Projekt budowlany instalacji sanitarnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt budowlany instalacji sanitarnych"

Transkrypt

1 mgr inż. Rafał Malinowski BIURO USŁUGOWO DORADCZE ul. Młodzieżowa 2, Pruszcz Gdański NIP: fax , tel. kom , Inwestor: IMP PAN, Gdańsk , ul. Fiszera 14 Inwestycja: Projekt pomieszczeń laboratoryjnych IMP PAN Projekt budowlany instalacji sanitarnych Wyszczególnienie Imię i nazwisko Podpis Projektował Sebastian Widomski upr. nr POM/0034/PWOS/09 Sprawdzał Agnieszka Peplińska upr. nr POM/0237/POOS/11 Opracował Opracowała mgr inż. Rafał Malinowski mgr inż. Agata Mikołajczyk Gdańsk marzec 2012

2 Projekt pomieszczeń laboratoryjnych IMP PAN Str. 2 II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Strona tytułowa II. Spis zawartości opracowania III. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania Cel i zakres opracowania Instalacja c.o Charakterystyka ogólna Wykonanie instalacji C.O Układanie przewodów i materiały Przejścia przez przegrody budowlane Izolacja cieplna przewodów Instalacja wody Charakterystyka ogólna Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej Wymagania ogólne dotyczące robót Instalacja wentylacji mechanicznej Charakterystyka instalacji Praca instalacji wentylacyjnej Kanały wentylacyjne...8 IV. Informacja BIOZ V. Oświadczenie projektantów VI. Część rysunkowa

3 Projekt pomieszczeń laboratoryjnych IMP PAN Str. 3 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania Projekt architektoniczno budowlany Obowiązujące normy i przepisy 2. Cel i zakres opracowania Celem opracowania jest podanie rozwiązań w zakresie doprowadzenia mediów do projektowanego pomieszczenia laboratoryjnego dla stanowiska badań odporności kawitacyjnej materiałów metodą wirującej tarczy. Zakresem niniejszego opracowania są objęte: Instalacja centralnego ogrzewania - Rozmieszczenie i dobór grzejnika - Wytrasowanie podejść grzejnika i miejsca włączenia Instalacja zw. - Zaprojektowanie tras rur wodociągowych Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - Obliczenie ilości powietrza dla poszczególnych pomieszczeń - Obliczenie zysków ciepła dla instalacji klimatyzacji - Zaprojektowanie tras i średnic poszczególnych kanałów Nie projektuje się nowych przewodów kanalizacji sanitarnej. Ścieki będą odprowadzane grawitacyjnie do istniejącego kanału ściekowego, przebiegającego prze stanowisku wirującej tarczy. 3. Instalacja c.o. 3.1 Charakterystyka ogólna Projektuje się pozostawienie istniejących przyłączy do grzejników i grzejników w remontowanej części. Źródłem ciepła dla projektowanego grzejnika będzie istniejący pion c.o. zlokalizowany przy słupie ściany zewnętrznej. Rozprowadzenie przewodów do nowego grzejnika z istniejącego pionu c.o. sprawnego w działaniu.

4 Projekt pomieszczeń laboratoryjnych IMP PAN Str. 4 Większość ciepła do pomieszczenia będą zapewniać zyski ciepła. Dodatkowo projektuje się grzejnik stalowy płytowy 11K/1200/600 produkcji firmy VNH lub równoważny. Instalację wykonać zgodnie z częścią rysunkową. Zakłada się parametry w istniejącej instalacji 90ºC/70ºC. Sterowanie i regulacja temperatury pracy grzejnika odbywać się będzie za pomocą głowicy termostatycznej np. typu RTS-K Everis firmy Danfoss wraz z zestawem przyłączeniowym typu RLV-KS firmy Danfoss. 4. Wykonanie instalacji C.O. 4.1 Układanie przewodów i materiały Projektuje się przewody stalowe (stal czarna) DN15 dla instalacji c.o. prowadzonej od miejsca włączenia do grzejników. Przewody prowadzić pod stropem/ wzdłuż ścian. Przewody poziome pod stropami / wzdłuż ścian itp. powinny spoczywać na podporach usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. Dla rur stalowych o średnicy do DN20 maksymalny rozstaw podpór wynosi 1,5m. Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej. Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji (w najwyższym punkcie instalacji projektuje się montaż automatycznych odpowietrzników). 4.2 Przejścia przez przegrody budowlane Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może się znajdować żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy wewnętrznej rury przewodu: co najmniej o 2cm przy przejściu przez przegrodą pionową, co najmniej o 1cm przy przejściu przez strop.

5 Projekt pomieszczeń laboratoryjnych IMP PAN Str. 5 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych, których wylot powinien być osłonięty tarczką ochronną. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi taką samą klasę ochrony jak przegroda przez jaka jest prowadzony. Projektuje się zabezpieczenia pożarowe firmy Hilti typu CP601S lub równoważne. 4.3 Izolacja cieplna przewodów Minimalne grubości warstw izolacji cieplnych przewodów odniesione do współczynnika przewodzenia ciepła λ=0,035[w/mk] to: L.p. Średnica wewnętrzna przewodu Minimalna grubość izolacji cieplnej 1 Średnica do 22mm 20mm 2 Średnica 22mm do 35mm 30mm Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschnięta lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 5. Instalacja wody 5.1 Charakterystyka ogólna Projektuje się przewód DN50 stal oc. do instalacji wody prowadzone od istniejącej rury Ø63 do projektowanego pomieszczenia laboratoryjnego. Włączenie do istniejącej rury wykonać za pomocą trójnika równoprzelotowego np. Polyrac.

6 Projekt pomieszczeń laboratoryjnych IMP PAN Str. 6 Prowadzenie przewodu na podporach, na których ułożone są inne przewody instalacyjne, w miejscu zdemontowanego przewody sprężonego powietrza. Przejście przewody DN50stal przez płytę żelbetową podłogi w tulei osłonowej DN80 stal. Na wysokości ok. 1,0m nad posadzką poziomu -1,98 wykonać rozgałęzienie na dwa podejścia DN50. Na podejściach zamontować zawory odcinające DN50, zakończyć trójnikami. 5.2 Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej Stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji: nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych i ciepłej wody powyżej przewodów elektrycznych. minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10cm. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Podejścia wody zimnej i ciepłej mają być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur 5.3 Wymagania ogólne dotyczące robót Instalacja z.w., c.w.u., powinna zapewnić obiektowi spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: - bezpieczeństwa konstrukcji - bezpieczeństwa pożarowego - bezpieczeństwa użytkownika - odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska - ochrony przed hałasem i drganiami Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie ich prawidłowego użytkowania, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tych instalacji (przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych.

7 Projekt pomieszczeń laboratoryjnych IMP PAN Str Instalacja wentylacji mechanicznej 6.1 Charakterystyka instalacji Wywiew oraz nawiew ogólny powietrza będzie realizowany z pomocą projektowanych urządzeń wentylacyjnych. Projektuje się wentylatory kanałowe o wydajnościach zgodnych z częścią rysunkową. Wentylatory kanałowe należy zawiesić na konstrukcji przeciw-drganiowej. Wyrzut powietrza będzie odbywał się przez kanały wyprowadzone na zewnątrz budynku poprzez wyrzutnie powietrza umieszczoną na elewacji. Czerpnia powietrza znajdować się będzie na elewacji budynku. Przewody okrągłe w technologii spiro wykonać wg technologii Klimor Gdynia lub równoważnej. Dla zawieszenia kanałów stosować typowe zawiesia i wsporniki. Dla zabezpieczenia akustycznego projektuje się tłumiki rurowe proste zamontowane na instalacji. Wentylatory projektuje się z regulatorami obrotów (montaż regulatorów w miejscach ustalonych z użytkownikiem). Dla pomieszczenia ORC projektuje się wentylator w wersji Ex zamontowany na dachu na podstawie dachowej. Przewody z laboratorium prowadzone na dach należy zabezpieczyć p-poż EI 120 (np. Conlitem EI 120 lub równoważnym materiałem). Dla nawiewu powietrza projektuje się przewód wykonany z blachy nierdzewnej (izolowany wełną mineralną grubości 100mm) prowadzony pod posadzką i wyprowadzony na zewnątrz budynku czerpnia powietrza umieszczona 2m n.p.p.. Start wentylatora (10 wymian w kubaturze pomieszczenia) po zadziałaniu czujników gazu rozmieszczonych w całej kubaturze pomieszczenia (8 sztuk). Dla nawiewu powietrza do stanowisk agregatów i turbin projektuje się otwory w konstrukcji ścian zewnętrznych zabezpieczone klapami p-poż EI 120. Wywiew powietrza grawitacyjny ponad dach. Na potrzeby instalacji klimatyzacyjnej pomieszczeń będą pracowały jednostki klimatyzacyjne typu Split produkcji firmy Daikin lub równoważne. Dla celów klimatyzacji projektuje się cztery sztuki jednostek wewnętrznych typu ściennego. Projektowany klimatyzator pracujący w pomieszczeniu technicznym będzie wyposażone w tzw: zestaw pracy całorocznej pozwalający pracować bezawaryjnie w trybie chłodzenia nawet w zimie. Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów zostaną umieszczone na zewnątrz budynku i posadowione na ścianie zgodnie z częścią rysunkową. Jednostki należy posadowić na konstrukcji wraz z elementami wibroizolacyjnymi. Kondensat z klimatyzatorów będzie odprowadzany z pomocą pompek skroplin typu Mini Orange. 6.2 Praca instalacji wentylacyjnej W czasie pracy laboratoriów dla instalacji wentylacyjnej przewiduje się ciągłe działanie. Poza okresem użytkowania dopuszcza się przerwę w pracy instalacji z zachowaniem warunku normalnej pracy, przez co najmniej jedną godzinę przed i po użytkowaniu lokalu.

8 Projekt pomieszczeń laboratoryjnych IMP PAN Str Kanały wentylacyjne Przewody i kształtki prostokątne wykonać zgodnie z PN-B o połączeniach kołnierzowych z blachy stalowej ocynkowanej. Należy przestrzegać następujących grubości blachy: a/ kanały prostokątne dla długości boku od 100 do 400 mmm 0.6 mm od 500 do 800 mm 0.8 mm od 1000 mm i większych 1.0 mm b/ przewody okrągłe od 80 do 400 mm 0.6 mm od mm 0.8mm powyżej mm Wytyczne dla branży elektrycznej: należy przewidzieć miejsce w rozdzielnicy dla zasilania: - wentylatorów kanałowych - klimatyzatorów typu split należy doprowadzić zasilanie wentylatorów kanałowych oraz klimatyzatorów typu Split

9 Projekt pomieszczeń laboratoryjnych IMP PAN Str. 9 Nazwa opracowania INORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu budowlanego Projekt pomieszczeń laboratoryjnych IMP PAN, Gdańsk, ul. Fiszera 14 Nazwa opracowania, którego dotyczy informacja BIOZ Projekt budowlany instalacji sanitarnych Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Inwestor Polskiej Akademii Nauk Adres Gdańsk, ul. Fiszera 14 Strona tytułowa Część opisowa: 1.0 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 2.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych. Zawartość opracowania INFORMACJA BIOZ 3.0 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 4.0 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 6.0 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

10 Projekt pomieszczeń laboratoryjnych IMP PAN Str. 10 CZĘŚĆ OPISOWA BIOZ: 1.0 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego Wykonanie robót zgodnie z częścią rysunkową Wykonanie robót instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji typu split, wody oraz kanalizacji sanitarnej Wykonanie prób na ciśnienie, montaż urządzeń, Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych. Prace ogólnobudowlane związane przejściami przez przegrody budowlane. 2.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych Budynki, dla którego wykonywane będą instalacje jest budynkiem istniejącym, przebudowie ulega przedmiotowe pomieszczenie. 3.0 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Nie przewiduje się dodatkowych elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 4.0 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych: Upadek pracownika z wysokości prace wykonywane na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1m. nad poziomem podłogi, lub ziemi (podczas pracy na rusztowaniach lub drabinach) Porażenie prądem (przy uszkodzeniu mechanicznym przewodów, lub postępowaniu pracownika niezgodnym z zasadami BHP) Uderzenie postronnej osoby spadającym przedmiotem (podczas prac na wysokości) Teren budowy lub robót powinien być skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. 5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych NADZÓR Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany. PRACOWNICY Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie.

11 Projekt pomieszczeń laboratoryjnych IMP PAN Str. 11 Wszyscy pracownicy powinni mieć kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do charakteru wykonywanej pracy. Na miejscu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje BHP. Pracownicy powinni przejść przeszkolenie ogólne przeszkolenie z zakresu BHP. w szczególności w zakresu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy powinni być przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze znajomości obsługi urządzeń, z których korzystają, w zakresie postępowania w wypadku powstania zagrożenia, w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej oraz w zakresie wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. WYKONAWCA Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Instruktaż pracowników powinien obejmować w szczególności imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. W przypadku zaistnienia zagrożenia należy niezwłocznie zaprzestać wykonywania robót i usnąć przyczynę zagrożenia.! 6.0 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Wszystkie roboty należy prowadzić pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ze zmianami w szczególności: Miejsce budowy powinno być wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy, zgodnie z przepisami. Składowanie urządzeń i materiałów powinno odbywać się w sposób nieutrudniający ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia. Należy wydzielić, oznaczyć i zabezpieczyć strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w których występuje zagrożenie dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami. Na terenie budowy należy przewidzieć miejsce do przechowywania apteczki i sprzętu medycznego pierwszej pomocy. Na terenie budowy powinna znajdować się dokumentacja projektowa.

12 Projekt pomieszczeń laboratoryjnych IMP PAN Str. 12 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ZBIOROWEJ Przy wykonywaniu robót tego wymagających pracownicy powinni korzystać z specjalistycznych środków ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej, omówione są min. W obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Środki ochrony zbiorowej należy stosować zgodnie z przepisami, min. do zabezpieczeń stanowisk na wysokości przed upadkiem z wysokości, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY. Należy wykonać przed rozpoczęciem robót w zakresie: 1. Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych 2. Wykonania wyjść i przejść dla pieszych 3. Doprowadzenie energii elektrycznej. 4. Urządzenia pomieszczeń sanitarno higienicznych 5. Zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 6. Zapewnienia właściwej wentylacji 7. Zapewnienia łączności telefonicznej 8. Urządzenia składowisk materiałów i wyrobów Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Wszystkie prace instalacyjne należy wykonać zgodnie z projektem w razie niejasności należy skontaktować się z projektantem. Wszystkie roboty instalacji gazowej należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem przepisów BHP i warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych.

13 Projekt pomieszczeń laboratoryjnych IMP PAN Str. 13 Gdańsk, marzec 2012r. OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymogami art. 20 pkt. 4 Prawa Budowlanego ze zmianami, niniejszym oświadczam, że Projektu budowy instalacji sanitarnych dla pomieszczeń laboratoryjnych IMP PAN, Gdańsk ul. Fiszera 14 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Sebastian Widomski POM/0034/PWOS/09 Agnieszka Peplińska POM/0237/POOS/11

Egz. PROJEKT BUDOWLANY

Egz. PROJEKT BUDOWLANY Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś 77-300 Człuchów, m. Rychnowy 1b tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl Egz. PROJEKT BUDOWLANY Zgodnie z art3. Pkt.7) Ustawy Prawo Budowlane

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 42-282 Kruszyna ul. Kmicica 5

PROJEKT BUDOWLANY. 42-282 Kruszyna ul. Kmicica 5 Egz. nr Usługi Projektowo - Budowlane COMPLEX Krzysztof Ziewiec 42-202 Częstochowa, ul. Orlik-Rűckemanna 39 lok. 2 tel. 0-662-750-569, e-mail: ziewieckrzysztof@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Adres

Bardziej szczegółowo

Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul.

Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Inwestor Starostwo Powiatowe w Mońkach ul. Słowackiego 5a 19-100 Mońki Temat opracowania Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

1.1. Przedmiot ST... 2. 1.2. Zakres stosowania ST... 2. 1.6. Dokumentacja techniczna... 3. 4.4. Składowanie armatury... 5. 5.1. Wymagania ogólne...

1.1. Przedmiot ST... 2. 1.2. Zakres stosowania ST... 2. 1.6. Dokumentacja techniczna... 3. 4.4. Składowanie armatury... 5. 5.1. Wymagania ogólne... SPIS TREŚCI. 1. Część ogólna.... 2 1.1. Przedmiot ST.... 2 1.2. Zakres stosowania ST.... 2 1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST.... 2 1.4. Określenia podstawowe, definicje.... 2 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Instalacje sanitarne wody i kanalizacji, i c.o. BUDYNEK NAMATOLOGII WRAZ ZE SZKLARNIĄ JEDNOSPADOWĄ PROJEKT BUDOWLANY

Instalacje sanitarne wody i kanalizacji, i c.o. BUDYNEK NAMATOLOGII WRAZ ZE SZKLARNIĄ JEDNOSPADOWĄ PROJEKT BUDOWLANY Instalacje sanitarne wody i kanalizacji, i c.o. BUDYNEK NAMATOLOGII WRAZ ZE SZKLARNIĄ JEDNOSPADOWĄ PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU NEMATOLOGII WRAZ ZE SZKLARNIĄ JEDNOSPADOWĄ

Bardziej szczegółowo

Eko-Technologie PROJEKT BUDOWLANY

Eko-Technologie PROJEKT BUDOWLANY Eko-Technologie P.P.U.H. Eko-Technologie Krzysztof Żelazkiewicz Al. N.M.P. 61/7c, 42-200 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP: 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.home.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

Muzeum Ziemi Kościerskiej ul. Rynek 9 83-400 Kościerzyna

Muzeum Ziemi Kościerskiej ul. Rynek 9 83-400 Kościerzyna De projekty indywidualne i adaptacje branŝa architektoniczna konstrukcyjna i sanitarna kierowanie i nadzorowanie budowy inŝ. Jędrzej Myszka tel. 609 511 959; 687 11 59 77-100 Bytów ul. Ceynowy 12 biuro:

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PROKURATURY REJONOWEJ W BIAŁOGARDZIE

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PROKURATURY REJONOWEJ W BIAŁOGARDZIE OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA RODZAJ OPRACOWANIA TEMAT OPRACOWANIA ZESPÓŁ PROJEKTOWY ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PROKURATURY REJONOWEJ W BIAŁOGARDZIE BIAŁOGARD UL. GEN. WŁADYSŁAWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Budynek biurowy TEMAT Projekt technologii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 w Koszalinie SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły i w budynku hali sportowej oraz budowa instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości....2 2. Spis rysunków....3 3. Opis techniczny....4 3.1. Dane ogólne...4 3.1.1. Podstawa opracowania...4 3.1.2. Przedmiot i zakres opracowania...5 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU. Część opisowa. Część rysunkowa. 1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego. 2. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 3.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU. Część opisowa. Część rysunkowa. 1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego. 2. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 3. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU Część opisowa 1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 2. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B 3. Opis techniczny Część rysunkowa 1. Plan sytuacyjny Rys. nr 1 skala 1:500 2. Rzut parteru instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU - CZĘŚĆ SANITARNA

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU - CZĘŚĆ SANITARNA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU - CZĘŚĆ SANITARNA Instalacja wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania w przebudowywanej części pomieszczeń w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Kościuszki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi

Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 007 Łódź pl. Komuny Paryskiej 3 m.5 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: biuro@piotrbilinski.com Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny projektu... 9

Opis techniczny projektu... 9 Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Spis zawartości projektu budowlanego: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego... 3 Kopia zaświadczenia ŁOIIB 2013r. projektanta... 4 Kopia decyzji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50 Spis zawartości opracowania: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 STAN ISTNIEJĄCY.... 2 3 OPIS LOKALIZACJI KOTŁOWNI.... 2 5 KOTŁOWNIA GAZOWA... 2 8.1 ZAKRES OPRACOWANIA KOTŁOWNI.... 2 8.1 ZAŁOŻENIA I OPIS WYBRANEGO

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO 05.07.2012 r. Głogówek METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO Stadium: Projekt techniczny Temat opracowania: Instalacja centralnego ogrzewania Obiekt: Budynek mieszkalno- usługowy Lokalizacja: 40-100 Głubczyce ul.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7 INSTALACJA WODOCIĄGOWA CPV 45332200-7 INSTALACJA KANALIZACYJNA CPV 45332300-6

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7 INSTALACJA WODOCIĄGOWA CPV 45332200-7 INSTALACJA KANALIZACYJNA CPV 45332300-6 OBIEKT: BUDYNEK DOMU KULTURY w Brzeźnicy 39-200 Dębica Brzeźnica INEWSTOR: URZĄD GMINY DĘBICA 39-200 Dębica ul. Batorego TEMAT: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo