S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej"

Transkrypt

1 S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Lubsku Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U. Nr 100, poz. 502 z późn. zm.) uchwala się statut w brzmieniu jak poniżej: 1 Postanowienia ogólne 1.Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, zwana dalej PKZP, jest wyodrębnioną i wydzieloną organizacją oszczędnościowo-pożyczkową pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lubsku i jednostkach organizacyjnych Gminy Lubsko: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku, Przedszkole nr 1 w Lubsku, Przedszkole Nr 2 w Lubsku, Przedszkole Nr 3 w Lubsku, Przedszkole Nr 5 w Lubsku, Pracownik oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Górzynie. 2. Siedzibą PKZP jest Urząd Miejski w Lubsku. Terenem działalności PKZP jest Urząd Miejski w Lubsku oraz jednostki o których mowa w ust PKZP posiada własną strukturę zarządzania, a jej majątek jest wyodrębniony od majątku Urzędu Miejskiego w Lubsku z siedzibą ul. Powstańców WLKP. 3 w Lubsku oraz z majątku jednostek o których mowa w ust PKZP używa własnej pieczęci o treści: Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Urzędzie Miejskim w Lubsku. 5. Celem działalności PKZP jest propagowanie oszczędności, gospodarności oraz udzielanie swoim członkom pomocy materialnej w postaci pożyczek długoterminowych, pożyczek krótkoterminowych oraz zapomóg losowych, w miarę posiadanych środków finansowych jak również tworzenie atmosfery koleżeństwa oraz wzajemnej pomocy. 6. Podejmowanie decyzji w sprawach udzielania świadczeń określonych w ust. 5 należy do wyłącznej właściwości zarządu PKZP. 7. Niezbędną pomoc w zakresie prawidłowego funkcjonowania, obsługi organizacyjnej i prawnej oraz obsługi finansowo-księgowej zapewnia Urząd Miejski w Lubsku zgodnie z zasadami określonymi w 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych w zakładach pracy. 8. Zasady i tryb realizacji pomocy, o której mowa w ust. 7, określa wzajemna trójstronna umowa zawarta pomiędzy Urzędem Miejskim w Lubsku, osobą prowadzącą księgowość PKZP, a zarządem PKZP. 9. Środki pieniężne PKZP znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowym i nie podlegają oprocentowaniu zgodnie z zawartą umową rachunku bankowego. 10. Wkłady członkowskie oraz pożyczki udzielane członkom nie są oprocentowane. 11. PKZP ma prawo przyjmować subwencje i darowizny na zasilenie funduszu rezerwowego. 12. Za zobowiązania PKZP odpowiadają jej członkowie solidarnie, do wysokości wkładów. 13. PKZP posiada zdolność sądową. 2 Członkowie PKZP 1. Członkiem PKZP może być każdy pracownik Urzędu Miejskiego w Lubsku i jednostek, o których mowa w 1 ust 1, zatrudniony na czas nieokreślony oraz pracownicy zatrudnieni na czas określony, lecz nie krócej niż 1 rok. Członkami PKZP mogą być emeryci i renciści byli pracownicy zakładu pracy. 2. Emeryci i renciści zobowiązani są raz w roku do złożenia informacji teleadresowej zawierającej aktualny adres zamieszkania, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) oraz nr telefonu kontaktowego i nr rachunku bankowego. Strona 1 z 8

2 3. Członkowie przyjmowani są w poczet PKZP na podstawie złożonej deklaracji według ustalonego przez Zarząd PKZP wzoru. 4. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd PKZP, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. 5. Każdy członek PKZP jest obowiązany do: 1) wpłaty wpisowego w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), 2) wpłacania miesięcznego wkładu członkowskiego w wysokości min. 20 zł; wpłata wkładu może być zrealizowana poprzez dokonanie potrącenia z listy płac za uprzednią zgodą pracownika członka PKZP; wpłata może być również dokonana w formie wpłaty osobistej na konto PKZP w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, 3) dbania o rozwój PKZP i usprawnienie jego pracy, 4) ścisłego przestrzegania przepisów statutu oraz uchwał podjętych przez organy kolegialne PKZP. 6. Każdy członek PKZP ma prawo: 1) gromadzić oszczędności w PKZP wg zasad określonych w statucie, 2) składać wnioski o udzielenie pożyczki lub zapomogi według zasad określonych w statucie, 3) brać czynny udział w zebraniach walnego zebrania, 4) wybierać i być wybieranym do organów kolegialnych, tj. do Zarządu i Komisji Rewizyjnej PKZP, 5) w okresie choroby trwającej dłużej niż 12 miesięcy być zwolniony z obowiązku wpłacania wkładów. 7. Skreślenie z listy członków PKZP następuje według zasad określonych w statucie. 8. Byłym członkom PKZP skreślonym z listy członkowskiej przysługuje zwrot ich wkładów członkowskich po potrąceniu ewentualnych kwot niespłaconych należności po upływie 2 miesięcy od dnia dokonania skreślenia z listy członków, a w przypadku śmierci członka niezwłocznie. 9. Zwrot wkładów, o którym mowa w ust. 8, może nastąpić w formie bezgotówkowej na wskazane konto bankowe zgodnie z ustaleniami poczynionymi w tym względzie z uprawnionym byłym członkiem PKZP. W przypadku śmierci członka PKZP wypłaty wkładów dokonuje się w sposób ustalony z osobą wskazaną w deklaracji członkowskiej PKZP zmarłego członka kasy. 10. W sytuacji skreślenia członka PKZP w wyniku jego oświadczenia woli, ale niewynikającego z faktu rozwiązania umowy o pracę, ponowne przyjęcie do PKZP może nastąpić po ponownym wpłaceniu wpisowego. W takim przypadku prawo do świadczeń z PKZP zawieszone jest na okres pół roku od chwili ponownego wstąpienia do PKZP. 11. Obowiązek zwrotu wkładów dla osoby skreślonej z listy członkowskiej PKZP spoczywa na Zarządzie kasy. W przypadku gdy były członek kasy nie zgłosi się po odbiór swoich wkładów, Zarząd kasy po zatwierdzeniu bilansu za rok obrachunkowy, w którym nastąpiło skreślenie z listy członkowskiej PKZP, jest obowiązany wezwać zainteresowanego listem poleconym do podjęcia wkładów. Wkłady niepodjęte w terminie 12 miesięcy od daty otrzymania potwierdzenia odbioru wezwania podlegają przeksięgowaniu na fundusz rezerwowy PKZP. 12. Członkowie, których stan wkładów osiągnął co najmniej 100% miesięcznego wynagrodzenia, mogą wycofać 50% ich stanu, pod warunkiem że stan posiadanych wkładów zabezpiecza posiadane zadłużenie. 3 Organy PKZP 1. Organami PKZP są: a) Walne Zebranie Członków, b) Zarząd PKZP, c) Komisja Rewizyjna. 2. Zarząd i Komisja Rewizyjna pochodzą z wyboru. 3. Wybory odbywają się w sposób tajny lub jawny. 4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. W trakcie kadencji członek organu PKZP może zostać odwołany z pełnionej funkcji z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków. W sytuacji odwołania członka organu PKZP, zrzeczenia się pełnionej funkcji lub w razie ustania stosunku pracy przeprowadzane są wybory uzupełniające. 4 Strona 2 z 8

3 Walne Zebranie Członków 1. Walne Zebranie Członków może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. 2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd PKZP co najmniej raz w roku. 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w razie potrzeby lub na żądanie: 1) Komisji Rewizyjnej, 2) 1/3 liczby członków PKZP. 4. Walne Zebranie Członków jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa członków. W razie braku wymaganej liczby obecnych członków, Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane w drugim terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków PKZP. Wybory odbywają się w sposób tajny lub jawny. 5. Uchwały na Walnym Zebraniu Członków zapadają zwykłą większością głosów. 6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą kwestie dotyczące: 1) uchwalenia statutu i wprowadzenia w nim zmian, 2) wyboru i odwołania członków Zarządu PKZP oraz członków Komisji Rewizyjnej, 3) zatwierdzania sprawozdań i bilansów rocznych, 4) przyjmowania sprawozdań Zarządu PKZP z bieżącej działalności oraz sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej, 5) rozpatrywania przyczyn powstania szkód i strat oraz podejmowania decyzji w sprawie ich pokrycia, 6) ustalania wysokości wpisowego i miesięcznych kwot wkładów członkowskich, 7) ustalanie wysokości składki miesięcznej od każdego członka na pokrycie kosztów prowadzenia rachunku bankowego. 7) ustalania górnej wysokości pożyczek i zapomóg udzielanych w PKZP oraz warunków i okresów ich spłacania, 8) ustalania zasad tworzenia funduszu zapomogowego PKZP, 9) podejmowania uchwał w sprawach dotyczących likwidacji PKZP. 7. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący zabrania i protokolant. 5 Zarząd PKZP 1. Zarząd PKZP składa się z 5 członków. 2.Zarząd stanowi organ kierowniczy i wykonawczy PKZP. W swojej działalności kieruje się postanowieniami niniejszego statutu. 3. Pierwsze posiedzenie Zarządu jest zwoływane przez przewodniczącego Walnego Zebrania Członków PKZP najpóźniej w ciągu tygodnia po dokonaniu wyboru członków Zarządu. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zarządu wybierają ze swojego składu przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. 4. Zarząd rozpoczyna działalność niezwłocznie po odbyciu pierwszego posiedzenia. Przy zmianie Zarządu objęcie czynności następuje na podstawie protokołu przejęcia czynności od ustępującego Zarządu, który jest podpisywany przez wszystkich członków zarówno nowego, jak i ustępującego Zarządu PKZP. 5. Kolejne zebrania członków Zarządu zwołuje przewodniczący z częstotliwością nie rzadziej niż raz w miesiącu. W sytuacji nieobecności przewodniczącego zebranie zwołuje upoważniony przez przewodniczącego członek Zarządu PKZP, który przygotowuje porządek zebrania i przewodniczy jego obradom. 6. Uchwały Zarządu są prawomocne w przypadku obecności większości członków Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Zarządu. Zarząd podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach należących do jego kompetencji. 7. Do kompetencji Zarządu PKZP należą kwestie dotyczące: 1) przyjmowania kandydatów na członka PKZP oraz skreślanie członków z listy członkowskiej PKZP, 2) prowadzenia ewidencji członków PKZP, 3) prowadzenia polityki w zakresie przyznawanych świadczeń pomocy materialnej, Strona 3 z 8

