na cele administracyjne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na cele administracyjne"

Transkrypt

1 URZĄD MIEJSKI W KONINIE Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) , fax (0-63) , WP Konin, dnia r. W Y J A Ś N I E N I E I Z M I A N A treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na : Adaptację budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm. ), zamawiający informuje, Ŝe wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi. Pytanie nr 1 : W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne nr sprawy:wp prosimy, aby w warunkach umowy (zał. Nr 9 SIWZ) wprowadzić następujące modyfikacje: 1. w 3 ust. 1 lit. B) po wyrazie inwestorskiego wpisać i autorskiego ; 2. w 4 pkt. 8 wyraz certyfikatów zmienić na deklaracji, ponadto na końcu zdania dodać zapis jeŝeli wyrób ten jest oznakowany znakiem budowlanym, jednakŝe wymóg okazania deklaracji zgodności nie ma zastosowania w przypadku, gdy dany wyrób budowlany posiada oznaczenie CE. 4 pkt. 8 otrzymuje brzmienie wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art.10 ustawy z dnia 07.lipieca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2010r Nr 243, poz.1623 z póź. zm.), okazanie na kaŝde Ŝądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego deklaracji zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną kaŝdego uŝywanego na budowie wyrobu, jeŝeli wyrób ten jest oznakowany znakiem budowlanym. JednakŜe wymóg okazania deklaracji zgodności nie ma zastosowania w przypadku, gdy dany wyrób budowlany posiada oznaczenie CE 3. w 10 ust. 3 lit. b) zwrot gwarancji jakości zastąpić sformułowaniem rękojmia za wady Zamawiający wyraŝa zgodę na proponowaną zmianę zapisów umowy. 4. w 11 ust. 1 lit. a) i b) wartość 0,5% zmienić na 0,1%. 5. w 11 ust. 1 lit. c) wartość 20% zmienić na 10%, ponadto na końcu zdania dodać zapis co wyłącza zapłatę kary umownej, o której mowa w ust. 3 poniŝej. 6. w 11 ust. 2 lit. a) wartość 0,5% zmienić na 0,1%. 7. w 11 ust. 2 lit. b) spójnik i zmienić na lub. w 11 ust. 2 lit. b) słowa Miasta Konin i Starostwa Powiatowego zmienia się na Zamawiającego. 8. w 11 ust. 3 po wyrazie Wykonawca wpisać łącznie. w 11 ust. 3 słowa Miastu Konin i Starostwu Powiatowemu zmienia się na Zamawiającemu. 1

2 9. w 12 ust. 1 pkt. 1 po wyrazie Wykonawca wpisać bezzasadnie. 10. w 12 ust. 3 dodać zdanie drugie w brzmieniu KaŜda ze stron moŝe wykonać umowne prawo odstąpienia w terminie 30 dni od daty powzięcia przez nią wiedzy o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia. 11. w 12 ust. 7 na końcu zdania dodać zapis bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 12. w 13 ust. 7 zwrot wyznaczonego podwykonawcę zastąpić sformułowaniem podwykonawcę zaakceptowanego przez Zamawiającego. 13. w 14 ust. 2 zwrot w terminie do 7 dni zastąpić sformułowaniem w terminie dłuŝszym niŝ termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, liczonym. 14. w 14 ust. 4 wyraz rękojmi zmienić na gwarancji. 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy równieŝ po okresie rękojmi, jeŝeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie (która wystąpiła w okresie rękojmi) w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 15. w 14 ust. 5 w zdaniu drugim po wyrazie wad wpisać z tytułu rękojmi za wady, natomiast zwrot z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem zastąpić sformułowaniem z ustanowionego zabezpieczenia. 16. Dodać nowy 15 w brzmieniu : 15 Zmiany umowy 1. Poza przypadkami przewidzianymi w pozostałych postanowieniach niniejszej umowy, dopuszcza się zmianę istotnych postanowień umowy w zakresie zmiany terminu ustalonego w 2 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku: a) wystąpienia przestojów lub opóźnień z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego, w tym m.in. w przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, b) działania siły wyŝszej (na przykład klęski Ŝywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej wpływ na terminowość wykonania robót, c) wystąpienia warunków atmosferycznych lub gruntowych, w tym kolizji z nieudokumentowanymi sieciami podziemnymi lub innymi elementami, uniemoŝliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z ich wymogami technologicznymi lub zgdonie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, d) wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany umową, e) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, f) finansowania wykopalisk uniemoŝliwiających wykonywanie robót. 2. Opóźnienia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 1, muszą być odnotowane w dzienniku budowy. 17. dotychczasowemu 15 nadać oznaczenie jako 16. 2

3 Pytanie 2 : Dot. Projektu branŝy sanitarnej. W przekazanym projekcie wykonawczym brakuje jakichkolwiek rzutów instalacji wewnętrznych (wody, kanalizacji, ogrzewania, klimatyzacji) oraz profili wodociągu, sieci deszczowej, sieci sanitarnej, ciepłociągu. Prosimy o uzupełnienie. Projekt budowlany i wykonawczy naleŝy rozpatrywać jako całość. Elementy opisu technicznego zawarte są w projekcie budowlanym. Projekt wykonawczy jest uzupełnieniem projektu budowlanego. Pytanie 3 : Dot. Sieci ciepłowniczej oraz węzła cieplnego. Prosimy o informację, czy wykonanie sieci cieplnej wchodzi w zakres wyceny? Przekładka sieci cieplnej wchodzi w zakres wyceny. Pytanie 4 : Dot. Węzła cieplnego. Czy Inwestor przewiduje modernizację węzła cieplnego? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie zakresu robót oraz uzupełnienie dokumentacji o projekt. Węzeł cieplny nie wchodzi w zakres wyceny. Pytanie 5 : Prosimy o podanie, w jaki sposób ma być opuszczana roleta zewnętrzna przy oknach (napęd elektryczny czy roleta opuszczana ręcznie)?. Napęd elektryczny. Pytanie 6 : Nawiązując do wizji lokalnej budynku informujemy, Ŝe w kondygnacji piwnicznej występują widoczne zawilgocenia ścian. Projekt zakłada wykończenie ścian wykładziną winylową zastosowany materiał nie przepuszcza wilgoci (będą się robiły pęcherze oraz okładzina będzie się odklejać). Prosimy o rozwiązanie przez Projektanta problemu zawilgoceń w piwnicy oraz wskazanie innego materiału wykończeniowego.. Podczas inwentaryzacji obiektu (2010r) zawilgocenia nie występowały, nie jest to więc stan ciągły. Po wykonaniu docieplenia i izolacji murów piwnicznych zakłada się, Ŝe zawilgocenie ścian ustąpi. Pytanie 7 : Podczas wizji lokalnej budynku stwierdziliśmy, Ŝe ściany i posadzki w istniejącym obiekcie mają odchyłki od pionu lub poziomu, brak liniowości, brak kątów, uskoki posadzki w miejscach wyburzonych ścian itp.- wymienione odchyłki sięgają kilku centymetrów. Czy Zamawiający odbierze obiekt od Wykonawcy z takimi nierównościami? W ramach prowadzenia prac budowlanych naleŝy uzyskać jednolity poziom posadzki na kaŝdej kondygnacji. Na ścianach usunąć odchyłki od pionu poprzez szlifowanie oraz uzupełnienie tynku. Pytanie 8 : W projekcie wykonawczym, przed ułoŝeniem wykładziny winylowej ściennej, Projektant przewidział zeskrobanie i zmycie starej farby. Wykładzina zastosowana w projekcie wymaga idealnie równych powierzchni do układania. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wyrównanie oraz szpachlowanie ścian. W załączeniu dodatkowy przedmiar na przygotowanie powierzchni pod okładziny ścian. (załącznik-przedmiar). Pytanie 9 : Projekt zakłada izolację przestrzeni międzystropowej poddasza (opis techniczny pkt. 8.6) z wełny mineralnej gr. 20 cm. Dach budynku jest wykonany prawdopodobnie z płyt korytkowych na ściankach aŝurowych brak wejścia. Z przekrojów wynika, Ŝe wysokość przestrzeni międzystropowej wynosi cm. Prosimy o określenie, w jaki sposób wykonawca ma wykonać izolację. Wejście w przestrzeń jest moŝliwa po wykonaniu otworu w obudowie wyłazu na dach, w miejscach dostępowych wykonać docieplenie wełną mineralną w miejscach niedostępnych moŝna zastosować metodę nadmuchu granulatu z wełny mineralnej. 3

4 Pytanie 10 : Z pozycji nr 64 przedmiaru załączonego do SIWZ wynika, Ŝe naleŝy rozebrać pokrycie dachowe z papy na całej powierzchni dachu = 751,24m2. Natomiast w pozycji nr 173 określono, Ŝe naleŝy wykonać nowe pokrycie powierzchni dachu papą w ilości 351,24m2. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, Ŝe nową papę naleŝy połoŝyć na całej powierzchni dachu, czyli 751,24m2 tym bardziej, Ŝe podczas wizji lokalnej zauwaŝyliśmy przecieki na II piętrze (z dachu), popękane pokrycie dachowe oraz pęcherze na papie. Prosimy o zwiększenie przedmiaru pokrycia do całej powierzchni dachu.. Błąd przy wprowadzaniu danych powinno być 751,24m2, a nie 351,24m2. Pytanie 11 : Prosimy o potwierdzenie, Ŝe opłatę administracyjną za usunięcie krzewów ponosi Zamawiający. Opłata za usunięcie krzewów jest opłatą warunkową z odroczeniem na okres 3 lat od dnia zastąpienia krzewów starych innymi krzewami, tzn. do czasu ustalenia czy krzewy posadzone w zamian zachowają Ŝywotność. Nowe nasadzenia ujęte są w przedmiotowym zamówieniu. Pytanie 12 : Na rzucie parteru zaznaczono roletę o wymiarach 205 x 205 cm, zamykającą pomieszczenie 1.08 (Kasa). Prosimy o podanie parametrów tej rolety. Zastosować roletę antywłamaniową (z atestem) dowolnego producenta o parametrach: - profil aluminiowy wypełniony pianką bezfreonową, - wysokość profilu 37mm 39mm, - grubość profilu 8,5mm 9mm, - cięŝar m2 2,8kg 3kg, - napęd elektryczny, - kolor dostosowany do stolarki drzwiowej (złoty dąb). Pytanie 13 : Jak naleŝy wykonać ścianki wewnętrzne wiatrołapów po obu stronach drzwi D1a? Czy jako murowane grubości 15 cm zgodnie z rysunkiem A8/W, czy grubości 5cm zgodnie z rzutem parteru A2? JeŜeli nie są to ścianki murowane, to prosimy o podanie z czego naleŝy wykonać te ścianki.. Ściankę wewnętrzną wiatrołapu naleŝy zrealizować wg. rys. wykonawczego oraz zgodnie z zestawieniem stolarki jako murowaną. Pytanie 14 : Czy rolety zewnętrzne, które naleŝy zastosować w oknach na parterze, mają posiadać atest antywłamaniowości? Czy teŝ wystarczy, aby Ŝaluzje te posiadały elementy utrudniające włamanie, takie jak rygle blokujące podnoszenie rolety i nie muszą w/w atestu posiadać?. Rolety zewnętrzne muszą posiadać atest. Pytanie 15 : Czy zamiast elementu wzoru uzyskanego poprzez piaskowanie szyb p.poŝ. moŝna zamiennie wykonać wzór poprzez zastosowanie metody sitodruku lub naklejania folii?. MoŜna zastosować inną metodę uzyskania wzoru niŝ piaskowanie, przy zastosowaniu innej metody szyba musi zachować wymaganą odporność p.poŝ., np. folia mleczna, szroniona, z efektem piaskowania, matowa, RAL 9003, dopuszczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń biurowych. Pytanie 16 : Prosimy o jednoznaczne określenie, w jakim kolorze naleŝy wycenić drzwi aluminiowe D1a i D2a. Czy jest to kolor biały czy złoty dąb? Obydwa kolory występują przy opisie drzwi na rysunku nr A14 Zestawienie stolarki. W Opisie technicznym do projektu budowlanego jest mowa o kolorze białym RAL Drzwi aluminiowe D1a i D2a naleŝy wycenić w kolorze białym RAL wg. opisu technicznego. 4

5 Pytanie 17: Prosimy o wyjaśnienie, czy izolacyjność akustyczna min. 36dB opisana w punkcie 8.9 Opisu technicznego do dokumentacji budowlanej dotyczy okna czy szyby?. Izolacyjność akustyczna dotyczy okna. Pytanie 18 : Zgodnie z dokumentacją techniczną aranŝacja wnetrz występuje wyposaŝenie pomieszczeń np. biurka, stoły, szafy, krzesła itd. Brak tego wyposaŝenia w przedmiarze robót. W związku z powyŝszym prosimy o informację, czy wyposaŝenie objęte jest w/w zamówieniem, czy leŝy po stronie Zamawiającego? JeŜeli leŝy po stronie Wykonawcy prosimy o podanie zestawienia wyposaŝenia. Zakres zamówienia nie uwzględnia wyposaŝenia. Pytanie 19 : W przedmiarze robót nie ujęto przeszkleń EI30 widocznych na rysunku A8/W; A9/W; A10/W; A11/W oraz A12/W. Prosimy o podanie ilości, koloru ram, przeszkleń i czy naleŝy przyjąć do wyceny szybę bezpieczną (jedno czy dwustronnie) oraz czy naleŝy wykonać w profilach stalowych czy aluminiowych?. NaleŜy wykonać profil aluminiowy, kolor RAL 9006, szyba bezpieczna dwustronna. Ilości: panel pełny 4,5 m2, szyba 57 m2, profil 220 mb. Pytanie 20 : Brak poręczy dla osób niepełnosprawnych (wyposaŝenie sanitarne) wynikających z dokumentacji technicznej. Prosimy podać ilości i z jakiego materiału naleŝy przyjąć wycenę ze stali nierdzewnej czy stalowe malowane proszkowo?. NaleŜy przyjąć stalowe malowane proszkowo RAL 9003, 2 uchwyty podnoszone mocowane do ścian przy umywalce, 1 uchwyt stały z wieszakiem na papier toaletowy przy muszli ustępowej mocowany do ściany i podłogi, 1 uchwyt podnoszony przy muszli ustępowej mocowany do ściany. Pytanie 21 : W przedmiarze robót ujęto: lustra, pojemniki na mydło oraz suszarki do rąk. Natomiast brak takiego wyposaŝenia jak: naściennych podajników ręczników papierowych oraz koszy na ręczniki papierowe (rys. A24/W). Czy wyŝej wymienione wyposaŝenie zastąpione jest suszarką do rąk? Prosimy podać równieŝ z jakiego materiału naleŝy wycenić w/w wyposaŝenie ze stali nierdzewnej czy malowane proszkowo?. NaleŜy przyjąć pojemniki na mydło oraz suszarki do rąk w obudowie plastikowej w kolorze białym, lustra bez ram przyklejane do ściany, dodatkowo 1 pojemnik na ręczniki papierowe w WC dla osób niepełnosprawnych oraz kosze plastikowe 1 szt w kaŝdym pomieszczeniu sanitarnym. Pytanie 22 : Z jakiego materiału naleŝy wykonać balustrady zewnętrzne i wewnętrzne? Ze stali nierdzewnej czy stalowe malowane proszkowo?.- NaleŜy wykonać ze stali nierdzewnej. Pytanie 23 : W przedmiarze robót nie ujęto nawiewników higrosterowanych w ilości 47szt. Czy naleŝy ująć w wycenie? JeŜeli tak, to tyle ilości ile podano w dokumentacji projektowej rys. A12?. Nawiewniki naleŝy uwzględnić w wycenie zgodnie z ilością podaną w dokumentacji. Pytanie 24 : Zestawienie okien rys. A12 okna, które są przeciwpoŝarowe EI30 powinny być aluminiowe a nie z PCV. Jakie przyjąć do wyceny? NaleŜy przyjąć okna EI30 - aluminiowe. 5

6 Pytanie 25 : Czy w zakresie ochrony P.POś. w/w dokumentacje zostały uzgodnione oraz pozytywnie zaopiniowane przez rzeczoznawcę przeciwpoŝarowego. Uzgodnienia wymagają takie elementy jak główny wyłącznik prądu, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, system sygnalizacji poŝarowej oraz oddymianie. Uzgodnienia powinny być potwierdzone pieczątką i podpisem rzeczoznawcy na kaŝdej stronie która ich dotyczy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekt został uzgodniony przez rzeczoznawcę do spraw p.poŝ. Pytanie 26 : Projekt w zakresie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego posiada błędy. PoniewaŜ projektowane oprawy awaryjno ewakuacyjne są fabrycznie wyposaŝone w akumulatory, posiadają wymagane przepisami certyfikaty oraz świadectwa dopuszczenia, są zasilane z za głównego wyłącznika prądu p.poŝ. to nie jest wymagane przepisami ich zasilanie przewodem typu HDGs 3x1,5 lub HDGs 4x1,5 w ilości 5799mb. Projektowane rozwiązanie nie potrzebnie podnosi koszty inwestycji. Oprawy naleŝy zasilić przewodami YDY 50/750V 3, 4x1,5mm2. Projekt został wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. (Dz.U.2009 nr 56 poz. 461) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z przywołanymi normami oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.czerwca 2010r. ( Dz.U nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Pytanie 27 : Zgodnie z dokumentacją oprawy awaryjno ewakuacyjne naleŝy podłączyć przewodem YDY 2x1,5 do centralki sterującej -Brak przedmiarów na ten temat Oraz z uwagi na wyeliminowanie zakłóceń powinien być to przewód co najmniej YNTKSYekw 2x1. Zgodnie z dokumentacją oprawy awaryjne-ewakuacyjne naleŝy podłączyć przewodem YDY2x1,5 mm do centralki sterującej. Pytanie 28 : W obiekcie są zaprojektowane : -Przycisk sterowniczy głównego wyłącznika p.poŝ. prądu 2 szt przy drzwiach wyjściowych -Przyciski sterownicze wyłącznika p.poŝ. prądu POM na korytarzach 11szt -Przyciski ręcznych ostrzegaczy poŝarowych szt. 8 przy klatkach schodowych -Przyciski oddymiania klatek schodowych szt. 8 Pytanie: Czemu mają słuŝyć przyciski sterownicze wyłącznika p.poŝ. prądu POM na korytarzach poniewaŝ niema na ten temat zmianki w części opisowej dokumentacji? Czy brak współdziałania między przyciski sterowniczymi wyłącznika p.poŝ. prądu pom na korytarzach a przyciskami ręcznych ostrzegaczy poŝarowych projektowanego systemu adresowalnego ostrzegania poŝarowego jest rozwiązaniem prawidłowym? oraz Brak przedmiaru dotyczącego przycisków sterowniczych wyłącznika p.poŝ. prądu pomieszczeń szt 11. Opracowanie wykonano zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu. Nie przewiduje się się zmian w dokumentacji. Podane dane są wystarczające do sporządzenia oferty. Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, część rysunkowa oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej naleŝy rozpatrywać łąćznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach, fakt ten nie zwalnia wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertowej. Wykonawca przed złoŝeniem oferty winien dokonać wizji lokalnej. Pytanie 29 : Prosimy o podanie producenta (sprecyzowanie parametrów technicznych) poniŝszych opraw oświetleniowych, poniewaŝ podana symbolika jest niewystarczająca do wyszukania tychŝe opraw w Ŝadnym katalogu na polskim rynku. Oprawa 236 EVG NASTROPOWA 4 szt Oprawa 121 evg 5 szt Oprawy 135 EVG 45szt Oprawy 150W HID 230V CL2 ESH Nr szt 6

7 Oprawy QR111 1szt Oprawy QR111 1szt Oprawy 213EVG 20szt Oprawy 226 EVG 180szt Oprawy 226 EVG IP44 15szt Oprawy 232 EVG 24szt Oprawy 236 EVG 191szt Oprawy 255EVG 26szt Oprawy 3G EVG IP65 111szt Oprawy 3G EVG IP65 4szt Oprawy k 124 evg ip44 16szt Oprawy 3G 218 EVG IP65 1szt Oprawy 142 evg ip44 28szt. Wszystkie parametry techniczne podane są w opisie technicznym pkt Charakterystyka opraw oświetleniowych. Pytanie 30 : W dokumentacji załączonej do SIWZ brak jest jakichkolwiek bliŝszych informacji na temat napisów na elewacji budynku. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe wykonanie napisów nie wchodzi w zakres oferty. Napisy nie wchodzą w zakres zlecenia. Pytanie 31 : Wg rysunków dotyczących wzmocnienia stropu nad piwnicą oraz wg opisu technicznego wzmocnienia te naleŝy wykonać z belek stalowych HEB 240. Natomiast w opisie przedmiaru (poz. 158 i 159) znajdują się belki stalowe HEB 120. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe do oferty naleŝy przyjąć belki HEB240. NaleŜy przyjąć belki zgodnie z projektem tj. HEB240. Pytanie 32 : Wg opisu technicznego zaprojektowano jezdnie o szerokości 5,0m, w tym za pomocą koloru kostki betonowej wydzielono drogę poŝarową szerokości 4,0m. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób naleŝy wykonać ww. wydzielenie (ile rzędów kostki, w jakim kolorze itp.) oraz ujęcie odpowiednich pozycji w przedmiarze.. Wydzielenie naleŝy wykonać za pomocą kostki w kolorze czerwonym. Wydzielenie pokazane jest na rysunku DW 1 Plan sytuacyjny. Ilość kostki kolorowej wycenić zgodnie z pozycją nr 37. Pytanie 33 : Czy Zamawiający przewiduje wydzielenie miejsc parkingowych na parkingu. Jeśli tak, to prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób naleŝy wykonać ww. wydzielenie oraz ujęcie odpowiednich pozycji w przedmiarze. Odpowiedz jw. Pytanie 34 : Wg rysunku szczegółów powierzchnia ław w przekroju jest większa niŝ przyjęto w obmiarze, w związku z tym zwiększy się ilość betonu na ławy. Prosimy o korektę ilości w poz. 38 (powinno być: 210*0,0825=17,32m3) oraz w poz. 40 (powinno być 149*0,1125=16,76m3). NaleŜy zmienić przedmiar w pozycji nr 38 na 17,32m3 oraz w pozycji nr 40 na 16,76m3. Pytanie 35 : Prosimy o potwierdzenie, Ŝe ławy pod krawęŝniki naleŝy wykonać z kruszywa łamanego. Ławy pod krawęŝniki naleŝy wykonać z betonu C12/15. Pytanie 36 : Proszę o zamieszczenie więcej szczegółów technicznych stolarki okiennej i drzwiowej lub zestawienie (np. kolor, czy okna rozwierane, czy uchylno rozwierane, jak wysokość i szerokość). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w tym dokumentacja projektowa) szczegółowo i wyczerpująco określa zakres zamówienia. 7

8 Pytanie 37 : Czy do oferty trzeba załączyć kosztorysy. Jeśli tak to szczegółowe czy uproszczone. Czy wystarczy tylko zestawienie cenowe załącznik nr 6?. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w( części IX ) szczegółowo i wyczerpująco określa sposób wyliczenia ceny oferty. Pytanie 38 : W kosztorysie brak klap przeciwpoŝarowych. Czy trzeba je wycenić?. Tak naleŝy je wycenić. Pytanie 39 : Czy Zamawiający dysponuje kosztorysami szczegółowymi ślepymi?. Jeśli tak proszę o ich udostępnienie, iŝ przedmiary robót całkowicie róŝnią się od zestawień materiałowych w projekcie budowlanym.. Zamawiający umieścił w SIWZ wszystkie posiadane dokumenty niezbędne do przygotowania i złoŝenia oferty. Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ. W załączeniu : Przedmiar uzupełniający na przygotowanie powierzchni pod okładziny ścienne kpl. Otrzymują - Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Z a t w i e r d z i ł Z up.prezydenta Miasta Konina (-) Barbara Dusza Kierownik Wydziału Prawnego i Zamówień Publicznych ZCz 8

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

Zestaw II. Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012

Zestaw II. Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012 Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012 Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na,,modernizacja i adaptacja zabytkowego domu żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie. znak sprawy: AS/BZP/01/2013 Szczecin dnia 25.01.2013r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1. Jaworze, dn. 20.07.2011r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1. Zamawiający otrzymał zapytania do postępowania nr ZP/PN/15/2011 przetargu nieograniczonego na Modernizację, przebudowę i adaptację Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - Segment D 2. Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika PCFE.272.17.2013 Nowy Sącz, 20.05.2013 r. Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZP Rzeszów, r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

ZP Rzeszów, r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZP.271.1.87.2014 Rzeszów, 19.11.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20.03.2015 roku. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015

Wrocław, 20.03.2015 roku. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015 Wrocław, 20.03.2015 roku INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015 Dotyczy: postępowania: Przetarg nieograniczony na budowę budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r.

Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r. Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r. Dotyczy: Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyŝej 60 tys. euro na Wykonanie robót budowlanych obejmujących przykrycie

Bardziej szczegółowo

Legionowo, 18 marca 2013 r. L.dz. C-ZPFP/166/144/69/13

Legionowo, 18 marca 2013 r. L.dz. C-ZPFP/166/144/69/13 Legionowo, 18 marca 2013 r. L.dz. C-ZPFP/166/144/69/13 Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5 Czy naleŝy wycenić współpracujący z modułem Sygnalizator optyczno akustyczny? Odpowiedź Ad. 5 Nie występuje w projekcie.

Pytanie 5 Czy naleŝy wycenić współpracujący z modułem Sygnalizator optyczno akustyczny? Odpowiedź Ad. 5 Nie występuje w projekcie. UWAGA! Bogoria, dnia 27.09.2012 r Urząd Gminy w Bogorii udziela odpowiedzi na zadane pytania. Pytanie 1 W przedmiarze robót dz. 14 instalacja centralnego ogrzewania w pozycjach: 14.8 Grzejniki stalowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30.01.2009 r. wg rozdzielnika. WSNHiD.ZP/341-1/08

Poznań, dnia 30.01.2009 r. wg rozdzielnika. WSNHiD.ZP/341-1/08 WSNHiD.ZP/341-1/08 wg rozdzielnika Poznań, dnia 30.01.2009 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę WyŜszej Szkoły Nauk

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 czerwca 2016 r. DT ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Poznań, dnia 28 czerwca 2016 r. DT ODPOWIEDZI NA PYTANIA Poznań, dnia 28 czerwca 2016 r. DT.5.212.29.2016 ODPOWIEDZI NA PYTANIA Dotyczy : Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Modernizacja Hali Sportów Walk, Poznań, ul. Reymonta 35. Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.1.2015 Zielona Góra, 2015-01 - 14 Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy: ZP: 3311/34-2/2015 Chełm dnia: 2015-07-03

Znak Sprawy: ZP: 3311/34-2/2015 Chełm dnia: 2015-07-03 Znak Sprawy: ZP: 3311/34-2/2015 Chełm dnia: 2015-07-03 Do wszystkich zainteresowanych dotyczy : przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą Modernizacja pomieszczeń po Ośrodku Dializ na Oddział

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Modliborzyce 2012-02-09 Dotyczy postępowania znak: INW.271.1.2.2012 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Uprzejmie informuje się, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P.POś.

DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P.POś. Egz. / 6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe 25-217 Kielce ul. Zagnańska 84a tel (0-41) 361-20-44 ; 361-30-64 NIP 657-172-45-85 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r.

WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r. WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r. WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn.: Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Librantowa wraz z

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór

Bardziej szczegółowo

(otwarcie ofert 12.11.2010 r.)

(otwarcie ofert 12.11.2010 r.) Agencja Rozwoju Regionalnego 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1a Starachowice, 05.11.2010 r. Dot. przetargu pn.: Rozbudowa budynku Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (otwarcie ofert

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j 4 3 3 0 0 B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) 499-06-02, Fax (33) 499-06-02, www.bip.zgm.eu j ZGM/DZ/20/2016/ADM Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

OS/ZP/118/08/P2 Szczecin 08.12.2008 r.

OS/ZP/118/08/P2 Szczecin 08.12.2008 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ 71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1 e-mail: spsk1@med.pam.szczecin.pl www.spsk1.szn.pl Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Czy w zakres wyceny wchodzi układ drogowy z kostki po stronie południowo wschodniej budynku? Odpowiedź: Nie wchodzi

Pytanie 1 Czy w zakres wyceny wchodzi układ drogowy z kostki po stronie południowo wschodniej budynku? Odpowiedź: Nie wchodzi OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 18/PN/2015 Z dnia: 04-09-2015r. Nazwa (firma) Zamawiającego SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA Adres Zamawiającego UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA O B I E K T : H A L A W I E L O F U K C Y J N A D L A M I Ę D Z Y N A R O D O W Y C H T A R G Ó W Ł Ó D Z K I C H A D R E S I N W E S T Y C J I : Łódź ul. Stefanowskiego 17, działka nr 90/3; 90/4; 90/5;

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYKONANIA USŁUGI

OFERTA WYKONANIA USŁUGI Załącznik nr 4 do specyfikacji BPM.ZZP.271.134.2011... Nazwa i adres firmy (wykonawcy)... (NIP, Regon) OFERTA WYKONANIA USŁUGI O KTÓREJ MOWA W SPECYFIKACJI W TYTULE: Opracowanie projektu budowlanego i

Bardziej szczegółowo

Opis farb, płytek i oświetlenia będzie stanowić podstawę do zakupów dokonywanych przez obecnego wykonawcę robót budowlanych (Agrobex Sp. z o.o.

Opis farb, płytek i oświetlenia będzie stanowić podstawę do zakupów dokonywanych przez obecnego wykonawcę robót budowlanych (Agrobex Sp. z o.o. Pkt 2. ppkt 3) 3) Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy następujących pomieszczeń: Pyt. 1 hol wejściowy, recepcja z barem na zapleczu, restauracja, klatki schodowe K1, K2, K3, K4, K5, Czy wystarczy wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kowary, 19 kwiecień 2013 r. GK.271.1.2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby utworzenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Pabianice, dnia 04.10.2013 roku Uczestnicy postępowania przetargowego ZP.271.11.2013 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i

Bardziej szczegółowo

magazynowych i warsztatów; przystosowanie okien w klatkach schodowych w najwyŝszych kondygnacjach

magazynowych i warsztatów; przystosowanie okien w klatkach schodowych w najwyŝszych kondygnacjach Page 1 of 6 Inowrocław: Wykonanie zabezpieczeń przeciwpoŝarowych w budynku Zespołu Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu Numer ogłoszenia: 149798-2010; data zamieszczenia: 31.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7 I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: Dostawa i montaŝ dwóch platform przyschodowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w ramach zadania Nadbudowa kondygnacji budynku Zespołu Szkół nr 45 ul.

Bardziej szczegółowo

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. ul. Dąbrowszczaków 18 78-200 Białogard www.tbs-bialogard.pl - tel. 94 312 44 26 fax. 94 312 64 44 NIP 672-000-66-37; wysokość kapitału zakładowego:

Bardziej szczegółowo

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Pytanie Oferenta: Czy Zamawiający dołączy przedmiary na wykonanie w/w zamówienia? Odpowiedź Zamawiającego: wycenę należy opracować w oparciu o udostępnioną

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Rzeszów, 08 maja 2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ dotyczy: wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ na przetarg nieograniczony pn. Wykonanie robót budowlanych, polegających na dociepleniu elewacji, montażu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 17. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012

INFORMACJA NR 17. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 INFORMACJA NR 17 Dot. : przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 5. Część instalacyjna przedmiaru Poz. 70 - Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji.

Strona 2 z 5. Część instalacyjna przedmiaru Poz. 70 - Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji. Katowice, dnia 13 listopada 2014 r. Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ul. Mikołowska 72a, 40 065 Katowice Dotyczy: postępowania ZP 23/2014 na Remont sal dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt BranŜa: Budowlana Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy wymiany stolarki okiennej z profili aluminiowych na stolarkę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług Numer: ZP/AP/25/2013 Data publikacji: 08.01.2013 Kategoria: stolarka aluminiowa

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług Numer: ZP/AP/25/2013 Data publikacji: 08.01.2013 Kategoria: stolarka aluminiowa Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług Numer: ZP/AP/25/2013 Data publikacji: 08.01.2013 Kategoria: stolarka aluminiowa Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

PB.261-7/2014 Wieliczka, 13.03.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA Zestaw nr 2

PB.261-7/2014 Wieliczka, 13.03.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA Zestaw nr 2 PB.261-7/2014 Wieliczka, 13.03.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA Zestaw nr 2 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu otwartego którego przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 września 2016 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

Wrocław, dnia 16 września 2016 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 16 września 2016 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na przebudowie i adaptacji lokalu mieszczącego się przy ulicy Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PRZETARGOWA ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM : Remont klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń ogólnego użytku w budynku mieszkalnym : Olsztyńska 10, 12, 14, 16 INWESTOR : 11-500 Giżycko,

Bardziej szczegółowo

I. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

I. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl WP.271-40/2011 Konin, dnia 21.10.2011r. W Y J A Ś N I E

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIOR

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIOR Znak sprawy: ZP-11/10/12 Myślenice, 9 listopada 2012 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO NA: Modernizację budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA I. WSTĘP 1.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA. telefony: 077/ , , fax: 077/ OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

GMINA TURAWA. telefony: 077/ , , fax: 077/ OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-16/08 Turawa, 31-10-2008r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlany rozdziału p.poŝ. nieruchomości budynku nr 25 i 27 przy ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku.

NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlany rozdziału p.poŝ. nieruchomości budynku nr 25 i 27 przy ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku. OBIEKT: Budynek Urzędu Marszałkowskiego LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 INWESTOR: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-126 Gdańsk NAZWA OPRACOWANIA: Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1: Jakie Parametry powinny mieć kasetony użyte w I części inwestycji? kolor, wymiar, czy ogniotrwałe? Odpowiedź:

Pytanie nr 1: Jakie Parametry powinny mieć kasetony użyte w I części inwestycji? kolor, wymiar, czy ogniotrwałe? Odpowiedź: Sąd Okręgowy w Warszawie OF-382-14/14 Warszawa, dnia 6 lutego 2014 roku Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZP/INW/2/14 Komisja przetargowa, powołana do przeprowadzenia postępowania nr ZP/INW/2/14

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

IOŚ.271.1.2.2014 Nowy Żmigród 06.03.2014 r. Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014

IOŚ.271.1.2.2014 Nowy Żmigród 06.03.2014 r. Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014 IOŚ.271.1.2.2014 Nowy Żmigród 06.03.2014 r. Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ; Poprawa dostępności do kultury w Gminie Nowy

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3.

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami lekcyjnymi przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu Uprzejmie proszę o odpowiedź na niżej

Bardziej szczegółowo

Zp Muszyna, dnia 29 czerwca 2012 r.

Zp Muszyna, dnia 29 czerwca 2012 r. 1 Zp. 271.21.2012 Muszyna, dnia 29 czerwca 2012 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33 370 Muszyna Dotyczy: Dostawa i montaż kotłów gazowych wraz z osprzętem realizowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE 1. DANE OGÓLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. INWESTOR Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.bończyka 13,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Stawiski Pytanie Nr 10.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Stawiski Pytanie Nr 10. Stawiski, dnia 31 maja 2016 roku BI.271.4.2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Stawiski Pytanie Nr 10. Czy Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBINACH INWESTOR: GMINA ABRAMÓW UL.22LIPCA 21-143 ABRAMÓW LUTY 2011 1.Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45442100 8 : roboty malarskie Kod CPV 45432100 5 : kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV 45431100 8 : kładzenie terakoty Kod CPV 45421100-5

Bardziej szczegółowo

PB.261-7/2014 Wieliczka, 11.03.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WRAZ ZE ZMIANAMI DO SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA

PB.261-7/2014 Wieliczka, 11.03.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WRAZ ZE ZMIANAMI DO SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA PB.261-7/2014 Wieliczka, 11.03.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WRAZ ZE ZMIANAMI DO SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu otwartego którego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 21 listopada 2014 r. ZZ/328/2014 TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Katowice, dnia 21 listopada 2014 r. ZZ/328/2014 TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ZZ/328/2014 Katowice, dnia 21 listopada 2014 r. TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku informuje, że wpłynęły do ZAMAWIAJĄCEGO następujące zapytania dotyczące treści SIWZ:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku informuje, że wpłynęły do ZAMAWIAJĄCEGO następujące zapytania dotyczące treści SIWZ: Radomsko, dnia 02.02.2009r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej informuje, że wpłynęły do ZAMAWIAJĄCEGO następujące zapytania dotyczące treści SIWZ: Zapytanie nr 1. Czy do oferty należy dołączyć

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 15. Wrocław, dnia 13 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012

INFORMACJA NR 15. Wrocław, dnia 13 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 Wrocław, dnia 13 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 INFORMACJA NR 15 Dot. : przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Uniwersytet Zielonogórski ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Wymiana okien w Domu Studenta Piast Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Informacja dla uczestników postępowania - MODYFIKACJA

Informacja dla uczestników postępowania - MODYFIKACJA Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j 4 3 3 0 0 B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) 499-06-00, Fax (33) 499-06-11, www.bip.zgm.eu, e-mail: zgm@zgm.eu Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) Zmiana sposobu użytkowania mieszkania służbowego w Zespole Szkół nr 17 w Bydgoszczy na punkt przedszkolny. ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 4 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym:

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym: Nowa Sól, dnia 1 sierpnia 2014 r. OA.3201..2014.M.ZIE Na podstawie zarządzenia nr OA.0012.13.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 16.06.2014 r. w sprawie: regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Bielsko-Biała, dn. 24 lutego 2011 r.

WYKONAWCY. Bielsko-Biała, dn. 24 lutego 2011 r. Bielsko-Biała, dn. 24 lutego 2011 r. IN-III.271.5.2011.RN 7011.299 WYKONAWCY Dotyczy : przetargu nieograniczonego na przebudowę sanitariatów w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Zp Muszyna, dnia 13 lutego 2013 r.

Zp Muszyna, dnia 13 lutego 2013 r. Zp.271.5.2013 Muszyna, dnia 13 lutego 2013 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33-370 Muszyna Dotyczy: Poprawa jakości powietrza w Uzdrowisku Muszyna poprzez inwestycje pro środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1 W Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w części dotyczącej nawierzchni poliuretanowej

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr /2013. zwanym w dalszej treści niniejszej umowy Wykonawcą

U m o w a nr /2013. zwanym w dalszej treści niniejszej umowy Wykonawcą Załącznik Nr 3 projekt umowy U m o w a nr /2013 zawarta w dniu.2013 r. w Busku-Zdroju pomiędzy Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Busku-Zdroju ul. Batorego 2, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo