SPIS TRE CI OD WYDAWCY... 41

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TRE CI OD WYDAWCY... 41"

Transkrypt

1 SPIS TRE CI OD WYDAWCY I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Osoba fizyczna Gospodarstwo rolne definicja Dzia alno rolnicza definicja normatywna Dzia specjalny produkcji rolnej a w asne potrzeby Kontraktacja a dzia alno rolnicza Przychód spó ki komandytowo-akcyjnej z dzia alno ci rolniczej Uprawy w nieogrzewanych tunelach foliowych Uprawy pod go ym niebem Przyjmowanie cieków z oczyszczalni S siedzkie us ugi rolnicze Administrowanie gospodarstwem rolnym Us ugi zwi zane z rolnictwem a dzia alno rolnicza Najem komina w gospodarstwie pod maszt telefonii komórkowej Dzier awa gruntów rolnych Dzier awa gospodarstwa rolnego Sposób korzystania z dzier awionego gruntu rolnego Us uga polegaj ca na czyszczeniu buraków Sprzeda z omu pochodz cego z w asnego gospodarstwa Hodowla suma afryka skiego Hodowla królika Sprzeda zwierz t egzotycznych pochodz cych z w asnej hodowli Sprzeda m odych pytona królewskiego Hodowla milaka jadalnego Hodowla karaczanów Sprzeda kwiatów pochodz cych z upraw prowadzonych we w asnym ogrodzie Produkcja darni Suszenie produktów z w asnej uprawy Us ugi suszenia p odów rolnych na rzecz innych osób Produkcja w dlin z w asnej hodowli Sprzeda warzyw w stanie rozdrobnionym Sprzeda obranych ziemniaków Sprzeda s omy w postaci brykietu Sieczka z wierzby energetycznej Produkcja szkó karska Produkcja s odu Hodowla ro lin akwariowych Sprzeda ryb w dzonych Dochody uzyskiwane ze sprzeda y ryb z owionych przez w dkarzy Przychody z prowadzenia punktu kopulacyjnego Odp atne jazdy konne Pensjonat dla koni... 67

2 6 42. Odsetki bankowe otrzymywane przez rolnika Odszkodowanie a przychód z dzia alno ci rolniczej Odszkodowanie za zanieczyszczenie gruntu rolniczego Sprzeda sprz tu rolniczego Gospodarka le na definicja Dochód ze sprzeda y drewna Ekwiwalent za zalesienie dzia ki rolnej Ustanowienie nieodpatnej renty Warto otrzymanych w wykonaniu umowy darowizny udzia ów Przekazanie zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa na rzecz syna Darowizna na chore dziecko pracownika Kwota zwróconego wk adu wyp acona spadkobiercom Dochody z wierzytelno ci nabytej w drodze spadkobrania Odsetki od depozytu zmar ego Zado uczynienie otrzymane przez spadkobierc Sp ata za przys uguj c cz spadku Nabycie w drodze spadku rodków zgromadzonych na OFE Niewa no umowy cywilnej Fakt zawarcia umowy niezgodnie z przepisami prawa cywilnego Handel odbarwionym olejem Nierz d nie podlega opodatkowaniu Podzia maj tku wspólnego a powstanie przychodu Sp ata na rzecz by ej ony z tytu u podzia u maj tku wspólnego Podzia wspólnego maj tku ma onków a odsetki Przychody na zaspokojenie potrzeb rodziny Dochody ma oletnich dzieci Gdy rodzic nie czerpie korzy ci z renty na syna Pe noletnio a wiek dziecka Wynajem dzia ki syna a rycza t Dochody ma oletniej córki Dochód ma oletniej córki z dzia alno ci gospodarczej Dochód ma oletniej córki z tytu u odp atnych praktyk szkolnych Dochody dziecka pe noletniego sposób rozliczania podatku Sposób rozliczenia dochodów ma oletnich dzieci przez opiekuna prawnego Sprawowanie opieki prawnej a doliczenie do dochodu Dochody z renty rodzinnej dziecka umieszczonego w rodzinie zast pczej II. CUDZOZIEMCY OPODATKOWANIE I PRZYCHODY Z ZAGRANICY Metody unikania podwójnego opodatkowania Nieograniczony obowi zek podatkowy Ograniczony obowi zek podatkowy ród em przychodu jest miejsce, gdzie dokonuj si czynno ci Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych Niedope nienie obowi zku meldunkowego bez znaczenia Zmienne miejsce przebywania Centrum interesów yciowych a kraj ojczysty Przeniesienie miejsca zamieszkania do innego pa stwa w trakcie roku podatkowego Znaczenie Modelowej Konwencji Pierwsze stwo umowy przed ustaw Dochody osi gane w Polsce... 95

3 13. Wspólne rozliczenie ma onków przy osi ganiu dochodów z ró nych krajów Obj cie nierezydentów preferencyjnymi zasadami opodatkowania dochodów osób samotnie wychowuj cych dzieci Praca zagraniczna a diety Przychody ze stosunku s u bowego Prowadzenie dzia alno ci zagranic w formie zak adu Dzia alno gospodarcza w Niemczech Zlecenia wykonywane w Belgii Moment powrotu do kraju Pracownicy placówek dyplomatycznych Dyrektor cypryjskiej spó ki Dochód uzyskany z tytu u sprzeda y licencji Siedziba armatora a siedziba podmiotu zarz dzaj cego statkiem Dochody marynarzy w Norwegii statek zarejestrowany w N.I.S Marynarze zatrudnieni w Holandii Dochody z du skich polis ubezpieczeniowych Emerytura otrzymywana od Wielkiego Brata wiadczenie emerytalne otrzymywane z dwóch pa stw wiadczenia o charakterze renty otrzymane z ameryka skiego towarzystwa ubezpieczeniowego Opodatkowanie dywidend wyp acanych przez spó k maj c siedzib na terytorium Cypru Podatek od osób, na których ci y ograniczony obowi zek podatkowy (od nale no ci licencyjnych) Wyp ata przez syndyka zaleg ych wynagrodze z tytu u pracy wykonywanej w Niemczech Certyfikat rezydencji Forma certyfikatu Jakie s kosekwencje faktu, e w tre ci certyfikatu rezydencji nie ma wskazania co do okresu jego wa no ci? Zw oka w okazaniu certyfikatu Nierezydenci zatrudnieni do prac wykonywanych poza granicami Polski Dochody z dywidend uzyskiwane przez polskich rezydentów podatkowych ze ród a w Luksemburgu Umowa zlecenie i umowa o dzie o w przypadku nierezydenta Opodatkowanie us ug zagranicznego t umacza Opodatkowanie dochodów z pracy wykonywanej przy pomocy Internetu, na serwerach poza krajem zamieszkania wiadczone przez nierezydenta us ugi prawne Niemiecki rezydent wykonuj cy wolny zawód Dochód uzyskiwany przez artyst z USA Brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a prawa autorskie Ameryka skie stypendium Sportowiec nierezydent Nierezydent a podatek liniowy Cudzoziemiec pe ni cy funkcj cz onka zarz du w polskiej spó ce Dodatek za roz k dla nierezydenta Konsultant z zagranicy Podatek od przychodów z wygranych uzyskanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Nienale na zaplata podatku zagranic a odsetki za zw ok Odszkodowanie wyp acone nierezydentowi Odp atne zbycie nieruchomo ci zagranicznych metody unikania podwójnego opodatkowania Przychody nierezydenta z tytu u wynajmu mieszkania Wynajem lokalu przez nierezydenta z USA

4 8 59. Odp atne zbycie przez nierezydenta nieruchomo ci po o onej w Polsce Informacje IFT-1/IFT-1R III. DZIA ALNO WYKONYWANA OSOBI CIE Dzia alno wykonywana osobi cie jako odr bne ród o przychodów Istota rozró nienia pomi dzy dzia alno ci wykonywan osobi cie a dzia alno ci gospodarcz Fakt rejestracji dzia alno ci gospodarczej nie pozbawia czynno ci osobistego charakteru Rodzaje przychodów zaliczane do przychodów z dzia alno ci wykonywanej osobi cie Dzia alno wykonywana osobi cie a opodatkowanie kart podatkow Ksi gowa realizuj ca zlecenia poza podstawowym stosunkiem pracy Korepetycje udzielane osobom nieprowadz cym dzia alno ci gospodarczej Przychody z uprawiania sportu Przychód uzyskany przy okazji weryfikacji umiej tno ci sportowca Dodatkowe wiadczenia wynikaj ce dla trenera z umowy zlecenia Trener b d cy przedsi biorc Serbski pi karz Stypendia sportowe przyznawane osobom, które nie posiadaj statusu ucznia lub studenta Przychody z dzia alno ci literackiej Wynagrodzenie nale ne, ale nieotrzymane Zap acone przez pracodawc sk adki na ubezpieczenie spo eczne zdrowotne w jakiej cz ci powinny obci a ubezpieczonego Odsetki od wyp acanego z opó nieniem wynagrodzenia cz onka zarz du Pokrycie cz ci kosztów szkolenia na cz onka rady nadzorczej Wynagrodzenie konsultanta opiewaj ce na kwot poni ej 200 z Prowizja wyp acana studentowi a opodatkowanie rycza tem Umowa zawarta na czas nieokre lony z dla s dziego sportowego Delegacja s dziowska Ekwiwalenty wyp acane agentom i zleceniobiorcom Ekwiwalent dla zleceniobiorcy za wykorzystywanie w asnych narz dzi Nieodp atne u yczenie sprz tu komputerowego radnym Szkolenia dla radnych gminy Wynagrodzenie inkasentów wyznaczonych uchwa rady gminy Samorz d adwokacki diety Zaliczenie Zespo u Wizytacyjnego do organów stanowi cych Izby Notarialnej Opodatkowanie diety cz onka zarz du fundacji Wynagrodzenie cz onków Rady Osiedla Diety awnika Rycza kuratora Przychody z kontraktów mened erskich Spó ki mened erskie Mened er czyli pracownik Prokurent Syndyk a dzia alno gospodarcza Pomoc prawna z urz du Pomoc prawna z urz du wiadczona przez radc wspólnika spó ki osobowej Przychody bieg ego s dowego T umaczenia wyroków s dowych Wynagrodzenie mediatora s dowego Grupowe ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej...169

5 46. Podró s u bowa osoby uzyskuj cej przychody z dzia alno ci osobistej Zwrot kosztów podró y wykonawcy dzie a Koszty podró y i zakwaterowania zwracane cz onkowi zarz du Transport dla radnych Skutki podatkowe otrzymania upominku wi tecznego przez zleceniobiorc Koszty uzyskania przychodów z dzia alno ci wykonywanej osobi cie IV. DZIA Y SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ Dzia y specjalne produkcji rolnej jako ród o przychodów Dzia y specjalne produkcji rolnej poj cie ogrzewanej szklarni (tunelu foliowego) oraz hodowli entomofagów Dzia y specjalne produkcji rolnej wielko stada Uruchomienie pakowni jaj Sposób ustalenia przychodów przy dzia ach specjalnych produkcji rolnej Cudzoziemiec z kraju UE a normy szacunkowe Rezygnacja z ksi g rachunkowych w trakcie roku Dzia y specjalne a podatek rolny Dzier awa samic a dzia y specjalne produkcji rolnej Przychód ze sprzeda y zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa Uzyskanie przez wspólnika rodków do produkcji drobiu Sprzeda ziemi ogrodniczej b d cej produktem ubocznym Zeznanie podatnika prowadz cego dzia alno gospodarcz i dzia y specjalne produkcji rolnej V. EMERYCI I RENCISCI OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Przychody uzyskiwane przez emerytów i rencistów Renta w rozumieniu art. 12 updof Renta cywilnoprawna Zwolnienia od podatku dotycz ce rent Odszkodowania i renty jako rekompensata szkody spowodowanej czynem niedozwolonym wiadczenie wyrównawcze do zas dzonej renty Wyrównania za okres obni onego pobierania emerytury Wyp acone przez Spó k spadkobiercom wyrównania z tytu u zani onych emerytur Renty z tytu u choroby zawodowej lub wypadku przy pracy Emerytury i renty otrzymywane z zagranicy Emerytury w umowach UPO Emerytury i renty z zagranicy wyra one w walutach obcych kurs Opodatkowanie emerytury z USA Renta rodzinna z W och Renta z obowi zkowego systemu ubezpiecze socjalnych Renta za utrat zdrowia wyp acana onie poszkodowanego Renta wypadkowa ze S owacji wiadczenia emerytalne z tytu u niewolniczej pracy w okresie II wojny wiatowej Op aty manipulacyjne pobierane przez bank nie zmniejszaj kwoty podlegaj cej opodatkowaniu Zaleg a renta inwalidzka za lata poprzednie Odprawa emerytalna jako przychód ze stosunku pracy wiadczenie przyznane w trakcie stosunku pracy, wyp acone za po jego ustaniu Dofinansowanie sk adek z PFRON Sk adki ZUS od umów zlece z rencistami Wyp ata by emu pracownikowi wiadczenia pieni nego w zwi zku z d ugotrwa chorob Dodatek kombatancki i inne dodatki do rent i emerytur

6 Pomoc pieni na dla kombatantów wiadczenia otrzymywane przez emerytów (rencistów) by ych pracowników wiadczenia pieni ne wyp acone emerytom sfinansowane z Zak adowego Funduszu wiadcze Socjalnych Impreza kulturalno-okoliczno ciowa dla emerytów Nabycie nieruchomo ci przez by ego pracownika na preferencyjnych warunkach Dop aty do czynszu za lokal mieszkalny Dofinansowania do wycieczki dziecka by ego pracownika Podatkowe skutki umorzenia po yczki renci cie (emerytowi) Umorzenie zobowi zania z tytu u po yczki z ZF S Zwrot rodków gromadzonych w pracowniczych programach emerytalnych Pracownicze programy emerytalne poza Polsk Pracowniczy, brytyjski program emerytalny Opodatkowanie oszcz dno ci gromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych Transfer z indywidualnych kont emerytalnych do pracowniczych programów emerytalnych Kwoty wyp acane przez fundusz emerytalny w zwi zku ze mierci cz onka Wyp ata wiadczenia w przypadku mierci posiadacza IKZE Dochody z tytu u wiadczenia emerytalnego otrzymywane od ONZ Odsetki od nieterminowej wyp aty nagrody jubileuszowej VI. INNE RÓD A PRZYCHODÓW Przychody z innych róde Przychody z IKZE Zwroty i wyp aty IKZE Przychody producentów wina Korzystanie z pomieszcze w zak adzie, na rzecz którego wykonywane s us ugi zarz dzania Przychody uzyskiwane z tytu u pe nienia prokury Diety dla cz onka zarz du wspólnoty mieszkaniowej Pakiet medyczny dla cz onków rodziny U ywanie przez cz onków stowarzyszenia strojów oraz sprz tu sportowego Kwoty wyp acane przez fundusz emerytalny w zwi zku ze mierci cz onka Umorzona po yczka mieszkaniowa w zwi zku ze mierci pracownika Umorzone przez bank odsetki Umorzenie przez bank odsetek nale nych, ale nie wymagalnych Zwrot zwaloryzowanego wk adu mieszkaniowego Zwrot zwaloryzowanej op aty partycypacyjnej Zwracane kwoty przy p atno ci kart kredytow Por czenie kredytu bankowego Udzielenie nieoprocentowanej po yczki wspólnikom Udzielenie spó ce nieoprocentowanej po yczki Zasi ek macierzy ski i chorobowy wiadczenie zwi zane z promocj lub reklam Udost pnianie miejsca na reklam na w asnej stronie internetowej Remont a zwolnienie z czynszu Zwolnienie najemcy z obowi zku remontowania lokalu Zas dzone wiadczenie na utrzymanie rodziny Zas dzone odsetki Odszkodowanie za opuszczenie lokalu Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu...230

7 30. Refundacja przez spó dzielni kosztów remontu Dotacje otrzymane na usuni cie azbestu Odszkodowanie otrzymane od dostawcy energii za uszkodzenie sprz tu AGD Odszkodowanie za ustanowienie s u ebno ci gruntowej i przesy u Odszkodowanie za przewlek o post powania Kwota rekompensaty uzyskana za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzeda y Odsetki od trzynastki Umorzenie zaleg o ci podatkowych Umorzone zaleg o ci czynszowe Umorzona kara za wyci cie drzew bez zezwolenia Umorzona op ata adiacencka Zwrot rodków gromadzonych w pracowniczych programach emerytalnych Wyp aty kapita u po zmar ym uczestniku PPE Zwolnienie z opodatkowania zapomóg otrzymanych w przypadku zdarze losowych Przychody nieznajduj ce pokrycia w ujawnionych ród ach VII. KAPITA Y PIENI NE A. Charakterystyka ogólna Rodzaje przychodów z kapita ów pieni nych Definicje zwi zane z przychodami z kapita ów pieni nych Przychody z kapita ów pieni nych opodatkowane rycza tem (na zasadach okre lonych w art. 30a updof) Unikanie podwójnego opodatkowania w przypadku dochodów kapita owych Opodatkowanie dochodów z kapita ów pieni nych na zasadach okre lonych w art. 30b updof B. Obrót papierami warto ciowymi i udzia ami Przychody uzyskane w zwi zku ze zbyciem jednostek uczestnictwa Miejsce po o enia ród a przychodów z tytu u zbycia udzia ów Opodatkowanie przychodu ze sprzeda y obligacji Skarbu Pa stwa nabytych w drodze spadku Wspólne opodatkowanie ma onków a strata na gie dzie Akcje pracodawcy uzyskane przez pracownika Definicja kwoty nale nej Odleg y termin zap aty za udzia y Przew aszczenie akcji w celu zabezpieczenia d ugu Dzia alno gospodarcza nieobejmuj ca opcji walutowych Sprzeda wiadectw pochodzenia energii Zamiana udzia ów Darowizna akcji na rzecz osoby prawnej Koszty uzyskania przychodu przy odp atnym zbyciu udzia ów (akcji) w spó ce albo wk adów w spó dzielni obj tych w zamian za wk ad niepieni ny Zbycie udzia ów w zamian za udzia y innej spó ki agio Zbycie udzia ów (akcji) uzyskanych przy przekszta ceniu przedsi biorcy w jednoosobow spó k kapita ow Koszty uzyskania przychodu w przypadku zbycia akcji (udzia ów) uzyskanych w wyniku podzia u spó ki Moment opodatkowania dochodu ze zbycia akcji Spó ki zagraniczne Koszty kredytu na zakup akcji Zakup laptopa jako koszt Wydatki poniesione po zbyciu akcji jako koszt

8 Akcje zamienione na certyfikaty inwestycyjne Zadatek na poczet sprzeda y akcji Ustalanie dochodu ze sprzeda y akcji post powanie dowodowe Opodatkowanie papierów nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r Koszty przy obj ciu udzia ów (akcji) w zamian za aport Aport do spó ki w zamian za udzia y (akcje) warto aportu a warto udzia ów Warto nominalna a warto rynkowa udzia u Dop aty wniesione z maj tku spó ki jako koszt uzyskania przychodów ze zbycia udzia ów Podwy szenie warto ci nominalnej ju istniej cych udzia ów Nowoutworzone akcje obj te przez spó k akcyjn Straty z odp atnego zbycia papierów a przychód z odsetek C. Odsetki i dyskonto Odsetki od po yczek udzielanych przez podmioty, których przedmiotem dzia alno ci nie jest udzielanie po yczek Dzia alno polegaj ca na udzielaniu po yczek bez znaczenia formalna rejestracja Odsetki z lokat prowadzonych na rachunku bie cym przedsi biorcy Opodatkowanie zysków ze spó ki cichej Odsetki nale ne od udzia u kapita owego Odsetki wyp acane na rzecz nierezydentów Odsetki uzyskane w niemieckim banku Dyskonto przy obligacjach wykupywanych przez podmioty zagraniczne Zasada FIFO przy ustalaniu dyskonta papierów warto ciowych Opodatkowanie odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych Lokaty jednodniowe nowe zasady zaokr glania odsetek z oszcz dno ci lokowanych w bankach Odsetki od wk adów na ksi eczkach mieszkaniowych wolne od podatku Przychód w postaci wyp aconych odsetek z tytu u opó nienia w wyp acie dywidendy Ulgi podatkowe a podatek od odsetek bankowych D. Udzia w funduszach kapita owych Fundusze kapita owe Sk adki ubezpieczeniowe op acane przez pracodawc w ramach funduszu kapita owego, a przychód pracownika Umorzenie jednostek w funduszu ubezpieczeniowym w celu pokrycia kosztów zarz dzania Stosowanie zasady FIFO wzgl dem jednego rachunku inwestycyjnego Strata na udziale w funduszu kapita owym Strata przy zbyciu jednostek uczestnictwa a mo liwo rozliczania jej w kolejnych latach Zbycie jednostek uczestnictwa przez spadkobierc wiadczenia dodatkowe wyp acane przez fundusz Jednostki wyceniane w walucie obcej ustalanie wysoko ci przychodu i kosztów Opodatkowanie oszcz dno ci gromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych Przychód uzyskany z indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego E. Udzia w zyskach osób prawnych Otwarty katalog dochodu z udzia u w zyskach osób prawnych Zaliczkowa wyp ata dywidendy Dywidenda wyp acana w spó ce komandytowo-akcyjnej Wyp ata nadwy ki bilansowej cz onkom spó dzielni Zwrot dop at wniesionych uprzednio do spó ki z o.o Opodatkowanie obni enia warto ci nominalnej udzia ów Obni enie warto ci nominalnej udzia ów...290

9 70. Dywidendy dla akcjonariuszy w SKA zaliczki na podatek Przekszta cenia spó ek a niepodzielony zysk Zysk spó ki przeznaczony na pokrycie strat z lat poprzednich Zysk spó ki przekazany na kapita zapasowy a przekszta cenie Przekszta cenia spó ek kapita owych moment opodatkowania Obj cie udzia ów (akcji) w spó ce powsta ej wskutek przekszta cenia przedsi biorcy Podzia przez wydzielenie Podzia spó dzielni Podwy szenie kapita u zak adowego ze rodków zgromadzonych w kapitale zapasowym Spó ka przejmuj ca (nowo zawi zana) p atnikiem podatku od dochodu powstaj cego w wyniku podzia u spó ki Likwidacja spó ki Likwidacja spó dzielni otrzymane akcje SKA Darowane udzia y a przychód Umorzenie akcji bez wynagrodzenia Umorzenie udzia ów nabytych w drodze darowizny Op acanie sk adek ubezpieczeniowych za wspólnika VIII. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW A. Amortyzacja Definicja rodka trwa ego Wydatki na nabycie rodków trwa ych i warto ci niematerialnych i prawnych a koszty uzyskania przychodów Wydatki na grunt a amortyzacja Baza danych to know-how Wydatek na instalacj alarmow Internet segmenty Sie jako rodek trwa y Wyposa enie wynajmowanego mieszkania Moment rozpocz cia dokonywania odpisów od znaków towarowych rodki trwa e, których zakup zosta cz ciowo sfinansowany otrzymanymi rodkami pomocowymi Dotacja otrzymywana po zakupie rodka trwa ego Wprowadzenie do ewidencji rodka trwa ego stanowi cego maj tek prywatny Ewidencja rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych Ponad roczne u ywanie maj tku sankcyjne odsetki Amortyzacja rodka trwa ego wymienionego w ramach gwarancji Amortyzacja rodka trwa ego nabytego nieodp atnie Amortyzacja wygranego samochodu Sposób amortyzacji samochodu osobowego Amortyzacja samochodu osobowego u ywanego w cz ci na potrzeby prywatne Prywatny samochód osobowy wniesniony do firmy u ywany krócej ni rok Opinia bieg ego jako podstawa ustalenia warto ci pocz tkowej Fakt ujawnienia sk adników maj tku trwa ego w ewidencji a warto pocz tkowa Niezamortyzowana warto wyburzonego budynku Decyzja o pozwoleniu na u ytkowanie Warto pocz tkowa rodków trwa ych u przedsi biorców czonych, dzielonych i przekszta canych Warto pocz tkowa dla rodków trwa ych otrzymanych w zwi zku z likwidacj osoby prawnej Wydatek na wycen przez bieg ego kosztem uzyskania przychodu Warto pocz tkowa samochodu wykorzystywanego wcze niej do celów prywatnych Op ata rejestracyjna pojazdu zwi ksza jego warto pocz tkow

10 Zniesienie wspó w asno ci warto pocz tkowa Odsetki od kredytów i po yczek Budynek przeznaczony do remontu a amortyzacja Rabat a warto pocz tkowa rodka trwa ego Modernizacja rodka trwa ego a warto pocz tkowa Kontynuacja amortyzacji w przypadku wniesienia aportem przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci Wniesienie przez wspólników spó ki prawa nieodp atnego u ytkowania nieruchomo ci Zbycie sk adników wniesionych aportem Amortyzacja rodków trwa ych wchodz cych w sk ad przedsi biorstwa nabytego w drodze spadku Ponowna amortyzacja Kontynuacja czy powtórna amortyzacja? Podwy szone stawki amortyzacyjne Intensywnie wykorzystywany samochód osobowy Obni one stawki amortyzacyjne wysoko obni enia i moment zastosowania Podwy szenie uprzednio obni onych stawek Jednorazowy odpis amortyzacyjny Uzyskanie za wiadczenia po dokonaniu jednorazowej amortyzacji samochodu Wydatki na ulepszenie a jednorazowa amortyzacja Jednorazowa amortyzacja przy spó ce osobowej Indywidualne stawki amortyzacyjne towar musi by u ywany przed nabyciem a nie przed wpisaniem do ewidencji Nie mo na zmieni indywidualnie ustalonej stawki amortyzacyjnej Indywidualna amortyzacja budynków niemieszkalnych Udokumentowanie u ywania budynku niemieszkalnego rodki trwa e u ywane sezonowo brak indywidualnej stawki Indywidualne stawki amortyzacyjne inwestycji w obcych rodkach rodki trwa e ju nieu ywane w dzia alno ci rodek trwa y przej ciowo wykorzystywany wy cznie w cz ci Odpisy amortyzacyjne niestanowi ce kosztów Przekazanie cz ci nieruchomo ci firmowej na potrzeby osobiste Odpisy amortyzacyjne od cz ci budynku nieu ytkowanej z uwagi na aport Kwartalne i roczne odpisy amortyzacyjne Od czone od rodków trwa ych cz ci sk adowe skutki podatkowe Likwidacja rodków trwa ych z powodów ekonomicznych Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodu wydatków remontowych Przebudowa to nie remont Adaptacja do funkcji wyznaczonej przez podatnika Przystosowania budynku mieszkalnego do dzia alno ci gospodarczej W tpliwo ci co do prawid owej kwalifikacji poniesionych wydatków opinia bieg ego Remont a ulepszenie konieczno uwzgl dniania post pu technicznego Przew aszczenie a amortyzacja Kontynuacja amortyzacji zakupionej w asnej inwestycji w obcym rodku trwa ym Nak ady na obcy rodek trwa y Nak ady dotycz ce rodka trwa ego b d cego w asno ci wspólnika Niezamortyzowana warto inwestycji w obcym rodku trwa ym Wy czone czasowo z u ywania inwestycje w obcym rodku trwa ym Strata z tytu u likwidacji warto ci niematerialnych i prawnych Programy komputerowe wytworzone w firmie Modyfikacja programu komputerowego...355

11 B. Charakterystyka ogólna Poj cie kosztów uzyskania przychodów Definicja kosztów uzyskania przychodów Nie mo e by innej proporcji do rozliczania przychodów, a innej do rozliczania kosztów uzyskania przychodów w spó ce Wydatki poniesione przed dat rozpocz cia dzia alno ci Wydatek nieskutkuj cy uzyskaniem przychodu Finansowanie stypendium potencjalnego pracownika Koszty sfinansowane przez koproducenta Sam fakt zap aty jako dowód poniesienia wydatku nie wystarczy Wadliwo dokumentowania wydatku Nierzetelno faktur Nabycie trefnego paliwa tez mo na udowodni Nierzetelne faktury a szacowanie podstawy opodatkowania Brak rzetelnych faktur a szacowanie Co gdy u podwykonawcy sami superstachanowcy? Rozbie no ci pomi dzy wystawionymi fakturami a kwot uj t w podatkowej ksi dze Dowód ksi gowy inny ni faktura Ocena celowo ci wydatków Wysoko wydatku Koszty uzyskania przychodów ze ród a opodatkowanego cz ciowo Wydatki i koszty sfinansowane z dochodów wolnych od podatku Zakupy finansowane dotacj z PUP niestanowi c przychodu Kiedy nie jest mo liwe ustalenie kosztów uzyskania przypadaj cych na poszczególne ród a Polisa OC z tytu u wykonywanego zawodu Op ata produktowa a koszty uzyskania przychodów Dodatkowa op ata produktowa Wydatki na nauk na studiach zwi zanych z prowadzon dzia alno ci gospodarcz Kiedy kierunek studiów nie ma zwi zku z prowadzon dzia alno ci Wydatki na nauk j zyka Wydatek na kurs szybkiego czytania Odpisy i wp aty na fundusze Wykorzystanie rodków z ZF S Dodatkowe wp aty na ZF S Opó niona wp ata na rachunek ZF S Wydatki z ZF S wiadczenia urlopowe Odpis na fundusz szkoleniowy Wp aty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych Wp aty na fundusz remontowy kosztem Sk adki i inne wp aty z tytu u przynale no ci do organizacji Zaliczenie do kosztów wierzytelno ci odpisanych jako nie ci galne Uprawdopodobnienie nie ci galno ci wierzytelno ci protoko em Bezskuteczno jednej z egzekucji Postanowienie o nie ci galno ci dotycz ce cz ci wierzytelno ci Umorzenie wierzytelno ci pracowników Wierzytelno ci nie ci galne czy VAT jest kosztem? Odpisy aktualizuj ce u podatników prowadz cych ksi g przychodów i rozchodów Nieuznana wierzytelno a korekta przychodu Dokument uprawdopodobniaj cy nie ci galno wierzytelno ci musi by wiarygodny Zawieszenie post powania przez S d

12 Postanowienie zagranicznego s du o wszcz ciu post powania upad o ciowego Postanowienie s du o zako czeniu post powania upad o ciowego Zbycie wierzytelno ci zawieraj cej tak e podatek VAT Stracona zaliczka, której zwrot zosta zas dzony przez s d Koszty reprezentacji i reklamy Spotkania biznesowe w restauracji to reprezentacja? Spotkania w restauracji to nie zawsze reprezentacja Sponsoring Koszty degustacji Refundacje kosztów bonów gastronomicznych Wydatki na zakup produktów spo ywczych dla swoich pracowników i kontrahentów Wydatki na program lojalno ciowy Wydatki poniesione na nabycie wycieczek zagranicznych b d cych wygran w konkursie Nagrody zwi zane ze sprzeda premiow Wydatki zwi zane z premi pieni n dla kontrahentów Wydatek na organizacj szkole dla klientów Us ugi cateringowe Zakup odzie y do wykonywania dzia alno ci gospodarczej Op ata za transakcje kartami p atniczymi Podatek naliczony kosztem uzyskania przychodu Podatek nale ny VAT kosztem uzyskania przychodu VAT od us ug gastronomicznych Utrata prawa do obni enia podatku nale nego o podatek naliczony a koszt Zrycza towany zwrot VAT rolnikom zaliczany do kosztów VAT zap acony w innym pa stwie cz onkowskim Wydatki w a ciciela firmy na podró s u bow zasady zaliczania do kosztów Diety przedsi biorcy Wydatki przekraczaj ce wysoko diet a koszty uzyskania przychodów Wycena ró nic kursowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo ci Podatkowe metody wyceny ró nic kursowych Faktycznie zastosowany kurs Walutowe klauzule waloryzacyjne a ró nice kursowe Faktura w z otych nie ma ró nic kursowych Przelew waluty na prywatne konto Zwrot zaliczki a ró nice kursowe Ró nice kursowe zwi zane z podatkiem VAT Wydatki zwi zane z transakcjami terminowymi Wydatki na niesprzedany system informatyczny Koszty zas dzone na rzecz strony przeciwnej Oszustwo a koszty Kradzie gotówki jako koszt podatkowy Kara umowna z tytu u wcze niejszego rozwi zania umowy najmu Kara umowna za nieodebranie cz ci towaru Odszkodowanie za utracony towar wyp acone przez firm transportow Odszkodowanie z tytu u wad dostarczonych produktów Odszkodowanie wyp acone pracownikowi Kara umowna za nieterminowo wykonan us ug Odszkodowanie za odst pienie od umowy Kara za zatrudnianie cudzoziemców bez zezwolenia Koszty kontroli przeprowadzonej przez SANEPID Odsetki za zw ok od niepodatkowych nale no ci bud etowych...421

13 178. Odsetki od niepodatkowych nale no ci bud etowych, do których nie ma zastosowania Ordynacja podatkowa Odsetki od po yczki zaci gni tej na zap at kary administracyjnej Odsetki od kredytu zaci gni tego na cel konsumpcyjny Kredyt udzielony na sp at zobowi za wobec wspólnika Wydatki z tytu u wyp aty udzia u wspólnikowi cichemu Wydatki poniesione na zap at odsetek od zwróconej cz ci dotacji Fiskus ma prawo w drodze decyzji zwi kszy koszty firmy C. Moment zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów Metoda memoria owa i kasowa zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodu Koszty procesu oraz zast pstwa procesowego Rozpoznawanie kosztów w podatku dochodowym od osób fizycznych Wybór metody rozliczania kosztów Zasady potr cania kosztów w czasie Ropoznanie kosztów przez osob nieprowadz c dzia alno ci Sprzeda wierzytelno ci Okre lenie momentu poniesienia kosztu Przej cie z ksi g rachunkowych na podatkow ksi g przychodów i rozchodów Us ugi podwykonawców moment zaliczenia do kosztów Zwrot kosztów podró y s u bowych Wydatek poniesiony na poczet przysz ych przychodów Wydatki na remont biura Wydatki na dzier aw lokalu Zaleg e sk adki ZUS Op ata prenumeraty czasopism a koszty uzyskania przychodu Wydatki z tytu u ubezpiecze komunikacyjnych Dopiero z chwil zap aty sk adki dochodzi do zawarcia umowy Ubezpieczenie zawodowe Za dzie poniesienia kosztu uzyskania przychodów uwa a si dzie wystawienia faktury Wystawienie faktury koryguj cej Refundacja a moment korekty kosztów Gdy pierwotnie wystawione faktury b dnie dokumentowa y stan faktyczny Duplikaty faktur Nie ci galne wierzytelno ci moment zaliczenia do kosztów D. Leasing Leasing definicje ustawowe Leasing konsumencki Leasing finansowy i leasing operacyjny Ocena tre ci umowy Umowa najmu a umowa leasingu Cena nabycia przedmiotu leasingu okre lona w umowie skutki podatkowe Umowa zawarta na czas nieoznaczony Cesja umowy leasingu Cesja umowy leasingu a wydatki poniesione do tego momentu Wniesienie aportem przedmiotów leasingu do spó ki osobowej Przeniesienie przedmiotu leasingu operacyjnego na korzystaj cego po zako czeniu umowy Leasing samochodów osobowych a koszty uzyskania przychodów Leasing operacyjny samochodu o warto ci przekraczaj cej euro Kaucja leasingowa nie jest kosztem

14 Czynsz inicjalny Rata leasingowa jako koszt podatkowy, gdy przedmiot leasingu jest w remoncie Utrata przedmiotu leasingu Odszkodowanie za niedotrzymanie umowy leasingu Dofinansowanie leasingu Koszty podatkowe finansuj cego leasing konsumencki Dalsze u ywanie przedmiotu leasingu operacyjnego przez korzystaj cego po zako czeniu umowy Leasing kapita owy (finansowy) podstawowe zasady opodatkowania Przeniesienie w asno ci przedmiotu leasingu kapita owego Amortyzacja przedmiotów i praw u ywanych na podstawie umowy leasingu Wykupiony przedmiot leasingu stawka amortyzacji dla u ywanych rodków trwa ych Przeniesienie przedmiotu leasingu kapita owego na osob trzeci po zako czeniu umowy Podatek od towarów i us ug a warto pocz tkowa rodka trwa ego Jednorazowe odpisy amortyzacyjne a umowa leasingu finansowego Leasing zwrotny Leasing gruntów E. Pracownicze koszty uzyskania przychodu Wynagrodzenie pracowników jako koszt uzyskania przychodów Wynagrodzenie pracowników a osi gane przychody Wyp ata premii za poprzedni rok Postawienie wynagrodzenia do dyspozycji przelew na rachunek Pracownicy wykonuj cy prace niezwi zane z prowadzon dzia alno ci gospodarcz Wydatki na imprezy integracyjne jako koszty Koszty szkolenia pracowników Wyp acona pracownikowi odprawa a koszt uzyskania przychodu Zatrudnianie cz onków rodziny przedsi biorcy Wydatki zwi zane z bezpiecze stwem pracowników i higien pracy Wynagrodzenie zwi zane z wytworzeniem rodka trwa ego Dodatkowe odszkodowanie z tytu u wypadku przy pracy Zasady uznawania za koszty uzyskania przychodów sk adek na ubezpieczenia spo eczne Sk adki ZUS zap acone po dacie likwidacji dzia alno ci gospodarczej Koszty wy ywienia podczas podró y s u bowych Wydatki na podró e s u bowe zwi zek z przychodem Niewyp acone, nale ne delegacje Koszty dodatkowego ubezpieczenia pracowników podczas zagranicznej podró y s u bowej Telefony prywatne i s u bowe Obiady dla pracowników Wydatki na rzecz zleceniobiorców F. Samochody w firmie Prywatny samochód przedsi biorcy a koszty uzyskania przychodów Ewidencja przebiegu pojazdu Samochody pracowników a ewidencja Wadliwo i nierzetelno ewidencji Dokumentowanie wydatków na eksploatacj samochodu Koszty u ywania wynaj tego samochodu s ograniczone limitem Leasing a ewidencja przebiegu pojazdu Ubezpieczenia OC i AC samochodu osobowego Naprawy powypadkowe samochodów obj tych ubezpieczeniem AC Alkohol a koszty remontu powypadkowego...483

15 271. Ubezpieczenie samochodów u ywanych do jazd próbnych Wydatki dotycz ce nieodp atnie u yczonego samochodu U ywanie samochodu przez pracownika w jazdach lokalnych Rycza t a samochód oddany w u ywanie pracodawcy Rozliczenie z pracownikiem jazd lokalnych na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów Zwrot kosztów u ywania samochodu dokument delegacji Samochód nieb d cy w asno ci pracownika u ywany na cele pracodawcy Wydatki na instalacj gazow w samochodzie Op aty za parkowanie Op ata za miejsce gara owe Jednorazowa amortyzacja motocykla Wydatki zwi zane z samochodami ci arowymi Koszty eksploatacji i napraw samochodu zaliczonego do rodków trwa ych Wydatki na zakup samochodu zaliczonego do wyposa enia kosztem Samochód s u cy dzia alno ci gospodarczej przez okres krótszy ni rok, a wydatki zwi zane z jego u ywaniem Jednorazowa amortyzacja samochodu ci arowego wiadectwo homologacji nie wystarczy Zabytkowe pojazdy wynajmowane w ramach dzia alno ci G. Stosunek pracy Koszty pracownicze w 2012 r Koszty uzyskania przychodów z tytu u dojazdu do pracy w innej miejscowo ci Wynagrodzenie p atne cznie za kilka miesi cy Korekta b dnie naliczonych kosztów Miejsce zamieszkania a adres zameldowania Wyp ata trzynastki Dojazdy do pracy a miejsce siedziby przedsi biorstwa Zmiana miejsca zamieszkania pracownika Praca w jednym zak adzie na pe en etat, a w drugim na pó etatu koszty uzyskania przychodu Podwy szenie kosztów uzyskania przychodów a dowóz pracowników do pracy autobusem zak adowym Karty miejskie (bilet sieciowy) pracownika a koszty uzyskania przychodu Imienne za wiadczenie zamiast imiennego biletu okresowego Koszty pracuj cego cz onka zarz du Kontrakt mened erski a podwy szone koszty Zasi ek chorobowy pracownika a koszty uzyskania przychodów Zasi ek chorobowy dla pracownicy w ci y a brak kosztów uzyskania przychodu Zasi ek macierzy ski a koszty uzyskania Ekwiwalent za niewykorzystany urlop a koszty Odprawy a pracownicze koszty uzyskania przychodu Odprawa emerytalna Nagroda jubileuszowa Pracownik wiadcz cy prac wy cznie w domu IX. KSI GI PODATKOWE Podatnicy obowi zani do prowadzenia podatkowej ksi gi przychodów i rozchodów Ksi gi podatkowe po utracie prawa do rycza tu Przekroczenie limitu a zmiana przedmiotu dzia alno ci Obowi zki podatnika przy przej ciu z ksi gi rachunkowej na podatkow ksi g przychodów i rozchodów

16 20 5. Komis a ksi gi handlowe Limit przychodów przy przej ciu na ksi gi rachunkowe Dzia y specjalne produkcji rolnej a ksi gi rachunkowe Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej przez osob zagraniczn z pa stwa nale cego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego Obywatel z pa stwa trzeciego prowadzenie ksi gi Przedsi biorstwa wielozak adowe Ewidencja przesuni towarów handlowych pomi dzy zak adami Zwolnienie z obowi zku prowadzenia podatkowej ksi gi przychodów i rozchodów Prowadzenie ksi ki przez rolników w sposób uproszczony Kiedy obowi zuje wycena towarów wed ug warto ci zaktualizowanej? Remanent produkcji w toku zmiana regulacji Spis z natury przy likwidacji dzia alno ci Towary otrzymane w drodze darowizny a remanent Okres przechowywania ksi g Miejsce przechowywania ksi gi Warunki jakie powinna spe nia ksi ga Wp yw dokumentów do biura rachunkowego przed 20. ka dego miesi ca Kiedy ksi gi s rzetelne, a kiedy nie? Rozbie no ci w mar y a nierzetelno Brak ksi g lub ich nierzetelno skutki Ewidencje równolegle prowadzone z ksi g Lombard zasady ewidencji Zakupu towarów od rolników rycza towych Zakup towarów nabywanych za granic Ewidencja zapisów w ksi dze przy pomocy programów komputerowych U ywanie kas rejestruj cych zapisy w ksi dze raz w miesi cu Znaczenie zapisów z pami ci kasy rejestruj cej Udokumentowanie bonifikaty X. LIMITY W PODATKU DOCHODOWYM Podstawa obliczenia podatku za 2012 r. i 2013 r Wybrane odliczenia od dochodu Odliczenia od podatku Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, stosunku s u bowego, spó dzielczego stosunku pracy oraz pracy nak adczej w 2012 i 2013 r Wybrane limity dochodów zwolnionych od podatku Przychody zagraniczne wolne od podatku Inne podatkowe limity Ksi gi rachunkowe w 2013 r XI. NAJEM, DZIER AWA, ETC Najem (dzier awa) jako ród o przychodów Najem jako cz dzia alno ci gospodarczej Prywatny najem mieszka jako dzia alno? Dzia alno gospodarcza i najem prywatny Sezonowy najem a dzia alno gospodarcza Zawieszenie dzia alno ci a przychód z najmu Zmiana najmu na prywatny Zap ata za udost pnienie gruntu...541

17 9. Dochody z najmu przedmiotów obj tych wspólno ci ma e sk zasady opodatkowania Dochody z najmu lokalu nale cego do maj tku odr bnego Najem maj tku odr bnego o wiadczenie o wyborze formy opodatkowania Ró ne formy opodatkowania Przychody z najmu uzyskiwane przez spadkobierców przed orzeczeniem s du o nabyciu spadku Wynajem wielu nieruchomo ci ró ne ród a przychodów Najem w dzia alno ci gospodarczej ze stawk liniow a wynajem nieruchomo ci swojemu pracodawcy Uzyskanie przychodu z najmu przed terminem p atno ci Czynsz zaj ty w post powaniu egzekucyjnym Zwrot nak adów poniesionych przez najemc Czynsz ponoszony przez najemc a przychód wynajmuj cego Najem w zamian za remonty Najem a dotacyjne zwolnienie Wynajem gruntów przez rolników Wynajem gruntów rolnych na cele rolnicze Wynajem strony internetowej w celach reklamowych Odszkodowanie za odst pienie od umowy najmu Kiedy wspó w a ciciel nie otrzymuje nale no ci z tytu u najmu Zmiana formy opodatkowania przychodów z najmu Najemca b dzie p aci za eksploatacj Wydatki ponoszone w czasie niewynajmowania lokali u ytkowych Wydatki poniesione na wyposa enie wynajmowanego lokalu Piel gnacja otoczenia wokó wynajmowanego budynku Odsetki od kredytu hipotetycznego Remont mieszkania przeznaczonego pod wynajem Wp aty na fundusz remontowy Koszty budynku nabytego w drodze darowizny, który nast pnie zacz by wynajmowany Amortyzacja budynku nabytego w drodze spadku Odpisy amortyzacyjne, gdy lokal nie jest wynajmowany Uproszczona metoda ustalania warto ci pocz tkowej mieszkania Uproszczona metoda ustalenia warto ci budynku mieszkalnego a jego wyko czenie Nak ady poniesione przez wynajmuj cego Dokumentowanie kosztów dotycz cych wynajmowanego lokalu Faktura wystawiona na jednego ze wspó w a cicieli Rozliczenie straty XII. NIERUCHOMO CI I NIEKTÓRE PRAWA A. Charakterystyka ogólna Przychody z odp atnego zbycia nieruchomo ci jako ród o przychodów Mo liwo stosowania zwolnie a przedawnienie Fakt odp atnego zbycia ma kluczowe znaczenie Dochody ze zbycia nieruchomo ci mieszkalnych b d cych w posiadaniu przedsi biorcy Udzia w nieruchomo ci Odr bna w asno lokalu u ytkowego Sprzeda nieruchomo ci przez przedsi biorc decyduje cel nabycia Sprzeda nieruchomo ci u ywanej w ramach dzia alno ci Sprzeda nieruchomo ci w a ciwo miejscowa organów podatkowych dla ustalenia zrycza towanego podatku Obowi zek podatkowy powstaje w momencie zawarcia umowy sprzeda y

18 Odwo anie darowizny nieruchomo ci Zbycie prawa wieczystego u ytkowania gruntu z pó niej wybudowanym na nim budynkiem Data wybudowania budynku Zbycie udzia u w spó dzielczym w asno ciowym prawie do lokalu Sprzeda nieruchomo ci, która wróci a do podatnika po wcze niejszym uniewa nieniu sprzeda y Umowa o do ywocie Data nabycia nieruchomo ci przez zasiedzenie Nabycie w drodze spadku cz ci nieruchomo ci Dat nabycia nieruchomo ci jest data mierci spadkodawcy Zwrot gruntów warszawskich data nabycia Nieruchomo w czona do maj tku ma onków Zniesienie wspó w asno ci Ustalenie wysoko ci przychodu z odp atnego zbycia nieruchomo ci Wysoko przychodu w przypadku zamiany nieruchomo ci Sprzeda nak adów poniesionych na budow Sprzeda gruntów le nych Ocena celu nabycia gruntów rolnych Brak utraty przez grunt charakteru rolnego ci ar dowodu Udzia y we wspó w asno ci gospodarstwa rolnego Grunty rolne zbywane w ramach dzia alno ci gospodarczej B. Zwolnienia przy zbyciu nieruchomo ci nabytych przed 1 stycznia 2007 r Zachowanie dotychczasowych zwolnie Sytuacja kiedy dopiero po up ywie dwóch lat od daty sprzeda y zostanie zawarta definitywna umowa nabycia Brak umowy zawartej w formie aktu notarialnego Zawarcie umowy sprzeda y nieruchomo ci po up ywie terminu Wydatki poniesione przed zbyciem Przeniesienie prawa w asno ci nieruchomo ci na osob trzeci Budowa na gruncie ma onka Zakup udzia u w lokalu mieszkalnym Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Nabycie ekspektatywy prawa Zamiana spó dzielczego prawa w asno ciowego na prawo najmu lokalu komunalnego Kiedy ustanowiono odr bn w asno lokalu Nabycie gruntu budowlanego przeznaczonego do dalszej odsprzeda y Zakup nie sfinansowany ze rodków uzyskanych ze zbycia nieruchomo ci Kredyt zamiast rodków ze sprzeda y Zagubienie dokumentacji a prawo do zwolnienia Zmiana przeznaczenia przychodu wzgl dem o wiadczenia Termin naliczania odsetek w przypadku nieprzeznaczenia przychodów na cele mieszkaniowe Dziedziczenie ulgi Sp ata kredytu zaci gni tego na zakup mieszkania Sp ata kredytu na cele mieszkaniowe zaci gni tego przed uzyskaniem przychodów ze sprzeda y nieruchomo ci Kredyt udzielony na cele konsumpcyjne Sp ata kredytu refinansowego Przedmiot zamiany ruchomo ci Korzystanie ze zwolnienia a ulga odsetkowa...597

19 C. Zwolnienia przy zbyciu nieruchomo ci nabytych mi dzy 1 stycznia 2007 r., a 31 grudnia 2008 r Uchylenie wcze niejszych zwolnie zwi zanych ze sprzeda i zamian nieruchomo ci Ulga meldunkowa Przekazanie synowi rodków uzyskanych ze sprzeda y Sprzeda udzia u w gruncie Okres zameldowania w lokalu istotny tak e okres przed 1 stycznia 2009 r. oraz przed nabyciem prawa do lokalu Brak o wiadczenia Zameldowanie tylko jednego ma onka Sprzeda udzia u w nieruchomo ci otrzymanej w drodze spadku a ulga meldunkowa System opodatkowania dochodów ze zbycia nieruchomo ci Koszty uzyskania przychodu ze sprzeda y nieruchomo ci Sp ata rodziny jako koszt uzyskania z tytu u zbycia nieruchomo ci Koszt zbycia udzia u nabytego od by ego m a Sp ata d ugów obci aj cych mas spadkow D. Zwolnienia przy zbyciu nieruchomo ci nabytych po 31 grudnia 2008 r Obecne zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych z odp atnego zbycia nieruchomo ci Wyliczenie dochodu obj tego zwolnieniem Cele uzasadniaj ce zwolnienie analogiczne jak przed 1 stycznia 2007 r Faktyczny cel nabycia Uchwa a Wspólnoty Mieszkaniowej a moment nabycia Wydatki dokonane przed nabyciem w asno ci lokalu Sp ata kredytu na lokal b d cy w asno ci rodziców a zwolnienie Wydatki zwi zane ze sp at kredytu jako koszt Wydatki poniesione na wyposa enie nabytego lokalu Rozszerzenie wspólno ci maj tkowej ma e skiej Sp ata na rzecz m a kosztem Zamiana nieruchomo ci Rewaloryzacja kosztów XIII. NIEUJAWNIONE RÓD A PRZYCHODÓW Nieujawnione przychody tylko rezydenci Obowi zki podatnika i organów podatkowych w post powaniu podatkowym Nieujawnione dochody obowi zki s du Uprawnienia organu odwo awczego Okoliczno faktyczna nie mo e by ró nie oceniona Decyzja tylko na rok podatkowy Wehiku czasu a nieujawnione przychody Przychody winny jednak wyprzedza wydatki Kwestionowanie zobowi za podatkowych podatnika za lata wcze niejsze Powo ywanie si na rodki, w stosunku do których nast pi o przedawnienie rodki na rachunku bankowym Przychody z dzia alno ci gospodarczej Deficytowa dzia alno gospodarcza Realno wysokich przychodów z dzia alno ci gospodarczej Dysponowanie maj tkiem wspólnym Prezenty lubne jako ród o przychodów Powo anie si na uzyskanie przysporzenia w trakcie czynno ci sprawdzaj cych Nieformalny zwi zek a finansowanie wydatków

20 Przesuni cie maj tku w nieformalnym zwi zku Umowa powiernicza Dane statystyczne o rednich wydatkach przes ank ustalenia wydatków podatnika Zagraniczne wydatki sposób przeliczania Wyja nienia winny by cho odrobin wiarygodne oraz oparte na zasadach zdrowego rozs dku Lakoniczno twierdze podatnika Zagraniczne zarobki niezg oszone do opodatkowania u ród a Przedawnione zobowi zania, których nie uregulowano Darowizny (i po yczki) jako pokrycie wydatków podatnika Brak opodatkowania darowizn i po yczek a przychody nieujawnione Umowa po yczki zg oszona w urz dzie skarbowym Sprzeczno ci pomi dzy zeznaniami w sprawie po yczki Spó nione wyja nienia Depozyt nieprawid owy Legalno deklarowanych przychodów Pieni dze ze skarpety Niezg oszona dzia alno za komuny W tpliwe transakcje sprzeda y Wnioski o ulgi podatkowe a wiarygodno twierdze o przychodach Zaleg o ci alimentacyjne nie wiadcz o zgromadzonym maj tku Ulgi w sp acie zobowi za podatkowych XIV. ODLICZENIA OD DOCHODU A. Darowizny Odliczanie darowizn Darowizna wiadczeniem nieekwiwalentnym Organizacje po ytku publicznego Odliczenie od dochodu darowizny dla zagranicznej organizacji Darowizna na rzecz biblioteki publicznej Darowizna na rzecz organizacji nieposiadaj cej statusu organizacji po ytku publicznego Przekazanie leków na rzecz Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej Ulga dla honorowych krwiodawców Osocze jest obj te ulg Kwoty ulgi za krew Darowizna na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierz t Darowizny produktów spo ywczych na rzecz organizacji po ytku publicznego Odliczenie darowizny w ci gu roku podatkowego Dowody dokonywania darowizn Dokumentowanie darowizny przekazanej z konta internetowego Podstaw obliczenia darowizn jest dochód ka dego z ma onków obliczony oddzielnie Darowizna na rzecz Stowarzyszenia, na cele kultu religijnego Cele kultu religijnego a przedmiot darowizny Odliczenia darowizn od dochodu z tytu u odp atnego zbycia udzia ów Darowizna pieni na przeznaczona na ko cieln dzia alno charytatywno-opieku cz dokumentacja Darowizna przekazana na konto proboszcza Opodatkowanie podatkiem liniowym Sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny charakter terminu...656

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Spis treğci Rozdziaá 1. RozpoczĊcie dziaáalnoğci gospodarczej Rozdziaá 2. Prowadzenie ksiċgi. Uwagi wstċpne

Spis treğci Rozdziaá 1. RozpoczĊcie dziaáalnoğci gospodarczej Rozdziaá 2. Prowadzenie ksiċgi. Uwagi wstċpne Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok 2,14% 97,86% podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... XIII XVII XIX Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 198013 Temat: Przegląd podatkowy 2013 - VAT i CIT - nowelizacja ustaw i konsekwencje ich wprowadzenia 23-24 Maj Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 198013

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3.

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. Akta osobowe 4. Umowy o pracę 4.1. Umowa o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011

Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Przepisy prawa dotyczące zatrudnienie osób niepełnosprawnych stan prawny na rok 2011 Wiesław Olechowski Europejska Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Lublin, 25 marca 2011r. 1 Akty prawne USTAWA z

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

... (nr telefonu) Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa

... (nr telefonu) Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa Warszawa, dnia.2015 r....... (nazwa spółdzielni/osiedla)............... Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa Wniosek o

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce

Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce Jak rozliczyć dywidendy, a jak dochód ze zbycia udziałów w spółkach Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce PIT Od części przychodów z kapitałów pieniężnych podatek pobiera płatnik,

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 1. Nieruchomość jako przedmiot praw rzeczowych... 13 1.1. Definicja nieruchomości... 13 1.1.1. Nieruchomości gruntowe... 13 1.1.1.1. Części składowe nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K PM/01/01/W

W N I O S E K PM/01/01/W PM/01/01/W Urzędowa pieczęć wpływu: W N I O S E K 1) o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno * 2) o zamianę lokalu * * niepotrzebne skreślić Imię i nazwisko wnioskodawcy.. Adres zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N Załącznik nr3 do regulaminu ZFŚS w ZSB w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA CELE MIESZKANIOWE w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu (tekst

Bardziej szczegółowo

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly.

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly. Podatki 2016 Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 29 3000 E: contact@bakertilly.pl www.bakertilly.pl An independent member of Baker Tilly International Podatek dochodowy od

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów zawiera Wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące integralny element sprawozdania finansowego za 2013 rok. Żadne

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl Radom: Kompleksowe ubezpieczenie SWPZZPOZ im. dr B. Borzym w Radomiu Numer ogłoszenia: 262499-2012; data zamieszczenia: 11.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Środki trwałe o wartości początkowej w dniu przyjęcia do

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym.

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym. ... (imię i nazwisko)... w Rybniku (adres) ul. 3 Maja 12 44-200 Rybnik... (pesel)... ( NIP)... (nr telefonu kontaktowego) Wniosek Do Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o: - umorzenie* / odroczenie*

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń Kompleksowe materiały do wykorzystania na zajęciach z przedmiotu Rachunkowość przedsiębiorstw w klasie III Technikum Ekonomicznego lub w klasie II Policealnego Studium Ekonomicznego. Temat zajęć: Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie Usługa PFR PIT-37 za rok 2015 pomaga w prawidłowym wypełnieniu zeznania o kwotę przysługującej ulgi na dzieci oraz umożliwia wpisanie 1% na rzecz wybranej OPP. Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Krok

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zaliczka jako forma finansowania Projektów 1 Ogólna zasady zaliczkowania Dzia anie 8.2 Zaliczka przekazywana jest jednokrotnie na podstawie wniosku o p atno zaliczkow. Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Świadczenia wypłacane pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Świadczenia wypłacane pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Jak w praktyce są opodatkowane te świadczenia? Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS lub Fundusz) jest formą pomocy socjalnej realizowanej przez pracodawcę. Pracodawca tworzy go zgodnie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553. Sanok: Kontynuacja budowy hali sportowej w miejscowości Strachocina-roboty budowlane, wykończeniowe i towarzyszące Numer ogłoszenia: 62496-2010; data zamieszczenia: 08.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2015 godz. 08:25:55 Numer KRS: 0000536312

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2015 godz. 08:25:55 Numer KRS: 0000536312 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2015 godz. 08:25:55 Numer KRS: 0000536312 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo