S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu"

Transkrypt

1 projekt S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, zwana dalej w skrócie PKZP, działa na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia roku w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych w zakładach pracy (Dz.U. Nr 100, poz.502 z późn. zm.) 2. Celem PKZP jest oraz udzielanie członkom pomocy materialnej w formach pożyczek długo- i krótkoterminowych oraz zapomóg w miarę posiadanych środków. 3. Siedzibą PKZP jest siedziba Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, ul. Malczewskiego Członkowie PKZP wpłacają jednorazowe wpisowe w wysokości nie niższej niż 1% wynagrodzenia miesięcznego brutto i miesięczny wkład członkowski w wysokości ustalonej przez walne zebranie, jednak nie niższej niż 3% otrzymywanego wynagrodzenia, renty lub emerytury brutto Środki pieniężne PKZP, znajdujące się na rachunku bankowym, podlegają oprocentowaniu w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami. 2. Wkład członkowski oraz pożyczka udzielona członkowi PKZP nie są oprocentowane. 3. Szczegółowe zasady udzielania pomocy PKZP przez pracodawcę określa umowa zawarta przez pracodawcę z PKZP. II CZŁONKOWIE PKZP. 6. Członkiem PKZP może być każdy pracownik oraz emeryt i rencista były pracownik Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu Członkowie przyjmowani są do PKZP na podstawie złożonej deklaracji o przystąpieniu do PKZP. 2. Uchwałę o przyjęciu podejmuje zarząd PKZP nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. 8. Członek PKZP jest obowiązany: a. wpłacić jednorazowo wpisowe, b. wpłacać miesięczny wkład członkowski lub wyrazić zgodę na potrącanie wkładu z wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego lub zasiłku wychowawczego, c. przestrzegać przepisów statutu oraz uchwał PKZP.

2 9. Członek PKZP ma prawo: a. gromadzić oszczędności w PKZP według zasad określonych w statucie, b. korzystać z pożyczek oraz innych form pomocy stosowanych przez PKZP, c. w razie wydarzeń losowych ubiegać się o udzielenie zapomogi na zasadach stosowanych w PKZP, d. brać udział w obradach walnego zebrania, e. wybierać i być wybieranym do zarządu PKZP i komisji rewizyjnej. 10. Uprawnienia określone w pkt. 1, 4 i 5 członek nabywa z chwilą przyjęcia w poczet członków. Pozostałe uprawnienia określone w 8. członek PKZP nabywa po wpłaceniu wpisowego i dwóch kolejnych wkładów miesięcznych. 11. Skreślenie z listy członków PKZP następuje: a. na pisemne żądanie członka PKZP, b. w razie rozwiązania stosunku pracy, z wyjątkiem przejścia na rentę lub emeryturę, c. w razie śmierci członka PKZP, d. na skutek decyzji Zarządu PKZP, powziętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków określonych w Członkowie PKZP skreśleni z listy członków na własne żądanie mogą być ponownie przyjęci do PKZP. Przy ponownym przyjęciu członek obowiązany jest wpłacić wpisowe. 13. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje zwrot ich wkładów członkowskich. 14. Osoby skreślone z listy członków PKZP powinny odebrać swoje wkłady najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od dnia skreślenia. Jeżeli były członek PKZP nie odbierze swoich wkładów w tym terminie, Zarząd PKZP po zatwierdzeniu bilansu PKZP za rok, w którym nastąpiło skreślenie członka z listy PKZP, nie podjęte wkłady przenosi na fundusz rezerwowy określony w Członkowie PKZP, których stan wkładów osiągnął co najmniej 150% ich miesięcznego wynagrodzenia brutto, mogą wycofać 50% ich stanu Emeryci i renciści pozostający członkami PKZP mogą być zwolnieni od dokonywania wpłat miesięcznych wkładów członkowskich z zachowaniem prawa do korzystania z pożyczek do wysokości zgromadzonego wkładu. 2. W stosunku do członków PKZP przebywających na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych, można zawiesić obowiązek wpłacania miesięcznych wkładów członkowskich do czasu podjęcia pracy. Osoby korzystające z tego zwolnienia mogą otrzymać pożyczkę do wysokości zgromadzonego wkładu członkowskiego. III ORGANY PKZP 17. Organami PKZP są: a. walne zebranie członków, b. zarząd PKZP, c. komisja rewizyjna Uchwały organów PKZP zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków. W razie braku wymaganego quorum w pierwszym terminie, w

3 tym samym dniu zwołuje się kolejne zebranie, które podejmuje ważne uchwały większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków. 2. Zarząd i komisja rewizyjna pochodzą z wyboru. 3. Wybory do organów w PKZP odbywają się w sposób tajny Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej trwa 4 lata. W trakcie kadencji członek organów PKZP może być odwołany przez walne zebranie z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków. W razie odwołania członka organu PKZP, zrzeczenia się pełnienia funkcji lub w razie ustania stosunku pracy, przeprowadza się wybory uzupełniające. 2. Zmian w składzie zarządu i komisji rewizyjnej dokonuje walne zebranie członków. 3. Członkowie organów PKZP swoje czynności wykonują społecznie. A.Walne zebranie członków Walne zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne walne zebranie członków zwołuje zarząd co najmniej raz w roku Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd PKZP w razie potrzeby lub na żądanie: a. komisji rewizyjnej, b. 1/3 liczby członków PKZP, c. związków zawodowych reprezentatywnych w rozumieniu art. 241(25a) kp. 2. Nadzwyczajne walne zebranie członków zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia żądania i nie wcześniej niż po 5 dniach od zawiadomienia członków PKZP o zebraniu. 22. Do kompetencji walnego zebrania należy: a. uchwalenie statutu i wprowadzanie w nim zmian, b. wybór i odwoływanie członków zarządu PKZP oraz członków komisji rewizyjnej, c. ustalanie wysokości wpisowego i miesięcznych wkładów członkowskich oraz zasad udzielania zapomóg, d. zatwierdzanie sprawozdań i bilansów rocznych, e. przyjmowanie sprawozdań zarządu z bieżącej działalności oraz sprawozdań i wniosków komisji rewizyjnej, f. w razie powstania szkód i strat, rozpatrywanie ich przyczyn oraz podejmowanie decyzji w sprawach ich pokrycia, g. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących likwidacji PKZP B. Zarząd PKZP Zarząd składa się co najmniej z 3 członków. 2. Zarząd PKZP na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. 24. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Z każdego posiedzenia zarządu sporządza się protokół Do kompetencji zarządu należy: a. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków PKZP oraz w sprawie skreślania z listy, b. prowadzenie ewidencji członków PKZP,

4 c. prowadzenie polityki w zakresie udzielania świadczeń, d. przyznawanie pożyczek i określania okresów ich spłaty, e. podejmowanie decyzji w sprawie prolongaty spłaty pożyczek, f. przyznawanie zapomóg g. sprawowanie kontroli nad terminowym i właściwym dokonywaniem wpłat i wypłat oraz księgowaniem tych operacji, h. podpisywanie dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów, i. zwoływanie walnych zebrań członków, j. składanie walnemu zebraniu sprawozdań z działalności bieżącej oraz przedstawianie bilansów rocznych do zatwierdzenia, k. rozpatrywanie okresowych sprawozdań finansowych, l. reprezentowanie interesów PKZP wobec Pracodawcy, m. ustosunkowywanie się do wniosków i ustaleń komisji rewizyjnej, n. współdziałanie ze związkami zawodowymi oraz przedstawianie im raz w roku sprawozdania z działalności PKZP o. współpraca z pracownikami wyznaczonymi przez Pracodawcę do prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i prawnej PKZP, p. prowadzenie innych spraw PKZP, 2. Zarząd PKZP reprezentuje interesy PKZP na zewnątrz zakładu pracy. 26. W sprawach dotyczących członkostwa PKZP, pożyczek i zapomóg ze środków PKZP decyzje zarządu są ostateczne. C. Komisja rewizyjna Komisja rewizyjna PKZP składa się z 3 członków. 2. Komisja rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 28. Przewodniczącemu komisji rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi komisji przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu PKZP z głosem doradczym Komisja rewizyjna PKZP jest organem kontrolującym działalność finansową zarządu PKZP. Jej podstawowymi zadaniami są: ochrona mienia PKZP, kontrola przestrzegania przez zarząd postanowień statutu, czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat oraz terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i księgowości PKZP przez zakład pracy. 2. Komisja rewizyjna składa na walnym zebraniu członków PKZP sprawozdanie ze swojej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności zarządu PKZP. 3. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności PKZP co najmniej raz na kwartał, sporządzając protokół. 30. W razie stwierdzenia, że zarząd PKZP w swej działalności finansowej nie przestrzega przepisów prawa lub, gdy działalność zarządu jest sprzeczna z interesem społecznym, komisja rewizyjna żąda zwołania, w trybie natychmiastowym, nadzwyczajnego walnego zebrania członków i występuje na nim z wnioskiem o odwołanie zarządu kasy. IV. FUNDUSZE PKZP 31. Na środki finansowe PKZP składają się następujące fundusze własne: a. fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy,

5 b. fundusz rezerwowy, c. fundusz zapomogowy Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy powstaje z wkładów członkowskich i przeznaczony jest na udzielanie pożyczek. 2. Wkłady członkowskie wnoszone w wysokości i terminach ustalonych w statucie PKZP, zapisuje się na imiennym rachunku członka PKZP. 3. Wkłady członków będących pracownikami potrącane są za ich zgodą z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego lub wychowawczego. 4. Emeryci i renciści wpłacają swoje wkłady w kasie PKZP lub przekazują na rachunek bankowy PKZP Fundusz rezerwowy tworzy się z: a. wpłat wpisowego, b. odsetek od lokat terminowych, c. darowizn i subwencji, d. niepodjętych zwrotów wkładów członkowskich. 2. Z funduszu rezerwowego mogą być finansowane: a. nieściągalne zadłużenia ( po wyczerpaniu procedury przewidzianej prawem lub gdy jej uruchomienie nie rokuje pozytywnego efektu lub jest nie opłacalne ), b. zadłużenia zmarłych członków po uwzględnieniu wkładów i braku możliwości skorzystania z masy spadkowej, c. inne szkody uznane przez Zarząd PKZP, d. odpisy na fundusz zapomogowy. 3. Wkłady członkowskie przeniesione na fundusz rezerwowy mogą być wypłacone ich właścicielowi w ciągu 10 lat od przeniesienia na ten fundusz. Po tym okresie nie pobrane przez członków wkłady przechodzą na własność PKZP. 34 Fundusz zapomogowy jest tworzony z odpisu z funduszu rezerwowego oraz z dobrowolnych wpłat członków. O celowości tworzenia funduszu zapomogowego i wysokości odpisu decyduje walne zgromadzenie. Uchwała walnego zebrania ustala: a. zasady udzielania zapomóg, b. maksymalną wysokość zapomogi Środki pieniężne PKZP przechowuje się na rachunkach bankowych. 2. Rachunki bankowe PKZP są otwierane na wniosek Zarządu. Zarząd wskazuje osoby uprawnione do dysponowania tymi rachunkami. 3. Wzory podpisów osób uprawnionych do dysponowania rachunkami PKZP zatwierdza zarząd. V. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJA ZADŁUŻEŃ PKZP PKZP udziela pożyczek krótko i długoterminowych. 2. Pożyczek długoterminowych udziela się na okres nie dłuższy niż 30 miesięcy Udzielone pożyczki podlegają spłacie w terminach i ratach ustalonych przy ich przyznawaniu. 2. Członkom PKZP będącym pracownikami, raty pożyczki potrąca się za ich zgodą z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego lub zasiłku wychowawczego. 3. Emeryci i renciści obowiązani są wpłacać raty pożyczki gotówką w kasie PKZP lub przekazywać należne raty na rachunek bankowy PKZP.

6 Wysokość pożyczek długoterminowych nie może przekraczać kwoty trzykrotnego zgromadzonego wkładu członkowskiego oraz jednomiesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż zł. 2. Decyzję ustalającą górną wysokość udzielanych przez PKZP pożyczek oraz warunki i okresy ich spłacania podejmuje walne zgromadzenie, uwzględniając faktyczne możliwości finansowe PKZP. 39. Pożyczki długoterminowej można udzielić dopiero po spłaceniu pożyczki poprzednio udzielonej z zastrzeżeniem par. 44 statutu. 40. W przypadkach uzasadnionych wydarzeniami losowymi, zarząd PKZP, na wniosek zadłużonego członka PKZP, może odłożyć spłatę pożyczki na okres do 3 miesięcy. Jeżeli zadłużenie przewyższa stan wkładów członka PKZP, wniosek o prolongatę spłaty powinien bezwzględnie zawierać zgodę poręczycieli pożyczki Pierwszą pożyczkę można otrzymać po upływie 6 miesięcy od daty podjęcia uchwały o przyjęciu do PKZP przy UTH.. 2. Wniosek o udzielenie pożyczki powinien być złożony na właściwym formularzu, zawierającym zobowiązanie spłaty oraz wyrażenie zgody na potrącanie spłat pożyczki z wynagrodzenia, z zasiłku chorobowego lub zasiłku wychowawczego, a w razie skreślenia z listy członków zgody na natychmiastowe uregulowanie zadłużenia pozostałego do spłaty. 3. Jeżeli wysokość pożyczki przewyższa wysokość wkładu pożyczkobiorcy, osoba ubiegająca się o pożyczkę obowiązana jest przedstawić poręczenie dwóch członków PKZP. Członkowie posiadający wkłady o wartości 70% wnioskowanej kwoty pożyczki mogą składać wnioski podpisane przez jednego poręczyciela. 4. Poręczyciele obowiązani są wyrazić zgodę na potrącenie im z wkładów lub wynagrodzenia za pracę, z zasiłku chorobowego lub z zasiłku wychowawczego, pożyczki w razie jej niespłacenia przez dłużnika na zasadach ustalonych dla dłużnika. 5. Poręczycielami nie mogą być członkowie zarządu PKZP i komisji rewizyjnej, pracownicy w okresie wypowiedzenia pracy i bezpłatnego urlopu oraz osoby prowadzące księgowość PKZP Członek PKZP może być jednocześnie poręczycielem maksymalnie dwóch pożyczek. 2. Zarząd PKZP wstrzymuje wypłatę wkładów poręczycielom skreślonym z listy członków PKZP, gdy dłużnik, któremu udzielili poręczenia, zadłużenia nie spłaca Wnioski o udzielenie pożyczek są rozpatrywane według kolejności ich złożenia, uwzględniając aktualne możliwości finansowe PKZP, a w wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych wydarzeniami losowymi, poza kolejnością. 2. Wnioski o udzielenie pożyczek lub zapomóg należy rozpatrywać nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich złożenia, z uwzględnieniem terminów posiedzeń zarządu PKZP PKZP może w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych udokumentowanymi wydarzeniami losowymi, udzielać pożyczek uzupełniających członkom PKZP zadłużonym z tytułu pożyczki długoterminowej. Decyzję w sprawie przyznania pożyczki uzupełniającej podejmuje zarząd w drodze uchwały.

7 2. Pożyczek uzupełniających PKZP udziela według następujących zasad: a. łączna suma zadłużenia nie może przewyższać maksymalnej wysokości pożyczki długoterminowej, udzielonej przez PKZP i przysługującej pożyczkobiorcy, b. warunkiem udzielenia pożyczki uzupełniającej jest poręczenie jej spłaty przez te same osoby, które poręczyły pożyczkę nie spłaconą; w razie odmowy lub niemożliwości uzyskania takiego poręczenia od tych samych osób, z nowo udzielonej podwyższonej pożyczki powinna być potrącona część zadłużenia poprzednio udzielonej pożyczki, c. udzielenie pożyczki uzupełniającej powoduje konieczność ponownego ustalenia wysokości rat i okresu spłaty całości zadłużenia. d. pożyczka uzupełniająca może być udzielona tylko raz w czasie trwania pożyczki długoterminowej Pożyczek krótkoterminowych, tzw. chwilówek, udziela się według następujących zasad: a. pożyczka krótkoterminowa może być udzielona do wysokości posiadanego wkładu, nie przekraczającej jednak 25% wynagrodzenia, zasiłku chorobowego lub zasiłku wychowawczego, b. pożyczka krótkoterminowa podlega jednorazowej spłacie z najbliższego wynagrodzenia, zasiłku chorobowego lub zasiłku wychowawczego, c. pożyczka krótkoterminowa dla emeryta i rencisty nie może przekroczyć wysokości jego wkładu członkowskiego nie obciążonego pożyczka, d. niespłacenie pożyczki krótkoterminowej przez emeryta i rencistę w ciągu 2 miesięcy, powoduje potrącenie jej z wkładu członkowskiego, e. pożyczka krótkoterminowa do wysokości wkładu członkowskiego nie obciążonego pożyczką długoterminową, nie wymaga poręczenia spłaty. 2. Przyznanie pożyczki krótkoterminowej może nastąpić poza posiedzeniem zarządu, na podstawie decyzji zarządu. 3. Jeżeli okaże się, że wysokość wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, zasiłku wychowawczego należnego pracownikowi, który otrzymał pożyczkę krótkoterminową, uniemożliwia łączne potrącenie pożyczki krótkoterminowej i raty pożyczki długoterminowej, pierwszeństwo spłaty ma pożyczka krótkoterminowa W razie skreślenia z listy członków PKZP członka posiadającego zadłużenie, na poczet zadłużenia potrąca się wkłady członkowskie. 2. Jeśli suma wkładów nie wystarcza na pokrycie zadłużenia resztę długu pracownik spłaca w ratach na dotychczasowych zasadach. 47. W razie skreślenia z listy członków PKZP na jego wniosek, spłata zadłużenia jest natychmiast wymagalna, niezależnie od terminów spłaty ustalonych przy udzielaniu pożyczki. Na poczet tego zadłużenia zalicza się posiadane wkłady, a resztę potrąca z najbliższego wynagrodzenia (zasiłku chorobowego, zasiłku wychowawczego) dłużnika. 48. Jeżeli zobowiązany do spłaty zadłużenia wobec PKZP, zadłużenia tego nie spłaca, należy wezwać go na piśmie do uregulowania należności, wyznaczając termin spłaty. Kopię tego wezwania należy doręczyć poręczycielom. W razie nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, zarząd PKZP ma prawo obciążyć solidarnie poręczycieli. 49. W razie śmierci członka PKZP jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli. Zapłaty tego zadłużenia, po potrąceniu wkładów, należy dochodzić od spadkobierców zmarłego. Nieściągalne zadłużenie należy umorzyć, pokrywając sumę zadłużenia z funduszu rezerwowego.

8 50. W razie konieczności wniesienia powództwa do sądu z powodu niespłacenia pożyczki przez członka PKZP, w imieniu i w interesie PKZP występuje upoważniony członek zarządu PKZP lub inna osoba upoważniona przez Zarząd. VI. LIKWIDACJA PKZP W razie likwidacji zakładu pracy lub spadku liczby członków poniżej 50 osób, PKZP przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały walnego zebrania. 2. Z dniem podjęcia uchwały o likwidacji PKZP zaprzestaje się przyjmowania wkładów członkowskich, wypłat pożyczek i zapomóg oraz przyjmowania nowych członków. 52. W celu przeprowadzenia likwidacji PKZP, walne zebranie członków powołuje komisję likwidacyjną w składzie co najmniej 3 osób. 53. Do działalności komisji likwidacyjnej mają zastosowanie odpowiednie postanowienia statutu dotyczące zarządu PKZP. Likwidacja ma na celu zakończenie spraw bieżących, spłatę zobowiązań oraz ściągnięcie wierzytelności. 54. Decyzje o likwidacji PKZP, z podaniem składu komisji likwidacyjnej i miejsca jej urzędowania, wezwaniem dłużników do spłaty należności oraz wyznaczeniem trzymiesięcznego terminu zgłoszenia roszczeń wierzycieli, należy podać do wiadomości wszystkich członków PKZP. Decyzję o likwidacji międzyzakładowej PKZP należy również ogłosić w prasie. 55. Likwidacja PKZP powinna być zakończona w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o likwidacji PKZP. W uzasadnionych wypadkach termin ten może być przedłużony postanowieniem komisji likwidacyjnej, nie dłużej jednak niż o dalsze 2 miesiące. 56. Środki funduszów zapomogowego i rezerwowego, po całkowitym rozliczeniu należności, zobowiązań i wkładów członkowskich, należy przekazać na cele społeczne. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Rachunkowość PKZP obejmuje ewidencję wpływów i wydatków oraz imienne rachunki członków. 2. Rachunkowość PKZP jest prowadzona zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia rachunkowości. 3. Podstawę zapisów księgowych stanowią prawidłowo sporządzone dowody księgowe. 4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 58. Rachunkowości PKZP nie mogą prowadzić członkowie zarządu i komisji rewizyjnej, a także osoba prowadząca kasę PKZP. Kasy PKZP nie mogą prowadzić członkowie zarządu i komisji rewizyjnej oraz osoba prowadząca księgowość PKZP Roczne sprawozdanie finansowe PKZP podpisuje zarząd, księgowy odpowiedzialny za rachunkowość PKZP oraz komisja rewizyjna, po przeprowadzeniu kontroli działalności PKZP. Protokół kontroli dołącza się do rocznego sprawozdania finansowego 2. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez walne zebranie członków.

9 3. Roczne sprawozdanie finansowe poprzedzone jest dokonaniem rozrachunku z członkami Kasy, czyli zestawienia zawierającego imiona i nazwiska członków oraz stan ich zadłużenia w Kasie z tytułu niespłaconej pożyczki, łącznie z kopiami informacji na ten temat, potwierdzonymi przez osoby zainteresowane. 60. PKZP używa pieczęci podłużnej o następującej treści: Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Radom, ul. Malczewskiego 29

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne S T A T U T KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-POŻYCZKOWEJ przy Politechnice Rzeszowskiej w Rzeszowie przyjęty na Walnym Zebraniu Delegatów KZP Pracowników PRz w dniu XX-05-2013 I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zadaniem PPKZP jest udzielanie pożyczek zgodnie z zasadami określonymi w statucie w ramach posiadanych środków pieniężnych.

Zadaniem PPKZP jest udzielanie pożyczek zgodnie z zasadami określonymi w statucie w ramach posiadanych środków pieniężnych. S T A T U T Powiatowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Zespole Szkół Nr 2 im prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach I. Postanowienia ogólne 1 Zadaniem PPKZP jest udzielanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ Tekst ujednolicony STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UCHWALONY PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W DNIU 28 maja 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI...4 2.1. Członkostwo w Spółdzielni...4 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet

Bardziej szczegółowo

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Tekst jednolity, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zebrania Przedstawicieli - z dnia 28.04.2008r. - z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 27.06.2013 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 1 1. Nazwa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców,

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, J E D N O L I T Y T E K S T S T A T U T U Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku opracowany: - na wewnętrzne potrzeby Cechu, - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, - w celu zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2, zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

RE G U L A M I N funkcjonowania rachunków oszczędnościoworozliczeniowych.

RE G U L A M I N funkcjonowania rachunków oszczędnościoworozliczeniowych. RE G U L A M I N funkcjonowania rachunków oszczędnościoworozliczeniowych. I. Postanowienia ogólne Regulamin określa warunki na jakich BS Nałęczów, zwany dalej "Bankiem", otwiera i prowadzi rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA Strona 1/8 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2,

Bardziej szczegółowo

Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej

Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Uchwała Zarządu Twojej SKOK Podpisy członków Zarządu Twojej SKOK Nr 5 z dnia 16 grudnia 2014 r. M. Styczyński /---/ M.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie OPRACOWANY W UZGODNIENIU Z ZAKŁADOWYMI ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim z siedzibą w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. HUMAN RESOURCES GENERATION

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą: COBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega RAFAMET S.A. oraz miejsce, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO c Członek Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zwana w dalszej części Izbą

Bardziej szczegółowo