4 4) przyznawania świadczeń pomocy materialnej i ustalania okresów ich spłaty, 5) podejmowania decyzji w sprawach prolongaty spłaty pożyczek, 6) przyznawania bezzwrotnych zapomóg, 7) sprawowania kontroli nad terminowym i właściwym dokonywaniem wpłat i wypłat oraz księgowaniem operacji związanych z działalnością PKZP, 8) podpisywania dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów dotyczących działalności PKZP, 9) zwoływania walnych zebrań członków, 10) składania Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności bieżącej oraz przedstawiania bilansów rocznych do zatwierdzania, 11) rozpatrywania okresowych sprawozdań finansowych, 12) opracowywania zasad (polityki) rachunkowości PKZP, 13) ustalania wzorów druków i formularzy stosowanych w działalności PKZP, 14) reprezentowania interesów PKZP wobec kierownika zakładu pracy, 15) ustosunkowania się do wniosków i ustaleń Komisji Rewizyjnej, 16) współdziałania z pracownikami wyznaczonymi przez zakład pracy do prowadzenia księgowości, obsługi prawnej PKZP, 17) prowadzenia innych spraw PKZP. 8. Każde posiedzenie Zarządu jest obowiązkowo protokołowane. Protokół powinien zawierać w szczególności: 1) datę zebrania Zarządu i porządek zebrania, 2) nazwiska i imiona osób obecnych na posiedzeniu i pełnione przez nie funkcje, 3) treść podjętych uchwał, 4) wnioski oraz inne ustalenia, 5) ewentualne zgłoszone przez członków Zarządu zastrzeżenia. 9. Zarząd rozpatruje wnioski o udzielenie środków pomocy materialnej, o której mowa w 1 ust. 5, z uwzględnieniem kolejności wpływających wniosków. 10. W razie stwierdzenia, że osoby wyznaczone przez zakład pracy do prowadzenia księgowości PKZP w swojej działalności nie przestrzegają obowiązujących norm prawnych lub że ich działalność jest sprzeczna z interesem społecznym, Zarząd PKZP występuje z wnioskiem do pracodawcy o zmianę osób prowadzących księgowość PKZP. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. 11. W sprawach dotyczących członkowstwa PKZP, pożyczek oraz zapomóg bezzwrotnych decyzje Zarządu PKZP są ostateczne. 12. Członkowie Zarządu wykonują swoje zadania osobiście i nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia. 6 Komisja Rewizyjna PKZP 1. Komisja Rewizyjna jest organem, który nadzoruje i kontroluje działalność PKZP, w tym Zarządu PKZP, oraz czuwa nad właściwym i zgodnym z niniejszym statutem wykonywaniem zadań PKZP. 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków. 3. Pierwsze posiedzenie Komisji jest zwoływane przez przewodniczącego Walnego Zebrania Członków PKZP najpóźniej w ciągu tygodnia po dokonaniu wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zarządu wybierają ze swojego składu członkowskiego przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 4. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący lub w razie jego nieobecności zastępca, stosownie do zapotrzebowania, nie rzadziej niż 1 raz w roku. 5. Przewodniczącemu Komisji lub delegowanemu przez niego członkowi Komisji przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu PKZP z głosem doradczym. 7 Zakres działalności Komisji Rewizyjnej PKZP 1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej jest prawomocne przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji. 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Komisji. W sytuacji równej ilości głosów decydujące znaczenie ma głos przewodniczącego. Strona 4 z 8

5 3. Głosowanie we wszystkich sprawach leżących we właściwości Komisji odbywa się jawnie, chyba że członek Komisji zażąda głosowania tajnego. 4. Każde posiedzenie Komisji jest protokołowane, a protokół jest podpisywany przez wszystkich członków biorących udział w posiedzeniu. Protokół powinien zawierać w szczególności: 1) datę posiedzenia Komisji i jego porządek, 2) nazwiska i imiona osób obecnych oraz pełnione przez nie funkcje, 3) treść podjętych uchwał, 4) wnioski oraz inne ustalenia, 5) ewentualne zgłoszone członków Komisji zastrzeżenia. 5. Komisja Rewizyjna w swojej działalności kontroluje: 1) działalność Zarządu PKZP, 2) rachunkowość i gospodarkę PKZP. 6. Komisja Rewizyjna w celu realizacji swoich zadań ma prawo przeglądania ksiąg rachunkowych i innych rejestrów oraz dowodów księgowych i innych dokumentów związanych z działalnością PKZP oraz kontrolowania stanu majątku PKZP i stanu należności i zobowiązań PKZP. 7. Komisja Rewizyjna w szczególności jest zobowiązana do badania: 1) właściwego zabezpieczenia mienia PKZP, 2) przestrzegania przez członków Zarządu postanowień niniejszego statutu oraz podjętych uchwał Walnego Zebrania Członków, 3) prawidłowości księgowania dokumentów finansowo-księgowych, 4) dowodów księgowych, 5) sprawozdań finansowych, w tym bilansu. 8. W zakres kontroli Komisji Rewizyjnej nie wchodzą decyzje Zarządu PKZP dotyczące udzielonych świadczeń z zakresu pomocy materialnej. W tym zakresie Komisja nie ma prawa do wydawania Zarządowi żadnych poleceń i dyspozycji. 9. Szczegółową kontrolę rachunkowości PKZP Komisja przeprowadza w ciągu 1 miesiąca po zamknięciu ksiąg rachunkowych. 10. Komisja Rewizyjna w wyniku podjętych czynności kontrolnych i nadzorczych dotyczących badania całokształtu działalności PKZP, jej stanu majątkowego, urządzeń księgowych i zapisów księgowych, zamknięcia urządzeń księgowych na koniec roku obrotowego oraz sprawozdań finansowych, w tym bilansu, jest zobowiązana przedstawić Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie wraz z wnioskami dotyczącymi zatwierdzenia sprawozdania oraz wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium. 11. W razie stwierdzenia, że Zarząd PKZP w swojej działalności nie przestrzega obowiązujących norm prawnych lub że jego działalność jest sprzeczna z interesem społecznym, Komisja Rewizyjna żąda zwołania w trybie natychmiastowym nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i występuje na nim z uzasadnionym wnioskiem o odwołanie Zarządu PKZP. 12. W razie stwierdzenia, że osoby wyznaczone przez zakład pracy do prowadzenia księgowości PKZP w swojej działalności nie przestrzegają obowiązujących norm prawnych lub, że ich działalność jest sprzeczna z interesem społecznym, Komisja Rewizyjna występuje poprzez Zarząd z wnioskiem do pracodawcy o zmianę osób prowadzących księgowość PKZP. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. 13. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności PKZP co najmniej raz w roku. 14. Członkowie Komisji wykonują swoje zadania osobiście i nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia. 8 Udzielanie pomocy materialnej 1. PKZP udziela pożyczek długoterminowych, krótkoterminowych oraz zapomóg losowych. 2. Członek PKZP uzyskuje prawo do świadczeń wymienionych w ust. 1 po wpłaceniu wpisowego oraz 3 kolejnych wkładów miesięcznych. 3. Maksymalna wysokość pożyczki długoterminowej wynosi równowartość dwukrotnej wysokości wkładów, nie więcej jednak niż zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 4. Pożyczki długoterminowe są udzielane na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy i nie podlegają oprocentowaniu. Strona 5 z 8

6 5. W okresie spłaty pożyczki Zarząd PKZP może udzielić prolongaty spłat pożyczki długoterminowej na okres nie dłuższy niż 2 miesiące w uzasadnionych i udokumentowanych sytuacjach losowych pożyczkobiorcy. 6. Zarząd PKZP może udzielić tylko 2 pożyczek krótkoterminowych w danym miesiącu na kwoty do 500 zł (słownie: pięćset złotych). Udzielone pożyczki muszą zostać spłacone do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym pożyczka została postawiona do dyspozycji członka PKZP. 7. Kolejna pożyczka może zostać udzielona tylko po spłaceniu pożyczki poprzednio pobranej z wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą korzystać ze świadczeń pomocy materialnej PKZP na takich samych zasadach co pozostali członkowie przy zachowaniu kolejności składanych wniosków. 9. Każdy członek PKZP ubiegający się o przyznanie pożyczki zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek na dopuszczonym do obrotu wewnętrznego PKZP formularzu, zawierającym zobowiązanie spłaty oraz zgodę na potrącenie ustalonych rat pożyczki z wynagrodzenia, a w przypadku skreślenia z listy członków PKZP do natychmiastowego uregulowania pozostałego do spłaty zadłużenia. 10. W sytuacji, kiedy kwota wnioskowanej pożyczki przekracza wysokość posiadanych wkładów, członek PKZP jest obowiązany do dołączenia do wniosku o przyznanie pożyczki deklaracjiporęczenia dwóch osób. 11. Poręczyciele zobowiązani są do wyrażenia zgody na potrącenie z ich wynagrodzenia poręczonej kwoty pożyczki w razie jej niespłacenia przez pożyczkobiorcę. 12. Poręczycielem może być tylko pracownik Urzędu Miejskiego w Lubsku lub jednostek podległych Gminie Lubsko, zatrudniony na czas nieokreślony i nieznajdujący się w okresie wypowiedzenia, przy czym poręczający musi być członkiem PKZP. 13. Poręczyciel może poręczyć spłatę pożyczki równocześnie tylko dwóm osobom ubiegającym się o przyznanie pożyczki. 14. Zarząd PKZP wstrzymuje wypłatę wkładów poręczycielom skreślonym z listy członków PKZP, gdy dłużnik, któremu udzielili poręczenia, nie spłaca zadłużenia. 15. Zarząd PKZP może odmówić udzielenia pomocy materialnej, o której mowa w 1 ust. 5, jeśli ubiegający się o nią lub jego poręczyciel nie dają wystarczającej gwarancji spłaty tej pożyczki, jak również w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 16. Nie udziela się pomocy materialnej, o której mowa w 1 ust. 5, członkom PKZP będącym w okresie wypowiedzenia stosunku pracy. 17. Spłata pożyczki następuje w 10 ratach miesięcznych, potrącanych przez zakład pracy z wynagrodzenia pożyczkobiorcy, a w razie nieosiągania przez niego minimalnego wynagrodzenia wolnego od potrąceń poprzez wpłatę rat pożyczki na rachunek bankowy PKZP do dnia 15 każdego miesiąca. Emeryci i renciści spłacają zaciągnięte pożyczki poprzez wpłaty na konto bankowe PKZP. 18. W razie zwłoki w spłacie zadłużenia wobec PKZP wzywa się pożyczkobiorcę na piśmie do uregulowania należności, wyznaczając ostateczny termin spłaty. Kopie wezwania doręcza się poręczycielom. W sytuacji braku reakcji pożyczkobiorcy na wezwanie Zarząd PKZP ma prawo pokryć zadłużenie z wkładów lub wynagrodzenia za pracę poręczycieli. 19. W sytuacji konieczności wniesienia powództwa do sądu, z powodu niespłacenia pożyczki przez członka PKZP, w imieniu i w interesie PKZP występuje upoważniony członek Zarządu lub inna upoważniona przez Zarząd osoba. 20. Za niespłacenie pożyczki uznaje się niezapłacenie 3 kolejnych rat wynikających z kalendarza spłat i niewykonanie wezwania Zarządu PKZP przywołującego pożyczkobiorcę do uzupełnienia brakującej spłaty, do wysokości nie spłaconej kwoty. 21. Zapomogi losowe przyznawane są na podstawie umotywowanych i udokumentowanych sytuacji losowych oraz w miarę posiadanych środków finansowych. 22. Wnioski o udzielenie pomocy materialnej Zarząd PKZP rozpatruje nie później niż w ciągu 30 dni od daty ich złożenia, z uwzględnieniem terminarza posiedzeń Zarządu PKZP. 23. Przyznanie pożyczki krótkoterminowej może nastąpić poza posiedzeniem Zarządu PKZP na podstawie decyzji 3 członków Zarządu. Strona 6 z 8

7 9 Fundusze PKZP 1. Na środki finansowe PKZP składają się: 1) fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy, 2) fundusz zapomogowy, 3) fundusz rezerwowy. 2. Funduszami PKZP dysponuje wyłącznie Zarząd zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. 3. Wszelkie środki finansowe PKZP są lokowane na wyodrębnionym rachunku bankowym otwartym na wniosek Zarządu i w trybie zawartej z bankiem umowy rachunku bankowego. Zarząd PKZP wskazuje osoby upoważnione do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku bankowym PKZP. 10 Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy 1. Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy jest tworzony z wkładów członkowskich, potrącanych z wynagrodzenia członka za jego uprzednią zgodą członka PKZP lub wpłacanych osobiście na rachunek bankowy PKZP. 2. Wkłady członkowskie są księgowane na osobistym imiennie wskazanym koncie analitycznym prowadzonym dla każdego członka PKZP. 3. W przypadku nadpłacenia rat spłacanej pożyczki nadwyżkę przeksięgowuje się na fundusz wkładów danego pożyczkobiorcy na jego indywidualnym koncie analitycznym. 4. Udzielone pożyczki nie podlegają oprocentowaniu i są udzielane w trybie bezgotówkowym na wskazane konto bankowe pożyczkobiorcy członka PKZP. 11 Fundusz zapomogowy 1. Fundusz zapomogowy powstaje z odpisów funduszu rezerwowego oraz dobrowolnych wpłat członków i innych wpływów. 2. Fundusz jest przeznaczony wyłącznie na udzielanie bezzwrotnych zapomóg członkom PKZP w razie szczególnych wypadków losowych. Za szczególne wypadki losowe uważa się powódź, pożar, kradzież, długotrwałą chorobę lub śmierć osoby bliskiej. 3. Wysokość udzielonej zapomogi nie może przekraczać 100% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym. 4. Wnioski w sprawie udzielenia zapomogi powinny być wiarygodnie uzasadnione i udokumentowane. Zarząd PKZP ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających wskazane we wniosku okoliczności. 12 Fundusz rezerwowy 1. Fundusz rezerwowy powstaje z: 1) wpłat wpisowego wnoszonego przez członków wstępujących do PKZP, 2) niepodjętych zwrotów wkładów członkowskich, 3) odsetek od lokat terminowych i odsetek zasądzonych przez sąd, 4) subwencji i darowizn. 2. Fundusz jest przeznaczony na pokrycie szkód i strat, nieściągalnych zadłużeń oraz w wysokości 10% na odpis na fundusz zapomogowy realizowany na koniec roku obrotowego. 13 Rachunkowość PKZP 1. Rachunkowość PKZP prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości. 2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 3. Rachunkowość PKZP prowadzą pracownicy zakładu pracy zgodnie z warunkami umowy, o której mowa w 1 ust. 7 statutu, oraz zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości PKZP. 4. Osoby wymienione w ust. 3 obowiązane są udzielać Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej PKZP w każdym czasie wszelkich informacji związanych z obsługą finansowo-księgową PKZP oraz sporządzać w wyznaczonym terminie sprawozdania statystyczno-finansowe, w tym bilans roczny. 5. Zarząd PKZP ustala zasady (politykę) rachunkowości PKZP oraz plan kont wraz z komentarzem. Strona 7 z 8

8 6. Księgowość PKZP prowadzona jest w sposób kompletny, obejmujący wszystkie zdarzenia finansowo-gospodarcze i rozliczeniowe. Zapisy dokonywane są na kontach syntetycznych i kontach analitycznych zgodnie z planem kont PKZP oraz w ewidencji pomocniczej (dziennikach, rejestrach itp.). 7. Podstawą zapisów księgowych są prawidłowo sporządzone dowody księgowe. 8. Księgowości PKZP nie mogą prowadzić członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 9. Roczne sprawozdanie finansowe podpisuje księgowy odpowiedzialny za rachunkowość PKZP, Zarząd PKZP oraz Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli działalności PKZP. Protokół stanowi integralną część rocznego sprawozdania finansowego. 10. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków. 14 Likwidacja PKZP 1. W razie likwidacji zakładu pracy PKZP przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków. 2. Celem likwidacji PKZP jest zakończenie spraw bieżących, spłata zobowiązań oraz ściągnięcie wierzytelności. 3. Z dniem podjęcia uchwały o likwidacji PKZP zaprzestaje przyjmowania wkładów członkowskich, wypłat pożyczek i zapomóg oraz przyjmowania nowych członków. 4. W celu przeprowadzenia likwidacji Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną w składzie co najmniej 3 osób oraz podejmuje uchwałę o przeznaczeniu środków pozostających na funduszu rezerwowym po całkowitym rozliczeniu należności, zobowiązań i wkładów członkowskich. Z dniem podjęcia uchwały o powołaniu Komisji Likwidacyjnej Zarząd oraz Komisja Rewizyjna ulegają rozwiązaniu. 5. Komisja Likwidacyjna wchodzi w prawa i obowiązki Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 6. Treść uchwały o likwidacji PKZP, z podaniem składu Komisji Likwidacyjnej i miejsca jej urzędowania, wezwaniem dłużników do spłaty należności oraz wyznaczeniem trzymiesięcznego terminu zgłoszenia roszczeń przez wierzycieli, należy podać do wiadomości wszystkich członków PKZP. 7. Likwidacja PKZP powinna zostać zakończona w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o jej likwidacji, nie może jednak przekroczyć okresu likwidacji zakładu pracy. 15 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków. 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym statutem PKZP zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie kas oszczędnościowopożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy. 3. Traci moc Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miasta Lubsko uchwalony przez Walne Zebranie Członków w dniu 15 stycznia 1997 r. Walne Zebranie Członków PKZP uchwaliło statut PKZP w powyższym brzmieniu w dniu r. na podstawie uchwały nr... Walnego Zebrania Członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Lubsku z dnia r. w sprawie statutu PKZP. Statut wchodzi w życie z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, tj. z dniem r. Przewodniczący zebrania: Protokolant: (data i czytelny podpis) (data i czytelny podpis) Strona 8 z 8

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Zakładzie Usług Komunalnych w Łowiczu.

