OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONA PLUS DLA POŻYCZKOBIORCÓW RAIFFEISEN-LEASING SERVICE Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONA PLUS DLA POŻYCZKOBIORCÓW RAIFFEISEN-LEASING SERVICE Sp. z o.o."

Transkrypt

1 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Łódź, ul. Gdańska 132 tel lub Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS , NIP Kapitał zakładowy i wpłacony: PLN OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONA PLUS DLA POŻYCZKOBIORCÓW RAIFFEISEN-LEASING SERVICE Sp. z o.o. Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ochrona Plus dla Pożyczkobiorców Raiffeisen-Leasing Service Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Rodzaj informacji Numer zapisu z wzorca umowy 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartość wykupu ubezpieczenia 3; 4; 5; 8; 9; 11; przy uwzględnieniu definicji zawartych w 2 2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; przy uwzględnieniu definicji zawartych w 2 UNIQA wz. 9389_v2_

2 I. Postanowienia wspólne Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU określają zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej i mają zastosowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia Ochrona Plus zawartej pomiędzy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, zwaną UNIQA TU S.A., a Raiffeisen-Leasing Service Sp. z o.o. 2. Prawem właściwym dla Umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU jest prawo polskie. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego i ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 4. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi (90-520) przy ul. Gdańskiej 132 w związku z zawartą Umową Ubezpieczenia Ochrona Plus informuje, że: 1) jest Administratorem powierzonych mu danych osobowych; 2) powierzone dane osobowe będą wykorzystywane oraz przetwarzane wyłącznie w prawnie uzasadnionym celu, przez który rozumie się: a) obsługę i wykonywanie umowy ubezpieczenia, b) rozliczenia z pośrednikami ubezpieczeniowymi, c) cele analityczne i archiwalne; 3) Ubezpieczający/Ubezpieczony zachowuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania. Definicje 2 Przez użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia określenia rozumie się: 1) Akty terrorystyczne - różnie umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup podjęte w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, realizowane za pomocą różnych środków, w szczególności takich jak przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych, z zamiarem nadania im rozgłosu i celowego wytworzenia lęku w społeczeństwie; 2) Bójka - wzajemne starcie co najmniej dwóch osób połączone z naruszeniem nietykalności cielesnej jej uczestników, którzy wspólnie wymieniają uderzenia, występując tym samym zarazem jako napastnicy i broniący się; za Bójkę nie uznaje się: a) włączenia się do zajścia w celu przywrócenia porządku lub spokoju publicznego, związanego z rodzajem wykonywanej pracy, potwierdzonym posiadaniem stosownej legitymacji lub innego dokumentu, b) działania w ramach obrony koniecznej lub samopomocy; 3) Choroba - reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego powstała niezależnie od czyjejkolwiek woli i powodująca zaburzenie w funkcjonowaniu narządów ciała, tkankach, układach lub całym ustroju Ubezpieczonego, co do której lekarz może postawić diagnozę; 4) Czasowa niezdolność do pracy - niezdolność do pracy będąca następstwem Nieszczęśliwego wypadku lub Choroby trwająca nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni, która została potwierdzona wystawieniem druku ZUS ZLA, a jej przyczyną nie jest ciąża ani macierzyństwo albo sprawowanie opieki nad chorym członkiem rodziny. Niezdolność do pracy ustalana jest przez UNIQA TU S.A. po upływie okresu wskazanego powyżej. Zgodnie z niniejszymi OWU urlop macierzyński, ojcowski, urlop wychowawczy oraz urlop dla poratowania zdrowia nie jest uznawany za Czasową niezdolność do pracy; 5) Data zdarzenia ubezpieczeniowego - za datę Zdarzenia ubezpieczeniowego przyjmuje się: a) w przypadku Utraty Stałego źródła dochodu: i. dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub stosunku służbowego zawartego na czas nieokreślony - dzień rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę z zachowaniem ustawowych okresów wypowiedzenia, ii. dla osób zatrudnionych na podstawie kontraktu mene- -dżerskiego - dzień rozwiązania kontraktu menedżerskiego przez dającego zlecenie w wyniku wypowiedzenia złożonego przez zleceniodawcę z zachowaniem umówionych okresów wypowiedzenia, iii. dla osób prowadzących działalność gospodarczą - dzień ogłoszenia upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstwa Ubezpieczonego przez sąd lub dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że jego majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, b) w przypadku Czasowej niezdolności do pracy - dzień wskazany w druku ZUS ZLA, jako pierwszy dzień Czasowej niezdolności do pracy, c) w przypadku zgonu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego - data zgonu Ubezpieczonego, d) w przypadku Trwałego inwalidztwa w następstwie Nieszczęśliwego wypadku - dzień powstania Trwałego inwalidztwa wskazany w orzeczeniu lekarskim; 6) Deklaracja zgody - oświadczenie Ubezpieczonego, w którym wyraża on wolę objęcia go ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszego ubezpieczenia; 7) Dzień przystąpienia do ubezpieczenia - dzień złożenia Deklaracji zgody przez osobę, która wyraziła chęć przystąpienia do Umowy ubezpieczenia; 8) Hospitalizacja - potwierdzony w dokumentacji medycznej, niezbędny z medycznego punktu widzenia pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w celu poddania się leczeniu, w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z niniejszych OWU służący zachowaniu, przywróceniu lub poprawie zdrowia Ubezpieczonego. W rozumieniu niniejszych OWU za pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu nie uważa się pobytów wyłącznie w celu dokonania badań diagnostycznych, obserwacji, rehabilitacji, pobytu na oddziale dziennym oraz pobytu dziennego. Za dzień pobytu przyjmuje się każdą pełną dobę pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu; 9) Nieszczęśliwy wypadek - nagłe, gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną zdarzenie, które wystąpiło w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej niezależnie od woli Ubezpieczonego, w wyniku którego zaszło Zdarzenie ubezpieczeniowe. Za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zachorowań, w tym również zarażeń chorobami zakaźnymi, udaru, wylewu oraz zawału mięśnia sercowego; 10) Nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny - wypadek, który miał miejsce w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, któremu Ubezpieczony uległ jako: a) kierujący pojazdem silnikowym w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, motorowerem, pojazdem szynowym, statkiem wodnym lub pasażerskim statkiem powietrznym, będący jednocześnie sprawcą wypadku, b) kierujący pojazdem silnikowym w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, motorowerem, pojazdem szynowym, statkiem wodnym lub pasażerskim statkiem powietrznym, nie będący jednocześnie sprawcą wypadku, c) pasażer; 11) Okres ochrony ubezpieczeniowej - okres, w trakcie którego UNIQA TU S.A. udziela ochrony na podstawie niniejszych OWU; 12) Osoba bliska - osoba wspólnie zamieszkująca i prowadząca z Ubezpieczonym gospodarstwo domowe, za którą uważa się współmałżonka, konkubinę, konkubenta, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, teściów, zięciów, synowe, ojczyma, macochę, pasierba, pasierbicę oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia; 13) Osoby trzecie - osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym; 14) OWU - niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrona Plus dla Pożyczkobiorców Raiffeisen - Leasing Service Sp. z o.o.; 2

3 15) Pożyczkobiorca - osoba fizyczna, która zawarła Umowę pożyczki w rozumieniu obowiązującego prawa z Ubezpieczającym; 16) Rata pożyczki - suma raty kapitałowej i należnych odsetek przypadających do spłaty w miesięcznych terminach płatności zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłat z dnia podpisania Umowy pożyczki, w związku z którą Ubezpieczony został objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszych OWU; 17) Sport ekstremalny - sport wysokiego ryzyka uprawiany w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związanych z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do którego zalicza się następujące dyscypliny: spadochroniarstwo, szybownictwo, paralotniarstwo, pilotowanie samolotów silnikowych, żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing, rajdy samochodowe; 18) Stałe źródło dochodu - wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego lub dochód uzyskiwany w związku z zawartym kontraktem menedżerskim lub z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej; 19) Status bezrobotnego - status uzyskany przez osobę zarejestrowaną jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, który uprawnia Ubezpieczonego do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych; 20) Szpital - znajdujące się na terenie Polski, krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, USA, Kanady, Japonii, Australii przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. W rozumieniu niniejszych OWU za Szpital nie uważa się: sanatorium, szpitala uzdrowiskowego, ośrodka lub centrum rehabilitacyjnego, domu opieki, domowej opieki pielęgniarskiej, hospicjum oraz placówek, których zadaniem jest leczenie alkoholizmu i innych uzależnień; 21) Trwałe inwalidztwo w następstwie Nieszczęśliwego wypadku - trwałe upośledzenie czynności organizmu, nie rokujące poprawy w postaci rodzaju uszkodzenia organu lub funkcji organizmu zamieszczonej w Tabeli nr 1 powstałe w wyniku Nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie ubezpieczenia; 22) Ubezpieczający - Raiffeisen-Leasing Service Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, zawierający Umowę ubezpieczenia na rzecz swoich klientów, będący pożyczkodawcą w ramach Umowy pożyczki; 23) Ubezpieczony - osoba fizyczna, która została objęta ochroną na podstawie niniejszych OWU; 24) Ubezpieczyciel - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, zwany dalej UNIQA TU S.A.; 25) Umowa pożyczki - umowa zawarta przez Ubezpieczonego i Ubezpieczającego w sprawie udzielenia pożyczki gotówkowej o ustalonym harmonogramie spłat z płatnością miesięczną z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu przedmiotu finansowanego; 26) Umowa ubezpieczenia - umowa zawarta pomiędzy Raiffeisen- -Leasing Services Sp. z o.o. (Ubezpieczającym) a UNIQA TU S.A. (Ubezpieczycielem) na podstawie niniejszych OWU; 27) Uprawniony - osoba fizyczna lub prawna wskazywana przez Ubezpieczającego za zgodą Ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku Zgonu Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego; 28) Utrata pracy - utrata stałego źródła dochodu w okresie ubezpieczenia, w wyniku którego Ubezpieczony zyskuje Status bezrobotnego w rozumieniu Ustawy z dnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U nr 9 poz z późniejszymi zmianami) oraz prawo do zasiłku dla bezrobotnych; 29) Zdarzenie ubezpieczeniowe - zdarzenie zaistniałe w Okresie ochrony ubezpieczeniowej objęte odpowiedzialnością Ubezpieczyciela polegające na: a) Utracie Stałego źródła dochodu, b) Czasowej niezdolności do pracy, c) zgonie w następstwie Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, d) Trwałym inwalidztwie w następstwie Nieszczęśliwego wypadku. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko: 1) Utraty pracy w odniesieniu do Ubezpieczonych, którzy przed dniem zaistnienia Zdarzenia ubezpieczeniowego spełniają następujące warunki: a) są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/kontraktu menedżerskiego lub stosunku służbowego zawartej na czas nieokreślony lub prowadzą działalność gospodarczą i z tego tytułu uzyskują przychody na terenie Polski, b) podlegają przepisom prawa polskiego o emeryturach i rentach, c) nie mają stwierdzonego prawa do emerytury lub renty z tytułu orzeczonej niezdolności do pracy; d) nie pozostają w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, stosunku służbowego lub kontraktu menedżerskiego lub przez ostatnie 12 miesięcy przed wystąpieniem Zdarzenia ubezpieczeniowego prowadzili działalność gospodarczą, która w żadnym z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających przystąpienie do ubezpieczenia nie przynosiła strat oraz w tym okresie nie został złożony wniosek o jej wyrejestrowanie; 2) Czasowej niezdolności do pracy w odniesieniu do Ubezpieczonych, którzy w dniu zaistnienia Zdarzenia ubezpieczeniowego spełniają następujące warunki: a) są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/kontraktu menedżerskiego lub stosunku służbowego zawartej na czas określony bądź prowadzą działalność gospodarczą, b) podlegają przepisom prawa polskiego o emeryturach i rentach, c) nie mają stwierdzonego prawa do emerytury lub renty z tytułu orzeczonej niezdolności do pracy; 3) Zgonu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego dla wszystkich Ubezpieczonych jako ryzyko dodatkowe; 4) Trwałego inwalidztwa w następstwie Nieszczęśliwego wypadku: a) w odniesieniu do Ubezpieczonych, którzy w dniu zaistnienia Zdarzenia ubezpieczeniowego nie spełniają warunków do objęcia ochroną z tytułu Utraty pracy lub Czasowej niezdolności do pracy oraz, b) w odniesieniu do Ubezpieczonych, którzy w dniu zaistnienia Zdarzenia ubezpieczeniowego znajdują się w okresie karencji, o którym mowa w 5 ust. 4 i 5. Przystąpienie do Umowy ubezpieczenia 4 1. Do ubezpieczenia jako Ubezpieczony może przystąpić Pożyczkobiorca, który w dniu złożenia podpisanej Deklaracji zgody ukończył 18 lat oraz w ostatnim dniu trwania Umowy pożyczki nie ukończył 75 roku życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada miejsce zamieszkania w Polsce. 2. Podstawą przystąpienia Ubezpieczonego do Umowy ubezpieczenia jest złożenie podpisanej Deklaracji zgody. 3. Przed przystąpieniem do Umowy ubezpieczenia Ubezpieczający ma obowiązek poinformowania Ubezpieczonego o warunkach ubezpieczenia zawartych w OWU oraz o prawach i obowiązkach Ubezpieczonego, a także dostarczyć Ubezpieczonemu OWU Ochrona Plus. 4. Przystąpienie do Umowy ubezpieczenia jest możliwe przy zawarciu Umowy pożyczki lub przy podpisaniu aneksu zmieniającego dotychczasowe warunki Umowy pożyczki, o ile strony nie postanowią inaczej. 3

4 Czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela 5 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas nieokreślony. 2. Ochrona ubezpieczeniowa wobec każdego Ubezpieczonego rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożono podpisaną Deklarację zgody, nie wcześniej jednak niż pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uruchomiono pożyczkę lub jej pierwszą transzę. 3. W przypadku Ubezpieczonych, którzy przystąpili do Umowy ubezpieczenia przy podpisaniu aneksu zmieniającego dotychczasowe warunki Umowy pożyczki, ochrona ubezpieczeniowa wobec tych Ubezpieczonych rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożono podpisaną Deklarację zgody. 4. Odpowiedzialność UNIQA TU S.A z tytułu Utraty pracy rozpoczyna się po upływie 90 dni od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową danego Ubezpieczonego. W okresie karencji UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Trwałego inwalidztwa w następstwie Nieszczęśliwego wypadku. 5. Odpowiedzialność UNIQA TU S.A z tytułu Czasowej niezdolności do pracy w wyniku Choroby rozpoczyna się po upływie 60 dni od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową danego Ubezpieczonego. W okresie karencji UNIQA TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Trwałego inwalidztwa w następstwie Nieszczęśliwego wypadku. 6. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do danego Ubezpieczonego wygasa: 1) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożono rezygnację z obejmowania ochroną ubezpieczeniową danego Ubezpieczonego; 2) w dniu Zgonu Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego lub w dniu stwierdzenia Trwałego inwalidztwa w następstwie Nieszczęśliwego wypadku; 3) w zakresie ryzyka Utraty pracy oraz Czasowej niezdolności do pracy - w dniu ukończenia przez Ubezpieczonego 65 roku życia lub uzyskania świadczeń emerytalnych lub rentowych, 4) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczony kończy 75 lat, z zastrzeżeniem pkt. 3) powyżej; 5) z dniem rozwiązania Umowy pożyczki na skutek jej wypowiedzenia lub z dniem wygaśnięcia Umowy pożyczki z powodu przedterminowej spłaty pożyczki; 6) z upływem okresu, na który została zawarta Umowa pożyczki, w zależności od tego, która z w/w okoliczności nastąpi wcześniej. 7. Ubezpieczony, który przystąpił do Umowy ubezpieczenia, ma prawo wystąpić z Umowy ubezpieczenia ze skutkiem odstąpienia od tej umowy w terminie 30 dni od daty przystąpienia do Umowy ubezpieczenia. Oświadczenie składa się w formie pisemnej do Ubezpieczającego W takim przypadku UNIQA TU S.A. nie udziela Ochrony ubezpieczeniowej, a kwota wpłacona na poczet składki ubezpieczeniowej zwracana jest Ubezpieczającemu. 8. Ubezpieczony, który przystąpił do Umowy ubezpieczenia ma prawo zrezygnować z obejmowania go Ochroną ubezpieczeniową w każdym czasie jej trwania, składając oświadczenie w tym przedmiocie. Oświadczenie składa się w formie pisemnej do Ubezpieczającego. Przyjęcie oświadczenia powoduje wygaśniecie ochrony ubezpieczeniowej z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Ubezpieczony złożył oświadczenie o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. 9. Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia można złożyć w formie pisemnej. 10. W przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową więcej niż jednej osoby w ramach jednej Umowy pożyczki, przy czym zastrzega się, że liczba osób ubezpieczonych w ramach jednej Umowy pożyczki nie może przekroczyć trzech, suma ubezpieczenia dzielona jest proporcjonalnie do liczby osób ubezpieczonych w ramach jednej Umowy pożyczki z zastrzeżeniem limitów określonych w W przypadku, jeżeli jeden Ubezpieczony posiada więcej niż jedną Umowę pożyczki objętą ochroną ubezpieczeniową na podstawie OWU Ochrona Plus przypadająca do spłaty na podstawie niniejszych OWU Rata pożyczki, nie może przekroczyć zł z tytułu jednej lub wszystkich Rat pożyczki z umów objętych ochroną ubezpieczeniową. 12. W przypadku rezygnacji z obejmowania Ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczający zobowiązany jest do zapłacenia składki za okres, w jakim UNIQA TU S.A. udzielała Ochrony ubezpieczeniowej. 13. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej Ochrony ubezpieczeniowej. Składka ubezpieczeniowa 6 1. Składka ubezpieczeniowa ustalana jest na podstawie szacowanej struktury wieku, grupowej oceny ryzyka ubezpieczeniowego dla danego zakresu ubezpieczenia oraz została obliczona za czas trwania odpowiedzialności UNIQA TU S.A. 2. Składka płatna jest przez Ubezpieczającego jednorazowo za cały okres ubezpieczenia za każdego Ubezpieczonego objętego ochroną ubezpieczeniową. 3. Za dzień opłacenia składki uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Raiffeisen-Leasing Service Sp. z o.o. 4. W przypadku niezapłacenia przez Ubezpieczającego składki w wysokości i terminie wynikającym z Umowy ubezpieczenia, UNIQA TU S.A. wezwie Ubezpieczającego na piśmie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, do zapłaty składki w dodatkowym terminie 7 dni i poda skutki jej nieopłacenia w tym terminie. 5. W razie niezapłacenia przez Ubezpieczającego składki w terminie dodatkowym odpowiedzialność UNIQA TU S.A. ustaje. 6. Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do określonego Ubezpieczonego nie zwalnia Ubezpieczającego z zapłaty składki za okres, przez jaki UNIQA TU S.A. udzielała ochrony ubezpieczeniowej. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności 7 1. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe: 1) z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego; 2) z winy umyślnej Osób bliskich, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; 3) w wyniku jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Ubezpieczonego przez Osoby trzecie w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową; 4) wskutek wszelkiego rodzaju strat pośrednich w postaci kar umownych, utraconych korzyści; 5) wskutek wojny (w tym wojny domowej), zamieszek, Aktów terrorystycznych, rozruchów, powstań, rewolucji, strajku, demonstracji, sabotażu, chyba, że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego. 2. Dodatkowo oprócz wyłączeń określonych w ust.1 powyżej w przypadku ubezpieczenia Utraty pracy odpowiedzialność UNIQA TU S.A. jest wyłączona w przypadku gdy: 1) Utrata pracy przez Ubezpieczonego nastąpiła przed przystąpieniem do Umowy ubezpieczenia lub przed upływem 90 dni od daty objęcia go ochroną ubezpieczeniową lub gdy bieg wypowiedzenia w związku z rozwiązaniem stosunku służbowego, umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego rozpoczął się przed przystąpieniem do Umowy ubezpieczenia lub w ciągu pierwszych 30 dni od przystąpienia do Umowy ubezpieczenia; 4

5 2) nastąpiła Utrata pracy, a były pracodawca jest krewnym lub powinowatym Ubezpieczonego do drugiego stopnia włącznie; 3) Utrata pracy nastąpiła w wyniku rozwiązania przez Pracodawcę stosunku pracy z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, tj. z winy Ubezpieczonego bądź z uwagi na jego długotrwałą nieobecność w pracy przekraczającą okresy wskazane w odpowiednich przepisach kodeksu pracy; 4) Utrata pracy nastąpiła w związku ze zwolnieniami grupowymi; 5) Utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na wniosek Ubezpieczonego lub rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron; 6) Utrata pracy nastąpiła w związku z odmową przyjęcia przez pracownika nowych warunków pracy lub płacy zaproponowanych przez pracodawcę na podstawie wypowiedzenia. 3. Niezależnie od wyłączeń określonych w ust.1 powyżej, w przypadku ubezpieczenia Czasowej niezdolności do pracy UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Czasowa niezdolność do pracy zaistniała w następstwie: 1) nadużywania alkoholu, nadużywania lub uzależnienia od narkotyków, leków innych niż zażywane na zalecenie lekarza i w sposób przez lekarza zalecony, a także na skutek działania Ubezpieczonego pod wpływem wyżej wymienionych czynników w momencie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 2) chorób psychicznych lub zaburzeń zachowania w rozumieniu Międzynarodowej Statystycznej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD 10 (i nowszych) (F00-F99); 3) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa; 4) działań wojennych lub Aktów terrorystycznych, sabotażu, stanu wojennego, udziału w zamieszkach społecznych, strajkach, rozruchach; 5) próby samobójstwa, samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę niezależnie od stanu poczytalności; 6) uszkodzenia ciała Ubezpieczonego spowodowanego leczeniem lub zabiegami leczniczymi wykonywanymi przez osoby nie posiadające uprawnień z wyjątkiem działań podjętych w ramach akcji ratowniczej prowadzonej bezpośrednio po Nieszczęśliwym wypadku; 7) Nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce przed przystą- -pieniem Ubezpieczonego do Umowy ubezpieczenia; 8) Choroby lub niepełnosprawności Ubezpieczonego w przypadku Czasowej niezdolności do pracy, gdy objawy tej Choroby lub niepełnosprawności były przedmiotem leczenia lub diagnostyki w okresie 96 miesięcy przed dniem zawarcia Umowy ubezpieczenia lub Choroba została zdiagnozowana w okresie 96 miesięcy przed dniem zawarcia Umowy ubezpieczenia; 9) wyczynowego (zawodowego) uprawiania sportu, uprawiania sportów z użyciem silnika (włączając w to wyścigi, wszelkiego rodzaju jazdy próbne i testowe), oraz uprawiania Sportów ekstremalnych; 10) działania energii jądrowej lub promieniowania radioaktywnego i pola elektromagnetycznego w zakresie szkodliwym dla człowieka, z wyłączeniem stosowania wyżej wymienionych w terapii zgodnie z zaleceniami lekarskimi; 11) dyskopatii i chorób kręgosłupa; 12 ) p ob yt u z w i ąz an e g o z r eh ab il it ac j ą w s z p it al u u z d r ow is k ow y m (s an at or y jn y m), s an at or i u m i u z d r ow is k u, w k t ór y m l ec z en i e to by ło pro wa dzo ne, niezależnie od związku przyczynowego związanego z wypadkiem; 13) padaczki, wad wrodzonych i schorzeń będących ich skutkiem; 14) zmiany płci; 15) leczenia, zabiegów lub operacji z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej lub kosmetyki i ich następstw, a w tym implantacji zębów, o ile ich przeprowadzenie nie służyło usunięciu następstw Nieszczęśliwych wypadków; 16) wykonywania rutynowych badań lekarskich, badań biochemicznych, badań rentgenowskich, leczenia bezpłodności i wszystkimi formami sztucznego zapłodnienia, leczenia chorób przewlekłych albo istniejących chorób zawodowych; 17) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, jeśli miało to wpływ na zaistnienie Zdarzenia ubezpieczeniowego; za pozostawanie pod wpływem alkoholu uważa się stan powstały w wyniku dobrowolnego wprowadzenia przez Ubezpieczonego do swojego organizmu takiej ilości alkoholu, że jego zawartość w chwili Zdarzenia ubezpieczeniowego wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,2 alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm 3 ; za pozostawanie pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających uważa się stan obecności we krwi - w chwili Zdarzenia ubezpieczeniowego - substancji psychoaktywnych na dowolnym poziomie wyższym od zerowego; 18) powikłań po usunięciu ciąży, jeżeli zabieg przeprowadzony był nielegalnie; 19) jeżeli Czasowa niezdolność do pracy nastąpiła przed upływem 60 dni od daty objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową, chyba, że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego. 4. Niezależnie od wyłączeń określonych w ust.1 powyżej, w przypadku zgonu Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności: 1) w przypadku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa; 2) w wyniku popełnienia samobójstwa w okresie 2 lat od objęcia ochroną lub usiłowania popełnienia samobójstwa; 3) w wyniku działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, jeśli miało to wpływ na zaistnienie Zdarzenia ubezpieczeniowego; za działanie Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu uważa się stan powstały w wyniku dobrowolnego wprowadzenia przez Ubezpieczonego do swojego organizmu takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,2 alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm 3 ; za pozostawanie pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających uważa się stan obecności we krwi - w chwili Zdarzenia ubezpieczeniowego - substancji psychoaktywnych na dowolnym poziomie wyższym od zerowego; 4) w wyniku obsługiwania przez Ubezpieczonego maszyn, urządzeń i narzędzi bez wymaganych przepisami prawa uprawnień; 5) w wyniku prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lub maszyn samobieżnych bez wymaganych prawem uprawnień do kierowania pojazdem/maszyną lub podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lub maszyn samobieżnych bez ważnego badania technicznego tego pojazdu/maszyny, jeżeli brak wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem/ maszyną lub brak ważnego badania technicznego pojazdu/ maszyny miał wpływ na powstanie Nieszczęśliwego wypadku lub wysokość szkody; 6) w następstwie operacji lub innych zabiegów leczniczych, jakie Ubezpieczony przeprowadził na swoim ciele lub których przeprowadzenie zlecił, jeżeli powodem wykonania tych zabiegów lub operacji nie było leczenie podjęte w związku z Nieszczęśliwym wypadkiem; 7) w wyniku zachowania Ubezpieczonego związanego z jego chorobą psychiczną lub innym zaburzeniem zachowania Ubezpieczonego w rozumieniu Międzynarodowej Statystycznej kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10 (F00-F99); 8) w wyniku udziału Ubezpieczonego w Bójkach; 9) w wyniku uczestnictwa Ubezpieczonego w ekspedycjach; 10) w wyniku uprawiania przez Ubezpieczonego Sportów ekstremalnych; 11) w wyniku używania sprzętu latającego, z wyłączeniem przypadków podróżowania jako pasażer samolotem silnikowym; 12) w wyniku udziału w konkursach sportów motorowych (również jazdach klasyfikacyjnych i rajdach) i związanych z nimi jazdami treningowymi; 13) w wyniku wyczynowego uprawiania sportu we wszelkich dyscyplinach sportowych; 14) na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, zamieszek, rozruchów, Aktów terrorystycznych; 15) w wyniku działania energii jądrowej, promieniowania radioaktywnego, pola elektromagnetycznego, chyba że dotyczyło to leczenia Ubezpieczonego w związku z Nieszczęśliwym wypadkiem, chyba, że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego. 5. Niezależnie od wyłączeń określonych w ust.1 powyżej, w przypadku Trwałego inwalidztwa w następstwie Nieszczęśliwego wypadku UNIQA TU S.A. nie odpowiada za następstwa Nieszczęśliwych wypadków powstałych: 5

6 1) w wyniku działań umyślnych Ubezpieczonego: samookaleczeń, popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa albo samobójstwa przed upływem 2 lat od przystąpienia do ochrony ubezpieczeniowej; 2) w wyniku wszelkich zaburzeń psychicznych lub zaburzeń zachowania w rozumieniu Międzynarodowej Statystycznej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD 10 (i nowszych) (F00-F99); 3) na skutek działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, lekarstw lub innych substancji wyłączających lub ograniczających zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem na skutek obsługiwania przez Ubezpieczonego maszyn, urządzeń i narzędzi bez wymaganych przepisami prawa uprawnień; za działanie Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu uważa się stan powstały w wyniku dobrowolnego wprowadzenia przez Ubezpieczonego do swojego organizmu takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,2 alkoholu albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm 3 ; za pozostawanie pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających uważa się stan obecności we krwi - w chwili Zdarzenia ubezpieczeniowego - substancji psychoaktywnych na dowolnym poziomie wyższym od zerowego; 4) na skutek prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu i maszyn samobieżnych: a) bez wymaganych prawem uprawnień do kierowania pojazdem/maszyną, b) bez ważnego badania technicznego, o ile Nieszczęśliwy wypadek był następstwem złego stanu technicznego pojazdu/maszyny lub braku wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem/maszyną; 5) na skutek poddania Ubezpieczonego leczeniu oraz zabiegom leczniczym, chyba że dotyczą one leczenia bezpośrednich następstw Nieszczęśliwego wypadku; 6) w wyniku napadów drgawek epileptycznych i innych rodzajów drgawek; 7) w wyniku udziału Ubezpieczonego w Bójkach; 8) w wyniku uprawiania przez Ubezpieczonego Sportu ekstremalnego; 9) w wyniku zawodowego uprawiania sportu, uprawiania sportów z użyciem silnika (włączając w to wyścigi); 10) na skutek jazdy Ubezpieczonego pojazdem lądowym, morskim lub powietrznym w trakcie uczestnictwa w zawodach lub w przygotowaniu do nich; 11) na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, zamieszek, rozruchów, Aktów terrorystycznych, działania energii jądrowej; 12) na skutek wypadków lotniczych; nie dotyczy to sytuacji, gdy Ubezpieczony był pasażerem samolotu pasażerskiego licencjonowanych linii lotniczych; 13) w wyniku uszkodzenia ciała Ubezpieczonego, spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi wykonywanymi przez osoby nie posiadające uprawnień, chyba że działania te zostały podjęte w celu ratowania życia Ubezpieczonego w związku z prowadzoną akcja ratowniczą, chyba, że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego. 6. Dodatkowo niezależnie od wyłączeń określonych powyżej UNIQA TU S.A. nie odpowiada za Zdarzenia ubezpieczeniowe w postaci: 1) Utraty pracy w ciągu 90 dni od daty objęcia Ubezpieczonego Ochroną ubezpieczeniową - w tym czasie Ubezpieczony objęty jest ochroną w ramach ryzyka Trwałego inwalidztwa w następstwie Nieszczęśliwego wypadku; 2) Czasowej niezdolności do pracy w wyniku Choroby w ciągu 60 dni od daty objęcia Ubezpieczonego Ochroną ubezpieczeniową - w tym czasie Ubezpieczony objęty jest ochroną w ramach ryzyka Trwałego inwalidztwa w następstwie Nieszczęśliwego wypadku. Suma ubezpieczenia 8 Sumą ubezpieczenia będącą podstawą do wyliczenia składki ubezpieczeniowej jest suma Rat pożyczki wynikająca z Umowy pożyczki i pozostałych do spłaty zgodnie z harmonogramem spłat obowiązującym na Dzień przystąpienia do ubezpieczenia. Suma Ubezpieczenia stanowi górny limit odpowiedzialności UNIQA TU S.A. z tytułu Umowy ubezpieczenia. Wypłata świadczenia 9 1. W przypadku ryzyka Utraty pracy: 1) Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie po uzyskaniu przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego w rozumieniu Ustawy z dnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U nr 9 poz z późniejszymi zmianami) wraz z prawem pobierania zasiłku dla bezrobotnych; 2) UNIQA TU S.A. wypłaca maksymalnie 6 świadczeń z tytułu jednej utraty Stałego źródła dochodu w 24 miesięcznym Okresie ochrony ubezpieczeniowej - każde ze świadczeń w wysokości miesięcznej Raty pożyczki zgodnie z harmonogramem spłaty rat ze wszystkich zawartych Umów pożyczki objętych ochroną ubezpieczeniową, jednak nie więcej niż 3 000zł miesięcznie; 3) świadczenie będzie wypłacane miesięcznie; 4) Ubezpieczony nabywa prawo do świadczenia po dniu rozwiązania stosunku pracy, jeżeli w tym okresie nie utracił Statusu bezrobotnego z prawem do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia rejestracji w Rejonowym Urzędzie Pracy (jeżeli nadal pozostaje bezrobotny) oraz jeżeli Ubezpieczony przed Utratą pracy: a) był nieprzerwanie zatrudniony przez ostatnie 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony - w przypadku Ubezpieczonych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę/kontraktu menedżerskiego lub stosunku służbowego na czas nieokreślony, b) przez ostatnie 12 miesięcy prowadził działalność gospodarczą, która w ostatnich 3 miesiącach poprzedzających przystąpienie do ubezpieczenia nie przynosiła strat oraz w tym okresie nie został złożony wniosek o jej wyrejestrowanie; 5) kolejne świadczenia wypłacane są w kolejnych miesiącach (pełny 30 dniowy okres) pod warunkiem udokumentowania przez Ubezpieczonego, że pozostaje on bezrobotnym z prawem do pobierania zasiłku na koniec tych okresów; 6) w przypadku, gdy ochroną ubezpieczeniową zostało objętych dwóch lub więcej Pożyczkobiorców w ramach jednej Umowy pożyczki (maksymalnie 3 osoby), wysokość miesięcznego świadczenia, w odniesieniu do Ubezpieczonego, którego dotyczy wystąpienie Zdarzenia ubezpieczeniowego wypłacana jest według udziału procentowego określonego w Deklaracji zgody, jednak łącznie nie więcej niż kwota określona w ust. 1 pkt.2) powyżej; 7) UNIQA TU S.A. wypłaca świadczenie na warunkach określonych w ust. 1 pkt.2) jednak nie dłużej niż do chwili: a) wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej, b) zgonu Ubezpieczonego, c) podjęcia przez Ubezpieczonego pracy lub uzyskiwania dochodów z tytułu innych umów, d) utraty Statusu bezrobotnego oraz/lub prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, e) ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 65 lat, f) nabycia przez Ubezpieczonego prawa do emerytury lub renty, zgodnie z obowiązującymi przepisami o nabywaniu prawa do emerytury i rent, g) podjęcia działalności gospodarczej, niezależnie od jej formy prawnej, w zależności od tego, która z okoliczności nastąpi wcześniej. 2. W przypadku ryzyka Czasowej niezdolności do pracy: 1) za datę wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego przyjmuje się pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego wskazany na druku ZUS ZLA; 2) UNIQA TU S.A. wypłaca miesięczne świadczenia za każde 30 dni nieprzerwanego zwolnienia lekarskiego spowodowanego Czasową niezdolnością do pracy; 3) przy każdej kolejnej niezdolności do pracy wymagany jest okres niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej 30 dni potwierdzony drukiem ZUS ZLA; 4) świadczenie wypłacane jest w wysokości miesięcznej Raty pożyczki, w wysokości wynikającej z harmonogramu spłaty ze wszystkich zawartych Umów pożyczki objętych ochroną ubezpieczeniową, jednak nie więcej niż zł za każde 30 dni nieprzerwanej Czasowej niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy w 24 miesięcznym Okresie ochrony ubezpieczeniowej; 6

7 5) świadczenie zostanie wypłacone, o ile Ubezpieczony w okresie Czasowej niezdolności do pracy nie zachowuje prawa do 100% wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (zapis nie dotyczy osób, które uległy wypadkowi w drodze do pracy i z pracy oraz dawcy narządów, komórek i tkanek); 6) świadczenie z tytułu Czasowej niezdolności do pracy w następstwie Nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest, jeżeli Czasowa niezdolność do pracy nastąpi przed upływem 6 miesięcy od daty Nieszczęśliwego wypadku, a Nieszczęśliwy wypadek miał miejsce w okresie trwania odpowiedzialności UNIQA TU S.A. oraz istnieje związek przyczynowy pomiędzy Nieszczęśliwym wypadkiem a stwierdzoną Czasową niezdolnością do pracy; 7) w przypadku, gdy ochroną ubezpieczeniową zostało objętych dwóch lub więcej Pożyczkobiorców w ramach jednej Umowy pożyczki (maksymalnie 3 osoby), wysokość miesięcznego świadczenia, w odniesieniu do Ubezpieczonego, którego dotyczy wystąpienie Zdarzenia ubezpieczeniowego wypłacana jest według udziału procentowego określonego w Deklaracji zgody, jednak łącznie nie więcej niż kwota określona w ust. 2 pkt. 4) powyżej; 8) UNIQA TU S.A. wypłaca świadczenie na warunkach określonych w ust. 2 pkt.4) jednak nie dłużeni niż aż do chwili: a) wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej, b) zgonu Ubezpieczonego, c) pierwszego dnia po zakończeniu okresu Czasowej niezdolności do pracy, d) ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył 65 lat, e) nabycia przez Ubezpieczonego prawa do emerytury lub renty zgodnie z obowiązującymi przepisami o nabywaniu prawa do emerytury i rent, w zależności od tego, która z okoliczności nastąpi wcześniej. 3. W przypadku ryzyka zgonu Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego: 1) UNIQA TU S.A. wypłaci na rzecz Uprawnionego jednorazowe świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w wysokości zł; 2) wysokość świadczenia z tytułu zgonu w następstwie Nieszczę- -śliwego wypadku komunikacyjnego ustala się po stwierdzeniu związku przyczynowego między Nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym a zgonem Ubezpieczonego; 3) jeżeli Ubezpieczony zmarł wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przed upływem 1 roku od chwili wypadku, UNIQA TU S.A. wypłaca Uprawnionemu jednorazowe świadczenie w wysokości zł, o ile wcześniej nie zostało wypłacone świadczenie z tytułu Trwałego inwalidztwa z tytułu tego samego Nieszczęśliwego wypadku; 4) jeżeli świadczenie z tytułu Trwałego inwalidztwa zostało już wypłacone, to świadczenie na wypadek zgonu zostaje pomniejszone o kwotę wypłaconego świadczenia z tego tytułu; 5) jeżeli w przypadku zgonu Ubezpieczonego po upływie 1 roku od daty Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego Ubezpieczony zmarł, nie uznaje się związku przyczynowego pomiędzy Nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym a zgonem; 6) świadczenie nie przysługuje żadnej osobie, która umyślnie przyczyniła się do śmierci Ubezpieczonego; 7) w przypadku, gdy ochroną ubezpieczeniową zostało objętych dwóch lub więcej Pożyczkobiorców w ramach jednej Umowy pożyczki (maksymalnie 3 osoby), wysokość jednorazowego świadczenia, w odniesieniu do Ubezpieczonego, którego dotyczy wystąpienie Zdarzenia ubezpieczeniowego wypłacana jest według udziału procentowego określonego w Deklaracji zgody, jednak łącznie nie więcej niż kwota określona w ust. 3 pkt. 1) powyżej. 4. W przypadku Trwałego inwalidztwa w następstwie Nieszczę-śliwego wypadku: 1) UNIQA TU S.A. wypłaca jednorazowe świadczenie w zależności od rodzaju uszkodzenia organu lub funkcji organizmu w wysokości 6 miesięcznych Rat pożyczki w wysokości wynikającej z harmonogramu spłaty rat, jednak nie więcej niż zł za uszkodzenia określone w Tabeli świadczeń poniżej. L.p. Rodzaj uszkodzenia organu lub funkcji organizmu 1. Utrata wzroku w obojgu oczach 2. Utrata kończyny górnej i kończyny dolnej 3. Utrata obu przedramion lub obu kończyn górnych 4. Utrata kończyny górnej i jednego podudzia 5. Utrata kończyny dolnej i jednego przedramienia 6. Utrata jednego podudzia i jednego przedramienia 7. Utrata obu kończyn dolnych 8. Utrata obu podudzi 9. Utrata kończyny dolnej 10. Utrata kończyny górnej 11. Całkowita utrata mowy 12. Całkowita utrata słuchu 2) łączna wysokość świadczenia z tytułu Trwałego inwalidztwa w następstwie tego samego Nieszczęśliwego wypadku nie może przekroczyć Rat pożyczki za kolejne 6 miesięcy, jednak nie więcej niż zł; 3) świadczenie z tytułu Trwałego inwalidztwa w następstwie Nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest, jeżeli Trwałe inwalidztwo nastąpiło przed upływem 6 miesięcy od wystąpienia Nieszczęśliwego wypadku, a Nieszczęśliwy wypadek miał miejsce w okresie trwania odpowiedzialności UNIQA TU S.A. oraz jeżeli istnieje związek przyczynowy pomiędzy Nieszczęśliwym wypadkiem a Trwałym inwalidztwem; 4) w przypadku, gdy ochroną ubezpieczeniową zostało objętych dwóch lub więcej Pożyczkobiorców w ramach jednej Umowy pożyczki (maksymalnie 3 osoby), wysokość jednorazowego świadczenia, w odniesieniu do Ubezpieczonego, którego dotyczy wystąpienie Zdarzenia ubezpieczeniowego wypłacana jest według udziału procentowego określonego w Deklaracji zgody, jednak łącznie nie więcej niż kwota określona w ust. 4 pkt. 1) powyżej. Uprawniony W przypadku zgonu Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, UNIQA TU S.A. wypłaci świadczenie na rzecz Uprawnionego. 2. W przypadku Utraty stałego źródła dochodu, Czasowej niezdolności do pracy, Trwałego inwalidztwa w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, UNIQA TU S.A. wypłaci świadczenie na rzecz Ubezpieczonego. 3. Ubezpieczony ma prawo do wskazania innej osoby fizycznej lub prawnej, która będzie uprawniona do odbioru świadczenia z tytułu zdarzeń wskazanych w ust. 2 zamiast Ubezpieczonego, przez złożenie UNIQA TU S.A. stosownego oświadczenia w formie pisemnej. Inne okoliczności związane ze zgłoszeniem i wypłatą świadczenia W razie wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową UNIQA TU S.A. powinna zostać niezwłocznie zawiadomiona o jego zaistnieniu przez Ubezpieczonego lub Uprawnionego - numer do powiadomienia lub W przypadku wystąpienia Nieszczęśliwego wypadku, Ubezpieczony zobowiązany jest starać się o złagodzenie skutków wypadku, przez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu przez lekarza leczeniu. 3. W przypadku wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony powinien: 1) umożliwić UNIQA TU S.A. uzyskanie informacji, co do okoliczności wystąpienia Nieszczęśliwego wypadku; 7

8 2) umożliwić UNIQA TU S.A. dostęp do dokumentacji lekarskiej, w tym kart chorobowych z zakładu opieki zdrowotnej, kart leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego wraz z opisami badań Ubezpieczonego. 4. Jeżeli nie dopełniono obowiązków o których mowa w ust. 3 powyżej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa UNIQA TU S.A. może odmówić wypłaty świadczenia, jeżeli miało to wpływ na ustalenie odpowiedzialności UNIQA TU S.A. lub wysokości świadczenia, okoliczności wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego i jego skutków. 5. Dodatkowo osoba zgłaszająca roszczenie powinna dostarczyć do UNIQA TU S.A. następujące dokumenty: 1) w przypadku Utraty pracy: a) każdorazowo po utracie pracy: i. kopię świadectwa pracy wydanego przez pracodawcę Ubezpieczonego, ii. potwierdzenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy stwierdzające, że Ubezpieczony jest zarejestrowany w tym urzędzie jako osoba bezrobotna z prawem do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, iii. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: a. postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości lub o odmowie jej ogłoszenia wskutek braku wystarczającego majątku do przeprowadzenia procesu upadłości, b. dokument finansowy potwierdzający brak strat ponoszonych w ostatnich 3 miesiącach przed przystąpieniem do Umowy ubezpieczenia, c. wypis z KRS lub inne potwierdzenie informujące o dacie rozpoczęcia działalności gospodarczej, iv. dowód otrzymania zasiłku dla bezrobotnych za ostatni miesiąc, v. oświadczenie Ubezpieczonego, że od chwili Utraty pracy nie wykonuje innej pracy oraz nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu innej pracy czy innej działalności gospodarczej, b) przed każdorazową wypłatą miesięcznego świadczenia, Ubezpieczony osobiście lub listem poleconym przekazuje UNIQA TU S.A.: i. potwierdzenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy stwierdzające, że Ubezpieczony nadal jest zarejestrowany w tym urzędzie jako osoba bezrobotna z prawem do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, ii. dowód otrzymania zasiłku dla bezrobotnych za ostatni miesiąc; 2) w przypadku Czasowej niezdolności do pracy: a) dokumentację dotyczącą okoliczności Nieszczęśliwego wypadku, a w szczególności kopię protokołu powypadkowego z Policji, prokuratury lub sądu z podaniem adresu organu prowadzącego sprawę (Policji lub prokuratury) jeśli postępowanie jest lub było prowadzone, w przypadku wypadku przy pracy - protokół BHP, b) orzeczenie lekarza o Czasowej niezdolności do pracy potwierdzone wystawionym drukiem ZUS ZLA, c) druk dołączony do wniosku o wypłatę świadczenia wypełniony przez lekarza wystawiającego zwolnienie lekarskie lub zaświadczenie medyczne lekarza prowadzącego, wskazujące rozpoznanie według ICD-10 lub kopia oryginału druku ZUS ZLA (czerwony druk) z prezentatą ZUS, d) kopię dokumentacji medycznej związanej z wystawieniem zwolnienia lekarskiego oraz leczeniem Ubezpieczonego; 3) w przypadku zgonu Ubezpieczonego w następstwie Nie- -szczęśliwego wypadku komunikacyjnego: a) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, b) statystyczną kartę zgonu lub jakikolwiek dokument medyczny potwierdzający przyczynę zgonu, w przypadku Nieszczęśliwego wypadku kopię protokołu powypadkowego z policji, prokuratury lub sądu, z podaniem adresu organu prowadzącego sprawę (Policji lub prokuratury) jeśli postępowanie jest lub było prowadzone, w przypadku wypadku przy pracy - protokół BHP, c) zaświadczenie określające bezpośrednią przyczynę zgonu; 4) w przypadku Trwałego inwalidztwa w następstwie Nieszczęśliwego wypadku: a) szczegółowy opis okoliczności wypadku oraz nazwiska ewentualnych świadków, b) wszelkie raporty policyjne, o ile zostały sporządzone, c) orzeczenie lekarskie opisujące charakter i zakres uszkodzeń ciała oraz zawierające dokładną diagnozę. 6. Na żądanie Ubezpieczyciela, Ubezpieczony lub Uprawniony w przypadku zgonu Ubezpieczonego jest zobowiązany do uzupełnienia dokumentów złożonych przy złożeniu roszczenia przez złożenie innych dokumentów niezbędnych do stwierdzenia zasadności roszczenia lub wysokości świadczenia. 7. Świadczenie wypłaca się na terytorium RP w walucie polskiej. 8. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, UNIQA TU S.A. informuje o tym Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności UNIQA TU S.A. lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 9. Zawiadomienie o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego może zgłosić również Ubezpieczony albo jego spadkobiercy; w takim przypadku spadkobierca jest traktowany tak jak Uprawniony z Umowy ubezpieczenia. 10. UNIQA TU S.A. wypłaca świadczenie na podstawie uznania roszczenia Uprawnionego z Umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń dokonanych w procesie likwidacji szkody, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 11. Ubezpieczony lub Uprawniony może żądać pisemnego potwierdzenia przez UNIQA TU S.A. udostępnionych informacji i dokumentów, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia przez UNIQA TU S.A. ich zgodności z oryginałem. 12. UNIQA TU S.A. wypłaca należne świadczenie w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową. 13. W przypadku gdy w terminie określonym w ust. 12 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności UNIQA TU S.A. albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże w terminie wskazanym w ust. 12 UNIQA TU S.A. zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie oraz Ubezpieczonego o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części oraz wypłaca bezsporną część świadczenia. 14. UNIQA TU S.A. powiadamia Ubezpieczającego lub Uprawnionego w przypadku zgonu Ubezpieczonego o wysokości przyznanego świadczenia. 15. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, UNIQA TU S.A. informuje o tym osobę występującą z roszczeniem oraz Ubezpieczonego wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia wraz z pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 16. UNIQA TU S.A. powiadamia poszkodowanego, Ubezpieczonego i Ubezpieczającego lub Uprawnionego w przypadku zgonu Ubezpieczonego o wysokości przyznanego świadczenia. 17. Roszczenia z Umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. Przez zgłoszenie do UNIQA TU S.A. roszczenia lub przez zgłoszenie Zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ubezpieczeniem bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie ulega przerwaniu i rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie otrzymał na piśmie od UNIQA TU S.A. oświadczenie o przyznaniu lub odmowie świadczenia. 8

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrona Plus dla Korzystających i Pożyczkobiorców Raiffeisen-Leasing Polska S.A. I. Postanowienia wspólne

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrona Plus dla Korzystających i Pożyczkobiorców Raiffeisen-Leasing Polska S.A. I. Postanowienia wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS Wniosek o wypłatę świadczenia należy przesłać na następujący adres: Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONA PLUS DLA KORZYSTAJĄCYCH I POŻYCZKOBIORCÓW RAIFFEISEN-LEASING POLSKA S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONA PLUS DLA KORZYSTAJĄCYCH I POŻYCZKOBIORCÓW RAIFFEISEN-LEASING POLSKA S.A. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU FILAR S.A. Nr 119/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA Ubezpieczający Posiadacz Karty - podmiot gospodarczy będący

Bardziej szczegółowo

zakres ochrony ubezpieczeni owej Wysokość składki ubezpieczeni owej

zakres ochrony ubezpieczeni owej Wysokość składki ubezpieczeni owej W celu umożliwienia dokonania wyboru produktu owego, poniżej znajduje się materiał porównawczy umożliwiający porównanie ofert produktów owych. Materiał porównawczy nie jest elementem umowy a ani materiałem

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY PZU S.A. I STU ERGO HESTIA S.A.

DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY PZU S.A. I STU ERGO HESTIA S.A. DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY I Wysokość świadczeń i składka UBEZPIECZONY Członek stowarzyszenia Członek stowarzyszenia i jego rodzina * Kwota za dzień Składka miesięczna Kwota za dzień Składka

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A.

Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia określają

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO DLA POŻYCZKOBIORCÓW SKOK KWIATKOWSKIEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO DLA POŻYCZKOBIORCÓW SKOK KWIATKOWSKIEGO UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Ubezpieczający Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart (indeks WU/02KK), zwane dalej WU/02KK, mają zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SPIS TREŚCI Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie 3 Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Grupowego na wypadek Śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku (kod

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu HDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu HDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu HDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu HDB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

OWUD. 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania lub innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 3; 6; 9 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9

OWUD. 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania lub innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 3; 6; 9 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Kredyt pod ochroną

Karta Produktu. UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Kredyt pod ochroną Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Kredyt pod ochroną Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Raiffeisen Bank Polska S.A., zawierająca Umowę Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zabezpieczenie Codziennych Płatności na Wypadek Zdarzeń Losowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będących Klientami PKO Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z OWU HiLife, Umowy ubezpieczenia Hilife oraz OWU Ochrona Plus dla Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Raiffeisen Leasing Polska S.A.

Wyciąg z OWU HiLife, Umowy ubezpieczenia Hilife oraz OWU Ochrona Plus dla Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Raiffeisen Leasing Polska S.A. Wyciąg z OWU HiLife, Umowy ubezpieczenia Hilife oraz OWU Ochrona Plus dla Leasingobiorców i Pożyczkobiorców Raiffeisen Leasing Polska S.A. v. - 2014.10.02 - POLAK Ewa - WERSJA NIE PRZEZNACZONA DO OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

OWU. 2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

OWU. 2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego nr OWU/AT12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego nr

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa

Bardziej szczegółowo

Wyłączenia ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli

Wyłączenia ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Wyłączenia ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Rodzaj wyłączenia Następstwa wszelkich chorób lub stanów chorobowych PTU S.A. Hestia Compensa UNIQA PZU S.A. Gerling 1 Commercial

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA TWOJA POSADA

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA TWOJA POSADA Informacja o produkcie indywidualne ubezpieczenie TWOJA POSADA Stan zgodny z OWIU TWOJA POSADA uchwalonymi przez Zarząd TUW SKOK w dniu 18 stycznia 2016 roku 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku INDEKS ZSWU/10/02/01 Formularz do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Pomocna dłoń

Ubezpieczenie na życie Pomocna dłoń UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-50 Łódź, ul. Gdańska 3 tel. 4 63 44 700, fax 4 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 000000575, NIP 554-00- 5- Kapitał zakładowy i wpłacon

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA SPIS TREŚCI Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie indywidualna kontynuacja... 3 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta produktu ubezpieczenia Gwarancja Spłaty

Karta produktu ubezpieczenia Gwarancja Spłaty ubezpieczenia Karta produktu ubezpieczenia Gwarancja Spłaty Niniejszy dokument jest materiałem informacyjnym przygotowanym na podstawie Rekomendacji U, dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance,

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie Składki OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKI US/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

GLOBAL BANKING SECTOR

GLOBAL BANKING SECTOR GLOBAL BANKING SECTOR Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie i Dożycie Klientów MultiBanku Strategia: Aktywna Inwestycja Postanowienia ogólne Art. 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa pobyt w szpitalu lub operacja po wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa pobyt w szpitalu lub operacja po wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa pobyt w szpitalu lub operacja po wypadku nr OWU/HB12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa pobyt w szpitalu lub operacja po wypadku

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA (dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

warunki szczególne ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla użytkowników portalu ubezpieczenie-studenta.pl

warunki szczególne ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla użytkowników portalu ubezpieczenie-studenta.pl Szczególne warunki następstw nieszczęśliwych wypadków dla Użytkowników portalu ubezpieczenie-studenta.pl. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych szczególnych warunków UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE TWOJE ŻYCIE I ZDROWIE

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE TWOJE ŻYCIE I ZDROWIE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE TWOJE ŻYCIE I ZDROWIE Skorowidz informacji, zawartych w Warunkach Ubezpieczenia Twoje Życie i Zdrowie, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia Rodzaj informacji 1.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

WU_GO_2015/05/17 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

WU_GO_2015/05/17 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE WU_GO_2015/05/17 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SPIS TREŚCI Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie (UG_ZYC/01/08/13/GO ze zm.)... 2 Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Grupowego na wypadek Śmierci Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo