Zadaniem PPKZP jest udzielanie pożyczek zgodnie z zasadami określonymi w statucie w ramach posiadanych środków pieniężnych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadaniem PPKZP jest udzielanie pożyczek zgodnie z zasadami określonymi w statucie w ramach posiadanych środków pieniężnych."

Transkrypt

1 S T A T U T Powiatowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Zespole Szkół Nr 2 im prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach

2 I. Postanowienia ogólne 1 Zadaniem PPKZP jest udzielanie pożyczek zgodnie z zasadami określonymi w statucie w ramach posiadanych środków pieniężnych Członkowie PPKZP wpłacają wpisowe i miesięczne składki członkowskie w kwocie określonej w 6 pkt. 2 i 3 niniejszego statutu. 2. Składki miesięczne wpłacane przez członka PPKZP tworzą jego wkład członkowski Środki pieniężne PPKZP, znajdujące się na rachunku bankowym, podlegają oprocentowaniu w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami. 2. Wkład członkowski oraz pożyczki udzielane członkowi PPKZP nie są oprocentowane. II. Członkowie PPKZP 4 1. Członkiem PPKZP może zostać każdy pracownik placówek oświatowych i pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz placówek, z którymi dyrektor Zespołu Szkół nr 2 podpisał umowę na obsługę kasy. 2. Wymienieni w pkt. 1 członkowie PPKZP pozostają członkami również po przejściu na emeryturę Członkowie przyjmowani są na podstawie złożonej deklaracji przystąpienia do PPKZP (załącznik nr 1). 2. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd PPKZP nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. 1. Obowiązkiem członka PPKZP jest: a) wpłacić wpisowe, 6 b) wpłacać miesięczną składkę członkowską lub wyrazić zgodę na potrącenie składki z wynagrodzenia za pracę lub zasiłku chorobowego, c) dbać o rozwój PPKZP i usprawnianie jej pracy, d) ściśle przestrzegać przepisów statutu oraz uchwał organów PPKZP. 2

3 e) powiadomić Zarząd PPKZP o rozwiązaniu umowy o pracę (oprócz przypadku przejścia na emeryturę) z zakładem pracy wymienionym w 4 oraz o zmianie miejsca pracy (między placówkami wymienionymi w 4). f) powiadamiać Zarząd PPKZP o każdej zmianie miejsca zamieszkania. g) terminowo spłacać raty udzielanych pożyczek. 2. Wysokość wpisowego wynosi 200 zł dla wszystkich członków. 3. Wysokość składki miesięcznej wynosi minimum 40 zł. 1. Członek PPKZP ma prawo: a) gromadzić oszczędności w PPKZP według zasad określonych w statucie, b) korzystać z pożyczek udzielanych według zasad określonych w statucie, 7 c) brać udział w obradach Walnego Zebrania, d) wybierać i być wybieranym do zarządu PPKZP i komisji rewizyjnej, e) zawiesić wpłacanie składki miesięcznej, jeżeli jego wkład członkowski wynosi 5000 zł, f) w razie szczególnych zdarzeń losowych może ubiegać się o udzielenie zapomogi. 8 Uprawnienia określone w 7 punkt b) członek PPKZP nabywa z chwilą przyjęcia w poczet członków oraz po wpłaceniu wpisowego i 6 składek miesięcznych Skreślenie z listy członków PPKZP następuje: 1. na pisemny wniosek członka PPKZP (załącznik nr 3), 2. w razie rozwiązania umowy o pracę, z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę, 3. w razie śmierci członka PPKZP, 4. na skutek decyzji zarządu PPKZP, powziętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków określonych w 6. pkt. 1f (załącznik nr 4). 2. Członek PPKZP, który jest poręczycielem przynajmniej jednej pożyczki, nie może skreślić się z listy członków PPKZP, jeżeli pożyczka którą poręczył nie została jeszcze spłacona. 10 Członkowie PPKZP skreśleni z listy członków na własne żądanie, z wyjątkiem emerytów i rencistów, mogą być ponownie przyjęci do PPKZP po upływie 2 lat od dnia skreślenia. 3

4 11 1. Zarząd PPKZP rozpatruje wniosek o skreślenie w listy członków w ciągu dwóch miesięcy. Osobom skreślonym z listy członków PPKZP przysługuje zwrot ich wkładu członkowskiego. 2. Zwrot wkładu może być dokonany w kasie lub przelewem na konto członka. Prowizję bankową opłaca PPKZP z funduszu rezerwowego. 12 Osoby skreślone z listy członków PPKZP powinny odebrać swoje wkłady najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od dnia skreślenia. 1. Jeżeli były członek PPKZP nie odbierze swojego wkładu w tym terminie Zarząd PPKZP po zatwierdzeniu bilansu za rok, w którym nastąpiło skreślenie członka z listy PPKZP, nie podjęty wkład przenosi na fundusz rezerwowy (C) określony w 27 i Przed przeksięgowaniem wkładów członkowskich na Fundusz C należy pisemnie powiadomić członka o możliwości odebrania wkładów w kasie PPKZP. 13 W stosunku do członków PPKZP przebywających na urlopach bezpłatnych można zawiesić obowiązek wpłacania miesięcznych składek członkowskich do czasu podjęcia pracy (na pisemną prośbę zainteresowanego). III. Organy PPKZP Organami PPKZP są: a) Walne Zebranie Delegatów, b) Zarząd PPKZP, c) Komisja Rewizyjna Uchwały organów PPKZP zapadają bezwzględną większością głosów (50% + 1) w obecności co najmniej połowy liczby członków organów PPKZP. 2. Wybory w PPKZP odbywają się w sposób jawny lub tajny (decydują członkowie podczas posiedzenia Walnego Zebrania) Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. 4

5 2. W trakcie kadencji członek organu PPKZP może być odwołany z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków. W razie odwołania członka organu PPKZP, zrzeczenia się pełnienia funkcji lub w razie ustania z nim stosunku pracy, przeprowadzane są wybory uzupełniające. 3. Zmian w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Delegatów PPKZP. 4. Członkowie organów PPKZP swoje czynności wykonują społecznie. A. Walne Zebranie Delegatów PPKZP Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co 4 lata Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd PPKZP w razie potrzeby lub na żądanie: a) Komisji Rewizyjnej, b) 1/3 liczby delegatów PPKZP c) związku zawodowego. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zawiesić działalność zarządu. 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia i nie wcześniej niż po 5 dniach od zawiadomienia delegatów PPKZP. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy: a) uchwalenie statutu i wprowadzenia w nim zmian, b) wybór i odwoływanie członków Zarządu PPKZP oraz członków Komisji Rewizyjnej, c) ustalenie wysokości wpisowego i miesięcznych składek członkowskich, d) zatwierdzenie sprawozdań i bilansów rocznych, e) przyjmowanie sprawozdań Zarządu z bieżącej działalności oraz sprawozdań i wniosków komisji rewizyjnej, f) w razie powstania szkód i strat rozpatrywanie ich przyczyn oraz podejmowanie decyzji w sprawie ich pokrycia, g) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących likwidacji PPKZP. 5

6 B. Zarząd W skład Zarządu PPKZP wchodzi od 4 do 7 członków. 2. Zarząd PPKZP na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. 2. Do udziału w posiedzeniu Zarządu mogą być zaproszeni przedstawiciele związków zawodowych z głosem doradczym. Do kompetencji Zarządu należy: 21 a) przyjmowanie członków PPKZP (załącznik nr 1) i skreślanie ich z listy (załącznik nr 3 i 4), b) prowadzenie ewidencji członków PPKZP, c) prowadzenie polityki w zakresie udzielania świadczeń, d) przyznawanie pożyczek i ustalanie okresów ich spłaty (załącznik nr 2), e) podejmowanie decyzji w sprawie prolongaty spłaty pożyczek, f) sprawowanie kontroli nad terminowym i właściwym dokonywaniem wpłat i wypłat oraz księgowaniem tych operacji, g) podpisywanie dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów, h) zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów PPKZP, i) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności bieżącej oraz przedstawianie bilansu rocznego do zatwierdzenia, j) rozpatrywanie okresowych sprawozdań finansowych, k) reprezentowanie interesów PPKZP wobec dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach, l) ustosunkowanie się do wniosków i ustaleń Komisji Rewizyjnej, m) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi oraz przedstawianie im raz w roku sprawozdania z działalności finansowej PPKZP, n) współdziałanie z pracownikami wyznaczonymi przez dyrektora Zespołu Szkół nr 2 do prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i prawnej PPKZP, o) prowadzenie innych spraw wchodzących w zakres PPKZP oraz reprezentowanie interesów PPKZP na zewnątrz. W sprawach dotyczących członkostwa PPKZP i pożyczek ze środków PPKZP decyzje zarządu są ostateczne. 22 6

7 C. Komisja rewizyjna Komisja Rewizyjna PPKZP składa się z 3 członków. 2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego. 24 Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi komisji przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu PPKZP z głosem doradczym Komisja Rewizyjna PPKZP jest organem kontrolującym działalność finansową Zarządu PPKZP. Jej podstawowymi zadaniami są: a) ochrona mienia PPKZP, b) kontrola przestrzegania przez Zarząd postanowień statutu, c) czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat, d) czuwanie nad terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i księgowości PPKZP. 2. Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu Delegatów PPKZP sprawozdanie ze swej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności Zarządu PPKZP. 3. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności PPKZP raz na kwartał. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół. W razie stwierdzenia, że Zarząd PPKZP w swojej działalności finansowej nie przestrzega przepisów prawa lub gdy działalność Zarządu jest sprzeczna z interesem społecznym, Komisja Rewizyjna żąda zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów i występuje na nim z wnioskiem o odwołanie Zarządu Kasy. 26 IV. Fundusze PPKZP 27 Na środki finansowe PPKZP składają się następujące fundusze własne: 1. Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy A, 2. Fundusz rezerwowy C, 3. Fundusz zapomogowy B. 7

8 28 1. Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy A powstaje ze składek członkowskich i przeznaczony jest na udzielanie pożyczek. 2. Składki członkowskie wnoszone w wysokości i terminach ustalonych w statucie PPKZP, zapisuje się na imiennym rachunku członka PPKZP. 3. Składki członkowskie potrącane są raz w miesiącu z wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego członka PPKZP. 4. Emeryci i renciści wpłacają swoje składki członkowskie na rachunek bankowy PPKZP. 29 Fundusz zapomogowy B powstaje z 20 % odpisu z wpływów rocznych wpłaconych na konto funduszu rezerwowego, i jest przeznaczony na udzielanie pomocy członkom PPKZP w razie szczególnych wypadków losowych oraz wypłatę dla osoby prowadzącej kasę pogrzebową Fundusz rezerwowy C powstaje z wpłat wpisowego wnoszonych przez członków wstępujących do PPKZP, z nie podjętych zwrotów wkładów członkowskich, z odsetek od lokat terminowych i odsetek zasądzonych przez Sąd oraz subwencji i darowizn. 2. Fundusz rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie szkód i strat, nieściągalnych zadłużeń oraz na odpis 20% z w/w wpływów rocznych na fundusz zapomogowy B". 3. Wkłady członkowskie przeniesione na fundusz rezerwowy mogą być wypłacone ich właścicielowi w ciągu 10 lat od przeniesienia na ten fundusz. Po tym okresie nie pobrane przez członków wkłady przechodzą na własność PPKZP Środki pieniężne PPKZP przechowywane są na rachunku bankowym PPKZP. 2. Rachunki bankowe PPKZP są otwierane na wniosek Zarządu. 3. Zarząd wskazuje osoby uprawnione do dysponowania tymi rachunkami. 4. Wzory podpisów uprawnionych do dysponowania rachunkami PPKZP zatwierdza Zarząd. 8

9 V. Udzielanie świadczeń i likwidacja zadłużeń PPKZP. 32 PPKZP udziela pożyczek na następujących zasadach: 1. Pożyczki do zł udziela się na okres 10 miesięcy. 2. Pożyczki powyżej zł do zł udziela się na 20 miesięcy. 3. Pożyczki powyżej zł do zł udziela się na 25 miesięcy. 4. Wypłata pożyczek dokonywana jest na konto osobiste pracownika lub gotówką w kasie. 5. Członkom PPKZP będącym pracownikami, raty pożyczek potrąca się, za ich zgodą z wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. 6. Emeryci i renciści oraz osoby, którym nie można potrącić rat ze względu na niskie dochody, obowiązani są wpłacać raty pożyczki PPKZP na rachunek bankowy PPKZP wraz z uiszczeniem opłat Pożyczki udziela się w wysokości 2-krotnego wkładu członkowskiego plus 500 zł. 2. Najniższa pożyczka wynosi 1000 zł, najwyższa zł. 3. Członek ze stażem 6 miesięcy w PPKZP pierwszą pożyczkę otrzymuje w wysokości 1000 zł. 4. W wyjątkowych wypadkach uzasadnionych wydarzeniami losowymi, Zarząd PPKZP może przyznać pożyczkę wyższą niż przewidziana w pkt. 1, 2, 3 niniejszego paragrafu. 34 Ponownej pożyczki można udzielić dopiero po spłaceniu pożyczki zaciągniętej poprzednio. 35 W przypadkach uzasadnionych wydarzeniami losowymi Zarząd PPKZP na wniosek zadłużonego członka PPKZP może odłożyć spłatę pożyczki na okres do 6 miesięcy, tylko raz w trakcie spłaty pożyczki, a w wyjątkowych sytuacjach Zarząd może podjąć inne decyzje Jeżeli suma pożyczki przewyższa wysokość wkładu pożyczkobiorcy, jest on obowiązany przedstawić poręczenie dwóch członków PPKZP. 2. Poręczyciele obowiązani są wyrazić zgodę na potrącenie im z wkładów, wynagrodzenia za pracę lub zasiłku chorobowego poręczonej pożyczki w razie niespłacenia jej przez dłużnika na zasadach ustalonych dla dłużnika. 9

10 3. Poręczycielami nie mogą być członkowie Zarządu PPKZP, Komisji Rewizyjnej, pracownicy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę i bezpłatnego urlopu oraz osoby prowadzące księgowość PPKZP. 4. Członek PPKZP może być jednocześnie poręczycielem tylko trzech pożyczek. 5. Zarząd PPKZP wstrzymuje wypłatę wkładu poręczycielom, którzy chcą się skreślić z listy członków PPKZP. Dotyczy to przypadku kiedy dłużnik, któremu udzielili poręczenia, nie spłaca zadłużenia Wniosek o udzielenie pożyczki powinien być złożony na formularzu przygotowanym przez Zarząd PPKZP (załącznik nr 2). 2. Wniosek o udzielenie pożyczki rozpatrywany jest nie później niż w ciągu 60 dni od dnia jego złożenia, z uwzględnieniem terminów posiedzeń zarządu PPKZP. 38 W razie skreślenia z listy członków PPKZP członka posiadającego zadłużenie, zadłużenie to podlega potrąceniu z wkładów. 39 W razie skreślenia z listy członków PPKZP na wniosek członka lub decyzją Zarządu PPKZP, spłata zadłużenia jest natychmiast wymagalna, niezależnie od terminów spłaty ustalonych przy udzielaniu pożyczki. Od kwoty zadłużenia odejmowany jest wkład, a różnicę pożyczkobiorca wpłaca na konto PPKZP w terminie 1 miesiąca. 40 Jeżeli zobowiązany do spłaty zadłużenia wobec PPKZP, zadłużenia tego nie spłaca przez okres 1 miesięca, należy wezwać go na piśmie do uregulowania należności, wyznaczając termin spłaty (1 miesiąca). Kopię tego wezwania należy doręczyć poręczycielom. W razie niedokonania wpłaty w wyznaczonym terminie decyzją Zarządu PPKZP, zadłużenie pokrywane jest z wkładów poręczycieli W razie śmierci członka PPKZP jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli zobowiązania. Zapłaty tego zadłużenia po potrąceniu wkładów można dochodzić od osoby wskazanej na wniosku o pożyczkę. W razie trudności w ściąganiu zadłużenia można je umorzyć, decyzją Zarządu pokrywając sumę zadłużenia z funduszu rezerwowego w przypadku osoby samotnej bez spadkobierców. 2. W razie konieczności wniesienia do Sądu sprawy z powodu nie spłacenia pożyczki przez członka PPKZP, w imieniu i w interesie PPKZP występuje upoważniony członek zarządu lub inna upoważniona osoba 3. Koszty sądowe pokrywane są z funduszu rezerwowego. 10

11 VI. Likwidacja PPKZP W razie likwidacji zakładu pracy, PPKZP przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zebrania Delegatów. 2. Likwidacja PPKZP może nastąpić również w razie spadku liczby członków poniżej 10, jeżeli nie podjęto uchwały o utworzeniu międzyzakładowej PPKZP. 3. Z dniem podjęcia uchwały o likwidacji PPKZP zaprzestaje się przyjmowania składek członkowskich, wypłat pożyczek oraz przyjmowania nowych członków W celu przeprowadzenia likwidacji PPKZP Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną w składzie co najmniej 3 osób. 2. Do działalności Komisji Likwidacyjnej mają zastosowanie odpowiednie postanowienia statutu dotyczące PPKZP. Likwidacja ma na celu zakończenie spraw bieżących, spłatę zobowiązań oraz ściągnięcie wierzytelności. 3. Decyzję o likwidacji PPKZP, z podaniem składu Komisji Likwidacyjnej i miejsca jej urzędowania, wezwaniem dłużników do spłaty należności oraz wyznaczeniem trzymiesięcznego terminu zgłoszenia roszczeń wierzycieli Komisja Likwidacyjna podaje do wiadomości wszystkich członków. 4. Likwidacja PPKZP powinna być zakończona w ciągu 6 m-cy od dnia podjęcia uchwały o likwidacji PPKZP. W uzasadnionych wypadkach termin ten może być przedłużony postanowieniem Komisji Likwidacyjnej, nie dłużej jednak niż o dalsze 2 miesiące. 44 Komisja Likwidacyjna przekazuje środki funduszu rezerwowego po całkowitym rozliczeniu należności, zobowiązań i wkładów członkowskich do dyspozycji członków PPKZP. VII. Postanowienia końcowe Rachunkowość PPKZP jest prowadzona zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia rachunkowości obejmuje ewidencję, wpływów i wydatków oraz imienne rachunki członków. 2. Rachunkowość PPKZP prowadzona jest w sposób kompletny, obejmujący wszystkie operacje finansowo-rozliczeniowe. Zapisy dokonywane są na kontach syntetycznych i analitycznych, rejestrach i innych urządzeniach, obowiązujących w wybranej metodzie rachunkowości. 3. Podstawę zapisów księgowych stanowią prawidłowo sporządzone dowody księgowe. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 11

12 46 Rachunkowość PPKZP nie mogą prowadzić członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także osoba prowadząca kasę PPKZP. 47 Roczne sprawozdanie finansowe podpisuje Zarząd, księgowy odpowiedzialny za rachunkowość oraz Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli działalności PPKZP. Protokół kontroli dołącza się do rocznego sprawozdania finansowego. Roczne sprawozdanie finansowe otrzymuje: a) Starostwo Powiatowe w Pabianicach, b) Księgowość i dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach, c) Księgowa PPKZP, d) Zarząd ZNP, Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Pabianicach e) członkowie Zarządu, f) Komisja Rewizyjna. PPKZP używa pieczęci podłużnej z nazwą: 48 Powiatowa Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa Pracowników Oświaty przy Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana Wykaz załączników: 1. Deklaracja przystąpienia do PPKZP. 2. Wniosek o udzielenie pożyczki. 3. Wniosek o skreślenie z listy członków i zwrot wkładu. 4. Skreślenie z listy członków i zwrot wkładu decyzją zarządu PPKZP. 12

13 50 Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2013r. Pabianice, dnia 19 czerwca 2013r. Za zgodność: Przewodnicząca Zarządu Barbara Szałabska 13

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 1 1. Nazwa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców,

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, J E D N O L I T Y T E K S T S T A T U T U Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku opracowany: - na wewnętrzne potrzeby Cechu, - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, - w celu zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2, zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej

Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Uchwała Zarządu Twojej SKOK Podpisy członków Zarządu Twojej SKOK Nr 5 z dnia 16 grudnia 2014 r. M. Styczyński /---/ M.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA

STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA 6 LUTEGO 2015 R. STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA 1/11 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lean Management

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny ISSN 1640-5854 01 2008 /nr 178/ Biuletyn Informacyjny Statut PZD Dyskusja na VIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD Materiały na walne zebrania Informacje, przypomnienia, porady prawne Porady kadrowo-płacowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie OPRACOWANY W UZGODNIENIU Z ZAKŁADOWYMI ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA Strona 1/8 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO c Członek Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zwana w dalszej części Izbą

Bardziej szczegółowo

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim z siedzibą w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. HUMAN RESOURCES GENERATION

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega RAFAMET S.A. oraz miejsce, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną. Zasady funkcjonowania sp. z o.o. są uregulowane w Kodeksie spółek

Bardziej szczegółowo