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Zakładzie Usług Komunalnych w Łowiczu. 1 STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Zakładzie Usług Komunalnych w Łowiczu. Pracownicza Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa w Zakładzie Usług Komunalnych Działa na podstawie Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU Statut niniejszy opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

STATUT SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ STATUT SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Szkolna Kasa Oszczędnościowo Kredytowa przy Szkole Podstawowej w Człopie, zwana dalej w skrócie SKOK, działa na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

zmianami), zwane dalej Rozporządzeniem oraz w niniejszym Statucie.

zmianami), zwane dalej Rozporządzeniem oraz w niniejszym Statucie. STATUTU Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Mogilanach Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, zwana dalej PKZP,

Bardziej szczegółowo

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy w Obrytem I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy w Obrytem I.POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy w Obrytem I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Pracownicza Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa przy Urzędzie Gminy w Obrytem działa na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU Statut niniejszy opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU

S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. PKZP swą działalność opiera o Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków PKZP w dniu 28 października 2009 r. w Warszawie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu niniejszego Statutu.

Walne Zebranie Członków PKZP w dniu 28 października 2009 r. w Warszawie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu niniejszego Statutu. ROZDZIAŁ 5 Likwidacja PKZP 55. 1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o likwidacji PKZP w razie: a) ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, b) zmniejszenia się liczby członków poniżej

Bardziej szczegółowo

Statut. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Akademii Podlaskiej

Statut. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Akademii Podlaskiej Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Akademii Podlaskiej Siedlce 2009 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy statut określa szczegółowe zasady działania Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

KOLEŻEŃSKA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- POŻYCZKOWA PRZY KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OLSZTYNIE STATUT

KOLEŻEŃSKA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- POŻYCZKOWA PRZY KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OLSZTYNIE STATUT KOLEŻEŃSKA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- POŻYCZKOWA PRZY KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OLSZTYNIE STATUT Uchwalony przez walne zebranie członków w dniu 30 października 2014 roku. STATUT KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-POŻYCZKOWEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ w POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ BIAŁYSTOK 2011 Tekst jednolity Statutu PKZP w Politechnice Białostockiej uchwalony na walnym zebraniu w dniu 10.02.1998r. 2/10

Bardziej szczegółowo

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,,OŚWIATA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,,OŚWIATA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,,OŚWIATA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa OŚWIATA przy DBFO Praga Południe m. st. Warszawy zwana dalej PKZP, działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w ZSEG. REGULAMIN

REGULAMIN Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w ZSEG. REGULAMIN REGULAMIN Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.XII. 1992 r. opublikowanego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej. przy ELEKTROZEL Sp. z o.o. Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19. I. Postanowienia ogólne

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej. przy ELEKTROZEL Sp. z o.o. Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19. I. Postanowienia ogólne STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy ELEKTROZEL Sp. z o.o. Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19 I. Postanowienia ogólne 1. Celem PKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek

Bardziej szczegółowo

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Kolei Śląskich Sp. z o.o.

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Kolei Śląskich Sp. z o.o. Tekst jednolity przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Pracowniczek Kasy Zapomogowo Pożyczkowej nr 05/05/15 w dniu 5 maja 2015 r. Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Kolei Śląskich Sp.

Bardziej szczegółowo

Statut Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku

Statut Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku Statut Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku I Postanowienia ogólne 1 1. Celem Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty zwanej dalej Kasą, jest

Bardziej szczegółowo

Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Uniwersytecie Zielonogórskim

Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Uniwersytecie Zielonogórskim S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Uniwersytecie Zielonogórskim Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa w Uniwersytecie Zielonogórskim, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH

PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH STATUT z dnia 01.01.2017 PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM TEKST UJEDNOLICONY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. we Wrocławiu

S T A T U T. Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. we Wrocławiu S T A T U T Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu im. gen. Jakuba Jasińskiego I. Postanowienia ogólne 1. Celem KKOP jest udzielanie

Bardziej szczegółowo

STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne

STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa w Uniwersytecie Medycznym

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K A WOJ S K O W A 4340 SZCZECIN

J E D N O S T K A WOJ S K O W A 4340 SZCZECIN J E D N O S T K A WOJ S K O W A 4340 SZCZECIN AKCEPTUJE płk mgr inż. Ryszard KONEFAŁ STATUT KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- POŻYCZKOWEJ PRZY JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4340 Przyjęty na Walnym Zebraniu Członków

Bardziej szczegółowo

Celem PKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formach ustalonych w Statucie.

Celem PKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formach ustalonych w Statucie. STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem PKZP jest udzielanie

Bardziej szczegółowo

ZZPRC Elektrowni Bełchatów Statut PKZP

ZZPRC Elektrowni Bełchatów Statut PKZP STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w BOT Elektrowni Bełchatów S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Celem PKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formach ustalonych w Statucie, wychowanie

Bardziej szczegółowo

STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Tarnobrzegu

STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Tarnobrzegu STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Tarnobrzegu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawę prawną działalności PKZP stanowią: 1. Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

Zadaniem PPKZP jest udzielanie pożyczek zgodnie z zasadami określonymi w statucie w ramach posiadanych środków pieniężnych.

Zadaniem PPKZP jest udzielanie pożyczek zgodnie z zasadami określonymi w statucie w ramach posiadanych środków pieniężnych. S T A T U T Powiatowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Zespole Szkół Nr 2 im prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach I. Postanowienia ogólne 1 Zadaniem PPKZP jest udzielanie

Bardziej szczegółowo

STATUT Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Wałbrzychu

STATUT Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Wałbrzychu STATUT Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Wałbrzychu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawę prawną działalności MPKZP stanowią: 1. Ustawa z dnia 23 maja 1991r.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne S T A T U T KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-POŻYCZKOWEJ przy Politechnice Rzeszowskiej w Rzeszowie przyjęty na Walnym Zebraniu Delegatów KZP Pracowników PRz w dniu XX-05-2013 I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy Miejsko-Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy Miejsko-Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy Miejsko-Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1.Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Miejsko-Gminnym Zespole Edukacji

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie REJON POŁUDNIE

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie REJON POŁUDNIE S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie REJON POŁUDNIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w Zespole Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY UNIWERSYTECIE JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY UNIWERSYTECIE JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY UNIWERSYTECIE JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Statut niniejszy określa szczegółowe zasady organizowania i działania Pracowniczej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Bridgestone Poznań Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa działa przy Bridgestone Poznań Sp. z o.o. (dalej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Puławach

S T A T U T. Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Puławach S T A T U T Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Puławach Statut, jako tekst jednolity wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r. Uchwałą Nr 4/2015 Walnego

Bardziej szczegółowo

STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z dnia 31 maja 2011r poprawki z dnia 06 listopada 2014 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pracownicza Kasa

Bardziej szczegółowo

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU (Uaktualniona wersja Statutu, uwzględniająca zmiany dokonane przez Walne Zebranie Delegatów PKZP w okresie od czerwca

Bardziej szczegółowo

STATUT KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ŁAŃCUCIE

STATUT KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ŁAŃCUCIE STATUT KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ŁAŃCUCIE Spis treści str. I Postanowienia ogólne ------------ 3 II Członkowie PKZP ------------ 4 III Organy PKZP ------------

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 grudnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 grudnia 1992 r. Dz.U.92.100.502 1996-02-05 zm.wyn.z Dz.U.96.1.2 art.49 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2000 r.

Zarządzenie Nr 39/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2000 r. 1 Zarządzenie Nr 39/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie działania przy Uniwersytecie Wrocławskim Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Na podstawie art.49 ust.2

Bardziej szczegółowo

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zespole Oświaty w Orzeszu. I. Postanowienia Ogólne

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zespole Oświaty w Orzeszu. I. Postanowienia Ogólne STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zespole Oświaty w Orzeszu I. Postanowienia Ogólne 1 Celem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zespole Oświaty w Orzeszu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego 1 STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.12.1992 r w sprawie pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych oraz spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 149/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych w wojsku

DECYZJA NR 149/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych w wojsku MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA NR 149/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych w wojsku Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

STATUT. Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej. przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej. przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Kliknij tutaj, aby przejść dalej» Statut KKOP STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ. Olsztyn kwiecień 2006 rok

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ. Olsztyn kwiecień 2006 rok STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE Statut niniejszy stanowi jednolity tekst opracowany na podstawie: 1 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Ramowy Statut MPKZP z siedzibą w Synthos S.A.

Ramowy Statut MPKZP z siedzibą w Synthos S.A. Ramowy Statut MPKZP z siedzibą w Synthos S.A. Niniejszy Statut został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992r. Dz. Ustaw nr 100 poz. 502 z późn. zm. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 3/2015 z dnia 19.03.2015r. Walnego Zebrania Delegatów

Jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 3/2015 z dnia 19.03.2015r. Walnego Zebrania Delegatów Jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 3/2015 z dnia 19.03.2015r. Walnego Zebrania Delegatów STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY POŻYCZKOWEJ przy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy PGNiG OBROT DETALICZNY SP. Z O. O. w WARSZAWIE

S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy PGNiG OBROT DETALICZNY SP. Z O. O. w WARSZAWIE S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy PGNiG OBROT DETALICZNY SP. Z O. O. w WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l Statut niniejszy określa szczegółowe zasady organizowania i działania

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W POZNANIU DZIELNICA - GRUNWALD

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W POZNANIU DZIELNICA - GRUNWALD STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W POZNANIU DZIELNICA - GRUNWALD I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem MPKZP jest: 1) propagowanie oszczędności

Bardziej szczegółowo

STATUT. Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo- Pożyczkowej. przy JW.1517

STATUT. Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo- Pożyczkowej. przy JW.1517 STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo- Pożyczkowej przy JW.1517 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem KKOP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek. 2. KKOP realizuje swoje cele poprzez

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu projekt S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH

PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH 1 STATUT z dnia 01.01.2009 PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM TEKST UJEDNOLICONY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

STATUT. PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ przy PKP Intercity S.A., Zakład Północny w Gdyni

STATUT. PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ przy PKP Intercity S.A., Zakład Północny w Gdyni STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ przy PKP Intercity S.A., Zakład Północny w Gdyni Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r., 3 w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Akademii Wychowania Fizycznego im.eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Akademii Wychowania Fizycznego im.eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 1 S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Akademii Wychowania Fizycznego im.eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Podstawa prawna Ustawa o Związkach Zawodowych z dnia 23.05.1991 r. Dz.U.poz.234

Bardziej szczegółowo

STATUT KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W KRAŚNIKU

STATUT KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W KRAŚNIKU STATUT KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W KRAŚNIKU Uchwalony przez Zjazd Delegatów w dniu 20 marca 2013 r. Zatwierdził Zarząd KZP: Grażyna Hołota przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA Opracowany w oparciu o: Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Statut. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy

Statut. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy Załącznik do Uchwały nr 1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. z Walnego Zebrania Delegatów PKZP przy MZO w Dębicy Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy I.

Bardziej szczegółowo

STATUT. PKZP realizuje swoje cele przez udzielanie pożyczek długo i krótkoterminowych oraz zapomóg w miarę posiadanych środków.

STATUT. PKZP realizuje swoje cele przez udzielanie pożyczek długo i krótkoterminowych oraz zapomóg w miarę posiadanych środków. STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków I. Postanowienia ogólne. 1. Pracownicza Kasa

Bardziej szczegółowo

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. przy Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. przy Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Celem PKZP jest propagowanie oszczędności i gospodarności oraz udzielanie członkom pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU Statut niniejszy opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu

Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu I. Pożyczki udzielane przez PKZP 1. Zgodnie ze statutem PKZP, członkowie PKZP, o co najmniej trzymiesięcznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM

REGULAMIN PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM REGULAMIN PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM 1. Członkowie przyjmowani są do PKZP na podstawie złożonej deklaracji. 2. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd PKZP nie

Bardziej szczegółowo

STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej (KKOP) przy 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu

STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej (KKOP) przy 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej (KKOP) przy 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem KKOP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zasady i warunki PKZP określają przepisy Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. I. Postanowienia ogólne

R e g u l a m i n. I. Postanowienia ogólne R e g u l a m i n Koleżeńskiej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Instytucie Morskim w Gdańsku uchwalony na walnym zebraniu członków w dniu 12.01.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1. Koleżeńska Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa

Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa STATUT Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli

Bardziej szczegółowo

Statut KOLEŻEŃSKIEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY ODDZIALE ZNP w Pyrzycach

Statut KOLEŻEŃSKIEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY ODDZIALE ZNP w Pyrzycach Statut KOLEŻEŃSKIEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY ODDZIALE ZNP w Pyrzycach oraz Regulaminy: Regulamin przyznawania i wypłaty zasiłków statutowych z tytułu zgonu członka KKZP lub członka jego rodziny

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB ROZDZIAŁ I - NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę BMW M Power Club nazywany w dalszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA (ujednolicony tekst regulaminu według stanu na dzień 10 czerwca 2015 r.) Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "GLINKA" działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I. Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola.

STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I. Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola. STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola." 1 2 Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Przepisy ogólne. II. Środki finansowe

REGULAMIN. I. Przepisy ogólne. II. Środki finansowe REGULAMIN Funduszu Wzajemnej Pomocy Krakowskiej Izby Adwokackiej uchwalony na sprawozdawczym Zgromadzeniu KIA w dniu 4 czerwca 2011roku ze zmianami uchwalonymi na Zgromadzeniu Izby w dniu 21 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

S t a t u t. tekst jednolity

S t a t u t. tekst jednolity S t a t u t Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. tekst jednolity Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU), kierującym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie

S T A T U T. Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie S T A T U T Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie Nowa Ruda,2015 1 I. Postanowienia ogólne. 1 Celem Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Stowarzyszenia, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne II. Członkowie KKOP 50,00 zł

I. Postanowienia ogólne II. Członkowie KKOP 50,00 zł STATUT KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-POŻYCZKOWEJ WOJSKOWEGO CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ CENTRALNEJ BIBLIOTEKI WOJSKOWEJ REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO Poprawki do Statut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Opracowany w oparciu o :

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Opracowany w oparciu o : REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Opracowany w oparciu o : Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Krakowie oraz powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Ogrodowego. ROD Storczyk II w Toruniu

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Ogrodowego. ROD Storczyk II w Toruniu REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia: 2. Kieruje całokształtem

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Giganci Radymno zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE (Rejon Zachód)

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE (Rejon Zachód) Opracowany w oparciu o: REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE (Rejon Zachód) Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Tekst projektu Statutu Stowarzyszenia Wieś Czołowo ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1

Tekst projektu Statutu Stowarzyszenia Wieś Czołowo ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1 Tekst projektu Statutu Stowarzyszenia Wieś Czołowo ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1 Nazwa stowarzyszenia Nazwa stowarzyszenia brzmi Stowarzyszenie Wieś Czołowo ARTYKUŁ 2 Siedziba i teren działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia, Ogólnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie I. Podstawy prawne działania Rady Nadzorczej 1 1. Podstawę działania Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, stanowią w szczególności:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE

STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Motocyklowe Sokół Police w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV

STATUT Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV STATUT Stowarzyszenia Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Amatorskiej Sieci Komputerowej PIASKI-IV zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Regulamin Rady Nadzorczej I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2 1.Członkowie Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. SBS Sp. z o. o. w Łodzi I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. SBS Sp. z o. o. w Łodzi I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SBS Sp. z o. o. w Łodzi I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza Spółki SBS Sp. z o. o. zwanej dalej Spółką, jest organem powołanym do sprawowania stałego nadzoru nad jej działalnością

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW 2010/11 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 1. Podstawowym celem Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2011 XI Ostatniej Części Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 15 czerwca 2011 Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Rada Nadzorcza sprawuje

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW

REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW I. Podstawa działalności Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września1982r. - Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Nawiązując do bogatych, wielowiekowych tradycji historycznych w zakresie współpracy gospodarczej i kulturalnej regionu świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo