SPIS TRE CI OD WYDAWCY... 41

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TRE CI OD WYDAWCY... 41"

Transkrypt

1 SPIS TRE CI OD WYDAWCY I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Osoba fizyczna Gospodarstwo rolne definicja Dzia alno rolnicza definicja normatywna Dzia specjalny produkcji rolnej a w asne potrzeby Kontraktacja a dzia alno rolnicza Przychód spó ki komandytowo-akcyjnej z dzia alno ci rolniczej Uprawy w nieogrzewanych tunelach foliowych Uprawy pod go ym niebem Przyjmowanie cieków z oczyszczalni S siedzkie us ugi rolnicze Administrowanie gospodarstwem rolnym Us ugi zwi zane z rolnictwem a dzia alno rolnicza Najem komina w gospodarstwie pod maszt telefonii komórkowej Dzier awa gruntów rolnych Dzier awa gospodarstwa rolnego Sposób korzystania z dzier awionego gruntu rolnego Us uga polegaj ca na czyszczeniu buraków Sprzeda z omu pochodz cego z w asnego gospodarstwa Hodowla suma afryka skiego Hodowla królika Sprzeda zwierz t egzotycznych pochodz cych z w asnej hodowli Sprzeda m odych pytona królewskiego Hodowla milaka jadalnego Hodowla karaczanów Sprzeda kwiatów pochodz cych z upraw prowadzonych we w asnym ogrodzie Produkcja darni Suszenie produktów z w asnej uprawy Us ugi suszenia p odów rolnych na rzecz innych osób Produkcja w dlin z w asnej hodowli Sprzeda warzyw w stanie rozdrobnionym Sprzeda obranych ziemniaków Sprzeda s omy w postaci brykietu Sieczka z wierzby energetycznej Produkcja szkó karska Produkcja s odu Hodowla ro lin akwariowych Sprzeda ryb w dzonych Dochody uzyskiwane ze sprzeda y ryb z owionych przez w dkarzy Przychody z prowadzenia punktu kopulacyjnego Odp atne jazdy konne Pensjonat dla koni... 67

2 6 42. Odsetki bankowe otrzymywane przez rolnika Odszkodowanie a przychód z dzia alno ci rolniczej Odszkodowanie za zanieczyszczenie gruntu rolniczego Sprzeda sprz tu rolniczego Gospodarka le na definicja Dochód ze sprzeda y drewna Ekwiwalent za zalesienie dzia ki rolnej Ustanowienie nieodpatnej renty Warto otrzymanych w wykonaniu umowy darowizny udzia ów Przekazanie zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa na rzecz syna Darowizna na chore dziecko pracownika Kwota zwróconego wk adu wyp acona spadkobiercom Dochody z wierzytelno ci nabytej w drodze spadkobrania Odsetki od depozytu zmar ego Zado uczynienie otrzymane przez spadkobierc Sp ata za przys uguj c cz spadku Nabycie w drodze spadku rodków zgromadzonych na OFE Niewa no umowy cywilnej Fakt zawarcia umowy niezgodnie z przepisami prawa cywilnego Handel odbarwionym olejem Nierz d nie podlega opodatkowaniu Podzia maj tku wspólnego a powstanie przychodu Sp ata na rzecz by ej ony z tytu u podzia u maj tku wspólnego Podzia wspólnego maj tku ma onków a odsetki Przychody na zaspokojenie potrzeb rodziny Dochody ma oletnich dzieci Gdy rodzic nie czerpie korzy ci z renty na syna Pe noletnio a wiek dziecka Wynajem dzia ki syna a rycza t Dochody ma oletniej córki Dochód ma oletniej córki z dzia alno ci gospodarczej Dochód ma oletniej córki z tytu u odp atnych praktyk szkolnych Dochody dziecka pe noletniego sposób rozliczania podatku Sposób rozliczenia dochodów ma oletnich dzieci przez opiekuna prawnego Sprawowanie opieki prawnej a doliczenie do dochodu Dochody z renty rodzinnej dziecka umieszczonego w rodzinie zast pczej II. CUDZOZIEMCY OPODATKOWANIE I PRZYCHODY Z ZAGRANICY Metody unikania podwójnego opodatkowania Nieograniczony obowi zek podatkowy Ograniczony obowi zek podatkowy ród em przychodu jest miejsce, gdzie dokonuj si czynno ci Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych Niedope nienie obowi zku meldunkowego bez znaczenia Zmienne miejsce przebywania Centrum interesów yciowych a kraj ojczysty Przeniesienie miejsca zamieszkania do innego pa stwa w trakcie roku podatkowego Znaczenie Modelowej Konwencji Pierwsze stwo umowy przed ustaw Dochody osi gane w Polsce... 95

3 13. Wspólne rozliczenie ma onków przy osi ganiu dochodów z ró nych krajów Obj cie nierezydentów preferencyjnymi zasadami opodatkowania dochodów osób samotnie wychowuj cych dzieci Praca zagraniczna a diety Przychody ze stosunku s u bowego Prowadzenie dzia alno ci zagranic w formie zak adu Dzia alno gospodarcza w Niemczech Zlecenia wykonywane w Belgii Moment powrotu do kraju Pracownicy placówek dyplomatycznych Dyrektor cypryjskiej spó ki Dochód uzyskany z tytu u sprzeda y licencji Siedziba armatora a siedziba podmiotu zarz dzaj cego statkiem Dochody marynarzy w Norwegii statek zarejestrowany w N.I.S Marynarze zatrudnieni w Holandii Dochody z du skich polis ubezpieczeniowych Emerytura otrzymywana od Wielkiego Brata wiadczenie emerytalne otrzymywane z dwóch pa stw wiadczenia o charakterze renty otrzymane z ameryka skiego towarzystwa ubezpieczeniowego Opodatkowanie dywidend wyp acanych przez spó k maj c siedzib na terytorium Cypru Podatek od osób, na których ci y ograniczony obowi zek podatkowy (od nale no ci licencyjnych) Wyp ata przez syndyka zaleg ych wynagrodze z tytu u pracy wykonywanej w Niemczech Certyfikat rezydencji Forma certyfikatu Jakie s kosekwencje faktu, e w tre ci certyfikatu rezydencji nie ma wskazania co do okresu jego wa no ci? Zw oka w okazaniu certyfikatu Nierezydenci zatrudnieni do prac wykonywanych poza granicami Polski Dochody z dywidend uzyskiwane przez polskich rezydentów podatkowych ze ród a w Luksemburgu Umowa zlecenie i umowa o dzie o w przypadku nierezydenta Opodatkowanie us ug zagranicznego t umacza Opodatkowanie dochodów z pracy wykonywanej przy pomocy Internetu, na serwerach poza krajem zamieszkania wiadczone przez nierezydenta us ugi prawne Niemiecki rezydent wykonuj cy wolny zawód Dochód uzyskiwany przez artyst z USA Brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a prawa autorskie Ameryka skie stypendium Sportowiec nierezydent Nierezydent a podatek liniowy Cudzoziemiec pe ni cy funkcj cz onka zarz du w polskiej spó ce Dodatek za roz k dla nierezydenta Konsultant z zagranicy Podatek od przychodów z wygranych uzyskanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Nienale na zaplata podatku zagranic a odsetki za zw ok Odszkodowanie wyp acone nierezydentowi Odp atne zbycie nieruchomo ci zagranicznych metody unikania podwójnego opodatkowania Przychody nierezydenta z tytu u wynajmu mieszkania Wynajem lokalu przez nierezydenta z USA

4 8 59. Odp atne zbycie przez nierezydenta nieruchomo ci po o onej w Polsce Informacje IFT-1/IFT-1R III. DZIA ALNO WYKONYWANA OSOBI CIE Dzia alno wykonywana osobi cie jako odr bne ród o przychodów Istota rozró nienia pomi dzy dzia alno ci wykonywan osobi cie a dzia alno ci gospodarcz Fakt rejestracji dzia alno ci gospodarczej nie pozbawia czynno ci osobistego charakteru Rodzaje przychodów zaliczane do przychodów z dzia alno ci wykonywanej osobi cie Dzia alno wykonywana osobi cie a opodatkowanie kart podatkow Ksi gowa realizuj ca zlecenia poza podstawowym stosunkiem pracy Korepetycje udzielane osobom nieprowadz cym dzia alno ci gospodarczej Przychody z uprawiania sportu Przychód uzyskany przy okazji weryfikacji umiej tno ci sportowca Dodatkowe wiadczenia wynikaj ce dla trenera z umowy zlecenia Trener b d cy przedsi biorc Serbski pi karz Stypendia sportowe przyznawane osobom, które nie posiadaj statusu ucznia lub studenta Przychody z dzia alno ci literackiej Wynagrodzenie nale ne, ale nieotrzymane Zap acone przez pracodawc sk adki na ubezpieczenie spo eczne zdrowotne w jakiej cz ci powinny obci a ubezpieczonego Odsetki od wyp acanego z opó nieniem wynagrodzenia cz onka zarz du Pokrycie cz ci kosztów szkolenia na cz onka rady nadzorczej Wynagrodzenie konsultanta opiewaj ce na kwot poni ej 200 z Prowizja wyp acana studentowi a opodatkowanie rycza tem Umowa zawarta na czas nieokre lony z dla s dziego sportowego Delegacja s dziowska Ekwiwalenty wyp acane agentom i zleceniobiorcom Ekwiwalent dla zleceniobiorcy za wykorzystywanie w asnych narz dzi Nieodp atne u yczenie sprz tu komputerowego radnym Szkolenia dla radnych gminy Wynagrodzenie inkasentów wyznaczonych uchwa rady gminy Samorz d adwokacki diety Zaliczenie Zespo u Wizytacyjnego do organów stanowi cych Izby Notarialnej Opodatkowanie diety cz onka zarz du fundacji Wynagrodzenie cz onków Rady Osiedla Diety awnika Rycza kuratora Przychody z kontraktów mened erskich Spó ki mened erskie Mened er czyli pracownik Prokurent Syndyk a dzia alno gospodarcza Pomoc prawna z urz du Pomoc prawna z urz du wiadczona przez radc wspólnika spó ki osobowej Przychody bieg ego s dowego T umaczenia wyroków s dowych Wynagrodzenie mediatora s dowego Grupowe ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej...169

5 46. Podró s u bowa osoby uzyskuj cej przychody z dzia alno ci osobistej Zwrot kosztów podró y wykonawcy dzie a Koszty podró y i zakwaterowania zwracane cz onkowi zarz du Transport dla radnych Skutki podatkowe otrzymania upominku wi tecznego przez zleceniobiorc Koszty uzyskania przychodów z dzia alno ci wykonywanej osobi cie IV. DZIA Y SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ Dzia y specjalne produkcji rolnej jako ród o przychodów Dzia y specjalne produkcji rolnej poj cie ogrzewanej szklarni (tunelu foliowego) oraz hodowli entomofagów Dzia y specjalne produkcji rolnej wielko stada Uruchomienie pakowni jaj Sposób ustalenia przychodów przy dzia ach specjalnych produkcji rolnej Cudzoziemiec z kraju UE a normy szacunkowe Rezygnacja z ksi g rachunkowych w trakcie roku Dzia y specjalne a podatek rolny Dzier awa samic a dzia y specjalne produkcji rolnej Przychód ze sprzeda y zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa Uzyskanie przez wspólnika rodków do produkcji drobiu Sprzeda ziemi ogrodniczej b d cej produktem ubocznym Zeznanie podatnika prowadz cego dzia alno gospodarcz i dzia y specjalne produkcji rolnej V. EMERYCI I RENCISCI OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW Przychody uzyskiwane przez emerytów i rencistów Renta w rozumieniu art. 12 updof Renta cywilnoprawna Zwolnienia od podatku dotycz ce rent Odszkodowania i renty jako rekompensata szkody spowodowanej czynem niedozwolonym wiadczenie wyrównawcze do zas dzonej renty Wyrównania za okres obni onego pobierania emerytury Wyp acone przez Spó k spadkobiercom wyrównania z tytu u zani onych emerytur Renty z tytu u choroby zawodowej lub wypadku przy pracy Emerytury i renty otrzymywane z zagranicy Emerytury w umowach UPO Emerytury i renty z zagranicy wyra one w walutach obcych kurs Opodatkowanie emerytury z USA Renta rodzinna z W och Renta z obowi zkowego systemu ubezpiecze socjalnych Renta za utrat zdrowia wyp acana onie poszkodowanego Renta wypadkowa ze S owacji wiadczenia emerytalne z tytu u niewolniczej pracy w okresie II wojny wiatowej Op aty manipulacyjne pobierane przez bank nie zmniejszaj kwoty podlegaj cej opodatkowaniu Zaleg a renta inwalidzka za lata poprzednie Odprawa emerytalna jako przychód ze stosunku pracy wiadczenie przyznane w trakcie stosunku pracy, wyp acone za po jego ustaniu Dofinansowanie sk adek z PFRON Sk adki ZUS od umów zlece z rencistami Wyp ata by emu pracownikowi wiadczenia pieni nego w zwi zku z d ugotrwa chorob Dodatek kombatancki i inne dodatki do rent i emerytur

6 Pomoc pieni na dla kombatantów wiadczenia otrzymywane przez emerytów (rencistów) by ych pracowników wiadczenia pieni ne wyp acone emerytom sfinansowane z Zak adowego Funduszu wiadcze Socjalnych Impreza kulturalno-okoliczno ciowa dla emerytów Nabycie nieruchomo ci przez by ego pracownika na preferencyjnych warunkach Dop aty do czynszu za lokal mieszkalny Dofinansowania do wycieczki dziecka by ego pracownika Podatkowe skutki umorzenia po yczki renci cie (emerytowi) Umorzenie zobowi zania z tytu u po yczki z ZF S Zwrot rodków gromadzonych w pracowniczych programach emerytalnych Pracownicze programy emerytalne poza Polsk Pracowniczy, brytyjski program emerytalny Opodatkowanie oszcz dno ci gromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych Transfer z indywidualnych kont emerytalnych do pracowniczych programów emerytalnych Kwoty wyp acane przez fundusz emerytalny w zwi zku ze mierci cz onka Wyp ata wiadczenia w przypadku mierci posiadacza IKZE Dochody z tytu u wiadczenia emerytalnego otrzymywane od ONZ Odsetki od nieterminowej wyp aty nagrody jubileuszowej VI. INNE RÓD A PRZYCHODÓW Przychody z innych róde Przychody z IKZE Zwroty i wyp aty IKZE Przychody producentów wina Korzystanie z pomieszcze w zak adzie, na rzecz którego wykonywane s us ugi zarz dzania Przychody uzyskiwane z tytu u pe nienia prokury Diety dla cz onka zarz du wspólnoty mieszkaniowej Pakiet medyczny dla cz onków rodziny U ywanie przez cz onków stowarzyszenia strojów oraz sprz tu sportowego Kwoty wyp acane przez fundusz emerytalny w zwi zku ze mierci cz onka Umorzona po yczka mieszkaniowa w zwi zku ze mierci pracownika Umorzone przez bank odsetki Umorzenie przez bank odsetek nale nych, ale nie wymagalnych Zwrot zwaloryzowanego wk adu mieszkaniowego Zwrot zwaloryzowanej op aty partycypacyjnej Zwracane kwoty przy p atno ci kart kredytow Por czenie kredytu bankowego Udzielenie nieoprocentowanej po yczki wspólnikom Udzielenie spó ce nieoprocentowanej po yczki Zasi ek macierzy ski i chorobowy wiadczenie zwi zane z promocj lub reklam Udost pnianie miejsca na reklam na w asnej stronie internetowej Remont a zwolnienie z czynszu Zwolnienie najemcy z obowi zku remontowania lokalu Zas dzone wiadczenie na utrzymanie rodziny Zas dzone odsetki Odszkodowanie za opuszczenie lokalu Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu...230

7 30. Refundacja przez spó dzielni kosztów remontu Dotacje otrzymane na usuni cie azbestu Odszkodowanie otrzymane od dostawcy energii za uszkodzenie sprz tu AGD Odszkodowanie za ustanowienie s u ebno ci gruntowej i przesy u Odszkodowanie za przewlek o post powania Kwota rekompensaty uzyskana za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzeda y Odsetki od trzynastki Umorzenie zaleg o ci podatkowych Umorzone zaleg o ci czynszowe Umorzona kara za wyci cie drzew bez zezwolenia Umorzona op ata adiacencka Zwrot rodków gromadzonych w pracowniczych programach emerytalnych Wyp aty kapita u po zmar ym uczestniku PPE Zwolnienie z opodatkowania zapomóg otrzymanych w przypadku zdarze losowych Przychody nieznajduj ce pokrycia w ujawnionych ród ach VII. KAPITA Y PIENI NE A. Charakterystyka ogólna Rodzaje przychodów z kapita ów pieni nych Definicje zwi zane z przychodami z kapita ów pieni nych Przychody z kapita ów pieni nych opodatkowane rycza tem (na zasadach okre lonych w art. 30a updof) Unikanie podwójnego opodatkowania w przypadku dochodów kapita owych Opodatkowanie dochodów z kapita ów pieni nych na zasadach okre lonych w art. 30b updof B. Obrót papierami warto ciowymi i udzia ami Przychody uzyskane w zwi zku ze zbyciem jednostek uczestnictwa Miejsce po o enia ród a przychodów z tytu u zbycia udzia ów Opodatkowanie przychodu ze sprzeda y obligacji Skarbu Pa stwa nabytych w drodze spadku Wspólne opodatkowanie ma onków a strata na gie dzie Akcje pracodawcy uzyskane przez pracownika Definicja kwoty nale nej Odleg y termin zap aty za udzia y Przew aszczenie akcji w celu zabezpieczenia d ugu Dzia alno gospodarcza nieobejmuj ca opcji walutowych Sprzeda wiadectw pochodzenia energii Zamiana udzia ów Darowizna akcji na rzecz osoby prawnej Koszty uzyskania przychodu przy odp atnym zbyciu udzia ów (akcji) w spó ce albo wk adów w spó dzielni obj tych w zamian za wk ad niepieni ny Zbycie udzia ów w zamian za udzia y innej spó ki agio Zbycie udzia ów (akcji) uzyskanych przy przekszta ceniu przedsi biorcy w jednoosobow spó k kapita ow Koszty uzyskania przychodu w przypadku zbycia akcji (udzia ów) uzyskanych w wyniku podzia u spó ki Moment opodatkowania dochodu ze zbycia akcji Spó ki zagraniczne Koszty kredytu na zakup akcji Zakup laptopa jako koszt Wydatki poniesione po zbyciu akcji jako koszt

8 Akcje zamienione na certyfikaty inwestycyjne Zadatek na poczet sprzeda y akcji Ustalanie dochodu ze sprzeda y akcji post powanie dowodowe Opodatkowanie papierów nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r Koszty przy obj ciu udzia ów (akcji) w zamian za aport Aport do spó ki w zamian za udzia y (akcje) warto aportu a warto udzia ów Warto nominalna a warto rynkowa udzia u Dop aty wniesione z maj tku spó ki jako koszt uzyskania przychodów ze zbycia udzia ów Podwy szenie warto ci nominalnej ju istniej cych udzia ów Nowoutworzone akcje obj te przez spó k akcyjn Straty z odp atnego zbycia papierów a przychód z odsetek C. Odsetki i dyskonto Odsetki od po yczek udzielanych przez podmioty, których przedmiotem dzia alno ci nie jest udzielanie po yczek Dzia alno polegaj ca na udzielaniu po yczek bez znaczenia formalna rejestracja Odsetki z lokat prowadzonych na rachunku bie cym przedsi biorcy Opodatkowanie zysków ze spó ki cichej Odsetki nale ne od udzia u kapita owego Odsetki wyp acane na rzecz nierezydentów Odsetki uzyskane w niemieckim banku Dyskonto przy obligacjach wykupywanych przez podmioty zagraniczne Zasada FIFO przy ustalaniu dyskonta papierów warto ciowych Opodatkowanie odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych Lokaty jednodniowe nowe zasady zaokr glania odsetek z oszcz dno ci lokowanych w bankach Odsetki od wk adów na ksi eczkach mieszkaniowych wolne od podatku Przychód w postaci wyp aconych odsetek z tytu u opó nienia w wyp acie dywidendy Ulgi podatkowe a podatek od odsetek bankowych D. Udzia w funduszach kapita owych Fundusze kapita owe Sk adki ubezpieczeniowe op acane przez pracodawc w ramach funduszu kapita owego, a przychód pracownika Umorzenie jednostek w funduszu ubezpieczeniowym w celu pokrycia kosztów zarz dzania Stosowanie zasady FIFO wzgl dem jednego rachunku inwestycyjnego Strata na udziale w funduszu kapita owym Strata przy zbyciu jednostek uczestnictwa a mo liwo rozliczania jej w kolejnych latach Zbycie jednostek uczestnictwa przez spadkobierc wiadczenia dodatkowe wyp acane przez fundusz Jednostki wyceniane w walucie obcej ustalanie wysoko ci przychodu i kosztów Opodatkowanie oszcz dno ci gromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych Przychód uzyskany z indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego E. Udzia w zyskach osób prawnych Otwarty katalog dochodu z udzia u w zyskach osób prawnych Zaliczkowa wyp ata dywidendy Dywidenda wyp acana w spó ce komandytowo-akcyjnej Wyp ata nadwy ki bilansowej cz onkom spó dzielni Zwrot dop at wniesionych uprzednio do spó ki z o.o Opodatkowanie obni enia warto ci nominalnej udzia ów Obni enie warto ci nominalnej udzia ów...290

9 70. Dywidendy dla akcjonariuszy w SKA zaliczki na podatek Przekszta cenia spó ek a niepodzielony zysk Zysk spó ki przeznaczony na pokrycie strat z lat poprzednich Zysk spó ki przekazany na kapita zapasowy a przekszta cenie Przekszta cenia spó ek kapita owych moment opodatkowania Obj cie udzia ów (akcji) w spó ce powsta ej wskutek przekszta cenia przedsi biorcy Podzia przez wydzielenie Podzia spó dzielni Podwy szenie kapita u zak adowego ze rodków zgromadzonych w kapitale zapasowym Spó ka przejmuj ca (nowo zawi zana) p atnikiem podatku od dochodu powstaj cego w wyniku podzia u spó ki Likwidacja spó ki Likwidacja spó dzielni otrzymane akcje SKA Darowane udzia y a przychód Umorzenie akcji bez wynagrodzenia Umorzenie udzia ów nabytych w drodze darowizny Op acanie sk adek ubezpieczeniowych za wspólnika VIII. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW A. Amortyzacja Definicja rodka trwa ego Wydatki na nabycie rodków trwa ych i warto ci niematerialnych i prawnych a koszty uzyskania przychodów Wydatki na grunt a amortyzacja Baza danych to know-how Wydatek na instalacj alarmow Internet segmenty Sie jako rodek trwa y Wyposa enie wynajmowanego mieszkania Moment rozpocz cia dokonywania odpisów od znaków towarowych rodki trwa e, których zakup zosta cz ciowo sfinansowany otrzymanymi rodkami pomocowymi Dotacja otrzymywana po zakupie rodka trwa ego Wprowadzenie do ewidencji rodka trwa ego stanowi cego maj tek prywatny Ewidencja rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych Ponad roczne u ywanie maj tku sankcyjne odsetki Amortyzacja rodka trwa ego wymienionego w ramach gwarancji Amortyzacja rodka trwa ego nabytego nieodp atnie Amortyzacja wygranego samochodu Sposób amortyzacji samochodu osobowego Amortyzacja samochodu osobowego u ywanego w cz ci na potrzeby prywatne Prywatny samochód osobowy wniesniony do firmy u ywany krócej ni rok Opinia bieg ego jako podstawa ustalenia warto ci pocz tkowej Fakt ujawnienia sk adników maj tku trwa ego w ewidencji a warto pocz tkowa Niezamortyzowana warto wyburzonego budynku Decyzja o pozwoleniu na u ytkowanie Warto pocz tkowa rodków trwa ych u przedsi biorców czonych, dzielonych i przekszta canych Warto pocz tkowa dla rodków trwa ych otrzymanych w zwi zku z likwidacj osoby prawnej Wydatek na wycen przez bieg ego kosztem uzyskania przychodu Warto pocz tkowa samochodu wykorzystywanego wcze niej do celów prywatnych Op ata rejestracyjna pojazdu zwi ksza jego warto pocz tkow

10 Zniesienie wspó w asno ci warto pocz tkowa Odsetki od kredytów i po yczek Budynek przeznaczony do remontu a amortyzacja Rabat a warto pocz tkowa rodka trwa ego Modernizacja rodka trwa ego a warto pocz tkowa Kontynuacja amortyzacji w przypadku wniesienia aportem przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci Wniesienie przez wspólników spó ki prawa nieodp atnego u ytkowania nieruchomo ci Zbycie sk adników wniesionych aportem Amortyzacja rodków trwa ych wchodz cych w sk ad przedsi biorstwa nabytego w drodze spadku Ponowna amortyzacja Kontynuacja czy powtórna amortyzacja? Podwy szone stawki amortyzacyjne Intensywnie wykorzystywany samochód osobowy Obni one stawki amortyzacyjne wysoko obni enia i moment zastosowania Podwy szenie uprzednio obni onych stawek Jednorazowy odpis amortyzacyjny Uzyskanie za wiadczenia po dokonaniu jednorazowej amortyzacji samochodu Wydatki na ulepszenie a jednorazowa amortyzacja Jednorazowa amortyzacja przy spó ce osobowej Indywidualne stawki amortyzacyjne towar musi by u ywany przed nabyciem a nie przed wpisaniem do ewidencji Nie mo na zmieni indywidualnie ustalonej stawki amortyzacyjnej Indywidualna amortyzacja budynków niemieszkalnych Udokumentowanie u ywania budynku niemieszkalnego rodki trwa e u ywane sezonowo brak indywidualnej stawki Indywidualne stawki amortyzacyjne inwestycji w obcych rodkach rodki trwa e ju nieu ywane w dzia alno ci rodek trwa y przej ciowo wykorzystywany wy cznie w cz ci Odpisy amortyzacyjne niestanowi ce kosztów Przekazanie cz ci nieruchomo ci firmowej na potrzeby osobiste Odpisy amortyzacyjne od cz ci budynku nieu ytkowanej z uwagi na aport Kwartalne i roczne odpisy amortyzacyjne Od czone od rodków trwa ych cz ci sk adowe skutki podatkowe Likwidacja rodków trwa ych z powodów ekonomicznych Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodu wydatków remontowych Przebudowa to nie remont Adaptacja do funkcji wyznaczonej przez podatnika Przystosowania budynku mieszkalnego do dzia alno ci gospodarczej W tpliwo ci co do prawid owej kwalifikacji poniesionych wydatków opinia bieg ego Remont a ulepszenie konieczno uwzgl dniania post pu technicznego Przew aszczenie a amortyzacja Kontynuacja amortyzacji zakupionej w asnej inwestycji w obcym rodku trwa ym Nak ady na obcy rodek trwa y Nak ady dotycz ce rodka trwa ego b d cego w asno ci wspólnika Niezamortyzowana warto inwestycji w obcym rodku trwa ym Wy czone czasowo z u ywania inwestycje w obcym rodku trwa ym Strata z tytu u likwidacji warto ci niematerialnych i prawnych Programy komputerowe wytworzone w firmie Modyfikacja programu komputerowego...355

11 B. Charakterystyka ogólna Poj cie kosztów uzyskania przychodów Definicja kosztów uzyskania przychodów Nie mo e by innej proporcji do rozliczania przychodów, a innej do rozliczania kosztów uzyskania przychodów w spó ce Wydatki poniesione przed dat rozpocz cia dzia alno ci Wydatek nieskutkuj cy uzyskaniem przychodu Finansowanie stypendium potencjalnego pracownika Koszty sfinansowane przez koproducenta Sam fakt zap aty jako dowód poniesienia wydatku nie wystarczy Wadliwo dokumentowania wydatku Nierzetelno faktur Nabycie trefnego paliwa tez mo na udowodni Nierzetelne faktury a szacowanie podstawy opodatkowania Brak rzetelnych faktur a szacowanie Co gdy u podwykonawcy sami superstachanowcy? Rozbie no ci pomi dzy wystawionymi fakturami a kwot uj t w podatkowej ksi dze Dowód ksi gowy inny ni faktura Ocena celowo ci wydatków Wysoko wydatku Koszty uzyskania przychodów ze ród a opodatkowanego cz ciowo Wydatki i koszty sfinansowane z dochodów wolnych od podatku Zakupy finansowane dotacj z PUP niestanowi c przychodu Kiedy nie jest mo liwe ustalenie kosztów uzyskania przypadaj cych na poszczególne ród a Polisa OC z tytu u wykonywanego zawodu Op ata produktowa a koszty uzyskania przychodów Dodatkowa op ata produktowa Wydatki na nauk na studiach zwi zanych z prowadzon dzia alno ci gospodarcz Kiedy kierunek studiów nie ma zwi zku z prowadzon dzia alno ci Wydatki na nauk j zyka Wydatek na kurs szybkiego czytania Odpisy i wp aty na fundusze Wykorzystanie rodków z ZF S Dodatkowe wp aty na ZF S Opó niona wp ata na rachunek ZF S Wydatki z ZF S wiadczenia urlopowe Odpis na fundusz szkoleniowy Wp aty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych Wp aty na fundusz remontowy kosztem Sk adki i inne wp aty z tytu u przynale no ci do organizacji Zaliczenie do kosztów wierzytelno ci odpisanych jako nie ci galne Uprawdopodobnienie nie ci galno ci wierzytelno ci protoko em Bezskuteczno jednej z egzekucji Postanowienie o nie ci galno ci dotycz ce cz ci wierzytelno ci Umorzenie wierzytelno ci pracowników Wierzytelno ci nie ci galne czy VAT jest kosztem? Odpisy aktualizuj ce u podatników prowadz cych ksi g przychodów i rozchodów Nieuznana wierzytelno a korekta przychodu Dokument uprawdopodobniaj cy nie ci galno wierzytelno ci musi by wiarygodny Zawieszenie post powania przez S d

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA SPIS TRE CI ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 37 A. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 37 1. rodki trwa e i warto ci niematerialne a koszty uzyskania przychodu...37 2. Aktualizacja warto ci a koszt sprzeda y...38 3. Odpisy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 39

ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 39 SPIS TRE CI ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 39 A. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 39 1. rodki trwa e i warto ci niematerialne a koszty uzyskania przychodu...39 2. Obowi zek dokonywania odpisów amortyzacyjnych...40

Bardziej szczegółowo

17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych

17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych SPIS TRE CI ROZDZIA I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW... 31 1. Poj cie koszty uzyskania przychodów... 31 2. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r.... 32

Bardziej szczegółowo

2.11. Dzia alno rolnicza a dywidenda dla osoby fizycznej...62 2.12. Hodowla koni...63 2.13. Polowa uprawa kwiatów...64 2.14.

2.11. Dzia alno rolnicza a dywidenda dla osoby fizycznej...62 2.12. Hodowla koni...63 2.13. Polowa uprawa kwiatów...64 2.14. SPIS TRE CI ROZDZIA I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA...39 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy...39 1.1. Podmiot opodatkowania...39 1.2. Osoby prawne...40 1.3. Jednostki nieposiadaj ce osobowo

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25

SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25 SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25 I. POJ CIE RODKÓW TRWA YCH...27 1. Definicja rodków trwa ych w ustawie o rachunkowo ci...27 2. rodki trwa e w przepisach podatkowych...28 3. Definicja rodków trwa ych sformu

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI Od Wydawcy... 45 ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 47 1. Osoba fizyczna... 47 2. Gospodarstwo rolne definicja... 47 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 48 4. Dział

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa;

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa; USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 781) Rozdzia 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

CZ I. SK ADKI ZUS... 35

CZ I. SK ADKI ZUS... 35 SPIS TRE CI CZ I. SK ADKI ZUS... 35 ROZDZIA I. UBEZPIECZENIA SPO ECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW... 37 1. Osoby obj te ubezpieczeniem jako pracownik... 37 1.1. Poj cie pracownika... 37 1.2. ona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT... 1 1. Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej... 1 2. Powszechno VAT... 2 3. Wielofazowo i proporcjonalno VAT...

Bardziej szczegółowo

33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie... 82 34. Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]...

33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie... 82 34. Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]... XXXVIII. WIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW... 31 1. Towary przekazane (zu yte) pracownikom na cele zwi zane z prowadzeniem przedsi biorstwa [art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2]... 31 2. Posi ki i napoje podczas

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI OD WYDAWCY... 41 I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 43 1. Pojęcie osoby fizycznej... 43 2. Gospodarstwo rolne definicja... 43 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 43 4. Dział

Bardziej szczegółowo

Wst p...15. Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17

Wst p...15. Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17 Spis tre ci Wst p...15 Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17 Wykaz stosowanych skrótów...21 ROZDZIA I. WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE...23 1. Warto pocz tkowa warto ci niematerialnej i prawnej...23

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug. (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 780) DZIA l.

USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug. (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 780) DZIA l. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 780) DZIA l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

FINANSE SPÓ EK. W odzimierz W sowski

FINANSE SPÓ EK. W odzimierz W sowski W odzimierz W sowski Podatki s istotnym wydatkiem w dzia alno ci gospodarczej. Oby p aci wysokie podatki mawiaj ci, którzy ycz powodzenia w dzia alno ci gospodarczej i osi gania wysokich zysków. Z innej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok

SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Tymbark z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok Sprawozdanie z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011rok Bud et Gminy Tymbark zgodnie z uchwa bud

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury honko@wneiz.pl Strona 1 Materia y pomocnicze do wicze z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO FINANSOWA Spis tre ci: 1. Faktoring... 1 2. Forfaiting... 6 3. Leasing... 7 4. Rachunkowo jednostek w stanie upad

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW... 17

SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW... 17 SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW... 17 ROZDZIA I. WST P (co to jest faktura, rodzaje faktur, zadania jakie spe nia faktura w rozliczeniach podatkowych z US oraz w obrocie gospodarczym)... 23 1. Rewolucja w poj

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi EKSPERTYZA Dzia alno rolnicza prowadzona w formie dzia ów specjalnych produkcji rolnej w aspekcie ubezpiecze Analiza prawno-ekonomiczna zasad opodatkowania dzia ów

Bardziej szczegółowo