STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej (KKOP) przy 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej (KKOP) przy 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu"

Transkrypt

1 STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej (KKOP) przy 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem KKOP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek. 2. KKOP realizuje swoje cele poprzez udzielanie pożyczek długoterminowych, krótkoterminowych, uzupełniających oraz na cele mieszkaniowe w miarę posiadanych środków. 3. Wkład członkowski oraz pożyczka udzielona członkowi KKOP nie są oprocentowane. II. CZŁONKOWIE KKOP 4. Członkami KKOP mogą być żołnierze zawodowi, pracownicy wojska 32 WOG-u oraz jednostek wojskowych i instytucji pozostających na zaopatrzeniu finansowym 32 WOG-u oraz emeryci i renciści byli żołnierze i pracownicy wojska, którzy odeszli na emeryturę lub rentę z 32 WOG-u oraz jednostek wojskowych i instytucji pozostających na zaopatrzeniu finansowym 32 WOG-u Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonej deklaracji przystąpienia do KKOP. 2. Decyzję o przystąpieniu podejmuje zarząd KKOP nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia deklaracji. 3. Zarząd KKOP może podjąć decyzję odmowną podając przyczynę Członek KKOP jest obowiązany: 1.1. wpłacić wpisowe w wysokości 20 PLN; 1.2. wpłacać miesięczny wkład członkowski w wysokości ustalonej w 26 ust. 2 lub wyrazić zgodę na potrącanie go z uposażenia lub wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego lub wychowawczego przestrzegać przepisów statutu oraz postanowień organów KKOP. 2. Postanowienie ust. 1 pkt 1.1. nie dotyczy członków KKOP, którzy przenoszą swoje wkłady z poprzedniego miejsca pracy Członek KKOP ma prawo: 1.1. gromadzić oszczędności w KKOP według zasad określonych w statucie korzystać z pożyczek brać udział w obradach walnego zebrania wybierać i być wybieranym do zarządu KKOP i komisji rewizyjnej.

2 2. Uprawnienia określone w ust. 1 pkt 1.1.,1.3. i 1.4. członek KKOP nabywa z chwilą przyjęcia w poczet członków. 3. Prawo otrzymania pożyczki członek nabywa po upływie 1 miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków i wniesieniu za ten okres wkładów członkowskich. 8. Skreślenie z listy członków KKOP następuje: 1. Na pisemne żądanie członka KKOP, 2. W razie zwolnienia ze służby lub ustania zatrudnienia, z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę, 3. W razie śmierci członka, 4. Na skutek decyzji zarządu KKOP, powziętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków określonych w Członkowie skreśleni z listy na własne żądanie mogą być ponownie przyjęci do KKOP po upływie 12 miesięcy od dnia skreślenia na zasadach ogólnych. 2. Członkowie skreśleni z listy w skutek decyzji zarządu KKOP nie mogą być ponownie przyjęci do KKOP. 3. Emeryci i renciści, którzy całkowicie wycofają wkłady nie mogą być ponownie przyjęci do KKOP. 4. Osobom skreślonym z listy członków KKOP przysługuje zwrot ich wkładów członkowskich najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia skreślenia z listy członków. 5. Członkowie KKOP nie obciążeni pożyczką mogą wycofać część swoich wkładów, pod warunkiem że na koncie wkładów pozostanie kwota co najmniej 1.000,00zł. 6. W przypadku posiadania przez członka KKOP pożyczki, może on spłacić dwie ostatnie raty pożyczki środkami z konta wkładów pod warunkiem że pozostanie kwota wkładu wymieniona w pkt Emeryci i renciści zobowiązani są raz w roku do złożenia informacji zawierającej adres zamieszkania, adres do korespondencji /jeżeli jest inny niż zamieszkania/ oraz nr telefonu kontaktowego. 10. W stosunku do członków KKOP przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych i macierzyńskich można zawiesić obowiązek wpłacania miesięcznych wkładów członkowskich do czasu podjęcia pracy. Osoby korzystające z tego zwolnienia mogą otrzymać pożyczkę do wysokości zgromadzonego wkładu członkowskiego. III. Organy KKOP 11. Organami KKOP są: 1. Walne zebranie członków lub delegatów (w przypadku kiedy ilość członków KKOP przekroczy 200 członków, na 10 członków KKOP wyłania się 1 delegata). 2. Zarząd. 3. Komisja rewizyjna Uchwały organów zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków (delegatów). Jeżeli w trakcie pierwszego zebrania nie zebrała się połowa członków KKOP (delegatów), to podczas kolejnego zebrania uchwały zapadają większością głosów członków (delegatów) przybyłych na zebranie. 2. Zarząd i komisja rewizyjna pochodzą z wyboru.

3 3. Wybory w KKOP odbywają się w sposób jawny lub tajny, zgodnie z decyzją walnego zebrania członków (delegatów) KKOP Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej trwa 4 lata. 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej KKOP swoje czynności wykonują społecznie. 3. W trakcie kadencji członek organu KKOP może być odwołany z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków. 4. W razie odwołania członka organu KKOP, zrzeczenia się pełnienia funkcji lub w razie przeniesienia do innej jednostki wojskowej (ustania stosunku pracy), przeprowadza się wybory uzupełniające. 5. Członka Komisji Rewizyjnej może odwołać tylko walne zebranie członków KKOP. 6. Zmian w składzie zarządu i komisji rewizyjnej dokonuje walne zebranie członków (delegatów). III.1. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW (DELEGATÓW) Walne zebranie członków (delegatów) może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne zebranie zwołuje zarząd raz w roku Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje: 1.1. zarząd KKOP w razie potrzeby lub na żądanie: komisji rewizyjnej, /3 liczby członków KKOP komisja rewizyjna w razie zawieszenia zarządu. 2. Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje się w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia żądania i nie wcześniej niż po 20 dniach od zawiadomienia członków KKOP o zebraniu. 16. Do kompetencji walnego zebrania należy: 1. wybór i odwołanie członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej. 2. zatwierdzanie sprawozdań i bilansów rocznych. 3. przyjmowanie sprawozdań zarządu z bieżącej działalności oraz sprawozdań i wniosków komisji rewizyjnej. 4. w razie powstania szkód, rozpatrywanie ich przyczyn oraz podejmowanie decyzji w sprawach ich pokrycia. 5. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących likwidacji KKOP 6. uchwalanie i wprowadzanie zmian w statucie III.2. ZARZĄD Zarząd KKOP składa się z 4 członków. 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza. 18. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Z każdego posiedzenia zarządu sporządza się protokół.

4 19. Do kompetencji zarządu należy: 1. przyjmowanie członków KKOP i skreślanie ich z listy, 2. prowadzenie ewidencji członków KKOP, 3. przyznawanie pożyczek i ustalanie okresów ich spłaty, 4. podejmowanie decyzji w sprawie odroczenia spłaty pożyczek, 5. sprawowanie kontroli nad terminowym i właściwym dokonywaniem wpłat i wypłat oraz księgowaniem tych operacji, 6. podpisywanie dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów, 7. zwoływanie walnych zebrań członków (delegatów), 8. składanie walnemu zebraniu sprawozdań z działalności bieżącej oraz przedstawianie bilansów rocznych do zatwierdzenia, 9. reprezentowanie interesów KKOP w jednostce wojskowej, 10. ustosunkowanie się do wniosków i ustaleń komisji rewizyjnej, 11. współdziałanie z pracownikami wyznaczonymi przez pracodawcę do prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i prawnej KKOP, 12. kontrolowanie poprawności prowadzenia księgowości, a w razie stwierdzenia niedociągnięć złożenia wniosku o zmianę osoby prowadzącej księgowość; 13. prowadzenie innych spraw KKOP. 20. W sprawach dotyczących członkostwa KKOP i pożyczek ze środków KKOP decyzje zarządu są ostateczne. III.3. KOMISJA REWIZYJNA Komisja rewizyjna KKOP składa się z 3 członków. 2. Komisja rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. 22. Przewodniczącemu komisji rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu KKOP z głosem doradczym Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym działalność finansową KKOP. 2. Podstawowymi zadaniami komisji są: 2.1. ochrona mienia KKOP, 2.2. kontrola przestrzegania przez zarząd postanowień statutu, 2.3. czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat, 2.4. czuwanie nad terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i księgowości KKOP przez pracodawcę. 3. Komisja rewizyjna składa na walnym zebraniu członków (delegatów) KKOP sprawozdanie ze swej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności zarządu. 4. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole działalności KKOP co najmniej raz w roku sporządzając protokół. 24. W razie stwierdzenia, że zarząd KKOP w swojej działalności finansowej nie przestrzega przepisów prawa lub gdy działalność zarządu jest sprzeczna z interesem

5 społecznym, komisja rewizyjna żąda zwołania, w trybie natychmiastowym, nadzwyczajnego walnego zebrania członków i występuje na nim z wnioskiem o odwołanie zarządu KKOP. IV. FUNDUSZE KKOP 25. Na środki finansowe KKOP składają się następujące fundusze własne: 1. fundusz oszczędnościowo pożyczkowy, 2. fundusz rezerwowy Fundusz oszczędnościowo pożyczkowy powstaje z wkładów członkowskich i przeznaczony jest na udzielanie pożyczek gotówkowych. 2. Wysokość miesięcznego wkładu członka wynosi minimum 50,00 PLN. Członkowie mogą indywidualnie wnosić wkłady wyższe. 3. Wkłady członkowskie potrącane są z uposażenia (wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, wychowawczego, macierzyńskiego) żołnierza (pracowników). 4. Emeryci i renciści swoje wkłady przekazują na rachunek bankowy KKOP najpóźniej w ostatnim dniu m-ca. 5. Wkłady członkowskie, wnoszone w wysokości i terminach ustalonych w statucie, zapisuje się na imiennym koncie członka KKOP Fundusz rezerwowy powstaje z wpłat wpisowego wnoszonych przez członków wstępujących do KKOP, z niedoręczonych zwrotów wkładów członkowskich, odsetek oraz subwencji i darowizn. 2. Fundusz rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie szkód oraz nieściągniętych zadłużeń członków Środki pieniężne KKOP przechowuje się na osobnym koncie bankowym. 2. Przelewy bankowe winny być podpisywane przez dwie z wyznaczonych do podpisu osób wg zasady każdy z każdym. V. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJA ZADŁUŻEŃ KKOP. 29. KKOP udziela pożyczek krótkoterminowych, długoterminowych i na cele mieszkaniowe Udzielane pożyczki podlegają spłacie w terminach i ratach ustalonych przy ich przyznawaniu. 2. Żołnierzom zawodowym (pracownikom cywilnym) raty pożyczki potrąca się z uposażenia (wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, wychowawczego lub macierzyńskiego). 3. Emeryci i renciści obowiązani są wpłacać raty pożyczki na rachunek bankowy KKOP do 10 każdego miesiąca Pożyczki krótkoterminowe udziela się żołnierzom i pracownikom wojska do wysokości zgromadzonego wkładu, nie mogą jednak one przekroczyć 100% uposażenia

6 (wynagrodzenia) brutto członka i podlegają jednorazowej spłacie z najbliższego uposażenia (wynagrodzenia); 2. Pożyczki długoterminowe udziela się żołnierzom i pracownikom wojska. Wysokość udzielonych pożyczek może wynieść: 2.1. Czterokrotność zgromadzonych wkładów nie więcej niż ,00 zł na okres do 18 m-cy Pożyczki w kwocie większej niż wymieniona w pkt można udzielić członkowi, który posiada wkład członkowski większy niż ,00zł z tym że pożyczka nie może być większa niż ten wkład na okres do 18 m-cy Dla osób ze stażem niższym niż 10 m-cy pomimo niespełnienia pkt może być udzielona pożyczka maksymalnie do wysokości 2 000,00zł na okres do 18 m-cy Pożyczka do wysokości wkładu członkowskiego nie wymaga poręczenia W uzasadnionych przypadkach Zarząd KKOP może udzielić pożyczki w większej wysokości. 3. Pożyczki długoterminowe udziela się emerytom i rencistom 3.1. do wysokości zgromadzonego wkładu (który jest częścią poręczenia udzielonej pożyczki i jego wielkość nie może ulec zmniejszeniu do czasu jej spłacenia) na okres do 15 miesięcy W uzasadnionych przypadkach Zarząd KKOP może udzielić pożyczki w większej wysokości pod warunkiem uzyskania przez emeryta lub rencistę poręczenia 2 poręczycieli spośród zatrudnionych członków KKOP. 4. Pożyczki na cele mieszkaniowe udziela się żołnierzom i pracownikom wojska (którzy w dniu złożenia wniosku mają co najmniej dwuletni staż członkowski w KKOP). Wysokość udzielonej pożyczki na cele mieszkaniowe może wynieść nie więcej niż ,00 zł. na okres do 24 miesięcy Pożyczka na cele mieszkaniowe udzielana jest na wniosek udokumentowany w dniu jego złożenia i dotyczy: zakupu mieszkania lub domu od dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej, osoby prywatnej lub prawnej, przekształcenia lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w prawo własności, spłatę kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w celu zakupu domu lub mieszkania, remontu lokalu mieszkalnego lub domu będącego własnością wnioskodawcy, (głównego najemcy), zakupu działki budowlanej i posiadania pozwolenia na budowę Zarząd może udzielić pożyczkę na cele mieszkaniowe w ciągu miesiąca dla 2 członków KKOP w kolejności składania wnioski 4.3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KKOP może udzielić pożyczki w większej wysokości W przypadku posiadania nadwyżki finansowej w m-cu zarząd może udzielić większej liczby pożyczek mieszkaniowych do wysokości posiadanego środków w danym miesiącu. 32. Następną pożyczkę długoterminową, długoterminową na cele mieszkalne lub krótkoterminową można udzielić po spłaceniu pożyczki poprzednio pobranej. Wyjątek stanowi pożyczka uzupełniająca do pożyczki długoterminowej lub długoterminowej na cele mieszkalne.

7 Na wniosek uzasadniony wydarzeniem losowym zarząd KKOP może udzielić pożyczki uzupełniającej członkowi KKOP zadłużonemu z tytułu pożyczki długoterminowej lub długoterminowej na cele mieszkalne. 2. Pożyczki uzupełniającej można udzielić raz w stosunku do tej samej pożyczki, a jej wysokość określa zarząd stosownie do uzasadnienia zawartego we wniosku. 3. Udzielenie pożyczki uzupełniającej powoduje konieczność ponownego ustalenia wysokości rat i okresu spłaty całości zadłużenia. 4. Udzielanie pożyczki uzupełniającej wymaga prolongaty poręczycieli, członków KKOP lub przyjęcia przez nowych poręczycieli zobowiązań spłat W przypadku uzasadnionym wydarzeniem losowym zarząd KKOP na wniosek zadłużonego członka KKOP może zawiesić spłatę pożyczki: 1.1. długoterminowej na okres do 3 miesięcy, 1.2. długoterminowej na cele mieszkaniowe na okres do 5 miesięcy. 2. Spłatę pożyczki można zawiesić raz w stosunku do tej samej pożyczki. 3. Jeżeli zadłużenie przewyższa stan wkładów członka KKOP wniosek o prolongatę spłaty powinien zawierać zgodę poręczycieli pożyczki. 35. Pożyczki udzielane emerytom i rencistom: 1. Niespłacenie 2 kolejnych rat pożyczki długoterminowej przez emeryta lub rencistę powoduje natychmiastowe potrącenie należności z ich wkładu członkowskiego, a jeśli jest to niewystarczające potrącenie następuje z wkładu poręczycieli (po uprzednim pisemnym ich poinformowaniu). 2. Pożyczka do wysokości wkładu członkowskiego nie wymaga poręczenia Wniosek o udzielenie pożyczki powinien zawierać zobowiązanie spłaty i wyrażenie zgody na spłatę rat pożyczki przez jej potrącanie z uposażenia (wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, wychowawczego lub macierzyńskiego) bądź deklarację wpłat bezpośrednio do kasy KKOP lub na rachunek bankowy KKOP. 2. Jeżeli suma pożyczki przewyższa wysokość wkładu pożyczkobiorcy, członek jest zobowiązany przedstawić poręczenie 2 poręczycieli, którzy są członkami KKOP. 3. Poręczenie oznacza wyrażenie zgody poręczycieli na potrącanie z ich wkładów lub uposażenia (wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, wychowawczego lub macierzyńskiego) poręczonej pożyczki. W razie niespłacenia jej przez dłużnika dochodzenie należności następuje na podstawie decyzji Zarządu KKOP. 4. Poręczycielem nie może być: 4.1. żołnierz zwalniany z zawodowej służby wojskowej lub którego stosunek służby wygasa w okresie spłaty pożyczki, 4.2. pracownik w okresie wypowiedzenia stosunku pracy i bezpłatnego urlopu. 5. Członek może być jednocześnie poręczycielem co najwyżej 2 pożyczek. 6. Raty pożyczki jak i składki członkowskie potrącane są z uposażenia, wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, wychowawczego lub macierzyńskiego żołnierzy i pracowników bezpośrednio w dniu ich otrzymania i są niezwłocznie przekazane na rachunek KKOP Wniosek o udzielenie pożyczki należy rozpatrzyć na najbliższym posiedzeniu zarządu.

8 2. Wnioski należy rozpatrywać wg kolejności ich wpływu oraz posiadanych możliwości z wyjątkiem wniosków zawierających zdarzenie losowe. 3. Wnioski nieprawidłowo wypełnione nie są rozpatrywane. 4. Wnioski przyjmuje i ewidencjonuje osoba wyznaczona przez pracodawcę do prowadzenia księgowości. 5. Osoba wyznaczona przez pracodawcę do prowadzenia księgowości po dokonaniu w nich stosownych wpisów przedstawia je do rozpatrzenia Zarządowi KKOP do 5 dnia każdego miesiąca. 6. Zarząd ma obowiązek rozpatrzyć wnioski w ciągu kolejnych 3 dni. 7. Wypłata pożyczek następuje do 12 dnia każdego miesiąca. 8. Wypłatę realizuje się na konto banku prowadzącego rachunek członka KKOP lub jeżeli członek nie posiada rachunku bankowego w kasie KKOP. 38. W razie skreślenia z listy członków KKOP członka posiadającego zadłużenie, zadłużenie to podlega potrąceniu z jego wkładów W razie skreślenia członka z listy na jego wniosek, spłata zadłużenia jest natychmiast wymagalna, niezależnie od terminów spłaty ustalonych przy udzielaniu pożyczki. Na poczet tego zadłużenia zalicza się posiadane wkłady, a resztę potrąca się z najbliższego uposażenia (wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, wychowawczego lub macierzyńskiego) dłużnika. 2. W przypadku przejścia członka KKOP do innej KKOP, istniejące z tytułu pożyczki zadłużenie może być na jego wniosek i za zgodą poręczycieli pożyczki rozliczone przez przeniesienie wkładów i niespłaconego zadłużenia do nowej KKOP, jeżeli wyrażą na to zgodę wszyscy zainteresowani (dłużnik, poręczyciele oraz zarządy obu kas). Stosowną zgodę nowej KKOP przedkłada zainteresowany. W innym przypadku członek KKOP zobowiązany jest do uregulowania zadłużenia przed dniem ustania zatrudnienia. 3. W przypadku przyjęcia do KKOP nowego członka wraz z jego zadłużeniem z innej KKOP, zadłużenie to podlega spłacie na zasadach określonych przez Zarząd Jeżeli zobowiązany do spłaty zadłużenia wobec KKOP, zadłużenia tego nie spłaca, należy wezwać go na piśmie do uregulowania należności, wyznaczając termin spłaty. Kopię wezwania należy doręczyć poręczycielom. W razie niedokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, zarząd KKOP ma prawo pokryć to zadłużenie, potrącając wkłady a następnie obciążając wkłady poręczycieli, a gdy to ni pokryje zadłużenia obciążając uposażenie lub inne należności poręczycieli. 2. Poręczyciele mogą dochodzić należności, którą pokryli niespłacone raty zaciągniętej pożyczki od członka KKOP. Przy dochodzeniu mogą korzystać z pomocy prawnej oferowanej przez pracodawcę W razie śmierci członka KKOP jego zadłużenie rozlicza się poprzez posiadane wkłady, a reszta podlega spłacie przez poręczycieli. 2. Poręczyciele mogą dochodzić należności, którą pokryli niespłacone raty zaciągniętej pożyczki od spadkobierców zmarłego. Przy dochodzeniu mogą korzystać z pomocy prawnej oferowanej przez pracodawcę. 3. W razie śmierci członka KKOP, Zarząd KKOP ma prawo w części lub w całości umorzyć niespłaconą część pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę. 42.

9 W razie konieczności wniesienia do sądu sprawy z powodu nie spłacenia przez członka KKOP w imieniu i interesie KKOP występuje upoważniony członek zarządu KKOP lub inna uprawniona osoba. VI. LIKWIDACJA KKOP KKOP przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały walnego zebrania członków (delegatów). 2. Z dniem podjęcia uchwały o likwidacji zaprzestaje się przyjmowania wkładów członkowskich, wpłat pożyczek oraz przyjmowania nowych członków. 44. W celu przeprowadzenia likwidacji KKOP walne zebranie powołuje komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. 45. Do działalności komisji likwidacyjnej mają zastosowanie odpowiednie postanowienia statutu dotyczące zarządu KKOP. Likwidacja ma na celu zakończenie spraw bieżących, spłatę zobowiązań oraz ściągnięcie wierzytelności. 46. Decyzję o likwidacji KKOP, z podaniem składu komisji likwidacyjnej i miejsca jej urzędowania, wezwaniem dłużników do spłaty należności oraz trzymiesięcznego terminu zgłaszania roszczeń przez wierzycieli, należy podać do wiadomości wszystkich członków KKOP. 47. Likwidacja KKOP powinna być zakończona w ciągu 5 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o likwidacji KKOP. W uzasadnionych przypadkach termin ten komisja likwidacyjna może przedłużyć o dalsze 6 miesięcy. 48. Środki funduszu rezerwowego po całkowitym rozliczeniu należności, zobowiązań i wkładów członkowskich, walne zebranie członków (delegatów) KKOP określi cel na jaki zostaną przekazane środki w ostatnim dniu likwidacji. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE KKOP prowadzi pełną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Księgowość KKOP obejmuje ewidencję wpływów i wydatków oraz imienne konta członków. 3. Podstawę zapisów księgowych stanowią prawidłowo sporządzone dowody księgowe. 4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 50. Księgowości KKOP nie mogą prowadzić członkowie zarządu i komisji rewizyjnej. 51. Osoba prowadząca księgowość KKOP jest zobowiązana udzielić Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej KKOP wszelkich i w każdym czasie informacji oraz zobowiązana jest do wykonania sprawozdań i sporządzenia statystyk o jakie się zwrócą.

10 52. Osoba prowadząca księgowość KKOP jest zobowiązana powiadomić zarząd o fakcie nie uregulowania raty pożyczki przez członka KKOP w wyznaczonym terminie niezwłocznie po zaistnieniu tego faktu Bilanse KKOP podpisuje zarząd, księgowy oraz komisja rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli. 2. Bilans roczny podlega zatwierdzeniu przez walne zebranie członków (delegatów). 54. Osobie prowadzącej księgowość KKOP, członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej KKOP zabrania się udostępniania osobie trzeciej w części lub całości wszelkich informacji związanych z działalnością KKOP stosując się do zapisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o rachunkowości Udostępnienie osobie trzeciej dokumentów związanych z działalnością KKOP odbywa się wyłączną za zgodą zarządu KKOP. 2. Jedynymi dokumentami KKOP, które mają charakter powszechny i nie wymagają zgody na ich udostępnienie osobie trzeciej są: 2.1. Statut KKOP 2.2. druki i formularze używane przez KKOP przed ich wypełnieniem. 56. Członkowie KKOP zobligowani są do zapoznawania się, przynajmniej raz w roku, ze swoją szczegółową kartą wkładów KKOP u osoby prowadzącej księgowość KKOP, ze względu na ustalenia wynikające z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych. 57. KKOP używa pieczęci podłużnej z nazwą Koleżeńska Kasa Oszczędnościowo Pożyczkowa przy JW 5371 Zamość 58. Niniejszy statut obowiązuje od dnia r. Podpisy: Przewodniczący KKOP. Z- ca Przewodniczącego KKOP.... Sekretarz KKOP.

J E D N O S T K A WOJ S K O W A 4340 SZCZECIN

J E D N O S T K A WOJ S K O W A 4340 SZCZECIN J E D N O S T K A WOJ S K O W A 4340 SZCZECIN AKCEPTUJE płk mgr inż. Ryszard KONEFAŁ STATUT KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- POŻYCZKOWEJ PRZY JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4340 Przyjęty na Walnym Zebraniu Członków

Bardziej szczegółowo

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Zakładzie Usług Komunalnych w Łowiczu.

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Zakładzie Usług Komunalnych w Łowiczu. 1 STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Zakładzie Usług Komunalnych w Łowiczu. Pracownicza Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa w Zakładzie Usług Komunalnych Działa na podstawie Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. we Wrocławiu

S T A T U T. Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. we Wrocławiu S T A T U T Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu im. gen. Jakuba Jasińskiego I. Postanowienia ogólne 1. Celem KKOP jest udzielanie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo- Pożyczkowej. przy JW.1517

STATUT. Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo- Pożyczkowej. przy JW.1517 STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo- Pożyczkowej przy JW.1517 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem KKOP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek. 2. KKOP realizuje swoje cele poprzez

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU Statut niniejszy opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 149/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych w wojsku

DECYZJA NR 149/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych w wojsku MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA NR 149/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych w wojsku Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

STATUT SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ STATUT SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Szkolna Kasa Oszczędnościowo Kredytowa przy Szkole Podstawowej w Człopie, zwana dalej w skrócie SKOK, działa na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU Statut niniejszy opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych

Bardziej szczegółowo

KOLEŻEŃSKA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- POŻYCZKOWA PRZY KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OLSZTYNIE STATUT

KOLEŻEŃSKA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- POŻYCZKOWA PRZY KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OLSZTYNIE STATUT KOLEŻEŃSKA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- POŻYCZKOWA PRZY KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OLSZTYNIE STATUT Uchwalony przez walne zebranie członków w dniu 30 października 2014 roku. STATUT KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-POŻYCZKOWEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne

STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa w Uniwersytecie Medycznym

Bardziej szczegółowo

Celem PKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formach ustalonych w Statucie.

Celem PKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formach ustalonych w Statucie. STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem PKZP jest udzielanie

Bardziej szczegółowo

ZZPRC Elektrowni Bełchatów Statut PKZP

ZZPRC Elektrowni Bełchatów Statut PKZP STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w BOT Elektrowni Bełchatów S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Celem PKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formach ustalonych w Statucie, wychowanie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej. przy ELEKTROZEL Sp. z o.o. Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19. I. Postanowienia ogólne

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej. przy ELEKTROZEL Sp. z o.o. Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19. I. Postanowienia ogólne STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy ELEKTROZEL Sp. z o.o. Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19 I. Postanowienia ogólne 1. Celem PKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek

Bardziej szczegółowo

Statut. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Akademii Podlaskiej

Statut. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Akademii Podlaskiej Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Akademii Podlaskiej Siedlce 2009 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy statut określa szczegółowe zasady działania Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ w POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ BIAŁYSTOK 2011 Tekst jednolity Statutu PKZP w Politechnice Białostockiej uchwalony na walnym zebraniu w dniu 10.02.1998r. 2/10

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków PKZP w dniu 28 października 2009 r. w Warszawie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu niniejszego Statutu.

Walne Zebranie Członków PKZP w dniu 28 października 2009 r. w Warszawie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu niniejszego Statutu. ROZDZIAŁ 5 Likwidacja PKZP 55. 1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o likwidacji PKZP w razie: a) ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, b) zmniejszenia się liczby członków poniżej

Bardziej szczegółowo

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy w Obrytem I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy w Obrytem I.POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy w Obrytem I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Pracownicza Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa przy Urzędzie Gminy w Obrytem działa na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

zmianami), zwane dalej Rozporządzeniem oraz w niniejszym Statucie.

zmianami), zwane dalej Rozporządzeniem oraz w niniejszym Statucie. STATUTU Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Mogilanach Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, zwana dalej PKZP,

Bardziej szczegółowo

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Kolei Śląskich Sp. z o.o.

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Kolei Śląskich Sp. z o.o. Tekst jednolity przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Pracowniczek Kasy Zapomogowo Pożyczkowej nr 05/05/15 w dniu 5 maja 2015 r. Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Kolei Śląskich Sp.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH

PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH STATUT z dnia 01.01.2017 PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM TEKST UJEDNOLICONY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne S T A T U T KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-POŻYCZKOWEJ przy Politechnice Rzeszowskiej w Rzeszowie przyjęty na Walnym Zebraniu Delegatów KZP Pracowników PRz w dniu XX-05-2013 I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU (Uaktualniona wersja Statutu, uwzględniająca zmiany dokonane przez Walne Zebranie Delegatów PKZP w okresie od czerwca

Bardziej szczegółowo

Statut Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku

Statut Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku Statut Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku I Postanowienia ogólne 1 1. Celem Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty zwanej dalej Kasą, jest

Bardziej szczegółowo

Zadaniem PPKZP jest udzielanie pożyczek zgodnie z zasadami określonymi w statucie w ramach posiadanych środków pieniężnych.

Zadaniem PPKZP jest udzielanie pożyczek zgodnie z zasadami określonymi w statucie w ramach posiadanych środków pieniężnych. S T A T U T Powiatowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Zespole Szkół Nr 2 im prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach I. Postanowienia ogólne 1 Zadaniem PPKZP jest udzielanie

Bardziej szczegółowo

STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Tarnobrzegu

STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Tarnobrzegu STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Tarnobrzegu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawę prawną działalności PKZP stanowią: 1. Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy Miejsko-Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy Miejsko-Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy Miejsko-Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1.Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Miejsko-Gminnym Zespole Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2000 r.

Zarządzenie Nr 39/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2000 r. 1 Zarządzenie Nr 39/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie działania przy Uniwersytecie Wrocławskim Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Na podstawie art.49 ust.2

Bardziej szczegółowo

Ramowy Statut MPKZP z siedzibą w Synthos S.A.

Ramowy Statut MPKZP z siedzibą w Synthos S.A. Ramowy Statut MPKZP z siedzibą w Synthos S.A. Niniejszy Statut został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992r. Dz. Ustaw nr 100 poz. 502 z późn. zm. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Uniwersytecie Zielonogórskim

Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Uniwersytecie Zielonogórskim S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Uniwersytecie Zielonogórskim Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa w Uniwersytecie Zielonogórskim, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Bridgestone Poznań Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa działa przy Bridgestone Poznań Sp. z o.o. (dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ŁAŃCUCIE

STATUT KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ŁAŃCUCIE STATUT KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ŁAŃCUCIE Spis treści str. I Postanowienia ogólne ------------ 3 II Członkowie PKZP ------------ 4 III Organy PKZP ------------

Bardziej szczegółowo

STATUT Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Wałbrzychu

STATUT Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Wałbrzychu STATUT Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Wałbrzychu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawę prawną działalności MPKZP stanowią: 1. Ustawa z dnia 23 maja 1991r.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ. Olsztyn kwiecień 2006 rok

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ. Olsztyn kwiecień 2006 rok STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE Statut niniejszy stanowi jednolity tekst opracowany na podstawie: 1 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. PKZP realizuje swoje cele przez udzielanie pożyczek długo i krótkoterminowych oraz zapomóg w miarę posiadanych środków.

STATUT. PKZP realizuje swoje cele przez udzielanie pożyczek długo i krótkoterminowych oraz zapomóg w miarę posiadanych środków. STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków I. Postanowienia ogólne. 1. Pracownicza Kasa

Bardziej szczegółowo

STATUT. PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ przy PKP Intercity S.A., Zakład Północny w Gdyni

STATUT. PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ przy PKP Intercity S.A., Zakład Północny w Gdyni STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ przy PKP Intercity S.A., Zakład Północny w Gdyni Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r., 3 w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu projekt S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Bardziej szczegółowo

STATUT. Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej. przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej. przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Kliknij tutaj, aby przejść dalej» Statut KKOP STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,,OŚWIATA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,,OŚWIATA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,,OŚWIATA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa OŚWIATA przy DBFO Praga Południe m. st. Warszawy zwana dalej PKZP, działa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU

S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. PKZP swą działalność opiera o Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy PGNiG OBROT DETALICZNY SP. Z O. O. w WARSZAWIE

S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy PGNiG OBROT DETALICZNY SP. Z O. O. w WARSZAWIE S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy PGNiG OBROT DETALICZNY SP. Z O. O. w WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l Statut niniejszy określa szczegółowe zasady organizowania i działania

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Akademii Wychowania Fizycznego im.eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Akademii Wychowania Fizycznego im.eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 1 S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Akademii Wychowania Fizycznego im.eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Podstawa prawna Ustawa o Związkach Zawodowych z dnia 23.05.1991 r. Dz.U.poz.234

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W POZNANIU DZIELNICA - GRUNWALD

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W POZNANIU DZIELNICA - GRUNWALD STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W POZNANIU DZIELNICA - GRUNWALD I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem MPKZP jest: 1) propagowanie oszczędności

Bardziej szczegółowo

Jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 3/2015 z dnia 19.03.2015r. Walnego Zebrania Delegatów

Jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 3/2015 z dnia 19.03.2015r. Walnego Zebrania Delegatów Jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 3/2015 z dnia 19.03.2015r. Walnego Zebrania Delegatów STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY POŻYCZKOWEJ przy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 grudnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 grudnia 1992 r. Dz.U.92.100.502 1996-02-05 zm.wyn.z Dz.U.96.1.2 art.49 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Bardziej szczegółowo

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY UNIWERSYTECIE JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY UNIWERSYTECIE JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY UNIWERSYTECIE JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Statut niniejszy określa szczegółowe zasady organizowania i działania Pracowniczej

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH

PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH 1 STATUT z dnia 01.01.2009 PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM TEKST UJEDNOLICONY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Puławach

S T A T U T. Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Puławach S T A T U T Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Puławach Statut, jako tekst jednolity wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r. Uchwałą Nr 4/2015 Walnego

Bardziej szczegółowo

Statut. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy

Statut. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy Załącznik do Uchwały nr 1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. z Walnego Zebrania Delegatów PKZP przy MZO w Dębicy Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy I.

Bardziej szczegółowo

STATUT KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W KRAŚNIKU

STATUT KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W KRAŚNIKU STATUT KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W KRAŚNIKU Uchwalony przez Zjazd Delegatów w dniu 20 marca 2013 r. Zatwierdził Zarząd KZP: Grażyna Hołota przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie REJON POŁUDNIE

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie REJON POŁUDNIE S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie REJON POŁUDNIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w Zespole Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zespole Oświaty w Orzeszu. I. Postanowienia Ogólne

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zespole Oświaty w Orzeszu. I. Postanowienia Ogólne STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zespole Oświaty w Orzeszu I. Postanowienia Ogólne 1 Celem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zespole Oświaty w Orzeszu

Bardziej szczegółowo

STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z dnia 31 maja 2011r poprawki z dnia 06 listopada 2014 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pracownicza Kasa

Bardziej szczegółowo

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego 1 STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.12.1992 r w sprawie pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych oraz spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA Opracowany w oparciu o: Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. przy Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. przy Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Celem PKZP jest propagowanie oszczędności i gospodarności oraz udzielanie członkom pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu

Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu I. Pożyczki udzielane przez PKZP 1. Zgodnie ze statutem PKZP, członkowie PKZP, o co najmniej trzymiesięcznym

Bardziej szczegółowo

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zasady i warunki PKZP określają przepisy Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. I. Postanowienia ogólne

R e g u l a m i n. I. Postanowienia ogólne R e g u l a m i n Koleżeńskiej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Instytucie Morskim w Gdańsku uchwalony na walnym zebraniu członków w dniu 12.01.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1. Koleżeńska Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU Statut niniejszy opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie

S T A T U T. Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie S T A T U T Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie Nowa Ruda,2015 1 I. Postanowienia ogólne. 1 Celem Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne II. Członkowie KKOP 50,00 zł

I. Postanowienia ogólne II. Członkowie KKOP 50,00 zł STATUT KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-POŻYCZKOWEJ WOJSKOWEGO CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ CENTRALNEJ BIBLIOTEKI WOJSKOWEJ REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO Poprawki do Statut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM

REGULAMIN PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM REGULAMIN PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM 1. Członkowie przyjmowani są do PKZP na podstawie złożonej deklaracji. 2. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd PKZP nie

Bardziej szczegółowo

Statut KOLEŻEŃSKIEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY ODDZIALE ZNP w Pyrzycach

Statut KOLEŻEŃSKIEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY ODDZIALE ZNP w Pyrzycach Statut KOLEŻEŃSKIEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY ODDZIALE ZNP w Pyrzycach oraz Regulaminy: Regulamin przyznawania i wypłaty zasiłków statutowych z tytułu zgonu członka KKZP lub członka jego rodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w ZSEG. REGULAMIN

REGULAMIN Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w ZSEG. REGULAMIN REGULAMIN Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.XII. 1992 r. opublikowanego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Lubsku Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE (Rejon Zachód)

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE (Rejon Zachód) Opracowany w oparciu o: REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE (Rejon Zachód) Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Opracowany w oparciu o :

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Opracowany w oparciu o : REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Opracowany w oparciu o : Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Krakowie oraz powszechnie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-PoŜyczkowej przy Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku I. INFORMACJE OGÓLNE

S T A T U T. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-PoŜyczkowej przy Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku I. INFORMACJE OGÓLNE STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy P omorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku uchwalony na Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 28 maja 2009 roku. Załącznik do Uchwały Nr 2/2009 Walnego Zebrania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 W ZŁOTOWIE 1 1. Ze Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie, wydziela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA (ujednolicony tekst regulaminu według stanu na dzień 10 czerwca 2015 r.) Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "GLINKA" działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią:

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią: załącznik nr 2 do Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności przeznaczonej na fundusz mieszkaniowy REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części przeznaczonej na pomoc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Przepisy ogólne. II. Środki finansowe

REGULAMIN. I. Przepisy ogólne. II. Środki finansowe REGULAMIN Funduszu Wzajemnej Pomocy Krakowskiej Izby Adwokackiej uchwalony na sprawozdawczym Zgromadzeniu KIA w dniu 4 czerwca 2011roku ze zmianami uchwalonymi na Zgromadzeniu Izby w dniu 21 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W TARNOWIE.

REGULAMIN KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W TARNOWIE. Tarnów, dnia 29 luty 2012r. REGULAMIN KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W TARNOWIE. przyjęty na Walnym Zebraniu członków KKOP w dniu 17 marca 2009 roku z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N Załącznik nr3 do regulaminu ZFŚS w ZSB w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA CELE MIESZKANIOWE w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej z dnia 08.02.2010r.

Załącznik Nr 1 do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej z dnia 08.02.2010r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE ZE SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE EDUKACJI W KORONOWIE. 1 1. Fundusz na cele mieszkaniowe tworzy się z

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony. Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Nisku

Tekst ujednolicony. Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Nisku 1 Tekst ujednolicony Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Nisku 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów: - ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 grudnia 1992 r. 5. Nadzór społeczny nad PKZP i SKOK sprawują związki zawodowe. Szczegółowe zasady organizowania i działania PKZP

z dnia 19 grudnia 1992 r. 5. Nadzór społeczny nad PKZP i SKOK sprawują związki zawodowe. Szczegółowe zasady organizowania i działania PKZP Dziennik Ustaw Nr 100-1788 - Poz. 501 i 502 olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim

Bardziej szczegółowo

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu / tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 2 Zebrania Przedstawicieli z dnia 27.06.2003 r. / I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Działa na zasadach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POśYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POśYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POśYCZEK Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo PoŜyczkowa /MPKZP/ przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej 1. Fundusze MPKZP pochodzą z: 1 1.1 Wpisowego nowych członków

Bardziej szczegółowo

Jednostka Wojskowa REGULAMIN

Jednostka Wojskowa REGULAMIN Jednostka Wojskowa 2823 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Egz. Nr... REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ NA CELE MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SŁUCHACZY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 1 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W LUBLINIE

REGULAMIN SAMORZĄDU SŁUCHACZY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 1 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W LUBLINIE Załącznik nr 3 do Statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie REGULAMIN SAMORZĄDU SŁUCHACZY CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 1 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 6 1. Członkiem Banku może być: 1) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 2) osoba prawna. 2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2011 XI Ostatniej Części Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 15 czerwca 2011 Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Rada Nadzorcza sprawuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE 1 1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Kupców Ziemi Kościańskiej

STATUT Stowarzyszenia Kupców Ziemi Kościańskiej STATUT Stowarzyszenia Kupców Ziemi Kościańskiej Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenia 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kupców Ziemi Kościańskiej 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE Załącznik nr 1 Katowice dn.....20. r.. ZOBOWIĄZANIE Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101 poz. 926

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa

Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa STATUT Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Sieci Multimedialnej Dąbrowa-67 93-208 Łódź ul. Tatrzańska 112 K.R.S. 0000029575 Regon 471197762

Stowarzyszenie Sieci Multimedialnej Dąbrowa-67 93-208 Łódź ul. Tatrzańska 112 K.R.S. 0000029575 Regon 471197762 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE SIECI MULTIMEDIALNEJ DĄBROWA-67 zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, niezależnym zrzeszeniem członków o celach niezarobkowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Pomocy Finansowej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Regulamin Komisji Pomocy Finansowej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Regulamin Komisji Pomocy Finansowej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1. Komisja Pomocy Finansowej /KPF/, powołana Uchwałą Nr 48/R/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. Rady ŚlOIIB w oparciu o ustawę

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:...

2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:... Data wpływu W N I O S E K 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:..... 2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:.... Proszę o przyznanie mi ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości... Słownie......

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Załacznik nr 1 os. Zwycięstwa 101 61-643 Poznań Poznań,... WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Proszę o przyznanie (właściwe podkreślić) : dofinansowania do wypoczynku

Bardziej szczegółowo