Na podstawie 43 pkt. 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Krobi Rada Nadzorcza uchwala co następuje :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na podstawie 43 pkt. 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Krobi Rada Nadzorcza uchwala co następuje :"

Transkrypt

1 Uchwała nr 2/59/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krobi z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zasad Gospodarki Finansowej. Na podstawie 43 pkt. 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Krobi Rada Nadzorcza uchwala co następuje : 1 2 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Krobi przyjmuje Regulamin Zasad Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krobi. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

2 REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W KROBI Rozdział I - Podstawa prawna Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w: Ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz z późn. zm.), Ustawie z 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz z późn. zm.), Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz., 60 z zm.), Ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ), Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krobi, Regulaminach Spółdzielni Mieszkaniowej w Krobi. Rozdział II - Rzeczowy majątek trwały i fundusze Spółdzielni 1. Majątek trwały Spółdzielni stanowią: wartości niematerialne prawne, w tym programy komputerowe; grunty własne, prawa wieczystego uŝytkowania gruntów, środki trwałe. Grunty własne, prawa wieczystego uŝytkowania gruntów i środki trwałe sfinansowane: funduszem zasobowym, wkładami mieszkaniowymi i wkładami budowlanymi stanowią zasoby mieszkaniowe i podlegają umorzeniu (grunty nie podlegają umorzeniu ani amortyzacji). Pozostałe środki trwałe jak wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe nie sfinansowane ww. funduszami nie stanowią zasobów mieszkaniowych i podlegają amortyzacji. 2. Remonty środków trwałych są finansowane: 1) zasoby mieszkaniowe stanowiące lokale mieszkalne i uŝytkowe własne i obce oraz infrastruktura z odpisów na fundusz remontowy oraz innych źródeł zwiększających fundusz remontowy; 2) remonty środków trwałych nie stanowiące zasobów mieszkaniowych obciąŝają bezpośrednio koszty działalności bieŝącej lub są rozliczane w czasie jako rozliczenia międzyokresowe; 3) docieplanie ścian budynków i stropodachów moŝe być finansowane funduszem remontowym pochodzącym z odpisów lub innych źródeł w przypadku, gdy w opinii rzeczoznawcy budowlanego docieplanie stanowi remont budynku, zgodnie z pismem Min. Finansów z dnia r. skierowanym do Związku Rewizyjnego RP w Warszawie JK 6-7/2006 r. Finansowanie pochodzi z odpisów danej nieruchomości lub z funduszu wspólnego. W przypadku zakwalifikowania przez rzeczoznawcę robót dociepleniowych jako modernizacja, nakłady te zwiększają wartość budynku i są finansowane z funduszu zasobowego wolnych środków, funduszu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz środków wpłaconych przez

3 uŝytkowników lokali posiadających własność odrębną lokali w danej nieruchomości (budynku). 3. Modernizacja zasobów powiększa wartość środków trwałych i jest finansowana z funduszu wkładów mieszkaniowych, budowlanych i funduszu zasobowego obrotowego przeznaczonego na fundusz zasobowy w środkach trwałych. 4. Spółdzielnia moŝe tworzyć i gospodarować następującymi funduszami: 1) udziałowym, 2) zasobowym 3) zaliczkowym wkładów mieszkaniowych budowlanych; 4) wkładów mieszkaniowych na mieszkania lokatorskie (Krajowy Fundusz Mieszkaniowy) 5) wkładów budowlanych na mieszkania własnościowe (do r.) 6) fundusz przeceny i waloryzacji wkładów, 7) zmniejszenie funduszy z tytułu umorzeń zasobów mieszkaniowych; (uwaga: fundusz ten wystąpi w przypadku odnoszenia umorzeń zasobów na wspólnym funduszu zamiast na poszczególne fundusze 802, 804, 805) 8) fundusz remontowy. Rozdział III Gospodarka funduszami i finansowanie działalności Spółdzielni I. Działalność gospodarcza Spółdzielni. 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rozrachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni. 2. Działalność statutowa Spółdzielni moŝe obejmować: 1) gospodarkę zasobami mieszkaniowymi gospodarkę cieplną, 2) działalność społeczną, oświatową i kulturalną w ramach gospodarki zasobami mieszkaniowymi, 3) gospodarkę funduszem remontowym, 4) rozliczenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych działalność inwestycyjna powiększająca mienie spółdzielni i stanowiące własność odrębną lokali oraz na najem i sprzedaŝ lokali budownictwo mieszkaniowe lokatorskie finansowane z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, 5) działalność wykonawstwa własnego: remontowo-konserwacyjnego, transportu, innych usług oraz sprzedaŝy materiałów i towarów, 3. Spółdzielnia pokrywa swoje koszty osiąganymi przychodami na zasadzie działalności bezwynikowej. 4. NadwyŜki z całokształtu przychodów nad kosztami i odwrotnie przechodzą jako rozliczenia międzyokresowe na następny rok. 5. Działalność spółdzielni finansowana jest ze środków własnych, które mogą być uzupełnione kredytami bankowymi oraz poŝyczkami do wysokości nie przekraczającej najwyŝszą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia moŝe zaciągnąć, oznaczonej przez Walne Zgromadzenie. 6. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na podstawie planów gospodarczofinansowych zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. II. Fundusze Zasadnicze. 1. Fundusz udziałowy: 1) tworzy się z tytułu wpłat udziałów przez członków w wysokościach określonych w statucie Spółdzielni; 2) wydatkowanie funduszu: na zwrot udziałów po ustaniu członkostwa, udziały nie podlegają waloryzacji. 2. Fundusz zasobowy 1) finansujący środki trwałe (zasoby).

4 a) tworzy się z tytułu umorzenia kredytów na mieszkania lokatorskie (KFM) przeznaczenie funduszu zasobowego obrotowego nieodpłatnie otrzymanych zasobów mieszkaniowych i mieszkań zakładowych przeceny środków trwałych (fundusz aktualizacji zasobów) wyksięgowanie umorzeń mieszkań sfinansowanych funduszem, przeniesionych z praw lokatorskich na własność odrębną, przy księgowaniu umorzeń bieŝących na tym funduszu, b) zmniejszenie funduszu na nieodpłatne przekazanie zasobów mieszkaniowych lub ich infrastruktury na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia na zwrot do PKO BP kwot z tytułu cofnięcia kredytów po przekształceniu prawa lokatorskiego na własnościowe na mieszkańca w budynku połoŝonym na obcym gruncie lub uzyskania mieszkania wolnego w sensie prawnym po zwolnieniu przez członka posiadającego prawo lokatorskie; na odpis umorzenia zasobów mieszkaniowych sfinansowanych umorzonymi kredytami, dotacjami lub otrzymane nieodpłatnie (jeŝeli nie przyjęto w Zakładowym Planie Kont zasady umorzeń zasobów na wspólnym koncie umorzenie zasobów); wyksięgowanie wartości początkowej lokalu mieszkalnego sfinansowanego funduszem zasobowym w związku z przeniesieniem praw lokatorskich na odrębną własność lokalu. 2) finansujący środki obrotowe (wolne środki); a) tworzy się z tytułu wpłat wpisowego przez członków, róŝnicy kwot uzyskanych z ustanowienia własności odrębnej lokalu wypłaconej poprzedniemu uŝytkownikowi a wyŝszą kwotą, otrzymaną wg wartości przetargowej od następnej osoby, wpłat z tytułu zbycia prawa do lokalu mieszkalnego lub uŝytkowego uprzednio sfinansowanego środkami własnymi Spółdzielni o nadwyŝki na całokształcie działalność lub z podziału zysku, wpłat wkładu budowlanego z tytułu wartości obiektów przekazanych do adaptacji na lokale mieszkalne lub uŝytkowe (strych, korytarze, podcienia, komórki itp.), uprzednio sfinansowane funduszem zasobowym o innych wpływów środków obrotowych według decyzji organów samorządowych Spółdzielni, wyniki na zbycie lokalu na ustanowienie własności odrębnej lokalu uprzednio sfinansowanych funduszem zasobowym, róŝnicy z tytułu wygaśnięcia praw własnościowych wypłaconych nakładów budowlanych wg wartości rynkowej a otrzymaną kwotą od następnej osoby w wyŝszej kwocie przetargowej b) wydatkowanie funduszu: na zasilanie funduszu remontowego; na pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi nie znajdujące pokrycia w najbliŝszym czasie w opłatach eksploatacyjnych, na pokrycie nakładów inwestycyjnych na inwestycje wstrzymane wg decyzji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, pokrycie strat bilansowych na innej działalności gospodarcze określonej w statucie wg uchwały Walnego Zgromadzenia (jeŝeli Spółdzielnia prowadzi inną działalność gospodarczą) oraz na inne wydatki według decyzji Rady Nadzorczej Spółdzielni. 3. Fundusz zaliczkowych wkładów mieszkaniowych i budowlanych 1) Tworzony jest z tytułu wpłat zaliczek przez przyszłych uŝytkowników lokali mieszkalnych lub uŝytkowych w okresie budowy (mieszkania lokatorskie finansowane z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub mieszkania i lokale uŝytkowe na odrębną własność lokalu), 2) wydatkowanie funduszu: przeznaczenie zaliczek na wkład mieszkaniowy lokali finansowanych z KFM po rozliczeniu budowy lokali zwrot zaliczek nie wykorzystanych na budowę lokali (w kwocie nominalnej bez waloryzacji), przeniesienie na pokrycie kosztów budowy lokali stanowiących odrębną własność lokali mieszkalnych i uŝytkowych po zakończeniu budowy 4. Fundusz wkładów mieszkaniowych na mieszkania lokatorskie: 1) tworzony jest z tytułu: wpłat wkładów przez członków na mieszkania finansowane z KFM, o waloryzacji wkładów w wyniku przeceny zasobów mieszkaniowych o waloryzacji wkładów w związku z wygaśnięciem praw do lokali wyksięgowanie umorzeń przy przeniesieniu praw na własność odrębną w przypadku księgowania umorzeń bieŝących w cięŝar tego funduszu o mieszkania lokatorskie wartość wykonanych robót adaptacyjnych powiększających powierzchnię mieszkań na prawach lokatorskich, 2) wydatkowanie funduszu: umorzenie wartości funduszu na skutek zuŝycia budynku (jeŝeli nie

5 ustalono w ZPK ewidencji umorzeń na wspólnym koncie umorzenie zasobów) o nieodpłatne przekazanie infrastruktury przy budynkach sfinansowanych wkładami mieszkaniowymi wypłata zwaloryzowanych wkładów po wygaśnięciu prawa do lokali wg wartości rynkowej nie wyŝszej niŝ wartość przetargowa przeznaczenie wkładu mieszkaniowego na wkład budowlany w związku z przekształceniem prawa lokatorskiego na własnościowe lokalu w budynku połoŝonym na obcym gruncie do r.; przeznaczenie wkładu na zmniejszenie wartości zasobów mieszkaniowych po przeniesieniu prawa lokatorskiego na własność odrębną lokali; przeznaczenie części wkładu na sfinansowanie mienia spółdzielni po przeniesieniu praw na odrębną własność lokali. 5. Fundusz wkładów budowlanych na mieszkania własnościowe 1) tworzony jest z tytułu wniesienia własnej pracy lub wykonania we własnym zakresie adaptacji lokali mieszkalnych lub uŝytkowych z części pomieszczeń ogólnych waloryzacji wkładu budowlanego z tytułu przeceny (aktualizacji) zasobów mieszkaniowych; waloryzacji wkładów budowlanych w związku z wygaśnięciem prawa do lokalu (zwolnienie lokalu na rzecz Spółdzielni); przeniesienia dotychczas posiadanego wkładu mieszkaniowego na wkład budowlany w związku z przekształceniem prawa lokatorskiego na własnościowe lokali w budynku połoŝonym na obcym gruncie do r. wyksięgowanie umorzeń przy przeznaczeniu na własność odrębną lokali w przypadku ewidencjonowania umorzeń w cięŝar tego funduszu, 2) wydatkowanie funduszu: umorzenie funduszu na skutek zuŝycia budynku (w przypadku gdy umorzenia bieŝące mieszkań nie są księgowane na wspólnym koncie zmniejszenie funduszy z tyt. umorzeń), wypłata zwaloryzowanych wkładów wg wartości rynkowej nie wyŝszej niŝ wartość przetargowa w związku z wygaśnięciem praw własnościowych, nieodpłatne przekazanie infrastruktury przy budynkach sfinansowanych wkładami budowlanymi, przeniesienia domów jednorodzinnych i mieszkań własnościowych na własność odrębną lokali, przeznaczenie na fundusz zasobowy infrastruktury sfinansowanej funduszem wkładów budowlanych po przeniesieniu lokali na własność odrębną. 6. Fundusz przeceny i waloryzacji wkładów. A. Fundusz aktualizacji środków trwałych i waloryzacji wkładów. 1) Tworzy się z tytułu: przeceny środków trwałych nie stanowiących zasobów mieszkaniowych na podstawie przepisów o powszechnej przecenie środków trwałych; przeniesienia własności lokali na własność odrębną z tytułu waloryzacji wkładów mieszkaniowych budowlanych uprzednio zwaloryzowanych mieszkań z ruchu ludności; 2) zmniejsza się z tytułu: przeceny urzędowej zmniejszającej wartość środków trwałych niemieszkaniowych róŝnicy między wartością zwaloryzowanych wkładów mieszkaniowych i budowlanych w wypadku wygaśnięcia praw lokatorskich i własnościowych wypłacanych dla zwalniających lokale, a wyŝszymi kwotami wpłacanymi przez następne osoby przy ustanawianiu praw odrębnej własności lokali waloryzacji wkładów na zwolnione lokale z ruchu ludności B. Fundusz obrotowy róŝnic waloryzacji wkładów. 1) tworzy się z tytułu: róŝnic waloryzacji wkładów wg wartości rynkowej za zwolnione lokale i ustanowienie praw odrębnej własności lokalu za wyŝsze kwoty wg wartości przetargowej; 2) zmniejsza się z tytułu: przeznaczenia na fundusz remontowy (na nieruchomości lub wspólny); o pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi; o inne cele wg decyzji właściwych organów Spółdzielni. 7. Zmniejszenie funduszy z tytułu umorzeń zasobów mieszkaniowych w przypadku określenia w Zakładowym Planie Kont księgowania umorzeń bieŝących zasobów mieszkaniowych na wspólnym w/w koncie (zamiast na kontach funduszu zasobowego i wkładów) występują:

6 1) Zmniejszenie funduszu z tytułu: bieŝących naliczeń umorzeń zasobów; otrzymania umorzeń nieodpłatnego przyjęcia zasobów mieszkaniowych (infrastruktury) 2) zwiększenia funduszu z tytułu: przeniesienia umorzeń lokali na własność odrębną lokali; o przekazania nieodpłatnego zasobów mieszkaniowych i infrastruktury wraz z ich umorzeniami. 8. Fundusz remontowy zasobów. 1) fundusz remontowy jest przeznaczony na remonty zasobów własnych spółdzielni i obcych zarządzanych przez spółdzielnię. Odpis obejmuje lokale mieszkalne, dźwigi, uŝytkowe oraz infrastrukturę mieszkaniową. 2) Ewidencja funduszu remontowego prowadzona jest jako: a) fundusz na poszczególne nieruchomości lub budynki, b) fundusz na wspólne przedsięwzięcia 3) Fundusz remontowy nie moŝe być wykorzystywany na roboty konserwacyjnoprzeglądowe, ani na remonty środków trwałych niemieszkaniowych; 4) Fundusz remontowy tworzony jest z: odpisów w cięŝar kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi odrębnie na lokale mieszkalne uŝytkowe wysokość odpisów jest ustalana w planie finansowo-ekonomicznym za dany rok przy uwzględnieniu potrzeb remontowych i moŝliwości obciąŝeń uŝytkowników lokali przeznaczenia wolnych funduszy obrotowych zasobowych i róŝnicy waloryzacji wkładów na fundusze wspólne wg decyzji właściwych organów samorządowych nadwyŝki na gospodarce zasobami mieszkaniowymi na fundusze danych nieruchomości lub na fundusze wspólnych przedsięwzięć odszkodowania w przypadku pokrycia kosztów szkód z funduszu remontowego kwot uzyskanych od wykonawców robót na pokrycie nakładów na usunięcie wad i usterek przez spółdzielnię we własnym zakresie odsetki bankowe z tytułu gromadzenia wolnych środków na odrębnym koncie bankowym funduszu remontowego; umorzenie poŝyczek i bonifikaty na roboty termorenowacyjne kwoty otrzymane z zewnątrz na pokrycie kosztów wspólnych przedsięwzięć remontowych. 5) Fundusz remontowy wykorzystywany jest na: o remonty zasobów mieszkaniowych obciąŝające poszczególne nieruchomości bądź budynki w układzie rzeczowym remonty zasobów ogólnego przeznaczenia (infrastruktura) z funduszy wspólnych w układzie rzeczowym, nakłady na docieplenie ścian i stropodachów budynków pod warunkiem uzyskania odpowiedniej opinii rzeczoznawcy budowlanego, iŝ roboty te nie są modernizacją (pismo Ministra Finansów z dnia r. skierowane do Związku Rewizyjnego RP). Kwoty nakładów na remonty wykonywane siłami własnymi grupy remontowej ustalane są wewnętrznymi rachunkami lub zestawieniami na obciąŝenie poszczególnych nieruchomości w wysokości roboczogodzin zatwierdzonych na dany rok plus zuŝycie materiałów. RóŜnica między kwotami obciąŝeń w/w zasad a kosztami rzeczywistymi utrzymania grup remontowych jest rozliczana okresowo (miesięcznie lub kwartalnie) na obciąŝenie lub na zmniejszenie tych obciąŝeń funduszu remontowego. Rozdział IV -Działalność operacyjna gospodarki zasobami mieszkaniowymi 1. Spółdzielnia prowadzi działalność wg statutu: 1) inwestycje mieszkaniowe, 2) eksploatacja lokali mieszkalnych i uŝytkowych własnych i obcych, 3) gospodarka mediami, 4) grupy remontowo-konserwacyjne, 5) działalność społeczną, oświatową i kulturalną,

7 6) kotłownie własne, 7) inne. 2. Koszty i przychody eksploatacji są prowadzone wg nieruchomości. Jednostką kalkulacyjną jest powierzchnia lokali zł/m 2 powierzchni uŝytkowej. Wynik: nadwyŝka lub niedobór przechodzi na rok następny. 3. Koszty dostawy mediów są rozliczane: 1) woda zimna wg liczników, 2) woda ciepła wg liczników, 3) energia c.o. wg podzielników kosztów na dzień rozliczeń poprzez porównanie sprzedaŝy zaliczkowej z kosztami rzeczywistymi. Wynik nie występuje. Wywóz nieczystości stałych wg ilości osób zamieszkałych. Wynik przechodzi do rozliczenia na rok następny. Dla lokali uŝytkowych w najmie obciąŝenia uŝytkowników wynikają z umów indywidualnych. 4. Wynik na działalności grup remontowych: nadwyŝka zmniejsza koszty remontów; niedobór powiększa koszty remontów 5. Koszty ogólne komórek Zarządu rozliczane są na poszczególne rodzaje działalności wg struktury sprzedaŝy planowanej w ciągu roku i rzeczywistej na koniec roku 6. Na wynik całokształtu działalności Spółdzielni składają się: 1) koszty przychody operacyjne, w tym, 2) pozostałe koszty i przychody operacyjne, 3) koszty i przychody finansowe, 4) straty i zyski nadzwyczajne. 7. Wyniki z całokształtu działalności stanowiące nadwyŝkę lub niedobór przychodów w stosunku do kosztów przechodzą do rozliczenia na rok następny poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów. Klasyfikacja nadwyŝek i niedoborów do celów podatku dochodowego od osób prawnych jest dokonywana na podstawie ustawy z r. o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem urzędowych wyjaśnień Ministerstwa Finansów i Izb Skarbowych. NaleŜny podatek dochodowy obciąŝa nadwyŝki gospodarki zasobami mieszkaniowymi w danym roku pod datą 31 grudnia. 8. Podatek dochodowy od osób prawnych z wyniku na innej działalności gospodarczej obciąŝa zysk na tej działalności w danym roku pod datą 31 grudnia poprzez konto rozliczenie wyniku. Rozdział V - Działalność inwestycyjna Spółdzielni 1. Działalność inwestycyjna Spółdzielni obejmuje: 1) nakłady na inwestycje mieszkaniowe prawa lokatorskiego z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego nakłady na inwestycje budowy lokali mieszkalnych uŝytkowych wraz z infrastrukturą dla ustanowienia własności odrębnej ze środków przyszłych uŝytkowników: a) nakłady na inwestycje lokali mieszkalnych i uŝytkowych z przeznaczeniem na sprzedaŝ i najem, b) inwestycje budowlane na potrzeby własne administracyjno-biurowe. 2. Nakłady na inwestycje obejmują koszty przygotowania dokumentacji, robót budowlanomontaŝowych i obsługi inwestorskiej własnej i obcej. Koszty obsługi inwestorskiej własnej

8 stanowią wyodrębnioną komórkę obsługi inwestorskiej wraz z narzutem kosztów ogólnych komórek funkcjonalnych Zarządu. Rozdział VI - Rachunkowość spółdzielni 1. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość według zasad określonych w przepisach ustawy z r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 121. poz z późn. zm.). 2. Ewidencja księgowa jest prowadzona według Zakładowego Planu Kont zatwierdzonego przez Zarząd Spółdzielni. 3. Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez Radę Nadzorczą wg zasad określonych w art pkt 2a ustawy Prawo Spółdzielcze. 4. Sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie na podstawie przepisów art pkt 2 ustawy Prawo Spółdzielcze łącznie z zatwierdzeniem wyniku: 1) na działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi i z nią związanymi pozostałymi kosztami i przychodami operacyjnymi kosztami i przychodami finansowymi stratami i zyskami nadzwyczajnymi. Wyniki te stanowiące nadwyŝkę lub niedobór przechodzą do rozliczenia na rok następny jako rozliczenie międzyokresowe kosztów lub przychodów na podstawie przepisów art. 6 ust. 1. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych po potrąceniu naleŝnego podatku dochodowego od osób prawnych na koncie rozliczeń międzyokresowych. 2) Wyniki na innej działalności gospodarczej określonej w statucie wg art. 1 ust. 6 ustawy z r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Wynik tej działalności stanowiący stratę lub zysk bilansowy podlega podziałowi na podstawie przepisów art. 75, 76, 77 ustawy Prawo Spółdzielcze po potrąceniu naleŝnego podatku dochodowego od osób prawnych z zysku. Rozdział VI Ustalenia końcowe 1. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. 2. Zmiany Regulaminu wymagają takiej samej formy jak jego zatwierdzenie. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia tj. 27 marca 2009 r. Przewodniczący Rady: Sekretarz Rady:

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA. Rozdział I Podstawa Prawna

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA. Rozdział I Podstawa Prawna REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA Rozdział I Podstawa Prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni określona jest w: 1. Ustawie z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Rozdział I Podstawa prawna 1. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie.

REGULAMIN. tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie. REGULAMIN tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie. I. PODSTAWA PRAWNA 1 Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach Rozdział I Podstawa prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TRANSPORTOWIEC w LUBLINIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE Rozdział I Podstawa prawna 1. Działalność finansowa Spółdzielni określona

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna Regulamin Zasad Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ul. Wieniawskiego 1 Rozdział I Podstawa prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. Ustawie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa zasady tworzenia i wydatkowania funduszy, oraz finansowania działalności statutowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. ZWM w Opolu.

2. Regulamin określa zasady tworzenia i wydatkowania funduszy, oraz finansowania działalności statutowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. ZWM w Opolu. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ZWM W OPOLU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną regulaminu stanowią: 1) ustawa z dnia16

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N zasad gospodarki finansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu 1. Postanowienia ogólne. 2. Działalność Spółdzielni. 3. Fundusze. 4. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.) Ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ. A. Przepisy prawne.

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ. A. Przepisy prawne. REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ A. Przepisy prawne. 1. Ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI Z DNIA 04.06.2013r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FILAR w ELBLĄGU.

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FILAR w ELBLĄGU. REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FILAR w ELBLĄGU. Rozdział 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI SM FILAR Działalność finansowa spółdzielni określona jest w : ustawie z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ. Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ. w Krakowie

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ. Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ. w Krakowie Strona /stron 1/9 REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr.. z dnia 20.12.2016 r Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POMEZANIA" W KWIDZYNIE.

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POMEZANIA W KWIDZYNIE. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POMEZANIA" W KWIDZYNIE Kwidzyn, 2016 r Strona 1 z 9 uchwalą nr 49/2016 r. Obowiązuje od dnia uchwalenia.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI 1 REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarki finansowej

Regulamin gospodarki finansowej S p ó ł d z i e l n i a M i e s z k a n i o w a K r a k u s w K r a k o w i e I PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity Dz. U. 1995r. nr 54 poz. 288, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS A. PRZEPISY PRAWNE - ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848)

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SEGMENT w Częstochowie

GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SEGMENT w Częstochowie R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SEGMENT w Częstochowie Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych Dz. U. Nr 4 poz. 27 z 2001 z późn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie

Zasady gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie Zasady gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie Podstawy prawne Zasady gospodarki finansowej Spółdzielni zostały opracowane w oparciu o przepisy prawa: Ustawa z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWY DWÓR prowadzi gospodarkę finansową na podstawie: 1. Ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. I. Finansowanie działalności Spółdzielni : 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWY. Spis treści:

REGULAMIN FINANSOWY. Spis treści: REGULAMIN FINANSOWY Spis treści: 1. Postanowienia ogólne. 2. Zasady gospodarki finansowej. 3. Tworzenie i wykorzystanie funduszy podstawowych Spółdzielni. 4. Tworzenie i wykorzystanie funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Zmiany w stanie rzeczowych aktywów trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych

Załącznik nr 1 Zmiany w stanie rzeczowych aktywów trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych Załącznik nr 1 Zmiany w stanie rzeczowych aktywów trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych Lp stan na Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenie Zmniejszenie 1-01-2016 31-12-2016 1-01-2016 31-12-2016

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/IV z dnia 22 maja 2006 roku i znowelizowane Uchwałą nr 17/VII z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu

Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu I. PODSTAWA PRAWNA. Podstawę prawną gospodarki finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu stanowią: 1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. nr 188

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu I. Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ W SBM URSYNÓW

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ W SBM URSYNÓW Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego URSYNÓW 02-777 Warszawa Al. Komisji Edukacji Narodowej 98 REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ W SBM URSYNÓW Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej SBM Ursynów nr 54/2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku z dnia 16 października 2009 r. Zmiany: - Uchwała nr 69/2010 z dnia 25.11.2010 r. (Rozdz. 2 ust. 2.6. pkt. 3) 1.1. Podstawy prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 65/RN/2013

UCHWAŁA Nr 65/RN/2013 UCHWAŁA Nr 65/RN/2013 Rady Nadzorczej Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjęta na posiedzeniu w dniu 12.09.2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 2/RN/2013 z dnia 07.01.2013 r. dotyczącej termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

Nadzorowany Regulamin zasad gospodarki finansowej SM Budowlani Uchwalony przez RN w dniu 2003.12.15 Uchwała nr 69/2003

Nadzorowany Regulamin zasad gospodarki finansowej SM Budowlani Uchwalony przez RN w dniu 2003.12.15 Uchwała nr 69/2003 REGULAMIN --------------------------------- zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Bydgoszczy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SBM EC SIEKIERKI

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SBM EC SIEKIERKI REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SBM EC SIEKIERKI 1 SPIS TREŚCI STRONA 1. Podstawa prawna 3 2. Cel tworzenia funduszu 3 3. Sposób tworzenia funduszu 4 4. Sposób wykorzystania funduszu

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki finansowej. Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz

Zasady gospodarki finansowej. Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz Zasady gospodarki finansowej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz Podstawa prawna 95 ust. 1 pkt 16 Statutu LWSM Wrzeszcz w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1. Spółdzielnia prowadzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu.

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. 1 Niniejszy Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ "WARDOM" I. Podstawa prawna:

REGULAMIN. GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ WARDOM I. Podstawa prawna: REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ "WARDOM" I. Podstawa prawna: 2. Ustawa - Prawo Spółdzielcze. 2. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych 3. Ustawa o rachunkowości. 4.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych 2001, nr 4, poz. 27).

Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych 2001, nr 4, poz. 27). REGULAlVUN ROZLICZEŃ WKŁADÓVI MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANA WIANIA "VŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI Z DNIA 23 września 2008:r. Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" w Lesznie A. Przepisy

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty własnych zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FUNDUSZEM REMONTOWYM SM,,POSTĘP W ZŁOCIEŃCU

REGULAMIN GOSPODARKI FUNDUSZEM REMONTOWYM SM,,POSTĘP W ZŁOCIEŃCU REGULAMIN GOSPODARKI FUNDUSZEM REMONTOWYM SM,,POSTĘP W ZŁOCIEŃCU 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów ustawy z dn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO NATOLIN W WARSZAWIE

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO NATOLIN W WARSZAWIE REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO NATOLIN W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1. 1. Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego w interesie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Egzemplarz nadzorowany. /, nr REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNIKU

System Zarządzania Jakością. Egzemplarz nadzorowany. /, nr REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNIKU Nazwa dokumentu: Regulamin gosparki finansowej Strona 1 / 11 Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 35/2015 Rady Nadzorczej z dnia 09.07.2015 r. Egzemplarz nadzorowany. /, nr REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY

Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY Załącznik do uchwały nr 8 / 1 / 2011 Rady Nadzorczej SM CZUBY z dnia 003.2011 r. Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU I. PODSTAWA PRAWNA 1 Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Wielkoblokowa

Bardziej szczegółowo

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. R egulamin G ospodarki Finansowej str. 1

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. R egulamin G ospodarki Finansowej str. 1 Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie R egulamin G ospodarki Finansowe 1.1. Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego w interesie swoich członków.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE. (TEKST JEDNOLITY) Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zeszyt nr 3 R E G U L A M I N Y

Zeszyt nr 3 R E G U L A M I N Y Zeszyt nr 3 R E G U L A M I N Y OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚREMIE Regulaminy dotyczące spraw finansowo księgowych, rozliczania kosztów inwestycji, udzielania zamówień oraz ustalania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OCHOTA REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ WSM OCHOTA

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OCHOTA REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ WSM OCHOTA WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OCHOTA REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ WSM OCHOTA Tekst jednolity ze zmianami z dnia: 19.04.2011r. ; 29.05.2012r.;17.10.2013r. Do użytku wewnętrznego WARSZAWA - PAŹDZIERNIK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W Y Ż Y N Y

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W Y Ż Y N Y REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W Y Ż Y N Y Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity - Dz.U. z 2016r., poz. 21, - Ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

A. Przepisy prawne. 1.Ustawa Prawo Spółdzielcze /Dz.U. z 2003 r. nr 188 poz.1848 z późniejszymi zmianami/.

A. Przepisy prawne. 1.Ustawa Prawo Spółdzielcze /Dz.U. z 2003 r. nr 188 poz.1848 z późniejszymi zmianami/. R E G U L A M I N WNOSZENIA I ROZLICZANIA WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CHODZIEŻY A. Przepisy prawne 1.Ustawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 / części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia..

Uchwała nr 1 / części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. -PROJEKT- Uchwała nr 1 /2015. -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. w sprawie : zaleceń polustracyjnych po przeprowadzeniu lustracji

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 125, poz. 873) Przepisy obowiązujące a nie zawatre w treści usatwy o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODZISKU WLKP.

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODZISKU WLKP. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODZISKU WLKP. 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach Na podstawie 39 pkt. 1 pp. 14 Statutu Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie

Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie Załącznik do uchwały nr 129/05/2012 Rady Nadzorczej SM im. W.Z. NAŁKOWSKICH z dnia 31.05.2012 r. Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zasad gospodarki finansowej oraz tworzenia i gospodarowania funduszami. Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle nad Notecią.

REGULAMIN. zasad gospodarki finansowej oraz tworzenia i gospodarowania funduszami. Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle nad Notecią. REGULAMIN zasad gospodarki finansowej oraz tworzenia i gospodarowania funduszami Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle nad Notecią. Rozdział I Podstawa prawna Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH I. Podstawy prawne : 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 Prawo spółdzielcze, z późniejszymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. R E G U L A M I N tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. 2 Postanowienia ogólne Na podstawie 83 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SBM POWIŚLE. 1 Podstawa prawna

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SBM POWIŚLE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały nr 29/2011 Rady Nadzorczej z dnia 19.12.2011 r. REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SBM POWIŚLE 1 Podstawa prawna 1. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Powiśle

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku I. PODSTAWA PRAWNA 1. Podstawę tworzenia funduszy stanowi Statut Spółdzielni ( 144) oraz rzeczowy

Bardziej szczegółowo

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9.1. Zasady ogólne 152 Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego. 153 Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ UL.TYSIĄCLECIA 10 R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ UL.TYSIĄCLECIA 10 R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ UL.TYSIĄCLECIA 10 R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ SKARŻYSKO KAMIENNA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna. 1. Ustawa prawo spółdzielcze z r. Dz.U. z 1995 r. Nr 54 poz. 288 z późniejszymi zmianami.

REGULAMIN. Podstawa prawna. 1. Ustawa prawo spółdzielcze z r. Dz.U. z 1995 r. Nr 54 poz. 288 z późniejszymi zmianami. REGULAMIN Rozliczeń finansowych spółdzielni z osobami uprawnionymi z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie

Bardziej szczegółowo

w sprawie: ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

w sprawie: ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną. UCHWAŁA NR 7/2011 właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej położonej przy ulicach Czumy 15 Kossutha 10, Kossutha 12 w Warszawie z dnia 11 czerwca 2011 r. w sprawie: ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST W BRZEGU

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST W BRZEGU REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST W BRZEGU ROZDZIAŁ I Podstawa prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY OBOWIĄZUJE OD 1.02.2016r. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

2015 r Załącznik nr 1 Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe

2015 r Załącznik nr 1 Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe 2015 r Załącznik nr 1 Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe lp Aktywa trwałe Wartość początkowa Umorzenie Wartość netto B.O. Zakupy Przeszacowanie Inne Rozchody B.Z. B.O. Korekta Dotyczące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 39 698 085,60 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 41 985 746,45 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej SYRENA w Warszawie. Rozdział I.

REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej SYRENA w Warszawie. Rozdział I. REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej SYRENA w Warszawie Rozdział I. Pojęcia związane z funduszem remontowym zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe 2014 r Załącznik nr 1 lp Aktywa trwałe Wartość początkowa Umorzenie Wartość netto B.O. Zakupy Przeszacowanie Inne Rozchody B.Z. B.O. Korekta Dotyczące

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad wnoszenia wkładów na lokale mieszkalne, uŝytkowe i garaŝe oraz ich rozliczania w razie wygaśnięcia prawa do lokalu

R E G U L A M I N. zasad wnoszenia wkładów na lokale mieszkalne, uŝytkowe i garaŝe oraz ich rozliczania w razie wygaśnięcia prawa do lokalu R E G U L A M I N zasad wnoszenia wkładów na lokale mieszkalne, uŝytkowe i garaŝe oraz ich rozliczania w razie wygaśnięcia prawa do lokalu Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim stosownie

Bardziej szczegółowo

I. SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU Z NOWYCH INWESTYCJI.

I. SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU Z NOWYCH INWESTYCJI. A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. Nr 54 poz. 288 z 1995r. zmiana Dz.U. nr 4 poz. 27 z 2001r. Dz.U. Nr 240 poz. 2058 z 2002r.), Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH S.M. DOMHUT

Tekst jednolity REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH S.M. DOMHUT Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 7/VIII/2013 z dn. 21.11.2013 r. Tekst jednolity REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH S.M. DOMHUT Na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO NIERUCHOMOŚCI MIKOŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO NIERUCHOMOŚCI MIKOŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO NIERUCHOMOŚCI MIKOŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. PODSTAWA PRAWNA 1.Uchwała ZPCz Nr 7/XI/07 2. Statut Spółdzielni 3. Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST W ZŁOTOWIE

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST W ZŁOTOWIE REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST W ZŁOTOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego w interesie swoich członków.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Załącznik do Uchwały nr 6/2008 Rady Nadzorczej ŁSM z dnia 18.09.2008 r R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH

ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH I. Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia. 15 grudnia 2000r, o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.U.nr 4 z 2001 r. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI Załącznik do uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej SM Jelonki z dnia 24.02.2012 r. Do użytku wewnętrznego WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 R E G U L A M I N rozliczeń finansowych Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 września 1982

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALOWIEC W KRAŚNIKU

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALOWIEC W KRAŚNIKU REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALOWIEC W KRAŚNIKU I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116).

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RACHUNKOWOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DĘBINA W POZNANIU

R E G U L A M I N RACHUNKOWOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DĘBINA W POZNANIU R E G U L A M I N RACHUNKOWOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DĘBINA W POZNANIU 1 I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawę Regulaminu rachunkowości w Spółdzielni Mieszkaniowej Dębina, zwanego dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze.

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. Zał.do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 6/ 47/2009 z dnia28.05.2009r. REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KAMIENNY POTOK W SOPOCIE za okres od r. do r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KAMIENNY POTOK W SOPOCIE za okres od r. do r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KAMIENNY POTOK W SOPOCIE za okres od do obejmujące: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Dodatkowe informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Wolska Żelazna Brama Ul. Krochmalna 32 00-864 Warszawa Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SBM WŻB nr 32 z dnia 24.09.2012r. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 /2014. . -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia..

Uchwała nr 1 /2014. . -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. -PROJEKT- Uchwała nr 1 /2014. -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Bardziej szczegółowo