GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE"

Transkrypt

1 GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000

2 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1 : przekazywane do Pastwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego powinny by wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszych wytycznych. Ortofotomapa jest to kartometryczny, tonalny obraz terenu powstały w wyniku przetworzenia zdjcia lotniczego na obraz odpowiadajcy rzutowi ortogonalnemu na powierzchni odniesienia, przedstawiony w odpowiednim odwzorowaniu i kroju arkusza, uzupełniony informacjami kreskowymi, nazwami, symbolami oraz siatk i opisem współrzdnych oraz informacjami pozaramkowymi. 2 Niniejsze Zasady wykonywania ortofotomap w skali 1 : zawieraj wytyczne techniczne, które powinny obowizywa przy zawieraniu umów i odbiorze prac obejmujcych wykonywanie ortofotomap. 3 Niewielkie dowiadczenia produkcyjne z zastosowaniem cyfrowej technologii powoduj, e zawarte w tym opracowaniu wytyczne nie precyzuj wszystkich szczegółów technologicznych. Przewiduje si, e szybki rozwój współczesnych technologii bdzie wymagał dalszego rozwijania i uzupełniania wytycznych technicznych w zakresie cyfrowego opracowania ortofotomap. 2

3 R O Z D Z I A Ł II Wymagania dotyczce zdj lotniczych ZDJCIA LOTNICZE 4 1.Ortofotomapa moe by opracowywana ze zdj wykonanych jako: 1) diapozytywy barwne, 2) negatywy barwne, 3) diapozytywy czarno-białe, 4) negatywy czarno-białe. W uzasadnionych przypadkach mona wykorzysta dla tworzenia ortofotomapy zdjcia barwne spektrostrefowe (w barwach nienaturalnych). 2.Ortofotomapa moe by opracowywana ze zdj wykonanych specjalnie dla tego celu lub z innych zdj, których wykonanie planowano bez przewidywania opracowania w formie ortofotomapy. Zaleca si opracowanie ortofotomapy ze zdj, których wykonanie zaplanowano dla tego celu. Opracowanie ortofotomapy ze zdj wykonanych dla innych celów, lub dla sporzdzenia ortofotomapy w wikszej skali jest zwykle powodem wikszej pracochłonnoci. Wynika to z koniecznoci montau w jeden arkusz ortoobrazów powstałych z wielu zdj tzw. mozaikowania. 3.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si wykorzystanie zdj pochodzcych z rónych nalotów, wykonanych w rónych terminach, do tworzenia jednego arkusza ortofotomapy. Wykonywanie arkusza ortofotomapy ze zdj wykonanych w odległych terminach (np. w innej porze roku, po upływie okresu czasu, w którym nastpiły znaczne zmiany sytuacji terenowej), dopuszcza si jedynie w szczególnych przypadkach a umowa na wykonanie takiego opracowania powinna zawiera klauzul okrelajca ten przypadek wraz z przewidywanymi skutkami. 3

4 4.Zdjcia projektowane dla opracowania ortofotomapy powinny spełnia nastpujce wymagania: 1) arkusz ortofotomapy powinien by objty obrazem jednego lub dwóch zdj, 2) lokalizacja rodków rzutów zdj, odległo obrazu stosowanej kamery oraz planowane pokrycie podłune i poprzeczne powinno umoliwia uzyskanie na ortofotomapie moliwie najmniejszych przesuni radialnych elementów ukształtowania i pokrycia terenu. 5. Zdjcia z których bdzie wykonywana ortofotomapa powinny charakteryzowa si: 1) dobr ostroci obrazu, 2) brakiem chmur, dymów oraz ich cieni na obrazie, 3) brakiem uszkodze mechanicznych i chemicznych oraz efektów wyładowa elektrycznych. 6. Jako zdj powinna posiada ocen bardzo dobr lub dobr według obowizujcych kryteriów oceny jakoci zdj. 7. Obowizujce kryteria oceny jakoci zdj i szczegółowe wymagania dotyczce ich wykonania zawarte s w wytycznych technicznych K-2.7 Zasady wykonywania prac fotolotniczych wydane przez GUGiK w 1999 r. 4

5 R O Z D Z I A Ł III FOTOGRAMETRYCZNA OSNOWA TERENOWA 5 Wymagania dotyczce terenowej osnowy fotogrametrycznej 1. Wymagania dotyczce terenowej osnowy fotogrametrycznej nie róni si w sposób istotny od wymaga jakie formułowane s dla innych opracowa fotogrametrycznych. Osnowa terenowa pozwala na wyznaczenie elementów orientacji zdj wzgldem układu współrzdnych geodezyjnych i wpasowanie opracowania fotogrametrycznego w ten układ. 2. Liczba punktów terenowej osnowy fotogrametrycznej zaley od liczby zdj i kształtu bloku oraz od techniki wykonania zdj (a w szczególnoci od tego czy połoenia rodków rzutów i ktowe elementy orientacji zdj zostały okrelone technik satelitarnego systemu okrelania połoenia GPS i bezwładnociowego systemu orientacji INS oraz od dokładnoci tych danych). 3. W opracowaniach fotogrametrycznych zagszczenie osnowy terenowej i wyznaczenie orientacji zdj nastpuje najczciej w procesie aerotriangulacji. W cyfrowych technologiach opracowania zdj fotogrametrycznych aerotriangulacja moe by wykonywana na podstawie zeskanowanych zapisanych cyfrowo zdj lub przy zastosowaniu innych procedur z zachowaniem zalece ujtych w wytycznych technicznych G-1.8 Aerotriangulacja analityczna (GUGiK ). Niniejsze wytyczne nie obejmuj procesu aerotriangulacji. 4. Wytyczne dotyczce polowej osnowy fotogrametryczne i sygnalizacji punktów zawarto w wytycznych technicznych K-2.7 Zasady wykonywania prac fotolotniczych, GUGiK Poniej podano tylko szczególne wymagania dotyczce sygnalizacji punktów osnowy terenowej i wyboru fotopunktów naturalnych, które s inne od wymaga stawianych dla opracowa tradycyjnych: 1) wielko znaku sygnalizujcego punkt w terenie (rednica, bok) powinna by nie mniejsza ni 3-krotna terenowa wielko wymiaru boku pojedynczego piksela, 5

6 2) jako fotopunkty naturalne naley wybiera punkty wyznaczone z przecicia elementów liniowych wydłuonych (drogi, szlaki komunikacyjne ) lub dobrze odfotografowane, pozwalajce na jednoznaczn identyfikacj punkty centralne elementów pokrycia terenowego w kształcie regularnej figury geometrycznej (koło, elipsa, wielokt foremny) o wymiarach kilka, a nawet kilkanacie razy wikszych od terenowego wymiaru piksela, 3) nie naley stosowa jako fotopunktów naturalnych takich szczegółów jak: naroniki, okapy, wysokie ogrodzenia, małe choby nawet ostro odfotografowujce si szczegóły terenowe ze wzgldu na wystpujce przesunicia radialne (punkty takie były zalecane w warunkach technicznych dotyczcych opracowa analogowych i analitycznych z obserwacj diapozytywów lub negatywów zdj), 4) pomiar geodezyjny przeprowadzany dla wyznaczenia współrzdnych fotopunktów naturalnych naley poprzedzi jednoznacznym okreleniem połoenia w terenie punktu centralnego obiektu obranego jako fotopunkt i sporzdzeniem dokładnego opisu topograficznego oraz zaznaczeniem połoenia punktu pomiaru na powikszeniu tego fragmentu zdjcia. 5) zaleca si stosowanie metod opartych na technice GPS do pomiaru połoenia punktów terenowej osnowy fotogrametrycznej (zarówno fotopunktów sygnalizowanych jak i fotopunktów naturalnych), 6) dla opracowania ortofotomapy w skali 1: zaleca si wykorzystanie fotopunktów naturalnych jako punktów fotogrametrycznej osnowy terenowej, dla opracowania ortofotomapyw skalach wikszych czciej stosowane bd fotopunkty sygnalizowane. 5. Inne wytyczne dotyczce fotogrametrycznej osnowy terenowej powinny by zgodne z wymaganiami stawianymi w wytycznych technicznych G-1.8 lub w uzasadnionych przypadkach by sformułowane w warunkach technicznych wykonania opracowania stanowicych integraln cz umowy. 6

7 R O Z D Z I A Ł IV SKANOWANIE ZDJ 6 Definicje i załoenia 1. Skanowanie to proces zamiany obrazu analogowego w postaci diapozytywów lub negatywów zdj lotniczych na obraz cyfrowy (bitmapowy) 2. Skaner w trakcie skanowania próbkuje opracowywany obraz analizujc kolor lub stopie szaroci. Najmniejszy element dla którego odbywa si analiza nazywany jest pikselem. Ilo próbkowa a co za tym idzie lio pikseli na odcinku jednego cala nazywana jest rozdzielczoci. Czsto zamiast podawania rozdzielczoci w formie iloci próbek na cal (dpi) spotyka si okrelenie rozdzielczoci przez podanie wielkoci piksela w mikrometrach (µm). 3. Piksel pierwotny to piksel z jakim próbkowane jest zdjcie podczas skanowania. 4. Piksel wynikowy to piksel który powstaje podczas ortorektyfikacji i stanowi najmniejszy element geometryczny budowanej ortofotomapy 5. Histogram to wykres pokazujcy jaka liczba pikseli ma okrelon warto poziomu szaroci. 6. Głbia skanowania okrela zdolno skanera do rozróniania liczby poziomów szaroci lub koloru. Obrazy zapisane z 24-bitow głbi charakteryzuj si pikselami opisywanymi trzema wartociami 8-bitowymi: czerwieni, zieleni i niebieskiego. W praktyce oznacza to moliwo rozrónienia 16.7 miliona kolorów. 7. Dynamika jest to zdolno skanera do rozrónienia niewielkich rónic w poziomach szaroci w całym zakresie tonalnym. 7

8 7 Wymagania dotyczce skanerów 1. Skanery fotogrametryczne, powinny spełnia nastpujce wymagania techniczne: a) zamiana zdjcia z postaci filmu lotniczego do postaci cyfrowej powinna odbywa si z dokładnoci geometryczn +/- 1 2 µm, b) skanowanie w systemie RGB z głbi 24bit/pixel, c) dokładno radiometryczna okrelona błdem rednim nie wikszym ni 5 stopni szaroci w skali d) powinna istnie moliwoci usunicia ewentualnej dominanty barwnej oraz skanowania materiałów przezroczystych zarówno negatywów jak i diapozytywów, e) rozdzielczo optyczna w zakresie µm, f) ogromn zalet bdzie moliwo regulacji czasu ekspozycji co pozwala osign lepsz dynamik skanowanego obrazu, g) powinien posiada moliwo wykonania kalibracji. DODATEK do rozdziału IV Skanowanie zdj Kalibracje dostpne dla jednego ze skanerów fotogrametrycznych Kalibracja nonika polega na okrelenie dokładnoci pozycjonowania nonika na podstawie precyzyjnej siatki wzorcowej. Kalibracja powinna by wykonywana przed kadym wikszym projektem i nie rzadziej ni raz na trzy miesice przy standardowej eksploatacji skanera oraz we wszystkich momentach kiedy mamy uzasadnione przypuszczenie, e parametry precyzji skanowania mogły ulec zmianie i nie zostanie utrzymana dokładno pozycjonowania z błdem < 2µm. Kalibracja geometryczna przeprowadzana jest w celu ustalenia parametrów transformacji (powikszenia i obrotu) obrazu na sensorze w stosunku do skalibrowanych osi układu nonika. Naley j wykona w przypadku, gdy na skanowanym obrazie dostrzeemy powtarzajce si przesunicia lub niecigłoci najlepiej widoczne przy obiektach liniowych biegncych pod ktem do kierunku skanowania. 8

9 Kalibracja radiometryczna to ustalenie tablicy korekcji dla kadego elementu kamery CCD. Naley j przeprowadzi po kadym wyłczeniu układu zasilajcego sensor lub w przypadku, gdy na jednolitych tonalnie obrazach (np. powierzchnie wody) dostrzegamy regularne plamy o rónych poziomach jasnoci. 2. Skaner naley kontrolowa co pewien ustalony czas a w przypadku gdy był przemieszczany, poddany jakimkolwiek wstrzsom albo gdy nastpiło przerwanie zasilania w trakcie pracy, kontrol i kalibracj naley przeprowadzi obowizkowo, nawet jeeli nie zauwaamy oznak rozkalibrowania. 3. Na rynku jest dostpnych kilka skanerów, które spełniaj powysze warunki. Ze wzgldu na budow i uyte podzespoły mona je podzieli nastpujco: Rodzaj sensora Typ konstrukcji Sposób transportu System owietlenia 1. Matryca CCD 1. Wszystkie liczce 1. Sensor nieruchomy 1. wiatło rozproszone Rozmiary matryc 1000x1000 do 2048x2048 si na rynku skanery fotogrametryczne s skanerami płaskimi skanowany materiał przesuwa si pomidzy ródłem wiatła a sensorem. 2. wiatło bezporednie 2. Linia CCD Rozmiary linii Od 1000 do Skanowany materiał nieruchomy przesuwa si układ sensor- ródło wiatła. 1. Macierz liniowa 3x8000 pikseli Obydwa rozwizania pozwalaj uzyska praktycznie takie same dokładnoci geometryczne 9

10 8 Skanowanie zdj Aby zeskanowany obraz był prawidłowy ( przy załoeniu, e zdjcia s wykonane poprawnie ) naley przestrzega poniszych warunków dotyczcych jego geometrii i radiometrii oraz stosowa wskazówki prowadzce do otrzymania poprawnego obrazu cyfrowego: 1. szczegóły w wiatłach i cieniach powinny by widoczne, 2. jeli mamy moliwo wybrania przesłony i regulacji iloci wiatła parametry te powinno dobiera si stosujc zasad: mała przesłona dua ilo wiatła, 3. parametry skanowania naley dobiera tak aby histogram powstały po skanowaniu był regularny, cigły, moliwie jak najszerszy jednak bez wartoci bliskich 0 oraz 255. Wartoci te mog wystpi jedynie przypadkowo ( przy załoeniu, e nie wystpuj na oryginale). 4. przy doborze parametrów skanowania (przesłona, ilo wiatła, gsto optyczna itp.) naley w minimalnym stopniu operowa zmianami funkcji kontrastu, za pomoc której mona rozcign lub zwzi zakres tonalny histogramu. Podnoszenie kontrastu powoduje wzrost rónicy pomidzy ssiednimi poziomami szaroci poprawiajc czytelno detali w obszarze tonów rednich - lecz prowadzi do utraty szczegółów w obszarach wiateł i cieni. Obniania kontrastu powoduje tzw. kompresj tonaln cały zakres 256 poziomów szaroci jest zawany do mniejszej ich liczby. 5. podobnie niewskazane s zmiany funkcji jasnoci. Zmiany tej funkcji powoduj przesunicia histogramu w kierunku tonów jasnych lub ciemnych. Zmiana jasnoci powoduje jednakow zmian wartoci wszystkich poziomów co nie zwiksza liczby rozrónialnych szczegółów, a przesunicia powoduj, e informacja zawarta w obszarach kraca histogramu znika. Wady korekcji liniowych przedstawionych powyej ilustruje rys.1 Uycie funkcji kontrastu powoduje zmian nachylenia krzywej natomiast uycie funkcji jasnoci powoduje ruch krzywej do góry lub do dołu. 10

11 Dane wyj. 1 Krzywa przekształcenia tonalnego lub inaczej krzywa odwzorowania poziomów szaroci - krzywa przed korekcj 0 Dane wej. 1 (rys.1) - obraz rozjaniony - zwikszony kontrast 6. jeli w procesie skanowania musimy korygowa skanowane obrazu to najlepiej uy korekcji nieliniowej zwanej korekcj gamma. Uyta ostronie spowoduje zwikszenie czytelnoci szczegółów w obszarach ciemnych bez jednoczesnego skasowania informacji w obszarach jasnych. 7. zeskanowane zdjcie nie moe zawiera obrazu smug, plam i kurzu, 8. wartoci gstoci optycznej dla znaczków tłowych powinna w idealnym przypadku by reprezentowana tylko przez dwie wartoci jasnoci pikseli, 9. nie mona dopuci do wystpienia piercieni zwizanych ze nieprawidłowym (zwykle zbyt duym) dociskiem skanowanego materiału, 10. obraz powinien by pozbawiony dystorsji wynikajcych z optyki skanera oraz zniekształce wynikajcych z nieprawidłowego (zbyt słabego) docisku skanowanego materiału. 9 Zasady doboru piksela pierwotnego 1. Bardzo wanym elementem procesu skanowania jest dobór wielkoci piksela pierwotnego tzn. rozdzielczoci skanowania. Przy doborze rozdzielczoci naley bra pod uwag: - skal zdj, - przewidywan skal opracowania, - planowan rozdzielczo terenow ( piksel wynikowy w jednostkach terenowych), - zdolno rozdzielcz układu: film lotniczy kamera lotnicza. 11

12 2. Przyjmuje si, e dla zdj czarno-białych wykonanych nowoczesnymi kamerami lotniczymi na wysokorozdzielczym filmie wymiar piksela pierwotnego powinien zawiera si w przedziale 12-25µm, natomiast dla zdj barwnych 20-30µm. 3. Ustalajc rozdzielczo skanowania naley stosowa zasad, e wielko terenowa piksela wynikowego powinna by około 10% - 20% wiksza od wielkoci piksela pierwotnego, a wielko piksela pierwotnego nie powinna by mniejsza ni wielko obliczona na podstawie poniszego wzoru : (320dpi) (skala zdjcia):(skala opracowania). 4. Dodatkowe informacje na temat doboru wielkoci piksela pierwotnego i wynikowego przedstawione s w rozdziale V Przetwarzanie Cyfrowe Ortorektyfikacja. 5. Przytoczone wymagania odnosz si do opracowa uywanych jako produkty softcopy tzn. na ekranie komputera, w przypadku druku załoenia te powinny wynika z planowanego rodzaju druku. Na podstawie znanej skali zdj, oczekiwanej dokładnoci opracowania oraz podanych powyej wartoci okrelamy skal opracowania, która jest moliwa do uzyskania z posiadanych przez materiałów. 6. Optymalne wielkoci piksela pierwotnego dla przykładowych skal zdj i opracowa przedstawia ponisze zestawienie: Skala zdj Skala opracowania Wielko piksela 1: : µm 1:5000 1: µm 12

13 Tabela 4.1. Rozdzielczo terenowa w zalenoci od wielkoci piksela pierwotnego i skali zdj. Wielko piksela Pierwotnego (µm) , Skala zdj Rozdzielczo terenowa ( m ) 1:1000 0,005 0,010 0,013 0,020 0,025 0,030 0,040 1:3600 0,018 0,036 0,045 0,072 0,090 0,108 0,144 1:5000 0,025 0,050 0,063 0,100 0,125 0,150 0,200 1: ,050 0,100 0,125 0,200 0,250 0,300 0,400 1: ,130 0,260 0,325 0,520 0,650 0,780 1,040 1: ,150 0,300 0,375 0,600 0,750 0,900 1, Dobór wielkoci piksela pierwotnego ma bezporedni wpływ na rozmiary zbiorów z jakimi bdziemy mieli do czynienia podczas całego procesu tworzenia ortofotomapy. Zmniejszanie rozmiaru piksela powinno by uwarunkowane tylko oczekiwan dokładnoci opracowania. Przykładowe rozmiary zbiorów dla rónych wielkoci piksela pierwotnego podaje tabela 4.2. Tabela 4.2. Wielkoci zbiorów rastrowych zeskanowanych zdj lotniczych (230x230 mm) Rozmiar piksela [µm] Wielko zbioru w [Mb] (skala szaroci) Wielko zbioru w [Mb] ( kolor RGB) Rozdzielczo [dpi]

14 R O Z D Z I A Ł V PRZETWARZANIE CYFROWE - ORTOREKTYFIKACJA 10 Definicje i załoenia 1. Ortorektyfikacja to proces przetwarzania zdj lotniczych którego celem jest uzyskanie obrazu terenu jaki powstałby przy rzutowaniu ortogonalnym na wybran powierzchni odniesienia. 2. Ortoobraz to wynik ortorektyfikacji przeprowadzonej dla pojedynczego zdjcia. 3. Ortofotomapa jest map opracowan na podstawie ortoobrazu lub ortoobrazów, spełnia nastpujce kryteria: wykonana jest w okrelonym odwzorowaniu kartograficznym, gwarantuje odpowiednia dla skali dokładno sytuacyjn dobrze identyfikowanych elementów treci zachowuje ustalony krój arkuszowy, posiada siatk kartograficzn i kilometrow,, ramk, opis pozaramkowy oraz inne opcjonalne elementy uzupełniajce. 4. Ortofotomapa cyfrowa jest to plik rastrowy lub zbiór plików (rastrowych, wektorowych, tekstowych), w których s zapisane: tre obrazowa, ramka wraz z opisem, georeferencje oraz opcjonalne elementy uzupełniajce w tym warstwice. 5. Georeferencje to zbiór informacji definiujcych połoenie ortofotomapy w przyjtym układzie współrzdnych. Georeferencje powinny by zapisane w pliku nioscym cz obrazow ortofotomapy. Dopuszcza si jednak rozwizanie, w którym georeferencje s zapisane w osobnym pliku zawierajcym współrzdne orientujce czterech naroników ortofotomapy. Rol takiego pliku moe spełnia ramka wewntrzna zapisana w jednym z formatów: DXF, DWG, DGN. 6. Przez standard zapisu czci obrazowej ortofotomapy rozumie si format TIFF bez kompresji. 7. Podczas ortorektyfikacji nastpuje powtórne próbkowanie (ang. resampling), polegajce na interpolacji jasnoci pikseli wynikowych na podstawie jasnoci pikseli pierwotnych 14

15 8. Do przeprowadzenia ortorektyfikacji s niezbdne: - obrazy cyfrowe, najczciej uzyskane poprzez skanowanie zdj lotniczych ( mog to by take obrazy rejestrowane przez skanery elektrooptyczne, układ kamer CCD oraz inne sensory stosowane aktualnie w rejestracji satelitarnej ), - dane z kalibracji kamery fotogrametrycznej (sensora), - elementy orientacji zewntrznej zdj lub osnowa fotogrametryczna pozwalajca na okrelenie tych elementów, - numeryczny model rze by terenu (lub pokrycia terenu), oraz dodatkowo dla potrzeb kontroli dokładnoci punkty lub elementy kontrolne. 9. Stosuje si dwa zasadnicze warianty technologiczne ortorektyfikacji: - cyfrowy, w którym po zeskanowaniu zdj nastpuje kompleksowe przetwarzanie obejmujce aerotriangulacj, pozyskanie NMT i w ostatnim etapie sam ortorektyfikacj ( technologia ta wymaga cyfrowej stacji fotogrametrycznej), - analogowo-cyfrowy, w którym do aerotriangulacji oraz pomiaru danych dla NMT wykorzystuje si zdjcia w postaci fotograficznej, a tylko czynno ortorektyfikacji realizowana jest cyfrowo, przy uyciu zdj zeskanowanych (obrazów cyfrowych). Ponadto mona stosowa rozwizanie technologiczne, w którym wykorzystuje si istniejcy NMT, opracowany uprzednio innymi metodami (patrz Aneks nr 2 Tworzenie numerycznego modelu terenu ) 10. Skanowanie przeprowadza si według zasad omówionych w rozdziale IV Skanowanie zdj. 11. Piksel z jakim próbkowane jest zdjcie podczas skanowania nazywany jest pikselem pierwotnym, piksel który powstaje podczas ortorektyfikacji a stanowi najmniejszy element geometryczny budowanej ortofotomapy. pikselem wynikowym. do rozdz. skanowanie 11 Zasady doboru rozmiaru piksela wynikowego 1. Rozmiar piksela wynikowego zaley od : -skali i rozdzielczoci zdj, 15

16 -rozmiaru piksela pierwotnego ( wynika z rozdzielczoci skanowania), -skali ortofotomapy, -formy ortofotomapy (wydruk i/lub posta cyfrowa), -charakteru rze by terenu. 2. Rozmiar piksela wynikowego jest istotnie zaleny od relacji skali zdj do skali opracowywanej ortofotomapy, która jest wyraona przez współczynnik przeskalowania K okrelony nastpujco: K= M Z / M O gdzie: M Z mianownik skali zdj M O - mianownik skali ortofotomapy. Zakłada si, e współczynnik przeskalowania K przyjmuje wartoci z przedziału od 2 do 5 dla zdj fotogrametrycznych o rozdzielczoci od ok. 20 do ok. 40 l/mm. W przypadku wykorzystywania zdj o wyszej rozdzielczoci współczynnik ten moe przyjmowa wartoci proporcjonalnie wiksze do przyrostu rozdzielczoci. 3.Ustala si trzy poziomy wizualnej jakoci ortofotomapy: A - wysoka zalecana w szczególnych przypadkach, gdy przewidziane jest uytkowanie wyłcznie w postaci cyfrowej. B - rednia (optymalna) zalecana dla ortofotomapy przewidzianej jednoczenie jako drukowana i cyfrowa, C - niska zalecana dla celów kontrolnych lub pogldowych, dotyczy drukowania ortofotomapy przy uyciu drukarek/ploterów o niskiej rozdzielczoci (np. atramentowych dpi ). Tab.5.1 Trzy poziomy wizualnej jakoci ortofotomapy wielko piksela wynikowego wizualna jako ortofotomapy (rozdzielczo) A - wysoka B - rednia C - niska piksel w skali mapy PX O 0.06 mm mm mm rozdzielczo min 400 dpi dpi dpi Wyjanienie: 1. Przy druku offsetowym zalecana jest rozdzielczo powyej 300 dpi. 16

17 2. Na podstawie podanej w tabeli 5.1 wielkoci PX O mona obliczy wielko piksela wynikowego PX odniesion do terenu: PX = M O PX O, (na przykład dla M 0 = , PX O = 0.10 mm otrzymamy PX= 100 cm). Na podstawie wielkoci PX O planujemy odpowiedni wielko piksela pierwotnego px odniesion do zdjcia: px = PX O / K, ale warto px nie moe by mniejsza ni mm przyjmuje si bowiem, e skanowanie nie moe by wykonane przy rozdzielczoci niszej ni 846 dpi, (na przykład: dla PX O =0.10 mm, K=5 otrzymamy px = 0.02 mm co odpowiada 1270 dpi). 4. Przy wyborze rozdzielczoci ortofotomapy naley uwzgldni jako skanowanego materiału fotograficznego. W tab.5.2 podano optymalne wielkoci piksela wynikowego PX wraz z zalecanymi współczynnikami przeskalowania K, dobrane w zalenoci od rodzaju skanowanego materiału fotograficznego (rozdzielczoci). Wielkoci PX s odniesione do terenu a podane zostały w cm. Tab. 5.2 Rozmiary piksela wynikowego PX Rodzaj zdj (materiał skanowany) Skala ortofotomapy 1:1000 1:2000 1:5000 1: :25000 K=5 K=4 K=3.5 K=3 K=2.5 Uzyskana rozdzielczo ortofotomapy czarno-białe I 8.0 cm 16 cm 40 cm 80 cm 200 cm 317 dpi czarno-białe II 10.0 cm 20 cm 50 cm 100 cm 250 cm 254 dpi barwne I 10.0 cm 20 cm 50 cm 100 cm 250 cm 254 dpi barwne II 12.5 cm 25 cm 60 cm 125 cm 300 cm 203 dpi Uwagi: I zdjcia wykonane kamer z kompensacj rozmazu ok. 40 l/mm dla czarno-białych (emulsja panchromatyczna), ok. 30 l/mm dla barwnych (emulsja wielowarstwowa) II zdjcia wykonane kamer bez kompensacji rozmazu ok. 30 l/mm dla czarno-białych (emulsja panchromatyczna), ok. 25 l/mm dla barwnych (emulsja wielowarstwowa) podana rozdzielczo jest wyraona w parach linii na milimetr (l/mm), dotyczy obiektów o niskim kontracie, naley ja rozumie jako rozdzielczo finaln, uwzgldniajc wszystkie czynniki wpływajce na jako zdj; przyjmuje si, e wtórniki (kopie) oryginalnych zdj maj rozdzielczo nisz o około 10-20% ; naley zwróci uwag, e okrelenie finalnej rozdzielczoci materiału fotograficznego jest procesem złoonym i musi by przedmiotem odrbnych analiz. 17

18 Wybór metody interpolacji jasnoci Wikszo programów do ortorektyfikacji udostpnia trzy metody powrórnego próbkowania. Naley je stosowa nastpujco: -metoda najbliszego ssiada tylko przetwarzanie próbne, -metoda interpolacji bilinearnej przetwarzanie obszarów płaskich i pofalowanych (jest to metoda podstawowa), -metoda interpolacji bikubicznej (wielomian 3-go stopnia) przetwarzanie obszarów górskich. 2. W przypadku terenów górskich, o silnie zmiennych spadkach, naley przyjmowa rozmiar piksela wynikowego zmniejszony o około 20-30% (w stosunku do wartoci z tab.5. 2) i zastosowa interpolacj bikubiczn. Skutkiem tej interpolacji jest z reguły obnienie kontrastu obrazu i zaleca si poddanie obrazu transformacji podnoszcej kontrast. 13 Posta NMT 1. Standardowymi postaciami NMT, z reguły zaimplementowanymi w oprogramowaniu stacji fotogrametrycznych, s: -regularna siatka prostoktna model siatkowy (ang. GRID), -sie trójktów model trójktowy (ang. TIN). 2. Model siatkowy jest zalecany do opracowania ortofotomapy ze zdj w rednich i małych skalach. Dla terenów równinnych, łagodnie falistych z nieznacznym udziałem elementów antropogenicznych opisywanych przez NMT, dopuszcza si t posta niezalenie od skali zdj. Przyjmuje si dwie kategorie stopnia trudnoci terenu dla opisu rze by w siatce prostoktnej dla potrzeb ortorektyfikacji: - teren łatwy : płaski lub falisty z łagodnymi zmianami spadków, NMT opisuje sam rze b, pomija wszystkie elementy pokrycia - teren trudny : teren o duych, zmiennych spadkach (górski) ale take obszary płaskie lub pofalowane dla których NMT uwzgldnia wybrane antropogeniczne elementy pokrycia (mosty, wiadukty, budowle hydrotechniczne). 18

19 Tab.5.3 Zalecany interwał siatki Stopie trudnoci terenu Skala ortofotomapy 1:1000 1:2000 1:5000 1: :25000 Mianownik skali zdj (M Z ) łatwy 5 10 m m m m m trudny 3 5 m 5 10 m m m m Wyjanienia: - naley odróni pomiar w regularnej, prostoktnej siatce od kocowego NMT zapisanego przy pomocy modelu siatkowego; siatka pomiarowa ma charakter danych pierwotnych z których na drodze interpolacji, po uzupełnieniu innymi danymi, powstaje wynikowa siatka NMT; nawet jeli pomiar prowadzony był wyłcznie w siatce pomiarowej regularnej to i tak wynikowa siatka NMT róni si zwykle interwałem (gstoci) i orientacj (skrceniem). - kwalifikacja terenu ma w duym stopniu charakter subiektywny tote wybór interwału siatki naley kadorazowo poprzedzi przeprowadzeniem prób praktycznych. - Na podstawie opisu technicznego oprogramowania lub analizy opcji ustawialnych przez uytkownika naley ustali, czy program dokonuje ortorektyfikacji dla kadego piksela czy te realizuje j tylko dla wybranych pikseli ( a dla pozostałych stosuje rozwizanie przyblione). W rozwizaniach cisłych z NMT interpolowana jest wysoko Z w miejscu połoenia kadego piksela wynikowego. W przypadku rozwiza uproszczonych, zamiast próbkowania NMT z krokiem X= Y=PX odbywa si ono w interwałach bdcych całkowit wielokrotnoci piksela wynikowego, np. 4 x PX, 16 x PX, 32 x PX. Program z reguły umoliwia operatorowi wpływ na wielkoci X, Y. Wielkoci te naley dobiera według zasady: im bardziej urozmaicona konfiguracja wysokociowa terenu, im wicej skokowych zmian wysokoci (linie niecigłoci zwłaszcza na terenach zurbanizowanych), próbkowania NMT. tym mniejsze rozmiary interwałów 3. Model trójktowy jest zalecany do przetwarzania zdj w duych skalach oraz zawsze dla obszarów zurbanizowanych, gdzie wystpuj liczne elementy antropogeniczne. 19

20 Formaty zapisu 14 Jako standardowy format zapisu i wymiany obrazów cyfrowych, w tym ortofotomapy, uznaje si TIFF, przy czym zaleca si jego odmian GeoTIFF (plik z zarejestrowanymi w nagłówku georeferencjami). 1. Ortofotomapy barwne powinny by zapisywane w trybie trójwarstwowym tj. 24 bit/piksel (tzw. tryb RGB). W szczególnych przypadkach dopuszcza si tzw. indeksowanie obrazu RGB, skutkujce ograniczeniem palety kolorów do 256 pozycji. 2. Dopuszczalne jest stosowanie innych ni TIFF formatów ale pod warunkiem zabezpieczenia moliwoci konwersji na format standardowy. 3. Stosowanie kompresji o charakterze stratnym (np. JPEG) jest dopuszczalne tylko w szczególnych przypadkach i musi by zaakceptowane przez Zleceniodawc. Powinien on wtedy okreli parametry kompresji technologicznym opracowania ortofotomapy. oraz zakres jej stosowalnoci w procesie 15 Łczenie obrazów - mozaikowanie W przypadku gdy wykonanie arkusza ortofotomapy wymaga uycia wicej ni jednego zdjcia istnieje konieczno wykonania procesu łczenia ortoobrazów nazwanego mozaikowaniem. 1.Konieczno wykonania mozaikowania zachodzi wtedy gdy: a) jedno zdjcie nie obejmuje obszaru opracowywanego arkusza, b) zdjcie jest niepoprawne radiometrycznie, wystpuje zjawisko winietowania lub c) skrajna cz zdjcia jest róna tonalnie od pozostałej czci, d) zachodzi konieczno aby obiekt na ssiednich arkuszach pochodził z tego samego e) zdjcia, z powodu cieni, kierunku owietlenia, kształtu i sposobu odfotografowania obiektu. 2. W procesie mozaikowania naley stosowa nastpujce zasady umoliwiajce uzyskanie poprawnoci geometrycznej: a) jedno ze zdj wchodzcych do mozaikowania naley przyj jako zdjcie bazowe, 20

21 b) jako bazowe naley przyj zdjcie poprawne radiometrycznie, tzn. jednolite kolorystycznie, bez zdjcia, wnietowania i duych rónic jasnoci w rónych czciach c) definiowania linii mozaikowania (czsto nazywanej lini szycia ) dokonuje si poprzez wskazania punktów jej załamania przez operatora jedynie w terenie płaskim i bez zabudowy mona uy funkcji pozwalajcej na mozaikowanie po linii prostej, d) lini mozaikowania naley wybiera tak aby biegła po obrazie terenu omijajc obiekty wysokie, ( budynki, drzewa) oraz cienie - najlepiej granicami konturów terenowych, e) podczas definiowania linii szycia naley bra pod uwag stopie pokrycia zdj uytych do mozaikowania (przesunicia radialne /pochylenia/ budynków, drzew, kierunki cieni ), f) łczenie ortoobrazów ze zdj stanowicych pary stereoskopowe ( z pokryciem 60% a w terenach zabudowanych nawet 80%) daje wiksz swobod w definiowaniu linii łczenia i naley je stosowa w przypadkach uzasadnionych technicznie (spełnienie wymaga dokładnoci i czytelnoci ortofotomapy) i ekonomicznie, g) łczenie co drugiego zdjcia mona stosowa w przypadku kiedy pozwala na to jako radiometryczna i geometryczna oraz tre zdj, h) numeryczny model terenu w miejscu przyszłego mozaikowania musi by starannie sprawdzony i zweryfikowany tak aby nie wystpiły jakiekolwiek zakłócenia pochodzce z błdnego pomiaru lub z łczenia modeli powstałych przy wykorzystaniu rónych stereoskopowych par zdj. Czsto koniecznie jest zagszczenia numerycznego modelu terenu dla tych miejsc przez pomiar dodatkowych punktów lub linii strukturalnych, i) do mozaikowania mog by uyte ortoobrazy (które maj t sam wielko piksela wtórnego) lub nieprzetworzone jeszcze do postaci ortogonalnej obrazy cyfrowe, j) w procesie mozaikowania naley wykorzystywa oryginalne obrazy cyfrowe a nie ju raz przetworzone ortoobrazy, jeeli pozwala na to oprogramowanie. Uywajc oryginalnych zdj ograniczamy ilo przepróbkowa, którym poddany jest ostateczny produkt. Kade dodatkowe próbkowanie pogarsza ostateczn jako oraz dokładno produktu. 21

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator zbioru: ORTO_2015 METRYKĘ ORTOFOTOMAPY Układ współrzędnych: 1992 Zasięg obszarowy modułu: X[m] Y[m] 534158.84 432080.83 534158.84 436870.32

Bardziej szczegółowo

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu Obiekt NAZWA OBIEKTU układ 1992 Opis Obiektu Obiekt Nr_arkusza Data rr-mm-dd Skala 1:5000 Rozmiar piksela 0.5 m Ocena zbiorcza Obiektu Zał. nr 6 1/5 Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Przegld obowizujcych instrukcji i wytycznych technicznych wraz z okreleniem ich przydatnoci.

Przegld obowizujcych instrukcji i wytycznych technicznych wraz z okreleniem ich przydatnoci. Przegld obowizujcych instrukcji i wytycznych technicznych wraz z okreleniem ich przydatnoci. Ryszard Staniszewski Wstp W społeczestwie informacyjnym przygotowanie do zawodu wystarcza na okres 6-8 lat.

Bardziej szczegółowo

Podstawy ortorektyfikacji

Podstawy ortorektyfikacji Fotogrametria cyfrowa sem. 8 2008/09 Podstawy ortorektyfikacji podstawowe definicje strategie ortorektyfikacji powtórne próbkowanie etapy procesu technologicznego praktyczna realizacja ortorektyfikacji

Bardziej szczegółowo

źródła błędów ortorektyfikacji wpływ błędów NMT wpływ błędów EOZ wpływ postaci NMT standardy ortofoto

źródła błędów ortorektyfikacji wpływ błędów NMT wpływ błędów EOZ wpływ postaci NMT standardy ortofoto Dokładność geoetryczna ortofotoapy źródła błędów ortorektyfikacji wpływ błędów NMT wpływ błędów EOZ wpływ postaci NMT standardy ortofoto Opracował dr Andrzej Wróbel 1 Źródła błędów Błędy geoetryczne ortofotoapy

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37 Spis treści Przedmowa... 11 1. Przedmiot fotogrametrii i rys historyczny jej rozwoju... 15 1.1. Definicja i przedmiot fotogrametrii... 15 1.2. Rozwój fotogrametrii na świecie... 23 1.3. Rozwój fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA WRAZ Z WYDADNYMI DO NICH AKTAMI WYKONAWCZYMI:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA WRAZ Z WYDADNYMI DO NICH AKTAMI WYKONAWCZYMI: ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ będący równocześnie załącznikiem nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczące przetargu nieograniczonego na Wykonanie zdjęć lotniczych oraz sporządzenie numerycznego

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Matematyczne podstawy map. Mapa zasadnicza tradycyjna i cyfrowa. Wykład 2 1

Wykład 2. Matematyczne podstawy map. Mapa zasadnicza tradycyjna i cyfrowa. Wykład 2 1 Wykład 2 Matematyczne podstawy map. Mapa zasadnicza tradycyjna i cyfrowa Wykład 2 1 Mapa - graficzna forma przekazu informacji o Ziemi. Wykład 2 2 Mapa Głównym zadaniem geodezji jest stworzenie obrazu

Bardziej szczegółowo

Osnowa fotogrametryczna

Osnowa fotogrametryczna składa się z wszystkich punktów biorących udział w aerotriangulacji, dzieli się na polową i kameralną. Polowa osnowa fotogrametryczna (fotopunkty) to zbiór punktów które mają określone współrzędne z odpowiednią

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA REALIZACJI PAŃSTWOWEGO UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH 2000 NA OBSZARZE POWIATU

TECHNOLOGIA REALIZACJI PAŃSTWOWEGO UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH 2000 NA OBSZARZE POWIATU XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI im. Jacka Rejmana WSPÓŁCZESNE METODY POZYSKIWANIA I MODELOWANIA GEODANYCH Polanica Zdrój, 16-18 września 2007 r. TECHNOLOGIA REALIZACJI PAŃSTWOWEGO UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH

Bardziej szczegółowo

Aerotriangulacja. 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek. 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli

Aerotriangulacja. 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek. 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli Aerotriangulacja 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli Definicja: Cel: Kameralne zagęszczenie osnowy fotogrametrycznej + wyznaczenie elementów orientacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obiekty AutoCAD-a

Podstawowe obiekty AutoCAD-a LINIA Podstawowe obiekty AutoCAD-a Zad1: Narysowa lini o pocztku w punkcie o współrzdnych (100, 50) i kocu w punkcie (200, 150) 1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kilknicie ikony. W wierszu

Bardziej szczegółowo

Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych

Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych Jest to sposób graficznej reprezentacji połoŝenia przestrzennego, kształtu oraz relacji przestrzennych obiektów SIP

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

Potencjał wysokorozdzielczych zobrazowań Ikonos oraz QuickBird dla generowania ortoobrazów.

Potencjał wysokorozdzielczych zobrazowań Ikonos oraz QuickBird dla generowania ortoobrazów. Dr inż.. Ireneusz Ewiak Instutut Geodezji i Kartografii 02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 27 rene@igik.edu.pl Potencjał wysokorozdzielczych zobrazowań Ikonos oraz QuickBird dla generowania ortoobrazów.

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Temat 4. 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu

Temat 4. 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu Temat 4 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu Zdjęcia lotnicze projektuje się dla określonego zadania: Mapy sytuacyjno wysokościowe Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA. 1. Sposoby pozyskania i zapisu obrazów stosowanych w fotogrametrii i teledetekcji. piksel

FOTOGRAMETRIA. 1. Sposoby pozyskania i zapisu obrazów stosowanych w fotogrametrii i teledetekcji. piksel Andrzej Wróbel FOTOGRAMETRIA 1. Sposoby pozyskania i zapisu obrazów stosowanych w fotogrametrii i teledetekcji 1.1 Obrazy cyfrowe i sposób ich zapisu Zdjcie fotograficzne, obraz namalowany przez malarza,

Bardziej szczegółowo

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5 1 z 5 geometry Pakiet słuy do okrelenia parametrów strony, podobnie jak vmargin.sty, ale w sposób bardziej intuicyjny. Parametry moemy okrela na dwa sposoby: okrelc je w polu opcji przy wywołaniu pakiety:

Bardziej szczegółowo

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1 Wykład 13 Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej 1 Mapa jako element Systemu Informacji Geograficznej Systemy Informacyjne Systemy Informacji przestrzennej Systemy Informacji

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA Miernictwo Podstawy Fotogrametrii FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA METODY POZYSKIWANIA DANYCH DO BUDOWY NMT I ORTOFOTOMAPY CYFROWEJ Józef Woźniak gis@pwr.wroc.pl Podstawowe pojęcia definicja fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Rozwizania Océ dla Geodezji Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Program prezentacji 1. Informacje o firmie Océ 2. Poligrafia dla Geodezji. 3. Najnowsze propozycje Océ w kolorze 2

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania obrazów teledetekcyjnych. Format rastrowy

Podstawy przetwarzania obrazów teledetekcyjnych. Format rastrowy Podstawy przetwarzania obrazów teledetekcyjnych Format rastrowy Definicja rastrowego modelu danych - podstawowy element obrazu cyfrowego to piksel, uważany w danym momencie za wewnętrznie jednorodny -

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Archiwizacja państwowego

Bardziej szczegółowo

Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej

Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej A. TECHNOLOGIA WYKONANIA ZADANIA Załącznik nr 3 do warunków technicznych 1. Od właściwego miejscowo ODGiK przejęte zostaną zeskanowane mapy ewidencyjne.

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA. Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory

GRAFIKA. Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory GRAFIKA Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory Obraz graficzny w komputerze Może być: utworzony automatycznie przez wybrany program (np. jako wykres w arkuszu kalkulacyjnym) lub urządzenie (np. zdjęcie

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Format Liczba kolorów Rozdzielczość Wielkość pliku *.tiff CMYK 300

Bardziej szczegółowo

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q WZÓR WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu

Bardziej szczegółowo

FOTOMAPA I ORTOFOTOMAPA NUMERYCZNY MODEL TERENU

FOTOMAPA I ORTOFOTOMAPA NUMERYCZNY MODEL TERENU FTMAPA I RTFTMAPA Zdjęcie lotnicze a mapa Zniekształcenia zdjęć lotniczych wpływ nachylenia zdjęcia wpływ rzeźby terenu Modele rzutu środkowego Przetwarzanie rzutowe rtorektyfikacja Terminologia Aspekty

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania i wymogi techniczne wykonania ortofotomapy

Zakres opracowania i wymogi techniczne wykonania ortofotomapy Załącznik nr 4 do Ogłoszenia (załącznik nr 1 do umowy) Zakres opracowania i wymogi techniczne wykonania ortofotomapy I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zdjęć pionowych oraz barwnej

Bardziej szczegółowo

Fotogrametria - Z. Kurczyński kod produktu: 3679 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > FOTOGRAMETRIA

Fotogrametria - Z. Kurczyński kod produktu: 3679 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > FOTOGRAMETRIA Zapraszamy do sklepu www.sklep.geoezja.pl I-NET.PL Sp.J. o. GeoSklep Olsztyn, ul. Cementowa 3/301 tel. +48 609 571 271, 89 670 11 00, 58 7 421 571 faks 89 670 11 11, 58 7421 871 e-mail sklep@geodezja.pl

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala...

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala... WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ Arkusz... Skala... WARSZAWA 1980 Warszawa, dnia 27 marca 1980 r. GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII ul. Jasna 2/4 skrytka pocztowa 145 tel. 26-42-21

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Grafika rastrowa (bitmapa)-

Grafika rastrowa (bitmapa)- Grafika komputerowa Grafika rastrowa Grafika rastrowa (bitmapa)- sposób zapisu obrazów w postaci prostokątnej tablicy wartości, opisujących kolory poszczególnych punktów obrazu (prostokątów składowych).

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Pomiary sytuacyjne. Wykład 5 1

Wykład 5. Pomiary sytuacyjne. Wykład 5 1 Wykład 5 Pomiary sytuacyjne Wykład 5 1 Proste pomiary polowe Tyczenie linii prostych Tyczenie kątów prostych Pomiar szczegółów topograficznych: - metoda ortogonalna, - metoda biegunowa, - związek liniowy.

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP Waldemar Izdebski Tadeusz Knap GEO-SYSTEM Warszawa Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP System mapy numerycznej GEO-MAP jest oryginalnym oprogramowaniem opracowanym w całości przez firmę GEO-SYSTEM.

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka +

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka + Plan wykładu Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie 2 Po co obrabiamy zdjęcia Poprawa jasności, kontrastu, kolorów itp. Zdjęcie wykonano w niesprzyjających warunkach (złe

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Dla DSI II

Grafika komputerowa. Dla DSI II Grafika komputerowa Dla DSI II Rodzaje grafiki Tradycyjny podział grafiki oznacza wyróżnienie jej dwóch rodzajów: grafiki rastrowej oraz wektorowej. Różnica pomiędzy nimi polega na innej interpretacji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie nalotu fotogrametrycznego

Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Akty prawne normujące pomiary fotogrametryczne w Polsce: 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Katarzyna Jach Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program CalcuLuX jest narzdziem wspomagajcym proces projektowania owietlenia, opracowanym przez Philips Lighting.

Bardziej szczegółowo

UKŁADY GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

UKŁADY GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE UKŁADY GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Jarosław Bosy Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Model ZIEMI UKŁAD GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY x y (f o,l o ) (x o,y o ) ZIEMIA

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji

Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji grafika rastrowa a grafika wektorowa -13- P SiO 2 Grafika rastrowa - obraz zapisany w tej postaci stanowi układ barwnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ BAZY DANYCH ZOBRAZIWAŃ LOTNICZYCH

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ BAZY DANYCH ZOBRAZIWAŃ LOTNICZYCH z Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ BAZY DANYCH ZOBRAZIWAŃ LOTNICZYCH I Definicje i przepisy... 3 I.1 Definicje... 3 I.2 Obowiązujące przepisy krajowe...

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego. 1. Prosz opisa w kolejnoci jakie prace geodezyjne naley wykona, aby inwestor mógł wprowadzi

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

Reprezentacje danych multimedialnych - grafika. 1. Terminologia 2. Obrazy czarno-białe 3. Obrazy kolorowe 4. Paleta 5.

Reprezentacje danych multimedialnych - grafika. 1. Terminologia 2. Obrazy czarno-białe 3. Obrazy kolorowe 4. Paleta 5. Reprezentacje danych multimedialnych - grafika 1. Terminologia 2. Obrazy czarno-białe 3. Obrazy kolorowe. Paleta 5. Formaty graficzne Grafika - terminologia Wywietlanie monitor rastrowy Piksel najmniejszy

Bardziej szczegółowo

Cała prawda o plikach grafiki rastrowej

Cała prawda o plikach grafiki rastrowej ~ 1 ~ Cała prawda o plikach grafiki rastrowej Grafika rastrowa to rodzaj grafiki zapisywanej na dysku w postaci bitmapy, czyli zbioru pikseli. W edytorach grafiki rastrowej możliwa jest edycja na poziomie

Bardziej szczegółowo

4. Oprogramowanie OCR do rozpoznawania znaków 39

4. Oprogramowanie OCR do rozpoznawania znaków 39 Spis treêci Wstęp 9 1. Podstawowe pojęcia dotyczące tekstu 13 1.1. Wprowadzenie 13 1.2. Pismo 14 1.2.1. Podstawowe pojęcia 14 1.2.2. Grupy krojów pisma 14 1.2.3. Krój pisma 15 1.2.4. Rodzina kroju pisma

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metody interpolacji warstwic do tworzenia NMT. dr inż. Ireneusz Wyczałek Zakład Geodezji POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Zastosowanie metody interpolacji warstwic do tworzenia NMT. dr inż. Ireneusz Wyczałek Zakład Geodezji POLITECHNIKA POZNAŃSKA Zastosowanie metody interpolacji warstwic do tworzenia NMT dr inż. Ireneusz Wyczałek Zakład Geodezji POLITECHNIKA POZNAŃSKA Zastosowanie metody interpolacji warstwic do tworzenia Numerycznego Modelu Terenu

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

Zamiana reprezentacji wektorowej na rastrową - rasteryzacja

Zamiana reprezentacji wektorowej na rastrową - rasteryzacja MODEL RASTROWY Siatka kwadratów lub prostokątów stanowi elementy rastra. Piksel - pojedynczy element jest najmniejszą rozróŝnialną jednostką powierzchniową, której własności są opisane atrybutami. Model

Bardziej szczegółowo

Standardy techniczne tworzenia map ogólnogeograficznych w skali 1 : enia

Standardy techniczne tworzenia map ogólnogeograficznych w skali 1 : enia Dziennik Ustaw Nr 279 563 Poz. 1642 Załącznik nr 12 Standardy techniczne tworzenia map ogólnogeograficznych w skali 1 : 1 000 000 enia 1.cznik okrela 1) kryteria nadawania kodów kartograficznych, uwzgldniajci

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH O BUDYNKACH W OPARCIU O WYSOKOROZDZIELCZĄ ORTOFOTOMAPĘ SATELITARNĄ

AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH O BUDYNKACH W OPARCIU O WYSOKOROZDZIELCZĄ ORTOFOTOMAPĘ SATELITARNĄ AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH O BUDYNKACH W OPARCIU O WYSOKOROZDZIELCZĄ ORTOFOTOMAPĘ SATELITARNĄ Ireneusz WYCZAŁEK Zakład Geodezji Politechnika Poznańska CEL Aktualizacja baz danych przestrzennych,

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01] Zadanie egzaminacyjne 1 i 2 Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem barwnego zdjęcia katalogowego

Bardziej szczegółowo

Kartografia - wykład

Kartografia - wykład prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz KATEDRA ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH, KARTOGRAFII I GEOLOGII GOSPODARCZEJ Kartografia - wykład Mapy topograficzne i geologiczne Część 1 MAPA Graficzny, określony matematycznie

Bardziej szczegółowo

Grafika na stronie www

Grafika na stronie www Grafika na stronie www Grafika wektorowa (obiektowa) To grafika której obraz jest tworzony z obiektów podstawowych najczęściej lini, figur geomtrycznych obrazy są całkowicie skalowalne Popularne programy

Bardziej szczegółowo

Statyczna próba skrcania

Statyczna próba skrcania Laboratorium z Wytrzymałoci Materiałów Statyczna próba skrcania Instrukcja uzupełniajca Opracował: Łukasz Blacha Politechnika Opolska Katedra Mechaniki i PKM Opole, 2011 2 Wprowadzenie Do celów wiczenia

Bardziej szczegółowo

, dnia. Formularz. 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy. 7. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku

, dnia. Formularz. 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy. 7. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku 1 6., dnia C 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy 4. Dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu/adres poczty elektronicznej* 7. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku

Bardziej szczegółowo

Rasteryzacja (ang. rasterization or scan-conversion) Grafika rastrowa. Rysowanie linii (1) Rysowanie piksela. Rysowanie linii: Kod programu

Rasteryzacja (ang. rasterization or scan-conversion) Grafika rastrowa. Rysowanie linii (1) Rysowanie piksela. Rysowanie linii: Kod programu Rasteryzacja (ang. rasterization or scan-conversion) Grafika rastrowa Rados!aw Mantiuk Wydzia! Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Zamiana ci!g"ej funkcji 2D na funkcj# dyskretn! (np.

Bardziej szczegółowo

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Lp. Kryteria Obiekt Biblioteczny 1. Procedury, obejmujące: 1. selekcję wybór materiału, który zostanie poddany digitalizacji; selekcji

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka +

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka + Plan wykładu Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie 2 Wprowadzenie Po co obrabiamy zdjęcia Obrazy wektorowe i rastrowe Wielkość i rozdzielczość obrazu Formaty graficzne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC)

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) W dotychczasowych systemach automatyki przemysłowej algorytm PID był realizowany przez osobny regulator sprztowy - analogowy lub mikroprocesorowy.

Bardziej szczegółowo

KATEDRA GEODEZJI im. Kaspra WEIGLA. Środowiska. Zajęcia 3. Podstawowe informacje o mapie zasadniczej Kalibracja mapy. Autor: Dawid Zientek

KATEDRA GEODEZJI im. Kaspra WEIGLA. Środowiska. Zajęcia 3. Podstawowe informacje o mapie zasadniczej Kalibracja mapy. Autor: Dawid Zientek KATEDRA GEODEZJI im. Kaspra WEIGLA Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zajęcia 3 Podstawowe informacje o mapie zasadniczej Kalibracja mapy Autor: Dawid Zientek Mapa zasadnicza MAPA ZASADNICZA -

Bardziej szczegółowo

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B)

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B) Zadanie Obliczy warto prdu I oraz napicie U na rezystancji nieliniowej R(I), której charakterystyka napiciowo-prdowa jest wyraona wzorem a) U=0.5I. Dane: E=0V R =Ω R =Ω Rys Rys. metoda analityczna Rys

Bardziej szczegółowo

Rzeźba terenu. Rysunek map Elżbieta Lewandowicz 2007 r.

Rzeźba terenu. Rysunek map Elżbieta Lewandowicz 2007 r. Rzeźba terenu Rysunek map Elżbieta Lewandowicz 2007 r. Pomiary rzeźby terenu Niwelacja powierzchniowa Niwelacja profilami Niwelacja punktów rozproszonych Tachimetria W wyniku pomiaru rzeźby terenu otrzymujemy

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 Fotogrametria to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Wykorzystywana jest ona do opracowywani map oraz do różnego rodzaju zadań pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne geodezyjnych układów odniesienia, układów wysokościowych i układów współrzędnych

Parametry techniczne geodezyjnych układów odniesienia, układów wysokościowych i układów współrzędnych Załącznik nr 1 Parametry techniczne geodezyjnych układów odniesienia, układów wysokościowych i układów Tabela 1. Parametry techniczne geodezyjnego układu odniesienia PL-ETRF2000 Parametry techniczne geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Załącznik nr 2 Rozdział 1 Techniki precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o GNSS 1. Podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą precyzyjnego pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.4.2017 Załącznik nr 1 do SIWZ (po zmianie) Opis Przedmiotu Zamówienia - WT ORTO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem numerycznego modelu terenu, ortofotomapy,

Bardziej szczegółowo

Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza 30

Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza 30 Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza 30 2.3. Model rastrowy Rastrowy model danych wykorzystywany jest dla gromadzenia i przetwarzania danych pochodzących ze skanowania istniejących

Bardziej szczegółowo

q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze:

q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: 1. Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac geodezyjnych ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: Formularz ZG 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZDJĘĆ LOTNICZYCH I ORTOFOTOMAPY MIASTA GDYNI. Marzec 2011r.

Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZDJĘĆ LOTNICZYCH I ORTOFOTOMAPY MIASTA GDYNI. Marzec 2011r. Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZDJĘĆ LOTNICZYCH I ORTOFOTOMAPY MIASTA GDYNI. Marzec 2011r. 1 ZAWARTOŚC DOKUMENTU: I. USTALENIA NATURY ORGANIZACYJNEJ I TECHNICZNEJ: 3-6 I.1. ZAMAWIAJACY:

Bardziej szczegółowo

10.3. Typowe zadania NMT W niniejszym rozdziale przedstawimy podstawowe zadania do jakich może być wykorzystany numerycznego modelu terenu.

10.3. Typowe zadania NMT W niniejszym rozdziale przedstawimy podstawowe zadania do jakich może być wykorzystany numerycznego modelu terenu. Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT 91 10.3. Typowe zadania NMT W niniejszym rozdziale przedstawimy podstawowe zadania do jakich może być wykorzystany numerycznego modelu terenu. 10.3.1. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION soft line 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 72, tel/fax 071 7827161, tel. 071 7889287, kom. 0509 896026, e-mail: softline@geo.pl, www.softline.geo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION Spis treci 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

7. Metody pozyskiwania danych

7. Metody pozyskiwania danych 7. Metody pozyskiwania danych Jedną z podstawowych funkcji systemu informacji przestrzennej jest pozyskiwanie danych. Od jakości pozyskanych danych i ich kompletności będą zależały przyszłe możliwości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych Dz.U.03.130.1193 2006.02.03 zm. Dz.U.06.9.53 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. z dnia 24 lipca

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. na opracowanie projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla Miasta Konina

WARUNKI TECHNICZNE. na opracowanie projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla Miasta Konina Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z 3 sierpnia 2015 r. WARUNKI TECHNICZNE na opracowanie projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla Miasta Konina I. Dane ogólne: Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy

Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy Kierunki i specjalności: Operowanie Bezzałogowym Statkiem Powietrznym

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Oko posiada pręciki (100 mln) dla detekcji składowych luminancji i 3 rodzaje czopków (9 mln) do detekcji koloru Żółty

Grafika komputerowa. Oko posiada pręciki (100 mln) dla detekcji składowych luminancji i 3 rodzaje czopków (9 mln) do detekcji koloru Żółty Grafika komputerowa Opracowali: dr inż. Piotr Suchomski dr inż. Piotr Odya Oko posiada pręciki (100 mln) dla detekcji składowych luminancji i 3 rodzaje czopków (9 mln) do detekcji koloru Czerwony czopek

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów SPIS TREŚCI 30. Wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych... 1 30.4. Protokół, O Którym Mowa W Art. 39 Ust. 4 Ustawy... 1 64. Dokumentacja osnowy... 3 65.

Bardziej szczegółowo

1 LEKCJA. Definicja grafiki. Główne działy grafiki komputerowej. Programy graficzne: Grafika rastrowa. Grafika wektorowa. Grafika trójwymiarowa

1 LEKCJA. Definicja grafiki. Główne działy grafiki komputerowej. Programy graficzne: Grafika rastrowa. Grafika wektorowa. Grafika trójwymiarowa 1 LEKCJA Definicja grafiki Dział informatyki zajmujący się wykorzystaniem komputerów do generowania i przetwarzania obrazów (statycznych i dynamicznych) oraz wizualizacją danych. Główne działy grafiki

Bardziej szczegółowo

Temat Zasady projektowania naziemnego pomiaru fotogrametrycznego. 2. Terenowy rozmiar piksela. 3. Plan pomiaru fotogrametrycznego

Temat Zasady projektowania naziemnego pomiaru fotogrametrycznego. 2. Terenowy rozmiar piksela. 3. Plan pomiaru fotogrametrycznego Temat 2 1. Zasady projektowania naziemnego pomiaru fotogrametrycznego 2. Terenowy rozmiar piksela 3. Plan pomiaru fotogrametrycznego Projektowanie Dokładność - specyfikacja techniczna projektu Aparat cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Ocena kształtu wydziele grafitu w eliwie sferoidalnym metod ATD

Ocena kształtu wydziele grafitu w eliwie sferoidalnym metod ATD AMME 2003 12th Ocena kształtu wydziele grafitu w eliwie sferoidalnym metod ATD M. Stawarz, J. Szajnar Zakład Odlewnictwa, Instytut Materiałów Inynierskich i Biomedycznych Wydział Mechaniczny Technologiczny,

Bardziej szczegółowo

Podstawy grafiki komputerowej. Teoria obrazu.

Podstawy grafiki komputerowej. Teoria obrazu. WAŻNE POJĘCIA GRAFIKA KOMPUTEROWA - to dział informatyki zajmujący się wykorzystaniem oprogramowania komputerowego do tworzenia, przekształcania i prezentowania obrazów rzeczywistych i wyimaginowanych.

Bardziej szczegółowo

odwzorowanie równokątne elipsoidy Krasowskiego

odwzorowanie równokątne elipsoidy Krasowskiego odwzorowanie równokątne elipsoidy Krasowskiego wprowadzony w 1952 roku jako matematyczną powierzchnię odniesienia zastosowano elipsoidę lokalną Krasowskiego z punktem przyłożenia do geoidy w Pułkowie odwzorowanie

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA RASTROWA. WYKŁAD 1 Wprowadzenie do grafiki rastrowej. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej

GRAFIKA RASTROWA. WYKŁAD 1 Wprowadzenie do grafiki rastrowej. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej GRAFIKA RASTROWA WYKŁAD 1 Wprowadzenie do grafiki rastrowej Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej Grafika rastrowa i wektorowa W grafice dwuwymiarowej wyróżnia się dwa rodzaje obrazów: rastrowe,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do dokumentu PFU.Z5 Architektura informacji i specyfikacja kontentu

Załącznik nr 2 do dokumentu PFU.Z5 Architektura informacji i specyfikacja kontentu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Departament Infrastruktury Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, tel. (71) 770 41 39 Załącznik nr 2 do dokumentu

Bardziej szczegółowo