STATUT KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W KRAŚNIKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W KRAŚNIKU"

Transkrypt

1 STATUT KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W KRAŚNIKU Uchwalony przez Zjazd Delegatów w dniu 20 marca 2013 r. Zatwierdził Zarząd KZP: Grażyna Hołota przewodnicząca Elżbieta Rudzińska zastępca przew. Bożena Wiech - sekretarz Marta Bigos- członek Ewa Gąska członek Violetta Mileszczyk- członek Elżbieta Żarkowska - członek

2 I. NAZWA, CELE I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 1. Pełna nazwa Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej zwanej dalej KZP, brzmi Kasa Zapomogowo Pożyczkowa Pracowników Oświaty przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kraśniku. 2. KZP zrzesza pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu Kraśnika KZP w działalności swej kieruje się przepisami statutu KZP oraz rozporządzeniem Rady Ministrów dnia r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych w zakładach pracy (Dz.U. Nr 100 poz. 502 z 1992r.). 2.Każda zmiana statutu następuje w drodze uchwały walnego zebrania delegatów (członków). 4. Celem KZP jest propagowanie oszczędności i gospodarności oraz udzielenie członkom pomocy materialnej w formach ustalonych w statucie. 5. KZP realizuje swoje cele przez: 1) przyjmowanie wkładów członkowskich, 2) udzielanie pożyczek długoterminowych, 3) udzielanie zapomóg w miarę posiadania środków. 6. Ogólny nadzór i kontrolę nad działalnością KZP sprawuje Komisja Rewizyjna. 7. Zarządzanie funduszami należy do władz kasy. 8. KZP w swojej działalności korzysta z pomocy technicznej zakładu pracy, przy którym, jest powołana. Pomoc ta obejmuje: zapewnienie pomieszczeń biurowych i odpowiednio zabezpieczonego miejsca na przechowywanie pieniędzy oraz dostarczanie druków i formularzy, transport pieniędzy z banku, prowadzenie księgowości, obsługi kasowej i prawnej, potrącenia na listach płac, listach wypłat zasiłków chorobowych wkładów miesięcznych i rat pożyczek, przyjmowanie wpłat wnoszonych przez emerytów i rencistów oraz osoby przebywające na urlopach wychowawczych, regularne odprowadzanie sum z tego tytułu na rachunek bankowy KZP, informowanie członków przynajmniej raz w roku o stanie ich wkładów i zadłużeń Środki pieniężne KZP znajdują się na rachunku bankowym. 2. Pożyczka udzielona członkowi KZP nie jest oprocentowana. 2

3 II. CZŁONKOWIE KZP 10. Członkiem KZP może być każdy pracownik, były pracownik (emeryt lub rencista) Członków przyjmuje Zarząd KZP na podstawie złożonej przez zainteresowanego deklaracji przystąpienia do KZP. 2. Decyzja o przyjęciu powinna nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. 12. Pracownik przyjęty w poczet członków KZP jest zobowiązany zapłacić wpisowe w wysokości 1% sumy otrzymanego wynagrodzenia, nie mniej jednak niż uchwali walne zebranie. Od wpłacenia wpisowego zwolnieni są członkowie przeniesieni z KZP poprzednich zakładów pracy wraz ze stanem wkładów i ewentualnych zadłużeń. Przeniesienie nie zwalnia od podpisania deklaracji przystąpienia do KZP w nowym zakładzie pracy. 13. Członek KZP jest zobowiązany: 1) wpłacać w okresie przynależności do KZP miesięczny wkład członkowski w wysokości zadeklarowanej kwoty, 2) ściśle przestrzegać przepisów statutu oraz postanowień organów KZP. 14. Członek KZP ma prawo: 1) gromadzić oszczędności w KZP według zasad określonych w statucie, 2) korzystać z pożyczek oraz innych form pomocy stosowanych przez KZP, 3) w przypadkach losowych ubiegać się o udzielenie zapomogi bezzwrotnej na zasadach stosowanych w KZP, 4) brać udział w obradach walnego zebrania delegatów (członków), 5) wybierać i być wybieranym na delegata na walne zebranie oraz do zarządu KZP i komisji rewizyjnej. 15. Uprawnienia określone w 14 pkt. 1, 4 i 5 członek KZP nabywa z chwilą przyjęcia w poczet członków. Pozostałe uprawnienia określone w 4 członek KZP nabywa po upływie 3 miesięcy od daty uchwały zarządu kasy o przyjęciu w poczet członków KZP i wniesieniu za ten okres wkładów członkowskich oraz wpisowego. 16. Skreślenie z listy członków KZP następuje: 1) na pisemne żądanie członka KZP, 2) w razie rozwiązania stosunku pracy, za wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę, 3) w razie śmierci członka KZP, 4) na skutek decyzji zarządu KZP, podjętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków określonych w 12 i Członkowie KZP skreśleni z listy członków na własne żądanie mogą być ponownie przyjęci do KZP: 1) po upływie 3 miesięcy od dnia skreślenia - po zapłaceniu 50% wycofanego uprzednio wkładu członkowskiego, 2) po upływie 6 miesięcy od dnia skreślenia - na zasadach ogólnych. 3

4 18. Osobom skreślonym z listy członków KZP przysługuje zwrot ich wkładów członkowskich najpóźniej po upływie 1 miesiąca od dnia skreślenia z listy członków Zwrot wkładów następuje do rąk uprawnionego lub osoby przezeń upoważnionej albo na żądanie uprawnionego w formie przelewu na konto innej KZP. 2. W przypadku śmierci członka kasy zwrot wkładów następuje do rąk spadkobierców zmarłego - zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi. 20. Osoby skreślone z listy członków KZP powinny odebrać swoje wkłady najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia skreślenia. Zarząd KZP jest zobowiązany do zawiadomienia właściciela wkładu o skreśleniu z listy członków kasy i o konieczności podjęcia wkładu. Jeżeli były członek KZP nie odbierze swoich wkładów w tym terminie, zarząd KZP po zatwierdzeniu bilansu KZP na rok, w którym nastąpiło skreślenie członka z listy KZP, nie podjęte wkłady przenosi na fundusz rezerwowy określony w Członkowie KZP mogą przenosić część zgromadzonych wkładów na pokrycie zadłużenia (szczegółowe zasady określa Zarząd KZP). 22. Członek, który wskutek swej winy wyrządził KZP szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia na ogólnych zasadach prawa. III. ORGANY KZP Organami KZP są: 1) walne zebranie delegatów, 2) zarząd KZP, 3) komisja rewizyjna. 2. Jeżeli KZP liczy ponad 150 członków, zamiast walnego zebrania członków, zarząd może zwołać walne zebranie delegatów. Liczbę delegatów ustala zarząd Uchwały organów KZP zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów. 2. Zarząd i komisja rewizyjna pochodzą z wyboru. 3. Wybory w KZP odbywają się w sposób tajny, a w przypadku zgody większością delegatów ( członków ) w jawny Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej trwa cztery lata. 2. W trakcie kadencji członek organu KZP może być odwołany z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków. 3. W razie odwołania członka organu KZP, zrzeczenia się pełnienia funkcji lub w razie ustania stosunku prac, przeprowadza się wybory uzupełniające. 4. Zmian w składzie zarządu i komisji rewizyjnej dokonuje walne zebranie delegatów. 5. Członkowie organów KZP swoje czynności wykonują społecznie. 4

5 A. WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW (CZŁONKÓW) Walne zebranie delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd co 4 lata Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje: 1) zarząd KZP w razie potrzeby lub na żądanie: a) komisji rewizyjnej, b) 1/3 liczby członków KZP, c) związku zawodowego. 2) komisja rewizyjna w razie zawieszenia zarządu. 2. Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia żądania i nie wcześniej niż po 5 dniach od zawiadomienia członków KZP o zebraniu. 28. Do kompetencji walnego zebrania należy: 1) uchwalanie statutu i wprowadzanie zmian, 2) wybór i odwoływanie członków zarządu KZP oraz komisji rewizyjnej, 3) zatwierdzenie sprawozdań i bilansów rocznych, 4) przyjmowanie sprawozdań zarządu z bieżącej działalności oraz sprawozdań i wniosków komisji rewizyjnej, 5) w razie powstania szkód i strat, rozpatrywanie ich przyczyn oraz podejmowanie decyzji w sprawach ich pokrycia, 6) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących likwidacji KZP Walne zebranie jest prawomocne w I terminie, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa delegatów. 2. W razie nie dojścia do skutku walnego zebrania z powodu braku wymaganej liczby obecnych delegatów (członków) walne zebranie powinno być zwołane w 2- gim terminie, nie później jednak niż w ciągu 30 minut po pierwszym terminie. Walne zebranie zwołane w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych. 3. Wszystkie uchwały walnego zebrania powinny być zgodne z prawem i statutem. Z walnego zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i protokolant. 30. Kadencja delegatów na walne zebrania trwa 4 lata. B. ZARZĄD KZP Zarząd KZP składa się z 7 członków. 2.Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza. 32. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują uczestnicy posiedzenia. 5

6 33.1. Do kompetencji zarządu należy: 1) przyjmowanie członków KZP oraz skreślanie ich z listy. 2) prowadzenie właściwej polityki w zakresie udzielania świadczeń, 3) udzielanie członkom pożyczek i ustalanie okresu ich spłaty, 4) podejmowanie decyzji w sprawie prolongaty spłaty pożyczek, w granicach przewidzianych w statucie, 5) przyznawanie bezzwrotnych zapomóg w miarę posiadanych środków, 6) pisemne podawanie przynajmniej raz w roku do wiadomości członkom stanu ich wkładów i zadłużenia w sposób uznany za właściwy dla danej KZP, 7) podejmowanie decyzji w sprawie zwrotu wkładów osobom nie będącym już członkami kasy ( 20), 8) ustalenie warunków ponownego przyjęcia członków do kasy, 9) sprawowanie kontroli nad regularnym wpływem wkładów członkowskich i innych wpłat członków oraz terminowym ściąganiem należności i spłatą zobowiązań KZP oraz podpisywanie dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów, 10) prowadzenie ewidencji członków, 11) reprezentowanie interesu KZP, 12) zwoływanie walnych zebrań delegatów, 13) składanie walnemu zebraniu sprawozdań z działalności bieżącej oraz przedstawianie bilansów rocznych, 14) rozpatrywanie okresowych sprawozdań finansowych, 15) ustosunkowanie się do wniosków i ustaleń komisji rewizyjnej i uwzględnianie ich w swej działalności, 16) współdziałanie z pracownikami prowadzącymi księgowość, obsługę kasową i prawną KZP, 17) prowadzenie innych spraw KZP. 2. Zarząd KZP reprezentuje interesy KZP na zewnątrz. 34. W sprawach dotyczących członkostwa KZP, pożyczek i zapomóg bezzwrotnych ze środków KZP decyzje zarządu są ostateczne. C. KOMISJA REWIZYJNA Komisja rewizyjna KZP składa się z 3 członków. 2. Komisja rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 36. Przewodniczącemu komisji rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi komisji przysługuje prawo uczestnictwa w posiedzeniu zarządu KZP z głosem doradczym Komisja rewizyjna KZP jest organem kontrolującym działalność finansową zarządu KZP, jej podstawowymi zasadami są: ochrona mienia KZP, kontrola przestrzegania przez zarząd postanowień statutu, czuwania nad prawidłowym udokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat oraz terminowe prowadzenie obsługi księgowej i księgowości KZP przez zakład pracy. 2.Komisja rewizyjna składa na walnym zebraniu delegatów KZP sprawozdanie ze swej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności zarządu KZP. 6

7 3. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności KZP co najmniej raz na kwartał. 38. W razie stwierdzenia, że zarząd KZP w swej działalności finansowej nie przestrzega przepisów prawa lub gdy działalność zarządu jest sprzeczna z interesem społecznym, komisja rewizyjna zawiesza zarząd KZP w działalności i zwołuje nadzwyczajne walne zebranie delegatów w terminie 14 dni od dnia zawieszenia zarządu. IV. FUNDUSZE KZP 39. Na środki finansowe KZP składają się następujące fundusze własne: 1) fundusz oszczędnościowo- pożyczkowy, 2) fundusz zapomogowy, 3) fundusz rezerwowy Fundusz oszczędnościowo - pożyczkowy powstaje z wkładów członkowskich i przeznaczony jest na udzielanie pożyczek gotówkowych. 2. Wkłady członkowskie wnoszone w wysokości i terminach ustalonych w statucie KZP zapisuje się na imiennym rachunku członka KZP. 3. Wkłady członków będących pracownikami potrącane są z ich wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. 4. Emeryci i renciści przekazują swoje wkłady na rachunek bankowy KZP. 41. Fundusz zapomogowy powstaje: z odpisów funduszu rezerwowego oraz dobrowolnych wpłat członków i innych wpływów określonych w statucie i jest przeznaczony na udzielanie zapomóg członkom KZP w razie szczególnych wypadków losowych Fundusz rezerwowy powstaje z wpłat wpisowego, wnoszonych przez członków wstępujących do KZP, z nie podjętych zwrotów wkładów członkowskich oraz z odsetek od lokat terminowych i odsetek zasądzonych przez sąd oraz subwencji i darowizn. 2. Fundusz rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie szkód i strat, nieściągalnych zadłużeń oraz na odpis na fundusz zapomogowy. Wysokość odpisu ustala zarząd w formie uchwały Środki pieniężne KZP przechowuje się na rachunku bankowym. Rachunki bankowe KZP są otwierane na wniosek zarządu, który wskazuje osoby uprawnione do dysponowania tymi rachunkami. 2. Wzory podpisów osób uprawnionych do dysponowania rachunkami KZP zatwierdza zarząd. 7

8 V. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJA ZADŁUŻEŃ KZP KZP udziela pożyczek długoterminowych. 2. Pożyczek długoterminowych udziela się na okres nie dłuższy niż 20 miesięcy Udzielone pożyczki podlegają spłacie w terminach i ratach ustalonych przy ich przyznawaniu. 2.Członkom KZP będącym pracownikami raty pożyczki potrąca się z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego. 3. Emeryci i renciści obowiązani są wpłacić raty pożyczki gotówkowej na rachunek bankowy KZP. 46. Wysokość pożyczki długoterminowej nie może przekroczyć sumy trzykrotnego wkładu. Górną granicę wysokości udzielanych przez KZP pożyczek ustala zarząd uwzględniając możliwości finansowe KZP. 47. Emeryci i renciści, pozostający członkami KZP, mogą być zwolnieni od dokonywania wpłat miesięcznych wkładów członkowskich z zachowaniem prawa do korzystania z pożyczek do wysokości zgromadzonego wkładu plus wysokość renty lub emerytury. 48. Nowej pożyczki gotówkowej ratalnej można udzielić dopiero po spłaceniu pobranej poprzednio pożyczki gotówkowej W przypadkach uzasadnionych wydarzeniami losowymi zarząd KZP na wniosek zadłużonego członka KZP może odłożyć spłatę pożyczki na okres 3 miesięcy. Jeżeli zadłużenie przewyższa stan wkładów członka KZP, wniosek o prolongatę spłaty powinien bezwzględnie zawierać zgodę poręczycieli pożyczki. 2. Prolongata spłaty pożyczki może mieć miejsce jednorazowo lub dwu- albo trzykrotnie w czasie spłaty pożyczki pod warunkiem, że łączny okres przerwy w spłacie jednej pożyczki nie będzie dłuższy niż trzy miesiące Wniosek o udzielenie pożyczki powinien być złożony na właściwym formularzu, zawierającym zobowiązania spłaty oraz wyrażenie zgody na potrącenie spłat pożyczki z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego lub wychowawczego, a w razie skreślenia z listy członków - zgody na natychmiastowe uregulowanie zadłużenia pozostałego do spłaty. Jeżeli suma pożyczki przewyższa wysokość wkładu pożyczkobiorcy, jest on zobowiązany przedstawić poręczenie dwóch członków KZP. 2. Poręczyciele zobowiązani są wyrazić zgodę na potrącenie im z wkładów lub wynagrodzenia za pracę (zasiłku chorobowego) poręczonej pożyczki w razie niespłacenia jej przez dłużnika - na zasadach ustalonych dla dłużnika. 3. Poręczycielami dla członków kasy nie pełniących funkcji w zarządzie i komisji rewizyjnej kasy oraz nie będących obsługą techniczną kasy, nie mogą być członkowie zarządu i komisji rewizyjnej, pracownicy w okresie wypowiedzenia pracy i bezpłatnego urlopu oraz osoby prowadzące księgowość KZP Członek KZP może być jednocześnie poręczycielem tylko 2-ch pożyczek. 2. Zarząd KZP wstrzymuje wypłatę wkładów poręczycielom skreślonym z listy członków KZP, gdy dłużnik, któremu udzielili poręczenia zadłużenia nie spłaca. 3. Zarząd KZP może w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych wydarzeniami losowymi, udzielić pożyczki uzupełniającej członkom KZP zadłużonym 8

9 z tytułu pożyczki długoterminowej. Pożyczki uzupełniającej udziela się według następujących zasad: 1) łączna suma zadłużenia nie może przewyższać maksymalnej wysokości pożyczki długoterminowej, 2) warunkiem udzielenia pożyczki uzupełniającej jest spłata co najmniej 60% już zaciągniętej pożyczki długoterminowej oraz poręczenie spłaty przez te same osoby, które poręczyły pożyczkę niespłaconą. 4. Udzielenie pożyczki uzupełniającej powoduje ponowne ustalenie wysokości rat i okresu spłaty całości zadłużenia Wnioski o udzielenie pożyczek lub zapomóg należy rozpatrywać nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia ich złożenia, z uwzględnieniem terminów posiedzeń zarządu KZP. 2. W uzasadnionych przypadkach zarząd KZP może udzielić pożyczki w okresie między posiedzeniami na ogólnych zasadach. 53. Bezzwrotne zapomogi przyznaje zarząd KZP w miarę posiadanych środków na ten cel, kierując się sytuacją materialną członka. 54. W razie skreślenia z listy członków KZP członka posiadającego zadłużenie, zadłużenie to podlega potrąceniu z wkładów. 55. W razie skreślenia z listy członków KZP na wniosek członka, spłata zadłużenia jest natychmiast wymagalna, niezależnie od terminów spłaty ustalonych przy udzielaniu pożyczki. Na rachunek tego zadłużenia zalicza się posiadane wkłady, a resztę potrąca z najbliższego wynagrodzenia (zasiłku chorobowego) dłużnika. 56. Jeżeli zobowiązany do spłaty zadłużenia wobec KZP tego zadłużenia nie spłaca, należy wezwać go na piśmie do uregulowania należności, wyznaczając termin spłaty. Kopię tego wezwania należy doręczyć poręczycielom. W razie nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie zarząd KZP ma prawo pokryć to zadłużenie z obciążeniem wkładów solidarnie odpowiedzialnych poręczycieli. 57. W razie śmierci członka KZP jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli zobowiązania. Nieściągalne zadłużenie może być umorzone w ciężar funduszu rezerwowego. 58. W razie konieczności wniesienia do sądu sprawy z powodu niespłacenia pożyczki przez członka KZP, w imieniu i interesie KZP występuje upoważniony członek zarządu KZP lub inna upoważniona osoba. 9

10 VI. LIKWIDACJA KZP W razie likwidacji zakładu pracy, KZP przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały walnego zebrania. 2. Likwidacja KZP może nastąpić również w razie spadku liczby członków poniżej 10, jeżeli nie podjęto uchwały o utworzeniu międzyzakładowej KZP. 3. Z dniem uchwały o likwidacji KZP zaprzestaje się przyjmowania wkładów członkowskich, wypłat pożyczek i zapomóg oraz przyjmowanie nowych członków. 60. W celu przeprowadzenia likwidacji KZP walne zebranie powołuje komisję likwidacyjną w składzie co najmniej 3 osób. 61. Do działalności komisji likwidacyjnej mają odpowiednio zastosowanie postanowienia statutu dotyczące zarządu KZP. Likwidacja ma na celu zakończenie spraw bieżących, spłatę zobowiązań oraz ściągnięcie wierzytelności. 62. Decyzję o likwidacji KZP z podaniem składu komisji likwidacyjnej i miejsca jej urzędowania, wezwaniem dłużników do spłaty należności oraz wyznaczeniem trzymiesięcznego terminu do zgłoszenia roszczeń wierzycieli należy podać do wiadomości członków KZP. 63. Likwidacja KZP powinna być zakończona w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o likwidacji. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony postanowieniem komisji likwidacyjnej, nie dłużej jednak niż o dalsze 2 miesiące. 64. Środki funduszów zapomogowego i rezerwowego po całkowitym rozliczeniu należności, zobowiązań i wkładów członkowskich należy przekazać na cele społeczne. VII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE Księgowość KZP obejmuje ewidencję wpływów i wydatków oraz imienne rachunki członków. 2. Księgowość KZP prowadzona jest w sposób kompletny obejmujący wszystkie operacje finansowo - rozliczeniowe. Zapisy dokonywane są na kontach głównych (syntetycznych) i szczegółowych (analitycznych), w dziennikach, rejestrach i innych urządzeniach, obowiązujących w wybranej metodzie księgowości. 3. Podstawę zapisów księgowych stanowią prawidłowo sporządzone dowody księgowe. 4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 66. Księgowości KZP nie mogą prowadzić członkowie zarządu i komisji rewizyjnej, a także osoba prowadząca kasę KZP. 67. Bilanse KZP podpisuje księgowy odpowiedzialny za rachunkowość oraz komisja rewizyjna, po przeprowadzeniu kontroli działalności KZP. Protokół kontroli dołącza się do bilansu. Roczne sprawozdania finansowe podlegają zatwierdzeniu przez zarząd KZP, który przesyła je do placówek oświatowych. 10

11 68. W przypadku zmiany księgowej prowadzącej rachunkowość KZP sporządzany jest protokół zdawczo odbiorczy, który podpisują zarząd i komisja rewizyjna KZP. 69. KZP używa następującej pieczątki: Kasa Zapomogowo Pożyczkowa Pracowników Oświaty przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kraśniku. 70. Statut KZP uchwalany jest przez walne zebranie delegatów. 71. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 72. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawne. Przewodnicząca Zarządu KZP Pracowników Oświaty przy PG nr 1 w Kraśniku: mgr Grażyna Hołota Kraśnik,dn.20 marca 2013 r. 11

12 W dniu 14 stycznia 2014 roku Zarząd KZP podjął decyzję o umieszczeniu Statutu KZP na stronie internetowej PG nr 1 w Kraśniku za zgodą Dyrektora PG nr 1 Jerzego Bednarza. Przewodnicząca Zarządu KZP Pracowników Oświaty przy PG nr 1 w Kraśniku: mgr Grażyna Hołota 12

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU (Uaktualniona wersja Statutu, uwzględniająca zmiany dokonane przez Walne Zebranie Delegatów PKZP w okresie od czerwca

Bardziej szczegółowo

STATUT. PKZP realizuje swoje cele przez udzielanie pożyczek długo i krótkoterminowych oraz zapomóg w miarę posiadanych środków.

STATUT. PKZP realizuje swoje cele przez udzielanie pożyczek długo i krótkoterminowych oraz zapomóg w miarę posiadanych środków. STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków I. Postanowienia ogólne. 1. Pracownicza Kasa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu projekt S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne S T A T U T KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-POŻYCZKOWEJ przy Politechnice Rzeszowskiej w Rzeszowie przyjęty na Walnym Zebraniu Delegatów KZP Pracowników PRz w dniu XX-05-2013 I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Statut. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy

Statut. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy Załącznik do Uchwały nr 1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. z Walnego Zebrania Delegatów PKZP przy MZO w Dębicy Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy I.

Bardziej szczegółowo

Zadaniem PPKZP jest udzielanie pożyczek zgodnie z zasadami określonymi w statucie w ramach posiadanych środków pieniężnych.

Zadaniem PPKZP jest udzielanie pożyczek zgodnie z zasadami określonymi w statucie w ramach posiadanych środków pieniężnych. S T A T U T Powiatowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Zespole Szkół Nr 2 im prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach I. Postanowienia ogólne 1 Zadaniem PPKZP jest udzielanie

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków PKZP w dniu 28 października 2009 r. w Warszawie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu niniejszego Statutu.

Walne Zebranie Członków PKZP w dniu 28 października 2009 r. w Warszawie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu niniejszego Statutu. ROZDZIAŁ 5 Likwidacja PKZP 55. 1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o likwidacji PKZP w razie: a) ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, b) zmniejszenia się liczby członków poniżej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Akademii Wychowania Fizycznego im.eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Akademii Wychowania Fizycznego im.eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 1 S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Akademii Wychowania Fizycznego im.eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Podstawa prawna Ustawa o Związkach Zawodowych z dnia 23.05.1991 r. Dz.U.poz.234

Bardziej szczegółowo

Jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 3/2015 z dnia 19.03.2015r. Walnego Zebrania Delegatów

Jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 3/2015 z dnia 19.03.2015r. Walnego Zebrania Delegatów Jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 3/2015 z dnia 19.03.2015r. Walnego Zebrania Delegatów STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY POŻYCZKOWEJ przy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 grudnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 grudnia 1992 r. Dz.U.92.100.502 1996-02-05 zm.wyn.z Dz.U.96.1.2 art.49 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Bardziej szczegółowo

STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej (KKOP) przy 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu

STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej (KKOP) przy 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej (KKOP) przy 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem KKOP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego 1 STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.12.1992 r w sprawie pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych oraz spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Lubsku Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU

S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. PKZP swą działalność opiera o Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 grudnia 1992 r. 5. Nadzór społeczny nad PKZP i SKOK sprawują związki zawodowe. Szczegółowe zasady organizowania i działania PKZP

z dnia 19 grudnia 1992 r. 5. Nadzór społeczny nad PKZP i SKOK sprawują związki zawodowe. Szczegółowe zasady organizowania i działania PKZP Dziennik Ustaw Nr 100-1788 - Poz. 501 i 502 olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W TARNOWIE.

REGULAMIN KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W TARNOWIE. Tarnów, dnia 29 luty 2012r. REGULAMIN KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W TARNOWIE. przyjęty na Walnym Zebraniu członków KKOP w dniu 17 marca 2009 roku z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ Tekst ujednolicony STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UCHWALONY PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W DNIU 28 maja 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Tekst jednolity, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zebrania Przedstawicieli - z dnia 28.04.2008r. - z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę International Project Management Association Polska.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/54 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu

Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu I. Pożyczki udzielane przez PKZP 1. Zgodnie ze statutem PKZP, członkowie PKZP, o co najmniej trzymiesięcznym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI...4 2.1. Członkostwo w Spółdzielni...4 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców,

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, J E D N O L I T Y T E K S T S T A T U T U Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku opracowany: - na wewnętrzne potrzeby Cechu, - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, - w celu zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH Rozdział I Część ogólna Art. 1. 1. Nazwa Towarzystwa brzmi: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i w dalszej części Statutu zwane jest Towarzystwem. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI

SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 2 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 3 2.1. Członkostwo w Spółdzielni 3 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków

Bardziej szczegółowo