R e g u l a m i n. I. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R e g u l a m i n. I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 R e g u l a m i n Koleżeńskiej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Instytucie Morskim w Gdańsku uchwalony na walnym zebraniu członków w dniu r. I. Postanowienia ogólne 1. Koleżeńska Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Instytucie Morskim w Gdańsku zwana dalej jako KKZP działa jako samorządna jednostka kierująca się wyłącznie niniejszym regulaminem poprzez wybrane spośród członków KKZP na walnym zebraniu członków Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. 2. Przedmiotem działania KKZP jest prowadzenie działalności finansowej poprzez przyjmowanie wpisowego i składek miesięcznych od członków KKZP, a następnie udzielanie członkom pożyczek zgodnie z postanowieniami zawartymi w dalszej części regulaminu. 3. Wkłady członkowskie, oraz udzielane pożyczki członkom KKZP są nie oprocentowane. 4. Regulamin KKZP określa: wysokość wpisowego oraz miesięcznych wkładów członkowskich sposób udzielania i spłaty oraz górną wysokość udzielanych pożyczek zasady tworzenia funduszu zapomogowego oraz udzielania zapomóg 5. Dyrekcja Instytutu Morskiego w Gdańsku świadczy pomoc KKZP w zakresie: prowadzenia obsługi księgowej, kasowej oraz prawnej obsługi biurowej, w tym zapewnienia niezbędnych druków i formularzy dokonywania na rzecz KKZP potrąceń listach płac i innych wypłat: wpisowego, wkładów miesięcznych i spłat rat pożyczek przyjmowania wpłat wnoszonych gotówką przez emerytów, rencistów oraz osoby przebywające na urlopach wychowawczych innych spraw organizacyjnych związanych bezpośrednio z działalnością kasy 6. KKZP ma prawo przyjmować subwencje i darowizny na zasilenie funduszu zasobowego. II. Członkowie KKZP 1. Członkiem KKZP może być każdy pracownik Instytutu Morskiego w Gdańsku zatrudniony na umowę o pracę, który złoży deklarację członkowską i zgodę na potrącanie mu z poborów zadeklarowanej składki miesięcznej. Członkowstwo KKZP nie ustaje przy przejściu pracownika na emeryturę lub rentę 2. Członkowie KKZP przyjmowani są na postawie złożonej deklaracji. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd na najbliższym posiedzeniu 3. Członek KKZP jest zobowiązany: wpłacić wpisowe wpłacać zadeklarowany miesięczny wkład członkowski lub wyrazić zgodę na jego potrącanie z wynagrodzenia za prace, zasiłku chorobowego lub zasiłku wychowawczego przestrzegać przepisów regulaminu oraz uchwał organów KKZP - 1 -

2 4. Członek KKZP ma prawo gromadzić oszczędności w KKZP na zasadach określonych w statucie korzystać z różnych form pożyczek udzielać poręczenia innym członkom KKZP ubiegać się o udzielenie zapomogi w razie wydarzeń losowych brać udział w walnych zebraniach członków wybierać i być wybieranym do organów statutowych KKZP 5. Uprawnienia do korzystania z pożyczek i zapomóg oraz uprawnienia do poręczania pożyczki członek KKZP nabywa po dwóch miesiącach przynależności do KKZP (po wpłaceniu wpisowego i dwóch kolejnych wkładów miesięcznych). Pozostałe uprawnienia wymienione w punkcie 4 członek KKZP nabywa z chwilą przyjęcia w poczet członków. 6. Skreślenie z listy członków KKZP następuje: na pisemne żądanie członka KKZP w razie ustania zatrudnienia, z wyjątkiem przejścia na rentę lub emeryturę w razie śmierci członka KKZP na skutek uchwały Zarządu powziętej w wyniku łamania przez członka zasad regulaminu KKZP 7. Członkowie KKZP skreśleni z listy członków na własne żądanie mogą być ponownie przyjęci do KKZP na zasadach ogólnych 8. Osobom skreślonym z listy członków KKZP przysługuje zwrot zgromadzonych wkładów członkowskich pomniejszony o kwotę aktualnego zadłużenia. Powinny być one odebrane w terminie do 6 miesięcy od dnia skreślenia. Po tym terminie Zarząd ma prawo podjąć uchwałę o ich przeniesieniu na fundusz zasobowy określony w regulaminie 9. W przypadku śmierci członka KKZP zwrot zgromadzonego przez niego wkładu, pomniejszony o kwotę zadłużenia dokonywany jest na rzecz osoby wskazanej w deklaracji przystąpienia do KKZP, a w przypadku braku takiego wskazania na udokumentowany wniosek osoby będącej spadkobiercą. W przypadku braku takiego wniosku w okresie 3 lat od śmierci członka Zarząd ma prawo podjąć uchwałę o ich przeniesieniu na fundusz zasobowy określony w regulaminie 10. W uzasadnionych przypadkach, na pisemną prośbę członka KKZP Zarząd może podjąć decyzję o zezwoleniu na wycofanie części jego wkładu. Jest to możliwe jedynie po upływie trwania minimum jednego roku członkowstwa, jeden raz w ciągu roku. Dopuszczalna jest możliwość wycofania do 50% dotychczas zgromadzonego wkładu. Nie jest dopuszczalne wycofanie części wkładu w czasie trwania spłaty pożyczki, chyba, że wycofywana kwota zaliczona będzie w poczet spłacanego zadłużenia 11. Emeryci i renciści oraz osoby przebywające na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych pozostający członkami KKZP na ich prośbę mogą być zwolnieni od wpłacania miesięcznych wkładów członkowskich z zachowaniem prawa do korzystania z pożyczek do wysokości zgromadzonego wkładu bez konieczności posiadania żyranta. Przy wyższych kwotach pożyczek wymagane jest posiadanie jednego żyranta. Wysokość i sposób spłaty pożyczki ustalany jest każdorazowo przez Zarząd 12. Emeryci i renciści oraz osoby przebywające na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych pozostający członkami KKZP wpłacający wkłady miesięczne korzystają z pożyczek i zapomóg KKZP na zasadach ogólnych. W tym przypadku brana jest pod uwagę wysokość emerytury, renty lub innych stałych dochodów, a wysokość i sposób spłaty pożyczki ustalany jest każdorazowo przez Zarząd - 2 -

3 III. Organa KKZP 1. Organami KKZP są: walne zebranie członków Zarząd Komisja Rewizyjna 2. Zarząd i Komisja Rewizyjna pochodzą z wyborów dokonanych przez członków w czasie walnego zebrania i wykonują swoje czynności społecznie. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej odwoływani są przez walne zebranie na wniosek przewodniczącego Zarządu lub przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 3. Sposób dokonywania wyborów ustalany jest w czasie walnego zebrania członków KKZP, przy czym mogą odbywać się one w sposób jawny lub tajny. Do tego celu powoływana jest komisja skrutacyjna licząca minimum 2 osoby 4. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków KKZP. W razie braku kworum na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, zwołuje się kolejne zebranie w drugim terminie, które ma prawo podjąć wiążące uchwały bez względu na liczbę obecnych członków KKZP 5. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. W trakcie trwania kadencji członkowstwo w tych organach ustaje w wyniku: rezygnacji z pełnienia funkcji ustania członkowstwa w KKZP ustania stosunku pracy z Instytutem Morskim w Gdańsku, z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę odwołania z powodu niewłaściwego wypełniania obowiązków; w tym przypadku członek organów KKZP zostaje zawieszony mocą uchwały podjętej przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną do czasu odwołania przez walne zebranie 6. Walne zebranie członków KKZP może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebrania członków zwołuje Zarząd w trakcie trwania oraz z upływem kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków KKZP może być zwołane walne zebranie nadzwyczajne Zwołuje się je nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia takiego żądania i nie wcześniej niż po upływie 5 dni od zawiadomienia członków KKZP. 7. Do Kompetencji walnego zebrania członków KKZP należy: uchwalanie regulaminu KKZP i wprowadzanie w nim zmian wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zatwierdzanie sprawozdań i bilansów działalności finansowej podejmowanie decyzji i uchwał w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem KKZP, a nie ujętych w regulaminie podejmowanie uchwał związanych z likwidacją lub przekształceniem się KKZP 8. Zarząd KKZP składa się, z co najmniej 3 osób. Jeśli liczba członków Zarządu spadnie poniżej 3 konieczne jest zwołanie nadzwyczajnego Zebrania Walnego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Zarząd na pierwszym zebraniu po wyborach wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jego zastępcę - 3 -

4 9. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w miesiącu z jednomiesięczną przerwą wakacyjną. W przypadku szczególnej potrzeby może być zwołane zebranie dodatkowe. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół. 10. Do kompetencji Zarządu KKZP należy: przyjmowanie członków KKZP i skreślanie ich z listy prowadzenie polityki w zakresie gospodarki finansowej KKZP w okresie między walnymi zebraniami przyznawanie pożyczek i ustalanie okresu ich spłaty podejmowanie decyzji w sprawie zmian sposobu i terminu spłaty pożyczki podejmowanie decyzji w sprawie wycofania części wkładu podejmowanie decyzji w sprawie przyznawania zapomóg współdziałanie z pracownikami Instytutu Morskiego w Gdańsku wyznaczonymi do prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i prawnej sprawowanie bieżącej kontroli związanej z wykonywanymi operacjami księgowymi i kasowymi podpisywanie dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów zwoływanie walnych zebrań członków składanie sprawozdań z działalności KKZP na Walnym Zebraniu członków zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych reprezentowanie interesów KKZP wobec Dyrekcji Instytutu Morskiego w Gdańsku ustosunkowanie się do wniosków i ustaleń Komisji Rewizyjnej reprezentowanie interesów KKZP wobec instytucji zewnętrznych prowadzenie innych spraw związanych z działalnością KKZP 11. W sprawach dotyczących członkowstwa KKZP, pożyczek i zapomóg ze środków KKZP oraz w sprawie wycofania części wkładu decyzje Zarządu są ostateczne 12. Komisja Rewizyjna składa się, z minimum 2 członków, spośród których wybiera przewodniczącego i jego zastępcę. Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym 13. Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia na wniosek jej przewodniczącego, który ustala jego program i zakres poruszanych spraw. 14. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność finansową Zarządu KKZP, a do jej zadań należy: ochrona mienia KKZP kontrola przestrzegania przez Zarząd postanowień regulaminu czuwanie nad prawidłowym dokumentowaniem wszystkich operacji kasowych czuwanie nad terminowym prowadzeniem obsługi księgowej i kasowej KKZP przez osoby do tego upoważnione składanie sprawozdań ze swojej działalności oraz ocena działalności Zarządu na walnym zebraniu 15. Z kontroli przeprowadzanej przez Komisję Rewizyjną sporządzany jest protokół. W razie stwierdzenia poważnych uchybień w działalności Zarządu KKZP związanych z nieprzestrzeganiem regulaminu KKZP i łamaniem przepisów prawa Komisja Rewizyjna wnioskuje o natychmiastowe zwołanie walnego zebrania członków KKZP i odwołanie Zarządu - 4 -

5 IV. Fundusze KKZP 1. Na środki KKZP składają się następujące fundusze własne: fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy (OP) fundusz zasobowy (Z) 2. Fundusz OP przeznaczony jest na udzielanie pożyczek gotówkowych członkom KKZP. Tworzą go wkłady członkowskie wszystkich członków KKZP wnoszone w wysokości, w terminach i w sposób określony w regulaminie KKZP 3. Składki miesięczne członków KKZP ustala się zasadniczo na 2% wynagrodzenia miesięcznego brutto. W szczególnych przypadkach możliwe jest ustalenie niższej wysokości składki miesięcznej, jednak nie może być ona niższa niż 1% wynagrodzenia miesięcznego brutto. W przypadku emerytów, rencistów oraz osób przebywających na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych wysokość składki miesięcznej ustalana jest w wysokości uzgodnionej z osobą zainteresowaną 4. Fundusz Z przeznaczony jest na finansowanie operacji bankowych KKZP i zabezpieczenie jej działalności (część rezerwowa funduszu) oraz udzielanie zapomóg członkom KKZP (część zapomogowa funduszu). Tworzą go kwoty wpisowego, odsetki od lokat bankowych, nie podjęte zwroty wkładów członkowskich, dobrowolne wpłaty członków oraz subwencje i darowizny 5. Sposób podziału funduszu Z na część rezerwową i zapomogową ustala Zarząd, biorąc pod uwagę stan finansowy i aktualne potrzeby KKZP, przy czym priorytetem jest zabezpieczenie środków na obsługę operacji finansowych KKZP oraz zabezpieczenie wkładów członków na funduszu OP 6. Środki z funduszu Z mogą być wykorzystane na pokrycie szkód i strat oraz nieściągalnych zadłużeń członków KKZP 7. Środki pieniężne KKZP przechowywane są na rachunku bankowym. Zarząd KKZP wskazuje osoby uprawnione do dysponowania tymi rachunkami i czuwa nad korzystną dla KKZP alokacją środków V. Udzielanie świadczeń i likwidacja zadłużeń w KKZP 1. Zarząd KKZP podejmuje decyzje dotyczące udzielania pożyczek na posiedzeniach, które odbywają się w połowie każdego miesiąca (z wyłączeniem okresu wakacyjnego) 2. Członkowie KKZP mogą korzystać z pożyczek: długoterminowych krótkoterminowych uzupełniających 3. Wniosek o udzielenie pożyczki powinien być złożony na właściwym formularzu, zawierającym zobowiązanie jej spłaty oraz zgodę wnioskodawcy na potrącanie rat pożyczki z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego lub wychowawczego(dotyczy pracowników Instytutu Morskiego w Gdańsku), lub też zobowiązanie do spłaty rat pożyczki poprzez wpłaty gotówkowe lub przelewy bankowe (dotyczy emerytów, rencistów, pracowników na urlopach bezpłatnych i wychowawczych). Wnioskodawca jest zobowiązany do prawidłowego wypełnienia wniosku; wniosek niepełny może być zwrócony do uzupełnienia 4. Udzielone pożyczki podlegają spłacie w terminach i ratach ustalonych we wniosku o ich przyznanie. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 12 miesięcy; możliwe jest ustalanie okresów krótszych, jak też przedterminowa spłata rat pożyczki - 5 -

6 5. Spłaty rat pożyczki realizowane są w sposób zadeklarowany na wniosku. Każdorazowa zmiana terminu i sposobu dokonywania spłaty wymaga zgody Zarządu 6. Pierwsza rata pożyczki potrącana jest od następnego miesiąca kalendarzowego po jej pobraniu. Dopuszczalna jest prolongata pierwszej spłaty o jeden miesiąc, jak również zawieszenie spłaty jednej z rat na jeden miesiąc jeden raz w trakcie trwania pożyczki. Okres spłaty pożyczki ulega wtedy odpowiedniemu wydłużeniu 7. Nowa pożyczka długoterminowa może być udzielona po spłaceniu całości istniejącego zadłużenia członka KKZP 8. W trakcie trwania spłaty pożyczki długoterminowej członek KKZP może jeden raz wystąpić z wnioskiem o udzielenie pożyczki uzupełniającej. Wysokość wnioskowanej sumy nie może przekraczać różnicy między maksymalną wysokością przysługującej pożyczki długoterminowej, a wielkością zadłużenia. W przypadku, gdy są wymagani żyranci, musza być to osoby, które poręczyły pożyczkę długoterminową 9. W przypadku przyznania pożyczki uzupełniającej ustalane są nowe warunki spłaty obejmujące całą kwotę zadłużenia 10. Zarząd KKZP na bieżąco ustala wielkość środków niezbędnych do alokacji na koncie bankowym w celu uzyskania funduszy na opłacenie bieżących operacji finansowych związanych z obsługą konta. W przypadku, gdy suma wypłat z wnioskowanych pożyczek spowoduje przekroczenie ustalonej wielkości Zarząd podejmuje decyzję o przesunięciu realizacji udzielenia części wnioskowanych pożyczek na kolejne miesiące, bądź też o obniżeniu kwoty przyznanych pożyczek proporcjonalnie do posiadanych wkładów 11. Wysokość udzielanych pożyczek długoterminowych nie może przekraczać: dla pracowników: sumy jednomiesięcznego wynagrodzenia netto i dwukrotnej wysokości wkładu dla emerytów, rencistów: sumy jednomiesięcznej emerytury (renty) i wysokości wkładu dla pracowników na urlopach bezpłatnych: wysokości wkładu w umotywowanych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o udzieleniu pożyczki wysokość wyższej, wymagane jest jednakże wtedy poręczenie od jednego członka KKZP. 12. Maksymalna wysokość pożyczki długoterminowej nie powinna przekraczać kwoty zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję zwiększającą tę wysokość i ustalającą indywidualne warunki spłaty zadłużenia 13. Zobowiązanie poręczycieli nie jest wymagane przy wnioskowaniu o pożyczkę w wysokości: dla pracowników: sumy jednomiesięcznego wynagrodzenia netto i wysokości jednego wkładu dla emerytów, rencistów i dla pracowników na urlopach bezpłatnych: wysokości wkładu w przypadku wnioskowania o pożyczkę w kwocie wyższej wymagane jest posiadanie poręczenia od jednego żyranta. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o rezygnacji z konieczności posiadania poręczyciela pożyczki - 6 -

7 14. Poręczycielem pożyczki może być każdy uprawniony członek KKZP (pkt. II. 4), który nie jest na wypowiedzeniu lub na urlopie bezpłatnym. Poręczenie pożyczki oznacza wyrażenie zgody poręczycieli na potrącenie z ich poborów, wkładów członkowskich lub innych przysługujących im należności wielkości rat poręczanej pożyczki. Jeden członek KKZP może być jednocześnie poręczycielem dwóch pożyczek 15. W szczególnych przypadkach uzasadnionych zdarzeniami losowymi Zarząd KKZP może udzielić pożyczki krótkoterminowej. Jest ona przyznawana niezależnie od istniejącego zadłużenia z tytułu pożyczki długoterminowej. Decyzja o jej przyznaniu jest rozpatrywana na zwykłym bądź nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu KKZP 16. Udzielenie pożyczki krótkoterminowej nie wymaga poręczenia, jej wysokość nie może przekroczyć 30% poborów miesięcznych netto, a maksymalny czas spłaty nie może przekroczyć trzech miesięcy i jest ustalany tu osobny harmonogram spłat. W przypadku, gdy suma potrąceń na rzecz KKZP jest większa niż 50% miesięcznych poborów netto, okres spłaty pożyczki krótkoterminowej może zostać przedłużony 17. W przypadku ustania członkowstwa KKZP splata zadłużenia jest natychmiast wymagalna, niezależnie od terminów jego spłaty ustalonych we wniosku o pożyczkę. Likwidacja zadłużenia następuje wtedy w kolejności: z wkładów członkowskich w ratach miesięcznych na zasadach ustalonych w umowie pożyczki za zgodą Zarządu KKZP z poborów od poręczycieli na drodze cywilno-prawnej Osoba prowadząca obsługę księgową KKZP zwraca się z pisemnym wezwaniem (z kopią do Zarządu) do dłużnika i poręczycieli do spłaty pozostałej części pożyczki 18. W razie śmierci członka KKZP jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli zobowiązania. Spłatę zadłużenia, pomniejszoną o wielkość wkładu Zarząd może dochodzić od spadkobierców, a przypadku, gdy dług staje się nieściągalny może być umorzony w ciężar funduszu rezerwowego 19. Odmowa udzielenia pożyczki może nastąpić w przypadku: niedostatecznej ilości środków na rachunku bieżącym; ustalany jest wtedy późniejszy termin udzielenia pożyczki istnienia poważnych przesłanek ograniczających zdolność kredytową pożyczkobiorcy braku odpowiedniego zabezpieczenia wnioskowanej pożyczki wystąpienia innych, poważnych przyczyn; musza być one przedstawione wnioskującemu o przyznanie pożyczki 20. W razie konieczności wniesienia powództwa do sądu, z powodu niespłacenia pożyczki przez członka KKZP i jego poręczycieli w imieniu i interesie KKZP występuje członek Zarządu, lub inna osoba upoważniona przez Zarząd - 7 -

8 VI. Postanowienia końcowe 1. KKZP przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały walnego zebrania członków. Jest ono zwoływane w przypadku, gdy: liczba członków KKZP spadnie poniżej 10 Instytut Morski w Gdańsku zostanie postawiony w stan likwidacji na pisemny wniosek minimum 1/3 liczby członków 2. Likwidacja KKZP ma na celu zakończenie spraw bieżących, spłatę zobowiązań oraz ściągnięcie wierzytelności. Uchwala walnego zebrania o likwidacji KKZP określa: skład komisji likwidacyjnej wybieranej spośród członków w liczbie minimum 3 osoby dyspozycje dotyczące środków na funduszu Z po całkowitym rozliczeniu należności, zobowiązań i wkładów na funduszu OP odpowiednie pełnomocnictwa dla komisji likwidacyjnej 3. Z dniem podjęcia uchwały o likwidacji KKZP zaprzestaje wszelkiej działalności, a komisja likwidacyjna przejmuje kompetencje Zarządu i Komisji Rewizyjnej 4. Uchwała o likwidacji KKZP z podaniem składu komisji likwidacyjnej i miejsca jej urzędowania, terminu spłaty należności oraz zgłaszania roszczeń jest przekazywana na piśmie wszystkim członkom KKZP 5. Likwidacja KKZP powinna nastąpić w terminie do 6 miesięcy, chyba, że termin likwidacji Instytutu Morskiego w Gdańsku jest krótszy 6. Do wszystkich spraw nieujętych w regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy zawarte w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz rozporządzenia RM z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy 7. Statut został zatwierdzony na walnym zebraniu członków KKZP w dniu 12 stycznia 2010 r. i obowiązuje od dnia zatwierdzenia - 8 -

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu projekt S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków PKZP w dniu 28 października 2009 r. w Warszawie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu niniejszego Statutu.

Walne Zebranie Członków PKZP w dniu 28 października 2009 r. w Warszawie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu niniejszego Statutu. ROZDZIAŁ 5 Likwidacja PKZP 55. 1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o likwidacji PKZP w razie: a) ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, b) zmniejszenia się liczby członków poniżej

Bardziej szczegółowo

Jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 3/2015 z dnia 19.03.2015r. Walnego Zebrania Delegatów

Jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 3/2015 z dnia 19.03.2015r. Walnego Zebrania Delegatów Jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 3/2015 z dnia 19.03.2015r. Walnego Zebrania Delegatów STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY POŻYCZKOWEJ przy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Akademii Wychowania Fizycznego im.eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Akademii Wychowania Fizycznego im.eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 1 S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Akademii Wychowania Fizycznego im.eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Podstawa prawna Ustawa o Związkach Zawodowych z dnia 23.05.1991 r. Dz.U.poz.234

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 grudnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 grudnia 1992 r. Dz.U.92.100.502 1996-02-05 zm.wyn.z Dz.U.96.1.2 art.49 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Bardziej szczegółowo

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU (Uaktualniona wersja Statutu, uwzględniająca zmiany dokonane przez Walne Zebranie Delegatów PKZP w okresie od czerwca

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne S T A T U T KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-POŻYCZKOWEJ przy Politechnice Rzeszowskiej w Rzeszowie przyjęty na Walnym Zebraniu Delegatów KZP Pracowników PRz w dniu XX-05-2013 I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Statut. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy

Statut. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy Załącznik do Uchwały nr 1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. z Walnego Zebrania Delegatów PKZP przy MZO w Dębicy Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy I.

Bardziej szczegółowo

STATUT. PKZP realizuje swoje cele przez udzielanie pożyczek długo i krótkoterminowych oraz zapomóg w miarę posiadanych środków.

STATUT. PKZP realizuje swoje cele przez udzielanie pożyczek długo i krótkoterminowych oraz zapomóg w miarę posiadanych środków. STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków I. Postanowienia ogólne. 1. Pracownicza Kasa

Bardziej szczegółowo

Zadaniem PPKZP jest udzielanie pożyczek zgodnie z zasadami określonymi w statucie w ramach posiadanych środków pieniężnych.

Zadaniem PPKZP jest udzielanie pożyczek zgodnie z zasadami określonymi w statucie w ramach posiadanych środków pieniężnych. S T A T U T Powiatowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Zespole Szkół Nr 2 im prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach I. Postanowienia ogólne 1 Zadaniem PPKZP jest udzielanie

Bardziej szczegółowo

STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej (KKOP) przy 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu

STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej (KKOP) przy 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej (KKOP) przy 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem KKOP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego 1 STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.12.1992 r w sprawie pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych oraz spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU

S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. PKZP swą działalność opiera o Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Lubsku Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 grudnia 1992 r. 5. Nadzór społeczny nad PKZP i SKOK sprawują związki zawodowe. Szczegółowe zasady organizowania i działania PKZP

z dnia 19 grudnia 1992 r. 5. Nadzór społeczny nad PKZP i SKOK sprawują związki zawodowe. Szczegółowe zasady organizowania i działania PKZP Dziennik Ustaw Nr 100-1788 - Poz. 501 i 502 olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W TARNOWIE.

REGULAMIN KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W TARNOWIE. Tarnów, dnia 29 luty 2012r. REGULAMIN KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W TARNOWIE. przyjęty na Walnym Zebraniu członków KKOP w dniu 17 marca 2009 roku z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ Tekst ujednolicony STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UCHWALONY PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W DNIU 28 maja 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Tekst jednolity, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zebrania Przedstawicieli - z dnia 28.04.2008r. - z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006

Bardziej szczegółowo

STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH Rozdział I Część ogólna Art. 1. 1. Nazwa Towarzystwa brzmi: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i w dalszej części Statutu zwane jest Towarzystwem. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/54 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PREFERENCYJNEJ LINII POŻYCZKOWEJ (LPP) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ Kujawiak

REGULAMIN. PREFERENCYJNEJ LINII POŻYCZKOWEJ (LPP) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ Kujawiak REGULAMIN PREFERENCYJNEJ LINII POŻYCZKOWEJ (LPP) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu

Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu I. Pożyczki udzielane przez PKZP 1. Zgodnie ze statutem PKZP, członkowie PKZP, o co najmniej trzymiesięcznym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI

SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 2 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 3 2.1. Członkostwo w Spółdzielni 3 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI...4 2.1. Członkostwo w Spółdzielni...4 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo