Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów w Kaliszu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów w Kaliszu."

Transkrypt

1 Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów w Kaliszu. Opracowała: mgr Joanna Kasperczak

2 Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego opracowany został na podstawie zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej programów nauczanie języka angielskiego English Adventure1,2,3, wydawnictwo Person Education Limited - Longman oraz Look 1,2,3. Przedmiotowe Zasady Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 kwietnia 1999r., Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i Podstawą Programowa. Załącznikiem do PSO są plany wynikowe, które zawierają wymagania programowe z języka angielskiego. Cele PZO 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju. 3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 4. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 5. Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metody pracy. 2

3 INFORMACJE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE JĘZYKA ANGIELSKIEGO Skuteczne uczenie się języka angielskiego i uzyskanie pozytywnych ocen zapewni uczniowi: 1. przygotowanie wszystkich pisemnych i ustnych prac domowych, 2. przynoszenie podręcznika, zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego, 3. staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego, 4. na bieżąco uzupełnianie wszystkich braków w zeszycie i ćwiczeniu wynikających z absencji, 5. uważanie na lekcjach i branie czynnego udziału w zajęciach, 6. rzetelne przygotowanie się do prac klasowych, testów wg podanych zagadnień, 7. systematyczne uczenie się aby kartkówki i odpytywanie z ostatniego tematu zaliczyć na jak najlepsze oceny, 8. efektywna współpraca i skuteczne komunikowanie się podczas wykonywania zadań w grupach dobieranych losowo, 1. nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie wymagań z języka angielskiego i zasadach oceniania, 2. o pracach klasowych nauczyciel informuje co najmniej tydzień wcześniej, podaje zakres materiału oraz przeprowadza lekcję powtórkową. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeśli uczeń w tym czasie był nieobecny na lekcji, powinien pisać w terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie dłuższym niż dwutygodniowym od momentu powrotu do szkoły, 3. w razie stwierdzenia, że uczeń unika pracy klasowej, pisze ją bez uprzedzenia na najbliższej lekcji, 4. nauczyciel bez uprzedzenia może przeprowadzić kartkówkę z ostatniego tematu, 5. jeśli jest to kartkówka ze słownictwa obejmująca cały rozdział z podręcznika jest ona zapowiedziana i uzyskana ocena nie podlega poprawie, 6. zgłaszane przez ucznia przed lekcją nieprzygotowanie lub brak pracy domowej nauczyciel odnotowuje w dzienniku przez postawienie minusa. Trzy minusy zamienia na ocenę niedostateczną, 7. aktywność nagradzana będzie plusem, trzy plusy nauczyciel zamienia na ocenę bardzo dobrą, 8. każdy uczeń ma prawo do ocen dodatkowych za wykonanie prac nieobowiązkowych, 9. wszystkie prace pisemne nauczyciel udostępnia rodzicom podczas zebrań, umówionych spotkań indywidualnych. 3

4 Klasa I Przedmiotowe Zasady Oceniania dla klasy I z języka angielskiego opracowany został na podstawie programu nauczania English Adventure 1 wydawnictwo Pearson Education Limited - Longman, zatwierdzonego przez MEN, nr SP 15 / 23 /. Formy i zasady sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów 1. Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań z języka angielskiego, obowiązującym w danym roku oraz sposobie i zasadach oceniania z danego przedmiotu. 2. Zakres prac klasowych sprawdzianów zostanie podany przez nauczyciela przedmiotu z tygodniowym wyprzedzeniem. 3. Nauczyciel informuje uczniów i określa zakres oraz termin wykonywanych dłuższych form wypowiedzi pisemnych oraz innych form aktywności. 4. Skala ocen jest zgodna z SSO. 5. Oceny śródroczne uwzględniają oceny cząstkowe wystawione uczniom za wiedzę i umiejętności z różnych form obowiązujących w danym okresie. 6. O ocenie śródrocznej i końcowej decyduje hierarchia wagi ocen oraz terminowe wywiązanie się uczniów z wykonywania pracy w okresie. 7. Ustala się następującą wagę obszarów oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia na lekcji języka angielskiego: Testy i sprawdziany, Kartkówki, Czytanie, recytacja, Bieżące prace domowe, ćwiczenia, Aktywność na lekcji, Prezentacje, Kryteria oceny sprawdzianów i testów Celujący % Bardzo dobry % Dobry % Dostateczny % Dopuszczający % Niedostateczny 0-33 % Kryteria oceniania Stopień celujący (6) - może otrzymać uczeń, który: - który pracował systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu. - wykazywał się indywidualną pracą, - biegle posługiwał się zdobytą wiedzą, czyta biegle i pisze po śladzie poznane słówka i zwroty, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach 4

5 - wykazywał się indywidualną pracą wykraczającą poza realizowany program, - brał udział w konkursach, olimpiadach, Stopień bardzo dobry (5) - może otrzymać uczeń, który: - pracował systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji, - bardzo dobrze opanował pełen zakres wiedzy określony programem nauczania z języka angielskiego, - sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, umiejętnościami, - czyta biegle i pisze po śladzie poznane słówka i zwroty, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. Stopień dobry (4) - może otrzymać uczeń, który: - pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu, - dobrze opanował wiadomości, rozumie zdobytą wiedzę, poprawnie ją stosuje, - czyta i pisze popełniając czasami błędy, - wolno rozwiązuje zadania, pracuje samodzielnie. Stopień dostateczny (3) - może otrzymać uczeń, który: - opanował podstawowe treści przedmiotowe, - ma problemy z czytaniem i pisaniem, - umiał zastosować zdobyte wiadomości sytuacjach typowych, według poznanego wzorca, - z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania. Stopień dopuszczający (2) - może otrzymać uczeń, który: - wykazał się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym zdobywaniu wiedzy z języka angielskiego, Wykonywał samodzielnie lub z pomocą nauczyciela zadania typowe, wyćwiczone na lekcji, o niewielkim stopniu trudności. Stopień niedostateczny (1) - może otrzymać uczeń, który: - ma poważna braki programowe, - nie czyta poprawnie, nie jest w stanie nawet z pomocą nauczyciela rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów 1. Odpytywanie bieżące, ćwiczenia wykonywane w klasie. 2. Prace klasowe sprawdziany co dwa rozdziały ( w razie potrzeby więcej). 3. Kartkówki z bieżącego materiału sprawdzające omówiony materiał według uznania nauczyciela. 4. Wykonywane przez uczniów zadania w podręcznikach. 5. Aktywność na lekcji. Skala ocen. 5

6 1. Zgodnie z SSO stosuje się oceny od 1 do Znakiem (+) oceniana jest na bieżąco aktywność ucznia na lekcji. 3. Trzy znaki (+) równają się ocenie bardzo dobrej (5). 4. Brak przygotowania do lekcji zaznaczana jest minusem (-). Trzy minusy równają się ocenie niedostatecznej (1). Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów 1. Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym i zeszycie kontaktów z rodzicami. 2. Oceny semestralne uwzględniają oceny cząstkowe z zachowaniem następującej hierarchii: - pisemne prace klasowe - sprawdziany, - kartkówki, - odpowiedzi ustne, - prace domowe, - aktywność, praca w grupach, 3. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen cząstkowych. Sposoby informowania o ocenach 1. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów. 2. Wszelkie pisemne uwagi nauczyciela oraz oceny powinny być przez rodzica (opiekuna) podpisane. 3. Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny. 4. Wszelkie sprawdzone i ocenione prace pisemne rodzice (opiekunowie) otrzymują do wglądu ( na terenie szkoły). Poprawa oceny 1. W przypadku otrzymania z pracy klasowej sprawdzianu oceny niedostatecznej, uczeń ma prawo do jednorazowej jej poprawy, przy czym w dzienniku zachowane są dwie oceny. 2. Poprawa nie dotyczy innych stopni oraz kartkówek. 6

7 Klasa II Przedmiotowe Zasady Oceniania dla klasy II z języka angielskiego opracowany został na podstawie programu nauczania English Adventure 2 wydawnictwo Pearson Education Limited - Longman, zatwierdzonego przez MEN, nr SP 15 /23/. Formy i zasady sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów 1. Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań z języka angielskiego, obowiązującym w danym roku oraz sposobie i zasadach oceniania z danego przedmiotu. 2. Zakres prac klasowych sprawdzianów zostanie podany przez nauczyciela przedmiotu z tygodniowym wyprzedzeniem. 3. Nauczyciel informuje uczniów i określa zakres oraz termin wykonywanych dłuższych form wypowiedzi pisemnych oraz innych form aktywności. 4. Skala ocen jest zgodna z SSO. 5. Oceny śródroczne uwzględniają oceny cząstkowe wystawione uczniom za wiedzę i umiejętności z różnych form obowiązujących w danym okresie. 6. O ocenie śródrocznej i końcowej decyduje hierarchia wagi ocen oraz terminowe wywiązanie się uczniów z wykonywania pracy w okresie. 7. Ustala się następującą wagę obszarów oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia na lekcji języka angielskiego: Testy i sprawdziany, Kartkówki, Czytanie, recytacja, Bieżące prace domowe, ćwiczenia, Aktywność na lekcji, Prezentacje, Kryteria oceny sprawdzianów i testów Celujący % Bardzo dobry % Dobry % Dostateczny % Dopuszczający % Niedostateczny 0-33 % Kryteria oceniania Stopień celujący (6) - może otrzymać uczeń, który: - który pracował systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu. - wykazywał się indywidualną pracą, - biegle posługiwał się zdobytą wiedzą, czyta biegle i pisze po śladzie poznane słówka i zwroty, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach 7

8 - wykazywał się indywidualną pracą wykraczającą poza realizowany program, - brał udział w konkursach, olimpiadach, Stopień bardzo dobry (5) - może otrzymać uczeń, który: - pracował systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji, - bardzo dobrze opanował pełen zakres wiedzy określony programem nauczania z języka angielskiego, - sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, umiejętnościami, - czyta biegle i pisze po śladzie poznane słówka i zwroty, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. Stopień dobry (4) - może otrzymać uczeń, który: - pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu, - dobrze opanował wiadomości, rozumie zdobytą wiedzę, poprawnie ją stosuje, - czyta i pisze popełniając czasami błędy, - wolno rozwiązuje zadania, pracuje samodzielnie. Stopień dostateczny (3) - może otrzymać uczeń, który: - opanował podstawowe treści przedmiotowe, - ma problemy z czytaniem i pisaniem, - umiał zastosować zdobyte wiadomości sytuacjach typowych, według poznanego wzorca, - z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania. Stopień dopuszczający (2) - może otrzymać uczeń, który: - wykazał się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym zdobywaniu wiedzy z języka angielskiego, Wykonywał samodzielnie lub z pomocą nauczyciela zadania typowe, wyćwiczone na lekcji, o niewielkim stopniu trudności. Stopień niedostateczny (1) - może otrzymać uczeń, który: - ma poważna braki programowe, - nie czyta poprawnie, nie jest w stanie nawet z pomocą nauczyciela rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów 1. Odpytywanie bieżące, ćwiczenia wykonywane w klasie. 2. Prace klasowe sprawdziany co dwa rozdziały ( w razie potrzeby więcej). 3. Kartkówki z bieżącego materiału sprawdzające omówiony materiał według uznania nauczyciela. 4. Wykonywane przez uczniów zadania w podręcznikach. 5. Aktywność na lekcji. Skala ocen. 1. Zgodnie z SSO stosuje się oceny od 1 do Znakiem (+) oceniana jest na bieżąco aktywność ucznia na lekcji. 3. Trzy znaki (+) równają się ocenie bardzo dobrej (5). 8

9 4. Brak przygotowania do lekcji zaznaczana jest minusem (-). Trzy minusy równają się ocenie niedostatecznej (1). Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów 1. Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym i zeszycie kontaktów z rodzicami. 2. Oceny semestralne uwzględniają oceny cząstkowe z zachowaniem następującej hierarchii: - pisemne prace klasowe - sprawdziany, - kartkówki, - odpowiedzi ustne, - prace domowe, - aktywność, praca w grupach, 3. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen cząstkowych. Sposoby informowania o ocenach 1. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów. 2. Wszelkie pisemne uwagi nauczyciela oraz oceny powinny być przez rodzica (opiekuna) podpisane. 3. Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny. 4. Wszelkie sprawdzone i ocenione prace pisemne rodzice (opiekunowie) otrzymują do wglądu ( na terenie szkoły). Poprawa oceny 1. W przypadku otrzymania z pracy klasowej sprawdzianu oceny niedostatecznej, uczeń ma prawo do jednorazowej jej poprawy, przy czym w dzienniku zachowane są dwie oceny. 2. Poprawa nie dotyczy innych stopni oraz kartkówek. 9

10 Klasa III Przedmiotowe Zasady Oceniania dla klasy III z języka angielskiego opracowany został na podstawie programu nauczania English Adventure 3 wydawnictwo Pearson Education Limited - Longman, zatwierdzonego przez MEN, nr SP 15 /3/. Formy i zasady sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów 1. Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań z języka angielskiego, obowiązującym w danym roku oraz sposobie i zasadach oceniania z danego przedmiotu. 2. Zakres prac klasowych sprawdzianów zostanie podany przez nauczyciela przedmiotu z tygodniowym wyprzedzeniem. 3. Nauczyciel informuje uczniów i określa zakres oraz termin wykonywanych dłuższych form wypowiedzi pisemnych oraz innych form aktywności. 4. Skala ocen jest zgodna z SSO. 5. Oceny śródroczne uwzględniają oceny cząstkowe wystawione uczniom za wiedzę i umiejętności z różnych form obowiązujących w danym okresie. 6. O ocenie śródrocznej i końcowej decyduje hierarchia wagi ocen oraz terminowe wywiązanie się uczniów z wykonywania pracy w okresie. 7. Ustala się następującą wagę obszarów oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia na lekcji języka angielskiego: Testy i sprawdziany, Kartkówki, Czytanie, recytacja, Bieżące prace domowe, ćwiczenia, Aktywność na lekcji, Prezentacje, Kryteria oceny sprawdzianów i testów Celujący % Bardzo dobry % Dobry % Dostateczny % Dopuszczający % Niedostateczny 0-33 % Kryteria oceniania Stopień celujący (6) - może otrzymać uczeń, który: - który pracował systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu. - wykazywał się indywidualną pracą, - biegle posługiwał się zdobytą wiedzą, czyta biegle i pisze po śladzie poznane słówka i zwroty, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów 10

11 w nowych sytuacjach - wykazywał się indywidualną pracą wykraczającą poza realizowany program, - brał udział w konkursach, olimpiadach, Stopień bardzo dobry (5) - może otrzymać uczeń, który: - pracował systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji, - bardzo dobrze opanował pełen zakres wiedzy określony programem nauczania z języka angielskiego, - sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, umiejętnościami, - czyta biegle i pisze po śladzie poznane słówka i zwroty, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. Stopień dobry (4) - może otrzymać uczeń, który: - pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu, - dobrze opanował wiadomości, rozumie zdobytą wiedzę, poprawnie ją stosuje, - czyta i pisze popełniając czasami błędy, - wolno rozwiązuje zadania, pracuje samodzielnie. Stopień dostateczny (3) - może otrzymać uczeń, który: - opanował podstawowe treści przedmiotowe, - ma problemy z czytaniem i pisaniem, - umiał zastosować zdobyte wiadomości sytuacjach typowych, według poznanego wzorca, - z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania. Stopień dopuszczający (2) - może otrzymać uczeń, który: - wykazał się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym zdobywaniu wiedzy z języka angielskiego, Wykonywał samodzielnie lub z pomocą nauczyciela zadania typowe, wyćwiczone na lekcji, o niewielkim stopniu trudności. Stopień niedostateczny (1) - może otrzymać uczeń, który: - ma poważna braki programowe, - nie czyta poprawnie, nie jest w stanie nawet z pomocą nauczyciela rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów 1. Odpytywanie bieżące, ćwiczenia wykonywane w klasie. 2. Prace klasowe sprawdziany co dwa rozdziały ( w razie potrzeby więcej). 3. Kartkówki z bieżącego materiału sprawdzające omówiony materiał według uznania nauczyciela. 4. Wykonywane przez uczniów zadania w podręcznikach. 5. Aktywność na lekcji. Skala ocen. 1. Zgodnie z SSO stosuje się oceny od 1 do Znakiem (+) oceniana jest na bieżąco aktywność ucznia na lekcji. 3. Trzy znaki (+) równają się ocenie bardzo dobrej (5). 11

12 4. Brak przygotowania do lekcji zaznaczana jest minusem (-). Trzy minusy równają się ocenie niedostatecznej (1). Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów 1. Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym i zeszycie kontaktów z rodzicami. 2. Oceny semestralne uwzględniają oceny cząstkowe z zachowaniem następującej hierarchii: - pisemne prace klasowe - sprawdziany, - kartkówki, - odpowiedzi ustne, - prace domowe, - aktywność, praca w grupach, 3. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen cząstkowych. Sposoby informowania o ocenach 1. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów. 2. Wszelkie pisemne uwagi nauczyciela oraz oceny powinny być przez rodzica (opiekuna) podpisane. 3. Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny. 4. Wszelkie sprawdzone i ocenione prace pisemne rodzice (opiekunowie) otrzymują do wglądu ( na terenie szkoły). Poprawa oceny 1. W przypadku otrzymania z pracy klasowej sprawdzianu oceny niedostatecznej, uczeń ma prawo do jednorazowej jej poprawy, przy czym w dzienniku zachowane są dwie oceny. 2. Poprawa nie dotyczy innych stopni oraz kartkówek. 12

13 Klasa IV Przedmiotowe Zasady Oceniania dla klasy IV z języka angielskiego opracowany został na postawie programu nauczania Look! 1 wydawnictwo Pearson Education Limited - Longman, zatwierdzonego przez MEN, nr SP 15 /25/. Sposób oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów. 1. Testy sprawdzające w klasie IV są przeprowadzane co drugi rozdział z wcześniejszym powtórzeniem materiału. Jest 5 testów, które podzielone są na grupę A i B. 2. Kartkówki obejmują swoim zakresem słownictwo z danego unitu ( rozdziału) lub wiadomości z ostatniej lekcji. 3. Wykonywane przez uczniów zadania w podręczniku i w ćwiczeniach. 4. Umiejętność czytania (dialogi) oceniana jest dwa razy na semestr. 5. Prace domowe podlegają ocenie. 6. Aktywność na lekcji. 7. Ocenie podlegają również zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy. Oceny wystawiane są według sześciostopniowej skali cyfrowej: 6 celujący 5 bardzo dobry 4 dobry 3 dostateczny 2 dopuszczający 1 - niedostateczny uczniowie oceniani są według następujących kryteriów: 6 celujący - może otrzymać uczeń, który pracował systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu. - wykazywał się indywidualną pracą, - biegle posługiwał się zdobytą wiedzą, - brał udział w konkursach, olimpiadach, 5 bardzo dobry - może otrzymać uczeń, który pracował systematycznie, - wykazywał się wiedzą i umiejętnościami na poziomie ponadpodstawowym o znacznym stopniu trudności, - wszystkie zadania wykonywał w terminie, 4 dobry - może otrzymać uczeń, który pracował systematycznie, - opanował umiejętności umiarkowanie trudne. - poprawnie stosował wiadomości, - w terminie wykonywał zadania, 3 dostateczny - może otrzymać uczeń, który pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tę cechę, - opanował wiadomości na poziomie podstawowym, 13

14 2 dopuszczający - może otrzymać uczeń, który wykazywał się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym zdobywaniu wiedzy z j. angielskiego, 1 niedostateczny - może otrzymać uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności elementarnych, - nie umiał wykonać zadań z niewielkim stopniem trudności. Oceny bieżące z prac klasowych i testów ustala się według kryteriów: Celujący % Bardzo dobry % Dobry % Dostateczny % Dopuszczający % Niedostateczny 0-33 % Poprawianie ocen: 1. Uczeń może przystąpić do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu jeden raz w terminie ustalonym przez nauczyciela, ale nie później niż w ciągu dwóch tygodni, 2. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie, 3. Nie ocenia się uczniów bezpośrednio po chorobie i w trudnej sytuacji losowej. Obowiązuje ocena ważona, którą stosuje obliczając ocenę końcowo roczną i okresową. Ocenę końcową z przedmiotu oblicza się za pomocą wzoru: 0,7 (2+3+3) + 0,4 (4+4) + 0,3 (5+5) = 0, , ,3 10 = 11,8 0, , ,3 2 = 2,1 + 0,8 + 0,6 = 3,5 11,8 3,5 = 3,37 14

15 Klasa V Przedmiotowe Zasady Oceniania dla klasy V z języka angielskiego opracowany został na postawie programu nauczania Look! 2 wydawnictwo Pearson Education Limited - Longman, zatwierdzonego przez MEN, nr. SP 15/25 /. Sposób oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów. 1. Testy sprawdzające w klasie V są przeprowadzane co drugi rozdział z wcześniejszym powtórzeniem materiału. Jest 5 testów, które podzielone są na grupę A i B. 2. Kartkówki obejmują swoim zakresem słownictwo z danego unitu lub wiadomości z ostatniej lekcji. 3. Wykonywane przez uczniów zadania w podręczniku i w ćwiczeniach. 4. Umiejętność czytania (dialogi) oceniana jest dwa razy na semestr. 5. Prace domowe. 6. Aktywność na lekcji. 7. Ocenie podlegają również zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy. Oceny wystawiane są według sześciostopniowej skali cyfrowej: 6 celujący 5 bardzo dobry 4 dobry 3 dostateczny 2 dopuszczający 1 - niedostateczny uczniowie oceniani są według następujących kryteriów: 6 celujący - może otrzymać uczeń, który pracował systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu. - wykazywał się indywidualną pracą, - biegle posługiwał się zdobytą wiedzą, - brał udział w konkursach, olimpiadach, 5 bardzo dobry - może otrzymać uczeń, który pracował systematycznie, - wykazywał się wiedzą i umiejętnościami na poziomie ponadpodstawowym o znacznym stopniu trudności, - wszystkie zadania wykonywał w terminie, 4 dobry - może otrzymać uczeń, który pracował systematycznie, - opanował umiejętności umiarkowanie trudne. - poprawnie stosował wiadomości, - w terminie wykonywał zadania, 3 dostateczny 15

16 - może otrzymać uczeń, który pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tę cechę, - opanował wiadomości na poziomie podstawowym, 2 dopuszczający - może otrzymać uczeń, który wykazywał się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym zdobywaniu wiedzy z j. angielskiego, 1 niedostateczny - może otrzymać uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności elementarnych, - nie umiał wykonać zadań z niewielkim stopniem trudności. Oceny bieżące z prac klasowych i testów ustala się według kryteriów: Celujący % Bardzo dobry % Dobry % Dostateczny % Dopuszczający % Niedostateczny 0-33 % Poprawianie ocen: 1.Uczeń może przystąpić do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu jeden raz w terminie ustalonym przez nauczyciela, ale nie później niż w ciągu dwóch tygodni, 2. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie, 3.Nie ocenia się uczniów bezpośrednio po chorobie i w trudnej sytuacji losowej. Obowiązuje ocena ważona, którą stosuje obliczając ocenę końcowo roczną i okresową. Ocenę końcową z przedmiotu oblicza się za pomocą wzoru: 0,7 (2+3+3) + 0,4 (4+4) + 0,3 (5+5) = 0, , ,3 10 = 11,8 0, , ,3 2 = 2,1 + 0,8 + 0,6 = 3,5 11,8 3,5 = 3,37 16

17 Klasa VI Przedmiotowe Zasady Oceniania dla klasy VI z języka angielskiego opracowany został na postawie programu nauczania Look! 3 wydawnictwo Pearson Education Limited - Longman, zatwierdzonego przez MEN, nr. SP 15/25 /. Sposób oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów. 1. Testy sprawdzające w klasie VI są przeprowadzane co rozdział z wcześniejszym powtórzeniem materiału. Jest 7 8 testów, które podzielone są na grupę A i B. 2. Kartkówki obejmują swoim zakresem słownictwo z danego unitu (rozdziału) lub wiadomości z ostatniej lekcji. Kartkówki nie muszą być zapowiedziane. 3. Wykonywane przez uczniów zadania w podręczniku i w ćwiczeniach oraz w zeszycie podlegają ocenie. Umiejętność czytania (dialogi) oceniana jest dwa razy na semestr. 4. Prace domowe (plakaty, prezentacje, praca w grupach) podlegają ocenie. 5. Aktywność na lekcji. Oceny wystawiane są według sześciostopniowej skali cyfrowej: 6 celujący 5 bardzo dobry 4 dobry 3 dostateczny 2 dopuszczający 1 - niedostateczny uczniowie oceniani są według następujących kryteriów: 6 celujący - może otrzymać uczeń, który pracował systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu. - wykazywał się indywidualną pracą, - biegle posługiwał się zdobytą wiedzą, - brał udział w konkursach, olimpiadach, 5 bardzo dobry - może otrzymać uczeń, który pracował systematycznie, - wykazywał się wiedzą i umiejętnościami na poziomie ponadpodstawowym o znacznym stopniu trudności, - wszystkie zadania wykonywał w terminie, 4 dobry - może otrzymać uczeń, który pracował systematycznie, - opanował umiejętności umiarkowanie trudne. - poprawnie stosował wiadomości, - w terminie wykonywał zadania, 3 dostateczny 17

18 - może otrzymać uczeń, który pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tę cechę, - opanował wiadomości na poziomie podstawowym, 2 dopuszczający - może otrzymać uczeń, który wykazywał się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym zdobywaniu wiedzy z j. angielskiego, 1 niedostateczny - może otrzymać uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności elementarnych, - nie umiał wykonać zadań z niewielkim stopniem trudności. Oceny bieżące z prac klasowych i testów ustala się według kryteriów: Celujący % Bardzo dobry % Dobry % Dostateczny % Dopuszczający % Niedostateczny 0-33 % Poprawianie ocen: 1. Uczeń może przystąpić do poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej lub sprawdzianu jeden raz w terminie ustalonym przez nauczyciela, ale nie później niż w ciągu dwóch tygodni, 2. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie, 3. Nie ocenia się uczniów bezpośrednio po chorobie i w trudnej sytuacji losowej. Obowiązuje ocena ważona, którą stosuje obliczając ocenę końcowo roczną i okresową. Ocenę końcową z przedmiotu oblicza się za pomocą wzoru: 0,7 (2+3+3) + 0,4 (4+4) + 0,3 (5+5) = 0, , ,3 10 = 11,8 0, , ,3 2 = 2,1 + 0,8 + 0,6 = 3,5 11,8 3,5 = 3,37 18

19 Dostosowanie wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 1. Wiadomości ucznia oceniane są głownie na podstawie wypowiedzi ustnej. 2. Oceniany jest wysiłek a nie efekty włożonego trudu w wykonanie zadania. 3. Uczniowie są motywowani do większego wysiłku i lepszej pracy. 4. Tępo pracy jest wolniejsze i uczeń nie jest ponaglany. Szczególnie na sprawdzianach i kartkówkach ma więcej czasu. 5. Uczeń otrzymuje również więcej czasu podczas czytania i analizy tekstu. 6. Podczas odpowiedzi naprowadzam ucznia na właściwy trop pytaniami pomocniczymi. 7. Ilość zadawanych zadań jest ograniczona. 8. Kryteria oceniania są łagodniejsze ( z 2+ na 3-). 9. Uczeń ma uczęszcza na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 10. W sprawdzianach są zadania o różnych stopniach trudności, aby uczeń słaby miał szansę rozwiązać część zadań poprawie. 11. Uczeń ma szansę na zdobycie dodatkowych ocen. 12. Zadawany materiał jest dzielony na mniejsze do opanowania części. 13. Wprowadzane są dodatkowe środki dydaktyczne ułatwiające zapamiętywanie np. ruchomy alfabet. 14. Nauczyciel częściej podchodzi do ucznia i wspiera go pochwałą. 19

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI 1. Cele przedmiotowego systemu oceniania Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego 1. Zasady PSO Nauczyciel mgr Marcin Rokosz 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie wymagań z języka polskiego oraz o sposobie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego Małgorzata Molęda Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA 1. Dokumenty określające przedmiotowy system oceniania Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 26 lutego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego opracowane zostały na podstawie zatwierdzonego przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego zostały opracowane na podstawie programu nauczania autorstwa Anny Jaroszewskiej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego kl. 4-6

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego kl. 4-6 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego kl. 4-6 Program nauczania języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej Ewa Horwath, Anita Żegleń Słowa z uśmiechem ; Program nauczania języka polskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY Na lekcjach nauczyciel ocenia następujące elementy: zakres i jakość wiadomości i umiejętności rozumienie i stosowanie wiedzy stosowanie języka przedmiotu postawę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas 4-6 szkoły podstawowej Zespół Szkół w Sulechowie

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas 4-6 szkoły podstawowej Zespół Szkół w Sulechowie Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas 4-6 szkoły podstawowej Zespół Szkół w Sulechowie Przedmiotowy system oceniania z jęz. polskiego jest oparty na rozporządzeniu Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

rozszerzonych odpowiedzi, krótkich odpowiedzi, odpowiedzi wielokrotnego wyboru, odpowiedzi prawda fałsz, zgodnie z wymogami danego sprawdzianu.

rozszerzonych odpowiedzi, krótkich odpowiedzi, odpowiedzi wielokrotnego wyboru, odpowiedzi prawda fałsz, zgodnie z wymogami danego sprawdzianu. KRYTERIA OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII Nauczyciel: Sylwia Bielińska Obszary aktywności podlegające ocenianiu: Sprawdzian (test, praca klasowa) to pisemna weryfikacja wiedzy (wiadomości i umiejętności)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy IV - VI i klasy VII szkoły podstawowej)

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy IV - VI i klasy VII szkoły podstawowej) Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy IV - VI i klasy VII szkoły podstawowej) Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII mgr Urszula Miarka-Tchórzewska I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z chemii w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z chemii w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z chemii w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim 1 I. Cele PSO. II. Zasady PSO. III. Co podlega ocenie na lekcjach chemii. IV. Sposoby oraz częstotliwość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA 1.CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA -poinformowanie ucznia o postępach i osiągnięciach edukacyjnych - pobudzenie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie

Bardziej szczegółowo

3. Wypowiedzi ustne: - przynajmniej raz w semestrze, - mogą obejmować materiał co najwyżej z trzech ostatnich lekcji.

3. Wypowiedzi ustne: - przynajmniej raz w semestrze, - mogą obejmować materiał co najwyżej z trzech ostatnich lekcji. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W SZKOLE PODSTAWOWEJ Przedmiotowy System Oceniania z chemii w podstawówce opracowany został na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r., Podstawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA W KLASACH I III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA W KLASACH I III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA W KLASACH I III Podstawa prawna do opracowania PZO. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z 27 sierpnia 2012 r. z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w ZS w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w ZS w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w ZS w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych ZS w Mrzezinie Postanowienia ogólne: I. Formy oceniania: 1. Prace klasowe, testy 2. Kartkówki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim I. Cele PSO II. Zasady PSO III. Co podlega ocenie na danym przedmiocie IV. Sposoby oraz częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki uczniów

Przedmiotowy system oceniania z matematyki uczniów 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów (według hierarchii): testy sprawdzające sprawdziany (karty pracy) kartkówki odpowiedzi ustne prace własne uczniów zadania domowe aktywna praca na lekcji. 2. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony)

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III Podstawa prawna do opracowania PSO. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. Statut Gimnazjum im. Henryka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki uczniów

Przedmiotowy system oceniania z matematyki uczniów 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów (według hierarchii): testy sprawdzające sprawdziany (karty pracy) kartkówki odpowiedzi ustne zadania domowe prowadzenie zeszytu przedmiotowego prace własne uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII Opracowany na podstawie: WZO ZSO im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie Statutu ZSO im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie Opracowany przez nauczycieli chemii w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania Fizyka i astronomia poziom podstawowy Dla klas : II gimnazjum III gimnazjum Marcin Lewicki 1) Poniższy Przedmiotowy System Oceniania został oparty na : Programie nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy System Oceniania (w skrócie PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03.2001 r. w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie I. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 1. Ocenianie sumujące stosuje się w następujących

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii rok szkolny 2018/2019

Przedmiotowy system oceniania z biologii rok szkolny 2018/2019 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o: wymaganiach edukacyjnych sposobach sprawdzania osiągnięć warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI.

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. CELE PSO. 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu I. Podstawy prawne opracowania PSO. Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z: 1. Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Chemia ZKPiG 12 Gimnazjum 16

Przedmiotowy system oceniania Chemia ZKPiG 12 Gimnazjum 16 Przedmiotowy system oceniania Chemia 2012-09-01 ZKPiG 12 Gimnazjum 16 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z CHEMII. 1. Wiedza i umiejętności ucznia mogą być sprawdzane poprzez: odpowiedź ustną, sprawdzian

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. NIEMIECKIEGO w SP w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. NIEMIECKIEGO w SP w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w SP w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie Postanowienia ogólne SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIEĆ UCZNIÓW 1. Formy aktywności:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Rok szkolny: 2015/2016 Przedmiot: matematyka- poziom podstawowy i rozszerzony. Nauczyciele: A.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki

Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki Opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla szkoły podstawowej z matematyki. 2. Programu nauczania Matematyka z kluczem klasa 4, 5, 6 i 7 3. Podręcznika

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w klasie IV i VI szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w klasie IV i VI szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z przyrody w klasie IV i VI szkoły podstawowej Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Szkoła Podstawowa nr 6 w Lublinie Maria Brodowska I. Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów -poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV Podręcznik Steps in English 1 I. Obszary aktywności podlegające ocenie: 1. Słownictwo umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W KOŁOBRZEGU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W KOŁOBRZEGU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W KOŁOBRZEGU Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Prace klasowe, sprawdziany z literatury i nauki o języku są obowiązkowe i poprzedzone tygodniową zapowiedzią.

2. Prace klasowe, sprawdziany z literatury i nauki o języku są obowiązkowe i poprzedzone tygodniową zapowiedzią. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY I III GIMNAZJUM I. Zasady oceniania 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie wymagań z języka polskiego na poszczególne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w klasach II i III gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w klasach II i III gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w klasach II i III gimnazjum Procentowe określenie ocen ze sprawdzianu mogą ulec zmianie w zależności od stopnia trudności sprawdzianu! 100 97% ocena celująca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY Rok szkolny 2016/2017 Szkoła Podstawowa nr 2 w Pisz I. CELEM PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JEST STWORZENIE UCZNIOWI MOŻLIWOŚCI : - posługiwania się językiem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu I Podstawy prawne opracowania PSO Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIE Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIE Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej W MIEJSKIEJ GÓRCE ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIE Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI 1 OGÓLNE KRYTERIA USTALANIA OCEN a) stopień celujący (wymagania wykraczające W) otrzymuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W ZESPOLE SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM.BOHATERÓW MONTE CASSINO WE WRZEŚNI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W ZESPOLE SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM.BOHATERÓW MONTE CASSINO WE WRZEŚNI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W ZESPOLE SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM.BOHATERÓW MONTE CASSINO WE WRZEŚNI 1. Podstawna prawna opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: a) podstawa programowa z

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 w Toruniu. Przedmiotowy System Oceniania przedmiotów humanistyczno - przyrodniczych

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 w Toruniu. Przedmiotowy System Oceniania przedmiotów humanistyczno - przyrodniczych załącznik nr 1e Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 w Toruniu Przedmiotowy System Oceniania przedmiotów humanistyczno - przyrodniczych 1 Wymagania edukacyjne 1. Przyjmuje się ogólne kryteria

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS mgr Paulina Mroczek, rok szkolny 2016/2017 ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS 4-6 ZSzP W CIEMNEM 1. Zasady ogólne: Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO I. Zasady oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO 1. Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi kryteriami ocen z matematyki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Opracowała Kinga Filipiak Przedmiotowy system oceniania z biologii Przedmiotowy system oceniania z biologii został opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Fizyka

Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Fizyka Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Fizyka ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY obowiązujące w ZSMEiE w Toruniu

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWIE GIMNAZJUM

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWIE GIMNAZJUM 1 OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWIE GIMNAZJUM CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: 1. Poinformowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania- geografia kl. VII. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie

Przedmiotowe zasady oceniania- geografia kl. VII. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie Józef Kłos Geografia klasa 7 Przedmiotowe zasady oceniania- geografia kl. VII Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach System oceniania został opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MATEMATYKI. w Szkole Podstawowej w Babimoście

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MATEMATYKI. w Szkole Podstawowej w Babimoście PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH MATEMATYKI w Szkole Podstawowej w Babimoście 1 ZAŁOŻENIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA (PSO) SĄ ZGODNE Z: Rozporządzeniem MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. KONTRAKT Z UCZNIAMI 1.Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2.Każda ocena wystawiona przez nauczyciela jest jawna. 3.Prace

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa V

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa V PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa V Nauczyciel prowadzący: Izabela Tracz Ogólne zasady oceniania 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII I. CELE OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; - pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości

Bardziej szczegółowo

1. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenach bieżących.

1. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenach bieżących. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI OBOWIĄZUJĄCY W KLASIE IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁASZCZOWIE 1. Podręcznik klasa VI- Matematyka wokół nas, H. Lewicka, M. Kowalczyk, Wyd. WSiP + 2 zeszyty ćwiczeń.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania NA TECHNICE w Szkle Podstawowej Nr 5 w Gorzowie Wlkp.

Przedmiotowy System Oceniania NA TECHNICE w Szkle Podstawowej Nr 5 w Gorzowie Wlkp. Przedmiotowy System Oceniania NA TECHNICE w Szkle Podstawowej Nr 5 w Gorzowie Wlkp. Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego rozwój ucznia, uwzględniającego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn. 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT BIOLOGIA KLASA I, II, III ROK SZKOLNY 2016/2017 program nauczania Bliżej biologii autor: Ewa Pyłka -Gutowska, Ewa Jastrzębska SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII WSTĘP

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII WSTĘP PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII SPOŁECZNE GIMNAZJUM W PYRZYCACH PROWADZĄCY: ILONA STANKIEWICZ WSTĘP Przedmiotowe zasady oceniania zostały opracowane na podstawie: I. Warunków określonych w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 1 W BYDGOSZCZY na rok szkolny 2018/2019

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 1 W BYDGOSZCZY na rok szkolny 2018/2019 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 1 W BYDGOSZCZY na rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI realizowany w Branżowej Szkole I stopnia im. Augustyna Szpręgi w Malachinie oraz klasach zasadniczej szkoły zawodowej. opracowany na podstawie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

STOPIEŃ OZNACZENIE CYFROWE SKRÓT LITEROWY Celujący 6 Cel Bardzo dobry 5 Bdb Dobry 4 Db Dostateczny 3 Dst Dopuszczający 2 Dop Niedostateczny 1 Ndst

STOPIEŃ OZNACZENIE CYFROWE SKRÓT LITEROWY Celujący 6 Cel Bardzo dobry 5 Bdb Dobry 4 Db Dostateczny 3 Dst Dopuszczający 2 Dop Niedostateczny 1 Ndst PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Zadaniem PZO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego, i obiektywnego oceniania wspierającego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia

Przedmiotowy system oceniania biologia Przedmiotowy system oceniania biologia Przedmiotowy system oceniania z biologii opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Statut i WSO. Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Klasa I To, I Ai NAUCZYCIEL: IWONA SZUMNIAK rok szkolny 2013/14 1 1. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Informowanie ucznia o poziomie

Bardziej szczegółowo

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny. cel bdb db dst dop ndst

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny. cel bdb db dst dop ndst Kryteria oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów Ocenianie na drugim poziomie edukacyjnym (klasy IV VI) odbywa się w skali cyfrowej od 1 do 6, co przedstawiono w tabeli. Stopień Skrót literowy Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z matematyki opracowany na podstawie programu nauczania nr DKW-4015-37/01 oraz podręczników

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Przedmiotowy System Oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawy Programowej (23.12.2008)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiotowy system oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmiotowy system oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa ODDZIAŁY GIMNAZJALNE Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sochaczewie Rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 Opracowała: Aneta Kocik Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. CYPRIANA NORWIDA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. CYPRIANA NORWIDA W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z INFORMATYKI KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. CYPRIANA NORWIDA W BIAŁEJ PODLASKIEJ I. FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI Na początku roku szkolnego nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych i informatyki został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu Przedmiotowy system oceniania z matematyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu I. Podstawy prawne opracowania PSO. Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W GDYNI Przedmiotowe zasady oceniania z chemii

GIMNAZJUM NR 1 W GDYNI Przedmiotowe zasady oceniania z chemii GIMNAZJUM NR 1 W GDYNI Przedmiotowe zasady oceniania z chemii 1. Oceny wystawiane będą w obowiązującej 6-cio stopniowej skali (od 1-6) oraz znakami "+" i "-" 2. Na ocenę semestralną (roczną) wpływają oceny,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii w Zespole Szkół Sportowych

Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii w Zespole Szkół Sportowych Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śl. 1. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. opracowany przez zespół. nauczycieli języka polskiego w Gimnazjum nr 1w Lesznie

Przedmiotowy System Oceniania. opracowany przez zespół. nauczycieli języka polskiego w Gimnazjum nr 1w Lesznie Przedmiotowy System Oceniania opracowany przez zespół nauczycieli języka polskiego w Gimnazjum nr 1w Lesznie 1. z Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w gimnazjum opracowany został na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii w szkole podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z biologii w szkole podstawowej Przedmiotowy system oceniania z biologii w szkole podstawowej Przedmiotem oceniania są: wiadomości, umiejętności, postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania: rozpoznanie przez nauczyciela poziomu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POCZESNEJ OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2012R.

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POCZESNEJ OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2012R. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POCZESNEJ OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2012R. 1. W klasach IV - VI ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w ramach poszczególnych przedmiotów w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie (opracowany na podstawie Statutu Zespołu Szkół Nr 115 w Warszawie) I. Analiza dokumentów. Program Ciekawa chemia dopuszczony do użytku

Bardziej szczegółowo

PZO - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Przedmiotowy zasady oceniania

PZO - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Przedmiotowy zasady oceniania Przedmiotowy zasady oceniania I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ŁUKOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ŁUKOWIE 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ŁUKOWIE I. Ocenie podlegają następujące umiejętności: a) sprawność rachunkowa, b) wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BEZPIECZEŃSTWA PRACY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W TECHNIKUM MECHANICZNYM, TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU i ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ. I. Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Spis treści I. FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW:... 3 II. SKALA OCEN STOSOWANA NA ZAJĘCIACH... 3 III. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA... 3 IV. ZASADY KLASYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system ocenia z matematyki. w klasach I, II, III gimnazjalnych. Zespołu Szkół w Baczynie

Przedmiotowy system ocenia z matematyki. w klasach I, II, III gimnazjalnych. Zespołu Szkół w Baczynie Przedmiotowy system ocenia z matematyki w klasach I, II, III gimnazjalnych Zespołu Szkół w Baczynie W roku 2014/2015 1.Wstęp Program nauczania matematyki realizowany jest w wymiarze 4godz. tygodniowo w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni 1. Podstawa prawna opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: a) rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości i wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie. Przedmiotowe ocenianie z przyrody

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie. Przedmiotowe ocenianie z przyrody Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie Przedmiotowe ocenianie z przyrody 1. Oceniane wewnątrzszkolne ma na celu: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczających poza program nauczania biologii w danej klasie - potrafi zdobytą

Bardziej szczegółowo