STATUT. Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej. przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT. Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej. przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Kliknij tutaj, aby przejść dalej» Statut KKOP STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Koleżeńska Kasa Oszczędnościowo Pożyczkowa przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, zwana dalej KKOP, działa na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 100, poz. 502 z późniejszymi zmianami), zwane dalej rozporządzeniem oraz na podstawie niniejszego statutu. 2. Siedzibą KKOP jest miasto Białystok, ul. Sienkiewicza Celem KKOP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek długo i krótkoterminowych na zasadach określonych w niniejszym statucie. Rozdział II ORGANY KKOP 1. Organami KKOP są: walne zebranie członków, zarząd, komisja rewizyjna. 2. Zarząd KKOP składa się z 4 członków wybieranych spośród członków KKOP na walnym zebraniu. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

2 3. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych spośród członków KKOP na walnym zebraniu. Komisja rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 4. Komisja rewizyjna dokonuje kontroli działalności finansowej zarządu co najmniej 2 razy w roku, na dzień 30 czerwca do 30 lipca i na dzień 31 grudnia do 31 stycznia następnego roku. Z przeprowadzonej kontroli komisja sporządza protokół, którego 1 egzemplarz przekazuje Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku za pośrednictwem komórki finansowej. 5. Komisja rewizyjna uczestniczy przy przekazywaniu obowiązków członków Zarządu. 6. Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej trwa cztery lata. W trakcie trwania kadencji członek organu KKOP może być odwołany z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków. W razie odwołania członka organu KKOP, zrzeczenia się przez niego pełnienia funkcji lub w razie ustania z nim stosunku pracy (służby) przeprowadza się wybory uzupełniające. 7. Wszystkie posiedzenia organów KKOP są protokołowane. 8. Szczegółowe kompetencje i obowiązki organów KKOP reguluje rozporządzenie. Rozdział III FINANSE KKOP 1. Na środki pieniężne KKOP składają się następujące fundusze: fundusz oszczędnościowo pożyczkowy, fundusz rezerwowy, 2. Fundusz oszczędnościowo pożyczkowy tworzony jest z wkładów członkowskich i przeznaczony jest na udzielanie pożyczek. Wolne środki funduszu mogą być lokowane na zasadach inwestycji kapitałowych. 3. Fundusz rezerwowy tworzy się: z wpłat wpisowego, z niepodjętych zwrotów wkładów członkowskich, z odsetek, z darowizn i subwencji. Z funduszu rezerwowego mogą być finansowane: nieściągalne zadłużenia (po wyczerpaniu procedury przewidzianej prawem lub gdy jej uruchomienie nie rokuje pozytywnego efektu lub jest nieopłacalne), opłaty bankowe, zadłużenia zmarłych członków po uwzględnieniu wkładów i braku możliwości skorzystania z masy spadkowej, straty i szkody uznane przez Zarząd KKOP, odpisy na fundusz zapomogowy. 4.Środki pieniężne KKOP są przechowywane na rachunkach bankowych. Rachunki bankowe KKOP są otwierane na wniosek zarządu. Zarząd wskazuje osoby uprawnione do dysponowania tymi rachunkami. Karta wzorów podpisów osób

3 upoważnionych do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych przekazywana jest do komórki finansowej obsługującej działalność kasy. Rozdział IV ZASADY CZŁONKOSTWA W KKOP 1. Członkiem KKOP może być każdy pracownik (policjant) zatrudniony w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz w jednostkach podległych na czas nieokreślony oraz emeryt lub rencista - były pracownik (policjant) Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i jednostek podległych. 2. Warunkiem przystąpienia do KKOP jest wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz opłacenie wpisowego w wysokości 1% uposażenia (wynagrodzenia) brutto. 3. Członkowie KKOP wpłacają miesięczny wkład członkowski (składkę) w wysokości 3% wynagrodzenia (uposażenia) brutto, emerytury lub renty brutto w miesiącu przyjęcia w poczet członków. 4. Członek KKOP może zadeklarować większy wkład miesięczny niż określony w punkcie Emeryci i renciści, którzy wniosą o skreślenie z listy członków KKOP nie mogą być powtórnie przyjęci do KKOP. 6. W przypadku pracowników (policjantów), którzy w trakcie trwania stosunku pracy (służby) wniosą o skreślenie z listy członków KKOP i wycofają wkłady, ponowne wstąpienie do KKOP może nastąpić dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia skreślenia. Ponownie wpisany do KKOP pracownik (policjant) traktowany jest jak nowy członek kasy. 7. Skreślenie z listy członków KKOP następuje: na pisemne żądanie członka KKOP, w razie ustania zatrudnienia (służby), z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę, w razie śmierci członka KKOP, na skutek uchwały Zarządu powziętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków określonych w punkcie 1 rozdziału V. Rozdział V PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KKOP 1. Członek KKOP jest obowiązany: wpłacić wpisowe, wpłacać miesięczny wkład członkowski lub wyrazić zgodę na potrącanie składki z wynagrodzenia (uposażenia) za pracę (służbę), świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego, przestrzegać przepisów rozporządzenia, statutu KKOP oraz uchwał organów KKOP. 2. Członek KKOP ma prawo: gromadzić oszczędności w KKOP wg zasad i wysokości określonych w statucie,

4 korzystać z pożyczek, brać udział w obradach walnego zebrania, wybierać i być wybieranym do zarządu KKOP i komisji rewizyjnej. Rozdział VI ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK 1. Pierwszą pożyczkę członek może otrzymać po wpłaceniu wpisowego i dwóch kolejnych wkładów miesięcznych, chyba że przekazał KKOP wkłady zgromadzone w poprzednim miejscu pracy (służby). 2. Aby otrzymać pożyczkę członek musi wypełnić wniosek o udzielenie pożyczki. Wniosek o udzielenie pożyczki poręczają członkowie KKOP. Poręczycielem pożyczki można być w tym samym czasie tylko 2 razy. Bez poręczenia może być udzielona pożyczka do wysokości zgromadzonych wkładów. Poręczycielami nie mogą być członkowie Zarządu KKOP i Komisji Rewizyjnej. Poręczyciele obowiązani są wyrazić zgodę na potrącenie z wynagrodzenia (uposażenia), świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego oraz z własnych wkładów poręczonej pożyczki, w razie niespłacenia jej przez pożyczkobiorcę. W przypadku emerytów i rencistów poręczycielami mogą być tylko pracujący członkowie KKOP. 3. Przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu pożyczki, Zarząd KKOP obowiązany jest uwzględnić: wysokość wkładów na koncie członka, datę spłaty ostatniej pożyczki, wywiązywanie się pożyczkobiorcy z obowiązków spłat poprzednio uzyskanych pożyczek. 4. Pożyczek udziela na posiedzeniach Zarząd KKOP, podpisując wnioski o udzielenie pożyczki i sporządzając protokół z posiedzenia. Wnioski podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu, jednak co najmniej dwóch członków. Posiedzenia, na których rozpatruje się wnioski o udzielenie pożyczek odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. 5. Członek KKOP pracownik lub funkcjonariusz może otrzymać maksymalną pożyczkę w kwocie stanowiącej czterokrotność wkładów. 6. Zarząd KKOP może w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach, uwzględniając systematyczność spłat poprzednich pożyczek oraz wysokość wynagrodzenia (uposażenia), emerytury lub renty przyznać wyższą pożyczkę od ustalonych zasad. Kwota dodatkowa nie może w tym przypadku przewyższać 50% pożyczki, wyliczonej zgodnie z punktem 5 i Pożyczki spłacane są w ratach miesięcznych. Ilość rat ustala pożyczkobiorca, ale nie może być ona większa niż 16 rat.w szczególnych przypadkach decyzją Zarządu KKOP liczba rat może być zwiększona do W indywidualnie uzasadnionych przypadkach, w zależności od wysokości udzielonej pożyczki oraz sytuacji życiowej pożyczkobiorcy, Zarząd KKOP może zawiesić spłatę pożyczki maksymalnie do 3 miesięcy. 9. Pożyczka dłudoterminowa może być przyznana po spłacie poprzedniej. 10. Członek KKOP policjant lub pracownik może otrzymać pożyczkę krótkoterminową w sytuacji gdy posiada zadłużenie wobec KKOP z tytułu pożyczki długoterminowej. Zarząd udzielając pożyczki krótkoterminowej uwzględnia systematyczność spłat poprzednich pożyczek oraz wysokość wynagrodzenia (uposażenia). Pożyczka krótkoterminowa winna być potrącona z wynagrodzenia (uposażenia) przy najbliższej wypłacie. Nie jest dopuszczalne udzielenie pożyczki krótkoterminowej w sytuacji, gdyby po jej potrąceniu członkowi KKOP pozostała do wypłay z wynagrodzenia (uposażenia) kwota niższa od kwoty

5 wolnej od potrąceń. 11. Jeżeli możliwości finansowe kasy nie pozwolą na przyznanie wszystkich wnioskowanych pożyczek, wnioski z nieprzyznanymi pożyczkami przechodzą do rozpatrzenia w następnym miesiącu. 12. Wypłata pożyczek następuje w terminie 7 dni od dnia przyznania. 13. Spłaty pożyczek powinny być dokonywane regularnie co miesiąc w wysokościach ustalonych przez Zarząd przy udzielaniu pożyczki. Spłaty pożyczek powinny być dokonywane przez potrącenie ustalonych rat z wynagrodzenia (uposażenia) członka, ewentualnie ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego. 14. W przypadku niemożliwoći spłaty zgodnie z ust. 14 spłaty mogą być dokonywane gotówką w kasie lub na rachunek bankowy (dotyczy to w szczególności emerytów i rencistów). 15. W razie skreślenia członka KKOP z listy członków na jego wniosek spłata zadłużenia jest natychmiast wymagalna, niezależnie od terminów spłaty ustalonych przy udzielaniu pożyczki. 16. W razie skreślenia z listy członków KKOP członka posiadającego zadłużenie, zadłużenie to podlega potrąceniu z wkładów. Przy braku pełnego pokrycia z wkładu na spłatę zadłużenia resztę długu spłaca w ratach na zasadach określonych przy udzielaniu pożyczki. 17. W razie śmierci członka KKOP jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli. Zarząd KKOP może dochodzić roszczenia o zwrot pożyczki z masy spadkowej. 18. W razie zwłoki w spłacie zadłużenia wzywa się dłużnika na piśmie do uregulowania należności, wyznaczając ostateczny termin spłaty. Kopie tego wezwania otrzymują poręczyciele. W razie niedokonania wpłaty przez dłużnika w wyznaczonym terminie Zarząd KKOP wszczyna postępowanie windykacyjne. W pierwszej kolejności dokonuje potrąceń z wkładów poręczycieli. Może także dochodzić roszczenia o zwrot pożyczki w drodze postępowania sądowego. W imieniu i interesie KKOP występuje upoważniony członek Zarządu lub inna upoważniona przez Zarząd osoba. Rozdział VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wkłady gromadzone przez członków oraz udzielane pożyczki są nie oprocentowane. 2. W razie skreślenia z listy członków KKOP wkłady członkowskie (po potrąceniu ewentualnego zadłużenia) podlegają zwrotowi w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia rezygnacji. 3. Członek KKOP, którego wysokość wkładów jest wyższa niż jego dwukrotne wynagrodzenie (uposażenie), emerytura lub renta może zwrócić się z wnioskiem o wypłacenie 50 % wysokości wkładów. 4. Rachunkowość KKOP jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 5. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez walne zebranie członków w terminie do końca marca. 6. KKOP używa pieczęci podłużnej z podaniem nazwy Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku i jej adresu. 7. Koleżeńska Kasa Oszczędnościowo Pożyczkowa przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku podlega likwidacji na zasadach określonych w rozporządzeniu.

6 ZAŁĄCZNIKI DO STRONY Statut KKOP KB Ocena: 0/5 (0) Tweetnij

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu projekt S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Bardziej szczegółowo

Jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 3/2015 z dnia 19.03.2015r. Walnego Zebrania Delegatów

Jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 3/2015 z dnia 19.03.2015r. Walnego Zebrania Delegatów Jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 3/2015 z dnia 19.03.2015r. Walnego Zebrania Delegatów STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY POŻYCZKOWEJ przy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Akademii Wychowania Fizycznego im.eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Akademii Wychowania Fizycznego im.eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 1 S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Akademii Wychowania Fizycznego im.eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Podstawa prawna Ustawa o Związkach Zawodowych z dnia 23.05.1991 r. Dz.U.poz.234

Bardziej szczegółowo

STATUT. PKZP realizuje swoje cele przez udzielanie pożyczek długo i krótkoterminowych oraz zapomóg w miarę posiadanych środków.

STATUT. PKZP realizuje swoje cele przez udzielanie pożyczek długo i krótkoterminowych oraz zapomóg w miarę posiadanych środków. STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków I. Postanowienia ogólne. 1. Pracownicza Kasa

Bardziej szczegółowo

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego 1 STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.12.1992 r w sprawie pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych oraz spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne S T A T U T KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-POŻYCZKOWEJ przy Politechnice Rzeszowskiej w Rzeszowie przyjęty na Walnym Zebraniu Delegatów KZP Pracowników PRz w dniu XX-05-2013 I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej (KKOP) przy 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu

STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej (KKOP) przy 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej (KKOP) przy 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem KKOP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków PKZP w dniu 28 października 2009 r. w Warszawie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu niniejszego Statutu.

Walne Zebranie Członków PKZP w dniu 28 października 2009 r. w Warszawie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu niniejszego Statutu. ROZDZIAŁ 5 Likwidacja PKZP 55. 1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o likwidacji PKZP w razie: a) ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, b) zmniejszenia się liczby członków poniżej

Bardziej szczegółowo

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU (Uaktualniona wersja Statutu, uwzględniająca zmiany dokonane przez Walne Zebranie Delegatów PKZP w okresie od czerwca

Bardziej szczegółowo

Statut. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy

Statut. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy Załącznik do Uchwały nr 1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. z Walnego Zebrania Delegatów PKZP przy MZO w Dębicy Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy I.

Bardziej szczegółowo

Zadaniem PPKZP jest udzielanie pożyczek zgodnie z zasadami określonymi w statucie w ramach posiadanych środków pieniężnych.

Zadaniem PPKZP jest udzielanie pożyczek zgodnie z zasadami określonymi w statucie w ramach posiadanych środków pieniężnych. S T A T U T Powiatowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Zespole Szkół Nr 2 im prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach I. Postanowienia ogólne 1 Zadaniem PPKZP jest udzielanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 grudnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 grudnia 1992 r. Dz.U.92.100.502 1996-02-05 zm.wyn.z Dz.U.96.1.2 art.49 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU

S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. PKZP swą działalność opiera o Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Lubsku Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W TARNOWIE.

REGULAMIN KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W TARNOWIE. Tarnów, dnia 29 luty 2012r. REGULAMIN KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W TARNOWIE. przyjęty na Walnym Zebraniu członków KKOP w dniu 17 marca 2009 roku z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu

Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu I. Pożyczki udzielane przez PKZP 1. Zgodnie ze statutem PKZP, członkowie PKZP, o co najmniej trzymiesięcznym

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 grudnia 1992 r. 5. Nadzór społeczny nad PKZP i SKOK sprawują związki zawodowe. Szczegółowe zasady organizowania i działania PKZP

z dnia 19 grudnia 1992 r. 5. Nadzór społeczny nad PKZP i SKOK sprawują związki zawodowe. Szczegółowe zasady organizowania i działania PKZP Dziennik Ustaw Nr 100-1788 - Poz. 501 i 502 olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 100/2009

Zarządzenie Nr 100/2009 0-012-307/2009 Zarządzenie Nr 100/2009 Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2009 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pomorskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. Zasady ogólne

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. Zasady ogólne Tekst jednolity wg stanu na dzień 10.02.2010 r. Załącznik do Zarządzenia nr 10/2008 z dnia 19.02.2008 r. ost. zm. Zarz. nr 2/2009 z 08.01.2009 r. Zarz. nr 5/2010 z 10.02.2010 r. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 27.06.2013 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2, zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo