S T A T U T. Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Puławach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T. Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Puławach"

Transkrypt

1 S T A T U T Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Puławach Statut, jako tekst jednolity wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r. Uchwałą Nr 4/2015 Walnego Zebrania Delegatów Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Puławach z dnia 08 grudnia 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa przy Starostwie Powiatowym w Puławach, zwana dalej MPKZP, działa na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. z 1992 r., Nr 100, poz. 502 z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem oraz na podstawie niniejszego statutu. 2. Siedzibą MPKZP jest Starostwo Powiatowe w Puławach, Puławy, Al. Królewska Celem MPKZP jest udzielanie swoim członkom pomocy materialnej w formie pożyczek i zapomóg na zasadach określonych w niniejszym statucie. 2 MPKZP w swej działalności korzysta z pomocy technicznej zakładu pracy przy którym jest utworzona. Jeśli MPKZP zrzesza pracowników kilku zakładów pracy, koszty jej funkcjonowania ponoszą te zakłady proporcjonalnie do liczby pracowników członków Kasy. 3 MPKZP używa pieczątki podłużnej z nazwą i siedzibą Środki pieniężne MPKZP znajdujące się na rachunku bankowym podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej w umowie zawartej z bankiem. 2. Wkład członkowski oraz pożyczka udzielona członkowi MPKZP nie są oprocentowane. II. CZŁONKOWIE KASY 5 1. MPKZP zrzesza pracowników Starostwa Powiatowego w Puławach oraz pracowników jednostek z terenu Powiatu Puławskiego. 2. Członkami MPKZP mogą być też emeryci i renciści, byli pracownicy jednostek, o których mowa w ust Członkowie przyjmowani są na podstawie złożonej deklaracji przystąpienia do MPKZP. 2. Decyzje o przyjęciu podejmuje Zarząd MPKZP nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. 3. Nowo przyjęty członek MPKZP wpłaca wpisowe, którego wysokość ustala się w wysokości 20 zł. Strona 1 z 10

2 7 1. Członek MPKZP jest obowiązany: 1) wpłacić wpisowe, 2) wpłacać miesięczny wkład członkowski lub wyrazić zgodę na potrącanie wkładu z wynagrodzenia za pracę oraz świadczeń płaconych z ZUS, 3) spłacać raty zaciągniętej pożyczki lub wyrazić zgodę na potrącanie rat pożyczki z wynagrodzenia za pracę oraz świadczeń płaconych z ZUS, 4) ściśle przestrzegać przepisów Statutu oraz postanowień organów MPKZP, 5) dbać o rozwój MPKZP i stałe usprawnienia jej pracy. 2. Postanowienie ust. 1. pkt. 1 nie dotyczy członków MPKZP, którzy przenoszą swoje wkłady z poprzedniego miejsca pracy. 1. Miesięczny wkład członkowski ustala się w wysokości 25 zł lub wielokrotność tej kwoty. 2. Wysokość miesięcznego wkładu może zostać zwiększona na wniosek członka. 8 9 Członek MPKZP ma prawo: 1) gromadzić oszczędności w MPKZP według zasad określonych w Statucie, 2) korzystać z pożyczek, 3) w razie wydarzeń losowych ubiegać się o udzielanie zapomogi na zasadach stosowanych w MPKZP, 4) brać udział w obradach walnego zebrania, 5) wybierać i być wybieranym do zarządu MPKZP i komisji rewizyjnej. 10 Uprawnienia określone w 9 pkt. 1, 4 i 5 członek MPKZP nabywa z chwilą przyjęcia w poczet członków. Pozostałe uprawnienia określone w 9 członek MPKZP nabywa po wpłaceniu wpisowego i dwóch kolejnych miesięcznych wkładów członkowskich W razie przejścia na emeryturę (rentę) członek zachowuje pełne prawa członkowskie jeśli pozostawi co najmniej 50% swoich dotychczasowych wkładów. 2. Emeryci i renciści których stan wkładów wynosi co najmniej 50% pobieranej przez nich emerytury/renty mogą być na ich życzenie zwolnieni od wpłacania miesięcznych wkładów członkowskich. 3. Emeryci i renciści którzy całkowicie wycofają swoje wkłady nie mogą być ponownie przyjęci do MPKZP. 12 Skreślenie z listy członków MPKZP następuje: 1) na pisemne żądanie członka MPKZP, 2) w razie rozwiązania stosunku pracy, z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę, 3) w razie śmierci członka MPKZP, 4) na skutek decyzji Zarządu MPKZP powziętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków określonych w 7. Strona 2 z 10

3 13 1. Członkowie MPKZP skreśleni z listy członków na własne żądanie mogą ponownie zapisać się do Kasy po upływie 3 miesięcy od daty wykreślenia, z wyjątkiem członków o których mowa w 11 ust Osobom skreślonym z listy członków MPKZP na własne żądanie przysługuje zwrot ich wkładów członkowskich w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia skreślenia z listy członków. 3. Osoby skreślone z listy członków MPKZP powinny odebrać swoje wkłady w trybie gotówkowym lub bezgotówkowym w ciągu 6 miesięcy od dnia skreślenia. Jeżeli były członek MPKZP nie odbierze swoich wkładów w tym terminie, Zarząd MPKZP po zatwierdzeniu bilansu za rok, w którym nastąpiło skreślenie członka z listy MPKZP, niepodjęte wkłady przenosi na fundusz rezerwowy określony w statucie. III. Organy MPKZP Organami MPKZP są: A. Walne Zebranie Członków / Delegatów, B. Zarząd MPKZP, C. Komisja Rewizyjna. 2. Jeżeli MPKZP liczy więcej niż 150 członków, zamiast walnego zebrania członków Zarząd może zwołać Walne Zebranie Delegatów Wybory w MPKZP odbywają się w sposób jawny. 2. Zarząd i Komisja Rewizyjna pochodzą z wyboru. 3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa nie dłużej niż cztery lata. W trakcie kadencji członek organu MPKZP może być odwołany z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków. W razie odwołania członka organu MPKZP, zrzeczenia się pełnienia funkcji lub w razie ustania stosunku pracy przeprowadza się wybory uzupełniające. 4. Zmian w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków (Delegatów). 5. Członkowie organów MPKZP swoje czynności wykonują społecznie. A. Walne Zebranie Członków (Delegatów) Walne Zebranie Członków (Delegatów) może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne walne zebranie członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków MPKZP co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje: 1) Zarząd MPKZP w razie potrzeby lub na żądanie: a) Komisji Rewizyjnej, b) 1/3 liczby członków MPKZP, 2) Komisja Rewizyjna w razie zawieszenia Zarządu. 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia żądania i nie wcześniej niż po upływie 5 dni od zawiadomienia członków MPKZP o zebraniu. Strona 3 z 10

4 17 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej polowy zebranych członków (delegatów). 2. W razie braku niezbędnego kworum do podjęcia uchwał w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia ustala się drugi termin. Drugi termin Walnego Zgromadzenia może zostać wyznaczony na ten sam dzień. 3. W drugim terminie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych. 18 Delegaci na Walne Zebranie Delegatów MPKZP wybierani są spośród członków MPKZP według następujących zasad: 1. Wybory na delegatów przeprowadza się w jednostkach, o których mowa w 5 ust. 1, najpóźniej na 1 tydzień przed terminem Walnego Zebrania Delegatów MPKZP. 2. Wyboru delegatów dokonuje się spośród członków MPKZP z wyłączeniem Zarządu MPKZP i Komisji Rewizyjnej. 3. Liczbę delegatów uzależniona jest od liczby członków danej jednostki, o której mowa w 5 ust. 1, przy czym: a) przy liczbie członków do 10 wybierany jest 1 delegat, b) na każdą rozpoczętą 10 członków 1 delegat. 4. Podstawą do działania przez delegata na Walnym Zebraniu Delegatów jest protokół z przeprowadzenia wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów MPKZP. 19 Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 1) uchwalanie Statutu MPKZP i wprowadzanie w nim zmian, 2) wybór i odwołanie członków Zarządu MPKZP oraz członków Komisji Rewizyjnej, 3) ustalanie wysokości wpisowego i miesięcznych wkładów członkowskich oraz zasad udzielania zapomóg, 4) zatwierdzania sprawozdań i bilansów rocznych, 5) przyjmowanie sprawozdań Zarządu z bieżącej działalności oraz sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej, 6) w razie powstania szkód i strat, rozpatrywanie ich przyczyn oraz podejmowanie decyzji w sprawach ich pokrycia, 7) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących likwidacji MPKZP. B. Zarząd Zarząd MPKZP składa się co najmniej z 3 członków. 2. Zarząd MPKZP na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. 3. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności kierowanie pracami zarządu oraz nadzorowanie czynności pozostałych członków zarządu. 4. Do zadań sekretarza należy w szczególności: a) przygotowywanie protokołów z posiedzeń zarządu, b) podpisywanie, wspólnie z pozostałymi członkami zarządu, wszelkich pism, sprawozdań i dokumentów finansowych, Strona 4 z 10

5 c) załatwianie wszelkich spraw zleconych przez przewodniczącego. 5. Do zadań skarbnika należy w szczególności: a) współpraca z kasjerem i księgowym PKZP, b) analizowanie bieżącej sytuacji finansowej kasy, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości spłat pożyczek, c) załatwianie wszelkich spraw zleconych przez przewodniczącego. 21 Posiedzenia Zarządu MPKZP odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół Do kompetencji Zarządu należy: 1) przyjmowanie członków MPKZP i skreślanie ich z listy, 2) prowadzenie ewidencji członków MPKZP, 3) prowadzenie polityki w zakresie udzielania świadczeń, 4) przyznawanie pożyczek i ustalanie okresów ich spłaty, 5) podejmowanie decyzji w sprawie odroczenia spłaty pożyczek, 6) przyznawanie zapomóg w miarę posiadanych środków, 7) pisemne podawanie raz na rok do wiadomości członków stanu ich wkładów i zadłużenia, 8) sprawowanie kontroli nad terminowym i właściwym dokonywaniem wpłat i wypłat oraz księgowanie tych operacji, 9) podpisywanie dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów, 10) zwoływanie Walnego Zebrania Członków (Delegatów), 11) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności bieżącej oraz przedstawianie bilansów rocznych do zatwierdzenia, 12) rozpatrywanie okresowych sprawozdań finansowych, 13) reprezentowanie interesów MPKZP wobec kierownika zakładu pracy, przy którym utworzona jest MPKZP, 14) ustosunkowywanie się do wniosków i ustaleń Komisji Rewizyjnej, 15) współdziałanie z pracownikami zajmującymi się prowadzeniem księgowości, obsługi kasowej i prawnej MPKZP, 16) prowadzenie innych spraw MPKZP, 17) lokowanie wolnych środków w bankach. 2. Zarząd MPKZP reprezentuje interesy MPKZP na zewnątrz zakładu pracy, przy którym jest utworzona. Do składania oświadczeń woli w imieniu MPKZP wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. 23 W sprawach dotyczących członkostwa MPKZP, pożyczek i zapomóg ze środków MPKZP decyzje Zarządu są ostateczne. C. Komisja Rewizyjna 24 Komisja Rewizyjna MPKZP składa się co najmniej z 3 członków. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Strona 5 z 10

6 25 Przewodniczącemu komisji rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi komisji przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu MPKZP z głosem doradczym Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność finansową zarządu MPKZP. 2. Do podstawowych zadań Komisji Rewizyjnej należy: 1) ochrona mienia MPKZP, 2) kontrola przestrzegania przez Zarząd postanowień Statutu, 3) czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat, 4) czuwanie nad terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i księgowości MPKZP przez zakład pracy przy którym jest utworzona. 3. Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) MPKZP sprawozdanie ze swojej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności Zarządu MPKZP. 4. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności MPKZP co najmniej raz na kwartał, sporządzając protokół. 27 W razie stwierdzenia, że Zarząd MPKZP w swojej działalności finansowej nie przestrzega przepisów prawa, lub gdy działalność Zarządu jest sprzeczna z interesem społecznym, Komisja Rewizyjna zawiesza Zarząd MPKZP w działalności i zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) w terminie 14 dni od dnia zawieszenia Zarządu. IV. Fundusz MPKZP 28 Na środki finansowe MPKZP składają się następujące fundusze własne: 1. fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy, 2. fundusz rezerwowy (wpisowe, odsetki, nie podjęte wkłady), 3. fundusz zapomogowy (30% funduszu rezerwowego) Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy powstaje z wkładów członkowskich i jest przeznaczony na udzielanie pożyczek gotówkowych. 2. Wkłady członkowskie, wnoszone w wysokości i terminach ustalonych w statucie MPKZP, zapisuje się na imiennym koncie rozrachunkowym członka MPKZP Fundusz rezerwowy powstaje: a) z odsetek z lokat terminowych oraz z oprocentowania środków MPKZP na rachunku bankowym, b) z wpłat wpisowego wnoszonych przez członków wstępujących do MPKZP, c) z niepodjętych zwrotów wkładów członkowskich, d) z odsetek zasądzonych przez sąd za niespłacone pożyczki, e) z subwencji i darowizn. 2. Fundusz rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie szkód i strat, nieściągalnych zadłużeń członków oraz na odpis na fundusz zapomogowy w wysokości 30% jego stanu. Strona 6 z 10

7 31 1. Fundusz zapomogowy powstaje: 1) z odpisu funduszu rezerwowego MPKZP, 2) z dobrowolnych wpłat wnoszonych przez członków oraz z innych wpływów. 2. Odpis na fundusz zapomogowy następuje po zatwierdzeniu bilansu przez Walne Zebranie Członków (Delegatów). 3. Fundusz zapomogowy przeznaczony jest na udzielanie zapomóg członkom MPKZP w razie szczególnych wydarzeń losowych Środki pieniężne MPKZP przechowuje się na rachunku bankowym. 2. Rachunki bankowe MPKZP są otwierane na wniosek Zarządu. Zarząd wskazuje osoby uprawnione do dysponowania tymi rachunkami. 3. Wzory podpisów osób uprawnionych do dysponowania rachunkami zatwierdza Zarząd. V. Udzielanie świadczeń i likwidacja zadłużeń MPKZP 1. MPKZP udziela pożyczek ratalnych oraz uzupełniających. 2. Udzielone pożyczki podlegają spłacie w terminach i ratach ustalonych przy ich przyznawaniu Wysokość pożyczek oraz termin ich spłaty przedstawia tabela: Lp. Wysokość wkładu Wysokość pożyczki Liczba rat (max) 1 do 500 zł do zł 24 2 do zł do zł 24 3 do zł do zł 24 4 do zł do zł 24 5 do zł do zł 24 6 do zł do zł 24 7 do zł do zł 24 8 do zł do zł 24 9 do zł do zł do zł do zł do zł do zł do zł do zł powyżej zł do zł Dla emerytów i rencistów wysokość pożyczki ustala się do wysokości dwukrotnie zgromadzonego wkładu, nie więcej niż zł. Strona 7 z 10

8 3. Upoważnia się Zarząd do zmiany wysokości pożyczek określonych w pkt. 1 w formie uchwały, po uwzględnieniu faktycznych możliwości finansowych Kasy, przy czym uchwała ta podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie Członków (Delegatów) Decyzję ustalającą górną wysokość udzielonych przez MPKZP pożyczek oraz warunki i okresy ich spłacania podejmuje Zarząd MPKZP, uwzględniając faktyczne możliwości finansowe MPKZP. 2. Wysokość pożyczki udzielonej członkom MPKZP, którzy zatrudnieni są na czas określony nie może być większa niż możliwość spłacenia jej do czasu ustania zatrudnienia. 3. Pierwszą ratę pożyczki potrąca się w następnym miesiącu po udzieleniu pożyczki MPKZP może w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych wydarzeniami losowymi, udzielać pożyczek uzupełniających członkom MPKZP zadłużonym z tytułu pożyczki. Decyzję w sprawie przyznania pożyczki uzupełniającej podejmuje Zarząd MPKZP. 2. Pożyczek uzupełniających MPKZP udziela według następujących zasad: 1) łączna suma zadłużenia nie może przewyższać maksymalnej wysokości pożyczki, udzielonej przez MPKZP i przysługującej pożyczkobiorcy wynikającej z 34, 2) udzielenie pożyczki uzupełniającej powoduje konieczność ponownego ustalenia wysokości rat i okresu spłaty całości zadłużenia Na wniosek zadłużonego członka MPKZP, Zarząd może odłożyć spłatę raty pożyczki na okres 1 miesiąca, tzw. wakacje kredytowe. 2. O wakacje kredytowe można wnioskować raz w roku. 3. Jeżeli zadłużenie przewyższa stan wkładów, wniosek o odroczenie spłaty powinien bezwzględnie zawierać zgodę poręczycieli pożyczki. 4. Termin końcowy spłaty pożyczki ulega wydłużeniu o wnioskowane odroczenia w spłacie rat pożyczki Wniosek o udzielenie pożyczki powinien być złożony na właściwym formularzu. 2. Jeżeli suma pożyczki przewyższa wysokość wkładu pożyczkobiorcy, jest on obowiązany przedstawić poręczenie dwóch członków MPKZP. 3. Poręczyciele obowiązani są wyrazić zgodę na potrącenie im z wkładów, wynagrodzenia lub ze świadczeń płaconych z ZUS poręczonej pożyczki w razie niespłacenia jej przez dłużnika na zasadach ustalonych dla dłużnika. Zarząd MPKZP obowiązany jest powiadomić poręczycieli o potrąceniach na rzecz innego dłużnika Członek MPKZP może być jednocześnie poręczycielem maksymalnie 3 pożyczek. 2. Zarząd MPKZP wstrzymuje wypłatę wkładów poręczycielom skreślonym z listy członków, gdy dłużnik, któremu udzielili poręczenia, zadłużenia nie spłaca. 40 Wnioski o udzielenie pożyczek lub zapomóg należy rozpatrywać nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich złożenia. Strona 8 z 10

9 41 1. W razie skreślenia z listy członków MPKZP członka posiadającego zadłużenie, spłata zadłużenia staje się natychmiast wymagalna, niezależnie od terminów spłaty rat ustalonych przy udzielaniu pożyczki i podlega potrąceniu z wkładów członkowskich. Brakującą kwotę zadłużenia potrąca się z najbliższego wynagrodzenia ze stosunku pracy lub świadczeń ZUS. 2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd MPKZP (po pisemnym oświadczeniu poręczycieli) może wyrazić zgodę na spłatę pozostałej kwoty w ratach miesięcznych, na zasadach ustalonych we wniosku pożyczkobiorcy. 3. W razie zwłoki w spłacie zadłużenia wobec MPKZP należy wezwać dłużnika na piśmie do uregulowania należności, wyznaczając termin spłaty, kopię tego wezwania należy doręczyć poręczycielom. W razie nie dokonania wpłaty przez dłużnika w wyznaczonym terminie, zarząd MPKZP ma prawo pokryć to zadłużenie z wkładów poręczycieli. 42 W razie śmierci członka MPKZP, jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli zobowiązania. Zapłaty tego zadłużenia, pomniejszonego o potrącone wkłady członkowskie, można dochodzić od spadkobierców zmarłego. Nieściągalne zadłużenie może być umorzone w ciężar funduszu rezerwowego. 43 W razie konieczności wniesienia powództwa do sądu, z powodu niespłacenia pożyczki przez członka MPKZP i jego poręczycieli, w imieniu i w interesie MPKZP występuje upoważniony członek zarządu lub inna upoważniona przez Zarząd osoba. VI. Likwidacja MPKZP 44 W razie upadłości lub likwidacji zakładu pracy, względnie w razie zmniejszenia się liczby członków poniżej 30, MPKZP przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały walnego zebrania członków Likwidacja MPKZP ma na celu zakończenie spraw bieżących, spłatę zobowiązań oraz ściągnięcie wierzytelności. 2. Uchwała walnego zebrania o likwidacji MPKZP określa: a) skład komisji likwidacyjnej w liczbie co najmniej 3 osób, b) przeznaczenie środków pozostających na funduszu rezerwowym po całkowitym rozliczeniu należności, zobowiązań i wkładów członkowskich, c) pełnomocnictwo dla komisji likwidacyjnej do rozdysponowania nie wykorzystanych środków funduszu rezerwowego i funduszu zapomogowego, po dokonaniu czynności określonych w pkt b). 3. Z dniem podjęcia uchwały o likwidacji MPKZP zaprzestaje się przyjmowania nowych członków oraz przyjmowania wkładów członkowskich, dokonywania wypłat pożyczek i zapomóg. 46 Komisja likwidacyjna wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki zarządu oraz komisji rewizyjnej, włącznie z prawem przyznawania zapomóg z funduszu zapomogowego MPKZP, według określonych zasad. Strona 9 z 10

10 47 1. Uchwałę o likwidacji MPKZP, z podaniem składu komisji likwidacyjnej i miejsca jej urzędowania, wezwaniem dłużników do spłaty należności oraz wyznaczeniem trzymiesięcznego terminu zgłoszenia roszczeń wierzycieli należy podać do wiadomości wszystkich członków. 2. Likwidacja MPKZP powinna być zakończona w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o likwidacji MPKZP, nie może jednak przekroczyć okresu likwidacji zakładu pracy. 3. Niewykorzystane środki funduszu rezerwowego i funduszu zapomogowego po całkowitym rozliczeniu należności, zobowiązań i wkładów członkowskich, komisja likwidacyjna przekazuje na cele społeczne. VII. Rachunkowość i sprawozdawczość MPKZP Rachunkowość MPKZP jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. 2. Rachunkowość MPKZP obejmująca ewidencję wpływów i wydatków oraz imienne rachunki członków jest prowadzona w sposób kompletny, obejmujący wszystkie operacje finansoworozliczeniowe. 3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 4. Rachunkowości MPKZP nie mogą prowadzić członkowie zarządu i komisji rewizyjnej, a także osoba prowadząca kasę MPKZP. 5. Kasy MPKZP nie mogą prowadzić członkowie zarządu i komisji rewizyjnej oraz osoba prowadząca księgowość MPKZP. 6. Bilanse MPKZP podpisuje Zarząd, osoba prowadząca ewidencję MPKZP oraz Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli działalności MPKZP. Protokół z kontroli dołącza się do bilansu. Bilans roczny podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków Delegatów. VIII. Zasady przekształcania MPKZP w SKOK 49 Na żądanie większości członków Walne Zebranie Członków MPKZP może podjąć uchwałę (w drodze głosowania tajnego lub jawnego) w sprawie przekształcenia się MPKZP w spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową (SKOK) określając szczegółowe zasady tego przekształcenia. Strona 10 z 10

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Zakładzie Usług Komunalnych w Łowiczu.

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Zakładzie Usług Komunalnych w Łowiczu. 1 STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Zakładzie Usług Komunalnych w Łowiczu. Pracownicza Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa w Zakładzie Usług Komunalnych Działa na podstawie Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU Statut niniejszy opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU Statut niniejszy opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych

Bardziej szczegółowo

zmianami), zwane dalej Rozporządzeniem oraz w niniejszym Statucie.

zmianami), zwane dalej Rozporządzeniem oraz w niniejszym Statucie. STATUTU Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Mogilanach Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, zwana dalej PKZP,

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

STATUT SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ STATUT SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Szkolna Kasa Oszczędnościowo Kredytowa przy Szkole Podstawowej w Człopie, zwana dalej w skrócie SKOK, działa na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Celem PKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formach ustalonych w Statucie.

Celem PKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formach ustalonych w Statucie. STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem PKZP jest udzielanie

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków PKZP w dniu 28 października 2009 r. w Warszawie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu niniejszego Statutu.

Walne Zebranie Członków PKZP w dniu 28 października 2009 r. w Warszawie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu niniejszego Statutu. ROZDZIAŁ 5 Likwidacja PKZP 55. 1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o likwidacji PKZP w razie: a) ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, b) zmniejszenia się liczby członków poniżej

Bardziej szczegółowo

STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne

STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa w Uniwersytecie Medycznym

Bardziej szczegółowo

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy w Obrytem I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy w Obrytem I.POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy w Obrytem I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Pracownicza Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa przy Urzędzie Gminy w Obrytem działa na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Statut. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Akademii Podlaskiej

Statut. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Akademii Podlaskiej Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Akademii Podlaskiej Siedlce 2009 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy statut określa szczegółowe zasady działania Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej. przy ELEKTROZEL Sp. z o.o. Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19. I. Postanowienia ogólne

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej. przy ELEKTROZEL Sp. z o.o. Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19. I. Postanowienia ogólne STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy ELEKTROZEL Sp. z o.o. Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19 I. Postanowienia ogólne 1. Celem PKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek

Bardziej szczegółowo

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY MIEJSKIM ZARZĄDZIE OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ. Postanowienia ogólne.

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY MIEJSKIM ZARZĄDZIE OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ. Postanowienia ogólne. STATUT Załącznik do Uchwały nr 2/2015 r. 1. 2. PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY MIEJSKIM ZARZĄDZIE OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K A WOJ S K O W A 4340 SZCZECIN

J E D N O S T K A WOJ S K O W A 4340 SZCZECIN J E D N O S T K A WOJ S K O W A 4340 SZCZECIN AKCEPTUJE płk mgr inż. Ryszard KONEFAŁ STATUT KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- POŻYCZKOWEJ PRZY JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4340 Przyjęty na Walnym Zebraniu Członków

Bardziej szczegółowo

Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Uniwersytecie Zielonogórskim

Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Uniwersytecie Zielonogórskim S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Uniwersytecie Zielonogórskim Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa w Uniwersytecie Zielonogórskim, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

ZZPRC Elektrowni Bełchatów Statut PKZP

ZZPRC Elektrowni Bełchatów Statut PKZP STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w BOT Elektrowni Bełchatów S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Celem PKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formach ustalonych w Statucie, wychowanie

Bardziej szczegółowo

STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Tarnobrzegu

STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Tarnobrzegu STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Tarnobrzegu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawę prawną działalności PKZP stanowią: 1. Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy Miejsko-Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy Miejsko-Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy Miejsko-Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1.Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Miejsko-Gminnym Zespole Edukacji

Bardziej szczegółowo

KOLEŻEŃSKA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- POŻYCZKOWA PRZY KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OLSZTYNIE STATUT

KOLEŻEŃSKA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- POŻYCZKOWA PRZY KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OLSZTYNIE STATUT KOLEŻEŃSKA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- POŻYCZKOWA PRZY KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OLSZTYNIE STATUT Uchwalony przez walne zebranie członków w dniu 30 października 2014 roku. STATUT KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-POŻYCZKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zadaniem PPKZP jest udzielanie pożyczek zgodnie z zasadami określonymi w statucie w ramach posiadanych środków pieniężnych.

Zadaniem PPKZP jest udzielanie pożyczek zgodnie z zasadami określonymi w statucie w ramach posiadanych środków pieniężnych. S T A T U T Powiatowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Zespole Szkół Nr 2 im prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach I. Postanowienia ogólne 1 Zadaniem PPKZP jest udzielanie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY POLITECHNICE LUBELSKIEJ

PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY POLITECHNICE LUBELSKIEJ STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY POLITECHNICE LUBELSKIEJ 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem PKZP jest propagowanie oszczędności i gospodarności oraz udzielanie członkom pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Kolei Śląskich Sp. z o.o.

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Kolei Śląskich Sp. z o.o. Tekst jednolity przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Pracowniczek Kasy Zapomogowo Pożyczkowej nr 05/05/15 w dniu 5 maja 2015 r. Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Kolei Śląskich Sp.

Bardziej szczegółowo

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,,OŚWIATA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,,OŚWIATA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,,OŚWIATA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa OŚWIATA przy DBFO Praga Południe m. st. Warszawy zwana dalej PKZP, działa

Bardziej szczegółowo

Statut Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku

Statut Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku Statut Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku I Postanowienia ogólne 1 1. Celem Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty zwanej dalej Kasą, jest

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH

PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH STATUT z dnia 01.01.2017 PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM TEKST UJEDNOLICONY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ w POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ BIAŁYSTOK 2011 Tekst jednolity Statutu PKZP w Politechnice Białostockiej uchwalony na walnym zebraniu w dniu 10.02.1998r. 2/10

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. we Wrocławiu

S T A T U T. Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. we Wrocławiu S T A T U T Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu im. gen. Jakuba Jasińskiego I. Postanowienia ogólne 1. Celem KKOP jest udzielanie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU (Uaktualniona wersja Statutu, uwzględniająca zmiany dokonane przez Walne Zebranie Delegatów PKZP w okresie od czerwca

Bardziej szczegółowo

Ramowy Statut MPKZP z siedzibą w Synthos S.A.

Ramowy Statut MPKZP z siedzibą w Synthos S.A. Ramowy Statut MPKZP z siedzibą w Synthos S.A. Niniejszy Statut został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992r. Dz. Ustaw nr 100 poz. 502 z późn. zm. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Wałbrzychu

STATUT Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Wałbrzychu STATUT Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Wałbrzychu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawę prawną działalności MPKZP stanowią: 1. Ustawa z dnia 23 maja 1991r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2000 r.

Zarządzenie Nr 39/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2000 r. 1 Zarządzenie Nr 39/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie działania przy Uniwersytecie Wrocławskim Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Na podstawie art.49 ust.2

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne S T A T U T KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-POŻYCZKOWEJ przy Politechnice Rzeszowskiej w Rzeszowie przyjęty na Walnym Zebraniu Delegatów KZP Pracowników PRz w dniu XX-05-2013 I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ. Olsztyn kwiecień 2006 rok

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ. Olsztyn kwiecień 2006 rok STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE Statut niniejszy stanowi jednolity tekst opracowany na podstawie: 1 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU

S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. PKZP swą działalność opiera o Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu projekt S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Bardziej szczegółowo

Jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 3/2015 z dnia 19.03.2015r. Walnego Zebrania Delegatów

Jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 3/2015 z dnia 19.03.2015r. Walnego Zebrania Delegatów Jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 3/2015 z dnia 19.03.2015r. Walnego Zebrania Delegatów STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY POŻYCZKOWEJ przy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 grudnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 grudnia 1992 r. Dz.U.92.100.502 1996-02-05 zm.wyn.z Dz.U.96.1.2 art.49 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 149/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych w wojsku

DECYZJA NR 149/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych w wojsku MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA NR 149/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych w wojsku Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z dnia 31 maja 2011r poprawki z dnia 06 listopada 2014 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pracownicza Kasa

Bardziej szczegółowo

STATUT KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ŁAŃCUCIE

STATUT KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ŁAŃCUCIE STATUT KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ŁAŃCUCIE Spis treści str. I Postanowienia ogólne ------------ 3 II Członkowie PKZP ------------ 4 III Organy PKZP ------------

Bardziej szczegółowo

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY UNIWERSYTECIE JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY UNIWERSYTECIE JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY UNIWERSYTECIE JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Statut niniejszy określa szczegółowe zasady organizowania i działania Pracowniczej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Bridgestone Poznań Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa działa przy Bridgestone Poznań Sp. z o.o. (dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo- Pożyczkowej. przy JW.1517

STATUT. Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo- Pożyczkowej. przy JW.1517 STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo- Pożyczkowej przy JW.1517 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem KKOP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek. 2. KKOP realizuje swoje cele poprzez

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie REJON POŁUDNIE

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie REJON POŁUDNIE S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie REJON POŁUDNIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w Zespole Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT. PKZP realizuje swoje cele przez udzielanie pożyczek długo i krótkoterminowych oraz zapomóg w miarę posiadanych środków.

STATUT. PKZP realizuje swoje cele przez udzielanie pożyczek długo i krótkoterminowych oraz zapomóg w miarę posiadanych środków. STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków I. Postanowienia ogólne. 1. Pracownicza Kasa

Bardziej szczegółowo

STATUT. PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ przy PKP Intercity S.A., Zakład Północny w Gdyni

STATUT. PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ przy PKP Intercity S.A., Zakład Północny w Gdyni STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ przy PKP Intercity S.A., Zakład Północny w Gdyni Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r., 3 w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zespole Oświaty w Orzeszu. I. Postanowienia Ogólne

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zespole Oświaty w Orzeszu. I. Postanowienia Ogólne STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zespole Oświaty w Orzeszu I. Postanowienia Ogólne 1 Celem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zespole Oświaty w Orzeszu

Bardziej szczegółowo

STATUT KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W KRAŚNIKU

STATUT KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W KRAŚNIKU STATUT KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W KRAŚNIKU Uchwalony przez Zjazd Delegatów w dniu 20 marca 2013 r. Zatwierdził Zarząd KZP: Grażyna Hołota przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy PGNiG OBROT DETALICZNY SP. Z O. O. w WARSZAWIE

S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy PGNiG OBROT DETALICZNY SP. Z O. O. w WARSZAWIE S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy PGNiG OBROT DETALICZNY SP. Z O. O. w WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l Statut niniejszy określa szczegółowe zasady organizowania i działania

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Akademii Wychowania Fizycznego im.eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Akademii Wychowania Fizycznego im.eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 1 S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Akademii Wychowania Fizycznego im.eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Podstawa prawna Ustawa o Związkach Zawodowych z dnia 23.05.1991 r. Dz.U.poz.234

Bardziej szczegółowo

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego 1 STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.12.1992 r w sprawie pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych oraz spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH

PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH 1 STATUT z dnia 01.01.2009 PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM TEKST UJEDNOLICONY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Statut. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy

Statut. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy Załącznik do Uchwały nr 1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. z Walnego Zebrania Delegatów PKZP przy MZO w Dębicy Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy I.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regulaminu. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

Aktualizacja Regulaminu. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Aktualizacja Regulaminu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Opracowany na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W POZNANIU DZIELNICA - GRUNWALD

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W POZNANIU DZIELNICA - GRUNWALD STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W POZNANIU DZIELNICA - GRUNWALD I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem MPKZP jest: 1) propagowanie oszczędności

Bardziej szczegółowo

STATUT. Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej. przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej. przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Kliknij tutaj, aby przejść dalej» Statut KKOP STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo - Pożyczkowej przy Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie. Pokój nr 122, tel. (22) /30.

Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo - Pożyczkowej przy Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie. Pokój nr 122, tel. (22) /30. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dla-policjantow-i-praco/kkop/592,statut.html Wygenerowano: Wtorek, 7 listopada 2017, 21:48 STATUT STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. przy Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. przy Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Celem PKZP jest propagowanie oszczędności i gospodarności oraz udzielanie członkom pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej (KKOP) przy 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu

STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej (KKOP) przy 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej (KKOP) przy 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem KKOP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Członkowie przyjmowani są do NMPKZ-PPO na podstawie złożonej deklaracji, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia jej złożenia.

Regulamin. 1. Członkowie przyjmowani są do NMPKZ-PPO na podstawie złożonej deklaracji, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia jej złożenia. Regulamin przyjmowania nowych członków i przyznawania pożyczek w Nowohuckiej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Krakowie. Regulamin opracowany na podstawie:

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU Statut niniejszy opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych

Bardziej szczegółowo

KOLEŻEŃSKA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO POŻYCZKOWA PRZY JW 4094 STATUT WAŁCZ

KOLEŻEŃSKA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO POŻYCZKOWA PRZY JW 4094 STATUT WAŁCZ KOLEŻEŃSKA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO POŻYCZKOWA PRZY JW 4094 STATUT WAŁCZ 2012 1 ZASADY DZIAŁALNOŚCI KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO -POŻYCZKOWEJ PRZY JW 4094 przyjęte w dniu 30.03.2012 r. DOKUMENTY NORMATYWNE

Bardziej szczegółowo

STATUT KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO POŻYCZKOWEJ PRZY JW

STATUT KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO POŻYCZKOWEJ PRZY JW Zmiany: uchwała Walnego zebrania KKOP z 29.03.2013r. uchwała Nadzwyczajnego Walnego zebrania KKOP z 21.05.2013r. uchwała Walnego Zebrania Delegatów KKOP z dnia 21.03.2016r. STATUT KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA Opracowany w oparciu o: Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zasady i warunki PKZP określają przepisy Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM

REGULAMIN PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM REGULAMIN PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM 1. Członkowie przyjmowani są do PKZP na podstawie złożonej deklaracji. 2. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd PKZP nie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie

S T A T U T. Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie S T A T U T Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie Nowa Ruda,2015 1 I. Postanowienia ogólne. 1 Celem Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. I. Postanowienia ogólne

R e g u l a m i n. I. Postanowienia ogólne R e g u l a m i n Koleżeńskiej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Instytucie Morskim w Gdańsku uchwalony na walnym zebraniu członków w dniu 12.01.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1. Koleżeńska Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w ZSEG. REGULAMIN

REGULAMIN Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w ZSEG. REGULAMIN REGULAMIN Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.XII. 1992 r. opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Statut KOLEŻEŃSKIEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY ODDZIALE ZNP w Pyrzycach

Statut KOLEŻEŃSKIEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY ODDZIALE ZNP w Pyrzycach Statut KOLEŻEŃSKIEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY ODDZIALE ZNP w Pyrzycach oraz Regulaminy: Regulamin przyznawania i wypłaty zasiłków statutowych z tytułu zgonu członka KKZP lub członka jego rodziny

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Lubsku Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu

Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu I. Pożyczki udzielane przez PKZP 1. Zgodnie ze statutem PKZP, członkowie PKZP, o co najmniej trzymiesięcznym

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne II. Członkowie KKOP 50,00 zł

I. Postanowienia ogólne II. Członkowie KKOP 50,00 zł STATUT KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-POŻYCZKOWEJ WOJSKOWEGO CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ CENTRALNEJ BIBLIOTEKI WOJSKOWEJ REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO Poprawki do Statut

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne II. Członkowie KKOP 50,00 zł

I. Postanowienia ogólne II. Członkowie KKOP 50,00 zł STATUT KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-POŻYCZKOWEJ WOJSKOWEGO CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ CENTRALNEJ BIBLIOTEKI WOJSKOWEJ REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO Poprawki do Statut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE (Rejon Zachód)

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE (Rejon Zachód) Opracowany w oparciu o: REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE (Rejon Zachód) Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-PoŜyczkowej przy Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku I. INFORMACJE OGÓLNE

S T A T U T. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-PoŜyczkowej przy Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku I. INFORMACJE OGÓLNE STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy P omorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku uchwalony na Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 28 maja 2009 roku. Załącznik do Uchwały Nr 2/2009 Walnego Zebrania

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 grudnia 1992 r. 5. Nadzór społeczny nad PKZP i SKOK sprawują związki zawodowe. Szczegółowe zasady organizowania i działania PKZP

z dnia 19 grudnia 1992 r. 5. Nadzór społeczny nad PKZP i SKOK sprawują związki zawodowe. Szczegółowe zasady organizowania i działania PKZP Dziennik Ustaw Nr 100-1788 - Poz. 501 i 502 olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Opracowany w oparciu o :

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Opracowany w oparciu o : REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Opracowany w oparciu o : Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Krakowie oraz powszechnie

Bardziej szczegółowo

S t a t u t. tekst jednolity

S t a t u t. tekst jednolity S t a t u t Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. tekst jednolity Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Stowarzyszenia, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB ROZDZIAŁ I - NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę BMW M Power Club nazywany w dalszym

Bardziej szczegółowo

Statut Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego w Ełku

Statut Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego w Ełku Statut Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego w Ełku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne zwane dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie działa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Przepisy ogólne. II. Środki finansowe

REGULAMIN. I. Przepisy ogólne. II. Środki finansowe REGULAMIN Funduszu Wzajemnej Pomocy Krakowskiej Izby Adwokackiej uchwalony na sprawozdawczym Zgromadzeniu KIA w dniu 4 czerwca 2011roku ze zmianami uchwalonymi na Zgromadzeniu Izby w dniu 21 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Ogrodowego. ROD Storczyk II w Toruniu

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Ogrodowego. ROD Storczyk II w Toruniu REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia: 2. Kieruje całokształtem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Kupców Ziemi Kościańskiej

STATUT Stowarzyszenia Kupców Ziemi Kościańskiej STATUT Stowarzyszenia Kupców Ziemi Kościańskiej Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenia 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kupców Ziemi Kościańskiej 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY)

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę... 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Rozdział I. Nazwa, teren działania i siedziba

STATUT. Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Rozdział I. Nazwa, teren działania i siedziba STATUT Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba 1 1. Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj (dalej jako: Federacja) jest związkiem

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Sieci Multimedialnej Dąbrowa-67 93-208 Łódź ul. Tatrzańska 112 K.R.S. 0000029575 Regon 471197762

Stowarzyszenie Sieci Multimedialnej Dąbrowa-67 93-208 Łódź ul. Tatrzańska 112 K.R.S. 0000029575 Regon 471197762 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE SIECI MULTIMEDIALNEJ DĄBROWA-67 zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, niezależnym zrzeszeniem członków o celach niezarobkowych.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Telewizja Kablowa "Chomiczówka" Rozdział Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Telewizja Kablowa Chomiczówka Rozdział Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Telewizja Kablowa "Chomiczówka" Rozdział Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Telewizja Kablowa "Chomiczówka". 2. Stowarzyszenie Telewizja Kablowa "Chomiczówka" zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WE WSI WYLATKOWO" (tekst jednolity 19 września 2011r.)

STATUT STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WE WSI WYLATKOWO (tekst jednolity 19 września 2011r.) STATUT STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WE WSI WYLATKOWO" (tekst jednolity 19 września 2011r.) I. NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I WŁADZE. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Właścicieli

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i

Bardziej szczegółowo

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Terenem działania

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Pomocy Finansowej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Regulamin Komisji Pomocy Finansowej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Regulamin Komisji Pomocy Finansowej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1. Komisja Pomocy Finansowej /KPF/, powołana Uchwałą Nr 48/R/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. Rady ŚlOIIB w oparciu o ustawę

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS

Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS Regulamin Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa

Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa STATUT Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli

Bardziej szczegółowo