S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej"

Transkrypt

1 S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Lubsku Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U. Nr 100, poz. 502 z późn. zm.) uchwala się statut w brzmieniu jak poniżej: 1 Postanowienia ogólne 1.Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, zwana dalej PKZP, jest wyodrębnioną i wydzieloną organizacją oszczędnościowo-pożyczkową pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lubsku i jednostkach organizacyjnych Gminy Lubsko: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku, Przedszkole nr 1 w Lubsku, Przedszkole Nr 2 w Lubsku, Przedszkole Nr 3 w Lubsku, Przedszkole Nr 5 w Lubsku, Pracownik oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Górzynie. 2. Siedzibą PKZP jest Urząd Miejski w Lubsku. Terenem działalności PKZP jest Urząd Miejski w Lubsku oraz jednostki o których mowa w ust PKZP posiada własną strukturę zarządzania, a jej majątek jest wyodrębniony od majątku Urzędu Miejskiego w Lubsku z siedzibą ul. Powstańców WLKP. 3 w Lubsku oraz z majątku jednostek o których mowa w ust PKZP używa własnej pieczęci o treści: Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Urzędzie Miejskim w Lubsku. 5. Celem działalności PKZP jest propagowanie oszczędności, gospodarności oraz udzielanie swoim członkom pomocy materialnej w postaci pożyczek długoterminowych, pożyczek krótkoterminowych oraz zapomóg losowych, w miarę posiadanych środków finansowych jak również tworzenie atmosfery koleżeństwa oraz wzajemnej pomocy. 6. Podejmowanie decyzji w sprawach udzielania świadczeń określonych w ust. 5 należy do wyłącznej właściwości zarządu PKZP. 7. Niezbędną pomoc w zakresie prawidłowego funkcjonowania, obsługi organizacyjnej i prawnej oraz obsługi finansowo-księgowej zapewnia Urząd Miejski w Lubsku zgodnie z zasadami określonymi w 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych w zakładach pracy. 8. Zasady i tryb realizacji pomocy, o której mowa w ust. 7, określa wzajemna trójstronna umowa zawarta pomiędzy Urzędem Miejskim w Lubsku, osobą prowadzącą księgowość PKZP, a zarządem PKZP. 9. Środki pieniężne PKZP znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowym i nie podlegają oprocentowaniu zgodnie z zawartą umową rachunku bankowego. 10. Wkłady członkowskie oraz pożyczki udzielane członkom nie są oprocentowane. 11. PKZP ma prawo przyjmować subwencje i darowizny na zasilenie funduszu rezerwowego. 12. Za zobowiązania PKZP odpowiadają jej członkowie solidarnie, do wysokości wkładów. 13. PKZP posiada zdolność sądową. 2 Członkowie PKZP 1. Członkiem PKZP może być każdy pracownik Urzędu Miejskiego w Lubsku i jednostek, o których mowa w 1 ust 1, zatrudniony na czas nieokreślony oraz pracownicy zatrudnieni na czas określony, lecz nie krócej niż 1 rok. Członkami PKZP mogą być emeryci i renciści byli pracownicy zakładu pracy. 2. Emeryci i renciści zobowiązani są raz w roku do złożenia informacji teleadresowej zawierającej aktualny adres zamieszkania, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) oraz nr telefonu kontaktowego i nr rachunku bankowego. Strona 1 z 8

2 3. Członkowie przyjmowani są w poczet PKZP na podstawie złożonej deklaracji według ustalonego przez Zarząd PKZP wzoru. 4. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd PKZP, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. 5. Każdy członek PKZP jest obowiązany do: 1) wpłaty wpisowego w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), 2) wpłacania miesięcznego wkładu członkowskiego w wysokości min. 20 zł; wpłata wkładu może być zrealizowana poprzez dokonanie potrącenia z listy płac za uprzednią zgodą pracownika członka PKZP; wpłata może być również dokonana w formie wpłaty osobistej na konto PKZP w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, 3) dbania o rozwój PKZP i usprawnienie jego pracy, 4) ścisłego przestrzegania przepisów statutu oraz uchwał podjętych przez organy kolegialne PKZP. 6. Każdy członek PKZP ma prawo: 1) gromadzić oszczędności w PKZP wg zasad określonych w statucie, 2) składać wnioski o udzielenie pożyczki lub zapomogi według zasad określonych w statucie, 3) brać czynny udział w zebraniach walnego zebrania, 4) wybierać i być wybieranym do organów kolegialnych, tj. do Zarządu i Komisji Rewizyjnej PKZP, 5) w okresie choroby trwającej dłużej niż 12 miesięcy być zwolniony z obowiązku wpłacania wkładów. 7. Skreślenie z listy członków PKZP następuje według zasad określonych w statucie. 8. Byłym członkom PKZP skreślonym z listy członkowskiej przysługuje zwrot ich wkładów członkowskich po potrąceniu ewentualnych kwot niespłaconych należności po upływie 2 miesięcy od dnia dokonania skreślenia z listy członków, a w przypadku śmierci członka niezwłocznie. 9. Zwrot wkładów, o którym mowa w ust. 8, może nastąpić w formie bezgotówkowej na wskazane konto bankowe zgodnie z ustaleniami poczynionymi w tym względzie z uprawnionym byłym członkiem PKZP. W przypadku śmierci członka PKZP wypłaty wkładów dokonuje się w sposób ustalony z osobą wskazaną w deklaracji członkowskiej PKZP zmarłego członka kasy. 10. W sytuacji skreślenia członka PKZP w wyniku jego oświadczenia woli, ale niewynikającego z faktu rozwiązania umowy o pracę, ponowne przyjęcie do PKZP może nastąpić po ponownym wpłaceniu wpisowego. W takim przypadku prawo do świadczeń z PKZP zawieszone jest na okres pół roku od chwili ponownego wstąpienia do PKZP. 11. Obowiązek zwrotu wkładów dla osoby skreślonej z listy członkowskiej PKZP spoczywa na Zarządzie kasy. W przypadku gdy były członek kasy nie zgłosi się po odbiór swoich wkładów, Zarząd kasy po zatwierdzeniu bilansu za rok obrachunkowy, w którym nastąpiło skreślenie z listy członkowskiej PKZP, jest obowiązany wezwać zainteresowanego listem poleconym do podjęcia wkładów. Wkłady niepodjęte w terminie 12 miesięcy od daty otrzymania potwierdzenia odbioru wezwania podlegają przeksięgowaniu na fundusz rezerwowy PKZP. 12. Członkowie, których stan wkładów osiągnął co najmniej 100% miesięcznego wynagrodzenia, mogą wycofać 50% ich stanu, pod warunkiem że stan posiadanych wkładów zabezpiecza posiadane zadłużenie. 3 Organy PKZP 1. Organami PKZP są: a) Walne Zebranie Członków, b) Zarząd PKZP, c) Komisja Rewizyjna. 2. Zarząd i Komisja Rewizyjna pochodzą z wyboru. 3. Wybory odbywają się w sposób tajny lub jawny. 4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. W trakcie kadencji członek organu PKZP może zostać odwołany z pełnionej funkcji z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków. W sytuacji odwołania członka organu PKZP, zrzeczenia się pełnionej funkcji lub w razie ustania stosunku pracy przeprowadzane są wybory uzupełniające. 4 Strona 2 z 8

3 Walne Zebranie Członków 1. Walne Zebranie Członków może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. 2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd PKZP co najmniej raz w roku. 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w razie potrzeby lub na żądanie: 1) Komisji Rewizyjnej, 2) 1/3 liczby członków PKZP. 4. Walne Zebranie Członków jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa członków. W razie braku wymaganej liczby obecnych członków, Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane w drugim terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków PKZP. Wybory odbywają się w sposób tajny lub jawny. 5. Uchwały na Walnym Zebraniu Członków zapadają zwykłą większością głosów. 6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą kwestie dotyczące: 1) uchwalenia statutu i wprowadzenia w nim zmian, 2) wyboru i odwołania członków Zarządu PKZP oraz członków Komisji Rewizyjnej, 3) zatwierdzania sprawozdań i bilansów rocznych, 4) przyjmowania sprawozdań Zarządu PKZP z bieżącej działalności oraz sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej, 5) rozpatrywania przyczyn powstania szkód i strat oraz podejmowania decyzji w sprawie ich pokrycia, 6) ustalania wysokości wpisowego i miesięcznych kwot wkładów członkowskich, 7) ustalanie wysokości składki miesięcznej od każdego członka na pokrycie kosztów prowadzenia rachunku bankowego. 7) ustalania górnej wysokości pożyczek i zapomóg udzielanych w PKZP oraz warunków i okresów ich spłacania, 8) ustalania zasad tworzenia funduszu zapomogowego PKZP, 9) podejmowania uchwał w sprawach dotyczących likwidacji PKZP. 7. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący zabrania i protokolant. 5 Zarząd PKZP 1. Zarząd PKZP składa się z 5 członków. 2.Zarząd stanowi organ kierowniczy i wykonawczy PKZP. W swojej działalności kieruje się postanowieniami niniejszego statutu. 3. Pierwsze posiedzenie Zarządu jest zwoływane przez przewodniczącego Walnego Zebrania Członków PKZP najpóźniej w ciągu tygodnia po dokonaniu wyboru członków Zarządu. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zarządu wybierają ze swojego składu przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. 4. Zarząd rozpoczyna działalność niezwłocznie po odbyciu pierwszego posiedzenia. Przy zmianie Zarządu objęcie czynności następuje na podstawie protokołu przejęcia czynności od ustępującego Zarządu, który jest podpisywany przez wszystkich członków zarówno nowego, jak i ustępującego Zarządu PKZP. 5. Kolejne zebrania członków Zarządu zwołuje przewodniczący z częstotliwością nie rzadziej niż raz w miesiącu. W sytuacji nieobecności przewodniczącego zebranie zwołuje upoważniony przez przewodniczącego członek Zarządu PKZP, który przygotowuje porządek zebrania i przewodniczy jego obradom. 6. Uchwały Zarządu są prawomocne w przypadku obecności większości członków Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Zarządu. Zarząd podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach należących do jego kompetencji. 7. Do kompetencji Zarządu PKZP należą kwestie dotyczące: 1) przyjmowania kandydatów na członka PKZP oraz skreślanie członków z listy członkowskiej PKZP, 2) prowadzenia ewidencji członków PKZP, 3) prowadzenia polityki w zakresie przyznawanych świadczeń pomocy materialnej, Strona 3 z 8

4 4) przyznawania świadczeń pomocy materialnej i ustalania okresów ich spłaty, 5) podejmowania decyzji w sprawach prolongaty spłaty pożyczek, 6) przyznawania bezzwrotnych zapomóg, 7) sprawowania kontroli nad terminowym i właściwym dokonywaniem wpłat i wypłat oraz księgowaniem operacji związanych z działalnością PKZP, 8) podpisywania dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów dotyczących działalności PKZP, 9) zwoływania walnych zebrań członków, 10) składania Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności bieżącej oraz przedstawiania bilansów rocznych do zatwierdzania, 11) rozpatrywania okresowych sprawozdań finansowych, 12) opracowywania zasad (polityki) rachunkowości PKZP, 13) ustalania wzorów druków i formularzy stosowanych w działalności PKZP, 14) reprezentowania interesów PKZP wobec kierownika zakładu pracy, 15) ustosunkowania się do wniosków i ustaleń Komisji Rewizyjnej, 16) współdziałania z pracownikami wyznaczonymi przez zakład pracy do prowadzenia księgowości, obsługi prawnej PKZP, 17) prowadzenia innych spraw PKZP. 8. Każde posiedzenie Zarządu jest obowiązkowo protokołowane. Protokół powinien zawierać w szczególności: 1) datę zebrania Zarządu i porządek zebrania, 2) nazwiska i imiona osób obecnych na posiedzeniu i pełnione przez nie funkcje, 3) treść podjętych uchwał, 4) wnioski oraz inne ustalenia, 5) ewentualne zgłoszone przez członków Zarządu zastrzeżenia. 9. Zarząd rozpatruje wnioski o udzielenie środków pomocy materialnej, o której mowa w 1 ust. 5, z uwzględnieniem kolejności wpływających wniosków. 10. W razie stwierdzenia, że osoby wyznaczone przez zakład pracy do prowadzenia księgowości PKZP w swojej działalności nie przestrzegają obowiązujących norm prawnych lub że ich działalność jest sprzeczna z interesem społecznym, Zarząd PKZP występuje z wnioskiem do pracodawcy o zmianę osób prowadzących księgowość PKZP. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. 11. W sprawach dotyczących członkowstwa PKZP, pożyczek oraz zapomóg bezzwrotnych decyzje Zarządu PKZP są ostateczne. 12. Członkowie Zarządu wykonują swoje zadania osobiście i nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia. 6 Komisja Rewizyjna PKZP 1. Komisja Rewizyjna jest organem, który nadzoruje i kontroluje działalność PKZP, w tym Zarządu PKZP, oraz czuwa nad właściwym i zgodnym z niniejszym statutem wykonywaniem zadań PKZP. 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków. 3. Pierwsze posiedzenie Komisji jest zwoływane przez przewodniczącego Walnego Zebrania Członków PKZP najpóźniej w ciągu tygodnia po dokonaniu wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zarządu wybierają ze swojego składu członkowskiego przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 4. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący lub w razie jego nieobecności zastępca, stosownie do zapotrzebowania, nie rzadziej niż 1 raz w roku. 5. Przewodniczącemu Komisji lub delegowanemu przez niego członkowi Komisji przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu PKZP z głosem doradczym. 7 Zakres działalności Komisji Rewizyjnej PKZP 1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej jest prawomocne przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji. 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Komisji. W sytuacji równej ilości głosów decydujące znaczenie ma głos przewodniczącego. Strona 4 z 8

5 3. Głosowanie we wszystkich sprawach leżących we właściwości Komisji odbywa się jawnie, chyba że członek Komisji zażąda głosowania tajnego. 4. Każde posiedzenie Komisji jest protokołowane, a protokół jest podpisywany przez wszystkich członków biorących udział w posiedzeniu. Protokół powinien zawierać w szczególności: 1) datę posiedzenia Komisji i jego porządek, 2) nazwiska i imiona osób obecnych oraz pełnione przez nie funkcje, 3) treść podjętych uchwał, 4) wnioski oraz inne ustalenia, 5) ewentualne zgłoszone członków Komisji zastrzeżenia. 5. Komisja Rewizyjna w swojej działalności kontroluje: 1) działalność Zarządu PKZP, 2) rachunkowość i gospodarkę PKZP. 6. Komisja Rewizyjna w celu realizacji swoich zadań ma prawo przeglądania ksiąg rachunkowych i innych rejestrów oraz dowodów księgowych i innych dokumentów związanych z działalnością PKZP oraz kontrolowania stanu majątku PKZP i stanu należności i zobowiązań PKZP. 7. Komisja Rewizyjna w szczególności jest zobowiązana do badania: 1) właściwego zabezpieczenia mienia PKZP, 2) przestrzegania przez członków Zarządu postanowień niniejszego statutu oraz podjętych uchwał Walnego Zebrania Członków, 3) prawidłowości księgowania dokumentów finansowo-księgowych, 4) dowodów księgowych, 5) sprawozdań finansowych, w tym bilansu. 8. W zakres kontroli Komisji Rewizyjnej nie wchodzą decyzje Zarządu PKZP dotyczące udzielonych świadczeń z zakresu pomocy materialnej. W tym zakresie Komisja nie ma prawa do wydawania Zarządowi żadnych poleceń i dyspozycji. 9. Szczegółową kontrolę rachunkowości PKZP Komisja przeprowadza w ciągu 1 miesiąca po zamknięciu ksiąg rachunkowych. 10. Komisja Rewizyjna w wyniku podjętych czynności kontrolnych i nadzorczych dotyczących badania całokształtu działalności PKZP, jej stanu majątkowego, urządzeń księgowych i zapisów księgowych, zamknięcia urządzeń księgowych na koniec roku obrotowego oraz sprawozdań finansowych, w tym bilansu, jest zobowiązana przedstawić Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie wraz z wnioskami dotyczącymi zatwierdzenia sprawozdania oraz wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium. 11. W razie stwierdzenia, że Zarząd PKZP w swojej działalności nie przestrzega obowiązujących norm prawnych lub że jego działalność jest sprzeczna z interesem społecznym, Komisja Rewizyjna żąda zwołania w trybie natychmiastowym nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i występuje na nim z uzasadnionym wnioskiem o odwołanie Zarządu PKZP. 12. W razie stwierdzenia, że osoby wyznaczone przez zakład pracy do prowadzenia księgowości PKZP w swojej działalności nie przestrzegają obowiązujących norm prawnych lub, że ich działalność jest sprzeczna z interesem społecznym, Komisja Rewizyjna występuje poprzez Zarząd z wnioskiem do pracodawcy o zmianę osób prowadzących księgowość PKZP. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. 13. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności PKZP co najmniej raz w roku. 14. Członkowie Komisji wykonują swoje zadania osobiście i nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia. 8 Udzielanie pomocy materialnej 1. PKZP udziela pożyczek długoterminowych, krótkoterminowych oraz zapomóg losowych. 2. Członek PKZP uzyskuje prawo do świadczeń wymienionych w ust. 1 po wpłaceniu wpisowego oraz 3 kolejnych wkładów miesięcznych. 3. Maksymalna wysokość pożyczki długoterminowej wynosi równowartość dwukrotnej wysokości wkładów, nie więcej jednak niż zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 4. Pożyczki długoterminowe są udzielane na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy i nie podlegają oprocentowaniu. Strona 5 z 8

6 5. W okresie spłaty pożyczki Zarząd PKZP może udzielić prolongaty spłat pożyczki długoterminowej na okres nie dłuższy niż 2 miesiące w uzasadnionych i udokumentowanych sytuacjach losowych pożyczkobiorcy. 6. Zarząd PKZP może udzielić tylko 2 pożyczek krótkoterminowych w danym miesiącu na kwoty do 500 zł (słownie: pięćset złotych). Udzielone pożyczki muszą zostać spłacone do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym pożyczka została postawiona do dyspozycji członka PKZP. 7. Kolejna pożyczka może zostać udzielona tylko po spłaceniu pożyczki poprzednio pobranej z wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą korzystać ze świadczeń pomocy materialnej PKZP na takich samych zasadach co pozostali członkowie przy zachowaniu kolejności składanych wniosków. 9. Każdy członek PKZP ubiegający się o przyznanie pożyczki zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek na dopuszczonym do obrotu wewnętrznego PKZP formularzu, zawierającym zobowiązanie spłaty oraz zgodę na potrącenie ustalonych rat pożyczki z wynagrodzenia, a w przypadku skreślenia z listy członków PKZP do natychmiastowego uregulowania pozostałego do spłaty zadłużenia. 10. W sytuacji, kiedy kwota wnioskowanej pożyczki przekracza wysokość posiadanych wkładów, członek PKZP jest obowiązany do dołączenia do wniosku o przyznanie pożyczki deklaracjiporęczenia dwóch osób. 11. Poręczyciele zobowiązani są do wyrażenia zgody na potrącenie z ich wynagrodzenia poręczonej kwoty pożyczki w razie jej niespłacenia przez pożyczkobiorcę. 12. Poręczycielem może być tylko pracownik Urzędu Miejskiego w Lubsku lub jednostek podległych Gminie Lubsko, zatrudniony na czas nieokreślony i nieznajdujący się w okresie wypowiedzenia, przy czym poręczający musi być członkiem PKZP. 13. Poręczyciel może poręczyć spłatę pożyczki równocześnie tylko dwóm osobom ubiegającym się o przyznanie pożyczki. 14. Zarząd PKZP wstrzymuje wypłatę wkładów poręczycielom skreślonym z listy członków PKZP, gdy dłużnik, któremu udzielili poręczenia, nie spłaca zadłużenia. 15. Zarząd PKZP może odmówić udzielenia pomocy materialnej, o której mowa w 1 ust. 5, jeśli ubiegający się o nią lub jego poręczyciel nie dają wystarczającej gwarancji spłaty tej pożyczki, jak również w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 16. Nie udziela się pomocy materialnej, o której mowa w 1 ust. 5, członkom PKZP będącym w okresie wypowiedzenia stosunku pracy. 17. Spłata pożyczki następuje w 10 ratach miesięcznych, potrącanych przez zakład pracy z wynagrodzenia pożyczkobiorcy, a w razie nieosiągania przez niego minimalnego wynagrodzenia wolnego od potrąceń poprzez wpłatę rat pożyczki na rachunek bankowy PKZP do dnia 15 każdego miesiąca. Emeryci i renciści spłacają zaciągnięte pożyczki poprzez wpłaty na konto bankowe PKZP. 18. W razie zwłoki w spłacie zadłużenia wobec PKZP wzywa się pożyczkobiorcę na piśmie do uregulowania należności, wyznaczając ostateczny termin spłaty. Kopie wezwania doręcza się poręczycielom. W sytuacji braku reakcji pożyczkobiorcy na wezwanie Zarząd PKZP ma prawo pokryć zadłużenie z wkładów lub wynagrodzenia za pracę poręczycieli. 19. W sytuacji konieczności wniesienia powództwa do sądu, z powodu niespłacenia pożyczki przez członka PKZP, w imieniu i w interesie PKZP występuje upoważniony członek Zarządu lub inna upoważniona przez Zarząd osoba. 20. Za niespłacenie pożyczki uznaje się niezapłacenie 3 kolejnych rat wynikających z kalendarza spłat i niewykonanie wezwania Zarządu PKZP przywołującego pożyczkobiorcę do uzupełnienia brakującej spłaty, do wysokości nie spłaconej kwoty. 21. Zapomogi losowe przyznawane są na podstawie umotywowanych i udokumentowanych sytuacji losowych oraz w miarę posiadanych środków finansowych. 22. Wnioski o udzielenie pomocy materialnej Zarząd PKZP rozpatruje nie później niż w ciągu 30 dni od daty ich złożenia, z uwzględnieniem terminarza posiedzeń Zarządu PKZP. 23. Przyznanie pożyczki krótkoterminowej może nastąpić poza posiedzeniem Zarządu PKZP na podstawie decyzji 3 członków Zarządu. Strona 6 z 8

7 9 Fundusze PKZP 1. Na środki finansowe PKZP składają się: 1) fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy, 2) fundusz zapomogowy, 3) fundusz rezerwowy. 2. Funduszami PKZP dysponuje wyłącznie Zarząd zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. 3. Wszelkie środki finansowe PKZP są lokowane na wyodrębnionym rachunku bankowym otwartym na wniosek Zarządu i w trybie zawartej z bankiem umowy rachunku bankowego. Zarząd PKZP wskazuje osoby upoważnione do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku bankowym PKZP. 10 Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy 1. Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy jest tworzony z wkładów członkowskich, potrącanych z wynagrodzenia członka za jego uprzednią zgodą członka PKZP lub wpłacanych osobiście na rachunek bankowy PKZP. 2. Wkłady członkowskie są księgowane na osobistym imiennie wskazanym koncie analitycznym prowadzonym dla każdego członka PKZP. 3. W przypadku nadpłacenia rat spłacanej pożyczki nadwyżkę przeksięgowuje się na fundusz wkładów danego pożyczkobiorcy na jego indywidualnym koncie analitycznym. 4. Udzielone pożyczki nie podlegają oprocentowaniu i są udzielane w trybie bezgotówkowym na wskazane konto bankowe pożyczkobiorcy członka PKZP. 11 Fundusz zapomogowy 1. Fundusz zapomogowy powstaje z odpisów funduszu rezerwowego oraz dobrowolnych wpłat członków i innych wpływów. 2. Fundusz jest przeznaczony wyłącznie na udzielanie bezzwrotnych zapomóg członkom PKZP w razie szczególnych wypadków losowych. Za szczególne wypadki losowe uważa się powódź, pożar, kradzież, długotrwałą chorobę lub śmierć osoby bliskiej. 3. Wysokość udzielonej zapomogi nie może przekraczać 100% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym. 4. Wnioski w sprawie udzielenia zapomogi powinny być wiarygodnie uzasadnione i udokumentowane. Zarząd PKZP ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających wskazane we wniosku okoliczności. 12 Fundusz rezerwowy 1. Fundusz rezerwowy powstaje z: 1) wpłat wpisowego wnoszonego przez członków wstępujących do PKZP, 2) niepodjętych zwrotów wkładów członkowskich, 3) odsetek od lokat terminowych i odsetek zasądzonych przez sąd, 4) subwencji i darowizn. 2. Fundusz jest przeznaczony na pokrycie szkód i strat, nieściągalnych zadłużeń oraz w wysokości 10% na odpis na fundusz zapomogowy realizowany na koniec roku obrotowego. 13 Rachunkowość PKZP 1. Rachunkowość PKZP prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości. 2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 3. Rachunkowość PKZP prowadzą pracownicy zakładu pracy zgodnie z warunkami umowy, o której mowa w 1 ust. 7 statutu, oraz zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości PKZP. 4. Osoby wymienione w ust. 3 obowiązane są udzielać Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej PKZP w każdym czasie wszelkich informacji związanych z obsługą finansowo-księgową PKZP oraz sporządzać w wyznaczonym terminie sprawozdania statystyczno-finansowe, w tym bilans roczny. 5. Zarząd PKZP ustala zasady (politykę) rachunkowości PKZP oraz plan kont wraz z komentarzem. Strona 7 z 8

8 6. Księgowość PKZP prowadzona jest w sposób kompletny, obejmujący wszystkie zdarzenia finansowo-gospodarcze i rozliczeniowe. Zapisy dokonywane są na kontach syntetycznych i kontach analitycznych zgodnie z planem kont PKZP oraz w ewidencji pomocniczej (dziennikach, rejestrach itp.). 7. Podstawą zapisów księgowych są prawidłowo sporządzone dowody księgowe. 8. Księgowości PKZP nie mogą prowadzić członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 9. Roczne sprawozdanie finansowe podpisuje księgowy odpowiedzialny za rachunkowość PKZP, Zarząd PKZP oraz Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli działalności PKZP. Protokół stanowi integralną część rocznego sprawozdania finansowego. 10. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków. 14 Likwidacja PKZP 1. W razie likwidacji zakładu pracy PKZP przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków. 2. Celem likwidacji PKZP jest zakończenie spraw bieżących, spłata zobowiązań oraz ściągnięcie wierzytelności. 3. Z dniem podjęcia uchwały o likwidacji PKZP zaprzestaje przyjmowania wkładów członkowskich, wypłat pożyczek i zapomóg oraz przyjmowania nowych członków. 4. W celu przeprowadzenia likwidacji Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną w składzie co najmniej 3 osób oraz podejmuje uchwałę o przeznaczeniu środków pozostających na funduszu rezerwowym po całkowitym rozliczeniu należności, zobowiązań i wkładów członkowskich. Z dniem podjęcia uchwały o powołaniu Komisji Likwidacyjnej Zarząd oraz Komisja Rewizyjna ulegają rozwiązaniu. 5. Komisja Likwidacyjna wchodzi w prawa i obowiązki Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 6. Treść uchwały o likwidacji PKZP, z podaniem składu Komisji Likwidacyjnej i miejsca jej urzędowania, wezwaniem dłużników do spłaty należności oraz wyznaczeniem trzymiesięcznego terminu zgłoszenia roszczeń przez wierzycieli, należy podać do wiadomości wszystkich członków PKZP. 7. Likwidacja PKZP powinna zostać zakończona w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o jej likwidacji, nie może jednak przekroczyć okresu likwidacji zakładu pracy. 15 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków. 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym statutem PKZP zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie kas oszczędnościowopożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy. 3. Traci moc Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miasta Lubsko uchwalony przez Walne Zebranie Członków w dniu 15 stycznia 1997 r. Walne Zebranie Członków PKZP uchwaliło statut PKZP w powyższym brzmieniu w dniu r. na podstawie uchwały nr... Walnego Zebrania Członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Lubsku z dnia r. w sprawie statutu PKZP. Statut wchodzi w życie z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, tj. z dniem r. Przewodniczący zebrania: Protokolant: (data i czytelny podpis) (data i czytelny podpis) Strona 8 z 8

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu projekt S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków PKZP w dniu 28 października 2009 r. w Warszawie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu niniejszego Statutu.

Walne Zebranie Członków PKZP w dniu 28 października 2009 r. w Warszawie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu niniejszego Statutu. ROZDZIAŁ 5 Likwidacja PKZP 55. 1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o likwidacji PKZP w razie: a) ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, b) zmniejszenia się liczby członków poniżej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne S T A T U T KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-POŻYCZKOWEJ przy Politechnice Rzeszowskiej w Rzeszowie przyjęty na Walnym Zebraniu Delegatów KZP Pracowników PRz w dniu XX-05-2013 I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT. PKZP realizuje swoje cele przez udzielanie pożyczek długo i krótkoterminowych oraz zapomóg w miarę posiadanych środków.

STATUT. PKZP realizuje swoje cele przez udzielanie pożyczek długo i krótkoterminowych oraz zapomóg w miarę posiadanych środków. STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków I. Postanowienia ogólne. 1. Pracownicza Kasa

Bardziej szczegółowo

Zadaniem PPKZP jest udzielanie pożyczek zgodnie z zasadami określonymi w statucie w ramach posiadanych środków pieniężnych.

Zadaniem PPKZP jest udzielanie pożyczek zgodnie z zasadami określonymi w statucie w ramach posiadanych środków pieniężnych. S T A T U T Powiatowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Zespole Szkół Nr 2 im prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach I. Postanowienia ogólne 1 Zadaniem PPKZP jest udzielanie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU

S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. PKZP swą działalność opiera o Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 grudnia 1992 r. 5. Nadzór społeczny nad PKZP i SKOK sprawują związki zawodowe. Szczegółowe zasady organizowania i działania PKZP

z dnia 19 grudnia 1992 r. 5. Nadzór społeczny nad PKZP i SKOK sprawują związki zawodowe. Szczegółowe zasady organizowania i działania PKZP Dziennik Ustaw Nr 100-1788 - Poz. 501 i 502 olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ Tekst ujednolicony STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UCHWALONY PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W DNIU 28 maja 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Tekst jednolity, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zebrania Przedstawicieli - z dnia 28.04.2008r. - z

Bardziej szczegółowo

STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH Rozdział I Część ogólna Art. 1. 1. Nazwa Towarzystwa brzmi: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i w dalszej części Statutu zwane jest Towarzystwem. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI...4 2.1. Członkostwo w Spółdzielni...4 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 1 1. Nazwa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/54 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 marca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny ISSN 1640-5854 01 2008 /nr 178/ Biuletyn Informacyjny Statut PZD Dyskusja na VIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD Materiały na walne zebrania Informacje, przypomnienia, porady prawne Porady kadrowo-płacowe

Bardziej szczegółowo

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców,

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, J E D N O L I T Y T E K S T S T A T U T U Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku opracowany: - na wewnętrzne potrzeby Cechu, - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, - w celu zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę International Project Management Association Polska.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 kwietnia 2007 roku

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega RAFAMET S.A. oraz miejsce, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej

Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Uchwała Zarządu Twojej SKOK Podpisy członków Zarządu Twojej SKOK Nr 5 z dnia 16 grudnia 2014 r. M. Styczyński /---/ M.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO c Członek Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zwana w dalszej części Izbą

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo