INSTRUKCJA MONTA U RUROCI GÓW PREIZOLOWANYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA MONTA U RUROCI GÓW PREIZOLOWANYCH"

Transkrypt

1 finpol rohr Sp. z o.o. RURY PREIZOLOWANE WARSZAWA, ul. Nocznickiego 33; Tel. (022) , (022) ; fax (022) INSTRUKCJA MONTA U RUROCI GÓW PREIZOLOWANYCH

2 finpol rohr Sp. z o.o. RURY PREIZOLOWANE WARSZAWA, ul. Nocznickiego 33; tel. (022) , (022) ; fax (022) Dzia³ Marketingu tel , Dzia³ Sprzeda y tel , Szef Produkcji tel w. 147

3 SPIS ZAWARTOŒCI! " # $ % & ' - ( -+%3$4 ) * +, ) - -.% %* ) +/ +,* +/ % ) 0 %1 % 2.+/ ( 0 5 6! ) 7 CDE D F GHIJKL MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM CDE DCD O GP QHIJQRKQ SILRI RILT HU V RW MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM N Rozdzia³ 1. Czynnoœci przedmonta owe 5 Rozdzia³ 2. Monta ruroci¹gów preizolowanych 8 $4* + ( %3$4 ) - %* +/ :! % DY D Z GU[Q\ ]^ ]GRI_`^ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM a X DY DCD b P ]Q RQU IL ]^ ] MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Cc & # 0 % +/ * ( 4 ) - %* +/ & # 0! 4 ) - %* +/ X Dd DX D Z GU [Q\ Ge`QfgJILh T ]LIJGHGi QUVRW MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM CX & " 6! %! ( ) +,% -*, ;: <1 ;= < 1 ;> < & & 0 Gj LU SQ[G]ki j ILSJP Gi V RW & & 0 P Gj T LU SQ[G]ki KLeU G]QJ Gi V RW & 5 0 ) - %* +/ )! 4 +/ 7 & 7 # 0 -( - +%,3+, 7 Dd DN GU [Q\ Q]j Q[^ ]V Gei QeUIQK_RLK MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM CN X Dd Da D Z GU [Q\ Q]j Q[^ ]V GeTGi IL[]JU LK llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllcn Rozdzia³ 3. Monta uk³adów alarmowych rezystancyjnych systemu Brandes? 3+ % ) - 4 *-( +/ ) - % ) ) - A+% ( 0 ) - 4 *-( +/ " %! ( +,% )! +,! * -( $ " & 6! %! B + B 2 4 *-( +/ " 19

4 Rozdzia³ 4. Monta uk³adów alarmowych impulsowych systemu CWA m non p qrstu vt w xsty z{ y }~} x zy r ƒ nƒ w x}y {stu vt w zw x}y u z rv zu }ˆ ƒš n zu }u vt { z tu }ržv w zy zu }y rstž ƒ m nm n Œ zu y }u vt s } z rst z y z{ y }~}x zy r ƒ Rozdzia³ 5. Roboty izolacyjne non s z~zy }u vt w z q rst w }y }u r zy }u vt ª«««± ² «³ µ ³ ª «² ³ «¹ «««µ ³ ª«º» ¼» ½ ¾ À Á  ¹µ à «ª «nƒ s z~zy }u vt s } z rst z { rvu y w xtvsz~zy }u r m n š s rst~u v}u vt w xstž x xzrvqœ y w xtvsz~zy }u r w xsts w xstœxz { { zy ~}u t m nm n v}u zy }u vt ÅÆ ÅÇÅ ÉÊË ÌÍÎÍÏ ÐÑ ÒÓ ÒÐÑ Ô ÉÊË Ö Ë ØÒÖ Ù Ð ÚÊË Ñ Ë Ô ÒÐÑ Õ ÖÛÜØÓÛ Ä Ä ÅÆ ÅÞ Å È ÉÊË ÌÍÎÍÏ ÐÑ ÒÓ Ô ÒÐÑ Õ Ò Ò Ô ÒÐÑ Õ ÍÏ ÐÑ ÒÓ Ù ÓÎÍ ß Ü ÉàØÊÑ Ü âã ããããããããããããããããããã ã ãããããããããããããããããããããããý á Rozdzia³ 6. Wybrane problemy budowy preizolowanych sieci ciep³owniczych Š non xt t} vu œ y žw u u }rvqœ rvtw ~u ä âåâåâ çèé èêëìíî ï ðëï êçëñò ï ñóðô ìè ã ãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããõö Š nƒ âåâ n Œ â æ w xtvsz~zy çèé zu èêëìíî y }u ø }u vt ï tœz z{ ñóðçøñ œ} žsvtu ùëêí v} ìèò w xtvsz~zy ó ðò ô èí }u ùêëðçúï tœz z{ ûèüí v u ðçêøðï vtžqrtœz ñ ýé x ã xzrvqœ ããããããããããããããããã õö m n Œ zu }u vt z{œ} žsvtu v} w xtvsz~zy }u tœz z{ v u vtžq rtœz x xz rvq œ y }u }~t m o Š nm n Ÿ } w y }u vt y zw mƒ Rozdzia³ 7. Uwagi koñcowe

5 Rozdzia³ 1. Czynnoœci przedmonta owe 1.1. Dostawy Rury dostarczane s¹ w odcinkach 6m, 8m i 12m transportem samochodowym. Koñce rur i elementów preizolowanych zabezpieczone s¹ denkami chroni¹cymi wnêtrza rur przewodowych przed zanieczyszczeniem. Kupuj¹cy lub odbiorca powinien przygotowaæ niezbêdne urz¹dzenia do roz³adunku, jak równie ekipê roz³adunkow¹. Ciê ary rur i elementów ruroci¹gów podane s¹ w katalogu wyrobów naszej firmy w odpowiednich tabelach. þ Nie nale y podejmowaæ adnych czynnoœci roz³adunkowych w temperaturze poni ej -20 C. Odbiorca powinien sprawdziæ sposób realizacji dostawy i jej zgodnoœæ z dokumentami zakupu. Wszelkie reklamacje w zakresie dostaw powinny byæ kierowane do firmy FINPOL ROHR Sp. z o.o., Warszawa, ul. Nocznickiego Roz³adunek Rury i armatura powinny byæ roz³adowywane z maksymalnie du ¹ ostro noœci¹. Nie mog¹ byæ zrzucane z samochodu. Roz³adunek nale y przeprowadziæ za pomoc¹ urz¹dzeñ dÿwigowych przy u yciu temblaków nie powoduj¹cych uszkodzeñ os³ony rury preizolowanej. Nie zaleca siê stosowania lin stalowych. Dopuszcza siê roz³adunek przy pomocy wózków wid³owych, o ile elementy preizolowane zosta³y za³adowane przy u yciu przek³adek lub na paletach. Przyk³adowe sposoby roz³adowania przy u yciu dÿwigu lub suwnicyw pokazane s¹ na rys. 1. Rys.1. Sposoby roz³adunku rur preizolowanych 1.3. Magazynowanie Do magazynowania rury powinny byæ u³o one poziomo i podparte p³ask¹ lub profilowan¹ tarcic¹ rozmieszczon¹ w odstêpach nie wiêkszych ni 2m wzd³u rury. Szerokoœæ elementów podpieraj¹cych powinna wynosiæ min. 12cm, a wysokoœæ stosu rur nie powinna przekraczaæ 1.5m. Przyk³adowy sposób sk³adowania pokazany jest na rys. 2. Armatura powinna byæ sk³adowana na p³askim pod³o u, najlepiej u³o one na paletach. Zestawy izolacyjne, systemy sygnalizacyjne i inne akcesoria powinny byæ zabezpieczone przed wilgoci¹. Mufy powinny byæ magazynowane w pozycji pionowej. Chemikalia na piankê izoluj¹c¹ (izocyjanian þ i poliol) powinny byæ sk³adowane w zamkniêtych pojemnikach w temperaturze C. Chemikalia nie mog¹ byæ sk³adowane w pomieszczeniach dostêpnych dla osób niepowo³anych, ani w pomieszczeniach biurowych, czy socjalnych. Przy pracach z chemikaliami musi byæ przestrzegana za³¹czona do nich instrukcja. 5

6 max. 1.5m 0.1m 1m 2m 2m Rys.2. Zasady sk³adowania rur preizolowanych Uwaga: W przypadku spadku temperatury chemikaliów poni ej +18 C nale y przed ÿ piankowaniem wstawiæ je do ciep³ego pomieszczenia a do osi¹gniêcia temperatury C. ÿ Nie wolno dopuœciæ do spadku temperatury sk³adnika B (izocyjanian) poni ej +10 C, gdy w tej temperaturze nastêpuje jego krystalizacja i nie mo e byæ ju u ywany nawet po podgrzaniu do wy szej temperatury. ÿ 1.4. Kompletacja narzêdzi specjalnych i wyposa enia, niezbêdnych do monta u ruroci¹gów preizolowanych Przed przyst¹pieniem do monta u ruroci¹gu poreizolowanego wykonawca powinien wyposa yæ swoich pracowników w niezbêdne narzêdzia, urz¹dzenia i materia³y pomocnicze. Lp. Narzêdzie lub urz¹dzenie Zastosowanie Do mierzenia rur, muf i d³ugoœci izolacji podczas mufowania ƒ ˆ Š! " # $% & ' ( ) * + *,-./ :8 3 1 ; 7 4 <= 3 >= 5? A 6 B 9 8 >4 <=C B :;3 A 6 B D E FG HI J I K LI M HN O P E Q R P I SI HT E P U J V W X Y X Z [\ ]^ _ `^ a X b c [ Y d ef[ \ f\ ]Z X g hi [ jex Y k [\ j^ c l X b c [ [m X f\ ci [ n o p o q rs tu tv w x yzs { } r p ~ zr p o q rs to v} 6

7 ! "# $ %& ' () * +, - Lp. Narzêdzie lub urz¹dzenie Œ Ž š œ œ ž Ÿ š œ ª «± ² ³ µ ¹ º» ¼ ½¾ ¾ º À Zastosowanie Á Â Ã Â Ä ÅÆ ÇÈ É ÊÈ Ë Â Ì Í Å Ã Î ÏÐÅ Å Ñ Æ Ò ÅÐË Â Í Ó Ô ÅÆ Ã ÅÆ Ô Õ Å Ö ØÙ Ú Û Ü Ý ÞÜ ÚÙ Øßà ß á â Ü ã Þäá Û å ã æ Û ÞÝ äúü ØÜ ãà Þ Ü ØÜ çè Û ßà Þè é Ù Øä Û ßà ê ë ì íî ïð î ñ íò ë óì ë ïô ì ì õ ö ò ð ø í ù ð íò ñ ò ð ø ì ð î úö û ò õ ë ñ óë ì ò ñ íò ü ö ý û î þ ü ë õ íò ïë ì ÿ ð ø */ do monta u i kontroli instalacji alarmowej rezystancyjnej Oprócz w/w narzêdzi i urz¹dzeñ wykonawca winien mieæ przygotowany sprzêt do prowadzenia prac ziemnych, spawalniczych oraz w³aœciwie wyposa ony pod wzglêdem bhp (apteczki, rêkawice robocze, spawalnicze itp.) Wykop 140mm dla DN < 200mm A 200mm dla DN 200mm min. 150mm A min 40cm 10cm Podsypka z piasku Piasek o granulacji 0 8 mm Rys. 3. Zasada posadowienia rur preizolowanych w wykopie Grunt rodzimy 10cm Wykop powinien byæ wykonany tak aby umo liwiæ przedstawione na rys. 3 posadowienie ruroci¹gu: conajmniej 10cm podsypkê piasku wolnego od kamieni, gruzu i przedmiotów o ostrych krawêdziach (piasek o granulacji 0 8 mm, ubity) conajmniej 10cm nad powierzchniê rury zasypkê z piasku wolnego od kamieni, gruzu i przedmiotów o ostrych krawêdziach conajmniej 40cm zasypkê mierzon¹ np. od powierzchni podstawy drogi ³¹cznie z zasypk¹ piaskow¹ przy g³êbokoœci wiêkszej ni 1m przy gruntach niespoistych zaleca siê wykonanie wykopu skarpowego Uwagi: w miejscu wykonania odga³êzieñ nale y zapewniæ min. 40cm zasypki, mierz¹c od najwy szego punktu odga³êzienia w miejscach wyp³yceñ, gdzie nie da siê zapewniæ min. 40cm zasypki i nara onych na du e obci¹ enia nale y zastosowaæ elbetow¹ p³ytê odci¹ aj¹c¹, u³o on¹ ponad ruroci¹giem w przypadku okresowego wystêpowania wód gruntowych lub uk³adania ruroci¹gu w gruntach nieprzepuszczalnych, g³êbokoœæ wykopu powinna byæ powiêkszona o 10 cm dla u³o enia warstwy drena owej sieæ z rur preizolowanych zaleca siê uk³adaæ powy ej max. poziomu wód gruntowych 7

8 Tam gdzie ruroci¹gi poddane s¹ sta³emu dzia³aniu wody gruntowej, nale y zapobiec przenikaniu wody na po³¹czeniach poprzez wybór specjalnie przystosowanego sposobu wykonania muf: mufa zgrzewana podwójne uszczelnienie (mufa termokurczliwa + opaski termokurczliwe) 1.6. Kolizje Sieæ ciepln¹ preizolowan¹ uk³adaæ mo na zarówno nad, jak i pod uzbrojeniem podziemnym. Szczegó³owe rozwi¹zanie skrzy owañ powinien zawieraæ projekt techniczny. Wykopy w miejscu skrzy owañ prowadziæ rêcznie Lokalizacja sieci cieplnych Nale y d¹ yæ do lokalizacji sieci poza jezdniami z wyj¹tkiem przejœæ poprzecznych. a) odleg³oœæ od zabudowy Sieæ ciepln¹ nale y prowadziæ w takich odleg³oœciach od zabudowy aby mo liwe by³o wykonanie remontu i jej wymiany Minimalna odleg³oœæ od zabudowy zabudowa a b :; ; < = <; :< Rys. 4. Lokalizacja sieci cieplnej a) szerokoœæ pasa od bocznej rury os³onowej do zabudowy dla 32DN200 a =2,0 m dla 250DN600 a. /0 =3,0 m dla DN>600 a =5,0 m. /0. /0 b) minimalna odleg³oœæ od uzbrojenia podziemnego Ruroci¹g sieci cieplnej mo na uk³adaæ równolegle do uzbrojenia podziemnego w minimalnych odleg³oœciach (licz¹c do boku rury preizolowanej) podanych ni ej: od wodoci¹gu b 1,5 m od kanalizacji b /0 1,5 m od drzew b /0 2,0 m od gazoci¹gu b. /0 1,0 m od kabli energetycznych b 1,0 m. /0. /0 c) przejœcia pod jezdniami zaleca siê prowadzenie ruroci¹gów w gruboœciennych rurach stalowych ochronnych zabezpieczonych antykorozyjnie lub w gruboœciennych rurach z tworzyw sztucznych przejœcia pod torami tramwajowymi - j.w. przejœcia pod torami kolejowymi i bocznicami musz¹ byæ rozwi¹zywane i uzgadniane indywidualnie 8

9 Rozdzia³ 2. Monta ruroci¹gów preizolowanych 2.1. Ogólne wytyczne monta u ruroci¹gów preizolowanych Dla zapewnienia prawid³owej jakoœci wykonania sieci preizolowanej konieczne jest zachowanie odpowiedniej kolejnoœci czynnoœci monta owych: przygotowaæ wykop wg pkt. 1.5, dno wykopu zniwelowaæ, ubiæ podsypkê piaskow¹ przed u³o eniem ka da sztanga rury i ka dy element preizolowany powinny byæ dok³adnie obejrzane, oznakowane (ponumerowane) i sprawdzone pod wzglêdem dzia³ania instalacji alarmowej Uk³adanie rur Przystêpuj¹c do monta u ruroci¹gu nale y rury u³o yæ w wykopie. Zaleca siê uk³adanie rur na drewnianych podk³adach gruboœci ok. 10 cm, umieszczonych na dnie wykopu w odstêpach max. 2m. Ustalenie w³aœciwych rzêdnych winno odbywaæ siê poprzez podsypywanie lub podkopywanie podk³adów. Drewniane podk³ady mo na zast¹piæ kopcami z piasku. Przed zakoñczeniem monta u, w trakcie wykonywania zasypki piaskowej, podk³ady drewniane nale y usun¹æ. odstêp do wykonania spoiny dzielone os³ony blaszane opaski termokurczliwe E FG HIJ K LM NOP podpórka ubita podsypka drewniana Rys. 5. Sposób ustawienia koñcówek do spawania mufa PE 2.3. Monta ruroci¹gu Przed rozpoczêciem spawania nale y upewniæ siê czy wszystkie niezbêdne elementy zosta³y nasuniête na rury (mufy PE, opaski termokurczliwe, pierœcienie uszczelniaj¹ce, uszczelki koñcowe termokurczliwe). Rury nale y ustawiæ wspó³osiowo. Dopuszcza siê za³amania C na ³¹czeniu rur stalowych j.n. dla DN 250 max 3 dla DN 300 max 2,5D dla DN 400 max 1,5 D dla DN 500 max 1 D dla DN 600 max 0,8 W czasie spawania, pianka izolacyjna elementów preizolowanych oraz p³aszcz ochronny musz¹ byæ zabezpieczone przed spaleniem. Dopuszcza siê spawanie kilku elementów ruroci¹gu poza wykopem i opuszczenie ca³ego prefabrykatu do wykopu, tak aby nie uszkodziæ elementów spawanych i p³aszcza. Rury o gruboœci œcianki g5mm nale y spawaæ elektrycznie. Po wykonaniu spawania nale y przeprowadziæ badanie z³¹czy i wykonaæ próbê ciœnieniow¹. Zalecana metoda badania - ultradÿwiêkowa, dla ruroci¹gów uk³adanych w trudnodostêpnym terenie - rentgenowska. 9

10 Wymagana klasa dok³adnoœci wykonania spawów : conajmniej III dla DN 400 conajmniej II dla DN > 400 ¹czenie preizolowanych rur ocynkowanych wykonuje siê przy u yciu lutu twardego Castolin 18MF lub 18XFC oraz topnika 18. Zadaniem topnika jest: uniemo liwienie utlenienia siê warstwy cynku wskazanie, Q e rura ocynkowana w obszarze ogrzewanym osi¹gnê³a temperaturê topnienia lutu tj. ok. 780 C dezoxydacjê szkodliwych substancji wydzielanych w trakcie procesu lutowania Do lutowania nale y u ywaæ palnika acetylenowo-tlenowego, którego p³omieñ ustawiony jest jako lekko utleniaj¹cy. Przed przyst¹pieniem do lutowania miejsce lutowania, posmarowane wczeœniej topnikiem, nale y podgrzaæ palnikiem do zbielenia. Nastêpnie wykonaæ punktowe sczepy ³¹czonych rur i przyst¹piæ do w³aœciwego lutowania. R W momencie osi¹gniêcia przez lutowane z³¹cze temperatury topnienia lutu (ok. 780 C) topnik w widoczny sposób up³ynnia siê, co oznacza, e nale y podaæ lut. Podczas spawania lub lutowania zaleca siê os³anianie izolacji poliuretanowej os³onami blaszanymi. Orientacyjn¹ iloœæ lutu potrzebn¹ do wykonania jednego po³¹czenia zestawiono w poni szej tabeli. Lut Castolin dostarczany jest w opakowaniach 2,5 kg, topnik 18 dostarczany jest w paczkach 0,5 kg W przypadku montowania rur z przewodami alarmowymi nale y tak ustawiaæ odcinki rurowe, aby przewody pomiarowe ( czerwony dla systemu rezystancyjnego, bielony dla systemu impulsowego) znajdowa³y siê po prawej stronie, patrz¹c od Ÿród³a ciep³a: dla rur DN400 przewody alarmowe w po³o eniu za dziesiêæ druga (patrz rys. 6a) dla rur DN500 przewody alarmowe w po³o eniu za dziesiêæ druga, za dwadzieœcia czwarta (patrz rys. 6b). przewody alarmowe rura os³onowa polietylenowa przewody alarmowe rura os³onowa polietylenowa a) b) rura stalowa pianka poliuretanowa rura stalowa pianka poliuretanowa Rys. 6. Zalecane po³o enie przewodów alarmowych Skracanie rur Podczas monta u sieci mo e wyst¹piæ potrzeba skrócenia rur. Aby skróciæ rurê preizolowan¹ nale y: 10

11 odmierzyæ ¹dany odcinek i zaznaczyæ miejsce przeciêcia przeci¹æ rurê dowoln¹ metod¹ np. pi³k¹ do metalu odmierzyæ 150 mm od przeciêtego koñca i zaznaczyæ na rurze os³onowej przeci¹æ wzd³u zaznaczonej linii ciêcia rurê polietylenow¹ tak, aby nie uszkodziæ przewodów alarmowych, u ywaj¹c np. pi³ki do metalu wykonaæ ciêcie ukoœne od koñca rury os³onowej do odmierzonego miejsca i usun¹æ przeciêty odcinek polietylenowej rury os³onowej usun¹æ piankê poliuretanow¹ ze strefy po zdjêciu rury os³onowej u ywaj¹c np. no a, d³uta itp., uwa aj¹c, aby nie uszkodziæ przewodów alarmowych oczyœciæ dok³adnie powierzchniê rury stalowej, aby podczas spawania nie dopuœciæ do zapalenia siê resztek pianki lub wydzielenia siê szkodliwych gazów zukosowaæ koñcówkê rury stalowej, np. szlifierk¹ k¹tow¹ Uwaga: Zabrania siê przecinania rury os³onowej i pianki izoluj¹cej palnikiem gazowym. Poszczególne fazy skracania rury pokazuje rys. 7. a. odmierzanie wymaganego odcinka rury linia ciêcia S b. ciêcie na wymiar c. odmierzanie koñcówki do spawania linia ciêcia obwodowego rury os³onowej 150 linia ciêcia wzd³u nego rury os³onowej d. usuwanie przeciêtego odcinka rury os³onowej i izolacji e. czyszczenie powierzchni rury stalowej i ukosowanie przewody alarmowe Rys. 7. Fazy skracania rury stalowej 11

12 2.4. Monta innych elementów preizolowanych Monta ³uków preizolowanych uki preizolowane montowane s¹ w taki sam sposób, jak proste odcinki rur. Dostarczamy ³uki giête o promieniu 3D i ³uki spawane z kolanami hamburskimi o promieniu 1,5D. Rys. 8. Monta ³uku preizolowanego Monta odga³êzieñ preizolowanych Zalecane jest wykonywanie odga³êzieñ wznoœnych z odejœciem do góry. Dostarczamy odga³êzienia prostopad³e i odga³êzienia równoleg³e. Przy monta u odga³êzieñ nale y zwróciæ uwagê na to, aby: odga³êzienie by³o montowane poza stref¹ kompensacyjn¹ sieci, przykrycie rury odga³êÿnej nie by³o mniejsze od 40 cm (rys. 9). min. 40 cm min. 40 cm a) b) min. 35 Rys. 9. Minimalne przykrycie rury odga³êÿnej a) odga³êzienie prostopad³e, b) odga³êzienie równoleg³e Wykonywanie kompensacji naturalnej U, L, Z Kompensacje naturalne w kszta³cie U, L, Z wykonywane s¹ z zastosowaniem ³uków preizolowanych i odcinków prostych rur. Przy monta u nale y zwróciæ uwagê na wykonanie stref kompensacyjnych, tzn. ob³o enie poduszkami kompensacyjnymi wszystkich ramion kompensacyjnych. Poduszki nale y uk³adaæ w miejscach przewidywanych przemieszczeñ ruroci¹gu, tu przed jego zasypaniem, zgodnie ze schematem za³¹czonym w projekcie. Stosowane s¹ dwa rodzaje poduszek kompensacyjnych: poduszki kszta³towe typ A i poduszki p³askie typ B 12

13 C a) b) D L L H H B X Rys. 10. a) Poduszka kompensacyjna typu A" b) Poduszka kompensacyjna typu B Rura stalowa DN Rura os³onowa Dz D B L H C [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] Nr kat Rura stalowa DN Rura os³onowa Dz L H X Nr kat. [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] Dopuszczalne przemieszczenia dla poduszek kompensacyjnych przy preheatingu ±50 1A ±100 1A+2B ±150 1A+4B ±200 1A+6B ±250 1A+8B ±300 1A+10B Dopuszczalne przemieszczenia dla poduszek kompensacyjnych przy kompensacji naturalnej ±50 1A ±100 1A+1B ±150 1A+2B ±200 1A+3B ±250 1A+4B ±300 1A+5B Rys. 11. Przyk³adowy sposób uk³adania poduszek kompensacyjnych 13

14 Monta kompensatorów mieszkowych Rys. 12. Preizolowany kompensator Preizolowane kompensatory mieszkowe dostarczane s¹ na budowê w stanie ca³kowitego rozci¹gniêcia mieszka.wykonawca nie ma mo liwoœci, ani potrzeby, zmiany nastawy kompensatora. Kompensatory osiowe s¹ bardzo wra liwe na b³êdy niewspó³osiowoœci ruroci¹gu. Wymagaj¹ okreœlonych d³ugoœci wspó³osiowych prostych odcinków przed i za kompensatorem. Wykonawca po wykonaniu spawów sczepnych koñcówek do spawania powinien skontrolowaæ wspó³osiowoœæ wymaganych odcinków ruroci¹gu przed i za kompensatorem (rys. 13). min. 12 m kompensator = A = A min. 12 m strefa kompensacyjna Rys. 13. Sprawdzenie wspó³osiowoœci ruroci¹gu w strefie monta u kompensatora Uwaga: Kontrola wspó³osiowoœci powinna odbywaæ siê wzglêdem stalowych koñcówek do spawania, a nie wzglêdem rury os³onowej. Kompensatory preizolowane maj¹, mniej wiêcej w po³owie d³ugoœci elementu, elastyczn¹ mufê polietylenow¹, która kompensuje ruchy rury os³onowej (rys. 14). Przy monta u kompensatorów mieszkowych nale y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad: dopuszczalna minimalna d³ugoœæ odcinków prostych przed i za kompensatorem wynosi 12m minimalna dopuszczalna odleg³oœæ koñcówki kompensatora od strefy kompensacyjnej naturalnej wynosi 12m dopuszczalna wspó³osiowoœæ A na odcinku prostym przed i za kompensatorem wynosi ±3mm 14

15 ustawiæ wspó³osiowo przed spawaniem podpórka drewniana Rys. 14. Sposób monta u kompensatora mieszkowego mufa elastyczna kompensatora wielorazowego Monta kompensatorów jednorazowych Kompensatory jednorazowe dostarczane s¹ w dwu odmianach: niepreizolowanej typu E (rys. 15) preizolowanej typu zatrzaskowego (rys. 16) Rys. 15. Kompensator typu E U T Rys. 16. Preizolowany kompensator zatrzaskowy Wymiary i d³ugoœci zabudowy kompensatorów jednorazowych typu E podaje katalog FINPOL ROHR Sp. z o.o. D³ugoœæ zabudowy preizolowanego kompensatora zatrzaskowego wynosi ~2.5m, niezale nie od œrednicy rury stalowej. 15

16 Kompensatory jednorazowe s¹ napinane fabrycznie na wartoœæ ¹dan¹ w projekcie (i w zamówieniu). Wykonawca nie ma adnej mo liwoœci zmiany nastawy preizolowanego kompensatora zatrzaskowego. Nastawê kompensatora typu E mo na zmieniæ na budowie wkrêcaj¹c lub wykrêcaj¹c na odpowiedni¹ d³ugoœæ œruby napinaj¹ce. S¹ one zabezpieczone fabrycznie lekkim spawem sczepnym przed manipulowaniem nimi przez osoby niepowo³ane. Kompensatory jednorazowe s³u ¹ do wykonania naci¹gu monta owego w stanie gor¹cym, czyli tzw. preheatingu. Wykonanie preheatingu omówione jest w punkcie Zastosowanie kompensatorów jednorazowych pozwala skróciæ czas realizacji budowy sieci preizolowanej umo liwiaj¹c przeprowadzenie operacji preheatingu przy wykorzystaniu kompensatorów typu E przy prawie ca³kowicie zasypanym wykopie, a w przypadku u ycia kompensatorów zatrzaskowych przy ca³kowicie zasypanym wykopie. Z punktu widzenia wykonawcy kompensator zatrzaskowy jest wygodniejszy, o ile w trakcie budowy sieci cieplnej projektant nie wprowadzi zmiany wartoœci naci¹gu monta owego. Uwaga: Przed wspawaniem kompensatora zatrzaskowego do ruroci¹gu pamiêtaæ nale y o za³o eniu na spawan¹ rurê mufê polietylenow¹ (specjaln¹ dla kompensatora o wiêkszej d³ugoœci) i po dwie opaski termokurczliwe. Przed wspawaniem kompensatora typu E nale y sprawdziæ czy spawy sczepne na œrubach napinaj¹cych, wykonane w fabryce, nie zosta³y zerwane. Nastêpnie na odcinek rurociagu z dowolnej strony kompensatora naci¹gn¹æ d³ug¹ mufê polietylenow¹ i dwie opaski termokurczliwe (rys. 17). Wykonaæ spawanie koñcówek. Po sprawdzeniu jakoœci spoin kompensator jest gotowy do preheatingu. Preheating jest jedn¹ z ostatnich czynnoœci monta owych i opisany jest w punkcie W zwi¹zku z tym nale y kontynuowaæ monta dalszych odcinków ruroci¹gu, a kompensator pozostawiæ nie zaizolowany a do czasu wykonywania preheatingu. ˆ Š Œ Žˆ Š m n o pq r stuv m q w uxyzr{ t _ ` a _ b cd e f ghi j klj l } ~ ƒ V WX Y Z [ X \Z ] ^ Rys. 17. Monta kompensatora typu E Zmiana nastawy kompensatora typu E jest czynnoœci¹ bardzo odpowiedzialn¹ i wymaga specjalnego oprzyrz¹dowania. Jeœli w trakcie monta u sieci cieplnej wyniknie potrzeba zmiany poprzedniej nastawy nasza grupa serwisowa dokona tej operacji. B³êdnie wykonany naci¹g mo e doprowadziæ do awarii ruroci¹gu. 16

17 Monta preizolowanych punktów sta³ych Preizolowane punkty sta³e nale y zakotwiæ w gruncie poprzez wykonanie elbetowego bloku oporowego. Wymiary bloku zale ¹ od si³ dzia³aj¹cych na punkt sta³y i powinny byæ podane w projekcie. Bloki betonowe winny byæ zabezpieczone przeciwwilgociowo. blok elbetowy Rys. 18. Monta preizolowanych punktów sta³ych Ruroci¹gi kompensowane maj¹ wbudowane kompensatory mieszkowe lub kompensatory naturalne typu U, L lub Z. W tych przypadkach beton punktu sta³ego powinien byæ zwi¹zany i zakotwiony w ziemi przed pierwsz¹ zmian¹ temperatury w przewodzie. Przy monta u ruroci¹gu z preheatingiem zabetonowanie punktów sta³ych powinno siê odbywaæ po nagrzaniu wstêpnym i osi¹gniêciu teoretycznego wyd³u enia ruroci¹gu. Grzanie ruroci¹gu przy monta u z preheatingiem powinno byæ kontynuowane a do czasu zwi¹zania siê betonu i zasypaniu go ziemi¹ (punkt 6.1 niniejszej instrukcji). Wielkoœæ wyd³u enia cieplnego ruroci¹gu podaje projektant Monta armatury odcinaj¹cej Preizolowane zawory odcinaj¹ce maj¹ standardow¹ d³ugoœæ zabudowy, niezale n¹ od œrednicy i równ¹ 1000 mm, oraz standardowe koñcówki do spawania. Monta takiej armatury jest identyczny jak odcinka rury o d³ugoœci 1m. 600 Rys. 19. Monta zaworów preizolowanych Zaleca siê instalowanie armatury odcinaj¹cej preizolowanej bezpoœrednio w ziemi (w punktach nie podlegaj¹cych przemieszczeniu) z trzpieniem zlokalizowanym w studzience lub w skrzynce hydrantowej. D³ugoœæ trzpienia umo liwia obs³ugê zaworów z powierzchni terenu. Zawory wymagaj¹ce stosowania przek³adni montowaæ w komorach lub studniach. Armatura odcinaj¹ca powinna byæ lokalizowana poza obrêbem jezdni, parkingów, obiektów prywatnych. 17

18 Monta armatury odwadniaj¹cej Produkowane s¹ dwa rodzaje odwodnieñ: odwodnienia górne odwodnienia dolne Odwodnienia górne nale y montowaæ bezpoœrednio w ziemi. Mog¹ one byæ zblokowane z armatur¹ odcinaj¹c¹. Na króæcu wylotowym zaworu kulowego mo e byæ montowana szybkoz³¹czka, w celu szybkiego pod³¹czenia przewodu odwadniaj¹cego (Rys. 20). Odwodnienia dolne nale y montowaæ z odprowadzeniem do studzienek z mo liwoœci¹ spustu wody grawitacyjnie. pierœcieñ uszczelniaj¹cy klucz teowy studzienka sch³adzaj¹ca Rys. 20. Sposób monta u odwodnieñ preizolowanych dolnych Monta armatury odpowietrznej Odpowietrzenia stosowane s¹ w najwy szych punktach sieci cieplnej. Mog¹ byæ stosowane ³¹cznie z armatur¹ odcinaj¹c¹ jako jeden element. Odpowietrzenia preizolowane umieszczane s¹ bezpoœrednio w ziemi z wylotem skierowanym do góry. Na zakoñczeniu króæca wylotowego mog¹ byæ stosowane szybkoz³¹czki ciœnieniowe, jak w przypadku odwodnieñ, dla umo liwienia zamocowania przewodu giêtkiego (Rys. 21). Rys. 21. Studzienka do obs³ugi zaworu odcinaj¹cego i odwodnienia lub odpowietrzenia 18

19 Rozdzia³ 3. Monta uk³adów alarmowych rezystancyjnych systemu Brandes Stosowany przez FINPOL ROHR Sp. z o.o. system alarmowy typu rezystancyjnego zosta³ opracowany przez niemieck¹ firmê BRANDES. System oparty jest na precyzyjnej porównawczej metodzie pomiaru oporu elektrycznego. Pozwala na wykrywanie przecieków w ich wczesnym stadium i lokalizacjê miejsc uszkodzeñ. Wewn¹trz rury i elementów preizolowanych w piance poliuretanowej w pozycji za dziesiêæ druga umieszczone s¹ dwa przewody: czujnikowy (niklowo-chromowy) w czerwonej perforowanej izolacji teflonowej powrotny miedziany w zielonej izolacji teflonowej Przewody te ³¹czy siê ze sob¹ za pomoc¹ tulejek zaciskowych i izoluje siê je koszulkami termokurczliwymi. Zawsze nale y ³¹czyæ przewód czerwony z czerwonym a zielony z zielonym. Ruroci¹gi nale y uk³adaæ tak, aby przewód czujnikowy (czerwony) znajdowa³ siê zawsze po prawej stronie id¹c od Ÿród³a ciep³a ¹czenie przewodów alarmowych. Po pozytywnym wyniku próby ciœnieniowej i usuniêciu usterek spawalniczych przystêpujemy do monta u obwodów alarmowych wg odrêbnego projektu. Przewody alarmowe ³¹czymy w pêtle pomiarowe o d³ugoœciach: do 500 mb przy nadzorze rêcznym do 1000 mb przy nadzorze automatycznym D³ugoœæ pêtli równa jest d³ugoœci przewodu czujnikowego Aby po³¹czyæ przewody alarmowe nale y: zdj¹æ izolacjê czerwon¹ z przewodu czujnikowego oraz izolacjê zielon¹ z przewodu powrotnego jak na rys. 22. oczyœciæ koñcówki przewodu papierem œciernym za³o yæ koszulki termokurczliwe (po jednej na ka de po³¹czenie) po³¹czyæ przewody alarmowe u ywaj¹c tulejek zaciskowych (zgodnie ze schematem elektrycznym) sprawdziæ wytrzyma³oœæ po³¹czenia w sposób pokazany na rys. 22 lekkim szarpniêciem. odci¹æ nadmierne d³ugoœci drutów nasun¹æ koszulki termokurczliwe i obkurczyæ je u ywaj¹c np. gor¹cego powietrza (do tego celu potrzebna jest elektryczna grza³ka powietrzna do obkurczania materia³ów termokurczliwych) Ideê ³¹czenia obwodów alarmowych pokazuje rys. 22. a. odizolowanie przewodów i czyszczenie koñcówek. do tego miejsca zdj¹æ izolacjê 2x15 do tego miejsca zdj¹æ izolacjê do tego miejsca zdj¹æ izolacjê 2x15 do tego miejsca zdj¹æ izolacjê 19

20 obci¹æ b. wykonanie po³¹czeñ przy pomocy tulejki zaciskowej. czerwony zielony czerwony zielony c. sprawdzenie wytrzyma³oœci po³¹czenia. d. gotowe po³¹czenie. Rys. 22. ¹czenie obwodów alarmowych Przy ³¹czeniu przewodów alarmowych w uk³adach rozga³êzionych obowi¹zuje tzw. "regu³a prawostronnoœci". przewód powrotny zielony przewód czujnikowy czerwony kierunek patrzenia na odga³êzienie Ÿród³o ciep³a Rys. 23. Regu³a prawostronnoœci kierunek patrzenia na odga³êzienie Regu³a prawostronnoœci Aby po³¹czyæ przewody alarmowe odga³êzienia z przewodami alarmowymi ruroci¹gu g³ównego montujemy odcinek rurowy odga³êzienia tak, aby przewód czujnikowy (czerwony) w odga³êzieniu widziany od strony ruroci¹gu g³ównego by³ po prawej stronie i ³¹czymy go z t¹ czêœci¹ obwodu czujnikowego ruroci¹gu g³ównego, która odchodzi w prawo, natomiast przewód powrotny odga³êzienia (zielony) ³¹czymy z t¹ czêœci¹ obwodu czujnikowego (czerwonego) ruroci¹gu g³ównego, która odchodzi w lewo. Przewodu zielonego w ruroci¹gu g³ównym odga³êzienia nie przecinamy. Przewód czujnikowy w przewodzie zasilaj¹cym uk³adamy zawsze po prawej stronie patrz¹c od Ÿród³a ciep³a. 20

21 Ze wzglêdu na fakt, e produkujemy jeden typ ³uków preizolowanych (tzw. prawe) to przy zmianie kierunku ruroci¹gu w lewo dopuszcza siê krzy owanie przewodów alarmowych Sprawdzenie poprawnoœci monta u przewodów alarmowych ¹cz¹c przewody alarmowe w kolejnych mufach przeprowadzamy próbê obwodu sprawdzaj¹c kolejno odcinek po odcinku, wg nastêpuj¹cej procedury: po³¹czyæ przewody alarmowe ze sob¹ na koñcu ruroci¹gu tzn. zewrzeæ je do oczyszczonej powierzchni rury stalowej przymocowaæ trzymak magnetyczny dostarczony przez nasz¹ firmê. po³¹czyæ specjalny tester (BS-MH2) z przewodami alarmowymi i rur¹, wk³adaj¹c koñcówki czarnych przewodów miernika do gniazd trzymaka magnetycznego, a przewody czerwone ³¹cz¹c z przewodami alarmowymi rury (rys. 24) jeœli z lewej strony na wyœwietlaczu testera pojawi siê 0" uk³ad alarmowy jest dobrze zamontowany, jeœli C" to jest zwarcie przewodu alarmowego z rur¹, jeœli zaœ obwód alarmowy jest otwarty po prawej stronie na wyœwietlaczu testera pojawi¹ siê litery HI" (rys. 25) znaleÿæ ewentualne usterki, usun¹æ je i pomiar powtórzyæ Sposób obs³ugi testera pokazuje za³¹czona do niego instrukcja. tester czerwone kierunek przenoszenia miernika czarne tester czerwone czarne Rys. 24. Idea sprawdzania obwodu alarmowego (BS-MH2) trzymak magnetyczny przewód czerwony przewód zielony przewód czarny Rys. 25. Sposób pod³¹czenia testera BS-MH2 21

22 przyk³adowa d³ugoœæ pêtli 0.1 C.1 0 HI BS - MH 2 BRANDES BS - MH 2 BRANDES BS - MH 2 BRANDES Rys. 26. Najwa niejsze wskazania na wyœwietlaczu testera 3.3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej uk³adu alarmowego Montuj¹cy sieæ preizolowan¹ z przewodami alarmowymi powinien podczas monta u uk³adu alarmowego wykonywaæ na bie ¹co (przed zamufowaniem po³¹czeñ spawanych) dokumentacjê powykonawcz¹ uk³adu alarmowego. Obwód alarmowy nale y realizowaæ zgodnie z dostarczonym projektem. Nastêpnie nale y ponumerowaæ mufy wzd³u zaprojektowanego toru alarmowego a do jego koñca, id¹c od punktu wskazanego w projekcie (jako miejsca pomiaru sieci w warunkach eksploatacyjnych, rys. 27). 8 Puszka przy³¹czeniowa 6 m m m 12 m 12 m 8 m m 1 Puszka przy³¹czeniowa 8 m Miejsce pomiaru stanu ruroci¹gu (puszka pomiarowa) OZNACZENIA oznaczenia: mufa po³¹czeniowa Rys. 27. Idea nanoszenia po³¹czeñ na rysunek monta owy ruroci¹gu 22

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI levr Ver. 12.12 1. WSTĘP Miernik LX 9024 jest przeznaczony do pomiarów sieci ciepłowniczych preizolowanych zawierających impulsowy układ alarmowy.

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Zeszyt 1

Projekt wykonawczy Zeszyt 1 Projekt wykonawczy Zeszyt 1 Sieci nowoprojektowane: DN00/315 1317,00 m DN150/50 178,30 m DN65/140 16,70 m Sieci nowe - wymiana po trasie istniejących sieci: DN00/315 10,15 m DN80/160 6,5 m SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 Instrukcja monta u Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 RBPL listopad 99 Do po³¹czenia kot³a stoj¹cego z zasobnikiem wody u ytkowej STORACELL 6 720 610 135-00.1R Prawid³owe dzia³anie gwarantuje jedynie

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

P OZY CENTRUJ CE. Aprobata Techniczna. nr AT/ wydana przez COBRTI INSTAL Warszawa

P OZY CENTRUJ CE. Aprobata Techniczna. nr AT/ wydana przez COBRTI INSTAL Warszawa Aprobata Techniczna nr AT/2004-02-1414 wydana przez COBTI INSTAL Warszawa OGÓLNA CHAAKTEYSTYKA P ÓZ ura os³onowa ura przewodowa P³oza Przejœcie pod drog¹ P³ozy œlizgowe wykorzystywane s¹ g³ównie przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Finpol rohr Sp. z o. o.

Finpol rohr Sp. z o. o. WITAMY RURY PREIZOLOWANE 01-918 WARSZAWA ul. Nocznickiego 33 finpol@finpol.com.pl STRUKTURA FINPOL ROHR STATUS FIRMY : rok założenia 1991; SPEC Warszawa 100% kapitał i udziałowiec firmy; terminowość w

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 LMEL ROZDZIELNIE 09.101 hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 z p³yt¹ monta ow¹ do zabudowy modu³owej do kompensacji mocy biernej KTLO 2009/10 7 09.102 LMEL ROZDZIELNIE Sposób oznaczania rozdzielnic

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na sie od komory w rejonie ul. Piłsudskiego/Szarych Szereg Niepodległo

Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na sie od komory w rejonie ul. Piłsudskiego/Szarych Szereg Niepodległo Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na sie od komory w rejonie ul. Piłsudskiego/Szarych Szereg Niepodległo Niepodległo Czechowice Dziedzice, ul. Piłsudskiego/Szarych Szeregów -

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY KANA OWÓ W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA

WENTYLATORY KANA OWÓ W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA WENTYLATORY KANA OWÓ OSIOWE W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA 2009 PRZEZNACZENIE Wentylatory kana³owe osiowe serii VENTS VKOM o œrednicy od 150 do 315 mm, przeznaczone s¹ do wentylacji zarówno

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u rolet zewnêtrznych zwijanych w systemie: ADAPTACYJNYM typu SK ADAPTACYJNYM typu SK z MOSKITO

Instrukcja monta u rolet zewnêtrznych zwijanych w systemie: ADAPTACYJNYM typu SK ADAPTACYJNYM typu SK z MOSKITO Instrukcja monta u rolet - 1 - - 2 - Zalecenia ogólne Monta rolety mo e odbywaæ siê wy³¹cznie przez przeszkolon¹ ekipê monta ow¹. Nale y przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych przepisów BHP, w szczególnoœci dotycz¹cych

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 PROJEKT OPRACOWALI:

NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 PROJEKT OPRACOWALI: NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 STADIUM OBIEKT ADRES PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA LOKALIZACJI POMPOWNI ŚCIEKÓW I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

LON OWNIA o œrednicy 16 m INSTRUKCJA MONTA U Ostrów Maz. ul. Ró añska 45 tel. (029) fax (029) POLAND

LON OWNIA o œrednicy 16 m INSTRUKCJA MONTA U Ostrów Maz. ul. Ró añska 45 tel. (029) fax (029) POLAND www.rolstal.pl LON OWNIA o œrednicy 6 m INSTRUKCJA MONTA U 07-300 Ostrów Maz. tel. (029) 645-74-00 fax (029) 645-74-70 Lon ownia 6 m (kryty padok treningowy) Dane techniczne: - œrednica: 6,0 m; - wysokoœæ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED Samoregulujące przewody grzejne T 2 Red można układać w cienkiej warstwą wypełniającej na istniejącym podłożu. Podłożem takim może być drewno,

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 DANE TECHNICZNE Klasa dok³adnoœci 1, Zakresy pomiarowe, moc pobierana, wymiary ramki

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic W¹ w œcianie u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic centralne odkurzanie Co to jest? ZASADA DZIA ANIA Sprz¹tanie jest jeszcze prostsze i szybsze to nowe rozwi¹zanie u³atwiaj¹ce sprz¹tanie. Uzupe³nia, w niespotykany

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith Monolit h DORW2045 07.04.2009 1 / 11 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Nie wolno zabudowywać terenu nad zbiornikiem. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 2 2. Oznaczenie wed³ug norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH A B G F C D E 2 OPIS SYSTEMU (zob. rysunek powyżej). System kanałów powietrznych EasyFlow jest elastycznym systemem kanałów powietrznych służącym do wentylacji.

Bardziej szczegółowo

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami Czerpnie lub wyrzutnie powietrza z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami CWP CWP s¹ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza.

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 539 Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 2 AQUATHERM 1. Wstêp Niniejsza Instrukcja s³u y do zapoznania odbiorców z warunkami prawid³owej eksploatacji ciep³omierzy AT 539 SUPERCAL w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych T³umiki akustyczne do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych TAP TAPS Atest Higieniczny: HK/B/0284/01/2015 TAP i TAPS s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu przenoszonego przez przewody prostok¹tne instalacji

Bardziej szczegółowo

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev.

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev. A-073 ELREMET EN ISO 900 R LINCOLN ELECTRIC R LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 9 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 6 00 fax /074/ 64 6 080 serwis: /074/ 64 6 88 http://www.bester.com.pl

Bardziej szczegółowo

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami Czerpnie lub wyrzutnie powietrza z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami CWP Atest Higieniczny: HK/B/1121/01/2007 CWP s¹ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiar PRZY CZ CIEPLNY

Przedmiar PRZY CZ CIEPLNY Przedmiar Data: 2008-08-08 Budowa: BUDYNEK HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ W BOCHNI Zamawiaj cy: GMINA MIASTA BOCHNIA, 32-700 BOCHNIA, UL.KAZIEMIERZA WIELKIEGO 2 Sprawdzaj cy:... Zamawiaj cy: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów INSTRUKCJA MONTAśU Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU Tunel rozsączający 300 l został specjalnie zaprojektowany do zastosowań w systemach rozsączania i częściowego retencjonowania

Bardziej szczegółowo

CASAFLEX. Instrukcja monta u DN 20 - DN 50

CASAFLEX. Instrukcja monta u DN 20 - DN 50 Wydanie: 05/ 1-01 PL CASAFLEX DN 20 - DN 50 BRUGG Systemy Rurowe Sp. z o. o., ul. Lipowa 5, 05-860 P OCHOCIN k. Warszawy tel. (022) 722 56 26, fax (022) 722 51 97 str. 1 z 6 1. Spis treœci Ogólne wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 PKWiU 33.20.43-30.00 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki przetwornikowe mocy przeznaczone s¹ do pomiaru mocy czynnej i biernej w sieciach energetycznych pr¹du przemiennego.

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. 1. Zasuwa kołnierzowa krótka

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 11 - Rega³. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

MADRAS. TYP 11 - Rega³. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: MADRAS TYP 11 - Rega³ Indeks wyrobu: PRO-016-1101 Data : 1920mm 430mm 740mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 4 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 PKWiU 33.20.43-30.00 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki przetwornikowe mocy przeznaczone s¹ do pomiaru mocy czynnej i biernej w sieciach energetycznych pr¹du przemiennego.

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

POLYTEAM Sp. z o.o. Tel. 071 071 330 43 66, faks 071 330 43 36, www.polyteam.pl, polyteam@polyteam.pl

POLYTEAM Sp. z o.o. Tel. 071 071 330 43 66, faks 071 330 43 36, www.polyteam.pl, polyteam@polyteam.pl RURY DRENAŻOWE Program dostawy Integralnym elementem zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych są również systemy drenarskie. Najczęstszym materiałem, z którego wykonane są nowoczesne systemy drenarskie

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WR 11 E Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 1 2. Oznaczenie wg norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie fabryczne

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD Spis treści Podstawa opracowania... 3 Zakres opracowania... 3 1. Przedmiot i cel opracowania.... 4 2. Ogólna charakterystyka istniejącego obiektu.... 4 3. Stan techniczny mostu.... 4 4. Zakres i sposób

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3.2 Na otoczenie (hałas) - nie występuje 3.3 Na powietrze atmosferyczne - nie występuje 4. Rozwiązania projektowe

OPIS TECHNICZNY. 3.2 Na otoczenie (hałas) - nie występuje 3.3 Na powietrze atmosferyczne - nie występuje 4. Rozwiązania projektowe OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Warunki przyłączenia do cieci ciepłowniczej wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE PACZKÓW DNIA 24 PAŻDZIERNIKA 2013 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego Zakład

Bardziej szczegółowo

Szafy teleinformatyczne i akcesoria

Szafy teleinformatyczne i akcesoria Szafy teleinformatyczne i akcesoria Jedn¹ z podstawowych grup asortymentowych oferty BKT ELEKTRONIK s¹ metalowe szafy i obudowy teleinformatyczne i dedykowane do nich akcesoria z blach. Szafy te s³u ¹

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna OBIEKT: Budynki 20 i 21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku ADRES: Gdańsk, Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-0 B reduktor ciœnienia pary Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN 40 i DN 50 ciœnienie

Bardziej szczegółowo

RA100P3 RA100P3/R RA160P3N/R RA160P3N RA400P3 RA400P3/R RA630P3N/R Roz³¹czniki izolacyjne serii R s¹ nowym opracowaniem firmy APATOR SA. Seria R obejm

RA100P3 RA100P3/R RA160P3N/R RA160P3N RA400P3 RA400P3/R RA630P3N/R Roz³¹czniki izolacyjne serii R s¹ nowym opracowaniem firmy APATOR SA. Seria R obejm Roz³¹czniki izolacyjne Roz³¹czniki izolacyjne z bezpiecznikami SERII R RA100P3 RA100P3/R RA160P3N/R RA160P3N RA400P3 RA400P3/R RA630P3N/R Roz³¹czniki izolacyjne serii R s¹ nowym opracowaniem firmy APATOR

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹ Kratki wentylacyjne z siatk¹ os³onow¹ AL/ST-STS Kratki wentylacyjne AL-STS i ST-STS s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Mog¹ byæ stosowane jako element

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u rolet zewnêtrznych Entermatic

Instrukcja monta u rolet zewnêtrznych Entermatic 1. TYPY MONTA U ROLET ZEWNÊTRZNYCH Monta na elewacji Zalecany w istniej¹cych ju budynkach, w sytuacjach gdy monta stolarki nie pozwala na montowanie rolet bezpoœrednio na niej Monta w niszê okienn¹, na

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Kratki t³umi¹ce SWG 150 SWG s¹ czerpniami lub wyrzutniami powietrza z funkcj¹ t³umienia ha³asu. Mog¹ byæ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych. Znajduj¹ równie zastosowanie jako ekrany akustyczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu przyłącza ciepłowniczego dla zasilania budynku mieszkalnousługowego przy ul. Sikorskiego/Wieniawskiego w Krośnie

Opis techniczny. do projektu przyłącza ciepłowniczego dla zasilania budynku mieszkalnousługowego przy ul. Sikorskiego/Wieniawskiego w Krośnie Zawartość projektu I. Decyzje i pisma : 1. Protokół nr G.6630.149/2013.L z dn. 21.05.2013 r. z uzgodnienia dokumentacji projektowej 2. Warunki Nr 1/2013 z dn. 23.01.2013 r. przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹ Kratki wentylacyjne z siatk¹ os³onow¹ AL/ST-STS Atesty Higieniczne: HK/B/1121/01/2007 HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 Kratki wentylacyjne AL-STS i ST-STS s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do pomiaru ciśnienia.

Urządzenie do pomiaru ciśnienia. Urządzenie do pomiaru ciśnienia. Każda pompownia musi być wyposażona w urządzenia do pomiaru ciśnienia. Najczęściej będą one montowane na rurociągach ssawnych i tłocznych pomp oraz na przewodzie wyjściowym

Bardziej szczegółowo