- 3 - OPIS TECHNICZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- 3 - OPIS TECHNICZNY"

Transkrypt

1 - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119; 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - dokumentacja budowlana, - przepisy i normy Zakres opracowania: - PB instalacji c.o., instalacji wod-kan i cwu. 2. Dane szczegółowe 2.1. Stan istniejący W istniejącym budynku szkoły pomieszczenia byłego mieszkania będą adaptowane na potrzeby zaplecza socjalnego dla nauczycieli. W związku z powyŝszym w adaptowanych pomieszczeniach projektuje się wymianę istniejących instalacji sanitarnych tj. c.o., wod-kan i cwu. Stan techniczny instalacji sanitarnych w budynku jest dobry. Projektowane instalacje w adaptowanych lokalach będą podłączone do istniejących instalacji na kondygnacji poniŝej czyli przyziemiu Instalacja c.o. W adaptowanych pomieszczeniach projektuje się wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Projektowane grzejniki będą podłączone do istniejących przewodów instalacji znajdujących się na kondygnacji poniŝej. Przewody instalacji są wykonane z rur stalowych. Przewody zasilające grzejniki wykonać z rur AluPex łączonych za pomocą kształtek zaciskowych. Przewody poziome do poszczególnych grzejników naleŝy montować w listwach przypodłogowych. Przejścia rur przez przegrody wykonywać w tulejach ochronnych. Kompensacja wydłuŝeń termicznych odbywa się na naturalnych zmianach kierunków. W adaptowanych pomieszczeniach zamontować grzejniki np. typu PURMO-VKO. Grzejniki te wyposaŝone są w zawory termostatyczne HEIMEIER. Grzejnik przyłączyć przy pomocy złączki Vekolux N. Odpowietrzenie instalacji następuje na odpowietrznikach grzejnikowych Instalacja wodociągowa W adaptowanych pomieszczeniach przeprowadzony zostanie takŝe remont pomieszczeń socjalnych. W ramach remontu zostaną wymienione wszystkie przewody instalacji wodociągowej. Projektowane przewody naleŝy podłączyć do istniejącej instalacji na kondygnacji poniŝej. NaleŜy wymienić pion od posadzki przyziemia. Instalację wody zimnej i ciepłej oraz podejścia do przyborów wykonać z rur PP-20 Borplus łączonych przez zgrzewanie. Przewody poziome naleŝy montować w posadzce lub bruzdach ścian. Natomiast podejścia do przyborów montować w bruzdach ścianek. Przed zakryciem rur wykonać próbę ciśnienia. Jako armaturę zastosować kurki kulowe.

2 - 4 - Przy umywalkach i zlewozmywakach stosować baterie stojące łączone od dołu. Na podejściach montować zawory odcinające ćwierćobrotowe. Przy natrysku zamontować baterię ścienne. Przygotowanie ciepłej wody dla celów socjalnych następuje w pojemnościowym elektrycznym podgrzewaczu wody o pojemności 60 dm 3. Podgrzewacz zabezpieczyć zaworem bezpieczeństwa SYR 2115 φ Instalacja kanalizacji sanitarnej W ramach remontu będą takŝe wymienione wszystkie przewody kanalizacyjne i przybory sanitarne. Wymianę przewodów kanalizacyjnych dokonać od posadzki kondygnacji przyziemia. Włączenia naleŝy wykonać do istniejących pionów. Przewody pionowe prowadzić w bruzdach. Podejścia do poszczególnych przyborów prowadzić w przestrzeni posadzki lub bruzdach ścian. Przewody kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC firmy Wavin. Odcinki przewodów, które będą zakryte naleŝy zmontować szczególnie starannie oraz przeprowadzić próbę szczelności poprzez napełnienie przewodów wodą. Przed przystąpieniem do montaŝu naleŝy ustalić rodzaj armatury i urządzeń w celu wykonania prawidłowo podejść. Proponuje się zastosować miski ustępowe fajansowe montowane na stelaŝach systemowych, umywalki fajansowe, kratki podłogowe oraz zlewozmywak jednokomorowy z blachy nierdzewnej oraz brodzik. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi. 3.Dane ogólne Całość robót naleŝy wykonać zgodnie z warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych cz.ii Instalacje i sieci sanitarne. MontaŜ urządzeń naleŝy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń i przez upowaŝnione osoby. Zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty i dopuszczenia. Zezwala się na zmianę materiałów lub rodzaju urządzeń pod warunkiem zachowania tych samych parametrów technicznych. Wykonanie instalacji zlecić osobom lub firmom posiadającym stosowne uprawnienia.

3 - 5 - Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Roboty instalacyjne obejmują wykonanie następujących robót: - demontaŝ istniejących instalacji, - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, - wykonanie instalacji wod-kan. Kolejność realizacji robót: - demontaŝ istniejących instalacji w adaptowanych pomieszczeniach, - wykonanie przyłączenia projektowanych instalacji do istniejących instalacji, - realizacja robót instalacji wewnętrznych po wykonaniu robót budowlanych i przekazaniu frontu robót przez kierownika robót ogólnobudowlanych. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych - istniejące instalacje w budynku. 3.Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Elementami zagospodarowania terenu stwarzającymi zagroŝenie dla bezpieczeństwa ludzi są istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć energetyczna napowietrzna. 4. Przewidywane zagroŝenia występujące podczas realizacji robót. ZagroŜenia występujące w trakcie realizacji robót to roboty prowadzone w pobliŝu istniejących instalacji w budynku oraz od uŝytkowników budynku (budynek czynny). Ponadto mogą wystąpić zagroŝenia w związku z prowadzeniem w obiekcie robót przez róŝne grupy pracowników oraz roboty z uŝyciem sprzętu do spawania lub lutowania. ZagroŜenie dla pracowników w trakcie robót moŝe być takŝe związane uŝywaniem niesprawnego sprzętu i narzędzi. Dodatkowo naleŝy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo uŝytkowników budynku aby im uniemoŝliwić dostęp do miejsc prowadzonych prac. 5. Sposób prowadzenia instruktaŝu pracowników Przed przystąpieniem do robót montaŝowych instalacji sanitarnych naleŝy przeprowadzić szkolenie w zakresie przepisów bhp pracowników, którzy będą wykonywali te prace. Szkolenie to winno obejmować szkolenie ogólne oraz szkolenie stanowiskowe obejmujące zagroŝenie na danym stanowisku pracy. Szkolenie to winno objąć takŝe pracowników, którzy będą przystępowali do robót w trakcie prowadzonych robót. Szkolenie naleŝy przeprowadzić na budowie bezpośrednio przed rozpoczęciem robót. Szkolenie winien przeprowadzić kierownik robót lub upowaŝniony pracownik słuŝb bhp. 6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom W trakcie robót związanych z realizacją instalacji sanitarnych strefy wykonywania tych robót naleŝy oznakować i wygrodzić uniemoŝliwiając dostęp osób postronnych. Pracowników naleŝy wyposaŝyć w sprzęt ochrony osobistej. Kolejność robót naleŝy tak ustalić aby zapewnić dostęp i dojazd do obiektu w wypadku zaistnienia zagroŝenia. W trakcie robót instalacyjnych w budynku i na dachu naleŝy pracowników wyposaŝyć w sprzęt ochrony osobistej ponadto naleŝy zabezpieczyć te strefy przed dostępem osób postronnych. Pracownicy winny być wyposaŝeni w sprzęt i narzędzia umoŝliwiające im bezpieczne wykonywanie robót.

4 Zawartość projektu 1. Opis techniczny str. 3-4, 2. BIOZ str. 5, 3. Oświadczenie projektanta str. 6, 4. Uprawnienia i wpis do Izby Budownictwa str. 7, 5. Część rysunkowa: - rys. nr I-1 rzut instalacji c.o. skala 1:100 - rys. nr I-2 rzut instalacji wody skala 1:100 - rys. nr I-3 rzut instalacji kanalizacji skala 1:100

5 PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACE SANITARNE Inwestor: Obiekt: Temat: ZESPÓŁ SZKÓŁ W MSZANIE MSZANA, UL. SPORTOWA 3 ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA KILKU POMIESZCZEŃ SZKOŁY NA POTRZEBY ZAPLECZA SOCJALNEGO DLA NAUCZYCIELI MSZANA, ul. SPORTOWA 3, dz. 1809/119; INSTALACJE SANITARNE C.O., WOD-KAN I CWU Projektował: Czerwiec, 2012r.

6

7

8

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Uwagi ogólne 4. Instalacja wody zimnej i ciepłej

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Uwagi ogólne 4. Instalacja wody zimnej i ciepłej OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania a) projekt architektoniczny opracowany przez Biuro Architektury i Urbanistyki Akcent b) własne pomiary inwentaryzacyjne c) wytyczne inwestora i użytkownika d) obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE: Przedsiębiorstwo Projektowo-Instalacyjne PROJDEMB Grzegorz Dembski ul. Leszczyńska 35 64-140 Włoszakowice NIP: 929-149-68-83, REGON: 300601500 Projdemb INSTALACJE SANITARNE kom: 691/772 910 e-mail: g.dembski@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Piotr Fęglerski ul. Matejki 8 64-030 Śmigiel tel./fax 065 518 02 72

Piotr Fęglerski ul. Matejki 8 64-030 Śmigiel tel./fax 065 518 02 72 1 Piotr Fęglerski ul. Matejki 8 64-030 Śmigiel tel./fax 065 518 02 72 Egz. nr 5 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku szkolnego na zespół przychodni Lokalizacja: ul. Mickiewicza 2, 64-030 Śmigiel,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa projektu 1 Spis zawartości opracowania...... 2 ST 00.00 Wymagania ogólne 3 ST 01.01 Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 13 ST 01.02 Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej pr o jekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. 15-523 Grabówka, ul. Szczęśliwa 7 tel.0 693 729 399 NIP 9661969286 REGON 200231928 Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin.

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. - 1 - Leszno, 20.02.2008r Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3 ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Metryka projektu 2. Oświadczenie projektanta 3. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 5. Opis techniczny 6. Bioz 7.Rysunki: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawarto ci opracowania Wst Materiały i urz dzenia 2.4. Sprz 3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz Transport Ogólne wymagania dotycz

- 1 - Spis zawarto ci opracowania Wst Materiały i urz dzenia 2.4. Sprz 3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz Transport Ogólne wymagania dotycz - 1 - Spis zawartości opracowania 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 1.4. Nazwy i kody robót budowlanych 1.5.

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: OBIEKT : Remont budynku Domu Studenta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY Remont instalacji c.o., kotłownia gazowa oraz instalacja gazowa wewnętrzna na potrzeby budynku biblioteki w Biskupcu przy ul. Mickiewicza 10. Inwestor: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Oświadczenie

PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Oświadczenie PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy wewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji ścieków technologicznych w budynku magazynowym w związku ze zmianą sposobu uŝytkowania części budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ tom 1 Technologia i automatyka Obiekt: Zespół budynków produkcyjno biurowych, ul. Mrówcza 243, Warszawa Inwestor: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5

ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5 ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5 I. OPIS TECHNICZNY BRANśA SANITARNA 6 1. Podstawa opracowania... 6 2. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku szkolnym i sali gimnastycznej. 1.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej.

Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej. Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej. 1. Projekt zagospodarowania terenu Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ CZĘŚCI INTERNATU OHP. INWESTOR: OHP Opolskiej Wojewódzkiej Komendy.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI Strona 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI (opracowanie zawiera 24 str.) 1. Podstawowe dane 3 1.1. Przedmiot opracowania 3 1.2. Podstawa opracowania 3 1.3. Zakres opracowania 3 1.4. Charakterystyka projektowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci. Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY BRANśY ELEKTRYCZNEJ REMONTU SAL KONFERENCYJNCY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88.

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 27-400 OSTROWIEC ŚW. UL. SIENKIEWICZA 91 Tel. (41) 2664680 fax: (41) 2664375 PROJEKT BUDOWLANY Temat: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ REZRWOWO-SZCZYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA GAZOWA. Zespół Szkół w Lubianie Lubiana 6, 73-260 Pełczyce

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA GAZOWA. Zespół Szkół w Lubianie Lubiana 6, 73-260 Pełczyce Biuro Projektów SAN-Technika mgr inż. JOLANTA SKOWRON ul. Kręta 11a 74-320 Barlinek Tel. 95 746 10 24; e-mail: san-technika@wp.pl TYTUŁ: BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego 1 PROJEKT sanitarny Projekt remontu budynku mieszkalnego Inwestor: Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne-Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Browsk. 17-220 Narewka, Gruszki 10. Adres budowy: Waśki 111 Gm.

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku na pomieszczenia biurowe w Lubszy, dz. nr 440/1 KOD CPV: 45330000-9 DZIAŁ: D-1.3

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo