STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej (KKOP) przy 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej (KKOP) przy 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu"

Transkrypt

1 STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej (KKOP) przy 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem KKOP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek. 2. KKOP realizuje swoje cele poprzez udzielanie pożyczek długoterminowych, krótkoterminowych, uzupełniających oraz na cele mieszkaniowe w miarę posiadanych środków. 3. Wkład członkowski oraz pożyczka udzielona członkowi KKOP nie są oprocentowane. II. CZŁONKOWIE KKOP 4. Członkami KKOP mogą być żołnierze zawodowi, pracownicy wojska 32 WOG-u oraz jednostek wojskowych i instytucji pozostających na zaopatrzeniu finansowym 32 WOG-u oraz emeryci i renciści byli żołnierze i pracownicy wojska, którzy odeszli na emeryturę lub rentę z 32 WOG-u oraz jednostek wojskowych i instytucji pozostających na zaopatrzeniu finansowym 32 WOG-u Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonej deklaracji przystąpienia do KKOP. 2. Decyzję o przystąpieniu podejmuje zarząd KKOP nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia deklaracji. 3. Zarząd KKOP może podjąć decyzję odmowną podając przyczynę Członek KKOP jest obowiązany: 1.1. wpłacić wpisowe w wysokości 20 PLN; 1.2. wpłacać miesięczny wkład członkowski w wysokości ustalonej w 26 ust. 2 lub wyrazić zgodę na potrącanie go z uposażenia lub wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego lub wychowawczego przestrzegać przepisów statutu oraz postanowień organów KKOP. 2. Postanowienie ust. 1 pkt 1.1. nie dotyczy członków KKOP, którzy przenoszą swoje wkłady z poprzedniego miejsca pracy Członek KKOP ma prawo: 1.1. gromadzić oszczędności w KKOP według zasad określonych w statucie korzystać z pożyczek brać udział w obradach walnego zebrania wybierać i być wybieranym do zarządu KKOP i komisji rewizyjnej.

2 2. Uprawnienia określone w ust. 1 pkt 1.1.,1.3. i 1.4. członek KKOP nabywa z chwilą przyjęcia w poczet członków. 3. Prawo otrzymania pożyczki członek nabywa po upływie 1 miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków i wniesieniu za ten okres wkładów członkowskich. 8. Skreślenie z listy członków KKOP następuje: 1. Na pisemne żądanie członka KKOP, 2. W razie zwolnienia ze służby lub ustania zatrudnienia, z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę, 3. W razie śmierci członka, 4. Na skutek decyzji zarządu KKOP, powziętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków określonych w Członkowie skreśleni z listy na własne żądanie mogą być ponownie przyjęci do KKOP po upływie 12 miesięcy od dnia skreślenia na zasadach ogólnych. 2. Członkowie skreśleni z listy w skutek decyzji zarządu KKOP nie mogą być ponownie przyjęci do KKOP. 3. Emeryci i renciści, którzy całkowicie wycofają wkłady nie mogą być ponownie przyjęci do KKOP. 4. Osobom skreślonym z listy członków KKOP przysługuje zwrot ich wkładów członkowskich najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia skreślenia z listy członków. 5. Członkowie KKOP nie obciążeni pożyczką mogą wycofać część swoich wkładów, pod warunkiem że na koncie wkładów pozostanie kwota co najmniej 1.000,00zł. 6. W przypadku posiadania przez członka KKOP pożyczki, może on spłacić dwie ostatnie raty pożyczki środkami z konta wkładów pod warunkiem że pozostanie kwota wkładu wymieniona w pkt Emeryci i renciści zobowiązani są raz w roku do złożenia informacji zawierającej adres zamieszkania, adres do korespondencji /jeżeli jest inny niż zamieszkania/ oraz nr telefonu kontaktowego. 10. W stosunku do członków KKOP przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych i macierzyńskich można zawiesić obowiązek wpłacania miesięcznych wkładów członkowskich do czasu podjęcia pracy. Osoby korzystające z tego zwolnienia mogą otrzymać pożyczkę do wysokości zgromadzonego wkładu członkowskiego. III. Organy KKOP 11. Organami KKOP są: 1. Walne zebranie członków lub delegatów (w przypadku kiedy ilość członków KKOP przekroczy 200 członków, na 10 członków KKOP wyłania się 1 delegata). 2. Zarząd. 3. Komisja rewizyjna Uchwały organów zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków (delegatów). Jeżeli w trakcie pierwszego zebrania nie zebrała się połowa członków KKOP (delegatów), to podczas kolejnego zebrania uchwały zapadają większością głosów członków (delegatów) przybyłych na zebranie. 2. Zarząd i komisja rewizyjna pochodzą z wyboru.

3 3. Wybory w KKOP odbywają się w sposób jawny lub tajny, zgodnie z decyzją walnego zebrania członków (delegatów) KKOP Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej trwa 4 lata. 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej KKOP swoje czynności wykonują społecznie. 3. W trakcie kadencji członek organu KKOP może być odwołany z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków. 4. W razie odwołania członka organu KKOP, zrzeczenia się pełnienia funkcji lub w razie przeniesienia do innej jednostki wojskowej (ustania stosunku pracy), przeprowadza się wybory uzupełniające. 5. Członka Komisji Rewizyjnej może odwołać tylko walne zebranie członków KKOP. 6. Zmian w składzie zarządu i komisji rewizyjnej dokonuje walne zebranie członków (delegatów). III.1. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW (DELEGATÓW) Walne zebranie członków (delegatów) może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne zebranie zwołuje zarząd raz w roku Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje: 1.1. zarząd KKOP w razie potrzeby lub na żądanie: komisji rewizyjnej, /3 liczby członków KKOP komisja rewizyjna w razie zawieszenia zarządu. 2. Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje się w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia żądania i nie wcześniej niż po 20 dniach od zawiadomienia członków KKOP o zebraniu. 16. Do kompetencji walnego zebrania należy: 1. wybór i odwołanie członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej. 2. zatwierdzanie sprawozdań i bilansów rocznych. 3. przyjmowanie sprawozdań zarządu z bieżącej działalności oraz sprawozdań i wniosków komisji rewizyjnej. 4. w razie powstania szkód, rozpatrywanie ich przyczyn oraz podejmowanie decyzji w sprawach ich pokrycia. 5. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących likwidacji KKOP 6. uchwalanie i wprowadzanie zmian w statucie III.2. ZARZĄD Zarząd KKOP składa się z 4 członków. 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza. 18. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Z każdego posiedzenia zarządu sporządza się protokół.

4 19. Do kompetencji zarządu należy: 1. przyjmowanie członków KKOP i skreślanie ich z listy, 2. prowadzenie ewidencji członków KKOP, 3. przyznawanie pożyczek i ustalanie okresów ich spłaty, 4. podejmowanie decyzji w sprawie odroczenia spłaty pożyczek, 5. sprawowanie kontroli nad terminowym i właściwym dokonywaniem wpłat i wypłat oraz księgowaniem tych operacji, 6. podpisywanie dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów, 7. zwoływanie walnych zebrań członków (delegatów), 8. składanie walnemu zebraniu sprawozdań z działalności bieżącej oraz przedstawianie bilansów rocznych do zatwierdzenia, 9. reprezentowanie interesów KKOP w jednostce wojskowej, 10. ustosunkowanie się do wniosków i ustaleń komisji rewizyjnej, 11. współdziałanie z pracownikami wyznaczonymi przez pracodawcę do prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i prawnej KKOP, 12. kontrolowanie poprawności prowadzenia księgowości, a w razie stwierdzenia niedociągnięć złożenia wniosku o zmianę osoby prowadzącej księgowość; 13. prowadzenie innych spraw KKOP. 20. W sprawach dotyczących członkostwa KKOP i pożyczek ze środków KKOP decyzje zarządu są ostateczne. III.3. KOMISJA REWIZYJNA Komisja rewizyjna KKOP składa się z 3 członków. 2. Komisja rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. 22. Przewodniczącemu komisji rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu KKOP z głosem doradczym Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym działalność finansową KKOP. 2. Podstawowymi zadaniami komisji są: 2.1. ochrona mienia KKOP, 2.2. kontrola przestrzegania przez zarząd postanowień statutu, 2.3. czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat, 2.4. czuwanie nad terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i księgowości KKOP przez pracodawcę. 3. Komisja rewizyjna składa na walnym zebraniu członków (delegatów) KKOP sprawozdanie ze swej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności zarządu. 4. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole działalności KKOP co najmniej raz w roku sporządzając protokół. 24. W razie stwierdzenia, że zarząd KKOP w swojej działalności finansowej nie przestrzega przepisów prawa lub gdy działalność zarządu jest sprzeczna z interesem

5 społecznym, komisja rewizyjna żąda zwołania, w trybie natychmiastowym, nadzwyczajnego walnego zebrania członków i występuje na nim z wnioskiem o odwołanie zarządu KKOP. IV. FUNDUSZE KKOP 25. Na środki finansowe KKOP składają się następujące fundusze własne: 1. fundusz oszczędnościowo pożyczkowy, 2. fundusz rezerwowy Fundusz oszczędnościowo pożyczkowy powstaje z wkładów członkowskich i przeznaczony jest na udzielanie pożyczek gotówkowych. 2. Wysokość miesięcznego wkładu członka wynosi minimum 50,00 PLN. Członkowie mogą indywidualnie wnosić wkłady wyższe. 3. Wkłady członkowskie potrącane są z uposażenia (wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, wychowawczego, macierzyńskiego) żołnierza (pracowników). 4. Emeryci i renciści swoje wkłady przekazują na rachunek bankowy KKOP najpóźniej w ostatnim dniu m-ca. 5. Wkłady członkowskie, wnoszone w wysokości i terminach ustalonych w statucie, zapisuje się na imiennym koncie członka KKOP Fundusz rezerwowy powstaje z wpłat wpisowego wnoszonych przez członków wstępujących do KKOP, z niedoręczonych zwrotów wkładów członkowskich, odsetek oraz subwencji i darowizn. 2. Fundusz rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie szkód oraz nieściągniętych zadłużeń członków Środki pieniężne KKOP przechowuje się na osobnym koncie bankowym. 2. Przelewy bankowe winny być podpisywane przez dwie z wyznaczonych do podpisu osób wg zasady każdy z każdym. V. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJA ZADŁUŻEŃ KKOP. 29. KKOP udziela pożyczek krótkoterminowych, długoterminowych i na cele mieszkaniowe Udzielane pożyczki podlegają spłacie w terminach i ratach ustalonych przy ich przyznawaniu. 2. Żołnierzom zawodowym (pracownikom cywilnym) raty pożyczki potrąca się z uposażenia (wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, wychowawczego lub macierzyńskiego). 3. Emeryci i renciści obowiązani są wpłacać raty pożyczki na rachunek bankowy KKOP do 10 każdego miesiąca Pożyczki krótkoterminowe udziela się żołnierzom i pracownikom wojska do wysokości zgromadzonego wkładu, nie mogą jednak one przekroczyć 100% uposażenia

6 (wynagrodzenia) brutto członka i podlegają jednorazowej spłacie z najbliższego uposażenia (wynagrodzenia); 2. Pożyczki długoterminowe udziela się żołnierzom i pracownikom wojska. Wysokość udzielonych pożyczek może wynieść: 2.1. Czterokrotność zgromadzonych wkładów nie więcej niż ,00 zł na okres do 18 m-cy Pożyczki w kwocie większej niż wymieniona w pkt można udzielić członkowi, który posiada wkład członkowski większy niż ,00zł z tym że pożyczka nie może być większa niż ten wkład na okres do 18 m-cy Dla osób ze stażem niższym niż 10 m-cy pomimo niespełnienia pkt może być udzielona pożyczka maksymalnie do wysokości 2 000,00zł na okres do 18 m-cy Pożyczka do wysokości wkładu członkowskiego nie wymaga poręczenia W uzasadnionych przypadkach Zarząd KKOP może udzielić pożyczki w większej wysokości. 3. Pożyczki długoterminowe udziela się emerytom i rencistom 3.1. do wysokości zgromadzonego wkładu (który jest częścią poręczenia udzielonej pożyczki i jego wielkość nie może ulec zmniejszeniu do czasu jej spłacenia) na okres do 15 miesięcy W uzasadnionych przypadkach Zarząd KKOP może udzielić pożyczki w większej wysokości pod warunkiem uzyskania przez emeryta lub rencistę poręczenia 2 poręczycieli spośród zatrudnionych członków KKOP. 4. Pożyczki na cele mieszkaniowe udziela się żołnierzom i pracownikom wojska (którzy w dniu złożenia wniosku mają co najmniej dwuletni staż członkowski w KKOP). Wysokość udzielonej pożyczki na cele mieszkaniowe może wynieść nie więcej niż ,00 zł. na okres do 24 miesięcy Pożyczka na cele mieszkaniowe udzielana jest na wniosek udokumentowany w dniu jego złożenia i dotyczy: zakupu mieszkania lub domu od dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej, osoby prywatnej lub prawnej, przekształcenia lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w prawo własności, spłatę kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w celu zakupu domu lub mieszkania, remontu lokalu mieszkalnego lub domu będącego własnością wnioskodawcy, (głównego najemcy), zakupu działki budowlanej i posiadania pozwolenia na budowę Zarząd może udzielić pożyczkę na cele mieszkaniowe w ciągu miesiąca dla 2 członków KKOP w kolejności składania wnioski 4.3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KKOP może udzielić pożyczki w większej wysokości W przypadku posiadania nadwyżki finansowej w m-cu zarząd może udzielić większej liczby pożyczek mieszkaniowych do wysokości posiadanego środków w danym miesiącu. 32. Następną pożyczkę długoterminową, długoterminową na cele mieszkalne lub krótkoterminową można udzielić po spłaceniu pożyczki poprzednio pobranej. Wyjątek stanowi pożyczka uzupełniająca do pożyczki długoterminowej lub długoterminowej na cele mieszkalne.

7 Na wniosek uzasadniony wydarzeniem losowym zarząd KKOP może udzielić pożyczki uzupełniającej członkowi KKOP zadłużonemu z tytułu pożyczki długoterminowej lub długoterminowej na cele mieszkalne. 2. Pożyczki uzupełniającej można udzielić raz w stosunku do tej samej pożyczki, a jej wysokość określa zarząd stosownie do uzasadnienia zawartego we wniosku. 3. Udzielenie pożyczki uzupełniającej powoduje konieczność ponownego ustalenia wysokości rat i okresu spłaty całości zadłużenia. 4. Udzielanie pożyczki uzupełniającej wymaga prolongaty poręczycieli, członków KKOP lub przyjęcia przez nowych poręczycieli zobowiązań spłat W przypadku uzasadnionym wydarzeniem losowym zarząd KKOP na wniosek zadłużonego członka KKOP może zawiesić spłatę pożyczki: 1.1. długoterminowej na okres do 3 miesięcy, 1.2. długoterminowej na cele mieszkaniowe na okres do 5 miesięcy. 2. Spłatę pożyczki można zawiesić raz w stosunku do tej samej pożyczki. 3. Jeżeli zadłużenie przewyższa stan wkładów członka KKOP wniosek o prolongatę spłaty powinien zawierać zgodę poręczycieli pożyczki. 35. Pożyczki udzielane emerytom i rencistom: 1. Niespłacenie 2 kolejnych rat pożyczki długoterminowej przez emeryta lub rencistę powoduje natychmiastowe potrącenie należności z ich wkładu członkowskiego, a jeśli jest to niewystarczające potrącenie następuje z wkładu poręczycieli (po uprzednim pisemnym ich poinformowaniu). 2. Pożyczka do wysokości wkładu członkowskiego nie wymaga poręczenia Wniosek o udzielenie pożyczki powinien zawierać zobowiązanie spłaty i wyrażenie zgody na spłatę rat pożyczki przez jej potrącanie z uposażenia (wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, wychowawczego lub macierzyńskiego) bądź deklarację wpłat bezpośrednio do kasy KKOP lub na rachunek bankowy KKOP. 2. Jeżeli suma pożyczki przewyższa wysokość wkładu pożyczkobiorcy, członek jest zobowiązany przedstawić poręczenie 2 poręczycieli, którzy są członkami KKOP. 3. Poręczenie oznacza wyrażenie zgody poręczycieli na potrącanie z ich wkładów lub uposażenia (wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, wychowawczego lub macierzyńskiego) poręczonej pożyczki. W razie niespłacenia jej przez dłużnika dochodzenie należności następuje na podstawie decyzji Zarządu KKOP. 4. Poręczycielem nie może być: 4.1. żołnierz zwalniany z zawodowej służby wojskowej lub którego stosunek służby wygasa w okresie spłaty pożyczki, 4.2. pracownik w okresie wypowiedzenia stosunku pracy i bezpłatnego urlopu. 5. Członek może być jednocześnie poręczycielem co najwyżej 2 pożyczek. 6. Raty pożyczki jak i składki członkowskie potrącane są z uposażenia, wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, wychowawczego lub macierzyńskiego żołnierzy i pracowników bezpośrednio w dniu ich otrzymania i są niezwłocznie przekazane na rachunek KKOP Wniosek o udzielenie pożyczki należy rozpatrzyć na najbliższym posiedzeniu zarządu.

8 2. Wnioski należy rozpatrywać wg kolejności ich wpływu oraz posiadanych możliwości z wyjątkiem wniosków zawierających zdarzenie losowe. 3. Wnioski nieprawidłowo wypełnione nie są rozpatrywane. 4. Wnioski przyjmuje i ewidencjonuje osoba wyznaczona przez pracodawcę do prowadzenia księgowości. 5. Osoba wyznaczona przez pracodawcę do prowadzenia księgowości po dokonaniu w nich stosownych wpisów przedstawia je do rozpatrzenia Zarządowi KKOP do 5 dnia każdego miesiąca. 6. Zarząd ma obowiązek rozpatrzyć wnioski w ciągu kolejnych 3 dni. 7. Wypłata pożyczek następuje do 12 dnia każdego miesiąca. 8. Wypłatę realizuje się na konto banku prowadzącego rachunek członka KKOP lub jeżeli członek nie posiada rachunku bankowego w kasie KKOP. 38. W razie skreślenia z listy członków KKOP członka posiadającego zadłużenie, zadłużenie to podlega potrąceniu z jego wkładów W razie skreślenia członka z listy na jego wniosek, spłata zadłużenia jest natychmiast wymagalna, niezależnie od terminów spłaty ustalonych przy udzielaniu pożyczki. Na poczet tego zadłużenia zalicza się posiadane wkłady, a resztę potrąca się z najbliższego uposażenia (wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, wychowawczego lub macierzyńskiego) dłużnika. 2. W przypadku przejścia członka KKOP do innej KKOP, istniejące z tytułu pożyczki zadłużenie może być na jego wniosek i za zgodą poręczycieli pożyczki rozliczone przez przeniesienie wkładów i niespłaconego zadłużenia do nowej KKOP, jeżeli wyrażą na to zgodę wszyscy zainteresowani (dłużnik, poręczyciele oraz zarządy obu kas). Stosowną zgodę nowej KKOP przedkłada zainteresowany. W innym przypadku członek KKOP zobowiązany jest do uregulowania zadłużenia przed dniem ustania zatrudnienia. 3. W przypadku przyjęcia do KKOP nowego członka wraz z jego zadłużeniem z innej KKOP, zadłużenie to podlega spłacie na zasadach określonych przez Zarząd Jeżeli zobowiązany do spłaty zadłużenia wobec KKOP, zadłużenia tego nie spłaca, należy wezwać go na piśmie do uregulowania należności, wyznaczając termin spłaty. Kopię wezwania należy doręczyć poręczycielom. W razie niedokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, zarząd KKOP ma prawo pokryć to zadłużenie, potrącając wkłady a następnie obciążając wkłady poręczycieli, a gdy to ni pokryje zadłużenia obciążając uposażenie lub inne należności poręczycieli. 2. Poręczyciele mogą dochodzić należności, którą pokryli niespłacone raty zaciągniętej pożyczki od członka KKOP. Przy dochodzeniu mogą korzystać z pomocy prawnej oferowanej przez pracodawcę W razie śmierci członka KKOP jego zadłużenie rozlicza się poprzez posiadane wkłady, a reszta podlega spłacie przez poręczycieli. 2. Poręczyciele mogą dochodzić należności, którą pokryli niespłacone raty zaciągniętej pożyczki od spadkobierców zmarłego. Przy dochodzeniu mogą korzystać z pomocy prawnej oferowanej przez pracodawcę. 3. W razie śmierci członka KKOP, Zarząd KKOP ma prawo w części lub w całości umorzyć niespłaconą część pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę. 42.

9 W razie konieczności wniesienia do sądu sprawy z powodu nie spłacenia przez członka KKOP w imieniu i interesie KKOP występuje upoważniony członek zarządu KKOP lub inna uprawniona osoba. VI. LIKWIDACJA KKOP KKOP przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały walnego zebrania członków (delegatów). 2. Z dniem podjęcia uchwały o likwidacji zaprzestaje się przyjmowania wkładów członkowskich, wpłat pożyczek oraz przyjmowania nowych członków. 44. W celu przeprowadzenia likwidacji KKOP walne zebranie powołuje komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. 45. Do działalności komisji likwidacyjnej mają zastosowanie odpowiednie postanowienia statutu dotyczące zarządu KKOP. Likwidacja ma na celu zakończenie spraw bieżących, spłatę zobowiązań oraz ściągnięcie wierzytelności. 46. Decyzję o likwidacji KKOP, z podaniem składu komisji likwidacyjnej i miejsca jej urzędowania, wezwaniem dłużników do spłaty należności oraz trzymiesięcznego terminu zgłaszania roszczeń przez wierzycieli, należy podać do wiadomości wszystkich członków KKOP. 47. Likwidacja KKOP powinna być zakończona w ciągu 5 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o likwidacji KKOP. W uzasadnionych przypadkach termin ten komisja likwidacyjna może przedłużyć o dalsze 6 miesięcy. 48. Środki funduszu rezerwowego po całkowitym rozliczeniu należności, zobowiązań i wkładów członkowskich, walne zebranie członków (delegatów) KKOP określi cel na jaki zostaną przekazane środki w ostatnim dniu likwidacji. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE KKOP prowadzi pełną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Księgowość KKOP obejmuje ewidencję wpływów i wydatków oraz imienne konta członków. 3. Podstawę zapisów księgowych stanowią prawidłowo sporządzone dowody księgowe. 4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 50. Księgowości KKOP nie mogą prowadzić członkowie zarządu i komisji rewizyjnej. 51. Osoba prowadząca księgowość KKOP jest zobowiązana udzielić Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej KKOP wszelkich i w każdym czasie informacji oraz zobowiązana jest do wykonania sprawozdań i sporządzenia statystyk o jakie się zwrócą.

10 52. Osoba prowadząca księgowość KKOP jest zobowiązana powiadomić zarząd o fakcie nie uregulowania raty pożyczki przez członka KKOP w wyznaczonym terminie niezwłocznie po zaistnieniu tego faktu Bilanse KKOP podpisuje zarząd, księgowy oraz komisja rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli. 2. Bilans roczny podlega zatwierdzeniu przez walne zebranie członków (delegatów). 54. Osobie prowadzącej księgowość KKOP, członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej KKOP zabrania się udostępniania osobie trzeciej w części lub całości wszelkich informacji związanych z działalnością KKOP stosując się do zapisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o rachunkowości Udostępnienie osobie trzeciej dokumentów związanych z działalnością KKOP odbywa się wyłączną za zgodą zarządu KKOP. 2. Jedynymi dokumentami KKOP, które mają charakter powszechny i nie wymagają zgody na ich udostępnienie osobie trzeciej są: 2.1. Statut KKOP 2.2. druki i formularze używane przez KKOP przed ich wypełnieniem. 56. Członkowie KKOP zobligowani są do zapoznawania się, przynajmniej raz w roku, ze swoją szczegółową kartą wkładów KKOP u osoby prowadzącej księgowość KKOP, ze względu na ustalenia wynikające z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych. 57. KKOP używa pieczęci podłużnej z nazwą Koleżeńska Kasa Oszczędnościowo Pożyczkowa przy JW 5371 Zamość 58. Niniejszy statut obowiązuje od dnia r. Podpisy: Przewodniczący KKOP. Z- ca Przewodniczącego KKOP.... Sekretarz KKOP.

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu projekt S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Bardziej szczegółowo

STATUT. PKZP realizuje swoje cele przez udzielanie pożyczek długo i krótkoterminowych oraz zapomóg w miarę posiadanych środków.

STATUT. PKZP realizuje swoje cele przez udzielanie pożyczek długo i krótkoterminowych oraz zapomóg w miarę posiadanych środków. STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków I. Postanowienia ogólne. 1. Pracownicza Kasa

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne S T A T U T KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-POŻYCZKOWEJ przy Politechnice Rzeszowskiej w Rzeszowie przyjęty na Walnym Zebraniu Delegatów KZP Pracowników PRz w dniu XX-05-2013 I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków PKZP w dniu 28 października 2009 r. w Warszawie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu niniejszego Statutu.

Walne Zebranie Członków PKZP w dniu 28 października 2009 r. w Warszawie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu niniejszego Statutu. ROZDZIAŁ 5 Likwidacja PKZP 55. 1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o likwidacji PKZP w razie: a) ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, b) zmniejszenia się liczby członków poniżej

Bardziej szczegółowo

Zadaniem PPKZP jest udzielanie pożyczek zgodnie z zasadami określonymi w statucie w ramach posiadanych środków pieniężnych.

Zadaniem PPKZP jest udzielanie pożyczek zgodnie z zasadami określonymi w statucie w ramach posiadanych środków pieniężnych. S T A T U T Powiatowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Zespole Szkół Nr 2 im prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach I. Postanowienia ogólne 1 Zadaniem PPKZP jest udzielanie

Bardziej szczegółowo

Statut. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy

Statut. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy Załącznik do Uchwały nr 1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. z Walnego Zebrania Delegatów PKZP przy MZO w Dębicy Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy I.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Lubsku Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU

S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. PKZP swą działalność opiera o Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 grudnia 1992 r. 5. Nadzór społeczny nad PKZP i SKOK sprawują związki zawodowe. Szczegółowe zasady organizowania i działania PKZP

z dnia 19 grudnia 1992 r. 5. Nadzór społeczny nad PKZP i SKOK sprawują związki zawodowe. Szczegółowe zasady organizowania i działania PKZP Dziennik Ustaw Nr 100-1788 - Poz. 501 i 502 olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim

Bardziej szczegółowo

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Tekst jednolity, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zebrania Przedstawicieli - z dnia 28.04.2008r. - z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ Tekst ujednolicony STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UCHWALONY PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W DNIU 28 maja 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI

SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 2 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 3 2.1. Członkostwo w Spółdzielni 3 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI...4 2.1. Członkostwo w Spółdzielni...4 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 1 1. Nazwa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/54 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu

Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu I. Pożyczki udzielane przez PKZP 1. Zgodnie ze statutem PKZP, członkowie PKZP, o co najmniej trzymiesięcznym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 100/2009

Zarządzenie Nr 100/2009 0-012-307/2009 Zarządzenie Nr 100/2009 Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2009 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pomorskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH Rozdział I Część ogólna Art. 1. 1. Nazwa Towarzystwa brzmi: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i w dalszej części Statutu zwane jest Towarzystwem. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2, zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA Strona 1/8 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2,

Bardziej szczegółowo