INSTRUKCJA MONTA U RUROCI GÓW PREIZOLOWANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA MONTA U RUROCI GÓW PREIZOLOWANYCH"

Transkrypt

1 finpol rohr Sp. z o.o. RURY PREIZOLOWANE WARSZAWA, ul. Nocznickiego 33; Tel. (022) , (022) ; fax (022) INSTRUKCJA MONTA U RUROCI GÓW PREIZOLOWANYCH

2 finpol rohr Sp. z o.o. RURY PREIZOLOWANE WARSZAWA, ul. Nocznickiego 33; tel. (022) , (022) ; fax (022) Dzia³ Marketingu tel , Dzia³ Sprzeda y tel , Szef Produkcji tel w. 147

3 SPIS ZAWARTOŒCI! " # $ % & ' - ( -+%3$4 ) * +, ) - -.% %* ) +/ +,* +/ % ) 0 %1 % 2.+/ ( 0 5 6! ) 7 CDE D F GHIJKL MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM CDE DCD O GP QHIJQRKQ SILRI RILT HU V RW MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM N Rozdzia³ 1. Czynnoœci przedmonta owe 5 Rozdzia³ 2. Monta ruroci¹gów preizolowanych 8 $4* + ( %3$4 ) - %* +/ :! % DY D Z GU[Q\ ]^ ]GRI_`^ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM a X DY DCD b P ]Q RQU IL ]^ ] MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Cc & # 0 % +/ * ( 4 ) - %* +/ & # 0! 4 ) - %* +/ X Dd DX D Z GU [Q\ Ge`QfgJILh T ]LIJGHGi QUVRW MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM CX & " 6! %! ( ) +,% -*, ;: <1 ;= < 1 ;> < & & 0 Gj LU SQ[G]ki j ILSJP Gi V RW & & 0 P Gj T LU SQ[G]ki KLeU G]QJ Gi V RW & 5 0 ) - %* +/ )! 4 +/ 7 & 7 # 0 -( - +%,3+, 7 Dd DN GU [Q\ Q]j Q[^ ]V Gei QeUIQK_RLK MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM CN X Dd Da D Z GU [Q\ Q]j Q[^ ]V GeTGi IL[]JU LK llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcn Rozdzia³ 3. Monta uk³adów alarmowych rezystancyjnych systemu Brandes? 3+ % ) - 4 *-( +/ ) - % ) ) - A+% ( 0 ) - 4 *-( +/ " %! ( +,% )! +,! * -( $ " & 6! %! B + B 2 4 *-( +/ " 19

4 Rozdzia³ 4. Monta uk³adów alarmowych impulsowych systemu CWA m non p qrstu vt w xsty z{ y }~} x zy r ƒ nƒ w x}y {stu vt w zw x}y u z rv zu }ˆ ƒš n zu }u vt { z tu }ržv w zy zu }y rstž ƒ m nm n Œ zu y }u vt s } z rst z y z{ y }~}x zy r ƒ Rozdzia³ 5. Roboty izolacyjne non s z~zy }u vt w z q rst w }y }u r zy }u vt ª«««± ² «³ µ ³ ª «² ³ «¹ «««µ ³ ª«º» ¼» ½ ¾ À Á  ¹µ à «ª «nƒ s z~zy }u vt s } z rst z { rvu y w xtvsz~zy }u r m n š s rst~u v}u vt w xstž x xzrvqœ y w xtvsz~zy }u r w xsts w xstœxz { { zy ~}u t m nm n v}u zy }u vt ÅÆ ÅÇÅ ÉÊË ÌÍÎÍÏ ÐÑ ÒÓ ÒÐÑ Ô ÉÊË Ö Ë ØÒÖ Ù Ð ÚÊË Ñ Ë Ô ÒÐÑ Õ ÖÛÜØÓÛ Ä Ä ÅÆ ÅÞ Å È ÉÊË ÌÍÎÍÏ ÐÑ ÒÓ Ô ÒÐÑ Õ Ò Ò Ô ÒÐÑ Õ ÍÏ ÐÑ ÒÓ Ù ÓÎÍ ß Ü ÉàØÊÑ Ü âã ããããããããããããããããããã ã ãããããããããããããããããããããããý á Rozdzia³ 6. Wybrane problemy budowy preizolowanych sieci ciep³owniczych Š non xt t} vu œ y žw u u }rvqœ rvtw ~u ä âåâåâ çèé èêëìíî ï ðëï êçëñò ï ñóðô ìè ã ãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããõö Š nƒ âåâ n Œ â æ w xtvsz~zy çèé zu èêëìíî y }u ø }u vt ï tœz z{ ñóðçøñ œ} žsvtu ùëêí v} ìèò w xtvsz~zy ó ðò ô èí }u ùêëðçúï tœz z{ ûèüí v u ðçêøðï vtžqrtœz ñ ýé x ã xzrvqœ ããããããããããããããããã õö m n Œ zu }u vt z{œ} žsvtu v} w xtvsz~zy }u tœz z{ v u vtžq rtœz x xz rvq œ y }u }~t m o Š nm n Ÿ } w y }u vt y zw mƒ Rozdzia³ 7. Uwagi koñcowe

5 Rozdzia³ 1. Czynnoœci przedmonta owe 1.1. Dostawy Rury dostarczane s¹ w odcinkach 6m, 8m i 12m transportem samochodowym. Koñce rur i elementów preizolowanych zabezpieczone s¹ denkami chroni¹cymi wnêtrza rur przewodowych przed zanieczyszczeniem. Kupuj¹cy lub odbiorca powinien przygotowaæ niezbêdne urz¹dzenia do roz³adunku, jak równie ekipê roz³adunkow¹. Ciê ary rur i elementów ruroci¹gów podane s¹ w katalogu wyrobów naszej firmy w odpowiednich tabelach. þ Nie nale y podejmowaæ adnych czynnoœci roz³adunkowych w temperaturze poni ej -20 C. Odbiorca powinien sprawdziæ sposób realizacji dostawy i jej zgodnoœæ z dokumentami zakupu. Wszelkie reklamacje w zakresie dostaw powinny byæ kierowane do firmy FINPOL ROHR Sp. z o.o., Warszawa, ul. Nocznickiego Roz³adunek Rury i armatura powinny byæ roz³adowywane z maksymalnie du ¹ ostro noœci¹. Nie mog¹ byæ zrzucane z samochodu. Roz³adunek nale y przeprowadziæ za pomoc¹ urz¹dzeñ dÿwigowych przy u yciu temblaków nie powoduj¹cych uszkodzeñ os³ony rury preizolowanej. Nie zaleca siê stosowania lin stalowych. Dopuszcza siê roz³adunek przy pomocy wózków wid³owych, o ile elementy preizolowane zosta³y za³adowane przy u yciu przek³adek lub na paletach. Przyk³adowe sposoby roz³adowania przy u yciu dÿwigu lub suwnicyw pokazane s¹ na rys. 1. Rys.1. Sposoby roz³adunku rur preizolowanych 1.3. Magazynowanie Do magazynowania rury powinny byæ u³o one poziomo i podparte p³ask¹ lub profilowan¹ tarcic¹ rozmieszczon¹ w odstêpach nie wiêkszych ni 2m wzd³u rury. Szerokoœæ elementów podpieraj¹cych powinna wynosiæ min. 12cm, a wysokoœæ stosu rur nie powinna przekraczaæ 1.5m. Przyk³adowy sposób sk³adowania pokazany jest na rys. 2. Armatura powinna byæ sk³adowana na p³askim pod³o u, najlepiej u³o one na paletach. Zestawy izolacyjne, systemy sygnalizacyjne i inne akcesoria powinny byæ zabezpieczone przed wilgoci¹. Mufy powinny byæ magazynowane w pozycji pionowej. Chemikalia na piankê izoluj¹c¹ (izocyjanian þ i poliol) powinny byæ sk³adowane w zamkniêtych pojemnikach w temperaturze C. Chemikalia nie mog¹ byæ sk³adowane w pomieszczeniach dostêpnych dla osób niepowo³anych, ani w pomieszczeniach biurowych, czy socjalnych. Przy pracach z chemikaliami musi byæ przestrzegana za³¹czona do nich instrukcja. 5

6 max. 1.5m 0.1m 1m 2m 2m Rys.2. Zasady sk³adowania rur preizolowanych Uwaga: W przypadku spadku temperatury chemikaliów poni ej +18 C nale y przed ÿ piankowaniem wstawiæ je do ciep³ego pomieszczenia a do osi¹gniêcia temperatury C. ÿ Nie wolno dopuœciæ do spadku temperatury sk³adnika B (izocyjanian) poni ej +10 C, gdy w tej temperaturze nastêpuje jego krystalizacja i nie mo e byæ ju u ywany nawet po podgrzaniu do wy szej temperatury. ÿ 1.4. Kompletacja narzêdzi specjalnych i wyposa enia, niezbêdnych do monta u ruroci¹gów preizolowanych Przed przyst¹pieniem do monta u ruroci¹gu poreizolowanego wykonawca powinien wyposa yæ swoich pracowników w niezbêdne narzêdzia, urz¹dzenia i materia³y pomocnicze. Lp. Narzêdzie lub urz¹dzenie Zastosowanie Do mierzenia rur, muf i d³ugoœci izolacji podczas mufowania ƒ ˆ Š! " # $% & ' ( ) * + *,-./ :8 3 1 ; 7 4 <= 3 >= 5? A 6 B 9 8 >4 <=C B :;3 A 6 B D E FG HI J I K LI M HN O P E Q R P I SI HT E P U J V W X Y X Z [\ ]^ _ `^ a X b c [ Y d ef[ \ f\ ]Z X g hi [ jex Y k [\ j^ c l X b c [ [m X f\ ci [ n o p o q rs tu tv w x yzs { } r p ~ zr p o q rs to v} 6

7 ! "# $ %& ' () * +, - Lp. Narzêdzie lub urz¹dzenie Œ Ž š œ œ ž Ÿ š œ ª «± ² ³ µ ¹ º» ¼ ½¾ ¾ º À Zastosowanie Á Â Ã Â Ä ÅÆ ÇÈ É ÊÈ Ë Â Ì Í Å Ã Î ÏÐÅ Å Ñ Æ Ò ÅÐË Â Í Ó Ô ÅÆ Ã ÅÆ Ô Õ Å Ö ØÙ Ú Û Ü Ý ÞÜ ÚÙ Øßà ß á â Ü ã Þäá Û å ã æ Û ÞÝ äúü ØÜ ãà Þ Ü ØÜ çè Û ßà Þè é Ù Øä Û ßà ê ë ì íî ïð î ñ íò ë óì ë ïô ì ì õ ö ò ð ø í ù ð íò ñ ò ð ø ì ð î úö û ò õ ë ñ óë ì ò ñ íò ü ö ý û î þ ü ë õ íò ïë ì ÿ ð ø */ do monta u i kontroli instalacji alarmowej rezystancyjnej Oprócz w/w narzêdzi i urz¹dzeñ wykonawca winien mieæ przygotowany sprzêt do prowadzenia prac ziemnych, spawalniczych oraz w³aœciwie wyposa ony pod wzglêdem bhp (apteczki, rêkawice robocze, spawalnicze itp.) Wykop 140mm dla DN < 200mm A 200mm dla DN 200mm min. 150mm A min 40cm 10cm Podsypka z piasku Piasek o granulacji 0 8 mm Rys. 3. Zasada posadowienia rur preizolowanych w wykopie Grunt rodzimy 10cm Wykop powinien byæ wykonany tak aby umo liwiæ przedstawione na rys. 3 posadowienie ruroci¹gu: conajmniej 10cm podsypkê piasku wolnego od kamieni, gruzu i przedmiotów o ostrych krawêdziach (piasek o granulacji 0 8 mm, ubity) conajmniej 10cm nad powierzchniê rury zasypkê z piasku wolnego od kamieni, gruzu i przedmiotów o ostrych krawêdziach conajmniej 40cm zasypkê mierzon¹ np. od powierzchni podstawy drogi ³¹cznie z zasypk¹ piaskow¹ przy g³êbokoœci wiêkszej ni 1m przy gruntach niespoistych zaleca siê wykonanie wykopu skarpowego Uwagi: w miejscu wykonania odga³êzieñ nale y zapewniæ min. 40cm zasypki, mierz¹c od najwy szego punktu odga³êzienia w miejscach wyp³yceñ, gdzie nie da siê zapewniæ min. 40cm zasypki i nara onych na du e obci¹ enia nale y zastosowaæ elbetow¹ p³ytê odci¹ aj¹c¹, u³o on¹ ponad ruroci¹giem w przypadku okresowego wystêpowania wód gruntowych lub uk³adania ruroci¹gu w gruntach nieprzepuszczalnych, g³êbokoœæ wykopu powinna byæ powiêkszona o 10 cm dla u³o enia warstwy drena owej sieæ z rur preizolowanych zaleca siê uk³adaæ powy ej max. poziomu wód gruntowych 7

8 Tam gdzie ruroci¹gi poddane s¹ sta³emu dzia³aniu wody gruntowej, nale y zapobiec przenikaniu wody na po³¹czeniach poprzez wybór specjalnie przystosowanego sposobu wykonania muf: mufa zgrzewana podwójne uszczelnienie (mufa termokurczliwa + opaski termokurczliwe) 1.6. Kolizje Sieæ ciepln¹ preizolowan¹ uk³adaæ mo na zarówno nad, jak i pod uzbrojeniem podziemnym. Szczegó³owe rozwi¹zanie skrzy owañ powinien zawieraæ projekt techniczny. Wykopy w miejscu skrzy owañ prowadziæ rêcznie Lokalizacja sieci cieplnych Nale y d¹ yæ do lokalizacji sieci poza jezdniami z wyj¹tkiem przejœæ poprzecznych. a) odleg³oœæ od zabudowy Sieæ ciepln¹ nale y prowadziæ w takich odleg³oœciach od zabudowy aby mo liwe by³o wykonanie remontu i jej wymiany Minimalna odleg³oœæ od zabudowy zabudowa a b :; ; < = <; :< Rys. 4. Lokalizacja sieci cieplnej a) szerokoœæ pasa od bocznej rury os³onowej do zabudowy dla 32DN200 a =2,0 m dla 250DN600 a. /0 =3,0 m dla DN>600 a =5,0 m. /0. /0 b) minimalna odleg³oœæ od uzbrojenia podziemnego Ruroci¹g sieci cieplnej mo na uk³adaæ równolegle do uzbrojenia podziemnego w minimalnych odleg³oœciach (licz¹c do boku rury preizolowanej) podanych ni ej: od wodoci¹gu b 1,5 m od kanalizacji b /0 1,5 m od drzew b /0 2,0 m od gazoci¹gu b. /0 1,0 m od kabli energetycznych b 1,0 m. /0. /0 c) przejœcia pod jezdniami zaleca siê prowadzenie ruroci¹gów w gruboœciennych rurach stalowych ochronnych zabezpieczonych antykorozyjnie lub w gruboœciennych rurach z tworzyw sztucznych przejœcia pod torami tramwajowymi - j.w. przejœcia pod torami kolejowymi i bocznicami musz¹ byæ rozwi¹zywane i uzgadniane indywidualnie 8

9 Rozdzia³ 2. Monta ruroci¹gów preizolowanych 2.1. Ogólne wytyczne monta u ruroci¹gów preizolowanych Dla zapewnienia prawid³owej jakoœci wykonania sieci preizolowanej konieczne jest zachowanie odpowiedniej kolejnoœci czynnoœci monta owych: przygotowaæ wykop wg pkt. 1.5, dno wykopu zniwelowaæ, ubiæ podsypkê piaskow¹ przed u³o eniem ka da sztanga rury i ka dy element preizolowany powinny byæ dok³adnie obejrzane, oznakowane (ponumerowane) i sprawdzone pod wzglêdem dzia³ania instalacji alarmowej Uk³adanie rur Przystêpuj¹c do monta u ruroci¹gu nale y rury u³o yæ w wykopie. Zaleca siê uk³adanie rur na drewnianych podk³adach gruboœci ok. 10 cm, umieszczonych na dnie wykopu w odstêpach max. 2m. Ustalenie w³aœciwych rzêdnych winno odbywaæ siê poprzez podsypywanie lub podkopywanie podk³adów. Drewniane podk³ady mo na zast¹piæ kopcami z piasku. Przed zakoñczeniem monta u, w trakcie wykonywania zasypki piaskowej, podk³ady drewniane nale y usun¹æ. odstêp do wykonania spoiny dzielone os³ony blaszane opaski termokurczliwe E FG HIJ K LM NOP podpórka ubita podsypka drewniana Rys. 5. Sposób ustawienia koñcówek do spawania mufa PE 2.3. Monta ruroci¹gu Przed rozpoczêciem spawania nale y upewniæ siê czy wszystkie niezbêdne elementy zosta³y nasuniête na rury (mufy PE, opaski termokurczliwe, pierœcienie uszczelniaj¹ce, uszczelki koñcowe termokurczliwe). Rury nale y ustawiæ wspó³osiowo. Dopuszcza siê za³amania C na ³¹czeniu rur stalowych j.n. dla DN 250 max 3 dla DN 300 max 2,5D dla DN 400 max 1,5 D dla DN 500 max 1 D dla DN 600 max 0,8 W czasie spawania, pianka izolacyjna elementów preizolowanych oraz p³aszcz ochronny musz¹ byæ zabezpieczone przed spaleniem. Dopuszcza siê spawanie kilku elementów ruroci¹gu poza wykopem i opuszczenie ca³ego prefabrykatu do wykopu, tak aby nie uszkodziæ elementów spawanych i p³aszcza. Rury o gruboœci œcianki g5mm nale y spawaæ elektrycznie. Po wykonaniu spawania nale y przeprowadziæ badanie z³¹czy i wykonaæ próbê ciœnieniow¹. Zalecana metoda badania - ultradÿwiêkowa, dla ruroci¹gów uk³adanych w trudnodostêpnym terenie - rentgenowska. 9

10 Wymagana klasa dok³adnoœci wykonania spawów : conajmniej III dla DN 400 conajmniej II dla DN > 400 ¹czenie preizolowanych rur ocynkowanych wykonuje siê przy u yciu lutu twardego Castolin 18MF lub 18XFC oraz topnika 18. Zadaniem topnika jest: uniemo liwienie utlenienia siê warstwy cynku wskazanie, Q e rura ocynkowana w obszarze ogrzewanym osi¹gnê³a temperaturê topnienia lutu tj. ok. 780 C dezoxydacjê szkodliwych substancji wydzielanych w trakcie procesu lutowania Do lutowania nale y u ywaæ palnika acetylenowo-tlenowego, którego p³omieñ ustawiony jest jako lekko utleniaj¹cy. Przed przyst¹pieniem do lutowania miejsce lutowania, posmarowane wczeœniej topnikiem, nale y podgrzaæ palnikiem do zbielenia. Nastêpnie wykonaæ punktowe sczepy ³¹czonych rur i przyst¹piæ do w³aœciwego lutowania. R W momencie osi¹gniêcia przez lutowane z³¹cze temperatury topnienia lutu (ok. 780 C) topnik w widoczny sposób up³ynnia siê, co oznacza, e nale y podaæ lut. Podczas spawania lub lutowania zaleca siê os³anianie izolacji poliuretanowej os³onami blaszanymi. Orientacyjn¹ iloœæ lutu potrzebn¹ do wykonania jednego po³¹czenia zestawiono w poni szej tabeli. Lut Castolin dostarczany jest w opakowaniach 2,5 kg, topnik 18 dostarczany jest w paczkach 0,5 kg W przypadku montowania rur z przewodami alarmowymi nale y tak ustawiaæ odcinki rurowe, aby przewody pomiarowe ( czerwony dla systemu rezystancyjnego, bielony dla systemu impulsowego) znajdowa³y siê po prawej stronie, patrz¹c od Ÿród³a ciep³a: dla rur DN400 przewody alarmowe w po³o eniu za dziesiêæ druga (patrz rys. 6a) dla rur DN500 przewody alarmowe w po³o eniu za dziesiêæ druga, za dwadzieœcia czwarta (patrz rys. 6b). przewody alarmowe rura os³onowa polietylenowa przewody alarmowe rura os³onowa polietylenowa a) b) rura stalowa pianka poliuretanowa rura stalowa pianka poliuretanowa Rys. 6. Zalecane po³o enie przewodów alarmowych Skracanie rur Podczas monta u sieci mo e wyst¹piæ potrzeba skrócenia rur. Aby skróciæ rurê preizolowan¹ nale y: 10

11 odmierzyæ ¹dany odcinek i zaznaczyæ miejsce przeciêcia przeci¹æ rurê dowoln¹ metod¹ np. pi³k¹ do metalu odmierzyæ 150 mm od przeciêtego koñca i zaznaczyæ na rurze os³onowej przeci¹æ wzd³u zaznaczonej linii ciêcia rurê polietylenow¹ tak, aby nie uszkodziæ przewodów alarmowych, u ywaj¹c np. pi³ki do metalu wykonaæ ciêcie ukoœne od koñca rury os³onowej do odmierzonego miejsca i usun¹æ przeciêty odcinek polietylenowej rury os³onowej usun¹æ piankê poliuretanow¹ ze strefy po zdjêciu rury os³onowej u ywaj¹c np. no a, d³uta itp., uwa aj¹c, aby nie uszkodziæ przewodów alarmowych oczyœciæ dok³adnie powierzchniê rury stalowej, aby podczas spawania nie dopuœciæ do zapalenia siê resztek pianki lub wydzielenia siê szkodliwych gazów zukosowaæ koñcówkê rury stalowej, np. szlifierk¹ k¹tow¹ Uwaga: Zabrania siê przecinania rury os³onowej i pianki izoluj¹cej palnikiem gazowym. Poszczególne fazy skracania rury pokazuje rys. 7. a. odmierzanie wymaganego odcinka rury linia ciêcia S b. ciêcie na wymiar c. odmierzanie koñcówki do spawania linia ciêcia obwodowego rury os³onowej 150 linia ciêcia wzd³u nego rury os³onowej d. usuwanie przeciêtego odcinka rury os³onowej i izolacji e. czyszczenie powierzchni rury stalowej i ukosowanie przewody alarmowe Rys. 7. Fazy skracania rury stalowej 11

12 2.4. Monta innych elementów preizolowanych Monta ³uków preizolowanych uki preizolowane montowane s¹ w taki sam sposób, jak proste odcinki rur. Dostarczamy ³uki giête o promieniu 3D i ³uki spawane z kolanami hamburskimi o promieniu 1,5D. Rys. 8. Monta ³uku preizolowanego Monta odga³êzieñ preizolowanych Zalecane jest wykonywanie odga³êzieñ wznoœnych z odejœciem do góry. Dostarczamy odga³êzienia prostopad³e i odga³êzienia równoleg³e. Przy monta u odga³êzieñ nale y zwróciæ uwagê na to, aby: odga³êzienie by³o montowane poza stref¹ kompensacyjn¹ sieci, przykrycie rury odga³êÿnej nie by³o mniejsze od 40 cm (rys. 9). min. 40 cm min. 40 cm a) b) min. 35 Rys. 9. Minimalne przykrycie rury odga³êÿnej a) odga³êzienie prostopad³e, b) odga³êzienie równoleg³e Wykonywanie kompensacji naturalnej U, L, Z Kompensacje naturalne w kszta³cie U, L, Z wykonywane s¹ z zastosowaniem ³uków preizolowanych i odcinków prostych rur. Przy monta u nale y zwróciæ uwagê na wykonanie stref kompensacyjnych, tzn. ob³o enie poduszkami kompensacyjnymi wszystkich ramion kompensacyjnych. Poduszki nale y uk³adaæ w miejscach przewidywanych przemieszczeñ ruroci¹gu, tu przed jego zasypaniem, zgodnie ze schematem za³¹czonym w projekcie. Stosowane s¹ dwa rodzaje poduszek kompensacyjnych: poduszki kszta³towe typ A i poduszki p³askie typ B 12

13 C a) b) D L L H H B X Rys. 10. a) Poduszka kompensacyjna typu A" b) Poduszka kompensacyjna typu B Rura stalowa DN Rura os³onowa Dz D B L H C [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] Nr kat Rura stalowa DN Rura os³onowa Dz L H X Nr kat. [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] Dopuszczalne przemieszczenia dla poduszek kompensacyjnych przy preheatingu ±50 1A ±100 1A+2B ±150 1A+4B ±200 1A+6B ±250 1A+8B ±300 1A+10B Dopuszczalne przemieszczenia dla poduszek kompensacyjnych przy kompensacji naturalnej ±50 1A ±100 1A+1B ±150 1A+2B ±200 1A+3B ±250 1A+4B ±300 1A+5B Rys. 11. Przyk³adowy sposób uk³adania poduszek kompensacyjnych 13

14 Monta kompensatorów mieszkowych Rys. 12. Preizolowany kompensator Preizolowane kompensatory mieszkowe dostarczane s¹ na budowê w stanie ca³kowitego rozci¹gniêcia mieszka.wykonawca nie ma mo liwoœci, ani potrzeby, zmiany nastawy kompensatora. Kompensatory osiowe s¹ bardzo wra liwe na b³êdy niewspó³osiowoœci ruroci¹gu. Wymagaj¹ okreœlonych d³ugoœci wspó³osiowych prostych odcinków przed i za kompensatorem. Wykonawca po wykonaniu spawów sczepnych koñcówek do spawania powinien skontrolowaæ wspó³osiowoœæ wymaganych odcinków ruroci¹gu przed i za kompensatorem (rys. 13). min. 12 m kompensator = A = A min. 12 m strefa kompensacyjna Rys. 13. Sprawdzenie wspó³osiowoœci ruroci¹gu w strefie monta u kompensatora Uwaga: Kontrola wspó³osiowoœci powinna odbywaæ siê wzglêdem stalowych koñcówek do spawania, a nie wzglêdem rury os³onowej. Kompensatory preizolowane maj¹, mniej wiêcej w po³owie d³ugoœci elementu, elastyczn¹ mufê polietylenow¹, która kompensuje ruchy rury os³onowej (rys. 14). Przy monta u kompensatorów mieszkowych nale y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad: dopuszczalna minimalna d³ugoœæ odcinków prostych przed i za kompensatorem wynosi 12m minimalna dopuszczalna odleg³oœæ koñcówki kompensatora od strefy kompensacyjnej naturalnej wynosi 12m dopuszczalna wspó³osiowoœæ A na odcinku prostym przed i za kompensatorem wynosi ±3mm 14

15 ustawiæ wspó³osiowo przed spawaniem podpórka drewniana Rys. 14. Sposób monta u kompensatora mieszkowego mufa elastyczna kompensatora wielorazowego Monta kompensatorów jednorazowych Kompensatory jednorazowe dostarczane s¹ w dwu odmianach: niepreizolowanej typu E (rys. 15) preizolowanej typu zatrzaskowego (rys. 16) Rys. 15. Kompensator typu E U T Rys. 16. Preizolowany kompensator zatrzaskowy Wymiary i d³ugoœci zabudowy kompensatorów jednorazowych typu E podaje katalog FINPOL ROHR Sp. z o.o. D³ugoœæ zabudowy preizolowanego kompensatora zatrzaskowego wynosi ~2.5m, niezale nie od œrednicy rury stalowej. 15

16 Kompensatory jednorazowe s¹ napinane fabrycznie na wartoœæ ¹dan¹ w projekcie (i w zamówieniu). Wykonawca nie ma adnej mo liwoœci zmiany nastawy preizolowanego kompensatora zatrzaskowego. Nastawê kompensatora typu E mo na zmieniæ na budowie wkrêcaj¹c lub wykrêcaj¹c na odpowiedni¹ d³ugoœæ œruby napinaj¹ce. S¹ one zabezpieczone fabrycznie lekkim spawem sczepnym przed manipulowaniem nimi przez osoby niepowo³ane. Kompensatory jednorazowe s³u ¹ do wykonania naci¹gu monta owego w stanie gor¹cym, czyli tzw. preheatingu. Wykonanie preheatingu omówione jest w punkcie Zastosowanie kompensatorów jednorazowych pozwala skróciæ czas realizacji budowy sieci preizolowanej umo liwiaj¹c przeprowadzenie operacji preheatingu przy wykorzystaniu kompensatorów typu E przy prawie ca³kowicie zasypanym wykopie, a w przypadku u ycia kompensatorów zatrzaskowych przy ca³kowicie zasypanym wykopie. Z punktu widzenia wykonawcy kompensator zatrzaskowy jest wygodniejszy, o ile w trakcie budowy sieci cieplnej projektant nie wprowadzi zmiany wartoœci naci¹gu monta owego. Uwaga: Przed wspawaniem kompensatora zatrzaskowego do ruroci¹gu pamiêtaæ nale y o za³o eniu na spawan¹ rurê mufê polietylenow¹ (specjaln¹ dla kompensatora o wiêkszej d³ugoœci) i po dwie opaski termokurczliwe. Przed wspawaniem kompensatora typu E nale y sprawdziæ czy spawy sczepne na œrubach napinaj¹cych, wykonane w fabryce, nie zosta³y zerwane. Nastêpnie na odcinek rurociagu z dowolnej strony kompensatora naci¹gn¹æ d³ug¹ mufê polietylenow¹ i dwie opaski termokurczliwe (rys. 17). Wykonaæ spawanie koñcówek. Po sprawdzeniu jakoœci spoin kompensator jest gotowy do preheatingu. Preheating jest jedn¹ z ostatnich czynnoœci monta owych i opisany jest w punkcie W zwi¹zku z tym nale y kontynuowaæ monta dalszych odcinków ruroci¹gu, a kompensator pozostawiæ nie zaizolowany a do czasu wykonywania preheatingu. ˆ Š Œ Žˆ Š m n o pq r stuv m q w uxyzr{ t _ ` a _ b cd e f ghi j klj l } ~ ƒ V WX Y Z [ X \Z ] ^ Rys. 17. Monta kompensatora typu E Zmiana nastawy kompensatora typu E jest czynnoœci¹ bardzo odpowiedzialn¹ i wymaga specjalnego oprzyrz¹dowania. Jeœli w trakcie monta u sieci cieplnej wyniknie potrzeba zmiany poprzedniej nastawy nasza grupa serwisowa dokona tej operacji. B³êdnie wykonany naci¹g mo e doprowadziæ do awarii ruroci¹gu. 16

17 Monta preizolowanych punktów sta³ych Preizolowane punkty sta³e nale y zakotwiæ w gruncie poprzez wykonanie elbetowego bloku oporowego. Wymiary bloku zale ¹ od si³ dzia³aj¹cych na punkt sta³y i powinny byæ podane w projekcie. Bloki betonowe winny byæ zabezpieczone przeciwwilgociowo. blok elbetowy Rys. 18. Monta preizolowanych punktów sta³ych Ruroci¹gi kompensowane maj¹ wbudowane kompensatory mieszkowe lub kompensatory naturalne typu U, L lub Z. W tych przypadkach beton punktu sta³ego powinien byæ zwi¹zany i zakotwiony w ziemi przed pierwsz¹ zmian¹ temperatury w przewodzie. Przy monta u ruroci¹gu z preheatingiem zabetonowanie punktów sta³ych powinno siê odbywaæ po nagrzaniu wstêpnym i osi¹gniêciu teoretycznego wyd³u enia ruroci¹gu. Grzanie ruroci¹gu przy monta u z preheatingiem powinno byæ kontynuowane a do czasu zwi¹zania siê betonu i zasypaniu go ziemi¹ (punkt 6.1 niniejszej instrukcji). Wielkoœæ wyd³u enia cieplnego ruroci¹gu podaje projektant Monta armatury odcinaj¹cej Preizolowane zawory odcinaj¹ce maj¹ standardow¹ d³ugoœæ zabudowy, niezale n¹ od œrednicy i równ¹ 1000 mm, oraz standardowe koñcówki do spawania. Monta takiej armatury jest identyczny jak odcinka rury o d³ugoœci 1m. 600 Rys. 19. Monta zaworów preizolowanych Zaleca siê instalowanie armatury odcinaj¹cej preizolowanej bezpoœrednio w ziemi (w punktach nie podlegaj¹cych przemieszczeniu) z trzpieniem zlokalizowanym w studzience lub w skrzynce hydrantowej. D³ugoœæ trzpienia umo liwia obs³ugê zaworów z powierzchni terenu. Zawory wymagaj¹ce stosowania przek³adni montowaæ w komorach lub studniach. Armatura odcinaj¹ca powinna byæ lokalizowana poza obrêbem jezdni, parkingów, obiektów prywatnych. 17

18 Monta armatury odwadniaj¹cej Produkowane s¹ dwa rodzaje odwodnieñ: odwodnienia górne odwodnienia dolne Odwodnienia górne nale y montowaæ bezpoœrednio w ziemi. Mog¹ one byæ zblokowane z armatur¹ odcinaj¹c¹. Na króæcu wylotowym zaworu kulowego mo e byæ montowana szybkoz³¹czka, w celu szybkiego pod³¹czenia przewodu odwadniaj¹cego (Rys. 20). Odwodnienia dolne nale y montowaæ z odprowadzeniem do studzienek z mo liwoœci¹ spustu wody grawitacyjnie. pierœcieñ uszczelniaj¹cy klucz teowy studzienka sch³adzaj¹ca Rys. 20. Sposób monta u odwodnieñ preizolowanych dolnych Monta armatury odpowietrznej Odpowietrzenia stosowane s¹ w najwy szych punktach sieci cieplnej. Mog¹ byæ stosowane ³¹cznie z armatur¹ odcinaj¹c¹ jako jeden element. Odpowietrzenia preizolowane umieszczane s¹ bezpoœrednio w ziemi z wylotem skierowanym do góry. Na zakoñczeniu króæca wylotowego mog¹ byæ stosowane szybkoz³¹czki ciœnieniowe, jak w przypadku odwodnieñ, dla umo liwienia zamocowania przewodu giêtkiego (Rys. 21). Rys. 21. Studzienka do obs³ugi zaworu odcinaj¹cego i odwodnienia lub odpowietrzenia 18

19 Rozdzia³ 3. Monta uk³adów alarmowych rezystancyjnych systemu Brandes Stosowany przez FINPOL ROHR Sp. z o.o. system alarmowy typu rezystancyjnego zosta³ opracowany przez niemieck¹ firmê BRANDES. System oparty jest na precyzyjnej porównawczej metodzie pomiaru oporu elektrycznego. Pozwala na wykrywanie przecieków w ich wczesnym stadium i lokalizacjê miejsc uszkodzeñ. Wewn¹trz rury i elementów preizolowanych w piance poliuretanowej w pozycji za dziesiêæ druga umieszczone s¹ dwa przewody: czujnikowy (niklowo-chromowy) w czerwonej perforowanej izolacji teflonowej powrotny miedziany w zielonej izolacji teflonowej Przewody te ³¹czy siê ze sob¹ za pomoc¹ tulejek zaciskowych i izoluje siê je koszulkami termokurczliwymi. Zawsze nale y ³¹czyæ przewód czerwony z czerwonym a zielony z zielonym. Ruroci¹gi nale y uk³adaæ tak, aby przewód czujnikowy (czerwony) znajdowa³ siê zawsze po prawej stronie id¹c od Ÿród³a ciep³a ¹czenie przewodów alarmowych. Po pozytywnym wyniku próby ciœnieniowej i usuniêciu usterek spawalniczych przystêpujemy do monta u obwodów alarmowych wg odrêbnego projektu. Przewody alarmowe ³¹czymy w pêtle pomiarowe o d³ugoœciach: do 500 mb przy nadzorze rêcznym do 1000 mb przy nadzorze automatycznym D³ugoœæ pêtli równa jest d³ugoœci przewodu czujnikowego Aby po³¹czyæ przewody alarmowe nale y: zdj¹æ izolacjê czerwon¹ z przewodu czujnikowego oraz izolacjê zielon¹ z przewodu powrotnego jak na rys. 22. oczyœciæ koñcówki przewodu papierem œciernym za³o yæ koszulki termokurczliwe (po jednej na ka de po³¹czenie) po³¹czyæ przewody alarmowe u ywaj¹c tulejek zaciskowych (zgodnie ze schematem elektrycznym) sprawdziæ wytrzyma³oœæ po³¹czenia w sposób pokazany na rys. 22 lekkim szarpniêciem. odci¹æ nadmierne d³ugoœci drutów nasun¹æ koszulki termokurczliwe i obkurczyæ je u ywaj¹c np. gor¹cego powietrza (do tego celu potrzebna jest elektryczna grza³ka powietrzna do obkurczania materia³ów termokurczliwych) Ideê ³¹czenia obwodów alarmowych pokazuje rys. 22. a. odizolowanie przewodów i czyszczenie koñcówek. do tego miejsca zdj¹æ izolacjê 2x15 do tego miejsca zdj¹æ izolacjê do tego miejsca zdj¹æ izolacjê 2x15 do tego miejsca zdj¹æ izolacjê 19

20 obci¹æ b. wykonanie po³¹czeñ przy pomocy tulejki zaciskowej. czerwony zielony czerwony zielony c. sprawdzenie wytrzyma³oœci po³¹czenia. d. gotowe po³¹czenie. Rys. 22. ¹czenie obwodów alarmowych Przy ³¹czeniu przewodów alarmowych w uk³adach rozga³êzionych obowi¹zuje tzw. "regu³a prawostronnoœci". przewód powrotny zielony przewód czujnikowy czerwony kierunek patrzenia na odga³êzienie Ÿród³o ciep³a Rys. 23. Regu³a prawostronnoœci kierunek patrzenia na odga³êzienie Regu³a prawostronnoœci Aby po³¹czyæ przewody alarmowe odga³êzienia z przewodami alarmowymi ruroci¹gu g³ównego montujemy odcinek rurowy odga³êzienia tak, aby przewód czujnikowy (czerwony) w odga³êzieniu widziany od strony ruroci¹gu g³ównego by³ po prawej stronie i ³¹czymy go z t¹ czêœci¹ obwodu czujnikowego ruroci¹gu g³ównego, która odchodzi w prawo, natomiast przewód powrotny odga³êzienia (zielony) ³¹czymy z t¹ czêœci¹ obwodu czujnikowego (czerwonego) ruroci¹gu g³ównego, która odchodzi w lewo. Przewodu zielonego w ruroci¹gu g³ównym odga³êzienia nie przecinamy. Przewód czujnikowy w przewodzie zasilaj¹cym uk³adamy zawsze po prawej stronie patrz¹c od Ÿród³a ciep³a. 20

21 Ze wzglêdu na fakt, e produkujemy jeden typ ³uków preizolowanych (tzw. prawe) to przy zmianie kierunku ruroci¹gu w lewo dopuszcza siê krzy owanie przewodów alarmowych Sprawdzenie poprawnoœci monta u przewodów alarmowych ¹cz¹c przewody alarmowe w kolejnych mufach przeprowadzamy próbê obwodu sprawdzaj¹c kolejno odcinek po odcinku, wg nastêpuj¹cej procedury: po³¹czyæ przewody alarmowe ze sob¹ na koñcu ruroci¹gu tzn. zewrzeæ je do oczyszczonej powierzchni rury stalowej przymocowaæ trzymak magnetyczny dostarczony przez nasz¹ firmê. po³¹czyæ specjalny tester (BS-MH2) z przewodami alarmowymi i rur¹, wk³adaj¹c koñcówki czarnych przewodów miernika do gniazd trzymaka magnetycznego, a przewody czerwone ³¹cz¹c z przewodami alarmowymi rury (rys. 24) jeœli z lewej strony na wyœwietlaczu testera pojawi siê 0" uk³ad alarmowy jest dobrze zamontowany, jeœli C" to jest zwarcie przewodu alarmowego z rur¹, jeœli zaœ obwód alarmowy jest otwarty po prawej stronie na wyœwietlaczu testera pojawi¹ siê litery HI" (rys. 25) znaleÿæ ewentualne usterki, usun¹æ je i pomiar powtórzyæ Sposób obs³ugi testera pokazuje za³¹czona do niego instrukcja. tester czerwone kierunek przenoszenia miernika czarne tester czerwone czarne Rys. 24. Idea sprawdzania obwodu alarmowego (BS-MH2) trzymak magnetyczny przewód czerwony przewód zielony przewód czarny Rys. 25. Sposób pod³¹czenia testera BS-MH2 21

22 przyk³adowa d³ugoœæ pêtli 0.1 C.1 0 HI BS - MH 2 BRANDES BS - MH 2 BRANDES BS - MH 2 BRANDES Rys. 26. Najwa niejsze wskazania na wyœwietlaczu testera 3.3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej uk³adu alarmowego Montuj¹cy sieæ preizolowan¹ z przewodami alarmowymi powinien podczas monta u uk³adu alarmowego wykonywaæ na bie ¹co (przed zamufowaniem po³¹czeñ spawanych) dokumentacjê powykonawcz¹ uk³adu alarmowego. Obwód alarmowy nale y realizowaæ zgodnie z dostarczonym projektem. Nastêpnie nale y ponumerowaæ mufy wzd³u zaprojektowanego toru alarmowego a do jego koñca, id¹c od punktu wskazanego w projekcie (jako miejsca pomiaru sieci w warunkach eksploatacyjnych, rys. 27). 8 Puszka przy³¹czeniowa 6 m m m 12 m 12 m 8 m m 1 Puszka przy³¹czeniowa 8 m Miejsce pomiaru stanu ruroci¹gu (puszka pomiarowa) OZNACZENIA oznaczenia: mufa po³¹czeniowa Rys. 27. Idea nanoszenia po³¹czeñ na rysunek monta owy ruroci¹gu 22

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) TECHNOLOGIA, INSTALACJA ALARMOWA FAZA BRAN A OBIEKT INWESTOR PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA NR 0/200 Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa 02-232 Warszawa ul. opuszañska 49/53 tel. (0 22) 329 0 30 fax (0 22) 329 0 94 e-mail: gerda.bh@gerda.pl www.gerda.pl M. 23.04 Spis treœci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Copyright by Ministerstwo Œrodowiska. Recenzenci: prof. dr hab. in. Stanis³aw Dubiel mgr in. Leszek W¹tor

Copyright by Ministerstwo Œrodowiska. Recenzenci: prof. dr hab. in. Stanis³aw Dubiel mgr in. Leszek W¹tor A. Gonet, J. Macuda, L. Zawisza, R. Duda, J. Porwisz Copyright by Ministerstwo Œrodowiska Recenzenci: prof. dr hab. in. Stanis³aw Dubiel mgr in. Leszek W¹tor Autorzy: Andrzej Gonet, prof. dr hab. in. (AGH

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

w klimatyzacj precyzyjn

w klimatyzacj precyzyjn SAR PW Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci Spó ka komandytowa 04-713 Warszawa, ul. ega ska 1 tel. 22 615 70 74; fax 22 615 77 15 NIP: 952-208-03-79, REGON: 142130451, KRS: 0000342728 www.sarserwis.pl

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. in. Grzegorz Chrabczyñski Politechnika Warszawska Wspó³czesne kierunki rozwoju prefabrykacji betonowej w uzbrojeniu terenu CONTEMPORARY TRENDS OF PRECAST CONCRETE TECHNOLOGY IN THE TERRITORIAL

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy 7146716A02 Instrukcja obs³ugi urz¹dzeñ 7146656C02 Interfejs operatora 7105512 Karta operatora Wydanie 11/06 Ten dokument jest dostêpny w witrynie internetowej

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik planowania

Podrêcznik planowania Podrêcznik planowania Massiv-Holz-Mauer Drewniane elementy profilowane (PHE) 1 MHM Haudenschild: Saxer Holzbau Weiningen GmbH Mark Twain Samuel Langhorne Clemens ( 1835-1910 ) Nigdy nie mog³em zrozumieæ,

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Klasa GL

Instrukcja obsługi Klasa GL Instrukcja obsługi Klasa L Symbole * Symbol oznacza wyposa enie dodatkowe. Poniewa wyposa enie seryjne poszczególnych modeli jest zró nicowane, wyposa enie Pañstwa pojazdu mo e odbiegaæ od niektórych opisów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Heat Line. Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-130 - 160-210 - 240 HLE 100-130 - 160-210 - 240. excellence in hot water

Heat Line. Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-130 - 160-210 - 240 HLE 100-130 - 160-210 - 240. excellence in hot water Heat Line Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-10 - 160-210 - 240 HLE 100-10 - 160-210 - 240 excellence in hot water ACV Polska sp. z o.o. ul. Witosa 87-800 W³oc³awek TEL.: 054 412 56

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice SYStem 6, 12-24kV. 07.520 Rozdzielnice stalowe kompaktowe 12-24kV

Rozdzielnice SYStem 6, 12-24kV. 07.520 Rozdzielnice stalowe kompaktowe 12-24kV 07.520 2-24kV Rozdzielnice SYStem 6, 07.52 Przegl¹d produkcji Z³¹cza kablowe, Rozdzielnice oœwietleniowe, Rozdzielnice budowlane 0.00 Z³¹cza kablowe 02.00 Z³¹cza licznikowe 03.00 Z³¹cza kablowo licznikowe

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH WARSZAWA 1999 MINISTERSTWO ŒRODOWISKA Józef BA YÑSKI, Andrzej DR GOWSKI, Zbigniew FRANKOWSKI, Ryszard KACZYÑSKI, Stanis³aw

Bardziej szczegółowo