Załącznik nr PROFIL I PROFIL II PROFIL III USŁUGI i INSTRUMENTY RYNKU PRACY. PROGRAM pośrednictwo pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr PROFIL I PROFIL II PROFIL III USŁUGI i INSTRUMENTY RYNKU PRACY. PROGRAM pośrednictwo pracy"

Transkrypt

1 Załącznik nr PROFIL I PROFIL II PROFIL III USŁUGI i INSTRUMENTY RYNKU PRACY PROGRAM pośrednictwo AKTYWIZACJA I INTEGRACJA poradnictwo zawodowe szkolenia USŁUGI i INSTRUMENTY RYNKU PRACY pośrednictwo a także w uzasadnionych przypadkach: poradnictwo zawodowe szkolenia grupowe i indywidualne finansowanie kosztów egzaminów i licencji zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej świadczenie aktywizacyjne pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej INSTRUMENTY: finansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania doposażenie i wyposażenie stanowiska jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej refundacja kosztów z tyt. opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne finansowanie kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych w związku z udziałem w targach i giełdach sfinansowanie studiów podyplomowych finansowanie kosztów egzaminów i licencji DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE ZLECONE PRZEZ URZĄD PRACY INNE FORMY POMOCY grant na telepracę świadczenia aktywizacyjne po przerwie związanej z wychowaniem dziecka refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenie społeczne za bezrob. do 30 r.ż. podejmujących pierwszą pracę dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 r.ż. art. 60d staż prace interwencyjne przygotowanie zawodowe stypendium na kontynuowanie nauki roboty publiczne prace społecznie użyteczne refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej pożyczki na utworzenie stanowiska oraz na podjęcie działalności gospodarczej DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE ZLECONE PRZEZ URZĄD PRACY PROGRAMY SPECJALNE SKIEROWANIE DO ZATRUDNIENIA U PRACODAWCY WSPIERANEGO SKIEROWANIE DO PODJĘCIA PRACY W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ZAKŁADANEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE oraz w uzasadnionych przypadkach: poradnictwo zawodowe

2 Załącznik nr 2 Od początku 2015 roku powiatowe urzędy będą dysponowały dodatkowymi środkami finansowymi na realizację nowych zadań. Obecnie posiadają już bardzo "szczupłe" środki finansowe, pochodzące głównie z rezerw Ministerstwa lub nie dysponują już w ogóle środkami finansowymi na objęcie aktywizacją nowej grupy osób Odniesienie w prawie Główne problemy na OSOBY W WIEKU LAT zatrudnienia i instytucjach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.) m.in. osoby bezrobotne do 30 r. ż. mają status osób będących w szczególnej sytuacji na. Osoby w przedziale wiekowym lat to bardzo zróżnicowana pod względem doświadczenia zawodowego grupa. W jej skład wchodzą zarówno osoby bardzo młode, które dopiero co ukończyły szkoły i po raz pierwszy wchodzą na rynek, jak i te, które posiadają już pewne doświadczenie zawodowe, są osobami dojrzałymi, bardziej odpowiedzialnymi i zaradnymi z uwagi na wielkość obowiązków i ról społecznych, w jakich uczestniczą. Grupa osób w wieku często nie posiada doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności. Przyjęcie takiego pracownika do wymaga od pracodawcy stosunkowo dużego nakładu czasu i pieniędzy na jego przyuczenie i przeszkolenie. Osoby w tym wieku rzadko znają problemy i mają problemy z poruszaniem się na tym rynku. Z kolei osoby w wieku lat często zakładają rodziny i wychowują małe dzieci. Przyjęcie takiego pracownika do stanowi dla pracodawcy ryzyko, że nie będzie miał osoby w pełni dyspozycyjnej i mobilnej (także w zakresie odbywania szkoleń). Silnymi stronami grupy wiekowej lat w kontekście są: mobilność zawodowa i geograficzna oraz dyspozycyjność (z uwagi m.in. na posiadanie prawa jazdy, brak własnej rodziny, łatwość w kontaktach z obcokrajowcami itp.), chęć szkolenia się, podnoszenia wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności (z uwagi na brak doświadczenia), duże zainteresowanie aktywizacją zawodową, znajomość języków obcych, dobra kondycja zdrowotna i siła (z uwagi na młody organizm). Z kolei zaletami osób w wieku lat jest posiadanie przez nich aktualnej wiedzy (niedługi czas od zakończenia edukacji) a bardzo często również pewne doświadczenie zawodowe. Osoby powyżej 25 roku życia dążą do niezależności finansowej i usamodzielnienia się, stąd są zmotywowani do i skłonni do podejmowania ryzyka. Komunikatywność, kreatywność, podejmowanie ryzyka, odwaga, lepsza reakcja na sytuacje stresowe. Umiejętność godzenia wielu ról społecznych i załatwiania wielu spraw. PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA GRUPY LAT Usługi pośrednictwa. Informacje o ofertach Eures oraz warunkach życia Szkolenia indywidualne, szkolenia w ramach bonów szkoleniowych,

3 Odniesienie w prawie szkolenia grupowe. interwencyjne, dodatki aktywizacyjne, granty na telepracę, bony stażowe, bony zatrudnieniowe, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, z wybranych usług urzędu w ramach programów specjalnych oraz OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE zatrudnienia i instytucjach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.) osoby długotrwale bezrobotne mają status osób będących w szczególnej sytuacji na. Długotrwale bezrobotny to osoba, która pozostaje w rejestrze urzędu łącznie przez okres ponad 12 miesięcy, w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresu odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. Osoby długotrwale bezrobotne często mają zdezaktualizowane uprawnienia i kwalifikacje niedopasowane do, brakuje im motywacji i umiejętności poszukiwania. Jest to grupa zagrożona najbardziej wykluczeniem zawodowym i społecznym. Nie mają wysokich wymagań. Są zdeterminowani. Zniecierpliwienie. Psychiczna słabość. PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH Odniesienie w prawie Pośrednictwo. Informacja o ofertach Eures oraz warunkach życia z wybranych usług urzędu w ramach programów specjalnych oraz OSOBY 50 + zatrudnienia i instytucjach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.) osoby powyżej 50 roku życia mają status osób będących w szczególnej sytuacji na. Bezrobotny 50+ to osoba, która na dzień zastosowania wobec niej usług lub instrumentów ukończyła co najmniej 50-ty rok życia.

4 Osoby 50 + często skarżą się na przewlekłe choroby. Ponadto starają się o przywrócenie renty lub świadczenia przedemerytalne. Zazwyczaj mają konkretne wymagania wobec potencjalnej (czasami wysokie), chcą pracować na miejscu (nie są skłonni do przemieszczania się), nie zawsze są skłonne by się przekwalifikować. Mają duże doświadczenie zawodowe. Czasami zrezygnowane (gdy zostały zwolnione nagle, po długim czasie w jednej firmie) i zagubione w poszukiwaniu. PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA GRUPY OSÓB 50+ Pośrednictwo, Informacja o ofertach Eures oraz warunkach życia z wybranych usług urzędu w ramach programów specjalnych oraz OSOBY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY SPOŁECZNEJ Odniesienie w prawie zatrudnienia i instytucjach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.) osoby korzystające z pomocy społecznej mają status osób będących w szczególnej sytuacji na. Bezrobotny korzystający z pomocy opieki społecznej to osoba pobierająca różnego świadczenia finansowe z ośrodka pomocy społecznej lub korzystająca w nim z innych form wsparcia. Osoby korzystające z pomocy opieki społecznej często borykają się z różnymi problemami finansowymi, zdrowotnymi lub rodzinnymi. Mają trudności w poruszaniu się po i autoprezentacją. Grupa osób korzystających z pomocy społecznej jest bardzo zróżnicowana. Wśród osób do niej należących są również osoby bardzo zmotywowane do działań i "uodpornione" na porażki. Kontrasty w grupie: osoby bardzo zmotywowane i osoby pozbawione motywacji, osoby zaradne i osoby niepotrafiące sobie radzić z problemami życiowymi, osoby żyjące w patologiach, nałogach i osoby prowadzące ubogi lecz dobry tryb życia. bezrobotnych - np. z ośrodkami pomocy społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

5 PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ Pośrednictwo, Informacja o ofertach Eures oraz warunkach życia z wybranych usług urzędu w ramach programów specjalnych oraz OSOBY POSIADAJĄCE DZIECKO DO 6 R.Ż. LUB NIEPEŁNOSPRAWNE DO 18 R.Ż. Odniesienie w prawie zatrudnienia i instytucjach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.) posiadające co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia lub co najmniej 1 dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia mają status osób będących w szczególnej sytuacji na. Osoby posiadające co najmniej 1 dziecko do lat 6 lub co najmniej 1 dziecko niepełnosprawne do lat 18 muszą być rodzicami lub opiekunami prawnymi tych dzieci oraz je wychowywac. Osoby posiadające co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia lub co najmniej 1 dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia mają trudności w znalezieniu odpowiednich ofert i powrocie na rynek z uwagi na ograniczoną dyspozycyjność i dłuższą przerwę w świadczeniu. Osoby potrafiące godzić wiele spraw. Kontrasty w grupie: osoby organizujące sobie opiekę nad dziećmi, mające możliwość korzystania z pomocy rodziny i osoby, które z różnych przyczyn nie mogą powierzyć opieki nad dzieckiem/dziećmi innej osobie. bezrobotnych - np. z ośrodkami pomocy społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA OSÓB PSOADAJĄCYCH DZIECKO DO 6 R.Ż. LUB NIEPEŁNOSPRAWNE DO 18 R.Ż. Pośrednictwo, Informacja o ofertach Eures oraz warunkach życia z ww. usług w uzasadnionych przypadkach mogą też dotyczyć osób posiadających profil I. Osoby objęte profilem III mogą korzystać z wybranych usług urzędu

6 Odniesienie w prawie w ramach programów specjalnych oraz z PAI. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE zatrudnienia i instytucjach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.) osoby niepełnosprawne mają status osób będących w szczególnej sytuacji na. Osoba niepełnosprawna to taka, która posiada odpowiednie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze względu na ograniczenia zdrowotne. Osoby niepełnosprawne mogą mieć problem z mobilnością. Oferty nie zawsze są dopasowane do ich schorzeń zdrowotnych. Nie ma też zbyt wielu zakładów chronionej na Nowosądeczczyćnie. Często są bardzo zmotywowani do i szanują pracę. Pracodawcy mogą korzystać ze zniżek z tytułu niepełnosprawności pracownika. Świadomość własnych praw i przywilejów. PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH indywidualne i grupowe (także w ramach realizowanych projektów/programów opisanych wyżej). Pośrednictwo, Informacja o ofertach Eures oraz warunkach życia z wybranych usług urzędu w ramach programów specjalnych oraz

WARUNKI, TRYB I SPOSÓB PROWADZENIA USŁUG RYNKU PRACY (NOWELIZACJA USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Z DNIA 27 MAJA 2014)

WARUNKI, TRYB I SPOSÓB PROWADZENIA USŁUG RYNKU PRACY (NOWELIZACJA USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Z DNIA 27 MAJA 2014) WARUNKI, TRYB I SPOSÓB PROWADZENIA USŁUG RYNKU PRACY (NOWELIZACJA USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Z DNIA 27 MAJA 2014) Toruń, dnia 10 czerwca 2014 roku 1 CHARAKTERYSTYKA RYNKU

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014 Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe Wolsztyn lipiec 2014 POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. 5 STYCZNIA 5A 64-200 WOLSZTYN www.pupwolsztyn.pl powo@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria realizacji programów rynku pracy przyjęte przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2015 r.

Zasady i kryteria realizacji programów rynku pracy przyjęte przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały PRRP nr /2014 z dnia 11.12.2014 r. Zasady i kryteria realizacji programów rynku pracy przyjęte przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2015 r. Instrumentami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W ZWOLENIU ul. Ludowa 7 26-700 Zwoleń www.pupzwolen.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO. Poradnik dla osób bezrobotnych i pracodawców

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO. Poradnik dla osób bezrobotnych i pracodawców POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO Poradnik dla osób bezrobotnych i pracodawców Redaktor prowadzący: Justyna Brylewska Redaktor techniczny: Paweł Banasiak Korekta: Zespół Projekt okładki: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Usługi przez Internet

Usługi przez Internet 2 Usługi przez Internet Sukcesywnie wzrasta liczba spraw jakie można załatwić w Powiatowym Urzędzie Pracy przez Internet. Od 03.06.2014r. na stronie www.praca.gov.pl zostały uruchomione nowe formularze

Bardziej szczegółowo

Kiedy przysługuje zasiłek, a kiedy nie otrzymuje się go od razu?...

Kiedy przysługuje zasiłek, a kiedy nie otrzymuje się go od razu?... ZMIANY ZMIANY... Były przygotowywane od dawna. Ostatecznie weszły w życie 27 maja bieżącego roku. ich celem jest usprawnienie i modyfikacja istniejących dotychczas rozwiązań w zakresie organizacji Urzędów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Tczewie INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Opracowała: Joanna Serafin specjalista ds. analiz rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim Sytuacja na lokalnym rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach STOPA BEZROBOCIA I

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

POMOC URZĘDU PRACY W ZATRUDNIANIU MŁODYCH BEZROBOTNYCH

POMOC URZĘDU PRACY W ZATRUDNIANIU MŁODYCH BEZROBOTNYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC URZĘDU PRACY W ZATRUDNIANIU MŁODYCH BEZROBOTNYCH BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku

Bardziej szczegółowo

Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych

Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych Od dnia 27 maja 2014 r. we wszystkich powiatowych urzędach pracy obowiązuje nowy sposób pracy z osobami bezrobotnymi, polegający na profilowaniu pomocy dla każdej

Bardziej szczegółowo

Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych

Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych Podręcznik dla pracowników powiatowych urzędów pracy Do użytku wewnętrznego maj 2014 r. Podręcznik został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica 1.WIELKOŚĆ BEZROBOCIA LISTOPAD 2014. Na przestrzeni roku 2014 r. obserwujemy systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec listopada 2014 roku w ewidencji PUP Legnica figurowało

Bardziej szczegółowo

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia:

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia: PROFIL AKTYWNOŚCI PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA Profil pomocy dla bezrobotnych aktywnych: pośrednictwo pracy w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe szkolenia wybrane instrumenty rynku pracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻORACH ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻORACH ZA ROK 2014 CENTR UM A KTYWIZ AC JI ZA WODOWE J POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH UL. OSIŃSKA 48, 44-240 ŻORY www.pup.zory.pl TEL. 32 4342 790, EMAIL; kazo@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Katalog usług świadczonych osobom bezrobotnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku

Katalog usług świadczonych osobom bezrobotnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku Katalog usług świadczonych osobom bezrobotnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk www.pup.gda.pl Spis treści Zaczynamy od rejestracji w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki bezrobotnych

Prawa i obowiązki bezrobotnych Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Prawa i obowiązki bezrobotnych Informator Warszawa 2014 Prawa i obowiązki bezrobotnych. Informator Autorzy: Iwona Kalinowska

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin Tel. 62 747 35 79 Fax 62 747 73 88 e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl, www.pup.jarocin.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I BEZROBOTNYCH W dniu

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych:

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: osoby do 30 r. ż., osoby pow. 50 r. ż., rodzice, posiadający co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat lub co najmniej

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Uprawnienia osób niepełnosprawnych Uprawnienia osób niepełnosprawnych Jesteś osobą niepełnosprawną? Chcesz się dowiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Krótka definicja Kim jest osoba niepełnosprawna?

Bardziej szczegółowo