GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE"

Transkrypt

1 GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000

2 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1 : przekazywane do Pastwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego powinny by wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszych wytycznych. Ortofotomapa jest to kartometryczny, tonalny obraz terenu powstały w wyniku przetworzenia zdjcia lotniczego na obraz odpowiadajcy rzutowi ortogonalnemu na powierzchni odniesienia, przedstawiony w odpowiednim odwzorowaniu i kroju arkusza, uzupełniony informacjami kreskowymi, nazwami, symbolami oraz siatk i opisem współrzdnych oraz informacjami pozaramkowymi. 2 Niniejsze Zasady wykonywania ortofotomap w skali 1 : zawieraj wytyczne techniczne, które powinny obowizywa przy zawieraniu umów i odbiorze prac obejmujcych wykonywanie ortofotomap. 3 Niewielkie dowiadczenia produkcyjne z zastosowaniem cyfrowej technologii powoduj, e zawarte w tym opracowaniu wytyczne nie precyzuj wszystkich szczegółów technologicznych. Przewiduje si, e szybki rozwój współczesnych technologii bdzie wymagał dalszego rozwijania i uzupełniania wytycznych technicznych w zakresie cyfrowego opracowania ortofotomap. 2

3 R O Z D Z I A Ł II Wymagania dotyczce zdj lotniczych ZDJCIA LOTNICZE 4 1.Ortofotomapa moe by opracowywana ze zdj wykonanych jako: 1) diapozytywy barwne, 2) negatywy barwne, 3) diapozytywy czarno-białe, 4) negatywy czarno-białe. W uzasadnionych przypadkach mona wykorzysta dla tworzenia ortofotomapy zdjcia barwne spektrostrefowe (w barwach nienaturalnych). 2.Ortofotomapa moe by opracowywana ze zdj wykonanych specjalnie dla tego celu lub z innych zdj, których wykonanie planowano bez przewidywania opracowania w formie ortofotomapy. Zaleca si opracowanie ortofotomapy ze zdj, których wykonanie zaplanowano dla tego celu. Opracowanie ortofotomapy ze zdj wykonanych dla innych celów, lub dla sporzdzenia ortofotomapy w wikszej skali jest zwykle powodem wikszej pracochłonnoci. Wynika to z koniecznoci montau w jeden arkusz ortoobrazów powstałych z wielu zdj tzw. mozaikowania. 3.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si wykorzystanie zdj pochodzcych z rónych nalotów, wykonanych w rónych terminach, do tworzenia jednego arkusza ortofotomapy. Wykonywanie arkusza ortofotomapy ze zdj wykonanych w odległych terminach (np. w innej porze roku, po upływie okresu czasu, w którym nastpiły znaczne zmiany sytuacji terenowej), dopuszcza si jedynie w szczególnych przypadkach a umowa na wykonanie takiego opracowania powinna zawiera klauzul okrelajca ten przypadek wraz z przewidywanymi skutkami. 3

4 4.Zdjcia projektowane dla opracowania ortofotomapy powinny spełnia nastpujce wymagania: 1) arkusz ortofotomapy powinien by objty obrazem jednego lub dwóch zdj, 2) lokalizacja rodków rzutów zdj, odległo obrazu stosowanej kamery oraz planowane pokrycie podłune i poprzeczne powinno umoliwia uzyskanie na ortofotomapie moliwie najmniejszych przesuni radialnych elementów ukształtowania i pokrycia terenu. 5. Zdjcia z których bdzie wykonywana ortofotomapa powinny charakteryzowa si: 1) dobr ostroci obrazu, 2) brakiem chmur, dymów oraz ich cieni na obrazie, 3) brakiem uszkodze mechanicznych i chemicznych oraz efektów wyładowa elektrycznych. 6. Jako zdj powinna posiada ocen bardzo dobr lub dobr według obowizujcych kryteriów oceny jakoci zdj. 7. Obowizujce kryteria oceny jakoci zdj i szczegółowe wymagania dotyczce ich wykonania zawarte s w wytycznych technicznych K-2.7 Zasady wykonywania prac fotolotniczych wydane przez GUGiK w 1999 r. 4

5 R O Z D Z I A Ł III FOTOGRAMETRYCZNA OSNOWA TERENOWA 5 Wymagania dotyczce terenowej osnowy fotogrametrycznej 1. Wymagania dotyczce terenowej osnowy fotogrametrycznej nie róni si w sposób istotny od wymaga jakie formułowane s dla innych opracowa fotogrametrycznych. Osnowa terenowa pozwala na wyznaczenie elementów orientacji zdj wzgldem układu współrzdnych geodezyjnych i wpasowanie opracowania fotogrametrycznego w ten układ. 2. Liczba punktów terenowej osnowy fotogrametrycznej zaley od liczby zdj i kształtu bloku oraz od techniki wykonania zdj (a w szczególnoci od tego czy połoenia rodków rzutów i ktowe elementy orientacji zdj zostały okrelone technik satelitarnego systemu okrelania połoenia GPS i bezwładnociowego systemu orientacji INS oraz od dokładnoci tych danych). 3. W opracowaniach fotogrametrycznych zagszczenie osnowy terenowej i wyznaczenie orientacji zdj nastpuje najczciej w procesie aerotriangulacji. W cyfrowych technologiach opracowania zdj fotogrametrycznych aerotriangulacja moe by wykonywana na podstawie zeskanowanych zapisanych cyfrowo zdj lub przy zastosowaniu innych procedur z zachowaniem zalece ujtych w wytycznych technicznych G-1.8 Aerotriangulacja analityczna (GUGiK ). Niniejsze wytyczne nie obejmuj procesu aerotriangulacji. 4. Wytyczne dotyczce polowej osnowy fotogrametryczne i sygnalizacji punktów zawarto w wytycznych technicznych K-2.7 Zasady wykonywania prac fotolotniczych, GUGiK Poniej podano tylko szczególne wymagania dotyczce sygnalizacji punktów osnowy terenowej i wyboru fotopunktów naturalnych, które s inne od wymaga stawianych dla opracowa tradycyjnych: 1) wielko znaku sygnalizujcego punkt w terenie (rednica, bok) powinna by nie mniejsza ni 3-krotna terenowa wielko wymiaru boku pojedynczego piksela, 5

6 2) jako fotopunkty naturalne naley wybiera punkty wyznaczone z przecicia elementów liniowych wydłuonych (drogi, szlaki komunikacyjne ) lub dobrze odfotografowane, pozwalajce na jednoznaczn identyfikacj punkty centralne elementów pokrycia terenowego w kształcie regularnej figury geometrycznej (koło, elipsa, wielokt foremny) o wymiarach kilka, a nawet kilkanacie razy wikszych od terenowego wymiaru piksela, 3) nie naley stosowa jako fotopunktów naturalnych takich szczegółów jak: naroniki, okapy, wysokie ogrodzenia, małe choby nawet ostro odfotografowujce si szczegóły terenowe ze wzgldu na wystpujce przesunicia radialne (punkty takie były zalecane w warunkach technicznych dotyczcych opracowa analogowych i analitycznych z obserwacj diapozytywów lub negatywów zdj), 4) pomiar geodezyjny przeprowadzany dla wyznaczenia współrzdnych fotopunktów naturalnych naley poprzedzi jednoznacznym okreleniem połoenia w terenie punktu centralnego obiektu obranego jako fotopunkt i sporzdzeniem dokładnego opisu topograficznego oraz zaznaczeniem połoenia punktu pomiaru na powikszeniu tego fragmentu zdjcia. 5) zaleca si stosowanie metod opartych na technice GPS do pomiaru połoenia punktów terenowej osnowy fotogrametrycznej (zarówno fotopunktów sygnalizowanych jak i fotopunktów naturalnych), 6) dla opracowania ortofotomapy w skali 1: zaleca si wykorzystanie fotopunktów naturalnych jako punktów fotogrametrycznej osnowy terenowej, dla opracowania ortofotomapyw skalach wikszych czciej stosowane bd fotopunkty sygnalizowane. 5. Inne wytyczne dotyczce fotogrametrycznej osnowy terenowej powinny by zgodne z wymaganiami stawianymi w wytycznych technicznych G-1.8 lub w uzasadnionych przypadkach by sformułowane w warunkach technicznych wykonania opracowania stanowicych integraln cz umowy. 6

7 R O Z D Z I A Ł IV SKANOWANIE ZDJ 6 Definicje i załoenia 1. Skanowanie to proces zamiany obrazu analogowego w postaci diapozytywów lub negatywów zdj lotniczych na obraz cyfrowy (bitmapowy) 2. Skaner w trakcie skanowania próbkuje opracowywany obraz analizujc kolor lub stopie szaroci. Najmniejszy element dla którego odbywa si analiza nazywany jest pikselem. Ilo próbkowa a co za tym idzie lio pikseli na odcinku jednego cala nazywana jest rozdzielczoci. Czsto zamiast podawania rozdzielczoci w formie iloci próbek na cal (dpi) spotyka si okrelenie rozdzielczoci przez podanie wielkoci piksela w mikrometrach (µm). 3. Piksel pierwotny to piksel z jakim próbkowane jest zdjcie podczas skanowania. 4. Piksel wynikowy to piksel który powstaje podczas ortorektyfikacji i stanowi najmniejszy element geometryczny budowanej ortofotomapy 5. Histogram to wykres pokazujcy jaka liczba pikseli ma okrelon warto poziomu szaroci. 6. Głbia skanowania okrela zdolno skanera do rozróniania liczby poziomów szaroci lub koloru. Obrazy zapisane z 24-bitow głbi charakteryzuj si pikselami opisywanymi trzema wartociami 8-bitowymi: czerwieni, zieleni i niebieskiego. W praktyce oznacza to moliwo rozrónienia 16.7 miliona kolorów. 7. Dynamika jest to zdolno skanera do rozrónienia niewielkich rónic w poziomach szaroci w całym zakresie tonalnym. 7

8 7 Wymagania dotyczce skanerów 1. Skanery fotogrametryczne, powinny spełnia nastpujce wymagania techniczne: a) zamiana zdjcia z postaci filmu lotniczego do postaci cyfrowej powinna odbywa si z dokładnoci geometryczn +/- 1 2 µm, b) skanowanie w systemie RGB z głbi 24bit/pixel, c) dokładno radiometryczna okrelona błdem rednim nie wikszym ni 5 stopni szaroci w skali d) powinna istnie moliwoci usunicia ewentualnej dominanty barwnej oraz skanowania materiałów przezroczystych zarówno negatywów jak i diapozytywów, e) rozdzielczo optyczna w zakresie µm, f) ogromn zalet bdzie moliwo regulacji czasu ekspozycji co pozwala osign lepsz dynamik skanowanego obrazu, g) powinien posiada moliwo wykonania kalibracji. DODATEK do rozdziału IV Skanowanie zdj Kalibracje dostpne dla jednego ze skanerów fotogrametrycznych Kalibracja nonika polega na okrelenie dokładnoci pozycjonowania nonika na podstawie precyzyjnej siatki wzorcowej. Kalibracja powinna by wykonywana przed kadym wikszym projektem i nie rzadziej ni raz na trzy miesice przy standardowej eksploatacji skanera oraz we wszystkich momentach kiedy mamy uzasadnione przypuszczenie, e parametry precyzji skanowania mogły ulec zmianie i nie zostanie utrzymana dokładno pozycjonowania z błdem < 2µm. Kalibracja geometryczna przeprowadzana jest w celu ustalenia parametrów transformacji (powikszenia i obrotu) obrazu na sensorze w stosunku do skalibrowanych osi układu nonika. Naley j wykona w przypadku, gdy na skanowanym obrazie dostrzeemy powtarzajce si przesunicia lub niecigłoci najlepiej widoczne przy obiektach liniowych biegncych pod ktem do kierunku skanowania. 8

9 Kalibracja radiometryczna to ustalenie tablicy korekcji dla kadego elementu kamery CCD. Naley j przeprowadzi po kadym wyłczeniu układu zasilajcego sensor lub w przypadku, gdy na jednolitych tonalnie obrazach (np. powierzchnie wody) dostrzegamy regularne plamy o rónych poziomach jasnoci. 2. Skaner naley kontrolowa co pewien ustalony czas a w przypadku gdy był przemieszczany, poddany jakimkolwiek wstrzsom albo gdy nastpiło przerwanie zasilania w trakcie pracy, kontrol i kalibracj naley przeprowadzi obowizkowo, nawet jeeli nie zauwaamy oznak rozkalibrowania. 3. Na rynku jest dostpnych kilka skanerów, które spełniaj powysze warunki. Ze wzgldu na budow i uyte podzespoły mona je podzieli nastpujco: Rodzaj sensora Typ konstrukcji Sposób transportu System owietlenia 1. Matryca CCD 1. Wszystkie liczce 1. Sensor nieruchomy 1. wiatło rozproszone Rozmiary matryc 1000x1000 do 2048x2048 si na rynku skanery fotogrametryczne s skanerami płaskimi skanowany materiał przesuwa si pomidzy ródłem wiatła a sensorem. 2. wiatło bezporednie 2. Linia CCD Rozmiary linii Od 1000 do Skanowany materiał nieruchomy przesuwa si układ sensor- ródło wiatła. 1. Macierz liniowa 3x8000 pikseli Obydwa rozwizania pozwalaj uzyska praktycznie takie same dokładnoci geometryczne 9

10 8 Skanowanie zdj Aby zeskanowany obraz był prawidłowy ( przy załoeniu, e zdjcia s wykonane poprawnie ) naley przestrzega poniszych warunków dotyczcych jego geometrii i radiometrii oraz stosowa wskazówki prowadzce do otrzymania poprawnego obrazu cyfrowego: 1. szczegóły w wiatłach i cieniach powinny by widoczne, 2. jeli mamy moliwo wybrania przesłony i regulacji iloci wiatła parametry te powinno dobiera si stosujc zasad: mała przesłona dua ilo wiatła, 3. parametry skanowania naley dobiera tak aby histogram powstały po skanowaniu był regularny, cigły, moliwie jak najszerszy jednak bez wartoci bliskich 0 oraz 255. Wartoci te mog wystpi jedynie przypadkowo ( przy załoeniu, e nie wystpuj na oryginale). 4. przy doborze parametrów skanowania (przesłona, ilo wiatła, gsto optyczna itp.) naley w minimalnym stopniu operowa zmianami funkcji kontrastu, za pomoc której mona rozcign lub zwzi zakres tonalny histogramu. Podnoszenie kontrastu powoduje wzrost rónicy pomidzy ssiednimi poziomami szaroci poprawiajc czytelno detali w obszarze tonów rednich - lecz prowadzi do utraty szczegółów w obszarach wiateł i cieni. Obniania kontrastu powoduje tzw. kompresj tonaln cały zakres 256 poziomów szaroci jest zawany do mniejszej ich liczby. 5. podobnie niewskazane s zmiany funkcji jasnoci. Zmiany tej funkcji powoduj przesunicia histogramu w kierunku tonów jasnych lub ciemnych. Zmiana jasnoci powoduje jednakow zmian wartoci wszystkich poziomów co nie zwiksza liczby rozrónialnych szczegółów, a przesunicia powoduj, e informacja zawarta w obszarach kraca histogramu znika. Wady korekcji liniowych przedstawionych powyej ilustruje rys.1 Uycie funkcji kontrastu powoduje zmian nachylenia krzywej natomiast uycie funkcji jasnoci powoduje ruch krzywej do góry lub do dołu. 10

11 Dane wyj. 1 Krzywa przekształcenia tonalnego lub inaczej krzywa odwzorowania poziomów szaroci - krzywa przed korekcj 0 Dane wej. 1 (rys.1) - obraz rozjaniony - zwikszony kontrast 6. jeli w procesie skanowania musimy korygowa skanowane obrazu to najlepiej uy korekcji nieliniowej zwanej korekcj gamma. Uyta ostronie spowoduje zwikszenie czytelnoci szczegółów w obszarach ciemnych bez jednoczesnego skasowania informacji w obszarach jasnych. 7. zeskanowane zdjcie nie moe zawiera obrazu smug, plam i kurzu, 8. wartoci gstoci optycznej dla znaczków tłowych powinna w idealnym przypadku by reprezentowana tylko przez dwie wartoci jasnoci pikseli, 9. nie mona dopuci do wystpienia piercieni zwizanych ze nieprawidłowym (zwykle zbyt duym) dociskiem skanowanego materiału, 10. obraz powinien by pozbawiony dystorsji wynikajcych z optyki skanera oraz zniekształce wynikajcych z nieprawidłowego (zbyt słabego) docisku skanowanego materiału. 9 Zasady doboru piksela pierwotnego 1. Bardzo wanym elementem procesu skanowania jest dobór wielkoci piksela pierwotnego tzn. rozdzielczoci skanowania. Przy doborze rozdzielczoci naley bra pod uwag: - skal zdj, - przewidywan skal opracowania, - planowan rozdzielczo terenow ( piksel wynikowy w jednostkach terenowych), - zdolno rozdzielcz układu: film lotniczy kamera lotnicza. 11

12 2. Przyjmuje si, e dla zdj czarno-białych wykonanych nowoczesnymi kamerami lotniczymi na wysokorozdzielczym filmie wymiar piksela pierwotnego powinien zawiera si w przedziale 12-25µm, natomiast dla zdj barwnych 20-30µm. 3. Ustalajc rozdzielczo skanowania naley stosowa zasad, e wielko terenowa piksela wynikowego powinna by około 10% - 20% wiksza od wielkoci piksela pierwotnego, a wielko piksela pierwotnego nie powinna by mniejsza ni wielko obliczona na podstawie poniszego wzoru : (320dpi) (skala zdjcia):(skala opracowania). 4. Dodatkowe informacje na temat doboru wielkoci piksela pierwotnego i wynikowego przedstawione s w rozdziale V Przetwarzanie Cyfrowe Ortorektyfikacja. 5. Przytoczone wymagania odnosz si do opracowa uywanych jako produkty softcopy tzn. na ekranie komputera, w przypadku druku załoenia te powinny wynika z planowanego rodzaju druku. Na podstawie znanej skali zdj, oczekiwanej dokładnoci opracowania oraz podanych powyej wartoci okrelamy skal opracowania, która jest moliwa do uzyskania z posiadanych przez materiałów. 6. Optymalne wielkoci piksela pierwotnego dla przykładowych skal zdj i opracowa przedstawia ponisze zestawienie: Skala zdj Skala opracowania Wielko piksela 1: : µm 1:5000 1: µm 12

13 Tabela 4.1. Rozdzielczo terenowa w zalenoci od wielkoci piksela pierwotnego i skali zdj. Wielko piksela Pierwotnego (µm) , Skala zdj Rozdzielczo terenowa ( m ) 1:1000 0,005 0,010 0,013 0,020 0,025 0,030 0,040 1:3600 0,018 0,036 0,045 0,072 0,090 0,108 0,144 1:5000 0,025 0,050 0,063 0,100 0,125 0,150 0,200 1: ,050 0,100 0,125 0,200 0,250 0,300 0,400 1: ,130 0,260 0,325 0,520 0,650 0,780 1,040 1: ,150 0,300 0,375 0,600 0,750 0,900 1, Dobór wielkoci piksela pierwotnego ma bezporedni wpływ na rozmiary zbiorów z jakimi bdziemy mieli do czynienia podczas całego procesu tworzenia ortofotomapy. Zmniejszanie rozmiaru piksela powinno by uwarunkowane tylko oczekiwan dokładnoci opracowania. Przykładowe rozmiary zbiorów dla rónych wielkoci piksela pierwotnego podaje tabela 4.2. Tabela 4.2. Wielkoci zbiorów rastrowych zeskanowanych zdj lotniczych (230x230 mm) Rozmiar piksela [µm] Wielko zbioru w [Mb] (skala szaroci) Wielko zbioru w [Mb] ( kolor RGB) Rozdzielczo [dpi]

14 R O Z D Z I A Ł V PRZETWARZANIE CYFROWE - ORTOREKTYFIKACJA 10 Definicje i załoenia 1. Ortorektyfikacja to proces przetwarzania zdj lotniczych którego celem jest uzyskanie obrazu terenu jaki powstałby przy rzutowaniu ortogonalnym na wybran powierzchni odniesienia. 2. Ortoobraz to wynik ortorektyfikacji przeprowadzonej dla pojedynczego zdjcia. 3. Ortofotomapa jest map opracowan na podstawie ortoobrazu lub ortoobrazów, spełnia nastpujce kryteria: wykonana jest w okrelonym odwzorowaniu kartograficznym, gwarantuje odpowiednia dla skali dokładno sytuacyjn dobrze identyfikowanych elementów treci zachowuje ustalony krój arkuszowy, posiada siatk kartograficzn i kilometrow,, ramk, opis pozaramkowy oraz inne opcjonalne elementy uzupełniajce. 4. Ortofotomapa cyfrowa jest to plik rastrowy lub zbiór plików (rastrowych, wektorowych, tekstowych), w których s zapisane: tre obrazowa, ramka wraz z opisem, georeferencje oraz opcjonalne elementy uzupełniajce w tym warstwice. 5. Georeferencje to zbiór informacji definiujcych połoenie ortofotomapy w przyjtym układzie współrzdnych. Georeferencje powinny by zapisane w pliku nioscym cz obrazow ortofotomapy. Dopuszcza si jednak rozwizanie, w którym georeferencje s zapisane w osobnym pliku zawierajcym współrzdne orientujce czterech naroników ortofotomapy. Rol takiego pliku moe spełnia ramka wewntrzna zapisana w jednym z formatów: DXF, DWG, DGN. 6. Przez standard zapisu czci obrazowej ortofotomapy rozumie si format TIFF bez kompresji. 7. Podczas ortorektyfikacji nastpuje powtórne próbkowanie (ang. resampling), polegajce na interpolacji jasnoci pikseli wynikowych na podstawie jasnoci pikseli pierwotnych 14

15 8. Do przeprowadzenia ortorektyfikacji s niezbdne: - obrazy cyfrowe, najczciej uzyskane poprzez skanowanie zdj lotniczych ( mog to by take obrazy rejestrowane przez skanery elektrooptyczne, układ kamer CCD oraz inne sensory stosowane aktualnie w rejestracji satelitarnej ), - dane z kalibracji kamery fotogrametrycznej (sensora), - elementy orientacji zewntrznej zdj lub osnowa fotogrametryczna pozwalajca na okrelenie tych elementów, - numeryczny model rze by terenu (lub pokrycia terenu), oraz dodatkowo dla potrzeb kontroli dokładnoci punkty lub elementy kontrolne. 9. Stosuje si dwa zasadnicze warianty technologiczne ortorektyfikacji: - cyfrowy, w którym po zeskanowaniu zdj nastpuje kompleksowe przetwarzanie obejmujce aerotriangulacj, pozyskanie NMT i w ostatnim etapie sam ortorektyfikacj ( technologia ta wymaga cyfrowej stacji fotogrametrycznej), - analogowo-cyfrowy, w którym do aerotriangulacji oraz pomiaru danych dla NMT wykorzystuje si zdjcia w postaci fotograficznej, a tylko czynno ortorektyfikacji realizowana jest cyfrowo, przy uyciu zdj zeskanowanych (obrazów cyfrowych). Ponadto mona stosowa rozwizanie technologiczne, w którym wykorzystuje si istniejcy NMT, opracowany uprzednio innymi metodami (patrz Aneks nr 2 Tworzenie numerycznego modelu terenu ) 10. Skanowanie przeprowadza si według zasad omówionych w rozdziale IV Skanowanie zdj. 11. Piksel z jakim próbkowane jest zdjcie podczas skanowania nazywany jest pikselem pierwotnym, piksel który powstaje podczas ortorektyfikacji a stanowi najmniejszy element geometryczny budowanej ortofotomapy. pikselem wynikowym. do rozdz. skanowanie 11 Zasady doboru rozmiaru piksela wynikowego 1. Rozmiar piksela wynikowego zaley od : -skali i rozdzielczoci zdj, 15

16 -rozmiaru piksela pierwotnego ( wynika z rozdzielczoci skanowania), -skali ortofotomapy, -formy ortofotomapy (wydruk i/lub posta cyfrowa), -charakteru rze by terenu. 2. Rozmiar piksela wynikowego jest istotnie zaleny od relacji skali zdj do skali opracowywanej ortofotomapy, która jest wyraona przez współczynnik przeskalowania K okrelony nastpujco: K= M Z / M O gdzie: M Z mianownik skali zdj M O - mianownik skali ortofotomapy. Zakłada si, e współczynnik przeskalowania K przyjmuje wartoci z przedziału od 2 do 5 dla zdj fotogrametrycznych o rozdzielczoci od ok. 20 do ok. 40 l/mm. W przypadku wykorzystywania zdj o wyszej rozdzielczoci współczynnik ten moe przyjmowa wartoci proporcjonalnie wiksze do przyrostu rozdzielczoci. 3.Ustala si trzy poziomy wizualnej jakoci ortofotomapy: A - wysoka zalecana w szczególnych przypadkach, gdy przewidziane jest uytkowanie wyłcznie w postaci cyfrowej. B - rednia (optymalna) zalecana dla ortofotomapy przewidzianej jednoczenie jako drukowana i cyfrowa, C - niska zalecana dla celów kontrolnych lub pogldowych, dotyczy drukowania ortofotomapy przy uyciu drukarek/ploterów o niskiej rozdzielczoci (np. atramentowych dpi ). Tab.5.1 Trzy poziomy wizualnej jakoci ortofotomapy wielko piksela wynikowego wizualna jako ortofotomapy (rozdzielczo) A - wysoka B - rednia C - niska piksel w skali mapy PX O 0.06 mm mm mm rozdzielczo min 400 dpi dpi dpi Wyjanienie: 1. Przy druku offsetowym zalecana jest rozdzielczo powyej 300 dpi. 16

17 2. Na podstawie podanej w tabeli 5.1 wielkoci PX O mona obliczy wielko piksela wynikowego PX odniesion do terenu: PX = M O PX O, (na przykład dla M 0 = , PX O = 0.10 mm otrzymamy PX= 100 cm). Na podstawie wielkoci PX O planujemy odpowiedni wielko piksela pierwotnego px odniesion do zdjcia: px = PX O / K, ale warto px nie moe by mniejsza ni mm przyjmuje si bowiem, e skanowanie nie moe by wykonane przy rozdzielczoci niszej ni 846 dpi, (na przykład: dla PX O =0.10 mm, K=5 otrzymamy px = 0.02 mm co odpowiada 1270 dpi). 4. Przy wyborze rozdzielczoci ortofotomapy naley uwzgldni jako skanowanego materiału fotograficznego. W tab.5.2 podano optymalne wielkoci piksela wynikowego PX wraz z zalecanymi współczynnikami przeskalowania K, dobrane w zalenoci od rodzaju skanowanego materiału fotograficznego (rozdzielczoci). Wielkoci PX s odniesione do terenu a podane zostały w cm. Tab. 5.2 Rozmiary piksela wynikowego PX Rodzaj zdj (materiał skanowany) Skala ortofotomapy 1:1000 1:2000 1:5000 1: :25000 K=5 K=4 K=3.5 K=3 K=2.5 Uzyskana rozdzielczo ortofotomapy czarno-białe I 8.0 cm 16 cm 40 cm 80 cm 200 cm 317 dpi czarno-białe II 10.0 cm 20 cm 50 cm 100 cm 250 cm 254 dpi barwne I 10.0 cm 20 cm 50 cm 100 cm 250 cm 254 dpi barwne II 12.5 cm 25 cm 60 cm 125 cm 300 cm 203 dpi Uwagi: I zdjcia wykonane kamer z kompensacj rozmazu ok. 40 l/mm dla czarno-białych (emulsja panchromatyczna), ok. 30 l/mm dla barwnych (emulsja wielowarstwowa) II zdjcia wykonane kamer bez kompensacji rozmazu ok. 30 l/mm dla czarno-białych (emulsja panchromatyczna), ok. 25 l/mm dla barwnych (emulsja wielowarstwowa) podana rozdzielczo jest wyraona w parach linii na milimetr (l/mm), dotyczy obiektów o niskim kontracie, naley ja rozumie jako rozdzielczo finaln, uwzgldniajc wszystkie czynniki wpływajce na jako zdj; przyjmuje si, e wtórniki (kopie) oryginalnych zdj maj rozdzielczo nisz o około 10-20% ; naley zwróci uwag, e okrelenie finalnej rozdzielczoci materiału fotograficznego jest procesem złoonym i musi by przedmiotem odrbnych analiz. 17

18 Wybór metody interpolacji jasnoci Wikszo programów do ortorektyfikacji udostpnia trzy metody powrórnego próbkowania. Naley je stosowa nastpujco: -metoda najbliszego ssiada tylko przetwarzanie próbne, -metoda interpolacji bilinearnej przetwarzanie obszarów płaskich i pofalowanych (jest to metoda podstawowa), -metoda interpolacji bikubicznej (wielomian 3-go stopnia) przetwarzanie obszarów górskich. 2. W przypadku terenów górskich, o silnie zmiennych spadkach, naley przyjmowa rozmiar piksela wynikowego zmniejszony o około 20-30% (w stosunku do wartoci z tab.5. 2) i zastosowa interpolacj bikubiczn. Skutkiem tej interpolacji jest z reguły obnienie kontrastu obrazu i zaleca si poddanie obrazu transformacji podnoszcej kontrast. 13 Posta NMT 1. Standardowymi postaciami NMT, z reguły zaimplementowanymi w oprogramowaniu stacji fotogrametrycznych, s: -regularna siatka prostoktna model siatkowy (ang. GRID), -sie trójktów model trójktowy (ang. TIN). 2. Model siatkowy jest zalecany do opracowania ortofotomapy ze zdj w rednich i małych skalach. Dla terenów równinnych, łagodnie falistych z nieznacznym udziałem elementów antropogenicznych opisywanych przez NMT, dopuszcza si t posta niezalenie od skali zdj. Przyjmuje si dwie kategorie stopnia trudnoci terenu dla opisu rze by w siatce prostoktnej dla potrzeb ortorektyfikacji: - teren łatwy : płaski lub falisty z łagodnymi zmianami spadków, NMT opisuje sam rze b, pomija wszystkie elementy pokrycia - teren trudny : teren o duych, zmiennych spadkach (górski) ale take obszary płaskie lub pofalowane dla których NMT uwzgldnia wybrane antropogeniczne elementy pokrycia (mosty, wiadukty, budowle hydrotechniczne). 18

19 Tab.5.3 Zalecany interwał siatki Stopie trudnoci terenu Skala ortofotomapy 1:1000 1:2000 1:5000 1: :25000 Mianownik skali zdj (M Z ) łatwy 5 10 m m m m m trudny 3 5 m 5 10 m m m m Wyjanienia: - naley odróni pomiar w regularnej, prostoktnej siatce od kocowego NMT zapisanego przy pomocy modelu siatkowego; siatka pomiarowa ma charakter danych pierwotnych z których na drodze interpolacji, po uzupełnieniu innymi danymi, powstaje wynikowa siatka NMT; nawet jeli pomiar prowadzony był wyłcznie w siatce pomiarowej regularnej to i tak wynikowa siatka NMT róni si zwykle interwałem (gstoci) i orientacj (skrceniem). - kwalifikacja terenu ma w duym stopniu charakter subiektywny tote wybór interwału siatki naley kadorazowo poprzedzi przeprowadzeniem prób praktycznych. - Na podstawie opisu technicznego oprogramowania lub analizy opcji ustawialnych przez uytkownika naley ustali, czy program dokonuje ortorektyfikacji dla kadego piksela czy te realizuje j tylko dla wybranych pikseli ( a dla pozostałych stosuje rozwizanie przyblione). W rozwizaniach cisłych z NMT interpolowana jest wysoko Z w miejscu połoenia kadego piksela wynikowego. W przypadku rozwiza uproszczonych, zamiast próbkowania NMT z krokiem X= Y=PX odbywa si ono w interwałach bdcych całkowit wielokrotnoci piksela wynikowego, np. 4 x PX, 16 x PX, 32 x PX. Program z reguły umoliwia operatorowi wpływ na wielkoci X, Y. Wielkoci te naley dobiera według zasady: im bardziej urozmaicona konfiguracja wysokociowa terenu, im wicej skokowych zmian wysokoci (linie niecigłoci zwłaszcza na terenach zurbanizowanych), próbkowania NMT. tym mniejsze rozmiary interwałów 3. Model trójktowy jest zalecany do przetwarzania zdj w duych skalach oraz zawsze dla obszarów zurbanizowanych, gdzie wystpuj liczne elementy antropogeniczne. 19

20 Formaty zapisu 14 Jako standardowy format zapisu i wymiany obrazów cyfrowych, w tym ortofotomapy, uznaje si TIFF, przy czym zaleca si jego odmian GeoTIFF (plik z zarejestrowanymi w nagłówku georeferencjami). 1. Ortofotomapy barwne powinny by zapisywane w trybie trójwarstwowym tj. 24 bit/piksel (tzw. tryb RGB). W szczególnych przypadkach dopuszcza si tzw. indeksowanie obrazu RGB, skutkujce ograniczeniem palety kolorów do 256 pozycji. 2. Dopuszczalne jest stosowanie innych ni TIFF formatów ale pod warunkiem zabezpieczenia moliwoci konwersji na format standardowy. 3. Stosowanie kompresji o charakterze stratnym (np. JPEG) jest dopuszczalne tylko w szczególnych przypadkach i musi by zaakceptowane przez Zleceniodawc. Powinien on wtedy okreli parametry kompresji technologicznym opracowania ortofotomapy. oraz zakres jej stosowalnoci w procesie 15 Łczenie obrazów - mozaikowanie W przypadku gdy wykonanie arkusza ortofotomapy wymaga uycia wicej ni jednego zdjcia istnieje konieczno wykonania procesu łczenia ortoobrazów nazwanego mozaikowaniem. 1.Konieczno wykonania mozaikowania zachodzi wtedy gdy: a) jedno zdjcie nie obejmuje obszaru opracowywanego arkusza, b) zdjcie jest niepoprawne radiometrycznie, wystpuje zjawisko winietowania lub c) skrajna cz zdjcia jest róna tonalnie od pozostałej czci, d) zachodzi konieczno aby obiekt na ssiednich arkuszach pochodził z tego samego e) zdjcia, z powodu cieni, kierunku owietlenia, kształtu i sposobu odfotografowania obiektu. 2. W procesie mozaikowania naley stosowa nastpujce zasady umoliwiajce uzyskanie poprawnoci geometrycznej: a) jedno ze zdj wchodzcych do mozaikowania naley przyj jako zdjcie bazowe, 20

21 b) jako bazowe naley przyj zdjcie poprawne radiometrycznie, tzn. jednolite kolorystycznie, bez zdjcia, wnietowania i duych rónic jasnoci w rónych czciach c) definiowania linii mozaikowania (czsto nazywanej lini szycia ) dokonuje si poprzez wskazania punktów jej załamania przez operatora jedynie w terenie płaskim i bez zabudowy mona uy funkcji pozwalajcej na mozaikowanie po linii prostej, d) lini mozaikowania naley wybiera tak aby biegła po obrazie terenu omijajc obiekty wysokie, ( budynki, drzewa) oraz cienie - najlepiej granicami konturów terenowych, e) podczas definiowania linii szycia naley bra pod uwag stopie pokrycia zdj uytych do mozaikowania (przesunicia radialne /pochylenia/ budynków, drzew, kierunki cieni ), f) łczenie ortoobrazów ze zdj stanowicych pary stereoskopowe ( z pokryciem 60% a w terenach zabudowanych nawet 80%) daje wiksz swobod w definiowaniu linii łczenia i naley je stosowa w przypadkach uzasadnionych technicznie (spełnienie wymaga dokładnoci i czytelnoci ortofotomapy) i ekonomicznie, g) łczenie co drugiego zdjcia mona stosowa w przypadku kiedy pozwala na to jako radiometryczna i geometryczna oraz tre zdj, h) numeryczny model terenu w miejscu przyszłego mozaikowania musi by starannie sprawdzony i zweryfikowany tak aby nie wystpiły jakiekolwiek zakłócenia pochodzce z błdnego pomiaru lub z łczenia modeli powstałych przy wykorzystaniu rónych stereoskopowych par zdj. Czsto koniecznie jest zagszczenia numerycznego modelu terenu dla tych miejsc przez pomiar dodatkowych punktów lub linii strukturalnych, i) do mozaikowania mog by uyte ortoobrazy (które maj t sam wielko piksela wtórnego) lub nieprzetworzone jeszcze do postaci ortogonalnej obrazy cyfrowe, j) w procesie mozaikowania naley wykorzystywa oryginalne obrazy cyfrowe a nie ju raz przetworzone ortoobrazy, jeeli pozwala na to oprogramowanie. Uywajc oryginalnych zdj ograniczamy ilo przepróbkowa, którym poddany jest ostateczny produkt. Kade dodatkowe próbkowanie pogarsza ostateczn jako oraz dokładno produktu. 21

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator zbioru: ORTO_2015 METRYKĘ ORTOFOTOMAPY Układ współrzędnych: 1992 Zasięg obszarowy modułu: X[m] Y[m] 534158.84 432080.83 534158.84 436870.32

Bardziej szczegółowo

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu Obiekt NAZWA OBIEKTU układ 1992 Opis Obiektu Obiekt Nr_arkusza Data rr-mm-dd Skala 1:5000 Rozmiar piksela 0.5 m Ocena zbiorcza Obiektu Zał. nr 6 1/5 Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37 Spis treści Przedmowa... 11 1. Przedmiot fotogrametrii i rys historyczny jej rozwoju... 15 1.1. Definicja i przedmiot fotogrametrii... 15 1.2. Rozwój fotogrametrii na świecie... 23 1.3. Rozwój fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA WRAZ Z WYDADNYMI DO NICH AKTAMI WYKONAWCZYMI:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA WRAZ Z WYDADNYMI DO NICH AKTAMI WYKONAWCZYMI: ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ będący równocześnie załącznikiem nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczące przetargu nieograniczonego na Wykonanie zdjęć lotniczych oraz sporządzenie numerycznego

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

Temat 4. 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu

Temat 4. 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu Temat 4 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu Zdjęcia lotnicze projektuje się dla określonego zadania: Mapy sytuacyjno wysokościowe Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obiekty AutoCAD-a

Podstawowe obiekty AutoCAD-a LINIA Podstawowe obiekty AutoCAD-a Zad1: Narysowa lini o pocztku w punkcie o współrzdnych (100, 50) i kocu w punkcie (200, 150) 1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kilknicie ikony. W wierszu

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA REALIZACJI PAŃSTWOWEGO UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH 2000 NA OBSZARZE POWIATU

TECHNOLOGIA REALIZACJI PAŃSTWOWEGO UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH 2000 NA OBSZARZE POWIATU XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI im. Jacka Rejmana WSPÓŁCZESNE METODY POZYSKIWANIA I MODELOWANIA GEODANYCH Polanica Zdrój, 16-18 września 2007 r. TECHNOLOGIA REALIZACJI PAŃSTWOWEGO UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA. 1. Sposoby pozyskania i zapisu obrazów stosowanych w fotogrametrii i teledetekcji. piksel

FOTOGRAMETRIA. 1. Sposoby pozyskania i zapisu obrazów stosowanych w fotogrametrii i teledetekcji. piksel Andrzej Wróbel FOTOGRAMETRIA 1. Sposoby pozyskania i zapisu obrazów stosowanych w fotogrametrii i teledetekcji 1.1 Obrazy cyfrowe i sposób ich zapisu Zdjcie fotograficzne, obraz namalowany przez malarza,

Bardziej szczegółowo

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1 Wykład 13 Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej 1 Mapa jako element Systemu Informacji Geograficznej Systemy Informacyjne Systemy Informacji przestrzennej Systemy Informacji

Bardziej szczegółowo

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5 1 z 5 geometry Pakiet słuy do okrelenia parametrów strony, podobnie jak vmargin.sty, ale w sposób bardziej intuicyjny. Parametry moemy okrela na dwa sposoby: okrelc je w polu opcji przy wywołaniu pakiety:

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Archiwizacja państwowego

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania obrazów teledetekcyjnych. Format rastrowy

Podstawy przetwarzania obrazów teledetekcyjnych. Format rastrowy Podstawy przetwarzania obrazów teledetekcyjnych Format rastrowy Definicja rastrowego modelu danych - podstawowy element obrazu cyfrowego to piksel, uważany w danym momencie za wewnętrznie jednorodny -

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA Miernictwo Podstawy Fotogrametrii FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA METODY POZYSKIWANIA DANYCH DO BUDOWY NMT I ORTOFOTOMAPY CYFROWEJ Józef Woźniak gis@pwr.wroc.pl Podstawowe pojęcia definicja fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q WZÓR WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Rozwizania Océ dla Geodezji Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Program prezentacji 1. Informacje o firmie Océ 2. Poligrafia dla Geodezji. 3. Najnowsze propozycje Océ w kolorze 2

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala...

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala... WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ Arkusz... Skala... WARSZAWA 1980 Warszawa, dnia 27 marca 1980 r. GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII ul. Jasna 2/4 skrytka pocztowa 145 tel. 26-42-21

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA. Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory

GRAFIKA. Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory GRAFIKA Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory Obraz graficzny w komputerze Może być: utworzony automatycznie przez wybrany program (np. jako wykres w arkuszu kalkulacyjnym) lub urządzenie (np. zdjęcie

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Format Liczba kolorów Rozdzielczość Wielkość pliku *.tiff CMYK 300

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Zamiana reprezentacji wektorowej na rastrową - rasteryzacja

Zamiana reprezentacji wektorowej na rastrową - rasteryzacja MODEL RASTROWY Siatka kwadratów lub prostokątów stanowi elementy rastra. Piksel - pojedynczy element jest najmniejszą rozróŝnialną jednostką powierzchniową, której własności są opisane atrybutami. Model

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Grafika rastrowa (bitmapa)-

Grafika rastrowa (bitmapa)- Grafika komputerowa Grafika rastrowa Grafika rastrowa (bitmapa)- sposób zapisu obrazów w postaci prostokątnej tablicy wartości, opisujących kolory poszczególnych punktów obrazu (prostokątów składowych).

Bardziej szczegółowo

Projektowanie nalotu fotogrametrycznego

Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Akty prawne normujące pomiary fotogrametryczne w Polsce: 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Katarzyna Jach Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program CalcuLuX jest narzdziem wspomagajcym proces projektowania owietlenia, opracowanym przez Philips Lighting.

Bardziej szczegółowo

Cała prawda o plikach grafiki rastrowej

Cała prawda o plikach grafiki rastrowej ~ 1 ~ Cała prawda o plikach grafiki rastrowej Grafika rastrowa to rodzaj grafiki zapisywanej na dysku w postaci bitmapy, czyli zbioru pikseli. W edytorach grafiki rastrowej możliwa jest edycja na poziomie

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka +

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka + Plan wykładu Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie 2 Po co obrabiamy zdjęcia Poprawa jasności, kontrastu, kolorów itp. Zdjęcie wykonano w niesprzyjających warunkach (złe

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP Waldemar Izdebski Tadeusz Knap GEO-SYSTEM Warszawa Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP System mapy numerycznej GEO-MAP jest oryginalnym oprogramowaniem opracowanym w całości przez firmę GEO-SYSTEM.

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH O BUDYNKACH W OPARCIU O WYSOKOROZDZIELCZĄ ORTOFOTOMAPĘ SATELITARNĄ

AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH O BUDYNKACH W OPARCIU O WYSOKOROZDZIELCZĄ ORTOFOTOMAPĘ SATELITARNĄ AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH O BUDYNKACH W OPARCIU O WYSOKOROZDZIELCZĄ ORTOFOTOMAPĘ SATELITARNĄ Ireneusz WYCZAŁEK Zakład Geodezji Politechnika Poznańska CEL Aktualizacja baz danych przestrzennych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

UKŁADY GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

UKŁADY GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE UKŁADY GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Jarosław Bosy Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Model ZIEMI UKŁAD GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY x y (f o,l o ) (x o,y o ) ZIEMIA

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC)

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) W dotychczasowych systemach automatyki przemysłowej algorytm PID był realizowany przez osobny regulator sprztowy - analogowy lub mikroprocesorowy.

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Załącznik nr 2 Rozdział 1 Techniki precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o GNSS 1. Podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą precyzyjnego pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Rasteryzacja (ang. rasterization or scan-conversion) Grafika rastrowa. Rysowanie linii (1) Rysowanie piksela. Rysowanie linii: Kod programu

Rasteryzacja (ang. rasterization or scan-conversion) Grafika rastrowa. Rysowanie linii (1) Rysowanie piksela. Rysowanie linii: Kod programu Rasteryzacja (ang. rasterization or scan-conversion) Grafika rastrowa Rados!aw Mantiuk Wydzia! Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Zamiana ci!g"ej funkcji 2D na funkcj# dyskretn! (np.

Bardziej szczegółowo

Statyczna próba skrcania

Statyczna próba skrcania Laboratorium z Wytrzymałoci Materiałów Statyczna próba skrcania Instrukcja uzupełniajca Opracował: Łukasz Blacha Politechnika Opolska Katedra Mechaniki i PKM Opole, 2011 2 Wprowadzenie Do celów wiczenia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji

Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji grafika rastrowa a grafika wektorowa -13- P SiO 2 Grafika rastrowa - obraz zapisany w tej postaci stanowi układ barwnych

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka +

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka + Plan wykładu Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie 2 Wprowadzenie Po co obrabiamy zdjęcia Obrazy wektorowe i rastrowe Wielkość i rozdzielczość obrazu Formaty graficzne

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 Fotogrametria to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Wykorzystywana jest ona do opracowywani map oraz do różnego rodzaju zadań pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B)

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B) Zadanie Obliczy warto prdu I oraz napicie U na rezystancji nieliniowej R(I), której charakterystyka napiciowo-prdowa jest wyraona wzorem a) U=0.5I. Dane: E=0V R =Ω R =Ω Rys Rys. metoda analityczna Rys

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZDJĘĆ LOTNICZYCH I ORTOFOTOMAPY MIASTA GDYNI. Marzec 2011r.

Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZDJĘĆ LOTNICZYCH I ORTOFOTOMAPY MIASTA GDYNI. Marzec 2011r. Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZDJĘĆ LOTNICZYCH I ORTOFOTOMAPY MIASTA GDYNI. Marzec 2011r. 1 ZAWARTOŚC DOKUMENTU: I. USTALENIA NATURY ORGANIZACYJNEJ I TECHNICZNEJ: 3-6 I.1. ZAMAWIAJACY:

Bardziej szczegółowo

7. Metody pozyskiwania danych

7. Metody pozyskiwania danych 7. Metody pozyskiwania danych Jedną z podstawowych funkcji systemu informacji przestrzennej jest pozyskiwanie danych. Od jakości pozyskanych danych i ich kompletności będą zależały przyszłe możliwości

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01] Zadanie egzaminacyjne 1 i 2 Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem barwnego zdjęcia katalogowego

Bardziej szczegółowo

Podstawy grafiki komputerowej

Podstawy grafiki komputerowej Podstawy grafiki komputerowej Krzysztof Gracki K.Gracki@ii.pw.edu.pl tel. (22) 6605031 Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej 2 Sprawy organizacyjne Krzysztof Gracki k.gracki@ii.pw.edu.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION soft line 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 72, tel/fax 071 7827161, tel. 071 7889287, kom. 0509 896026, e-mail: softline@geo.pl, www.softline.geo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION Spis treci 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

1 LEKCJA. Definicja grafiki. Główne działy grafiki komputerowej. Programy graficzne: Grafika rastrowa. Grafika wektorowa. Grafika trójwymiarowa

1 LEKCJA. Definicja grafiki. Główne działy grafiki komputerowej. Programy graficzne: Grafika rastrowa. Grafika wektorowa. Grafika trójwymiarowa 1 LEKCJA Definicja grafiki Dział informatyki zajmujący się wykorzystaniem komputerów do generowania i przetwarzania obrazów (statycznych i dynamicznych) oraz wizualizacją danych. Główne działy grafiki

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OPERAT TECHNICZNY WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA

OPERAT TECHNICZNY WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA OPERAT TECHNICZNY WYKONANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA ZADANIE NR 2 WYKONANIE ORTOFOTOMAPY I NUMERYCZNEGO MODELU TERENU WYKONAWCA: MGGP

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów SPIS TREŚCI 30. Wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych... 1 30.4. Protokół, O Którym Mowa W Art. 39 Ust. 4 Ustawy... 1 64. Dokumentacja osnowy... 3 65.

Bardziej szczegółowo

System mapy numerycznej GEO-MAP

System mapy numerycznej GEO-MAP mgr inż. Waldemar Izdebski GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Szaserów 120B m 14 04-349 Warszawa, tel. 610-36-54 System mapy numerycznej GEO-MAP System GEO-MAP jest wygodnym i prostym w obsłudze narzędziem możliwym

Bardziej szczegółowo

Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998. D1.1. Wzory obliczeniowe dopuszczalnych momentów obrotowych

Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998. D1.1. Wzory obliczeniowe dopuszczalnych momentów obrotowych Praca domowa nr 3. Dodatek Strona 1 z 23 Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998 Norm PN-M-85000 objto wymiary czopów kocowych walcowych wałów (długich i krótkich) oraz czopów stokowych

Bardziej szczegółowo

TRYB PREZENTOWANIA INFORMACJI O ODJAZDACH

TRYB PREZENTOWANIA INFORMACJI O ODJAZDACH Załcznik nr 2 do SIWZ TRYB PREZENTOWANIA INFORMACJI O ODJAZDACH przedstawione poniej rysunki prezentuj jedynie pogldowy układ danych na tablicy 33 TABLICACE LED 5-WIERSZOWE 1. Tryb podstawowy - Linia po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Trendy nauki światowej (1)

Trendy nauki światowej (1) Trendy nauki światowej (1) LOTNICZE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE Badanie przydatności (LPB) do zadań fotogrametrycznych w roli: nośnika kamery cyfrowej, nośnika skanera laserowego, nośnika kamery wideo, zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY Fotogrametria cyfrowa i skaning laserowy w dokumentacji i archiwizacji obiektów dziedzictwa kulturowego Autorzy artykułu: A. Guarnieria,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK

Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK Szkolenia z wykorzystania Produktów LiDAR Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK mgr Mateusz Maślanka Kierownik Działu Szkoleń i Marketingu ProGea Consulting mateusz.maslanka@progea.pl

Bardziej szczegółowo

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski Rozwój technologii internetowych wykorzystywanych w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powiatu warszawskiego zachodniego Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski 2009-09-16 Wisła-Malinka

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ

BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ Luneta celownicza składa si z nastpujcych sekcji (liczc od obiektywu): - soczewek obiektywu - układu regulacji paralaxy (dotyczy lunet sportowych) - mechanizmu regulacji krzya

Bardziej szczegółowo

Rys2 Na czerwono przebieg, na niebiesko aproksymacja wielomianem II stopnia.

Rys2 Na czerwono przebieg, na niebiesko aproksymacja wielomianem II stopnia. dr in. Artur Bernat, KMP, WM., PKos., wykład II (rodowisko Matlab), strona: 1 Wykład III> z Podstaw Przetwarzania Informacji (na danych

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

odwzorowanie równokątne elipsoidy Krasowskiego

odwzorowanie równokątne elipsoidy Krasowskiego odwzorowanie równokątne elipsoidy Krasowskiego wprowadzony w 1952 roku jako matematyczną powierzchnię odniesienia zastosowano elipsoidę lokalną Krasowskiego z punktem przyłożenia do geoidy w Pułkowie odwzorowanie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW zatwierdzona uchwał Rady Gminy Jasieniec Nr III.10.2013 z dnia 21 marca 2013r. Taryfa obowizuje od dnia 01-05-2013 Taryfa zostanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej;

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej; ZGŁOSZONE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PROCESU INWESTYCYJNEGO forma mapy zasadniczej (analogowa/cyfrowa/hybrydowa); treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); format danych/udostępnianie; zagadnienia dotycząca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

11. Prowadzenia baz danych PZGiK

11. Prowadzenia baz danych PZGiK Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT 98 11. Prowadzenia baz danych PZGiK Przejście od zasobu prowadzonego w postaci klasycznej do zasobu numerycznego, zapisanego w bazach danych, jest obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI Zakad Elektrotechniki i Informatyki mdymek@univ.rzeszow.pl COREL PHOTO-PAINT

INSTYTUT TECHNIKI Zakad Elektrotechniki i Informatyki mdymek@univ.rzeszow.pl COREL PHOTO-PAINT COREL PHOTO-PAINT Laboratorium nr 1 Podstawowe informacje o grafice rastrowej i formatach plików Grafika rastrowa W grafice rastrowej obrazy tworzone s$ z poo&onych regularnie, obok siebie pikseli. Posiadaj$

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Znaki informacyjne. Droga bez przejazdu Informuje o wjedzie na drog, której koniec nie ma połczenia z inn drog.

Znaki informacyjne. Droga bez przejazdu Informuje o wjedzie na drog, której koniec nie ma połczenia z inn drog. Znaki informacyjne Droga z pierwszestwem Znak ten informuje o wjedzie na drog z pierwszestwem przejazdu. Oznacza to, e kierujcy ma pierwszestwo przejazdu na skrzyowaniach z innymi drogami. Koniec drogi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych.

Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych. UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych. Przyjmuje si nastpujc interpretacj:

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r.

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r. Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge - Definicja geodezji, jej podział i zadania. - Miary stopniowe. - Miary długości. - Miary powierzchni pola. - Miary gradowe.

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda 2012

Program Sprzeda 2012 Program Sprzeda 2012 Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 2012-04-25 Wersja: 2012.961 Spis treci PROGRAM SPRZEDA 2012... 1 Spis treci... 1 Instalacja... 1 Instalacja stacji roboczych... 1 Uruchamianie...

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2011 z dnia 25.07.2011 roku STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE Wydział Geodezji i Kartografii STANDARDY TECHNICZNE numerycznego przekazywania wyników wykonanych prac geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

Problematyka modelowania bazy danych mapy zasadniczej i GESUT

Problematyka modelowania bazy danych mapy zasadniczej i GESUT Konferencja Harmonizacja baz danych georeferencyjnych 1 Zegrze Południowe, 8-9 grudzień 2008 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Problematyka modelowania bazy danych mapy zasadniczej i GESUT

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

Transformacja współrzędnych geodezyjnych mapy w programie GEOPLAN

Transformacja współrzędnych geodezyjnych mapy w programie GEOPLAN Transformacja współrzędnych geodezyjnych mapy w programie GEOPLAN Program GEOPLAN umożliwia zmianę układu współrzędnych geodezyjnych mapy. Można tego dokonać przy udziale oprogramowania przeliczającego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektu nr 5 Mapy zasadnicze, Oznaczenia graficzne urządzeń i sieci zewnętrznej (Wodociągi i kanalizacja)

Wytyczne do projektu nr 5 Mapy zasadnicze, Oznaczenia graficzne urządzeń i sieci zewnętrznej (Wodociągi i kanalizacja) Wytyczne do projektu nr 5 Mapy zasadnicze, Oznaczenia graficzne urządzeń i sieci zewnętrznej (Wodociągi i kanalizacja) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

(z wyjtkiem hałasu impulsowego) w rodowisku, pochodzcego od instalacji lub urzdze

(z wyjtkiem hałasu impulsowego) w rodowisku, pochodzcego od instalacji lub urzdze Metodyka referencyjna oraz czstotliwo prowadzenia okresowych pomiarów hałasu (z wyjtkiem hałasu impulsowego) w rodowisku, pochodzcego od instalacji lub urzdze - załcznik nr 8 do rozporzdzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo