na cele administracyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na cele administracyjne"

Transkrypt

1 URZĄD MIEJSKI W KONINIE Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) , fax (0-63) , WP Konin, dnia r. W Y J A Ś N I E N I E I Z M I A N A treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na : Adaptację budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm. ), zamawiający informuje, Ŝe wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi. Pytanie nr 1 : W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne nr sprawy:wp prosimy, aby w warunkach umowy (zał. Nr 9 SIWZ) wprowadzić następujące modyfikacje: 1. w 3 ust. 1 lit. B) po wyrazie inwestorskiego wpisać i autorskiego ; 2. w 4 pkt. 8 wyraz certyfikatów zmienić na deklaracji, ponadto na końcu zdania dodać zapis jeŝeli wyrób ten jest oznakowany znakiem budowlanym, jednakŝe wymóg okazania deklaracji zgodności nie ma zastosowania w przypadku, gdy dany wyrób budowlany posiada oznaczenie CE. 4 pkt. 8 otrzymuje brzmienie wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art.10 ustawy z dnia 07.lipieca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2010r Nr 243, poz.1623 z póź. zm.), okazanie na kaŝde Ŝądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego deklaracji zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną kaŝdego uŝywanego na budowie wyrobu, jeŝeli wyrób ten jest oznakowany znakiem budowlanym. JednakŜe wymóg okazania deklaracji zgodności nie ma zastosowania w przypadku, gdy dany wyrób budowlany posiada oznaczenie CE 3. w 10 ust. 3 lit. b) zwrot gwarancji jakości zastąpić sformułowaniem rękojmia za wady Zamawiający wyraŝa zgodę na proponowaną zmianę zapisów umowy. 4. w 11 ust. 1 lit. a) i b) wartość 0,5% zmienić na 0,1%. 5. w 11 ust. 1 lit. c) wartość 20% zmienić na 10%, ponadto na końcu zdania dodać zapis co wyłącza zapłatę kary umownej, o której mowa w ust. 3 poniŝej. 6. w 11 ust. 2 lit. a) wartość 0,5% zmienić na 0,1%. 7. w 11 ust. 2 lit. b) spójnik i zmienić na lub. w 11 ust. 2 lit. b) słowa Miasta Konin i Starostwa Powiatowego zmienia się na Zamawiającego. 8. w 11 ust. 3 po wyrazie Wykonawca wpisać łącznie. w 11 ust. 3 słowa Miastu Konin i Starostwu Powiatowemu zmienia się na Zamawiającemu. 1

2 9. w 12 ust. 1 pkt. 1 po wyrazie Wykonawca wpisać bezzasadnie. 10. w 12 ust. 3 dodać zdanie drugie w brzmieniu KaŜda ze stron moŝe wykonać umowne prawo odstąpienia w terminie 30 dni od daty powzięcia przez nią wiedzy o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia. 11. w 12 ust. 7 na końcu zdania dodać zapis bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 12. w 13 ust. 7 zwrot wyznaczonego podwykonawcę zastąpić sformułowaniem podwykonawcę zaakceptowanego przez Zamawiającego. 13. w 14 ust. 2 zwrot w terminie do 7 dni zastąpić sformułowaniem w terminie dłuŝszym niŝ termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, liczonym. 14. w 14 ust. 4 wyraz rękojmi zmienić na gwarancji. 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy równieŝ po okresie rękojmi, jeŝeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie (która wystąpiła w okresie rękojmi) w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 15. w 14 ust. 5 w zdaniu drugim po wyrazie wad wpisać z tytułu rękojmi za wady, natomiast zwrot z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem zastąpić sformułowaniem z ustanowionego zabezpieczenia. 16. Dodać nowy 15 w brzmieniu : 15 Zmiany umowy 1. Poza przypadkami przewidzianymi w pozostałych postanowieniach niniejszej umowy, dopuszcza się zmianę istotnych postanowień umowy w zakresie zmiany terminu ustalonego w 2 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku: a) wystąpienia przestojów lub opóźnień z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego, w tym m.in. w przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, b) działania siły wyŝszej (na przykład klęski Ŝywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej wpływ na terminowość wykonania robót, c) wystąpienia warunków atmosferycznych lub gruntowych, w tym kolizji z nieudokumentowanymi sieciami podziemnymi lub innymi elementami, uniemoŝliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z ich wymogami technologicznymi lub zgdonie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, d) wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany umową, e) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, f) finansowania wykopalisk uniemoŝliwiających wykonywanie robót. 2. Opóźnienia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 1, muszą być odnotowane w dzienniku budowy. 17. dotychczasowemu 15 nadać oznaczenie jako 16. 2

3 Pytanie 2 : Dot. Projektu branŝy sanitarnej. W przekazanym projekcie wykonawczym brakuje jakichkolwiek rzutów instalacji wewnętrznych (wody, kanalizacji, ogrzewania, klimatyzacji) oraz profili wodociągu, sieci deszczowej, sieci sanitarnej, ciepłociągu. Prosimy o uzupełnienie. Projekt budowlany i wykonawczy naleŝy rozpatrywać jako całość. Elementy opisu technicznego zawarte są w projekcie budowlanym. Projekt wykonawczy jest uzupełnieniem projektu budowlanego. Pytanie 3 : Dot. Sieci ciepłowniczej oraz węzła cieplnego. Prosimy o informację, czy wykonanie sieci cieplnej wchodzi w zakres wyceny? Przekładka sieci cieplnej wchodzi w zakres wyceny. Pytanie 4 : Dot. Węzła cieplnego. Czy Inwestor przewiduje modernizację węzła cieplnego? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie zakresu robót oraz uzupełnienie dokumentacji o projekt. Węzeł cieplny nie wchodzi w zakres wyceny. Pytanie 5 : Prosimy o podanie, w jaki sposób ma być opuszczana roleta zewnętrzna przy oknach (napęd elektryczny czy roleta opuszczana ręcznie)?. Napęd elektryczny. Pytanie 6 : Nawiązując do wizji lokalnej budynku informujemy, Ŝe w kondygnacji piwnicznej występują widoczne zawilgocenia ścian. Projekt zakłada wykończenie ścian wykładziną winylową zastosowany materiał nie przepuszcza wilgoci (będą się robiły pęcherze oraz okładzina będzie się odklejać). Prosimy o rozwiązanie przez Projektanta problemu zawilgoceń w piwnicy oraz wskazanie innego materiału wykończeniowego.. Podczas inwentaryzacji obiektu (2010r) zawilgocenia nie występowały, nie jest to więc stan ciągły. Po wykonaniu docieplenia i izolacji murów piwnicznych zakłada się, Ŝe zawilgocenie ścian ustąpi. Pytanie 7 : Podczas wizji lokalnej budynku stwierdziliśmy, Ŝe ściany i posadzki w istniejącym obiekcie mają odchyłki od pionu lub poziomu, brak liniowości, brak kątów, uskoki posadzki w miejscach wyburzonych ścian itp.- wymienione odchyłki sięgają kilku centymetrów. Czy Zamawiający odbierze obiekt od Wykonawcy z takimi nierównościami? W ramach prowadzenia prac budowlanych naleŝy uzyskać jednolity poziom posadzki na kaŝdej kondygnacji. Na ścianach usunąć odchyłki od pionu poprzez szlifowanie oraz uzupełnienie tynku. Pytanie 8 : W projekcie wykonawczym, przed ułoŝeniem wykładziny winylowej ściennej, Projektant przewidział zeskrobanie i zmycie starej farby. Wykładzina zastosowana w projekcie wymaga idealnie równych powierzchni do układania. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wyrównanie oraz szpachlowanie ścian. W załączeniu dodatkowy przedmiar na przygotowanie powierzchni pod okładziny ścian. (załącznik-przedmiar). Pytanie 9 : Projekt zakłada izolację przestrzeni międzystropowej poddasza (opis techniczny pkt. 8.6) z wełny mineralnej gr. 20 cm. Dach budynku jest wykonany prawdopodobnie z płyt korytkowych na ściankach aŝurowych brak wejścia. Z przekrojów wynika, Ŝe wysokość przestrzeni międzystropowej wynosi cm. Prosimy o określenie, w jaki sposób wykonawca ma wykonać izolację. Wejście w przestrzeń jest moŝliwa po wykonaniu otworu w obudowie wyłazu na dach, w miejscach dostępowych wykonać docieplenie wełną mineralną w miejscach niedostępnych moŝna zastosować metodę nadmuchu granulatu z wełny mineralnej. 3

4 Pytanie 10 : Z pozycji nr 64 przedmiaru załączonego do SIWZ wynika, Ŝe naleŝy rozebrać pokrycie dachowe z papy na całej powierzchni dachu = 751,24m2. Natomiast w pozycji nr 173 określono, Ŝe naleŝy wykonać nowe pokrycie powierzchni dachu papą w ilości 351,24m2. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, Ŝe nową papę naleŝy połoŝyć na całej powierzchni dachu, czyli 751,24m2 tym bardziej, Ŝe podczas wizji lokalnej zauwaŝyliśmy przecieki na II piętrze (z dachu), popękane pokrycie dachowe oraz pęcherze na papie. Prosimy o zwiększenie przedmiaru pokrycia do całej powierzchni dachu.. Błąd przy wprowadzaniu danych powinno być 751,24m2, a nie 351,24m2. Pytanie 11 : Prosimy o potwierdzenie, Ŝe opłatę administracyjną za usunięcie krzewów ponosi Zamawiający. Opłata za usunięcie krzewów jest opłatą warunkową z odroczeniem na okres 3 lat od dnia zastąpienia krzewów starych innymi krzewami, tzn. do czasu ustalenia czy krzewy posadzone w zamian zachowają Ŝywotność. Nowe nasadzenia ujęte są w przedmiotowym zamówieniu. Pytanie 12 : Na rzucie parteru zaznaczono roletę o wymiarach 205 x 205 cm, zamykającą pomieszczenie 1.08 (Kasa). Prosimy o podanie parametrów tej rolety. Zastosować roletę antywłamaniową (z atestem) dowolnego producenta o parametrach: - profil aluminiowy wypełniony pianką bezfreonową, - wysokość profilu 37mm 39mm, - grubość profilu 8,5mm 9mm, - cięŝar m2 2,8kg 3kg, - napęd elektryczny, - kolor dostosowany do stolarki drzwiowej (złoty dąb). Pytanie 13 : Jak naleŝy wykonać ścianki wewnętrzne wiatrołapów po obu stronach drzwi D1a? Czy jako murowane grubości 15 cm zgodnie z rysunkiem A8/W, czy grubości 5cm zgodnie z rzutem parteru A2? JeŜeli nie są to ścianki murowane, to prosimy o podanie z czego naleŝy wykonać te ścianki.. Ściankę wewnętrzną wiatrołapu naleŝy zrealizować wg. rys. wykonawczego oraz zgodnie z zestawieniem stolarki jako murowaną. Pytanie 14 : Czy rolety zewnętrzne, które naleŝy zastosować w oknach na parterze, mają posiadać atest antywłamaniowości? Czy teŝ wystarczy, aby Ŝaluzje te posiadały elementy utrudniające włamanie, takie jak rygle blokujące podnoszenie rolety i nie muszą w/w atestu posiadać?. Rolety zewnętrzne muszą posiadać atest. Pytanie 15 : Czy zamiast elementu wzoru uzyskanego poprzez piaskowanie szyb p.poŝ. moŝna zamiennie wykonać wzór poprzez zastosowanie metody sitodruku lub naklejania folii?. MoŜna zastosować inną metodę uzyskania wzoru niŝ piaskowanie, przy zastosowaniu innej metody szyba musi zachować wymaganą odporność p.poŝ., np. folia mleczna, szroniona, z efektem piaskowania, matowa, RAL 9003, dopuszczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń biurowych. Pytanie 16 : Prosimy o jednoznaczne określenie, w jakim kolorze naleŝy wycenić drzwi aluminiowe D1a i D2a. Czy jest to kolor biały czy złoty dąb? Obydwa kolory występują przy opisie drzwi na rysunku nr A14 Zestawienie stolarki. W Opisie technicznym do projektu budowlanego jest mowa o kolorze białym RAL Drzwi aluminiowe D1a i D2a naleŝy wycenić w kolorze białym RAL wg. opisu technicznego. 4

5 Pytanie 17: Prosimy o wyjaśnienie, czy izolacyjność akustyczna min. 36dB opisana w punkcie 8.9 Opisu technicznego do dokumentacji budowlanej dotyczy okna czy szyby?. Izolacyjność akustyczna dotyczy okna. Pytanie 18 : Zgodnie z dokumentacją techniczną aranŝacja wnetrz występuje wyposaŝenie pomieszczeń np. biurka, stoły, szafy, krzesła itd. Brak tego wyposaŝenia w przedmiarze robót. W związku z powyŝszym prosimy o informację, czy wyposaŝenie objęte jest w/w zamówieniem, czy leŝy po stronie Zamawiającego? JeŜeli leŝy po stronie Wykonawcy prosimy o podanie zestawienia wyposaŝenia. Zakres zamówienia nie uwzględnia wyposaŝenia. Pytanie 19 : W przedmiarze robót nie ujęto przeszkleń EI30 widocznych na rysunku A8/W; A9/W; A10/W; A11/W oraz A12/W. Prosimy o podanie ilości, koloru ram, przeszkleń i czy naleŝy przyjąć do wyceny szybę bezpieczną (jedno czy dwustronnie) oraz czy naleŝy wykonać w profilach stalowych czy aluminiowych?. NaleŜy wykonać profil aluminiowy, kolor RAL 9006, szyba bezpieczna dwustronna. Ilości: panel pełny 4,5 m2, szyba 57 m2, profil 220 mb. Pytanie 20 : Brak poręczy dla osób niepełnosprawnych (wyposaŝenie sanitarne) wynikających z dokumentacji technicznej. Prosimy podać ilości i z jakiego materiału naleŝy przyjąć wycenę ze stali nierdzewnej czy stalowe malowane proszkowo?. NaleŜy przyjąć stalowe malowane proszkowo RAL 9003, 2 uchwyty podnoszone mocowane do ścian przy umywalce, 1 uchwyt stały z wieszakiem na papier toaletowy przy muszli ustępowej mocowany do ściany i podłogi, 1 uchwyt podnoszony przy muszli ustępowej mocowany do ściany. Pytanie 21 : W przedmiarze robót ujęto: lustra, pojemniki na mydło oraz suszarki do rąk. Natomiast brak takiego wyposaŝenia jak: naściennych podajników ręczników papierowych oraz koszy na ręczniki papierowe (rys. A24/W). Czy wyŝej wymienione wyposaŝenie zastąpione jest suszarką do rąk? Prosimy podać równieŝ z jakiego materiału naleŝy wycenić w/w wyposaŝenie ze stali nierdzewnej czy malowane proszkowo?. NaleŜy przyjąć pojemniki na mydło oraz suszarki do rąk w obudowie plastikowej w kolorze białym, lustra bez ram przyklejane do ściany, dodatkowo 1 pojemnik na ręczniki papierowe w WC dla osób niepełnosprawnych oraz kosze plastikowe 1 szt w kaŝdym pomieszczeniu sanitarnym. Pytanie 22 : Z jakiego materiału naleŝy wykonać balustrady zewnętrzne i wewnętrzne? Ze stali nierdzewnej czy stalowe malowane proszkowo?.- NaleŜy wykonać ze stali nierdzewnej. Pytanie 23 : W przedmiarze robót nie ujęto nawiewników higrosterowanych w ilości 47szt. Czy naleŝy ująć w wycenie? JeŜeli tak, to tyle ilości ile podano w dokumentacji projektowej rys. A12?. Nawiewniki naleŝy uwzględnić w wycenie zgodnie z ilością podaną w dokumentacji. Pytanie 24 : Zestawienie okien rys. A12 okna, które są przeciwpoŝarowe EI30 powinny być aluminiowe a nie z PCV. Jakie przyjąć do wyceny? NaleŜy przyjąć okna EI30 - aluminiowe. 5

6 Pytanie 25 : Czy w zakresie ochrony P.POś. w/w dokumentacje zostały uzgodnione oraz pozytywnie zaopiniowane przez rzeczoznawcę przeciwpoŝarowego. Uzgodnienia wymagają takie elementy jak główny wyłącznik prądu, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, system sygnalizacji poŝarowej oraz oddymianie. Uzgodnienia powinny być potwierdzone pieczątką i podpisem rzeczoznawcy na kaŝdej stronie która ich dotyczy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekt został uzgodniony przez rzeczoznawcę do spraw p.poŝ. Pytanie 26 : Projekt w zakresie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego posiada błędy. PoniewaŜ projektowane oprawy awaryjno ewakuacyjne są fabrycznie wyposaŝone w akumulatory, posiadają wymagane przepisami certyfikaty oraz świadectwa dopuszczenia, są zasilane z za głównego wyłącznika prądu p.poŝ. to nie jest wymagane przepisami ich zasilanie przewodem typu HDGs 3x1,5 lub HDGs 4x1,5 w ilości 5799mb. Projektowane rozwiązanie nie potrzebnie podnosi koszty inwestycji. Oprawy naleŝy zasilić przewodami YDY 50/750V 3, 4x1,5mm2. Projekt został wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. (Dz.U.2009 nr 56 poz. 461) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z przywołanymi normami oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.czerwca 2010r. ( Dz.U nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Pytanie 27 : Zgodnie z dokumentacją oprawy awaryjno ewakuacyjne naleŝy podłączyć przewodem YDY 2x1,5 do centralki sterującej -Brak przedmiarów na ten temat Oraz z uwagi na wyeliminowanie zakłóceń powinien być to przewód co najmniej YNTKSYekw 2x1. Zgodnie z dokumentacją oprawy awaryjne-ewakuacyjne naleŝy podłączyć przewodem YDY2x1,5 mm do centralki sterującej. Pytanie 28 : W obiekcie są zaprojektowane : -Przycisk sterowniczy głównego wyłącznika p.poŝ. prądu 2 szt przy drzwiach wyjściowych -Przyciski sterownicze wyłącznika p.poŝ. prądu POM na korytarzach 11szt -Przyciski ręcznych ostrzegaczy poŝarowych szt. 8 przy klatkach schodowych -Przyciski oddymiania klatek schodowych szt. 8 Pytanie: Czemu mają słuŝyć przyciski sterownicze wyłącznika p.poŝ. prądu POM na korytarzach poniewaŝ niema na ten temat zmianki w części opisowej dokumentacji? Czy brak współdziałania między przyciski sterowniczymi wyłącznika p.poŝ. prądu pom na korytarzach a przyciskami ręcznych ostrzegaczy poŝarowych projektowanego systemu adresowalnego ostrzegania poŝarowego jest rozwiązaniem prawidłowym? oraz Brak przedmiaru dotyczącego przycisków sterowniczych wyłącznika p.poŝ. prądu pomieszczeń szt 11. Opracowanie wykonano zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu. Nie przewiduje się się zmian w dokumentacji. Podane dane są wystarczające do sporządzenia oferty. Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, część rysunkowa oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej naleŝy rozpatrywać łąćznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach, fakt ten nie zwalnia wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertowej. Wykonawca przed złoŝeniem oferty winien dokonać wizji lokalnej. Pytanie 29 : Prosimy o podanie producenta (sprecyzowanie parametrów technicznych) poniŝszych opraw oświetleniowych, poniewaŝ podana symbolika jest niewystarczająca do wyszukania tychŝe opraw w Ŝadnym katalogu na polskim rynku. Oprawa 236 EVG NASTROPOWA 4 szt Oprawa 121 evg 5 szt Oprawy 135 EVG 45szt Oprawy 150W HID 230V CL2 ESH Nr szt 6

7 Oprawy QR111 1szt Oprawy QR111 1szt Oprawy 213EVG 20szt Oprawy 226 EVG 180szt Oprawy 226 EVG IP44 15szt Oprawy 232 EVG 24szt Oprawy 236 EVG 191szt Oprawy 255EVG 26szt Oprawy 3G EVG IP65 111szt Oprawy 3G EVG IP65 4szt Oprawy k 124 evg ip44 16szt Oprawy 3G 218 EVG IP65 1szt Oprawy 142 evg ip44 28szt. Wszystkie parametry techniczne podane są w opisie technicznym pkt Charakterystyka opraw oświetleniowych. Pytanie 30 : W dokumentacji załączonej do SIWZ brak jest jakichkolwiek bliŝszych informacji na temat napisów na elewacji budynku. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe wykonanie napisów nie wchodzi w zakres oferty. Napisy nie wchodzą w zakres zlecenia. Pytanie 31 : Wg rysunków dotyczących wzmocnienia stropu nad piwnicą oraz wg opisu technicznego wzmocnienia te naleŝy wykonać z belek stalowych HEB 240. Natomiast w opisie przedmiaru (poz. 158 i 159) znajdują się belki stalowe HEB 120. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe do oferty naleŝy przyjąć belki HEB240. NaleŜy przyjąć belki zgodnie z projektem tj. HEB240. Pytanie 32 : Wg opisu technicznego zaprojektowano jezdnie o szerokości 5,0m, w tym za pomocą koloru kostki betonowej wydzielono drogę poŝarową szerokości 4,0m. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób naleŝy wykonać ww. wydzielenie (ile rzędów kostki, w jakim kolorze itp.) oraz ujęcie odpowiednich pozycji w przedmiarze.. Wydzielenie naleŝy wykonać za pomocą kostki w kolorze czerwonym. Wydzielenie pokazane jest na rysunku DW 1 Plan sytuacyjny. Ilość kostki kolorowej wycenić zgodnie z pozycją nr 37. Pytanie 33 : Czy Zamawiający przewiduje wydzielenie miejsc parkingowych na parkingu. Jeśli tak, to prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób naleŝy wykonać ww. wydzielenie oraz ujęcie odpowiednich pozycji w przedmiarze. Odpowiedz jw. Pytanie 34 : Wg rysunku szczegółów powierzchnia ław w przekroju jest większa niŝ przyjęto w obmiarze, w związku z tym zwiększy się ilość betonu na ławy. Prosimy o korektę ilości w poz. 38 (powinno być: 210*0,0825=17,32m3) oraz w poz. 40 (powinno być 149*0,1125=16,76m3). NaleŜy zmienić przedmiar w pozycji nr 38 na 17,32m3 oraz w pozycji nr 40 na 16,76m3. Pytanie 35 : Prosimy o potwierdzenie, Ŝe ławy pod krawęŝniki naleŝy wykonać z kruszywa łamanego. Ławy pod krawęŝniki naleŝy wykonać z betonu C12/15. Pytanie 36 : Proszę o zamieszczenie więcej szczegółów technicznych stolarki okiennej i drzwiowej lub zestawienie (np. kolor, czy okna rozwierane, czy uchylno rozwierane, jak wysokość i szerokość). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w tym dokumentacja projektowa) szczegółowo i wyczerpująco określa zakres zamówienia. 7

8 Pytanie 37 : Czy do oferty trzeba załączyć kosztorysy. Jeśli tak to szczegółowe czy uproszczone. Czy wystarczy tylko zestawienie cenowe załącznik nr 6?. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w( części IX ) szczegółowo i wyczerpująco określa sposób wyliczenia ceny oferty. Pytanie 38 : W kosztorysie brak klap przeciwpoŝarowych. Czy trzeba je wycenić?. Tak naleŝy je wycenić. Pytanie 39 : Czy Zamawiający dysponuje kosztorysami szczegółowymi ślepymi?. Jeśli tak proszę o ich udostępnienie, iŝ przedmiary robót całkowicie róŝnią się od zestawień materiałowych w projekcie budowlanym.. Zamawiający umieścił w SIWZ wszystkie posiadane dokumenty niezbędne do przygotowania i złoŝenia oferty. Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ. W załączeniu : Przedmiar uzupełniający na przygotowanie powierzchni pod okładziny ścienne kpl. Otrzymują - Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Z a t w i e r d z i ł Z up.prezydenta Miasta Konina (-) Barbara Dusza Kierownik Wydziału Prawnego i Zamówień Publicznych ZCz 8

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015 Dęblin, dnia 29.05.2015 r. Do Wykonawców postepowania numer Zp/pn/44/2015 Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu Etap II, III.

Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu Etap II, III. DYREKTOR GENERALNY Wrocław, dnia 19 lutego 2013 r. DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO Jolanta Krupowicz numer sprawy:oaod.272-4/13/zp/pn S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M

Bardziej szczegółowo

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Jelenia Góra 14 września 2011 r. Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Identyfikator: OG/ZP 3/2011 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 1 treści siwz ZP 57/2013/CZP

Wyjaśnienia nr 1 treści siwz ZP 57/2013/CZP RARR/BZ/8153/2013 Rzeszów, 2013.09.30 Wyjaśnienia nr 1 treści siwz ZP 57/2013/CZP Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31-120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. (0 12) 662-44-33, fax (0 12) 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie rozbudowa i przebudowa

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie rozbudowa i przebudowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie rozbudowa i przebudowa Adres budowy: Żegocina, dz. nr ew. 1136/3 Inwestor: Gmina Żegocina, 32-731 Żegocina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania

Do uczestników postępowania Kielce, 22.05.2009 r. Znak :AK.ZP/B/241/2/2009 Do uczestników postępowania Dotyczy: postępowania nr AK/ZP/B/241/2/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji: Budowa Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838 Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy:

Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy: UMOWA NR.. (PROJEKT) Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy: Biblioteką Publiczną Gminy Michałowice 32-091 Michałowice, ul. Jana Pawła II 1, NIP 513-01-41-960, REGON

Bardziej szczegółowo

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Otwock, dnia 04.04.2014r. LO342.1.2014 Dotyczy przetargu nr LO342.1.2014 na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE ZIS/R/0163/10/NZ/ASZP/2453 Kraków, dnia 16.09.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Budowa krytego basenu z zapleczem

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 20.01.2015r.

Białystok, dnia 20.01.2015r. ZP/I/15/21 Białystok, dnia 20.01.2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

VI/KA/292-250-2658/2014 Poznań, 15 lipca 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

VI/KA/292-250-2658/2014 Poznań, 15 lipca 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-250-2658/2014 Poznań, 15 lipca 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nr ZP/048/14 na Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53

PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53 M E T R Y K A P R O J E K T U OBIEKT TEMAT ZADANIA Budynek świetlicy wiejskiej

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Zakres opracowania: I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST) II. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Grupa 452 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Załącznik 8 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Zamawiający: Gmina MIASTO SZCZECIN Adres: Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa pomieszczeń w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lesznie.

Przebudowa pomieszczeń w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lesznie. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przebudowa pomieszczeń w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lesznie. Kod CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków Obiekt: ZAKŁAD HIGIENY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI:

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Strona tytułowa str. 1 2. Spis zawartości teczki str. 2 3. Opis techniczny do planu zagospodarowania terenu str. 3-4 4. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 str. 5 5. Opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE Nazwa i adres obiektu : Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina. Nazwa i adres Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Budowa budynku mieszkalnego 36 rodzinnego Etap III Osiedle Górny Taras w Barlinku Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 45.21.13.40-4

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4)

BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4) Zgodnie z poz. Nr 42 Kosztorysu Ofertowego na obiekcie GM1_2 należy wykonać warstwę ścieralną z asfaltu lanego o grubości 4,0cm, natomiast zgodnie z rysunkami wykonawczymi oraz opisem technicznym obiektu

Bardziej szczegółowo