¹ ê siê z powa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 PTEKARSKI MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 WA NE DLA APTEKARZY, FARMACEUTÓW, DYSTRYBUTORÓW I PRODUCENTÓW LEKÓW AKTY PRAWNE, OMÓWIENIA I KOMENTARZE Niezale ny Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A.

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Postanowienia wstêpne 1.1.1 Zakres regulacji Regulamin Rachunków określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych dr BARBARA KRZYŚKÓW Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych uwagi de lege ferenda W artykule przedstawiono niektóre aspekty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU )

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) I. POSTANOWIENIA WSTÊPNE. DEFINICJE. PODSTAWY PRAWNE UMOWY.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Eugeniusz Kowalewski, W³adys³aw Wojciech Mogilski Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych I. Wprowadzenie Ubezpieczenie pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Bardziej szczegółowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej ysfunkcje narz¹du ruchu s¹ obok schorzeñ uk³adu kr¹ enia najczêstsz¹ przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie DOM Plus

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie DOM Plus UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Jadwiga uczak-wawrzyniak, Andrzej Roszak, Marek Kuczyñski INFORMATOR dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Projekt ok³adki i wnêtrza:

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Wojciech Bijak, Krzysztof Hrycko, Stanis³aw Garstka Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy LexPolonica nr 2618806. Stan prawny 2011-12-20 Dz.U.2011.209.1245 (R) Procedura Niebieskie Karty oraz wzory formularzy Niebieska Karta. ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego Odpowiedzialnoœæ brokera mo e wynikaæ z faktu zawarcia umowy brokerskiej; jej podstawê mo e tak e

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych kwiecieñ 2015 r. www.pocztowy.pl ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w Taryfie

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 09) Niniejsze ogólne

Bardziej szczegółowo

Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich

Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich ARTYKU Y I ROZPRAWY Zdzis³awa Cwaliñska-Weychert, Marek Monkiewicz, Gra yna Sordyl Dzia³alnoœæ odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwi¹zañ europejskich W artykule przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

6) pylica talkowa nie można określić 7) pylica grafitowa nie można określić 8) pylice wywoływane pyłami metali nie można określić

6) pylica talkowa nie można określić 7) pylica grafitowa nie można określić 8) pylice wywoływane pyłami metali nie można określić WYKAZ CHORÓB ZAWODOWYCH WRAZ Z OKRESEM, W KTÓRYM WYSTĄPIENIE UDOKUMENTOWANYCH OBJAWÓW CHOROBOWYCH UPOWAŻNIA DO ROZPOZNANIA CHOROBY ZAWODOWEJ POMIMO WCZEŚNIEJSZEGO ZAKOŃCZENIA PRACY W NARAŻENIU ZAWODOWYM

Bardziej szczegółowo